NAD | M2 | manual | NAD M2 Direct Digital Amplifier Användarmanual

NAD M2 Direct Digital Amplifier Användarmanual
NEDERLANDS
Bruksanvisning
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Direct Digital Amplifier
ENGLISH
M2
РУССКИЙ
®
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK
FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ
APPARATEN.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1 Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall
läsas innan apparaten tas i bruk
2 Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas
för framtida bruk.
3 Beakta Varningarna - Alla varningar på appraten och i
bruksanvisningen måste följas.
4 Följ Instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall
följas.
5 Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd
inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring
6 Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
7 Vatten och Fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten,
exampelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder
även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng
och liknande.
8 Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn,
stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på
barn eller vuxna , och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ,
väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans
med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens
instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren
rekommenderar.
9
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och
ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
10 Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge
apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning.
Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa,
på en säng eller på en tjock mattaeller liknande yta. Produkten får inte
byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig
ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
11 Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om
du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din
handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förförstärkaren från elnätet
är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig.
Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på
ett par månader.
12 Jordning och fasvändning - Denna apparat skall anslutas till ett jordat
uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka
ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta
kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan
även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som
ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig
utrustning i anläggningen.
13 Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att
trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga
med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
14 Jordning av utomhusantennen - Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkra dig om att antennen
eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag
och statiska urladdningar Gäller enbart USA/Kanada: Article 810 of the
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard
to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding
of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding
conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding
electrodes, and requirements for the grounding electrode.
2
BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER
Gäller enbart USA/Kanada: This reminder is provided to call the CATV
system installer’s attention to Section 820-40 of the NEC which provides
guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable
ground shall be connected to the grounding system of the building, as
close to the point of cable entry as practical.
15 Blixtnedslag- För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller
när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar
vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att
förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via
kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med
antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt
noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det
kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska
stötar.
18 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in
någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan
komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten
vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.
VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR
ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM
EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM
VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA
NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL
AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR
BRAND.
19 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och
överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen.
Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i
skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att
återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken
på att den behöver lämnas in för reparation.
SYMBOLEN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR
FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE
SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL
TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM
APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT
SOM MEDFÖLJER APPARATEN.
När Baksidans POWER kontakt står i läge ON förbrukar apparaten ändå en
viss nominell viloström från vägguttaget.
Vägguttaget skall finnas nära apparaten och vara lättåtkomligt.
ITALIANO
OBSERVERA!
Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen
godkänts av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och
krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING
För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet
utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar)
på minst:
Höger och vänster sida: 10 cm
Baksidan: 10 cm
Ovansidan: 50 cm
РУССКИЙ
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA
STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH
SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.
ESPAÑOL
VARNING!
FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL
DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.
FRANÇAIS
20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att
serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen
specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till
delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska
stötar eller andra olyckor.
21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern
att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar
som avsett.
22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt
som rekommenderas av tillverkaren.
23 Värme - Installera inte i närheten av några värmekällor som exempelvis
element, elkaminer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare)
som producerar värme.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
3
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras
som hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral
som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt,
förpackningen och bruksanvisning finns en symbol som
markerar detta.
FRANÇAIS
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning
av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala
miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.
ESPAÑOL
INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA
BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA
PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET ) (GÄLLER ENBART
EUROPEISKA KUNDER)
Batterier som bär någon av dessa symboler skall
lämnas till återvinninsstationernas behållare för
batteriavfall och inte kastats bland hushållssopor. Det
rekommenderas starkt att man vidtar nödvändiga
åtgärder för att samla ihop miljöfarliga produkter som
denna så att de inte haamnar tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
ITALIANO
Konsumenter får under inga omständigheter
slänga uttjänta batterier bland hushållssoporna.
För att kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna
samlas separat och lämnas in på anläggningar som har insamling av
uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning av
batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på
orten eller handlaren där du köpt produkten.
DEUTSCH
Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier
undviker man potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan
på miljön som annars är risken.
NEDERLANDS
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT
KAN SE DET)
Du hittar modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi
rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt
tillgängliga för framtida bruk.
Modell Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serie Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SVENSKA
РУССКИЙ
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2009, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
4
INTRODUKTION
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Var vänlig och spara lådan och allt packmaterial som du fick med din M2.
Om du skulle behöva flytta eller transportera din M2 är detta den säkraste
förpackningen. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater
som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla:
Spara kartongen!
VARNING
M2 använder “flytande jordning” internt. Externa apparater som kopplar
samman höger och vänster kanal som exempelvis högtalaromkopplare,
hörlursadaptrar mm som kopplar samman höger och vänster kanal ,
kan inte användas med M2. Vänster och höger kanal får aldrig kopplas
samman.
2 Se till att OFF/AUTO trigger omkopplaren på M2 bakpanel är satt till
OFF. Anslut nätsladden till nätkontakten och koppla sedan in det i
vägguttaget.
VARNING
För bästa prestanda skall M2 kopplas till ett jordat nätuttag eller jordas
separat. Se till att ditt system jordas korrekt.
Använd kablar av hög kvalitet för bästa prestanda och tillförlitlighet.
Försäkra dig om att kablar och kontakter inte är skadade och att
kontakterna är ordentligt isatta. För bästa resultat bör du använda en
högtalarkabe med minst 1,5mm2 ledningsarea.
ESPAÑOL
1 Anslut dina högtalare till LEFT och RIGHT högtalarterminalerna och dina
signalkällor till motsvarande ingångar på M2 bakpanel.
BRA ATT VETA VID INSTALLATION
Din NAD M2 bör placeras på en jämn, plan yta. Undvik att placera den
i direkt solljus eller nära källor som alstrar fukt eller värme. Se till att
apparaten får tillräckligt med ventilation. Placera inte apparaten på ett
mjukt underlag some exempelvis en matta. Placera inte apparaten instängt
som exempelvis i en bokhylla, eller i ett kabinett som kan hindra luftflödet
genom ventilationshålen. Se till att apparaten är avslagen innan man gör
några anslutningar.
Om det skulle komma in vatten i din NAD M2, stäng av apparaten och
koppla ur nätkontakten ur vägguttaget. Låt en kvalificerad reparatör se över
apparaten innan du försöker använda den igen.
ITALIANO
Se till att alla anslutningar till din M2 gör med apparaten frånkopplad
från elnätet. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller
drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller
kopplar ur signal- eller nätkablar.
FRANÇAIS
SNABBSTART
Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya M2 kan
erbjuda, kan du använda nedanstående “SNABBSTART”-instruktioner för att
komma igång.
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
TA INTE AV APPARATENS LOCK, DET FINNS INGA DELAR SOM DU
SOM ANVÄNDARE KAN ÅTGÄRDA.
3 Sätt POWER omkopplaren på baksidan i läge “ON”. Standby Lysdioden
kommer att lysa orange (standby-läge).
DEUTSCH
4 Slå på M2 genom att trycka på STANDBY knappen på apparatens
framsida. STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått och
displayen tänds.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
5 Tryck på respektive knapp på apparatens framsida för att välja önskad
insignal.
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
1
2
3
4
FRANÇAIS
ESPAÑOL
5
6
7
8
9
10 11
12
13
ITALIANO
DEUTSCH
1 STANDBY LYSDIOD: Denna indikator tänds och lyser orange när M2 är
i viloläge. När M2 är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.
11 SINGLE ENDED: Välj signalkällan ansluten till SINGLE ENDED L och
SINGLE ENDED R baksidans terminaler som aktiv ingång.
2 STANDBY-KNAPP: Tryck på denna knapp för att sätta på M2. STANDBY
lysdiod ändrar färg från orange till blått och displayen tänds. Trycker
man på knappen en gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.
12 LOOP (DIGITAL PROCESSOR LOOP): Denna funktion ger möjlighet
för digitala filter i signalkedjan. Detta är den digitala varianten till
den analoga “Tape Monitor Loopen” Här är ett exempel på hur man
använder denna funktionen.
a Anslut en digital signalkälla till OPTICAL 1 TosLink optiska kontakt på
apparatens baksida.
b Anslut OPTICAL LOOP OUT på apparatens baksida till OPTICAL IN på
en Mac eller annan processor där signalen kan behandlas med olika
typer av delningsfilter, equalizers eller rumskorrigeringsprogram
(Kontrollera on din Mac eller processor har dessa möjligheter).
c Skicka sedan ut den behandlade signalen från din Mac eller
processorns motsvarande Optiska utgång till M2s OPTICAL LOOP IN
så att signal-loopen är komplett.
d Tryck på frontpanelens “loop” knapp för att välja att lyssna på
den behandlade signalen via OPTICAL 1. När “loop” funktionen är
aktiverad, kommer “LOOP” att visas i displayen i den nedre vänstra
delen av displayen på apparaten efter det att samplingsfrekvensen
på källan visats kort.
VIKTIG INFORMATION
Baksidans POWER kontakt måste vara i läge ON för att Standbyknappen skall fungera. Efter att man tryckt på STANDBY knappen, tar
det ett litet tag innan M2 startats. Vänta tills “NAD M2” visas i displayen
släckts innan du väljer signalkälla eller använder någon annan funktion
på din M2.
3 VAKUUMFLUORESCENSDISPLAYEN (PUNKTMATRIS-DISPLAY;
VFD-DISPLAYEN): Här visas visuell information om vald ingång,
menyalternativ, volyminställning och annan relaterad information och
inställningar.
NEDERLANDS
4 VOLUME (VOLYM): Använd denna ratt för at justera M2s volymnivå.
Vrid ratten medurs för att höja volymen, moturs för att sänka den. M2
har en volymkontroll som reagerar på hastigheten, snabba rörelser
ändrar volymen i stora steg, långsamma rörelser ändrar nivån i 0.5dB
steg. VOLUME ratten används också för att göra andra inställningar när
MENU knappen är aktiverad.
5 COAX 1: Välj signalkällan ansluten till COAX 1 på baksidans terminal
som aktiv ingång.
SVENSKA
6 COAX 2: Välj signalkällan ansluten till COAX 2 på baksidans terminal
som aktiv ingång.
7 OPTICAL 1: Välj signalkällan ansluten till OPTICAL 1 på baksidans
terminal som aktiv ingång.
8 OPTICAL 2: Välj signalkällan ansluten till OPTICAL 2 på baksidans
terminal som aktiv ingång.
РУССКИЙ
9 AES/EBU: Välj signalkällan ansluten till AES/ EBU IN på baksidans
terminal som aktiv ingång.
10 BALANCED: Välj signalkällan ansluten till BALANCED L och BALANCED
R baksidans terminaler som aktiv ingång.
6
VIKTIG INFORMATION
Med “loop” funktionen aktiverad kommer det inte att komma något
ljud om någon del av loop kedjan inte är inkopplad (dvs. Om någon
anslutning saknas mellan OPTICAL OUT och “OPTICAL LOOP IN”, etc).
Tryck på “loop” knappen igen för att avaktivera eller stänga av “loop”
funktionen (“LOOP” slacks i displayen) och återgå till normal lyssning
eller för att lyssna direkt till en signalkälla.
NOTERA
Denna digitala processor loop funktion kan användas till alla analoga
och digitala ljudsignalkällor (Optical 1-2, Coax 1-2, AES/EBU, BALANCED
och SINGLE-ENDED).
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
NOTERA
Om du dämpar signalen för mycket minskar det upplösningen för
signalen i A/D Omvandlaren.
FIXED (Fast Nivå): Denna instälningen skall väljas när M2 är
ansluten till utgången på en förförstärkare och används främst som
en effektförstärkare. Utsignalen är fast och M2s Volymkontroll är
förbikopplad. Justera signalnivån med signalkällans volymkontroll
eller liknande.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
LEVEL TRIM (nivåjustering): Justera insignalen för BALANCED eller
SINGLE-ENDED mellan -9dB till 0dB eller FIXED.
-9dB till 0dB: Höj eller sank nivån på insignalen mellan -9dB till 0dB.
Detta damper signalen innan Analog/Digital (A/D) omvandlaren.
Om den analoga insignalen låter förvrängd eller överstyrd bör den
dämpas.
BYTE AV NAMN PÅ EN SIGNALINGÅNG
Man kan byta namn på ingångarna så att de passer ens egna preferenser.
Man kan använda upp till 20 tecken för att byta namn på en signalingång.
Nedan visas proceduren för hur man byter en signalingång.
Exempel: Byt namn på “DIGITAL OPTICAL 1” till “BD PLAYER”.
1 Tryck på “optical 1” på frontpanelen för att välja “DIGITAL OPTICAL 1”
ingången. Tryck sedan på “optical 1” knappen och hall den intryckt
tills “DIGITAL OPTICAL 1” visas i den nedre delen av displayen och
“D” blinkande (“DIGITAL OPTICAL 1” visas även i den over delen av
displayen).
2 Vrid på VOLUME ratten inom 5 sekunder med eller motsols för att välja
första tecknet(“B” i den alfabetiska listan). Tecknen du kan använda är
0-9, _ (mellanslag) och A-Z.
3 Tryck på knappen “loop” på apparatens framsida för att spara tecknet
och gå vidare till nästa tecken. Upprepa steg 2 och 3 för varje tecken i
en sekvens.
4 Avsluta proceduren med att byta namn genom att trycka på “menu”
knappen för att spara det nya namnet på signalingången.
BRA ATT VETA
· Byte av namn kan bara göras via reglagen på apparatens framsida.
· Om inga ändringar görs inom 5 sekunder med knapparna kommer
proceduren att avslutas och ändringarna sparas inte.
· Du kan avsluta proceduren genom att trycka någon annan knapp
på fronten (utom “Loop, “menu” annars sparas det senaste inmatade
tecknet). De senast inmatade tecknen sparas.
ITALIANO
13 MENU: Bläddra för att se alla tillgängliga alternative som LEVEL TRIM och
SAMPLE RATE alternativ för BALANCED och SINGLE-ENDED insignaler så
väl som alternativen för SPEAKER COMPENSATION och POLARITY. Dessa
menyalternativ kommer man åt efter att man tryck på MENU knappen
och sedan vrider på VOLUME ratten med eller motsols för att ställa in
önskad parameter. Släpp VOLUME ratten när du når önskad inställning.
Ändringen får effekt efter ett par sekunder när displayen återgår till att visa
grundinformationen (vald ingång och volyminställning). Tryck på MENU
knappen igen för att välja ett annat menyalternativ.
ENGLISH
APPARATENS FRAMSIDA
DEUTSCH
SAMPLE RATE (SAMPLINGSFREKVENS - 48 kHz, 96 kHz, 192
kHz): Välj önskad samplingsfrekvens för A/D omvandlaren. Högre
samplingsfrekvenser ger möjlighet för filter att verka utanför hörbart
område och anses generellt ge bättre ljudkvalitet, speciellt i de högre
frekvenserna. Du kna behöva reducera samplingsfrekvensen om du
använder en Digital Processor Loop, eftersom många externa apparater
inte kan hantera 96 kHz eller 192 kHz.
NEDERLANDS
SPEAKER COMPENSATION (HÖGTALARKOMPENSATION - 2 Ohms,
4 Ohms, 5 Ohms, 6 Ohms, 7 Ohms, 8 Ohms, >8 Ohms): Digital
impedanskompensationsfilter gör att man kan justera den översta
oktaven så att den matchar högtalarens impedans. Detta resulterar
i en helt rak frekvensgång upp till 20 kHz. Effekten av detta filtret
kanske inte är direct hörbart* men är mätbart och det kompenserar
för den lilla bieffekten av filtrena som återskapar signalen från 288 kHz
samplingsfrekvensen på förstärkaren.
*Undantaget är vissa elektrostathögtalare som kan ha extremt låg
impedans vid höga frekvenser. Ju lägre impedans vid höga frekvenser,
desto store avvikelse från rak frekvensgång.
SVENSKA
POLARITY (POLARITET - POSITIVE, REVERSED): Gör att man kan
kompesera för inspelningar gjorda med omvänd polaritet.
Positive: Gör att en signal med positiv sinusvåg vid ingången
kommer att vara positiv på utgången.
Reversed (omvänd): Gör att en signal med positiv sinusvåg vid
ingången kommer att vara negativ på utgången
РУССКИЙ
VIKTIG INFORMATION
För alla alternativen ovan gäller att gjorda inställningar inte utförs
direkt när man väljer dem. Det kommer att dröja ett litet tag innan
inställningarna utförs.
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FRANÇAIS
ESPAÑOL
16
17
18
SE UPP!
Koppla in alla sladdar till M2 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande
apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
ITALIANO
1 BALANCED: Anslut en signalkälla med XLR ljudutgångar till dessa
terminaler. Se till att stiften är konfigurerade enligt följande – Pin 1: Jord,
Pin 2: Positiv (signal varm) och Pin 3: Negative (signal kall).
2 SINGLE-ENDED: Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta dessa
kontakter till vänster och höger analog utgång på en CD-spelare,
förförstärkare eller processor.
DEUTSCH
3 DIGITAL AUDIO (COAX 1-2): Anslut en koaxial S/PDIF-format
digitalutgång från en källa som exempelvis en SACD/CD, HDTV eller
satellitmottagare och andra lämpliga apparater.
NEDERLANDS
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL OUT): Här ansluter du apparater som
kan spela in digitalt, CD-recorder, receiver, datorljudkort eller annan
digital processor, via koaxial DIGITAL OUT till motsvarande S/PDIF
digitalingång.
4 DIGITAL AUDIO (OPTICAL 1-2): Anslut en optisk S/PDIF-format
digitalutgång från en källa som exempelvis en SACD/CD, HDTV eller
satellitmottagare och andra lämpliga apparater.
SVENSKA
VIKTIG INFORMATION
För highend signalkällor med högre samplingsfrekvenser som 176kHz
och 192kHz, rekommenderar vi att man ansluter dem med AES/EBU
IN kontakten. AES/EBU IN är väl lämpad att hantera källor med dessa
ultrahöga samplingsfrekvenser.
РУССКИЙ
5 DIGITAL AUDIO OPTICAL LOOP (OPTICAL LOOP OUT, OPTICAL
LOOP IN): Här ansluter du apparater som kan spela in digitalt,
CD-recorder, receiver, datorljudkort eller annan digital processor, via
OPTICAL LOOP OUT till motsvarande S/PDIF digitalingång. OPTICAL
LOOP OUT terminalen är samma digitala utgång som kan matas till en
Mac eller processor där signalen kan bearbetas med ett brett utbud av
tredjeparts filter, equalizers eller rumskorrektions program.
8
Den bearbetade signalen från din Mac eller processorn skickas sedan
till motsvarande Optiska utgång till M2s OPTICAL LOOP IN så att signalloopen är komplett.
Se även avsnittet om “LOOP (DIGITAL PROCESSOR LOOP)” under
“IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN – APPARATENS FRAMSIDA”.
6 AES/EBU IN: Den digitala ljudströmmen från professionella ljudkällor
som SACD/CD spelare eller processorer kan anslutas till denna XLR
anslutning. För highend signalkällor med högre samplingsfrekvenser
som 176kHz och 192kHz, rekommenderar vi att man ansluter dem med
AES/EBU IN kontakten. AES/EBU IN är väl lämpad att hantera källor med
dessa ultrahöga samplingsfrekvenser.
7 DIGITAL SOFT CLIPPING™: Kopplar in NADs egna Soft Clipping kretsar
på alla kanalerna. Soft Clipping begränsar mjukt utsignalen på M2 för
att minimera hörbar distorsion om förstärkare överbelastas eller drivs för
hårt. Vi rekommenderar att man alltid har Soft Clipping aktiverat för att
minska risken för distorsion vid höga ljudnivåer. Dock kan den stängas
av vid kritisk lyssning och för att bevara optimal dynamik.
8 OFF/AUTO TRIGGER OMKOPPLAREN: Med omkopplaren i AUTO
läget är STANDBY knappen på framsidan och M2 fjärrkontrolls [ON/OFF]
knapp urkopplad. I detta läget kan bara M2 sättas på från standbyläget när det finns +12V DC påkopplat eller kopplas bort från +12V
TRIGGER IN kontakten. Koppla om OFF/AUTO omkopplaren till OFF
för att M2 skall sättas på normalt (eller stängas av till standby läge)
genom att använda STANDBY knappen på framsidan eller [ON/OFF] på
fjärrkontrollen.
NOTERA
Baksidans POWER kontakt måste vara i läge ON för att Standbyknappen skall fungera. Koppla om POWER omkopplaren till ON
läget för att kunna använda +12V Trigger IN eller OFF/AUTO Trigger
omkopplaren funktionen såväl som STANDBY knappen på framsidan.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
BI-WIRING
De flesta moderna kvalitets högtalare har möjlighet för Bi-wiring. Med
detta separerar HF delningsfiltret från LF delningsfiltret och erbjuder
ökad prestanda genom att hindra LF returströmmar från att påverka
HF prestanda. Om du väljer att bi-wire, se till att ta bort “länkarna” på
högtalaren som ansluter LF och HF delarna (dessa följer med för att
enkelt kunna ansluta högtalarkablar på vanligt sätt.). Manualen för dina
högtalare berättar mer om detta.
VARNING
M2 använder “flytande jordning” internt. Externa apparater som kopplar
samman höger och vänster kanal som exempelvis högtalaromkopplare,
hörlursadaptrar mm som kopplar samman höger och vänster kanal ,
kan inte användas med M2. Vänster och höger kanal får aldrig kopplas
samman.
12 POWER SWITCH (HUVUDSTRÖMBRYTARE): POWER kontakten är
apparatens huvudströmbrytare.. När kontakten står i ON positionen är M2
i standby-läge som visas av den oranga Status lysdioden ovanför standbyknappen på apparatens framsida. Tryck på STANDBY knappen på framsidan
av M2 för att sätta på eller stänga av M2 till standby-läge. Om du har för
avsikt att inte använda M2 på ett tag så stänger du av den med POWER
kontakten genom att sätta den i OFF positionen. När POWER omkopplaren
står i OFF läget kan man inte använda STANDBY knappen på appatens
framsida eller på fjärrkontrollen för att sätta på M2.
16 RS-232: Anslut detta gränssnittet med en RS-232 seriellkabel (följer inte
med) till en Windows® kompatibel PC för att kunna styra M2 HD med
NADs egna PC program. NAD är en certifierad partner till AMX, Control4,
Crestron och Savant och har fullt stöd för extrena styrenheter. Kontakta
din NAD specialist för mer information.
17 IR IN (IR-INGÅNG): Om du ansluter den här ingången till utgången på
en IR-”förlängare” (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången
på en annan komponent kan du styra M2 från ett annat rum.
18 JORDTERMINAL: M2 skall kopplas till ett jordat nätuttag eller jordas
separat. Använd denna terminal för att jorda M2 på ett korrekt sätt.
Använd en jordkabel eller motsvarande för att ansluta M2 till jord via
jordterminalen. Efter att du kopplat in den skall du spänna åt terminalen
så att kabeln sitter säkert.
SKALADE KABLAR OCH PINN-KONTAKTER
Skalade kablar och pinn-kontakter skall stickas in i hålet i terminalens skaft.
Skruva upp högtalarterminalens muttern tills hålet i skaftet syns. Tryck in
den skalade kabeln eller pinn-kontakten genom hålet och spänn fast den
med muttern ordentligt. Var noga med att inga lösa delar eller kardeler
kommer utanför och vidröra bara metalldelar.
NEDERLANDS
Använd alltid högtalarkabel med en grovlek på minst 1.5mm eller
tjockare till din M2. De kraftiga högtalarterminalerna som tål höga
strömstyrkor kan användas som skruvterminaler eller för kablar med
antingen spadar eller pinn-kontakter eller kablar med skalade ändar.
15 LEFT SPEAKERS (VÄNSTER HÖGTALARE): Anslut vänster högtalare
till terminalerna märkta “L +” och “L-” var noga med att se till att “L+”
ansluts till “+” terminalen på din högtalare och “L-” ansluts till högtalarens
“-” terminal. Det finns två uppsättningar av terminaler för VÄNSTER
HÖGTALARE och dessa har samma funktion (parallellt anslutna) och vars
funktion är att underlätta Bi-wiring med kraftiga audiofilkablar. Se även
avsnittet ovan om “RIGHT SPEAKERS (HÖGER HÖGTALARE)”.
SPADKONTAKTER
Kontakterna fästs under den skruvbara delen på kontakten som sedan
skruvas åt tight så att kontakten sitter säkert. Försäkra dig om att kontakten
sitter fast ordentligt och det inte finns någon risk för att de kommer
i kontakt med någon metall på apparatens baksida eller några andra
kontakter, då detta kan skada apparaten
SVENSKA
11 RIGHT SPEAKERS (HÖGER HÖGTALARE): Anslut höger högtalare till
terminalerna märkta “R +” och “R-” var noga med att se till att “R+” ansluts
till “+” terminalen på din högtalare och “R-” ansluts till högtalarens
“-” terminal. Det finns två uppsättningar av terminaler för HÖGER
HÖGTALARE och dessa har samma funktion (parallellt anslutna) och
vars funktion är att underlätta Bi-wiring med kraftiga audiofilkablar.
Dubbelkolla dina högtalaranslutningar innan du sätter på din M2.
FRANÇAIS
VIKTIG INFORMATION
Använd inga andra typer eller värden på säkringar. Om dessa
instruktioner inte följs kan du orsaka skada på förstärkaren eller
omgivande utrustning, man kringgår säkerheten som byggts in i M2 och
sätter garantin ur spel.
ESPAÑOL
10 +12V TRIGGER OUT (+12V TRIGGER UTGÅNGEN): 12V trigger
utgången används för att styra extern utrustning Som är utrustad med
en 12V trigger ingång. Denna utgång har 12V spänning när M2 är
påslagen och 0V när apparaten är avslagen eller i standbyläge.
ITALIANO
14 SÄKRINGSHÅLLARE: Om du mot förmodan skulle behöva byta en
säkring, kopplar du först ur nätkabeln ur vägguttaget. Koppla ur
nätanslutningen från M2s nätuttag. Koppla sedan ur alla anslutningar
från förstärkaren. Använd en vanlig skruvmejsel för att öppna
säkringshållaren via öppningen i hållarens överkant. Med skruvmejseln
på plats, trycker du till och drar hållaren utåt. Ersätt bara säkringen med
en av samma typ och specifikationer.
DEUTSCH
9 +12V TRIGGER IN (+12V TRIGGER INGÅNG): Denna ingången
kan man använda för att kontrollera av- och påslag från någon annan
apparat t.ex. en förförstärkare, en förstärkare eller en AV-processor
etc. som är utrustade med en “Trigger” funktion för fjärrstyrt av- och
påslag. Anslut denna +12V-trigger ingång till den andra apparatens
motsvarande +12V DC utgång med en mono kabel med 3.5mm
hankontakt.
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
РУССКИЙ
13 NÄTBRUNN: M2 levereras med en separat nätkabel. Innan denna
ansluts till ett vägguttagbör du se till att den sitter säkert ansluten i NAD
M2s nätbrunn först. Koppla alltid ur nätkontakten ur väggkontakten
först innan du kopplar ur den ur M2s nätbrunn.
9
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
EXEMPEL PÅ HUR DU JORDAR M2 VIA JORDTERMINALEN
PÅ APPARATENS BAKSIDA
FRANÇAIS
ESPAÑOL
BRA ATT VETA
· Illustrationen ovan visar hur M2 ansluts till jord via en vattenledning i
metall. Det kan finnas andra jordpunkter du kan använda i ditt hem.
Konsultera en behörig elektriker för att hitta och installera en jordpunkt
i ditt hem. NAD är inte ansvarig för fel, skador eller kostnader som kan
uppstå i samband med installation, anslutning eller jordning av din M2.
· Det följer inte med någon Jordkabel med din M2.
DIGITAL POWERDRIVE
ITALIANO
M2 använder NADs propritära Digital PowerDrive™ förstärkarteknologi som
ger ett substantiellt tillskott under korta tidsperioder. Forskning har visat
att effekttoppar med en faktor av tio gentemot genomsnitts effekten kan
krävas för att kunna återge väl inspelad musik på ett korrekt sätt. Digital
PowerDrive klarar detta på ett unikt sätt. Musik återges mer dynamiskt och
“öppet” med PowerDrive eftersom musikaliska transienter inte reduceras
eller komprimeras.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
10
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ENGLISH
M2 FJÄRRKONTROLL
1 ON : Tryck på ON knappen för att sätta på apparaten från standby till drift
1
2
2 OFF : Tryck på OFF knappen för att stänga av apparaten till standby-läge.
3 COAX 1-2, OPT 1-2, AES/EBU: Välj Coaxial, Optical eller AES/EBU digitalignalingång.
4
4 PRO LOOP: Aktivera eller deaktivera “loop” funktionen.
FRANÇAIS
3
5 BALANCED: Välj BALANCED signalingång.
SINGLE-ENDED: Välj SINGLE-ENDED signalingång.
5
6 MUTE: Ljudutsignalen stängs av tillfälligt.
7 DIM: Växla för att reducera eller återställa ljusstyrkan på displayen.
: Öka eller sänk loudness nivån.
9
DEUTSCH
ITALIANO
9 DEVICE SELECTOR 1-2: Växla mellan DVD och
CD styrfunktionerna. Ställ i läge”1” för stt styra
CD funktioner - kompatibla med NAD modeler
som C 515BEE, C 545BEE, C 565BEE och M5. Ställ
i läge”2” för stt styra DVD funktioner - kompatibla
med NAD modeler som T 535, M55, T 585 och
DVD delen på L 54, VISO FIVE och VISO TWO.
ESPAÑOL
8 VOL
STYRFUNKTIONER FÖR NAD CD-SPELARE (för kompatibla NAD CD eller SACD/CD-spelare):
Ställ in apparatväljaren som “1” för att komma åt dessa knappar.
REPEAT: Upprepa spår, fil eller allt.
RANDOM: Spela upp spåren/filer i slumpmässig ordning.
: Öppna och stäng skivfacket.
: Stoppa avspelningen.
: Pausa avspelningen tillfälligt.
: Gå till början på aktuellt/föregående spår eller fil.
: Starta avspelningen.
: Gå till nästa spår eller fil.
NEDERLANDS
8
STYRFUNKTIONER FÖR NAD DVD-SPELARE (för kompatibla NAD DVD-spelare): Ställ in
apparatväljaren som “2” för att komma åt dessa knappar.
TITLE: Visar DVD title meny.
MENU: Öppna menyn på en DVD-skiva.
DISP: Aktivera OSD-menyn.
RTN: Stänga ett menyfönster.
: Välj en post i menyn.
ENTER: Bekräfta val i menyerna.
: Öppna och stäng skivfacket.
: Stoppa avspelningen.
: Pausa avspelningen tillfälligt.
: Gå till början på aktuellt/föregående spår, fil eller kapitel.
: Starta avspelningen.
: Gå till nästa spår, kapitel eller fil.
SVENSKA
7
РУССКИЙ
6
11
REFERENS
FELSÖKNING
ENGLISH
TILLSTÅND
TROLIG ORSAK
MÖJLIGA LÖSNINGAR
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
Displayen visar
“PROTECTION
LEFT AMP SHORT”.
Displayen visar
“PROTECTION
RIGHT AMP SHORT”.
Displayen visar
“PROTECTION
LEFT AND RIGHT SHORT”.
Displayen visar
“PROTECTION
LEFT CHANNEL ERROR”.
Displayen visar
“PROTECTION
RIGHT CHANNEL ERROR”.
Displayen visar
“PROTECTION
LEFT AND RIGHT ERROR”.
Displayen visar
“MAIN POWER ERROR”.
Displayen visar
“START UP ERROR
POWER OFF”.
Displayen visar
“OVERHEAT”.
• Vänster utgång kortsluten.
Ingen ström.
• Nätsladden är inte ansluten.
• Stäng av M2 med huvudströmbrytaren
på baksidan. Försäkra dig o matt det finns
tillräckligt utrymme på alla sidor om M2 så
att den får tillräcklig ventilation. Efter att M2
har svalnat kan man fortsätta att använda den
som vanligt.
• Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
• Avstängning med huvudströmbrytaren, POWER.
• Sätt POWER knappen på baksidan i läge “ON”.
M2 alltid i standby läge; kan inte
sättas på i läge ON med STANDBY
knappen på framsidan eller [ON] på
fjärrkontrollen.
• OFF/AUTO TRIGGER omkopplaren inställd på läge
“AUTO”.
• Koppla om OFF/AUTO TRIGGER omkopplaren
till “OFF”.
Inget ljud.
• Nätkabeln ej ansluten eller apparaten ej påslagen.
• Kontroller nätkabeln och att apparaten är
påslagen.
• Kontrollera att en aktiv insignal finns vid
ingångskontakterna.
• Vrid upp volymen till en hörbar nivå.
• Höger utgång kortsluten.
• Vänster och höger utgång kortsluten.
• Internt fel på vänster kanal.
• Internt fel på höger kanal.
• Internt fel på vänster och höger kanal.
NEDERLANDS
SVENSKA
M2 reagerar inte på
fjärrkontrollkommandon.
РУССКИЙ
12
• Stäng av M2 med huvudströmbrytaren på
baksidan. Om man inte gör något kommer M2
att stänga av sig själv (till Standby-läge) efter
10sekunder efter att ett fel inträffat.
• Starta M2 med huvudströmrytaren på
baksidan (om du stängt av M2 med denna)
och sedan sätter du på den med STANDBY
knappen eller [ON] på fjärrkontrollen.
• Fel på den interna nätdelen.
• Internt startfel när apparaten startades.
• M2 är för varm på grund av otillräcklig ventilation.
• Den vanliga signalkälleingången har ingen insignal på
den motsvarande anslutningen på baksidan.
• Volymen är ställd på den lägsta inställningen.
Inget ljud i ena kanalen.
• Stäng av M2 med huvudströmbrytaren på
baksidan. Om man inte gör något kommer M2
att stänga av sig själv (till Standby-läge) efter
10sekunder efter att ett fel inträffat.
• Kontrollera om du kan hitta någon
kortslutning vig högtalarutgångarna innan du
startar M2 igen.
• LOOP” funktionen är inkopplad och någon del i “loop”
kedjan är urkopplad (dvs. Om någon anslutning saknas
mellan OPTICAL OUT och “OPTICAL LOOP IN”, etc).
• Kontrollera “loop” uppkopplingen.
• Högtalarna inte korrekt anslutna eller trasiga.
• Kontrollera anslutningarna till högtalarna.
• En signalkabel är urkopplad eller skadad.
• Kontrollera kablar och kontakter.
• Batterierna i fjärrkontrollen är slut.
• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
• Batterierna isatta fel.
• Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
• IR sändaren eller mottagaren är skymd.
• Kontrollera IR-fönstren och att det är fri sikt
mellan fjärrkontrollen och M2.
• Apparatens framsida på M2 utsätts för starkt solljus eller
stark belysning.
• Minska solljuset/rumsbelysningen.
• Tryck på “loop” knappen igen för att avaktivera
eller stänga av “loop” funktionen (“LOOP” slacks
i displayen) och återgå till normal lyssning
eller för att lyssna direkt till en signalkälla.
REFERENS
ENGLISH
SPECIFIKATIONER
DIGITAL INGÅNG (COAXIAL, OPTICAL, AES/EBU)
75Ω (koaxial)
110Ω (AES/EBU)
32kHz till 192kHz
±0.5dB (ref. 20Hz Till 20kHz)
-3dB (ref. 96kHz)
>90dB (ref. 10kHz, 4Ω, 1/3 angiven effekt)
FRANÇAIS
Ingångsimpedans
Samplingsfrekvens
Frekvensgång
Kanalseparation
ANALOG INGÅNG (BALANCED, SINGLE-ENDED)
Ingångsimpedans
Ingångskänslighet
Maximal insignalnivå
Frekvensgång
Kanalseparation
36kΩ//200pF
318mV (ref. 100W)
503mV (ref. angiven effekt)
5.6 Vrms (vid -9dB nivåinställning)
±0.3dB (ref. 20Hz Till 20kHz)
>80dB (ref. 10kHz, 4Ω, 1/3 angiven effekt)
≥250W (ref. 20 Hz Till 20 kHz, Uppmätt Total Harmonisk Distorsion)
≥250W
≥300W
<0.004% (ref. 20Hz Till 20kHz, 500mW - angiven effekt)
>250W (ref. 1kHz, 8Ω, 0.1% THD)
300W
≥450W
≥650W
>27A
>95dB (A-Vägt, ref. 1W)
>119dB (A-Vägt, ref. 250W)
>2000 dB (ref. 20Hz Till 200Hz)
ITALIANO
Kontinuerlig uteffekt - 8Ω
4Ω
2Ω
Uppmätt Total Harmonisk Distorsion
(THD, med AES17 och AP passivt 20kHz LP filter)
Effekt vid klippning
IHF dynamisk effekt - 8 Ω
4Ω
2Ω
Maximal strömuttag
Signal/brusförhållande
Dämpningsfaktor
ESPAÑOL
ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
EFFEKTFÖRBRUKNING
DEUTSCH
500W (ref. 100 - 240V AC 50/60 Hz)
1W
100W
MÅTT OCH VIKT
Dimensioner (B x H x D)
Nettovikt
Bruttovikt
435 x 133 x 454 mm (Netto)
435 x 148 x 502 mm (Brutto*)
20.2kg
25.8kg
* - Brutto dimensioner inkluderar fötter, volymratt och högtalarterminaler.
РУССКИЙ
SVENSKA
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com
där du hittar den senaste informationen om din M2.
.
NEDERLANDS
Normal drift
Effektförbrukning i Standby
Tomgångseffekt
13
www.NADelectronics.com
©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
M2 Owner’s Manual Issue 1.4-02/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising