NAD | T 567 | manual | NAD T 567 Network Blu-ray Disc Player Användarmanual

NAD T 567 Network Blu-ray Disc Player Användarmanual
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Blu-ray™ Spelare
ENGLISH
T 567
РУССКИЙ
®
Bruksanvisning
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK
BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER
FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ APPARATEN.
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska
National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som
särskilt specificerar att jordkabelns jord skall vara förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.
1
2
FRANÇAIS
3
4
5
6
7
ESPAÑOL
8
PORTUGUÊS
9
10
ITALIANO
11
12
DEUTSCH
13
NEDERLANDS
14
Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan
apparaten tas i bruk
Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida
bruk.
Beakta Varningarna - Alla varningar på appraten och i bruksanvisningen måste
följas.
Följ Instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte
flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring
Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
Vatten och Fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exampelvis
nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den
i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stative eller
bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna , och skada
på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas av
tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten skall
följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren rekommenderar.
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med största
försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan
ogöra att vagnen välter.
Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten
tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får inte
blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock mattaeller liknande yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det
inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om du är osäker på vilken
nätspänning du har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förförstärkaren från elnätet är att
koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur
nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på ett par månader.
Jordning och fasvändning - Denna apparat skall anslutas till ett jordat uttag.
Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka ljudet en aning.
Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta kontakten åt olika håll och
lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan även mäta på chassit med en faspenna.
Det håll på nätkontakten som ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att
vända fasen på övrig utrustning i anläggningen.
Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa
på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna,
uttagen och vid anslutningen i apparaten.
Jordning av utomhusantennen - Om en utomhus antenn eller kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska urladdningar.
Gällerenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA
70, ger information angående korrekt jordning ochav antennens mast och
stöttning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek på
jordanslutningar,placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och
specifikationer för jordningselektroder.
15 Blixtnedslag- För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den
lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller
kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot
blixtnedslag och mot störningar via kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När man
installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte vidröra
kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på
apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
18 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in någon form
av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig
spänning och kortsluta delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar.
Spill aldrig vätska i apparaten.
VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER
STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM EXEMPELVIS VASER FÅR EJ
PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON
DEL AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR BRAND.
19 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna
den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart
de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning
av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
SVENSKA
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den
behöver lämnas in för reparation
РУССКИЙ
2
SYMBOLEN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR FÖR ATT DET
INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR
SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT
DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING
OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.
FRANÇAIS
20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern
använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar specifikationen
kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.
21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra
en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.
22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som rekommenderas av tillverkaren.
23 Värme - Installera inte i närheten av några värmekällor som exempelvis element,
elkaminer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar
värme.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING!
ESPAÑOL
FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU UNDVIKA
ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.
OBSERVERA!
OBSERVERA!
Denna utrustning använder sig av ett lasersystem. För att du säkert skall använda produkten
på rätt sätt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida
bruk. Om apparaten skulle behöva service bör du kontakta en auktoriserad verkstad. Du skall
inte använda reglage, göra justeringar eller någonting annat med receivern som inte finns
angivet här, eftersom du då kan exponeras för laserstrålning. Öppna inte apparatens hölje,
eftersom du då kan exponeras direkt för laserstrålningen. Laserljuset är synligt när höljet är
öppnat.
Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen godkänts av
NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva
användarens rätt att använda apparaten.
FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING
För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet utrymme
(räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar) på minst:
Höger och vänster sida: 10 cm
Baksidan: 10 cm
Ovansidan: 10 cm
ITALIANO
TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.
PORTUGUÊS
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA STIFTET
PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH SEDAN STICKA IN
KONTAKTEN HELT.
FCC-DEKLARATION
(1) Denna apparatfår inte orsaka fralig interferens, och
(2) Denna apparat måste kunna hantera all typ av interferens som tas emot, inklusive
interferens som orsakas av oönskat handhavande.
Om produkten används med 240VAC behövs det en passande adapter.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
DEUTSCH
INFORMATION PÅ ETTIKETTER
Denna apparat är kompliant med Avsnitt 15 i FCC reglementet. Handhavande görs
under följande två villkor:
VARNING
NEDERLANDS
Denna apparat kan generera eller använda radiofrekvensenergi. Ändringar eller modifieringar av denna apparat kan orsaka skadlig interferens om inte modifikationerna är
utallat godkända i manualen. Användaren kan förlora rätten att använda utrustningen
om icke godkända ändringar eller modifikationer görs.
UTTALANDE OM RF EXPONERING
Antennen eller antennerna som används av sändaren måste installera så att det skapas
ett avstånd av minst 20cm från någon person och får inte användas samman med
någon annan antenn eller sändare än de som ingår i apparaten.
ANSVARIG PART
LENBROOK AMERICA
SVENSKA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386
KRAV ENLIGT INDUSTRY CANADA
РУССКИЙ
Denna digitala apparat av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska regelverken för
”Interference-Causing Equipment”
3
ESPAÑOL
nd the unit
an is equal to,
FRAN
of with regular household waste but must be returned to a
collection point for the recycling of electrical and electronic
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
equipment. The symbol on the product, user’s manual and
När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras som
packaging point this out.
hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral som tar
emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt, förpackningen
The materials can
be reused in accordance with their markings. Through
bruksanvisning
enforms
symbol
markerar
detta.
re-use, recyclingoch
of raw
materials, orfinns
other
of som
recycling
of old
ESPAÑOL
0984
som the
bär CE
märkningen
This product is manufactured toProdukter
comply with
radio
överenstämmer
med R&TTE Direktivet
interference requirements of EEC
DIRECTIVE 2004/108/EC.
(1999/5/EC), EMC Direktivet 2004/108/EC
och Lågspänningsdirektivet
2006/95/EC
utgivet av Kommissionen för den Europeiska
NOTES
ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Unionen. Får
inomhus.
At enbart
the endanvändas
of its useful
life, this product must not be disposed
ITALIANO
FRANÇAIS
C SHOCK,
TURE AND
OULD NOT BE
IF IN DOUBT CONSULT A COMPETENT ELECTRICIAN.
NOTERING OM TRÅDLÖSA PRODUKTER INOM EUROPEISKA UNIONEN
products, you are making an important contribution to the protection of
our environment.
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning av gamla
Your
local administrative
advise
of Ditt
the responsible
waste kan lämna
produkter
bidrar du aktivtoffice
till attcan
skydda
våryou
miljö.
lokala miljökontor
disposal
point.om närmaste återvinningsställe.
upplysningar
RECORD YOUR MODEL NUMBER (NOW, WHILE YOU CAN SEE IT)
The model and serial number of your new C 355BEE are located on the
back of the cabinet. For your future convenience, we suggest that you
record these numbers here:
DEUTSCH
ENGLISH
le is intended
rating
erature
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
an equilateral
ce of
ct’s enclosure
a risk of
the terminals in your plug, proceed as follows:
• The BLUE wire must be connected to the terminal marked with the
letter ‘N’ or colored BLACK.
• The BROWN wire must be connected to the terminal marked with the
letter ‘L’ or colored RED
• When replacing the fuse, only a correctly rated and approved type
should be used, and be sure to re-fit the fuse cover.
Model number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITALIANO
SVENSKA
lug fitted is
s too short
proved
ns plug is
tely, to avoid
ns supply. If
be fitted, then
INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA BATTERIER
(DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET ) (GÄLLER ENBART EUROPEISKA KUNDER)
Batterier som bär någon av dessa symboler skall lämnas
till återvinninsstationernas behållare för batteriavfall och
inte kastats bland hushållssopor. Det rekommenderas
starkt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att samla
ihop miljöfarliga produkter som denna så att de inte
haamnar tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Konsumenter får under inga omständigheter slänga
uttjänta batterier bland hushållssoporna. För att kunna
återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna samlas separat och lämnas in på anläggningar som
har insamling av uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning
av batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på orten eller
handlaren där du köpt produkten.
Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier undviker man
potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan på miljön som annars är
risken.
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)
Du hittar T 567 modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt tillgängliga för framtida bruk.
DEUTSCH
РУССКИЙ
Modell Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serie Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
AD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2011, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
4
INTRODUKTION
HANDHAVANDE
REFERENS
REFERENSTABELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UPPLÖSSNINGS INSTÄLLNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SPRÅKKODSLISTAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
OMRÅDESKOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HANTERING AV SKIVOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FÖRVARING AV SKIVOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
RENGÖRING AV SKIVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av T 567 på NADs
hemsida:
SVENSKA
Som med alla våra produkter gäller NADs “Musiken Först” designfilosofi varit
vägledande för T 567s utveckling. Så vi kan saga med gott självförtroende
du kommer att uppleva video och musikåtergivning av toppklass i många
år framåt. Hursomhelst har vi varit noga med att försäkra oss om att T 567
är musikaliskt tranparent, natutrogen i varenda videodetalj och så rumsligt
korrekt som möjligt genom att tillämpa allt vi lärt under de tre årtionden av
erfarenhet vi utvecklat ljud, bild och hemmabio produkter
Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att
lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare,
och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din
investering i T 567.
http://NADelectronics.com
För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.
РУССКИЙ
TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!
T 567 Blu-ray spelare är ett exempel på NADs förkärlek till bra prestanda
för det spännande Blu-ray formatet. Det är NADs svar till konsumenternas
önskan för en snabbladdande och kraftfull Blu-ray spelare med en superb
uppsättning funktioner. Den har stöd för Blu-ray 3D uppspelning och har
ett par luckor på apparatens framsida som döljer apparatens knappar och
skivsläde.
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
HUR DU ANVÄNDER T 567. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HUR DU ANVÄNDER HOME MENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VISA MENYN INSTÄLLNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VISA SKÄRMINFORMATION FÖR SKIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LJUDINSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LÅS SETUP MENYN
(GÄLLER ENBART BD OCH DVD AVSPELNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FAST ANSLUTET NÄTVERK (KABEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TRÅDLÖST NÄTVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HUR DU SPELAR EN BLU-RAY 3D SKIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
USB LÄGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FRANÇAIS
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
APPARATENS BAKSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BR 2 FJÄRRKONTROLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ESPAÑOL
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UPPACKNING OCH INSTALLATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MONTERING MED GUMMIFÖTTER MED PLASTFÖTTER. . . . . . . . . . . . . . . 6
SNABBSTART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
REGIONKODER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SPELBARA SKIVTYPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
USB UPPSPELNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HUR DU SPELAR CD/MP3/WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DIREKTINSPELNING AV LJUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HUR DU TITTAR PÅ BILDFILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DIVX UPPSPELNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
OM DLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
UPPSPELNING AV EN FIL PÅ EN NÄTVERKSSERVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FILFORMAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HUR DU JUSTERAR BILDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE™ ELLER
BONUSVIEW™ PÅ BD-VIDEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE SKIVOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MINNE AV SENASTE SCENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONSKONTROLL. . . . . . . . . . . . . . 23
AUDIO (LJUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUBTITLE (UNDERTEXTER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ZOOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PICTURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RPT (REPETERA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MARKER, SEARCH, CLEAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PORTUGUÊS
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENGLISH
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
NAD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TEKNISKA ELLER AVVIKELSER I ANVÄNDAGRÄNSNITTET I DENNA MANUAL.
T 567S MANUAL KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE VARNING. KONTROLLERA PÅ NADS HEMSIDA FÖR DEN SENASTE VERSIONEN.
5
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG
ENGLISH
UPPACKNING OCH INSTALLATION
FRANÇAIS
VAD FINNS DET I KARTONGEN
Tillsammans med din T 567 hittar du:
• BR 2 fjärrkontroll med 2 AA-batterier
• En avtagbar nätsladd
• En uppsättning gummifötter
• Denna bruksanvisning på CD-ROM
MONTERING MED GUMMIFÖTTER MED PLASTFÖTTER
Steg 1
Sätt på gummifötterna
Kläm ihop för att
låta gummifötterna
fastna i de sex
spåren i plastfoten
Plastfoten spår
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Var vänlig och spara lådan och allt packmaterial som du fick med din T 567.
Om du skulle behöva flytta eller transportera din T 567 är detta den säkraste
förpackningen. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater
som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla:
Spara kartongen!
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
VAL AV PLACERING
Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda
sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m
mellan apparatens framsida på T 567 och din huvudsakliga lyssnar/tittarplatsden plats där du oftast kommer att sitta och lyssna/titta. Detta för
att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall fungera perfekt. T 567
alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra
komponenter i närheten. Det är fullt möjligt att ställa T 567 ovanpå andra
komponenter, men det omvända bör vanligen undvikas.
Steg 2
Gummifot på plats
ITALIANO
LADDA OCH SPELA UPP EN SKIVA
Det finns två olika storlekar på skivor. Placera skivan i rätt fack i disksläden.
Om skivan inte ligger centrerad i sitt fack, finns det risk att skivan skadas
eller att T 567 inte fungerar som den skall. “Disc Error” visas i skärmmenyn
(OSD) (“ERROR” I displayen VFD), om skivan placerats upp och ner (och det
är en ensidig skiva).
DEUTSCH
Här följer några viktiga tips att tänka på när du laddar en skiva.
• Tryck inte på skivsläden medan den rör sig. Om du gör det kan det
hända att T 567 slutar fungera.
• Tvinga inte ut släden manuellt och lägg inga andra föremål än spelbara
skivor i den. Om du gör det kan det hända att T 567 slutar fungera.
• Håll undan fingrarna från skivsläden medan den stängs. Var extra försiktig så att inte barn klämmer fingrarna när skivsläden stängs, eftersom
man kan skada sig ordentligt.
NEDERLANDS
Tryck på [4], skivsläden stängs automatiskt . Avspelning av första spåret
startar när CD laddats i spelaren. För BD, DVD, USB eller andra skivmedia kan
avspelningen hanteras via skärmmenyerna.
NOTERA
Rör inte T 567 under avspelning. Om du gör det kan du skada både
skivan och T 567.
SNABBSTART
Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya T 567 kan
erbjuda, kan du använda nedanstående “SNABBSTART”-instruktioner för att
komma igång.
Koppla in alla sladdar till T 567 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
SVENSKA
HUR DU SPELAR EN BLU-RAY SKIVA
Använd en kompatibel HDMI Kabel, anslut den till HDMI OUT på T 567 till
motsvarande HDMI ingång på din HDMI kompatibla TV/Monitor.
1 Anslut nätsladden till nätkontakten och koppla sedan in det i vägguttaget. Gör det samma på din HDMI kompatibla TV. Sätt på din TV och
välj HDMI ingången som du anslutit T 567 till.
2 Tryck på [OPEN/CLOSE] knapen för att samtidigt sätta på T 567 och
öppna skivsläden.
3 Lägg I din Blu-ray skiva i skivsläden.
4 Tryck på [PLAY/PAUSE] knappen på apparatens framsida eller på [4]
knappen på BR 2 fjärrkontrollen för att stänga släden. Beroende på med
vilken typ av skiva, påbörjas avspelning direkt eller så trycker du på
“Movie” ikonen i “Home Menu” (vi hänvisar till T 567 grundmeny).
РУССКИЙ
Nu kan du njuta av filmen eller musiken, men se till att ta dig tid senare att
läsa igenom den här bruksanvisningen noga, och att installera, kalibrera och
konfigurera din T 567 noggrant och fullständigt.
6
INTRODUKTION
OM x-SYMBOLEN
“x” kan visas på TV-skärmen under drift. Detta indikerar att funktionen du
försökt att aktivera inte är tillgänglig för den aktuella skivan eller filen.
BD-ROM SKIV FUNKTIONER
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) är en kommersiellt tillverkad
skiva och finns tillgängliga i samma storlek som vanliga Blu-ray skivor.
Förutom vanliga filmer har BD-ROM utökade funktioner som exempelvis
interaktivt innehåll, meny hantering, pop-up menyer, val av undertexter,
bildspel och andra funktioner.
BD-ROM skivor kan lagra upp till 25 GB (skiva med ett lager) eller 50 GB
(skiva med dubbla lager) på ensidiga skivor – vilket innebär ungefär 5 till
10 gånger så mycket som vanliga DVD. BD-ROM skivor stödjer HD video
av högsta kvalitet som finns inom industrin (upp till 1920 x 1080) – Stor
lagringskapacitet innebär att man inte behöver kompromissa med videokvaliteten. Vidare ser en BD-ROM skiva samma storlek och utseende som
en vanlig DVD.
Följande BD-ROM skivefunktioner är skivberoende och kan variera. Utseende och navigation och de olika funktionerna kan variera från skiva till
skiva. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på vissa skivor.
VIDEO HUVUDFUNKTIONER
BD-ROM formatet för filmdistribution stöder tre högsta avancerade video
codecs, inklusive MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), och SMPTE VC1. 1920 x 1080
HD och 1280 x 720 HD videoupplösningarna finns också tillgängliga.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
INTERAKTIVITET
Vissa BD-ROM skivor kan innehålla animerade menyer och/eller olika spel.
BILDSPEL SOM ANVÄNDAREN KAN BLÄDDRA I
På BD-ROM skivor kan du bläddra genom olika stillbilder medan ljudet
spelar.
UNDERTEXTER
Beroende på vad BD-ROM skivan innehåller kan man använda olika typsnitt
och färg för olika undertexter. Undertexter kan också vara animerade, rul�lande och tonas in och ut.
BD-J INTERAKTIVA MÖJLIGHETER
BD-ROM formatet stöder Java för interaktiva funktioner. “BD-J” erbjuder
innehållsleverantörer i princip obegränsad funktionalitet när man skapar
interaktiva BD-ROM titlar.
ITALIANO
PORTUGUÊS
MULTI-SIDOR/POP-UP MENYER
Med DVD-Video, avbryts avspelningen varje gång en ny meny visas.
Eftersom en BD-ROM skiva kan ladda data från skivan i förväg utan att
avspelningen påverkas kan en meny innehålla flera sidor. Du kan bläddra
genom menysidorna eller välja olika meny träd medan ljud och bild spelar
i bakgrunden.
DEUTSCH
BRA ATT VETA
• Du kan inte spela andra skivor än de som anges ovan. Detta kan skada
T 567 för alltid.
• En AVCHD formatterad skiva kan inte spelas om den inte färdigställts
korrekt.
• Beroende på inspelningsförhållanden kan vissa AVCHD skivor kanske
inte spelas.
MENYLJUD
Markerar ett menyalternativ, kan man höra ljud som exempelvis klick från
knappar eller röster som förklarar meny alternativen.
BD-ROM SKIVE KOMPABILITET
T 567 har stöd för BD-ROM Profil 2. Förutom BONUSVIEW funktionen, stöder
T 567 BD-Live (BD-ROM version 2 Profil 2) skivor som tillåter användande av
interaktiva funktioner medan T 567 är ansluten till Internet.
T 567 är även kompatibel med skivor som stöder BONUSVIEW (BD-ROM
version 2 Profil 1 version 1.1/Final Standard Profil) som ger möjlighet till
Virtuella paket eller bild-i-bild funktioner.
BRA ATT VETA
• Att titta på högupplöst innehåll och uppkonvertera standard DVD
innehåll kan kräva en HDMI-kapabel ingång eller en HDCP-kapabel DVI
ingång på din bildskärm/projektor.
• Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD Master Audio stöds med
maximalt 7.1 kanaler när HDMI OUT är den valda, aktiva ljudutgången.
• Du kan använda USB minnet som används för att lagra viss skivrelaterad information, inklusive nedladdat innehåll från Internet . Skivan du
använder styr hur länge denna information sparas.
NEDERLANDS
ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD) FORMATSSKIVOR
AVCHD video formatet använder MPEG-4 AVC/H.264 videokompressions
codec. Det är ett hög definitions digital videokamera format som används
för inspelning av SD (standard definition) eller HD (hög definition) signaler.
MPEG-4 AVC/H.264 formatet medger att en HD videosignal inspelad på
en digital videokamera kan spelas in på DVD på samma sätt som en SD
TV-signal.
GRAFIKPLAN
Två individuella, full HD upplösnings (1920x1080) grafikplan (lager) finns
tillgängliga ovanpå HD videolagret. Ett plan är avsett för videorelaterad, ram
korrekt grafik (som undertexter), och det andra planet är avsett för interaktiva grafikelement, som exempelvis knappar och menyer. För bägge planen
finns det olika animationer, toningar och bläddereffekter tillgängliga.
SVENSKA
SPELBARA SKIVTYPER
T 567 är utomordentligt spelbar. Den har stöd för följande skivformat
• Blu-ray Skivor (BD), Blu-ray 3D, “Blu-ray 3D only”, BD-R/RE skivor som
innehåller ljudspår, DivX, MP3, WMA eller bildfiler.
• DVD-Video, DVD±R, DVD±RW skivor som innehåller ljudspår, Movie,
DivX, MP3, WMA eller bildfiler.
• Audio CD och CD-R/-RW skivor som innehåller ljudspår, DivX, MP3,
WMA eller bildfiler.
• Advanced Video Codec High Definition (AVCHD) formatsskivor.
AVSPELNING AV HÖGUPPLÖST MATERIAL
För att se på högupplöst innehåll från BD-ROM skivor, behövs det en HDTV.
Vissa skivor kan behöva HDMI OUT för att man skall kunna se på högupplöst innehåll. Förmågan att återge högupplöstmaterial på BD-ROM skivor
kan begränsas av upplösningen på din TV.
РУССКИЙ
REGIONKODER
T 567 är konstruerad och tillverkad för att fungera med den regionkod som
finns lagrad på en DVD-skiva eller Blu-ray skiva. Om regions eller BD koden
som finns på skivan inte motsvarar Regions eller BD koden som anges på
T 567s baksida, kan inte T 567 spela skivan.
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
FRANÇAIS
1
2
3
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
1 STANDBY KNAPP
• Öppna denna lucka manuellt för att komma åt knapparna.
• Tryck på den här knappen för att sätta på T 567. Displayen tänds. Om
det finns en skiva i spelaren, kommer displeyen att visa speltid för
skivan. Om det inte finns någon skiva i apparaten kommer displayen
att visa “HOME”.
• Genom att trycka på [OPEN/CLOSE] knappen på apparatens framsida eller på [k] knappen på BR 2 sätter du på T 567 från standbyläget. Luckan öppnas automatiskt och skivsläden åker ut.
• T 567 kan också sättas på från viloläget genom att trycka på knappen [ON] eller [4] på fjärrkontrollen. Trycker man på knappen en
gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.
• Koppla ur nätsladden ur vägguttaget för att helt stänga av T 567.
ITALIANO
2 SKIVSLÄDE
• Luckan öppnas automatiskt och skivsläden åker ut om man trycker
på [OPEN/CLOSE] knappen eller [k] knappen på BR 2.
• Med skivsläden öppen lägger du i en DVD, Blu-ray disc (BD), CD eller
annan kompatibel media skiva med avspelningssidan neråt i släden.
• “Disc Error” visas i skärmmenyn (OSD) (“ERROR” I displayen VFD), om
skivan placerats upp och ner (och det är en ensidig skiva). Skivsläden öppnas då automatiskt.
DEUTSCH
3 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
• Rikta fjärrkontrollen BR 2 mot sensorn och tryck på önskad knapp.
Undvik att mottagaren på T 567 utsätts för starkt ljus som solljus eller
belysning. Om du gör det kan det hända att du inte kan styra T 567
med fjärrkontrollen.
NEDERLANDS
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.
4 PUNKTMATRIS-DISPLAY; DISPLAYEN (VFD)
• Om en ljudskiva laddas kommer displayen att visa den förflutna
tiden på det aktuella spåret eller filen. Vid videoavspelning visas den
totala förflutna tiden.
• Om det inte finns någon skiva i kommer displayen att visa “HOME”.
SVENSKA
РУССКИЙ
8
4
5
6
7
8
9
10
ÖPPNA ELLER VIK NED LUCKAN FÖR ATT KOMMA ÅT FÖLJANDE
KONTROLLKNAPPAR.
5 PLAY/PAUSE
• Denna knapp har en dubbel funktion, den används både till att
starta och för att, tillfälligt, stoppa avspelning.
• Tryck på denna knappen för att växla mellan Play och Pause på en
BD, DVD, CD eller annan kompatibel skiva.
• Tryck en gång för att påbörja avspelning eller för att återuppta
avspelning från pausläge. Om skivsläden är öppen och det ligger
en skiva i den, kan du trycka på den här knappen för att automatiskt
stänga släden och starta avspelning.
• Underavspelning kan man göra en paus i avspelningen för att sedan
kunna starta från samma punkt. För att fortsätta avspelningen, tryck
på [PLAY/PAUSE]. Avspelningen fortsätter nu från samma punkt på
skivan som när den pausades.
6 OPEN/CLOSE
• Tryck på den här knappen för att öppna och stänga skivsläden.
7 STOP
• Trycker du på denna knapp stoppas och pausas avspelningen av
skivan samtidigt förutom för BD avspelning. När du trycker på [PLAY/
PAUSE] knappen fortsätter avspelningen från det ställe där den stoppades.
• För avspelning av BD kommer ett tryck på [STOP] knappen att helt
stoppa avspelningen och så återgår man till HOME menyn.
8 HOME
• Tryck för att få tillgång till till alla media för avspelning och inställning av T 567.
• Se även avsnittet “HUR DU ANVÄNDER HOME MENY”, i delen “HUR
DU ANVÄNDER T 567” under rubriken “HANDHAVANDE”.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ENGLISH
APPARATENS FRAMSIDA
FRANÇAIS
9 7/8 , 9/0, ENTER
• Tryck 0 för att hoppa framåt eller 9 för att hoppa tillbaks ett
spår, fil eller kapitel.
• Tryck på 7/8 för att spola framåt eller bakåt snabbt under
avspelning. Vid var knapptryckning kommer hastigheten att öka tills
maxnivån är nådd. Avsökningshastigheten indikeras av ikonerna “3”
eller “4” som visas i skärmmenyn och kan variera med skivtyp.
• Hastigheten bibehålls även efter att man släppt knappen, tryck på
[PLAY/PAUSE] för att återgå till vanlig avspelning.
ESPAÑOL
Knapparna 9/0, 7/8 på apparatens framsida och ENTER
knappen gör samma saker so, A/S/D/F och ENTER knapparna på BR 2
fjärrkontrollen och enbart under följande alternativ
• Navigering genom HOME och SETUP menyn.
• Bläddring av DivX eller PHOTO filer på en skiva eller USB enhet.
Förutom ovan nämnda förhållanden, fungerar 9/0 och 7/8
knapparna som SKIP och SCAN lägen.
PORTUGUÊS
NOTERA
Alla skivor kan inte snabbspolas på högsta hastighet.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
10 USB INGÅNG
• Koppla in en extern USB enhet till denna ingång.
• Se även avsnittet “USB LÄGE”, i delen “HUR DU ANVÄNDER T 567 –
FUNKTIONER” under rubriken “HANDHAVANDE”.
9
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
FRANÇAIS
1
2
3
4
5
6
ESPAÑOL
SE UPP!
Koppla in alla sladdar till T 567 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
PORTUGUÊS
1 NÄTANSLUTNING
• T 567 levereras med en separat nätkabel.
• Innan denna ansluts till ett vägguttagbör du se till att den sitter
säkert ansluten i NAD T 567s nätbrunn först.
• Koppla alltid ur nätkontakten ur väggkontakten först innan du
kopplar ur den ur T 567s nätbrunn.
ITALIANO
2 LOCAL AREA NETWORK (NÄTVERKSKONTAKT - LAN)
• Använd en vanlig nätverkskabel (Category 5/CAT5 eller bättre med
RJ45 kontakter), anslut denna port till motsvarande på ditt modem
eller router. Genom att ansluta T 567 till bredbands Internet kan du
spela skivor med BD-Live funktion.
• Se även avsnittet “NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY”, i delen “HUR DU
ANVÄNDER T 567” under rubriken “HANDHAVANDE”.
DEUTSCH
NEDERLANDS
BRA ATT VETA
• NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 567 och/eller
Internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter
associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning. Kontakta din Internetleverantör (ISP) för assistans eller annan
servicefirma för din övriga utrustning.
• Kontakta din Internetleverantör för regler, debiteringar, innehållsinstruktioner, servicebegränsningar, bandbredd, reparationer och andra
relaterade frågor som handlar om Internet anslutningen.
• Vissa skivrelaterade material som görs tillgängliga via Internet kan kanske inte vara kompatibla med T 567. Kontakta producenten för skivan
om du har frågor sådant innehåll och kompabilitet.
3 IR IN
Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-”förlängare”
(IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan komponent kan du styra T 567 från ett annat rum. De flesta NAD-produkter
med IR OUT är helt kompatibla med T 567.
SVENSKA
РУССКИЙ
10
4 HDMI OUT (HDMI UTGÅNG)
• Använd en HDMI kabel (medföljer inte), anslut HDMI OUT kontakterna till motsvarande HDMI ingångskontakt på kompatibel utrustning
som en HDTV, en projektor eller en A/V Receiver.
• Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD Master Audio stöds
med maximalt 7.1 kanaler när HDMI OUT är den valda, aktiva ljudutgången.
• Se till att du ansluter till en förstärkare som har en inbyggd (Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Master Audio och andra lämpliga format ) dekoder för avspelning av
tillämpliga multikanals ljudformat.
VARNING
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 567 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet.
Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning
ansluten via HDMI kontakterna.
VIKTIG INFORMATION
Om din HDMI utrustade TV inte kan avkoda DTS eller Dolby Digital
Bitströmmen ställer du in T 567s Dolby Digital eller DTS inställningar
i “Audio Setup Menu” (Ljudinställningsmeny) till “PCM”. Det kan höras
ett brusande ljud om din TV inte klarar av att koda av DTS (eller Dolby
Digital) Bitströmmen, de flesta TV har inte den funktionen.
5 DIGITAL AUDIO OUT (DIGITAL LJUDUTGÅNG - OPTISK, KOAXIAL)
• Den digitala ljudsignalen är tillgänglig vid dessa utgångar.
• Anslut den optiska eller koaxial digitalutgångarna till motsvarande
S/PDIF digitalingång på en förstärkare, receiver, dator ljudkort eller
annan digital ljudprocessor.
6 COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTVIDEO UTGANG)
• Anslut till den motsvarande komponent-videoingången på en
kompatibel monitor/TV, projektor, A/V receiver eller en processor.
• Försäkra dig om att vara konsekvent när du kopplar ihop Y/Pb/Pr kablarna till rätt ingångar/utgångar. Lita inte enbart på färgkodningen
på jacken; den är inte alltid konsekvent mellan olika märken.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ENGLISH
BR 2 FJÄRRKONTROLL
2 ON: Sätt på T 567 från standby-läget.
3 AUDIO: Välj språk på ljudspåret.
SUBTITLE: Välj språk på undertexterna.
ZOOM: Förstora videobilden.
PICTURE: Visa eller lämna Fotoläges menyn.
1
2
3
FRANÇAIS
2 OFF: Stäng av T 567 till standby-läget.
4
4 0-9 Siffertangenterna: Välj en post i menyn.
6
7
7 TITLE/POP-UP: Visar DVD title, meny eller BD-ROM pop meny, om en sådan finns. Visa antingen
filnummer för filen eller förfluten spelad tid för filen.
MENU: Ger tillgång till skivmenyn om en sådan finns.
8 D/F/A/S: Välj en post i menyn.
ENTER: Bekräfta val i menyerna.
8
9
9 DISP: Aktivera OSD-menyn.
RTN: Stänga ett menyfönster.
10
k: Öppna och stäng skivfacket.
g: Stoppa avspelningen.
j: Pausa avspelningen tillfälligt.
9/0: Gå till början på aktuellt/föregående spår, fil eller kapitel; gå till nästa spår, fil eller kapitel.
4: Starta avspelningen.
ESPAÑOL
5
PORTUGUÊS
6 SCAN 7/8 : Snabbsökning bakåt/framåt.
RES: Byt videoupplösning på HDMI eller komponentvideoutgången.
HOME: Visa eller lämna HOME menyn.
MARKER: Markera den önskade scenen du vill spela upp enskilt.
SEARCH: Visa eller lämna SEARCH-menyn.
10
ITALIANO
5 RPT: Repetera spår, kapitel, titel, fil eller hela skivan.
CLEAR: Ta bort en markering i sökmenyn, eller ett nummer när du ställer in lösenord.
11
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
11 A,B,C,D: Navigera eller välj BD-ROM meny, om tillämpligt.
11
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567
ENGLISH
Du kan styra T 567 från apparatens framsida eller med hjälp av BR 2-fjärrkontrollen. Eftersom det är fjärrkontrollen som används mest, fokuserar vi på
hur apparaten styrs med den. Kom ihåg att även läsa avsnittet IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN - APPARATENS FRAMSIDA”.
HUR DU ANVÄNDER HOME MENY
FRANÇAIS
Från Home Menyskärmen, kan du komma åt Setup menyn också och
välja önskar media för avspelning. Om Home Menyn inte visas, kontrollera
videoanslutningarna.
1 Tryck [HOME] och Home Menyn visas.
VISA SKÄRMINFORMATION FÖR SKIVA
Du kan visa allmän information om uppspelningen av en skiva på TVskärmen. Du kan också ändra vissa inställningar med hjälp av skärminformationen. Gör så här för att använda skärminformationen
1 Tryck på BR 2s [DISP] medan en skiva spelas upp.
2 Press [D/F] to select an item. Den valda inställningen markeras på
skärmen.
3 Knappa in önskad nummerknapp eller tryck [A/S] eller [ENTER].
ESPAÑOL
BRA ATT VETA
• Skärminformationen fungerar eventuellt inte för alla skivor, och vilken
information som kan visas är beroende på disken.
• Visning av skivan meny gäller ej CD och MP3/WMA/PHOTO filer eftersom
de presenteras i sina respektive menyer.
• Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder försvinner skärminformationen.
DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY
PORTUGUÊS
2 Använd [A/S] knapparna för att välja bland följande menyalternativ Movie, Music, Photo eller Setup.
3 Använd [ENTER] för att välja önskat menyalternativ.
ITALIANO
VISA MENYN INSTÄLLNINGAR
Med menyn Inställningar kan du skräddarsy funktionerna i T 567. Om du
inte är nöjd med fabriksinställningarna använder du menyn för att konfigurera T 567 efter egen smak.
Tryck på BR 2s [HOME] knapp och sedan väljer du “Setup” för Setup skärmmenyn. Genom att använda BR 2s navigationsknappar kan man välja olika
menyer.
DEUTSCH
NEDERLANDS
NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMMENYN “INSTÄLLNINGAR”
Använd fjärrkontrollen på följande sätt för att navigera bland de olika inställningsalternativen i menyn:
• Använd [D/F] knapparna för att flytta dig upp och ner i menyerna.
• Tryck på [A/S] för att flytta dig bakåt och framåt i menyfönstret.
• Använd [D/F]-knapparna för att stega igenom de olika alternativen för
ett visst menyval.
• Tryck på [ENTER] för att välja önskad inställning.
• Tryck på [RTN] för att lämna inställningsmenyn.
TV ASPECT RATIO (TV-BILDFORMAT)
Ställ in “TV Aspect Ratio” för att välja rätt bildförhållande som passar till din
TV/Monitor.
Välj “4:3 Letter Box” eller “4:3 Pan Scan” när en standard 4:3 TV är ansluten.
4:3 Letter Box: Visar en bred bild med svarta band upptill och nedtill
(s.k. brevlåde- eller letterboxformat).
4:3 Pan Scan: Visar automatiskt ett bredbildsprogram över hela skärmen och skär bort de delar som inte får plats (s.k. pan & scan-format).
Välj mellan “16:9 Original” eller “16:9 Full” när en 16:9 bredbilds TV är ansluten.
16:9 Original: Detta väljer du om du har en TV med bredbildsformat.
En 4:3 bild återges i sitt ursprungliga 4:3 bildförhållande, med svarta
kanter på var sin sida om bilden.
16:9 Full: Detta väljer du om du har en TV med bredbildsformat. En 4:3
bild återges utsträckt proportionellt så att bilden fyller bildrutan.
SVENSKA
NOTERA
“4:3 Letter Box” eller “4:3 Pan Scan”är inte valbara när upplösningen är
satt till 720p eller högre.
РУССКИЙ
12
HANDHAVANDE
HDMI OUT ANSLUTNING
• För 480i/576i upplösningsinställningen, kommer HDMI OUT att ändras
till 480p/576p.
• Om du väljer en upplösning manuellt och sedan ansluter HDMI
kontakten till din TV och din TV inte klarar den upplösningen, kommer
upplösningen att ställas automatiskt till “Auto”.
• 1080p videoutsignalen kan ställas in automatiskt till 24Hz eller 50/60Hz
beroende på kapaciteten på den anslutna TVn och baseras på ´bildfrekvensen på BD-ROM skivans innehåll.
• När du väljer en inställning av upplösningen (displayen visar kort inställningen) visas ett varningsmeddelande enligt bilden nedan.
1080P DISPLAY MODE (1080P VISNINGSLÄGE)
Filmer gjorda med filmkamera består av 24 bilder per sekund. Eftersom
vanliga TV-apparater visar bilder med antingen 1/60 eller 1/50 sekunds
intervall, kommer inte fil med 24 bilder/s att återges i rätt takt. “24Hz” inställningen på T 567s “1080p Display Mode” alternative medger en naturtrogen
återgivning av sådant filmbaserat material och visar varje bild med 1/24
sekunders intervall.
24Hz: Använder du en HDMI-utrustad display kompatibel med
1080/24p insignal, ställer du in “1080p Display Mode” till “24Hz” för
jämnast visning av filmbaserat material.
50/60Hz: Om “24Hz” är valt och vissa bildstörningar upplevs när bilden
ändras mellan video och film material, ställer du in “1080p Display Mode”
till “50Hz” (Gäller enbart 230V versionen) eller “60Hz” (Gäller enbart 120V
versionen) istället.
NOTERA
Om din TV inte är kompatibel med 1080/24p, kommer den faktiska bildfrekvensen att vara 50 Hz (eller 60Hz) även om “1080p Display Mode” är
satt till “24Hz”.
HDMI COLOR SETTING (HDMI FÄRGINSTÄLLNINGAR)
Ställ in typen av videosignal på HDMI OUT kontakten. Välj inställning som
matchar din bildskärm.
YCbCr: Välj detta när du ansluter en bildskärm med HDMI.
RGB: Välj detta när du ansluter en bildskärm med DVI.
3D MODE (3D LÄGE)
Välj typ av utsignal för avspelning av Blu-ray 3D skivor.
Off: Avspelning av Blu-ray 3D skivor kommer att spelas upp som en 2D
BD-ROM skiva.
On: Blu-ray 3D avspelning ger en 3D bild.
ESPAÑOL
РУССКИЙ
Efter att upplösningen ändrats och du kan inte kan se skärmen ber vi dig att
vänta i omkring 20 sekunder och sedan kommer upplösningen att justeras tillbaka automatiskt till föregående upplösning eller så visas en meddelande ruta.
PORTUGUÊS
Tillgänglig upplösning beroende på anslutning och media format.
BRA ATT VETA
• Beroende på din bildskärm kan vissa upplösningsinställningar ge en
förvrängd bild eller att bilden försvinner helt. När detta händer trycker
du på [HOME] knappen och bläddrar med [RES] knappen tills du får bild
igen.
• T 567 har stöd för samtidiga videosignaler på alla videoutgångar.
Upplösningen på HDMI utgången kommer inte att vara densamma som
upplösningen på komponentvideoutgången.
• För att få en lista på tillämpliga inställningar för upplösning med avseende på videoutgång och typ av media, hänvisar till “UPPLÖSSNINGS
INSTÄLLNINGAR” i “REFERENSE - REFERENSTABELL” huvudrubriken.
ITALIANO
COMPONENT VIDEO OUT ANSLUTNING
• För 1080p upplösningen med oskyddad media, kommer COMPONENT
VIDEO OUT upplösningen att ändras till 1080i.
• När skyddad media är laddad för avspelning , 720p, 1080i eller 1080p
upplösningsinställning av COMPONENT VIDEO OUT kommer att ändras
till antingen 480i/576i eller 480p/576p (beroende på om det finns en
anslutningen med HDMI kabel – inkopplad eller inte).
DEUTSCH
Följande upplösningar kan väljas eller finns tillgängliga.
Auto: Om HDMI OUT kontakten är ansluten till en TV som kan ge display information kommer T 567 automatiskt att välja den mest lämpliga
upplösningen. Om COMPONENT VIDEO OUT är den valda videoutsignalen kommer upplösningen att ändras till “Auto” – grundinställningen för
upplösning på Component Video OUT.
480i/576i: Utsignal med 480/576 linjer med sammanflätad video.
480p/576p: Utsignal med 480/576 linjers progressiv video.
720p: Utsignal med 720 linjers progressiv video.
1080i: Utsignal med 1080 linjer med sammanflätad video.
1080p: Utsignal med 1080 linjers progressiv video (fungerar bara med
HDMI anslutning).
Välj “No” för att söka efter nästa lämpliga upplösningsinställning. Ovanstående “Warning” skyltar kommer att visas tills du valt “Yes” till en föreslagen
upplösningsinställning.
NEDERLANDS
Välj “Yes” för den aktuella upplösningen skall användas. “Current” upplösningsinställning är den föreslagna nya inställningen.
SVENSKA
RESOLUTION (UPPLÖSNING)
T 567 har möjlighet för flera olika videoupplösningar för HDMI OUT och
COMPONENT VIDEO OUT kontakterna. Upplösningen kan man ändra via
“Resolution” alternativet i DISPLAY SETUP menyn eller genom att bläddra
med [RES] knappen på BR 2 fjärrkontrollen. T 567 måste vara i STOP-läge när
BR 2s [RES] knapp skall kunna ändra inställning för upplösningen.
FRANÇAIS
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567
13
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567
ENGLISH
SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY
FRANÇAIS
SAMPLE FREQ. (SAMPLINGSFREKVENS)
Ställ in samplingfrekvensen på ljudsignalen.
48KHz: Om receiver eller förstärkaren inte kan hantera 96 kHz-och 192
kHz-signalerväljer du 48 kHz. När du gjort detta val, konverteras 96 kHzoch 192 kHz-signalertill 48 kHz automatiskt så att de kan avkodas.
96KHz: Om receiver eller förstärkaren inte kan hantera 192 kHz-signalerväljer du 96 kHz. När du gjort detta val, konverteras 192 kHz-signalertill 96 kHz automatiskt så att de kan avkodas.
192KHz: Om receiver eller förstärkaren kan hantera 192 kHz-signaler
väljerdu 192 kHz. När du har gjort detta val, passerar varje signaltypigenom utan vidare bearbetning.
Kontrollera förstärkarens begränsningar i dess dokumentation.
ESPAÑOL
DISPLAY MENU (MENYSPRÅK)
Välj språk för inställningsmenyn och övrig skärminformation.
PORTUGUÊS
ITALIANO
DISC MENU/AUDIO/SUBTITLE
Välj språket du vill ha för ljudspår (skivljud), undertexter och skivmenyn.
Beroende på typ av media, är det vara de skivor vars ljud, undertexter och
skivmenyspråk inspelade på mediet som är tillgängligt. När du har valt
ett språk blir det standardspråket för alla skivor, såvida inte media:n anger
något annat.
Original: Hänvisar till originalspråket på vilket skivan spelades in.
Other (Övriga): Välj “Other” (Övriga) om det språk du önskar inte finns
i listan. Använd [D/F] knapparna för att markera “Other” (Övriga). Tryck
på [ENTER] knappen och lägg in den 4-siffriga språkkoden med siffertangenterna på fjärrkontrollen. Om du lägger in fel språkkod fortsätter
du lägga in en fyrsiffrig kod och tryck sedan [ENTER] och sedan lägger
du in rätt kod på samma sätt. Se “SPRÅKKODSLISTAN” under rubriken
“REFERENS” för en lista över tillgängliga språkkoder.
Off: Om du inte vill ha några undertexter väljer du “Off” (Av).
LJUDINSTÄLLNINGSMENY
DRC (DYNAMIKOMFÅNGSKONTROLL)
Du kan ställa in den effektiva dynamikomfånget (subjectivt mellan mjukt till
högt) för avspelning av Dolby Digital eller Dolby Digital Plus ljudspår. Det är
praktiskt när du vill titta på din favoritaktionsfilm på natten utan att störa andra.
On: Inställningen “On” passar bäst när du ser en film sent på natten
eller vid andra tillfällen när du vill uppfatta så mycket som möjligt av
dialogen men ändå ha så låg total ljudnivå som möjligt.
Off: För att behålla fullt dynamikomfång skall du ställa in DRC till “Off”.
Auto: För Dolby TrueHD signalkällor sätter du Dynamic Range Control
till “Auto”.
NOTERA
DRC inställningen kan ändras enbart i STOP-läge och det inte finns en
skiva i släden.
DTS NEO:6
Ställ in detta alternativ om du vill uppleva multikanals ljud med en 2-kanals
ljudkälla. Detta alternativ är enbart tillgängligt om T 567 är ansluten till en
Multikanals receiver via HDMI OUT.
Off: Ger enbart stereoljud.
Music: Ger multikanalsljud som är optimerat för musikinspelningar.
Cinema: Ger multikanalsljud som är optimerat för filmljud.
DEUTSCH
LÅS SETUP MENYN
(GÄLLER ENBART BD OCH DVD AVSPELNING)
NEDERLANDS
Varje skivan har ett antal olika alternativ för audio ut signalen. Ställ in
AUDIO-alternativ för spelaren beroende på vilken typ av ljudsystem du
använder.
SVENSKA
РУССКИЙ
HDMI/DIGITAL UTGÅNG
Välj ljudutgången för HDMI OUT eller DIGITAL AUDIO OUT utgången.
PCM Stereo: Välj detta när du ansluter en tvåkanalig digital stereodekoder.
PCM Multi-Ch (enbart HDMI ): Väljer du när du är ansluten till en
multikanalsdekoder. Detta går bara att göra via HDMI OUT.
DTS Re-Encode: Väljer du när du är ansluten till en DTS-dekoder.
Primary Pass-Thru: Välj detta när du är ansluten till en dekoder som
klarar LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och
DTS-HD.
Se även avsnittet “LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER”, i delen “REFERENSTABELL” under rubriken “REFERENS”.
14
Vissa filmer innehåller scener som inte lämpar sig för barn. Många av dessa
skivor innehåller barnlåsinformation som gäller hela skivan eller vissa scener
på den. Filmerna och scenerna klassificeras beroende på land. Vissa skivor
tillhandahåller alternativa, klippta scener.
HANDHAVANDE
RATING 1-8 (KLASSIFICERINGSNIVA 1–8)
Klassificeringsniva “1” (Barn) innebär kraftigast begränsning, och “8” (Vuxna)
är den minst restriktiva.
UNLOCK (LÅS UPP)
Om du väljer “Unlock” (Lås Upp), är barnlåset inte aktivt och alla skivor kan
spelas fullt ut.
NOTERA
Om du har ställt in en viss klassificeringsnivå för spelaren kan den spela
upp alla scener som har samma klassificering eller en lägre klassificering. Scener med högre klassificering spelas inte, såvida inte skivan
innehåller alternativa versioner av dem. De alternativa scenerna måste
givetvis ha en lägre klassificering. Om det inte finns några lämpliga
alternativ avbryts avspelningen. Du måste då mata in det fyrsiffriga
lösenordet för att spela upp skivan.
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
NÄTVERKS INSTÄLLNINGSMENY
Nätverksinställningarna behövs för att kunna utnyttja BD Live funktionen.
Genom att ansluta T 567 till internet, kan speciella BD-ROM hemsidor kommas åt från vissa BD-ROM skivor. Nätbaserat innehåll kan laddas ner och ses
om en BD-ROM hemsida innehåller länkar till kommande filmer, bonusmaterial och relaterat innehåll.
Nätverksanslutning är också nödvändigt för att få tillgång till delade enheter
inom samma nätverk.
Se till att du har tillräcklig bredbanduppkoppling när du ställer in nätverksinställningarna.
CONNECTION SETTING (ANSLUTNINGSINSTÄLLNINGAR)
Tryck på [S] eller [ENTER] för att ställa in nätverksinställningarna. En markör
på skärmmenyn låter dig välja mellan “Wired” (fast anslutning) eller “Wireless” (trådlösanslutning).
Följ proceduren nedan för att ställa in din fasta eller trådlösa nätverksinställningarna.
SVENSKA
ÅTERSTÄLL LÖSENORD
M du skulle glömma ditt lösenord, kan du återställa det med följande steg.
1 Ta ur eventuell skiva från apparaten.
2 Välj “Password” alternativet.
3 Slå in nummer “210499”. “PINCLR” visas i displayen och lösenordet återställs.
ITALIANO
DVD RATING (DVD GRADERING)
Med barnlåsfunktionen kan du spärra scener som ligger över den klassificeringsnivå som du väljer så att du kan hindra dina barn från att se material
som du tror är olämpligt för dem. Gör så här för att aktivera “DVD Rating”
(DVD Gradering):
1 När du är vid “DVD Rating” raden i menyn trycker du på [S]. Det dyker då
upp en lösenordsprompt på menyn.
2 Lägg in lösenordet du valt.
3 När du anger lösenordet, kan du ställa in den klassificeringsnivå du föredrar. Använd [D/F] för att stega genom de olika klassningsnivåerna.
4 Tryck på [ENTER] för att spara inställningen för klassningsnivå.
AREA CODE (OMRÅDESKOD)
Ange koden för landet/området vars standarder användes för att klassificera
DVD Video-skivan. Se OMRÅDESKOD under rubriken “REFERENS” för en lista
över tillgängliga Områdeskoder.
1 När du är vid “Area Code” raden i menyn trycker du på [S]. Det dyker då
upp en lösenordsprompt på menyn.
2 Lägg in lösenordet du valt. Tryck på [ENTER].
3 Välj önskad “Area Code” (Områdeskod) med [D/F] knapparna.
4 Tryck på [ENTER] för att bekräfta ditt val av områdeskod.
DEUTSCH
ÄNDRA LÖSENORD
Du kan ändra lösenorder för föräldrakontroll. Ange ditt fyrsiffriga lösenord
när du uppmanas till det på skärmen.
1 När du är vid “Password” raden i menyn trycker du på [S] eller [ENTER]
för att välja “Change” alternativet.
2 Ange ditt gamla fyrsiffriga lösenord med hjälp av sifferknapparna (0-9).
Tryck på [ENTER].
3 Följ samma procedur som ovan för att länga in ditt nya lösenord.
4 Tryck på [ENTER] för att bekräfta BD Rating valet.
NEDERLANDS
PASSWORD (LÖSENORD)
När du går in i Lås Setup Menyn för första gången rekommenderar vi att du
först lägger in ditt lösenord.
1 När du är vid “Password” raden i menyn trycker du på [S] eller [ENTER]
för att välja “New” alternativet.
2 Slå in den 4-siffriga lösenordet.
3 Lägg in ditt 4-siffriga lösenord på nytt för att verifiera.
4 Tryck på [ENTER]. Du har nu upprättat Föräldrakontrollens lösenord.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567
РУССКИЙ
BLU-RAY DISC RATING (BD GRADERING)
Ställ in en åldersgräns för BD-ROM avspelning.
1 När du är vid “BD Rating” raden i menyn trycker du på [S]. Det dyker då
upp en lösenordsprompt på menyn.
2 Lägg in lösenordet du valt.
3 När du lägger in lösenordet kan du även ställa in åldersgräns för BD
tittande.
255: Alla BD ROM kan spelas upp.
0 - 254: Förhindrar uppspelning av material som omfattas av åldergräns
på en BD ROM.
15
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567
ENGLISH
FAST ANSLUTET NÄTVERK (KABEL)
5 Om man väljer “Test” kommer statusen för anslutningen att visas som nedan
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
Genom att välja nätverk via kabel får du bästa prestanda på anslutningen
En anslutning via kabel ger en direct anslutning som inte påverkas av
radiofrekvensstörningar.
1 Välj “Wired” i menyn “Connection Setting”.
2 En markör ber dig bekräfta ditt val “Yes” eller “No” för att behålla tidigare
inställning. Välj “Yes”. Använd [A/S/D/F] för att konfigurera din anslutning på skärmmenyn.
TRÅDLÖST NÄTVERK
Ett annat anslutningsalternativ är att ansluta till en Accesspunkt eller en
trådlös router. Hur du konfigurerar nätverket och anslutningen och vilken
anslutningsmetod, beror på vilken utrustning du använder.
T 567 är utrustad med en IEEE 802.11n trådlös nätverksmodul, som även har
stöd för 802.11 a/b/g standarden. Fär bästa trådlösta prestanda rekommenderar vi att ett IEEE 802.11n certifierat Wi-Fi nätverk (accesspunkt eller
trådlös router) används. För detaljerade instruktioner om hur du konfigurerar nätverket, se instruktionerna som följer med din accesspunkt eller
trådlösa router.
1 Välj “Wireless” i menyn “Connection Setting”.
ITALIANO
DEUTSCH
Static (Statisk): Välj denna för att själv ställa in IP adress, Subnet Mask,
Gateway och DNS Server inställningarna.
Dynamic (Dynamisk): Välj denna för att ställa in IP address automatiskt.
NEDERLANDS
3 Efter att du valt antingen “Static” eller “Dynamic”, klicka “OK” för att slutföra nätverksinställningarna.
4 Efter att du gjort klart inställningarna för anslutningen, kommer en
meny att uppmana dig att testa dina nätverksinställningarna. Klicka “OK”
för att slutföra nätverks inställningarna och lämna “Connection Setting”
menyn.
SVENSKA
РУССКИЙ
16
2 En markör ber dig bekräfta ditt val “Yes” eller “No” för att behålla tidigare
inställning. Välj “Yes”. Använd [A/S/D/F] för att konfigurera din anslutning på skärmmenyn.
HANDHAVANDE
ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY
FRANÇAIS
Manual (Manuell configuration): Din router kanske inte skickar
ut namnet på nätverket (SSID). Kontrollera routerns inställningar via
datorn eller ställ in din router att sända ut SSID, eller lägg in namnet
på nätverket (SSID). Följ anvisningarna på skärmenyn och mata in den
information som efterfrågas.
Push Button: Välj detta om din accesspunkt eller trådlösa stöder “Push
Button Configuration”. Tryck på Push Button på din accesspunkt eller
trådlösa router inom 2 minuter efter att du valt “Push Button”. Du behöver veta nätverkets namn (SSID) och lösenordet för din accesspunkt
eller trådlösa router.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567
3 Följ anvisningarna i steg 2-5 för FAST ANSLUTET NÄTVERK för att slutföra
inställningarna för din trådlösa nätverksanslutning.
BD-LIVE CONNECTION (BD-LIVE ANSLUTNING)
Du kan begränsa Internet åtkomst när BD-Live funktionen används.
Permitted (tillåtet): Internet åtkomst är tillåtet för allt BD-Live innehåll.
Partially permitted (delvis tillåtet): Internet åtkomst är bara tillåtet
för BD-Live innehåll som har certifikat för ägaren. Internet åtkomst och
AACS Online funktionerna är ej tillåtna för allt BD-Live innehåll som
saknar certifikat.
Prohibited (Ej tillåtet): Internet åtkomst är tillåtet för något BD-Live
innehåll.
OM DivX VIDEO-ON-DEMAND
Denna DivX Certified® enhet måste registreras för att kunna spela köpta
DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. För att få din registreringskod lokaliserar du DixX VOD-avsnittet i din enhets inställningsmeny. Gå till vod.divx.com
för mer information om hur du slutför din registrering.
AUTO POWER OFF
Skärmsläckaren visas om du lämnar din T 567 i Stoppläge eller HOME i mer
än fem minuter.
On: När skärmsläckaren varit igång i tjugo fem minuter stängs spelaren
automatiskt av.
Off: Skärmsläckaren visas hela tiden till man använder T 567 igen.
INITIALIZE (STARTA)
Återställ T 567 till de ursprungliga fabriksinställningarna.
Yes (Ja): Välj denna för att återställa T 567 fabriksintällningarna.
No: Välj för att behålla de ursprungliga inställningarna.
ITALIANO
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
OM DivX VIDEO
DivX® är ett digitalt videoformat skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX
Certified® enhet som spelar DivX videor. Besök divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX video.
DEUTSCH
DivX® VOD
DivX® är en ny revolutionerande ny videokodek, som är baserad på den
nya MPEG-4-komprimeringsstandarden för video. Med denna spelaren kan
man spela DivX skivor.
Register (Registrera): Registreringskoden för din T 567 visas.
Deregister (Avregistrera): T 567 är deaktiverad och deaktiveringskoden visas.
NEDERLANDS
NOTERINGAR ON NÄTVERKSANSLUTNING
• NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 567 och/eller internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning.
• NAD är inte ansvariga för funktionalieten eller tillgängligheten för funktionerna för BD-ROM skivor som görs tillgängliga genom Internetanslutningen. Visst skivrelaterat material som är tillgängligt via Internetanslutningen kanske inte är kompatibelt med din T 567. Om du har frågor
om sådant innehåll , ber vi dig kontakta utgivaren av den skivan..
• Eventuella kostnader som Internetleverantören tar ut, utan begränsning, anslutningskostnader är ditt eget ansvar.
• En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port behövs för fast uppkoppling
med kabel till T 567. Om din internetservice inte medger för sådan
anslutning kan du inte ansluta din T 567.
• Det trådlösa nätverket fungerar på 2.4GHz bandet för radiokommunikation, och kan påverkas av störningar från andra hushållsapparater som
exempelvis trådlösa telefoner, Blåtandsenheter och mikrovågsugnar
som fungerar på samma frekvenser.
• IEEE 802.11n är inte tillgängligt för T 567’s Ryska version.
• Ställ in din accesspunkt eller trådlösa router till infrastrukturläge. Det
finns inget stöd för Ad-hoc läge.
BD STORAGE CLEAR (RADERING AV BD STORAGE)
BD innehållet på det interna flash-minnet eller den anslutna USB-enheten
raderas.
Built-In Storage: Radera allt nedladdat innehåll från det inbyggda
minnet.
USB Storage: Radera allt nedladdat innehåll från det anslutna USBminnet.
SVENSKA
CONNECTION STATUS (ANSLUTNINGSSTATUS)
Välj “Connection Status” för att testa och visa statusen för din nätverksanslutningen. Statusen för nätverket visas som “Success” (som visas i skärmmenyn
ovan) eller “Fail” (inte anslutet).
BD STORAGE SELECT (VAL AV BD LAGRING)
T 567 kan lagra viss BD-ROM relaterad information, inklusive nedladdat
innehåll från nätet som exempelvis filmtrailers och specialmaterial id et
inbyggda Flash-minnet eller till ett USB-enhet.
Built-In Storage: Lagrar nedladdat Blu-ray innehåll på det interna
flash-minnet.
USB Storage: Lagrar nedladdat Blu-ray innehåll på en ansluten USBenhet.
РУССКИЙ
VIKTIG INFORMATION
Du kan också direkt välja en Accesspunkts namn eller SSID från listan
som visas efter steg 2 ovan. Exempelvis, använd [D/F] för att välja
“NADLAB”. Tryck på [ENTER]. Efter att du valt kommer du att bli omdirigerad till ett annat fönster där du kan knappa in ett lösenord eller
accesspunktens namn.
SOFTWARE INFORMATION (MJUKVARUINFORMATION)
Visar den aktuella mjukvaruversionen.
17
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER
ENGLISH
HUR DU SPELAR EN BLU-RAY 3D SKIVA
HUR DU SPELAR CD/MP3/WMA
FRANÇAIS
T 567 Kan spela Blu-ray 3D skivor. Följande villkor måste vara uppfyllda för
att du skall kunna spela en Blu-ray 3D skiva.
• Du måste ha en 3D-kapabel TV med HDMI 1.4 ingång (-ar).
• Anslut din T 567s HDMI utgång till HDMI ingången på din 3D -kapabla
TV med en Typ A höghastighets kabel.
• Se till att skivan du skall spela är en 3D Blu-ray.
• Om så behövs använd dina 3D-glasögon för att uppleva 3D.
INNAN DU SPELAR EN BLU-RAY 3D SKIVA
Tryck [HOME] och välj “Setup”. Ställ in “3D Mode” to “On” i inställningsmenyn
för “DISPLAY”. Nu kan du börja se på Blu-ray 3D skivan.
ESPAÑOL
NOTERA
Vi hänvisar till manualen för din 3D klara TV. Det kan finnas specifika
instruktioner i den för att aktivera 3D effekten.
USB LÄGE
PORTUGUÊS
T 567 kan spela upp MP3/WMA/PHOTO/PNG/DivX filer som lagrats på en
extern USB (Universal Serial Bus) enhet. Följande gäller för T 567s möjligheter för avspelning från USB enheter.
• Stöder enbart USB Flashminnen och externa HDD med FAT16, FAT32
eller NTFS format.
• Stöder för USB 1.1 och USB 2.0.
• Stöder upp till 8 partitioner på USB minnet.
• Digitalkamera och mobiltelefon stöds inte.
• Om en USB förlängningskabel eller en USB HUB används kan det hända
att USB enheten inte kan upptäckas av spelaren.
ITALIANO
Man kan komma åt USB filer genom att välja “Movie”, “Photo” eller “Music”
alternativen från HOME menyn.
Som exempel, när du väljer “Music” från HOME menyn, visas “Select a Device
or Server” menyn. Välj “USB” som önskat media och tryck sedan [ENTER].
För detaljer om handhavande av olika filtyper hänvisar vi till det relevanta
avsnittet nedan om MP3/WMA/Photo/DivX avspelning.
DEUTSCH
NOTERA
Extena hårddiskar som är NTFS formatterade kan enbart läsas och inte
användas för att lagra nedladdat BD-Live material.
NEDERLANDS
VIKTIG INFORMATION
USB porten på T 567 kan inte anslutas till en PC.
SVENSKA
РУССКИЙ
18
T 567 kan spela Audio CD och MP3/WMA filer på CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE skivor eller USB Flashminnen..
1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer.
Välj “Music” från “Home” menym.
2 Visas “Select a Device or Server” menyn. Välj “USB” eller “Audio” som
önskat media och tryck sedan [ENTER].
3 “MUSIC” menyn visas på skärmen (USB läge). En lista över mappar eller
filer visas på skärmen.
4 Navigera genom spår, mappar och filer med [A/S/D/F] knapparna på
fjärrkontrollen.
5 Tryck därefter på [ENTER] för att se innehållet i mappen. Tryck på
[A/S/D/F] för att välja filer
6 Tryck [4] eller [ENTER] för att börja avspelning.
BRA ATT VETA
• Avspelningen startar automatiskt när en CD-skiva laddas.
• Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du
använda [D/F] knapparna på fjärrkontrollen för att markera mapp
och trycka på [ENTER].
• Tryck på [RTN] en eller två gånger under avspelning fär att återgå till
föregående meny/sida i skärmmenyn.
VIKTIG INFORMATION
• Observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och
musik från Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL har inga
rättigheter att utfärda sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas hos
upphovsrättsinnehavaren.
• Max antal filer per skiva/USB: mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)
HANDHAVANDE
BRA ATT VETA
• Ungefärlig inspelningstid för ett ljudspår på 4-minuter till en USB enhet:
1.4 minute från STOPP-läge, 2 minuter under avspelning.
• Den verkliga inspelningstiden beror på USB-enhetens förmåga.
• Se till att ha minst 50MB fritt lagringsutrymme när du skall spela in.
• Längden på det inspelade skall vara minst 20sekunder för att det skall
bli en ordentlig inspelning.
• Stäng inte av T 567 eller koppla ur USB-enheten under inspelning.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
6 Tryck på [ENTER] för att spela in dina valda spår till den anslutna USBenheten. Du kan också skapa en ny mapp på din USB-enhet.
7 Använd [A/S/D/F] för att välja “New Folder”. Tryck på [ENTER]. Ett
virtuellt tangentbord visas.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
9 Efter att du skapa och namngett din nya mapp använder du [A/S/D/F]
för att välja den som målmapp för inspelning. Tryck [ENTER]
10 Använd [A/S/D/F] för att välja “OK”. Tryck [ENTER] för att starta inspelning av Ljud CDn. Om du vill avsluta CD inspelningen , trycker du på
[ENTER] medan “OK” är markerat.
11 “CD Recording is completed” (CD inspelning färdigt) visas efter att du är
klar med inspelningen.
12 Tryck på [ENTER] och du kommer att omdirigeras till målmappen där
ljudfilen är inspelad.
PORTUGUÊS
4 Använd [A/S/D/F] för att välja “Start”. Tryck på [ENTER].
5 Menyn för “CD Recording” visas.
Cancel (Avbryt): Raderar alla inlagda tecken.
Space (mellanslag): Lägger in ett mellanslag vid marköens position.
<-: Raderar tecken före markören.
ABC/abc/#+=&: Ändra tangentbordets menyinställningar till små eller
stora bokstäver eller symboler.
ITALIANO
Select All (Välj alla): Väljer alla spåren på en Ljud CD.
Option (valmöjligheter): Välj ett kodningsalternativ från menyn 128kbps, 192kbps, 320kbps eller Lossless (förlustfritt).
Close (Stäng): Avbryt inspelning och återgå till föregående meny.
8 På det virtuella tangentbordet, använder du [A/S/D/F] för att välja
tecken, tryck sedan [ENTER] för att bekräfta dina val av tecken. När du är
klar med att lägga in namnet går du till “OK” och trycker [ENTER] för att
slutföra inmatningen.
DEUTSCH
DIREKTINSPELNING AV LJUD
T 567 har en extra funktion som gör att man kan spela in ett önskat spår
från en ljud CD till en ansluten USB-enhet.
1 Följa proceduren ovan för hur du spela upp en ljud CD.
2 Tryck på BR 2s [DISP] knapp under avspelning eller i STOPP-läget – då dyker
symbolen “CD Recording” upp. Markera “CD Recording” och tryck [ENTER].
3 Menyn för “CD Recording” visas. Använd [A/S/D/F] för att välja de spår
du vill spela in.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER
19
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER
ENGLISH
HUR DU TITTAR PÅ BILDFILER
FRANÇAIS
BRA ATT VETA
• Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du
använda [D/F] knapparna på fjärrkontrollen för att markera mapp
och trycka på [ENTER].
• Tryck på [RTN] en eller två gånger under avspelning fär att återgå till
föregående meny/sida i skärmmenyn.
• Rekommenderad storlek: mindre än 4000 x 3000 x 24 bit/pixel eller
mindre än 3000 x 3000 x 32 bit/pixel.
• Max antal filer per skiva/USB: mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)
DIVX UPPSPELNING
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
T 567 medger avspelning eller visning av bildfiler.
1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer.
Välj “Photo” från “Home” menym. Tryck på [ENTER].
2 En lista över mappar eller filer visas på skärmen.
3 Navigera genom mappar och filer med [A/S/D/F] knapparna på
fjärrkontrollen.
4 Välj den mapp som innehåller foton. En miniatyr av bilderna på skivan
visas i menyn OSD.
5 Tryck på [A/S/D/F] för att bläddra bland bilderna.
6 Tryck på [ENTER] eller [4] för att välja filer och starta avspelning.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
Under uppspelning av foton trycker du på [DISP] för att visa alternativen för
foton. Använd [A/S/D/F] för att markera och välja något av följande alternativ.
Slide Show (Bildspel): Tryck på [4] knappen för att starta bildspelet.
Tryck på [j] knappen för att starta eller pausa bildspelet.
Music Select (Välj bakgrundsmusik): Här kan du välja bakgrundsmusik till bildspelen. Tryck på [ENTER] och “Please select a music folder or
file” (Välj en musikmapp eller fil) undermenyn visas. Använd [A/S/D/F]
för att välja media ellen en map med musik. Tryck på ENTER för att
bekräfta ditt val och starta avspelningen av önskad bakgrundsmusik.
Music: Tryck på [ENTER] för att spela eller pausa bakgrundsmusiken.
Detta alternative är tillgängligt efter att bakgrundsmusik valts i “Music
Select” alternativet.
Rotate (Rotera): Tryck på [ENTER] för att rotera bilden medsols. Detta
alternative fungerar bara under bildspel.
Zoom: Tryck på [ZOOM] under avspelning för att visa [Zoom] menyn.
Använd BR 2s gröna eller röda knapparna för att zooma in eller ut på
bilden. Använd [A/S/D/F] knapparna på fjärrkontrollen för att flytta
runt i den in-zoomade bilden. Tryck på RTN för att lämna [Zoom] menyn
och återgå till normal bildstorlek. Genom att trycka på BR 2s gula knapp
kan du också återställa den in-zoomade bilden till normal storlek.
Zoomfunktionen kan även användas med BR 2s [ZOOM] knapp.
Effect: Lägg till olika effecter till din bildvisning. Använd [A/S] och
sedan trycker du på ENTER för att välja funktion.
Off: Bildvisning utan effekter.
Random: Bildvisningseffekter läggs till slumpvis.
Slide: Låter en bild glida in från olika håll.
Door: Bilder visas som dörrar som öppnas.
Lattice: Bilden byggs upp av små fyrkanter till en hel bild.
Speed: Ställ in tidsvisningen för bildvisningen - Slow, Normal och Fast.
РУССКИЙ
20
T 567 stöder DivX avspelning.
1 Lägg i en lämplig skiva eller anslut en USB enhet med rätt typ av filer.
Välj “MOVIE” från “Home” menym.
2 En lista över filerna visas. Tryck på [A/S/D/F] för att välja filer.
3 Tryck på [ENTER] för att välja filer och starta avspelning.
OM DLNA
T 567 är en DLNA Certifierad digital mediaspelare som kan visa och spela
filmer, foton och musikinnehåll från en DLNACertifierad nätverksenhet eller
DLNA server. Digital Living Network Alliance (DLNA) är en organisation som
spänner over flera tillverkare av konsumentelektronik, datortillverkare och
tillverkare av mobilelektronik. Digital Living ger konsumenterna ett enkelt
sätt att dela ut digitala media via ett fast eller trådlöst nätverk i hemmet.
T 567 följer DLNA Interoperability Guidelines v1.5. När en PC kör en DLNA
servermjukvara eller annan DLNA kompatibel enhet är ansluten till T 567,
kan vissa inställningar på mjukvaran eller andra enheter behövas. Vi hänvisar
till bruksanvisningen för mjukvaran eller enheten för mer information.
UPPSPELNING AV EN FIL PÅ EN NÄTVERKSSERVER
Förutom källor som skivor och USB enheter, kan T 567 också spela upp
video, ljud och foton som ligger på en PC eller DLNA server över ett hemmanätverk.
1 Kontrollera dina nätverksanslutningar och inställningar. Försäkra dig om
att T 567 är ansluten till samma nätverk som det som din PC eller DLNA
server om du vill komma åt innehållet.
2 Tryck på [HOME].
3 Välj “Movie”, “Photo” eller “Music” alternativet med [A/S]. Tryck på [ENTER].
Serverlistan visas på skärmen.
4 Välj en DLNA mediaserver eller en delad mapp på din PC med [D/F].
Tryck på [ENTER].
5 Från DLNA servern eller den delade mappen, väljer du önskad fil med
[A/S/D/F], tryck sedan [ENTER] för att starta avspelning.
VIKTIG INFORMATION
Det är viktigt att du använder kompatibel mediaservermjukvara för att
dela eller strömma video, ljud och foton lagrade på din dator till T 567.
HANDHAVANDE
3 När du är klar med att lägga in användarnamn och lösenord går du till
“OK” och trycker [ENTER] för att slutföra inmatningen. Om du lagt in korrekta detaljer kommer du nu åt de delade mapparna.
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
NOTERA
Om rutan “Remember” är markerad, kommer användarnamn och lösenord att sparas så att du kommer åt den direkt i fortsättningen. Tryck
på den röda knappen för att avmarkera “Remember” rutan om du inte
vill spara inloggningsuppgifterna. Klicka på den röda knappen för att
markera eller avmarkera “Remember” rutan.
FRANÇAIS
HUR DU LÄGGER IN NÄTVERK ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD
Ett nätverks användarnamn och lösenord som kan behövas för att komma
åt innehållet i en delad mapp.
1 En meny med tangentbord kommer fram automatiskt om du behöver
ange användarnamn och lösenord.
2 På det virtuella tangentbordet, använder du [A/S/D/F] för att välja
tecken, tryck sedan [ENTER] för att bekräfta dina val av tecken.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER
FILFORMAT
FILPLACERING
FILÄNDELSE
CODEC-FORMAT
LJUDFORMAT
UNDERTEXTER
Disc, USB
.avi, .divx, .mpg,
.mpeg, .mkv,
.mp4, .asf
DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx,
DIVX6.xx (Enbart standard avspelning)
XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital, DTS, MP3,
WMA, AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC
.avi, .divx, .mpg,
.mpeg, .mkv,
.mp4, .asf
DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx,
DIVX6.xx (Enbart standard avspelning),
XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital, DTS, MP3,
WMA, AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
ITALIANO
VIDEOFILER
FILPLACERING
FILÄNDELSE
SAMPLINGSFREKVENS
BITHASTIGHET
NOTERA
Disc, USB, DLNA, PC
.mp3, .wma, .wav, .m4a (DRM free)
inom 32 - 48 kHz (WMA),
inom 16 - 48 kHz (MP3)
Dolby Digital, DTS, MP3, WMA,
AAC, AC3
Vissa wav-filer stöds inte av T 567.
FILPLACERING
FILÄNDELSE
RECOMMENDERAD STORLEK
NOTERA
Disc, USB, DLNA, PC
.jpg, .jpeg, .png
Mindre än 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel
Mindre än 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel
Progressiva och förlustfria fotoformat stöds inte.
DEUTSCH
LJUDFILER
SVENSKA
РУССКИЙ
BRA ATT VETA
• Filformaten som listas ovan är inte nödvändigtvis kompatibla med T 567. Det kan finnas vissa begränsningar av filformaten och mediaserverns förmåga.
• Filformaten kan variera mellan olika mediaservrar.
• Namnen på filmer och undertexter är begränsat till max 180 tecken.
• Maximalt antal filer/mappar: Max antal filer per skiva/USB: mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)
• ID3 Tag inbäddade i MP3 filer stöds inte.
• HD filmfiler som finns på en CD eller USB 1.0/1.1 kanske inte spelas upp ordentligt. BD, DVD eller USB 2.0 är de rekommenderade media för att spela upp HD
filmfiler.
• T 567 har stöd för H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High vid nivå 4.1. För filer med högre nivå kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen.
• Denna spelaren har innte stöd för filmer som är inspelade med GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarter pixel).
NEDERLANDS
BILDFILER
21
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER
ENGLISH
HUR DU JUSTERAR BILDEN
MINNE AV SENASTE SCENEN
Välj videokvalitet under avspelningen. Du kan justera olika variabler som
Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, etc.
Spelaren kommer ihåg den senaste scenen från den skiva du tittade på
senast. Den sista scenen finns kvar i minnet även om du tar ur skivan från
spelaren eller stänger av den. Om du stoppar i en skiva med scenen memorerad, hämtas scenen automatiskt.
FRANÇAIS
BRA ATT VETA
• Scenen memoreras inte om du stänger av spelaren innan skivan spelas.
• Minnet som kommer ihåg var de senast stannade avspelningen, raderas
när du byter skiva.
• Denna funktion fungerar inte på vissa skivor eller titlar.
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
1 Tryck på BR 2’s [PICTURE] knapp medan du spelar en button while playing a BD, DVD eller en filmfil. “Picture Mode” menyn visas nu på skärmen.
2 Använd [D/F] för att välja önskat fotovisningsalternativ.
3 Använd [A/S] för att justera värdet för den valda fotovisnings alternativet.
4 Använd [D/F] igen för att flytta till nästa video färginställnings alternative.
5 Välj “Default” för att återställa Picture Mode grundinställningarna. Välj
“Close” för att acceptera alla ändringar och för att lämna Picture Mode
menyn.
ITALIANO
T 567 stöder bild-i-bild (PIP), sekundärt ljud, Virtuella paket och andra funktioner för BD-Video genom BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version
1.1/ Final Standard Profil). I tillägg till BONUSVIEW funktionen, BD-Video
stöder BD-Live (BD-ROM version 2 Profil 2) vilket ger mer funktioner som
online-spel genom att man kopplar T 567 till Internet.
DEUTSCH
HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE™ ELLER
BONUSVIEW™ PÅ BD-VIDEO
T 567 stöder BD-Live, en ny BD-Video funktion som ger tillgång till funktioner som interaktivitet när spelaren är ansluten till internet. De användbara
funktionerna och hur de hanteras kan variera mellan olika skivor så se till att
läsa skivans instruktioner så att du kan använda dessa.
HUR DU ANVÄNDER BD-LIVE SKIVOR
NEDERLANDS
T 567 måste anslutas till internet för att kunna utnyttja BD-Live funktionerna.
Det kan ta flera minuter för att ladda och starta BD-Live innehåll. Ytterliggare material som filmtrailers, undertexter, BD-J och liknande funktioner
kan laddas ner till en USB enhet. Se bara till att USB enheten rymmer mer
än 1 GB.
SVENSKA
VARNING!
Koppla inte ur den anslutna USB enheten medan innehåll laddas ner eller om en Blu-ray skivaär kvar i skivsläden. Gör man det kan man skada
USB enheten. Om du skulle skada den anslutna USB enheten kan du
formatera om den igen med din PC och använda den igen.
РУССКИЙ
22
HANDHAVANDE
AUDIO (LJUD)
Tryck på [AUDIO] tills önskad ljudinställning valts.
RPT (REPETERA)
Om en önskat språk på textningen inte visas efter att man försökt välja det,
betyder det att språket inte finns på skivan.
För att stänga av undertexterna trycker du på [SUBTITLE] ett flertal gånger
tills “OFF”.
ZOOM
BRA ATT VETA
• För andra skivtyper kan repeteringsläget inte användas som ovan. Repeteringsläget på sådana skivor kan kan eventuellt aktiveras från skivans
men yeller andra inbyggda funktioner.
• REPEAT funktionen gäller inte PHOTO filer.
SVENSKA
Använd [ZOOM] för att förstora bilden på TV-skärmen. Om du trycker på
ZOOM under uppspelning eller stillbildsvisning aktiveras zoomfunktionen.
ITALIANO
Det är möjligt att ändra språk på undertexterna till något annat än vad som
valts i grundinställningarna. Detta fungerar bara på skivor som har stöd för
flera olika språk på undertexterna.
1 Tryck på [SUBTITLE] under avspelning. Om det inte finns några undertexter på skivan visas texten “OFF”.
2 Tryck på [SUBTITLE] tills önskat språk valts.
Tryck på [RPT] flera gånger för att välja önskat repeteringsläge. Det finns
följand repeterinslägen
v Track: Repeterad avspelninga av aktuellt spår eller fil.
bAll: Repeaterad avspelning av alla spår eller filer.
: (gäller bara ljudskivor/filer): Spår eller filer spelas upp i slumpmässig ordning.
b All: Repeaterad avspelning av alla spår eller filer i slumpmässig
ordning.
c Chapter: Repeaterad avspelning av kapitel på en film.
c Title: Repeterad avspelning av en filmtitel.
c A-B (gäller bara ljud-CD/videoskivor/filer): Repeterar en specifik
del av en scen. Tryck på [RPT] för att välja startpunkt för avsnittet - “A-”.
Tryck [ENTER] för att välja slutpunkt för avsnittet – “A-B”. Avsnitt kortare
än 3 sekunder kan inte väljas.
Off: Tryck på [RPT] tills “Off” visas för att avsluta all repetering.
DEUTSCH
SUBTITLE (UNDERTEXTER)
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
Med [AUDIO] knappen kan du ändra ljudspår (och språk) på en DVD/BD om
den aktuella DVD/BD stödjer detta via [AUDIO] knappen.
Tryck på denna för att gå till PICTURE MODE menyn där du kan ställa in,
justera eller stänga av videofärginställningarna. Läs också avsnittet HUR DU
JUSTERAR BILDEN i delen “HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONER” under
“HANDHAVANDE”.
FRANÇAIS
PICTURE
NEDERLANDS
Beroende på media kan följande basfunktioner på T 567 nås direkt via BR 2.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONSKONTROLL
Använd den gröna och röda knapparna för att välja Zoomläge (upp till 16
nivåer). Använd [A/S/D/F] knapparna på fjärrkontrollen för att flytta runt i
den inzoomade bilden. Genom att trycka på BR 2s gula knapp kan du också
återställa den in-zoomade bilden till normal storlek.
РУССКИЙ
NOTERA
Med vissa DVD-skivor fungerar inte zoomfunktionen.
23
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 567 – FUNKTIONSKONTROLL
ENGLISH
MARKER, SEARCH, CLEAR
FRANÇAIS
Använd [MARKER] knappen för att markera en scen du vill spela upp.
ESPAÑOL
LÄGG TILL EN MARKERING
Tryck på [MARKER] vid den önskade stället på skivan. Markörikonen visas
kort i bilden. Du kan lägga till max nio markeringar.
PORTUGUÊS
HÄMTA ELLER RADERA EN MARKERAD SCEN
Tryck på [SEARCH] och sökmenyn visas i bilden. Tryck på en siffertangent
för att välja ett markörnummer som du vill hämta. Avspelningen startar för
demn markerade scenen.
Alternativt, tryck på [F] för att markera siffran. Använd [A/S] för att välja
en markerad scen som du vill hämta eller radera. Tryck på [ENTER] och
avspelningen startar från den markerade scenen. Tryck på [CLEAR] och den
markerade scenen raderas från sökmenyn.
ITALIANO
BRA ATT VETA
• Denna MARKER function är bara användbar för videoskivor/filer.
• Denna funktion fungerar inte på vissa skivor eller titlar.
• Alla markerade punkte raderasom titeln är i fullständigt STOP-läge,
titlen ändras eller skivan tas ur.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
24
REFERENS
ENGLISH
REFERENSTABELL
UPPLÖSSNINGS INSTÄLLNINGAR
AVSPELNING AV ICKE KOPIERINGSSKYDDAT MATERIAL
VIDEOUTSIGNAL
COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTVIDEO UTGANG)
UPPLÖSNING
HDMI OUT
(HDMI UTGÅNG)
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480p/576p
720p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080i
1080p/24Hz läge
1080p/24Hz läge
480i/576i
1080i
1080p/50Hz/60Hz läge
1080p/50Hz/60Hz läge
480i/576i
1080i
FRANÇAIS
HDMI INTE ANSLUTET
ESPAÑOL
HDMI ANSLUTET
AVSPELNING AV KOPIERINGSSKYDDAT MATERIAL
VIDEOUTSIGNAL
HDMI OUT
(HDMI UTGÅNG)
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480p/576p
HDMI INTE ANSLUTET
720p
720p
480i/576i
480p/576p
1080i
1080i
480i/576i
480p/576p
1080p/24Hz läge
1080p/24Hz läge
480i/576i
480p/576p
1080p/50Hz/60Hz läge
1080p/50Hz/60Hz läge
480i/576i
480p/576p
ITALIANO
HDMI ANSLUTET
PORTUGUÊS
COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTVIDEO UTGANG)
UPPLÖSNING
LJUDUTGÅNGARNAS SPECIFIKATIONER
PCM Stereo
DTS Re-Encode
Primary PassThru
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-Encode
Primary Pass-Thru
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
PCM 7.1ch
NEDERLANDS
Ljudutgånginställningar
BRA ATT VETA
• Det är inte möjligt att samtidigt ställa in “PCM Multi-Ch” eller “Primary Pass-Thru” inställningarna för “HDMI” alternativet och “DTS Re-Encode” inställningen för “Digital Output” alternativet. Om “HDMI” alternativet är inställt på “PCM Multi-Ch” eller “Primary Pass-Thru”, kommer att “Digital Output”alternativet
att ställas in automatiskt “PCM Stereo”. Motsvarande, om “Digital Output” är inställt på “DTS Re-Encode”, kommer “HDMI”att ställas inautomatiskt på “PCM
Stereo”.
• Om T 567 spelar upp en skiva med Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD ljud formatenoch “HDMI” är inställt på “PCM Multi-Ch”och “Digital Output” är
inställt på “Primary Pass-Thru”, kommer SPDIF utgången att begränsas till “PCM 2ch” only.
• Om T 567 spelar upp en skiva med Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD ljud formaten och HDMI anslutningen är version 1.3 och ljudet tas från HDMI OUT
porten med både HDMI och “Digital Output” anslutet samtidigt kommer “Digital Output” att begränsad till enbart “PCM 2ch”.
• Ljud formatet för MP3/WMA uppspelning är PCM 48kHz/16 bitoch PCM 44.1kHz/16 bit för ljud-CD.
25
SVENSKA
HDMI OUT (HDMI UTGÅNG)
Ljudutgånginställningar
РУССКИЙ
DIGITAL AUDIO OUT (DIGITAL LJUDUTGÅNG)
KÄLLA
DEUTSCH
LJUDUTGÅNG
REFERENS
SPRÅKKODSLISTAN
ENGLISH
Använd denna listan för att välja önskat språk för följande inställningar: LJUDSPÅR PÅ SKIVAN/SKIVANS UNDERTEXTER/SKIVMENYER språk.
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANO
DEUTSCH
Abkhasiska
6566
Guarani
7178
Malagasy
7771
Somaliska
8379
Afar
6565
Gujarati
7185
Malay
7783
Spanska
6983
Afrikaans
6570
Hausa
7265
Malayalam
7776
Sundanese
8385
Albanska
8381
Hebreiska
7387
Maltesiska
7784
Svenska
8386
Ameharic
6577
Hindi
7273
Maori
7773
Swahili
8387
Arabiska
6582
Holländska
7876
Marathi
7782
Tagalog
8476
Armeniska
7289
Indonesiska
7378
Moldavian
7779
Tajik
8471
Assamese
6583
Interlingua
7365
Mongoliska
7778
Tamilska
8465
Aymara
6588
Irländska
7165
Nauru
7865
Tatar
8484
Azerbaijani
6590
Isländska
7383
Nepali
7869
Telugu
8469
Bashkir
6665
Italienska
7384
Norska
7879
Thailändska
8472
Baskiska
6985
Japanska
7465
Oriya
7982
Tibetanska
6679
Bengali; Bangla
6678
Javanesiska
7487
Panjabi
8065
Tigrinya
8473
Bhutani
6890
Jiddisch
7473
Pashto, Pushto
8083
Tjeckiska
6783
Bihari
6672
Kambodjanska
7577
Persiska
7065
Tonga
8479
Bretonska
6682
Kannada
7578
Polska
8076
Turkiska
8482
Bulgariska
6671
Kashmiri
7583
Portugisiska
8084
Turkmeniska
8475
Burmese
7789
Katalanska
6765
Quechua
8185
Twi
8487
Danska
6865
Kazaks
7575
Rätoromanska
8277
Tyska
6869
Engelska
6978
Kinesiska
9072
Rumänska
8279
Ukrainian
8575
Esperanto
6979
Kirgisiska
7589
Ryska
8285
Ungerska
7285
Estniska
6984
Koreanska
7579
Samoan
8377
Urdu
8582
Faroese
7079
Korsikanska
6779
Sanskrit
8365
Uzbek
8590
Fiji
7074
Kroatiska
7282
Scots Gaelic
7168
Vietnamiska
8673
Finska
7073
Kurdiska
7585
Serbiska
8382
Vitryska
6669
Franska
7082
Laotiska
7679
Serbokroatiska
8372
Volapük
8679
Frisiska
7089
Latin
7665
Shona
8378
Welsh
6789
Galiciska
7176
Lettiska
7686
Sindhi
8368
Wolof
8779
Georgiska
7565
Lingala
7678
Singalesiska
8373
Xhosa
8872
Grekiska
6976
Lithuaniska
7684
Slovakiska
8375
Yoruba
8979
Grönländska
7576
Makedoniska
7775
Slovenska
8376
Zulu
9085
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
26
REFERENS
BN
BG
BF
BI
KY
CF
CL
CC
CO
KM
CK
GF
TF
GA
GM
GE
GH
GI
GR
GD
GL
GP
GU
GT
GN
GW
GY
HT
HM
HN
VI
KH
CM
CA
CV
KZ
KE
CN
KG
KI
CG
HR
CU
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MK
MW
MY
MV
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
MS
MZ
MM
NA
NR
NL
AN
NP
NZ
NI
NE
NG
NU
US
KP
NF
NO
MP
NC
OM
TP
AT
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
Landet
Mali
Malta
Marocko
Marshallöarna
Martinique
(Frankrike)
Mauritanien
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesien
Moldavien
Monaco
Mongoliet
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nederländern
Nederländska
Antillerna
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Nordamerika
Nordkorea
Norfolköarna
Norge
Norra Marianaöarna
Nya Kaledonien
(Frankrike)
Oman
Öst Timor
Österrike
Pakistan
Palau
Panama
Papua New
Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Kod
PN
PL
PF
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
GS
KN
PM
ST
VC
WS
SM
SH
LC
SA
CH
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ES
LK
GB
SD
SR
SJ
SE
SZ
ZA
KR
Landet
Pitcairn Island
Poland
Polynesia
(French)
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion (French)
Romania
Russian Federation
Rwanda
S. Georgia & S.
Sandwich öarna
Saint Kitts &
Nevis Anguilla
Saint Pierre and
Miquelon
Saint Tome och
Principe
Saint Vincent &
Grenadines
Samoa
San Marino
Sankta Helena
Sankta Lucia
Saudi Arabia
Schweiz
Senegal
Seychellerna
Sierra Leone
Singapore
Slovakien
Slovenien
Solomon Islands
Somalia
Spanien
Sri Lanka
Storbrittanien
Sudan
Surinam
Svalbard och Jan
Mayen
Sverige
Swaziland
Sydafrika
Sydkorea
Kod
SY
TJ
TW
TZ
TD
TH
CS
CZ
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
DE
UG
UA
HU
UY
UM
UZ
VU
VA
EH
VE
VN
BY
WF
ZR
ZM
ZW
Landet
Syrien
Tadjikistant
Taiwan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tidigare Tjeckoslovakien
Tjeckien
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad och
Tobago
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan
Turks och
Caicosöarna
Tuvalu
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA Minor
Outlying Islands
Uzbekistan
Vanuatu
Vatikanstaten
Väst Sahara
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Wallis och
Futuna öarna
Zaire
Zambia
Zimbabwe
NOTES ON DISCS
HANTERING AV SKIVOR
RENGÖRING AV SKIVOR
Berör aldrig skivans avspelningssida. Håll skivorna om kanterna så att fingeravtryck inte hamnar på ytan. Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.
Fingeravtryck och damm på skivan kan ge dålig bildkvalitet och förvrängt
ljud. Torka av skivan med en ren trasa innan du spelar den. Torka skivan från
mitten och utåt.
FÖRVARING AV SKIVOR
Förvara alltid skivorna i fodralen när de inte spelas. Utsätt inte skivan för
direkt solljus eller värmekällor. Lämna aldrig en skiva i en parkerad bil där
den kan utsättas för direkt solljus.
Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner eller
andra kommersiella rengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för gamla
vinylskivor bör ej heller användas.
27
FRANÇAIS
Kod
ML
MT
MA
MH
MQ
ESPAÑOL
Landet
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Jemen
Jordan
Jugoslavien
Julön
Jungfruöarna
(Brittiska)
Jungfruöarna
(USA)
Kambodja
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kazakhstan
Kenya
Kina
Kirgisstan
Kiribati
Kongo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverna
PORTUGUÊS
FR
FX
Kod
HK
IN
ID
IQ
IR
IE
IS
IL
IT
JM
JP
YE
JO
YU
CX
VG
ITALIANO
BW
BV
BR
IO
EC
EG
GQ
SV
CI
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
SU
AE
Landet
Costa Rica
Cypern
Danmark
Djibouti
Dominica
Dominikanska
Republiken
Ecuador
Egypten
Ekvatorial Guinea
El Salvador
Elfenbenskusten
Eritre
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Färörana
Fiji
Finland
Forna USSR
Förenade Arab
Emiraten
Frankrike
Frankrike (European Territory)
Franska Guyana
Franska Södra
Territoriet
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Grekland
Grenada
Grönland
Guadeloupe
(Franska)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Heard och
McDonald Öarna
Honduras
DEUTSCH
AR
AM
AW
AU
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
Kod
CR
CY
DK
DJ
DM
DO
NEDERLANDS
AD
AO
AI
AQ
AG
Landet
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Amerikanska
Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua och
Barbuda
Argentina
Armenien
Aruba
Australien
Azerbadjan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brasilien
Britiska Indiska
Ocean Territoriet
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Cayman öarna
Central Afrikanska Republiken
Chile
Cocos (Keeling)
Islands
Colombia
Comoros
Cook Islands
SVENSKA
Kod
AF
AL
DZ
AS
РУССКИЙ
Lägg in lämpligt kodnummer för önskat språk för inställning av “Area Code”.
ENGLISH
OMRÅDESKOD
REFERENS
FELSÖKNING
ENGLISH
TILLSTÅND
TROLIG ORSAK
MÖJLIGA LÖSNINGAR
• Nätsladden är inte ansluten.
• Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
Apparaten är påslagen men T 567 fungerar
inte.
• Ingen skiva isatt.
• Sätt i en skiva.
Ingen bild.
• TV är inte inställd för att tae mot videosignaler
från T 567.
• Välj rätt videoläge på TV:n.
• Videokabeln är inte ordentligt inkopplad.
• Anslut videokabeln ordentligt.
• Felaktiga upplösningsinställningar mellan T 567
och TVn.
• Kontrollera TV:n prestanda.
• Den anslutna utrustningen är inte kapabel att
avkoda ljudsignalen från T 567.
• Anslut ljudutgången på T 567 till utrustning
med lämplig ljud avkodning.
• Ljudanläggningen är inte påslagen.
• Sätt på ljudanläggningen.
• Inställningarna för ljudutgången är fel.
• Kontrollera hur ljudutgångens inställningar är
gjorda i menyn för ljudinställningarna.
• Den isatta skivan går inte att spela.
• Sätt i en spelbar skiva (kontrollera skivtyp och
regionkod).
• Fel klassificeringsnivå.
• Stäng av klassificeringsnivå eller byt klassificering.
BD-Live funktionerna fungerar inte.
• Internetanslutning är inte tillgänglig.
• Se till att T 567 är ansluten till nätverket och
har tillgång till Internet.
En delad mapp eller fil från en PC eller
mediaservern visas inte i enhetslistan.
• En brandvägg eller antivirusprogram på din PC
eller mediaserver är igång.
• Stäng av brandväggen eller antivirusprogramet på din PC eller mediaserver.
• T 567 är inte ansluten till samma nätverk som
din PC och mediaserver är anslutna till.
• Försäkra dig om att T 567 är ansluten till
samma nätverk som det som din PC eller
DLNA server om du vill komma åt innehållet.
• Fel typ av HDMI-kabel används till anslutningen
av T 567 till 3D TVn.
• Anslut din T 567s HDMI utgång till HDMI
ingången på din 3D -kapabla TV med en Typ
A höghastighets kabel.
• Din TV kanske inte stödjer HDMI 1.4 3D
formatet.
• Anslut din T 567 med en TV som har stöd för
HDMI 1.4 3D formatet.
• Ställ in “3D Mode” to “Off” i inställningsmenyn
för “DISPLAY”.
• Ställ in “3D Mode” to “On” i inställningsmenyn
för “DISPLAY”.
• Apparatens framsida på T 567 utsätts för starkt
solljus eller stark belysning.
• Minska solljuset/rumsbelysningen.
• IR mottagarens fönster på T 567 eller sändaren
på fjärrkontrollen är skymd.
• Kontrollera IR-fönstren och att det är fri sikt
mellan fjärrkontrollen och T 567.
• Batterierna i fjärrkontrollen är slut.
• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
FRANÇAIS
Ingen ström.
Inget ljud.
ESPAÑOL
T 567 startar inte uppspelning.
PORTUGUÊS
ITALIANO
Blu-ray 3D avspelning ger ingen 3D bild.
DEUTSCH
Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
28
• Ställ in upplösningen så att den motsvarar
TV:ns kapacitet.
REFERENS
Signalsystem
Auto/PAL/NTSC (Gäller enbart 230V versionen)
NTSC (Gäller enbart 120V versionen)
Laser
Halvledarlaser
Frekvensgång
±2dB (Ref. 0dB 20 Hz Till 20 kHz)
Dynamikomfång
>95 dB Total harmonisk distorsion
<0,008 %
Nätverkskontakt
Ethernet jack, 10 Base-T/100 Base-TX
Trådlöst nätverk (inbyggd antenn)
Integrerat IEEE 802.11n*
(5 GHz bandet, 2.4 GHz bandet) trådlöst nätverks åtkomst kompatibelt med
802.11b/g trådlösa nätverk
FRANÇAIS
SYSTEM
ENGLISH
SPECIFIKATIONER
UTGÅNGAR
ESPAÑOL
Komponentvideo ut: upp till 1080i
HDMI utgång: upp till 1080p
1Vp-p/75 Ω
0,7Vp-p/75 Ω
0,5Vp-p
3Vp-p
AC 110V - 240 V 50/60 Hz
<0,5W
435 x 79 x 262 mm (Brutto)**
17 ¹/₈ x 3 ¹/₈ x 10 ³/₈ Tum
2,7 kg (5,9 Pounds)
4,5 kg (9,9 Pounds)
* - IEEE 802.11n är inte tillgängligt för T 567’s Ryska version.
** - Bruttodimensioner omfattar fötter, utstickande knappar och terminaler på baksidan.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com
där du hittar den senaste informationen om din T 567.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ och
dess logo är varumärken tillhörande Blu-ray Disc Association.
Den Wi-Fi CERTIFIED logo är ett certifieringsmärke tillhörande
Wi-Fi Alliance.
DLNA®, DLNA logo och DLNA CERTIFIED är varumärken eller
certifierings märken tillhörande Digital Living Network Alliance.
“AVCHD” och “AVCHD” logon är varumärken som tillhör Panasonic
Corporation och Sony Corporation.
Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper eller
registrerade varumärken tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och
andra länder.
NEDERLANDS
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken
som tillhör DivX, Inc. och används under licens.
SVENSKA
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och
dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI
Licensing, LLC.
РУССКИЙ
Tillverkas på licens under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 och andra U.S. och världspatent och
ansökningar. DTS och symbolen är registrerade varumärken, &
DTS-HD, DTS-HD Master Audio, och DTS logon är varumärken som
tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar mjukvara. © DTS, Inc. Alla
rättigheter förbehållna.
ITALIANO
Strömförsörjningskrav
Effektförbrukning i Standby
Apparatens mått (B x H x D)
Nettovikt
Bruttovikt
PORTUGUÊS
ALLMÄNT
DEUTSCH
Utsignalformat
Komponent (Y-signal)
Komponent (Pb/Pr-signal)
Digitalutgången (koaxial)
Digitalutgången (optisk)
29
www.NADelectronics.com
©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
T567_swe_OM_v07 - 06/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising