NAD | M15 | manual | NAD M15 Surround Sound Preamplifier Benutzerhandbuch

NAD M15 Surround Sound Preamplifier Benutzerhandbuch
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
AV Surround Sound Preamplifier
ENGLISH
M15 HD
РУССКИЙ
®
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten
worden doorgelezen, voordat het product wordt gebruikt.
2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Volg de waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het product
en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
4. Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten
worden opgevolgd.
5. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
6. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant
van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen
opleveren.
7. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8. Accessoires - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant wordt aangeraden of
bij het product wordt verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden gevolgd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9. Wagen - Bij het verplaatsen van het product en wagen moet voorzichtig
te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het
product en wagen kantelen of omvallen.
10. Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook
beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen
mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen
nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat
of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten
plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een
goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
11. Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten
op het soort vermogensbron dat op het etiket staat aangegeven en
worden aangesloten op een geaard stopcontact dat rechtstreeks
is aangesloten op het lichtnet. Indien u niet zeker weet welke
vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met
de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
12. Bescherming van netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd
dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken
door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met
name op de ligging worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende
stopcontacten en bij het punt waar de kabels uit het product komen.
13. Netvoedingsstekker - Wanneer de netvoedingsstekker of een
apparaat-coupler als het uitschakelapparaat dienst doet, dan moet het
uitschakelapparaat altijd in goede staat worden gehouden.
14. Aarding buitenantenne - Als er een buitenantenne of een
kabelsysteem op het product is aangesloten, dan moet de antenne
of het kabelsysteem zijn geaard. Op deze manier wordt er een zekere
mate van bescherming geboden tegen spanningspieken en statische
ontladingen. Artikel 810 van de National Electrical Code (ANSI/NFPA
70) bevat informatie over het op de juiste manier aarden van de mast
en de draagconstructie, het aarden van de aansluitdraad op een
antenne-ontladingseenheid, de afmeting van de aardingsconnectoren,
de locatie van de antenne-ontladingseenheid, de verbinding met de
aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij Section 820-40 van de National Electrical Code (nationale
elektrische code) dient op te volgen. Deze code schrijft voor dat de
aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15. Bliksem - Ter extra bescherming van dit product tijdens onweer of
wanneer het langere tijd niet gebruikt zal worden, moet de stekker
uit het wandstopcontact worden getrokken en de antenne of het
kabelsysteem worden losgekoppeld. Op deze manier wordt voorkomen
dat het product wordt beschadigd door onweer en stroompieken.
16. Hoogspanningskabels - Een buitenkabelsysteem mag niet in
de buurt van hoogspanningskabels of andere elektrische lichtof vermogenscircuits worden geplaatst. Een dergelijk systeem
mag ook niet zodanig worden geplaatst dat het met deze kabels
of circuits in aanraking kan komen. Bij het installeren van een
buitenantennesysteem moet er zorgvuldig op worden gelet dat
dergelijke hoogspanningskabels of circuits niet worden aangeraakt,
aangezien dit dodelijke gevolgen kan hebben.
17. Overbelasting - Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende stopcontacten niet te hoog, omdat dit kan leiden tot brand
of elektrische schok.
18. Open vuur - Er mag geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op
het product worden geplaatst.
19. Voorwerpen en vloeistof - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen raken of
kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot
gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
20. Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
21. Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c. Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d. Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende monteur vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e. Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f. Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat zijn
opgenomen.
FRANÇAIS
BELANGRIJK
Maak GEEN aansluiting op het grotere aansluitpunt met de letter E of met het
veiligheidssymbool voor massa of met de kleur GROEN of GROEN EN GEEL.
De draden in de netkabel van dit product hebben de volgende kleuren:
BLAUW - NEUTRAAL
BRUIN - SPANNINGVOEREND
Aangezien deze kleuren niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de
gekleurde markeringen voor de aansluitpunten in uw stekker, dient u als
volgt te werk te gaan:
• De BLAUWE draad moet op het aansluitpunt met de letter N of met een
ZWARTE kleur worden aangesloten.
• De BRUINE draad moet op het aansluitpunt met de letter L of met een
RODE kleur worden aangesloten.
• Bij het vervangen van de zekering mag alleen een zekering van de
juiste sterkte en een goedgekeurd type worden gebruikt. Vergeet niet
de zekeringafdekking weer terug te plaatsen.
ESPAÑOL
WAARSCHUWING
De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde
“gevaarlijke spanning” bestaat in de kast van het product en
dat deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor
elektrische schokken op te leveren.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD
KONINKRIJK
Snij de stekker voor de netvoeding NIET af. Indien de aangebrachte
stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of indien de
kabel te kort is, zorg dan voor een veilige verlengkabel of neem contact
op met uw dealer. Indien desondanks de hoofdstekker wordt afgesneden,
VERWIJDER dan DE ZEKERING en gooi de STEKKER onmiddellijk weg om
een mogelijke elektrische schok door het per ongeluk aanraken van de
netvoeding te voorkomen. Indien bij dit product geen stekker voor de
netvoeding is geleverd of indien er een moet worden aangebracht, volg
dan onderstaande instructies.
ITALIANO
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte
batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land
of regio van toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan de product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
25. Bevestiging tegen muur of plafond - Het product mag alleen op de
door de fabrikant aanbevolen manier tegen een muur of een plafond
worden bevestigd.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET EEN GOEDE ELEKTRICIEN.
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet
worden genomen van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 50 cm
NEDERLANDS
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP
HET LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen
bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door
het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en
op de verpakking aangegeven.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoffen of andere manieren van recycling,
draagt u een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
Bij het betreffende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw
afvalproducten terecht kunt.
SVENSKA
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN
MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.”
DEUTSCH
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEGrichtlijnen 2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN).
Het model- en serienummer van uw nieuwe M15 HD bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden:
РУССКИЙ
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2009, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
INLEIDING
FRANÇAIS
OVER DE M15 HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E.A.R.S. EN DIGITAL SURROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GEBRUIKSVRIENDELIJK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTEGRATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RS232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPGRADEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HTRM AFSTANDSBEDIENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TEN EERSTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WAT ZIT ER IN DE DOOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EEN LOCATIE KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SNEL BEGINNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSELEmENTEN
ESPAÑOL
FRONTPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BEDIENING
ITALIANO
DEUTSCH
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MAIN MENU (HOOFDMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LISTENING MODE (LUISTERMODUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Luistermodus afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PICTURE CONTROLS (BEELDREGELFUNCTIES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VIDEO SETUP (VIDEO-INSTALLATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (NORMAAL)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (TABEL)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
iPod SETUP (Instellingen iPod). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NEDERLANDS
SVENSKA
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparatuur van NAD.
De M15 HD AV voorversterker is in technologisch opzicht een zeer geavanceerd
en ingenieus systeem. Tevens hebben wij er veel energie in gestoken om het een
gebruiksvriendelijk product te maken. De M15 HD beschikt over een heel scala aan
nuttige opties voor surround- en stereoweergave, waarvoor gebruik wordt gemaakt
van digitale signaalverwerking en uitermate nauwkeurige digitaal-audiocircuits.
Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de M15 HD zo muzikaal
transparant, waarheidsgetrouw aan ieder videodetail en ruimtelijk nauwkeurig
mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring
in het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft
geleerd. Zoals dat voor al onze producten geldt, staat ook bij het ontwerp van de
M15 HD onze filosofie “muziek voorop” centraal, zodat wij u vol vertrouwen kunnen
beloven dat u de komende jaren zult kunnen genieten van de allerbeste kwaliteit
surroundgeluid voor thuisbioscopen en van audiofiele muziekkwaliteit.
РУССКИЙ
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SPEAKER CONFIGURATION
(LUIDSPREKERCONFIGURATIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Volume afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kanaalniveaus “tussendoor” afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
LISTENING MODE SETUP (INSTELLINGEN LUISTERMODUS). . . . . . . . . . 24
Dolby Setup (Dolby-instellingen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DTS Setup (DTS-instellingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DTS-surroundmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ENHANCED STEREO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NAD IPD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DE HTRM LEREN KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
UW WEG VINDEN IN DE HTRM-BEDIENINGSFUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . 34
HTRM – INSTALLATIEMENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
BATTERY (BATTERIJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light) - ACHTERGRONDVERLICHTING. . 34
LIBRARY (CODEBIBLIOTHEKEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
LEARN (LEREN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - DOORSLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
COPY (KOPIËREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DELETE (WISSEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
RENAME (NAAM WIJZIGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MACRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DE ZR 5-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NASLAG
PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel
wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn
dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD M15 HD en het
meeste uit deze krachtige en flexibele thuisbioscoopcomponent haalt.
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een M15 HD :
http://NADelectronics.com/warranty
Voor informatie over garanties kunt u met uw plaatselijke dealer contact
opnemen.
INLEIDING
E.A.R.S. EN DIGITAL SURROUND
Een van de belangrijkste redenen waarom de M15 HD in staat is een
een werkelijk uitstekende muzikale weergave te bieden, is het Enhanced
Ambiance Recovery System (EARS) dat door NAD is ontworpen. In scherpe
tegenstelling tot veel “ambiance-synthese”-surroundmodi, maakt EARS
ten volle gebruik van het krachtige DSP-vermogen van de M15 HD om
de ambiance-inhoud die in bijna alle natuurlijk-akoestieke opnamen is
“gecodeerd”, naar de betreffende hoofd-, midden- en surround-luidsprekers
te leiden, zonder daarvoor terug te grijpen op kunstmatig opgewekte
weerkaatsingen of trillingen. De natuurlijke ambiance van EARS biedt een
subtiele en tevens buitengewoon effectieve surround-modus die op een
natuurlijke wijze de ruimtelijke stage verbetert, wat de audiofiele weergave
zeer ten goede komt.
Dolby Pro Logic IIx Music en DTS Neo: 6 muziekmodi kunnen ook een
prachtig geluid weergeven uit 2-kanaals bronnen.
Wat de digitale zijde betreft, combineert de M15 HD DSP-verwerking, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde hogesnelheids DSP-driver,
met 24-bit, 192 kHz digitaal-analoogomvormers en sampling van alle kanalen.
Een zeer nauwkeurige centrale klok synchroniseert alle digitale circuits om
op die manier de timingfouten (“jitter”) te vermijden die anders het geluid
negatief kunnen beïnvloeden. Het resultaat is een waarlijk state-of-the-art
surrounddecodering vanaf Dolby Digital- en DTS-bronnen en een 6.1/7.1kanaals weergave, met een duidelijk superieur geluid in alle modi.
GEBRUIKSVRIENDELIJK
NAD heeft veel energie gestoken in de geluidsweergave van de M15 HD
, maar heeft zich net zo hard geconcentreerd op een gebruiksvriendelijk
en toch krachtig ontwerp. Het ontwerp is wat het gebruiksgemak betreft
uniek voor een dergelijk geavanceerde component, en ook de universele
HTRM afstandsbediening is zeer eenvoudig te gebruiken, net als de displays
op het frontpaneel van de M15 HD en op het scherm. Met het eenvoudig
te gebruiken en toch krachtige systeem van “voorinstellingen” kunt u
de luisterinstellingen fijnstemmen voor verschillende omstandigheden,
bronnen of luisteraars. Deze parameters kunt u met een simpele druk op de
knop weer oproepen.
FRANÇAIS
RS232
Met de RS-232 interface en de handelseigen, met Windows® compatibele
software van NAD is een flexibele systeemconfiguratie mogelijk gemaakt.
Wij zijn ook gecertificeerde partners van AMX en Crestron en ondersteunen
deze externe apparaten volledig.
Via deze interface kan de gebruiker de M15 HD via de PC op afstand
regelen. De interface-software biedt de gebruiker volledige controle
over alle functies. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NADaudiospecialist.
UPGRADEN
Wanneer de M15 HD wordt gebruikt, kan het systeem op een flexibele
manier worden uitgebreid via de aparte aansluitingen PRE-OUT en
MAIN-IN voor alle kanalen. Aangezien upgrades van software het meest
waarschijnlijk zullen zijn, hebben wij ervoor gezorgd dat dit eenvoudig kan
worden uitgevoerd via de RS-232 hogesnelheidspoort op het achterpaneel
van de M15 HD . Eigenaars die hun M15 HD op onze internationale
website www.NADelectronics.com registreren, worden van updates op de
hoogte gebracht. Sommige upgrades zijn gratis en voor andere moeten
royalty’s worden betaald. De gebruiker die de apparatuur beter kent,
kan deze upgrades uitvoeren door de betreffende bestanden via e-mail
van onze website te downloaden en ze te installeren door de M15 HD
op een pc aan te sluiten. U kunt ook de dealer waar u de M15 HD hebt
aangeschaft, vragen om hulp bij het uitvoeren van deze upgrades.
HTRM AFSTANDSBEDIENING
Bij de M15 HD wordt de NAD HTRM afstandsbediening geleverd, waarmee
het volledige systeem op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze kan
worden aangestuurd. Lees, voordat u de AV voorversterker gaat instellen,
de paragraaf “De HTRM afstandsbediening gebruiken”, waarin wordt
uitgelegd hoe u de afstandsbediening instelt en hoe u deze bedient. U kunt
ervoor kiezen de HTRM te gebruiken om het hele AV-systeem te bedienen.
De HTRM kan ook worden gebruikt voor aanvullende componenten van
NAD of een andere fabrikant, zoals een dvd-/cd-speler, televisie, satelliet/hdtv-tuner, videospeler, of zo ongeveer elk ander apparaat dat met een
standaard infrarood afstandsbediening kan worden aangestuurd.
ESPAÑOL
•
ITALIANO
•
DEUTSCH
•
ZONE
De M15 HD is uitgerust met drie instelbare zones, die de video-uitgang en
de niveau-audio-uitgangen van de voorversterker ten volle benutten. Met
de ZR 5 afstandsbediening kunt u de toepassingen van zone 2 naar wens
instellen, inclusief het volume, aan/uit en alle broningangen. Zones 3 en
4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSD-menu voor de
betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen op het frontpaneel
en de betreffende toetsen op de HTRM afstandsbediening.
NEDERLANDS
•
De hoogwaardige componenten die voor alle analoge audiocircuits
van de AV voorversterker worden gebruikt, maximaliseren de kwaliteit
van alle bronnen, waaronder multikanaals analoge bronnen, zoals dvdaudio en sacd.
Via de audio-uitgangen van de voorversterker is het systeem eenvoudig
uit te breiden.
Voorversterker- en videovoeding voor zones met toewijsbare 12 V DCtriggerregeling.
Een RS-232-poort voor geavanceerde zoneregeling en softwareupdates via een met Windows® compatibele PC.
Overal wordt gebruik gemaakt van met goud bedekte connectors voor
een maximale signaalzuiverheid.
SVENSKA
•
INTEGRATIE
De M15 HD biedt uitgebreide, flexibele systeemintegratie-opties via
de configureerbare ingangen en uitgangen voor gelijkstroomtriggers,
en de infrarood communicatieverbindingen met standaardprotocol.
De DC-triggeruitgangen kunnen aan lokale en/of zone-locaties worden
toegewezen.
РУССКИЙ
Hoewel de M15 HD een van de technisch meest geavanceerde
AV voorversterker is, hebben we er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen
dat het tevens een thuisbioscoopcomponent met een zeer heldere
muziekweergave is. Dit is wat wij bedoelen met de ontwerpfilosofie van
NAD waarbij “muziek voorop” staat. Hier zijn slechts enkele voorbeelden:
ENGLISH
OVER DE M15 HD
INLEIDING
TEN EERSTE
ENGLISH
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van uw M15 HD treft u ook aan:
• Een verwijderbare AC-kabel (indien gewenst kan een AC-kabel volgens IEC-norm en een geschikte
vermogensopname worden gebruikt)
• De HTRM-afstandsbediening met 4 (vier) AA-batterijen
• De ZR 5 zone-afstandsbediening met 3V CR2025 batterij
• Deze bedieningshandleiding
FRANÇAIS
De verpakking bewaren
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw M15 HD te bewaren. Als u verhuist
of om een andere reden uw M15 HD moet vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u
kunt gebruiken. Wij hebben te veel anderszins perfecte componenten gezien die tijdens het vervoer
werden beschadigd, omdat ze niet juist waren verpakt. Daarom: Bewaar die doos!
EEN LOCATIE KIEZEN
ESPAÑOL
Kies een goed geventileerde locatie, met ruimte aan beide zijden en de achterkant. Zorg er bovendien
voor dat er een goede gezichtslijn van maximaal 8 meter is tussen het frontpaneel van de M15 HD
en uw primaire luister-/kijkpositie. Op deze manier is een betrouwbare infrarood communicatie via de
afstandsbediening mogelijk. De M15 HD wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te
zijn op omliggende componenten.
De M15 HD kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar andersom dient
te worden vermeden.
SNEL BEGINNEN
ITALIANO
Bij de M15 HD wordt een Quick Start Guide meegeleverd. Hierin staan de standaardinstellingen
beschreven in combinatie met de bijbehorende randapparatuur. In deze handleiding wordt tevens de
inhoud beschreven van de doos waarin de M15 HD wordt geleverd en ook de startprocedures.
In onderstaande tabel worden de fabrieksinstellingen van de M15 HD aangegeven:
DEUTSCH
NEDERLANDS
Bron
Audio-ingang
Video-ingang
Source 1
HDMI 1 / Audio 1 IN
HDMI 1
Source 2
Optical 2 IN/ Audio 2 IN
Component Video 2 IN
Source 3
Coaxial 3 IN/ Audio 3 IN
Video 3 IN
iPod
Audio 4 IN
S-Video 4 IN
Source 5
Optical 1 IN/ Audio 5 IN
Component Video 1 IN
Source 6
Coaxial 2 IN/ Audio 6 IN
S-Video 2 IN
Source 7
7.1 Input
Component Video 3 IN
Source 8
Audio 7 IN
Video 1 IN
Source 9
HDMI 2
HDMI 2
Selecteer voor het uitsturen van een videosignaal de video-indeling van de hoogste kwaliteit die
op uw TV-toestel/Beeldscherm beschikbaar is en gebruik deze voor de Monitor OUT-verbinding
van de M15 HD naar het TV-toestel/Beeldscherm. In de meeste gevallen is dit HDMI, maar voor de
overige TV-toestellen/Beeldschermen zonder HDMI-ingang wordt de beste verbinding voor de beste
videokwaliteit bereikt via de Component Video-, de S-Video- en de Composite Video-ingang.
SVENSKA
Voor het wijzigen van bovenstaande fabrieksinstellingen en voor een beter begrip van
broninstellingen en -combinaties, kunt u de informatie over “SOURCE SETUP” (BRONINSTELLINGEN) bij
de uitleg van het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) raadplegen.
OPMERKING
Digitale ingangssignalen hebben altijd voorrang boven analoge audio-ingangssignalen, zelfs
wanneer beide aanwezig zijn.
РУССКИЙ
BEDIENINGSELEmENTEN
2
3
4
5
De M15 HD kan ook vanuit standby worden ingeschakeld door op
een van de toetsen op het frontpaneel te drukken. Wanneer Main en
Zones zijn ingeschakeld, houd deze toets dan langer dan vijf seconden
ingedrukt om ze in standby te zetten.
OPMERKINGEN
• De STANDBY-toets werkt alleen als de schakelaar POWER (AAN/UIT) op
het achterpaneel in de stand ON (AAN) staat.
• Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
“Main” of “All” en de TRIGGER-schakelaar staat op “AUTO”, dan werken
de STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRM afstandsbediening niet. Dit betekent in
feite dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld. Zet TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie. Zie tevens
““TRIGGER SETUP” (TRIGGERINSTELLINGEN) bij de uitleg over het “SETUP
MENU” (INSTELLINGENMENU).
3 INFRAROODSENSOR: Richt de afstandsbediening op de sensor van
de afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de sensor van
de afstandsbediening van de M15 HD niet bloot aan een krachtige
lichtbron, zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, kunt
u de M15 HD mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.
Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening.
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening
4 VACUÜM FLUORESCEREND DISPLAY (VFD); HOOFDDISPLAY: Toont
visuele informatie over de actuele instellingen zoals de actieve Bron, het
volumeniveau, de Luisterstand, audio-indeling, ook informatie die verband
houdt met de iPod en andere gerelateerde aanduidingen. Raadplege ook
10
11
het item over “DISPLAY SETUP” (DISPLAY-INSTELLINGEN) in het gedeelte “DE
M15 HD GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
ITALIANO
5 VOLUME: Pas met behulp van deze regelfunctie de algehele luidheid
(loudness) van het uitgaande signaal op AUDIO PRE-OUT aan. Het
standaardvolumepeil is -20 dB. De VOLUME-knop wordt ook gebruikt
voor het instellen van andere afstelbare parameters, zoals bijvoorbeeld
de toon.
6 SOURCE [
] (BRON): Druk op deze toetsen om tussen de volgende
ingangsopties te schakelen: Source 1 – 9. Raadplege ook het item over
“SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN)” in het gedeelte “DE M15 HD
GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
7 INFO: Druk herhaaldelijk op deze toets om op de VFD (vacuüm
fluorescerend display) en de OSD (schermdisplay) de volgende
informatie op te roepen: huidige bron, volumeniveau, luistermodus,
audiobronformaat, audio codec, video mode en de actieve zones met
de bijbehorende broningangen
DEUTSCH
2 STANDBY-TOETS: Druk op deze toets of op de [ON]-toets van de
HTRM afstandsbediening om de M15 HD in te schakelen. De StandbyLED verandert van oranje in blauw en de Vacuum Fluorescent Display
(VFD) wordt verlicht. Door nogmaals op de STANDBY-toets te drukken
wordt de unit weer in standby gezet.
9
8 LISTENING MODE (LUISTERMODUS): Selecteer één van de
LUISTERMODUS-opties door op deze knop te drukken. Afhankelijk van
de geselecteerde ingang (digitaal of analoog, stereo of multichannel),
kan er uit er verschillende luistermodi worden gekozen. Raadplege ook
het item over “LISTENING MODE (LUISTERMODUS)” in het gedeelte “DE
M15 HD GEBRUIKEN – HOOFDMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
NEDERLANDS
1 STANDBY-LED: Deze LED gaat oranje branden wanneer de M15
HD de stand standby staat. Wanneer de main of de zones van M15
HD zijn ingeschakeld (ON), dan licht deze indicator blauw op. In het
onwaarschijnlijke geval dat de M15 HD op de beveiligingsstand
overschakelt, licht de indicator rood op. Wanneer het apparaat een
opdracht van de afstandsbediening ontvangt, knippert de Standby-LED.
8
9 DIMMER: Druk een of meerdere keren op deze toets om de normale
VFD-helderheid te verlagen of naar normaal te zetten.
10 TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN): Druk hierop om de TREBLE
(hoge tonen) in te stellen met de VOLUME knop wanneer het volume
hoger is dan ±10 dB. Druk hiernogmaals op voor BASS (lage tonen)
en een derde keer voor DIALOG. Zie tevens de informatie over “TONE
CONTROLS (TOONREGELINGEN)” bij de uitleg over het menu “MAIN
MENU (HOOFDMENU)”.
SVENSKA
7
11 TONE DEFEAT (TOONAFSTELLINGEN BLOKKEREN): De toonknoppen
worden met deze toets in- of uitgeschakeld. De toonknoppen worden
genegeerd bij “Tone Defeat”. Bij “Tone Active” (toonafstellingen actief)
zijn ze ingeschakeld. Zie tevens de informatie over “TONE CONTROLS
(TOONREGELINGEN)” bij de uitleg over het menu “MAIN MENU
(HOOFDMENU)”.
РУССКИЙ
6
ESPAÑOL
FRANÇAIS
1
ENGLISH
FRONTPANEEL
BEDIENINGSELEmENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
FRANÇAIS
ESPAÑOL
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ITALIANO
ATTENTIE!
Zorg ervoor dat de M15 HD is uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet alvorens aansluitingen te maken. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende
componenten uit te schakelen of van het lichtnet te ontkoppelen tijdens het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.
DEUTSCH
1 AUDIO 1-7 IN/VIDEO 1-4 IN/S-VIDEO 1-4 IN: Dit zijn de belangrijkste
ingangen van de M15 HD. Sluit S-Video, composiet video en analoog
stereo-audiogeluid van broncomponenten zoals dvd-spelers en hdtv/
satelliet-tuners aan.
NEDERLANDS
AUDIO 3-4 IN/VIDEO 3-4 IN/S-VIDEO 3-4 IN kan worden gebruikt voor
opnamecomponenten, zoals een videorecorder of een dvd-recorder,
door de opname-ingangen van deze componenten aan te sluiten op
de betreffende M15 HD AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN en AUDIO
4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO 4 IN aansluitingen van de M15 HD. AUDIO
3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN of AUDIO 4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO 4
IN kunnen zonder problemen worden gebruikt voor componenten
waarmee alleen wordt afgespeeld. In dat geval worden de OUTaansluitingen niet aangesloten. Raadpleeg tevens AUDIO 3-4 OUT /
VIDEO 3 OUT / S-VIDEO 3 OUT hieronder.
AUDIO 6 en AUDIO 7 zijn ideaal voor de aansluiting van de analoge
uitgang van bronnen op lijnniveau zoals een CD-speler of Stereo-tuner.
SVENSKA
2 AUDIO 3-4 OUT/VIDEO 3 OUT/S-VIDEO 3 OUT: Sluit de aansluiting
AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3 OUT / S-VIDEO 3 OUT van de M15 HD aan
op de analoge audio-/video-ingang van een opnamecomponent, zoals
een cassettespeler, dvd-recorder of een externe audio/video-processor.
Sluit de ingang AUDIO 3-4 IN / VIDEO 3‑4 IN / S-VIDEO 3-4 IN van de
M15 HD aan op de betreffende uitgang van de component.
РУССКИЙ
Het signaal bij deze M15 HD AUDIO/VIDEO OUT-aansluitingen
wordt bepaald door de bron die het laatst werd geselecteerd via de
brontoetsen op het frontpaneel of de HTRM selectietoetsen, met
uitzondering van Source 3 of Source 4. Er staan geen uitgangssignalen
op AUDIO 3 OUT/VIDEO 3 OUT/S-VIDEO 3 OUT wanneer Bron 3
(AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN) is geselecteerd. Er staan ook
geen uitgangssignalen op AUDIO 4 OUT wanneer Bron 4 (AUDIO 4
IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN) is geselecteerd. Op deze manier wordt
terugkoppeling door de opnamecomponent voorkomen, zodat de
luidsprekers niet beschadigd kunnen raken.
Wanneer AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3 OUT / S-VIDEO 3 OUT zijn
geconfigureerd, zijn de toegewezen poorten hetzelfde voor zone 3 en
zone 4. Zie ook onderstaande beschrijving over zone-uitgangen.
3 ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4: De audio- en videouitgangsbronnen van
een zone worden naar de betreffende audio- en vidoe-ingang van een
andere zone gestuurd. Gebruik verlengkabels van hoge kwaliteit zodat
de invloed van een ruis over lange afstanden wordt voorkomen. Voor
meer informatie over zone-instellingen kunt u terecht bij “Zone Controls
(Zoneneregelingen)” bij de uitleg over het hoofdmenu, en tevens bij
“Zone Setup (Zone-instellingen)” in de uitleg over het menu “Setup
Menu (Instellingenmenu)”.
OPMERKING
De ZR 5 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zone 3 en Zone 4 zouden in het juiste Zone OSD-menu kunnen worden
geconfigureerd en beheerd met de bijbehorende toetsen op de HTRMafstandsbediening.
BEDIENINGSELEmENTEN
7 IR IN/OUT (IR-INGANG/-UITGANG): Deze mini-aansluitingen
accepteren en verzenden codes van afstandsbedieningen in elektrische
vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardprotocols. De
aansluitingen zijn bedoeld voor gebruik met “IR-herhaler” en systemen
die over meerdere ruimtes zijn verdeeld, en voor aanverwante
technologieën.
IR IN (IR-INGANG): Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler
(infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang
van een andere component, zodat de M15 HD vanaf een andere locatie
kan worden bediend.
IR OUT 1-4: Zowel IR OUT 1-4 hebben een dubbelfunctie - zij kunnen
functioneren als een infrarood opdracht-repeater als stand-alone IR
OUT. Sluit bij gebruik als een stand-alone IR OUT IR OUT 1 (of IR OUT 24) aan op de IR IN van randapparatuur. Richt de afstandsbediening van
de randapparatuur op de infrarood ontvanger van de M15 HD zodat u
de gekoppelde unit kunt besturen of afregelen.
Sluit de M15 HD IR IN aan op de IR OUT van het randapparaat. Sluit de
IR OUT 1-4 van de M15 HD aan op andere apparatuur met een IR INfunctie. Bij deze opsteller doet de M15 HD dienst als een “IR-repeater”,
zodat het apparaat dat op de IR IN van de M15 HD is aangesloten de
andere apparatuur die op de IR OUT 1-4 van de M15 HD is aangesloten,
kan aansturen.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
WAARSCHUWING
Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
“Main” of “All” en de TRIGGER-schakelaar staat op “AUTO”, dan werken
de STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRM afstandsbediening niet. Dit betekent in feite
dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld. Zet
TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie. .
9 MP-DOCK: De M15 HD is uitgerust met een gegevenspoort op het
achterpaneel waar een als optie verkrijgbare NAD IPD 1 (NAD IPD
Dock voor iPod), NAD IPD 2 en andere uitvoeringen kunnen worden
aangesloten. Sluit de “MP DOCK (DATA PORT)”-aansluiting van de M15
HD aan op het bijbehorende “DATA PORT”-ingang van het als optie
verkrijgbare NAD IPD-model. Raadpleeg ook “NAAR UW iPod-SPELER
LUISTEREN” onder de kop “BEDIENING”.
ITALIANO
6 RS-232: Sluit deze interface via de RS-232 seriële kabel (niet
bijgeleverd) aan op een met Windows® compatibele PC, zodat met
de handelseigen pc-software van NAD of een compatibele externe
controller de M15 HD op afstand kan worden geregeld. Ga naar www.
nadelectronics.com/software voor de nieuwste stuurprogramma’s voor
pc-interfaces. NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en
ondersteunt deze externe apparaten volledig. Voor meer informatie
kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
Zie onder “TRIGGER SETUP” (TRIGGERINSTELLINGEN) in de uitleg over
het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) voor richtlijnen over het
configureren van TRIGGER IN/OUT.
DEUTSCH
In tegenstelling tot voor de full-range kanalen, is er geen eindversterker
voor een subwoofer in de M15 HD ingebouwd. Sluit de SUBW-uitgang
1 of 2 of beide uitgangen aan op een actieve subwoofer of op een
eindversterkerkanaal dat een passief systeem aanstuurt.
+12V TRIGGER IN accepteert een 12V trigger-uitgang van
compatibele componenten, zoals vermogenscontrollers en
apparatuur in huis.
OPMERKING
Het model van de externe “NAD IPD (NAD IPD Dock voor iPod)” wordt
niet bij uw M15 HD geleverd.
10 COMPONENT VIDEO 1-3 IN, COMPONENT VIDEO OUT: Sluit de
ingangen voor COMPONENT VIDEO IN 1-3 aan op de component videouitgangen van compatibele broncomponenten, gewoonlijk een bd/dvdspeler en een aardse of satelliet hdtv-tuner. Sluit Component Video OUT
aan op de component video-ingang van een compatibele videomonitor/
tv. Let er bij het aansluiten van de Y/Pb/Pr-stekkers op dat zij op de juiste
bronnen/ingangen worden aangesloten. De routing van de component
video-ingangen kan in het menu “Setup Menu (Instellingenmenu)” worden
geconfigureerd. De ingangen en uitgangen voor de component-video van
de M15 HD kunnen gebruik maken van de volledige frequentieband en
zijn geschikt voor toegestande hdtv-formaten.
11 MONITOR (S-VIDEO, VIDEO): Sluit deze aan op de video-ingang van
de monitor/televisie via dubbele RCA- en/of S-Video-kabels van goede
kwaliteit die speciaal zijn bedoeld voor videosignalen. Over het algemeen
is de S-Video-verbinding beter en deze dient gebruikt te worden indien uw
tv/monitor over de overeenkomstige ingang beschikt.
Alle NAD-producten met IR IN/IR OUT-functies zijn volledig compatibel
met de M15 HD. Neem voor andere modellen contact op met de
betreffende servicespecialisten voor informatie over de compatibiliteit
met de IR-kenmerken van de M15 HD.
NEDERLANDS
5 AUDIO PRE-OUT: Sluit FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L,
SURR-BL en SURR-BR aan op de betreffende kanaalingang van een
versterker of versterkers die de overeenkomstige luidsprekers aansturen.
+12V TRIGGER OUT (12V TRIGGER-UITGANG): Er zijn drie +12V
trigger-uitgangen die u kunt configureren. Met deze 3,5mm minijack-connector kunt u +12 Volt bij een maximale spanning van
50 milliampère doorgeven aan aanvullende apparatuur, zoals een
meerkanaals versterker of een subwoofer. De middelste geleider van
de 3,5mm mini-steker (fase) is het stuursignaal. De buitenste geleider
(afscherming) is het aarde-retourpad.
SVENSKA
Er is geen laag-regeling of andere verwerking (behalve de
hoofdvolumeknop) beschikbaar voor deze 7.1 CH. INPUT. Hoewel de
multikanaals audio-uitgangen van een BD speler of DVD speler op
deze aansluitingen kunnen worden aangesloten, zijn de resultaten
gewoonlijk beter wanneer de decodeer- en digitaal-analoogomvormers
voor Dolby Digital en DTS van de M15 HD worden gebruikt.
8 +12V TRIGGER IN - OFF/AUTO (+12V INTERVENTIE IN- UIT/
AUTOMATISCH): Wanneer de schakelaar op AUTO staat, schakelt de
M15 HD de 12V Trigger Input in (ON), indien dit zo in het menu “Trigger
Setup (Triggerinstellingen)” is aangegeven, en schakelt tegelijkertijd de
HTRM en de aan/uit-functie op het frontpaneel uit. In de stand OFF is
de triggeringang uitgeschakeld.
РУССКИЙ
4 7.1 CH INPUT: Sluit deze aan op de betreffende analoge audio-uitgangen
van een multikanaals broncomponent, zoals een dvd-audiospeler of een
multikanaals sacd-speler, of een externe multikanaals decoder (alleen copy
protected-formaten staan analoge signaaloverdracht toe). Deze bronnen
wekken gewoonlijk een 5.1-kanaals uitgangssignaal op, in welk geval de
surround back-aansluitingen niet worden aangesloten. De signalen bij
deze aansluitingen zijn te horen wanneer Source 7 wordt geseleceerd
(externe 7.1 audio-ingang wordt standaard via deze bron weergegeven).
ENGLISH
ACHTERPANEEL
BEDIENINGSELEmENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
12 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL 1-4, COAXIAL 1-4): Voor aansluitingen
op de digitale uitgang van optisch of coaxial S/PDIF-formaat van
bronnen zoals cd- of dvd-spelers, hdtv of satelliettuners en andere
componenten. Coaxiale en optische digitale ingangen worden in het
menu “Setup Menu (Instellingenmenu)” geconfigureerd.
FRANÇAIS
13 HDMI (HDMI 1-4, HDMI MONITOR OUT): Voor het verbinden van
ingangen met de HDMI-connector van de bron-component, zoals
een BD/DVD-speler of HDTV-satelliet/kabel-ontvanger. Sluit de HDMI
Monitor OUT aan op een HDTV of een projector met HDMI-ingang.
ESPAÑOL
WAARSCHUWING
Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de M15 HD en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn
losgekoppeld. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan
alle apparatuur die op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent
worden beschadigd.
14 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL 1-2, COAXIAL 1-2): Sluit de uitgang
Optisch of Coaxiaal aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF
van een versterker, receiver, computergeluidskaart of andere digitale
processors.
ITALIANO
15 UNSWITCHED AC OUTLET (ONGESCHAKELDE
WISSELSTROOMUITGANG): Wanneer de M15 HD op ON (AAN) staat
of in Standby, is er altijd netspanning beschikbaar op deze uitgang.
Dit stopcontact kan worden gebruikt voor apparaten die misschien
continu onder stroom dienen te staan; sommige tuners vergen
een ononderbroken stroomtoevoer om bijv. het geheugen van de
voorinstellingen te bewaren. Alle apparaten die op deze aansluiting zijn
aangesloten, mogen samen niet meer dan 120 W trekken. U kunt de
netspanning van deze uitgang halen door de M15 HD uit te schakelen
met de AAN/UIT-schakelaar (POWER) op het achterpaneel.
DEUTSCH
NEDERLANDS
16 INGANG WISSELSTROOMNETVOEDING: De M15 HD wordt geleverd
met een afzonderlijk netsnoer (wisselstroom). Alvorens het netsnoer
in een wandcontactdoos die onder stroom staat te steken, dient u
zeker te stellen dat u het netsnoer eerst in het AC Mains-stopcontact
(wisselstroomnetvoeding) van de M15 HD steekt. Sluit de M15 HD
alleen aan op een voorgeschreven stopcontact, dat wil zeggen, 120V
60 Hz (alleen voor de modellen van de 120V-versie van de M15 HD)
of 230V 50 Hz (alleen voor de modellen van de 230V-versie van de
M15 HD). Trek altijd eerst de stekker van de netvoedingskabel uit het
stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op de
wisselstroomingang van de M15 HD.
SVENSKA
17 POWER (AAN/UIT): Via de POWER-schakelaar wordt voeding van het
lichtnet op de M15 HD gezet. Wanneer deze schakelaar op ON staat,
staat de M15 HD op standby, wat wordt aangegeven door de oranje
standby-LED. Als u van plan bent de M15 HD gedurende langere tijd
niet te gebruiken (u gaat bijvoorbeeld op vakantie), zet de POWERschakelaar dan op OFF (uit). Wanneer de POWER-schakelaar op OFF
staat, dan kan de M15 HD niet worden ingeschakeld met de STANDBYtoets op het frontpaneel, noch met de HTRM afstandsbediening noch
met de ZR 5.
РУССКИЙ
10
BEDIENING
MAIN MENU (HOOFDMENU)
Het hoofdmenu bevat de menu-opties voor de luistermodus, DSP-opties,
Stereo
Alle uitgangssignalen worden naar de linker/rechter frontkanalen geleid. De
lage frequenties worden naar de subwoofer geleid, indien er een subwoofer
in de luidsprekerinstellingen is ingesteld. Selecteer “Stereo” wanneer u
naar een stereo (of mono) productie wilt luisteren, zoals een muziek-cd
of een FM-uitzending zonder surround. Er worden stereo opnamen, in
PCM/digitaal of analoog, gevormd en ongeacht of surround gecodeerd of
niet-gecodeerd is, weergegeven zoals opgenomen. Multikanaals digitale
opnamen (Dolby Digital en DTS) worden weergegeven in de modus “Stereo
Downmix” via de linker/rechter frontkanalen als alleen Lt/Rt-signalen
(links/rechts-totaal).
DIRECT
De analoge of digitale bronnen worden automatisch weergegeven in
hun oorspronkelijke indelingen. Alle audiokanalen van de bron worden
direct weergegeven. Deze stand geeft de oorspronkelijke klank het meest
getrouw weer en produceert daarbij audio van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
toonregelingen, beeldregelfuncties, zoneregelingen en toegang tot het
instellingenmenu.
PRO LOGIC
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering
betreft, worden weergegeven met Dolby Pro Logic surroundverwerking.
De uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/rechtsvoor
en in het midden gestuurd en naar aparte linker/rechter surroundkanalen
(indien deze worden aangegeven in de huidige “Speaker Configuration”.
Het surround-kanaal geeft een mono geluid, maar het wordt weergegeven
via beide surround-luidsprekers.
Raadpleeg voor navigatie-aanwijzingen door deze hoofdmenuopties en de
bijbehorende submenu’s de informatie onder “OSD tonen” en “Door de OSD
navigeren en wijzigingen doorvoeren”.
РУССКИЙ
SVENSKA
OPMERKING
De configuraties voor de luistermodus, DSP-opties, toonregelingen
en beeldregelfuncties worden overgenomen wanneer zij tijdens het
instellen van een AV-voorinstellingn worden ingeschakeld. Zie de
informatie onder “AV-voorinstellingen”.
FRANÇAIS
BELANGRIJKE OPMERKING
De M15 HD is alleen een voorverstekker en heeft daarom geen
luidsprekers. Wanneer er over “luidspreker(s)” in deze handleiding wordt
gesproken, dan wordt er verwezen naar de luidsprekers van uw externe
versterker die op de M15 HD zijn aangesloten.
ESPAÑOL
DOOR DE OSD NAVIGEREN EN WIJZIGINGEN MAKEN
Doe het onderstaande met de HTRM of de corresponderende
frontpaneeltoetsen om door de opties van de OSD te navigeren:
1 Druk op om een menu-optie te selecteren. Gebruik de
toetsen
en in sommige gevallen ENTER om door de menu-opties te schuiven.
Druk herhaaldelijk op om verder te gaan of om een submenu of een
gewenste menu-optie te openen.
2 Gebruik de
toetsen om de parameterwaarde (instellingen) van een
menu-optie in te stellen of te wijzigen.
3 Druk op om de instellingen of de ingevoerde wijzigingen van het
huidige menu of submenu op te slaan. Door op te drukken, verschijnt
het vorige menu of een bepaald menu af te sluiten.
De M15 HD beschikt over verschillende luistermodi die zijn afgestemd op
verschillende opnamesoorten of programmamateriaal. Bij een tweekanaals
bron (stereo) kunnen de volgende luistermodi worden geselecteerd.
ITALIANO
OSD TONEN
Druk op of ENTER op de HTRM afstandsbediening of het frontpaneel
om het hoofdmenu van de M15 HD op de videomonitor/tv op te roepen.
Verschijnt de OSD niet, controleer dan de MONITOR OUT-verbindingen.
DEUTSCH
LISTENING MODE (LUISTERMODUS)
Bij de M15 HD wordt gebruikt gemaakt van een eenvoudig en duidelijk
systeem van schermmenu’s die op de aangesloten videomonitor/tv
verschijnen. Deze menu’s zijn nodig bij het instellen en handig bij het
dagelijkse omgang vab het systeem. Sluit dus eerst de monitor/tv aan
alvorens met het instellen te beginnen.
NEDERLANDS
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY)
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU
11
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx verwerkt stereo en 5.1 signalen tot 6.1 of 7.1 kanaals
uitgangssignalen. Bij Dolby Pro Logic IIx kunt u kiezen tussen PLIIx Movie
en PLIIx Music, zodat u uw luisterervaring aan het bronmateriaal kunt
aanpassen. Dolby Pro Logic IIx surroundverwerking produceert een stabielere
beeldvorming en vol geluid over de gehele bandbreedte naar de achterste
kanalen in de modus Movie, met een geluidsproductie die meer overeenkomt
met Dolby Digital. Voor 2-kanaals signalen beschikt de functie Pro Logic IIx
Music over drie aanvullende bedieningselementen: Dimension, Center Width
en Panorama. Zie tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
ESPAÑOL
Actieve gedecodeerde uitgangskanalen
Verschillende van de luistermodi van de M15 HD beschikken over een of
meer selecteerbare variaties en instelbare parameters die u kunt wijzigen,
zodat het systeem of de opname aan uw persoonlijke wensen voldoet. In
het luistermodusmenu kunt u met een combinatie van de toetsen ENTER
en
door de opties navigeren en de gewenste instellingen uitvoeren.
6.1 luidsprekersysteem
Front (links en rechts),
midden,
surround (links &
rechts), achterste
surround en subwoofer
OPMERKING
De parameterwijzigingen voor de luistermodus worden behouden
wanneer u van luistermodus verandert. U kunt ook een gewijzigde
luistermodus onder een voorinstelling opslaan (zie “AVvoorinstellingen”) bij de uitleg over het menu ‘Setup’ (instellingen)).
In de onderstaande tabel worden de beschikbare kanalen aangegeven
indien zij zijn ingeschakeld in het menu “Speaker Configuration”:
Luistermodus
2-kanaals
bronnen
Dolby Pro Logic IIx
Music
Dolby Pro Logic IIx
Movie
Luistermodus afstellen
7.1 luidsprekersysteem
Front (links en rechts), midden,
surround (links en rechts),
achterste surround (links en rechts)
en subwoofer
ITALIANO
DTS Neo: 6
Tweekanaals opnamen, met stereo- of surroundcodering, worden
weergegeven met Neo: 6 surround met uitgangen op front links/rechts, center,
en aparte links/rechts surroundkanalen plus subwoofer (aangenomen dat deze
worden aangegeven in het huidige menu “Speaker Configuration’). De M15 HD
biedt twee variaties van DTS Neo: 6: CINEMA (bioscoop) en MUSIC (muziek). Zie
tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
EARS
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering
betreft, worden weergegeven met handelseigen surroundverwerking
van NAD. De uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/
rechtsvoor en in het midden gestuurd en naar aparte linker/rechter
surroundkanalen plus subwoofer (indien deze worden aangegeven in
de huidige “Speaker Configuration”. EARS maakt geen gebruik van de
achterluidsprekers (indien aanwezig).
EARS haalt de natuurlijke ambiance die aanwezig is in bijna alle goedgeproduceerde stereo-opnamen naar voren. Het voegt de ambianceelementen en andere sonische elementen niet samen en het geluid blijft
daardoor dichter bij dat van de originele muziekuitvoering dan bij de
meeste andere surroundopties.
Selecteer EARS voor het luisteren naar stereo muziekopnamen en
-uitzendingen. EARS produceert een subtiele, maar tegelijkertijd
extreem natuurlijke en geloofwaardige ambiance van bijna alle
“natuurlijk akoestieke” stereo opnamen. Deze omvatten klassieke, jazz
en folkmuziekopnamen, en tevens ontelbare voorbeelden van andere
muzieksoorten. De sterke punten zijn onder andere een realistische en
stabiele sonische stage en een ruimtelijke maar niet overtrokken “virtuele
akoestiek” die de originele opname recht doen.
Pro Logic IIx
PLIIx MOVIE is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
PLIIx MUSIC voor muziekopnamen.
Center Width (0 tot 7): Wijzigt de “hardheid” van het middelste beeld,
door geleidelijk de mono-inhoud van het midden te mixen met de
luidsprekers links-/rechtsvoor. De instelling 0 is de standaardinstelling ‘alleen
centerkanaal’, bij de instelling 7 ontstaat een volledig phantom centerkanaal.
Dimension (-7 tot +7) (dimensie): Voor het afstellen van de voorachternadruk van het surroundeffect onafhankelijk van de relatieve
kanaalniveaus.
Panorama (On/Off): Voegt een “overslageffect” toe door een deel van
de stereoweergave via de surroundkanalen weer te geven.
OPMERKING
In de stand Pro Logic IIx vindt decodering plaats als in de stand Pro Logic
II wanneer de surround-luidsprekers ACHTER worden ingesteld op “Off”
in het menu “LUIDSPREKERCONFIGURATIE”. Zie ook het hoofdstuk over
“LUIDSPREKERCONFIGURATIE” onder “LUIDSPREKERINSTELLINGEN” van
het menu Installatie.
Neo: 6
NEO: 6 Cinema is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
NEO: 6 Music is geoptimaliseerd voor muziekopnamen.
Middenversterking (0 tot 0,5): Afstellen voor een beter middelste beeld
ten opzichte van de surround-kanalen.
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES)
РУССКИЙ
Enhanced Stereo
Alle opnamen worden in stereo weergegeven via het maximumaantal
luidsprekers, zoals aangegeven in “Speaker Configuration”. Enhanced
Stereo kan handig zijn voor een maximumvolume uit alle kanalen, of voor
achtergrondmuziek via verschillende luidsprekers (bijv. bij een feestje). In
deze modus kunnen de front-, midden, surround- en achterluidsprekers
naar believen in en uit worden geschakeld.
De volgende parameters voor signaalverwerking kunnen worden ingesteld
in het menu DSP Options (Opties Digitale Signaalverwerking).
Analoge bypass
Alle analoge signalen blijven analoog, ze worden niet in digitale signalen
omgezet. Bij Analoge bypass wordt het DSP-circuit gepasseerd, maar kunnen
de toonregelfuncties nog steeds worden gebruikt. Ook de laag-regeling en
luidsprekerinstellingen kunnen niet worden gebruikt, want dit zijn DSP-functies.
BELANGRIJKE OPMERKING
De M15 HD is alleen een voorverstekker en heeft daarom geen
luidsprekers. Wanneer er over “luidspreker(s)” in deze handleiding wordt
gesproken, dan wordt er verwezen naar de luidsprekers van uw externe
versterker die op de M15 HD zijn aangesloten.
12
BEDIENING
Audyssey MultEQ kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Audyssey: Door Audyssey ontwikkelde doelcurve.
Flat (Vlak): Deze instelling is geschikt voor zeer kleine of uitgebreid
behandelde vertrekken waarin de zitplaats van de luisteraar zich vrij
dicht bij de luidsprekers bevindt. MultEQ-filters worden op dezelfde
manier gebruikt als de Audyssey-curve, maar een hoge-frequentie rolloff wordt niet toegepast.
NAD: Ideale “in room” respons ontwikkeld door NAD-technici in
samenwerking met Audyssey Engineers.
Off: Er worden geen MultEQ-filters gebruikt en er wordt in het geheel
geen meetproces toegepast.
OPMERKINGEN
• “AUDYSSEY” en een pictogram in de vorm van een vakje links van
“AUDYSSEY” worden verlicht weergegeven in de VFD als NAD, Audyssey
of Flat is geselecteerd. Als “Off” is geselecteerd, worden “AUDYSSEY” en
het pictogram in de vorm van een vakje niet verlicht weergegeven.
• Als NAD of Flat is geselecteerd en er worden veranderingen
aangebracht in de instellingen “Tone Controls” (Toonregelingen),
“Speaker Configuration (Luidsprekerconfiguratie)”, “Speaker Levels
(Luidsprekerniveaus)”of “Speaker Distance”(Luidsprekerafstand),
worden “AUDYSSEY” en een pictogram in de vorm van een vakje rechts
van “AUDYSSEY” verlicht weergegeven in de VFD. U kunt de parameter
terugzetten naar de eerder gekalibreerde Audyssey-instelling door de
gewijzigde configuratie te herstellen.
• Audyssey MultEQ- opties kunnen ook direct met de AUDYSSEY-toets
van de HTRM worden geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE
SELECTOR in de stand AMP staat. Druk op de AUDYSSEY-toets, selecteer
“Audyssey MultEQ” en doorloop vervolgens met [
] de Audyssey
MultEQ-opties. Sla de geselecteerde optie op door nogmaals op
AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende menuinstelling of sluit de menu-instelling volledig af.
Offset (Compensatie)
Als u een Volume Offset (Volumecompensatie) toevoegt, zal het effect
daarvan zijn dat de hoeveelheid boost die door Audyssey Dynamic EQ
wordt toegepast, voor een gegeven volume-instelling wordt verminderd.
Een gevolg daarvan is dat de hoeveelheid van de algehele vereiste digitale
demping ook wordt verminderd. Bijvoorbeeld, wanneer “Offset” is ingesteld
op 10dB en de volume-instelling op -30dB staat, zal de loudness-curve die
is geselecteerd, voor een volumeniveau van -20dB zijn.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
OPMERKING
Audyssey Dynamic EQ en Audyssey Dynamic Volume (zie hieronder)
kunnen direct met de AUDYSSEY-toets van de HTRM worden
geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE SELECTOR in de stand
AMP staat. Druk op de AUDYSSEY-toets, selecteer “Dyn EQ” of “Dyn
Vol” en doorloop vervolgens met [
] de beschikbare opties. Sla de
instelling op door nogmaals op AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd
naar de volgende optie of sluit de menu-instelling volledig af.
ITALIANO
AUDYSSEY MultEQ
Audyssey MultEQ wordt pas ingeschakeld als u MultEQ Pro Room
Equalization (equalisatie van de luisterruimte) met goed gevolg hebt
geïnstalleerd en geconfigureerd. Neem voor meer gegevens contact
op met uw NAD-dealer of een geregistreerde professionele Audysseyinstallateur als u uw M15 HD wilt laten installeren met de MultEQ Proapplicatie.
Audyssey Dynamic EQ is ontworpen voor een gecombineerde toepassing
met Audyssey MultEQ. Dynamic EQ bepaalt de juiste loudnesscompensatie uitgaande van de metingen van het niveau van de
geluidsdruk die MultEQ geeft. Audyssey Dynamic EQ biedt in combinatie
met Audyssey MultEQ de juiste luistercondities voor iedere luisteraar op
ieder volumeniveau.
On (Aan): Activeer de functie Audyssey Dynamic EQ.
Off (Uit): Schakel de functie Audyssey Dynamic EQ uit.
DEUTSCH
Door middel van deze functie voor de ADC-frequentie kan de
monsterfrequentie van het uitgestuurde digitale audiosignaal (beschikbaar
aan de digitale uitgangen) naar drie niveaus worden geconverteerd – 48K,
96K en 192K. Het is belangrijk dat de bijbehorende apparatuur het niveau
van het betreffende digitale audiosignaal aankan.
Audyssey Dynamic EQ selecteert van moment tot moment de juiste
frequentierespons en surround-volumeniveaus. De lagetonen-respons,
de octaaf-tot-octaafbalans en de surround-impressie blijven ondanks
veranderingen in het volume gelijk.
NEDERLANDS
ADC RATE (ADC-FREQUENTIE) (ADC - ANALOOG-NAAR-DIGITAALCONVERTER)
Een inkomend analoog signaal wordt geconverteerd naar een digitaal
signaal door gebruik te maken van de circuits van superieure kwaliteit
van de M15 HD die Analog-to-digital-converter (Analoog-naar-digitaalconverter - ADC) worden genoemd.
Het offset-niveau kan worden ingesteld van 0dB tot 15dB.
SVENSKA
Door een “Lip Sync Delay” tussen 0 en 120 ms te gebruiken, kunnen de
audio-uitgangssignalen worden vertraagd, zodat ze synchroon lopen met
het videobeeld.
AUDYSSEY DYN EQ (AUDYSSEY DYNAMIC EQ)
Audyssey Dynamic EQ is de oplossing voor het probleem voor de
afnemende geluidskwaliteit dat ontstaat wanneer het volume afneemt:
er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming en de
akoestiek van de luisterruimte. Audyssey Dynamic EQ presenteert een
ongeëvenaarde geluidsweergave bij alle volumeniveaus door nauwgezet
informatie van binnenkomende bronniveaus te combineren met het
werkelijke uitgestuurde geluidsniveau in de luisterruimte.
РУССКИЙ
LIP SYNC DELAY
De DSP-opties omvatten de functie “Lip Sync Delay”. Deze functie vertraagt
het geluid, zodat het beeld en het geluid met elkaar overeenkomen.
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU
13
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic Volume geeft consequente volume-weergaveniveaus
door te anticiperen op snelle pieken en dalen in volume en door deze te
compenseren in real-time. Audyssey Dynamic Volume bewaakt het volume
van programmamateriaal van moment tot moment zodat het gewenste
luisterniveau wordt gehandhaafd voor alle materiaal terwijl het dynamisch
bereik wordt geoptimaliseerd en de muzikale impact behouden blijft.
FRANÇAIS
Audyssey Dynamic Volume omvat Audyssey Dynamic EQ en dit
compenseert de afnemende geluidskwaliteit wanneer het volume
afneemt: er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming
en de akoestiek van de luisterruimte. Met deze twee technologieën
is het mogelijk de volledige frequentierespons van de bron op het
oorspronkelijke niveau weer te geven bij ieder luisterniveau. Dynamic
Volume zorgt ervoor dat zelfs op een lagere luisterniveaus de rijkheid en de
dynamiek van de respons worden gehandhaafd.
Met “Tone Defeat” kan het toonregeldeel van de M15 HD worden
aangepast of volledig worden genegeerd. Wanneer “Off” (Tone Active’ in de
VFD) is geselecteerd, zijn de toonregelcircuits actief.
Selecteer “On” (‘Tone Defeat’ in de VFD) om de toonregelingen te negeren,
waardoor het effect van de toonregelcircuits teniet wordt gedaan.
OPMERKING
Toonregelingsopties kunnen direct met de TONE-toets van de HTRM
worden geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE SELECTOR in de
stand AMP staat. Selecteer met de TONE-toets “Treble” (Hoge tonen),
“Bass” (Lage tonen) of “Dialog” en pas vervolgens de respectievelijke
niveaus aan met [
]. Sla de instellingen op door nogmaals op
TONE te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende parameter of sluit
het instellen van parameters volledig af.
ESPAÑOL
PICTURE CONTROLS (BEELDREGELFUNCTIES)
ITALIANO
Audyssey Dynamic Volume kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Light (Licht): Geeft de minste aanpassing van het luidste en minst
luide geluidsniveau.
Medium (Middel): Instelling die voorkomt dat luide en zachte klanken
veel luider worden weergegeven dan de respectievelijke gemiddelde
geluidsniveaus.
Heavy (Zwaar): Geeft de grootste invloed op het volume doordat alle
klanken op een gelijke luidheid worden weergegeven.
OPMERKING
Audyssey Dynamic Volume kan alleen worden ingeschakeld als
Audyssey Dynamic EQ op “On” (Aan) is gezet. Als Audyssey Dynamic EQ
op “Off” is gezet, blijft Audyssey Dynamic Volume ook “Off” (Uit).
DEUTSCH
BELANGRIJKE OPMERKING
Als Audyssey Auto Calibration niet is ingesteld, moet u de relatieve
balans van de luidsprekers van uw systeem zelf aanpassen (met behulp
van een SPL-meter) omdat Audyssey Dynamic Volume en Audyssey
Dynamic EQ anders niet werken. Als de luidsprekers niet goed zijn
gekalibreerd, kan de bijbehorende respons van Audyssey Dynamic
Volume en Audyssey Dynamic EQ misschien worden vervormd. Raadpleeg ook het item over EEN GELUIDSDRUKNIVEAUMETER (SPL)
GEBRUIKEN in het onderstaande gedeelte over LUIDSPREKERNIVEAUS.
NEDERLANDS
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN)
SVENSKA
De M15 HD beschikt over drie toonregelniveaus: hoge tonen, lage tonen
en middentonen. De lage- en hogetoonregelingen zijn alleen van invloed
op de lage tonen en hoge tonen, zodat de kritieke middenfrequentie niet
wordt gekleurd. De middentoonregeling versterkt de “aanwezigheid” van
het middenbereik, waardoor spraak beter verstaanbaar wordt.
РУССКИЙ
Deze regelingen kunnen te allen tijde worden gebruikt om het frequentiebereik
van de bron tijdens de weergave aan te passen. De regelinstelling kan
worden afgesteld door met de toetsen ENTER en
in het OSD-menu de
toonregelingen (Tone Control) af te stellen. Dit kan ook worden gedaan door
op de toets “TONE CONTROLS” op het frontpaneel te drukken en vervolgens de
volumeknop naar de gewenste instelling te draaien.
De maximum- en minimumwaarden voor alle drie de toonregelniveaus zijn
+/- 10 dB.
14
Met Picture Controls (Beeldregelfuncties) kunt u videoaanpassingen
aanbrengen aan het bronmateriaal of aan de broncomponenten en deze
naar uw voorkeur wijzigen. Stel de volgende niveaus of instellingen in naar
uw eigen wens en voorkeur.
ASPECT MODE (STAND ASPECT)
In de Stand Aspect Mode kunt u een keuze maken uit de mogelijkheden
voor het aanpassen van de configuratie van het uitgaande videosignaal van
de M15 HD .
Letterbox: De oorspronkelijke aspectverhouding wordt gehandhaafd,
waarbij de juiste verhoudingen van de oorspronkelijke afbeelding
behouden blijven. De ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg.
Zoom: De videodisplay zoomt in op de afbeelding of de scène,
waarbij gedeelten die niet passen, worden weggesneden. Eventuele
ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg (dat wil zeggen, u
ziet een zwarte band).
Stretch: De afbeelding of scène wordt zijwaarts uitgerekt. Eventuele
ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg (dat wil zeggen, u
ziet een zwarte band).
BELANGRIJKE OPMERKING
Er is geen zichtbare of waarneembare verandering in de videodisplay
voor één van de hierboven genoemde drie standen van de
aspectverhouding als de “Aspectverhouding” van de broncomponent
en de instellingen voor de Video-installatie van de M15 HD (zie de
bespreking van “Aspectverhouding” bij het menu “Video-installatie” bij
“Setup Menu” (Instellingenmenu)) precies gelijk zijn .
EDGE ENHANCEMENT (RANDVERBETERING)
Scherpe details van de harde randen van een afbeelding worden verbeterd,
zonder dat cirkels of lichtkransen worden toegevoegd. Selecteer het
niveau voor de verbetering van het gedetecteerde gebied.
Threshold (Drempel): Past de gevoeligheid aan van het mechanisme voor
verbetering van de randen. Een lagere drempel geeft subtielere grenzen van
kleur die worden herkend als randen. Wanneer een drempel te laag is, kan
dat tot gevolg hebben dat enkele kleine delen van oppervlaktestructuur,
korrel van de film of ruis ten onrechte worden herkend als rand.
BEDIENING
CONTRAST
Pas heldere gedeelten (witniveau) van de videoweergave aan.
BRIGHTNESS (HELDERHEID)
Pas de algehele helderheid van de videoweergave aan.
OPMERKING
U kunt opties voor beeldregeling ook direct oproepen en aanpassen
door de numerieke toets “0” van de HTRM in te drukken terwijl DEVICE
SELECTOR op AMP staat. Selecteer met de toetsen [
] de instellingen
van een bepaalde optie of pas de niveaus aan.
Wanneer een zone wordt geactiveerd, licht het betreffende zonecijfer op
de VFD op. Zone 2 kan te allen tijde worden geconfigureerd in het menu
“Zone Controls (Zoneregelingen)”. Zone 3 en 4 worden beschikbaar in het
venster “Zone Controls (Zoneregelingen)”, wanneer de betreffende “Mode”
in het menu “Zone Setup (Zone-Instellingen)” in het gedeelte “Setup Menu”
is ingesteld op “Zone (Audio Only)” (Zone (Alleen audio)).
OPMERKINGEN
• De ZR 5 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zone 3 en Zone 4 zouden in het juiste Zone OSD-menu kunnen worden
geconfigureerd en beheerd met de bijbehorende toetsen op de HTRMafstandsbediening.
• “Zone 4” is alleen-audio en staat niet in verbinding met één van de
video-ingangen.
ITALIANO
ESPAÑOL
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN)
FRANÇAIS
NOISE REDUCTION (RUISREDUCTIE)
Deze instelling pakt videovervorming aan zoals videoruis en blocking
artifacts (beeldproblemen door compressie).
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU
NEDERLANDS
DEUTSCH
Afhankelijk van de instellingen in het aparte menu “Zone Setup” (zoneinstellingen) in het deel over het instellingenmenu, kan de betreffende
zone via dit “Zone Controls”-venster worden geconfigureerd en beheerd.
Selecteer “On” om de gewenste zone te activeren. Wanneer een zone is
geactiveerd, kan de broningang voor die zone worden toegewezen door
de volgende ingangen te selecteren: alle ingeschakelde bronnen en Local.
SVENSKA
Wanneer Zone 2, Zone 3 of Zone 4 zijn ingesteld op “Aan”, zijn Zone 2, Zone
3 of Zone 4 en de bijbehorende bronnen altijd ingeschakeld ongeacht de
activiteit van de Hoofdzone.
Selecteer “Local” als de broningang voor de geselecteerde zone als u
dezelfde bron wilt gebruiken als voor de hoofdzone, maar het volume in de
verschillende zones apart wilt kunnen instellen (alleen Zone 2).
Als een zone op “Off” (uit) staat, dan is deze gedeactiveerd of uitgeschakeld.
РУССКИЙ
“Volume” verwijst naar de het afstelbare secundaire zonevolumeniveau dat
met de toetsen van de HTRM.
15
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
In het Iinstellingenmenu (Setup) kan de bediening van de M15 HD worden
aangepast aan de randapparatuur van uw specifieke AV-systeem. Tenzij uw
systeem exact overeenkomt met de fabrieksinstellingen zoals aangegeven
in de bijgeleverde Quick Start Guide, zult u in het instellingenmenu de
ingangen van de M15 HD moeten configureren.
ITALIANO
In het Iinstellingenmenu kunnen de volgende opties worden
geconfigureerd: Video Setup (video-installatie), Source Setup - Normal View
(broninstellingen - normaal), Source Setup - Table View (broninstellingen
- tabel), Speaker Setup (luidsprekerinstellingen), Zone Setup (zoneinstellingen), Trigger Setup (triggerinstellingen), Listening Mode Setup
(luistermodusinstellingen), Display Setup (display-instellingen) en A/V
Presets (AV-voorinstellingen).
Raadpleeg voor toegang tot en navigatie-aanwijzingen door deze
hoofdmenuopties en de bijbehorende submenu’s de informatie onder
“OSD tonen” en “Door de OSD navigeren en wijzigingen doorvoeren”.
VIDEO SETUP (VIDEO-INSTALLATIE)
Frame Rate (Framefrequentie): De framefrequentie is het aantal
keren per seconde dat een schermafbeelding wordt ververst. Afhankelijk
van uw regio en de videoresolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/
Beeldscherm zijn de volgende “Framefrequentie”-opties beschikbaar
(NB. de framefrequentie is afhankelijk van de uitgangsresolutie; niet alle
framefrequentie-instellingen kunnen worden geselecteerd voor de diverse
resolutieniveaus).
50Hz: Instelling die gewoon is voor Europa en het grootste deel
van Azië. Voor resolutie-instellingen 576i en 576p is 50Hz de enige
beschikbare optie.
60Hz: instelling die gewoon is voor Noord-Amerika. Voor resolutieinstellingen 480i en 480p is 60Hz de enige beschikbare optie.
24Hz: Selecteren als u bewegingskenmerken als van een film wilt
bereiken. “24Hz” kan alleen worden geselecteerd bij de resolutieinstelling 1080p.
Aspect Ratio (Aspectverhouding): Selecteer een beeldformaat dat
overeenkomt met de aspectverhouding van uw TV-toestel/Beeldscherm.
4:3 : Selecteer deze optie wanneer u een standaard 4:3 televisie hebt
aangesloten. “4:3” kan niet worden geselecteerd wanneer de resolutie
hoger wordt ingesteld dan 480i, 480p, 576i of 576p.
16:9 : Selecteer deze optie wanneer u een 16:9 breedbeeldtelevisie
hebt aangesloten. “16:9” is de enige beschikbare optie wanneer de
resolutie is ingesteld op 720p, 1080i of 1080p.
Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in “Resolution” (Resolutie), “Frame
Rate” (Framefrequentie) of “Aspect Ratio” (Aspectverhouding), bladert u
omlaag naar “Apply Changes” (Wijzigingen toepassen) en implementeert
u de instellingen door op [ ] te drukken. Er verschijnt een nieuwe OSDprompt zoals u hieronder ziet
DEUTSCH
Pas de nieuwe resolutie toe door op [ ] te drukken of keer terug naar de
huidige resolutie door op [ ] te drukken. Als u [ ] selecteert, verschijnt
er weer een andere OSD-prompt zoals u hieronder kunt zien
Druk op [ ] als u de nieuwe resolutie wilt opslaan of op [ ] als u de
wijziging van de resolutie wilt annuleren. Als u niet op [ ] of [ ]
drukt of als u de timer laat verstrijken, wordt de nieuwe resolutie niet
geïmplementeerd en blijft de huidige resolutie gehandhaafd.
NEDERLANDS
In dit menu kunt u de weergaveresolutie van de M15 HD instellen in
combinatie met de bijbehorende framefrequentie en aspectverhouding.
SVENSKA
Resolution (Resolutie): De M15 HD is uitstekend voorzien van
mogelijkheden om videomateriaal in standaard-definitie op te waarderen
naar een High Definition-videosignaal. Selecteer, afhankelijk van de
resolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/Beeldscherm, de juiste resolutieinstellingen - Auto, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p. Wanneer u
“Auto” selecteert, selecteert de M15 HD automatisch de hoogste resolutie
die geschikt is voor het aangesloten TV-toestel/Beeldscherm.
NB. als het scherm is aangesloten op Composite of S-Video Monitor OUT,
kunt u alleen materiaal bekijken als de video-uitgangsresolutie is ingesteld
op 480i of 576i.
РУССКИЙ
16
BELANGRIJKE OPMERKING
Als u onbedoeld een instelling van de resolutie hebt geselecteerd
(zoals 1080p) die niet door uw TV-toestel/Beeldscherm wordt
ondersteund, zal er geen beeld op de video-display te zien zijn.
Houd, als u de videoweergave wilt herstellen, op het voorpaneel de
twee toetsen LISTENING MODE (LUISTERMODUS) en TONE DEFEAT
(TOONAFSTELLINGEN BLOKKEREN) ingedrukt en laat vervolgens beide
toetsen los - de VFD en de OSD zullen beide “Video Reset” te zien geven.
Zowel de instelling “Picture Controls” (Beeldregelfuncties) als “Video
Setup” (Video-installatie) zullen na een Video Reset zijn teruggezet naar
hun instellingen af-fabriek.
OPMERKINGEN
• Wanneer u een uitgaand component video-signaal gebruikt, kan standaarddefinitie videomateriaal alleen worden opgewaardeerd tot 1080i.
• Wanneer de “Resolution” (Resolutie) is ingesteld op “Auto”, zijn de opties
“Frame Rate” (Framefrequentie) en “Aspect Ratio” (Aspectverhouding)
niet beschikbaar.
BEDIENING
Als u in het menu Setup (instellingen) op drukt, gaat u naar het menu
Source Setup (Broninstellingen), waarin u de instellingen van het volgende
kunt regelen, toewijzen of wijzigen: Source Setup (Broninstellingen)
(Normaal), Source Setup (Broninstellingen) (Tabel) en iPod Setup
(Instellingen iPod).
U kunt de bron-label wijzigen door naar “Name” te schuiven en op te
klikken om naar het gewenste teken te gaan. Druk vervolgens op
om
naar de alfanumerieke selecties te gaan.
Druk op
om naar het volgende teken te gaan en tegelijkertijd het
huidige teken op te slaan. De nieuwe naam kan maximaal twaalf tekens
bevatten.
De nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD weergegeven.
ITALIANO
Analog Audio (analoog audio)
De M15 HD beschikt over acht analoge audio-ingangen, waaronder een
7.1-ingang. Deze analoge ingangen (Audio 1 t/m 7 en 7.1 Input) kunnen
aan iedere bron worden toegewezen.
In het menu Source Setup (broninstellingen) kunnen de volgende
instellingen worden ingesteld, toegewezen of gewijzigd.
Enabled (ingeschakeld)
Via deze optie kan een bron worden ingeschakeld (enabled) of uitgeschakeld.
Dit is met name handig als er slechts een paar bronnen worden gebruikt en de
bron rechtstreeks via het frontpaneel wordt geselecteerd.
Schuif naar ‘Analog Audio’ en druk op en vervolgens op
om een
analoge audio-ingang te selecteren en aan een bepaalde bron toe te
wijzen. Er zijn drie opties: Audio, 7.1 Input en OFF.
Selecteer ‘7.1 Input’ om het audiosignaal naar de 7.1 Channel Input te
sturen. Wanneer ‘Off’ (uit) wordt geselecteerd, wordt er door die bron geen
inkomend analoge audiosignaal geselecteerd.
Wanneer ‘Audio’ wordt geselecteerd, druk dan op en vervolgens op
om de gewenste audio-ingang te selecteren en toe te wijzen aan 1 t/m 7.
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet ‘Off’ worden geselecteerd bij de instelling
‘Digital Audio’ voor het menu ‘Source’ van die bepaalde bron.
РУССКИЙ
OPMERKING
Bron 4 is de standaardbron voor iPod. Om Bron 4 te wijzigen en aan
andere ingangen toe te wijzen, gaat u naar het menu ‘iPod Setup’
(Instellingen iPod) onder het menu ‘Source Setup’ (Broninstellingen). In
het menu ‘iPod Setup’ (Instellingen iPod), stelt u ‘Enabled’ (Ingeschakeld)
in op ‘No’ (Nee). Nu kunt u Bron 4 toewijzen aan andere ingangen of
instellingen zoals u dat zelf wenst.
DEUTSCH
Source (bron)
De M15 HD is uitgerust met negen configureerbare bronnen. De
instellingen voor iedere bron zijn afhankelijk van de configuraties in de
parameters voor het betreffende bronvenster.
U kunt bronnen wijzigen of tussen bronnen schakelen door naar “Bron” te
schuiven en op de toets en vervolgens ENTER te drukken, of door met
door de bronopties te schuiven.
NEDERLANDS
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (NORMAAL)]
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Name (naam)
Er kan een nieuwe naam aan een bron-label worden toegewezen. Indien
de dvd-speler bijvoorbeeld op “Source 1” is aangesloten, dan kan “Source 1”
worden hernoemd tot “dvd-speler”.
SVENSKA
SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN)
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
U kunt een bron in- of uitschakelen door naar “Enabled” te schuiven en op
de toetsen
te drukken om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren.
17
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
Gain (versterking)
Met de versterkingsafstelling kunnen alle bronnen zo worden ingesteld,
dat deze hetzelfde volume weergeven. Dit betekent dat u het volume
niet iedere keer wanneer een andere bron wordt geselecteerd, hoeft af te
stellen. Aanbevolen wordt het volumeniveau van de luidste bron zachter te
stellen, dan de zachtere bronnen harder te stellen.
Video
Er zijn vier verschillende video-ingangen voor een bron: HDMI, Component,
S-Video en Video. Een vijfde optie is ‘Off’ (uit). Wordt voor deze optie gekozen,
dan selecteert de bron geen enkele video-ingang.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
U kunt door de video-ingangen navigeren door op en vervolgens op
te drukken. Dit zijn de toewijsbare video-ingangen:
Schuif naar ‘Gain’, druk op en vervolgens op
niveau te selecteren (-12 dB tot 12 dB).
om het gewenste
Digital Audio (digitale audio)
Aanbevolen wordt de digitale audio-ingangen te selecteren om profijt
te halen uit de uitmuntende surround- en digitale audiocircuits van de
M15 HD .
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
Er zijn drie types digitaal audio-ingangssignaal voor de M15 HD . HDMI,
optische en coaxiaal. Een vierde optie is ‘Off’ (uit), waarbij de bron geen
inkomend digitaal audio-signaal selecteert.
De gewenste digitale audio-ingang voor een bron kan worden
geselecteerd door naar ‘Digital Audio’ te schuiven, op en vervolgens
te drukken om naar de gewenste bron te gaan. Na te hebben bepaald
welke digitale audio-gewenst is, drukt u op en vervolgens nogmaals op
om de specifieke digitale audio-ingang te selecteren.
Er twaalf uit elf digitale audio-ingangen worden geselecteerd:
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Optical ➜ Optical 1, Optical 2, Optical 3, Optical 4
Coaxial ➜ Coaxial 1, Coaxial 2, Coaxial 3, Coaxial 4
SVENSKA
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet ‘Off’ worden geselecteerd bij de instelling
‘Digital Audio’ voor het menu ‘Source’ van die bepaalde bron.
РУССКИЙ
18
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Component Video ➜ Component 1, Component 2, Component 3
S-Video ➜ S-Video 1, S-Video 2, S-Video 3, S-Video 4
Video ➜ Video 1, Video 2, Video 3, Video 4
Videoformaat-omzetting
De M15 HD is nu uitgerust met een videoformaat-converter. Dit maakt een
vereenvoudigde videoverbinding tussen de M15 HD en uw tv-monitor
mogelijk wanneer er meerdere videoformaten zoals Composite (CVBS), SVideo en Component (YUV) worden gebruikt. Deze wijziging in het formaat
wordt mogelijk gemaakt door het analoge videosignaal in een digitaal
signaal om te zetten met behulp van een digitale encoder van zeer hoge
kwaliteit om de best mogelijke beeldkwaliteit te behouden.
Eenmaal in digitale indeling kan het inkomende videosignaal ook beschikbaar
zijn aan de andere Monitor-uitgangen, waaronder HDMI MONITOR OUT.
Daarom hoeft u niet het uitgaande videosignaal van een inkomend
Composite Video-signaal toe te wijzen aan MONITOR OUT (Composite
video). Het inkomende Composite video-signaal kan ook worden bekeken
op HDMI MONITOR OUT bij een instelling voor de resolutie die afhangt van
resolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/ Beeldscherm. Sommige TVtoestellen/Beeldschermen zullen het videosignaal automatisch weergegeven
bij 480p/576p als zij 480i/576i niet kunnen weergeven.
Als uw TV-toestel/Beeldscherm niet een HDMI-ingang heeft, selecteer dan
de video-indeling van de hoogste kwaliteit die beschikbaar is op uw TVtoestel/Beeldscherm en gebruik deze als de Monitor OUT-aansluiting van
de M15 HD die de voorkeur heeft. In de meeste gevallen is dit Component
Video, maar op sommige oudere tv’s kan S-Video de verbinding met de
beste kwaliteit zijn.
Raadpleeg ook het bovenstaande item over “ VIDEO-INSTALLATIE”.
BEDIENING
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (TABEL)]
FRANÇAIS
A/V Preset (AV-voorinstelling)
Een bron kan een opgeslagen voorinstelling worden toegewezen. De
parameters die onder het voorinstellingsnummer zijn opgeslagen, worden
dan voor die bron gebruikt (zie onder “A/V Presets (AV-voorinstellingen))”
voor meer informatie).
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Trigger Out ➜ 1 ➜ 2 ➜ 1 + 2 ➜ 3 ➜ 1 + 3 ➜ 2 + 3 ➜ 1+2+ 3
Deze combinaties zijn afhankelijk van de toekenning van ‘Source Setup’
voor ‘Trigger 1 Out, Trigger 2 Out of Trigger 3 Out’ in het menu Trigger
Setup.
De laatste optie is ‘Off’, waarbij de bron aan geen enkele trigger-uitgang
wordt toegewezen.
ESPAÑOL
iPod SETUP (Instellingen iPod)
Met het menu iPod Setup (Instellingen iPod) kunt u de volgende bijbehorende
instellingen vooraf instellen wanneer iPod de geselecteerde bron is:
Enabled (ingeschakeld) : Selecteer “Yes” (Ja) om iPod als bron in te
schakelen of “No” (Nee) om uit te schakelen.
Auto Connect (automatisch) : Selecteer “Yes” (Ja) om de iPod-speler
die in het aangesloten NAD iPod-dockingstation zit, automatisch in te
schakelen en aan te sluiten wanneer Source 4 (Bron 4) (de iPod-bron die
als standaard wordt toegewezen in de M15 HD ) wordt geselecteerd.
Selecteer “No” (Nee) als u niet wilt dat de iPod-verbinding automatisch
wordt aangesloten.
Menu Timeout (Time-out menu) : Stel de tijd in waarna het OSD
naar het scherm ‘Now Playing’ (Wordt nu afgespeeld) overschakelt
wanneer het iPod-menu voor de opgeven time-out-tijd niet werd
gemanipuleerd (er werd niet geschoven of genavigeerd). Het menu
‘Now Playing’ (Wordt nu afgespeeld) wordt enkel weergegeven
wanneer een nummer wordt gepauzeerd of afgespeeld voordat naar
het iPod-menu wordt gegaan. U kunt ‘Menu Timout’ (Time-out menu)
instellen tussen 5 en 60 seconden, in stappen van 5 seconden. Als u niet
wilt dat er een time-out geldt voor het menu, selecteert u ‘Off’ (Uit).
ITALIANO
Trigger Out (trigger-uitgang)
Welke trigger-uitgang voor een bron moet worden gebruikt, is afhankelijk
van de configuraties in een apart menu bij Trigger Setup (triggerinstellingen) (zie hieronder). Als alle drie de beschikbare trigger-uitgangen
aan ‘Source Setup’ (broninstellingen) in het aparte venster ‘Trigger Setup’
zijn toegewezen, kunnen voor een bepaalde bron de volgende triggeruitgangcombinaties worden gebruikt:
DEUTSCH
Selecteer ‘None’ (geen) als de bron niet aan een bepaalde voorinstelling
hoeft te worden toegewezen.
NEDERLANDS
om een bron toe
SVENSKA
Schuif naar ‘A/V Preset’ en druk op en vervolgens
te wijzen aan een voorinstellingsnummer (1 t/m 5).
In Source Setup (Table View) worden de instellingen weergegeven uit
het menu Source Setup (Normal View). Alle broninstellingen worden in
samengevatte vorm in de tabel Source Setup (Table View) weergegeven.
U kunt met de toetsen en
door de Source Setup (Table View)
navigeren. U kunt hierin de instellingen voor ‘Audio, Video, Preset
(voorinstelling), Trigger en Source Name (bronnaam) wijzigen zonder het
menu Source Setup (Normaal) te moeten openen.
РУССКИЙ
Voer onderstaande handelingen uit, zodat ‘Trigger Out’ beschikbaar en
toewijsbaar wordt in het menu ‘Source Setup (Normal)’:
• Wijs in het aparte menu ‘Trigger Setup’ de optie ‘Trigger 1 Out, Trigger 2
Out of Trigger 3 Out’ aan ’Source Setup’ toe.
• ‘Trigger Out’ verschijnt niet als optie in het menu ‘Source Setup
(Normal)’ als in het aparte menu ‘Trigger Setup’ de opties ‘Trigger 1 Out,
Trigger 2 Out en Trigger 3 Out’ allemaal zijn toegewezen aan ‘Main,
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4, Main + Zone 2, Main + Zone 3,
Main + Zone 4 of Main + Zone 234; waarbij er geen enkele triggeruitgang aan ‘Source Setup’ is toegewezen.
19
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Na alle hulpbronnen en andere combinaties te hebben aangesloten, kunt
u aan de hand van het menu Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) de
luidsprekers naar wens beheren en instellen voor de beste akoestiek in uw
luisteromgeving.
Dit zijn de opties in het menu Speaker Setup.
ITALIANO
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• M15 HD is Audyssey Installer-Gereed en kan dus de optimale
geluidskwaliteit leveren met MultEQ Pro equalisatie van de luisterruimte.
Neem voor meer gegevens contact op met uw NAD-dealer of een
geregistreerde professionele Audyssey-installateur als u uw M15 HD wilt
laten installeren met de MultEQ Pro-applicatie.
• De M15 HD is alleen een voorverstekker en heeft daarom geen
luidsprekers. Wanneer er over “luidspreker(s)” in deze handleiding wordt
gesproken, dan wordt er verwezen naar de luidsprekers van uw externe
versterker die op de M15 HD zijn aangesloten.
SPEAKER CONFIGURATION
(LUIDSPREKERCONFIGURATIE)
Afhankelijk van het verband tussen de luidsprekers, kunnen voor iedere
luidspreker de volgende, onderstaande keuzes worden gemaakt:
Subwoofer
Achterste
Linksvoor
Midden
Surround links/rechts
1/2
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
LARGE
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
LARGE
SMALL
ON of OFF
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
OFF
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
SMALL
SMALL
OFF
SMALL
OFF
OFF
SMALL
ON
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
OFF
DEUTSCH
De luidsprekerconfiguratie blijven behouden bij alle ingangen en in alle
luistermodi. De luidsprekerinstellingen vormen echter onderdeel van het
voorinstellingssysteem van de M15 HD . Dit betekent dat er meerdere
luidsprekerinstellingen kunnen worden opgeslagen voor verschillende
types opnamen of luistermodi.
De luidsprekerconfiguratie kunnen worden beheerd en gewijzigd door een
combinatie van en vervolgens
in te drukken. Stel ‘Front,’ ‘Center’ in
en ‘Surround’ in op “Large,” “Small” of “Off” afhankelijk van de vereisten van
het subsysteem.
NEDERLANDS
SVENSKA
Bij ieder surround-systeem is een “laagregeling” nodig, waarmee de lage
frequenties van alle kanalen naar de luidsprekers worden geleid die deze
het beste kunnen weergeven. Voor een correcte werking van deze functie
zult u op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van uw luidsprekers.
Wij gebruiken de termen “small” (klein), “large” (groot) en “off” (uit), maar de
afmetingen kunnen irrelevant zijn.
• Een “small” luidspreker is ieder model, ongeacht de afmetingen, dat
geen echt lage frequenties , d.w.z. lager dan 200 Hz, kan weergeven.
• Een “large” luidspreker is er een die het lage bereik wel kan weergeven.
• Een “off” luidspreker is een luidspreker die niet in uw systeem is
opgenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen achterluidsprekers hebt
geïnstalleerd. In dat geval zet u de insteloptie ‘Surround’ op “Off” (uit).
Bij de ‘Back’ luidsprekers (achterste) kan er tussen een en twee luidsprekers
worden gekozen. Stel ‘Back’ in op 1 of 2 luidsprekers, afhankelijk van de
situatie. Stel ‘Subwoofer’ in op “On” (aan) of “Off” (uit). Selecteer “On” alleen
als u een subwoofer hebt aangesloten op de SUBW1- of SUBW2-uitgang.
ENHANCED BASS (verbeterde lage tonen)
Wanneer de subwoofer op ON (aan) is ingesteld en FRONT luidsprekers zijn
ingesteld op LARGE, dan is ook ENHANCED BASS beschikbaar. Gewoonlijk
is de subwoofer niet geactiveerd wanneer er luidsprekers op LARGE zijn
ingesteld. Met de optie ENHANCED BASS beschikken de luidsprekers over
het volledige normale bereik en daarbij zijn de aanvullende lage tonen
van de subwoofer beschikbaar. Dezetoepassing komt met name van pas
wanneer u het maximum aan lage tonen wilt horen. Vanwege akoestische
opheffingseffecten kan het zijn dat de respons van de lage tonen ongelijk is
wanneer deze instelling wordt gebruikt.
РУССКИЙ
U kunt de subwoofer ook bij “large” frontluidsprekers op “On” zetten, in
welk geval het laag van de kanalen die op “small” zijn ingesteld, naar de
subwoofer en de frontluidsprekers zal worden geleid. Het signaal van het
LFE-kanaal gaat alleen naar de subwoofer. In de meeste systemen met
subwoofers is het gewoonlijk beter om de frontluidsprekers op “small” in te
stellen.
20
BEDIENING
Voor dezelfde SPL-meteraflezing (of subjectieve geluidssterkte), stelt u
iedere luidspreker met de toetsen
op de afstandsbediening af.
Door het afstellen van de relatieve balans tussen de luidsprekers binnen
uw systeem zullen de surroundopnamen (of dat nu muziek of film betreft)
de balans van de effecten, de muziek en de dialoog weergeven die de
artiesten voor ogen hadden. Daarbij komt nog dat wanneer uw systeem
een subwoofer omvat, de correcte verhouding tussen het volume van de
subwoofer en de andere luidsprekers wordt neergezet, en dus tussen het
laag en andere sonische elementen.
OPMERKINGEN
• Alle luidsprekers moeten op hun uiteindelijke plaats staan, voordat de
niveaus worden ingesteld.
• De integrale crossover van de subwoofer (indien aanwezig) moet
worden gedeactiveerd. Is dit niet mogelijk, dan moet de hoogst
mogelijke frequentie worden ingesteld indien u gebruik maakt van
de subwoofer-uitgang van de M15 HD . Een laatste afstelling van het
subwoofer-niveau “op het gehoor”, met muziek- en filmgeluidmateriaal,
is vaak erg handig.
• Door de effecten van de akoestiek in een bepaalde ruimte, kan het zijn
dat bij elkaar passende luidsprekers (front, surround, achter) niet altijd
met precies dezelfde waarden worden gekalibreerd.
U kunt de testmodus te allen tijde afsluiten door op de toets te drukken,
waardoor het menu ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen) weer verschijnt. Ook
kunt u op de toets ‘TEST’ drukken om de testmodus af te sluiten.
NEDERLANDS
DEUTSCH
Een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruiken
De instelprocedures voor de niveaus van de M15 HD kunnen “op
het gehoor” worden uitgevoerd en door nauwkeurig te werk te
gaan, zal een acceptabel resultaat mogelijk zijn. Door een goedkope
geluidsdrukniveaumeter, zoals onderdeelnummer 33-2050 van Radio
Shack, te gebruiken, wordt deze taak echter vereenvoudigd, nauwkeuriger
uitgevoerd en is de procedure gemakkelijker te herhalen. Een dergelijke
meter kan een handig stuk gereedschap blijken
.
De meter moet op de primaire luisterpositie worden gezet, ongeveer ter
hoogte van het hoofd van de luisteraar. Een statief kan hierbij handig zijn,
maar met een stuk sterke tape zijn ook andere voorwerpen, zoals een
staande lamp, een muziekstandaard of een stoel, goed bruikbaar. Let er
echter op dat er zich geen grote, akoestisch weerkaatsende oppervlakken
voor of in de buurt van het microfoonelement bevinden.
FRANÇAIS
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS)
OPMERKING
Indien u de niveaus “op het gehoor” balanceert, kies dan één luidspreker
(gewoonlijk center) als de referentieluidspreker en stel de andere af aan
de hand van deze luidspreker. Tijdens het balanceren van alle kanalen
dient u in de primaire luisterpositie te blijven.
ESPAÑOL
OPMERKING
De configuraties onder ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie
tevens de informatie onder “AV-instellingen”.
OSD het huidige kanaal aangegeven. De compensatiewaarde aan de rechterkant
verandert in stappen van 1 dB. Er kan tot 12 dB naar boven of beneden worden
afgesteld. Druk op ‘ENTER’ om de volgende luidspreker in te stellen.
ITALIANO
De lage frequenties van de luidsprekers kunnen rechtstreeks worden
afgesteld binnen 40-200 Hz.
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
SVENSKA
Richt de meter met de microfoon (gewoonlijk aan een uiteinde) recht
naar het plafond (niet naar voren naar de luidsprekers) en controleer of
de “C”-schaal is geselecteerd. Stel de meter zo in dat deze 75 dB aangeeft.
(Bij meters van Radio Shack betekent dit dat de meter op het 80 dB-bereik
moet worden ingesteld en dat u de metingen neemt op het -5 punt, of dat
het 70 dB-bereik wordt in gesteld en er op het +5 punt wordt gemeten.)
РУССКИЙ
Luidsprekerniveaus bij TEST-modus instellen
Druk in het menu ‘Speaker Levels’ (luidsprekerniveaus) op de toets ‘Test’
van de HTRM afstandsbediening. Hierdoor wordt het balanceertestsignaal
van de M15 HD voor de luidsprekerniveaus ingeschakeld. U hoort een
“brandinggeluid” wanneer u de verschillende luidsprekers selecteert (‘test’
verschijnt rechts van de huidige spreker), te beginnen met linksvoor. Indien
u het testsignaal niet hoort, controleer dan de luidsprekeraansluitingen en
de instellingen in het OSD-menu ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen).
Stel nu met de toetsen
op de afstandsbediening de geluidssterkte van
de uitgang van het geactiveerde kanaal in op het benodigde niveau (het is
gewoonlijk het eenvoudigste om met de linker frontluidspreker te beginnen).
Terwijl u het testsignaal via de verschillende luidsprekers laat horen, wordt op de
21
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND)
GELUID DEMPEN
Met de toets Mute (dempen) op de HTRM afstandsbediening wordt het
geluid van alle kanalen volledig gedempt. Deze optie is altijd beschikbaar,
ongeacht de geselecteerde bron of luistermode.
FRANÇAIS
OPMERKINGEN
• De optie geluid dempen wordt niet uitgeschakeld wanneer de geselecteerde ingang
of luistermodus wordt gewijzigd.
• Wanneer u de volumestand aanpast via de HTRM of de volumeknop op het
frontpaneel, wordt de functie Mute (Dempen) automatisch uitgeschakeld.
Kanaalniveaus “tussendoor” afstellen
ESPAÑOL
De afstand waarop de luidsprekers van het systeem worden opgesteld,
is een subtiele maar belangrijke fijnafstemming binnen de hele
opzetprocedure. Door aan de M15 HD door te geven op welke afstand
van de luisteraar iedere luidspreker zich bevindt, worden automatisch de
juiste vertragingen aangehouden, met als resultaat een geoptimaliseerde
beeldvorming, geluidshelderheid en surroundsound. Voer de afstanden in
met een nauwkeurigheid van circa 30 cm.
ITALIANO
Luidsprekerafstand instellen
Gebruik in het menu ‘Speaker Distance’ (luidsprekerafstand) de toetsen
om
de luidsprekers Front Left (linksvoor), Center (midden), Front Right (rechtsvoor),
Surround Right (surround rechts), Achterste Surround (links en rechts), Surround
Left (surround links) en Subwoofer in te stellen op de afstand tussen de
hoofdluisterpositie en de voorkant van de betreffende luidspreker. De maximale
afstand die kan worden ingesteld, is 9,1 meter. De afstand kan in meters en in ‘feet’
worden gegeven. Dit kunt u aangeven bij ‘Unit of Measure’ (meeteenheid).
Volume afstellen
U kunt de uitgangsniveaus voor midden, surround en subwoofer wijzigen zonder
daarvoor het menu ‘Speaker Levels’ (luidsprekerniveaus) te moeten openen. Dit
komt bijvoorbeeld van pas bij het verhogen (verlagen) van het dialoogniveau
bij een film door het middenkanaal hoger (lager) te zetten of door te harde zeer
lage tonen te verlagen (of verhogen) door het subwooferniveau te verlagen
(verhogen). Met de toetsen ’SURR,’‘CENT’ en ‘SUB’ van de HTRM kunt u rechtstreeks
de niveaus voor deze kanalen afstellen binnen een bereik van ±12 dB. De
achterluidsprekerkanalen (indien aanwezig) worden in dezelfde mate gewijzigd
als de surroundkanalen.
DEUTSCH
OPMERKING
De instellingen die “tussendoor” zijn gemaakt worden toegevoegd aan
of afgetrokken van de instellingsniveaus zoals die ingesteld zijn tijdens
de kalibratieprocedure van de M15 HD met behulp van de toets ‘Test’ op
de HTRM. Wanneer echter een voorinstelling wordt geselecteerd, worden
de kanaalniveaus teruggesteld op de waarden in de voorinstelling. Ook
betekent dit dat de M15 HD niet meer de niveaus gebruikt zoals die
tijdens de audyssey autokalibratie werden ingesteld.
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN)
NEDERLANDS
SVENSKA
Behalve de volumeknop kunt u de toetsen VOL
op de HTRM
gebruiken om het “hoofdvolume” van de M15 HD in te stellen, waardoor
het volume van alle kanalen tegelijkertijd wordt gewijzigd. Door kort op de
toets te drukken wordt het hoofdvolume in stappen van 1 dB veranderd.
Houdt u de toets VOL
langer ingedrukt, dan verandert het volume tot
de toets weer wordt losgelaten.
Aangezien het gemiddelde volumeniveau van opnames sterk kan
verschillen, is er geen bepaalde hoofdvolume-instelling die moet worden
gebruikt. Een waarde van -20 dB kan bij de ene cd of dvd “net zo hard”
klinken als -10 dB bij een andere.
Wanneer de M15 HD van standby volledig wordt ingeschakeld, keert de unit terug
naar de hoofdvolume-instelling die het laatst werd gebruikt. Indien de vorige
instelling echter groter was dan -20 dB, dan gebruikt de M15 HD de instelling -20 dB.
Op deze manier wordt voorkomen dat het geluid te hard wordt ingeschakeld.
РУССКИЙ
22
Met de toepassing Zone kan de gebruiker in verschillende zones van het
huis meerdere geluids- en videobronnen beluisteren en bekijken vanaf
zowel alle ingeschakelde bronnen
.
De M15 HD beschikt over drie configureerbare zones: Zone 2, Zone 3 en
Zone 4. Met de toetsen of ENTER en
kunt u door de parameters in
het menu Zone Setup (zone-instellingen) navigeren.
BEDIENING
Raadpleeg ook het hoofdstuk “ZONE CONTROLS” (ZONEREGELINGEN) van
“BEDIENING - DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU”.
OPMERKINGEN
• De ZR 5 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
• “Zone 4” is alleen-audio en staat niet in verbinding met één van de
video-ingangen.
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN)
Auto Trigger IN
Met Auto Trigger IN kunnen externe systeemcontrollers het betreffende gedeelte
van de M15 HD van ‘Standby’ op ‘On’ en omgekeerd instellen. Wanneer de
schakelaar TRIGGER op het achterpaneel op ON (aan) staat, schakelt een +12 V DCingangssignaal bij Trigger IN het gedeelte in waaraan Trigger IN is toegewezen.
Main : De M15 HD wordt vanuit standby ingeschakeld wanneer er +12 V
DC op Trigger IN wordt gezet.
Zone 2, Zone 3, Zone 4 : De betreffende zone wordt ingeschakeld
wanneer er +12 V DC op Trigger IN staat.
All (alle) : Main, Zone 2, Zone 3 en Zone 4, zoals hierboven beschreven,
worden allemaal ingeschakeld wanneer er een +12 V DC-signaal op
Trigger IN wordt gezet.
Waarschuwing
Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
‘Main’ of ‘All’ en de TRIGGER-schakelaar staat op ‘AUTO’, dan werken de
STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRM afstandsbediening niet. Dit betekent in feite
dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld. Zet
TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie.
FRANÇAIS
SVENSKA
Zie tevens ‘Item 8. +12 V TRIGGER OUT (OFF/AUTO), TRIGGER OUT, TRIGGER
IN’ van het ACHTERPANEEL en tevens de informatie over ‘Trigger Out’ onder
‘Broninstellingen (Normaal)’.
ESPAÑOL
Delay (vertraging)
Het is mogelijk om in te stellen of er een +12 V DC-signaal op de triggeruitgang
staat. Als er +12 V DC zonder vertraging beschikbaar moet zijn op het moment
dat de triggeruitgang aan de toegewezen instelling wordt gekoppeld, moet
Delay op 0 seconden worden ingesteld. In alle andere gevallen kan een
vertraging tussen 1 en 15 seconden worden ingesteld.
ITALIANO
Modus
Zone 3 en zone 4 kunnen in twee verschillende modi worden
geconfigureerd: Record Out (opname uit) en Zone (Audio Only) (zone
(alleen audio)). Als Record Out is geselecteerd, worden het audio- en
het betreffende videosignaal van de toegewezen bron rechtstreeks naar
de toepasselijke audio/video-uitgang gestuurd (zie Item 11. AUDIO 3-4
OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO 3-4OUT bij ACHTERPANEEL). Wanneer zone 3
of zone 4 op ‘Record Out’ is ingesteld, dan is deze zone niet beschikbaar bij
‘ZONE CONTROLS’ (ZONEREGELINGEN) in ‘MAIN MENU’ (HOOFDMENU).
‘Record Out’ is de ideale instelling voor het maken van opnamen met
een videorecorder of vergelijkbare apparatuur. Deze instelling wordt ook
gebruikt voor installaties met meerdere zones die gebruik maken van
volumeregelingen waarbij de impedanties op elkaar worden aangepast.
Neem contact op met de NAD-dealer voor specifieke informatie over
het integreren van uw NAD M15 HD in een audiosysteem met voor
verschillende ruimtes.
Als “Zone (Audio Only)” (Zone (Alleen audio)) de geselecteerde stand is
voor Zone 3 en/of Zone 4, zullen Zone 3 en/of Zone 4 zijn ingeschakeld bij
de afzonderlijke menu-optie “Zone Controls” (Zoneregelingen) in het Main
Menu (Hoofdmenu).
DEUTSCH
Indien het volume echter op ‘Fixed’ (vast) is ingesteld, dan is het volume
voor zone 2 op een bepaald dB-niveau ingesteld. Dit betekent dat het
volume van die zone kan worden ingesteld met de volumeknop van de
versterker, via welke het geluid wordt weergegeven.
Trigger Out (trigger-uitgang)
Triggers zijn laagspanningssignalen, waarmee andere apparaten worden
in- en uitgeschakeld. De drie +12 V DC-triggeruitgangen van de M15 HD
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out en Trigger 3 Out) zijn afhankelijk van de modus
waarvoor zij worden gebruikt. De +12 V DC-uitgang kan aan zes opties
worden toegewezen: Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 en Source
Setup (broninstellingen).
Main : Er staat +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang wanneer de
M15 HD is ingeschakeld.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 : Wanneer de betreffende zone
is ingeschakeld, staat er +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang.
Source Setup (broninstellingen) : Als de triggeruitgang is gekoppeld
aan ‘Source Setup’, dan staat er +12 V DC op de triggeruitgang zodra
deze bron wordt geselecteerd. Zie ook de informatie over “Trigger Out”
in de paragraaf Broninstellingen (normaal).
NEDERLANDS
Volume
Zone 2 beschikt over een vaste en variabele volumeregeling. Bij de
instelling “Variable” en in het menu “Zone Controls” op de OSD (On-Screen
Display) kan het niveau van Zone 2 Volume worden afgeregeld met de [
] van de HTRM of direct met [VOL
] van de ZR 5.
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
РУССКИЙ
De M15 HD beschikt over drie configureerbare +12 V DC trigger-uitgangen
die kunnen worden gebruikt voor het activeren van een component
of systeem waarop deze is aangesloten. Er is tevens een trigger-ingang
beschikbaar om de koppelingen, waarop deze is aangesloten, in te schakelen.
Gebruik de toetsen of ENTER en
om door de parameters in het menu
Trigger Setup (triggerinstellingen) te navigeren.
23
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
LISTENING MODE SETUP (INSTELLINGEN LUISTERMODUS)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
De M15 HD beschikt over verschillende luistermodi die voor een groot deel
configureerbaar zijn. Met deze opties kunnen verschillende geluidseffecten
worden weergegeven, afhankelijk van de inhoud van de bron die wordt
afgespeeld. Onderstaande instellingen kunnen met de toetsen of ENTER
en
worden ingesteld.
Luistermodi
Het audioformaat dat door de geselecteerde bron wordt waargenomen, kan
via de volgende opties automatisch worden geconfigureerd en verwerkt:
ITALIANO
Dolby
Dolby Digital is het multikanaals digitaal-signaalformaat dat in de
laboratoria van Dolby is ontwikkeld. Schijfjes met “het dubbele D-symbool”
werden opgenomen met maximaal 5.1 kanalen aan digitale signalen, wat
leidde tot een veel betere geluidskwaliteit, met dynamische en ruimtelijke
geluidssensaties die veel beter zijn dan die bij het oudere Dolby Surround.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
Een Dolby Digital-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling
ervan, worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in Dolby stereo is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music of None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in Dolby Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Surround EX, PLIIx
Movie, and PLIIx Music, Stereo Downmix of None.
None: Als ‘None’ (Geen) is geselecteerd, wordt het Dolby Digital-signaal
standaard ingesteld op de instellingen ‘Stereo’ of ‘Surround’ die worden
uiteengezet bij de optie ‘PCM’. Zie de uitleg hieronder over ‘PCM’.
РУССКИЙ
24
DOLBY DIGITAL PLUS
Dolby Digital Plus ist die Audiotechnologie der nächsten Generation für die
gesamte HD-Programmierung und alle HD-Medien. Dolby Digital Plus bietet
Mehrkanal-Audioprogramme mit bis zu 7,1 Kanälen und unterstützt mehrere
Programme in einem einzelnen codierten Bitstream mit einem maximalen
Bitratenpotenzial von 6 Mbps und einer maximalen Bitratenleistung von 3
Mbps für HD-DVD und 1,7 Mbps für Blu-ray Disc. Dolby Digital Plus erzeugt
Dolby Digital-Bitstreams zur Wiedergabe auf vorhandenen Dolby DigitalSystemen. Dolby Digital Plus kann den von Regisseuren und Produzenten
beabsichtigten Originalsound präzise reproduzieren.
Darüber hinaus bietet Dolby Digital Plus einen Mehrkanal-Sound mit
diskretem Kanalausgang, interaktivem Mischen und Streaming-Fähigkeit in
fortgeschrittenen Systemen. Mittels Unterstützung durch High-Definition
Media Interface (HDMI) wird eine einkablige Digitalverbindung für HDAudio und HD-Video ermöglicht.
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD ist eine verlustlose Codierungstechnologie, die für optische
HD-Discs entwickelt wurde. Dolby TrueHD bietet fantastischen Sound,
der Bit für Bit mit dem Studio-Master identisch ist und ein echtes HDUnterhaltungserlebnis auf optischen HD-Discs der nächsten Generation
bietet.
Dolby TrueHD unterstützt Bitraten bis zu 18 Mbps und zeichnet bis zu
8 Vollbereichskanäle individuell mit 24-Bit/96 kHz Audio auf. Darüber
hinaus bietet Dolby TrueHD umfassende Metadaten, einschließlich
Dialognormalisation und Dynamikbereichskontrolle. Mittels Unterstützung
durch High-Definition Media Interface (HDMI) wird eine einkablige
Digitalverbindung für HD-Audio und HD-Video ermöglicht. HD-DVDund Blu-ray Disc-Standards begrenzen derzeit die maximale Anzahl von
Audiokanälen auf acht, während Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD mehr
als acht Audiokanäle unterstützen. Hinweis: Der M15 HD unterstützt nur 7,1
Kanäle.
Dolby Digital EX
Bij deze methode wordt een Matrix-decoder gebruikt. Hierbij wordt het
achterste kanaal gecreëerd via signalen op de linker en rechter surroundkanalen opgenomen in Dolby Digital 5.1, met een weergave in Surround
6.1. Deze methode wordt gebruikt bij bronnen met het “het dubbele Dsymbool-EX”, die zijn opgenomen in Dolby Digital Surround EX.
Met dit aanvullende kanaal is de dynamiek verbeterd en is het gevoel van
beweging binnen het geluidsveld verhoogd. Indien media-bronnen die
in Dolby Digtal EX zijn opgenomen, met een Digital EX-decoder worden
gedecodeerd, dan wordt het formaat automatisch opgemerkt en wordt
de Dolby Digital EX-modus geselecteerd. Echter, soms worden media
opgenomen in Dolby Digital EX geregistreerd als Dolby Digital. In dat geval
dient Dolby Digital EX met de hand te worden geselecteerd.
OPMERKING
Raadpleeg tevens ‘Luistermodus’ bij de uitleg over het hoofdmenu
voor een beschrijving van Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music en Stereo
Downmix.
BEDIENING
FRANÇAIS
ESPAÑOL
DTS Setup (DTS-instellingen)
ANALOG
Als het audio-ingangssignaal een analoog signaal betreft, dan kunnen de
volgende surroundmodi als standaard worden ingesteld - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music, NEO: 6 Cinema, NEO: 6 Music, EARS, Enhanced Stereo,
Analog Bypass of None.
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van DTS Digital Surround
worden afgesteld en tevens de instellingen voor DTS Neo: 6 Music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : Dit is dezelfde
configureerbare dynamisch-bereikregeling zoals hierboven beschreven
bij Dolby Setup. Het enige verschil is dat de soundtrack nu in DTSformaat wordt weergegeven.
DTS Neo: 6 Music. Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘NEO: 6 Music’
in het segment ‘LUISTERMODUS AFSTELLEN’ van de ‘BEDIENING - DE
M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU’.
РУССКИЙ
OPMERKING
Al deze luistermodi voor ‘Dolby Digital’, ‘DTS’, ‘PCM’ en ‘Analog’ kunnen
rechtstreeks worden gewijzigd door op de toets ‘Listening Mode’ op
het frontpaneel te drukken of via de optie ‘Listening Mode’ in het
hoofdmenuvenster. Het gekozen audioformaat wordt weerspiegeld
bij de betreffende instelling in ‘Listening Mode Setup’ (instellingen
luistermodus).
ITALIANO
De instelling 25% heeft het laagste dynamische bereik en is geschikt
voor die tijden waarop u de spraak zo duidelijk mogelijk wilt houden,
terwijl het volume laag staat.
Dolby Pro Logic IIx Music : Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘PLIIx
Music’ in het segment ‘LUISTERMODUS AFSTELLEN’ van de ‘BEDIENING
- DE M15 HD GEBRUIKEN - HOOFDMENU’.
DEUTSCH
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) is de digitale weergave van een standaard
audiosignaal dat is geconverteerd met weinig of geen compressie. Als ‘None’ is
geselecteerd voor één van de hierboven vermelde Dolby- of DTS-instellingen,
wordt dit ‘PCM’ gedeelte als volgt standaard op het audiosignaal ingesteld
Stereo: De gedetecteerde stereo audio-indeling wordt geconfigureerd
naar één van de volgende opties - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music, NEO:6
Cinema, NEO:6 Music EARS, Enhanced Stereo of None.
Surround: De gedetecteerde surround audio-indeling wordt
geconfigureerd naar één van de volgende opties -PLIIx Movie, PLIIx
Music, NEO:6 Music, NEO:6 Cinema, Stereo Downmix of None.
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van Dolby Digital worden
afgesteld en tevens de instellingen voor Dolby Digital Pro Logic IIx music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : U kunt het effectieve
dynamische bereik selecteren (subjectief bereik van zacht naar hard)
voor het afspelen van Dolby Digital-soundtracks. Selecteer voor een
echt bioscoopeffect altijd 100%, de standaardwaarde. Bij de instellingen
75%, 50% en 25% wordt het dynamische bereik steeds verder verlaagd,
waardoor zachte geluiden relatief harder klinken en de harde geluiden
minder hard.
NEDERLANDS
OPMERKING
Raadpleeg tevens ‘Luistermodus’ bij de informatie over het hoofdmenu
voor een beschrijving van de surroundmodi Stereo Downmix en DTS
Neo:6.
Dolby Setup (Dolby-instellingen)
SVENSKA
DTS
Digital Theater System Digital Surround, ofwel DTS, is een multikanaals
digitaal-signaalformaat, waarmee gegevens sneller kunnen worden
verwerkt dan met Dolby Digital. Hoewel Dolby Digital en DTS beide 5.1
kanaals mediaformaten zijn, wordt aangenomen dat schijfjes met het DTSsymbool een betere geluidskwaliteit bieden dankzij de lagere benodigde
audiocompressie. Ook biedt dit formaat een bredere dynamiek, met een
een buitengewone geluidskwaliteit.
Een DTS-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling ervan,
worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in DTS is, kunt u als standaard één
van de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema, NEO:6 Music of
None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in DTS Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema,
NEO:6 Music, Stereo Downmix of None.
None: Als ‘None’ (Geen) is geselecteerd, wordt het DTS-signaal
standaard ingesteld op de instellingen ‘Stereo’ of ‘Surround’ die worden
uiteengezet bij de optie ‘PCM’. Zie de uitleg hieronder over ‘PCM’.
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
25
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
DTS-surroundmodi
Hieronder volgende verdere beschrijvingen van de DTS-surroundmodi.
FRANÇAIS
DTS-HD MASTER AUDIO
DTS-HD Master Audio ist eine Technologie, die in einem professionellen
Studio aufgezeichnete Master-Audioquellen ohne Datenverlust wiedergibt
und die Audioqualität bewahrt. DTS-HD Master Audio verwendet variable
Datenübertragungsraten und ermöglicht die Datenübertragung mit
einer maximalen Rate von 24,5 Mbps im Blu-ray Disc-Format und 18,0
Mbps im HD-DVD-Format, was die Rate einer standardmäßigen DVD bei
weitem übertrifft. Diese hohen Datenübertragungsraten ermöglichen eine
verlustlose Übertragung von 96 kHz/24-Bit 7.1-Kanal-Audioquellen ohne
die Qualität des Originalsounds zu mindern. DTS-HD Master Audio ist eine
unersetzliche Technologie, die den Sound klangtreu und wie vom Urheber
der Musik oder des Films beabsichtigt wiedergibt.
ESPAÑOL
ITALIANO
DTS - ES EXTENDED SURROUND ™ (DTS ES)
Dit is een nieuw multikanaals digitaal formaat, waarmee het ruimtelijke
gevoel van de surround-indruk sterk wordt verbeterd dankzij de grotere
ruimtelijke expansie van de surround-signalen. Ook biedt dit formaat een
hoge compatibiliteit met het conventionele DTS-formaat.
Behalve de 5.1 kanalen biedt de Expanded DTS-ES Surround ook de
achterste surround bij de weergave, wat een totaal geeft van 6.1 kanalen.
Expanded DTS-ES Surround omvat twee formaten, met twee verschillende
methoden voor het opnemen van surround-signalen:
DEUTSCH
DTS-ES™ DISCRETE 6.1
Aangezien de signalen van de 6.1 surround-kanalen (waaronder
het achterste kanaal) volledig onafhankelijk van elkaar zijn, kan het
gevoel worden opgewekt dat het akoestische beeld los van de
achtergrondgeluiden beweegt en de luisteraar 360 graden door het geluid
wordt omgeven.
Hoewel een maximale kwaliteit wordt bereikt met soundtracks die met dit
systeem zijn opgenomen en worden afgespeeld met een DTS-ES-decoder,
kunnen dergelijke opnamen ook met een conventionele DTS-decoder
worden afgespeeld. Het achterste kanaal wordt dan automatisch zodanig
in de linker en rechter surround-kanalen van het surround-systeem
gedownmixt dat geen van de signaalcomponenten verloren gaat.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
26
DTS-ES™ MATRIX 6.1
Bij dit formaat ontvangen de aanvullende signalen van het achterste kanaal
een matrix-codering en zij worden naar de linker en rechter surroundkanalen geleid. Tijdens de weergave worden zijn gedecodeerd naar de
linker, rechter en achterste surround-kanalen.
Aangezien dit bitstream-formaat volledig compatibel is met conventionele
DTS-signalen, kan het effect van DTS-ES Matrix 6.1 ook worden verkregen
vanuit bronnen met DTS-ES 5.1-signalen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om signalen opgenomen in DTS-ES 6.1 viat
een DTS 5.1-kanaals decoder weer te geven.
Wanneer een DTS-ES-decoder een Discrete DTS-ES 6.1 of in Matrix 6.1
verwerkt, worden deze formaten automatisch opgemerkt en wordt de
optimale surround-modus geselecteerd. Echter, sommige DTS-ES Matrix
6.1-bronnen kunnen als DTS-bronnen worden gezien. In dat geval kan de
DTS-ES Matrix-modus met de hand worden geselecteerd.
DTS NEO: 6™ SURROUND
Bij deze modus worden de conventionele 2-kanaals signalen, zoals digitale
PCM- of analoge stereosignalen, op de zeer nauwkeurige digitale matrixdecoder voor DTS-ES Matrix 6.1 gezet, om een 6.1-kanaals surroundweergave te verkrijgen. DTS Neo: 6 surround omvat twee modi voor het
selecteren van de optimale decodering van de signaalbronnen:
DTS NEO: 6 CINEMA : Deze methode is ideaal voor het weergeven van
films. Bij het decoderen wordt de nadruk gelegd op de scheiding, zodat
met 2-kanaals bronnen dezelfde sfeer kan worden opgeroepen als met
6.1-kanaals bronnen.
DTS NEO: 6 MUSIC : Deze modus wordt met name aangeraden voor
de weergave van muziek. De rechter en linker voorkanalen worden
niet door de decoder geleid en worden rechtstreeks weergegeven. Er
is dus geen verlies van geluidskwaliteit en de effecten van de rechter
surround-, linker surround-, middelste en achterste kanalen voegen een
natuurlijk vergrotingsgevoel aan het geluidsveld toe.
ENHANCED STEREO
Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘ENHANCED STEREO’ in het
segment ‘LUISTERMODUS’ van de ‘BEDIENING - DE M15 HD GEBRUIKEN
- HOOFDMENU’.
BEDIENING
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN)
De VFD (vacuüm fluorescerend display) en de OSD (schermdisplay) kunnen
op verschillende manieren worden geopend via de parameters in het
menu ‘Display Setup’ (display-instellingen) Gebruik de toetsen of ENTER
en
om de verschillende menuopties onder ‘Display Setup’ te zien.
Met het eenvoudige maar krachtige en flexibele voorinstellingensysteem
van de M15 HD kunt u bijna ieder aspect van het afspelen van audio
en video naar keuze instellen en deze keuzes met een enkele druk op
de knop oproepen. De parameters ‘Listening Mode’ (luistermodus), ‘DSP
Options’ (DSP-opties), ’Tone Controls’ (toonregelingen) en ‘Picture Controls’
(Beeldregelfuncties) zijn bereikbaar via het hoofdmenu. Deze worden
samen met de instellingen voor ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstelilngen)
en ‘Display Setup’ (display-instellingen) (configureerbaar via ‘Setup Menu’
(instellingenmenu)) opgeslagen als een enkele voorinstelling. U kunt
bijvoorbeeld een voorinstelling opzetten voor popmuziek en een andere
voor klassieke muziek. Dan kunt u nog een voorinstelling opzetten voor
de favoriete instelling van ieder familielid, of een voor de thuisbioscoop
en verder nog een voor films die u laat op de avond afspeelt. Iedere
voorinstelling omvat dan de specifieke parameters voor dat bepaalde
scenario of die bepaalde voorkeur.
SCHERMDISPLAY (OSD)
Temp Disp (tijdelijk display): Dit heeft betrekking op de OSD die tijdelijk
wordt weergegeven bij de video-uitgang wanneer een van de toetsen op het
frontpaneel of de betreffende toetsen op de afstandsbediening wordt gebruikt.
Stel dit in op ‘On’ (aan) indien u wilt dat de betreffende OSD op de monitor/tv
wordt weergegeven. Selecteer ‘Off’ (uit) indien dit niet het geval is.
U slaat de geselecteerde instellingen voor die voorinstelling op door
naar beneden te schuiven naar ‘Save Current Setup to Preset’ (huidige
instellingen onder voorinstelling opslaan) en op te drukken. Als u
ervoor kiest de standaarinstellingen op te slaan, schuif dan naar beneden
naar ‘Load Defaults to Preset’ (standaardinstellingen onder voorinstelling
opslaan) en druk op om de standaardinstellingen te herstellen. Aan het
label van de voorinstelling kan een nieuwe naam worden toegewezen.
Deze nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD weergegeven. U
kunt de label wijzigen door naar ‘Name’ (naam) te schuiven en op te
drukken om naar het gewenste teken te gaan. Druk vervolgens op
en selecteer de gewenste alfanumerieke tekens. Druk op
om naar het
volgende of vorige teken te gaan en tegelijkertijd het huidige teken op te
slaan.
OPMERKING
De geselecteerde voorinstelling blijft van kracht tot u een andere
voorinstelling selecteert.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
Voorinstellingen programmeren
Een voorinstelling opstellen betekent niet meer en niet minder dan
het opslaan van een complete set parameters zoals aangegeven in
‘Listening Mode’ (luistermodus), ‘DSP Options (DSP-opties), ’Tone Controls’
(toonregelingen) en ‘Picture Controls’ (Beeldregelfuncties), opties die
via het hoofdmenu bereikbaar zijn. Ook opgeslagen worden de opties
in ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen) en ‘Display Setup’ (displayinstellingen) die via ‘Setup Menu’ (instellingenmenu) worden geselecteerd.
Schuif met de toetsen
naar ‘A/V Presets’ (AV-voorinstellingen) om
de gewenste parameters onder een voorinstelling op te slaan. Selecteer
een voorinstelling. Met de toetsen
kunt u in deze voorinstelling alle
gewenste, hierboven beschreven parameters opslaan door ‘Yes’ (ja) te
selecteren. Indien u een bepaalde parameter niet in een voorinstelling wilt
opslaan, selecteert u ‘No’ (nee).
SVENSKA
VFD (vacuüm fluorescerend display)
Display : Selecteer ‘On’ (aan) om alle toepasselijke gegevens of tekens op de
VFD te tonen. Als ‘Temp’ wordt geselecteerd, verschijnt er niets op de VFD.
Wanneer er bij de instelling ‘Temp’ op de frontpaneeltoetsen of de betreffende
toetsen op de afstandsbediening wordt gedrukt, worden de betreffende VFDtekens echter tijdelijk weergegeven, waarna ze weer verdwijnen. Indien een
van de zones is ingeschakeld, dan wordt dit continu op de VFD aangegeven,
zelfs wanneer ‘Temp’ is geselecteerd.
Dimmer : Zet de dimmer op ‘dim’ wanneer de VFD wat donkerder moet zijn.
Selecteer ‘Bright’ om de VFD weer met de gewone helderheid weer te geven.
Line 1, Line 2 (regel 1/2) : Op de VFD worden twee regels met gegevens
of tekens weergegeven. Regel 2 is de regel met gegevens of tekens in
het onderste deel van de VFD. Erboven staat regel 1. Bij beide regels kan
worden geselecteerd welk display moet worden weergegeven door de
gewenste keuze aan te geven bij onderstaande opties:
Main Source (hoofdbron) : geeft de actieve bron weer.
Volume : het huidige volumeniveau wordt weergegeven.
Listening Mode (luistermodus) : de geselecteerde luistermodus
wordt weergegeven.
Audio Src Format (formaat audiobron) : geeft het audioformaat
weer dat bij de actieve bron is opgemerkt.
Audio Codec :Toont de waargenomen audio-stream-indeling zoals
Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en andere
indelingen.
Video Mode : Toont de videoresolutie van de actieve ingangsbron.
De details die worden weergegeven zijn onder andere videoresolutie,
beeldfrequentie. Vraag uw NAD Audiospecialist of de technische afdeling
van uw distributeur advies als u deze videodetails beter wilt begrijpen.
Zone 2-Zone 3-Zone 4 Source (bron zone 2/3/4) : De toegewezen
bron voor de betreffende zone wordt weergegeven.
Off (uit) : Selecteer ‘Off’ indien weergave van informatie op de
betreffende regel niet gewenst is.
Temp Line (tijdelijk-regel) : Kies tussen Line 1 en Line 2 (regel 1/2), om
de VFD kort te laten zien of ‘Temp’ is geselecteerd bij de optie ‘Display’ zoals
hierboven beschreven.
РУССКИЙ
OPMERKING
De configuraties onder ‘Display Setup’ (display-instelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie ook
de informatie hieronder over ‘AV-voorinstellingen’.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN)
27
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
VOORBEELDPROCEDURE VOOR HET INSTALLEREN VAN AVVOORINSTELLINGEN
1 Installeer eerst de instellingen die uw voorkeur hebben voor de volgende
opties (u kunt deze bereiken via de bijbehorende menupagina)
Picture Controls (Beeldregelfuncties): Aspect Mode (Stand Aspect)
- Letterbox
Listening Mode (Luistermodus): Stereo
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen): ga vanuit het menu
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) naar het submenu “Speaker
Configuration” (Luidsprekerconfiguratie) en wijzig “Subwoofer” van “On”
(Aan) in “Off” (Uit): “Front” wordt “Large” (Groot)
DSP Options (DSP-Opties): 5ms
ITALIANO
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen
Blokkeren): On (Aan)
DEUTSCH
NEDERLANDS
2 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V
Presets” (AV-Voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU
(INSTELLINGENMENU). Open met [ ] het menu “A/V Presets” (AVVoorinstellingen).
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Listening Mode”
(Luistermodus)
SVENSKA
РУССКИЙ
28
BEDIENING
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen
Blokkeren): Off (Uit)
FRANÇAIS
3 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 1” als volgt in - selecteer met [
]
“Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga verder naar
de volgende instelling
ENGLISH
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Volume”
ESPAÑOL
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (Sla huidige installatie
op in Voorinstelling) met [ ] bovengenoemde instellingen op onder
Preset 1. Onderstaande OSD (On-Screen Display) wordt getoond
en daarmee wordt bevestigd dat bovenstaande instellingen nu zijn
opgeslagen onder “Preset 1”.
ITALIANO
Picture Controls (Beeldregelfuncties): Aspect Mode (Stand Aspect)
- Stretch
4 Herhaal nu Stap 1 hierboven, maar deze keer met de volgende
instellingen
DEUTSCH
Wanneer u “Preset 1” oproept met de afstandsbediening (voor de HTRM
“A/V PSET” + “1”) worden de bovengenoemde voorkeuzewaarden die
zijn toegewezen aan “Preset 1”, opgeroepen (voorkeuze-instellingen
zoals die worden getoond in de OSD-schermafbeeldingen bij Stap 1) en
toegepast op de bron die dan is ingeschakeld.
5 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V
Presets” (AV-Voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU
(INSTELLINGENMENU). Open met [ ] het menu “A/V Presets” (AVVoorinstellingen).
NEDERLANDS
Listening Mode (Luistermodus): PLIIx Music
РУССКИЙ
SVENSKA
DSP Options (DSP-Opties): 0ms
29
BEDIENING
DE M15 HD GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
6 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 2” als volgt in - selecteer met [
]
“Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga verder naar
de volgende instelling
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (Sla huidige installatie
op in Voorinstelling) met [ ] bovengenoemde instellingen op onder
Preset 2. Wanneer u “Preset 2” oproept met de afstandsbediening
(voor de HTRM “A/V PSET” + “2”) worden de bovengenoemde
voorkeuzewaarden die zijn toegewezen aan “Preset 2”, opgeroepen
(voorkeuze-instellingen zoals die worden getoond in de OSDschermafbeeldingen bij Stap 4) en toegepast op de bron die dan is
ingeschakeld.
ITALIANO
NB. “Speaker Setup” (Luidsprekerinstellingen) is ingesteld op
“No”. In deze toestand zijn er geen waarden voor “Speaker Setup”
(Luidsprekerinstellingen) die in werking treden bij “Preset 2”. De
instellingen voor “Speaker Setup” die zullen toegepast bij “Preset 2” zijn
de laatste of actuele instellingen voor “Speaker Setup” en die zijn in dit
voorbeeld hetzelfde als de instellingen voor “Speaker Setup” die worden
getoond in Stap 1.
DEUTSCH
7 U kunt maximaal 5 Presets (Voorinstellingen) instellen. U kunt in het
venster “Source Setup - Normal View” (Broninstellingen – Normaal)
dezelfde Voorkeuze-instellingen koppelen aan/standaard instellen voor
de verschillende Bronnen, zoals u hieronder kunt zien
NEDERLANDS
SVENSKA
In het bovenstaande voorbeeld zijn de instellingen voor “Preset 1”
toegewezen aan Bron 1. Iedere keer dat u Bron 1 inschakelt, worden
de instellingen voor “Preset 1” toegepast op Bron 1. Toch kun u zelf de
toegewezen Voorinstellingen voor een bepaalde Bron negeren en een
andere Voorinstelling/een ander Voorinstellingsnummer kiezen door de
juiste regeltoetsen in te drukken.
РУССКИЙ
VOORINSTELLINGEN OPROEPEN
Met de HTRM afstandsbediening kunt u te allen tijde een voorinstelling
oproepen. Druk op de vierkante toets A/V PSET op de HTRM en
vervolgens op een van de toetsen 1 t/m 5, afhankelijk van het gewenste
voorinstellingsnummer. De net opgeroepen voorinstelling wordt
weergegeven of vervangt de vorige voorinstelling.
30
BEDIENING
DOORHEEN DE FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN VAN DE iPodSPELER NAVIGEREN
Nadat u uw iPod-speler, het NAD IPD en de M15 HD met elkaar hebt
verbonden, kunt u ze IN hun toepasselijke elektriciteitsbronnen stoppen.
1 Met uw iPod-speler, het NAD IPD en de M15 HD allemaal ingeschakeld,
selecteert u SOURCE 4 (Bron 4) van uw M15 HD . Uw iPod-speler
zal het NAD-logo op zijn scherm weergeven met daaronder “OK
to disconnect” (OK om uit te schakelen). Aan de andere kant zal de
M15 HD VFD op de bovenste regel “iPod Menu” (iPod-menu) en op de
onderste regel “Playlists” (Afspeellijsten) weergeven. De onderste regel
hangt af van het huidig geselecteerde menu.
Tegelijkertijd zal het OSD van de M15 HD de volledige iPodmenuselecties weergeven zoals Playlists (Afspeellijsten), Artists
(Uitvoerders), Albums (Albums), Songs (Nummers), Podcasts
(Podcasts), Genres (Genres), Composers (Componisten) en Audiobooks
(Audioboeken).
2 Navigeer door de iPod-menuselecties met een combinatie van de
-knoppen.
OPMERKINGEN
• Het klikwiel en de bedieningsknoppen van de iPod-speler zullen
niet werken wanneer de iPod op de juiste manier aan de M15 HD is
aangesloten via het NAD-dockingstation.
• Om het iPod-menu bij Source 4 te verlaten, drukt u op , waardoor u
naar het OSD ‘Menu Select’ (Selecteer menu) gaat. Volg de instructies
zoals afgebeeld.
De toets met dezelfde functie als [DISP] op het frontpaneel is [INFO].
NAVIGATIEKNOPPEN
Tijdens de afspeelmodus drukt u op om voorwaarts naar het volgende
nummer te springen of op om terug te gaan naar het vorige nummer.
Om vlugger naar boven en naar beneden door de lijst te schuiven, houdt u
ingedrukt.
In menu-opties of selectielijsten drukt u op
beneden te gaan in de opties of lijsten.
De toetsen met dezelfde functie als
PRESET
.
om naar boven of naar
op het frontpaneel zijn PRESET
,
SKIP/CH/PRESET
Druk op
SKIP/CH/PRESET op de HTRM om één pagina of ten minste
8 titels tegelijkertijd naar boven en naar beneden te schuiven in de lijst
Songs (Nummers). Houd
SKIP/CH/PRESET ingedrukt om snel door
de titels van de nummers te schuiven. Tijdens dat snelle schuiven wordt
de eerste letter van het nummer in de rechterbenedenhoek van het OSD
weergegeven terwijl de titel verandert.
SCAN
/
/ PAUSE [ ] / PLAY
Druk op PAUSE [ ] (Pauzeren) tijdens het afspelen om het afspelen tijdelijk
stop te zetten. Zet het afspelen verder door opnieuw op PAUSE [ ] of op
PLAY te drukken.
Tijdens het afspelen of het pauzeren, drukt u op SCAN
/
huidige nummer snel voorwaarts of achterwaarts te scannen.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DISP
Tijdens het afspelen schakelt u de [DISP]-toets van HTRM in of uit om
de titel van het nummer, de naam van de uitvoerder en de titel van het
album op de bovenste regel van de M15 HD VFD weer te geven. Indien
er geen informatie beschikbaar is, wordt “No Song” (Geen nummer), “No
Artist” (Geen uitvoerder) of “No Album” (Geen Album) op het scherm
weergegeven, naargelang de situatie. Naast die informatie zal op de
onderste regel het toegewezen tracknummer van het huidige nummer en
de verstreken tijd worden weergegeven.
DEUTSCH
HET OPTIONELE NAD IPD DOCK VOOR iPod (NAD IPD) EN DE iPodSPELER AANSLUITEN OP DE M15 HD
Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact gehaald zijn
voordat u de aansluitingen maakt.
1 Sluit de DATA PORT van de NAD IPD aan op de bijbehorende “MP
DOCK”-gegevenspoort van de M15 HD .
2 Sluit ook de S-video out en de audio out van het iPod dockingstation
aan op de Audio 4 / S-Video 4-ingang van de M15 HD (de iPod-bron
die standaard is toegewezen in de M15 HD ). U kunt ook zowel de
audio- als de video out-connectoren aansluiten op iedere beschikbare
toewijsbare ingang van de M15 HD .
3 Plaats uw iPod-speler in het NAD IPD.
NEDERLANDS
OPMERKINGEN
• NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) is er op dit moment in twee versies
– de NAD IPD 1 en de NAD IPD 2. Deze twee NAD IPD-modellen en latere
varianten zijn geschikt voor de M15 HD .
• Het NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) en de iPod-speler zijn optioneel
en worden niet meegeleverd met uw M15 HD .
• De functies, eigenschappen en afspeelmogelijkheden van uw iPodspeler die u via de M15 HD kunt bedienen, zijn afhankelijk van het
model van uw iPod-speler.
• Wanneer u HTRM gebruikt om de iPod-functies te bedienen, zorg er dan
voor dat de Device Selector (Apparaatkeuze) op “AMP” staat ingesteld.
ENTER
Druk op [ENTER] om naar het menu ‘iPod Settings’ (iPod-instellingen) te
gaan, waar u de volgende opties kunt instellen:
Shuffle (Willekeurig) : Selecteer [Shuffle] om het willekeurig afspelen
van de lijst [Songs] (Nummers) of de lijst [Albums] (Albums) in te
schakelen. Om de shuffle-modus uit te schakelen, selecteert u [Off ] (Uit).
Repeat (Herhalen) : Selecteer [One] (Eén) om het huidige nummer
herhaaldelijk af te spelen. Selecteer [All] (Alles) om uw volledige lijst
onder de selectie [Songs] (Nummers) herhaaldelijk af te spelen.
Audiobook Speed (Snelheid Audioboek) : De afspeelsnelheid
van uw audioboek kan worden aangepast aan uw voorkeur. Regel de
leessnelheid tijdens het afspelen van het audioboek naar [Normal]
(Normaal), [Fast] (Snel) of [Slow] (Langzaam).
SVENSKA
U kunt uw iPod-speler bedienen met de toegewezen knoppen op het
frontpaneel van de M15 HD . En met de overeenkomstige functietoetsen op
de afstandsbediening van de HTRM kunt u de materialen selecteren die in uw
iPod zijn opgeslagen om te kunnen afspelen, maar ook vele functies gebruiken,
zelfs aan de andere kant van de kamer. Het optionele NAD IPD Dock voor iPod
(NAD IPD) laadt uw iPod-speler ook op terwijl hij aangesloten is op de M15 HD .
BEDIENINGSFUNCTIES EN INSTELLINGEN
De volgende bedieningsfuncties en instellingen kunnen worden
geselecteerd of worden ingeschakeld met het frontpaneel en de
knoppen van de afstandsbediening van de HTRM. Omdat de HTRM in de
meeste gevallen de voornaamste bediening zal vormen, zullen we ons
concentreren op de bediening op afstand.
NB. Andere NAD IPD-modellen, zoals de NAD IPD 2, hebben hun eigen
afstandsbediening. Onderstaande regelfuncties zijn ook van toepassing op
de bijbehorende knoppen van de afstandsbediening van genoemde NAD
IPD-modellen.
om het
31
РУССКИЙ
De M15 HD is uitgerust met een datapoort in het achterpaneel, waarop
een optioneel NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) kan worden aangesloten.
Als de NAD IPD-dock de M15 HD met uw eigen iPod-speler verbindt,
kunt u genieten van uw favoriete nummers en afspeellijsten, maar ook
toepasselijke stilstaande beelden en videobeelden bekijken.
ENGLISH
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN
BEDIENING
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN
ENGLISH
NAD IPD 2
FRANÇAIS
De NAD IPD 2 heeft een eigen afstandsbediening - de DR 1. Als u de NAD
IPD 2 wilt bedienen met de DR 1, moet u gaan naar het menu “iPod SETUP”
(INSTELLINGEN iPod) (raadpleeg het item over “iPod SETUP” (INSTELLINGEN
iPod) in het segment “DE M15 HD GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van
het hoofdstuk BEDIENING) en zet dan “Auto Connect” op “No” (Nee). Bij deze
instelling kunt u met de DR 1 uw iPod-speler bedienen die is gedockt in de
NAD IPD 2. NB. Als u “Auto Connect” instelt op “No” bij Bron 4, dan treedt
de gewijzigde instelling pas in werking als u een andere bron kiest en
terugkeert naar Bron 4.
ESPAÑOL
Wanneer u met de DR 1 uw iPod-speler bedient die is gedockt in de NAD
IPD 2, dan moet u het eigen scherm van uw iPod-speler raadplegen als u van
de functie hiervan volledig gebruik wilt maken: er is geen OSD in deze stand.
Iedere keer dat u echter drukt op de [ ] van de HTRM of op [TUNE
] van
het frontpaneel verschijnt “Menu Select” OSD. Als u “iPod Menu” selecteert bij
deze optie “Menu Select” wordt de NAD IPD 2 handmatig aangesloten. De
bediening van de NAD IPD 2 wordt dan weer uitgevoerd via de M15 HD met
behulp van de betreffende toetsen op het frontpaneel of HTRM-toetsen bij het
raadplegen van het OSD; de NAD IPD 2 zal in dit stadium niet reageren op DR
1-opdrachten.
Behalve de hierboven genoemde opdrachten van de DR 1 zijn er de DR
1-bedieningstoetsen die hieronder worden beschreven.
ITALIANO
LIGHT
Schakel met een druk op [LIGHT] de achtergrondverlichting in van uw iPodspeler als die uitgeschakeld is.
MENU
Met een druk op [MENU] keert u terug naar de vorige optie of naar
menukeuze.
DEUTSCH
ENTER
Selecteer een optie of start het afspelen wanneer u een keuze hebt
gemaakt, door op [ENTER] te drukken.
� (REPEAT)
Schakel hiermee stand Herhalen in als volgt - één song herhalen, alle songs
herhalen of stand Herhalen annuleren.
NEDERLANDS
� (RANDOM)
Hiermee kunt de weergave in willekeurige volgorde starten. Er zijn drie
standen voor weergave in willekeurige volgorde – Shuffle Song, Shuffle
Album of Shuffle Off (Willekeurige volgorde Songs, Albums of Uit).
SVENSKA
РУССКИЙ
32
VIDEO- OF FOTOMATERIAAL BEKIJKEN DAT OP UW iPod STAAT
Video- of foto die in uw iPod werden geüploaded, kunnen rechtstreeks via
de M15 HD worden bekeken. Hieronder staan de stappen:
1 Zorg ervoor dat de instelling “TV Out” van het menu Video Settings
(Video-instellingen) van uw iPod zich in de modus [On] (Aan) bevindt
en dat het toepasselijke “TV Signal” (TV-signaal) wordt gekozen.
2 De procedures voor de selectie en het afspelen van Video- of
fotobestanden worden rechtstreeks vanaf uw iPod-speler beheerd,
niet via de M15 HD . U moet het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU)
of het OSD Menu Select (Menu selecteren) van de M15 HD volledig
afsluiten om door de menuopties voor het afspelen van Video- of foto
van uw iPod-speler te kunnen navigeren. Het kan ook sneller, door
naar het menu “iPod SETUP” (INSTELLINGEN iPod) te gaan en “Enabled”
(Ingeschakeld) op “No” (Nee) in te stellen.
3 Met de S-VIDEO OUT-poort en de AUDIO OUT-poort van het NAD IPD
aangesloten op de AUDIO / S-VIDEO 4-ingang van de M15 HD of aan
gelijk welke andere toewijsbare ingang, kunt u nu rechtstreeks via de
M15 HD uw selecties van Video- of fotobestanden bekijken die u in uw
iPod hebt geüploaded. Zorg ervoor dat u het juiste “Source Number”
(Bronnummer) van de M15 HD selecteert.
OPMERKING
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod-speler voor andere
navigatiefuncties. Afhankelijk van het model van uw iPod-speler is
het mogelijk dat sommige andere functies worden bediend met de
toepasselijke navigatieknoppen van de M15 HD .
iPod is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en in
andere landen.
BEDIENING
ENGLISH
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
•
•
•
•
•
Top section features ON/OFF buttons and back-light LCD display.
Het bovenste gedeelte bevat acht DEVICE SELECTOR-toetsen, waaronder één programmeerbare
toets CUSTOM en een functietoets MACRO.
In het midden bovenaan knoppen voor kanaalkeuze, volume-instelling, MUTE en de surround-stand.
In het midden vindt u knoppen voor DVD / BD en CD en voor het doorlopen van de OSD (On-screen Display).
Het gedeelte onder het midden bevat de cijfertoetsen van 0 tot 9 en toetsen voor A/V PSET, SPEAKER en
CD-functies, DVD / BD SETUP, en de toetsen TEST en DELAY van de voorversterker.
Iets lager bevinden zich de toetsen voor dvd-, bd- en cd-transport, audio-functietoetsen van de
voorversterker evenals de dvd-resolutietoets.
In het onderste gedeelte bevinden zich de regelknoppen voor CHANNEL VOLUME.
FRANÇAIS
•
•
INLEIDING
Met de HTRM hebt u als het ware acht virtuele afstandsbedieningen in één. U kunt met de acht DEVICE
SELECTOR-toetsen overschakelen tussen de verschillende virtuele afstandsbedieningen of toestellen.
ESPAÑOL
Wanneer de HTRM niet in werking is, wordt de naam van het op dat moment geselecteerde toestel op
de eerste regel van de LCD-display getoond. Wanneer u maar een functietoets indrukt, wordt de naam
van die functie getoond op de tweede regel van de LCD-display. De tweede regel wordt weer gewist
kort nadat u de functietoets loslaat.
DEUTSCH
ITALIANO
KENMERKEN
• Voor het bedienen van maximaal 8 toestellen.
• 2-regelige LCD-display geeft aan welke toestel (DVD) u hebt geselecteerd en de verstuurde
opdracht (PLAY) (bijvoorbeeld).
• Voorgeprogrammeerd met alle NAD-opdrachten (op afstand bediend), ook Zone 2.
• Leerfunctie - leert tot 360 opdrachten van andere afstandsbedieningen.
• Macro-bedieningshandelingen - programmeer tot 52 macro’s met wel 64 opdrachten, elk voor het
automatiseren van veelgebruikte opdrachtreeksen.
• Doorslaghandelingen geven uw gemakkelijk toegang tot veelgebruikte functies zonder dat u een
toestel opnieuw hoeft te selecteren.
• Volledige verlichting met lichtsensor en regelbare timeout voor een gemakkelijke bediening bij
weinig licht.
• Kan IR-signalen genereren met een draagfrequentie van tot 500 kHz (compatibel met B&O®).
• De Mini USB PC Interface biedt de mogelijkheid de M15 te programmeren op een PC.
NEDERLANDS
De HTRM is al voorgeprogrammeerd met een volledige reeks NAD-opdrachten op de pagina
AMP DEVICE SELECTOR en met een register van opdrachten voor de bediening van de meeste
NAD DVD, CD of TUNER-componenten onder de bijbehorende DEVICE SELECTOR-toetsen. Deze
standaardopdrachten zijn permanent: Ook als u de HTRM in de plaats hiervan nieuwe opdrachten
leert, blijven de onderliggende opdrachten in het register bewaard en u kunt deze gemakkelijk weer
oproepen als u naderhand een NAD-component aan uw systeem toevoegt.
DE HTRM LEREN KENNEN
De HTRM is verdeeld in drie hoofdsecties. De LCD-display bovenaan de afstandsbediening, de DEVICE
SELECTOR en verder de 44 bedieningstoetsen.
SVENSKA
Acht DEVICE SELECTOR-toetsen bovenaan: AMP, TV, CUSTOM, CD, DVD, BD, TUNER en CABLE/SAT bepalen
welke component de overige 44 toetsen bedienen. Een DEVICE SELECTOR-toets bepaalt welke component
de HTRM bedient. Wanneer de instellingen af-fabriek gelden, wordt geen functie op de ontvanger
uitgevoerd. De DEVICE SELECTOR-toetsen zijn gerangschikt in drie verticale rijen van elke drie knoppen; de
rij aan de linkerzijde is geheel voor Audio-toestellen, de rij in het midden is geheel voor Video-toestellen.
РУССКИЙ
Zowel de DEVICE SELECTOR als de functietoetsen kunnen bedieningscodes “leren” van zo goed als
iedere infrarood afstandsbediening, waardoor u de HTRM de codes van uw apparatuur kunt leren,
ongeacht merk. Alle functietoetsen op de AMP DEVICE SELECTOR zijn voorgeprogrammeerd voor het
bedienen van NAD-versterkers, -voorversterkers en -receivers. (U kunt met de HTRM ook vele andere
NAD-componenten bedienen, via de DVD-, BD-, CD-, TUNER- en TV-pagina’s.)
Aangezien de HTRM-bedieningstoetsen verschillende functies kunnen uitvoeren, afhankelijk van de
geselecteerde DEVICE SELECTOR-toets, maakt de HTRM gebruik van kleurcoderingen om de functie
van de functietoetsen aan te geven wanneer u verschillende toetsen voor toestellen hebt gekozen. Zo
correspondeert de kleur van de labelling van de DEVICE SELECTOR-toetsen met de labelling van de
functietoetsen (vergelijkbaar met een rekenmachine).
33
BEDIENING
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
Bijvoorbeeld het grijze label van de AMP DEVICE SELECTOR-toets
correspondeert met de grijze labelling van de ingangsselectie naast de
numerieke toetsen. Wanneer de AMP DEVICE SELECTOR-pagina van de HTRM
actief is, kiest u met deze toetsen de versterker-, voorversterker- of receiveringang. Zo correspondeert het label van de DVD DEVICE SELECTOR-toets met tal
van rode labels, de groene TV DEVICE SELECTOR-toets met de groene labels, enz.
FRANÇAIS
DEVICE SELECTOR-TOETSEN
U kunt met een enkele druk op de DEVICE SELECTOR-toets een ander
toestel activeren op de HTRM. Er worden dan geen IR-opdrachten
verzonden. De naam van het geselecteerde toestel wordt op de eerste
regel van de LCD-display getoond.
UW WEG VINDEN IN DE HTRM-BEDIENINGSFUNCTIES
ESPAÑOL
OPMERKING
U kunt in de standen “Copy” en “Learn” iedere IR-opdracht koppelen
aan een DEVICE SELECTOR-toets. Wanneer de bijbehorende functie
eenmaal is toegewezen aan de DEVICE SELECTOR-toets, kunt u door
de DEVICE SELECTOR-toets langer dan 2 seconden ingedrukt houden
de bijbehorende opdracht versturen en de HTRM inschakelen voor een
ander actief toestel.
ITALIANO
MACRO-TOETSEN
Een macro kan worden gekoppeld aan iedere toets op de HTRM, behalve
aan de MACRO-knop zelf. U kunt in totaal 52 macro’s opslaanZo voert u een
macro uit:
• Druk op MACRO-toets. Op de eerste regel van de LCD-display verschijnt
“MACRO”. Druk binnen vijf seconden op de toets waar de macro aan is
gekoppeld.
• Gedurende de uitvoering van de macro wordt rechts bovenin de
LCD-display een kleine “M” getoond. (raadpleeg het gedeelte waarin het
installatiemenu wordt behandeld voor informatie over hoe u macro’s
kunt opzetten).
DEUTSCH
Zie ook het gedeelte “MACRO” onder “HTRM - INSTALLATIEMENU” voor
informatie over het instellen van macro’s.
NEDERLANDS
FUNCTIETOETSEN
De HTRM is voorzien van 44 speciale functietoetsen. Wanneer u een
functietoets indrukt, wordt de naam van die functie getoond op de tweede
regel van de LCD-display, terwijl de opdracht wordt verzonden.
A/VPSET-TOETS
In de standaardconfiguratie van de HTRM werkt de A/V PSET-toets als een
shift-functie wanneer het AMP-toestel is geselecteerd. Drukt u één keer
op de A/V PSET-toets, dan wordt “Preset” getoond op de eerste regel van
de LCD-display. Als u dan binnen vijf seconden een cijfer van 0 - 9 indrukt,
wordt de functie voor de bijbehorende A/V Preset verzonden.
SVENSKA
OPMERKING
De HTRM is een universele afstandsbediening, er zijn NAD-receiver of
voorversterker die niet meer dan 5 AV-voorkeuze-instellingenhebben.
SOFTWAREVERSIENUMMER
U kunt de versienummers op het scherm brengen door vijf seconden lang
de knoppen ON + TEST tegelijkertijd in te drukken.
РУССКИЙ
INSTALLATIEMENU
U opent het installatiemenu door vijf seconden lang de toetsen SETUP
en ENTER tegelijkertijd in te drukken. U kunt het installatiemenu niet
openen als de afstandsbediening op dat moment “Low Batt” laat zien.
Hierdoor wordt voorkomen dat de installatie mislukt doordat de batterijen
leeg raken. Raadpleeg Uw weg vinden bij de installatie voor de algehele
structuur en de eenvoudige bediening van het Installatiemenu.
34
HTRM – INSTALLATIEMENU
MENU – ALGEMEEN
• Open het installatiemenu door SETUP+ ENTER 5 seconden lang
ingedrukt te houden.
• U kunt menu’s verlaten door Exit te selecteren of door op de MACROtoets te drukken.
• Met de MACRO-toets kunt u de installatie op elk moment afbreken,
tenzij anders wordt aangeduid.
• Gebruik de cursortoetsen [
] om een ander menu te selecteren.
• Voor opties die u kunt wijzigen, doorloopt u met de toetsen Rechts en
Links de beschikbare opties. Als de pijlen Links en Rechts in de display
worden getoond, betekent dat dat u een optie kunt wijzigen.
• U selecteert een menu-optie of bevestigt een waarde met een druk op ENTER.
• Tijdens de uitvoering van een pagina uit het instellingsmenu wordt de
eerste letter van de geselecteerde instellingsfunctie (bijv. “L” wanneer
“Library” bij INSTELLINGEN is geselecteerd) weergegeven in de
rechterbovenhoek van het display.
De volgende parameters staan in het menu INSTELLINGEN.
BATTERY (BATTERIJ)
In plaats van te wachten totdat de waarschuwing “Low Batt” verschijnt, kunt
u het niveau van de batterijen met deze functie controleren. Deze optie
toont een staafdiagram dat het actuele batterijniveau weergeeft. Wanneer
de batterijen nieuw zijn laat het diagram 8 staafjes zien, wanneer het
diagram de nul nadert, verschijnt de waarschuwing “Low Batt” in de display.
WAARSCHUWING GERINGE BATTERIJSPANNING
Als de HTRM waarneemt dat de batterijen leegraken, wordt wanneer de
afstandsbediening niet in gebruik is, “Low Batt” op de tweede regel van de
LCD-display weergegeven. Wanneer dit het geval is, moet u de batterijen
onmiddellijk vervangen door nieuwe.
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light) - ACHTERGRONDVERLICHTING
De HTRM is voorzien van achtergrondverlichting ter vergroting van de
zichtbaarheid van de HTRM bij weinig licht. De HTRM is ook voorzien
van een lichtsensor. Als u een toets indrukt op de afstandsbediening
wordt standaard waargenomen of er weinig licht is en als dat zo is, gaat
de achtergrondverlichting branden. Deze verlichting gaat weer uit als u
gedurende vijf seconden geen toets indrukt. U kunt de werking en de
timeout voor de achtergrondverlichting regelen.
TIMEOUT: U kunt de time-out voor de achtergrondverlichting instellen
tussen 0 en 20 seconden. Dit is de tijd dat de achtergrondverlichting blijft
branden nadat u de laatste toets hebt losgelaten.
BEDIENING
MODE (MODUS): De volgende achtergrondverlichtingsmodi zijn beschikbaar:
FRANÇAIS
Off: De achtergrondverlichting gaat nooit branden.
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
Tuner
301
L75, L76 Tuner
302
303
304
L70 Tuner
L53 Tuner
L73 Tuner
305
306
307
400
401
500
501
502
C425
C445
Txx5-serie Tuner
Cassettedeck B
Cassettedeck A
TV 280
MR13
MR20
503
PMR45
600
200
201
Cd-speler
Cd-speler (oud)
601
602
202
203
204
5170, 5240, 5340
5325
5060
603
604
605
205
M5
606
T535, T562, T585,
M55
T550, L55
T512, T531, T532,
T571, T572
L70, L73 DVD
L56
T513, T514, T515,
T517, T524, T533,
T534
L53 DVD
101
•
On : De achtergrondverlichting gaat steeds branden wanneer u een
toets indrukt.
SENSE LEVEL (Sen Lvl): Om dit niveau in te stellen, gaat u naar een slecht
verlichte ruimte waarin de achtergrondverlichting normaliter geactiveerd
zou worden gezien de donkere omgevingscondities. Druk vervolgens op
[ENTER] in het menu “B Light – Sen Lvl”. In het display wordt het huidige
gevoeligheidsniveau weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder.
Als u tevreden bent met dit gevoeligheidsniveau, drukt u op [ENTER].
Selecteer [YES] om de instelling van het gevoeligheidsniveau te voltooien.
LIBRARY (CODEBIBLIOTHEKEN)
Op de HTRM kan een andere bibliotheek met standaard NAD-codes
worden opgeslagen voor ieder van de apparaatkeuzepagina’s. Indien
met de oorspronkelijke standaardbibliotheek de cd-speler, de dvd-speler
of een andere component van NAD niet kan worden bediend, volg dan
onderstaande procedure om de codebibliotheek te veranderen. Zie ook
onderstaande tabel voor een overzicht van geladen NAD-codebibliotheken.
Voorbeeld: Laad codebibliotheeknummers voor de NAD dvd-speler T 585
naar het apparaat “DVD” van de HTRM.
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om naar “Library” te schuiven.
3 Druk op [ENTER].
4 Het codebibliotheeknummer voor NAD T585 is “600”. Gebruik [
naar “600” te gaan en druk op [ENTER].
102
103
104
3112
4112
105
106
107
108
109
110
111
ITALIANO
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
300
112
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
Receiver / Processor
(Discrete ON / OFF)
Receiver/Processor
(Toggle ON/OFF)
S170
L75
Second Zone
opdrachten
Zone 3
Zone 4
L70
L76
118
L53
L73
Stereo receiver /
versterker
Stereo Second
Zone
Txx5 Series
DEUTSCH
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
100
NEDERLANDS
Sense : De achtergrondverlichting gaat alleen branden als de sensor
weinig licht waarneemt. Zie “SENSE LEVEL (Sen Lvl)” hieronder.
LEARN (LEREN)
Met deze functie kan de afstandsbediening IR-opdrachten leren van een
andere afstandsbediening.
Voorbeeld: De “MENU”-functie van de afstandsbediening van een TV leren
door deze onder de MENU-toets van TV op de HTRM te zetten.
Plaats de HTRM recht tegenover de afstandsbediening van de bron; tussen
de infraroodschermpjes van beide afstandsbedieningen moet een afstand
van circa 5 cm zijn.
1 Druk op [TV] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om te schuiven naar “Learn”.
] om
РУССКИЙ
•
ESPAÑOL
OPMERKING
In plaats van door de bibliotheeklijst te schuiven, kunt u het nummer ook
direct intoetsen op basis van de lijst codebibliotheeknummers hieronder.
SVENSKA
•
5 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste
codebibliotheek is niet geladen) en “Yes” (gewenste codebibliotheek is
geladen en opgeslagen op de betreffende apparaatpagina).
ENGLISH
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
35
BEDIENING
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
3 Druk op [ENTER].
In de modus “2 Pass” wijken stap 5 en verder van bovenstaand voorbeeld als
volgt af (stappen 1 t/m 4 van bovenstaande voorbeeld zijn hetzelfde):
5 Houd de corresponderende [MENU]-toets van de afstandsbediening
van de TV ingedrukt.
FRANÇAIS
4 Druk op de toets [MENU] van de HTRM: de toets MENU van de HTRM
leert de code van de corresponderende MENU-functietoets van de TVafstandsbediening.
6 Laat de toets [MENU] los.
ESPAÑOL
ITALIANO
5 Houd de corresponderende toets [MENU] van de TV-afstandsbediening
ingedrukt totdat “Success” in het display wordt weergegeven. (Zie ook
de uitleg over “MODE” (MODUS) hieronder).
7 “Pass 2” betekent dat u de toets [MENU] nogmaals moet indrukken. Houd
deze ingedrukt totdat “Success” in het display wordt weergegeven.
6 “Success” verschijnt in het display wanneer de [MENU]-functietoets
met succes is “geleerd.” U kunt nu de toets [MENU] van de TVafstandsbediening loslaten.
7 Wacht totdat “Success” uit het display is verdwenen om het proces te
voltooien.
8 “Success” verschijnt in het display wanneer de [MENU]-functietoets
met succes is “geleerd.” U kunt nu de toets [MENU] van de TVafstandsbediening loslaten.
9 Wacht totdat “Success” uit het display is verdwenen om het proces te
voltooien.
OPMERKING
“Failed” verschijnt op de onderste regel in het display als het “leren” van
de gewenste functietoets is mislukt. Herhaal stap 3 – 7 totdat het “leren”
van de gewenste toets is gelukt.
Narrow (smal): Sommige afstandsbedieningen maken gebruik van smalband
IR-pulsen. Indien uw afstandsbediening niet werkt in de modus Normal of
2 Pass, kunt u deze modus proberen. Het bovenstaande voorbeeld voor de
modus “Normal” geldt ook voor het werken in de modus “Narrow”.
DEUTSCH
MODE
Er zijn drie modi waarin een functietoets kan worden geleerd. Houd de toetsen
[TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ] om te schuiven naar
“Learn”. Druk op [ENTER]. Gebruik [ ] om te schuiven naar “Mode”.
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - DOORSLAG
Met de punch through-functie van de HTRM kunt u een functietoets van
een bepaalde apparaatkeuzepagina behouden op een andere pagina.
NEDERLANDS
Normal: Dit is de normale leermodus. Een functietoets is geleerd wanneer
“Success” in het display verschijnt. In het bovenstaande voorbeeld is de
leermodus “Normal”.
SVENSKA
2 Pass: Op sommige afstandsbedieningen wordt gebruik gemaakt van een
IR (infrarood) “toggle bit”. Dit betekent dat wanneer u dezelfde toets twee
keer achter elkaar indrukt, het IR-signaal wisselt tussen twee varianten van
dezelfde opdracht.
Voorbeeld: Punch-through (doorslag) van toets “SURR MODE” naar de
“DVD”-pagina.
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om te schuiven naar “Pun Thr”.
3 Druk op [ENTER].
4 Druk op de toets [SURR MODE]: dit is de punch-through functietoets.
РУССКИЙ
36
]
BEDIENING
COPY (KOPIËREN)
Deze functie biedt u de mogelijkheid functies te kopiëren van deene toets
naar de andere.
6 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste punchthrough toets wordt niet opgeslagen) en “Yes” (gewenste punchthrough toets wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
Voorbeeld: Kopieer de opdracht “PAUSE” [ ] van de DVD-pagina naar de
toets AMP [ ].
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik
[ ] om te schuiven naar “Copy”.
OPMERKING
De toetsen [VOL] van de HTRM zijn voorgeprogrammeerd en voor alle
apparaatkeuzepagina’s. Met [VOL] wordt het hoofdvolume van de M15 HD
geregeld ongeacht het geselecteerde apparaat. De toetsen [SURR.], [CENTER]
en [SUB] zijn ook voorgeprogrammeerd als punch through-toetsen.
3 Druk op [ENTER].
ESPAÑOL
PUNCH-THROUGH MACRO
Voor een opgeslagen macro-opdracht kan ook een “punch-through”
worden ingesteld. Op deze manier kan een macro altijd met een enkele
toetsindruk worden uitgevoerd.
FRANÇAIS
5 Druk op de toets [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
ENGLISH
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
4 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
5 Druk op de toets [ ]; dit is de functietoets die moet worden gekopieerd.
4 Druk op de toets [RTN].
6 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
5 Druk op de toets [MACRO] op de pagina DEVICE SELECTOR.
7 Druk op de toets [ ]; dit is de toets waarheen de functie wordt gekopieerd.
6 Druk op de toets [0]; dit is de toets waaraan de macro-opdracht is
gekoppeld.
8 In het display verschijnt “Copy?” en “No”. Gebruik [
] om een keuze te
maken tussen “No” (gewenste functietoets wordt niet gekopieerd) en “Yes”
(gewenste functietoets wordt gekopieerd en het proces wordt voltooid).
РУССКИЙ
PUNCHED-THROUGH MACRO UITVOEREN
De punched-through macro-opdracht uit bovenstaande voorbeeld kan
worden opgeroepen door te drukken op [BD] op de pagina DEVICE SELECTOR
en daarna op [RTN]. De macro-opdracht wordt vervolgens uitgevoerd.
SVENSKA
7 In het display verschijnt “Save” en “No?”. Gebruik [
] om een keuze
te maken tussen “No” (gewenste punch-through macro-opdracht wordt
niet opgeslagen) en “Yes” (gewenste punch-through macro-opdracht
wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
OPMERKING
De kopieer- en punch through-functies komen in grote mate met
elkaar overeen. Indien u echter een opdracht kopieert en vervolgens de
originele opdracht (brontoets) wist of overschrijft, blijft de opdracht op
de toets waarheen werd gekopieerd ongewijzigd. Indien u een punch
through van een opdracht uitvoert en vervolgens deze opdracht bij
de originele toets wist of overschrijft, dan worden de punch throughfuncties navenant gewijzigd.
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
Voorbeeld: Punch-through van macro-opdracht opgeslagen onder [0] van
de toets [RTN] op de pagina [BD].
1 Druk op [BD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik
[ ] om te schuiven naar “Pun Thr”.
3 Druk op [ENTER].
Zie ook het gedeelte “MACRO” hieronder voor informatie over het instellen
van macro’s.
37
BEDIENING
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
DELETE (WISSEN)
Onder iedere toets kunnen tal van typen functies worden opgeslagen.
Alleen het type met de hoogste prioriteit is echter actief. Wanneer u een
functie wist, kan het type functie met een lagere prioriteit actief worden. Als
u de functionaliteit van een toets geheel wilt wissen, kan het nodig zijn dat
u de functie Wissen een aantal keren uitvoert.
5 Gebruik de toetsen [
] om het eerste teken van de naam te
selecteren (“D” uit de alfabetische lijst).
FRANÇAIS
6 Druk op de toets [ ] om het teken te selecteren en ga daarna verder
naar de volgende positie. (Druk op [ ] om terug te gaan naar het
vorige teken). Herhaal dit proces voor elk teken van de naam.
7 Aangezien “DVD” slechts drie tekens heeft en “Input 1” zes tekens, overschrijft
u de resterende tekens met spaties. –Een spatie of blanco kan ook met de
toetsen [
] worden geselecteerd; schuif omhoog naar een blanco teken.
Bijvoorbeeld, wanneer u een aangeleerde opdracht wist, kan het type
functie met een lagere prioriteit actief worden.
De volgorde van prioriteit voor elk type functie is de volgende:
1 Doorslag
2 Aangeleerd
3 Gekopieerde opdracht uit register
4 Standaard opdracht uit register.
ESPAÑOL
Voorbeeld: Wis de punch-through “SURR MODE”-functietoets op de DVDpagina (zie PUNCH-THROUGH voorbeeld hierboven).
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om te schuiven naar “Delete”.
8 Druk op [ENTER] wanneer u het wijzigen van de naam hebt voltooid.
9 In het display verschijnt “Save?” en “No”. Gebruik [
] om een keuze
te maken tussen “No” (nieuwe naam wordt niet opgeslagen) en “Yes”
(nieuwe naam wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
MACRO
ITALIANO
Een “macro-opdracht” is een serie van twee of meer afstandsbedieningscodes
die automatisch worden verzonden wanneer er op een enkele toets wordt
gedrukt. U kunt een macro gebruiken om een eenvoudige opdrachtenreeks
automatisch uit te voeren, zoals “zet de dvd-speler aan en druk op ‘play’”. U
kunt ook een uitgebreide macro samenstellen, waarbij het hele systeem wordt
ingeschakeld, een bron wordt geselecteerd, een luistermode wordt gekozen
en wordt begonnen met afspelen. En dat allemaal met een enkele druk op
de knop. Er kan één macro onder ieder van de functietoetsen van de HTRM
worden opgeslagen, maar niet onder de MACRO-toets.
3 Druk op [ENTER].
4 Druk op de toets [SURR MODE].
DEUTSCH
Macro’s worden volgens hetzelfde tijdsverloop uitgevoerd als zij zijn
opgenomen. De tijdsduur dat elk van de opdrachten wordt verzonden komt
ook overeen met de tijdsduur dat de toets is ingedrukt tijdens het opnemen.
5 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste
functietoets wordt niet gewist) en “Yes” (gewenste functietoets wordt
gewist en het proces wordt voltooid).
NEDERLANDS
Voorbeeld: Neem een macro op onder de toets [0] om de NAD M15 HD in te
schakelen. Selecteer [Input 1], zet de NAD T515 DVD-speler aan en begin het afspelen
van de schijf in het aangesloten Input 1-apparaat (bijv. de NAD T515 DVD-speler).
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om te schuiven naar “Macro”.
RENAME (NAAM WIJZIGEN)
U kunt alle toetsen een andere naam geven behalve de MACRO-toets.
Voorbeeld: Wijzig naam van toets “Input 1” op “AMP”-pagina in “DVD”.
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om te schuiven naar “Rename”.
]
SVENSKA
3 Druk op [ENTER].
4 In het display verschijnt “Macro” en“Key?”. Druk op [0].
3 Druk op [ENTER].
РУССКИЙ
4 Druk op de toets [1].
38
5 Druk op [AMP], [ON], [1], [DVD], [ON] en [ ](Play). De tijdsduur voor het
invoeren van iedere opdracht correspondeert met de tijdsduur voor het
uitvoeren van de macro-opdracht.
6 Druk op [MACRO] om de opdrachtenreeks te beëindigen.
BEDIENING
4 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (HTRM wordt niet
teruggesteld) en “Yes” (HTRM wordt op de fabriekswaarden teruggesteld).
Wanneer u “Yes” selecteert, verschijnt een tweede vraag in het display.
ENGLISH
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
5 Selecteer “Yes” om de HTRM terug te stellen op de fabriekswaarden en
het proces te voltooien.
USB INTERFACE
Met de HTRM kunt u de configuratie uploaden en downloaden via een
Windows PC en NADs eigen programmeersoftware voor de HTRM. Zie
Afbeelding voor de aansluiting van een USB A male naar mini-USB B male
5-pens kabel (niet bijgeleverd) op de HTRM.
ITALIANO
OPMERKING
Bezoek www.nadelectronics.comvoor de laatste nieuwe versie
van de software voor de bediening van de HTRM-interface. De
systeeminstallateur of uw dealer kan u van advies dienen bij het
opzetten en configureren van de mini USB interface en de software.
ESPAÑOL
Macro UITVOEREN
Druk op [MACRO] en daarna op [0] om bovenstaande macro uit te voeren.
FRANÇAIS
7 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (macro-opdracht
wordt niet opgeslagen) en “Yes” (macro-opdracht wordt opgeslagen en
het proces wordt voltooid).
De betreffende macro wordt uitgevoerd; tijdens de uitvoering wordt
iedere stap/opdracht in het display weergegeven. Wanneer op een andere
afstandsbedieningstoets wordt gedrukt terwijl de macro wordt uitgevoerd,
wordt de macro afgebroken.
DEUTSCH
Standaard wordt, wanneer de macro wordt uitgevoerd, het op dat moment
geselecteerde toestel teruggezet in de stand van voor de uitvoering van
de macro. Als echter de allerlaatste knop ingedrukt tijdens het opnemen
van een macro een DEVICE SELECTOR-toets is, wordt een ander toestel
ingeschakeld aan het einde van de uitvoering van de macro.
NEDERLANDS
RESET
]
SVENSKA
Als u deze optie selecteert en “Yes” antwoordt op beide vragen om
bevestiging, zet u alle HTRM-opties terug naar de standaardwaarden
af-fabriek. Alle gebruikersconfiguraties, macro’s en aangepaste
programmering worden gewist.
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om naar “Reset” te schuiven.
РУССКИЙ
3 Druk op [ENTER].
39
BEDIENING
DE HTRM AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
DE BATTERIJEN VERVANGEN
DE ZR 5-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
De ZR 5 afstandsbediening is een compacte eenheid waarmee de M15 HD
vanuit andere ruimtes dan de hoofdruimte kan worden bediend. De ZR 5
biedt een volledige aparte bediening van de bronselectie ongeacht wat er
in de hoofdruimte gebeurt. Dit betekent dat de zone-ingang anders kan
zijn (audio en video) dan de hoofdingang; dit heeft ook betrekking op de
volumeniveaus.
FRANÇAIS
1
3
Pdruk het lipje in en trek het naar boven om het batterijluikje te verwijderen.
2
4
5
ESPAÑOL
6
ITALIANO
Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op de juiste manier aan.
DEUTSCH
Druk het klepje op zijn plaats totdat u een klik hoort, wat betekent dat het
vastzit.
NEDERLANDS
Slaapfunctie
De timer voor de slaapfunctie schakelt de M15 HD na een vooraf
aantal ingestelde minuten automatisch over op standby. Door
eenmaal op de toets SLEEP (slapen) op de HTRM te drukken, worden
de verhogingsstappen voor de slaaptijd aangegeven. Door binnen
3 seconden nogmaals op de toets SLEEP te drukken, veranderen de
verhogingsstappen in stappen van 15 minuten. Wanneer deze tijd is
verlopen, schakelt de M15 HD automatisch over op standby.
SVENSKA
РУССКИЙ
Ook staat er een slaap-pictogram linksboven op het VFD. De
inschakelvertraging voor de slaapstand kan worden gewijzigd door
tweemaal op de toets SLEEP op de HTRM te drukken: de eerste keer
om de slaaptijdverhogingsstappen te tonen en de tweede keer om de
slaaptijdverhogingsstap te wijzigen. Iedere keer wanneer er vervolgens
op de toets wordt gedrukt, wordt de slaaptijd in stappen van 15 minuten
verhoogd (minimum 15 minuten en maximum 90 minuten). De slaapfunctie
wordt uitgeschakeld door de toets SLEEP op de HTRM te blijven indrukken
tot “SLEEP OFF” in het VFD wordt aangegeven. Ook wanneer de M15 HD
met de toets OFF op de HTRM of de STANDBY-toets op de M15 HD naar
standby wordt geschakeld, wordt de slaapfunctie geannuleerd.
40
1 ON/OFF (AAN/UIT): De functie Zone ON/OFF (IN/UIT) schakelen.
2 SOURCE [
] (BRON): Selecteer de actieve ingang van de
NAD M15 HD die naar de uitgang ZONE 2 op het achterpaneel wordt
gestuurd.
3 MUTE: Het Zone Volume-niveau tijdelijk uitschakelen (OFF) of
herstellen.
4 VOLUME [
]: Verhoog of verlaag het loudness-niveau van de
geselecteerde Zone-bron. Dit is alleen mogelijk als de VOLUMEinstelling van ZONE 2 is ingesteld op VARIABLE.
5 PRESET [
]: Een hoger of lager opgeslagen voorkeuzeradiozender
kiezen. Deze regeltoets is beschikbaar als de geselecteerde Zone
“TUNER” is en er voor het actieve tuner-gedeelte voorkeuzezenders
zijn opgeslagen. Deze toetsen zijn alleen geschikt voor gebruik met
specifieke modellen NAD Receivers of Geïntegreerde versterkers en zijn
niet van toepassing voor de M15 HD.
6 Met de volgende CD Player Zone-toetsen kunt u een geschikte CDspeler bedienen. De CD-speler moet zijn ingeschakeld (ON) en er moet
een CD in de disklade liggen.
SKIP [
]: Ga naar het begin van de het huidige track/bestand of
naar het vorige track/bestand.
SKIP [
]: Ga naar volgend track/bestand.
[ ]: Hiermee wordt het afspelen gestart.
OPMERKING
De ZR 5 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSDmenu voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen
op het frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTRM
afstandsbediening. “CUSTOM” op de HTRM is standaard ingesteld op de
aanstuurcodes voor zone 2.
NASLAG
TOESTAND
Uit geen enkel kanaal geluid.
MOGELIJKE OORZAKEN
• Netsnoer los.
• Niet ingeschakeld.
ENGLISH
PROBLEMEN OPLOSSEN
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Controleer netsnoer, aansluiting en
stopcontact.
Uit sommige kanalen geen
geluid.
Geen geluid uit surround
kanalen.
• Defecte/ontbrekende kabels.
• Controleer de kabels.
• Kanaal in “Speaker Configuration” op “OFF” (uit) ingesteld.
• Controleer menu “Speaker Configuration”.
• Aansluitingen eindversterking defect.
• Controleer eindversterker en kabels.
• Geen surroundluistermodus ingeschakeld.
• Selecteer juiste luistermodus.
• Surround kanalen ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
FRANÇAIS
• Geen vermogen op uitgang
Geen geluid vanaf subwoofer.
• Subwoofer uitgeschakeld, staat geen stroom op, onjuist
aangesloten.
• Schakel subwoofer in, controleer stopcontact
voor sub of aansluitingen.
• Subwoofer op “OFF” (uit) ingesteld in menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
ESPAÑOL
• Niveau voor surroundkanalen te laag ingesteld in menu
“Speaker Levels”.
Geen geluid uit middelste
kanaal.
• Bron is een 2/0 (etc.).
• Speel een bekende 5.1-kanaals opname af of
selecteer de modus Dolby Pro Logic Iix Music.
• Dolby Digital- of DTS-opname zonder middelste
kanaal. Center ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
ITALIANO
• Sub-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
M15 HD reageert niet op HTRM
afstandsbediening.
M15 HD reageert niet
op frontpaneel of
afstandsbediening.
• Controleer aansluitingen.
• Broncomponent niet geconfigureerd voor multikanaals
digitale uitgang.
• Controleer instellingen broncomponent.
• Resolutie-instelling wordt niet ondersteund door het TVtoestel/ Beeldscherm.
• U kunt de videodisplay herstellen door de twee
toetsen LISTENING MODE en TONE DEFEAT
op het voorpaneel ingedrukt te houden en
vervolgens beide toetsen los te laten.
• Batterijen leeg of onjuist geplaatst.
• Controleer batterijen.
• IR-ruitje op afstandsbediening of IR AV-receiverruitje op
M15 HD niet zichtbaar.
• Controleer IR-ruitjes en controleer geen
obstakels tussen afstandsbediening en
M15 HD .
• Frontpaneel van M15 HD in zeer fel zonlicht of
omgevingslicht.
• Verminder zonlicht/kamerverlichting.
• Fout in microprocessor.
• Schakel de M15 HD uit via de aan/uitschakelaar op het achterpaneel en trek de
stekker uit het stopcontact.
• M15 HD kan te heet zijn geworden.
• Wacht vijf minuten, sluit opnieuw aan en
schakel in.
• 12V TRIGGER IN/OUT is ingesteld op AUTO.
• Schakel over op 12 V TRIGGER IN/OUT OFF.
NEDERLANDS
Geen videodisplay.
• Digitale uitgang van bron is niet op een digitale ingang van
de M15 HD aangesloten.
SVENSKA
Geen Dolby Digital/DTS.
DEUTSCH
• Center-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
РУССКИЙ
Fabrieksinstellingen (alleen de versie voor 120V) : Druk tegelijkertijd op [Source ] + [Tone Defeat]
Fabrieksinstellingen (alleen de versie voor 230V) : Druk tegelijkertijd op [ Source ]+ [Tone Defeat]
41
NASLAG
TECHNISCHE GEGEVENS
ENGLISH
ALGEMENE SPECIFICATIES
FRANÇAIS
Ingangen op lijnniveau Ingangsimpedantie (R & C) (Weerstand en Capacitatie)
Ingangsgevoeligheid
Maximum ingangssignaal
Signaal/ruis-verhouding, A-gewogen
Kanaalscheiding
Frequentierespons
Frequentierespons (Subwoofer-uitgang)
56 kΩ + 220 pF
40 mV (ref. 500 mV uit)
>8 Vrms
>90 dB (ref. 500 mV in 500 mV uit, volume ingesteld op versterkingsfactor)
>80 dB (A-gewogen, ref. 2V, Volume maximum)
>70 dB (ref. 1 kHz/10 kHz)
±0,3 dB (ref. 20 Hz - 20 kHz, Tone Active (Toonafstellingen Actief ))
±0,3 dB (ref. 20 Hz - 20 kHz, Tone Defeat (Toonafstellingen Blokkeren))
10 Hz – 200 Hz (ref. -3 dB)
Uitgang Maximaal uitgangsniveau
Totale harmonisch vervorming (CCIF IMD, DIM 100)
>8 Vrms aan een belasting van 600 Ω
<0,005% (ref. 20 Hz - 20 kHz, 2V uit)
ESPAÑOL
Toonregelingen
Hoge tonen
Lage tonen
±10 dB bij 10 kHz (ref. 2V in 2V uit)
±10 dB bij 100 Hz (ref. 2V in 2V uit)
Stroomverbruik
Normale werking
Stand Standby
80 W
<1 W
ITALIANO
AFMETINGEN EN GEWICHT
Afmetingen van de unit (B x H x D)
Nettogewicht
Transportgewicht
435 x 145 x 385 mm (Bruto*)
13,1 kg
22 kg
* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, volumeknop en klemmen op het achterpaneel.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor bijgewerkte documentatie en kenmerken en de nieuwste informatie over de M15 HD kunt
u terecht op www.NADelectronics.com.
DEUTSCH
Geproduceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde
verleende en aangevraagde octrooien. DTS is een gedeponeerde handelsmerk en de DTS-logo’s, het symbool, DTS-HD en DTS-HD Master Audio zijn handelsmerken van DTS, Inc. ©1996-2009 DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
NEDERLANDS
HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
Geproduceerd onder licentie van Audyssey Laboratories. Amerikaanse octrooien en octrooien in andere landen aangevraagd. Audyssey MultEQ XT is een handelsmerk van Audyssey Laboratories.
Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation
en andere rechthebbenden.Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt
gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.
SVENSKA
РУССКИЙ
42
43
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ENGLISH
www.NADelectronics.com
©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
M15 HD Manual Issue 1.3-06/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising