NAD | M15 | manual | NAD M15 Surround Sound Preamplifier Handleiding

NAD M15 Surround Sound Preamplifier Handleiding
M15
PORTUGEES
ZWEEDS
Bedieningshandleiding
Manuel d’Installation
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Manual del Usuario
Manuale delle Istruzioni
Manual do Proprietário
Bruksanvisning
ITALIAANS
SPAANS
NEDERLANDS
DUITS
FRANS
AV Surround Sound-voorversterker
NEDERLANDS
®
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK
• Bewaar deze aanwijzingen zodat u ze later nog kunt raadplegen.
• Geef gevolg aan alle waarschuwingen en aanwijzingen die op de audioapparatuur zijn
aangebracht.
ENGELS
1 Lees de aanwijzingen - Lees alle aanwijzingen voor een veilig gebruik en een juiste
bediening voordat u het toestel in gebruik neemt.
2 Bewaar de aanwijzingen - Bewaar de aanwijzingen voor een veilig gebruik en een juiste
bediening zodat u ze later nog kunt raadplegen.
FRANS
3 Geef gevolg aan waarschuwingen - Geef gevolg aan alle waarschuwingen die op het
toestel en in de aanwijzingen voor de bediening staan.
4 Volg de aanwijzingen op - Volg alle aanwijzingen voor de bediening en het gebruik op.
DUITS
5 Reinigen - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de apparatuur gaat schoonmaken.
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Neem
de versterker af met een vochtige doek.
6 Aan te sluiten apparatuur - Sluit niet apparatuur aan als deze die niet door de fabrikant
van de versterker wordt aanbevolen, omdat dit risico’s met zich mee kan brengen.
NEDERLANDS
7 Water en vocht - Gebruik deze versterker niet in de buurt van water - bijvoorbeeld, bij een
badkuip, een wastafel, aanrecht of een spoelbak, in een vochtig souterrain, of bij bijvoorbeeld
een zwembad.
SPAANS
8 Accessoires - Plaats deze versterker niet op een wankel statief, een wankele standaard,
beugel of tafel (al dan niet op wielen). De versterker zou kunnen vallen, wat ernstig letsel zou
kunnen toebrengen aan een kind of een volwassene en ernstige schade aan de versterker. Zet
de versterker alleen op een door de fabrikant aanbevolen standaard, statief, beugel of tafel (al
dan niet op wielen) of één die u bij de versterker hebt aangeschaft. Hoe u de versterker ook
plaatst, volg de aanwijzingen van de fabrikant en gebruik voor de plaatsing een accessoire dat
door de fabrikant wordt aanbevolen.
ITALIAANS
9 Hebt u de versterker op een tafel op wielen geplaatst, verplaats dit geheel dan voorzichtig.
De tafel met de versterker kan omvallen als u een snelle stopbeweging maakt of te krachtig
duwt of het geheel verplaatst over een ongelijk oppervlak.
PORTUGEES
10 Ventilatie - Sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor de ventilatie en om
een betrouwbare werking van de versterker te waarborgen en te voorkomen dat de
apparatuur te heet wordt: blokkeer of bedek deze openingen niet. Voorkom dat deze
openingen worden afgedekt: zet de apparatuur nooit op een bed, een zitbank, een kleed of
op een dergelijk oppervlak. Plaats de versterker alleen in een ingebouwde boekenkast of een
in de muur verzonken rek als er voldoende ventilatie mogelijk is of de aanwijzingen van de
fabrikant worden opgevolgd.
ZWEEDS
11 Stroomvoorziening - Voorzie deze versterker alleen van stroom op de wijze die op het
type-label wordt vermeld. Vraag de leverancier van de versterker of de lokale
elektriciteitsmaatschappij advies, als u niet precies weet of de stroomvoorziening bij u thuis
geschikt is voor de apparatuur.
• Hoofdschakelaar stroomvoorziening: Wanneer de Aan/Uit-schakelaar in de stand Off
staat, is de voorversterker niet volledig afgesloten van de stroomvoorziening. Als u de
voorversterker wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, kunt u allereerst de stekker uit
het stopcontact trekken. Let erop dat u te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt
trekken. Let erop dat u, wanneer u de versterker op z’n plaats zet, gemakkelijk bij de
stekker kunt komen.
• Een tijdlang niet in gebruik: Trek de stekker uit het stopcontact als u de versterker lange
tijd, bijvoorbeeld enkele maanden of langer, niet zult gebruiken.
• KLASSE 1 Producten; U moet de M15 aansluiten op een STOPCONTACT dat is voorzien
van randaarde.
116
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID
AFSTANDHOUDERS b
GELEIDERS
ELEKTRICITEITSVOORZIENING
MAST
APPARATUUR
ELEKTRICITEITSVOORZIENING
IN METERKAST
ANTENNEDRAAD
AARDEKLEM
AARDEDRAAD
ANTENNE-AANSLUITING
AARDING
ELEKTRICITEITSVOORZIENING
ELEKTRODESYSTEEM
(bijv. metalen
waterleidingbuis binnenshuis)
CONTACTJUMPER
AARDEDRAAD
NAAR EXTERNE ANTENNEa, b
AANSLUITINGEN VAN
DE APPARATUUR
AARDEKLEM
ELEKTRODE VOOR ANTENNE-AARDING (OPTIE)
2,44 METER IN DE GROND GEDREVEN ALS
LOKALE VOORSCHRIFTEN DIT VEREISEN
ZIE NATIONAL ELECTRICAL CODE / LANDELIJK
GELDENDE VOORSCHRIFTEN, HOOFDSTUK 810.21 (F)
FRANS
OPMERKING VOOR DE KABELTV-INSTALLATEUR
• De bedoeling van deze opmerking is de aandacht van de installateur van het systeem voor
kabel-TV te vestigen op hoofdstuk 820-40 van het National Electric Code, dat richtlijnen
geeft voor een juiste aarding en in het bijzonder bepaalt dat de aarding van de kabel moet
zijn aangesloten op het aardingssysteem van het gebouw, zo dicht mogelijk bij het
invoerpunt van de kabel als praktisch mogelijk is.
AARDEKLEM
ELEKTRICITEITSLEIDINGEN
DUITS
13 Aarding buitenantenne - Hebt u een buitenantenne of kabelsysteem op de versterker
aangesloten, let er dan op dat de antenne of het kabelsysteem geaard is zodat de apparatuur
beveiligd is tegen spanningspieken en tegen het accumuleren van statische elektriciteit. Artikel
810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, geeft informatie over de juiste aarding
van de mast en de draagconstructie, de aarding van de aansluitdraad naar de antenneaarding, omvang van de aardingsgeleiders, plaats van de antenne-aarding, aansluiting op de
aardingselektroden en de eisen die worden gesteld aan de aardingselektrode.
ENGELS
12 Bescherming van het netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden geleid dat men er niet
gemakkelijk op stapt en dat zij niet gemakkelijk bekneld kunnen raken door voorwerpen die
er op of tegen worden geplaatst: let daarbij vooral op het deel van het snoer bij de stekkers,
contactdozen en op het punt waar het snoer de versterker verlaat.
NEDERLANDS
14 Bliksem - Tijdens onweer of wanneer u de apparatuur lange tijd onbeheerd en ongebruikt
achterlaat is het veiliger de stekker uit het stopcontact te trekken en de aansluiting van de
antenne of de kabelaansluiting los te koppelen. Zo kunt u voorkomen dat de apparatuur
beschadigd raakt door bliksem en door spanningspieken.
15 Elektriciteitsleidingen - Een buitenantenne kunt u beter niet plaatsen in de buurt van
hoogspanningsleidingen of andere verlichtings- of elekticiteitsvoorzieningen, of waar deze in
dergelijke elektriciteitsleidingen of -voorzieningen terecht kan komen. Wees uiterst voorzichtig
wanneer u een buitenantenne plaatst en raak vooral dergelijke elektriciteitsleidingen of voorzieningen niet aan omdat aanraking hiervan fatale gevolgen kan hebben.
SPAANS
16 Overbelasting - Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of contactdozen niet: dit kan
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
ITALIAANS
17 Voorwerpen of vloeistoffen in de apparatuur - Duw nooit welk voorwerp dan ook
door de openingen in de apparatuur omdat dit in aanraking kan komen met punten die
gevaarlijk onder spanning staan, en dat kan kortsluiting veroorzaken en kan leiden tot brand
of een elektrische schok. Mors nooit welke vloeistof dan ook op de apparatuur.
PORTUGEES
18 Wanneer de apparatuur moet worden nagezien - Trek de stekker uit het stopcontact en laat de
apparatuur nazien door vakbekwaam service-personeel wanneer het volgende zich voordoet:
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) U hebt vloeistof op de apparatuur gemorst of er is iets in de apparatuur gevallen.
c) De apparatuur heeft in de regen gestaan of is op een andere manier nat geworden.
d) U volgt de bedieningsinstructies maar de apparatuur werkt niet zoals normaal. Gebruik alleen die
bedieningsfuncties die in de bedieningsinstructies worden beschreven omdat een onjuist gebruik
van andere functies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur en een vakbekwaam technicus
vaak veel werk heeft om de apparatuur in de oorspronkelijke toestand te herstellen.
e) De apparatuur is gevallen of op welke manier dan ook beschadigd.
f) De apparatuur presteert duidelijk anders-dit duidt erop dat zij moet worden nagezien.
ZWEEDS
19 Vervangende onderdelen - Wanneer het nodig is onderdelen te vervangen, let er dan op dat de
service-technicus onderdelen gebruikt die worden opgegeven door de fabrikant of dezelfde
eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-goedgekeurde vervangende onderdelen
kunnen leiden tot brand, elektrische schok of andere gevaren.
20 Veiligheidscontrole - Vraag de service-technicus na het verrichten van service- of
reparatiewerkzaamheden veiligheidscontroles uit te voeren om te bepalen of de apparatuur in een goede
werkende conditie is.
21 Montage aan muur of plafond - Volg bij montage aan de muur of aan het plafond de
aanbevelingen van de fabrikant.
117
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING
LET OP
GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENMAKEN
ENGELS
LET OP: BEPERK HET GEVAAR VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK,
VERWIJDER KAP (OF ACHTERPLAAT NIET), BINNENIN BEVINDEN
ZICH GEEN ONDERDELEN WAAR U, DE GEBRUIKER, ONDERHOUD
AAN KUNT VERRICHTEN. LAAT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
OVER AAN GEKWALIFICEERDE VAKMENSEN.
VERMIJD HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK: STEL DEZE APPARATUUR NIET BLOOT AAN REGEN
OF VOCHT. HET BLIKSEMTEKEN MET HET SYMBOOL VAN DE PIJLPUNT, IN EEN GELIJKBENIGE DRIEHOEK, IS
BEDOELD DE GEBRUIKER DE ATTENDEREN OP DE AANWEZIGHEID VAN NIET-GEÏSOLEERDE “GEVAARLIJKE
SPANNING” IN DE BEHUIZING VAN DE APPARATUUR, DIE ZO HOOG IS DAT ZIJ VOOR PERSONEN EEN RISICO
VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN VORMEN.
HET UITROEPTEKEN IN EEN GELIJKBENIGE DRIEHOEK IS BEDOELD DE GEBRUIKER DE ATTENDEREN OP DE
AANWEZIGHEID VAN BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE BEDIENING EN HET ONDERHOUD (SERVICE) IN
DE HANDLEIDING BIJ DE APPARATUUR
FRANS
LET OP
Veranderingen aan of wijzigingen in deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD
Electronics kunnen gevolgen hebben voor het recht deze apparatuur te gebruiken.
DUITS
BELANGRIJKE AANWIJZING TEN AANZIEN VAN DE PLAATSING
Zorg dat een goede ventilatie behouden blijft, let erop dat er rondom de apparatuur ruimte is (uitgaande
van de grootste buitenafmetingen inclusief uitstekende delen) die gelijk is aan, of groter is dan die in
onderstaande afbeelding.
Zijpanelen links en rechts: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 50 cm
NEDERLANDS
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN DE UK
KNIP BESLIST NIET de stekker los van deze apparatuur. Is de gemonteerde stekker niet geschikt voor de
stopcontacten bij u thuis of is het netsnoer niet lang genoeg, gebruik dan een verlengsnoer met
veiligheidskenmerk of vraag uw leverancier advies. Is de stekker toch losgeknipt van het netsnoer, VERWIJDER
DAN DE ZEKERING en gooi de STEKKER onmiddellijk weg: zo voorkomt u dat er het risico ontstaat van een
elektrische schok wanneer de stekker per ongeluk in het stopcontact wordt gestoken. Wordt de apparatuur
geleverd zonder stekker, of als de stekker moet worden vervangen, volg dan de onderstaande aanwijzingen:
SPAANS
BELANGRIJK
MAAK NIET een aansluiting met de grootste pool die is gemarkeerd met de letter ‘E’ of met het
veiligheidssymbool
voor aarde of met de kleur(en) GROEN of GROEN EN GEEL.
De draden in het netsnoer van deze apparatuur zijn als volgt kleurgecodeerd:
BLAUW - NEUTRAAL
BRUIN - FASE
Komen deze kleuren niet overeen met de kleurmarkeringen van de polen in uw stekker, ga dan als volgt
te werk:
Sluit de BLAUWE draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter ‘N’ of die zwart is.
Sluit de BRUINE draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter ‘L’ of die rood is.
Vervangt u de zekering, gebruik dan alleen een goedgekeurde zekering van de juiste capaciteit en
vergeet niet het vakje van de zekering af te sluiten.
ITALIAANS
PORTUGEES
VRAAG BIJ TWIJFEL ADVIES AAN EEN VAKBEKWAAM ELECTRICIEN
Deze apparatuur is voldoet aan eisen die worden gesteld door de EEG RICHTLIJN 89/68/EEG en
73/23/EEG ten aanzien van storende radio-invloeden
ZWEEDS
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het gewone huisvuil maar breng het
naar een inzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het
symbool op de apparatuur, de gebruikershandleiding en de verpakking maken u hierop attent.
De materialen kunnen opnieuw worden gebruikt in overeenstemming met de markeringen die erop zijn
aangebracht. Door mee te werken aan hergebruik, recycling van grondstoffen en andere vormen van
recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
De afdeling Informatie van uw (deel)gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor
verantwoorde afvalverwerking.
SCHRIJF HET MODELNUMMER OP (NU HET GEMAKKELIJK ZICHTBAAR IS)
U vindt het model- en serienummer van uw nieuwe M15 aan de achterzijde van de behuizing. Het is een
goed idee de nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk kunt vinden:
118
Inleiding
FRANS
DUITS
NEDERLANDS
ITALIAANS
SPAANS
REFERENTIE
Gids voor het oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Instellingen af-fabriek M15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Speciale functies HTRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Aantekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
PORTUGEES
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
Bedieningsfuncties op het voor-/achterpaneel . . . . . . . . . . . .124
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Over de M15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126-129
Bedieningsfuncties op het voorpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Over de HTRM (Home Theatre Remote Control) . . . . . . .130-135
De HTRM leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
HTRM Installatiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Uw weg vinden in de HTRM-bedieningsfuncties. . . . . . . . . . . . 132
HTRM-Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
USB-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Over de M15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136-140
Aansluitingen en bedieningsfuncties op het achterpaneel . . . . 136
INSTALLATIE
De M15 gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141-148
OSD en gegevens op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Uw weg vinden in de OSD-menu’s
(OSD - On Screen Display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Regelfuncties Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Installatie THX/Luidsprekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Beheer THX/Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
THX/Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Installatie bronsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Installatue display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Trigger-installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Zone 2/MS Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Enhanced Stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
A/V-voorkeuze-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Audio-Video-voorkeuze-instellingen kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 147
A/V-voorkeuze-instellingen toewijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
A/V-voorkeuze-instellingen kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ZWEEDS
INLEIDING
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-118
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Over THX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Wat zit er in de doos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bewaar de verpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Dolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
DTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
THX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Snel aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121-123
ENGELS
INHOUDSOPGAVE
119
Inleiding
AAN DE SLAG
ENGELS
OVER THX
De M15 A/V voorversterker voldoet volgens officiële opgave van THX Ltd aan de strenge
eisen van het Home THX/Ultra 2-programma voor surround-controllers van deze
onderneming. Dit betekent dat de M15 in staat is tot het presenteren van een audioervaring die gelijk is aan die van de beste commerciële bioscopen, wanneer de
uitnemende fundamentele prestaties van de versterker worden gecombineerd met de
surround-verbeteringen die het THX/Ultra 2*-programma vraagt.
FRANS
WAT ZIT ER IN DE DOOS:
Bij uw M15 A/V Surround Sound-voorversterker treft u in de verpakking aan:
• Een losse voedingskabel.
• De afstandsbediening van het HTRM-systeem met batterijen.
• De ZR2 second-zone afstandsbediening met batterij.
• Deze bedieningshandleiding.
DUITS
BEWAAR DE VERPAKKING:
Bewaar de doos en alle verpakkingsmateriaal behorend bij uw M15. Als u gaat verhuizen of
om een andere reden uw A/V Surround Sound-voorversterker moet vervoeren, is dit
daarvoor verreweg de veiligste en meest geschikte doos. Wij hebben al vaak gezien dat
componenten die verder in perfecte staat waren, beschadigd raakten omdat ze werden
vervoerd in een doos die niet geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
NEDERLANDS
DOLBY
*Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic“ en het symbool van de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
DTS
*”DTS“, ”DTS-ES“, ”Neo:6“ en “DTS 96/24” zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
SPAANS
THX
*”THX” en “Ultra2” zijn handelsmerken van THX Ltd. In sommige rechtsgebieden kan “THX”
zijn geregistreerd. Alle rechten voorbehouden. Surround EX is een handelsmerk van Dolby
Laboratories. Gebruikt met toestemming.
ITALIAANS
PORTUGEES
ZWEEDS
120
Inleiding
SNEL AAN DE SLAG
ENGELS
Voor het geval dat u gewoon niet kunt wachten, en nu de prestaties van uw nieuwe NAD
M15 Surround Sound voorversterker wilt ervaren, hebben wij de volgende instructies
“Snel aan de slag” opgesteld om u op weg te helpen. Volg onderstaande aanwijzingen
voor het aansluiten van uw DVD-speler, TV-toestel/beeldscherm en meerkanaals versterker
op de M15 (zie Afbeelding 2 of Afbeelding 3, afhankelijk van het type TVtoestel/beeldscherm dat u gebruikt). Dringend advies: zet alle apparatuur uit en trek de
stekkers uit het stopcontact voordat u verdergaat.
FRANS
VOOR TV-TOESTELLEN/BEELDSCHERMEN MET COMPONENTAANSLUITINGEN (AFBEELDING 2)
• Sluit de COMPONENT VIDEO OUT Y-CB/PB-CR/PR-aansluiting van uw M15 aan op de
bijbehorende ingang van uw TV-toestel/beeldscherm.
• Sluit de Composite-uitgang van uw DVD-speler aan op DVD COMPOSITE VIDEO IN
van de M15.
NEDERLANDS
ITALIAANS
SPAANS
AFBEELDING 1
PORTUGEES
AUDIO-AANSLUITINGEN (AFBEELDING 2 OF AFBEELDING 3)
• Verbind de coaxiale digitale uitgang van de DVD-speler met de COAXIAL IN 1-ingang
van de M15.
• Verbind de AUDIO PRE-OUT-uitgangen met uw meerkanaals versterker.
• Sluit uw luidsprekers aan op de uitgangen van de meerkanaals versterker en let er
daarbij goed op dat u rood aansluit op rood (“+”) en zwart op zwart (“-”), en dat
er niet door draden of delen van draden aansluitingen worden kortgesloten. (Sluit
desgewenst ook center-, surround- en surround-achterluidsprekers aan). Als ook een
actieve subwoofer onderdeel uitmaakt van uw systeem, verbind dan de AUDIO PREOUT SUBW1-aansluiting van de M15 met de lijningang van de subwoofer.
• Steek nu de stekker van alle apparaten in het stopcontact.
• Zet nu de zwarte kantelschakelaar POWER (On/Off - Aan/Uit) op het achterpaneel van
de M15 in de stand On, zie Afbeelding 1 (zo zet u de M15 in de stand Standby; de
oranjekleurige LED gaat branden ten teken dat de M15 klaar is om opdrachten van de
afstandsbediening te ontvangen), en daarna zet u de M15 aan door op één van de
knoppen op het voorpaneel te drukken. Kijk of de meerkanaals versterker en het TVtoestel/beeldscherm aanstaan en de juiste ingang is geselecteerd.
• Start de weergave op de DVD-speler. Druk op de knopAMP DEVICE SELECTOR van de
HTRM-afstandsbediening en kies vervolgens het inkomende signaal van de DVD door
op de knop DVD1 te drukken. Nu moet u een meerkanaals- of stereo-geluidsweergave
horen en een beeld zien op het TV-toestel/beeldscherm. (Als één van beide
ontbreekt, moet u wellicht op het on-screen menusysteem van de voorversterker de
toewijzing van de audio- en video-ingangen en van de digitale ingangen
controleren. Geniet van de film of de muziek, maar vergeet niet de tijd te nemen
om deze handleiding aandachtig door te lezen en uw M15 zorgvuldig en volledig
te installeren, in te regelen en te configureren.
DUITS
VOOR TV-TOESTELLEN/BEELDSCHERMEN MET HDMI-AANSLUITINGEN
(AFBEELDING 3)
• Verbind de HDMI OUT-aansluiting van de M15 met de HDMI-ingang van uw TVtoestel/beeldscherm.
• Sluit de HDMI-uitgang van uw DVD-speler aan op de HDMI IN 1-aansluiting van de M15.
ZWEEDS
Opmerking: Coax-verbindingskabels en HDMI- en video-kabels worden niet bij uw
M15 geleverd. Neem voor de levering van de laatste nieuwe hoogwaardige
interlinks contact op met uw NAD-dealer.
121
Inleiding
SNEL AAN DE SLAG
AFBEELDING 2
Monitor/TV-toestel met
Component In
VERKLARING:
AUDIO-AANSLUITINGEN EN LUIDSPREKERS
COMPOSITE VIDEO-AANSLUITING
COAXIALE DIGITALE AANSLUITING
COMPONENT VIDEO-AANSLUITING
ENGELS
DVD-SPELER
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT
VIDEO OUT
L
L
DIGITAL OUT
COAXIAL
IR IN
FRONT
SURR
CENTER
SCART/RGB OUT
Y
Y
5.1 CH OUTPUT
MIXED
AUDIO OUT
RS 232
Cb
Pb
OPTICAL
S VIDEO
ON
IN
Cr
Pr
R
SUBW
CR/PR
+12V TRIGGER
R
R
CB/PB
DIRECT
VIDEO OUT
L
HDMI OUT
VGA OUTPUT
OFF
AUTO TRIGGER
SUBWOOFER
FRANS
M15 AV Surround Sound-voorversterker
DVD
IN
VCR
SAT
IN
IN
OUT
IN
VIDEO 4
OUT
VIDEO 5
IN
VIDEO 6
IN
MS
OUT
CD
IN
DISC
IN
TUNER
IN
TAPE
OUT
IN
AUDIO PRE-OUT
EXTERNAL 7.1 INPUT
SURR-B CENTER FRONT
SURR
SURR
FRONT
SURR-B CENTER
L
L
L
L
L
L
L
DUITS
R
S-VIDEO COMPOSITE
VIDEO
R
SUBW
R
CB/PB
Y
CB/PB
CR/PR
2
3
CR/PR
Y
CB/PB
CR/PR
R
R
R
SUBW2
2
3
Y
CB/PB
CR/PR
1
Y
CB/PB
CR/PR
4
2
COAXIA L IN
1
OPTICAL IN
DIRECT
SUBW1
HDMI OUT
HDMI IN
1
Y
1
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO IN
R
MONITOR
OUT
2
COAXIAL
OUT
1
2
3
OPTICAL OUT
4
1
2
NEDERLANDS
INPUT 7
INPUT 6
INPUT 5
INPUT 4
INPUT 3
INPUT 2
INPUT 2
SPAANS
Zevenkanaals-vermogensversterker
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
ITALIAANS
PORTUGEES
VOOR R
SURR R
SURR A R
MIDDEN
SURR A L
SURR L
VOOR L
Opmerking: de OSD (On-screen Display) van de M15 is beschikbaar op alle MONITOR
OUT-aansluitingen behalve DIRECT OUT
ZWEEDS
WAARSCHUWING! Plaats de M15 Niet direct bovenop een vermogensversterker (of
een ander apparaat dat warmer wordt dan 35ºC) plaatsen.
Een al te grote warmteontwikkeling als gevolg van onvoldoende ventilatie kan van
invloed zijn op de prestaties en de levensduur van deze precisie-audiocomponent.
122
Inleiding
SNEL AAN DE SLAG
AFBEELDING 3
TV-toestel geschikt voor HDMI
VERKLARING:
AUDIO-AANSLUITINGEN EN LUIDSPREKERS
HDMI-INGANG EN UITGANGEN
COAXIALE DIGITALE AANSLUITING
ENGELS
Achterzijde van de M55 DVD-speler
HDMI-aansluiting
DVD-speler
COMPONENT
VIDEO OUT
L
L
FRONT
SURR
CENTER
SCART/RGB
OUT
Y
5. 1 C H OUTPUT
MIXED
AUDIO OUT
RS 232
DIGI TA L OUT
COAXIAL
IR IN
VIDEO OUT
L
Cb
Pb
OPTICAL
+12V TRIGGE R
R
IN
S VIDEO
ON
R
Cr
Pr
R
SUBW
HDMI OUT
VGA OUTPUT
OF F
AUT O TRIGGER
FRANS
SUBWOOFER
M15 AV Surround Sound voorversterker
DVD
IN
VCR
SAT
IN
IN
OUT
IN
VIDEO 4
OUT
VIDEO 5
IN
VIDEO 6
IN
MS
OUT
CD
IN
DISC
IN
TUNER
IN
TAPE
OUT
IN
AUDIO PRE-OUT
EXTERNAL 7.1 INPUT
SURR-B CENTER FRONT
SURR
SURR
FRONT
SURR-B CENTER
L
L
L
L
L
L
L
S-VIDE O COMPOSIT E
VIDE O
R
SUBW
R
CR/PR
T V IDEO OUT
CB/PB
2
3
Y
CB/PB
CR/PR
Y
CB/PB
CR/PR
Y
CB/PB
1
CR/PR
R
3
CB/PB
4
2
COAXIA L I N
CR/PR
2
COAXIAL
OUT
1
2
3
OPTICAL OUT
4
1
2
NEDERLANDS
DIRECT
SUBW2
1
OPTICAL IN
Y
SUBW1
2
1
Y
1
R
R
HDMI OU T
HDMI IN
COMPONEN
T V IDEO IN
COMPONEN
R
MONITOR
OUT
DUITS
R
INPUT 7
INPUT 6
INPUT 5
INPUT 4
INPUT 3
INPUT 2
INPUT 2
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
SPEAKER
ITALIAANS
SPEAKER
SPAANS
Zevenkanaals-vermogensversterker
SURR R
SURR A R
MIDDEN
SURR A L
SURR L
VOOR L
PORTUGEES
VOOR R
ZWEEDS
Opmerking: de OSD (On-screen Display) van de M15 is niet beschikbaar op de HDMI OUT aansluiting.
WAARSCHUWING! Plaats de M15 Niet direct bovenop een vermogensversterker (of
een ander apparaat dat warmer wordt dan 35ºC) plaatsen.
Een al te grote warmteontwikkeling als gevolg van onvoldoende ventilatie kan van
invloed zijn op de prestaties en de levensduur van deze precisie-audiocomponent.
123
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
1-2
3
13
ENGELS
FRANS
DUITS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACHTERPANEEL (AFBEELDING 4)
NEDERLANDS
ALLEEN OP DE UITVOERING
VOOR EUROPA EN VOOR AZIË
18
SPAANS
4
3-5
3-5
2-4
16
11
12
13
17
14
15
20
ITALIAANS
PORTUGEES
2
1
6
7
8
9
10
19
ZWEEDS
INGANG NETVOEDING:
A UITVOERING VOOR NOORD-AMERIKA 120 V
UITVOERING VOOR B AZIë EN C EUROPA 230V
124
Aanduiding van bedieningsfuncties
In het midden vindt u knoppen voor
DVD en CD en voor het doorlopen
van de OSD (On-screen Display).
•
Het gedeelte onder het midden
heeft de cijfertoetsen van 0 tot 9 en
de toetsen voor A/V PSET,
SPEAKER, functie, DVD SETUP en
voor het testen van de surroundstand (TEST).
•
Lager vindt u knoppen voor
DVD/CD/TAPE-transport.
•
In het onderste gedeelte bevinden
zich de regelknoppen voor
CHANNEL VOLUME.
FRANS
•
PLAATS DE BATTERIJEN IN DE OPENING.
LET OP DE JUISTE POLARITEIT
DUITS
In het midden bovenaan knoppen
voor kanaalkeuze, volume-instelling,
MUTE en de surround-stand.
DRUK HET AFDEKPLAATJE VAN DE
BATTERIJEN OP ZIJN PLAATS TOTDAT
U EEN KLIK HOORT
NEDERLANDS
•
DRUK NAAR BINNEN EN TREK MET HET
LIPJE HET AFDEKPLAATJE VAN DE
BATTERIJEN NAAR BUITEN
SPAANS
Verder aan de bovenzijde acht
DEVICE SELECTOR-toetsen,
waaronder één programmeerbare
DEVICE SELECTOR- en één
MACRO-knop.
ZR2 AFSTANDSBEDIENING (AFBEELDING 6)
ITALIAANS
•
CR2025
CR2
PORTUGEES
In het bovenste gedeeelte vindt u
de knoppen ON/OFF en de LCDdisplay met achtergrondverlichting.
025
OPEN
ZWEEDS
•
ENGELS
HTRM AFSTANDSBEDIENING (AFBEELDING 5)
125
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BEDIENINGSFUNCTIES OP HET VOORPANEEL
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES
OP HET VOORPANEEL
ENGELS
video + volume
(setup)
audio + volume
(setup)
DVD > SAT > VCR > VIDEO 4
> VIDEO 5 > VIDEO 5 > DVD
CD > DISC > TUNER > CD
TAPE Monitor
FRANS
tape monitor
(toggle on/off)
digital +
volume (setup)
ext 7.1
(toggle on/off)
DUITS
surround mode +
volume (setup)
NEDERLANDS
tone controls
(toggle) +
volume (setup)
levels (toggle) +
volume (setup)
tone defeat
(toggle on/off)
NONE > COAX 1 > COAX 2 > COAX 3 > COAX 4
> OPT 1 > OPT 2 > OPT 3 > OPT 4 > NONE
7.1 INPUT Analog
Stereo downmix > Mono downmix > DIRECT > Dolby EX >
Dolby EX AUTO (off) > Dolby PLIIx Movie > Dolby PLIIx Music >
DTS or DTS ES or DTS ES Matrix or DTS 96/24 >
NEO:6 Cinema > NEO:6 Music > THX Cinema >
THX Surround EX > PLIIx + THX Cinema > Stereo downmix
FRONT LEFT > CENTER > FRONT RIGHT >
SURR RIGHT > SURR BACK R > SURR BACK L >
> SURR LEFT > SUBWOOFER > FRONT LEFT
bass > treb(treble) > dig(dialog) > bass
tone (on/off)
SPAANS
1. Power (Aan/Uit): Hiermee schakelt u de Standby-stand in en uit. De Aan/Uit-schakelaar
van de M15 werkt alleen als de POWER-schakelaar (On/Off - Aan/Uit) op het achterpaneel
in stand ON staat.
ITALIAANS
2. Standby-LED: Licht blauw op wanneer de M15 aanstaat (Oranje wanneer de M15 in
standby staat).
3. Vacuum Florescent Display (VFD): De VFD verschaft visuele informatie over alle
belangrijke standen, instellingen en functies van de M15 voor zowel de hoofdlokatie als de
MS OUT-lokatie.
PORTUGEES
4. video: Ingedrukt houden en tegelijkertijd aan de knop volume (setup) draaien:
opeenvolgende video-ingangen selecteren. De beschikbare ingangen zijn: DVD, SAT, VCR,
Video 4, Video 5, Video 6 en weer terug bij DVD.
5. audio: Ingedrukt houden en tegelijkertijd aan de knop volume (setup) draaien:
opeenvolgende audio-ingangen selecteren. De beschikbare ingangen zijn: CD, DISC,
TUNER en weer terug bij CD.
ZWEEDS
6. tape mon.: Hiermee schakelt u de Tape Monitor-lus in. Het signaal dat aan de TAPE
MONITOR IN-aansluitingen op het achterpaneel wordt aangeboden, wordt weergegeven.
7. digital: Ingedrukt houden en tegelijkertijd aan de knop volume (setup) draaien:
opeenvolgende digitale ingangen selecteren. De beschikbare digitale ingangen zijn:
NONE, COAX 1, COAX 2, COAX 3, COAX 4, OPT 1, OPT 2, OPT 3 OPT 4 en weer terug
bij NONE. Er zijn vier coaxiale en ook vier optische ingangen.
Opmerking: Deze koppeling is tijdelijk. De M15 keert terug naar de instellingen die zijn
gemaakt in de OSD, als standby wordt ingeschakeld of naar een andere bron wordt
overgeschakeld.
126
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
8. ext. 7.1: Door hierop te drukken selecteert u de 7.1 CH AUDIO IN analoge ingangen. Via
deze ingangen wordt de processor van M15 overgeslagen. Voor deze ingang is geen
toonregeling beschikbaar, alleen volumeregeling.
ENGELS
Mono
EARS
Afbeelding B
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en naverwerking voor analoge ingangen
en tweekanaals PCM 44,1kHz, tweekanaals PCM 48kHz, Dolby Digital 2.0 en DTS 2.0, met
de THX-optie uitgeschakeld. Zie afbeelding B.
Opmerking: Als u voor de surround-achterluidsprekers "none" kiest, wordt Dolby PLIIx Movie
en Music vervangen door PLII Movie en Music.
Dolby PLIIx Movie
Dolby PLIIx Music
NEO:6 Cinema
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en naverwerking voor analoge ingangen
en tweekanaals PCM 44,1kHz, tweekanaals PCM 48kHz, Dolby Digital 2.0 en DTS 2.0, met
de THX-optie ingeschakeld. Zie afbeelding C.
Opmerking: als u voor de surround-achterluidsprekers de optie “none” kiest, worden PLIIx
+ THX and PLIIx Music vervangen door PLII + THX en PLII Music.
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en naverwerking voor Dolby digital 5.1ingangen met de THX-optie uitgeschakeld. Zie afbeelding D.
DUITS
NEO:6 Music
OPMERKING: ALS U VOOR DE SURROUND-ACHTERLUIDSPREKERS DE OPTIE
“NONE” KIEST, WORDT DOLBY PLIIX MOVIE AND MUSIC VERVANGEN DOOR
PLII MOVIE AND MUSIC.
Stereo
Mono
EARS
ENHANCED STEREO
Afbeelding C
PLIIx + THX Cinema
Dolby PLIIx Music
NEO:6 Cin+THX Cinema
NEO:6 Music
Stereo
ITALIAANS
Mono
EARS
ENHANCED STEREO
PORTUGEES
Afbeelding D
DIRECT
Dolby EX
Dolby EX AUTO(off)
Dolby PLIIx Movie
ZWEEDS
Opmerkingen: Als u voor de surround-achterluidsprekers "none" kiest, worden Dolby
Surround EX, Dolby PLIIx Movie en Music overgeslagen.
Als u voor de surround-achterluidsprekers "1 LARGE" of "1 SMALL" kiest, zijn Dolby
Surround EX en Dolby PLIIx beschikbaar.
FRANS
ENHANCED STEREO
NEDERLANDS
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en naverwerking voor tweekanaals PCM
96kHz met de THX-optie in- of uitgeschakeld. Zie afbeelding A.
Stereo
SPAANS
9. surround-stand: Ingedrukt houden en tegelijkertijd aan de knop volume (setup)
draaien: opeenvolgende surround-standen selecteren. Afhankelijk van de luidsprekeropstelling, de format en het signaaltype kunt u mogelijk niet beschikken over sommige van
de surround-standen.
Afbeelding A
Dolby PLIIx Music
Stereo Downmix
Mono Downmix
127
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Afbeelding E
THX Ultra2 Cinema
THX Surround EX
ENGELS
THX Music Mode
THX Cinema
PLIIx + THX Cinema
Dolby PLIIx Music
FRANS
Stereo Downmix
Mono Downmix
Afbeelding F
DUITS
THX Ultra2 Cinema
THX Surround EX
THX Music Mode
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor Dolby digital 5.1ingangen met de THX-optie ingeschakeld. Zie afbeelding E.
Opmerkingen: als u voor de surround-achterluidsprekers de optie “none” kiest, worden
THX Surround EX, PLIIx + THX Cinema en THX Ultra2 Cinema overgeslagen, maar u
krijgt dan wel de beschikking over THX Cinema.
Als u voor de surround-achterluidsprekers "1 LARGE" of "1 SMALL" kiest, zijn Dolby
Surround EX, PLIIx Music en PLIIx Movie beschikbaar
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor Dolby digital 5.1ingangen met de THX-optie ingeschakeld. Zie afbeelding F.
Opmerkingen: a Als u voor de surround-achterluidsprekers "none" kiest, worden Dolby
Surround EX, PLIIx + THX Cinema en THX Ultra2 Cinema overgeslagen, maar komt THX
Cinema beschikbaar.
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor DTS 6.1 ES Discrete
en Matrix-ingangen met de THX-optie uitgeschakeld. Zie afbeelding G.
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor DTS 6.1-ingangen
met de THX-optie ingeschakeld. Zie afbeelding H.
NEDERLANDS
Opmerking: als u voor de surround-achterluidsprekers de optie “none” kiest, wordt THX
Cinema overgeslagen.
THX Cinema
PLIIx + THX Cinema
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor DTS 6.1 ES
Discrete-ingangen met de THX-optie uitgeschakeld. Zie afbeelding G.
Dolby PLIIx Music
Stereo Downmix
Mono Downmix
SPAANS
Afbeelding G
DIRECT
Stereo Downmix
ITALIAANS
Mono Downmix
Afbeelding H
THX Cinema
PORTUGEES
Stereo Downmix
Mono Downmix
ZWEEDS
128
Hier volgen alle mogelijke opties voor decodering en nabewerking voor DTS 6.1 ES
Discrete-ingangen met de THX-optie ingeschakeld. Zie afbeelding H.
Opmerking: als u voor de surround-achterluidsprekers de optie “none” kiest, wordt THX
Cinema overgeslagen.
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
ENGELS
10 niveaus: Open hiermee het VFD-menu op de display op het voorpaneel en selecteer
luidsprekerniveaus met behulp van de knop volume (setup) en door achtereenvolgens op
de niveautoets te drukken. Iedere keer dat u op de niveautoets drukt, schakelt u als volgt
over op de verschillende luidsprekers: Voor Links, Center, Voor Rechts, Surround Rechts,
Surround Achter Rechts, Surround Achter Links, Surround Links, Subwoofer en weer terug
naar Voor Links.
Opmerking: Luidsprekers waarvoor u “NONE” hebt ingesteld, worden overgeslagen.
FRANS
11. toonregeling: Regel hiermee de hoge tonen af met behulp van de knop volume
(setup); druk nogmaals en u kunt de lage tonen afregelen, druk voor de derde keer en
kunt de toonhoogte van de dialoog regelen. Toonregeling heeft alleen invloed als u de
toonregeling hebt ingeschakeld via de knop defeat of op ON hebt gezet in de OSD (On
Screen Display).
Opmerkingen: Toonregeling wordt iedere keer dat u de M15 uitzet, teruggezet naar 0,0dB.
Toonregeling is alleen actief op de luidsprekers links voor en rechts voor.
DUITS
12. defeat: Met deze toets kunt u de toonregeling in- en uitschakelen (ON/OFF). NB. In de
stand THX is de toonregeling automatisch uitgeschakeld.
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
SPAANS
NEDERLANDS
13. Volume (setup): Door naar rechts te draaien kiest u een hogere hoofd-volumeinstelling; door naar links te draaien kiest u een lagere hoofd-volume-instelling. De VFL
en de on-screen dispays laten de instelling zien, weergegeven in decibel tussen Mute
(Gedempt) en +12dB.
U gebruikt de knop Volume (setup) ook om het niveau van de afzonderlijke kanalen en
andere regelbare parameters te verhogen/verlagen.
129
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
ENGELS
INLEIDING
Met de HTRM hebt u als het ware acht virtuele afstandsbedieningen in één. U kunt met de
acht DEVICE SELECTOR-toetsen overschakelen tussen de verschillende virtuele
afstandsbedieningen of toestellen.
Wanneer de HTRM niet in werking is, wordt de naam van het op dat moment geselecteerde
toestel op de eerste regel van de LCD-display getoond. Wanneer u maar een functietoets
indrukt, wordt de naam van die functie getoond op de tweede regel van de LCD-display. De
tweede regel wordt weer gewist kort nadat u de functietoets loslaat.
FRANS
DE HTRM HEEFT IN TOTAAL 53 TOETSEN:
• Voor het bedienen van maximaal 8 toestellen
• 2-regelige LCD-display geeft aan welke toestel (DVD) u hebt geselecteerd en de
verstuurde opdracht (PLAY) (bijvoorbeeld)
• Voorgeprogrammeerd met alle NAD-opdrachten (op afstand bediend), ook Zone 2
• Leerfunctie - leert tot 360 opdrachten van andere afstandsbedieningen
• Macro-bedieningshandelingen - programmeer tot 52 macro’s met wel 64 opdrachten,
elk voor het automatiseren van veelgebruikte opdrachtreeksen
• Doorslaghandelingen geven uw gemakkelijk toegang tot veelgebruikte functies zonder
dat u een toestel opnieuw hoeft te selecteren
• Volledige verlichting met lichtsensor en regelbare timeout voor een gemakkelijke
bediening bij weinig licht
• Kan IR-signalen genereren met een draagfrequentie van tot 500 kHz (compatibel met
B&O®)
• De Mini USB PC Interface biedt de mogelijkheid de M15 te programmeren op een PC
DUITS
NEDERLANDS
SPAANS
De HTRM is al voorgeprogrammeerd met een volledige reeks NAD-opdrachten op de pagina
AMP DEVICE SELECTOR en met een register van opdrachten voor de bediening van de meeste
NAD DVD, CD, TUNER of TAPE-componenten onder de bijbehorende DEVICE SELECTORtoetsen. Deze standaardopdrachten zijn permanent: Ook als u de HTRM in de plaats hiervan
nieuwe opdrachten leert, blijven de onderliggende opdrachten in het register bewaard en u
kunt deze gemakkelijk weer oproepen als u naderhand een NAD-component aan uw systeem
toevoegt.
DE HTRM LEREN KENNEN
De HTRM is verdeeld in drie hoofdsecties. De LCD-display bovenaan de afstandsbediening, de
DEVICE SELECTOR en verder de 44 bedieningstoetsen- (zie Afbeelding 5).
ITALIAANS
Acht DEVICE SELECTOR-toetsen bovenaan: AMP, TV, CUSTOM, CD, DVD, VCR, TUNER
en CABLE/SAT bepalen welke component de overige 44 toetsen bedienen. Een DEVICE
SELECTOR-toets bepaalt welke component de HTRM bedient. Wanneer de instellingen affabriek gelden, wordt geen functie op de ontvanger uitgevoerd. De DEVICE SELECTORtoetsen zijn gerangschikt in drie verticale rijen van elke drie knoppen; de rij aan de linkerzijde
is geheel voor Audio-toestellen, de rij in het midden is geheel voor Video-toestellen.
PORTUGEES
Zowel de DEVICE SELECTOR als de functietoetsen kunnen bedieningscodes “leren” van
zo goed als iedere infrarood afstandsbediening, waardoor u de HTRM de codes van uw
apparatuur kunt leren, ongeacht merk. Alle functietoetsen op de AMP DEVICE
SELECTOR zijn voorgeprogrammeerd voor het bedienen van NAD-versterkers,
-voorversterkers en -receivers. (U kunt met de HTRM ook vele andere NAD-componenten
bedienen, via de DVD-, CD-, TUNER- en TV- pagina’s.)
ZWEEDS
Aangezien de HTRM-bedieningstoetsen verschillende functies kunnen uitvoeren, afhankelijk
van de geselecteerde DEVICE SELECTOR-toets, maakt de HTRM gebruik van kleurcoderingen
om de functie van de functietoetsen aan te geven wanneer u verschillende toetsen voor
toestellen hebt gekozen. Zo correspondeert de kleur van de labelling van de DEVICE
SELECTOR-toetsen met de labelling van de functietoetsen (vergelijkbaar met een
rekenmachine). Bijvoorbeeld het rood-grijze label van de AMP DEVICE SELECTOR-toets
correspondeert met de grijze labelling van de ingangsselectie naast de numerieke toetsen.
Wanneer de AMP DEVICE SELECTOR-pagina van de HTRM actief is, kiest u met deze toetsen
de versterker- of receiver-ingang. Zo correspondeert het label van de DVD DEVICE
SELECTOR-toets met tal van rode labels, de groene TV DEVICE SELECTOR-toets met de
groene labels, enz.
130
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
HTRM - Installatiemenu
Menu - algemeen:
• Open het installatiemenu door SETUP+ ENTER 5 seconden lang ingedrukt te houden.
• Met de MACRO-toets kunt u de installatie op elk moment afbreken, tenzij anders wordt aangeduid.
• U kunt menu's verlaten door Exit te selecteren of door op de MACRO-toets te drukken.
ENGELS
• Selecteer met behulp van de cursortoetsen Omhoog en Omlaag de verschillende menu-items. Als de pijl Omhoog/Omlaag in de display wordt getoond,
betekent dat dat u deze handeling tot uw beschikking hebt.
• Voor opties die u kunt wijzigen, doorloopt u met de toetsen Rechts en Links de beschikbare opties. Als de pijlen Links en Rechts in
de display worden getoond, betekent dat dat u een optie kunt wijzigen.
• U selecteert een menu-optie of bevestigt een waarde met een druk op ENTER.
Delete
Rename
Macro
Reset
Exit
FRANS
Pun Thr
Copy
Timeout
B Light
Timeout
Mode
Sen Lvl**
Exit
<0 - 20 s>
Mode
<Off/Sense/On>
<L:### >
Links/Rechts = De beschikbare tabellen doorlopen voor het geselecteerde toesteltype.
Cijfertoetsen = Hiermee kunt u een tabelnummer rechtstreeks selecteren.
Enter = De geselecteerde tabel laden na bevestiging: "Load? (Laden?) <Nee/Ja>"
MACRO = Registerstand verlaten.
Toesteltoets = Overschakelen actief toestel.
Elke andere toets = Een testopdracht versturen.
Learn
{Device} L
Learn
Mode
Exit
Key?
{Device}
L
DUITS
B Light
Library
Learn
Battery
Deze optie toont een staafdiagram van het batterijniveau, of "Low Batt" (Batterij bijna leeg)
als het niveau te laag is en niet in het diagram kan worden getoond.
Met een druk op één van de knoppen keert u terug naar het Installatiemenu.
NEDERLANDS
Battery
{Device} L
Learn…
2- Pass Mode
Mode
<Normal/2 Pass/Narrow>
{Device} L
Release
Save? P
{Device} P
{Device} P
Key?
To Dev?
{Device} L
Success/Failed
SPAANS
Setup
2 Second Delay
<No/Yes>
{Device} L
Macro P
Pass 2.
{Device} C
Copy? C
From?
To?
<No/Yes>
{Device} D
Delete? D
Key?
<No/Yes>
{Device} R
{Device} R
Save? R
Key?
########
<No/Yes>
PORTUGEES
{Device} C
ITALIAANS
Key?
Links/Rechts = van links naar rechts scrollen door alle 8 tekenlokaties
Omhoog/Omlaag = door de tekenwaarden A-Z, a-z, { | } \ | / ^ ] [
@?><=;:.-,+*)('&%$#"!
Macro M
{Device} M
Record
Mode
Exit
Key?
Start…
Macrostappen opnemen…
Druk wanneer u klaar
bent op de toets Macro.
Save? M
ZWEEDS
Macro
<No/Yes>
Mode
<Mode 0/Mode 1/Mode 2/Mode 3>
Fac Res?
<No/Yes>
Sure?
<No/Yes>
**WAARSCHUWING! Sen Niv is een aanpassing die de levensduur van de batterij kan bekorten. Zie voor de aanpassing HTRM Speciale Functies.
131
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
ENGELS
ACHTERGRONDVERLICHTING
De HTRM is voorzien van achtergrondverlichting ter vergroting van de zichtbaarheid van de
HTRM bij weinig licht. De HTRM is ook voorzien van een lichtsensor. Als u een toets indrukt
op de afstandsbediening wordt standaard waargenomen of er weinig licht is en als dat zo is,
gaat de achtergrondverlichting branden. Deze verlichting gaat weer uit als u gedurende vijf
seconden geen toets indrukt.
U kunt de werking en de timeout voor de achtergrondverlichting regelen. (Raadpleeg “HTRMfuncties” voor meer informatie.)
FRANS
WAARSCHUWING GERINGE BATTERIJSPANNING
Als de HTRM waarneemt dat de batterijen leegraken, wordt wanneer de afstandsbediening
niet in gebruik is, “Low Batt” op de tweede regel van de LCD-display weergegeven.
Wanneer dit het geval is, moet u de batterijen onmiddellijk vervangen door nieuwe.
DUITS
DEVICE SELECTOR-TOETSEN
U kunt met een enkele druk op de DEVICE SELECTOR-toets een ander toestel activeren op
de HTRM. Er worden dan geen IR-opdrachten verzonden. De naam van het geselecteerde
toestel wordt op de eerste regel van de LCD-display getoond.
Opmerking: U kunt in de standen “Copy” en “Learn” iedere IR-opdracht koppelen aan een
DEVICE SELECTOR-toets. Wanneer de bijbehorende functie eenmaal is toegewezen aan
de DEVICE SELECTOR-toets, kunt u door de DEVICE SELECTOR-toets langer dan 2
seconden ingedrukt houden de bijbehorende opdracht versturen en de HTRM inschakelen
voor een ander actief toestel.
NEDERLANDS
UW WEG VINDEN IN DE HTRM-BEDIENINGSFUNCTIES
MACRO-TOETSEN
Een macro kan worden gekoppeld aan iedere toets op de HTRM, behalve aan de MACROknop zelf. U kunt in totaal 52 macro’s opslaan
Zo voert u een macro uit:
• Druk op MACRO-toets. Op de eerste regel van de LCD-display verschijnt “MACRO”.
• Druk binnen vijf seconden op de toets waar de macro aan is gekoppeld.
• Gedurende de uitvoering van de macro wordt rechts bovenin de LCD-display een kleine
“M” getoond. (raadpleeg het gedeelte waarin het installatiemenu wordt behandeld voor
informatie over hoe u macro’s kunt opzetten)
SPAANS
ITALIAANS
FUNCTIETOETSEN
De HTRM is voorzien van 44 speciale functietoetsen. Wanneer u een functietoets indrukt,
wordt de naam van die functie getoond op de tweede regel van de LCD-display, terwijl de
opdracht wordt verzonden.
PORTUGEES
A/V PSET-TOETS
In de standaardconfiguratie van de HTRM werkt de A/V PSET-toets als een shift-functie
wanneer het AMP-toestel is geselecteerd. Drukt u één keer op de A/V PSET-toets, dan wordt
“Preset” getoond op de eerste regel van de LCD-display. Als u dan binnen vijf seconden een
cijfer van 0 - 9 indrukt, wordt de functie voor de bijbehorende A/V Preset verzonden.
Opmerking: De HTRM is een universele afstandsbediening, er zijn NAD-receivers die niet
meer dan 5 AV-voorkeuze-instellingen hebben.
ZWEEDS
INSTALLATIEMENU
U opent het installatiemenu door vijf seconden lang de toetsen SETUP en ENTER tegelijkertijd
in te drukken. U kunt het installatiemenu niet openen als de afstandsbediening op dat
moment “Low Batt” laat zien. Hierdoor wordt voorkomen dat de installatie mislukt doordat
de batterijen leeg raken.
Raadpleeg Uw weg vinden bij de installatie voor de algehele structuur en de eenvoudige
bediening van het Installatiemenu.
132
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
ENGELS
HTRM-FUNCTIES:
BATTERIJ (BATTERY)
In plaats van te wachten totdat de waarschuwing “Low Batt” verschijnt, kunt u het niveau
van de batterijen met deze functie controleren. Deze optie toont een staafdiagram dat het
actuele batterijniveau weergeeft. Wanneer de batterijen nieuw zijn laat het diagram 8 staafjes
zien, wanneer het diagram de nul nadert, verschijnt de waarschuwing “Low Batt” in de
display.
Sense-niveau - Het punt waarop de achtergrondverlichting gaat branden in een nietverlicht vertrek.
DUITS
•
FRANS
GEVOELIGHEID ACHTERGRONDVERLICHTING
(B LIGHT)
U kunt de time-out voor de achtergrondverlichting instellen tussen 0 en 20 seconden. Dit is
de tijd dat de achtergrondverlichting blijft branden nadat u de laatste toets hebt losgelaten.
Voor de achtergrondverlichting zijn de volgende standen beschikbaar:
• Off - De achtergrondverlichting gaat nooit branden.
• Sense - De achtergrondverlichting gaat alleen branden als de sensor weinig licht
waarneemt.
• On - De achtergrondverlichting gaat steeds branden wanneer u een toets indrukt.
NEDERLANDS
REGISTER (LIBRARY)
Met deze functie kunt u alle functietoetsen voor een toestel instellen op de functies die zijn
opgeslagen in de registertabellen.
SPAANS
LEREN (LEARN)
Met deze functie kan de afstandsbediening IR-opdrachten leren van een andere
afstandsbediening.
U kunt een functie aanleren aan een DEVICE SELECTOR-toets door de DEVICE SELECTOR toets van uw keuze even in te drukken en dezelfde toets langer dan 2 seconden ingedrukt te
houden.
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
DOORSLAG (PUNCH THROUGH)
Er zijn twee typen doorslagfuncties.
Het eerste type biedt de mogelijkheid van een functietoets die doorslaat naar een ander
toestel. Bijvoorbeeld, standaard slaan de volumetoetsen voor de DVD-speler door naar AMP.
Het tweede type biedt u de mogelijkheid door te slaan naar een opgeslagen macro. Hierdoor
kunt u er macro uitvoeren door op één enkele toets te drukken.
Als een macrostap een toets inhoudt die een doorslag heeft naar een andere macro, wordt
de doorslag niet gebruikt. Dit is om te voorkomen dat een eindeloze reeks macro’s wordt
gestart. In plaats van de doorslag wordt de onderliggende functie van de toets gebruikt
wanneer de macro wordt uitgevoerd. Hierdoor kunt u een macro opslaan onder één enkele
toets zonder dat de oorspronkelijke functionaliteit van die toets verloren gaat. Bijvoorbeeld,
u kunt de macro opnemen die omvat AMP inschakelen, TV-toestel inschakelen en DVD-speler
inschakelen en vervolgens kunt u met de knop AMP inschakelen deze macro activeren.
133
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
ENGELS
KOPIËREN (COPY)
Deze functie biedt u de mogelijkheid functies te kopiëren van de ene toets naar de andere.
Als u een DEVICE SELECTOR-toets wilt selecteren voor “From?” of “To?”, moet u de toets
langer dan 2 seconden ingedrukt houden. Als u de toets alleen maar even indrukt, wordt
alleen een ander toestel geactiveerd.
WISSEN (DELETE)
Onder iedere toets kunnen tal van typen functies worden opgeslagen. Alleen het type met de
hoogste prioriteit is echter actief. Wanneer u een functie wist, kan het type functie met een
lagere prioriteit actief worden. Als u de functionaliteit van een toets geheel wilt wissen, kan
het nodig zijn dat u de functie Wissen een aantal keren uitvoert.
FRANS
Bijvoorbeeld, wanneer u een aangeleerde opdracht wist, kan het type functie met een lagere
prioriteit actief worden.
De volgorde van prioriteit voor elk type functie is de volgende:
• Doorslag.
• Aangeleerd.
• Gekopieerde opdracht uit register.
• Standaard opdracht uit register.
DUITS
Als u de functie van een DEVICE SELECTOR-toets wilt wissen, moet u de toets langer dan 2
seconden ingedrukt houden. Als u de toets alleen maar even indrukt, wordt alleen een ander
toestel geactiveerd.
NEDERLANDS
NAAM WIJZIGEN (RENAME)
U kunt alle toetsen een andere naam geven behalve de MACRO-toets. Druk in het RENAMEmenu eerst op de DEVICE SELECTOR-toets en daarna op functietoets, de tweede regel van
de LCD-display is leeg en u kunt hierop alfanumerieke tekens invoeren. Selecteer met de
navigatiepijlen de alfanumerieke tekens en druk vervolgens op de ENTER-toets. Selecteer
“Save” (Opslaan) en daarna “Yes” als u de nieuwe naam wilt opslaan.
Opmerking: Er zijn maximaal acht segmenten beschikbaar voor de alfanumerieke tekens.
SPAANS
ITALIAANS
MACRO
Tijdens het opnemen van macro’s functioneert de HTRM als normaal, er verschijnt alleen een
kleine “M” rechts bovenin de LCD-display, en IR-opdrachten worden verzonden op dezelfde
wijze als bij de gebruikelijke bediening.
Macro’s worden volgens hetzelfde tijdsverloop uitgevoerd als zij zijn opgenomen. De tijdsduur
dat elk van de opdrachten wordt verzonden komt ook overeen met de tijdsduur dat de toets
is ingedrukt tijdens het opnemen.
Standaard wordt, wanneer de macro wordt uitgevoerd, het op dat moment geselecteerde
toestel teruggezet in de stand van voor de uitvoering van de macro. Als echter de allerlaatste
knop ingedrukt tijdens het opnemen van een macro een DEVICE SELECTOR-toets is, wordt
een ander toestel ingeschakeld aan het einde van de uitvoering van de macro.
PORTUGEES
RESET
Als u deze optie selecteert en “Yes” antwoordt op beide vragen om bevestiging, zet u alle
HTRM-opties terug naar de standaardwaarden af-fabriek.
Opmerking: het resetten van de HTRM op de standaardinstellingen af-fabriek, wist alle
gebruikersconfiguraties, macro’s en speciale toestelprogrammeringen.
ZWEEDS
134
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE HTRM (HOME THEATRE REMOTE CONTROL)
Afbeelding 8
ENGELS
USB-INTERFACE
Met de HTRM kunt u de configuratie uploaden en downloaden via een Windows PC en NADs
eigen programmeersoftware voor de HTRM. Zie Afbeelding 8 voor de aansluiting van een
USB A male naar mini-USB B male 5-pens kabel op de HTRM.
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
SPAANS
NEDERLANDS
DUITS
FRANS
OPMERKINGEN: Bezoek www.nadelectronics.com voor de laatste nieuwe versie van de
software voor de bediening van de HTRM-interface.
Gebruik voor de verbinding tussen uw Windows® PC en de HTRM een USB A male naar
mini-USB B male 5-pens kabel.
De systeeminstallateur of uw dealer kan u van advies dienen bij het opzetten en
configureren van de mini USB interface en de software.
De mini USB B male 5-pens kabel wordt niet bij de HTRM geleverd. De systeeminstallateur
of uw dealer kan u van advies dienen bij het aanschaffen van de USB A male naar mini
USB B male 5-pens kabel.
135
Aanduiding van bedieningsfuncties
OVER DE M15
ENGELS
AANSLUITINGEN EN BEDIENINGSFUNCTIES OP HET ACHTERPANEEL
WAARSCHUWING
Schakel altijd eerst uw M15 Surround Sound-voorversterker uit en trek de stekker uit het
stopcontact, en breng daarna pas alle verbindingen tot stand. Trek verder de stekker van
alle aanvullende componenten uit het stopcontact voordat u signaalverbindingen tot
stand brengt of verbreekt.
FRANS
1. COMPONENT VIDEO IN (YUV): Verbindt ingangen met component-video signaal of
breedband component video van een broncomponent zoals een DVD-speler of een HDTV
satelliet/kabel-ontvanger. Volg bij het aansluiten consequent de aanduidingen van de Y,
CB/PB en CR/PR aansluitingen en de bijbehorende bronnen/ingangen. U kunt COMPONENT
VIDEO IN configureren via het OSD-menu van de M15.
2. S-VIDEO IN: Sluit S-Video-ingangen DVD, SAT, VCR, VIDEO 4 aan via VIDEO 6 van
broncomponenten. Configuratie van de S-Video-ingangen verloopt via het OSD-menu
van de M15.
DUITS
3. S-VIDEO OUT: Er zijn twee S-Video-opnameuitgangen, VCR en VIDEO 4. Sluit deze aan
op de S-Video opname-ingangen van opnameapparatuur.
4. COMPOSITE VIDEO IN (CVBS): Sluit composite video-ingangen DVD, SAT, VCR, VIDEO
4 aan via VIDEO 6 op composite video van de broncomponenten. Configuratie van de
video-ingangen verloopt via het OSD-menu van de M15.
NEDERLANDS
5. COMPOSITE VIDEO OUT (CVBS): Er zijn twee composite video-opnameuitgangen,
VCR en VIDEO 4. Sluit deze aan op de composite-video opname-ingangen van
opnameapparatuur.
SPAANS
6. MONITOR OUT (video out): Alle video-signalen (CVBS, S-Video, YUV) zijn beschikbaar
aan deze uitgangen. U kunt van elk van deze uitgangen een verbinding maken met uw
beeldscherm/HDTV. CVBS video en S-Video worden geconverteerd naar YUV video out.
Configuratie van MONITOR OUT video verloopt via het OSD-menu van de M15.
ITALIAANS
Opmerking: De OSD (On-screen Display) is niet beschikbaar aan de HDMI OUT -uitgang
De format van zowel de S-Video- als de composite video-ingang wordt geconverteerd
naar beide Component video-uitgangen. Selectie van de format verloopt via het OSDmenu van de M15.
Het DIRECT COMPONENT VIDEO OUT is een rechtstreeks doorgangssignaal voor
component video zonder de OSD van de M15.
NAD adviseert DIRECT COMPONENT VIDEO OUT YUV aan te sluiten op uw
beeldscherm voor de (Noord-Amerikaanse) video-formats van het type NTSC
480p/720p/1080i en de (Europese) video-formats van het type PAL 576p/720p/1080i.
PORTUGEES
M15 VIDEO SWITCHING LOGIC
De M15 is optimaal geschikt gemaakt voor het uitgaand signaal Component Video (YUV). U kunt
bronnen van het type Composite (CVBS) en S-Video (SV) bekijken in hun oorspronkelijke format of via de
Component Video (YUV)-uitgang.
ZWEEDS
Monitor-type
Monitor-type
Monitor-type
YUV Output
S-Video Output
CVBS Output
CVBS Input
JA
NEE
JA
S-Video Input
JA
JA
NEE
YUV Input
JA
NEE
NEE
Opmerking: U kunt alleen een type beeldscherm selecteren als het geselecteerde ingangssignaal een
geldig type is.
136
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Achterzijde van
de M55 DVD-speler
HDMI-aansluiting
SCART/RGB
ENGELS
7. HDMI IN/OUT: Voor het verbinden van ingangen met de HDMI-connector van de broncomponent, zoals een DVD-speler of HDTV-satelliet/kabel-ontvanger. Sluit het uitgaande
signaal aan op een HDTV of projector met HDMI-ingang. (Zie onderstaande afbeelding)
TV-toestel geschikt voor HDMI
OUT
+12V TRIGGE R
IN
ON
OF F
AUT O T RIGGE R
VGA OUTPU T
FRANS
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI IN
2
1
1
OPTICAL IN
4
2
COAXIAL IN
2
COAXIAL
OUT
1
2
3
OPTICAL OUT
4
1
DUITS
3
2
Achterzijde van de M15 AV Surround Sound-voorversterker
HDMI-aansluiting
NEDERLANDS
Opmerking: HDMI IN- en OUT-signaal wordt rechtstreeks doorgegeven buiten de OSD om.
8. COAXIAL IN/OUT: Voor het verbinden van COAXIAL IN met signaalbronnen met
coaxiale RCA-aansluiting, zoals een CD- of een DVD-speler of een Kabel-/Satellietdecoder. Sluit COAXIAL OUT aan op de coaxiale ingang (RCA) van een opnameinstrument. Configuratie van koppeling van COAXIAL IN en OUT verloopt via het
OSD-menu van de M15.
DB-9 Pen nr.
2
3
5
Functie
Gegevens verzenden
Gegevens ontvangen
Aarding signaal
Toewijzing DB-9 pen-uit
PORTUGEES
10. RS-232: Met behulp van een PC met het Windows®-besturingssysteem en NADs eigen
interface-besturingssoftware kunt u de M15 op afstand bedienen. Deze voorziening voor
bediening op afstand gebruikt als GUI (grafisch gebruikersinterface) een functionele
afbeelding van het voorpaneel van de M15. Deze connector is uitgevoerd als een
standaard DB-9 RS-232-configuratie. Sluit de RS-232-connector van de M15 aan op DB-9
RS-232-connector van uw Windows® PC met behulp van een in de winkel verkrijgbare
seriële kabel (DB-9 RS-232).
SPAANS
9. OPTICAL IN/OUT: Gebruikt COAXIAL IN voor de aansluiting van optische digitale
signaalbronnen van het S/PDIF-format, zoals CD- of DVD-spelers. Gebruik OPTICAL OUT
voor de aansluiting op de optische digitale S/PDIF-ingang van een opnamecomponent,
zoals een CD-recorder, DAT-deck of computer. Configuratie van koppeling van OPTICAL
IN en OUT verloopt via het OSD-menu van de M15.
ITALIAANS
1
ZWEEDS
Opmerkingen: Bezoek www.nadelectronics.com voor de laatste nieuwe versie van
de software voor de bediening van de M15-interface.
Gebruik voor de verbinding tussen uw Windows® PC en de M15 een standaard DB-9
male-naar-DB-9 female seriële kabel van het type RS-232.
Gebruik niet het nulmodem-type van de RS-232-kabel.
Niet alle Windows® PC’s zijn voorzien van een seriële connector van het type RS-232.
Als uw PC geen RS-232-connector heeft, gebruik dan een in de winkel verkrijgbare RS232-USB-adapter voor de aansluiting op uw PC. Volg voor het instellen van het RS-232
naar USB-adapter de begeleidende instructies.
De systeeminstallateur of uw dealer kan u van advies dienen bij het opzetten en
configureren van de RS-232-interface.
Er wordt bij de M15 niet een seriële kabel van het type DB-9 RS-232 en ook niet een RS232-naar-USB-adapter geleverd.
137
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
11. Ingangen voor CD, DISC, TUNER: Gebruik deze voor de aansluiting op analoge stereouitgangen van audio-componenten.
ENGELS
12. TAPE IN/OUT: Gebruik deze voor de aansluiting van TAPE OUT op de analoge stereoingangen van de opname-component en aansluiting van TAPE IN op de analoge stereouitgangen van de opname-component. Componenten die hiervoor geschikt zijn, zijn een
cassettedeck, een CD-recorder of een aanvullende analoge audio-processor.
FRANS
13. EXTERNE 7.1-INGANGEN: Gebruik deze voor de aansluiting op de bijbehorende analoge
audio-uitgangen van een meerkanaals broncomponent, zoals een DVD-Audio- of een
meerkanaals SACD-speler. Er zijn voor deze ingangen geen regelfuncties voor hoge en lage
tonen of andere audio-processorfuncties beschikbaar. (Zie onderstaande afbeelding)
Achterzijde van een DVD-speler
5.1 channel-uitgangen
5.1 CH OUTPUT
L
FRONT
CENTER
R
SURR
L
R
SUBW
DUITS
NEDERLANDS
EXTERNAL 7.1 INPUT
SURR-B CENTER
SURR
FRONT
L
L
L
R
R
R
SUBW
Achterzijde van de M15 A/V Surround
Sound voorversterker
7.1 Ingangen en Audio Voorversterker-uit
SPAANS
14. IR IN/OUT: Er zijn de volgende 3,5 mm-aansluitingen: twee IR OUT en één IR IN. Gebruik
deze voor de aansluiting op de bijbehorende 3,5 mm IR-aansluitingen (ingang op uitgang
en andersom) van geschikte ontvanger/zender-componenten. De systeeminstallateur of
uw dealer kan u van advies dienen bij het goed opzetten en configureren van de infrarood
kabels en interface met de apparatuur.
ITALIAANS
15. +12 V TRIGGER OUT/IN: Er zijn drie +12V trigger-uitgangen die u kunt configureren.
Deze +12V TRIGGER OUT kan de voedingsstand van de M15 volgen. Met deze 3,5mm
mini-jack-connector kunt u +12 Volt bij een maximale spanning van 50 milliampère
doorgeven aan aanvullende apparatuur, zoals een meerkanaals versterker of een
subwoofer. Configuratie van het trigger-niveau en de duur voor elk van de uitgangen
verloopt via het TRIGGER SETUP-OSD-menu van de M15.
De +12 V TRIGGER IN stelt u in in de TRIGGER SETUP OSD. In ingeschakelde stand
schakelt een +12V signaal de M15 in uit standby.
PORTUGEES
Opmerking: De middelste geleider van de 3,5mm mini-steker (fase) is het stuursignaal. De
buitenste geleider (afscherming) is het aarde-retourpad. De systeeminstallateur of uw
dealer kan u van advies dienen bij het opzetten en configureren van de +12V TRIGGER
OUT/IN -interface en de kabels.
ZWEEDS
138
Aanduiding van bedieningsfuncties
DE M15 GEBRUIKEN
Rear
of Satellite
Achterzijde
van Receiver
satellietontvanger
L
ENGELS
16. MS OUT (zone 2): Gebruik deze voor de aansluiting op de ingangen van stereoversterker
(een versterker met of zonder volumeregeling) voor de tweede zone. Sluit COMPOSITE
VIDEO MS OUT en L/R-audio aan op uw zone AV-Receiver. (Zie onderstaand voorbeeld).
FRANS
Rear of AV Receiver in
another Room/Zone
Achterzijde
van AV Receiver
in ander(e) vertrek/zone
Rear
of M15van
AV Sdeurround
Achterzijde
M15 AVSound Preamplifier
SA
T Input Sound
to ZONE
2/MS OUT
Surround
voorversterker
SAT-ingang naar ZONE 2/MS OUT
VCR
DVD
IN
SA T
IN
IN
DVD
IN
SAT
IN
IN
VIDEO 4
OUT
VIDEO 5
IN
VIDEO 6
IN
MS
OUT
VIDEO 4
OUT
VIDEO 5
IN
VIDEO 6
IN
MS
OUT
OUT
IN
OUT
IN
VCR
L
R
Y
C B /PB
C R/PR
Y
CB/PB
CR/PR
NEDERLANDS
OUT
MONITOR
OUT
T V IDEO OUT
COMPOSIT
E
S-VIDEO S-VIDEO
COMPOSIT
E
VIDE O VIDE O
DUITS
MONIT OR
OUT
R
SPAANS
17. AUDIO PRE-OUT: Sluit L (kanaal voor links), R (kanaal voor rechts) en C (center) aan op
de kanaalingangen van de vermogensversterkers die de voorste kanalen aansturen. Sluit
RS (rechts surround) en LS (links surround) aan op de vermogensversterkers die de
surround-kanalen aansturen en SBR (surround achter rechts) en SBL (surround achter links)
aan op de vermogensversterkers die de surround-achter luidsprekers aansturen. Sluit
tenslotte SUB1/2 aan op de lijningang van de actieve subwoofer of op de versterker die
de passieve subwoofer aanstuurt. Configuratie van het niveau, de omvang en de afstand
van de luidsprekers verloopt via het OSD-menu van de M15.
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
18. SWITCHED (Netstroomaansluiting): Deze aansluiting is bedoeld voor de voedingskabel
van aanvullende apparatuur, die u wilt aan- of uitzetten wanneer u de M15 in- of
uitschakelt met de POWER-schakelaar (Hoofdschakelaar).
139
Aanduiding van bedieningsfuncties
DE M15 GEBRUIKEN
ENGELS
19. IEC-aansluiting voedingskabel: Steek eerst de voedingskabel van de M15 in deze IECaansluiting en steek daarna pas de stekker in het stopcontact. Trek nooit de voedingskabel
uit de IEC-aansluiting voordat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Volgt u deze
procedure niet, dan bestaat het gevaar dat u een elektrische schok krijgt. Zet altijd eerst
de schakelaar AAN/UIT-schakelaar (POWER) in de stand OFF en trek de stekker van de
voedingskabel uit het stopcontact, voordat u aansluitingen op de ingangen op het
achterpaneel loskoppelt of wijzigt. Doet u dat niet, dan raakt mogelijk de M15 of de
hulpapparatuur beschadigd.
FRANS
Opmerking: Wanneer u audiokabels op het achterpaneel van de M15 aansluit of daarvan
loskoppelt, trek dan ook de stekker van hulpapparatuur uit het stopcontact. Doet u dat
niet, dan raakt mogelijk de M15 of de hulpapparatuur beschadigd.
DUITS
20. AAN/UIT-schakelaar (POWER): De AAN/UIT-schakelaar (POWER) is de hoofdstroomaansluiting van de M15. Staat deze schakelaar in de stand ON, dan is de M15
standby, wat wordt aangeduid door de oranje LED van de statusaanduiding boven de
standby-schakelaar op het voorpaneel. Als u denkt de versterker gedurende lange tijd niet
te gebruiken (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat), kunt u het beste de POWER-schakelaar
in de stand OFF zetten.
Opmerking: Wanneer de POWER-schakelaar in de stand OFF staat, kunt u de M15 niet
met de afstandsbediening ZR2, HTR-M en ook niet met de Aan/Uit-schakelaar (Power)
op het voorpaneel aanzetten.
NEDERLANDS
SPAANS
ITALIAANS
PORTUGEES
ZWEEDS
140
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
OSD EN BEELDSCHERMUITVOER
Er zijn drie uitgangen waar de OSD van de M15 beschikbaar is. Dit zijn MONITOR OUT CVBS,
S-Video en YUV. Er zijn twee versies van de OSD, SIMPLE en FULL. Beide worden zij over een
bestaande videobron geprojecteerd.
->
->
->
->
->
->
->
->
->
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
->
->
->
->
->
->
->
->
->
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
->
->
->
->
->
->
->
->
->
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
->
->
->
->
->
->
->
->
->
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
0ms
0.0dB
OFF
ON
DUITS
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
Wanneer de luidsprekers zijn ingesteld op LARGE, is de subwoofer gewoonlijk niet ingeschakeld.
Met de optie ENHANCED BASS kunt u het volledige bereik van de luidsprekers benutten met
een aanvullende bijdrage in de lage tonen van de subwoofer. Deze functie is er vooral nuttig als
u de maximale opbrengst van de lage tonen wilt ervaren. Denk er wel aan dat als gevolg van
akoestische onderdrukkingseffecten de lage tonen-respons onregelmatig kan zijn wanneer u
deze instelling gebruikt.
Opmerking: De opties LFE en ENHANCED BASS maken onderdeel uit van A/Vgeheugeninstellingen
AUDIO-VERTRAGING
Wanneer u de M15 aansluit op een DLP projector, kan er een vertraging zijn in het beeld ten
opzichte van de audio. U kunt rekening houden met deze vertraging door de M15 in stappen
van 10ms, tot maximaal 140ms te vertragen.
Opmerking: De AUDIO DELAY wordt niet in het geheugen opgeslagen, maar wordt iedere
keer dat u de M15 in standby zet, gereset op 0,0.
THX AUTO
Selecteer voor THX AUTO de stand ON wanneer de post-process-decodering THX-geregeld
moet zijn. Wanneer THX AUTO is ingesteld op ON, worden alle Dolby- en DTS-decoderingsformats automatisch via de THX-decoder gevoerd.
Opmerking: THX Ultra 2-decodering is afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie
AUDIO CONTROL
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
0ms
0.0dB
OFF
ON
AUDIO CONTROL
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
0ms
0.0dB
OFF
ON
AUDIO CONTROL
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
10ms
0.0dB
OFF
ON
AUDIO CONTROL
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
0ms
0.0dB
OFF
ON
141
ITALIAANS
LFE LEVEL EN ENHANCED BASS
Met LFE aanpassing kunt u het niveau van de Low Frequency Effect-codering van digitaal
bronmateriaal verlagen. In combinatie met het afstellen van het luidsprekerniveau helpt deze
functie u het A/V-systeem aan te passen. Het maximumniveau is 0,0dB, het minimumniveau
is -10,0dB ten opzichte van de luidsprekerafstellingsniveaus.
NEDERLANDS
BASS, TREBLE, CENTER DIALOG EN TOONREGELFUNCTIES AAN/UIT
Deze drie niveauregelfuncties zijn naar keuze te gebruiken. Met deze regelfuncties kunt u terwijl de
M15 in werking is de frequentierespons van de bron tijdens weergave regelen in het menu AUDIO
CONTROL OSD in combinatie met de knop TONE van de HTRM en de navigatieknoppen. Maximumen minimumwaarden voor BASS en TREBLE zijn +/- 10,0dB, voor CENTER DIALOG zijn zij +/- 6dB.
Opmerkingen: BASS, TREBLE en CENTER DIALOG zijn beschikbaar voor surround soundbronnen met THX uitgeschakeld. Toonregeling wordt niet in het geheugen opgeslagen,
maar wordt iedere keer dat u de M15 in standby zet, gereset.
Als u de toonregelfuncties uitschakelt, worden alle toonregelfilters buiten werking gesteld.
Toonregeling is alleen beschikbaar voor de luidsprekers links voor en rechts voor en de
centerluidspreker.
FRANS
AUDIO CONTROL
->
->
->
->
->
->
->
->
->
PORTUGEES
REGELFUNCTIES AUDIO
Het menu met de audio-regelfuncties heeft negen submenu’s, BASS, TREBLE, CENTER
DIALOG, TONE CONTROLS, ENHANCED BASS, AUDIO DELAY, LFE LEVEL, THX AUTO en dan
ENHANCED STEREO-submenu’s.
(press > to advance)
(press < to exit)
ZWEEDS
Opmerkingen: Sommige menuopties geven direct real-time een reactie zonder dat u op
de ENTER Enter-knop hoeft te drukken en zonder dat u uw keuze hoeft op te slaan.
Sommige menuregels zijn titels die geen variabelen bevatten.
->
->
SPAANS
UW WEG VINDEN IN DE OSD-MENU’S (OSD - ON SCREEN DISPLAY)
Er zijn zeven hoofdmenu’s (On Screen Display-menu’s, OSD); Audio Control, THX/SPEAKER
SETUP, SOURCE SETUP, DISPLAY SETUP, TRIGGER SETUP, ZONE 2/MS Out en A/V PRESETS. U
komt in de OSD door op ENTER op de HTRM (Home Theatre Remote Control) te drukken.
Selecteer met de en
het submenu en open het submenu met een druk op . U kunt
submenu’s en menuvariabelen verlaten zonder wijzigingen op te slaan door op te drukken.
AUDIO CONTROL
THX/SPEAKER SETUP
SOURCE SETUP
DISPLAY SETUP
TRIGGER SETUP
ZONE 2/MS OUT
A/V PRESETS
ENGELS
MAIN MENU
->
->
->
->
->
->
->
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
INSTALLATIE THX/LUIDSPREKERS
THX/LUIDSPREKERSYSTEEM
Hier volgen uw opties voor luidsprekerselectie voor de luidsprekeromvang en voor filters. Sla
de luidsprekerinstellingen op door op ENTER op de HTRM te drukken:
MAIN MENU
ENGELS
->
->
->
->
->
->
->
AUDIO CONTROL
THX/SPEAKER SETUP
SOURCE SETUP
DISPLAY SETUP
TRIGGER SETUP
ZONE 2/MS OUT
A/V PRESETS
->
->
(press > to advance)
(press < to exit)
FRANS
THX/SPEAKER SYSTEM
FRONT L+R
SMALL (THX)
CENTER
SMALL (THX)
SURROUND 2 SMALL (THX)
SURR BACK 2 SMALL (THX)
SUBWOOFER 1 THX ULTRA2
LR+LFE XOVER THX 80Hz
CENTER XOVER THX 80Hz
SURR
XOVER THX 80Hz
BASS FILTER
THX
->NEXT (LEVEL)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
DUITS
NEDERLANDS
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
CENTER
FRONT RIGHT
SURR RIGHT
SURR BACK RIGHT
SURR BACK LEFT
SURR LEFT
SUBWOOFER
(for tone press TEST)
->NEXT (DISTANCE)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
10ft
CENTER
10ft
FRONT RIGHT
10ft
SURR RIGHT
10ft
SURR BACK RIGHT 10ft
SURR BACK LEFT
10ft
SURR LEFT
10ft
SUBWOOFER
10ft
DISTANCE UNITS
FT
->NEXT (THX ULTRA2)
0.0dB
0.0dB
0.0dB
0.0dB
0.0dB
0.0dB
0.0dB
0.0dB
SPAANS
THX ULTRA2
LUIDSPREKERNIVEAU
Alle luidsprekerniveaus zijn regelbaar -12dB tot +12dB. Sla de niveau-instellingen op door op
ENTER op de HTRM te drukken
LUIDSPREKERAFSTAND
Alle luidsprekerafstanden gerekend van het centrale luisterpunt zijn regelbaar van 0m tot
6,7m (0ft tot 22ft). Sla de afstandsinstellingen op door op ENTER op de HTRM te drukken.
De luidsprekerafstand wordt getoond in “feet” of in meters.
Opmerking: Als u onjuiste luidsprekervertragingen instelt, verschijnt een waarschuwing
dat er een te ruime tijdsmarge is tussen de linker- en rechter-kanalen. De volgende
waarschuwing verschijnt op de display:
“** error! L/R delay > 2ms”
BOUNDARY GAIN
->COMPENSATION
ON
DISTANCE BETWEEN
->->SBL+SBR SPEAKERS
6ft
->
->
->
->
->
BOUNDARY GAIN
->COMPENSATION
ON
DISTANCE BETWEEN
->->SBL+SBR SPEAKERS
6ft
ITALIAANS
->
->
->
->
->
PORTUGEES
THX ULTRA2
ZWEEDS
142
• FRONT L+R; SMALL (THX) of LARGE
• CENTER; SMALL (THX), LARGE of NONE.
• SURROUND; 1 SMALL LEFT (mono linkerkanaal uit), 2 SMALL (THX), 1 LARGE LEFT
(mono linkerkanaal uit), 2 LARGE of NONE.
• SURR BACK (Surround-achter); 1 SMALL LEFT (mono linkerkanaal uit), 2 SMALL (THX),
1 LARGE LEFT (mono linkerkanaal uit), 2 LARGE of NONE.
• SUBWOOFER; 1,1 SMALL (THX), 2, 2 SMALL (THX) of NONE.
• LR + LFE XOVER (Voor Linker- en Rechter-kanaal en de LFE); 60Hz, 70Hz, THX 80Hz,
90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz
• CENTER XOVER; 60Hz, 70Hz, THX 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz
• SURR XOVER (Surround-kanalen wisselfrequentie); 60Hz, 70Hz, THX 80Hz, 90Hz,
100Hz, 110Hz, 120Hz
• BASS FILTER (Steilheid wisselfrequentie); THX of 2ND ORDER
THX ULTRA2
Stel de subwoofer BOUNDARY GAIN COMPENSATION in op ON of OFF, afhankelijk van of
u één of twee THX ULTRA2-subwoofers hebt in de buurt van verticale oppervlakken. Voor
luisteraars die te dicht in de buurt zitten van verticale oppervlakken bepalen de lage
frequenties te veel het geluidsbeeld. Als echter het Boundary Gain Compensation-filter wordt
toegepast op alle uitgaande kanalen, worden de lage tonen gelijkmatiger verdeeld en dat
geeft een vlakkere, meer nauwkeurige lagetonenrespons. Sla de Boundary Gain-instellingen
op door op ENTER op de HTRM te drukken.
Opmerking: Boundary Gain Compensation is alleen beschikbaar voor THX ULTRA2subwoofer-selecties.
AFSTAND TUSSEN SBL+SBR-LUIDSPREKERS
Wanneer u twee surround-achterluidsprekers selecteert, stel dan de afstand tussen de twee
luidsprekers in tussen de 0m en 6,7m. Deze instelling heeft het juiste ruimtelijke effect van
de achterkanalen bij THX Cinema, THX Surround EX, THX Music en THX ULTRA2-decodering.
Sla de afstandsinstellingen op door op ENTER op de HTRM te drukken.
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
ENGELS
BEHEER THX/BASS
THX Bass Management werkt alleen als u de luidsprekerinstellingen bij THX SPEAKER SYSTEM
instelt op THX-waarden per aanduiding van “THX” voor elke instelling. Als alle instellingen
worden ingesteld op THX-standaardwaarden, dan zijn THX en THX Ultra 2 beschikbaar voor
THX Bass Management.
THX-RICHTLIJNEN
Bij ontvangst van een 5.1 Dolby-stream en wanneer u gebruikmaakt van de selectiestand THX
AUTO van de AUDIO CONTROL OSD, zijn de volgende opties beschikbaar:
FRANS
7.1 LUIDSPREKERSYSTEEM
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op OFF; De M15 maakt de stand
Ultra2 Cinema mogelijk.
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op ON; De M15 maakt de stand THX
Surround EX mogelijk.
DUITS
6.1 LUIDSPREKERSYSTEEM
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op OFF; De M15 maakt de stand THX
Cinema mogelijk.
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op ON; De M15 maakt de stand THX
Surround EX mogelijk.
NEDERLANDS
5.1 LUIDSPREKERSYSTEEM
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op OFF; De M15 maakt de stand THX
Cinema mogelijk.
Voor 5.1 Dolby Digital-stream met THX AUTO ingesteld op ON; De M15 maakt de stand THX
Cinema mogelijk.
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
SPAANS
Opmerking: met de THX-knop op de HTRM kunt u tijdelijk de THX-decoderingsformat
inschakelen of uitschakelen
143
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
SOURCE SETUP
ENGELS
->
->
->
->
->
->
->
->
INPUT LABEL
DVD
RENAME
DVD
DIGITAL INPUT
COAX 1
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
CV 1
HDMI INPUT
NONE
SOURCE ENABLED
YES
INSTALLATIE BRONSIGNAAL
INPUT LABEL (SELECTIE BRONSIGNAAL)
Als u de selectie van het bronsignaal en de toewijzingen van audio, video en door de gebruiker
op te geven namen wilt bewerken, kiest u eerst het inkomende signaal en drukt daarna op
ENTER op de HTRM. U zult zien dat de M15 automatisch overschakelt naar deze bron en dat
u in real-time kunt toezien op de installatie. U kunt alle ingangen, behalve ext 7.1 en tapemonitor, configureren in de SOURCE SETUP
FRANS
Opmerking: Wijs ext 7.1 en tape monitor toe aan een video-ingang door de eerst de
video-ingang te selecteren uit DVD tot en met VIDEO 6 en maak daarna op het
voorpaneel van de M15 een keuze voor de ingang voor ext 7.1 of tape monitor (7.1
IN of TAPE 0 op de HTRM-afstandsbediening).
SOURCE SETUP
DUITS
->
->
->
->
->
->
->
->
INPUT LABEL
DVD
RENAME
M55 SACD
DIGITAL INPUT
NONE
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
NONE
HDMI INPUT
HDMI 1
SOURCE ENABLED
YES
RENAME (NAAM WIJZIGEN
U kunt een nieuw label toewijzen aan de broningang. Dit label wordt getoond in de VFD en
ook op de tijdelijke OSD. Er zijn acht lokaties beschikbaar voor de volgende tekens:
A-Z, a-z, [, ,], ->, <-, -, 0-9, :, ;,<, >, en ?,
DIGITAL INPUT (DIGITALE INGANG)
De beschikbare digitale toewijzingen zijn dezelfde als die u kunt toewijzen via het voorpaneel,
maar in deze OSD worden de toewijzingen opgeslagen in het geheugen;
NONE, COAXIAL 1, COAXIAL 2, COAXIAL 3, COAXIAL 4, OPT 1, OPT 2, OPT 3 en OPT 4.
NEDERLANDS
STANDAARD TOEWIJZINGEN DIGITALE INGANGEN
SOURCE SETUP
->
->
->
->
->
->
->
->
INPUT LABEL
DVD
RENAME
DVD
DIGITAL INPUT
COAX 1
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
CV 1
HDMI INPUT
NONE
SOURCE ENABLED
YES
SPAANS
DVD
SAT
VCR
VIDEO 4
VIDEO 5
VIDEO 6
CD
DISC
COAXIAL 1
COAXIAL 2
COAXIAL 3
COAXIAL 4
OPT 1
OPT 2
OPT 3
OPT 4
Opmerking: Stel voor iedere aansluiting van een analoge signaalbron DIGITAL INPUT in het
menu SOURCE SETUP in op NONE.
ITALIAANS
SOURCE SETUP
->
->
->
->
->
->
->
->
INPUT LABEL
DVD
RENAME
M15 SACD
DIGITAL INPUT
NONE
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
NONE
HDMI INPUT
HDMI 1
SOURCE ENABLED
YES
ANALOGE SENS (ANALOGE GAIN-INSTELLING)
Instellingen analoge gevoeligheidstoename kunnen vast of variabel zijn:
0dB, -3dB, -6dB of AUTO. Over het algemeen is voor de meeste situaties AUTO de beste
instelling.
PORTUGEES
VIDEO-TYPE
Er zijn twee video-typen die u kunt toewijzen aan de A/V-bronnen, CVBS en S-Video. Deze
video-typen worden format-geconverteerd naar YUV voor MONITOR OUT. U kunt twee
high-definition video-opties toewijzen aan elke ingang, YUV en HDMI. Voor een uitgaand
YUV-signaal converteert de M15 de CVBS en S-Video naar YUV.
ZWEEDS
Opmerking: Aan de ingangen TUNER, DISC, CD, tape monitor en ext. 7.1 S-Video of
CVBS-video toewijzen is niet mogelijk.
Als u streeft naar optimale videoprestaties adviseert THX u video-conversie over te slaan
(Composite Video in naar Composite Video out, S-Video In naar S-Video Out,
Component Video In naar Component Video Out).
144
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
INPUT LABEL
DVD
RENAME
DVD
DIGITAL INPUT
COAX 1
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
CV 1
HDMI INPUT
NONE
SOURCE ENABLED
YES
->
->
->
->
->
->
->
->
INPUT LABEL
DVD
RENAME
M55 SACD
DIGITAL INPUT
NONE
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
NONE
HDMI INPUT
HDMI 1
SOURCE ENABLED
YES
ENGELS
Opmerking: MONITOR OUT YUV die OSD omvat, toont OSD wanneer het inkomende
signaal van het videoformat-type NTSC 480i en PAL 576i is.
SOURCE SETUP
->
->
->
->
->
->
->
->
DUITS
SOURCE SETUP
INPUT LABEL
DVD
RENAME
M55 SACD
DIGITAL INPUT
COAX 1
ANALOG SENS
AUTO
VIDEO TYPE
CVBS
COMPONENT VID
NONE
HDMI INPUT
HDMI 1
SOURCE ENABLED
YES
SPAANS
->
->
->
->
->
->
->
->
ITALIAANS
BRON INGESCHAKELD
U kunt een ongebruikte ingang via deze optie inschakelen/uitschakelen. Dit is vooral handig
als u maar een paar ingangen gebruikt en de ingangen kiest met de bedieningsfuncties op
het voorpaneel, en ingangen die u niet gebruikt, overslaat.
Opmerking: De HTRM geeft u altijd direct toegang tot welke ingang dan ook, ook tot een
ingang die misschien is uitgeschakeld in de SETUP OSD.
PORTUGEES
Opmerking: HDMI OUT omvat niet de OSD van de M15. HDMI OUT is altijd actief als
een bron HDMI-1 of HDMI-2 heeft toegewezen. Zie Snel aan de slag, afbeelding 3
voor de monitor-aansluiting.
SOURCE SETUP
ZWEEDS
HDMI INPUT (SELECTIE DIGITALE VIDEO)
HDMI video kunt u aan elk van uw bronnen toewijzen. Opties zijn NONE, HDMI-1 en HDMI2. HDMI video kunt u aan elk van uw bronnen toewijzen. Deze video-ingangen hebben
prioriteit boven VIDEO TYPE -ingangen. Selecteer deze ingang dus alleen als u HDMI wilt
gebruiken als bron en ook als monitor.
FRANS
Component video kunt u aan elk van uw bronnen toewijzen. Opties zijn NONE, CV-1, CV-2
en CV-3. Deze video-ingangen hebben prioriteit boven VIDEO TYPE -ingangen. Selecteer
daarom deze ingang alleen als CVBS of S-Video niet kan worden gebruikt.
NEDERLANDS
COMPONENT VID (VIDEO-SELECTIE)
Er zijn twee YUV-component-uitgangen. De MONITOR OUT YUV omvat de OSD. De DIRECT
MONITOR OUT heeft geen OSD. NAD adviseert DIRECT MONITOR OUT YUV aan te
sluiten op uw beeldscherm voor de (Noord-Amerikaanse) video-formats van het type NTSC
480p/720p/1080i en de (Europese) video-formats van het type PAL 576p/720p/1080i.
145
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
DISPLAY SETUP
ENGELS
->
->
TV SYSTEM
MONITOR TYPE
NTSC
YUV
->
->
SUPERIMPOSE
TEMP DISPLAY
ON
FULL
DISPLAY SETUP (INSTALLATIE DISPLAY)
TV SYSTEM
Maak een keuze tussen het NTSC- en het PAL-systeem. Selecteer het NTSC (North American)
of het PAL (European) TV System als u de OSD op uw monitor wilt bekijken. Deze instelling
is alleen van invloed op de OSD, het bronmateriaal wordt weergegeven in de oorspronkelijke
format.
MONITOR TYPE
Deze instelling betreft MONITOR OUT van de M15. Maak een keuze tussen YUV, S-Video en
CVBS. Voor broningangen die zowel S-Video als CVBA gebruiken, is alleen YUV beschikbaar.
FRANS
SUPERIMPOSE
u kunt de Setup OSD over een bestaande video heen projecteren als u ON selecteert. Als u
OFF selecteert, wordt de OSD tegen een zwarte achtergrond geprojecteerd.
DISPLAY SETUP
->
->
TV SYSTEM
MONITOR TYPE
PAL
YUV
->
->
SUPERIMPOSE
TEMP DISPLAY
ON
SIMPLE
DUITS
TEMP DISPLAY (TIJDELIJKE OSD)
U kunt de bedrijfsstatus van de M15 tijdelijk weergeven door deze variabele in te stellen op
FULL. Wanneer u deze variabele instelt op SIMPLE wordt alleen de OSD van het volume
weergegeven. Met de instelling OFF schakelt u de tijdelijke OSD uit.
Opmerking: Als u een tijdelijke OSD wilt weergeven op de MS OUT COMPOSITE VIDEO,
kunt u de TEMP DISPLAY instellen op SIMPLE of FULL.
NEDERLANDS
ZONE 2
->
INPUT
SAT
->
->
VOLUME
VOL DEFAULT
-20.0dB
-20.0dB
ZONE 2
SPAANS
->
INPUT
SAT
->
->
VOLUME
VOL DEFAULT
-12.0dB
-20.0dB
TRIGGER INSTALLATIE
TRIGGER 1 & TRIGGER 2+3
Er zijn twee trigger-toewijzingen, Trigger 1 en Trigger 2+3. De trigger-uitgangen kunnen
worden toegewezen aan;
POWER ON, ZONE 2, DVD, SAT, VCR, Video 4, Video 5, Video 6, Disc, CD en Tuner.
POLARITEIT
U kunt de stationaire toestand (steady-state) van de trigger-polariiteit toewijzen aan een van
de POLARITY-variabelen HIGH of LOW. Deze steady-state polariteit is het actieve ’eindstadium'
van het trigger-uitgangssignaal.
ITALIAANS
VERTRAGING(EN)
De vertraging tussen wanneer u de toewijzing selecteert op het voorpaneel of op de HTRMafstandsbediening, wanneer het trigger-signaal overgaat. De waarden zijn seconden,
ingesteld van 0, 1 of 5 seconde(n).
DUUR
De duur van de stationaire toestand kan worden ingesteld in seconden, van 1, 5, 10, 30 tot
INFINITE (ONEINDIG).
PORTUGEES
TRIGGER-INPUT
Wanneer de TRIGGER INPUT op ON wordt gezet, schakelt de M15 zichzelf in uit de stationaire
toestand wanneer een DC +12V-signaal aanwezig is aan de TRIGGER IN-aansluiting. Zolang
het signaal aanwezig is, blijft de M15 ON. Wanneer het +12V-signaal afwezig is, keert de
M15 terug in standby.
Opmerking: De knop op het voorpaneel orf de HTRM-afstandsbediening kan prioriteit
hebben boven het TRIGGER IN-signaal
ZWEEDS
ZONE 2/MS OUT
INPUT
U selecteert met de HTRM-afstandsbediening via dit OSD-menu een ingang die u wilt
weergeven op de ZONE 2/MS OUT. U kunt met uw HTRM -afstandsbediening in de
hoofdzone alle ingangen, behalve tape monitor en ext. 7.1, selecteren bij de ZONE 2/MS
OUT .
VOLUME
Deze volume instelling is de tijdelijke volume-instelling van de ZONE 2/MS OUT via de HTRMafstandsbediening. Pas het niveau aan met de navigatiepijlen van de HTRM
of
van
Mute tot +12 dB.
146
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
ENHANCED STEREO
0.0dB
0.0dB
0.0dB
ON
0ms
0.0dB
OFF
ON
FRANS
BASS
TREBLE
CENTER DIALOG
TONE CONTROLS ARE
AUDIO DELAY
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
THX AUTO
->ENHANCED STEREO
ENHANCED STEREO
•
•
•
Druk op ENTER op de HTRM-afstandsbediening, selecteer AUDIO SETUP en blader dan
naar ENHANCED STEREO.
Druk op de rechter navigatiepijl
als u naar het volgende menu wilt gaan.
Bladeren naar de set luidsprekers die u ON of OFF wilt schakelen, en druk daarna op de
navigatiepijl
voor het regel-item dat u wilt bewerken.
Selecteer daarna ON of OFF met de navigatiepijlen
, en druk vervolgens op ENTER
op de HTRM-afstandsbediening.
->
->
->
->
->
FRONT L+R
SURR L+R
SURR BL+BR
CENTER
SUB
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
DUITS
•
•
Als u een A/V-voorkeuze-instelling wilt programmeren, selecteert u A/VPSET op de HTRM en
dan cijfer 1 tot en met 5. Vervolgens opent u het OSD-menu van de M15 door op de knop
ENTER op de HTRM (Home Theatre Remote Control) te drukken. Eenmaal in de OSD van de
M15 wijzigt u de variabelen, zoals hierboven wordt vermeld.
Opmerking: niet alle OSD-variabelen die u hebt opgeslagen door op de toets ENTER van
de HTRM te drukken, maken deel uit van de A/V-voorkeuze-instellingen, alleen de
hierboven vermelde.
A/V Preset 1 is de standaardvoorkeuze voor elk inkomend bronsignaal dat niet is
toegewezen aan een AV Preset.
SPAANS
THX/SPEAKER SYSTEM (het aantal luidsprekers)
SPEAKER LEVEL (het niveau van alle luidsprekers ten opzichte van de luisteraar)
SPEAKER DISTANCE (de afstand van alle luidsprekers ten opzichte van de luisteraar)
THX ULTRA 2-instellingen
ENHANCED BASS (grote luidsprekers ontvangen een volledige lagetonen-respons met de
subwoofer ingeschakeld)
LFE LEVEL (instelling demping)
THX/SPEAKER SYSTEM
FRONT L+R
SMALL (THX)
CENTER
SMALL (THX)
->
->
->
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
0.0dB
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
10ft
f
THX ULTRA2
->
->
>
BOUNDARY GAIN
->COMPENSATION
ON
->
->
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
0.0dB
OFF
->
->
LFE LEVEL
ENHANCED BASS
0.0dB
OFF
ZWEEDS
•
•
•
•
•
NEDERLANDS
A/V PRESETS (A/V-VOORKEUZE-INSTELLINGEN)
Er zijn vijf A/V-voorkeuze-instellingen permanent in het geheugen van de M15 opgeslagen.
Standaard krijgt u toegang tot de voorkeuze-instellingen via de cijfertoetsen 1 tot en met 5.
Druk op de knop A/V PSET van de HTRM-afstandsbediening en daarna op de cijfertoetsen 1
tot en met 5; in de OSD wordt het gekozen voorkeuzenummer weergegeven. AUDIO-VIDEOVOORKEUZE-INSTELLINGEN INSTELLEN.
A/V-voorkeuze-instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer u een verandering van
een variabele invoert in de OSD van de M15. Deze variabelen zijn:
ITALIAANS
Het is bijvoorbeeld via de installatie-OSD mogelijk het stereobeeld door te geven van de voornaar de surround- of de achterluidsprekers.
AUDIO CONTROL
->
->
->
->
->
->
->
->
->
PORTUGEES
ENHANCED STEREO is een nuttige functie wanneer u het maximale audioniveau nodig hebt
via alle kanalen. De standaardwaarde voor ENHANCED STEREO is ON voor alle luidsprekers.
Het stereobeeld kunt u doorgeven aan bepaalde luidsprekers of aan alle luidsprekers.
ENGELS
VOL DEFAULT (START UP ZONE 2 VOLUME)
Deze volume-instelling is de standaard volume-instelling bij inschakeling uit standby. U kunt
het niveau instellen met dezelfde navigatiepijlen als hierboven van Mute tot +12 dB. U kunt
de waarde opslaan door op ENTER op de HTRM (Home Theatre Remote Control) te drukken.
147
Installatie
DE M15 GEBRUIKEN
A/V PRESETS
LINK TO:
DVD
ENGELS
->
->
->
->
->
->
PRESET 1
[DEFAULT]
PRESET 2
PRESET 3
PRESET 4
PRESET 5
->
->
CURRENT PRESET
COPY TO PRESET
NONE
NONE
NONE
NONE
1
1
A/V-VOORKEUZE-INSTELLINGEN TOEWIJZEN
Koppel elk van de A/V-voorkeuze-instellingen aan een broningang, en maak het uzelf
gemakkelijk, u hoeft alleen maar op een broningang van de HTRM te drukken als u een A/Vvoorkeuze-instelling wilt kiezen. Hier volgt de procedure voor het toewijzen van A/Vvoorkeuze-instellingen aan een broningang:
•
•
FRANS
•
A/V PRESETS
LINK TO:
DVD
DUITS
->
->
->
->
->
->
PRESET 1
[DEFAULT]
PRESET 2
PRESET 3
PRESET 4
PRESET 5
->
->
CURRENT PRESET
COPY TO PRESET
->
->
->
->
->
->
PRESET 1
[DEFAULT]
PRESET 2
PRESET 3
PRESET 4
PRESET 5
->
->
CURRENT PRESET
COPY TO PRESET
VCR
SAT
CD
NONE
1
1
A/V PRESETS
NEDERLANDS
SPAANS
ITALIAANS
PORTUGEES
ZWEEDS
148
LINK TO:
DVD
VCR
SAT
CD
NONE
1
2
Druk op ENTER op de HTRM-afstandsbediening, selecteer met
de knoppen A/V
PRESETS en open vervolgens A/V PRESETS OSD met een druk op de knop .
Eenmaal in de A/V PRESETS OSD, selecteert u met een druk op de knop A/V PSET en het
nummer van uw keuze op de HTRM-afstandsbediening de A/V Preset (A/V-voorkeuzeinstelling) die u wil toewijzen. Het menu-item “CURRENT PRESET #” toont u de A/V
Preset die u hebt geselecteerd.
Navigeer met de knoppen
naar de "PRESET #" die u wilt toewijzen en open
vervolgens het variabele venster door op de
te drukken. Scroll met behulp van de
navigatieknoppen
door de broningang van de M15 en druk daarna op de knop
ENTER. Vervolg dit proces en wijs uitgaande van de eisen die uw A/V-systeem stelt, aan
elke voorkeuze een broningang toe.
A/V-VOORKEUZE-INSTELLINGEN KOPIËREN
Wanneer u een A/V Preset een naam geeft, kunt u een bestaande A/V PRESET kopiëren naar
een andere. Dit is vooral handig wanneer u het A/V-systeem voor de eerste keer installeert, u
hoeft dan namelijk niet de instellingen van alle "luidspreker" voor elke toewijzing in te stellen.
•
•
•
Druk op ENTER op de HTRM-afstandsbediening, selecteer
met behulp van de
knoppen A/V PRESETS en open vervolgens A/V PRESETS OSD met een druk op de
knop .
Druk op A/PSET en dan op het cijfer 1 tot en met 5 op de HTRM of ga naar de
CURRENT PRESET # en selecteer met behulp van de navigatiepijlen
van de HTRM
A/V preset. Druk op ENTER op de HTRM-afstandsbediening.
Ga met behulp van de HTRM naar “COPY TO PRESET #” en druk daarna op .
Selecteer vervolgens met de pijlen van de HTRM
het A/V Preset-nummer van uw
keuze. Druk op ENTER op de HTRM-afstandsbediening.
Opmerkingen: Het gekalibreerde A/V-systeem van de gebruiker is altijd A/V PRESET 1.
De M15 onthoudt altijd de laatste AV Preset die u hebt geselecteerd, ook wanneer aan
de achterzijde van het toestel POWER op OFF is gezet.
A/V Preset 1 is de standaardvoorkeuze voor een broningang die niet is toegewezen aan
een A/V Preset
De A/V Preset-instellingen af-fabriek herstellen: druk op het voorpaneel van de M15
tegelijkertijd op audio en digital voor de standaardwaarden voor Noord-Amerika, of
druk op video en digital voor de standaardwaarden voor Europa en volg in beide
gevallen de instructies op de VFD.
Referentie
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
•
•
•
Ondeugdelijke/ontbrekende kabels
THX/SPEAKER SETUP-kana(a)l(en) ingesteld op
“NONE”
Aansluitingen vermogensversterker of
luidsprekers ondeugdelijk
•
•
•
Controleer de kabels
Controleer het menu THX/SPEAKER SETUP
Controleer de vermogensversterker, de
bekabeling en de luidsprekers
Geen stand voor surround-luisteren ingeschakeld
surround-kanalen ingesteld op “NONE” in het
menu THX/SPEAKER SETUP
Niveau Surround-kanalen te laag ingesteld in het
menu SPEAKER LEVEL
•
•
Selecteer de juiste luisterstand
Corrigeer de instellingen voor THX/SPEAKER
SETUP of SPEAKER LEVEL
De Subwoofer staat uit, er staat geen stroom op
het stopcontact, of er is iets niet in orde met de
aansluitingen
Subwoofer ingesteld op “NONE” in het menu
THX/SPEAKER SETUP
Subwoofer-niveau te laag ingesteld in het menu
THX/SPEAKER SETUP
•
Zet de subwoofer aan, controleer of er stroom
op het stopcontact staat of controleer de
aansluitingen
Corrigeer de instellingen voor THX/SPEAKER
SETUP of LEVEL SETUP
Bron is een 2/0 (etc.) Dolby Digital- of DTSopname zonder center-kanaal
Center is ingesteld op “NONE” in het menu
THX/SPEAKER SETUP
Center-niveau te laag ingesteld in het menu
THX/SPEAKER SETUP
•
GEEN GELUID UIT DE SUBWOOFER
•
•
•
GEEN GELUID UIT HET CENTER-KANAAL
•
•
•
•
•
ENGELS
Speel een 5.1-channel-opname af of selecteer de
stand Dolby Pro Logic of Mono
Corrigeer de instellingen voor THX/SPEAKER
SETUP of LEVEL SETUP
GEEN DOLBY DIGITAL/DTS
•
Digitale uitgang van de bron is niet aangesloten
op een digitale ingang van de M15
•
Controleer de aansluitingen
DE M15 REAGEERT NIET OP
DE HTRM- OF ZR2-AFSTANDSBEDIENING
•
•
De batterijen zijn leeg of niet goed ingezet
IR-zender op de afstandsbediening, of de IRontvanger op de M15 is afgeschermd
Het voorpaneel van de M15 wordt fel verlicht
door de zon of door omgevingslicht
•
•
Controleer de batterijen
controleer de IR-vensters en zorg voor een vrije
doorkijk tussen de afstandsbediening en de M15
verminder het zonlicht/de verlichting in het
vertrek
•
Bronvideotype is niet 480i of 576i
•
•
Monitor/TV is aangesloten COMPONENT VIDEO
DIRECT
M15 is aangesloten op HDMI OUT
•
•
Bronvideo-type is niet goed ingesteld in het
menu SOURCE SETUP
•
•
Video-monitor is niet goed ingesteld in het menu
DISPLAY SETUP
•
•
GEEN OSD
OSD VERLOOPT
OSD EN VIDEO GEVEN EEN VERVORMD BEELD
OF GEEN BEELD
•
GRIJS BEELD OF GEEN BEELD
•
•
Stel de videobron, bijvoorbeeld de DVD-speler, in
op to 480i (NTSC) of 576i (PAL)
Sluit het beeldscherm/TV-toestel aan op
COMPONENT VIDEO DIRECT
Gebruik COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
voor het bekijken van de OSD
Stel in het menu SOURCE SETUP voor elk van de
bronnen het videotype in volgens de videotabel
op pag. 136. Component Video YUV heeft
prioriteit boven de VIDEO TYPE-instellingen van
S-Video en CVBS.
Stel in het menu DISPLAY SETUP het videoMONITOR TYPE in volgens de videotabel op pag.
136. Stel voor VIDEO TYPE-configuraties met
meerdere bronnen MONITOR TYPE in op YUV
FRANS
•
DUITS
•
•
•
•
Controleer de kabel, de aansluiting en het
stopcontact
Schakel Tape Monitor uit
Zet DIGITAL INPUT voor elke aansluiting van een
analoge bron op OFF in het menu SOURCE
SETUP
NEDERLANDS
•
GEEN GELUID UIT DE SURROUND-KANALEN
MOGELIJKE OPLOSSING(EN)
De stekker zit niet in het stopcontact
de M15 staat niet aan
geen stroom op het stopcontact
Tape Monitor is geselecteerd
Er is een digitale ingang geselecteerd voor de
aansluiting van een analoge bron
SPAANS
GEEN GELUID UIT ENKELE VAN DE KANALEN
MOGELIJKE OORZA(A)K(EN)
•
•
•
•
•
ITALIAANS
WAT IS ER MIS
GEEN VAN DE KANALEN GEEFT GELUID
GEEN GELUID VIA ZONE 2-UITGANG
STANDAARDINSTELLINGEN AF-FABRIEK
•
Als u de standaardinstellingen af-fabriek voor de 120V-versie wilt instellen, drukt u tegelijkertijd op de knoppen audio en
digital op het voorpaneel van de M15.
Als u de standaardinstellingen af-fabriek voor de 230V-versie wilt instellen, drukt u tegelijkertijd op de knoppen video en
digital op het voorpaneel van de M15.
Opmerking: Als u de standaardinstellingen af-fabriek van de M15 herstelt, wist u eventuele AV Presets en door u ingevoerde
namen van broningangen.
SPECIALE FUNCTIES HTRM
SOFTWAREVERSIENUMMER
• U kunt de versienummers op het scherm brengen door vijf seconden lang de knoppen ON + TEST tegelijkertijd in te drukken.
KALIBRATIESTAND LICHTSENSOR
• U opent het installatiemenu door vijf seconden lang de knoppen ENTER + SETUP tegelijkertijd in te drukken. Scroll vervolgens
omlaag naar “B Light”, druk op ENTER, scroll vervolgens naar “Sens LvL” en druk op ENTER, u bent dan in de kalibratiestand
voor de lichtsensor:
• U ziet dan op de eerste regel van de LCD weergegeven #### en dat is de uitlezing (0 - 1023) van de lichtsensor. De tweede
regel toont een staafdiagram die de uitlezing weergeeft.
• Druk op ENTER als u deze stand wilt verlaten. Er wordt een bevestiging weergegeven. Stel de nieuwe waarde in door “Yes” of
“No” te selecteren.
149
ZWEEDS
•
PORTUGEES
In het geval dat de configuratie van de M15 verstoord raakt of de M15 niet reageert op uw instructies, kunt u als volgt met
behulp van de knoppen op het voorpaneel de standaardinstellingen af-fabriek herstellen:
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
DECODERING-FORMATS
Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro LogicII, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS ES, DTS Neo:6,
DTS 96/24, THX Surround EX, THX Ultra 2
ENGELS
BEMONSTERINGSFREQUENTIES
32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2k, 96kHz
STANDEN
EARS, Enhanced stereo, Mono
VIDEO
Ingangs- en uitgangsimpedantie
75:
FRANS
THD + RUIS
0.002%
VOORVERSTERKERGEDEELTE
INGANGEN OP LIJNNIVEAU
Ingangsimpedantie (R+C)
Frequentierespons (20Hz20kHz)
56k:/180pF
20Hz tot 20kHz @ +/-0.3dB
DUITS
NEDERLANDS
UITGANGEN OP LIJNNIVEAU
Uitgangsimpedantie
Tape
Signaal/ruis-verhouding
Maximaal uitgangsnivea.
Multiroom-uitgang (Zone 2)
TOONREGELING
Lage tonen
Hoge tonen
Center-Dialog
470:
Source Z + 2k:
>102dB
6V RMS
470:
±10dB@20Hz
±10dB@20kHz
±6dB@1kHz
SPAANS
ITALIAANS
+12VOLT TRIGGER OUT
Uitgangsspanning
Minimum uitgangsstroom
Maximum kortsluitstroom
+12V +/- 20%
>40ma
<60mA
FYSIEKE SPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
Vochtigheid bedrijfsomgeving:
5 °C tot 35 °C
5 % tot 90 %
Afmetingen (B x H x D)
Nettogewicht
Transportgewicht
Netto
Bruto*
435 x 133 x 355mm
435 x 147 x 380mm
6,8 kg
9,07 kg
PORTUGEES
ZWEEDS
*Bruto afmetingen incl. voeten, volumeknop en uitstekende luidsprekeraansluitingen.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en
bijzonderheden www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw M15.
150
ZWEEDS
PORTUGEES
ITALIAANS
SPAANS
NEDERLANDS
DUITS
FRANS
ENGELS
Inleiding
VEILIGHEIDSINFORMATIE
151
www.NADelectronics.com
©2006 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan een deel van deze publicatie in welke vorm dan ook te reproduceren, op te slaan of te verzenden zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics
International
M15 Handleiding 03/06 Gedrukt in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising