NAD | T 785 | manual | NAD T 785 A/V Surround Sound Receiver Benutzerhandbuch

NAD T 785 A/V Surround Sound Receiver Benutzerhandbuch
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
AV Surround Sound Receiver
ENGLISH
T 785
РУССКИЙ
®
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten
worden doorgelezen, voordat het product wordt gebruikt.
2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Volg de waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het product
en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
4. Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten
worden opgevolgd.
5. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
6. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant
van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen
opleveren.
7. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8. Accessoires - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant wordt aangeraden of
bij het product wordt verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden gevolgd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9. Wagen - Bij het verplaatsen van het product en wagen moet voorzichtig
te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het
product en wagen kantelen of omvallen.
10. Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook
beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen
mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen
nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat
of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten
plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een
goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
11. Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten
op het soort vermogensbron dat op het etiket staat aangegeven en
worden aangesloten op een geaard stopcontact dat rechtstreeks
is aangesloten op het lichtnet. Indien u niet zeker weet welke
vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met
de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
12. Bescherming van netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd
dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken
door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met
name op de ligging worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende
stopcontacten en bij het punt waar de kabels uit het product komen.
13. Netvoedingsstekker - Wanneer de netvoedingsstekker of een
apparaat-coupler als het uitschakelapparaat dienst doet, dan moet het
uitschakelapparaat altijd in goede staat worden gehouden.
14. Aarding buitenantenne - Als er een buitenantenne of een
kabelsysteem op het product is aangesloten, dan moet de antenne
of het kabelsysteem zijn geaard. Op deze manier wordt er een zekere
mate van bescherming geboden tegen spanningspieken en statische
ontladingen. Artikel 810 van de National Electrical Code (ANSI/NFPA
70) bevat informatie over het op de juiste manier aarden van de mast
en de draagconstructie, het aarden van de aansluitdraad op een
antenne-ontladingseenheid, de afmeting van de aardingsconnectoren,
de locatie van de antenne-ontladingseenheid, de verbinding met de
aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij Section 820-40 van de National Electrical Code (nationale
elektrische code) dient op te volgen. Deze code schrijft voor dat de
aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15. Bliksem - Ter extra bescherming van dit product tijdens onweer of
wanneer het langere tijd niet gebruikt zal worden, moet de stekker
uit het wandstopcontact worden getrokken en de antenne of het
kabelsysteem worden losgekoppeld. Op deze manier wordt voorkomen
dat het product wordt beschadigd door onweer en stroompieken.
16. Hoogspanningskabels - Een buitenkabelsysteem mag niet in
de buurt van hoogspanningskabels of andere elektrische lichtof vermogenscircuits worden geplaatst. Een dergelijk systeem
mag ook niet zodanig worden geplaatst dat het met deze kabels
of circuits in aanraking kan komen. Bij het installeren van een
buitenantennesysteem moet er zorgvuldig op worden gelet dat
dergelijke hoogspanningskabels of circuits niet worden aangeraakt,
aangezien dit dodelijke gevolgen kan hebben.
17. Overbelasting - Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende stopcontacten niet te hoog, omdat dit kan leiden tot brand
of elektrische schok.
18. Open vuur - Er mag geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op
het product worden geplaatst.
19. Voorwerpen en vloeistof - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen raken of
kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot
gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
20. Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
21. Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c. Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d. Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende monteur vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e. Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f. Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat zijn
opgenomen.
FRANÇAIS
BELANGRIJK
Maak GEEN aansluiting op het grotere aansluitpunt met de letter E of met het
veiligheidssymbool voor massa of met de kleur GROEN of GROEN EN GEEL.
De draden in de netkabel van dit product hebben de volgende kleuren:
BLAUW - NEUTRAAL
BRUIN - SPANNINGVOEREND
Aangezien deze kleuren niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de
gekleurde markeringen voor de aansluitpunten in uw stekker, dient u als
volgt te werk te gaan:
• De BLAUWE draad moet op het aansluitpunt met de letter N of met een
ZWARTE kleur worden aangesloten.
• De BRUINE draad moet op het aansluitpunt met de letter L of met een
RODE kleur worden aangesloten.
• Bij het vervangen van de zekering mag alleen een zekering van de
juiste sterkte en een goedgekeurd type worden gebruikt. Vergeet niet
de zekeringafdekking weer terug te plaatsen.
ESPAÑOL
WAARSCHUWING
De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde
“gevaarlijke spanning” bestaat in de kast van het product en
dat deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor
elektrische schokken op te leveren.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD
KONINKRIJK
Snij de stekker voor de netvoeding NIET af. Indien de aangebrachte
stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of indien de
kabel te kort is, zorg dan voor een veilige verlengkabel of neem contact
op met uw dealer. Indien desondanks de hoofdstekker wordt afgesneden,
VERWIJDER dan DE ZEKERING en gooi de STEKKER onmiddellijk weg om
een mogelijke elektrische schok door het per ongeluk aanraken van de
netvoeding te voorkomen. Indien bij dit product geen stekker voor de
netvoeding is geleverd of indien er een moet worden aangebracht, volg
dan onderstaande instructies.
ITALIANO
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte
batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land
of regio van toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan de product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
25. Bevestiging tegen muur of plafond - Het product mag alleen op de
door de fabrikant aanbevolen manier tegen een muur of een plafond
worden bevestigd.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET EEN GOEDE ELEKTRICIEN.
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet
worden genomen van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 50 cm
NEDERLANDS
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP
HET LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen
bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door
het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en
op de verpakking aangegeven.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoffen of andere manieren van recycling,
draagt u een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
Bij het betreffende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw
afvalproducten terecht kunt.
SVENSKA
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN
MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.”
DEUTSCH
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEGrichtlijnen 2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN).
Het model- en serienummer van uw nieuwe T 785 bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden:
РУССКИЙ
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2009, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
INLEIDING
FRANÇAIS
OVER DE T 785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E.A.R.S. EN DIGITAL SURROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GEBRUIKSVRIENDELIJK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTEGRATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RS232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPGRADEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TEN EERSTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WAT ZIT ER IN DE DOOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EERSTE INSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EEN LOCATIE KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SNEL BEGINNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ZOEMGELUIDEN EN ANDERE GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ESPAÑOL
BEDIENINGSELEmENTEN
FRONTPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BEDIENING
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MAIN MENU (HOOFDMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LISTENING MODE (LUISTERMODUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Luistermodus afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PICTURE CONTROLS (BEELDREGELFUNCTIES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VIDEO SETUP (VIDEO-INSTALLATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[BRONINSTELLINGEN (NORMAAL)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SOURCE SETUP (TABLE VIEW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BRONINSTELLINGEN (TABEL)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
iPod SETUP (Instellingen iPod). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SPEAKER CONFIGURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
(LUIDSPREKERCONFIGURATIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Volume afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kanaalniveaus “tussendoor” afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SVENSKA
РУССКИЙ
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparatuur van NAD.
De T 785 AV-receiver is in technologisch opzicht een zeer geavanceerd en
ingenieus systeem. Tevens hebben wij er veel energie in gestoken om het een
gebruiksvriendelijk product te maken. De T 785 beschikt over een heel scala aan
nuttige opties voor surround- en stereoweergave, waarvoor gebruik wordt gemaakt
van digitale signaalverwerking en uitermate nauwkeurige digitaal-audiocircuits. Wij
hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de T 785 zo muzikaal transparant,
waarheidsgetrouw aan ieder videodetail en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk
is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring in
het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft
geleerd. Zoals dat voor al onze producten geldt, staat ook bij het ontwerp van de
T 785 onze filosofie “muziek voorop” centraal, zodat wij u vol vertrouwen kunnen
beloven dat u de komende jaren zult kunnen genieten van de allerbeste kwaliteit
surroundgeluid voor thuisbioscopen en van audiofiele muziekkwaliteit.
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
AMPLIFIER SETUP (VERSTERKERINSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LISTENING MODE SETUP (INSTELLINGEN LUISTERMODUS). . . . . . . . . . 27
Dolby Setup (Dolby-instellingen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DTS Setup (DTS-instellingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DTS-surroundmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENHANCED STEREO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gebruikersnamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NAAR XM-RADIO LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NAAR DAB-RADIO LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DE DAB-MODULE AANSLUITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DAB BEDIENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SERVICE LIST (SERVICELIJST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DAB-TUNERMODUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
STATION ORDER (ZENDERVOLGORDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DRC (DRC-WAARDE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MANUAL SCAN (HANDMATIG SCANNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PRUNE LIST (lijst schoonmaken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INFORMATION SETTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NAD IPD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DE HTRC 1 LEREN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
UW WEG VINDEN IN DE HTRC 1-BEDIENINGSFUNCTIES. . . . . . . . . . . . . 42
HTRC 1 – INSTALLATIEMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
BATTERY (BATTERIJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light) - ACHTERGRONDVERLICHTING. . 42
LIBRARY (CODEBIBLIOTHEKEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
LEARN (LEREN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - DOORSLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
COPY (KOPIËREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DELETE (WISSEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RENAME (NAAM WIJZIGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
MACRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
De ZR 4 afstandsbediening gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
NASLAG
PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel
wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn
dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD T 785 en het
meeste uit deze krachtige en flexibele thuisbioscoopcomponent haalt.
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een T 785 :
http://NADelectronics.com/warranty
Voor informatie over garanties kunt u met uw plaatselijke dealer contact
opnemen.
INLEIDING
•
•
•
E.A.R.S. EN DIGITAL SURROUND
Een van de belangrijkste redenen waarom de T 785 in staat is een een
werkelijk uitstekende muzikale weergave te bieden, is het Enhanced
Ambiance Recovery System (EARS) dat door NAD is ontworpen. In scherpe
tegenstelling tot veel “ambiance-synthese”-surroundmodi, maakt EARS
ten volle gebruik van het krachtige DSP-vermogen van de T 785 om
de ambiance-inhoud die in bijna alle natuurlijk-akoestieke opnamen is
“gecodeerd”, naar de betreffende hoofd-, midden- en surround-luidsprekers
te leiden, zonder daarvoor terug te grijpen op kunstmatig opgewekte
weerkaatsingen of trillingen. De natuurlijke ambiance van EARS biedt een
subtiele en tevens buitengewoon effectieve surround-modus die op een
natuurlijke wijze de ruimtelijke stage verbetert, wat de audiofiele weergave
zeer ten goede komt.
Dolby Pro Logic IIx Music en DTS Neo: 6 muziekmodi kunnen ook een
prachtig geluid weergeven uit 2-kanaals bronnen.
Wat de digitale zijde betreft, combineert de T 785 DSP-verwerking, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde hogesnelheids DSPdriver, met 24-bit, 192 kHz digitaal-analoogomvormers en sampling van
alle kanalen. Een zeer nauwkeurige centrale klok synchroniseert alle digitale
circuits om op die manier de timingfouten (“jitter”) te vermijden die anders
het geluid negatief kunnen beïnvloeden. Het resultaat is een waarlijk stateof-the-art surrounddecodering vanaf Dolby Digital- en DTS-bronnen en een
6.1/7.1-kanaals weergave, met een duidelijk superieur geluid in alle modi.
UPGRADEN
Wanneer de T 785 AV-receiver wordt gebruikt, kan het systeem op een
flexibele manier worden uitgebreid via de aparte aansluitingen PRE-OUT
en MAIN-IN voor alle kanalen. Aangezien upgrades van software het meest
waarschijnlijk zullen zijn, hebben wij ervoor gezorgd dat dit eenvoudig kan
worden uitgevoerd via de RS-232 hogesnelheidspoort op het achterpaneel
van de T 785 . Eigenaars die hun T 785 op onze internationale website
www.NADelectronics.com registreren, worden van updates op de hoogte
gebracht. Sommige upgrades zijn gratis en voor andere moeten royalty’s
worden betaald. De gebruiker die de apparatuur beter kent, kan deze
upgrades uitvoeren door de betreffende bestanden via e-mail van onze
website te downloaden en ze te installeren door de T 785 op een pc aan te
sluiten. U kunt ook de dealer waar u de T 785 hebt aangeschaft, vragen om
hulp bij het uitvoeren van deze upgrades.
HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING
Bij de T 785 wordt de NAD HTRC 1 afstandsbediening geleverd, waarmee
het volledige systeem op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze
kan worden aangestuurd. Lees, voordat u de AV-receiver gaat instellen,
de paragraaf “De HTRC 1 afstandsbediening gebruiken”, waarin wordt
uitgelegd hoe u de afstandsbediening instelt en hoe u deze bedient. U kunt
ervoor kiezen de HTRC 1 te gebruiken om het hele AV-systeem te bedienen.
De HTRC 1 kan ook worden gebruikt voor aanvullende componenten van
NAD of een andere fabrikant, zoals een dvd-/cd-speler, televisie, satelliet/hdtv-tuner, videospeler, of zo ongeveer elk ander apparaat dat met een
standaard infrarood afstandsbediening kan worden aangestuurd.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
RS232
Met de RS-232 interface en de handelseigen, met Windows® compatibele
software van NAD is een flexibele systeemconfiguratie mogelijk gemaakt.
Wij zijn ook gecertificeerde partners van AMX en Crestron en ondersteunen
deze externe apparaten volledig.
Via deze interface kan de gebruiker de T 785 via de PC op afstand regelen.
De interface-software biedt de gebruiker volledige controle over alle
functies. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
ITALIANO
•
ZONE
De T 785 AV-receiver is uitgerust met drie instelbare zones, die de videouitgang en de niveau-audio-uitgangen van de voorversterker ten volle
benutten. Met de ZR 4 afstandsbediening kunt u de toepassingen van zone
2 naar wens instellen, inclusief het volume, aan/uit en alle broningangen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSD-menu
voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen op het
frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTRC 1 afstandsbediening.
DEUTSCH
•
INTEGRATIE
De T 785 AV-receiver biedt uitgebreide, flexibele systeemintegratie-opties
via de configureerbare ingangen en uitgangen voor gelijkstroomtriggers,
en de infrarood communicatieverbindingen met standaardprotocol.
De DC-triggeruitgangen kunnen aan lokale en/of zone-locaties worden
toegewezen.
NEDERLANDS
•
De T 785 maakt voor alle kanalen gebruik van de Power Drive™
versterkertechnologie van NAD voor een nauwkeurige, lineaire
reproductie, ongeacht welke luidsprekers worden gebruikt. Deze uniek
efficiënte voedingsopstelling biedt de realistische voordelen van een
hoog-dynamisch vermogen dat niet wordt beïnvloed door luidsprekers
met een lage impedantie. Het resultaat is een dynamisch, gedetailleerd
geluid bij stereo- en multikanaalsfuncties dat niets te maken lijkt te
hebben met een receiver. Door de exclusieve Soft Clipping™ circuits
van NAD worden de geluidskwaliteit en het dynamische vermogen nog
verder verbeterd.
De hoogwaardige componenten die voor alle analoge audiocircuits van
de AV-receivers worden gebruikt, maximaliseren de kwaliteit van alle
bronnen, waaronder multikanaals analoge bronnen, zoals dvd-audio en
sacd.
Via de audio-uitgangen van de voorversterker is het systeem eenvoudig
uit te breiden.
Een tweede set luidsprekerklemmen (luidsprekers B) voor luisteren op
afstand.
Voorversterker- en videovoeding voor zones met toewijsbare 12 V DCtriggerregeling.
Een RS-232-poort voor geavanceerde zoneregeling en softwareupdates via een met Windows® compatibele PC.
Overal wordt gebruik gemaakt van met goud bedekte connectors voor
een maximale signaalzuiverheid.
SVENSKA
•
GEBRUIKSVRIENDELIJK
NAD heeft veel energie gestoken in de geluidsweergave van de
T 785 AV-receiver, maar heeft zich net zo hard geconcentreerd op een
gebruiksvriendelijk en toch krachtig ontwerp. Het ontwerp is wat het
gebruiksgemak betreft uniek voor een dergelijk geavanceerde component,
en ook de universele HTRC 1 afstandsbediening is zeer eenvoudig te
gebruiken, net als de displays op het frontpaneel van de T 785 en op
het scherm. Met het eenvoudig te gebruiken en toch krachtige systeem
van “voorinstellingen” kunt u de luisterinstellingen fijnstemmen voor
verschillende omstandigheden, bronnen of luisteraars. Deze parameters
kunt u met een simpele druk op de knop weer oproepen.
РУССКИЙ
Hoewel de T 785 een van de technisch meest geavanceerde AV-receivers
is, hebben we er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat het tevens een
thuisbioscoopcomponent met een zeer heldere muziekweergave is. Dit is
wat wij bedoelen met de ontwerpfilosofie van NAD waarbij “muziek voorop”
staat. Hier zijn slechts enkele voorbeelden:
ENGLISH
OVER DE T 785
INLEIDING
TEN EERSTE
ENGLISH
WAT ZIT ER IN DE DOOS
FRANÇAIS
In de verpakking van uw T 785 treft u ook aan:
• Een AM-loopantenne
• Een FM-lintantenne met balun
• Een verwijderbare AC-kabel (indien gewenst kan een AC-kabel volgens IEC-norm en een geschikte
vermogensopname worden gebruikt)
• De HTRC 1-afstandsbediening met 4 (vier) AA-batterijen
• De ZR 4 zone-afstandsbediening met 3V CR2025 batterij.
• Deze bedieningshandleiding
De verpakking bewaren
Aanbevolen wordt de doos en al het verpakkingsmateriaal waarin de T 785 werd geleverd, te
bewaren. Mocht u verhuizen of de receiver om een andere reden moeten vervoeren, dan is dit veruit
de veiligste verpakking. Wij hebben te veel anderszins perfecte componenten gezien die tijdens het
vervoer werden beschadigd, omdat ze niet juist waren verpakt. Daarom: Bewaar die doos!
ESPAÑOL
EERSTE INSTELLINGEN
Alvorens u begint met het aansluiten van de T 785 , dient u een eerste idee te hebben over hoe en
waar u de componenten van het (thuisbioscoop)systeem en uw meubilair wilt neerzetten. Helaas
kunnen wij hier niet ingaan op de belangrijkste punten bij het plaatsen van luidsprekers en luister/
kijkposities. Dat valt buiten het bereik van deze handleiding.
Wij volstaan ermee te zeggen dat deze punten de geluidsweergave van uw systeem in net zo
belangrijke mate zullen beïnvloeden als uw keuze aan electronica en luidsprekers. Uw NADaudiospecialist staat altijd met advies bereid en kan referentiemateriaal aanbevelen.
ITALIANO
EEN LOCATIE KIEZEN
DEUTSCH
Kies een goed geventileerde locatie, met ruimte aan beide zijden en de achterkant. Zorg er bovendien
voor dat er een goede gezichtslijn van maximaal 8 meter is tussen het frontpaneel van de T 785 en
uw primaire luister-/kijkpositie. Op deze manier is een betrouwbare infrarood communicatie via de
afstandsbediening mogelijk. De T 785 wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te
zijn op omliggende componenten.
De T 785 kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar andersom dient te
worden vermeden. Het is echter te preferen de T 785 apart op te stellen. Het is met name belangrijk
dat er voldoende ventilatie is. Indien u van plan bent de T 785 in een kast of een ander meubelstuk te
plaatsen, neem dan contact op met uw NAD-specialist voor advies over de benodigde ventilatie.
SNEL BEGINNEN
Bij de T 785 wordt een Quick Start Guide meegeleverd. Hierin staan de standaardinstellingen
beschreven in combinatie met de bijbehorende randapparatuur. In deze handleiding wordt tevens de
inhoud beschreven van de doos waarin de T 785 wordt geleverd en ook de startprocedures.
NEDERLANDS
In onderstaande tabel worden de fabrieksinstellingen van de T 785 aangegeven:
Bron
Audio-ingang
Video-ingang
Source 1 (Bron 1)
HDMI 1 IN/Audio 1 IN/
HDMI 1 IN
Source 2 (Bron 2)
Optisch 2 IN/Audio 2 IN
Coaxiaal 3 IN/
Audio 3 IN
Audio 4 IN
Component Video 2 IN
iPod
Audio 5 IN
S Video 5 IN
Source 7 (Bron 7)
7.1 Ingang
Component Video 3 IN
Front-ingang
Optische ingang front/ Audio-ingang front
S-Video Front IN
Media-speler
Audio-ingang mediaspeler
Source 3 (Bron 3)
Source 4 (Bron 4)
SVENSKA
Tuner
РУССКИЙ
S Video 3 IN
Video 4 IN
INLEIDING
ENGLISH
TEN EERSTE
Selecteer voor het uitsturen van een videosignaal de video-indeling van de hoogste kwaliteit die
op uw TV-toestel/Beeldscherm beschikbaar is en gebruik deze voor de Monitor OUT-verbinding
van de T 785 naar het TV-toestel/Beeldscherm. In de meeste gevallen is dit HDMI, maar voor de
overige TV-toestellen/Beeldschermen zonder HDMI-ingang wordt de beste verbinding voor de beste
videokwaliteit bereikt via de Component Video-, de S-Video- en de Composite Video-ingang.
FRANÇAIS
Voor het wijzigen van bovenstaande fabrieksinstellingen en voor een beter begrip van
broninstellingen en -combinaties, kunt u de informatie over “SOURCE SETUP” (BRONINSTELLINGEN) bij
de uitleg van het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) raadplegen.
OPMERKING
Digitale ingangssignalen hebben altijd voorrang boven analoge audio-ingangssignalen, zelfs
wanneer beide aanwezig zijn.
ZOEMGELUIDEN EN ANDERE GELUIDEN
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
Zoemgeluiden en andere geluiden kunnen een echte uitdaging vormen in een complex,
multikanaals audiosysteem. Onderstaande adviezen helpen bij het voorkomen van zoem- en andere
geluidsproblemen:
• Sluit alle audiocomponenten van het systeem aan op stopcontacten binnen hetzelfde circuit van
de huisbedrading. Sluit alle audiocomponenten zo veel mogelijk aan op hetzelfde stopcontact of
naast elkaar liggende stopcontacten binnen hetzelfde circuit. Het kan handig zijn videoschermen
(en computers!) aan te sluiten op stopcontacten van een ander circuit, met name indien dat circuit
onderdeel uitmaakt van het andere deel van de huisbedrading.
• Pak analoge audiokabels niet samen in een bundel met netsnoerkabels, of met coaxiale digitaalaudiokabels. Indien deze kabels dicht bij elkaar in de buurt moeten liggen, dan kunnen deze het
beste haaks op elkaar worden gelegd.
• Gebruik overal goed afgeschermde audiokabels van hoge kwaliteit en zorg ervoor dat alles goed is
aangesloten.
• Koperkleurige en goudkleurige contactpunten kunnen met een gum worden gereinigd voor
een goed contact met een lage weerstand. Speciale contactpuntreinigers kunnen ook van pas
komen. Vermijd onnodig aansluiten en loskoppelen, aangezien de goud- of koperlaag op de
contactpunten van standaard kabelconnectors, zelfs die van zeer goede kwaliteit, gewoonlijk erg
dun is en gemakkelijk afslijt.
NEDERLANDS
Als er zoemgeluiden of andere geluiden zijn, controleer het systeem dan per component; werk hierbij
vanaf de AV-receiver. Met andere woorden,
a. Sluit alleen de luidsprekers op de AV-receiver aan en controleer op zoemen.
b. Sluit vervolgens alleen één component aan (bijvoorbeeld een cd-speler), zonder andere
componenten, en controleer op zoemen.
c. Sluit de overige componenten een voor een aan op de AV-receiver en controleer op zoemen.
РУССКИЙ
SVENSKA
Controleer zodra er zoem- of andere geluiden optreden de audiokabels en de ligging van het netsnoer
van de net aangesloten component. In sommige gevallen wordt het probleem verholpen door het
netsnoer van de net aangesloten component op een ander stopcontact aan te sluiten of door een
positief-spanningsniveauregelaar (3/2-stekkerpenadapter) op het netsnoer aan te brengen.
BEDIENINGSELEmENTEN
FRONTPANEEL
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
FRANÇAIS
ESPAÑOL
11
12
ITALIANO
1 STANDBY-TOETS : Druk op deze toets of op de [ON]-toets van de
HTRC 1 afstandsbediening om de T 785 in te schakelen. De standbyLED verandert van oranje in blauw en verlicht de VFD. Door nogmaals
op de STANDBY-toets te drukken wordt de unit weer in standby gezet.
NEDERLANDS
OPMERKINGEN
• De aan/uit-schakelaar op het achterpaneel moet op ON (aan) staan,
zodat de STANDBY-toets werkt.
• Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
‘Main’ of ‘All’ en de TRIGGER-schakelaar staat op ‘AUTO’, dan werken de
STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRC 1 afstandsbediening niet. Dit betekent in
feite dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld.
Zet TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie. Zie tevens
““TRIGGER SETUP” (TRIGGERINSTELLINGEN) bij de uitleg over het “SETUP
MENU” (INSTELLINGENMENU).
SVENSKA
DEUTSCH
De T 785 kan ook vanuit standby worden ingeschakeld door op
een van de toetsen op het frontpaneel te drukken. Wanneer Main en
Zones zijn ingeschakeld, houd deze toets dan langer dan vijf seconden
ingedrukt om ze in standby te zetten.
2 STANDBY-LED : Deze indicator licht oranje op wanneer de T 785
op standby staat. Wanneer de main of de zones van T 785 zijn
ingeschakeld (ON), dan licht deze indicator blauw op. In het
onwaarschijnlijke geval dat de T 785 op de beveiligingsstand
overschakelt, licht de indicator rood op. Wanneer een infrarood
opdracht van de HTRC 1 wordt ontvangen, knippert de indicator
kortstondig.
РУССКИЙ
3 INFO : Druk herhaaldelijk op deze toets (eerst indrukken en vasthouden
indien unit in de modus Tuner staat en vervolgens herhaaldelijk
drukken) om op de VFD (vacuüm fluorescerend display) en de OSD
(schermdisplay) de volgende informatie op te roepen: huidige bron,
volumeniveau, luistermodus, audiobronformaat, audio codec, video
mode en de actieve zones met de bijbehorende broningangen. Druk in
de modus Tuner op deze toets om achtereenvolgens de vooringestelde
naam, de RDS-naam en de RDS-tekst te zien.
13
14
15
16
17
18
19
4 AM/FM/DB : Druk herhaaldelijk op deze toets om de tunerfuncties AM,
FM, DAB (alleen de versie voor 230V) of XM (alleen de versie voor 120V).
5 TUNERMODUS : In de FM-modus wordt met deze toets tussen FM
Stereo en FM Mono geschakeld. Selecteer FM Mono (de pictogrammen
voor FM Stereo en FM Mute op de VFD branden niet) voor zenders met
te veel storing of die te zwak zijn. In DAB (alleen de versie voor 230V)
of XM (alleen de versie voor 120V) kunnen met deze toets de digitale
radiomenu’s samen met de navigatietoets en de entertoetsen worden
ingeschakeld.
6 MEMORY (GEHEUGEN) : Druk op deze toets om afgestelde AM-,
FM- en digitale zenders onder de 40 voorinstellingen van de T 785 op
te slaan. Onder deze 40 voorinstellingen kunnen alle gewenste AM-, FM
en digitale radiozenders worden opgeslagen.
7 NAVIGATIE- EN ENTERTOETSEN: Met deze toetsen kan door de OSD
van de T 785 worden genavigeerd en kunnen de volgende functies
worden uitgevoerd: vooruit scannen van tuner
en achteruit
scannen van tuner
, voorinstelling vooruit overslaan
en
Voorinstelling achteruit overslaan
Verder kunnen hiermee ook de
DAB- (alleen de versie voor 230V), XM-tunerfuncties (alleen de versie
voor 120V) en iPod worden bediend.
8 VACUÜM FLUORESCEREND DISPLAY (VFD): Toont visuele informatie
over de actuele instellingen zoals de actieve Bron, het volumeniveau,
de Luisterstand, audio-indeling, RDS/XM/DAB en ook informatie die
verband houdt met de iPod en andere gerelateerde aanduidingen.
Raadplege ook het item over “DISPLAY SETUP” (DISPLAY-INSTELLINGEN)
in het gedeelte “DE T 785 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van het
hoofdstuk “BEDIENING ”.
BEDIENINGSELEmENTEN
SOURCE (BRON) : Druk op deze toetsen om tussen de volgende
ingangsopties te schakelen: Source 1 (bron 1), Source 2, Source 3,
Source 4, iPod, Source 7, Front Input (front-ingang), Media Player
(mediaspeler) en Tuner (AM/FM/DAB/XM al naar gelang uw keuze).
Via deze toetsen kunnen nog meer bronnen worden opgeroepen. Dit
moet in het menu Setup (instellingen) worden aangegeven. (Zie onder
“Broninstellingen” bij de uitleg van het menu “Setup” (instellingen)).
13 LISTENING MODE (LUISTERMODUS): Selecteer één van de
LUISTERMODUS-opties door op deze knop te drukken. Afhankelijk van
de geselecteerde ingang (digitaal of analoog, stereo of multichannel),
kan er uit er verschillende luistermodi worden gekozen. Raadplege ook
het item over “LISTENING MODE” (LUISTERMODUS) in het gedeelte “DE
T 785 GEBRUIKEN – HOOFDMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING ”.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
12
17 PHONES (KOPTELEFOON) : Geschikt voor een stereo-koptelefoon
met een standaard ¼ inch stereo-koptetelefoonstekker. Voor een
koptelefoon met een kleinere stekker, dient u een geschikte adapter
te gebruiken. Om te luisteren via de koptelefoon moeten de
frontluidsprekers zijn ingesteld op “Large” bij “Speaker Configuration”
(Luidsprekerconfiguratie) van Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen)
in het menu Setup (instellingen). Wanneer de koptelefoon wordt
aangesloten, schakelt de T 785 automatisch over op Stereo, Stereo
Downmix of Analog Bypass.
18 FRONT INPUT-AANSLUITINGEN : U kunt deze aanvullende
aansluitingen gebruiken voor niet-permanente apparatuur, zoals
een camcorder, een cassetespeler, een spelconsole, een analoge
audiobron of een optisch digitale audiobron, en composiet of S-Video
videobronnen. Als de bron slechts over een audio-uitgangsaansluiting
of over alleen een “mono output” beschikt, sluit de bron dan aan op de
“R (Mono)”-ingang op het frontpaneel van de T 785 . Indien de bron
over twee uitgangsaansluitingen voor stereo-uitgangssignale beschikt,
sluit beide aansluitingen dan aan op de betreffende “L” en “R (Mono)”ingangen op het frontpaneel van de T 785 voor een stereoweergave.
DEUTSCH
11 A SPEAKERS B : Druk op luidspreker A of B of op beide om de set
luidsprekers te selecteren waarnaar u wilt luisteren. Luidspreker A is
de hoofdset bestaande uit 7 multikanaal en surround luidsprekers.
Luidspreker B is een aanvullende set voor locaties op afstand, zoals
andere kamers in uw huis. Wanneer luidspreker B wordt geselecteerd,
worden alle surround bronnen tot stereo gedownmixt. Ook wanneer
luidspreker A en luidspreker B (SPEAKERS A + B) tegelijkertijd worden
geselecteerd, wordt de bron tot stereo gedownmixt.
16 FRONT INPUT/MP (FRONT-INGANG/MEDIASPELER) : Met deze
toets kunt u rechtstreeks de front-ingang en mediaspeler selecteren.
Met deze toets kunt u tussen front-ingang en mediaspeler schakelen.
19 MP/MIC-INGANG : Sluit de standaardstekker van uw MP3 aan op deze
ingang. Dit is dezelfde ingang als voor de Audyssey-microfoonstekker
(zie tevens “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION” (AUDYSSEY
AUTOKALIBRATIE)).
NEDERLANDS
10 VOLUME : Met deze bedieningsknop kunt u het volumeniveau van
de hoofdluidsprekers instellen. Het volume kan tussen -69 dB tot een
maximum van +19 dB worden ingesteld. Het standaardvolumepeil is
-20 dB. De VOLUME-knop wordt ook gebruikt voor het instellen van
andere afstelbare parameters, zoals bijvoorbeeld de toon.
15 TONE DEFEAT (TOONAFSTELLINGEN BLOKKEREN) : De
toonknoppen worden met deze toets in- of uitgeschakeld. De
toonknoppen worden genegeerd bij “Tone Defeat”. Bij “Tone Active”
(toonafstellingen actief ) zijn ze ingeschakeld. Zie tevens de informatie
over “Toonregelingen” bij de uitleg over het “Main Menu” (Hoofdmenu).
SVENSKA
Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening.
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening.
14 TONE CONTROLS (TOONKNOPPEN) : Druk hierop om de TREBLE
(hoge tonen) in te stellen met de VOLUMEknop wanneer het volume
hoger is dan ±10 dB. Druk hiernogmaals op voor BASS (lage tonen)
en een derde keer voor DIALOG. Zie tevens de informatie over
“Toonregelingen” bij de uitleg over het “Main Menu” (Hoofdmenu).
РУССКИЙ
9 INFRAROODSENSOR: Richt de afstandsbediening op de sensor van
de afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de sensor van de
afstandsbediening van de T 785 niet bloot aan een krachtige lichtbron,
zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, kunt u de
T 785 mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.
ENGLISH
FRONTPANEEL
BEDIENINGSELEmENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
FRANÇAIS
ESPAÑOL
14
16
17
18
19
20
ITALIANO
15
DEUTSCH
ATTENTIE!
Zorg ervoor dat de T 785 is uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet alvorens aansluitingen te maken. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende
componenten uit te schakelen of van het lichtnet te ontkoppelen tijdens het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.
NEDERLANDS
1 DIGITAL AUDIO IN - OPTICAL 1-3, COAXIAL 1-3 (DIGITALE
AUDIO INGANG - OPTISCH 1-3, COAXIALE 1-3): Voor aansluitingen
op de digitale uitgang van optisch of coaxial S/PDIF-formaat van
bronnen zoals cd- of dvd-spelers, hdtv of satelliettuners en andere
componenten. Coaxiale en optische digitale ingangen worden in het
menu Setup (instellingen) geconfigureerd.
SVENSKA
DIGITAL AUDIO OUT - OPTICAL, COAXIAL (DIGITALE AUDIOUITGANG - OPTISCH, COAXIALE): Sluit de optische of coaxiale
DIGITAL OUT-poorten aan op de corresponderende digitale S/PDIFingang van een opnamecomponent, zoals een cd-recorder, dat-deck,
computer-soundcard of andere digitale processors.
РУССКИЙ
2 FM, AM ANTENNE-INGANG : De bijgeleverde FM-dipoolantenne
wordt met de bijgeleverde balun-adapter op de FM-connector
aangesloten. Gewoonlijk werkt de antenne het beste wanneer deze
tegen een verticaal oppervlak, zoals een muur, wordt aangebracht,
met de armen volledig uitgetrokken en een horizontale “T” haaks op
het signaalbronpunt vormend. Sluit de bijgeleverde AM-loopantenne
op deze aansluitingen aan. Indien er een externe AM-antenne wordt
gebruikt, sluit de AM- en GND-aansluitingen dan aan volgens de
instructies bij de antenne.
10
3 COMPONENT VIDEO 1-3 IN, COMPONENT VIDEO OUT: Sluit de
ingangen voor COMPONENT VIDEO IN 1-3 aan op de component
video-uitgangen van compatibele broncomponenten, gewoonlijk
een dvd-speler en een aardse of satelliet hdtv-tuner. Sluit Component
Video OUT aan op de component video-ingang van een compatibele
videomonitor/tv. Let er bij het aansluiten van de Y/Pb/Pr-stekkers op dat
zij op de juiste bronnen/ingangen worden aangesloten. De routing van
de component video-ingangen kan in het menu Setup (instellingen)
worden geconfigureerd.
De ingangen en uitgangen voor de component-video van de T 785
kunnen gebruik maken van de volledige frequentieband en zijn
geschikt voor toegestande hdtv-formaten.
4 MP DOCK: De T 785 is uitgerust met een gegevenspoort op het
achterpaneel waar een als optie verkrijgbare NAD IPD (NAD IPD Dock
voor iPod) 1, NAD IPD 2 en andere uitvoeringen kunnen worden
aangesloten. Sluit de “MP DOCK (DATA PORT)”-aansluiting van de
T 785 aan op het bijbehorende “DATA PORT”-ingang van het als optie
verkrijgbare NAD IPD-model. Raadpleeg ook het gedeelte “NAAR UW
iPod-SPELER LUISTEREN” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
OPMERKING
Het model van de externe “NAD IPD (NAD IPD Dock voor iPod)” wordt
niet bij uw T 785 geleverd. BEDIENINGSELEmENTEN
AUDIO 6 is ideaal voor de aansluiting van de analoge uitgang van
bronnen op lijnniveau als een CD-speler of Stereo-tuner.
8 7.1 CH INPUT : Sluit deze aan op de betreffende analoge audio-uitgangen
van een multikanaals broncomponent, zoals een dvd-audiospeler of een
multikanaals sacd-speler, of een externe multikanaals decoder (alleen copy
protected-formaten staan analoge signaaloverdracht toe). Deze bronnen
wekken gewoonlijk een 5.1-kanaals uitgangssignaal op, in welk geval de
surround back-aansluitingen niet worden aangesloten. De signalen bij deze
aansluitingen zijn te horen wanneer Source 7 wordt geseleceerd (externe
7.1 audio-ingang wordt standaard via deze bron weergegeven).
Er is geen laag-regeling of andere verwerking (behalve de
hoofdvolumeknop) beschikbaar voor deze 7.1 CH. INPUT. Hoewel
de multikanaals audio-uitgangen van een dvd-/videospeler op
deze aansluitingen kunnen worden aangesloten, zijn de resultaten
gewoonlijk beter wanneer de decodeer- en digitaal-analoogomvormers
voor Dolby Digital en DTS van de T 785 worden gebruikt.
11 SOFT CLIPPING : Voor NAD-eigen Soft Clipping-circuits op
alle kanalen. Wanneer Soft Clipping is ingeschakeld, wordt het
uitgangssignaal van de T 785 beperkt om hoorbare vervorming tot een
minimum te beperken, zelfs al vindt “overdrive” (overcapaciteit) van de
AV-receiver plaats. Soft Clipping kan ingeschakeld blijven om de kans
op een hoorbare vervorming door een te hoge volume-instelling te
verminderen. Kritische luisteraars die van een optimale dynamiek willen
genieten, kunnen deze optie echter uitschakelen.
12 +12 V TRIGGER-UITGANG : Er zijn drie configureerbare +12 V
TRIGGER-uitgangen. Gebruik een 3,5 mm ministekker om +12 V met
een maximumstroomsterkte van 50 mA op randapparatuur te zetten,
zoals een multikanaals versterker of een subwoofer. De middelste
geleider (stroomvoerend) van de 3,5 mm stekker is het regelsignaal. De
buitenste geleider (afscherming) is het aarderetourpad.
TRIGGER IN accepteert een 12 V trigger-uitgang van compatibele
componenten, zoals vermogenscontrollers en apparatuur in huis.
TRIGGER OFF/AUTO. Wanneer de schakelaar op AUTO staat, schakelt
de T 785 de 12 V Trigger Input in (ON), indien dit zo in het menu Trigger
Setup (triggerinstellingen) is aangegeven, en schakelt tegelijkertijd de
HTRC 1 en de aan/uit-functie op het frontpaneel uit. In de stand OFF is
de triggeringang uitgeschakeld.
Waarschuwing
Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
‘Main’ of ‘All’ en de TRIGGER-schakelaar staat op ‘AUTO’, dan werken de
STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRC 1 afstandsbediening niet. Dit betekent in
feite dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld.
Zet TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie.
Zie onder “TRIGGER SETUP” (TRIGGERINSTELLINGEN)” in de uitleg over
het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) voor richtlijnen over het
configureren van TRIGGER IN/OUT.
11
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
7 AUDIO 1-6 IN / VIDEO 1-5 IN / S-VIDEO 1-5 IN : Dit zijn de
belangrijkste ingangen van de T 785 . Sluit S-Video, composiet video en
analoog stereo-audiogeluid van broncomponenten zoals dvd-spelers
en hdtv/satelliet-tuners aan.
AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN, AUDIO 4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO
4 IN kan worden gebruikt voor opnamecomponenten, zoals een
videorecorder of een dvd-recorder, door de opname-ingangen van
deze componenten aan te sluiten op de betreffende T 785 AUDIO
3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN en AUDIO 4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO 4
IN aansluitingen van de T 785. AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN
of AUDIO 4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO 4 IN kunnen zonder problemen
worden gebruikt voor componenten waarmee alleen wordt afgespeeld.
In dat geval worden de OUT-aansluitingen niet aangesloten. Raadpleeg
tevens AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3-4 OUT / S-VIDEO 3-4 OUT hierboven.
OPMERKING
De externe “NAD DAB Adaptor DB 1-module” wordt niet bij uw T 785 geleverd.
DEUTSCH
10 RS-232 : Sluit deze interface via de RS-232 seriële kabel (niet
bijgeleverd) aan op een met Windows® compatibele PC, zodat met
de handelseigen pc-software van NAD of een compatibele externe
controller de T 785 op afstand kan worden geregeld. Ga naar www.
nadelectronics.com/software voor de nieuwste stuurprogramma’s voor
pc-interfaces. NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en
ondersteunt deze externe apparaten volledig. Voor meer informatie
kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
DAB MODULE-INGANG (alleen de versie voor 230V) : Sluit het
andere uiteinde van de Mini-Din-connector vanaf de uitgangspoort van
de NAD DAB Adaptor DB 1-module op deze aansluiting aan. De T 785
is alleen compatibel met de NAD DAB Adaptor DB 1. U dient daarom bij
de NAD-dealer inlichtingen in te winnen over de beschikbaarheid van
deze module. Met DAB kunt u programma’s van cd-kwaliteit ontvangen,
zonder storingen en signaalvervormingen.
NEDERLANDS
6 MONITOR (S-VIDEO, VIDEO): Sluit deze aan op de video-ingang van
de monitor/televisie via dubbele RCA- en/of S-Video-kabels van goede
kwaliteit die speciaal zijn bedoeld voor videosignalen. Over het algemeen
is de S-Video-verbinding beter en deze dient gebruikt te worden indien
uw tv/monitor over de overeenkomstige ingang beschikt.
OPMERKING
De externe XM-radio hoort niet bij uw T 785 geleverd.
SVENSKA
9 XM MODULE-INGANG (alleen de versie voor 120V) : Sluit de XMradiokabel op deze aansluiting aan. Volg de instructies bij de XM-radio.
XM-radio biedt ruim honderd kanalen voor muziek, nieuws, sport,
comedy, praatprogramma’s en entertainment. De signalen kunnen in
het hele land worden ontvangen. De muziekkwaliteit is digitaal en er
zijn vele reclameloze muziekzenders.
РУССКИЙ
5 AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3-4 OUT / S-VIDEO 3-4 OUT : Sluit de
aansluiting AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3-4 OUT / S-VIDEO 3-4 OUT
van de T 785 aan op de analoge audio-/video-ingang van een
opnamecomponent, zoals een cassettespeler, dvd-recorder of een
externe audio/video-processor. Sluit de ingang AUDIO 3-4 IN /
VIDEO 3‑4 IN / S-VIDEO 3-4 IN van de T 785 aan op de betreffende
uitgang van de component.
Het signaal bij deze T 785 AUDIO/VIDEO OUT-aansluitingen wordt
bepaald door de bron die het laatst werd geselecteerd via de
brontoetsen op het frontpaneel of de HTRC 1 selectietoetsen, met
uitzondering van Source 3 of Source 4. Er staan geen uitgangssignalen
op AUDIO 3 OUT/VIDEO 3 OUT/S-VIDEO 3 OUT wanneer Bron 3
(AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN) is geselecteerd. Er staan ook
geen uitgangssignalen op AUDIO 4 OUT/VIDEO 4 OUT/S-VIDEO 4 OUT
wanneer Bron 4 (AUDIO 4 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN) is geselecteerd.
Op deze manier wordt terugkoppeling door de opnamecomponent
voorkomen, zodat de luidsprekers niet beschadigd kunnen raken.
Wanneer AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3-4 OUT / S-VIDEO 3-4 OUT zijn
geconfigureerd, zijn de toegewezen poorten hetzelfde voor zone 3 en
zone 4. Zie ook onderstaande beschrijving over zone-uitgangen.
ENGLISH
ACHTERPANEEL
BEDIENINGSELEmENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
13 IR IN/OUT : Deze mini-aansluitingen accepteren en verzenden codes
van afstandsbedieningen in elektrische vorm, waarbij gebruik wordt
gemaakt van standaardprotocols. De aansluitingen zijn bedoeld voor
gebruik met “IR-herhaler” en systemen die over meerdere ruimtes zijn
verdeeld, en voor aanverwante technologieën.
IR IN wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of
vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component,
zodat de T 785 vanaf een andere locatie kan worden bediend.
IR OUT 2. Wanneer dit is aangesloten op de IR IN van een randapparaat,
worden de signalen van de afstandsbediening van het randapparaat
door de infrarood ontvanger van de T 785 geaccepteerd voor het
aansturen van de gekoppelde unit.
IR IN en IR OUT 3. Sluit de T 785 IR IN aan op de IR OUT van het
randapparaat. Sluit de IR OUT 3 van de T 785 aan op andere apparatuur met
een IR IN-functie. Bij deze opsteller doet de T 785 dienst als een “IR-repeater”,
zodat het apparaat dat op de IR IN van de T 785 is aangesloten de andere
apparatuur die op de IR OUT 3 van de T 785 is aangesloten, kan aansturen.
IR OUT 1. In combinatie met IR IN kan IR OUT 1 worden gebruikt als een
“IR-repeater”, net zoals bij IR OUT 3 hierboven. Deze uitgang kan ook als
een IR OUT worden gebruikt zoals voor de IR OUT 2-functie.
Alle NAD-producten met IR IN/IR OUT-functies zijn volledig compatibel
met de T 785 . Neem voor andere modellen contact op met de
betreffende servicespecialisten voor informatie over de compatibiliteit
met de IR-kenmerken van de T 785 .
ITALIANO
14 HDMI (HDMI 1-4, HDMI MONITOR OUT) : Sluit de HDMI-ingangen
aan op de HDMI OUT-stekkers van broncomponenten, zoals een dvdspeler of een hdtv satelliet/kabelbox. Sluit de HDMI Monitor OUT aan
op een HDTV of een projector met HDMI-ingang.
DEUTSCH
WAARSCHUWING
Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de T 785 en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld.
Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die
op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.
NEDERLANDS
15 ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4 : De audio- en videouitgangsbronnen van
een zone worden naar de betreffende audio- en vidoe-ingang van een
andere zone gestuurd. Gebruik verbindingskabels van hoge kwaliteit
om ruis over lange afstanden te verminderen. Voor meer informatie
over zone-instellingen kunt u terecht bij “Zoneneregelingen” bij de
uitleg over het hoofdmenu, en tevens bij “Zone-instellingen” in de uitleg
over het menu ‘Setup’ (instellingen).
OPMERKING
De ZR 4 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSD-menu
voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen op het
frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTRC 1 afstandsbediening.
SVENSKA
РУССКИЙ
16 AUDIO PRE-OUT : Met AUDIO PRE-OUT kan de T 785 als
voorversterker worden gebruikt bij externe versterkers voor sommige of
alle kanalen. Sluit FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL
en SURR-BR aan op de betreffende kanaalingang van een versterker of
versterkers die de overeenkomstige luidsprekers aansturen.
In tegenstelling tot voor de full-range kanalen, is er geen eindversterker
voor een subwoofer in de T 785 ingebouwd. Sluit de SUBW-uitgang
1 of 2 of beide uitgangen aan op een actieve subwoofer of op een
eindversterkerkanaal dat een passief systeem aanstuurt.
OPMERKING
Sluit nooit de externe versterker en de luidsprekeruitgangen van de T 785 aan op dezelfde set luidsprekers.
12
17 SPEAKERS A, SPEAKERS B : Sluit de kanalen FRONT L, FRONT R,
CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL en SURR-BR bij SPEAKERS A aan op
de betreffende luidsprekers. De + (rode) en - (zwarte) aansluitpunten
van iedere uitgang moeten op de betreffende + en - klemmen van de
luidspreker worden aangesloten. Ga zeer voorzichtig te werk en zorg
ervoor dat er geen losse draden tussen klemmen blijven hangen.
Sluit de linker en rechter kanalen van SPEAKERS B aan op de betreffende
luidsprekers op afstand. Wanneer SPEAKERS B is geactiveerd, worden de
uitgangssignalen omgezet in “Stereo Downmix”, zoals aangegeven op de
VFD. Ook wanneer luidspreker A en luidspreker B (LUIDSPREKERS A + B)
tegelijkertijd worden geselecteerd, wordt de bron tot stereo gedownmixt.
De T 785 produceert een optimale geluidskwaliteit wanneer deze wordt
aangesloten op luidsprekers met een impedantie die binnen het bereik
vallen. Let erop dat alle luidsprekers minimaal 4~ zijn per luidspreker.
OPMERKING
Gebruik gevlochten draad met een minimale AWG-waarde
van 16. Aansluitingen op de T 785 kunnen worden gemaakt
met bananenstekkers (alleen de versie voor 120V) of met nietbeschermde draad of pennen. Gebruik het dwarsliggende gat door
het aansluitstaafje voor verbindingen met niet-beschermde draad of
pennen. Door de plastic moer van de aansluiting los te draaien, is een
schone, nette verbinding mogelijk. Draai de plastic moer weer vast. Voor
een zo klein mogelijk risico voor kortsluitingen mag er slechts een stukje
niet-beschermde draad of pen van circa 1 cm worden gebruikt.
18 WISSELSTROOMINGANG: De T 785 wordt geleverd met een
aparte netvoedingskabel. Steek, voordat u de kabel aansluit op een
stopcontact, vooral eerst de stekker stevig in de wisselstroomingang
van de T 785. Sluit de T 785 alleen aan op een voorgeschreven
stopcontact, dat wil zeggen, 120V 60 Hz (alleen voor de modellen van
de 120V-versie van de T 785) of 230V 50 Hz (alleen voor de modellen
van de 230V-versie van de T 785). Trek altijd eerst de stekker van de
netvoedingskabel uit het stopcontact en verbreek daarna pas de
aansluiting van de kabel op de wisselstroomingang van de T 785.
19 SWITCHED AC OUTLET (GESCHAKELDE AC-UITGANG) : Via deze
aanvullende uitgang kan geschakelde voeding op een ander onderdeel
of accessoire worden gezet. Wanneer de schakelaar Power (Aan/Uit) in
de stand ON (AAN) staat, wordt deze uitgang in- of uitgeschakeld (ON
of OFF) door middel van de STANDBY-toets op het frontpaneel of door
de knoppen ON/OFF van de HTRC 1.
Alle apparaten die op deze aansluiting zijn aangesloten, mogen samen
niet meer dan 120 W trekken.
20 POWER (AAN/UIT) : Via de POWER-schakelaar wordt voeding van het
lichtnet op de T 785 gezet. Wanneer deze schakelaar op ON staat, staat
de T 785 op standby, wat wordt aangegeven door de oranje standbyLED. Als u van plan bent de T 785 gedurende langere tijd niet te
gebruiken (u gaat bijvoorbeeld op vakantie), zet de POWER-schakelaar
dan op OFF (uit). Wanneer de POWER-schakelaar op OFF staat, dan kan
de T 785 niet worden ingeschakeld met de STANDBY-toets op het
frontpaneel, noch met de HTRC 1 afstandsbediening noch met de ZR 4.
BEDIENING
LISTENING MODE (LUISTERMODUS)
Bij de T 785 wordt gebruikt gemaakt van een eenvoudig en duidelijk
systeem van schermmenu’s die op de aangesloten videomonitor/tv
verschijnen. Deze menu’s zijn nodig bij het instellen en handig bij het
dagelijkse omgang vab het systeem. Sluit dus eerst de monitor/tv aan
alvorens met het instellen te beginnen.
DIRECT
De analoge of digitale bronnen worden automatisch weergegeven in
hun oorspronkelijke indelingen. Alle audiokanalen van de bron worden
direct weergegeven. Deze stand geeft de oorspronkelijke klank het meest
getrouw weer en produceert daarbij audio van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
Het hoofdmenu bevat de menu-opties voor de luistermodus, DSP-opties,
toonregelingen, beeldregelfuncties, zoneregelingen en toegang tot het
instellingenmenu.
Raadpleeg voor navigatie-aanwijzingen door deze hoofdmenuopties en de
bijbehorende submenu’s de informatie onder “OSD tonen” en “Door de OSD
navigeren en wijzigingen doorvoeren”.
PRO LOGIC
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering
betreft, worden weergegeven met Dolby Pro Logic surroundverwerking.
De uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/rechtsvoor
en in het midden gestuurd en naar aparte linker/rechter surroundkanalen
(indien deze worden aangegeven in de huidige “Speaker Configuration”.
Het surround-kanaal geeft een mono geluid, maar het wordt weergegeven
via beide surround-luidsprekers.
РУССКИЙ
SVENSKA
OPMERKING
De configuraties voor de luistermodus, DSP-opties, toonregelingen
en beeldregelfuncties worden overgenomen wanneer zij tijdens het
instellen van een AV-voorinstellingn worden ingeschakeld. Zie de
informatie onder “AV-voorinstellingen”.
ESPAÑOL
Stereo
Alle uitgangssignalen worden naar de linker/rechter frontkanalen geleid. De
lage frequenties worden naar de subwoofer geleid, indien er een subwoofer
in de luidsprekerinstellingen is ingesteld. Selecteer “Stereo” wanneer u
naar een stereo (of mono) productie wilt luisteren, zoals een muziek-cd
of een FM-uitzending zonder surround. Er worden stereo opnamen, in
PCM/digitaal of analoog, gevormd en ongeacht of surround gecodeerd of
niet-gecodeerd is, weergegeven zoals opgenomen. Multikanaals digitale
opnamen (Dolby Digital en DTS) worden weergegeven in de modus “Stereo
Downmix” via de linker/rechter frontkanalen als alleen Lt/Rt-signalen
(links/rechts-totaal).
ITALIANO
MAIN MENU (HOOFDMENU)
De T 785 beschikt over verschillende luistermodi die zijn afgestemd op
verschillende opnamesoorten of programmamateriaal. Bij een tweekanaals
bron (stereo) kunnen de volgende luistermodi worden geselecteerd.
DEUTSCH
DOOR DE OSD NAVIGEREN EN WIJZIGINGEN MAKEN
Doe het onderstaande met de HTRC 1 of de corresponderende
frontpaneeltoetsen om door de opties van de OSD te navigeren:
1 Druk op om een menu-optie te selecteren. Gebruik de
toetsen
en in sommige gevallen ENTER om door de menu-opties te schuiven.
Druk herhaaldelijk op om verder te gaan of om een submenu of een
gewenste menu-optie te openen.
2 Gebruik de
toetsen om de parameterwaarde (instellingen) van een
menu-optie in te stellen of te wijzigen.
3 Druk op om de instellingen of de ingevoerde wijzigingen van het
huidige menu of submenu op te slaan. Door op te drukken, verschijnt
het vorige menu of een bepaald menu af te sluiten.
FRANÇAIS
OSD TONEN
Druk op of ENTER op de HTRC 1 afstandsbediening of het frontpaneel
om het hoofdmenu van de T 785 op de videomonitor/tv op te roepen.
Verschijnt de OSD niet, controleer dan de MONITOR OUT-verbindingen.
NEDERLANDS
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
13
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx verwerkt stereo en 5.1 signalen tot 6.1 of 7.1 kanaals
uitgangssignalen. Bij Dolby Pro Logic IIx kunt u kiezen tussen PLIIx Movie
en PLIIx Music, zodat u uw luisterervaring aan het bronmateriaal kunt
aanpassen. Dolby Pro Logic IIx surroundverwerking produceert een stabielere
beeldvorming en vol geluid over de gehele bandbreedte naar de achterste
kanalen in de modus Movie, met een geluidsproductie die meer overeenkomt
met Dolby Digital. Voor 2-kanaals signalen beschikt de functie Pro Logic IIx
Music over drie aanvullende bedieningselementen: Dimension, Center Width
en Panorama. Zie tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
ESPAÑOL
Actieve gedecodeerde uitgangskanalen
Verschillende van de luistermodi van de T 785 beschikken over een of
meer selecteerbare variaties en instelbare parameters die u kunt wijzigen,
zodat het systeem of de opname aan uw persoonlijke wensen voldoet. In
het luistermodusmenu kunt u met een combinatie van de toetsen ENTER
en
door de opties navigeren en de gewenste instellingen uitvoeren.
6.1 luidsprekersysteem
Front (links en rechts),
midden,
surround (links &
rechts), achterste
surround en subwoofer
OPMERKING
De parameterwijzigingen voor de luistermodus worden behouden
wanneer u van luistermodus verandert. U kunt ook een gewijzigde
luistermodus onder een voorinstelling opslaan (zie “AVvoorinstellingen”) bij de uitleg over het menu ‘Setup’ (instellingen)).
In de onderstaande tabel worden de beschikbare kanalen aangegeven
indien zij zijn ingeschakeld in het menu “Speaker Configuration”:
Luistermodus
2-kanaals
bronnen
Dolby Pro Logic IIx
Music
Dolby Pro Logic IIx
Movie
7.1 luidsprekersysteem
Front (links en rechts), midden,
surround (links en rechts),
achterste surround (links en rechts)
en subwoofer
ITALIANO
DTS Neo: 6
Tweekanaals opnamen, met stereo- of surroundcodering, worden
weergegeven met Neo: 6 surround met uitgangen op front links/rechts, center,
en aparte links/rechts surroundkanalen plus subwoofer (aangenomen dat deze
worden aangegeven in het huidige menu “Speaker Configuration’). De T 785
biedt twee variaties van DTS Neo: 6: CINEMA (bioscoop) en MUSIC (muziek). Zie
tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
EARS
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering
betreft, worden weergegeven met handelseigen surroundverwerking
van NAD. De uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/
rechtsvoor en in het midden gestuurd en naar aparte linker/rechter
surroundkanalen plus subwoofer (indien deze worden aangegeven in
de huidige “Speaker Configuration”. EARS maakt geen gebruik van de
achterluidsprekers (indien aanwezig).
EARS haalt de natuurlijke ambiance die aanwezig is in bijna alle goedgeproduceerde stereo-opnamen naar voren. Het voegt de ambianceelementen en andere sonische elementen niet samen en het geluid blijft
daardoor dichter bij dat van de originele muziekuitvoering dan bij de
meeste andere surroundopties.
Selecteer EARS voor het luisteren naar stereo muziekopnamen en
-uitzendingen. EARS produceert een subtiele, maar tegelijkertijd
extreem natuurlijke en geloofwaardige ambiance van bijna alle
“natuurlijk akoestieke” stereo opnamen. Deze omvatten klassieke, jazz
en folkmuziekopnamen, en tevens ontelbare voorbeelden van andere
muzieksoorten. De sterke punten zijn onder andere een realistische en
stabiele sonische stage en een ruimtelijke maar niet overtrokken “virtuele
akoestiek” die de originele opname recht doen.
Enhanced Stereo
Alle opnamen worden in stereo weergegeven via het maximumaantal
luidsprekers, zoals aangegeven in “Speaker Configuration”. Enhanced
Stereo kan handig zijn voor een maximumvolume uit alle kanalen, of voor
achtergrondmuziek via verschillende luidsprekers (bijv. bij een feestje). In
deze modus kunnen de front-, midden, surround- en achterluidsprekers
naar believen in en uit worden geschakeld.
РУССКИЙ
Analoge bypass
Alle analoge signalen blijven analoog, ze worden niet in digitale signalen
omgezet. Bij Analoge bypass wordt het DSP-circuit gepasseerd, maar kunnen
de toonregelfuncties nog steeds worden gebruikt. Ook de laag-regeling en
luidsprekerinstellingen kunnen niet worden gebruikt, want dit zijn DSP-functies.
14
Luistermodus afstellen
Pro Logic IIx
PLIIx MOVIE is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
PLIIx MUSIC voor muziekopnamen.
Center Width (0 tot 7): Wijzigt de “hardheid” van het middelste beeld,
door geleidelijk de mono-inhoud van het midden te mixen met de
luidsprekers links-/rechtsvoor. De instelling 0 is de standaardinstelling
‘alleen centerkanaal’, bij de instelling 7 ontstaat een volledig phantom
centerkanaal.
Dimension (-7 tot +7) (dimensie): Voor het afstellen van de voorachternadruk van het surroundeffect onafhankelijk van de relatieve
kanaalniveaus.
Panorama (On/Off): Voegt een “overslageffect” toe door een deel van
de stereoweergave via de surroundkanalen weer te geven.
OPMERKING
In de stand Pro Logic IIx vindt decodering plaats als in de stand Pro Logic
II wanneer de surround-luidsprekers ACHTER worden ingesteld op “Off”
in het menu “LUIDSPREKERCONFIGURATIE”. Zie ook het hoofdstuk over
“LUIDSPREKERCONFIGURATIE” onder “LUIDSPREKERINSTELLINGEN” van
het menu Installatie.
Neo: 6
NEO: 6 Cinema is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
NEO: 6 Music is geoptimaliseerd voor muziekopnamen.
Middenversterking (0 tot 0,5): Afstellen voor een beter middelste beeld
ten opzichte van de surround-kanalen.
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES)
De volgende parameters voor signaalverwerking kunnen worden ingesteld
in het menu DSP Options (Opties Digitale Signaalverwerking).
BEDIENING
OPMERKINGEN
• “AUDYSSEY” en een pictogram in de vorm van een groen vakje worden
verlicht weergegeven in de VFD als NAD, Audyssey of Flat (Vlak) is
geselecteerd . Als “Off” is geselecteerd, worden “AUDYSSEY” en het
groene pictogram niet verlicht weergegeven.
• Als NAD, Audyssey of Flat is geselecteerd en er worden veranderingen
aangebracht in de instellingen “Tone Controls” (Toonregelingen), “,
“Speaker Configuration” (Luidsprekerconfiguratie), “Speaker Levels”
(Luidsprekerniveaus) of “Speaker Distance” (Luidsprekerafstand), worden
“AUDYSSEY” en een pictogram in de vorm van een rood vakje verlicht
weergegeven in de VFD. U kunt de parameter terugzetten naar de eerder
gekalibreerde Audyssey-instelling door de gewijzigde configuratie te herstellen.
• Audyssey MultEQ- opties kunnen ook direct met de AUDYSSEY-toets
van de HTRC 1 worden geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE
SELECTOR in de stand AMP staat. Druk op de AUDYSSEY-toets, selecteer
“Audyssey MultEQ” en doorloop vervolgens met [
] de Audyssey
MultEQ-opties. Sla de geselecteerde optie op door nogmaals op
AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende menuinstelling of sluit de menu-instelling volledig af.
AUDYSSEY DYN EQ (AUDYSSEY DYNAMIC EQ)
Audyssey Dynamic EQ is de oplossing voor het probleem voor de
afnemende geluidskwaliteit dat ontstaat wanneer het volume afneemt:
er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming en de
akoestiek van de luisterruimte. Audyssey Dynamic EQ presenteert een
ongeëvenaarde geluidsweergave bij alle volumeniveaus door nauwgezet
informatie van binnenkomende bronniveaus te combineren met het
werkelijke uitgestuurde geluidsniveau in de luisterruimte.
Audyssey Dynamic Volume omvat Audyssey Dynamic EQ en dit
compenseert de afnemende geluidskwaliteit wanneer het volume
afneemt: er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming
en de akoestiek van de luisterruimte. Met deze twee technologieën
is het mogelijk de volledige frequentierespons van de bron op het
oorspronkelijke niveau weer te geven bij ieder luisterniveau. Dynamic
Volume zorgt ervoor dat zelfs op een lagere luisterniveaus de rijkheid en de
dynamiek van de respons worden gehandhaafd.
Audyssey Dynamic Volume kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Light (Licht): Geeft de minste aanpassing van het luidste en minst
luide geluidsniveau.
Medium (Middel): Instelling die voorkomt dat luide en zachte klanken
veel luider worden weergegeven dan de respectievelijke gemiddelde
geluidsniveaus.
Heavy (Zwaar): Geeft de grootste invloed op het volume doordat alle
klanken op een gelijke luidheid worden weergegeven.
OPMERKING
Audyssey Dynamic Volume kan alleen worden ingeschakeld als
Audyssey Dynamic EQ op “On” (Aan) is gezet. Als Audyssey Dynamic EQ
op “Off” is gezet, blijft Audyssey Dynamic Volume ook “Off” (Uit).
BELANGRIJKE OPMERKING
Als Audyssey Auto Calibration niet is ingesteld, moet u de relatieve
balans van de luidsprekers van uw systeem zelf aanpassen (met behulp
van een SPL-meter) omdat Audyssey Dynamic Volume en Audyssey
Dynamic EQ anders niet werken. Als de luidsprekers niet goed zijn
gekalibreerd, kan de bijbehorende respons van Audyssey Dynamic
Volume en Audyssey Dynamic EQ misschien worden vervormd. Raadpleeg ook het item over EEN GELUIDSDRUKNIVEAUMETER (SPL)
GEBRUIKEN in het onderstaande gedeelte over LUIDSPREKERNIVEAUS.
FRANÇAIS
РУССКИЙ
Audyssey Dynamic EQ selecteert van moment tot moment de juiste
frequentierespons en surround-volumeniveaus. De lagetonen-respons,
de octaaf-tot-octaafbalans en de surround-impressie blijven ondanks
veranderingen in het volume gelijk.
ESPAÑOL
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic Volume geeft consequente volume-weergaveniveaus
door te anticiperen op snelle pieken en dalen in volume en door deze te
compenseren in real-time. Audyssey Dynamic Volume bewaakt het volume
van programmamateriaal van moment tot moment zodat het gewenste
luisterniveau wordt gehandhaafd voor alle materiaal terwijl het dynamisch
bereik wordt geoptimaliseerd en de muzikale impact behouden blijft.
ITALIANO
Audyssey MultEQ kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Audyssey: Door Audyssey ontwikkelde doelcurve.
Flat (Vlak): Deze instelling is geschikt voor zeer kleine of uitgebreid
behandelde vertrekken waarin de zitplaats van de luisteraar zich vrij
dicht bij de luidsprekers bevindt. MultEQ-filters worden op dezelfde
manier gebruikt als de Audyssey-curve, maar een hoge-frequentie rolloff wordt niet toegepast.
NAD: Ideale “in room” respons ontwikkeld door NAD-technici in
samenwerking met Audyssey Engineers.
Off: Er worden geen MultEQ-filters gebruikt en er wordt in het geheel
geen meetproces toegepast.
OPMERKING
Audyssey Dynamic EQ en Audyssey Dynamic Volume (zie hieronder)
kunnen direct met de AUDYSSEY-toets van de HTRC 1 worden
geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE SELECTOR in de stand
AMP staat. Druk op de AUDYSSEY-toets, selecteer “Dyn EQ” of “Dyn
Vol” en doorloop vervolgens met [
] de beschikbare opties. Sla de
instelling op door nogmaals op AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd
naar de volgende optie of sluit de menu-instelling volledig af.
DEUTSCH
AUDYSSEY MultEQ
Audyssey MultEQ komt alleen beschikbaar bij de DSP-opties wanneer
de Audyssey Auto Calibration (Audyssey Autokalibratie), toegankelijk
via het Setup Menu (Instellingenmenu) met goed gevolg is voltooid.
Raadplege ook het item over “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION
(AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE)” in het gedeelte “SPEAKER SETUP
(LUIDSPREKERINSTELLINGEN)” van het hoofdstuk “BEDIENING - DE T 785
GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU”.
NEDERLANDS
Door een “Lip Sync Delay” tussen 0 en 120 ms te gebruiken, kunnen de
audio-uitgangssignalen worden vertraagd, zodat ze synchroon lopen met
het videobeeld.
Audyssey Dynamic EQ is ontworpen voor een gecombineerde toepassing
met Audyssey MultEQ. Dynamic EQ bepaalt de juiste loudnesscompensatie uitgaande van de metingen van het niveau van de
geluidsdruk die MultEQ geeft. Audyssey Dynamic EQ biedt in combinatie
met Audyssey MultEQ de juiste luistercondities voor iedere luisteraar op
ieder volumeniveau.
On (Aan): Activeer de functie Audyssey Dynamic EQ.
Off (Uit): Schakel de functie Audyssey Dynamic EQ uit.
SVENSKA
LIP SYNC DELAY
De DSP-opties omvatten de functie “Lip Sync Delay”. Deze functie vertraagt
het geluid, zodat het beeld en het geluid met elkaar overeenkomen.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
15
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN)
PICTURE CONTROLS (BEELDREGELFUNCTIES)
De T 785 beschikt over drie toonregelniveaus: hoge tonen, lage tonen en
middentonen. De lage- en hogetoonregelingen zijn alleen van invloed
op de lage tonen en hoge tonen, zodat de kritieke middenfrequentie niet
wordt gekleurd. De middentoonregeling versterkt de “aanwezigheid” van
het middenbereik, waardoor spraak beter verstaanbaar wordt.
Met Picture Controls (Beeldregelfuncties) kunt u videoaanpassingen
aanbrengen aan het bronmateriaal of aan de broncomponenten en deze
naar uw voorkeur wijzigen. Stel de volgende niveaus of instellingen in naar
uw eigen wens en voorkeur.
ESPAÑOL
Deze regelingen kunnen te allen tijde worden gebruikt om het frequentiebereik
van de bron tijdens de weergave aan te passen. De regelinstelling kan
worden afgesteld door met de toetsen ENTER en
in het OSD-menu de
toonregelingen (Tone Control) af te stellen. Dit kan ook worden gedaan door
op de toets “TONE CONTROLS” op het frontpaneel te drukken en vervolgens de
volumeknop naar de gewenste instelling te draaien.
ITALIANO
De maximum- en minimumwaarden voor alle drie de toonregelniveaus zijn
+/- 10 dB.
Met “Tone Defeat” kan het toonregeldeel van de T 785 worden aangepast
of volledig worden genegeerd. Wanneer “Off” (Tone Active’ in de VFD) is
geselecteerd, zijn de toonregelcircuits actief.
Selecteer “On” (‘Tone Defeat’ in de VFD) om de toonregelingen te negeren,
waardoor het effect van de toonregelcircuits teniet wordt gedaan.
DEUTSCH
NEDERLANDS
OPMERKING
Toonregelingsopties kunnen direct met de TONE-toets van de HTRC 1
worden geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE SELECTOR in de
stand AMP staat. Selecteer met de TONE-toets “Treble” (Hoge tonen),
“Bass” (Lage tonen) of “Dialog” en pas vervolgens de respectievelijke
niveaus aan met [
]. Sla de instellingen op door nogmaals op
TONE te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende parameter of sluit
het instellen van parameters volledig af.
ASPECT MODE (STAND ASPECT)
In de Stand Aspect Mode kunt u een keuze maken uit de mogelijkheden voor
het aanpassen van de configuratie van het uitgaande videosignaal van de T 785.
Letterbox: De oorspronkelijke aspectverhouding wordt gehandhaafd,
waarbij de juiste verhoudingen van de oorspronkelijke afbeelding
behouden blijven. De ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg.
Zoom: De videodisplay zoomt in op de afbeelding of de scène,
waarbij gedeelten die niet passen, worden weggesneden. Eventuele
ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg (dat wil zeggen, u
ziet een zwarte band).
Stretch: De afbeelding of scène wordt zijwaarts uitgerekt. Eventuele
ongebruikte gedeelten van het scherm blijven leeg (dat wil zeggen, u
ziet een zwarte band).
BELANGRIJKE OPMERKING
Er is geen zichtbare of waarneembare verandering in de videodisplay
voor één van de hierboven genoemde drie standen van de
aspectverhouding als de “Aspectverhouding” van de broncomponent en
de instellingen voor de Video-installatie van de T 785 (zie de bespreking
van “Aspectverhouding” bij het menu “Video-installatie” bij “Setup
Menu” (Instellingenmenu)) precies gelijk zijn .
EDGE ENHANCEMENT (RANDVERBETERING)
Scherpe details van de harde randen van een afbeelding worden verbeterd,
zonder dat cirkels of lichtkransen worden toegevoegd. Selecteer het
niveau voor de verbetering van het gedetecteerde gebied.
Threshold (Drempel): Past de gevoeligheid aan van het mechanisme
voor verbetering van de randen. Een lagere drempel geeft subtielere
grenzen van kleur die worden herkend als randen. Wanneer een
drempel te laag is, kan dat tot gevolg hebben dat enkele kleine delen
van oppervlaktestructuur, korrel van de film of ruis ten onrechte worden
herkend als rand.
SVENSKA
NOISE REDUCTION (RUISREDUCTIE)
Deze instelling pakt videovervorming aan zoals videoruis en blocking
artifacts (beeldproblemen door compressie).
CONTRAST
Pas heldere gedeelten (witniveau) van de videoweergave aan.
BRIGHTNESS (HELDERHEID)
Pas de algehele helderheid van de videoweergave aan.
РУССКИЙ
OPMERKING
U kunt opties voor beeldregeling ook direct oproepen en aanpassen
door de numerieke toets “0” van de HTRC 1 in te drukken terwijl DEVICE
SELECTOR op AMP staat. Selecteer met de toetsen [
] de instellingen
van een bepaalde optie of pas de niveaus aan.
16
BEDIENING
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
FRANÇAIS
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN)
ESPAÑOL
Afhankelijk van de instellingen in het aparte menu “Zone Setup” (zoneinstellingen) in het deel over het instellingenmenu, kan de betreffende
zone via dit “Zone Controls”-venster worden geconfigureerd en beheerd.
Selecteer “On” om de gewenste zone te activeren. Wanneer een zone
is geactiveerd, kan de broningang voor die zone worden toegewezen
door de volgende ingangen te selecteren: Alle enabled Sources (alle
ingeschakelde bronnen), Front Input (ingang front), Media Player
(mediaspeler), Tuner en Local.
ITALIANO
Selecteer ‘Local’ als de broningang voor de geselecteerde zone als u
dezelfde bron wilt gebruiken als voor de hoofdzone, maar het volume in de
verschillende zones apart wilt kunnen instellen.
Als een zone op “Off” (uit) staat, dan is deze gedeactiveerd of uitgeschakeld.
NEDERLANDS
DEUTSCH
“Volume” verwijst naar de het afstelbare secundaire zonevolumeniveau dat
met de toetsen
van de HTRC 1 of bijbehorende navigatietoetsen op
het voorpaneel.
Wanneer een zone wordt geactiveerd, licht het betreffende zonecijfer op de
VFD op. Zone 2 kan te allen tijde worden geconfigureerd in het menu “Zone
Controls”. Zone 3 en 4 worden beschikbaar in het venster “Zone Controls”,
wanneer de betreffende “Mode” in het menu “Zone Setup” in het gedeelte
“Setup Menu” is ingesteld op “Zone (Audio Only)”.
РУССКИЙ
SVENSKA
OPMERKING
De ZR 4 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSDmenu voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen
op het frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTRC 1
afstandsbediening.
17
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
In het Iinstellingenmenu (Setup) kan de bediening van de T 785 worden
aangepast aan de randapparatuur van uw specifieke AV-systeem. Tenzij uw
systeem exact overeenkomt met de fabrieksinstellingen zoals aangegeven
in de bijgeleverde Quick Start Guide, zult u in het instellingenmenu de
ingangen van de T 785 moeten configureren.
ITALIANO
In het Iinstellingenmenu kunnen de volgende opties worden
geconfigureerd: Video Setup (video-installatie), Source Setup - Normal View
(broninstellingen - normaal), Source Setup - Table View (broninstellingen
- tabel), Speaker Setup (luidsprekerinstellingen), Zone Setup (zoneinstellingen), Amplifier Setup (versterkerinstellingen), Trigger Setup
(triggerinstellingen), Listening Mode Setup (luistermodusinstellingen),
Display Setup (display-instellingen) en A/V Presets (AV-voorinstellingen).
Raadpleeg voor toegang tot en navigatie-aanwijzingen door deze
hoofdmenuopties en de bijbehorende submenu’s de informatie onder
“OSD tonen” en “Door de OSD navigeren en wijzigingen doorvoeren”.
VIDEO SETUP (VIDEO-INSTALLATIE)
Frame Rate (Framefrequentie): De framefrequentie is het aantal
keren per seconde dat een schermafbeelding wordt ververst. Afhankelijk
van uw regio en de videoresolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/
Beeldscherm zijn de volgende “Framefrequentie”-opties beschikbaar
(NB. de framefrequentie is afhankelijk van de uitgangsresolutie; niet alle
framefrequentie-instellingen kunnen worden geselecteerd voor de diverse
resolutieniveaus).
50Hz: Instelling die gewoon is voor Europa en het grootste deel
van Azië. Voor resolutie-instellingen 576i en 576p is 50Hz de enige
beschikbare optie.
60Hz: instelling die gewoon is voor Noord-Amerika. Voor resolutieinstellingen 480i en 480p is 60Hz de enige beschikbare optie.
24Hz: Selecteren als u bewegingskenmerken als van een film wilt
bereiken. “24Hz” kan alleen worden geselecteerd bij de resolutieinstelling 1080p.
Aspect Ratio (Aspectverhouding): Selecteer een beeldformaat dat
overeenkomt met de aspectverhouding van uw TV-toestel/Beeldscherm.
4:3 : Selecteer deze optie wanneer u een standaard 4:3 televisie hebt
aangesloten. “4:3” kan niet worden geselecteerd wanneer de resolutie
hoger wordt ingesteld dan 480i, 480p, 576i of 576p.
16:9 : Selecteer deze optie wanneer u een 16:9 breedbeeldtelevisie
hebt aangesloten. “16:9” is de enige beschikbare optie wanneer de
resolutie is ingesteld op 720p, 1080i of 1080p.
Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in “Resolution” (Resolutie), “Frame
Rate” (Framefrequentie) of “Aspect Ratio” (Aspectverhouding), bladert u
omlaag naar “Apply Changes” (Wijzigingen toepassen) en implementeert
u de instellingen door op [ ] te drukken. Er verschijnt een nieuwe OSDprompt zoals u hieronder ziet
DEUTSCH
Pas de nieuwe resolutie toe door op [ ] te drukken of keer terug naar de
huidige resolutie door op [ ] te drukken. Als u [ ] selecteert, verschijnt
er weer een andere OSD-prompt zoals u hieronder kunt zien
Druk op [ ] als u de nieuwe resolutie wilt opslaan of op [ ] als u de
wijziging van de resolutie wilt annuleren. Als u niet op [ ] of [ ]
drukt of als u de timer laat verstrijken, wordt de nieuwe resolutie niet
geïmplementeerd en blijft de huidige resolutie gehandhaafd.
NEDERLANDS
In dit menu kunt u de weergaveresolutie van de T 785 instellen in
combinatie met de bijbehorende framefrequentie en aspectverhouding.
SVENSKA
Resolution (Resolutie): De T 785 is uitstekend voorzien van
mogelijkheden om videomateriaal in standaard-definitie op te waarderen
naar een High Definition-videosignaal. Selecteer, afhankelijk van de
resolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/Beeldscherm, de juiste resolutieinstellingen - Auto, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p. Wanneer u
“Auto” selecteert, selecteert de T 785 automatisch de hoogste resolutie die
geschikt is voor het aangesloten TV-toestel/Beeldscherm.
NB. als het scherm is aangesloten op Composite of S-Video Monitor OUT,
kunt u alleen materiaal bekijken als de video-uitgangsresolutie is ingesteld
op 480i of 576i.
РУССКИЙ
18
BELANGRIJKE OPMERKING
Als u onbedoeld een instelling van de resolutie hebt geselecteerd
(zoals 1080p) die niet door uw TV-toestel/Beeldscherm wordt
ondersteund, zal er geen beeld op de video-display te zien zijn.
Houd, als u de videoweergave wilt herstellen, op het voorpaneel de
twee toetsen LISTENING MODE (LUISTERMODUS) en TONE DEFEAT
(TOONAFSTELLINGEN BLOKKEREN) ingedrukt en laat vervolgens beide
toetsen los - de VFD en de OSD zullen beide “Video Reset” te zien geven.
Zowel de instelling “Picture Controls” (Beeldregelfuncties) als “Video
Setup” (Video-installatie) zullen na een Video Reset zijn teruggezet naar
hun instellingen af-fabriek.
OPMERKINGEN
• Wanneer u een uitgaand component video-signaal gebruikt, kan standaarddefinitie videomateriaal alleen worden opgewaardeerd tot 1080i.
• Wanneer de “Resolution” (Resolutie) is ingesteld op “Auto”, zijn de opties
“Frame Rate” (Framefrequentie) en “Aspect Ratio” (Aspectverhouding)
niet beschikbaar.
BEDIENING
Als u in het menu Setup (instellingen) op drukt, gaat u naar het menu
Source Setup (Broninstellingen), waarin u de instellingen van het volgende
kunt regelen, toewijzen of wijzigen: Source Setup (Broninstellingen)
(Normaal), Source Setup (Broninstellingen) (Tabel) en iPod Setup
(Instellingen iPod).
Analog Audio (analoog audio)
De T 785 beschikt over negen analoge audio-ingangen, waaronder een
7.1-ingang. Deze analoge ingangen (Audio 1, Audio 2, Audio 3, Audio 4,
Audio 5, Audio 6, Audio Front, Audio MP en 7.1 Input) kunnen aan iedere
bron worden toegewezen.
ITALIANO
In het menu Source Setup (broninstellingen) kunnen de volgende
instellingen worden ingesteld, toegewezen of gewijzigd.
U kunt de bron-label wijzigen door naar “Name” te schuiven en op te
klikken om naar het gewenste teken te gaan. Druk vervolgens op
om
naar de alfanumerieke selecties te gaan.
Druk op
om naar het volgende teken te gaan en tegelijkertijd het
huidige teken op te slaan. De nieuwe naam kan maximaal twaalf tekens
bevatten.
De nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD weergegeven.
Enabled (ingeschakeld)
Via deze optie kan een bron worden ingeschakeld (enabled) of uitgeschakeld.
Dit is met name handig als er slechts een paar bronnen worden gebruikt en de
bron rechtstreeks via het frontpaneel wordt geselecteerd.
Schuif naar ‘Analog Audio’ en druk op en vervolgens op
om een
analoge audio-ingang te selecteren en aan een bepaalde bron toe te
wijzen. Er zijn drie opties: Audio, 7.1 Input en OFF.
Selecteer ‘7.1 Input’ om het audiosignaal naar de 7.1 Channel Input te
sturen. Wanneer ‘Off’ (uit) wordt geselecteerd, wordt er door die bron geen
inkomend analoge audiosignaal geselecteerd.
Wanneer ‘Audio’ wordt geselecteerd, druk dan op en vervolgens op
om de gewenste audio-ingang te selecteren en toe te wijzen aan 1 t/m 6 ,
Front of MP.
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet ‘Off’ worden geselecteerd bij de instelling
‘Digital Audio’ voor het menu ‘Source’ van die bepaalde bron.
РУССКИЙ
OPMERKING
Bron 5 is de standaardbron voor iPod. Om Bron 5 te wijzigen en aan
andere ingangen toe te wijzen, gaat u naar het menu ‘iPod Setup’
(Instellingen iPod) onder het menu ‘Source Setup’ (Broninstellingen). In
het menu ‘iPod Setup’ (Instellingen iPod), stelt u ‘Enabled’ (Ingeschakeld)
in op ‘No’ (Nee). Nu kunt u Bron 5 toewijzen aan andere ingangen of
instellingen zoals u dat zelf wenst.
DEUTSCH
Source (bron)
De T 785 is uitgerust met tien configureerbare bronnen. De instellingen
voor iedere bron zijn afhankelijk van de configuraties in de parameters voor
het betreffende bronvenster.
U kunt bronnen wijzigen of tussen bronnen schakelen door naar “Bron” te
schuiven en op de toets en vervolgens ENTER te drukken, of door met
door de bronopties te schuiven.
NEDERLANDS
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (NORMAAL)]
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Name (naam)
Er kan een nieuwe naam aan een bron-label worden toegewezen. Indien
de dvd-speler bijvoorbeeld op “Source 1” is aangesloten, dan kan “Source 1”
worden hernoemd tot “dvd-speler”.
SVENSKA
SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
U kunt een bron in- of uitschakelen door naar “Enabled” te schuiven en op
de toetsen
te drukken om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren.
19
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
Gain (versterking)
Met de versterkingsafstelling kunnen alle bronnen zo worden ingesteld,
dat deze hetzelfde volume weergeven. Dit betekent dat u het volume
niet iedere keer wanneer een andere bron wordt geselecteerd, hoeft af te
stellen. Aanbevolen wordt het volumeniveau van de luidste bron zachter te
stellen, dan de zachtere bronnen harder te stellen.
Video
Er zijn vier verschillende video-ingangen voor een bron: HDMI, Component,
S-Video en Video. Een vijfde optie is ‘Off’ (uit). Wordt voor deze optie gekozen,
dan selecteert de bron geen enkele video-ingang.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
U kunt door de video-ingangen navigeren door op en vervolgens op
te drukken. Dit zijn de toewijsbare video-ingangen:
Schuif naar ‘Gain’, druk op en vervolgens op
niveau te selecteren (-12 dB tot 12 dB).
om het gewenste
Digital Audio (digitale audio)
Aanbevolen wordt de digitale audio-ingangen te selecteren om profijt te
halen uit de uitmuntende surround- en digitale audiocircuits van de T 785.
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Component Video ➜ Component 1, Component 2, Component 3
S-Video ➜ S-Video 1, S-Video 2, S-Video 3, S-Video 4, S-Video 5, S-Video
Front
Video ➜ Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, Video 5, Video Front
ITALIANO
Videoformaat-omzetting
De T 785 is nu uitgerust met een videoformaat-converter. Dit maakt een
vereenvoudigde videoverbinding tussen de T 785 en uw tv-monitor
mogelijk wanneer er meerdere videoformaten zoals Composite (CVBS), SVideo en Component (YUV) worden gebruikt. Deze wijziging in het formaat
wordt mogelijk gemaakt door het analoge videosignaal in een digitaal
signaal om te zetten met behulp van een digitale encoder van zeer hoge
kwaliteit om de best mogelijke beeldkwaliteit te behouden.
DEUTSCH
NEDERLANDS
Er zijn drie types digitaal audio-ingangssignaal voor de T 785. HDMI,
optische en coaxiaal. Een vierde optie is ‘Off’ (uit), waarbij de bron geen
inkomend digitaal audio-signaal selecteert.
De gewenste digitale audio-ingang voor een bron kan worden
geselecteerd door naar ‘Digital Audio’ te schuiven, op en vervolgens
te drukken om naar de gewenste bron te gaan. Na te hebben bepaald
welke digitale audio-gewenst is, drukt u op en vervolgens nogmaals op
om de specifieke digitale audio-ingang te selecteren.
Er elf uit elf digitale audio-ingangen worden geselecteerd:
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Optical ➜ Optical 1, Optical 2, Optical 3, Optical Front (optische bronnen)
Coaxial ➜ Coaxial 1, Coaxial 2, Coaxial 3 (coaxiale bronnen)
SVENSKA
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet ‘Off’ worden geselecteerd bij de instelling
‘Digital Audio’ voor het menu ‘Source’ van die bepaalde bron.
РУССКИЙ
20
Eenmaal in digitale indeling kan het inkomende videosignaal ook beschikbaar
zijn aan de andere Monitor-uitgangen, waaronder HDMI MONITOR OUT.
Daarom hoeft u niet het uitgaande videosignaal van een inkomend
Composite Video-signaal toe te wijzen aan MONITOR OUT (Composite
video). Het inkomende Composite video-signaal kan ook worden bekeken
op HDMI MONITOR OUT bij een instelling voor de resolutie die afhangt van
resolutiemogelijkheden van uw TV-toestel/ Beeldscherm. Sommige TVtoestellen/Beeldschermen zullen het videosignaal automatisch weergegeven
bij 480p/576p als zij 480i/576i niet kunnen weergeven.
Als uw TV-toestel/Beeldscherm niet een HDMI-ingang heeft, selecteer dan
de video-indeling van de hoogste kwaliteit die beschikbaar is op uw TVtoestel/Beeldscherm en gebruik deze als de Monitor OUT-aansluiting van
de T 785 die de voorkeur heeft. In de meeste gevallen is dit Component
Video, maar op sommige oudere tv’s kan S-Video de verbinding met de
beste kwaliteit zijn.
Raadpleeg ook het bovenstaande item over “ VIDEO-INSTALLATIE”.
BEDIENING
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
[BRONINSTELLINGEN (TABEL)]
FRANÇAIS
A/V Preset (AV-voorinstelling)
Een bron kan een opgeslagen voorinstelling worden toegewezen. De
parameters die onder het voorinstellingsnummer zijn opgeslagen, worden
dan voor die bron gebruikt (zie onder “A/V Presets (AV-voorinstellingen))”
voor meer informatie).
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Trigger Out ➜ 1 ➜ 2 ➜ 1 + 2 ➜ 3 ➜ 1 + 3 ➜ 2 + 3 ➜ 1+2+ 3
Deze combinaties zijn afhankelijk van de toekenning van ‘Source Setup’
voor ‘Trigger 1 Out, Trigger 2 Out of Trigger 3 Out’ in het menu Trigger
Setup.
De laatste optie is ‘Off’, waarbij de bron aan geen enkele trigger-uitgang
wordt toegewezen.
Voer onderstaande handelingen uit, zodat ‘Trigger Out’ beschikbaar en
toewijsbaar wordt in het menu ‘Source Setup (Normal)’:
• Wijs in het aparte menu ‘Trigger Setup’ de optie ‘Trigger 1 Out, Trigger 2
Out of Trigger 3 Out’ aan ’Source Setup’ toe.
• ‘Trigger Out’ verschijnt niet als optie in het menu ‘Source Setup
(Normal)’ als in het aparte menu ‘Trigger Setup’ de opties ‘Trigger 1 Out,
Trigger 2 Out en Trigger 3 Out’ allemaal zijn toegewezen aan ‘Main,
Zone 2, Zone 3, Zone 4, of Zone 2+3+4’; waarbij er geen enkele triggeruitgang aan ‘Source Setup’ is toegewezen.
ESPAÑOL
Met het menu iPod Setup (Instellingen iPod) kunt u de volgende bijbehorende
instellingen vooraf instellen wanneer iPod de geselecteerde bron is:
Enabled (ingeschakeld) : Selecteer “Yes” (Ja) om iPod als bron in te
schakelen of “No” (Nee) om uit te schakelen.
Auto Connect (automatisch) : Selecteer “Yes” (Ja) om de iPod-speler
die in het aangesloten NAD iPod-dockingstation zit, automatisch in te
schakelen en aan te sluiten wanneer Source 5 (Bron 5) (de iPod-bron
die als standaard wordt toegewezen in de T 785 ) wordt geselecteerd.
Selecteer “No” (Nee) als u niet wilt dat de iPod-verbinding automatisch
wordt aangesloten.
Menu Timeout (Time-out menu) : Stel de tijd in waarna het OSD
naar het scherm ‘Now Playing’ (Wordt nu afgespeeld) overschakelt
wanneer het iPod-menu voor de opgeven time-out-tijd niet werd
gemanipuleerd (er werd niet geschoven of genavigeerd). Het menu
‘Now Playing’ (Wordt nu afgespeeld) wordt enkel weergegeven
wanneer een nummer wordt gepauzeerd of afgespeeld voordat naar
het iPod-menu wordt gegaan. U kunt ‘Menu Timout’ (Time-out menu)
instellen tussen 5 en 60 seconden, in stappen van 5 seconden. Als u niet
wilt dat er een time-out geldt voor het menu, selecteert u ‘Off’ (Uit).
ITALIANO
iPod SETUP (Instellingen iPod)
DEUTSCH
Trigger Out (trigger-uitgang)
Welke trigger-uitgang voor een bron moet worden gebruikt, is afhankelijk
van de configuraties in een apart menu bij Trigger Setup (triggerinstellingen) (zie hieronder). Als alle drie de beschikbare trigger-uitgangen
aan ‘Source Setup’ (broninstellingen) in het aparte venster ‘Trigger Setup’
zijn toegewezen, kunnen voor een bepaalde bron de volgende triggeruitgangcombinaties worden gebruikt:
NEDERLANDS
Selecteer ‘None’ (geen) als de bron niet aan een bepaalde voorinstelling
hoeft te worden toegewezen.
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)
SVENSKA
om een bron toe
Na alle hulpbronnen en andere combinaties te hebben aangesloten, kunt
u aan de hand van het menu Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) de
luidsprekers naar wens beheren en instellen voor de beste akoestiek in uw
luisteromgeving.
Dit zijn de opties in het menu Speaker Setup.
21
РУССКИЙ
Schuif naar ‘A/V Preset’ en druk op en vervolgens
te wijzen aan een voorinstellingsnummer (1 t/m 5).
In Source Setup (Table View) worden de instellingen weergegeven uit
het menu Source Setup (Normal View). Alle broninstellingen worden in
samengevatte vorm in de tabel Source Setup (Table View) weergegeven.
U kunt met de toetsen en
door de Source Setup (Table View)
navigeren. U kunt hierin de instellingen voor ‘Audio, Video, Preset
(voorinstelling), Trigger en Source Name (bronnaam) wijzigen zonder het
menu Source Setup (Normaal) te moeten openen.
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION
(AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE)
FRANÇAIS
Het is gebleken dat veel, zoalniet de meeste, surroundsystemen niet correct
zijn ingesteld en gekalibreerd. Voor een goede kalibratie is speciale kennis
en apparatuur nodig, waarover de meeste mensen waarschijnlijk niet
beschikken.
ESPAÑOL
Bij de Audyssey Auto Setup and Calibration van de T 785 wordt een
microfoon gebruikt en tevens de verfijnde digitale electronica van de T 785
voor het automatisch instellen en kalibreren van de T 785 op basis van de
exacte opstelling van de speakers in uw eigen thuisbioscoop.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
De volgende metingen worden uitgevoerd:
• Detection (detectie) : de luidsprekerconfiguratie wordt automatisch
waargenomen, waaronder het aantal surroundluidsprekers en of er een
subwoofer en middelste kanaal zijn aangesloten.
• Size (grootte) : de crossover van de T 785 wordt ingesteld op basis van
het signaalverwerkingsvermogen van het kanaal; de crossover voor de
subwoofer wordt automatisch ingesteld.
• Level (niveau) : SPL van iedere luidspreker wordt binnen 1 dB aan de
microfoonpositie aangepast.
• Distance (afstand) : wordt met een nauwkeurigheid van 30 cm van de
microfoon voor iedere luidsprekerpositie ingesteld.
• Polarity (polariteit) : het instellingsprogramma herkent verkeerd
aangesloten luidsprekers en stelt de gebruiker hiervan op de hoogte.
Door een onjuiste polariteit kan de realistische weergave van
surroundgeluid teniet worden gedaan.
SVENSKA
Deze instelling hoeft slechts een keer te worden uitgevoerd, tenzij de
luidsprekers worden vervangen of verplaatst. In dat geval moet de
kalibratie opnieuw worden uitgevoerd.
РУССКИЙ
22
Audyssey MultEQ XT Room Acoustics Correction (Audyssey MultEQ XT correctie van ruimte-akoestiek)
Geluid dat tegen muren weerkaatst kan de ruimtelijke illusie van
surroundgeluid teniet doen en tevens de toonbalans van het systeem
vervormen. Professionale akoestische technici brengen vaak speciale
muurbehandelingen aan en verplaatsen zelfs muren of luidsprekers om de
systeemprestatie te verbeteren. Voor de gemiddelde thuisbioscoop is dit
echter te duur of gewoonweg niet praktisch.
Audyssey MultEQ XT, dat meerdere metingen van werkelijke
luisterposities gebruikt en deze informatie met zeer geavanceerde digitale
signaalverwerking verwerkt, kan het signaal “vantevoren aanpassen”,
zodat het lijkt alsof de muren verdwijnen. Er ontstaat hier door een groot
gebied waar het geluid en de ruimtelijke omgeving zeer accuraat worden
weergegeven.
MultEQ XT werd ontworpen om de akoestiek van een kamer te temperen
zonder het sonische karakter van uw luidsprekers te wijzigen. Hoewel het
ervoor zal zorgen dat u het beste uit uw luidsprekers haalt, kan het slechte
luidsprekers niet in goede omtoveren!
Sluit de microfoonaansluiting van de Audyssey aan op de MP/MIC-output
op het voorpaneel en de wizard Audyssey Auto Calibration zal u door de
configuratie loodsen met een eenvoudige leidraad, stap voor stap. Zodra
het systeem is ingesteld en gekalibreerd kan de prestatie sterk worden
verbeterd door de akoestische ruis te elimineren die ontstaat wanneer de
luidsprekers op de nabijheid van de muren reageren.
METEN IS DE EERSTE VEREISTE
Het geluid op iedere luisterpositie (max. 8 posities) wordt gekalibreerd
met dezelfde microfoon als die tijdens het instellen. Er wordt een speciale
testtoon naar iedere luidspreker gestuurd en de gegevens worden door de
T 785 opgeslagen. Hoe lang het instellen duurt, is afhankelijk van het aantal
luidsprekers. Nadat de metingen zijn uitgevoerd, berekent Audyssey de
ideale systeemreactie voor uw ruimte en luidsprekeropstelling.
Indien er tijdens het instellen inconsequenties of afwijkingen worden
opgemerkt, kan het proces worden onderbroken of wordt het probleem
in het betreffende instellingsvenster weergegeven. Vervolgens verschijnt
er een opmerkingenscherm. Na de weergegeven instructies te hebben
uitgevoerd, dient u Audyssey opnieuw op te starten. Wanneer alle
metingen zijn uitgevoerd, berekent Audyssey de ideale systeemreactie voor
uw ruimte en luidsprekeropstelling.
OPMERKING
De testtoon die tijdens de metingen wordt afgegeven, klinkt hard. Dit
kan vervelend zijn voor u, andere leden van uw huishouden en zelfs uw
buren.
BEDIENING
FRANÇAIS
Selecteer de Doelkromme die u het meeste tevredenstelt door op de
Audyssey-toets van de afstandsbediening te drukken. De gecorrigeerde
reactie van MultEQ XT kan ook worden overgeslagen, als u dat wenst.
Ruimtereactie gemeten door Audyssey-microfoon
ESPAÑOL
U wordt aangeraden de T 785 Audyssey-instellingsprocedure te
volgen voor een optimale luidsprekerinstelling. Indien u er echter voor
kiest de luidsprekers handmatig in te stellen of als u het Audysseyinstellingsprogramma al hebt uitgevoerd, maar hierin aanpassingen
wilt aanbrengen, dan kan het advies over de luidsprekerconfiguratie, de
luidsprekerniveaus en de luidsprekerafstand ook worden opgevolgd.
OPMERKING
Tijdens het handmatig instellen van de luidsprekers, kunnen eerder
berekende Audyssey-instellingen worden opgehaald door de gewijzigde
configuratie (deze worden met een asterisk aangegeven) weer terug te
stellen.
ITALIANO
VERVOLGENS MOET ER EEN DOELKROMME WORDEN GEKOZEN
Aangezien luidsprekerontwerpers ervan uitgaan dat hun producten in
standaard huiselijke omgevingen worden gebruikt, zijn hun designs hierop
afgesteld. Er wordt hierbij aangenomen dat de ruimte de lage tonen
versterkt en een deel van de hoge-tonenenergie absorbeert. Als we dus
de muren ‘verwijderen’ met de ruimtecorrectie en de luidsprekers instellen
op een standaardreactie, dan kan het zijn dat de weergave te schel is in de
hoge tonen en te zwak in de lage tonen.
NAD-technici hebben uitgebreid onderzoek uitgevoerd op dit gebied van
ruimtelijke akoestiek en zij hebben samen met Audyssey-technici de, naar
wat wij aannemen, ideale “kamer”-reactiekromme ontworpen. Deze NAD
EQ en de door Audyssey ontwikkelde EQ zijn volgens ons de beste twee
opties. De reactiekrommen hieronder zijn een typische weergave van de
ruimtecorrectieprocedure van NAD EQ.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
DEUTSCH
Omgekeerde correctiefilter berekend door NAD T 785
Gecorrigeerde ruimtereactie
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
“Flat EQ” is een derde optie, maar deze raden wij niet aan om naar te
luisteren (deze komt van pas bij het verifiëren van het systeemvermogen
wanneer externe instrumenten worden gebruikt).
23
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SPEAKER CONFIGURATION
(LUIDSPREKERCONFIGURATIE)
De luidsprekerconfiguratie kunnen worden beheerd en gewijzigd door een
combinatie van en vervolgens
in te drukken. Stel ‘Front,’ ‘Center’ in
en ‘Surround’ in op “Large,” “Small” of “Off” afhankelijk van de vereisten van
het subsysteem.
FRANÇAIS
Bij de ‘Back’ luidsprekers (achterste) kan er tussen een en twee luidsprekers
worden gekozen. Stel ‘Back’ in op 1 of 2 luidsprekers, afhankelijk van de
situatie. Stel ‘Subwoofer’ in op “On” (aan) of “Off” (uit). Selecteer “On” alleen
als u een subwoofer hebt aangesloten op de SUBW1- of SUBW2-uitgang.
ESPAÑOL
ITALIANO
Bij ieder surround-systeem is een “laagregeling” nodig, waarmee de lage
frequenties van alle kanalen naar de luidsprekers worden geleid die deze
het beste kunnen weergeven. Voor een correcte werking van deze functie
zult u op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van uw luidsprekers.
Wij gebruiken de termen “small” (klein), “large” (groot) en “off” (uit), maar de
afmetingen kunnen irrelevant zijn.
• Een “small” luidspreker is ieder model, ongeacht de afmetingen, dat
geen echt lage frequenties , d.w.z. lager dan 200 Hz, kan weergeven.
• Een “large” luidspreker is er een die het lage bereik wel kan weergeven.
• Een “off” luidspreker is een luidspreker die niet in uw systeem is
opgenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen achterluidsprekers hebt
geïnstalleerd. In dat geval zet u de insteloptie ‘Surround’ op “Off” (uit).
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
Afhankelijk van het verband tussen de luidsprekers, kunnen voor iedere
luidspreker de volgende, onderstaande keuzes worden gemaakt:
Subwoofer
Achterste
Linksvoor
Midden
Surround links/rechts
1/2
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
LARGE
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
LARGE
SMALL
ON of OFF
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
LARGE
SMALL
LARGE
OFF
LARGE
OFF
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
SMALL
SMALL
OFF
SMALL
OFF
OFF
SMALL
ON
SMALL
SMALL
OFF
OFF
OFF
OFF
РУССКИЙ
De luidsprekerconfiguratie blijven behouden bij alle ingangen en in alle
luistermodi. De luidsprekerinstellingen vormen echter onderdeel van
het voorinstellingssysteem van de T 785 . Dit betekent dat er meerdere
luidsprekerinstellingen kunnen worden opgeslagen voor verschillende
types opnamen of luistermodi.
24
ENHANCED BASS (verbeterde lage tonen)
Wanneer de subwoofer op ON (aan) is ingesteld en FRONT luidsprekers zijn
ingesteld op LARGE, dan is ook ENHANCED BASS beschikbaar. Gewoonlijk
is de subwoofer niet geactiveerd wanneer er luidsprekers op LARGE zijn
ingesteld. Met de optie ENHANCED BASS beschikken de luidsprekers over
het volledige normale bereik en daarbij zijn de aanvullende lage tonen
van de subwoofer beschikbaar. Dezetoepassing komt met name van pas
wanneer u het maximum aan lage tonen wilt horen. Vanwege akoestische
opheffingseffecten kan het zijn dat de respons van de lage tonen ongelijk is
wanneer deze instelling wordt gebruikt.
U kunt de subwoofer ook bij “large” frontluidsprekers op “On” zetten, in
welk geval het laag van de kanalen die op “small” zijn ingesteld, naar de
subwoofer en de frontluidsprekers zal worden geleid. Het signaal van het
LFE-kanaal gaat alleen naar de subwoofer. In de meeste systemen met
subwoofers is het gewoonlijk beter om de frontluidsprekers op “small” in te
stellen.
De lage frequenties van de luidsprekers kunnen rechtstreeks worden
afgesteld binnen 40-200 Hz.
OPMERKING
De configuraties onder ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie
tevens de informatie onder “AV-instellingen”.
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS)
Door het afstellen van de relatieve balans tussen de luidsprekers binnen
uw systeem zullen de surroundopnamen (of dat nu muziek of film betreft)
de balans van de effecten, de muziek en de dialoog weergeven die de
artiesten voor ogen hadden. Daarbij komt nog dat wanneer uw systeem
een subwoofer omvat, de correcte verhouding tussen het volume van de
subwoofer en de andere luidsprekers wordt neergezet, en dus tussen het
laag en andere sonische elementen.
BEDIENING
OPMERKING
Indien u de niveaus “op het gehoor” balanceert, kies dan één luidspreker
(gewoonlijk center) als de referentieluidspreker en stel de andere af aan
de hand van deze luidspreker. Tijdens het balanceren van alle kanalen
dient u in de primaire luisterpositie te blijven.
Voor dezelfde SPL-meteraflezing (of subjectieve geluidssterkte), stelt u
iedere luidspreker met de toetsen
op de afstandsbediening af.
OPMERKINGEN
• Alle luidsprekers moeten op hun uiteindelijke plaats staan, voordat de
niveaus worden ingesteld.
• De integrale crossover van de subwoofer (indien aanwezig) moet
worden gedeactiveerd. Is dit niet mogelijk, dan moet de hoogst
mogelijke frequentie worden ingesteld indien u gebruik maakt van
de subwoofer-uitgang van de T 785 . Een laatste afstelling van het
subwoofer-niveau “op het gehoor”, met muziek- en filmgeluidmateriaal,
is vaak erg handig.
• Door de effecten van de akoestiek in een bepaalde ruimte, kan het zijn
dat bij elkaar passende luidsprekers (front, surround, achter) niet altijd
met precies dezelfde waarden worden gekalibreerd.
U kunt de testmodus te allen tijde afsluiten door op de toets te drukken,
waardoor het menu ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen) weer verschijnt. Ook
kunt u op de toets ‘TEST’ drukken om de testmodus af te sluiten.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
Luidsprekerafstand instellen
Gebruik in het menu ‘Speaker Distance’ (luidsprekerafstand) de toetsen
om
de luidsprekers Front Left (linksvoor), Center (midden), Front Right (rechtsvoor),
Surround Right (surround rechts), Achterste Surround (links en rechts), Surround
Left (surround links) en Subwoofer in te stellen op de afstand tussen de
hoofdluisterpositie en de voorkant van de betreffende luidspreker. De maximale
afstand die kan worden ingesteld, is 9,1 meter. De afstand kan in meters en in ‘feet’
worden gegeven. Dit kunt u aangeven bij ‘Unit of Measure’ (meeteenheid).
DEUTSCH
Volume afstellen
Behalve de volumeknop kunt u de toetsen VOL
op de HTRC 1
gebruiken om het “hoofdvolume” van de T 785 in te stellen, waardoor het
volume van alle kanalen tegelijkertijd wordt gewijzigd. Door kort op de
toets te drukken wordt het hoofdvolume in stappen van 1 dB veranderd.
Houdt u de toets VOL
langer ingedrukt, dan verandert het volume tot
de toets weer wordt losgelaten.
Aangezien het gemiddelde volumeniveau van opnames sterk kan
verschillen, is er geen bepaalde hoofdvolume-instelling die moet worden
gebruikt. Een waarde van -20 dB kan bij de ene cd of dvd “net zo hard”
klinken als -10 dB bij een andere.
Wanneer de T 785 van standby volledig wordt ingeschakeld, keert de unit terug
naar de hoofdvolume-instelling die het laatst werd gebruikt. Indien de vorige
instelling echter groter was dan -20 dB, dan gebruikt de T 785 de instelling -20 dB.
Op deze manier wordt voorkomen dat het geluid te hard wordt ingeschakeld.
NEDERLANDS
Luidsprekerniveaus bij TEST-modus instellen
Druk in het menu ‘Speaker Levels’ (luidsprekerniveaus) op de toets ‘Test’ van
de HTRC 1 afstandsbediening. Hierdoor wordt het balanceertestsignaal
van de T 785 voor de luidsprekerniveaus ingeschakeld. U hoort een
“brandinggeluid” wanneer u de verschillende luidsprekers selecteert (‘test’
verschijnt rechts van de huidige spreker), te beginnen met linksvoor. Indien
u het testsignaal niet hoort, controleer dan de luidsprekeraansluitingen en
de instellingen in het OSD-menu ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen).
Stel nu met de toetsen
op de afstandsbediening de geluidssterkte van
de uitgang van het geactiveerde kanaal in op het benodigde niveau (het is
gewoonlijk het eenvoudigste om met de linker frontluidspreker te beginnen).
Terwijl u het testsignaal via de verschillende luidsprekers laat horen, wordt op de
OSD het huidige kanaal aangegeven. De compensatiewaarde aan de rechterkant
verandert in stappen van 1 dB. Er kan tot 12 dB naar boven of beneden worden
afgesteld. Druk op ‘ENTER’ om de volgende luidspreker in te stellen.
De afstand waarop de luidsprekers van het systeem worden opgesteld,
is een subtiele maar belangrijke fijnafstemming binnen de hele
opzetprocedure. Door aan de T 785 door te geven op welke afstand
van de luisteraar iedere luidspreker zich bevindt, worden automatisch de
juiste vertragingen aangehouden, met als resultaat een geoptimaliseerde
beeldvorming, geluidshelderheid en surroundsound. Voer de afstanden in
met een nauwkeurigheid van circa 30 cm.
SVENSKA
Richt de meter met de microfoon (gewoonlijk aan een uiteinde) recht
naar het plafond (niet naar voren naar de luidsprekers) en controleer of
de “C”-schaal is geselecteerd. Stel de meter zo in dat deze 75 dB aangeeft.
(Bij meters van Radio Shack betekent dit dat de meter op het 80 dB-bereik
moet worden ingesteld en dat u de metingen neemt op het -5 punt, of dat
het 70 dB-bereik wordt in gesteld en er op het +5 punt wordt gemeten.)
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND)
GELUID DEMPEN
Met de toets Mute (dempen) op de HTRC 1 afstandsbediening wordt het
geluid van alle kanalen volledig gedempt. Deze optie is altijd beschikbaar,
ongeacht de geselecteerde bron of luistermode.
OPMERKINGEN
• De optie geluid dempen wordt niet uitgeschakeld wanneer de geselecteerde ingang
of luistermodus wordt gewijzigd.
• Wanneer u de volumestand aanpast via de HTRC 1 of de volumeknop op het
frontpaneel, wordt de functie Mute (Dempen) automatisch uitgeschakeld.
25
РУССКИЙ
Een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruiken
De instelprocedures voor de niveaus van de T 785 kunnen “op het gehoor”
worden uitgevoerd en door nauwkeurig te werk te gaan, zal een acceptabel
resultaat mogelijk zijn. Door een goedkope geluidsdrukniveaumeter, zoals
onderdeelnummer 33-2050 van Radio Shack, te gebruiken, wordt deze
taak echter vereenvoudigd, nauwkeuriger uitgevoerd en is de procedure
gemakkelijker te herhalen. Een dergelijke meter kan een handig stuk
gereedschap blijken
.
De meter moet op de primaire luisterpositie worden gezet, ongeveer ter
hoogte van het hoofd van de luisteraar. Een statief kan hierbij handig zijn,
maar met een stuk sterke tape zijn ook andere voorwerpen, zoals een
staande lamp, een muziekstandaard of een stoel, goed bruikbaar. Let er
echter op dat er zich geen grote, akoestisch weerkaatsende oppervlakken
voor of in de buurt van het microfoonelement bevinden.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
Kanaalniveaus “tussendoor” afstellen
FRANÇAIS
U kunt de uitgangsniveaus voor midden, surround en subwoofer wijzigen
zonder daarvoor het menu ‘Speaker Levels’ (luidsprekerniveaus) te moeten
openen. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het verhogen (verlagen) van het
dialoogniveau bij een film door het middenkanaal hoger (lager) te zetten of door
te harde zeer lage tonen te verlagen (of verhogen) door het subwooferniveau te
verlagen (verhogen). Met de toetsen ’SURR,’‘CENT’ en ‘SUB’ van de HTRC 1 kunt u
rechtstreeks de niveaus voor deze kanalen afstellen binnen een bereik van ±12
dB. De achterluidsprekerkanalen (indien aanwezig) worden in dezelfde mate
gewijzigd als de surroundkanalen.
ESPAÑOL
ITALIANO
OPMERKING
De instellingen die “tussendoor” zijn gemaakt worden toegevoegd
aan of afgetrokken van de instellingsniveaus zoals die ingesteld
zijn tijdens de kalibratieprocedure van de T 785 met behulp van de
toets ‘Test’ op de HTRC 1. Wanneer echter een voorinstelling wordt
geselecteerd, worden de kanaalniveaus teruggesteld op de waarden in
de voorinstelling. Ook betekent dit dat de T 785 niet meer de niveaus
gebruikt zoals die tijdens de audyssey autokalibratie werden ingesteld.
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN)
Modus
Zone 3 en zone 4 kunnen in twee verschillende modi worden
geconfigureerd: Record Out (opname uit) en Zone (Audio Only) (zone
(alleen audio)). Als Record Out is geselecteerd, worden het audio- en
het betreffende videosignaal van de toegewezen bron rechtstreeks naar
de toepasselijke audio/video-uitgang gestuurd (zie Item 5. AUDIO 3-4
OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO 3-4OUT bij ACHTERPANEEL). Wanneer zone 3
of zone 4 op ‘Record Out’ is ingesteld, dan is deze zone niet beschikbaar bij
‘ZONE CONTROLS’ (ZONEREGELINGEN) in ‘MAIN MENU’ (HOOFDMENU).
‘Record Out’ is de ideale instelling voor het maken van opnamen met
een videorecorder of vergelijkbare apparatuur. Deze instelling wordt ook
gebruikt voor installaties met meerdere zones die gebruik maken van
volumeregelingen waarbij de impedanties op elkaar worden aangepast.
Neem contact op met de NAD-dealer voor specifieke informatie over
het integreren van uw NAD-receiver in een audiosysteem met voor
verschillende ruimtes. Als de ‘modus’ voor Zone 3 of Zone 4 op ‘Volume’ is
ingesteld, dan werkt deze regeling hetzelfde als hierboven beschreven voor
het volume van zone 2.
Zie tevens de informatie over ‘ZONE CONTROLS’ (ZONEREGELINGEN) in
‘MAIN MENU’ (HOOFDMENU).
OPMERKING
De ZR 4 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
AMPLIFIER SETUP (VERSTERKERINSTELLINGEN)
DEUTSCH
NEDERLANDS
Met de toepassing Zone kan de gebruiker in verschillende zones van het
huis meerdere geluids- en videobronnen beluisteren en bekijken vanaf
zowel alle ingeschakelde bronnen als Front Input (front-ingang), Media
Player (mediaspeler) en Tuner.
De T 785 beschikt over drie configureerbare zones: Zone 2, Zone 3 en
Zone 4. Met de toetsen of ENTER en
kunt u door de parameters in
het menu Zone Setup (zone-instellingen) navigeren.
SVENSKA
Volume
Zone 2 beschikt over een vaste en variabele volumeregeling. Bij de
instelling “Variable” en in het menu “Zone Controls” op de OSD (On-Screen
Display) kan het niveau van Zone 2 Volume worden afgeregeld met
de [
] van de HTRC 1 of de bijbehorende navigatietoetsen op het
frontpaneel of direct met [VOL
] van de ZR 4.
Indien het volume echter op ‘Fixed’ (vast) is ingesteld, dan is het volume
voor zone 2 op een bepaald dB-niveau ingesteld. Dit betekent dat het
volume van die zone kan worden ingesteld met de volumeknop van de
versterker, via welke het geluid wordt weergegeven.
РУССКИЙ
26
Als de surroundluidsprekers niet in de hoofdzone worden gebruikt, kunnen
de versterkerskanalen hiervan worden toegewezen aan Main Back, Main
Front (Bi-Amp) en multizonegebruik.
De surroundversterker kan via de volgende instellingen worden
geconfigureerd:
• Main Back: Toewijzen als surroundluidsprekers.
• Main Front (Bi-Amp): Een bi-versterkersmodus voor de
hoofdluidsprekers voor (links en rechts), wat betekent dat de
versterkerkanaaluitgangen voor linksvoor en rechtsvoor worden
gereproduceerd.
• Zone 2: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 2 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
• Zone 3: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 3 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
• Zone 4: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 4 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
BEDIENING
Delay (vertraging)
Het is mogelijk om in te stellen of er een +12 V DC-signaal op de triggeruitgang
staat. Als er +12 V DC zonder vertraging beschikbaar moet zijn op het moment
dat de triggeruitgang aan de toegewezen instelling wordt gekoppeld, moet
Delay op 0 seconden worden ingesteld. In alle andere gevallen kan een
vertraging tussen 1 en 15 seconden worden ingesteld.
Auto Trigger IN
Met Auto Trigger IN kunnen externe systeemcontrollers het betreffende gedeelte
van de T 785 van ‘Standby’ op ‘On’ en omgekeerd instellen. Wanneer de schakelaar
TRIGGER op het achterpaneel op ON (aan) staat, schakelt een +12 V DCingangssignaal bij Trigger IN het gedeelte in waaraan Trigger IN is toegewezen.
Main : De T 785 wordt vanuit standby ingeschakeld wanneer er +12 V
DC op Trigger IN wordt gezet.
Zone 2, Zone 3, Zone 4 : De betreffende zone wordt ingeschakeld
wanneer er +12 V DC op Trigger IN staat.
All (alle) : Main, Zone 2, Zone 3 en Zone 4, zoals hierboven beschreven,
worden allemaal ingeschakeld wanneer er een +12 V DC-signaal op
Trigger IN wordt gezet.
FRANÇAIS
ITALIANO
Dolby
Dolby Digital is het multikanaals digitaal-signaalformaat dat in de
laboratoria van Dolby is ontwikkeld. Schijfjes met “het dubbele D-symbool”
werden opgenomen met maximaal 5.1 kanalen aan digitale signalen, wat
leidde tot een veel betere geluidskwaliteit, met dynamische en ruimtelijke
geluidssensaties die veel beter zijn dan die bij het oudere Dolby Surround.
ESPAÑOL
Luistermodi
Het audioformaat dat door de geselecteerde bron wordt waargenomen, kan
via de volgende opties automatisch worden geconfigureerd en verwerkt:
Een Dolby Digital-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling
ervan, worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in Dolby stereo is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music of None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in Dolby Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Surround EX, PLIIx
Movie, and PLIIx Music, Stereo Downmix of None.
None: Als ‘None’ (Geen) is geselecteerd, wordt het Dolby Digital-signaal
standaard ingesteld op de instellingen ‘Stereo’ of ‘Surround’ die worden
uiteengezet bij de optie ‘PCM’. Zie de uitleg hieronder over ‘PCM’.
DEUTSCH
Trigger Out (trigger-uitgang)
Triggers zijn laagspanningssignalen, waarmee andere apparaten worden
in- en uitgeschakeld. De drie +12 V DC-triggeruitgangen van de T 785
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out en Trigger 3 Out) zijn afhankelijk van de modus
waarvoor zij worden gebruikt. De +12 V DC-uitgang kan aan zes opties
worden toegewezen: Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 en Source
Setup (broninstellingen).
Main : Er staat +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang wanneer de
T 785 is ingeschakeld.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 : Wanneer de betreffende zone
is ingeschakeld, staat er +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang.
Source Setup (broninstellingen) : Als de triggeruitgang is gekoppeld
aan ‘Source Setup’, dan staat er +12 V DC op de triggeruitgang zodra
deze bron wordt geselecteerd. Zie ook de informatie over “Trigger Out”
in de paragraaf Broninstellingen (normaal).
De T 785 beschikt over verschillende luistermodi die voor een groot deel
configureerbaar zijn. Met deze opties kunnen verschillende geluidseffecten
worden weergegeven, afhankelijk van de inhoud van de bron die wordt
afgespeeld. Onderstaande instellingen kunnen met de toetsen of ENTER
en
worden ingesteld.
NEDERLANDS
De T 785 beschikt over drie configureerbare +12 V DC trigger-uitgangen die
kunnen worden gebruikt voor het activeren van een component of systeem
waarop deze is aangesloten. Er is tevens een trigger-ingang beschikbaar om
de koppelingen, waarop deze is aangesloten, in te schakelen. Gebruik de
toetsen of ENTER en
om door de parameters in het menu Trigger
Setup (triggerinstellingen) te navigeren.
LISTENING MODE SETUP (INSTELLINGEN LUISTERMODUS)
SVENSKA
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
РУССКИЙ
Waarschuwing
Indien Auto Trigger IN in het menu Trigger Setup is toegewezen aan
‘Main’ of ‘All’ en de TRIGGER-schakelaar staat op ‘AUTO’, dan werken de
STANDBY-toets in het frontpaneel en de corresponderende aan/uitfunctietoetsen van de HTRC 1 afstandsbediening niet. Dit betekent in
feite dat deze functie naar een externe controller wordt overgeheveld.
Zet TRIGGER op OFF (uit) voor de normale aan/uit-functie.
Zie tevens ‘Item 12. +12 V TRIGGER OUT, TRIGGER IN, TRIGGER AUTO/OFF’
van het ACHTERPANEEL en tevens de informatie over ‘Trigger Out’ onder
‘Broninstellingen (Normaal)’.
27
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DOLBY DIGITAL PLUS
Dolby Digital Plus ist die Audiotechnologie der nächsten Generation für die
gesamte HD-Programmierung und alle HD-Medien. Dolby Digital Plus bietet
Mehrkanal-Audioprogramme mit bis zu 7,1 Kanälen und unterstützt mehrere
Programme in einem einzelnen codierten Bitstream mit einem maximalen
Bitratenpotenzial von 6 Mbps und einer maximalen Bitratenleistung von 3
Mbps für HD-DVD und 1,7 Mbps für Blu-ray Disc. Dolby Digital Plus erzeugt
Dolby Digital-Bitstreams zur Wiedergabe auf vorhandenen Dolby DigitalSystemen. Dolby Digital Plus kann den von Regisseuren und Produzenten
beabsichtigten Originalsound präzise reproduzieren.
Darüber hinaus bietet Dolby Digital Plus einen Mehrkanal-Sound mit
diskretem Kanalausgang, interaktivem Mischen und Streaming-Fähigkeit in
fortgeschrittenen Systemen. Mittels Unterstützung durch High-Definition
Media Interface (HDMI) wird eine einkablige Digitalverbindung für HDAudio und HD-Video ermöglicht.
ESPAÑOL
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD ist eine verlustlose Codierungstechnologie, die für optische
HD-Discs entwickelt wurde. Dolby TrueHD bietet fantastischen Sound,
der Bit für Bit mit dem Studio-Master identisch ist und ein echtes HDUnterhaltungserlebnis auf optischen HD-Discs der nächsten Generation
bietet.
ITALIANO
DEUTSCH
Dolby TrueHD unterstützt Bitraten bis zu 18 Mbps und zeichnet bis zu
8 Vollbereichskanäle individuell mit 24-Bit/96 kHz Audio auf. Darüber
hinaus bietet Dolby TrueHD umfassende Metadaten, einschließlich
Dialognormalisation und Dynamikbereichskontrolle. Mittels Unterstützung
durch High-Definition Media Interface (HDMI) wird eine einkablige
Digitalverbindung für HD-Audio und HD-Video ermöglicht. HD-DVDund Blu-ray Disc-Standards begrenzen derzeit die maximale Anzahl von
Audiokanälen auf acht, während Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD mehr
als acht Audiokanäle unterstützen. Hinweis: Der T 785 unterstützt nur 7,1
Kanäle.
NEDERLANDS
Dolby Digital EX
Bij deze methode wordt een Matrix-decoder gebruikt. Hierbij wordt het
achterste kanaal gecreëerd via signalen op de linker en rechter surroundkanalen opgenomen in Dolby Digital 5.1, met een weergave in Surround
6.1. Deze methode wordt gebruikt bij bronnen met het “het dubbele Dsymbool-EX”, die zijn opgenomen in Dolby Digital Surround EX.
Met dit aanvullende kanaal is de dynamiek verbeterd en is het gevoel van
beweging binnen het geluidsveld verhoogd. Indien media-bronnen die
in Dolby Digtal EX zijn opgenomen, met een Digital EX-decoder worden
gedecodeerd, dan wordt het formaat automatisch opgemerkt en wordt
de Dolby Digital EX-modus geselecteerd. Echter, soms worden media
opgenomen in Dolby Digital EX geregistreerd als Dolby Digital. In dat geval
dient Dolby Digital EX met de hand te worden geselecteerd.
SVENSKA
OPMERKING
Raadpleeg tevens ‘Luistermodus’ bij de uitleg over het hoofdmenu
voor een beschrijving van Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music en Stereo
Downmix.
РУССКИЙ
28
DTS
Digital Theater System Digital Surround, ofwel DTS, is een multikanaals
digitaal-signaalformaat, waarmee gegevens sneller kunnen worden
verwerkt dan met Dolby Digital. Hoewel Dolby Digital en DTS beide 5.1
kanaals mediaformaten zijn, wordt aangenomen dat schijfjes met het DTSsymbool een betere geluidskwaliteit bieden dankzij de lagere benodigde
audiocompressie. Ook biedt dit formaat een bredere dynamiek, met een
een buitengewone geluidskwaliteit.
Een DTS-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling ervan,
worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in DTS is, kunt u als standaard één
van de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema, NEO:6 Music of
None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in DTS Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema,
NEO:6 Music, Stereo Downmix of None.
None: Als ‘None’ (Geen) is geselecteerd, wordt het DTS-signaal
standaard ingesteld op de instellingen ‘Stereo’ of ‘Surround’ die worden
uiteengezet bij de optie ‘PCM’. Zie de uitleg hieronder over ‘PCM’.
OPMERKING
Raadpleeg tevens ‘Luistermodus’ bij de informatie over het hoofdmenu
voor een beschrijving van de surroundmodi Stereo Downmix en DTS
Neo:6.
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) is de digitale weergave van een standaard
audiosignaal dat is geconverteerd met weinig of geen compressie. Als ‘None’ is
geselecteerd voor één van de hierboven vermelde Dolby- of DTS-instellingen,
wordt dit ‘PCM’ gedeelte als volgt standaard op het audiosignaal ingesteld
Stereo: De gedetecteerde stereo audio-indeling wordt geconfigureerd
naar één van de volgende opties - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music, NEO:6
Cinema, NEO:6 Music EARS, Enhanced Stereo of None.
Surround: De gedetecteerde surround audio-indeling wordt
geconfigureerd naar één van de volgende opties -PLIIx Movie, PLIIx
Music, NEO:6 Music, NEO:6 Cinema, Stereo Downmix of None.
ANALOG
Als het audio-ingangssignaal een analoog signaal betreft, dan kunnen de
volgende surroundmodi als standaard worden ingesteld - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music, NEO: 6 Cinema, NEO: 6 Music, EARS, Enhanced Stereo,
Analog Bypass of None.
OPMERKING
Al deze luistermodi voor ‘Dolby Digital’, ‘DTS’, ‘PCM’ en ‘Analog’ kunnen
rechtstreeks worden gewijzigd door op de toets ‘Listening Mode’ op
het frontpaneel te drukken of via de optie ‘Listening Mode’ in het
hoofdmenuvenster. Het gekozen audioformaat wordt weerspiegeld
bij de betreffende instelling in ‘Listening Mode Setup’ (instellingen
luistermodus).
BEDIENING
De instelling 25% heeft het laagste dynamische bereik en is geschikt
voor die tijden waarop u de spraak zo duidelijk mogelijk wilt houden,
terwijl het volume laag staat.
Dolby Pro Logic IIx Music : Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘PLIIx
Music’ in het segment ‘LUISTERMODUS AFSTELLEN’ van de ‘BEDIENING
- DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU’.
DTS Setup (DTS-instellingen)
DTS-ES™ DISCRETE 6.1
Aangezien de signalen van de 6.1 surround-kanalen (waaronder
het achterste kanaal) volledig onafhankelijk van elkaar zijn, kan het
gevoel worden opgewekt dat het akoestische beeld los van de
achtergrondgeluiden beweegt en de luisteraar 360 graden door het geluid
wordt omgeven.
Hoewel een maximale kwaliteit wordt bereikt met soundtracks die met dit
systeem zijn opgenomen en worden afgespeeld met een DTS-ES-decoder,
kunnen dergelijke opnamen ook met een conventionele DTS-decoder
worden afgespeeld. Het achterste kanaal wordt dan automatisch zodanig
in de linker en rechter surround-kanalen van het surround-systeem
gedownmixt dat geen van de signaalcomponenten verloren gaat.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
DTS - ES EXTENDED SURROUND ™ (DTS ES)
Dit is een nieuw multikanaals digitaal formaat, waarmee het ruimtelijke
gevoel van de surround-indruk sterk wordt verbeterd dankzij de grotere
ruimtelijke expansie van de surround-signalen. Ook biedt dit formaat een
hoge compatibiliteit met het conventionele DTS-formaat.
Behalve de 5.1 kanalen biedt de Expanded DTS-ES Surround ook de
achterste surround bij de weergave, wat een totaal geeft van 6.1 kanalen.
Expanded DTS-ES Surround omvat twee formaten, met twee verschillende
methoden voor het opnemen van surround-signalen:
NEDERLANDS
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van Dolby Digital worden
afgesteld en tevens de instellingen voor Dolby Digital Pro Logic IIx music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : U kunt het effectieve
dynamische bereik selecteren (subjectief bereik van zacht naar hard)
voor het afspelen van Dolby Digital-soundtracks. Selecteer voor een
echt bioscoopeffect altijd 100%, de standaardwaarde. Bij de instellingen
75%, 50% en 25% wordt het dynamische bereik steeds verder verlaagd,
waardoor zachte geluiden relatief harder klinken en de harde geluiden
minder hard.
DTS-HD MASTER AUDIO
DTS-HD Master Audio ist eine Technologie, die in einem professionellen
Studio aufgezeichnete Master-Audioquellen ohne Datenverlust wiedergibt
und die Audioqualität bewahrt. DTS-HD Master Audio verwendet variable
Datenübertragungsraten und ermöglicht die Datenübertragung mit
einer maximalen Rate von 24,5 Mbps im Blu-ray Disc-Format und 18,0
Mbps im HD-DVD-Format, was die Rate einer standardmäßigen DVD bei
weitem übertrifft. Diese hohen Datenübertragungsraten ermöglichen eine
verlustlose Übertragung von 96 kHz/24-Bit 7.1-Kanal-Audioquellen ohne
die Qualität des Originalsounds zu mindern. DTS-HD Master Audio ist eine
unersetzliche Technologie, die den Sound klangtreu und wie vom Urheber
der Musik oder des Films beabsichtigt wiedergibt.
ITALIANO
DTS-surroundmodi
Hieronder volgende verdere beschrijvingen van de DTS-surroundmodi.
DEUTSCH
Dolby Setup (Dolby-instellingen)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
РУССКИЙ
SVENSKA
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van DTS Digital Surround
worden afgesteld en tevens de instellingen voor DTS Neo: 6 Music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : Dit is dezelfde
configureerbare dynamisch-bereikregeling zoals hierboven beschreven
bij Dolby Setup. Het enige verschil is dat de soundtrack nu in DTSformaat wordt weergegeven.
DTS Neo: 6 Music. Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘NEO: 6 Music’
in het segment ‘LUISTERMODUS AFSTELLEN’ van de ‘BEDIENING - DE
T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU’.
29
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DTS-ES™ MATRIX 6.1
Bij dit formaat ontvangen de aanvullende signalen van het achterste kanaal
een matrix-codering en zij worden naar de linker en rechter surroundkanalen geleid. Tijdens de weergave worden zijn gedecodeerd naar de
linker, rechter en achterste surround-kanalen.
Aangezien dit bitstream-formaat volledig compatibel is met conventionele
DTS-signalen, kan het effect van DTS-ES Matrix 6.1 ook worden verkregen
vanuit bronnen met DTS-ES 5.1-signalen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om signalen opgenomen in DTS-ES 6.1 viat
een DTS 5.1-kanaals decoder weer te geven.
Wanneer een DTS-ES-decoder een Discrete DTS-ES 6.1 of in Matrix 6.1
verwerkt, worden deze formaten automatisch opgemerkt en wordt de
optimale surround-modus geselecteerd. Echter, sommige DTS-ES Matrix
6.1-bronnen kunnen als DTS-bronnen worden gezien. In dat geval kan de
DTS-ES Matrix-modus met de hand worden geselecteerd.
ESPAÑOL
ITALIANO
DTS NEO: 6™ SURROUND
Bij deze modus worden de conventionele 2-kanaals signalen, zoals digitale
PCM- of analoge stereosignalen, op de zeer nauwkeurige digitale matrixdecoder voor DTS-ES Matrix 6.1 gezet, om een 6.1-kanaals surroundweergave te verkrijgen. DTS Neo: 6 surround omvat twee modi voor het
selecteren van de optimale decodering van de signaalbronnen:
DTS NEO: 6 CINEMA : Deze methode is ideaal voor het weergeven van
films. Bij het decoderen wordt de nadruk gelegd op de scheiding, zodat
met 2-kanaals bronnen dezelfde sfeer kan worden opgeroepen als met
6.1-kanaals bronnen.
DTS NEO: 6 MUSIC : Deze modus wordt met name aangeraden voor
de weergave van muziek. De rechter en linker voorkanalen worden
niet door de decoder geleid en worden rechtstreeks weergegeven. Er
is dus geen verlies van geluidskwaliteit en de effecten van de rechter
surround-, linker surround-, middelste en achterste kanalen voegen een
natuurlijk vergrotingsgevoel aan het geluidsveld toe.
DEUTSCH
ENHANCED STEREO
Raadpleeg dezelfde beschrijving van ‘ENHANCED STEREO’ in het segment
‘LUISTERMODUS’ van de ‘BEDIENING - DE T 785 GEBRUIKEN - HOOFDMENU’.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
30
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN)
De VFD (vacuüm fluorescerend display) en de OSD (schermdisplay) kunnen
op verschillende manieren worden geopend via de parameters in het
menu ‘Display Setup’ (display-instellingen) Gebruik de toetsen of ENTER
en
om de verschillende menuopties onder ‘Display Setup’ te zien.
OPMERKING
De configuraties onder ‘Display Setup’ (display-instelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie ook
de informatie hieronder over ‘AV-voorinstellingen’.
VFD (vacuüm fluorescerend display)
Display : Selecteer ‘On’ (aan) om alle toepasselijke gegevens of tekens op de
VFD te tonen. Als ‘Temp’ wordt geselecteerd, verschijnt er niets op de VFD.
Wanneer er bij de instelling ‘Temp’ op de frontpaneeltoetsen of de betreffende
toetsen op de afstandsbediening wordt gedrukt, worden de betreffende VFDtekens echter tijdelijk weergegeven, waarna ze weer verdwijnen. Indien een
van de zones is ingeschakeld, dan wordt dit continu op de VFD aangegeven,
zelfs wanneer ‘Temp’ is geselecteerd.
Dimmer : Zet de dimmer op ‘dim’ wanneer de VFD wat donkerder moet zijn.
Selecteer ‘Bright’ om de VFD weer met de gewone helderheid weer te geven.
Line 1, Line 2 (regel 1/2) : Op de VFD worden twee regels met gegevens
of tekens weergegeven. Regel 2 is de regel met gegevens of tekens in
het onderste deel van de VFD. Erboven staat regel 1. Bij beide regels kan
worden geselecteerd welk display moet worden weergegeven door de
gewenste keuze aan te geven bij onderstaande opties:
Main Source (hoofdbron) : geeft de actieve bron weer.
Volume : het huidige volumeniveau wordt weergegeven.
Listening Mode (luistermodus) : de geselecteerde luistermodus
wordt weergegeven.
Audio Src Format (formaat audiobron) : geeft het audioformaat
weer dat bij de actieve bron is opgemerkt.
Audio Codec :Toont de waargenomen audio-stream-indeling zoals
Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en andere
indelingen.
Video Mode : Toont de videoresolutie van de actieve ingangsbron.
De details die worden weergegeven zijn onder andere videoresolutie,
beeldfrequentie. Vraag uw NAD Audiospecialist of de technische
afdeling van uw distributeur advies als u deze videodetails beter wilt
begrijpen.
Zone 2-Zone 3-Zone 4 Source (bron zone 2/3/4) : De toegewezen
bron voor de betreffende zone wordt weergegeven.
Off (uit) : Selecteer ‘Off’ indien weergave van informatie op de
betreffende regel niet gewenst is.
Temp Line (tijdelijk-regel) : Kies tussen Line 1 en Line 2 (regel 1/2), om
de VFD kort te laten zien of ‘Temp’ is geselecteerd bij de optie ‘Display’ zoals
hierboven beschreven.
BEDIENING
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN)
VOORBEELDPROCEDURE VOOR HET INSTALLEREN VAN AVVOORINSTELLINGEN
1 Installeer eerst de instellingen die uw voorkeur hebben voor de volgende
opties (u kunt deze bereiken via de bijbehorende menupagina)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
U slaat de geselecteerde instellingen voor die voorinstelling op door
naar beneden te schuiven naar ‘Save Current Setup to Preset’ (huidige
instellingen onder voorinstelling opslaan) en op te drukken. Als u
ervoor kiest de standaarinstellingen op te slaan, schuif dan naar beneden
naar ‘Load Defaults to Preset’ (standaardinstellingen onder voorinstelling
opslaan) en druk op om de standaardinstellingen te herstellen. Aan het
label van de voorinstelling kan een nieuwe naam worden toegewezen.
Deze nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD weergegeven. U
kunt de label wijzigen door naar ‘Name’ (naam) te schuiven en op te
drukken om naar het gewenste teken te gaan. Druk vervolgens op
en selecteer de gewenste alfanumerieke tekens. Druk op
om naar het
volgende of vorige teken te gaan en tegelijkertijd het huidige teken op te
slaan.
ITALIANO
DEUTSCH
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen
Blokkeren): On (Aan)
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Listening Mode”
(Luistermodus)
NEDERLANDS
Voorinstellingen programmeren
Een voorinstelling opstellen betekent niet meer en niet minder dan
het opslaan van een complete set parameters zoals aangegeven in
‘Listening Mode’ (luistermodus), ‘DSP Options (DSP-opties), ’Tone Controls’
(toonregelingen) en ‘Picture Controls’ (Beeldregelfuncties), opties die
via het hoofdmenu bereikbaar zijn. Ook opgeslagen worden de opties
in ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstellingen) en ‘Display Setup’ (displayinstellingen) die via ‘Setup Menu’ (instellingenmenu) worden geselecteerd.
Schuif met de toetsen
naar ‘A/V Presets’ (AV-voorinstellingen) om
de gewenste parameters onder een voorinstelling op te slaan. Selecteer
een voorinstelling. Met de toetsen
kunt u in deze voorinstelling alle
gewenste, hierboven beschreven parameters opslaan door ‘Yes’ (ja) te
selecteren. Indien u een bepaalde parameter niet in een voorinstelling wilt
opslaan, selecteert u ‘No’ (nee).
DSP Options (DSP-Opties): 5ms
SVENSKA
Met het eenvoudige maar krachtige en flexibele voorinstellingensysteem
van de T 785 kunt u bijna ieder aspect van het afspelen van audio en
video naar keuze instellen en deze keuzes met een enkele druk op de
knop oproepen. De parameters ‘Listening Mode’ (luistermodus), ‘DSP
Options’ (DSP-opties), ’Tone Controls’ (toonregelingen) en ‘Picture Controls’
(Beeldregelfuncties) zijn bereikbaar via het hoofdmenu. Deze worden
samen met de instellingen voor ‘Speaker Setup’ (luidsprekerinstelilngen)
en ‘Display Setup’ (display-instellingen) (configureerbaar via ‘Setup Menu’
(instellingenmenu)) opgeslagen als een enkele voorinstelling. U kunt
bijvoorbeeld een voorinstelling opzetten voor popmuziek en een andere
voor klassieke muziek. Dan kunt u nog een voorinstelling opzetten voor
de favoriete instelling van ieder familielid, of een voor de thuisbioscoop
en verder nog een voor films die u laat op de avond afspeelt. Iedere
voorinstelling omvat dan de specifieke parameters voor dat bepaalde
scenario of die bepaalde voorkeur.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Listening Mode (Luistermodus): Stereo
РУССКИЙ
OPMERKING
De geselecteerde voorinstelling blijft van kracht tot u een andere
voorinstelling selecteert.
31
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
Picture Controls (Beeldregelfuncties): Aspect Mode (Stand Aspect)
- Letterbox
3 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 1” als volgt in - selecteer met [
]
“Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga verder naar
de volgende instelling
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen): ga vanuit het menu
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) naar het submenu “Speaker
Configuration” (Luidsprekerconfiguratie) en wijzig “Subwoofer” van “On”
(Aan) in “Off” (Uit): “Front” wordt “Large” (Groot)
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (Sla huidige installatie
op in Voorinstelling) met [ ] bovengenoemde instellingen op onder
Preset 1. Onderstaande OSD (On-Screen Display) wordt getoond
en daarmee wordt bevestigd dat bovenstaande instellingen nu zijn
opgeslagen onder “Preset 1”.
ITALIANO
DEUTSCH
Wanneer u “Preset 1” oproept met de afstandsbediening (voor de HTRC
1 “A/V PSET” + “1”) worden de bovengenoemde voorkeuzewaarden die
zijn toegewezen aan “Preset 1”, opgeroepen (voorkeuze-instellingen
zoals die worden getoond in de OSD-schermafbeeldingen bij Stap 1) en
toegepast op de bron die dan is ingeschakeld.
4 Herhaal nu Stap 1 hierboven, maar deze keer met de volgende
instellingen
NEDERLANDS
2 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V
Presets” (AV-Voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU
(INSTELLINGENMENU). Open met [ ] het menu “A/V Presets” (AVVoorinstellingen).
Listening Mode (Luistermodus): PLIIx Music
SVENSKA
DSP Options (DSP-Opties): 0ms
РУССКИЙ
32
BEDIENING
6 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 2” als volgt in - selecteer met [
]
“Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga verder naar
de volgende instelling
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Volume”
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (Sla huidige installatie op
in Voorinstelling) met [ ] bovengenoemde instellingen op onder Preset
2. Wanneer u “Preset 2” oproept met de afstandsbediening (voor de HTRC 1
“A/V PSET” + “2”) worden de bovengenoemde voorkeuzewaarden die zijn
toegewezen aan “Preset 2”, opgeroepen (voorkeuze-instellingen zoals die
worden getoond in de OSD-schermafbeeldingen bij Stap 4) en toegepast
op de bron die dan is ingeschakeld.
ITALIANO
Picture Controls (Beeldregelfuncties): Aspect Mode (Stand Aspect)
- Stretch
NB. “Speaker Setup” (Luidsprekerinstellingen) is ingesteld op “No”. In deze
toestand zijn er geen waarden voor “Speaker Setup” (Luidsprekerinstellingen)
die in werking treden bij “Preset 2”. De instellingen voor “Speaker Setup” die
zullen toegepast bij “Preset 2” zijn de laatste of actuele instellingen voor
“Speaker Setup” en die zijn in dit voorbeeld hetzelfde als de instellingen voor
“Speaker Setup” die worden getoond in Stap 1.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen
Blokkeren): Off (Uit)
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
VOORINSTELLINGEN OPROEPEN
Met de HTRC 1 afstandsbediening kunt u te allen tijde een voorinstelling
oproepen. Druk op de vierkante toets A/V PSET op de HTRC 1 en
vervolgens op een van de toetsen 1 t/m 5, afhankelijk van het gewenste
voorinstellingsnummer. De net opgeroepen voorinstelling wordt
weergegeven of vervangt de vorige voorinstelling.
SVENSKA
In het bovenstaande voorbeeld zijn de instellingen voor “Preset 1”
toegewezen aan Bron 1. Iedere keer dat u Bron 1 inschakelt, worden
de instellingen voor “Preset 1” toegepast op Bron 1. Toch kun u zelf de
toegewezen Voorinstellingen voor een bepaalde Bron negeren en een
andere Voorinstelling/een ander Voorinstellingsnummer kiezen door de
juiste regeltoetsen in te drukken.
РУССКИЙ
5 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V
Presets” (AV-Voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU
(INSTELLINGENMENU). Open met [ ] het menu “A/V Presets” (AVVoorinstellingen).
NEDERLANDS
DEUTSCH
7 U kunt maximaal 5 Presets (Voorinstellingen) instellen. U kunt in het
venster “Source Setup - Normal View” (Broninstellingen – Normaal)
dezelfde Voorkeuze-instellingen koppelen aan/standaard instellen voor
de verschillende Bronnen, zoals u hieronder kunt zien
33
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN
De interne AM/FM-tuner van de T 785 geeft radio-uitzendingen met
een hoogwaardig geluid weer. De ontvangst en de geluidskwaliteit zijn
echter altijd in bepaalde mate afhankelijk van de gebruikte antenne(s),
en ook van de afstand tot de bron van de uitzending, de geografie en de
weersomstandigheden.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Antennes
De meegeleverde FM-lintantenne kan op de FM-antenne-ingang van het
achterpaneel worden aangesloten met de balun-adapter. De antenne
moet volledig worden uitgevouwen en een “T” vormen. Deze opgevouwen
dipoolantenne werkt gewoonlijk het beste in een verticale stand met de
armen van de “T” volledig uitgevouwen. Ook kan de antenne het beste
haaks op de bron van de gewenste uitzending staan. Er zijn echter geen
“regels” en door te experimenteren met de plaatsing van de antenne kunt u
zelf het helderste geluid met de minste achtergrondruis vinden.
In gebieden waar de FM-band slecht te ontvangen is, kan een
buitenantenne de kwaliteit van het geluid sterk verbeteren. Indien u graag
naar de radio luistert, dan kan het aanbevelenswaardig zijn de hulp van
een professionele antenne-installateur in te roepen om uw systeem te
optimaliseren.
De bijgeleverde AM-loopantenne geeft gewoonlijk een goede ontvangst. Er kan
echter een AM-buitenatenne worden gebruikt om de ontvangst te verbeteren.
Neem voor meer informatie contact op met een specialist in antennes.
ITALIANO
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, kunt u het doorlopen of
openen van AM/FM-functies uitvoeren met HTRC 1-afstandsbediening
of de knoppen op het frontpaneel. Als de regelknop of pictogramknop
die wordt genoemd, beschikbaar is op de afstandsbediening HTRC 1
en het frontpaneel, dan is de verwijzing naar genoemde knop van
toepassing op zowel de HTRC 1-afstandsbediening als het frontpaneel.
Dezelfde voorwaarde geldt voor hun gelijkwaardige toetsen.
DEUTSCH
OPMERKING
Als u AM/FM-opdrachten uitvoert met de HTRC 1-afstandsbediening, let
er dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet.
DE LOOPANTENNA MONTEREN
NEDERLANDS
SVENSKA
1 Draai het buitenste frame van de antenne.
2 Steek de onderste rand van het buitenste frame in de groef van de
standaard.
3 Trek het antennekoord uit.
EEN TUNER-BAND SELECTEREN
Druk op de ‘AM/FM/DB’-knop op het T 785 frontpaneel of op de cijfertoets
‘+10’ van de HTRC 1 op de apparaatkeuzepagina AMP of TUNER. Iedere keer
dat u daarna op één van deze knoppen drukt, schakelt over naar de AM-,
FM- en XM- (of DAB-)band. Stop (laat de knop los) op de tuner-band van
uw keuze.
РУССКИЙ
34
Op zenders afstemmen
1 Druk kort op TUNE
/
(afstemmen) op het frontpaneel om
stapsgewijs langs de FM- of AM-frequentieband te gaan.
2 Houd de toets TUNE
of TUNE
langer dan 2 seconden ingedrukt
om naar boven of beneden langs de frequentiebanden te zoeken. De
tuner van de T 785 stopt bij het volgende signaal dat sterk genoeg is.
Door tijdens het zoeken kort op de toets TUNE
/
te drukken,
wordt de zoekbewerking afgebroken.
3 Na eerst op de apparaatkeuzepagina van de HTRC 1 op ‘TUNER’
(gele letters) te hebben gedrukt, zodat de tunerfuncties met de
afstandsbediening kunnen worden bediend, drukt u op TUNE
of
TUNE
(gele letters) op de HTRC 1. Drukt u er kort op dan kunt u
langzaam handmatig zoeken, houdt u de toets ingedrukt, dan wordt er
automatisch gezocht.
DIRECT TUNING (DIRECT AFSTEMMEN)
Als u weet welke frequentie aan het station dat u zoekt is toegewezen, kunt
u direct op het station afstemmen.
1 Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de knop [ENTER] te
drukken (zie de onderste regel van de display). Selecteer de stand “Tune”.
2 Toets met de numerieke toetsen van de afstandsbediening de
frequentie in die aan het station is toegewezen. Als u bijvoorbeeld 104,
50MHz wilt invoeren, drukt u op 1, 0, 4, 5 en 0 of drukt u op 1,0,4,5 en
daarna op [ENTER].
Voorinstellingen voor de radio instellen
In de T 785 kunnen 40 van uw favoriete AM-, FM- en XM- (of DAB-)
radiozenders als voorinstellingen worden opgeslagen.
1 U slaat een radiovoorinstelling op door eerst op de gewenste frequentie
af te stemmen (zie hierboven) en vervolgens op de toets ‘MEMORY’
(geheugen) op het frontpaneel te duwen.
2 De VFD toont het volgende beschikbare voorinstellingsnummer (Als
er geen vrije voorinstellingsnummers meer zijn, kunt u een bestaand
voorinstellingsnummer overschrijven door te drukken op [
] van
de HTRC 1 of bijbehorende navigatietoetsen op het frontpaneel en het
voorinstellingsnummer dat u wilt overschrijven, te selecteren).
3 Druk vervolgens nogmaals op ‘MEMORY’ om de zender onder die
voorinstelling op te slaan. In de VFD verschijnt ‘P_ _’, waarbij op de twee
lege plaatsen het cijfer van de voorinstelling wordt weergegeven (01 - 40).
4 Druk op PRESET
/
op het frontpaneel om door de
voorinstellingen te schuiven. Houd PRESET
/
ingedrukt om
continu naar boven of beneden te schuiven. De toetsen [ PRESET
]
op de HTRC 1 afstandbediening werken op vergelijkbare wijze.
OPMERKING
De radiovoorinstellingen van de T 785 verschillen van de “globale”
voorinstellingen die bedoeld zijn voor de luistermodi, de instellingsmodi
en de instellingsniveaus. Zie ‘AV-voorinstellingen’ hierboven.
DIRECT OPROEPEN VAN EEN VOORINSTELLINGEN
U kunt een Voorinstellingen van uw keuze direct oproepen.
1 Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de knop [ENTER]
te drukken (zie de onderste regel van de display). Selecteer de stand
“Preset”.
2 Toets met de numerieke toetsen van de afstandsbediening direct het
voorinstellingsnummer van uw keuze in.
EEN VOORINSTELLINGEN WISSEN
1 Selecteer het voorinstellingsnummer dat u wilt wissen.
2 Houd de knop [MEMORY] ingedrukt en druk daarna op de knop [INFO]
en laat deze weer los - de huidige opgeslagen voorinstellingen wordt
gewist. Het Radiovoorinstellingen kan alleen worden gewist met de
knoppen op het frontpaneel.
BEDIENING
RDS
Met het Radio Data System (RDS) kunnen compatibele FM AV-receivers
tekstberichten tonen die door de zender worden gestuurd. De T 785
ondersteunt twee RDS-modi: zendernaam (PS-modus) en radiotekst (RTmodus). Het is echter zo dat niet iedere FM-zender RDS-signalen uitzendt.
In de meeste gebieden vindt u een of meerdere RDS-zenders, maar het
is zeker niet onmogelijk dat uw favoriete zenders geen RDS-gegevens
uitzenden.
RDS-tekst bekijken
Wanneer wordt afgestemd op een FM-zender met RDS, licht na korte
tijd het RDS-symbool op in het de frontpaneeldisplay van de T 785 . Ook
verschijnt de naam van de zender (PS-tekst) in de display, bijvoorbeeld
“ROCK101”.
Druk op de toets INFO op het frontpaneel om de display te schakelen
tussen de naam en de radiotekst (RT) van de zender (indien aanwezig). De
naam van het liedje of de zanger of andere tekst die door de zender wordt
meegezonden kan dan te zien zijn.
NAAR XM-RADIO LUISTEREN
OP ZENDERS AFSTEMMEN
U kunt op drie manieren op de gewenste XM-zender afstemmen. Zet de
apparaatkeuzetoets van de HTRC 1 op “TUNER” alvorens onderstaande
afstemopties uit te voeren. De toetsen
verwijzen naar de
betreffende toetsen op de HTRC 1. Dezelfde toetsen verwijzen naar de
navigatietoetsen “PRESET
/ PRESET
/ TUNE
/ TUNE
” op het
frontpaneel.
1 Handmatig afstemmen: Duw op de toetsen
om naar boven of
beneden door de beschikbare XM-zenders te stappen. Houd
ingedrukt om de XM-zenders sneller te scannen. Met de toetsen
TUNE
/ TUNE
op de HTRC 1 kunnen dezelfde functies worden
uitgevoerd.
2 Rechtstreeks een zender oproepen: Met de numerieke toetsen van de
HTRC 1 kunt u het gewenste zendenummer intoetsen. Hier wordt dan
automatisch op afgestemd.
3 Categorie: Duw op “TUNER MODE” tot “CATXM” en een bijbehorende
categorie op de VFD worden weergegeven. “CATXM” verwijst naar de
categorieën waaronder de verschilende zenders vallen: Country, Rock, Jazz
& Blues, etc. Met de toetsen
kunt u door de beschikbare categorieën
stappen.
Na de gewenste categorie te hebben geselecteerd, volgt u dezelfde
stappen als die voor het handmatig XM-afstemmen. Er wordt alleen
binnen de geselecteerde categorie afgestemd. Gebruik de toetsen
om een andere categorie te kiezen en stem opnieuw af.
XM-INFORMATIE BEKIJKEN
Gebruik de toets ‘INFO’ om de XM-inofrmatie van de geselecteerde zender,
zoals de naam van de artiest, de naam van het lied, de categorie en de
andere informatie voor die zender te bekijken.
De T 785 is gereed voor XM-gebruik. Dit betekent dat u door het
toevoegen van een apart verkrijgbare XM Mini-Tuner CPC-9000 en XM Mini
Tuner Home Dock over alles beschikt dat u nodig hebt om naar live XM te
luisteren. Al het andere benodigde is ingebouwd. Meld u aan voor de XMservice en de T 785 ontvangt XM-inhoud.
35
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
Raadpleeg in de handleiding bij de XM-radio tevens de informatie over het
installeren van de XM-antenne voor een optimale signaalontvangst.
DEUTSCH
Gebruikersnamen invoeren
Om een radiovoorinstelling de naam “NIEUWS” te geven, doet u het
volgende:
1 Roep de gewenste radiovoorinstelling op.
2 Druk één keer op de toets MEMORY op het frontpaneel. Druk
vervolgens binnen vijf seconden op de toets INFO op het frontpaneel.
In de display verschijnt een knipperend vakje.
3 Gebruik de toetsen “PRESET”
/
de eerste letter van de naam
(“N”) uit de alfabetische lijst te selecteren.
4 Druk op de afstemtoets
om het teken te selecteren en naar de
volgende positie te gaan. (Druk op
om naar het vorige teken te
gaan.)
5 Herhaal deze handeling voor alle benodigde letters.
6 Druk nogmaals op MEMORY om de gebruikersnaam op te slaan en de
invoermodus af te sluiten.
DE XM-ANTENNE AANSLUITEN
1 Sluit de XM-antenna aan op de XM-antennepoort op het achterpaneel
van de T 785 .
2 Houd de toets “TUNER MODE” op het frontpaneel ingedrukt om
de signaalsterkte van de huidige XM-zender te controleren zoals
aangegeven in de VFD en OSD. Druk nogmaals op “TUNER MODE” om
de signaalcontrole af te sluiten.
NEDERLANDS
Gebruikersnamen
Aan iedere radiovoorinstelling kunt u een “gebruikersnaam” van acht tekens
toewijzen. Wanneer de voorinstelling wordt opgeroepen, verschijnt deze
naam in de display op het frontpaneel.
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, kunt u het doorlopen of
openen van XM-functies uitvoeren met HTRC 1-afstandsbediening of
de knoppen op het frontpaneel. Als de regelknop of pictogramknop die
wordt genoemd, beschikbaar is op de afstandsbediening HTRC 1 en het
frontpaneel, dan is de verwijzing naar genoemde knop van toepassing
op zowel de HTRC 1-afstandsbediening als het frontpaneel.Dezelfde
voorwaarde geldt voor hun gelijkwaardige toetsen.
SVENSKA
OPMERKING
Een kanaal kan op twee voorinstellingslocaties worden opgeslagen:
een met TUNER MODE ingeschakeld en een met TUNER MODE
uitgeschakeld.
OPMERKING
• Als u XM-opdrachten uitvoert met de HTRC 1-afstandsbediening, let er
dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet
• In de stand XM en met DEVICE SELECTOR ingesteld op “TUNER” heeft
de knop [FM MUTE] van de HTRC 1 dezelfde functie als de knop [TUNER
MODE] op het frontpaneel.
• Vraag uw NAD-audiospecialist voor andere versies van de XM MiniTuner die compatibel zijn met de T 785.
РУССКИЙ
De TUNERMODUS kiezen
Met de toets TUNER MODE (tunermodus) op het frontpaneel kunnen twee
dingen worden gedaan. In de normale stand zijn de pictogrammen FM
Mute (FM dempen) en FM Stereo op de VFD verlicht, kan er alleen naar
zenders met een sterk signaal worden geluisterd en wordt de ruis tussen
zenders gedempt.
Door nogmaals op de toets ‘TUNER MODE’ te drukken gaan de
pictogrammen voor FM Mute en FM Stereo op de VFD uit en kunnen er
verre zenders met mogelijk veel ruis worden ontvangen. Het geluid wordt
gereduceerd als het signaalniveau van de FM-zender lager is dan de FM
Stereo-drempelwaarde (aangezien er bij mono FM altijd minder sprake is
van ruis). Dit betekent wel dat het stereo-effect verloren gaat.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
VOORINSTELLINGEN
De procedure voor het opslaan van XM-zenders is dezelfde als in
“Voorinstellingen voor de radio instellen” onder “Naar de radio luisteren”.
FRANÇAIS
Druk op de toets “TUNER MODE” tot “P__” (op de twee lege plaatsen staat
het voorinstellingsnummer) in de VFD wordt aangegeven, om opgeslagen
XM-voorinstellingen rechtstreeks op te roepen. Druk op de toets “PRESET
/ PRESET
” op het frontpaneel of op de toetsen
van de HTRC 1
om omhoog of omlaag door de opgeslagen voorinstellingen te stappen
(AM-, FM- en XM-zenders).
DAB BEDIENEN
Met de apart verkrijgbare NAD DAB-adapter DB1 al op de T 785
aangesloten, kunt u met de T 785 nu DAB-uitzendingen ontvangen.
1 Duw op de toggle-toets [AM/FM/DB] tot de DAB-modus is
ingeschakeld. Op de VFD verschijnt “No Service List” (geen servicelijst),
wat aangeeft dat er nog geen gescande DAB-uitzendingen zijn
gevonden. Dit is de standaardmodus van de DB1.
NAAR DAB-RADIO LUISTEREN
ESPAÑOL
Vroeger waren er op analoge radiosignalen zoals FM en AM vaak
verschillende soorten radiostoringen tussen de zender en uw radio.
Dergelijke problemen werden bijv. veroorzaakt door bergen, hoge
gebouwen, en de weersomstandigheden. Dankzij DAB kunt u nu
radioprogramma’s ontvangen die net zo goed klinken als cd’s, en dan
zonder de minste radiostoringen of signaalvervorming. DAB-uitzendingen
gebruiken digitale signalen in plaats van de traditionele analoge
transmissies, wat leidt tot een heldere ontvangst van hoge kwaliteit. U heeft
een betere ontvangst en er zijn bijna geen sissende of krakende geluiden te
horen bij DAB, mits u zich in een goed ontvangstgebied bevindt.
ITALIANO
Met DAB kan de luisteraar de lijst met beschikbare stations doorbladeren
– en vervolgens direct afstemmen op het station van zijn of haar keuze. Het
is niet nodig zenderfrequenties te onthouden. Alle uitzendingen worden
geselecteerd door eenvoudigweg de naam van de service te selecteren.
DEUTSCH
Met de T 785 kunt u genieten van DAB-uitzendingen. De T 785 beschikt over
een DAB-moduleaansluiting (Digital Audio Broadcast) op het achterpaneel,
waarop een los verkochte en door NAD gespecificeerde externe DAB-module
kan worden aangesloten. Dit is de NAD DAB Adapter DB 1. Alle stuursoftware
voor dit formaat is aanwezig. U hoeft alleen de module maar aan te sluiten
om te kunnen genieten van de cd-achtige geluidskwaliteit en uitgebreide
inhoudsselectie die door DAB wordt geboden.
NEDERLANDS
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, kunt u het doorlopen of
openen van DAB-functies uitvoeren met HTRC 1-afstandsbediening of
de knoppen op het frontpaneel. Als de regelknop of pictogramknop die
wordt genoemd, beschikbaar is op de afstandsbediening HTRC 1 en het
frontpaneel, dan is de verwijzing naar genoemde knop van toepassing
op zowel de HTRC 1-afstandsbediening als het frontpaneel.Dezelfde
voorwaarde geldt voor hun gelijkwaardige toetsen.
SVENSKA
OPMERKING
• Als u DAB-opdrachten uitvoert met de HTRC 1-afstandsbediening, let er
dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet
] op de HTRC 1 komen overeen met de
• [FM MUTE], [ENTER] en [
toetsen [TUNER MODE], [ENTER] en [TUNE
] op het frontpaneel.
DE DAB-MODULE AANSLUITEN
Sluit het andere uiteinde van de DIN-connector (bij de NAD DAB Adaptor DB 1
geleverd) vanaf de uitgangspoort van de DAB-module aan op de overeenkomstige
DAB-moduleingang op het achterpaneel van de T 785. Selecteer de DAB-modus
op de T 785 met de toets [AM/FM/DB] op het frontpaneel.
РУССКИЙ
OPMERKINGEN
• De externe DAB-radio (NAD DAB-Adapter DB 1) hoort niet bij uw T 785
geleverd.
• Raadpleeg de installatiehandleiding bij de NAD DAB-adapter DB1 voor
de juiste instelprocedure van de DB1 wat betreft de T 785.
• Als er geen NAD DAB Adapter DB 1 is aangesloten, verschijnt de
mededeling “Check DAB Tuner” (DAB-tuner controleren) op de VFD.
36
2 Stem af op DAB-uitzendingen door op [TUNER MODE] te drukken en
met de toets [TUNE
/
] op het frontpaneel “Full Scan” (volledige
scan) of “Local Scan” (plaatselijke scan) te selecteren.
Met FULL SCAN worden alle digitale frequenties (Band III en L-Band)
afgezocht.
Met LOCAL SCAN wordt gescand op beschikbare DAB-services
bij u in de buurt. Vraag uw dealer om de betreffende digitale
transmissiefrequenties bij u in de buurt of bezoek www.WorldDAB.org.
3 Nadat u “Full Scan” of “Local Scan” hebt geselecteerd, wordt er
automatisch gescand.
De balken geven de voortgang van het scanproces aan. Na het
scannen, geeft het laatste cijfer aan de rechterkant van de VFD het
totale aantal gevonden DAB-zenders aan. Vervolgens wordt op de
eerste zender afgestemd (zie onder “Alfanumeriek” hieronder voor
informatie over de volgorde waarop de zenders worden weergegeven).
4 Hoe sterk het binnenkomende signaal is kan op de VFD worden
getoond door op de toets [ENTER] te drukken. Hoe meer segmenten er
op de onderste regel te zien zijn, hoe sterker het signaal. Door de positie
van de antenne te veranderen, kunt u het signaal versterken. U kunt ook
voor een extra antenne kiezen. Neem voor meer informatie contact op
met een specialist in antennes.
OPMERKING
In de VFD verschijnt ook “No Service List” wanneer er tijdens het scannen
geen zenders zijn gevonden. Controleer in dat geval de aansluiting en
positie van de DAB-antenne of neem contact op met uw plaatselijke
DAB-zenders voor informatie over hun bereik.
BEDIENING
MANUAL SCAN (HANDMATIG SCANNEN)
Met deze optie kunt u zelf op een zender afstemmen en op een display die
voortdurend wordt bijgewerkt, de sterkte van het signaal zien. u kunt ook de
handmatige afstemmingsfunctie gebruiken om de antenne zo goed mogelijk
te plaatsen om voor een bepaalde radiozender de beste receptie te verkrijgen.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] op het
frontpaneel en vervolgens op [TUNE
/
] om “Manual Scan” te
selecteren. Druk op [ENTER]. Het huidige kanaal en de frequentie worden
op de bovenste regel van de VFD weergegeven. De “balken” op de onderste
regel van de VFD geven de signaalsterkte van het huidige kanaal aan.
2 Selecteer met [ENTER] de gewenste instelling.
FRANÇAIS
SERVICE LIST (SERVICELIJST)
Volg onderstaande stappen om door de gevonden DAB-zenders te stappen.
1 Duw in de DAB-modus op [TUNE
/
] om door de lijst met
beschikbare zenders, zoals getoond op de onderste display-regel van
de VFD, te stappen.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
ENSEMBLE
Digitale radiouitzendingen worden uitgezonden als groepen met gegevens
die “ensemble” worden genoemd. Ieder ensemble bevat een aantal
stations die op een vaste frequentie uitzenden. Wanneer “Ensemble” als
sorteervolgorde wordt geselecteerd, worden de radiostations gesorteerd
op hun ensemble-namen.
OPMERKING
Ensemble wordt door anderen ook wel “multiplex” genoemd.
ACTIVE (ACTIEF)
Actieve stations worden bovenaan de lijst van de zenders vermeld. Die
zenders die in de lijst staan maar niet uitzenden in het gebied, worden als
laatste in de lijst van zenders weergegeven.
ITALIANO
PRUNE LIST (lijst schoonmaken)
Er kunnen situaties optreden waarin bepaalde zenders inactief worden.
Met de optie “Prune List” kunnen deze inactieve zenders uit de serviclijst
worden verwijderd.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] op het
frontpaneel en vervolgens op [TUNE
/
] om “Prune List” te selecteren.
2 Druk op [ENTER]. Alle inactieve zenders worden automatisch verwijderd.
RESET
Met de optie “Reset” kan de aangesloten (en apart verkrijgbare) NAD DABadapter DB1 op de fabrieksinstellingen worden teruggesteld.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] op het
frontpaneel en vervolgens op [TUNE
/
] om “Reset” te selecteren.
2 Druk op [ENTER]. Op de onderste regel van de VFD verschijnt “Reset?
No” (Terugstellen? Nee.) Druk op [TUNE
/
] om naar de optie
“Reset? Yes” (Terugstellen? Ja) te gaan.
DEUTSCH
ALPHANUMERIC (ALFANUMERIEK)
Dit is de standaardinstelling. Zenders worden eerst op nummer en
vervolgens alfabetisch op letters gesorteerd.
OPMERKING
Het aantal ensembles en zenders dat kan worden gescand is afhankelijk
van waar u bent.
NEDERLANDS
STATION ORDER (ZENDERVOLGORDE)
Gebruik “Station Order” om de lijst in de zenders te sorteren. Er zijn drie
mogelijke volgorden: alfanumeriek, ensemble en actief.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] op het
frontpaneel en vervolgens op [TUNE
/
] om “Station Order” te
selecteren. Druk op [ENTER].
2 Duw meerdere malen op [TUNE
/
] om de opties
“Alphanumeric”, “Ensemble” en “Active” te zien.
3 Selecteer met [ENTER] de gewenste zendervolgorde.
2 U kunt andere zenders selecteren door met [TUNE
/
] door
de kanaallijst te stappen. Laat [TUNE
/
] los wanneer u het
gewenste kanaal hebt gevonden. Kanaal en frequentie worden op de
bovenste regel van de VFD weergegeven. De “balken” op de onderste
regel van de VFD geven de signaalsterkte van het huidige kanaal aan.
Voor een betere ontvangst van het geselecteerde kanaal, kunt u de
positie van de DAB-antenne aanpassen.
3 Druk op [ENTER] om op het geselecteerde kanaal af te stemmen.
ESPAÑOL
DAB-TUNERMODUS
Behalve de hierboven beschreven opties “Full Scan” en “Local Scan”
bevinden zich onder de toets [TUNER MODE] (tunermodus) tevens de
volgende opties: Station Order (zendervolgorde), DRC, Manual Scan
(handmatig scannen), Prune List (lijst schoonmaken) en Reset.
РУССКИЙ
3 Druk op [ENTER] wanneer de gewenste optie te zien is om “Reset? No”
of “Reset? Yes” te selecteren. Wanneer “Reset? Yes” wordt geselecteerd,
gaat de DB1 terug naar de fabrieksinstellingen.
SVENSKA
DRC (DRC-WAARDE)
U kunt het compressieniveau van stations instellen zodat verschillen
in dynamisch bereik of geluidsniveau tussen de radiostations worden
genivelleerd. Popmuziek wordt normaliter meer gecomprimeerd dan
klassieke muziek, wat misschien verschillende audio niveaus oplevert
wanneer u van de ene radiozender naar de andere overschakelt. Door
DRC op 0 in te stellen betekent dat er geen compressie, 1/2 betekent
gemiddelde compressie en 1 betekent maximum compressie. Het wordt
aangeraden zonder compressie te luisteren, vooral voor klassieke muziek.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] op het
frontpaneel en vervolgens op [TUNE
/
] om “DRC” te selecteren.
Druk op [ENTER].
2 Duw meerdere malen op [TUNE
/
] om de opties“DRC 0”, “DRC
½” en ““DRC 1” te zien.
3 Selecteer met [ENTER] het gewenste DRC-niveau.
37
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
INFORMATION SETTINGS
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN
U kunt, terwijl u naar een DAB-uitzending luistert, het type informatie dat
in de onderste regel van de display wordt weergegeven, veranderen. Elke
keer dat u op [INFO] drukt, komt u bij de volgende display-optie:
De T 785 is uitgerust met een datapoort in het achterpaneel, waarop een
optioneel NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) kan worden aangesloten.
Als de NAD IPD-dock de T 785 met uw eigen iPod-speler verbindt,
kunt u genieten van uw favoriete nummers en afspeellijsten, maar ook
toepasselijke stilstaande beelden en videobeelden bekijken.
Station Name
FRANÇAIS
DLS
Channel and Frequency
Ensemble Name
Program Type
Time and Date
ESPAÑOL
Audio Signal information
Error Rate
Station Name (zendernaam)
De naam of identificatie van de DAB-uitzending wordt weergegeven. Dit is
de standaardinstelling.
ITALIANO
DLS
Dynamic Label Segment (DLS) is de over de display lopende tekst die
door de zender wordt geleverd. Deze tekst kan informatie bevatten over
muziektitels of gegevens over het programma of het station.
Channel and frequency
De zender en de frequentie van de DAB-uitzending waarop op dat moment
is afgestemd, worden weergegeven.
DEUTSCH
Ensemble Name (ensemblenaam)
De naam van het ensemble dat het programma uitzendt, wordt
weergegeven.
NEDERLANDS
Program type
Dit is de beschrijving van het type uitzending dat door het station wordt
verzorgd, zoals Pop, Rock, Drama en dergelijke.
Time and date
De actuele tijd en datum zoals die wordt verstrekt door het station, worden
weergegeven.
SVENSKA
Audio Signal Information (Audiosignaalinformatie)
Geeft de bit rate en het audiotype (stereo, mono of joint stereo) weer, zoals
uitgezonden door de DAB-zender. Deze worden aangegeven door de
zender en komen overeen met het type en de kwaliteit van het materiaal
dat wordt uitgezonden.
Error rate (foutweergave)
Dit geeft de digitale-foutdichtheid (0 tot 99) weer van de zender waarop op
dat moment is afgestemd – hoe lager het cijfer, des te beter is de kwaliteit
van de ontvangen uitzending.
РУССКИЙ
38
U kunt uw iPod-speler bedienen met de toegewezen knoppen op het
frontpaneel van de T 785 . En met de overeenkomstige functietoetsen
op de afstandsbediening van de HTRC 1 kunt u de materialen selecteren
die in uw iPod zijn opgeslagen om te kunnen afspelen, maar ook vele
functies gebruiken, zelfs aan de andere kant van de kamer. Het optionele
NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) laadt uw iPod-speler ook op terwijl hij
aangesloten is op de T 785 .
OPMERKINGEN
• NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) is er op dit moment in twee versies
– de NAD IPD 1 en de NAD IPD 2. Deze twee NAD IPD-modellen en latere
varianten zijn geschikt voor de T 785.
• Het NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) en de iPod-speler zijn optioneel
en worden niet meegeleverd met uw T 785 .
• De functies, eigenschappen en afspeelmogelijkheden van uw iPodspeler die u via de T 785 kunt bedienen, zijn afhankelijk van het model
van uw iPod-speler.
• Wanneer u HTRC 1 gebruikt om de iPod-functies te bedienen, zorg er dan
voor dat de Device Selector (Apparaatkeuze) op “AMP” staat ingesteld.
HET OPTIONELE NAD IPD DOCK VOOR iPod (NAD IPD) EN DE iPodSPELER AANSLUITEN OP DE T 785
Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact gehaald zijn
voordat u de aansluitingen maakt.
1 Sluit de DATA PORT van de NAD IPD aan op de bijbehorende “MP
DOCK”-gegevenspoort van de T 785.
2 Sluit ook de S-video out en de audio out van het iPod dockingstation
aan op de Audio 5/Video 5-ingang van de T 785 (de iPod-bron die
standaard is toegewezen in de T 785 ). U kunt ook zowel de audio- als
de video out-connectoren aansluiten op iedere beschikbare toewijsbare
ingang van de T 785 .
3 Plaats uw iPod-speler in het NAD IPD.
BEDIENING
BEDIENINGSFUNCTIES EN INSTELLINGEN
De volgende bedieningsfuncties en instellingen kunnen worden
geselecteerd of worden ingeschakeld met het frontpaneel en de knoppen
van de afstandsbediening van de HTRC 1. Omdat de HTRC 1 in de
meeste gevallen de voornaamste bediening zal vormen, zullen we ons
concentreren op de bediening op afstand.
NB. Andere NAD IPD-modellen, zoals de NAD IPD 2, hebben hun eigen
afstandsbediening. Onderstaande regelfuncties zijn ook van toepassing op
de bijbehorende knoppen van de afstandsbediening van genoemde NAD
IPD-modellen.
op het frontpaneel zijn PRESET
FRANÇAIS
De toetsen met dezelfde functie als
PRESET
.
om naar boven of naar
,
SKIP/CH/PRESET
Druk op
SKIP/CH/PRESET op de HTRC 1 om één pagina of ten minste
8 titels tegelijkertijd naar boven en naar beneden te schuiven in de lijst
Songs (Nummers). Houd
SKIP/CH/PRESET ingedrukt om snel door
de titels van de nummers te schuiven. Tijdens dat snelle schuiven wordt
de eerste letter van het nummer in de rechterbenedenhoek van het OSD
weergegeven terwijl de titel verandert.
SCAN
/
/ PAUSE [ ] / PLAY
Druk op PAUSE [ ] (Pauzeren) tijdens het afspelen om het afspelen tijdelijk
stop te zetten. Zet het afspelen verder door opnieuw op PAUSE [ ] of op
PLAY te drukken.
Tijdens het afspelen of het pauzeren, drukt u op SCAN
/
huidige nummer snel voorwaarts of achterwaarts te scannen.
ESPAÑOL
In menu-opties of selectielijsten drukt u op
beneden te gaan in de opties of lijsten.
ITALIANO
OPMERKINGEN
• Het klikwiel en de bedieningsknoppen van de iPod-speler zullen
niet werken wanneer de iPod op de juiste manier aan de T 785 is
aangesloten via het NAD-dockingstation.
• Om het iPod-menu bij Source 5 te verlaten, drukt u op , waardoor u
naar het OSD ‘Menu Select’ (Selecteer menu) gaat. Volg de instructies
zoals afgebeeld.
NAVIGATIEKNOPPEN
Tijdens de afspeelmodus drukt u op om voorwaarts naar het volgende
nummer te springen of op om terug te gaan naar het vorige nummer.
Om vlugger naar boven en naar beneden door de lijst te schuiven, houdt u
ingedrukt.
om het
DEUTSCH
DOORHEEN DE FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN VAN DE iPodSPELER NAVIGEREN
Nadat u uw iPod-speler, het NAD IPD en de T 785 met elkaar hebt
verbonden, kunt u ze IN hun toepasselijke elektriciteitsbronnen stoppen.
1 Met uw iPod-speler, het NAD IPD en de T 785 allemaal ingeschakeld,
selecteert u SOURCE 5 (Bron 5) van uw T 785 . Uw iPod-speler zal het
NAD-logo op zijn scherm weergeven met daaronder “OK to disconnect”
(OK om uit te schakelen). Aan de andere kant zal de T 785 VFD op
de bovenste regel “iPod Menu” (iPod-menu) en op de onderste regel
“Playlists” (Afspeellijsten) weergeven. De onderste regel hangt af van het
huidig geselecteerde menu.
Tegelijkertijd zal het OSD van de T 785 de volledige iPod-menuselecties
weergeven zoals Playlists (Afspeellijsten), Artists (Uitvoerders), Albums
(Albums), Songs (Nummers), Podcasts (Podcasts), Genres (Genres),
Composers (Componisten) en Audiobooks (Audioboeken).
2 Navigeer door de iPod-menuselecties met een combinatie van de
-knoppen.
ENGLISH
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
SVENSKA
NEDERLANDS
ENTER
Druk op [ENTER] om naar het menu ‘iPod Settings’ (iPod-instellingen) te
gaan, waar u de volgende opties kunt instellen:
Shuffle (Willekeurig) : Selecteer [Shuffle] om het willekeurig afspelen
van de lijst [Songs] (Nummers) of de lijst [Albums] (Albums) in te
schakelen. Om de shuffle-modus uit te schakelen, selecteert u [Off ] (Uit).
Repeat (Herhalen) : Selecteer [One] (Eén) om het huidige nummer
herhaaldelijk af te spelen. Selecteer [All] (Alles) om uw volledige lijst
onder de selectie [Songs] (Nummers) herhaaldelijk af te spelen.
Audiobook Speed (Snelheid Audioboek) : De afspeelsnelheid
van uw audioboek kan worden aangepast aan uw voorkeur. Regel de
leessnelheid tijdens het afspelen van het audioboek naar [Normal]
(Normaal), [Fast] (Snel) of [Slow] (Langzaam).
РУССКИЙ
DISP
Tijdens het afspelen schakelt u de [DISP]-toets van HTRC 1 in of uit om
de titel van het nummer, de naam van de uitvoerder en de titel van het
album op de bovenste regel van de T 785 VFD weer te geven. Indien
er geen informatie beschikbaar is, wordt “No Song” (Geen nummer), “No
Artist” (Geen uitvoerder) of “No Album” (Geen Album) op het scherm
weergegeven, naargelang de situatie. Naast die informatie zal op de
onderste regel het toegewezen tracknummer van het huidige nummer en
de verstreken tijd worden weergegeven.
De toets met dezelfde functie als [DISP] op het frontpaneel is [INFO].
39
BEDIENING
DE T 785 GEBRUIKEN - AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
NAD IPD 2
FRANÇAIS
De NAD IPD 2 heeft een eigen afstandsbediening - de DR 1. Als u de NAD
IPD 2 wilt bedienen met de DR 1, moet u gaan naar het menu “iPod SETUP”
(INSTELLINGEN iPod) (raadpleeg het item over “iPod SETUP” (INSTELLINGEN
iPod) in het segment “DE T 785 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van het
hoofdstuk BEDIENING) en zet dan “Auto Connect” op “No” (Nee). Bij deze
instelling kunt u met de DR 1 uw iPod-speler bedienen die is gedockt in de
NAD IPD 2. NB. Als u “Auto Connect” instelt op “No” bij Bron 5, dan treedt
de gewijzigde instelling pas in werking als u een andere bron kiest en
terugkeert naar Bron 5.
ESPAÑOL
Wanneer u met de DR 1 uw iPod-speler bedient die is gedockt in de NAD IPD
2, dan moet u het eigen scherm van uw iPod-speler raadplegen als u van de
functie hiervan volledig gebruik wilt maken: er is geen OSD in deze stand.
Iedere keer dat u echter drukt op de [ ] van de HTRC 1 of op [TUNE
] van
het frontpaneel verschijnt “Menu Select” OSD. Als u “iPod Menu” selecteert bij
deze optie “Menu Select” wordt de NAD IPD 2 handmatig aangesloten. De
bediening van de NAD IPD 2 wordt dan weer uitgevoerd via de T 785 met
behulp van de betreffende toetsen op het frontpaneel of HTRC 1-toetsen bij
het raadplegen van het OSD; de NAD IPD 2 zal in dit stadium niet reageren op
DR 1-opdrachten.
Behalve de hierboven genoemde opdrachten van de DR 1 zijn er de DR
1-bedieningstoetsen die hieronder worden beschreven.
ITALIANO
LIGHT
Schakel met een druk op [LIGHT] de achtergrondverlichting in van uw iPodspeler als die uitgeschakeld is.
MENU
Met een druk op [MENU] keert u terug naar de vorige optie of naar
menukeuze.
DEUTSCH
ENTER
Selecteer een optie of start het afspelen wanneer u een keuze hebt
gemaakt, door op [ENTER] te drukken.
� (REPEAT)
Schakel hiermee stand Herhalen in als volgt - één song herhalen, alle songs
herhalen of stand Herhalen annuleren.
NEDERLANDS
� (RANDOM)
Hiermee kunt de weergave in willekeurige volgorde starten. Er zijn drie
standen voor weergave in willekeurige volgorde – Shuffle Song, Shuffle
Album of Shuffle Off (Willekeurige volgorde Songs, Albums of Uit).
SVENSKA
РУССКИЙ
40
VIDEO- OF FOTOMATERIAAL BEKIJKEN DAT OP UW iPod STAAT
Video- of foto die in uw iPod werden geüploaded, kunnen rechtstreeks via
de T 785 worden bekeken. Hieronder staan de stappen:
1 Zorg ervoor dat de instelling “TV Out” van het menu Video Settings
(Video-instellingen) van uw iPod zich in de modus [On] (Aan) bevindt
en dat het toepasselijke “TV Signal” (TV-signaal) wordt gekozen.
2 De procedures voor de selectie en het afspelen van Video- of
fotobestanden worden rechtstreeks vanaf uw iPod-speler beheerd, niet
via de T 785. U moet het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) of het
OSD Menu Select (Menu selecteren) van de T 785 volledig afsluiten om
door de menuopties voor het afspelen van Video- of foto van uw iPodspeler te kunnen navigeren. Het kan ook sneller, door naar het menu
“iPod SETUP” (INSTELLINGEN iPod) te gaan en “Enabled” (Ingeschakeld)
op “No” (Nee) in te stellen.
3 Met de S-VIDEO OUT-poort en de AUDIO OUT-poort van het NAD
IPD aangesloten op de AUDIO/VIDEO 5-ingang van de T 785 of aan
gelijk welke andere toewijsbare ingang, kunt u nu rechtstreeks via de
T 785 uw selecties van Video- of fotobestanden bekijken die u in uw
iPod hebt geüploaded. Zorg ervoor dat u het juiste “Source Number”
(Bronnummer) van de T 785 selecteert.
OPMERKING
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod-speler voor andere
navigatiefuncties. Afhankelijk van het model van uw iPod-speler is
het mogelijk dat sommige andere functies worden bediend met de
toepasselijke navigatieknoppen van de T 785 .
iPod is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en in
andere landen.
BEDIENING
ENGLISH
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
•
•
•
•
•
Top section features ON/OFF buttons and back-light LCD display.
Het bovenste gedeelte bevat acht DEVICE SELECTOR-toetsen, waaronder één programmeerbare
toets CUSTOM en een functietoets MACRO.
In het midden bovenaan knoppen voor kanaalkeuze, volume-instelling, MUTE en de surround-stand.
In het midden vindt u knoppen voor DVD / BD en CD en voor het doorlopen van de OSD (On-screen Display).
Het gedeelte onder het midden bevat de cijfertoetsen van 0 tot 9 en toetsen voor A/V PSET,
SPEAKER en CD-functies, DVD / BD SETUP, en de toetsen TEST en DELAY van de receiver.
Iets lager bevinden zich de toetsen voor dvd-, bd- en cd-transport, audio-functietoetsen van de
receiver evenals de dvd-resolutietoets.
In het onderste gedeelte bevinden zich de regelknoppen voor CHANNEL VOLUME.
FRANÇAIS
•
•
INLEIDING
Met de HTRC 1 hebt u als het ware acht virtuele afstandsbedieningen in één. U kunt met de acht DEVICE
SELECTOR-toetsen overschakelen tussen de verschillende virtuele afstandsbedieningen of toestellen.
ESPAÑOL
Wanneer de HTRC 1 niet in werking is, wordt de naam van het op dat moment geselecteerde toestel
op de eerste regel van de LCD-display getoond. Wanneer u maar een functietoets indrukt, wordt de
naam van die functie getoond op de tweede regel van de LCD-display. De tweede regel wordt weer
gewist kort nadat u de functietoets loslaat.
DEUTSCH
ITALIANO
KENMERKEN
• Voor het bedienen van maximaal 8 toestellen.
• 2-regelige LCD-display geeft aan welke toestel (DVD) u hebt geselecteerd en de verstuurde
opdracht (PLAY) (bijvoorbeeld).
• Voorgeprogrammeerd met alle NAD-opdrachten (op afstand bediend), ook Zone 2.
• Leerfunctie - leert tot 360 opdrachten van andere afstandsbedieningen.
• Macro-bedieningshandelingen - programmeer tot 52 macro’s met wel 64 opdrachten, elk voor het
automatiseren van veelgebruikte opdrachtreeksen.
• Doorslaghandelingen geven uw gemakkelijk toegang tot veelgebruikte functies zonder dat u een
toestel opnieuw hoeft te selecteren.
• Volledige verlichting met lichtsensor en regelbare timeout voor een gemakkelijke bediening bij
weinig licht.
• Kan IR-signalen genereren met een draagfrequentie van tot 500 kHz (compatibel met B&O®).
• De Mini USB PC Interface biedt de mogelijkheid de M15 te programmeren op een PC.
NEDERLANDS
De HTRC 1 is al voorgeprogrammeerd met een volledige reeks NAD-opdrachten op de pagina
AMP DEVICE SELECTOR en met een register van opdrachten voor de bediening van de meeste
NAD DVD, CD of TUNER-componenten onder de bijbehorende DEVICE SELECTOR-toetsen. Deze
standaardopdrachten zijn permanent: Ook als u de HTRC 1 in de plaats hiervan nieuwe opdrachten
leert, blijven de onderliggende opdrachten in het register bewaard en u kunt deze gemakkelijk weer
oproepen als u naderhand een NAD-component aan uw systeem toevoegt.
DE HTRC 1 LEREN KENNEN
De HTRC 1 is verdeeld in drie hoofdsecties. De LCD-display bovenaan de afstandsbediening, de DEVICE
SELECTOR en verder de 44 bedieningstoetsen.
SVENSKA
Acht DEVICE SELECTOR-toetsen bovenaan: AMP, TV, CUSTOM, CD, DVD, BD, TUNER en CABLE/SAT bepalen
welke component de overige 44 toetsen bedienen. Een DEVICE SELECTOR-toets bepaalt welke component
de HTRC 1 bedient. Wanneer de instellingen af-fabriek gelden, wordt geen functie op de ontvanger
uitgevoerd. De DEVICE SELECTOR-toetsen zijn gerangschikt in drie verticale rijen van elke drie knoppen; de
rij aan de linkerzijde is geheel voor Audio-toestellen, de rij in het midden is geheel voor Video-toestellen.
РУССКИЙ
Zowel de DEVICE SELECTOR als de functietoetsen kunnen bedieningscodes “leren” van zo goed als
iedere infrarood afstandsbediening, waardoor u de HTRC 1 de codes van uw apparatuur kunt leren,
ongeacht merk. Alle functietoetsen op de AMP DEVICE SELECTOR zijn voorgeprogrammeerd voor het
bedienen van NAD-versterkers, -voorversterkers en -receivers. (U kunt met de HTRC 1 ook vele andere
NAD-componenten bedienen, via de DVD-, BD-, CD-, TUNER- en TV-pagina’s.)
Aangezien de HTRC 1-bedieningstoetsen verschillende functies kunnen uitvoeren, afhankelijk van de
geselecteerde DEVICE SELECTOR-toets, maakt de HTRC 1 gebruik van kleurcoderingen om de functie
van de functietoetsen aan te geven wanneer u verschillende toetsen voor toestellen hebt gekozen. Zo
correspondeert de kleur van de labelling van de DEVICE SELECTOR-toetsen met de labelling van de
functietoetsen (vergelijkbaar met een rekenmachine).
41
BEDIENING
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
Bijvoorbeeld het grijze label van de AMP DEVICE SELECTOR-toets
correspondeert met de grijze labelling van de ingangsselectie naast de
numerieke toetsen. Wanneer de AMP DEVICE SELECTOR-pagina van de
HTRC 1 actief is, kiest u met deze toetsen de versterker- of receiver-ingang. Zo
correspondeert het label van de DVD DEVICE SELECTOR-toets met tal van rode
labels, de groene TV DEVICE SELECTOR-toets met de groene labels, enz.
FRANÇAIS
DEVICE SELECTOR-TOETSEN
U kunt met een enkele druk op de DEVICE SELECTOR-toets een ander
toestel activeren op de HTRC 1. Er worden dan geen IR-opdrachten
verzonden. De naam van het geselecteerde toestel wordt op de eerste
regel van de LCD-display getoond.
UW WEG VINDEN IN DE HTRC 1-BEDIENINGSFUNCTIES
ESPAÑOL
OPMERKING
U kunt in de standen “Copy” en “Learn” iedere IR-opdracht koppelen
aan een DEVICE SELECTOR-toets. Wanneer de bijbehorende functie
eenmaal is toegewezen aan de DEVICE SELECTOR-toets, kunt u door de
DEVICE SELECTOR-toets langer dan 2 seconden ingedrukt houden de
bijbehorende opdracht versturen en de HTRC 1 inschakelen voor een
ander actief toestel.
ITALIANO
MACRO-TOETSEN
Een macro kan worden gekoppeld aan iedere toets op de HTRC 1, behalve
aan de MACRO-knop zelf. U kunt in totaal 52 macro’s opslaanZo voert u een
macro uit:
• Druk op MACRO-toets. Op de eerste regel van de LCD-display verschijnt
“MACRO”. Druk binnen vijf seconden op de toets waar de macro aan is
gekoppeld.
• Gedurende de uitvoering van de macro wordt rechts bovenin de
LCD-display een kleine “M” getoond. (raadpleeg het gedeelte waarin het
installatiemenu wordt behandeld voor informatie over hoe u macro’s
kunt opzetten).
DEUTSCH
Zie ook het gedeelte “MACRO” onder “HTRC 1 - INSTALLATIEMENU” voor
informatie over het instellen van macro’s.
NEDERLANDS
FUNCTIETOETSEN
De HTRC 1 is voorzien van 44 speciale functietoetsen. Wanneer u een
functietoets indrukt, wordt de naam van die functie getoond op de tweede
regel van de LCD-display, terwijl de opdracht wordt verzonden.
A/VPSET-TOETS
In de standaardconfiguratie van de HTRC 1 werkt de A/V PSET-toets als een
shift-functie wanneer het AMP-toestel is geselecteerd. Drukt u één keer
op de A/V PSET-toets, dan wordt “Preset” getoond op de eerste regel van
de LCD-display. Als u dan binnen vijf seconden een cijfer van 0 - 9 indrukt,
wordt de functie voor de bijbehorende A/V Preset verzonden.
SVENSKA
OPMERKING
De HTRC 1 is een universele afstandsbediening, er zijn NAD-receivers die
niet meer dan 5 AV-voorkeuze-instellingenhebben.
SOFTWAREVERSIENUMMER
U kunt de versienummers op het scherm brengen door vijf seconden lang
de knoppen ON + TEST tegelijkertijd in te drukken.
РУССКИЙ
INSTALLATIEMENU
U opent het installatiemenu door vijf seconden lang de toetsen SETUP
en ENTER tegelijkertijd in te drukken. U kunt het installatiemenu niet
openen als de afstandsbediening op dat moment “Low Batt” laat zien.
Hierdoor wordt voorkomen dat de installatie mislukt doordat de batterijen
leeg raken. Raadpleeg Uw weg vinden bij de installatie voor de algehele
structuur en de eenvoudige bediening van het Installatiemenu.
42
HTRC 1 – INSTALLATIEMENU
MENU – ALGEMEEN
• Open het installatiemenu door SETUP+ ENTER 5 seconden lang
ingedrukt te houden.
• U kunt menu’s verlaten door Exit te selecteren of door op de MACROtoets te drukken.
• Met de MACRO-toets kunt u de installatie op elk moment afbreken,
tenzij anders wordt aangeduid.
• Gebruik de cursortoetsen [
] om een ander menu te selecteren.
• Voor opties die u kunt wijzigen, doorloopt u met de toetsen Rechts en
Links de beschikbare opties. Als de pijlen Links en Rechts in de display
worden getoond, betekent dat dat u een optie kunt wijzigen.
• U selecteert een menu-optie of bevestigt een waarde met een druk op ENTER.
• Tijdens de uitvoering van een pagina uit het instellingsmenu wordt de
eerste letter van de geselecteerde instellingsfunctie (bijv. “L” wanneer
“Library” bij INSTELLINGEN is geselecteerd) weergegeven in de
rechterbovenhoek van het display.
De volgende parameters staan in het menu INSTELLINGEN.
BATTERY (BATTERIJ)
In plaats van te wachten totdat de waarschuwing “Low Batt” verschijnt, kunt
u het niveau van de batterijen met deze functie controleren. Deze optie
toont een staafdiagram dat het actuele batterijniveau weergeeft. Wanneer
de batterijen nieuw zijn laat het diagram 8 staafjes zien, wanneer het
diagram de nul nadert, verschijnt de waarschuwing “Low Batt” in de display.
WAARSCHUWING GERINGE BATTERIJSPANNING
Als de HTRC 1 waarneemt dat de batterijen leegraken, wordt wanneer de
afstandsbediening niet in gebruik is, “Low Batt” op de tweede regel van de
LCD-display weergegeven. Wanneer dit het geval is, moet u de batterijen
onmiddellijk vervangen door nieuwe.
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light) - ACHTERGRONDVERLICHTING
De HTRC 1 is voorzien van achtergrondverlichting ter vergroting van de
zichtbaarheid van de HTRC 1 bij weinig licht. De HTRC 1 is ook voorzien
van een lichtsensor. Als u een toets indrukt op de afstandsbediening
wordt standaard waargenomen of er weinig licht is en als dat zo is, gaat
de achtergrondverlichting branden. Deze verlichting gaat weer uit als u
gedurende vijf seconden geen toets indrukt. U kunt de werking en de
timeout voor de achtergrondverlichting regelen.
TIMEOUT: U kunt de time-out voor de achtergrondverlichting instellen
tussen 0 en 20 seconden. Dit is de tijd dat de achtergrondverlichting blijft
branden nadat u de laatste toets hebt losgelaten.
BEDIENING
MODE (MODUS): De volgende achtergrondverlichtingsmodi zijn beschikbaar:
FRANÇAIS
Off: De achtergrondverlichting gaat nooit branden.
3 Druk op [ENTER].
Sense : De achtergrondverlichting gaat alleen branden als de sensor
weinig licht waarneemt. Zie “SENSE LEVEL (Sen Lvl)” hieronder.
4 Het codebibliotheeknummer voor NAD T585 is “600”. Gebruik [
naar “600” te gaan en druk op [ENTER].
•
] om
On : De achtergrondverlichting gaat steeds branden wanneer u een
toets indrukt.
5 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste
codebibliotheek is niet geladen) en “Yes” (gewenste codebibliotheek is
geladen en opgeslagen op de betreffende apparaatpagina).
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
Tuner
301
L75, L76 Tuner
302
303
304
L70 Tuner
L53 Tuner
L73 Tuner
305
306
307
400
401
500
501
502
C425
C445
Txx5-serie Tuner
Cassettedeck B
Cassettedeck A
TV 280
MR13
MR20
503
PMR45
600
200
201
Cd-speler
Cd-speler (oud)
601
602
202
203
204
5170, 5240, 5340
5325
5060
603
604
605
205
M5
606
T535, T562, T585,
M55
T550, L55
T512, T531, T532,
T571, T572
L70, L73 DVD
L56
T513, T514, T515,
T517, T524, T533,
T534
L53 DVD
101
Als u tevreden bent met dit gevoeligheidsniveau, drukt u op [ENTER].
Selecteer [YES] om de instelling van het gevoeligheidsniveau te voltooien.
LIBRARY (CODEBIBLIOTHEKEN)
Op de HTRC 1 kan een andere bibliotheek met standaard NAD-codes
worden opgeslagen voor ieder van de apparaatkeuzepagina’s. Indien
met de oorspronkelijke standaardbibliotheek de cd-speler, de dvd-speler
of een andere component van NAD niet kan worden bediend, volg dan
onderstaande procedure om de codebibliotheek te veranderen. Zie ook
onderstaande tabel voor een overzicht van geladen NAD-codebibliotheken.
102
103
104
3112
4112
105
106
107
108
109
110
111
NEDERLANDS
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
300
112
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
Receiver / Processor
(Discrete ON / OFF)
Receiver/Processor
(Toggle ON/OFF)
S170
L75
Second Zone
opdrachten
Zone 3
Zone 4
L70
L76
118
L53
L73
Stereo receiver /
versterker
Stereo Second
Zone
Txx5 Series
SVENSKA
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
100
DEUTSCH
OPMERKING
In plaats van door de bibliotheeklijst te schuiven, kunt u het nummer ook
direct intoetsen op basis van de lijst codebibliotheeknummers hieronder.
РУССКИЙ
SENSE LEVEL (Sen Lvl): Om dit niveau in te stellen, gaat u naar een slecht
verlichte ruimte waarin de achtergrondverlichting normaliter geactiveerd
zou worden gezien de donkere omgevingscondities. Druk vervolgens op
[ENTER] in het menu “B Light – Sen Lvl”. In het display wordt het huidige
gevoeligheidsniveau weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder.
ESPAÑOL
•
ITALIANO
•
Voorbeeld: Laad codebibliotheeknummers voor de NAD dvd-speler T 585
naar het apparaat “DVD” van de HTRC 1.
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om naar “Library” te schuiven.
ENGLISH
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
43
BEDIENING
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
LEARN (LEREN)
Normal: Dit is de normale leermodus. Een functietoets is geleerd wanneer
“Success” in het display verschijnt. In het bovenstaande voorbeeld is de
leermodus “Normal”.
Met deze functie kan de afstandsbediening IR-opdrachten leren van een
andere afstandsbediening.
FRANÇAIS
Voorbeeld: De “MENU”-functie van de afstandsbediening van een TV leren
door deze onder de MENU-toets van TV op de HTRC 1 te zetten.
Plaats de HTRC 1 recht tegenover de afstandsbediening van de bron; tussen
de infraroodschermpjes van beide afstandsbedieningen moet een afstand
van circa 5 cm zijn.
ESPAÑOL
1 Druk op [TV] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om te schuiven naar “Learn”.
3 Druk op [ENTER].
]
ITALIANO
4 Druk op de toets [MENU] van de HTRC 1: de toets MENU van de HTRC 1
leert de code van de corresponderende MENU-functietoets van de TVafstandsbediening.
DEUTSCH
5 Houd de corresponderende toets [MENU] van de TV-afstandsbediening
ingedrukt totdat “Success” in het display wordt weergegeven. (Zie ook
de uitleg over “MODE” (MODUS) hieronder).
NEDERLANDS
6 “Success” verschijnt in het display wanneer de [MENU]-functietoets
met succes is “geleerd.” U kunt nu de toets [MENU] van de TVafstandsbediening loslaten.
7 Wacht totdat “Success” uit het display is verdwenen om het proces te
voltooien.
OPMERKING
“Failed” verschijnt op de onderste regel in het display als het “leren” van
de gewenste functietoets is mislukt. Herhaal stap 3 – 7 totdat het “leren”
van de gewenste toets is gelukt.
SVENSKA
MODE
Er zijn drie modi waarin een functietoets kan worden geleerd. Houd de toetsen
[TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ] om te schuiven naar
“Learn”. Druk op [ENTER]. Gebruik [ ] om te schuiven naar “Mode”.
РУССКИЙ
44
2 Pass: Op sommige afstandsbedieningen wordt gebruik gemaakt van een
IR (infrarood) “toggle bit”. Dit betekent dat wanneer u dezelfde toets twee
keer achter elkaar indrukt, het IR-signaal wisselt tussen twee varianten van
dezelfde opdracht.
In de modus “2 Pass” wijken stap 5 en verder van bovenstaand voorbeeld als
volgt af (stappen 1 t/m 4 van bovenstaande voorbeeld zijn hetzelfde):
5 Houd de corresponderende [MENU]-toets van de afstandsbediening
van de TV ingedrukt.
6 Laat de toets [MENU] los.
7 “Pass 2” betekent dat u de toets [MENU] nogmaals moet indrukken. Houd
deze ingedrukt totdat “Success” in het display wordt weergegeven.
8 “Success” verschijnt in het display wanneer de [MENU]-functietoets
met succes is “geleerd.” U kunt nu de toets [MENU] van de TVafstandsbediening loslaten.
9 Wacht totdat “Success” uit het display is verdwenen om het proces te
voltooien.
Narrow (smal): Sommige afstandsbedieningen maken gebruik van smalband
IR-pulsen. Indien uw afstandsbediening niet werkt in de modus Normal of
2 Pass, kunt u deze modus proberen. Het bovenstaande voorbeeld voor de
modus “Normal” geldt ook voor het werken in de modus “Narrow”.
BEDIENING
5 Druk op de toets [MACRO] op de pagina DEVICE SELECTOR.
Met de punch through-functie van de HTRC 1 kunt u een functietoets van
een bepaalde apparaatkeuzepagina behouden op een andere pagina.
3 Druk op [ENTER].
4 Druk op de toets [SURR MODE]: dit is de punch-through functietoets.
FRANÇAIS
6 Druk op de toets [0]; dit is de toets waaraan de macro-opdracht is
gekoppeld.
7 In het display verschijnt “Save” en “No?”. Gebruik [
] om een keuze
te maken tussen “No” (gewenste punch-through macro-opdracht wordt
niet opgeslagen) en “Yes” (gewenste punch-through macro-opdracht
wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
PUNCHED-THROUGH MACRO UITVOEREN
De punched-through macro-opdracht uit bovenstaande voorbeeld kan
worden opgeroepen door te drukken op [BD] op de pagina DEVICE SELECTOR
en daarna op [RTN]. De macro-opdracht wordt vervolgens uitgevoerd.
Zie ook het gedeelte “MACRO” hieronder voor informatie over het instellen
van macro’s.
5 Druk op de toets [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
COPY (KOPIËREN)
Deze functie biedt u de mogelijkheid functies te kopiëren van deene toets
naar de andere.
OPMERKING
De toetsen [VOL] van de HTRC 1 zijn voorgeprogrammeerd en voor alle
apparaatkeuzepagina’s. Met [VOL] wordt het hoofdvolume van de T 785
geregeld ongeacht het geselecteerde apparaat. De toetsen [SURR.], [CENTER]
en [SUB] zijn ook voorgeprogrammeerd als punch through-toetsen.
3 Druk op [ENTER].
NEDERLANDS
6 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste punchthrough toets wordt niet opgeslagen) en “Yes” (gewenste punchthrough toets wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
Voorbeeld: Kopieer de opdracht “PAUSE” [ ] van de DVD-pagina naar de
toets AMP [ ].
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik
[ ] om te schuiven naar “Copy”.
PUNCH-THROUGH MACRO
Voor een opgeslagen macro-opdracht kan ook een “punch-through”
worden ingesteld. Op deze manier kan een macro altijd met een enkele
toetsindruk worden uitgevoerd.
4 Druk op de toets [RTN].
6 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
РУССКИЙ
5 Druk op de toets [ ]; dit is de functietoets die moet worden gekopieerd.
SVENSKA
4 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
Voorbeeld: Punch-through van macro-opdracht opgeslagen onder [0] van
de toets [RTN] op de pagina [BD].
1 Druk op [BD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik
[ ] om te schuiven naar “Pun Thr”.
3 Druk op [ENTER].
ESPAÑOL
]
ITALIANO
Voorbeeld: Punch-through (doorslag) van toets “SURR MODE” naar de
“DVD”-pagina.
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om te schuiven naar “Pun Thr”.
DEUTSCH
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - DOORSLAG
ENGLISH
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
45
BEDIENING
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
7 Druk op de toets [ ]; dit is de toets waarheen de functie wordt gekopieerd.
RENAME (NAAM WIJZIGEN)
U kunt alle toetsen een andere naam geven behalve de MACRO-toets.
FRANÇAIS
8 In het display verschijnt “Copy?” en “No”. Gebruik [
] om een keuze te
maken tussen “No” (gewenste functietoets wordt niet gekopieerd) en “Yes”
(gewenste functietoets wordt gekopieerd en het proces wordt voltooid).
ESPAÑOL
OPMERKING
De kopieer- en punch through-functies komen in grote mate met
elkaar overeen. Indien u echter een opdracht kopieert en vervolgens de
originele opdracht (brontoets) wist of overschrijft, blijft de opdracht op
de toets waarheen werd gekopieerd ongewijzigd. Indien u een punch
through van een opdracht uitvoert en vervolgens deze opdracht bij
de originele toets wist of overschrijft, dan worden de punch throughfuncties navenant gewijzigd.
DELETE (WISSEN)
ITALIANO
Onder iedere toets kunnen tal van typen functies worden opgeslagen.
Alleen het type met de hoogste prioriteit is echter actief. Wanneer u een
functie wist, kan het type functie met een lagere prioriteit actief worden. Als
u de functionaliteit van een toets geheel wilt wissen, kan het nodig zijn dat
u de functie Wissen een aantal keren uitvoert.
Bijvoorbeeld, wanneer u een aangeleerde opdracht wist, kan het type
functie met een lagere prioriteit actief worden.
De volgorde van prioriteit voor elk type functie is de volgende:
1 Doorslag
2 Aangeleerd
3 Gekopieerde opdracht uit register
4 Standaard opdracht uit register.
DEUTSCH
Voorbeeld: Wis de punch-through “SURR MODE”-functietoets op de DVDpagina (zie PUNCH-THROUGH voorbeeld hierboven).
1 Druk op [DVD] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om te schuiven naar “Delete”.
NEDERLANDS
3 Druk op [ENTER].
Voorbeeld: Wijzig naam van toets “Input 1” op “AMP”-pagina in “DVD”.
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om te schuiven naar “Rename”.
]
3 Druk op [ENTER].
4 Druk op de toets [1].
5 Gebruik de toetsen [
] om het eerste teken van de naam te
selecteren (“D” uit de alfabetische lijst).
6 Druk op de toets [ ] om het teken te selecteren en ga daarna verder
naar de volgende positie. (Druk op [ ] om terug te gaan naar het
vorige teken). Herhaal dit proces voor elk teken van de naam.
7 Aangezien “DVD” slechts drie tekens heeft en “Input 1” zes tekens, overschrijft
u de resterende tekens met spaties. –Een spatie of blanco kan ook met de
toetsen [
] worden geselecteerd; schuif omhoog naar een blanco teken.
8 Druk op [ENTER] wanneer u het wijzigen van de naam hebt voltooid.
9 In het display verschijnt “Save?” en “No”. Gebruik [
] om een keuze
te maken tussen “No” (nieuwe naam wordt niet opgeslagen) en “Yes”
(nieuwe naam wordt opgeslagen en het proces wordt voltooid).
MACRO
SVENSKA
4 Druk op de toets [SURR MODE].
РУССКИЙ
5 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (gewenste
functietoets wordt niet gewist) en “Yes” (gewenste functietoets wordt
gewist en het proces wordt voltooid).
46
Een “macro-opdracht” is een serie van twee of meer afstandsbedieningscodes
die automatisch worden verzonden wanneer er op een enkele toets wordt
gedrukt. U kunt een macro gebruiken om een eenvoudige opdrachtenreeks
automatisch uit te voeren, zoals “zet de dvd-speler aan en druk op ‘play’”. U
kunt ook een uitgebreide macro samenstellen, waarbij het hele systeem wordt
ingeschakeld, een bron wordt geselecteerd, een luistermode wordt gekozen
en wordt begonnen met afspelen. En dat allemaal met een enkele druk op
de knop. Er kan één macro onder ieder van de functietoetsen van de HTRC 1
worden opgeslagen, maar niet onder de MACRO-toets.
Macro’s worden volgens hetzelfde tijdsverloop uitgevoerd als zij zijn
opgenomen. De tijdsduur dat elk van de opdrachten wordt verzonden komt
ook overeen met de tijdsduur dat de toets is ingedrukt tijdens het opnemen.
BEDIENING
RESET
Als u deze optie selecteert en “Yes” antwoordt op beide vragen om
bevestiging, zet u alle HTRC 1-opties terug naar de standaardwaarden
af-fabriek. Alle gebruikersconfiguraties, macro’s en aangepaste
programmering worden gewist.
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [
om naar “Reset” te schuiven.
]
FRANÇAIS
Voorbeeld: Neem een macro op onder de toets [0] om de NAD T 785 in te
schakelen. Selecteer [Input 1], zet de NAD T515 DVD-speler aan en begin het afspelen
van de schijf in het aangesloten Input 1-apparaat (bijv. de NAD T515 DVD-speler).
1 Druk op [AMP] op de pagina DEVICE SELECTOR.
2 Houd de toetsen [TUNER (10+/SETUP)] en [ENTER] ingedrukt. Gebruik [ ]
om te schuiven naar “Macro”.
ENGLISH
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
3 Druk op [ENTER].
4 In het display verschijnt “Macro” en“Key?”. Druk op [0].
7 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (macro-opdracht
wordt niet opgeslagen) en “Yes” (macro-opdracht wordt opgeslagen en
het proces wordt voltooid).
4 Gebruik [
] om een keuze te maken tussen “No” (HTRC 1 wordt niet
teruggesteld) en “Yes” (HTRC 1 wordt op de fabriekswaarden teruggesteld).
Wanneer u “Yes” selecteert, verschijnt een tweede vraag in het display.
5 Selecteer “Yes” om de HTRC 1 terug te stellen op de fabriekswaarden en
het proces te voltooien.
ITALIANO
5 Druk op [AMP], [ON], [1], [DVD], [ON] en [ ](Play). De tijdsduur voor het
invoeren van iedere opdracht correspondeert met de tijdsduur voor het
uitvoeren van de macro-opdracht.
6 Druk op [MACRO] om de opdrachtenreeks te beëindigen.
ESPAÑOL
3 Druk op [ENTER].
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
Macro UITVOEREN
Druk op [MACRO] en daarna op [0] om bovenstaande macro uit te voeren.
De betreffende macro wordt uitgevoerd; tijdens de uitvoering wordt
iedere stap/opdracht in het display weergegeven. Wanneer op een andere
afstandsbedieningstoets wordt gedrukt terwijl de macro wordt uitgevoerd,
wordt de macro afgebroken.
РУССКИЙ
Standaard wordt, wanneer de macro wordt uitgevoerd, het op dat moment
geselecteerde toestel teruggezet in de stand van voor de uitvoering van
de macro. Als echter de allerlaatste knop ingedrukt tijdens het opnemen
van een macro een DEVICE SELECTOR-toets is, wordt een ander toestel
ingeschakeld aan het einde van de uitvoering van de macro.
47
BEDIENING
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
USB INTERFACE
Met de HTRC 1 kunt u de configuratie uploaden en downloaden via een
Windows PC en NADs eigen programmeersoftware voor de HTRC 1. Zie
Afbeelding voor de aansluiting van een USB A male naar mini-USB B male
5-pens kabel (niet bijgeleverd) op de HTRC 1.
DE BATTERIJEN VERVANGEN
FRANÇAIS
OPMERKING
Bezoek www.nadelectronics.comvoor de laatste nieuwe versie
van de software voor de bediening van de HTRC 1-interface. De
systeeminstallateur of uw dealer kan u van advies dienen bij het
opzetten en configureren van de mini USB interface en de software.
Pdruk het lipje in en trek het naar boven om het batterijluikje te verwijderen.
ESPAÑOL
ITALIANO
Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op de juiste manier aan.
DEUTSCH
Druk het klepje op zijn plaats totdat u een klik hoort, wat betekent dat het
vastzit.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
48
BEDIENING
ENGLISH
DE HTRC 1 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
FRANÇAIS
Slaapfunctie
De timer voor de slaapfunctie schakelt de T 785 na een vooraf aantal
ingestelde minuten automatisch over op standby. Door eenmaal
op de toets SLEEP (slapen) op de HTRC 1 te drukken, worden de
verhogingsstappen voor de slaaptijd aangegeven. Door binnen 3
seconden nogmaals op de toets SLEEP te drukken, veranderen de
verhogingsstappen in stappen van 15 minuten. Wanneer deze tijd is
verlopen, schakelt de T 785 automatisch over op standby.
ESPAÑOL
Ook staat er een slaap-pictogram linksboven op het VFD. De
inschakelvertraging voor de slaapstand kan worden gewijzigd door
tweemaal op de toets SLEEP op de HTRC 1 te drukken: de eerste keer
om de slaaptijdverhogingsstappen te tonen en de tweede keer om de
slaaptijdverhogingsstap te wijzigen. Iedere keer wanneer er vervolgens op de
toets wordt gedrukt, wordt de slaaptijd in stappen van 15 minuten verhoogd
(minimum 15 minuten en maximum 90 minuten). De slaapfunctie wordt
uitgeschakeld door de toets SLEEP op de HTRC 1 te blijven indrukken tot “SLEEP
OFF” in het VFD wordt aangegeven. Ook wanneer de T 785 met de toets OFF
op de HTRC 1 of de STANDBY-toets op de T 785 naar standby wordt geschakeld,
wordt de slaapfunctie geannuleerd.
De ZR 4 afstandsbediening gebruiken
ITALIANO
De ZR 4 afstandsbediening is een compacte eenheid waarmee de T 785
vanuit andere ruimtes dan de hoofdruimte kan worden bediend. De ZR 4
biedt een volledige aparte bediening van de bronselectie ongeacht wat er
in de hoofdruimte gebeurt. Dit betekent dat de zone-ingang anders kan
zijn (audio en video) dan de hoofdingang; dit heeft ook betrekking op de
volumeniveaus.
DEUTSCH
Voor het geval u naar dezelfde bron als in de hoofdruimte wilt luisteren,
is er een toets [LOCAL] op de ZR 4 afstandsbediening. Door deze toets te
gebruiken, luistert u naar hetzelfde als in de hoofdruimte, maar u kunt het
volume apart instellen.
NEDERLANDS
Het zonevolume kan worden gedempt door op de ZR 4 op “MUTE”
(dempen) te drukken. Als het OSD-menu ‘Zone Controls’ (zoneregelingen) is
geopend, verschijnt ‘Mute’ (gedempt) onder ‘Volume’.
Op de display op het frontpaneel van de T 785 is te zien wat er in de
zoneruimte gebeurt. Indien er in de hoofdruimte niet wordt geluisterd, is
alleen de zone-indicator in de display van de T 785 actief.
РУССКИЙ
SVENSKA
OPMERKING
De ZR 4 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSDmenu voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen
op het frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTRC 1
afstandsbediening. “CUSTOM” op de HTRC 1 is standaard ingesteld op
de aanstuurcodes voor zone 2.
49
NASLAG
PROBLEMEN OPLOSSEN
ENGLISH
TOESTAND
Uit geen enkel kanaal geluid.
MOGELIJKE OORZAKEN
• Netsnoer los.
• Niet ingeschakeld.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Controleer netsnoer, aansluiting en
stopcontact.
• Geen vermogen op uitgang
FRANÇAIS
Uit sommige kanalen geen
geluid.
ESPAÑOL
Geen geluid uit surround
kanalen.
• Speaker A (of Speaker B) niet geactiveerd.
• Activeer Speaker A (of Speaker B) door op de
betreffende toets op het frontpaneel of de
HTRC 1 te drukken.
• Defecte/ontbrekende kabels.
• Controleer de kabels.
• Kanaal in “Speaker Configuration” op “OFF” (uit) ingesteld.
• Controleer menu “Speaker Configuration”.
• Aansluitingen eindversterking of luidspreker defect.
• Controleer eindversterker, kabels en
luidsprekers.
• Geen surroundluistermodus ingeschakeld.
• Selecteer juiste luistermodus.
• Surround kanalen ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
• Niveau voor surroundkanalen te laag ingesteld in menu
“Speaker Levels”.
Geen geluid vanaf subwoofer.
ITALIANO
• Subwoofer uitgeschakeld, staat geen stroom op, onjuist
aangesloten.
• Schakel subwoofer in, controleer stopcontact
voor sub of aansluitingen.
• Subwoofer op “OFF” (uit) ingesteld in menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
• Sub-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
Geen geluid uit middelste
kanaal.
• Bron is een 2/0 (etc.).
• Speel een bekende 5.1-kanaals opname af of
selecteer de modus Dolby Pro Logic Iix Music.
• Dolby Digital- of DTS-opname zonder middelste
kanaal. Center ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
DEUTSCH
• Center-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
Geen Dolby Digital/DTS.
NEDERLANDS
Geen videodisplay.
T 785 reageert niet op HTRC 1
afstandsbediening.
SVENSKA
T 785 reageert niet
op frontpaneel of
afstandsbediening.
• Digitale uitgang van bron is niet op een digitale ingang van
de T 785 aangesloten.
• Controleer aansluitingen.
• Broncomponent niet geconfigureerd voor multikanaals
digitale uitgang.
• Controleer instellingen broncomponent.
• Resolutie-instelling wordt niet ondersteund door het TVtoestel / Beeldscherm.
• U kunt de videodisplay herstellen door de twee
toetsen LISTENING MODE en TONE DEFEAT
op het voorpaneel ingedrukt te houden en
vervolgens beide toetsen los te laten.
• Batterijen leeg of onjuist geplaatst.
• Controleer batterijen.
• IR-ruitje op afstandsbediening of IR AV-receiverruitje op
T 785 niet zichtbaar.
• Controleer IR-ruitjes en controleer geen
obstakels tussen afstandsbediening en T 785.
• Frontpaneel van T 785 in zeer fel zonlicht of
omgevingslicht.
• Verminder zonlicht/kamerverlichting.
• Fout in microprocessor.
• Schakel de T 785 uit via de aan/uit-schakelaar
op het achterpaneel en trek de stekker uit het
stopcontact.
• T 785 kan te heet zijn geworden.
• Wacht vijf minuten, sluit opnieuw aan en
schakel in.
• 12V TRIGGER IN/OUT is ingesteld op AUTO.
• Schakel over op 12 V TRIGGER IN/OUT OFF.
РУССКИЙ
Fabrieksinstellingen (alleen de versie voor 120V) : Druk tegelijkertijd op [Source ] + [Front Input/MP]
Fabrieksinstellingen (alleen de versie voor 230V) : Druk tegelijkertijd op [ Source ]+ [Front Input/MP]
De Audyssey Autokalibratie en de opgeslagen voorinstellingen en instellingen worden allemaal gewist wanneer de T 785 weer op de
fabrieksinstellingen worden teruggezet.
50
NASLAG
ENGLISH
TECHNISCHE GEGEVENS
Uitgaand vermogen stereomodus
IHF dynamisch vermogen; 8 Ω
IHF dynamisch vermogen; 4 Ω
Uitgaand vermogen surroundmodus
Totale harmonische vervorming
IM-vervorming
Dempingsfactor 8 Ω
Ingangsgevoeligheid en impedantie
Frequentiebereik
Signaal/ruisverhouding
Signaal/ruisverhouding
145W (21,6dBW) (8 Ω binnen nominale vervorming)
230 W (23,6 dBW)
320 W (25,05 dBW)
7 x 120 W (20,8 dBW)
<0,08% bij nominaal vermogen
<0,08% bij nominaal vermogen
>60
330 mV/50 kΩ
± 0,8 dB (m.b.t. 20 Hz – 20 kHz)
>93 dB nominaal vermogen bij 8 Ω (A-WTD)
>83 dB bij 1 W/8 Ω (A-WTD)
Ingangsgevoeligheid en impedantie
Frequentiebereik
Signaal/ruisverhouding
Ingangsgevoeligheid
Maximum uitgangsniveau
350 mV/50 kΩ
± 0,5 dB (m.b.t. 20 Hz – 20 kHz)
>88 dB bij 2 V (A-WTD)
330mV bij 2 V
>3V
FRANÇAIS
VERSTERKERGEDEELTE
ESPAÑOL
Voorversterkergedeelte
Tunergedeelte
AM-GEDEELTE
530 kHz -1710 kHz (alleen de versie voor 120V, stappen van 10 kHz)
531 kHz -1602 kHz (alleen de versie voor 230V, stappen van 9 kHz)
30 dBu
38 dB
<3%
66 dBu
ITALIANO
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Signaal/ruisverhouding
Totale harmonische vervorming
Loopgevoeligheid 20 dB signaal/ruisonderdrukking
FM-GEDEELTE
DEUTSCH
87,50 MHz – 108,50 MHz
<16,1 dBf
18 dBu
60 dB
55 dB
0,25%
0,5%
40 dB
28 dBu
Afmetingen en gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Netto gewicht
Verzendingsgewicht
430x180x382mm
25,5kg
30,7kg
SVENSKA
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor bijgewerkte documentatie en kenmerken en de nieuwste informatie over de T 785 kunt u
terecht op www.NADelectronics.com.
NEDERLANDS
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid, MONO
IHF (3% THD)
Signaal/ruisverhouding MONO
Signaal/ruisverhouding STEREO
Totale harmonische vervorming, MONO
Totale harmonische vervorming, STEREO
Kanaalscheiding
RDS-decodergevoeligheid
Geproduceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde
verleende en aangevraagde octrooien. DTS is een gedeponeerde handelsmerk en de DTS-logo’s, het symbool, DTS-HD en DTS-HD Master Audio zijn handelsmerken van DTS, Inc. ©1996-2009 DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
De XM-naam, XM Ready en verwante logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van XM Satellite Radio Inc.
Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation
en andere rechthebbenden.Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt
gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.
51
РУССКИЙ
Geproduceerd onder licentie van Audyssey Laboratories. Amerikaanse octrooien en octrooien in andere landen aangevraagd. Audyssey MultEQ XT is een handelsmerk van Audyssey Laboratories.
www.NADelectronics.com
©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
T 785 Manual Issue 2.4-06/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising