NAD | M56 | manual | NAD M56 Blu-ray Disc Player Handleiding

NAD M56 Blu-ray Disc Player Handleiding
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Blu-ray Disc™ Player
ENGLISH
M56
РУССКИЙ
®
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN.
LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN
AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1 Instructies lezen - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing
alvorens het product te gebruiken.
2 Instructies bewaren - Bewaar de veiligheidseisen en de
gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
3 Waarschuwingen naleven - Leef alle waarschuwingen die zijn
aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
4 Instructies naleven - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing
zorgvuldig na.
5 Reinigen - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken een droge doek.
6 Bevestigingen - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de
fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar
kunnen opleveren.
7 Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8 Toebehoren - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of
met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9
Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen,
te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken
kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
10 Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen
zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet
worden verstopt of afgedekt.. Deze openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks
te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet,
zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11 Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op
de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien
u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem
dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De
allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de
netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat
de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos
indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
12 Aarden of Polarisatie - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met
een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan
een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op
slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een
veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos
kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog
niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde
contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel
van de gepolariseerde stekker niet.
13 Netsnoerbescherming - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet
op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen
die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren
worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt
waar zij uit het product komen.
2
14 Aarden van de buitenantenne - Indien er aan dit product een
buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te
stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter
bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben
opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70,
verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel,
het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoereenheid, de
grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoereenheid, de
aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national
elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het
op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor
de aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15 Bliksem - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd
niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier
wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele
bliksemslag en stroompieken.
16 Elektrische kabels - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van
bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits
staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid
bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen
vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen
dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits
gezien het levensgevaar.
17 Overbelasting - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en
ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast,
omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
18 Voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken
of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische
schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN
WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD
MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN.
ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN
DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM
TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN
EN/OF BRAND VEROORZAKEN.
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN,
MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
ESPAÑOL
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ
LENBROOK AMERICA
6 Merchant Street
Sharon, MA 02067
USA
Telephone: 800 263 4641; 781 784-8586
Facsimile: 781 784-8386
FRANÇAIS
VERKLARING BLOOTSTELLING AAN RF
De antenne(s) die worden gebruikt voor deze zender moeten zo worden
geïnstalleerd dat een scheidingsafstand van ten minste 20 cm tot alle
personen wordt geboden en mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst
of worden bediend in combinatie met een andere antenne of zender dan
de antenne en zender die zich in dit apparaat bevinden.
VEREISTE CANADESE INDUSTRIE
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de
“Canadian Interference-Causing Equipment Regulations”.
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT
DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE
“GEVAARLIJKE SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET
PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN
OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER
EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN
ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET
APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.
ITALIANO
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand
of plafond volgens de instructies van de fabrikant.
23 Warmte - Plaats het niet bij warmtebronnen zoals een radiator,
verwarmingsrooster, kachel of andere apparatuur (waaronder
versterkers) die warmte produceren.
INFORMATIE OP LABELS
Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels
(FCC – Federal Communications Commission). Voor werking en gebruik
gelden de volgende condities:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet iedere interferentie die wordt ontvangen, kunnen accepteren,
inclusier interferentie die ongewenste werking zou kunnen veroorzaken.
DEUTSCH
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Gebruik bij aansluiting van dit product op 240V een geschikte stekker.
SVENSKA
FCC-KENNISGEVING
Deze apparatuur zal mogelijk radiofrequente energie genereren of
gebruiken. Veranderingen of modificaties van deze apparatuur kan
schadelijke interferentie veroorzaken tenzij het modificaties betreft
die expliciet zijn goedgekeurd in de handleiding. De gebruiker zou de
toestemming deze apparatuur te bedienen kunnen verliezen als een nietgeautoriseerde verandering of modificatie wordt aangebracht.
LET OP
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan
de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
РУССКИЙ
LET OP
Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt
gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er
onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende
serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van
afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen
leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de
laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een
zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.
KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.
NEDERLANDS
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER
IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.
3
FRANÇAIS
gle is intended
erating
terature
ESPAÑOL
C SHOCK,
TURE AND
OULD NOT BE
ITALIANO
und the unit
an is equal to,
ENGLISH
IF IN DOUBT CONSULT A COMPETENT ELECTRICIAN.
KENNISGEVING VOOR DRAADLOOS PRODUCT EUROPESE UNIE
Producten
die voorzien
This product is manufactured
to comply
with the zijn
radiovan de CEmarkering
voldoen 2004/108/EC.
aan de R&TTE-Richtlijn
interference requirements
of EEC DIRECTIVE
(1999/5/EC), de EMC-Richtlijn 2004/108/EC
NOTES
ON ENVIRONMENTAL2006/95/EC
PROTECTION
en
de Laagspanningsrichtlijn
uitgegeven door Commissie van
At the
end of its useful
life, this
product must
not be disposed
de Europese
Gemeenschap.
Alleen
binnenshuis
gebruiken.
of with regular household waste but must be returned to a
collection point for the recycling of electrical and electronic
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
equipment. The symbol on the product, user’s manual and
Gooi
packaging point
thishet
out.apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet
bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt
FRANÇAIS
WAARSCHUWING
AANZIEN
PLAATSING
As these colors may notTEN
correspond
withVAN
the colored
markings identifying
Voor
een goede
ventilatie
moet as
er follows:
een ruimte rond de unit worden gelaten
the terminals
in your
plug, proceed
die
gelijk
is aan
groter
is dan hieronder
aangegeven.
ruimte
• The
BLUE
wireofmust
be connected
to the terminal
markedDeze
with the
letter
‘N’ or colored
BLACK.
moet
worden
gemeten
vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder
• The BROWN wire must be connected to the terminal marked with the
uitsteeksels.
letter
‘L’ or links
colored
Panelen
en RED
rechts: 10 cm
• When replacing the fuse, only a correctly rated and approved type
Paneel achterzijde: 10 cm
should be used, and be sure to re-fit the fuse cover.
Paneel bovenzijde: 50 cm
ESPAÑOL
n an equilateral
nce of
ct’s enclosure
a risk of
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ITALIANO
ENGLISH
irs to this
ecks to
tion.
unted to a wall
IMPORTANT
DO NOT make any connection to the larger terminal which is marked
with the letter ‘E’ or by the safety earth symbol or colored GREEN or GREEN
AND YELLOW. The wires in the mains lead on this product are colored in
accordance with the following code:
BLUE - NEUTRAL
BROWN - LIVE
waar
en elektronische
apparatuur
wordt
The materials can
beelektrische
reused in accordance
with their
markings. Through
ingezameld
voor recycling.
Het of
symbool
opofhet
re-use, recycling
of raw materials,
or other forms
recycling
old product, de
products, you are
making an important en
contribution
to the maakt
protection
of attent.
gebruikershandleiding
de verpakking
u hierop
our environment.
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met
Your local administrative office can advise you of the responsible waste
de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik,
disposal point.
recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude
producten
levert
u een NUMBER
belangrijke
bijdrage
aanYOU
de bescherming
RECORD YOUR
MODEL
(NOW,
WHILE
CAN SEE IT) van ons
milieu.
Uw
gemeente
kan
u
inlichtingen
verstrekken
over on
hetthe
inzamelpunt
The model and serial number of your new C 355BEE are located
voor
verantwoorde
afvalverwerking.
back of
the cabinet. For
your future convenience, we suggest that you
NEDERLANDS
record these numbers here:
DEUTSCH
lease comply
instruction’s
y pack or
at such as
Model number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEUTSCH
plug fitted is
is too short
pproved
ains plug is
ately, to avoid
ins supply. If
o be fitted, then
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR
EUROPESE KLANTEN)
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van
deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten
worden behandeld als “afval voor gescheiden
inzameling” en niet als gewoon huisvuil. Het wordt
gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen
worden geïmplementeerd om gebruikte batterijen
zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en
batterijen zo min mogelijk met het gewone
gemengde huisvuil te verwerken.
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet
weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van
gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht
gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via
een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor
meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen
contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke
reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van
gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de
menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking
van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum
beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de
kwaliteitsverbetering van het milieu.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)
Het model- en serienummer van uw nieuwe M56 bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:
РУССКИЙ
NEDERLANDS
SVENSKA
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
SVENSKA
РУССКИЙ
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2010, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
4
INLEIDING
BEDIENINGSELEMENTEN
VOORPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AFSTANDSBEDIENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BEDIENING
NASLAG
REFERENTIETABELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTELLINGEN VOOR DE RESOLUTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL. . . . . . . . . . . . . . . 25
TAALCODELIJST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
REGIOCODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SCHIJFJES HANTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SCHIJFJES OPSLAAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SCHIJFJES REINIGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SPECIFICATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD.
Met NAD’s voorliefde voor uitstekende prestaties zijn we met de M56
uitgekomen bij de fantastische nieuwe Blu-ray Disc-format. Deze Profile
2.0 Blu-ray Disc Player zit boordevol met de laatste nieuwe functies en
biedt voor het eerst werkelijk een High Definition-bron voor digitale Home
Theater-systemen.
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel
wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn
dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD M56.
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een M56:
http://NADelectronics.com/warranty
SVENSKA
Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.
РУССКИЙ
Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van de M56
laten leiden door NAD’s “Music First”-ontwerp, en dat heeft ertoe geleid dat
de M56 voor de komende jaren de belofte inhoudt van beeldgetrouwheid
op state-of-the-art niveau en muziekgenot op audiofiel niveau. Wij hebben
ons best gedaan ervoor te zorgen dat de M56 zo muzikaal transparant en
ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt
van wat een kwart eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en
home-theater-componenten ons heeft geleerd.
DEUTSCH
DE M56 GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HET HOME-MENU (BEGIN) GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NAVIGEREN DOOR HET SCHERMMENU INSTELLINGEN EN
WIJZIGINGEN AANBRENGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SCHERM-INSTELLINGENMENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MENU TAALINSTELLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MENU AUDIO-INSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VERGRENDELING INSTELMENU
(GELDT ALLEEN VOOR BD- EN DVD-WEERGAVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INSTELMENU NETWERK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BEKABELD NETWERK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ESPAÑOL
INLEIDING
AAN DE SLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UITPAKKEN EN INSTALLEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EEN LOCATIE KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SCHIJF PLAATSEN EN AFSPELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DIRECT BEGINNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
REGIO-INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DISKS DIE U KUNT AFSPELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET -SYMBOOL. . . . . . . . . . . . . . . 7
BD-ROMDISK-FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BD-ROMDISK-COMPATIBILITEIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DRAADLOOS NETWERK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INSTELMENU ANDERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
STAND USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AUDIO-CD/MP3/WMA AFSPELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
EEN FOTOBESTAND BEKIJKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DivX-WEERGAVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MIJN MEDIA-FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GENIETEN VAN BD-LIVE™ OF BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO. . . . . . . . . . . . 22
SCHERMBEVEILIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUBTITLE (ONDERTITEL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
OOM (ZOOMEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PICTURE (AFBEELDING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RPT (HERHALEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MARKER, SEARCH, CLEAR (MARKEERSTIFT, ZOEKEN, WISSEN). . . . . . . . 24
ITALIANO
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENGLISH
INHOUDSOPGAVE
5
INLEIDING
AAN DE SLAG
ENGLISH
FRANÇAIS
UITPAKKEN EN INSTALLEREN
DIRECT BEGINNEN
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van uw M56 treft u ook aan
• Een audio-/videokabelconnector
• de afstandsbediening met 2 (twee) AA-batterijen
• Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• HDMI-kabel (alleen bij Europese modellen)
• CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials
• Deze bedieningshandleiding
Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD M56 uit te proberen, dan
helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg.
ESPAÑOL
BEWAAR DE VERPAKKING
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw M56 te
bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw M56 moet vervoeren,
is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben
al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat waren,
beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet
geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
EEN LOCATIE KIEZEN
ITALIANO
Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan
beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal
7 meter tussen het voorpaneel van de M56 en uw voornaamste kijk-/
luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie
via de afstandsbediening mogelijk. De M56 wekt wat warmte op, maar niet
voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten. De M56
kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar
het omgekeerde dient te worden vermeden.
SCHIJF PLAATSEN EN AFSPELEN
DEUTSCH
Er zijn schijfjes is twee verschillende formaten. Plaats het schijfje in de
juiste geleider op de lade. Als het schijfje niet in de geleider zit, kan het
beschadigd raken en het kan voorkomen dat de M56 daardoor niet goed
functioneert. “Check Disc” (Controleer disk) verschijnt op de On-Screen
Display (OSD) (“ERROR” (DISKFOUT) op de VFD), als de disk ondersteboven is
ingelegd (en het een enkelzijdige disk is).
NEDERLANDS
Hier volgen enkele belangrijke tips voor het laden van een schijf.
• Duw niet tegen de schijflade of trek er niet aan, terwijl de lade in
beweging is. Als u dat doet, kan dat tot gevolg hebben dat de M56 niet
goed functioneert.
• Duw de schijflade niet omhoog en leg geen andere voorwerpen
dan mediaschijven in de schijflade. Als u dat doet, kan dat tot gevolg
hebben dat de M56 niet goed functioneert.
• Houd uw vingers uit de buurt van de schijflade terwijl deze dichtgaat.
Let er vooral goed op dat kinderen hun vingers niet tussen de lade
steken, wanneer deze zich sluit, zij zouden zich kunnen bezeren.
SVENSKA
Druk op de knop [ ]. De schijflade gaat automatisch dicht en het afspelen
begint. De eerste track wordt afgespeeld als u een CD inlegt. Voor BD,
DVD, USB of andere diskmedia kan het afspelen worden bediend via het
menuscherm.
OPMERKING
Verplaats de M56 niet tijdens het afspelen. Hierdoor kunnen de schijf en
de M56 beschadigd raken.
РУССКИЙ
6
Maak alle aansluitingen op uw M56 terwijl de stekker nog niet in het
stopcontact zit. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende componenten
uit te schakelen of van het lichtnet te ontkoppelen tijdens het aansluiten of
ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.
EEN BLU-RAYDISK AFSPELEN
1 Sluit met een geschikte HDMI-connector HDMI OUT van de M56 aan
op de bijbehorende HDMI-ingang van uw TV-toestel/beeldscherm dat
geschikt is voor HDMI.
2 Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang van de M56 en steek
vervolgens de stekker in het stopcontact. Volg eventueel dezelfde
procedure voor uw TV-toestel dat geschikt is voor HDMI. Zet uw
TV-toestel AAN en stel het in op de HDMI-ingang waar de M56 op is
aangesloten.
3 Zet de schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel op “ON”. De
Standby-LED op het frontpaneel brandt oranje, wat aanduidt dat de
M56 in de stand Standby staat .
4 Zet de M56 AAN met een druk op de toets [OPEN/CLOSE] (OPENEN/
SLUITEN) en open zo ook tegelijkertijd de disklade.
5 Leg de Blu-raydisk in de disklade.
6 Sluit de disklade en start het afspelen door op de toets [PLAY/
PAUSE] (AFSPELEN/PAUZE) op het voorpaneel of de toets [ ] van de
afstandsbediening te drukken. Nu moet u stereogeluid horen en beeld
zien op de televisie/monitor. Als de een of de ander niet verschijnt,
controleer dan de instellingen van de ingang van uw TV/beeldscherm
of de audio/video-aansluitingen van de M56.
Nu kunt u genieten van films of muziek, maar we raden aan deze
handleiding goed door te lezen en uw M56 volledig in te stellen, te
kalibreren en te configureren.
INLEIDING
AVCHD” en het “AVCHD”-logo zijn handelsmerken van Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. en Sony Corporation.
OPMERKINGEN
• Buiten de bovenstaande schijfjes kunt u geen andere schijfjes afspelen.
Doet u dit wel, dan kan de M56 onherstelbaar worden beschadigd.
• Een AVCHD-geformateerde disk kan niet worden afgespeeld als de disk
niet op juiste wijze is gefinaliseerd.
• Afhankelijk van de opnameomstandigheden zullen sommige disks in
AVCHD- indeling misschien niet kunnen worden afgespeeld.
INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET -SYMBOOL
“ ” kan eventueel gedurende het gebruik op uw tv-scherm verschijnen. Dit
wijst erop dat de functie die u hebt geselecteerd of probeert uit te voeren
niet beschikbaar is voor die disk of dat bestand.
BD-ROMDISK-FUNCTIES
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) is een disk die voor commerciële doeleinden wordt geproduceerd en verkrijgbaar is met dezelfde opslagcapaciteit als
die van gewone Blu-raydisks. De BD-ROM heeft verbeterde functies die conventioneel film- en videomateriaal niet heeft. zoals interactieve content, menubewerkingen, popup-menu’s, keuze van ondertitels, diavoorstelling en andere functies.
BD-ROMdisks hebben een opslagcapaciteit van 25 GB (enkellaags) of 50 GB
(dubbellaags) op een enkelzijdige disk - ongeveer 5 tot 10 keer de capaciteit van
een DVD. BD-ROMdisks ondersteunen ook HD-video van de hoogste kwaliteit
die beschikbaar is (tot 1920 x 1080) - Grote opslagcapaciteit betekent dat er geen
compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van de videokwaliteit.
Verder is een BD-ROM-disk even groot en ziet er hetzelfde uit als een DVD.
De volgende BD-ROM-diskfuncties zijn diskafhankelijk en zullen variëren.
Uiterlijk en navigatie van functies zal ook variëren van disk tot disk. Sommige functies zijn mogelijk op sommige disks niet beschikbaar.
MULTI-PAGE/POP-UPMENU’S
Met DVD-video wordt het afspelen onderbroken iedere keer wanneer een menuscherm wordt geopend. Omdat de BD-ROMdisk gegevens van tevoren van disk
kan laden zonder dat de weergave wordt onderbroken, kan een menu bestaan uit
diverse pagina’s. U kunt de menupagina’s doorbladeren of verschillende menupaden selecteren, terwijl audio- en videomateriaal blijft spelen op de achtergrond.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
MENUSOUND
Wanneer u een menuoptie markeert of selecteert, kunnen geluiden klinken
zoals toetsklikken of een stem die uitleg geeft bij de gemarkeerde menukeuze.
INTERACTIVITEIT
Bepaalde BD-ROMdisks kunnen menu’s met animatie en/of trivia-games bevatten.
DIAVOORSTELLINGEN DIE DE GEBRUIKER KAN DOORBLADEREN
Met BD-ROMdisks kunt u verschillende stilstaande beelden doorbladeren
terwijl het audiomateriaal blijft spelen.
DEUTSCH
ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION (AVCHD)
AVCHD-videoindeling wordt vastgelegd met de MPEG-4 AVC/H.264videocompressiecodec. Het is een High-Definition-indeling voor digitale
videocamera’s die wordt gebruikt voor het opnemen van SD- (Standard
Definition) of HD-signalen (High Definition). De MPEG-4 AVC/H.264-indeling
maakt het mogelijk een HD-videosignaal dat wordt geschoten met een
digitale videocamera-recorder op dezelfde manier op DVD vast te leggen
als een SD-televisiesignaal.
GRAFISCHE VLAKKEN
Twee individuele grafische vlakken (lagen) in full-HD-resolutie (1920x1080) zijn
beschikbaar boven op de HD-videolaag. Één vlak is toegewezen aan video-gerelateerde, framenauwkeurige grafische afbeeldingen (zoals ondertitels) en het andere
vlak is toegewezen aan interactieve grafische elementen, zoals toetsen of menu’s.
Voor beide vlakken zijn mogelijk diverse veeg-, fade- en scroll-effecten beschikbaar.
ONDERTITELING
Afhankelijk van de inhoud van BD-ROMdisk kunt u mogelijk verschillende
letterstijlen, - grootten en –kleuren kiezen voor sommige ondertitels. Ondertitels kunnen ook met animatie zijn, of scrollen en in- en uitfaden.
INTERACTIEVE MOGELIJKHEDEN VAN BD-J
De BD-ROM format ondersteunt Java voor interactieve functies. “BD-J” biedt
providers van content bijna ongelimiteerde functionaliteit bij het creëren
van interactieve BD-ROM-titels.
BD-ROMDISK-COMPATIBILITEIT
De M56 ondersteunt BD-ROM Profiel 2. Behalve de BONUSVIEW-functie ondersteunt de M56 BD-Livedisks (BD-ROM versie 2 Profiel 2) die het gebruik van interactieve functies mogelijk maken wanneer de M56 op internet is aangesloten.
De M56 is ook compatibel met disks die BONUSVIEW (BD-ROM versie 2 Profiel 1
versie 1.1/Definitief Standaardprofiel) ondersteunen en dat biedt mogelijkheden
voor Virtual-pakketten of Beeld-in-Beeldfuncties (Picture-in-Picture – PiP).
OPMERKINGEN
• Voor het bekijken van high-definition-content en het opwaarderen van
standaard DVD-content kan een ingang op uw beeldtoestel nodig zijn
die geschikt is voor HDMI of een DVI-ingang die geschikt is voor HDCP.
• Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus en DTS-HD Master Audio worden
ondersteund met maximaal 7.1 kanalen wanneer HDMI OUT de geselecteerde audio-uitgang is.
• U kunt het USB-toestel gebruiken dat wordt gebruikt voor het opslaan van
bepaalde diskgerelateerde informatie, inclusief gedownloade on-linecontent.
De disk die u gebruikt, bepaalt hoelang de informatie wordt bewaard.
7
NEDERLANDS
De M56 is een bijzonder veelzijdig afspeelapparaat. De volgende diskformaten worden ondersteund
• Blu-ray Disc (BD), BD-R/RE-disks die audiotitels, DivX-, MP3-, WMA- of
Fotobestanden bevatten.
• DVD-Video, DVD±R, DVD±RW-disks die audiotitels, Film-, DivX-, MP3-,
WMA- of Fotobestanden bevatten.
• Audio CD, CD-R/-RW-disks die audiotitels, DivX-, MP3-, WMA- of Fotobestanden bevatten.
• Disks in AVCHD-indeling (Advanced Video Codec High Definition).
HIGH-DEFINITIONWEERGAVE
U kunt alleen high-definition-beeldmateriaal van BD-ROMdisks bekijken als u beschikt
over een HDTV. Voor sommige disks kan HDMI OUT nodig zijn voor het bekijken van
high-definition-content. De mogelijkheid de high-definition-content op BD-ROMdisks te bekijken wordt mogelijk beperkt door de resolutie van uw TV-toestel.
SVENSKA
DISKS DIE U KUNT AFSPELEN
VIDEOMARKERINGEN
De BD-ROM-format voor filmdistributie ondersteunt drie zeer geavanceerde video-codecs, en dat zijn MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) en SMPTE VC1. De
1920 x 1080 HD en 1280 x 720 HD videoresolutie zijn ook beschikbaar.
РУССКИЙ
REGIO-INFORMATIE
De speler van de M56 is zo ontworpen en gemaakt, dat deze reageert op
de regio-informatie die is opgenomen op een dvd-schijf of Blu-raydisk. Als
de Regiocode of de BD-code die op de disk staat, niet overeenkomt met
de Regiocode of BD-code op het achterpaneel van de M56, kan de M56 die
disk niet afspelen. De disklade gaat automatisch open nadat de OSD kort
heeft weergegeven “Deze CD-ROM is gecodeerd voor alleen Regio _ en kan
niet in dit apparaat worden afgespeeld. Neem deze CD-ROM uit en speel de
disk alleen af op een Regio _-speler.” (Alleen BD) of “Controleer Regiocode”
(Alleen DVD), wanneer een disk in de disklade is gelegd en de Regiocode of
de BD-code niet geschikt is.
ENGLISH
AAN DE SLAG
BEDIENINGSELEMENTEN
VOORPANEEL
ENGLISH
1
2
3
4
5
FRANÇAIS
6
7
ESPAÑOL
1 STANDBY-TOETS: Druk op deze knop om de M56 AAN te zetten. Het
display-venster zal oplichten. Als er een disk is geladen, zal het displayvenster de status van de afspeeltijd van de disk laten zien. Als er geen
disk is ingelegd zal de VFD kort “NO DISC” (GEEN DISK) weergegeven en
daarna de standaardweergave “HOME” (BEGIN) tonen.
ITALIANO
Door op de knop [ ] op het voor het paneel of de knop [ ] button van
de afstandsbediening te drukken schakelt u de M56 in uit de stand Standby
mode en op hetzelfde moment gaat de schijflade open. De M56 kan vanuit
de standby-modus ook AAN worden gezet door te drukken op de knop
[ON] of [ ] op de afstandsbediening. Door nogmaals op de Standby-toets
te drukken wordt de unit weer in standby gezet. Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact als u de M56 helemaal wilt uitzetten.
2 STANDBY-LED: Deze LED gaat oranje branden wanneer de M56 de
stand standby staat. Wanneer de M56 in de stand ON (AAN) staat,
brandt deze LED blauw.
DEUTSCH
3 INFRAROODSENSOR: Richt de afstandsbediening op de sensor van
de afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de sensor van de
afstandsbediening van de M56 niet bloot aan een krachtige lichtbron,
zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, kunt u de M56
mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.
NEDERLANDS
Afstand: Ongeveer 7 m (23 ft) vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening
SVENSKA
4 VACUÜM FLUORESCEREND DISPLAY (VFD); HOOFDDISPLAY:
Als er een disk is geladen, zal het display-venster de status van de
afspeeltijd van de disk laten zien - verstreken weergavetijd van actuele
track/actueel bestand/actueel hoofdstuk; en tracknummer (geldt alleen
voor CD-weergave). Als er geen disk in de lade ligt, zal “HOME” (BEGIN)
worden weergegeven in het displayvenster.
5
,
, ENTER: Druk op
hoofdstuk naar voren te springen of
om een bestand, track of
om terug te springen.
РУССКИЙ
Druk op
als u tijdens het afspelen een disk snel-vooruit of
snel-achteruit wilt scannen. Iedere keer dat u op de knop drukt, neemt
de snelheid toe tot het maximumniveau is bereikt. De scansnelheid
wordt aangeduid door bewegende pictogrammen “ ” of “ ”, zoals in
de OSD wordt getoond en kan variëren per disktype. De snelheid zal
behouden blijven, ook wanneer u de toets loslaat; u kunt het normale
afspelen hervatten door op [PLAY/PAUSE] te drukken.
De toetsen
,
en ENTER op het voorpaneel simuleren
de functies van respectievelijk de toetsen
en ENTER van de
8
8
9
10
11
afstandsbediening, maar alleen onder de volgende omstandigheden en
bij de volgende opties.
• Navigeren door het HOME-menu (BEGIN) en het INSTELLEN-menu.
• Selecteren van film-, muziek- of foto-bestanden die op een disk staan.
Buiten de hierboven vermelde omstandigheden functioneren
de toetsen
en
gewoonlijk als in de stand SKIP
(OVERSLAAN) en SCAN (SCANNEN).
OPMERKING
Niet alle media zijn geschikt voor het op de hoogste snelheden scannen.
6 STOP: Behalve bij BD-weergave stopt u, wanneer u op deze toets
drukt, het afspelen en pauzeert u tegelijkertijd het afspelen van disk.
Als u dan nogmaals op [PLAY/PAUSE] drukt, zal het afspelen verdergaan
vanaf het punt waar u was gestopt. Bij BD-weergave stopt u, wanneer u
de toets [STOP] indrukt, volledig het afspelen en keert u terug naar de
TITEL- of MENU-optie van de disk.
7 OPEN/CLOSE: Druk op deze knop om de schijflade te openen of
sluiten en meteen de M56.
8 DISKLADE (SCHIJFLADE): Leg een DVD, Blu-ray-disk (BD), CD of
andere geschikte mediadisk ondersteboon in de geopende disklade.
“Check Disc” (Controleer disk) verschijnt op de On-Screen Display (OSD)
(“ERROR” (DISKFOUT) op de VFD), als de disk ondersteboven is ingelegd (en
het een enkelzijdige disk is). De disklade zal dan automatisch opengaan.
9 PLAY/PAUSE: Met deze dubbele-functietoets wordt tussen het starten
en stoppen van het afspelen afgewisseld. U kunt met deze knop
overschakelen tussen Play (Afspelen) en Pause (Pauze) van een BD, DVD,
CD of andere geschikte mediadisk. Druk hierop om het afspelen te
starten of na het pauzeren te hervatten. Staat de schijflade open, druk
dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het afspelen te
starten als er een CD-schijf in zit.
Indien u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt het afspelen
tijdelijk onderbroken. De leeslens blijft echter op de huidige positie op
het schijfje staan. Om het afspelen op precies hetzelfde punt als waar
werd gestopt, te hervatten drukt u nogmaals op [PLAY/PAUSE].
10 HOME: Duw zodat u toegang krijgt tot alle media voor weergave en
plaatsing van de M56. Zie ook het hoofdstuk “HET HOME-MENU (BEGIN)
GEBRUIKEN” van “DE M56 GEBRUIKEN” onder de hoofd-kopregel “BEDIENING”.
11 USB INGANG: Sluit een extern USB-apparaat aan op deze ingang. Zie
ook het hoofdstuk “STAND USB” van “DE M56 GEBRUIKEN – FUNCTIES”
onder de hoofd-kopregel “BEDIENING”.
BEDIENINGSELEMENTEN
FRANÇAIS
ENGLISH
ACHTERPANEEL
3
4
5
6
7
8
9
10
2 HDMI OUT (HDMI-UITGANG): Sluit met een HDMI-kabel (alleen
bijgeleverd voor het Europese modellen) de HDMI OUT-aansluiting aan
op de bijbehorende HDMI-ingang van geschikte apparatuur zoals een
HDTV, een projector of een A/V-receiver.
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus en DTS-HD Master Audio worden ondersteund
met maximaal 7.1 kanalen wanneer HDMI OUT de geselecteerde audio-uitgang
is. Let er goed op dat u de aansluiting tot stand brengt met een versterker of
receiver met ingebouwde decoder (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio en andere van toepassing zijnde
formats) als u de betreffende multichannel-audioformats wilt afspelen.
ITALIANO
4 AUDIO OUT (AUDIO-UITGANG): Sluit deze uitgang aan op de
overeenkomstige analoge audio-ingang van een versterker, receiver,
televisie of stereosysteem.
5 COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO-UITGANG):
Sluit de uitgang “COMPONENT VIDEO OUT” van de M56 aan op de
component-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie, projector, A/V-receiver of andere digitale processors. Zorg dat u de
juiste aansluitingen Y, Pb, Pr aansluit op de overeenkomstige bronnen/
ingangen. Ga niet alleen af op de kleurcodering van de aansluitingen,
aangezien deze per merk kunnen verschillen.
DEUTSCH
OPMERKINGEN
• NAD is niet aansprakelijk voor een storing van de M56 en/of de internetverbinding als gevolg van communicatiefouten of storingen die verband
houden met de breedband-internetverbinding of andere aangesloten apparatuur. Neem voor hulp contact op met uw Internet Service Provider (ISP)
of met het servicecentrum van de leverancier van uw andere apparatuur.
• Neem contact op met uw ISP voor het gevolgde beleid, kosten, contentbeperkingen, service-beperkingen, bandbreedte, reparatie en andere
gerelateerde aangelegenheden betreffende uw internetaansluiting. • Mogelijk is bepaald diskgerelateerd materiaal dat beschikbaar is via het
Internet, niet geschikt voor de M56. Neem contact op met de producent van
de disk voor vragen over beschikbaarheid en geschiktheid van content.
aan deze poorten. Sluit de optische of coaxiale OUT-poorten aan op
de bijbehorende digitale S/PDIF-ingang van een versterker, receiver,
computer-geluidskaart of andere digitale processoren.
6 VIDEO OUT (VIDEO-UITGANG): Breng de aansluiting tot stand met
de bijbehorende Composite-Videoingang van een geschikt beeldscherm/TV-toestel, een geschikte projector, A/V-receiver of –processor
met behulp van een goede dual-RCA-kabel voor videosignalen.
7 7.1 CHANNEL AUDIO OUTPUT (7.1 KAN. AUDIO-UITGANG): De
M56 bevat een meerkanaals decoder. Hiermee kunnen schijven worden
afgespeeld die zijn opgenomen in meerkanaals surroundgeluid, zonder dat
hiervoor een optionele decoder nodig is. Sluit deze aan op de overeenkomstige meerkanaals audio-ingang van een receiver of een processor.
8 IR IN (IR-INGANG): Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood)
(Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere
component, zodat de M56 vanaf een andere locatie kan worden bediend. De
meeste NAD-producten met IR OUT zijn volledig compatibel met de M56.
SVENSKA
1 LAN-POORT (LOCAL AREA NETWORK): Verbind met een in de handel
verkrijgbare gewone LAN-kabel (Categorie 5/CAT5 of beter met RJ45connector) deze LAN-poort met de bijbehorende poort van uw modem
of router. Als u de M56 aansluit op breedband-internet kunt u een disk
afspelen die de functie BD-Live biedt. Zie ook het hoofdstuk “INSTELMENU
NETWERK” van “DE M56 GEBRUIKEN” onder de hoofd-kopregel “BEDIENING”.
ESPAÑOL
ATTENTIE!
Zorg ervoor dat de M56 is uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet alvorens aansluitingen te maken. U kunt het beste ook alle nevencomponenten
uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.
WAARSCHUWING
Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de M56
en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die
op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.
9 WISSELSTROOMINGANG: De M56 wordt geleverd met een aparte netvoedingskabel. Steek, voordat u de kabel aansluit op een stopcontact, vooral
eerst de stekker stevig in de wisselstroomingang van de M56. Trek altijd eerst
de stekker van de netvoedingskabel uit het stopcontact en verbreek daarna
pas de aansluiting van de kabel op de wisselstroomingang van de M56.
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Als uw met HDMI-uitgeruste TV-toestel niet DTS of Dolby Digital Bitstream kan decoderen, zet dan de HDMI- of SPDIF-instelling van de M56
in het “Audio Setup Menu” (Menu Audio-instellingen) op “PCM Stereo”. Het kan zijn dat u een ruisend geluid hoort als uw TV-toestel de DTS- (of
Dolby Digital-) Bitstream niet kan decoderen; de meeste TV-toestellen
bieden die mogelijkheid niet.
10 AAN/UIT-SCHAKELAAR (POWER): De AAN/UIT-schakelaar (POWER) zorgt
voor de hoofd-stroomvoorziening van de M56. Wanneer deze schakelaar
op ON staat, staat de M56 op standby, wat wordt aangegeven door de
oranje standby-LED. Druk op de toets STANDBY op het voorpaneel als u de
M56 AAN (ON) of weer in stand Standby wilt zetten. Als u denkt de M56
gedurende lange tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat),
kunt u het beste de AAN/UIT-schakelaar in de stand OFF zetten. Wanneer de
AAN/UIT-schakelaar op OFF staat, dan kan de M56 niet worden ingeschakeld
met de STANDBY-toets op het frontpaneel, noch met de afstandsbediening.
3 DIGITAL AUDIO OUT (DIGITALE UITGANG - OPTISCHE, COAXIALE): Het audio-uitgangssignaal voor digitale weergave is beschikbaar
NEDERLANDS
2
9
РУССКИЙ
1
BEDIENINGSELEMENTEN
AFSTANDSBEDIENING
ENGLISH
1 ON: M56 aanzetten.
1
2
3
4
2 OFF: De M56 uitschakelen.
FRANÇAIS
3 AUDIO: Selecteert een audiotaal.
SUBTITLE: Selecteert een ondertitelingstaal.
ZOOM: Vergroot het videobeeld.
PICTURE: Het menu Picture Mode
(Afbeeldingsstand) weergeven of afsluiten.
4 Cijfertoetsen 0-9: Selecteert genummerde
items in een menu.
5
6
ESPAÑOL
7
8
ITALIANO
9
10
11
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
10
7 TITLE/POP-UP: Toon DVD-titelmenu of BDROM-pop-upmenu, als het beschikbaar is.
5 RPT: Herhaal track, hoofdstuk, titel, bestand,
mappen van de gehele disk.
CLEAR: Verwijder een markering van het
zoekmenu of een nummer wanneer u het
wachtwoord instelt.
6 SCAN [
] : Snel achteruit/vooruit
zoeken.
RES: Kies een andere video-resolutie via de
HDMI- of Component Video-uitgang.
HOME: Het menu HOME weergegeven of
afsluiten.
MARKER: Markeer de scène van uw keuze
voor selectieve weergave.
SEARCH: Het menu SEARCH weergegeven
of afsluiten.
MENU: Opent het menu op een dvdschijfje,als het beschikbaar is.
8 [
] : Voor het selecteren van een
item in het menu.
ENTER: Bevestigt de menuselectie.
9 DISP: Geeft toegang tot het On-Screen
display, het schermdisplay.
RTN: Een menuvenster verlaten.
10 [ ] : Voor het openen en sluiten van de
schijflade.
[ ] : Voor het stopzetten van het afspelen.
[ ] : Pauzeert het afspelen tijdelijk.
[
] : Ga naar begin van huidige/
vorige track, huidig/vorig bestand of
hoofdstuk; Ga naar volgende bestand,
hoofdstuk of track.
[ ] : Hiermee wordt het afspelen gestart.
11 A,B,C,D: Navigeer door BD-ROM-menu of
selecteer het, als het beschikbaar is; Pagina
omhoog/omlaag FOTO- en MUZIEKmenulijst.
BEDIENING
HET HOME-MENU (BEGIN) GEBRUIKEN
SCHERM-INSTELLINGENMENU
NAVIGEREN DOOR HET SCHERMMENU INSTELLINGEN EN
WIJZIGINGEN AANBRENGEN
U kunt als volgt met de afstandsbediening door het schermmenu
Instellingen navigeren:
1 Druk op de toetsen [
] om omhoog en omlaag te bewegen door
de menuselectie.
2 U kunt vooruit en terug door een menuvenster lopen door op [
]
te drukken.
3 Gebruik de toetsen [
] om de opties in een bepaald menu te
selecteren.
4 U selecteert de instelling/selectie van uw keuze met een druk op
[ENTER].
5 Druk op [RTN] als u het menu Instellen wilt verlaten.
Selecteer “16:9 Origineel” of “16:9 Volledig” wanneer een 16:9 breedbeeld-TV
is aangesloten.
16:9 Origineel: Selecteren wanneer een 16:9 breedbeeldTV is aangesloten. Het 4:3-beeld wordt weergegeven met een
oorspronkelijke 4:3 aspect-verhouding, met zwarte balken aan de linker
en rechter zijde.
16:9 Volledig: Selecteren wanneer een 16:9 breedbeeld-TV is
aangesloten. Het 4:3 beeld wordt horizontaal aangepast (in een lineaire
verhouding) zodat het gehele scherm wordt gevuld.
OPMERKING
4:3 Letter Box” of “4:3 Pan Scan” selecteren is niet mogelijk als de
resolutie is ingesteld op een waarde hoger dan 480i/480p (of 576i/576p).
DEUTSCH
Druk op de toets [HOME] (BEGIN) van de afstandsbediening en selecteer
“Instellen” zodat de OSD van het Instelmenu verschijnt. Met de navigatietoetsen
van de afstandsbediening kunt u de diverse menu’s selecteren.
Selecteer “4:3 Pan Scan” of “4:3 Letter Box” wanneer u een standaard 4:3
televisie hebt aangesloten.
4:3 Letter Box: Hiermee wordt een breed beeld weergegeven, met
banden langs de boven- en onderrand van het scherm.
4:3 Pan Scan: Hiermee wordt automatisch het breedbeeld over het
gehele scherm weergegeven en worden de delen bijgesneden die er
niet op passen.
NEDERLANDS
MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN
In het menu Instellingen kunt u de bediening van de afstandsbediening
aanpassen. Als u de fabrieksinstellingen niet geschikt genoeg vindt, zult u
zelf met behulp van het menu Instellingen de afstandsbediening moeten
configureren.
BEELDVERHOUDING
Selecteer bij BEELDVERHOUDING een instelling van een beeldformaat die
bij de aspect-verhouding van uw TV/beeldscherm past.
SVENSKA
2 Maak met de toetsen [
] een keuze uit de volgende menuopties
– Film, Foto, Muziek, Mijn Media of Instellen. Als er geen disk in de
disklade ligt, is van deze Beginmenuopties alleen “Instel” of “Mijn Media”
toegankelijk.
3 Selecteer de menuoptie door op [ENTER] te drukken
ITALIANO
ESPAÑOL
Vanuit het Begin-menuscherm kunt u in het Instelmenu komen en ook
de media die u wilt afspelen, selecteren. Controleer, als het HOME-MENU
(BEGIN) niet verschijnt, uw video-aansluitingen.
1 Druk op [HOME] (BEGIN) en het Beginmenu verschijnt.
OPMERKINGEN
• De schermdisplayfunctie is mogelijk niet voor alle mediaschijven
beschikbaar en is afhankelijk van het medium.
• Disk-OSD Weergeven geldt niet voor disks waarop alleen audio staat,
zoals CD’s, en niet voor MP3-/WMA-bestanden, omdat deze al worden
gepresenteerd in hun eigen menuschermen.
• Als u ongeveer 15 seconden lang geen knop indrukt, verdwijnt het
schermdisplay weer.
FRANÇAIS
U kunt de M56 bedienen via het frontpaneel of via de afstandsbediening.
Aangezien u de apparatuur in de meeste gevallen met de
afstandsbediening zult bedienen, richten we ons daarop. Lees ook de
paragraaf “BEDIENINGSELEMENTEN - VOORPANEEL”.
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN
SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN
РУССКИЙ
De algemene afspeelinformatie over een mediaschijf kunt u weergeven op
het televisiescherm. Sommige items daarin kunt u wijzigen via het menu.
Gebruik van het schermdisplay
1 Druk tijdens het afspelen op [DISP].
2 Druk op [
] om een item te selecteren. Het geselecteerde item
wordt gemarkeerd.
3 Toets de nummertoets van uw keuze in en druk op [
] of [ENTER].
11
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN
FRANÇAIS
U kunt de volgende resoluties selecteren of de volgende resoluties zijn
beschikbaar.
Auto: Als de HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een TV-toestel
dat display-informatie geeft, selecteert de M56 automatisch de
resolutie die het beste geschikt is voor het aangesloten TV-toestel.
Als COMPONENT VIDEO OUT het medium is dat is geselecteerd
voor het videouitgangssignaal, verandert de resolutie in “Auto” – de
standaardresolutie voor de Component Video-uitgang.
1080p: Stuurt 1080 lijnen progressieve video uit (alleen van toepassing
voor de HDMI-verbinding).
1080i: Stuurt 1080 lijnen interlaced-video uit.
720p: Stuurt 720 lijnen progressieve video uit
480p/576p: Stuurt 480/576 lijnen progressieve video uit
480i/576i: Stuurt 480/576 lijnen interlaced-video uit.
ESPAÑOL
ENGLISH
RESOLUTIE
De M56 biedt verscheidene videoresoluties voor het uitgangssignaal voor
de HDMI OUT- en de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen. De resolutie
kan worden gewijzigd via de optie “Resolutie” in het SCHERM-INSTELLING of
door herhaaldelijk op de toets [RES] van de afstandsbediening te drukken.
De afstandsbediening moet in de stand STOP staan wanneer u met de toets
[RES] van de afstandsbediening de instelling RESOLUTIE wilt wijzigen.
Beschikbare resolutie uitgaande van de verbinding en mediaformat.
ITALIANO
DEUTSCH
HDMI OUT-VERBINDING
• Voor de resolutie-instelling 480i/576i verandert de resolutie van het
uitgangssignaal van HDMI OUT in 480p/576p.
• Als u zelf een resolutie selecteert en vervolgens de verbinding tot stand
brengt tussen de HDMI-aansluiting en het TV-toestel en uw TV-toestel
accepteert deze niet, wordt de resolutie automatisch ingesteld op “Auto”.
• Mogelijk wordt de 1080p videouitgang-framefrequentie automatisch
ingesteld op 24Hz of 50Hz/60Hz, afhankelijk van de mogelijkheden en
voorkeursinstellingen van het aangesloten TV-toestel en gebaseerd op
de oorspronkelijke videoframefrequentie van de content van de BDROM-disk.
• Als u een resolutie selecteert die niet geschikt is voor uw TV-toestel,
verschijnt een waarschuwing zoals hieronder wordt getoond.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
12
Als u, na het wijzigen van de resolutie, het scherm niet kunt zien, wacht dan
ongeveer 20 seconden en de resolutie zal dan automatisch terugkeren naar de
vorige resolutie of er verschijnt mogelijk een waarschuwing zoals hieronder.
Selecteer “Ja” als u de huidige instelling voor de resolutie wilt toepassen (de
VFD zal de huidige instelling voor de resolutie tonen). “Huidige” instelling
voor de resolutie is de voorgestelde nieuwe instelling voor de resolutie.
Selecteer “Nee” als u de volgende toepasselijke instelling voor de resolutie
wilt opzoeken. Bovenstaande schermen “Waarschuwing” zullen wisselend
worden getoond totdat u “Ja” selecteert voor een voorgestelde instelling
voor de resolutie.
BEDIENING
MENU TAALINSTELLING
FRANÇAIS
COMPONENT VIDEO OUT-VERBINDING
• Voor de instelling voor de resolutie 1080p met media zonder
kopieerbeveilging zal de COMPONENT VIDEO OUT-resolutie niet
veranderen in 1080i.
• Wanneer een tegen kopiëren beveiligd medium in de disklade wordt
gelegd voor weergave, zullen de instellingen voor de resolutie van
COMPONENT VIDEO OUT 720p, 1080i of 1080p veranderen in 480i/576i
of r 480p/576p (afhankelijk van de aansluiting van een HDMI-kabel –
ingeplugd of niet-ingeplugd).
• Bij BD of DVD wordt het opwaarderen van een analoog uitgangssignaal
mogelijk voorkomen.
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN
ITALIANO
DISK MENU/AUDIO DISK/DISK ONDERTITELING
Selecteer de taal die u verkiest voor de audiotrack (audioschijfje), de
ondertitels en het schijfmenu. Afhankelijk van de media zijn alleen die
Disk Audio-, Disk Ondertiteling- en Diskmenu-talen beschikbaar die zijn
opgenomen op de media. Als u een taal hebt gekozen, wordt dat de
standaardinstelling, behalve als de media die instelling ongedaan maakt.
Origineel: Verwijst naar de oorspronkelijke taal van het schijfje.
Anders: Selecteer “Anders” als de taal van uw keuze niet in de lijst
voorkomt. Markeer met [
] “Anders” en toets dan de 4-cijferige
taalcode in met de nummertoetsen van de afstandsbediening. Voert
u een onjuiste taalcode in, voltooi dan het invoeren van het 4-cijferige
getal, druk op [ENTER] en toets vervolgens het juiste 4-cijferige getal in.
Zie “TAALCODELIJST” onder de hoofd-kopregel “REFERENTIE” voor een
lijst van geldige taalcodes.
Uit: Als u geen ondertiteling wilt tijdens het afspelen, selecteert u “uit”.
DEUTSCH
1080P FULLHD BEELD
Films die zijn opgenomen met een filmcamera, zijn opgebouwd met 24
beeldjes per seconde. Aangezien conventionele TV-toestellen beeldjes
met een interval van 1/60 of 1/50 seconde weergeven, verschijnen de 24
beeldjes niet met een gelijkmatige snelheid. De instelling “24Hz” van de
optie “1080p fullHD beeld” van de M56 maakt het mogelijk dergelijk op film
gebaseerd materiaal natuurgetrouw op het scherm te brengen, waarbij
ieder beeldje met een interval van 1/24 seconde wordt weergegeven.
24Hz: Zet met een met HDMI-uitgerust scherm dat geschikt is voor
een 1080/24p-ingangssignaal, “1080p fullHD beeld” op “24Hz” voor een
gelijkmatige presentatie van op film gebaseerd materiaal.
50/60Hz: Als “24Hz” is geselecteerd en er treedt wat beeldstoring
op wanneer de video overschakelt tussen video- en filmmateriaal,
zet “1080p Scherm.” dan in plaats daarvan op “60Hz” (Alleen NoordAmerikaanse versie) of “50Hz” (alleen Europese versie).
SCHERMMENU
Selecteer een taal voor het menu Instellingen en het schermdisplay.
NEDERLANDS
OPMERKINGEN
• Afhankelijk van uw display zullen sommige van de instellingen voor de
resolutie mogelijk een abnormaal beeld of een volledige afwezigheid
van beeld tot gevolg hebben. Wanneer dit gebeurt, drukt u op de toets
[HOME] (BEGIN) en drukt u daarna herhaaldelijk op [RES] totdat het
beeld weer verschijnt.
• De M56 ondersteunt het gelijktijdige uitsturen van signaal naar alle
video-uitgangen. De resolutie van de HDMI-uitgang zal niet gelijk zijn
aan de resolutie van de Component Video-uitgang.
• Voor een lijst van geldende instellingen voor de resolutie voor de
videouitgang en het type media verzoeken wij u “ INSTELLINGEN VOOR
DE RESOLUTIE” onder de kop “ REFERENTIE - REFERENTIETABELLEN “ te
raadplegen.
ESPAÑOL
VIDEO OUT-VERBINDING
• De resolutie van de VIDEO OUT-aansluiting is vast ingesteld op
480i/576i.
SVENSKA
OPMERKING
Als uw TV-toestel niet geschikt is voor 1080/24p, zal de werkelijke
beeldfrequentie van het video-uitgangssignaal 60Hz (of 50Hz) zijn, ook
al is “1080p fullHD beeld” ingesteld op “24Hz”.
РУССКИЙ
HDMI-KLEURINSTELLING
Stel het type video-uitgangssignaal in vanaf de HDMI OUT-aansluiting.
Selecteer de instelling die bij u beeldscherm past.
YCbCr: Selecteer bij het aansluiten op een HDMI-beeldscherm.
RGB: Selecteer bij het aansluiten op een DVI-beeldscherm.
13
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN
ENGLISH
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)
Stel het luidsprekerformaat en het geluidsniveau van de op uw versterker
aangesloten luidsprekers in voor de optimale sound via 7.1 CH AUDIO
OUTPUT (7.1 Kan. Audio-uitgang) van de M56.
2,1 Kanaal: Selecteren als alleen de audio-uitgangen Voor Links, Voor
Rechts en Subwoofer op uw versterker zijn aangesloten.
5,1 Kanaal: Selecteren als alleen de audio-uitgangen Voor Links, Voor
Rechts, Voor Midden, Surround links, Surround rechts en Subwoofer op
uw versterker zijn aangesloten.
7,1 Kanaal: Selecteren als alle 7.1 Kan-audio-uitgangen (Voor Links,
Voor Rechts, Voor Midden, Surround links, Surround rechts, Achter
Surround links, Achter Surround rechts en Subwoofer ) op uw versterker
zijn aangesloten.
Elke dvd heeft verschillende uitvoeropties voor audio. Stel de audio-opties
in op basis van het soort audiosysteem dat u gebruikt.
Wanneer u één van de opties hierboven selecteert, verschijnt een
voorbeeldmenu Luidsprekerinstelling (Speaker Setup)
FRANÇAIS
MENU AUDIO-INSTELLINGEN
ESPAÑOL
ITALIANO
HDMI/SPDIF (DIGITALE AUDIO-UITGANG)
Selecteer de instellingen voor de audio-uitgang voor de HDMI OUT- (HDMIuitgang) of DIGITAL AUDIO OUT-poort (DIGITALE AUDIO-UITGANG).
PCM Stereo: Selecteer deze optie wanneer u het apparaat hebt
aangesloten op een tweekanaalsdecoder digitale.
PCM Multi-Ch (alleen HDMI): Selecteren bij aansluiting op een toestel
met een meerkanaalsdecoder. Dit geldt alleen voor de HDMI-uitgang.
DTS hercodering: Selecteren bij aansluiting op een toestel met een
DTS-decoder.
Primaire Doorgang: Selecteren bij aansluiting op het toestel met
LPCM-, Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, DTS- en DTSHD-decoder.
Zie ook het hoofdstuk “SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL”
van “REFERENTIETABELLEN” onder de hoofd-kopregel “REFERENTIE”.
DEUTSCH
NEDERLANDS
MONSTERFREQUENTIE
Stel de monsterfrequentie van het audiosignaal in.
48KHz: Indien de ontvanger of versterker 96kHz-signalen en 192kHzsignalen NIET kan verwerken, selecteer dan 48kHz. Wanneer deze keuze
wordt gemaakt, zet de unit automatisch 96kHz-signalen en 192kHzsignalen om in 48kHz-signalen, zodat uw installatie ze kan decoderen.
96KHz: Indien de ontvanger of versterker 192kHz-signalen NIET kan
verwerken, selecteer dan 96kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt,
zet de unit automatisch 192kHz-signalen om in 96kHz-signalen, zodat
uw installatie ze kan decoderen.
192KHz: Indien de ontvanger of versterker 192 kHz-signalen kan
verwerken,selecteer dan 192 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt,
geeft de unit ieder signaaltype door zonder het te bewerken.
Raadpleeg de handleiding van uw versterker om het vermogen te
controleren.
SVENSKA
РУССКИЙ
DRC (REGELING DYNAMISCH BEREIK)
U kunt het effectieve dynamische bereik (een subjectief bereik van zacht
naar luid) instellen voor het afspelen van Dolby Digital- of Dolby Digital
Plus-soundtracks. Deze functie is handig wanneer u laat op de avond uw
favoriete actiefilm afspeelt, zodat u anderen niet stoort.
Aan: De instelling “Aan” is het beste voor laat op de avond of andere
momenten waarop u de beste verstaanbaarheid van dialogen wilt
behouden terwijl u toch het algehele volumeniveau verlaagt.
Uit: Om het volledige dynamische bereik te behouden, zet u DRC op “Uit”.
OPMERKING
DRC-instelling kan alleen worden gewijzigd in de stand STOP of wanneer
er geen disk in de disklade ligt.
14
Luidspreker: Selecteer een luidspreker die u wilt instellen in het
luidsprekerveld.
Grootte: Stel het luidsprekerformaat in van de op uw versterker
aangesloten luidsprekers – Groot, Klein of Geen.
Groot: Selecteren wanneer de op uw versterker aangesloten
luidsprekers 100 Hz kunnen weergeven of lager.
Klein: Selecteren wanneer de op uw versterker aangesloten
luidsprekers niet 100 Hz of lager kunnen weergeven.
Niveau: Stel het volumeniveau van de individuele luidsprekers in – HOOG,
LAAG of MIDDEL.
Test: Stuur achtereenvolgens via iedere luidspreker een testtoon uit.
Bij juiste selectie en instelling duidt het ontbreken van een testtoon bij
een bepaalde luidspreker op een probleem met de aansluiting van de
luidspreker of de instelling.
OK: Selecteren als u de geselecteerde instellingen voor Speaker Setup wilt
bevestigen.
Annuleren: Selecteren als u de geselecteerde instellingen voor Speaker
Setup wilt annuleren.
BEDIENING
DVD BEOORDELING
Met de optie kinderbeveiliging kunt u de toegang blokkeren tot scènes
die een hogere classificatie hebben dan u invoert, zodat uw kinderen geen
materiaal kunnen bekijken dat u niet geschikt vindt. U activeert de “DVD
Beoordeling” als volgt:
1 Druk in het regelmenu “DVD Beoordeling” op [ ]. Er verschijnt in het
menuscherm de prompt “Wachtwoord”.
2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
3 Na het invoeren van de wachtwoord kunt u een gewenst
beveiligingsniveau instellen. Doorloop met [
] de toegangsniveau’s.
4 Druk op [ENTER] om uw beveiligingsniveau te bevestigen.
FRANÇAIS
VERGRENDELING INSTELMENU
(GELDT ALLEEN VOOR BD- EN DVD-WEERGAVE)
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN
U kunt het Wachtwoord voor de instelling verwijderen door als volgt te
werk te gaan
1 Druk in het regelmenu “Wachtwoord” op [ ] en druk daarna op [ ],
en selecteer de optie “Verwijderen”.
2 Druk op [ENTER].
3 Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen
(0-9). Druk op [ENTER]. Het wachtwoord is nu verwijderd.
ITALIANO
BD BEOORDELING
Stel een leeftijdslimiet in voor de gekwalificeerde BD-ROM-weergave.
1 Druk in het regelmenu “BD Beoordeling” op [ ]. Er verschijnt in het
menuscherm de prompt “Wachtwoord”.
2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
3 Wanneer u het wachtwoord invoert, kunt u de leeftijdslimiet voor het
kijken van BD-materiaal instellen.
255: Alle BD ROM’s kunnen worden afgespeeld.
0 - 254: Verhindert het afspelen op basis van de kwalificaties die zijn
vastgelegd op de BD-ROM.
4 Druk op [ENTER] om uw beveiligingsniveau te bevestigen.
DEUTSCH
Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u het resetten door als volgt te
werk te gaan.
1 Haal de disk uit de disklade als er een is geladen.
2 Selecteer de optie “Wachtwoord”.
3 Voer met de nummertoets “210499” in. PINCLR” (PIN WISSEN) verschijnt
in de VFD en het wachtwoord is gereset.
NEDERLANDS
U kunt de wachtwoord voor de kinderbeveiliging wijzigen. Voer een
viercijferige wachtwoord in zodra hierom op het scherm wordt gevraagd.
1 Druk in het regelmenu “Wachtwoord” op [ ] en selecteer de optie
“Wijzig”.
2 Druk op [ENTER].
3 Voer uw oude viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen
(0-9). Druk op [ENTER].
4 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord in te toetsen. Voer de
nieuwe viercijferige wachtwoord in middels de nummertoetsen (0-9).
Druk op [ENTER].
5 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord te bevestigen. Voer de
nieuwe viercijferige wachtwoord nogmaals in.
6 Druk op [ENTER]. De nieuwe viercijferige wachtwoord is nu van kracht.
OPMERKING
Als u een classificatie instelt voor de speler, worden alle scènes op
een mediaschijf van die classificatie of lager afgespeeld. Scènes met
een hogere classificatie worden niet afgespeeld, behalve als er een
alternatieve scène beschikbaar is op de schijf. Deze alternatieve scène
moet dan wel een lagere classificatie hebben. Als er geen geschikt
alternatief is gevonden, stopt het afspelen. U moet dan de 4-cijferige
wachtwoord invoeren om de mediaschijf af te spelen.
REGIOCODE
Voer de Regiocode, waarvan u de normen hebt gebruikt om de
censuurinstelling van het dvd video-schijfje te bepalen. Zie de “REGIOCODE”
onder de hoofd-kopregel “REFERENTIE” voor een lijst van geldige
regiocodes.
1 Druk in het regelmenu “Regiocode” op [ ]. Er verschijnt in het
menuscherm de prompt “Wachtwoord”.
2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld. Druk op [ENTER].
3 Selecteer “Regiocode” van uw keuze d.m.v. de toetsen [
].
4 Druk op [ENTER] om uw regiocode te bevestigen.
SVENSKA
WACHTWOORD
Wanneer u voor het eerst het menu VERGRENDELING INSTELMENU opent,
kunt u het beste eerst uw wachtwoord instellen.
1 Druk in het regelmenu “Wachtwoord” op [ ] en selecteer de optie
“Nieuw”.
2 Druk op [ENTER]. Toets de 4-cijferige wachtwoordcode van uw keuze in.
Druk nogmaals op [ENTER].
3 Voer ter controle nogmaals het 4-cijferige wachtwoord in.
4 Druk op [ENTER]. U hebt nu uw wachtwoord voor Kinderbeveiliging
ingesteld.
ONTGRENDELEN
Als u “Ontgrendelen” selecteert, is de kinderbeveiliging niet actief en wordt
de gehele mediaschijf afgespeeld.
РУССКИЙ
Sommige films bevatten scènes die mogelijk niet geschikt zijn voor
kinderen. Veel van die mediaschijven bevatten informatie voor ouders,
die betrekking heeft op de gehele schijf of op bepaalde scènes daarop.
. Films en scènes worden voorzien van een classificatie 1 tot 7 en Adult
(volwassen), afhankelijk van het land. Op sommige schijven worden als
alternatief scenes aangeboden die wel geschikt zijn voor kinderen.
ESPAÑOL
CLASSIFICATIE 1-8
Classificatie één “1 (Kinderen)” heeft de meeste beperkingen, en “8
(Volwassene)” de minste.
15
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN
ENGLISH
INSTELMENU NETWERK
2 In een menu wordt u gevraagd “OK” te selecteren als u de bestaande
verbinding wilt resetten of “Nee” als u de huidige verbinding wilt
behouden. Selecteer “OK”. Configureer met behulp van [
] uw
verbinding in onderstaande OSD (On-Screen Display).
FRANÇAIS
ESPAÑOL
De NETWORK-instellingen zijn nodig als u de BD Live-functies wilt
gebruiken. Door de M56 op internet aan te sluiten kunt u speciale BD-ROMsites inschakelen voor bepaalde BD-ROM-disks. Online-content kan worden
gedownload en bekeken als een BD-ROM-site links bevat naar trailers
van films die worden uitgebracht, bonusmateriaal en andere functies die
daarmee verband houden.
Zorg ervoor dat u kunt beschikken over een goede breedband-verbinding
wanneer u de volgende NETWERK-functies configureert.
ITALIANO
VERBINDINGSINSTELLING
Druk op [ ] of [ENTER] als u uw netwerkverbinding wilt instellen. In een
OSD-menu kunt u “Bekabeld” of “Draadloos” selecteren.
Statisch: Selecteren als u zelf het IP-adres, het Subnet Mask, de
Gateway en dus de DNS Server-instellingen wilt instellen.
Dynamisch: Selecteren als u automatisch een IP-adres wilt laten
toewijzen.
3 Klik, wanneer u “Statisch” of “Dynamisch” hebt geselecteerd, op “OK” en
voltooi de netwerkverbinding.
4 Na het opzetten van de verbinding wordt u gevraagd uw
netwerkverbinding te testen. Voltooi de netwerkverbinding met een
klik “OK” en sluit het menu “Verbindingsinstelling” af.
Ga als volgt te werk bij het instellen van uw verbinding als “Bekabeld” of
“Draadloos”.
BEKABELD NETWERK
DEUTSCH
Wanneer u “Bekabeld” voor uw netwerk selecteert, krijgt u de beste
prestaties voor uw netwerkverbinding. Met een bedrade verbinding
kunnen de aangesloten toestellen direct aansluiting krijgen op het netwerk
en hebt u geen last van storing van de radiofrequentie.
1 “Bekabeld” selecteren in het menu “Verbindingsinstelling”.
NEDERLANDS
5 Als u “Test” selecteert, wordt de status van de netwerkverbinding als
volgt weergegeven
SVENSKA
РУССКИЙ
16
BEDIENING
1 “Draadloos” selecteren in het menu “Verbindingsinstelling”.
2 In een menu wordt u gevraagd “OK” te selecteren als u de bestaande
verbinding wilt resetten of “Nee” als u de huidige verbinding wilt
behouden. Selecteer “OK”. Configureer met behulp van [
] uw
verbinding in onderstaande OSD (On-Screen Display).
BD-LIVE- AANSLUITING
U kunt de toegang tot Internet beperken wanneer BD-Live-functies worden
gebruikt.
Toegestaan: Internet-toegang is toegestaan voor alle BD-Live-content.
Deels toegestaan: Internet-toegang is alleen toegestaan voor de BDLive-content met content-eigendomscertificaten. Internet-toegang en
AACS Online-functies zijn verboden voor alle BD-Live-content zonder
een certificaat.
Advanced Access Content System (AACS) is een standaard voor
content-distributie en het beheer van digitale rechten, bedoeld om
toegang tot en het kopiëren van optische disks en DVD’s van de
volgende generatie te beperken. De AACS-standaard is ingesteld als
voorziening voor toegangsrestristrie voor de Blu-ray-disk.
Verboden: Internet-toegang is toegestaan voor alle BD-Live-content.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
РУССКИЙ
SVENSKA
Drukknop: Selecteren als uw toegangspunt of draadloze router
de Drukknop-configuratiemethode ondersteunt. Binnen 2 minuten
na het selecteren van “Drukknop” drukt u op de Drukknop op uw
toegangspunt of draadloze router. U hoeft niet de AP-naam (SSID) en
veiligheidscode van uw toegangspunt of draadloze router te weten.
Manueel: De AP-naam (SSID) van uw toegangspunt wordt mogelijk
niet uitgezonden. Controleer via uw computer de instellingen van
uw router en stel uw computer zo in dat SSID wordt uitgezonden
of voer zelf de AP-naam in (SSID). Volg de daaropvolgende reeks
aanwijzingen op de OSD en voer de noodzakelijke informatie of
configuratiegegevens in.
ITALIANO
De M56 is voorzien van een draadloze module van het type IEEE 802.11n
wireless module, die ook de 802.11b/g-standaard ondersteunt. Voor de
beste draadloze prestaties wordt u geadviseerd een IEEE 802.11n-erkend
Wi-Fi-netwerk (toegangspunt of draadloze router) te gebruiken. Zie voor
de gedetailleerde beschrijving van de stappen voor de verbinding en de
netwerkinstellingen de installatie-instructies die bij uw toegangspunt of
draadloze router worden geleverd.
OPMERKINGEN OVER DE NETWERKVERBINDING
• NAD is niet aansprakelijk voor een storing van de M56 en/of de functie
voor de internetverbinding als gevolg van communicatiefouten of
storingen die verband houden met de breedband-internetverbinding of
andere aangesloten apparatuur.
• NAD is niet aansprakelijk voor de functionaliteit of voortdurende
beschikbaarheid van de functies van BD-ROM’s die beschikbaar zijn
via de Internetverbinding. Sommig disk-gerelateerd materiaal dat
beschikbaar is via de Internetverbinding zal mogelijk niet geschikt zijn
voor de M56. Als u vragen hebt over dergelijk materiaal, neem dan
contact op met de producent van de disk.
• Eventuele vergoedingen die in rekening worden gebracht door een ISP
(Internet Service Provider), inclusief, zonder beperking, kosten voor de
verbinding, zijn voor uw verantwoording.
• Een bedrade verbinding met de M56 is niet mogelijk zonder een LANpoort van het type 10 Base-T of 100 Base-TX. Als met uw Internet-service
een dergelijke verbinding niet mogelijk is, kunt u de M56 niet aansluiten.
• Het draadloze netwerk werkt op een 2,4GHz radiofrequentie en zal
mogelijk worden gestoord door interferentie van andere huishoudelijke
apparaten, zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten en
magnetrons die misschien van dezelfde frequentie gebruik maken.
• IEEE 802.11n is niet van toepassing op het model van de Russische versie
van de M56.
• Stel uw toegangspunt of draadloze router in voor de
infrastructuurstand. De ad-hocstand wordt niet ondersteund.
DEUTSCH
Een andere optie voor de verbinding is een Access Point (Toegangspunt) of
een draadloze router gebruiken. De methode voor de netwerkconfiguratie
en -verbinding kan variëren afhankelijk van de apparatuur die wordt
gebruikt en de netwerkomgeving.
VERBINDINGSSTATUS
Wanneer u “Verbindingsstatus” selecteert, kunt u de status van uw
netwerkverbinding testen en deze vervolgens op het scherm weergeven.
De status van uw netwerkverbinding zal worden weergegeven als “Gelukt”
(zoals in de OSD hierboven) of als “Mislukt”.
NEDERLANDS
DRAADLOOS NETWERK
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN
3 Volg dezelfde stappen 2-5 van de procedure BEKABELD NETWERK en
voltooi de instellingen voor uw draadloze netwerk verbinding.
17
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN
ENGLISH
INSTELMENU ANDERS
FRANÇAIS
ESPAÑOL
HUID
Wijzig de achtergrond of wallpaper van de OSD. De standaard “Huid” is
“Thema 1” en dit is eigenlijk het NAD-logo.
ITALIANO
BD OPSLAG SELECTEREN
De M56 kan bepaalde informatie die verband houdt met de BD-ROM,
waaronder gedownload on-line materiaal zoals film-trailers en speciale
functies, opslaan in het interne interne Flash-geheugen of op een USBapparaat.
Ingebouwde opslag: Sla het gedownloade Blu-ray Disc-materiaal op
in het interne Flash-geheugen.
USB-Opslag: Sla het gedownloade Blu-ray Disc-materiaal op op het
aangesloten USB- apparaat.
DEUTSCH
BD OPSLAG WISSEN
Het BD-materiaal in het interne Flash-geheugen of op het aangesloten
USB-apparaat wordt gewist.
Ingebouwde opslag: Verwijder al het gedownloade materiaal uit de
ingebouwde opslag.
USB-Opslag: Verwijder al het gedownloade materiaal van de
aangesloten USB-opslag.
NEDERLANDS
DivX VOD
DivX is de naam van een revolutionaire nieuwe video-codec, gebaseerd op
de nieuwe MPEG-4 compressiestandaard voor beeld. U kunt DivX-schijven
afspelen met de M56.
DivX Registr. Code: De registratiecode van uw M56 wordt
weergegeven
Deactivatie: De M56 wordt gedeactiveerd en de deactiveringscode
wordt weergegeven.
OPMERKING
U kunt alleen videomateriaal gedownload van DivX VOD op uw M56
afspelen.
SVENSKA
FABRIEKINSTELLING
Reset de M56 naar de instellingen af-fabriek.
Ja: Kies deze optie als u de M56 wilt resetten naar de instellingen affabriek.
Nee: Kies deze optie als u de huidige instellingen wilt behouden.
РУССКИЙ
18
BEDIENING
AUDIO-CD/MP3/WMA AFSPELEN
4 Selecteer “USB” als het medium van uw keuze en druk daarna op
[ENTER].
Zie voor nadere bijzonderheden over bedieningshandelingen voor van
toepassing zijnde bestandstypen de relevante hoofdstukken hieronder over
MP3/WMA/Foto/DivX-weergave.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Consumenten dienen ervan op de hoogte te zijn dat toestemming
nodig is om MP3- / WMA-bestanden en muziek van het Internet te
downloaden. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL heeft niet het recht
deze toestemming te geven. Toestemming is altijd nodig van de
eigenaar van het copyright.
• Maximumaantal bestanden per disk/USB: minder dan 2000
(totaalaantal bestanden en mappen)
ESPAÑOL
ITALIANO
OPMERKINGEN
• Mogelijk wordt het afspelen automatisch gestart als u een Audio-CD in
de disklade legt.
• Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de
mappenlijst, gebruik dan de toetsen [
] op de afstandsbediening
om map te highlighten en druk dan op [ENTER].
• Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de
afstandsbediening, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het
eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst
van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste
bladzijde.
• Druk tijdens weergave één of twee keer op [RTN] als u wilt teruggaan
naar de/het vorige menu/bladzijde/OSD.
NEDERLANDS
USB-WEERGAVE
1 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel.
2 Druk op [HOME] (BEGIN). Selecteer de optie “Film”, “Foto” of “Muziek”.
Druk op [ENTER].
3 Als er een disk in de disklade ligt en tegelijkertijd is een USB-apparaat
aangesloten, zal een menuprompt voor het selecteren van media
verschijnen.
SVENSKA
BELANGRIJKE KENNISGEVING
De USB-poort van de M56 kan niet op een PC worden aangesloten.
De M56 kan opnamen in Audio CD en MP3/WMA-indeling op disks van het
type CD-R/RW, DVD±R/RW of BD-R/RE of USB Flash Drive afspelen.
1 Leg de betreffende disk in de disklade of sluit het USB-apparaat aan dat
de bestanden bevat. Selecteer “Muziek” uit het “Beginmenu”.
2 Druk op [ENTER]. Het menu “Muziek” verschijnt op de OSD. Op de OSD
wordt een lijst van mappen, nummers of bestanden getoond.
3 Met de toetsen [
] op de afstandsbediening bladert u door de
mappen, nummers of bestanden.
4 Druk op [ENTER] om de mapinhoud te zien.
5 Druk op [
] om een bestand of nummers te selecteren.
6 Start het afspelen door op [ENTER] of [ ] te drukken.
РУССКИЙ
OPMERKING
Externe HDD geformatteerd in NTFS is alleen-lezen en kan dus niet
worden gebruikt voor het downloaden van BD-Live-materiaal.
FRANÇAIS
De M56 kan MP3/WMA/FOTO/PNG/DivX-bestanden afspelen die zijn
opgeslagen op externe USB-toestellen (USB - Universal Serial Bus). Hier
volgen de mogelijkheden van de M56 waar het betreft het afspelen met
behulp van USB-toestellen.
• Alleen ondersteuning USB Flash Drive en Externe HDD met NTFS-,
FAT16- of FAT32-format.
• Ondersteuning USB 1.1 en USB 2.0.
• Ondersteuning voor maximaal 4 partities van het USB-apparaat.
• Digitale camera en mobiele telefoon worden niet ondersteund.
• Als een USB- verlengkabel of USB-HUB wordt gebruikt, wordt het USBapparaat mogelijk niet herkend.
DEUTSCH
STAND USB
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIES
19
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIES
ENGLISH
EEN FOTOBESTAND BEKIJKEN
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Met de M56 kunt u FOTO-bestanden afspelen of bekijken.
1 Leg de betreffende disk in de disklade of sluit het USB-apparaat aan dat de
bestanden bevat. Selecteer “Foto” uit het “Beginmenu”. Druk op [ENTER].
2 Het menu FOTO verschijnt op het tv-scherm. Er wordt een
miniatuurweergave van de foto’s die op de disk staan, getoond in de OSD.
3 Met behulp van [
] kunt u door de fotobestanden lopen.
4 Selecteer een bestand en start het afspelen door op [ENTER] of [ ] te drukken.
5 Tijdens het weergeven van foto’s wordt een aantal opties die u kunt
kiezen, getoond in het onderste gedeelte van de foto. Markeer en
selecteer met [
] één van de volgende opties.
ITALIANO
Diavoorstelling: Start of pauzeer de diavoorstelling met een druk op de
toets [ENTER].
Muziek: Speel de achtergrondmuziek af of pauzeer het afspelen met een druk
op [ENTER]. Deze optie is beschikbaar wanneer u de achtergrondmuziek hebt
geselecteerd met behulp van de optie “Kies Muziek”.
DEUTSCH
Kies Muziek: Selecteer de achtergrondmuziek tijdens het weergeven
van foto’s. Druk op [ENTER] en het submenu “Selecteer het muziekalbum”
verschijnt. Selecteer met [
] een medium of een map die de
muziekbestanden bevat. Bevestig uw selectie met [ENTER] en start het
afspelen van de geselecteerde achtergrondmuziek.
Roteer: Met [ENTER] kunt u het beeld steeds rechtsom laten draaien. Deze
optie is niet beschikbaar tijdens de diavoorstelling.
NEDERLANDS
Zoomen: U kunt het [Zoom]-menu weergeven door in de weergavestand of
pauzestand op [ZOOM] te drukken. U kunt met behulp van de groene of gele
toetsen van de afstandsbediening inzoomen op de afbeelding of uitzoomen.
Met de toetsen [
] op de afstandsbediening kunt u bewegen door
het ingezoomde beeld. Druk op [RTN] als u het [Zoom]-menu wilt verlaten en
wilt terugkeren naar het normale formaat van de afbeelding. U kunt de zoomfunctie bedienen door middel van de [ZOOM]-toets van de afstandsbediening.
SVENSKA
РУССКИЙ
Instelling: Selecteer met [
] “Effect” of “Uitstel”. Gebruik [
]
en stel de geselecteerde optie in door op ENTER te drukken.
Effect: Pas diverse effecten toe bij het in een diavoorstelling weergeven
van foto’s.
Uit: Een diavoorstelling zonder een effect.
Random: Diavoorstelling-effecten worden willekeurig toegepast.
Dia: Schuift een foto uit diverse richtingen op het scherm.
Deur: Foto verschijnt alsof een deur wordt geopend.
Raster (Raamwerk): Foto’s verschijnen als gedeelten van een
raamwerk en vormen een volledig scherm.
Uitstel: Stel de fotovertragingstijd in voor de diavoorstelling –
Langzaam, Normaal of Snel.
Verbergen: Verlaat de menuopties of breng deze op het scherm door
achtereenvolgens op [ENTER] te drukken.
20
OPMERKINGEN
• Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de
mappenlijst, gebruik dan de toetsen [
] op de afstandsbediening
om map te highlighten en druk dan op [ENTER].
• Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de
afstandsbediening, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het
eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst
van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste
bladzijde.
• Druk tijdens weergave één of twee keer op [RTN] als u wilt teruggaan
naar de/het vorige menu/bladzijde/OSD.
• Aanbevolen grootte: minder dan 4000 x 3000 x 24 bit/pixels of minder
dan 3000 x 3000 x 32 bit/pixels.
• Maximumaantal bestanden per disk/USB: minder dan 2000
(totaalaantal bestanden en mappen)
DivX-WEERGAVE
De M56 ondersteunt DivX-weergave.
1 Leg de betreffende disk in de disklade of sluit het USB-apparaat aan dat
de bestanden bevat. Selecteer “Film” uit het “Beginmenu”.
2 Druk op [ENTER]. Er verschijnt een lijst met de bestanden die zich in de
map bevinden.
3 Selecteer een bestand en start het afspelen door op [
] en
[ENTER] te drukken.
OPMERKING
Gebruik de rode (A), groene (B), gele (C) of blauwe (D) toets van de
afstandsbediening, zoals wordt aangeduid in de OSD – ga naar het
eerste bestand/de eerste bladzijde, ga omhoog of omlaag door de lijst
van bestanden/bladzijden of spring naar het laatste bestand/de laatste
bladzijde.
EISEN DIE WORDEN GESTELD AAN FILMBESTANDEN (USB/DISK)
De geschiktheid van filmbestanden voor de M56 wordt als volgt beperkt:
1 Beschikbare resolutiegrootte: 1920 x1080 (B x H) pixels
2 Bestandsextensies: “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”
3 Weer te geven ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0
(.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
4 Af te spelen Codec-indeling: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”,
“DIVX6.xx” (Alleen standaardweergave), H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
5 Audio-indeling: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”,”AC3”
6 Monsterfrequentie: binnen 32 - 48kHz (WMA), binnen 16 - 48kHz (MP3)
7 Bitfrequentie: binnen 20-320 kbps (WMA), binnen 32-320 kbps (MP3)
8 CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-indeling: ISO 9660+JOLIET, UDF en UDF
Bridge-indeling
9 Maximum Bestanden/Mappen: Minder dan 2000
• De filmbestanden en ondertitelingsnamen kunnen niet bestaan uit
meer dan 180 tekens.
• Niet alle WMA- en AAC Audio-indelingen zijn geschikt voor dit
apparaat.
• HD-filmbestanden die zich op de CD of USB 1.0/1.1 bevinden, zullen
misschien niet goed worden afgespeeld. BD, DVD of USB 2.0 worden
aanbevolen voor het afspelen van HD-filmbestanden.
• De M56 ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC profiel Main, High op
Niveau 4.1.
• Bij een bestand met een hoger niveau verschijnt er een
waarschuwingsmelding op het scherm.
• Deze speler ondersteunt niet een bestand dat is vastgelegd met
GMC (Global Motion Compensation) of Qpel (Quarter pixel). Dat zijn
technieken voor video-codering in de MPEG4-standaard, zoals DivX
of XVID hebben.
BEDIENING
OPMERKINGEN
• Als de gedeelde mappen of bestanden niet worden weergegeven op de
speler, klikt u op de map op het tabblad “Local Folders” (Lokale mappen) en
klikt u op “Rescan Folder” (Map opnieuw scannen) bij de knop “More” (Meer).
• Bezoek www.nero.com voor meer informatie en software-tools.
GEDEELD MATERIAAL AFSPELEN
De M56 kan film-, foto- en muziekmateriaal weergeven dat is opgeslagen
op uw computer of een andere DLNA-mediaserver.
1 Start de server op uw computer of de andere apparatuur die is
aangesloten op uw huisnetwerk.
2 Druk op [HOME]. Het “Home Menu” (Thuismenu) verschijnt op het scherm.
3 Selecteer met [
] “Mijn Media”. Druk op [ENTER]. De server-lijst
verschijnt op het scherm.
4 Selecteer met [
] een server uit de lijst. Druk op [ENTER]. De
gedeelde mappen van de server worden weergegeven.
5 Navigeer met [
] door de lijst van gedeeld materiaal en
selecteer het materiaal dat u wilt afspelen. Ga in het menu [Mijn Media]
met de rode of blauwe knop naar het/de eerste of laatste bestand/map
en met de groene of gele knop naar de vorige of de volgende pagina.
6 Druk op [ ] of [ENTER] als u het afspelen van het geselecteerde
materiaal wilt starten.
21
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NERO MEDIAHOME 4 ESSENTIALS INSTALLEREN
De M56 wordt geleverd met de CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials.
Nero MediaHome 4 Essentials is software voor het op de M56 delen van
film-, muziek- en fotobestanden die zijn opgeslagen op uw computer.
Controleer de systeemvereisten die hieronder worden getoond, voordat u
Nero MediaHome 4 Essentials installeert.
• Windows XP (Service Pack 2 of hoger), Windows Vista (geen Service
Pack vereist), Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of
hoger), Windows Server 2003
• Windows Vista 64-bit-versie (applicatie draait in 32-bit-stand)
• Ruimte op de harde schijf: 200 MB ruimte op de harde schijf voor een
gewone stand-alone installatie van Nero MediaHome
• Een 1,2 GHz Intel Pentium III of AMD Sempron™2200+ processor
• Geheugen: 256 MB RAM
• Grafische kaart met ten minste 32 MB video-geheugen, minimumresolutie van 800 x 600 pixels en 16-bit kleurinstellingen
• Windows Internet Explorer 6.0 of hoger
• DirectX 9.0c revisie 30 (Augustus 2006) of hoger
• Netwerkomgeving: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
NEDERLANDS
De M56 voldoet aan de DLNA Interoperability Guidelines v1.5 (Richtlijnen voor
Interoperabiliteit). Wanneer een PC waarop DLNA server-software draait of
een ander apparaat dat geschikt is voor DLNA op de M56 wordt aangesloten,
zal het misschien nodig zijn enkele veranderingen in de instellingen van de
software of andere apparaten uit te voeren. Raadpleeg de bedieningsinstructies
voor de software of het apparaat voor meer informatie.
BESTANDEN EN MAPPEN DELEN
Op uw computer moet u de map delen die het film-, muziek-en/of
fotomateriaal bevat dat u wilt afspelen met de functie “Mijn Media”. Hierna volgt
de procedure voor het selecteren van de gedeelde mappen op uw computer.
1 Dubbelklik op het pictogram “Nero MediaHome 4 Essentials” op uw
bureaublad.
2 Klik op het pictogram “Network” (Netwerk) links en definieer de
netwerknaam in het veld “Netwerknaam”. De Netwerknaam die u
invoert, zal door uw speler worden herkend.
3 Klik op het pictogram “Shares” (Gedeeld).
4 Klik op het tabblad “Local Folders” (Lokale mappen) op het scherm
“Shared” (Gedeeld). Open het venster “Browse Folder” (Map
Doorbladeren) door op het pictogram “Add” te klikken.
5 Selecteer de map die de bestanden bevat die u wilt delen. De
geselecteerde map wordt toegevoegd aan de lijst van gedeelde mappen.
6 Start de server door op het pictogram “Start Server” te klikken.
SVENSKA
OVER DLNA
De M56 is een DLNA Certified digitale mediaspeler die film-, foto- en
muziekmateriaal kan weergeven en afspelen van een DLNACertified
netwerkapparaat en DLNA-server. De Digital Living Network Alliance
(DLNA) is een organisatie voor alle ondernemingen in de industrie voor
consumentenelektronica, computers en mobiele apparatuur. Digital Living
biedt consumenten mogelijkheden voor het gemakkelijk delen van digitale
media via een bedraad of draadloos netwerk in de woning.
Wat hierna volgt is de procedure voor het installeren van Nero MediaHome
4 Essentials. Een installatie-wizard zal u door het snelle en eenvoudige
installatieproces leiden.
1 Sluit alle Microsoft Windows-programma’s en sluit anti-virussoftware die
eventueel actief is, af.
2 Plaats de CD-ROM van Nero MediaHome 4 Essentials in het CD-ROMstation van uw computer.
3 Klikt op “Nero MediaHome 4 Essentials”. De installatie wordt voorbereid
en de installatie-wizard verschijnt.
4 Ga naar het invoerscherm voor het serienummer door op “Next”
(Volgende) te klikken. Ga naar de volgende stap door op “Next”
(Volgende) te klikken.
5 Als u alle voorwaarden accepteert, klikt u op het selectievakje “I accept
the License Conditions” (Ik ga akkoord met de licentie voorwaarden).
Klik op “Next” (Volgende). Als u niet akkoord gaat, is installatie niet
mogelijk.
6 Klik op “Typical” klik op “Next” (Volgende). Het installatieproces start.
7 Als u wilt deelnemen aan de anonieme verzameling van gegevens,
selecteert u het selectievakje en klikt u op de knop “Next” (Volgende).
8 U voltooit de installatie door op de knop “Exit” (Afsluiten) te klikken.
РУССКИЙ
MIJN MEDIA-FUNCTIES
Met de M56 kunt u films, muziek en foto’s doorbladeren en weergeven, die
zijn opgeslagen op de media-servers van DLNA Certified aangesloten op
uw thuisnetwerk.
1 Controleer uw netwerkaansluiting en de instellingen. Zie het hoofdstuk
“INSTELMENU NETWERK” van “DE M56 GEBRUIKEN” onder de hoofdkopregel “BEDIENING”.
2 Druk op [HOME]. Selecteer met [
] de optie “Mijn Media”. Druk op
[ENTER].
3 De M56 scant tot wel 32 servers en geeft deze weer. Selecteer met [
]
een server uit de lijst. Druk op [ENTER].
4 Selecteer met [
] materiaal uit de lijst. Druk op [ ] als u het
afspelen van het geselecteerde materiaal wilt starten.
5 Druk op [SEARCH] als u naar het server-lijstmenu wilt terugkeren.
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIES
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
BESTANDSVEREISTEN
1 Bestandsextensies: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp3”,
“.mkv”, “.mp4”, “.wma”, “.pcm” (LPCM)
2 Maximum Bestanden/Mappen: Minder dan 2000 (totaalaantal bestanden en mappen)
3 Muziekbestanden
• Monsterfrequentie:
• binnen 8 - 48kHz (WMA), binnen 11 - 48kHz (MP3), 44,1 en 48kHz (LPCM)
• Bitfrequentie: binnen 8 - 320kbps (WMA, MP3), 768kbps en 1.536Mbps (LPCM)
4 Fotobestanden
• Aanbevolen fotoformaat: Minder dan 4000 x 3000 x 24 bit/pixels/
Minder dan 3000 x 3000 x 32 bit/pixels
5 Filmbestanden
• Beschikbare resolutiegrootte: 1920 x 1080 (B x H) pixels
• Af te spelen ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• U kunt niet interne ondertiteling bekijken bij het weergeven van
een mkv/mp4-bestand.
• De ondertitelingsbestanden worden niet weergegeven in het menu
“Mijn Media”.
• Af te spelen Codec-indeling: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID,
“DIVX6.xx” (Alleen standaardweergave), DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2
PS, MPEG2 TS, H.264/MPEG-4 AVC
• Audio-indeling: Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3
• Monsterfrequentie: binnen 32 - 48kHz (WMA), binnen 16 - 48kHz (MP3)
• Bitfrequentie: binnen 20 - 320 kbps (WMA), binnen 32 - 320 kbps (MP3)
• De filmbestanden en ondertitelingsnamen kunnen niet bestaan uit
meer dan 128 tekens.
• Niet alle WMA- en AAC Audio-indelingen zijn geschikt voor dit apparaat.
• Deze speler ondersteunt niet een bestand dat is vastgelegd met GMC
(Global Motion Compensation) of Qpel (Quarter pixel). Dat zijn technieken
voor video-codering in de MPEG4-standaard, zoals DivX of XVID hebben.
• De M56 ondersteunt H.264/MPEG-4 AVC profiel Main, High op
Niveau 4.1. Bij een bestand met een hoger niveau verschijnt er een
waarschuwingsmelding op het scherm.
DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN
4 Ga weer met [
] naar de volgende videokleuroptie of toon weer
alle opties door op [ENTER] te drukken.
5 Druk op [RTN] of [PICTURE] als u alle instellingen wilt voltooien en het
menu Picture Mode (Afbeeldingsstand) wilt afsluiten.
6 Selecteer “Default” (Standaardinstelling) als u de standaardinstelling
voor Picture Mode (Afbeeldingsstand) wilt herstellen. Selecteer “Close”
(Sluiten) als u alle uitgevoerde veranderingen wilt accepteren en tegelijkertijd het menu Picture Mode (Afbeeldingsstand) wilt verlaten.
U kunt de volgende filterinstellingen aanpassen zelfs als de afbeeldingsstand
“Standaard” is. Met behulp van deze instellingen kunt u het ruisniveau verminderden of het zwartniveau van het videobeeld op het scherm instellen.
Block NR (Blokruisreductie): Stel deze optie in op “Low” (Laag) “Mid” (Middel)
of “High” (Hoog) als u de blokruis wilt verminderen die wordt geproduceerd door
het MPEG-compressieproces en die misschien te zien zal zijn, vooral bij snelbewegende beelden. Selecteer “Off” (Uit) als u de huidige instellingen wilt behouden.
Mosquito NR (Mosquito-ruisreductie): Verminder “Mosquito”-ruis
(verspreid), geproduceerd in het MPEG-compressieproces, door de
optie “Low” (Laag), “Mid” (Middel) of “Hoog” te kiezen. Selecteer “Off” (Uit)
als u de huidige instellingen wilt behouden.
Black Level (Zwartniveau): Zwart niveau bepaalt de hoeveelheid
licht die een beelddisplay uitstraalt voor de donkerste gedeelten van
een afbeelding. Selecteer “On” (Aan) als u een dieper, rijker zwart wilt
weergeven dan in de instelling “Off” (Uit). Black Level-regeling geldt
alleen voor het uitgaande composite-signaal.
GENIETEN VAN BD-LIVE™ OF BONUSVIEW™ IN BD-VIDEO
De M56 ondersteunt Beeld-in-Beeld (Picture-in-Picture, PIP), secundaire audio,
Virtual-pakketten en andere functies voor BD-Video die BONUSVIEW ondersteunt (BD-ROM versie 2 Profiel 1 versie 1.1/ Definitief Standaardprofiel). Behalve
de functie BONUSVIEW zijn met BD-Video dat BD-Live ondersteunt (BD-ROM
versie 2 Profiel 2) meer functies mogelijk, zoals online-games, als u een verbinding tot stand brengt tussen de M56 en internet.
GENIETEN VAN BD-LIVE-DISKS
De M56 ondersteunt BD-Live, een nieuwe BD-Video-functie die toegangsfuncties
mogelijk maakt zoals interactieve functies bij verbinding met internet. De functies die
u kunt gebruiken en de bedieningsmethode kan per disk verschillen, dus raadpleeg
vooral de instructies van de disk voor de juiste toegang en afspeelmogelijkheden.
NEDERLANDS
U kunt de BD-Live-functies alleen gebruiken als de M56 is aangesloten op
internet. Het kan wel enkele minuten duren voordat het materiaal is geladen
en gestart en u van BD-Live-content kunt genieten. Aanvullende content
zoals filmtrailers, ondertiteling, BD-J en vergelijkbare functies kunnen naar het
interne Flash-geheugen of op een USB-apparaat worden gedownload. Het is
belangrijk dat er meer dan 1GB vrije ruimte op het USB-apparaat is.
SCHERMBEVEILIGING
SVENSKA
Selecteer tijdens het afspelen de stand videokwaliteit. U kunt diverse opties
afstellen, zoals Contrast, Helderheid, Scherpte, enz.
РУССКИЙ
1 Druk op de knop [PICTURE] van de afstandsbediening tijdens het
afspelen van een BD, DVD of een filmbestand. Het menu [Picture Mode]
(Afbeeldingsstand) verschijnt op het scherm.
2 Maak met [
] een keuze uit de opties “Standard” (Standaard) en
“User Setting” (Gebruikersinstelling).
Standaard: De opties voor de videokleurinstellingen uitschakelen.
User Settings (Gebruikersinstellingen): De opties voor de videokleurinstellingen inschakelen.
3 Selecteer met [
] de optie van uw keuze. Wanneer u een keuze
hebt gemaakt, blijft alleen de geselecteerde optie in de OSD staan. Pas
de waarde aan met [
].
22
Het schermbeveiliging verschijnt circa 5 minuten nadat de M56 is gestopt
of in Beginmenu stand . Indien het schermbeveiliging vijf minuten lang
wordt weergegeven, schakelt de M56 zich automatisch uit.
GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE
Deze speler slaat de laatste scène van het laatst bekeken schijfje in het
geheugen op. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs wanneer u het
schijfje uit de speler haalt of de speler uitschakelt. Wanneer u een schijfje
laadt waarvan de scène in het geheugen is opgeslagen, wordt deze scène
automatisch terug opgeroepen.
OPMERKINGEN
• Deze speler slaat geen scène van een schijfje op indien u de speler
uitschakelt alvorens u begint met het schijfje af te spelen.
• De functie Geheugen Laatste Scène wordt gewist voor een disk, wanneer
een volgende disk wordt afgespeeld.
• Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.
BEDIENING
AUDIO
RPT (HERHALEN)
De ondertitelingstaal kan worden gewijzigd in een andere taal dan bij de
basisinstellingen werd aangegeven. Deze functie werkt alleen bij schijfjes
waarop meerdere ondertitelingstalen zijn opgenomen.
1 Druk tijdens het afspelen op [SUBTITLE]. Wanneer er geen ondertitels
zijn opgenomen, verschijnt “Off” (Uit).
2 Druk net zo vaak op [SUBTITLE] tot de gewenste taal is geselecteerd.
Wanneer de gewenste taal zelfs na herhaaldelijk indrukken van de toets niet
wordt geselecteerd, betekent dit dat de taal niet op het schijfje staat.
Ondertitels kunnen worden uitgeschakeld door meerdere malen op
[SUBTITLE] te drukken en “Off” (Uit) te selecteren.
ZOOM (ZOOMEN)
Selecteer de herhalingsstand van uw keuze doorhaaldelijk op [RPT] te
drukken. U kunt kiezen uit de volgende herhalingsstanden
Track: Herhaald afspelen van de huidige track of het huidige
bestand.
All (Alle): Herhaald afspelen van alle tracks, bestanden en mappen.
(alleen audio-disk/-bestand): Tracks of bestanden worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
All (Alle): Herhaald afspelen van alle tracks, bestanden en
mappen in willekeurige volgorde.
Chapter (Hoofdstuk): Herhaald afspelen van filmhoofdstuk.
Title (Titel): Herhaald afspelen van filmtitel.
A-B (alleen video-disk/-bestand, alleen Audio CD): Speciaal
gedeelte van een scène herhalen. Selecteer het begin van het gedeelte
- “A” - door op [RPT] te drukken. Druk op [ENTER] en selecteer het
einde van het gedeelte - “A-B”. U kunt niet een gedeelte van een scène
selecteren dat korter is dan 3 seconden.
Off (Uit): Druk herhaaldelijk op [RPT] totdat “Off” (Uit) wordt
weergegeven, als u alle herhalingsstanden wilt annuleren.
OPMERKINGEN
• Voor een ander disktype is de herhalingsstand zoals hierboven wordt
vermeld, misschien niet mogelijk. De herhalingsstand van dergelijke
disks moet misschien worden ingeschakeld vanuit het menu van de disk
zelf of door middel van andere ingebouwde functies.
• De functie REPEAT geldt niet voor FOTO-bestanden.
Met de ZOOM-functie kunt u het beeld uitvergroten. Druk tijdens het
afspelen of de beeld-voor-beeld weergave op ZOOM om de zoomfunctie
te activeren.
РУССКИЙ
Selecteer de Zoom-stand met de groene en gele knop (tot wel 16
niveaus). Met de toetsen [
] op de afstandsbediening kunt u
bewegen door het ingezoomde beeld. U kunt terugkeren naar de normale
beeldgrootte door herhaaldelijk de gele knop (C) in te drukken totdat het
beeld terugkeert naar de normale grootte (Zoom).
DEUTSCH
SUBTITLE (ONDERTITEL)
ITALIANO
ESPAÑOL
Druk net zo vaak op [AUDIO] tot het gewenste geluid of format is
geselecteerd.
NEDERLANDS
Met de toets AUDIO kunt u de gesproken taal op de media veranderen,
maar enkel indien de media de functietoets AUDIO ondersteunt.
Drukken als u naar PICTURE MODE (AFBEELDINGSSTAND) wilt gaan waar
u de opties voor de videokleurinstelling kunt inschakelen, aanpassen, deactiveren. Zie ook het hoofdstuk “DE AFBEELDINGSSTAND AANPASSEN” van
“DE M56 GEBRUIKEN – FUNCTIES” onder de hoofd-kopregel “BEDIENING”.
FRANÇAIS
PICTURE (AFBEELDING)
SVENSKA
Afhankelijk van de media kunt u de basisbedieningsfuncties van de M56
direct met behulp van de afstandsbediening bereiken.
ENGLISH
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING
OPMERKING
Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.
23
BEDIENING
DE M56 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING
ENGLISH
MARKER, SEARCH, CLEAR (MARKEERSTIFT, ZOEKEN, WISSEN)
FRANÇAIS
Met de knop [MARKER] (Markeerstift) kunt u selectief een scène markeren
die u wilt afspelen.
ESPAÑOL
EEN MARKERING INVOEREN
Druk op [MARKER] op het punt van uw keuze op de disk. Het pictogram
van de Markeerstift verschijnt kort op het scherm. U kunt tot wel negen
markeringen invoeren.
ITALIANO
EEN GEMARKEERDE SCÈNE OPROEPEN OF WISSEN
Druk op [SEARCH] (ZOEKEN) en het zoekmenu verschijnt op het scherm. Druk
op een numerieke toets als u een nummer wilt selecteren van een markering
die u wilt oproepen. Het afspelen start vanaf de gemarkeerde scène.
U kunt ook een nummer van een markering geaccentueerd weergeven
door op [ ] te drukken. Selecteer met [
] een gemarkeerde scène die
u wilt oproepen of wissen. Druk op [ENTER] en het afspelen start vanaf de
gemarkeerde scène. Druk op [CLEAR] (Wissen) en de gemarkeerde scène
wordt uit het zoekmenu gewist.
DEUTSCH
OPMERKINGEN
• Deze functie MARKER (Markeerstift) kan alleen worden toegepast op
video-disks/bestanden.
• Deze functie werkt misschien niet bij bepaalde disks of titels.
• Alle gemarkeerde punten worden gewist als de titel volledig wordt
stopgezet (STOP), een andere titel wordt geplaatst of de disk wordt
uitgenomen.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
24
NASLAG
ENGLISH
REFERENTIETABELLEN
INSTELLINGEN VOOR DE RESOLUTIE
AFSPELEN VAN MEDIA ZONDER KOPIEERBEVEILIGING
VIDEO-UITGANG
COMPONENT VIDEO-UITGANG
HDMI-UITGANG
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
HDMI AANGESLOTEN
VIDEO-UITGANG
HDMI NIET AANGESLOTEN
720p
720p
720p
480i/576i
1080i
1080i
1080i
480i/576i
Stand 1080p/24Hz
Stand 1080p/24Hz
480i/576i
1080i
480i/576i
Stand 1080p/50Hz/60Hz
Stand 1080p/50Hz/60Hz
480i/576i
1080i
480i/576i
ESPAÑOL
720p
1080i
FRANÇAIS
RESOLUTIE
AFSPELEN VAN MEDIA MET KOPIEERBEVEILIGING
VIDEO-UITGANG
HDMI-UITGANG
COMPONENT VIDEO-UITGANG
HDMI AANGESLOTEN
VIDEO-UITGANG
HDMI NIET AANGESLOTEN
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
720p
480i/576i
480p/576p
480i/576i
1080i
1080i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
Stand 1080p/24Hz
Stand 1080p/24Hz
480i/576i
480p/576p
480i/576i
Stand 1080p/50Hz/60Hz
Stand 1080p/50Hz/60Hz
480i/576i
480p/576p
480i/576i
ITALIANO
RESOLUTIE
SPDIF (DIGITALE AUDIO-UITGANG)
HDMI-UITGANG
Instelling uitgaand audiosignaal
Instelling uitgaand audiosignaal
Dolby Digital
PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
hercodering
DTS
Dolby Digital Plus
PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby TrueHD
PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS
PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Primaire
Doorgang
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS-HD
PCM Stereo
Primaire
Doorgang
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM MultiCh
PCM 5.1ch
DTS
hercodering
DTS
PCM Stereo
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
PCM 7.1ch
OPMERKINGEN
• Het is niet mogelijk tegelijkertijd “PCM Multi-Ch” of “Primaire Doorgang” voor de optie “HDMI” en “DTS hercodering” voor de optie “SPDIF” in te stellen. Als
de optie “HDMI” is ingesteld op “PCM Multi-Ch” of “Primaire Doorgang” wordt de optie “SPDIF” automatisch ingesteld op “PCM Stereo”. Als daarentegen de
optie “SPDIF” is ingesteld op “DTS hercodering”, wordt de optie “HDMI” automatisch ingesteld op “PCM Stereo”.
• Als de M56 een disk in de audio-indeling Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD afspeelt, en de optie “HDMI” wordt ingesteld op “PCM Multi-Ch” en de optie
“SPDIF” op “Primaire Doorgang”, wordt het uitgaande SPDIF-signaal beperkt tot alleen “PCM 2ch”.
• Als de M56 een disk in de audio-indeling Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD afspeelt, is 1.3 de versie van de HDMI-aansluiting en wordt het uitgaande
audiosignaal ontleend aan de poort HDMI OUT met zowel HDMI als SPDIF tegelijkertijd aangeslotenen, is het uitgaande SPDIF-signaal beperkt tot alleen
“PCM 2ch”.
• De indeling van het uitgaande audiosignaal voor MP3/WMA-weergave is PCM 48kHz/16 bit en PCM 44.1kHz/16 bit voor Audio CD.
• Het uitgaande audiosignaal aan de Analog audio OUT-poort is altijd PCM 2ch.
25
SVENSKA
BRON
ANALOGE 7.1
CHANNEL
AUDIO-UITGANG
РУССКИЙ
AUDIO-UITGANG
NEDERLANDS
DEUTSCH
SPECIFICATIES VAN HET UITGAANDE AUDIOSIGNAAL
NASLAG
TAALCODELIJST
ENGLISH
Gebruik deze lijst voor het invoeren van de taal van uw keuze voor de volgende instellingen: Taal DISK MENU/AUDIO DISK/DISK ONDERTITELING.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
Code
Abkhazisch
6566
Fries
7089
Macedonisch
7775
Sindhi
8368
Afar
6565
Gallisch
7176
Malagasi
7771
Singalees
8373
Afrikaans
6570
Georgisch
7565
Malayalam
7776
Slovaaks
8375
Albanees
8381
Grieks
6976
Maleis
7783
Sloveens
8376
Amhaars
6577
Groenlands
7576
Maltees
7784
Soendanees
8385
Arabisch
6582
Guarani
7178
Maori
7773
Somalisch
8379
Armeens
7289
Gujarati
7185
Marathi
7782
Spaans
6983
Assamitisch
6583
Haussa
7265
Modavisch
7779
Swahili
8387
Aymara
6588
Hebreeuws
7387
Mongools
7778
Tadjieks
8471
Azerbeidzjaans
6590
Hindi
7273
Nauruaans
7865
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hongaars
7285
Nederlands
7876
Tamil
8465
Baskisch
6985
Iers
7165
Nepalees
7869
Tataars
8484
Bengaals, Bangla
6678
IJslands
7383
Noors
7879
Telugu
8469
Bhutaans
6890
Indonesisch
7378
Oekraïens
8575
Thais
8472
Bihari
6672
Interlingua
7365
Oezbeeks
8590
Tibetaans
6679
Bretons
6682
Italiaans
7384
Orija
7982
Tigrinya
8473
Bulgaars
6671
Japans
7465
Pashtoe
8083
Tonga
8479
Burmees
7789
Javaans
7587
Perzisch
7065
Tsjechisch
6783
Cambodjaans
7577
Jiddisch
7473
Pools
8076
Turkmeens
8475
Catalaans
6765
Kanada
7578
Portugees
8084
Turks
8482
Chinees
9072
Kasjmiers
7583
Punjabi
8065
Twi
8487
Corsicaans
6779
Kazaks
7575
Quechua
8185
Urdu
8582
Deens
6865
Kirgizisch
7589
Reto-Romaans
8277
Vietnamees
8673
Duits
6869
Koerdisch
7585
Roemeens
8279
Volapük
8679
Engels
6978
Koreaans
7579
Russisch
8285
Welsh
6789
Esperanto
6979
Kroaats
7282
Samoaans
8377
Wit-Russisch
6669
Estisch
6984
Laotiaans
7679
Sanskriet
8365
Wolof
8779
Faerøers
7079
Latijn
7665
Schots Gaelic
7168
Xosa
8872
Fiji
7074
Lets
7686
Servisch
8382
Yoruba
8979
Fins
7073
Lingala
7678
Servo-kroatisch
8372
Zoeloe
9085
Frans
7082
Litouws
7684
Shona
8378
Zweeds
8386
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
26
NASLAG
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
KH
CA
CF
CL
CN
CX
CC
ER
EE
ET
FK
FJ
PH
FI
FR
FX
GF
GA
GM
GE
GH
GI
GD
GR
GL
GB
GP
GU
GT
GN
GW
GY
HT
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
MS
MZ
MM
NA
NR
NL
AN
NP
NI
NC
NZ
NE
NG
NU
KP
MP
NF
NO
UG
UZ
OM
TP
AT
PK
PW
PA
PG
PY
Land
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marschalleilanden
Martinique
(Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse
Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië
(Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niué
Noord-Korea
Noordelijke Mari�����
anneneilanden
Norfolkeiland
Norwegen
Oeganda
Oezbekistan
Oman
Oost-Timor
Oostenrijk
Pakistan
Palau
Panama
Papoea-NieuwGuinea
Paraguay
Code
PE
PN
PL
PF
PT
PR
RE
RO
RW
RU
KN
PM
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SD
SB
SO
ES
LK
SH
LC
VC
SR
SJ
SZ
SY
TJ
TW
TZ
TH
TG
TK
TO
Land
Peru
Pitcairn
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Puerto Rico
Reunión (Frans)
Roemenië
Ruanda
Russische
Federatie
Saint Kitts-andNevis
Saint Pierre-etMiquelon
Samoa
San Marino
Sao Tomé-enPrincipe
Saoedie-Arabië
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Slovakije
Slovenië
Soedan
Solomonseilanden
Somalië
Spanje
Sri Lanka
St. Helena
St. Lucia
St. Vindent &
Grenadinen
Suriname
Svalbard- and
Jan Mayeneilanden
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Code Land
TT
Trinidad en
Tobago
TD
Tsjaad
CZ
Tsjechië
TN
Tunesië
TR
Turkije
TM
Turkmenistan
TC
Turks- en
Caicoseilanden
TV
Tuvalu
UA
Ukraïne
UY
Uruguay
VU
Vanuatu
VA
Vaticaanstad
VE
Venezuela
AE
Verenigde
Arabische
Emiraten
US
Verenigde Staten
UM Verenigde Staten
van Amerika
eilanden
VN
Vietnam
CS
Voormalig
Tsjechoslowakije
SU
Voormalige USSR
WF
Wallis- en
Futuna-eilanden
EH
Westelijke Sahara
BY
Wit-Rusland
ZR
Zaïre
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
ZA
Zuid-Afrika
GS
Zuid-Georgië
en zuidelijke
Sandwich
eilanden
KR
Zuid-Korea
TF
Zuidelijke Franse
gebieden
SE
Zweden
CH
Zwitserland
FRANÇAIS
Code
MY
ML
MT
MA
MH
ESPAÑOL
Code Land
HM Heard- en
McDonaldeilanden
HN
Honduras
HU
Hongarije
HK
Hongkong
IE
Ierland
IS
IJsland
IN
India
ID
Indonesië
IQ
Irak
IR
Iran
IL
Israël
IT
Italië
CI
Ivoorkust
JM
Jamaica
JP
Japan
YE
Jemen
YU
Joegoslavië
JO
Jordanië
KY
Kaaimaneilanden
CV
Kaapverdië
CM Kameroen
QA
Katar
KZ
Kazakstan
KE
Kenia
KG
Kirgizië
KI
Kiribati
KW Koeweit
HR
Kroatië
LA
Laos
LS
Lesotho
LV
Letland
LB
Libanon
LR
Liberia
LY
Libië
LI
Liechtenstein
LT
Litouwen
LU
Luxemburg
VG
Maagdeneilanden (Brits)
VI
Maagdeneilanden (VS)
MO Macao
MK Macedonië
MG Madagascar
MW Malawi
MV Malediven
ITALIANO
DE
EC
EG
SV
GQ
Land
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Cyprus
de Faerøer
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse
Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal
Guinee
Eritrea
Estland
Ethiopië
Falklandeilanden
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Frankrijk
(Europees
territorium)
Frans Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Groot-Britannië
Guadeloupe
(Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
DEUTSCH
AR
AM
AW
AU
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
Code
CO
KM
CG
CK
CR
CU
CY
FO
DK
DJ
DM
DO
SVENSKA
AD
AO
AI
AQ
AG
Land
Afghanistan
Albani:e
Algerije
Amerikaans
Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua en
Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama’s
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivië
BosniëHerzegovina
Botswana
Bouveteiland
Brazilië
Brits gebied in de
Indische Oceaan
territorium
Brunei
Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Canada
CentraalAfrikaanse
Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocoseilanden
РУССКИЙ
Code
AF
AL
DZ
AS
NEDERLANDS
Toets het juiste codenummer in voor het instellen van de “Regiocode”.
ENGLISH
REGIOCODE
27
NASLAG
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ENGLISH
WAT IS ER MIS
MOGELIJKE OORZAKEN
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Geen stroom.
• Het netsnoer is niet aangesloten.
• Steek de stekker van het netsnoer stevig in
het stopcontact.
Het apparaat is aan, maar de M56 werkt
niet.
• Geen schijfje in de lade.
• Plaats een schijf.
FRANÇAIS
Geen beeld.
• Het TV-toestel is niet ingesteld voor het
ontvangen van een video-ingangssignaal van
de M56.
• De videokabel is niet goed aangesloten.
• Onjuiste instelling van de resolutie tussen de
M56 en het TV-toestel.
Geen klank.
ESPAÑOL
• De aangesloten apparatuur kan niet het
audiosignaal van de M56 detecteren of
decoderen.
• De apparatuur die met de audiokabel is
aangesloten, is uitgeschakeld.
• De instellingen voor de AUDIO-uitgang zijn
onjuist.
De M56 begint niet met afspelen.
• Er ligt een schijfje in de lade dat niet kan
worden afgespeeld.
• Het beveiligingsniveau is ingesteld.
Functie BD-Live werkt met.
ITALIANO
• Er is geen internetverbinding tot stand
gebracht.
• Het voorpaneel van de M56 wordt fel verlicht
door de zon of door omgevingslicht.
De afstandsbediening werkt niet goed.
• IR-zender op de afstandsbediening, of de IRontvanger op de M56 is afgeschermd
• De batterijen van de afstandsbediening zijn
leeg.
• Selecteer de juiste video-ingang op de
televisie.
• Sluit de videokabel goed aan.
• Controleer welke mogelijkheden de tv biedt.
• Stel de Resolutie in naar de mogelijkheden
van uw TV-toestel.
• Sluit de audio-uitgang van de M56 aan op
apparatuur met de juiste audiodecoders.
• Zet de apparatuur die met de audiokabel is
aangesloten, aan.
• Controleer de instellingen voor de audiouitgang zoals zij zijn geconfigureerd in het
menu Audio-instellingen.
• Plaats een afspeelbaar schijfje (controleer het
schijftype en de regiocode).
• Annuleer de beveiligingsfunctie of wijzig het
beveiligingsniveau.
• Zorg ervoor dat de M56 op het LAN (Local
Area Network) is aangesloten en toegang
heeft tot internet.
• Verminder het zonlicht/de verlichting in het
vertrek.
• Controleer de IR-vensters en zorg voor een
vrije doorkijk tussen de afstandsbediening en
de M56.
• Vervang de batterijen van de
afstandsbediening.
DEUTSCH
NEDERLANDS
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES
SCHIJFJES HANTEREN
SCHIJFJES REINIGEN
Raak de afspeelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan
de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef
nooit papier of plakband op het schijfje.
Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het
beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek
alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.
SVENSKA
SCHIJFJES OPSLAAN
Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje
niet aan rechtstreeks zonnelicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit
in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonnelicht liggen.
РУССКИЙ
28
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in
de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude
grammofoonplaten.
NASLAG
ENGLISH
SPECIFICATIES
SYSTEEM
Auto/NTSC/PAL (Alleen Europese versie)
NTSC (Alleen Noord-Amerikaanse versie)
Halfgeleider laser
±2dB (ref. 0dB 20 Hz – 20 kHz)
>100dB (A-gewogen, Analoge-uitgang)
>95 dB
<0.008 %
Ethernet-aansluiting, 10 Base-T/100 Base-TX
Integrated IEEE 802.11n* (Draft 2.0) draadloze toegang tot het
netwerk, geschikt voor 802.11b/g Wi-Fi-netwerken
1GB
FRANÇAIS
Signaalsysteem
Laser
Frequentierespons
Signaal/ruis-verhouding
Dynamisch bereik
Totale harmonische vervorming
LAN-poort
Draadloos LAN (interne antenne)
Interne Flash-geheugen
TERMINATIONS
ESPAÑOL
VIDEO-uitgang tot wel 480i/576i
Component Video-uitgang): tot wel 1080i
HDMI-uitgang: tot wel 1080p
1Vp-p/75 Ω
1Vp-p/75 Ω
0.7Vp-p/75Ω
2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
2.0 Vrms (ref. 1 kHz, 0 dB)
1.3b
0.5Vp-p
3Vp-p
ITALIANO
Uitvoerformat
Video-uitgang
Component (Y-signaal)
Component (Pb/Pr-signaal)
Audio-uitgangsniveau
7.1 Channel Audio-uitgang
HDMI-versie
Digitale-uitgang (coaxiale)
Digitale-uitgang (optische)
ALGEMEEN
AC 110V - 240 V 50/60 Hz
<0.7W
435 x 114 x 305mm (Bruto)**
8,5 kg
14 kg
DEUTSCH
Stroomvereisten
Standby-vermogen
Afmetingen van de unit (B x H x D)
Nettogewicht
Transportgewicht
* - IEEE 802.11n is niet van toepassing op het model van de Russische versie van de M56.
** - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, uitstekende knoppen en klemmen op het achterpaneel.
NEDERLANDS
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.nadelectronics.
com, u vindt hier de meest recente informatie over uw M56.
Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere Amerikaanse en wereldwijde octrooien uitgereikt en aangevraagd. DTS is een
geregistreerd handelsmerk en de DTS-logo’s, het DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Advanced Digital Out zijn handelsmerken van DTS, Inc.© 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
DivX, DivX Certified en bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van DivX, Inc en worden onder licentie gebruikt.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
SVENSKA
“Blu-ray Disc” is een handelsmerk.
Het “BD-LIVE”-logo is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association.
Java en alle op Java-gebaseerde handelsmerken en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken en/of servicemerken van Digital Living Network Alliance.
РУССКИЙ
Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation
en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt
gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.
29
www.NADelectronics.com
©2010 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
M56 Manual Issue 2.6-03/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising