NAD | T 785 | manual | NAD T 785 A/V Surround Sound Receiver Användarmanual

NAD T 785 A/V Surround Sound Receiver Användarmanual
NEDERLANDS
Bruksanvisning
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
AV Surround Sound Receiver
ENGLISH
T 785
РУССКИЙ
®
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
1 Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall
läsas innan apparaten tas i bruk.
2 Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas
för framtida bruk.
3 Beakta varningarna - Alla varningar på appraten och i
bruksanvisningen måste följas.
4 Följ instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall
följas.
5 Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd
inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring.
6 Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
7 Vatten och fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten,
exampelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder
även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng
och liknande.
8 Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn,
stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på
barn eller vuxna , och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ,
väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans
med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens
instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren
rekommenderar.
9
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och
ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
10 Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för
att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra
överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa
apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock mattaeller liknande yta.
Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte
finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
11 Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om
du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta
din handlare eller ditt elbolag. Den bästa metoden för att helt koppla
bort förförstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att
nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget
om apparaten inte skall användas på ett par månader.
12 Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att
trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga
med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
13 Nätkontakt - När en nätkontakt eller en nätbrunn används som
anslutnings gränssnitt, skall apparaten vara klar att använda.
14 Jordning av utomhusantennen -Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att
antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot
överslag och statiska urladdningar Gällerenbart USA/Kanada: Article
810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information angående
korrekt jordning ochav antennens mast och stöttning, jordning av
inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek på jordanslutnin
gar,placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder, , och
specifikationer för jordningselektroder.
РУССКИЙ
INFORMATION TILL KABEL-TV-INSTALLATÖRER
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den
amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för
korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkabelns jord skall vara
förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt
som möjligt.
15 Blixtnedslag - För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller
när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar
vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att
förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via
kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med
antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt
noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det
kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska
stötar.
19 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in
någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan
komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten
vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.
20 Hörlurar - Överdrivna ljudvolymer från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
21 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och
överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen.
Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i
skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att
återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken
på att den behöver lämnas in för reparation.
22 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att
serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen
specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till
delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska
stötar eller andra olyckor.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL
ÄR AVSEDD ATT UPPMÄRKSAMMA ANVÄNDAREN PÅ VIKTIGA
INSTRUKTIONER I BRUKSANVISNINGEN.
om du tvivlar ber vi dig att kontakta en elektriker.
Denna produkten är tillverkad i enlighet med radiointerferens
kraven i EEC DIRECTIVE 2004/108/EC.
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När produkten inte längre kan användas, får den inte
kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en
återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk
utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning
finns en symbol som markerar detta.
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning
av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala
miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.
UTRUSTNINGEN SKALL ANSLUTAS TILL EN JORDAD NÄTANSLUTNING.
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER
(NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)
Apparatens modellbeteckning och serienummer finner du på apparatens
baksida. För framtida bruk föreslår vi att du antecknar dem här:
DEUTSCH
VARNING
Ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkännts av NAD
Electronics för överensstämmelse kan häva rätten att använda apparaten.
FRANÇAIS
FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER RISK FÖR ELCHOCK, UTSÄTT
INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER VÄTSKA. BLIXTPILSYMBOLEN,
INSKRIVEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL, ÄR AVSEDD ATT VARNA
ANVÄNDAREN FÖR FÖREKOMSTEN AV OISOLERADE DELAR
MED LIVSFARLIG SPÄNNING INUTI APPARATENS HÖLJE SOM
KAN VARA AV TILLRÄCKLIGSTYRKA ATT SKADA EN PERSON.
ESPAÑOL
VARNING
viktigt Kablarna i nätkabeln är färgade med följande färger:
BLÅ – NEUTRAL
BRUN – FAS
I det fall dessa färger kanske inte motsvarar färgerna i kontakten gör du på
följande sätt:
• Den BLÅ kabeln måste anslutas till terminalen märkt med bokstaven ‘N’
eller med färgen SVART.
• Den BLÅ kabeln måste anslutas till terminalen märkt med bokstaven ‘N’
eller med färgen SVART.
• När du byter en säkring, använd enbart rätt storlek och typ och var säker
på att sätta i den rätt och sätt tillbaka höljet ordentligt.
ITALIANO
23 Hantering av gamla batterier - När man slänger gamla batterier skall
man följa myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för
ditt land eller område.
24 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern
att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar
som avsett.
25 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt
som rekommenderas av tillverkaren.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Modell Nr : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serie Nr :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEDERLANDS
varning angående placering
För att säkra god ventilation, var noga med att lämna plats runt om
apparaten (från de mest utstickande delarna på höljet) lika med eller större
än det som visas nedan.
Vänster och höger paneler: 10 cm
Bak panel: 10 cm
Bak panel: 50 cm
РУССКИЙ
SVENSKA
viktig information för kunder i Storbritannien
VARNING Klipp aldrig av nätkontakten från utrustningen. Om den
monterade kontakten inte passar i dina vägguttag eller om kabeln
är för kort ber vi dig att skaffa en passande godkänd adapter eller
förlängningskabel eller kontakta din handlare. Om kontakten klippts av i alla
fall skall SÄKRINGEN TAS BORT och kontakten kastas direkt, för att undika
olyckor med att den avklippta kontakten kopplas in i ett vägguttag. Om
produkten levereras utan nätkontakt, följ instruktionerna nedan:
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2009, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
introduKtion
INNEHÅLL
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
introduKtion
FRANÇAIS
E.A.R.S. OCH DIGITAL SURROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ÄNVÄNDARVÄNLIGHET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RS-232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPpGRADeringsmöjligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Om HTR Systemfjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VAD FINNS I LÅDAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INITIAL SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VAL AV PLACERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SnabbStart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HUR DU ELIMINERAR BRUM OCH BRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ESPAÑOL
Identifiering av de olika reglagen
APPARATENS FRAMSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BAKSIDAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
hantering
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Om SKÄRMMENYN (OSD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HUVUDMENY (MAIN MENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LYSSNINGSLÄGE (LISTENING MODE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inställning av ljudlägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DSP ALTERNATIVE (DSP OPTIONS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TONKONTROLLER (TONE CONTROLS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PICTURE CONTROLS (BILDKONTROLLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ZONKONTROLLER (ZONE CONTROLS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Setup Meny (Inställningsmenyn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VIDEO SETUP (VIDEOINSTÄLLNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR (SOURCE SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - NORMAL VY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(SOURCE SETUP - NORMAL VIEW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Source Setup (Table View) (tabell vy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
iPod INSTÄLLNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HÖGTALARINSTÄLLNINGAR (SPEAKER SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HÖGTALAR KONFIGURATION (SPEAKER CONFIGURATION). . . . . . . . . . 24
NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA (SPEAKER LEVELS). . . . . . . . . . . 24
HÖGTALARAVSTÅND (SPEAKER DISTANCE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HUR DU REGLERAR VOLYMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inställning av kanalnivåer under gång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZON INSTÄLLNINGAR (ZONE SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FÖRSTÄRKARINSTÄLLNINGAR (AMPLIFIER SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SVENSKA
TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!
NAD T 785 A/V Surround-Receiver är en av de mest tekniskt avancerade
surroundprocessorer/receiver som konstruerats. Ändå har stor möda har
lagts på att göra den användarvänlig. T 785 innehåller ett flertal användbara
funktioner för surroundljud och vanligt stereoljud vilka åstadkomms med
en kraftfull digital signalbehandling.
РУССКИЙ
En av de viktigaste egenskaperna är att den är en av de mest musikaliskt
transparenta på marknaden. Den är kulmen på våra erfarenheter efter ett
kvartssekel av utveckling av ljudprodukter. Med vårt motto ”Musiken först”
som designfilosofi är vi övertygade att T 785 kommer att ge dig både den
bästa hemmabioupplevelsen och en genuin, audiofil, musikupplevelse i
många år fram över.
TRIGGER INSTÄLLNINGAR (TRIGGER SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN (LISTENING MODE SETUP) . . . . . 27
DOLBY INSTÄLLNING (DOLBY SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DTS INSTÄLLNING (DTS SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DTS Surround lägen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENHNACED STEREO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Display Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
A/V Presets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HUR DU ANVÄNDER ANVÄNDARNAMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Om RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HUR DU LYSSNAR PÅ XM RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HUR DU KOPPLAR IN DAB MODULEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HUR DU ANVÄNDER DAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SERVICE LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DAB TUNER MODE (DAB TUNER LÄGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
STATION ORDER (STATIONS ORDNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MANUAL SCAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PRUNE LIST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
RESET (ÅTERSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INFORMATION SETTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod SPELARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NAD IPD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
INTRODUKTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
HUR DU LÄR DIG HTRC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NAVIGERING AV HTRC 1 KONTROLLERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
HTRC 1 INSTÄLLNINGSMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
BATTERY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
KARTOTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LEARN (INLÄRT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - GENOMSLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
COPY (KOPIERA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
DELETE (RADERA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
RENAME (BYT NAMN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
MACRO (MAKRO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
RESET (ÅTERSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hur du använder ZR 4 fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
REFERENS
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att
lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare,
och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din
investering i NAD T 785.
En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av T 785 på NADs
hemsida:
http://NADelectronics.com/warranty
För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.
introduKTion
•
•
E.A.R.S. OCH DIGITAL SURROUND
En huvudsingrediens i T 785 somger den unika musikaliteten är
NADs egenutvecklade”Enhanced Ambience Recovery System (EARS)”
(ungefär: ”system för återskapande av närvarokänsla”). I motsats till
många ”ambience-synthesis” musik/surround-lägen så använder EARS
T 785s kraftfulla digitala signalprocessor (DSP) för att detektera den
närvaroskapande efterklangen som finns ”gömt” i nästan allt naturligt
inspelat material. DSP-n kan sedan detektera denna information och skicka
den till lämpligaste kanal utan att skapa konstgjord efterklang eller försöka
återskapa sådant som gott förlorat. EARS naturliga närvarokänsla ger en
knappt märkbar men ändå mycket effektiv efterklang avsedd att passa för
seriös musiklyssning, som får dig att känna dig “på plats”.
Dolby Pro Logic IIx Music och DTS NEO 6 Music kan också återskapa ett
njutbart resultat från 2-kanals inspelningar.
På digitalsidan är T 785 utrustad med ultrasnabba DSP-kretsar som
arbetar med äkta 24-bit, 96 kHz- D/A-omvandlare (och A/D-omvandlare
för behandling av analoga signaler i surroundläge.) för alla kanalerna. En
masterklocka styr alla digitala kretsar för att eliminera alla tidsfel (så kallat
”jitter”) som annars kan uppstå mellan olika digitalkretsar och försämra
ljudkvaliteten. Resultatet är ett enastående ljud från Dolby Digital och DTS
signalkällor I både 5.1-kanal och 6.1/7.1-kanal lägena , och även lika bra ljud
i övriga ljudlägen.
Denna programvara medger fullständig kontroll av T 785 från alla platser via
PC. Kontakta din NAD specialist för mer information.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
•
UPpGRADeringsmöjligheter
T 785 A/V Receivern ger möjlighet till att låta ditt system växa via
individuellt tillgängliga förförstärkar in och utgångar för alla kanalerna.
Vi har även underlättat för det trolga scenariot att göra mjukvaru
uppgraderingar lätta att genomföra via RS-232 porten på baksidan av
T 785. Ägare som registrerat sin T 785 på vår internationella hemsida: www.
NADelectronics.com kommer att meddelas när det finns uppdateringar
tillgängliga. Vissa av dessa är kostnadsfria, men andra kan kräva betalning
beroende på vad som uppgraderas. Den avancerade användaren kan göra
dessa uppgraderingar genom att ladda ner filer från vår hemsida eller via
e-post och installera genom att koppla ihop T 785 med en PC. Alternativt
kan handlaren du köpt din T 785 hjälpa dig med uppgraderingar.
ITALIANO
•
•
RS-232
Man kan konfigurera apparaten flexibelt via RS-232 gränssnittet och NADs
egna Windows® kompatibla program. NAD är en certifierad partner till AMX
och Crestron och har fullt stöd för extrena styrenheter.
DEUTSCH
•
T 785 är utrustad med NADs Power Drive™ förstärkarteknik på alla
kanalerna för att bevara en korrekt återgivning för alla högtalare. Denna
unika nätdelsteknologi ger reella fördelar som en hög dynamisk effekt
som klarar att driva högtalare med låg impedans. Resultatet är ett
dynamiskt, detaljerat ljud som inte normalt upplevs från en receiver i
stereo och flerkanal lägen. Vidare används NADs unika Soft Clipping™
kretsar för att ytterliggare förbättra ljudet och ge en större dynamik.
NAD T 785 använder de senaste, ljudmässigt mest korrekta
komponenterna I de analoga signalvägarna.
Förförstärkarutgångar gör det möjligt för en flexibel utbyggnad.
En extra uppsättning högtalarterminaler (Speakers B) för att använda i
ett angränsande rum
Zone förförstärkare med ljud och bild och programerbar 12 V DC
trigger.
RS-232 port för avancerad zonkontroll och programvaruppdateringar
via en Windows® kompatibel PC
Guldpläterde kontakter används bade internt och externt för bästa
signalöverföring.
ZON
T 785 A/V Receivern är utrustad med tre konfigurerbara Zoner som kan
använda video och förförstärkarutgångarna . ZR 4 fjärrkontrollen hjälper
dig att få full tillgång till Zone 2 funktionerna inclusive volym On/Off och
alla ingångarna. Zone 3 och Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig
Zone OSD meny via navigationsknapparna på apparatens framsida och via
knapparna på HTRC 1 fjärrkontrollen.
Om HTRC 1 Systemfjärrkontrollen
Med din T 785 följer även en NAD HTRC 1 Systemfjärrkontroll, som är
speciellt framtagen för att vara lätt att sköta och förstå. Vi råder dig att
läsa igenom avsnittet om denna fjärrkontroll innan du går vidare med
installationen av din T 785 receiver. Du kommer att upptäcka att detta bara
tar några minuter.
NEDERLANDS
•
INTEGRATION
NAD T 785 erbjuder vittomfattande möjligheter för en flexibel
systemintegration med sina tvp inställbara Triggerutgångar, och ett
standard IR protokoll.
Troligtvis kommer du främst att använmda din HTRC 1 för att styra T 785,
men fjärrkontrollen kan även styra andra NAD apparater och apparater
av andra fabrikat andra som till exempel CD-spelare eller CD-brännare,
kassettdäck TV-apparater eller radiodelar. Den kan styra i princip allt som
styrs via IR.
SVENSKA
Även om T 785 A/V receivern är en av de mest kraftfulla och mest
sofistikerade digitala surroundreceivern som finns, har vi arbetat mycket
med att göra den till en av de mest musikaliskt transparenta hemmabio
apparatena också. Detta är vad vi menar med NADs ”Musiken i första
rummet” konstruktionsfilosofin.
Här är ett par exempel:
ENGLISH
OM T 785
ÄNVÄNDARVÄNLIGHET
РУССКИЙ
Medan vi lade ner enorma ansträngningar på att få ut bästa möjliga ljud
ur T 785assade vi på att också lägga stor vikt vid att den skulle vara lätt att
använda. Handhavandet är ovanligt enkelt för att vara en produkt i den här
klassen. Även den medföljande systemfjärrkontrollen, HTRC 1, är mycket lätt
att använda med sitt intuitiva gränssnitt. Detsamma gäller för knapparna
på T 785ch On-Screen-Displayen. Ett enkelt och genomtänkt system
med snabbval ger dig möjlighet att finjustera ljudinställningarna för olika
förhållanden och ställa in dem med en enda knapptryckning.
introduKtion
HUR DU KOMMER IGÅNG
ENGLISH
VAD FINNS I LÅDAN
FRANÇAIS
Tillsammans med din T 785 receiver hittar du i lådan:
• En AM-antenn
• En FM bandantenn
• En löstagbar nätsladd (om du önskar kan du använda vilken IEC-standard nätkabel som helst med
lämplig effekttålighet)
• En HTRC 1 systemfjärrkontroll och fyra batterier (R03/AA)
• ZR 4 Zon fjärrkontrollen med 3V CR2025 batteri
• Denna bruksanvisning
Spara emballaget
Spara emballaget som din T 785 levererades i. Det är bra att ha ifall du skall flytta eller transportera
apparaten. Allt för många apparater skadas under transport på grund av att de inte packats korrekt. Vi
ber er alltså att spara kartongen.
GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR
ESPAÑOL
Innan du ansluter din T 785, bör du ha en någorlunda klar bild över hur du skall möblera ditt
lyssningsrum med både anläggning och möbler. Tyvärr finns det inte plats här för någon längre
diskussion angående högtalarplacering och lyssningsposition.
Dock är det de två viktigaste frågorna när det gäller systemets prestanda, lika viktigt som ditt val av
komponenter i anläggningen. Din NAD handlare kan bistå dig med råd och referensmaterial.
VAL AV PLACERING
ITALIANO
Välj en placering som är väl ventilerad (med minst 5-10 cm fritt vid sidorna och bakom) och att du
har fri sikt till apparaten inom 8 meter fram till din lysnningsposition, detta för att fjärrkontrollen skall
fungera optimalt. Konstruktionen av T 785 gör att den alstrar en viss mängd värme, men inte till den
grad att den inte kan placeras ihop med andra apparater.
Det går utmärkt att stapla den tillsammans med andra apparater men det rekommenderas inte att det
placeras apparater ovanpå T 785 för värmeutvecklingens skull. Om du funderar på att placera T 785 i
ett skåp eller en möbel ber vi dig att konsultera din NAD audio/video specialist för råd om hur du får
tillräckligt luftflöde.
DEUTSCH
SnabbStart
Tillsammans med din T 785 följer det med en Snabbstartsguide som hjälper dig med en typisk
installation med din kringutrustning. Snabbstartguiden visar också innehållet i kartongen för din T 785
såväl som start proceduren.
Grundinställningen i T 785 är följande:
NEDERLANDS
SVENSKA
Källa
Ljudingång
Videoingång
Källa 1
HDMI 1 IN/Ljudingång 1
HDMI 1 IN
Källa 2
Optisk 2 IN/Ljudingång 2
Komponent Video 2 IN
Källa 3
Koaxial 3 IN /Ljudingång 3
S Video 3 IN
Källa 4
Ljudingång 4
Video 4 IN
iPod
Ljudingång 5
S Video 5 IN
Källa 7
7,1 ingång
Komponent Video 3 IN
Front Ingång
Optisk Front Ingång/ Ljud Front Ingång
S Video Front IN
Mediaspelare
Ljud MP ingång
Radiodel
РУССКИЙ
introduKTion
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
Vi föreslår att du använder det högsta tillgängliga videoformatet som finns tillgängligt på din TV
Monitor som utsignal på din Monitor Out anslutning på din T 785 till din TV/ Monitor. I de flesta fall
kommer det att vara HDMI , men för andra TV/Monitorer som saknar HDMI ingång, kommer den bästa
anslutningen för videoformat att vara Komponent Video, S-Video eller Kompositvideo ingången.
FRANÇAIS
För att ändra inställningarna ovan för en bättre förståelse för inställningarna av källorna och de olika
kombinationerna, se avsnittet om “Inställning av signalkällor” i “Setup Meny”.
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda finns tillgängliga.
HUR DU ELIMINERAR BRUM OCH BRUS
ITALIANO
ESPAÑOL
Brum och brus kan ibland skapa problem i ljudanläggningar. Tänk på följande punkter för att minimera risken:
• Anslut alla komponenter i ditt ljudsystem till eluttag som hör till samma krets i husets
elinstallationer. Försök så långt det är möjligt att ansluta alla komponenterna till ett och samma
uttag, eller ett par grannuttag i samma elkrets. Det kan också vara bra att ansluta TV/monitorer
(och datorer!) till en annan krets, speciellt om den kretsen försörjs av en helt annan ”gren” av husets
elsystem.
• Bunta inte ihop analoga ljudsignalkablar med nätkablar eller koaxialkablar för digitalt ljud. Om
kablarna måste korsa varandra skall detta helst ske i rät vinkel.
• Använd genomgående högkvalitativ, väl skärmad audiokabel, och se till att alla kontakter är väl
intryckta.
• Du kan använda ett vanligt radergummi för att rengöra koppar- och guldpläterade kontakter för att
få en god kontakt med låg resistans. Det går också bra att använda speciella rengöringsmedel för
kontakter. Undvik att sätta i och ta ur kontakterna i onödan, eftersom kontaktskiktet av guld (eller
koppar) på typiska kontakter (även av extremt hög kvalitet) är mycket tunt och lätt nöts ned.
DEUTSCH
Försök spåra källan till brum/brusproblemen genom att koppla in en komponent i taget. Arbeta dig då
baklänges från receivern, d.v.s.
a. Anslut enbart högtalarna till T 785 och kontrollera om du får några störningar.
b. Anslut sedan en enda ytterligare komponent (t.ex. en CD-spelare) och kontrollera om du får
några störningar.
c. Anslut övriga komponenter, en i taget, och kontrollera hela tiden om du får några störningar.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
I varje steg ska du, om det dyker upp brum och/eller brus, undersöka hur ljudkablar och nätkablar till
den nya komponenten löper. I vissa fall kan du eliminera brummet genom att flytta komponentens
nätkontakt till ett annat uttag eller koppla in en skiljetransformator i nätanslutningen.
Identifiering av de olika reglagen
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
FRANÇAIS
ESPAÑOL
11
12
13
ITALIANO
1 STANDBY KNAPP : Tryck på denna knappen eller på HTRC 1
fjärrkontrollens [ON] knapp för att sätta på T 785. Standbyindikatorn
ändrar färg från orange till blått och displayen tänds. Trycker man på
knappen en gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.
DEUTSCH
T 785 kan även sätta spå genom att man trycker på någon av
knapparna på apparatens framsida. När både alla zoner är påslagna,
trycker du in och håller inne knappen i mer än fem sekunder för att
stänga av dem till standbyläge.
NEDERLANDS
BRA ATT VETA
• Baksidans STANDBY knappen måste vara i läge ON för att Powerknappen skall fungera.
• Om Auto Trigger IN i Trigger inställningsmenyn är inställd på ‘Main’ eller ‘All’ och TRIGGER omkopplaren är satt i ‘AUTO’ läge, kommer STANDBY
knappen på apparatens framsida och den motsvarande ON/OFF
funktionen på HTRC 1 fjärrkontrollen att vara förbikopplade och denna
funktion hanteras av en extern apparat istället. Ändra TRIGGER till ‘OFF’
för att behålla vanlig ON/OFF funktion . (Se även avsnittet “Trigger
Inställning” i “Setup Menyn”.
SVENSKA
2 STANDBY LYSDIODEN : Denna indikator lyser orange när T 785 är i
standbyläge. När T 785 eller zonerna är i påslagna, lyser den blå. I det
osannolika fallet att T 785 hamnar i skyddsläge kommer indikatorn
att lysa rött. Den kommer att blinka kort när apparaten tar emot
kommandon från fjärrkontrollen.
РУССКИЙ
3 INFO : Tryck upprepade gånger på denna knappen (tryck in och
håll inne först om den är i TUNER-läge och tryck sedan kort) för att
displayen och skärmmenyn (OSD) skall visa följande – Aktuell källa,
Volyminställning, Lyssingsläge, Ljudkällans signalformat, Ljud codec,
Video Läget och aktiva zoner med deras signalkällor. I Tunerläge,
används denna knappen för att växla mellan namn på snabbval, RDS
namn och RDS Text.
4 AM/FM/DB : Använd denna knapp för att växla mellan AM; FM och
DAB ((Enbart på 230V versionen) eller XM (Enbart på 120V versionen)
radiofunktionerna.
14
15
16
17
18
19
5 TUNER MODE (TUNER LÄGE): I FM läge växlar knappen mellan FM
Stereo och FM mono. Välj FM Mono (FM stereo och FM Mute ikonerna
slacks i displayen) för stationer med för mycket interferens eller som är
för svaga . I DAB (Enbart på 230V versionen) eller XM (Enbart på 120V
versionen) radio ger dnna knappen tillgång till digitalradiomenyn
tillsammans med Navigationsknappen och Enter knappen.
6 MEMORY : Tryck på denna knapp för att lagra en inställd AM, FM eller
digital radiostation i något av T 785s 40 snabbvalsminnen. Man kan
lagra en blandning av AM, FM eller digitala stationer i minnet.
7 NAVIGATION och ENTER knappar : Dessa knappar används för att
navigera T 785s skärmmenyer (OSD), Radiodelens sökning framåt [
] och sökning bakåt [
], Snabbval framåt [
] och snabbval bakåt
[
], såväl som navigering för DAB (Enbart på 230V versionen) eller
XM (Enbart på 120V versionen) radiofunktioner och iPod.
8 VAKUUMFLUORESCENSDISPLAYEN (VFD-displayen): Visar
visuell information om de aktuella inställningarna som exempelvis
aktiv insignalkälla, volymnivå, lyssningsläge, ljudformat, tillämpliga
RDS/XM/DAB såväl som iPod-relaterad display information och andra
tillhörande indikatorer. Läs också avsnittet “DISPLAY SETUP” i delen “HUR
DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY” under “HANDHAVANDE”.
9 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL: Rikta fjärrkontrollen HTRC 1 mot
sensorn och tryck på önskad knapp. Utsätt inte sensorn för någon
stark ljuskälla, som direkt solljus eller starkt lampljus. Direkt belysning
förhindrar T 785 att styras med fjärrkontrollen.
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.
10 VOLUME: Vrid ratten medsols för att höja mastervolymen och motsols
för att sänka. Displayen och on-screen displayen visar inställningen som
visas i decibel. VOLUME ratten används också för att öka/minska andra
justerbara parametrar som exempelvis tonkontroller.
Identifiering av de olika reglagen
12
18 FRONT INPUT (FRONT INGÅNG): Använd de här praktiska ingångarna
för tillfälliga signalkällor, som videokamera, bandspelare, TV-spelskonsol
eller någon annan analog ljudkälla eller komposit/S-videokälla. Om din
källa har ett enda audio-ut-jack eller är märkt ”mono output” skall du
ansluta det till den Front Input-ingång på receivern som är märkt ”R
(Mono)”. Om källan å andra sidan har två utgångsjack (vilket tyder på en
stereoutsignal) ansluter du de båda jacken till motsvarande Front Inputjack på receivern, märkta ”L” respektive ”R (Mono)” så att du får stereoljud
i högtalarna.
SOURCE (källa): Tryck på dessa knappar för att bläddra bland
de anslutna signalkällorna – Source 1, Source 2, Source 3, Source 4, iPod,
Source 7, Front Input, Media Player och Tuner (AM/FM/DAB/XM det som är
tillämpligt). Fler källor kan väljas med dessa knapparna när man ställt in dem
i Setup Menyn (Se avsnittet ‘Inställning av signalkällor’ i Setup Menyn ).
13 LYSSNINGSLÄGE (LISTENING MODE) : Tryck på knappen flera gånger
för att bläddra mellan de olika alternativen för lyssningslägen. Läs
också avsnittet “LYSSNINGSLÄGE (LISTENING MODE)” i delen “HUR DU
ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
14 TONE CONTROLS (TONKONTROLLER): Tryck på denna för att justera
diskantnivån med Volume (Setup) ratten. Tryck igen för att justera bas och
en tredje gång för DIALOG justering. Se även avsnittet om ”Tonkontroller”
i Huvudmenyn.
19 MP/MIC ingång : Anslut din MP3-spelares standard hörlursuttag
till denna ingång. Detta är samma ingång som Audyssey mikrofonen
kopplas in i (Se även avsnittet “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION”).
ITALIANO
15 TONE DEFEAT : Du kan koppla ur tonkontrollerna med denna knapp.
Tonkontrollerna är urkopplade när ‘Tone Defeat’ visas i displayen,
medan de är inkopplade när ‘Tone Active, visas. Se även avsnittet om
”Tonkontroller” i Huvudmenyn.
FRANÇAIS
17 Phones (hörlurar) : Passar till stereohörlurar med standard 1/4tums (6,3mm) stereo teleplugg (Använd adapter till de hörlurar som
har den mindre 3,5mm telepluggen). För att lyssna via hörlurar måste
fronthögtalarna ställas in på ”Large” i ”Speaker Configuration” I Setup
Menyn annars kommer hörlurarna inte att återge någon bas. Genom att
koppla in hörlurarna kopplas T 785 om till Stereo, Stereo Downmix eller
Analog Bypass läget.
ESPAÑOL
11 SPEAKERS A & B: Tryck på antingen A eller B, eller båda för att välja
vilka högtalare du vill lyssna på. Speakers A är den huvudsakliga 7 st
multikanals front och surroundhögtalarna. Speaker B är extra högtalarna
för placering i ett annat rum i ditt hem. För Speaker B läget mixas
allt surroundljud ner till stereo as som det visas i displayen. Om du
använder både högtalare A och B samtidigt kommer ljudet att mixas
ner till stereo.
ENGLISH
APPARATENS FRAMSIDA
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
16 FRONT INPUT/MP : Använd denna knapp för att välja ingången på
framsidan. Tryck på knappen flera gånger för att växla mellan Front
Input och Media Player ingången.
Identifiering av de olika reglagen
BAKSIDAN
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
FRANÇAIS
ESPAÑOL
14
16
17
18
19
20
ITALIANO
15
DEUTSCH
OBSERVERA!
Koppla in alla sladdar till T 785 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande
apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
NEDERLANDS
1 DIGITAL AUDIO IN (OPTISK 1-3, KOAXIAL 1-3) : Här ansluter du
signalkällor som CD eller DVD-spelare, HDTV eller satellitmottagare
eller andra apparater som har koaxial S/PDIF-formats digitalutgång. Hur
Koaxial och Optisk digitalingång skall kopplas kan du konfigurera via
Setup Meny.
DIGITAL OUT: Här ansluter du apparater som kan spela in digitalt, CDinspelare, Mini Disc, eller ljudkort på dator, via antingen optisk och eller
koaxial DIGITAL OUT till motsvarande S/PDIF digitalingång.
SVENSKA
2 FM & AM ANTENN: Den medföljande “dipol” FM antennen passer i
FM uttaget med den medföljande adaptern. Den fungerar bäst om
den placeras på en vertikal yta som en vägg, med “armarna” utsträckta
som ett “T” vinkelrätt mot sändaren. Prova dig fram till bästa placering
som ger den starkaste signalen och det lägsta bakgrundsbruset. I
områden med dålig mottagning kan det vara värt att prova med en
utomhusantenn, det kan göra stor skillnad.
РУССКИЙ
För mottagning av lokala AM stationer följer det med en så kallad
Loopantenn. Anslut den till terminalen genom att vika ner låsblecken
och sticka de skalade ändarna i hålen och sedan låsa dem. Prova med
att rikta antennen åt olika håll för bästa mottagning. Tänk på att loopen
alltid skall placeras vertikalt. Försök att hålla undan antennen från stora
metallytor då de skärmar av mottagningen.
10
Du kan få avsevärt bättre mottagning av avlägsna stationer med
en utomhusantenn för AM; rådgör med din NAD-handlare eller en
professionell antenninstallatör.
3 COMPONENT VIDEO IN 1-3; COMPONENT VIDEO OUT: Anslut
component video IN 1,2 och 3 ingångarna med en signalkälla med
motsvarande utgångar, typiskt en DVD-spelare eller en mottagare för
marksänd eller sattelitsänd digital-TV. Anslut även T 785s component
video OUT till en komponent-video ingång på en kompatibel monitor/TV.
Försäkra dig om att vara konsekvent när du kopplar ihop Y/Cr/Cb kablarna
(Vissa apparater märker dessa Y/Pb/Pr) till rätt ingångar/utgångar.
Komponentvideoingångarna är helt dirigerbara och kan konfigureras i
Setup Menyn. T 785s komponent-video ingångar och utgångar har full
bandbred för att vara kompatibla med alla HDTV format.
4 MP DOCKA : T 785 är utrustad med en datakontakt på baksidan där
man anslutar NAD IPD (NAD Docka för iPod) 1, NAD IPD 2 och senare
varianter (vilka är extratillbehör) . Anslut ”MP DOCK (DATA PORT)”
kontakten på T 785 till motsvarande ”DATA PORT” kontakten på NAD IPD
modellen. Läs också avsnittet ”HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod” i delen
”HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod” under ”HANDHAVANDE”.
NOTERA
Tillbehöret “NAD IPD (NAD Docka för iPod)” följer inte med din T 785. Identifiering av de olika reglagen
6 MONITOR OUT: Anslut videoingången på din monitor/TV, med RCAkabel och/eller S-videokablar av god kvalitet avsedd för videosignaler.
Generellt är S-Videosignalen av mycket bättre kvalitet och bör användas
om din TV medger detta.
7 AUDIO 1-6 IN/VIDEO 1-5 IN/S-VIDEO 1-5 IN : Detta är T 785s
huvudsakliga ingångar. Anslut S-Video, komposit video och analogt
stereoljud från signalkällorna.
AUDIO 3-4 IN / VIDEO 3-4 IN / S-VIDEO 3-4 IN kan användas
för att användas med inspelningsutrustning som exempelvis
videobandspelare eller DVD-inspelare genom att ansluta dessa
komponenters inspelningsutgångar till motsvarande på T 785 AUDIO
3-4 IN / VIDEO 3-4 IN / S-VIDEO 3-4 IN kontakterna. AUDIO 3-4 IN / VIDEO
3-4 IN / S-VIDEO 3-4 IN kan givetvis användas till apparater med enbart
uppspelningsfunktion, i de fallen lämnas OUT kontakterna utan att
anslutas. Se även avsnitten om AUDIO 3-4 OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO
3-4 OUT ovan.
AUDIO 6 är idealiskt för anslutning av en analog signal från en
signalkälla som en CD-spelare eller radiodel.
8 7.1 CH. input: Anslut motsvarande analoga ljudutgångar på en
multikanals signalkälla som t.ex. en DVD-Audio eller multikanals SACDspelare eller en extern multikanals dekoder. Det vanligaste är att dessa
signalkällor har en 5.1-kanals utgång, i vilket fall SURROUND BACK
kontakterna lämnas oanvända. Signalerna på dessa ingångar kan höras
när man väljer Source 7 (Extern 7.1 ljudingång är grundinställningen för
denna källan).
Det finns ingen funktion för basshantering eller annan signalprocessing
(annat än volymreglering) för 7.1 CH. input. DVD-Video spelare med
inbyggd avkodning kan anslutas här men genom att använda den
inbyggda Dolby Digital och DTS avkodningen i T 785 via en digital
anslutning ger oftast bättre resultat.
10 RS-232: Anslut detta gränssnittet med en RS-232 seriellkabel (följer inte
med) till en Windows® kompatibel PC för att kunna styra T 785 med
NADs egna PC program. Var vänlig och gå in på www.nadelectronics.
com/software för den senaste versionen av PC styrprogram. NAD är en
certifierad partner till AMX och Crestron och har fullt stöd för extrena
styrenheter. Kontakta din NAD specialist för mer information.
11 SOFT CLIPPING : Kopplar in NADs egna Soft Clipping kretsar på
alla kanalerna. I ON läget ger Soft Clipping en avrundning och en
försiktig dämpning av distortionen om T 785 skulle drivas för hårt. Vi
rekommenderar att man alltid har Soft Clipping aktiverat för att minska
risken för distorsion vid höga ljudnivåer. Dock kan den stängas av vid
kritisk lyssning och för att bevara optimal dynamik.
12 +12 V TRIGGER OUT : Det finns tre konfigurerbara +12V trigger
utgångar. Använd denna 3,5mm minikontakt för att skicka kommandon
med +12 volts (max 50 mA) till utrustning som exempelvis en subbas
eller annan ljudutrustning. Mittstiftet på denna 3,5mm kontakten är
själva kontrollsignalen. Mittstiftet på denna 3,5mm kontakten är själva
kontrollsignalen. Utsidan ärjordanslutningen (även skärmen).
TRIGGER IN accepterar 12V Trigger utgången från kompatibla
komponenter som exempelvis styrsystem och liknande utrustning.
TRIGGER OFF/AUTO. I AUTO-läget kommer T 785 att slå på via 12V
Trigger Input (om den är inställd så i ‘Trigger Setup’ menyn) samtidigt
kopplas HTRC 1 och ON/OFF på apparatens framsida bort. I Off-läget är
triggerfunktionen bortkopplad.
VARNING!
Om Auto Trigger IN i Trigger inställningsmenyn är inställd på ‘Main’ eller ‘All’ och TRIGGER omkopplaren är satt i ‘AUTO’ läge, kommer STANDBY
knappen på apparatens framsida och den motsvarande ON/OFF
funktionen på HTRC 1 fjärrkontrollen att vara förbikopplade och denna
funktion hanteras av en extern apparat istället. Koppla om TRIGGER till ‘OFF’ för att använda de normal ON/OFF funktionen.
Se även avsnittet ‘Trigger Setup’ i ‘Setup Menyn’ för riktlinjer om hur du
konfigurerar TRIGGER IN/OUT.
11
FRANÇAIS
ESPAÑOL
NOTERA
Den externa “NAD DAB Adaptor DB 1 module” med följer inte din T 785.
ITALIANO
När AUDIO 3-4 OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO 3-4 OUT är konfigurerade
har de samma källor för Zon 3 och Zon 4 respektive. Se även avsnittet
för Zonutgångarna.
DAB MODUL INGÅNG (Enbart på 230V versionen) : Koppla in
andra änden på Mini-Din kontakten från NAD DAB Adaptor DB 1
modulutgång i kontakten. T 785 är enbart kompatibel med NAD DAB
Adaptor DB 1 so kontrollera om din NAD handlare har denna modul.
Med DAB kan du få CD-liknande kvalitet på ljudet utan störningar eller
interferens.
DEUTSCH
NOTERA
Den externa XM radion medföljer inte med din T 785.
NEDERLANDS
Signal på T 785 AUDIO/VIDEO OUT kontakterna avgörs av den senast
valda källan på Sourceknapparna på apparatens framsida eller på
HTRC 1s ingångsknappar förutom Source 3 eller Source 4. Det finns
ingen signal ut på AUDIO 3 OUT/VIDEO 3 OUT/S-VIDEO 3 OUT när
Source 3 (AUDIO 3 IN/VIDEO 3 IN/S-VIDEO 3 IN) är vald. På samma sätt
kommer det inget på AUDIO 4 OUT/VIDEO 4 OUT/S-VIDEO 4 OUT när
Source 4 (AUDIO 4 IN/VIDEO 4 IN/S-VIDEO 4 IN) är den aktiva källan.
Detta är för att förhindra rundgång genom den inspelande apparaten
och skydda skador på dina högtalare.
SVENSKA
9 XM MODUL INGÅNG (Enbart på 120V versionen) : Anslut XM radio
kabeln till denna kontakt. Följ instruktionerna som följde med XM radion
som säljes separat. Med XM radio, finns det mer än 100 kanaler med
musik, nyheter, sport, komedi, talradio och underhållning. Täckningen
räcker över hela kontinenten. Ljudkvaliteten är digital med många
reklamfria kanaler.
РУССКИЙ
5 AUDIO 3-4 OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO 3-4 OUT : Anslut T 785’s
AUDIO 3-4 OUT/VIDEO 3-4 OUT/S-VIDEO 3-4 OUT kontakterna till de
analoga ljud/video ingångarna på en källa med inspelningsmöjlighet
som exempelvis ett kassettdäck, DVD inspelare eller en separate ljud/
video processor. Anslut T 785s AUDIO 3-4 IN / VIDEO 3-4 IN / S-VIDEO
3-4 IN kontakterna till apparatens motsvarande utgångar.
ENGLISH
BAKSIDAN
Identifiering av de olika reglagen
BAKSIDAN
ENGLISH
13 IR IN/OUT: Dessa minitele kontakter tar emot fjärrkontrollkommandon
i elektroniskt format med industri-standard protokoll som kan användas
med en “IR-sändare” och multi-rumsystem och liknande utrustning.
IR IN kontakten kan anslutas till utgången på en IR (infraröd)
“förlängare”(Xantech eller liknande) eller IR utgången på någon annan
apparat som då kan styra T 785 från en annan plats.
FRANÇAIS
IR OUT 2. När du anslutit denna till IR IN på annan utrustning, kan du
styra denna genom att rikta dess fjärrkontroll mot T 785 och styra via IR
anslutningen.
ESPAÑOL
IR IN och IR OUT 3. Koppla ihop T 785s IR IN medIR OUT på den andra
utrustningen. Anslut även T 785’s IR OUT 3 till annan utrustning med
IR IN funktionen. Med denna uppställning kan T 785 fungerar som en
“IR-förlängare” som kan vidarebfordra kommandon från T 785s IR IN och
skicka dem till utrustning kopplad via T 785s IR OUT 3.
IR OUT 1. Tillsammans med IR IN kan IR OUT 1 användas som en
“IR-förlängare” precis som IR OUT 3 som beskrivs ovan . Den kan även
användas som en IR OUT liknande funktionen för IR OUT 2.
ITALIANO
Alla NAD produkter med IR IN/IR OUT funktionen är helt kompatibla med
T 785. För andra modeller som inte är tillverkade av NAD bör du kontrollera
specialister för dessa fabrikat huruvide de är kompatibla med T 785s IR.
14 HDMI (HDMI 1-4, HDMI MONITOR UT) : Anslut ingångarna till HDMI
kontakten på signalkällan, exempelvis en DVD-spelare eller en HDTV
satellit/kabelmottagare. Anslut utgången till en HDTV eller projektor
med HDMI ingång.
DEUTSCH
VARNING
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 785 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet.
Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning
ansluten via HDMI kontakterna.
NEDERLANDS
15 ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4 : Skickar zonvalda ljud och video utgångar
till motsvarande ljud och video ingångar för andra zoner. Använd
högkvalitativa kablar för att undvika störningar over långa kabellängder.
För en bättre förståelse av zoninställningarna ber vi dig studera avsnittet
nedan om ‘Zon kontroll’ i huvudmenyn såväl som ‘Zoninställningar’ i
‘Setup Menyn’
NOTERA
ZR 4 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 . Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsida och via knapparna på
HTRC 1 fjärrkontrollen.
SVENSKA
16 AUDIO PRE-OUT : Audio PRE- OUT gör det möjligt att använda T 785
som en förförstärkare till en extern effektförstärkare för vissa eller alla
kanalerna. Anslut FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL
och SURR-BR till motsvarande kanalers ingångar på effektförstärkaren
som driver motsvarande högtalare.
РУССКИЙ
Till skillnad mot de andra fullfrekvenskanalerna finns det ingen
inbyggd förstärkare för att driva en Subbas. Anslut SUBW 1 eller SUBW
2 utgången eller båda, till en aktiv subbas eller till en förstärkare som
driver ett passivt system.
NOTERA
Anslut aldrig T 785s högtalarterminaler och högtalarterminalerna från
någon annan förstärkare till samma högtalare.
12
17 SPEAKERS A, SPEAKERS B : Anslut SPEAKER A’s FRONT L, FRONT
R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL och SURR-BR kanalerna till
motsvarande högtalare. Se till att “+” (röd) terminal och “-“(svart)
terminal ansluts till motsvarande “+” och “-“terminalerna på högtalarna.
Var noga med att inga lösa kardeler kommer utanför kontakterna och
riskerar kortslutning.
Anslut vänster och höger kanal för Speakers B till motsvarande
högtalare. När Speakers B är aktiverade, kommer den utgången att
omvandlas till ‘Stereo Downmix’ som visas i displayen. Om du använder
både högtalare A och B samtidigt kommer ljudet att mixas ner till
stereo.
Apparaten är konstruerad att fungera optimalt med högtalare som
har en impedans inom förstärkarens rekommendationer. Se till att alla
högtalare som används har minst 4Ω per högtalare.
NOTERA
Tänk på att använda kabel med minst 1,5mm2, vi rekommenderar
en högtalarkabel av god kvalitet (konsultera din NAD specialist).
Högtalaranslutningarna kan göras med banankontakter (Enbart
på 120V versionen), skalad kabel eller med ”pins”. Du skruvar lös
terminalens plastmutter stoppa in kabeln med alla trådarna genom
hålet och spänner åt så hårt förnuftet medger. Det finns ett hål
tvärs igenom axeln för anslutning av skalad kabel eller ”pins”. För att
minimera risken för kortslutning skall bara 1,5cm kabel skalas.
18 NÄTANSLUTNING: T 785 levereras med en lös nätsladd. Innan du
ansluter nätkontakten i vägguttaget skall du försäkra dig om att den är
ordentligt isatt i nätuttaget i T 785 först. Anslut enbart till rätt nättuttag,
i.e., 230V 50 Hz (enbart för 230V versioner av T 785) eller 120V 60 Hz
(enbart för 120V versioner av T 785). Koppla alltid ur nätuttaget ur
väggen först, innan du kopplar ur sladden ur T 785.
19 SWITCHAT NÄTUTTAG (SWITCHED AC OUTLET) : Detta uttag
kan användas för att mata någon annan apparat eller tillbehör. Med
strömbytaren på apparatens baksida i läge ON (på) är detta uttag På
eller Av i enlgihet med STANDBY knappen på apparatens framsida eller
med HTRC 1s ON/OFF knappar.
Den totala effektförbrukningen på detta uttaget får ej överskrida 120 watt.
20 Huvudströmbrytare : POWER kontakten är T 785s
huvudströmbrytare. När kontakten står i ON positionen är T 785
i standby-läge som visas av den oranga Status lysdioden ovanför
standby-knappen på apparatens framsida. Om du har för avsikt
att inte använda förstärkaren på ett tag så stänger du av den med
POWER kontakten genom att sätta den i OFF positionen. När POWER
omkopplaren står i OFF läget kan man inte använda STANDBY knappen
på appatens framsida eller på HTRC 1 fjärrkontrollen eller på ZR 4 för att
sätta på T 785.
hantering
LYSSNINGSLÄGE (LISTENING MODE)
Din T 785 är utrustad med ett lättfattligt system av menyer som visas på
den anslutna skärmen (on-screen display) vilket är användbart både vid
inställningarna och vid dagligt bruk. Se till att du har anslutit en monitor/TV
innan du fortsätter med installationen.
HUVUDMENY (MAIN MENU)
Stereo
All utsignal skickas till vänster och höger frontkanaler, lågfrekvent ljud
skickas till subbasen om en sådan är inkopplad och konfigurerad. Välj Stereo
när du vill lyssna till en stereo (eller mono) inspelning, som t.ex. en musik
CD eller FM station, utan signalbehandling. Stereoinspelningar, antingen i
PCM/digital eller analogform och oavsett om de är surroundkodade eller ej,
återges som de är inspelade. Multikanals digtala inspelningar (Dolby Digital
och DTS) återges i “Downmix”-läget som är en nedmixning till två (vänster/
höger) kanaler som Lt/Rt (vänster/höger-total).
DIRECT
De analoga och digitala signalkällorna spelas automatiskt i sitt ursprungliga
format. Signalkällans alla ljudkanaler återges direkt. Detta läget återger
originalljudet mest naturtroget och ger en enastående ljudkvalitet.
Pro Logic
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med Dolby
Pro Logic surroundprocessing, som ger utsignal till vänster-, center- och
höger-front kanaler, och vänster/höger surroundkanaler (förutsatt att denna
är aktiverad i högtalar configuration).
NEDERLANDS
Huvudmenyn innehåller menyalternativen för ‘Listening Mode’
(Lyssningsläge), ‘DSP Options’ (DSP alternative), ‘Tone Controls’
(Tonkontroller), ‘Picture Controls’ (Bildkontroller), ‘Zone Controls’
(Zonkontroller) och ger tillgång till ‘Setup Meny(Inställningsmenyn).
ESPAÑOL
NAD T 785 har olika ljudtypslägen, avsedda för olika typer an inspelningar
och programmaterial. Med en tvåkanals (STEREO) källa kan följande
ljudlägen väljas:
ITALIANO
NAVIGERING I OSD:N OCH HUR DU GÖR ÄNDRINGAR
För att navigera genom skärmenyn, gör följande med HTRC 1 eller
motsvarande knappar på apparatens framsida:
1 Tryck på för att välja något ur menyn. Använd
knapparna och i
vissa fall för att flytta dig i menyerna. Tryck flera ganger på för att gå
vidare och in i undermenyer på en önskad meny.
2 Använd
knapparna för att välja eller ställa in någon parameter på
ett menyval.
3 Tryck på för att spara inställningarna du gjort i den aktuella menyn
eller undermenyn. Genom att trycka på återgår du även till den
föregående menyn.
FRANÇAIS
HUR DU FÅR FRAM MENYERNA
Tryck på antingen eller ENTER knapparna på HTRC 1 fjärrkontrollen
eller på apparatens framsida för att visa T 785s huvudmeny på din
TV eller monitor. Om du inte får fram skärmmenyn bör du kontrollera
anslutningarna för MONITOR OUT.
DEUTSCH
Om SKÄRMMENYN (OSD)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
För att navigera genom huvudmenyn och dess alternative och
undermenyersub, följ dessa riktlinjer i avsnittet ‘Visa skärmmenyn (OSD)’ och
‘Navigering i skärmmenyn (OSD) och hur du gör ändringar.’
РУССКИЙ
SVENSKA
Notera
De individuella inställningarna på ‘Listening Mode’ (Lyssningsläge), ‘DSP
Options’ (DSP alternative), ‘Tone Controls’ (Tonkontroller) och ‘Picture
Controls’ (Bildkontroller) används när de aktiveras via inställningarna i
A/V snabbvalen. Se även avsnittet ”AV snabbval” för referens.
13
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
ENGLISH
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Prologic IIx omvandlar både stereo och 5.1 signaler till 6.1- eller 7.1kanaler. För båda Pro Logic IIx processerna kan man välja mellan Movie eller
Music lägen så att de motsvarar källmaterialet. För tvåkanals signaler har Pro
Logic IIx Music läget också tre ytterligare användarparametrar:Dimension,
Center Bredd, och Panorama. Se även avsnittet nedan om ‘Inställning av
ljudlägen.’
FRANÇAIS
Tabellen nedan visar tillgängliga kanaler förutsatt att de äraktiverade i
menyn för ”SPEAKER CONFIGURATION”:
ESPAÑOL
Lyssningslägen
Två-kanals
signalkällor
Aktiva avkodade kanaler
Dolby Pro Logic IIx
Music
Dolby Pro Logic IIx
Movie
Front (vänster &
höger),Center, Surround
(vänster & höger), Bakre
Surround och Subbas
6.1-Högtalarsystem
7.1-Högtalarsystem
Front (vänster &
höger),Center, Surround
(vänster & höger), Bakre
Surround (vänster & höger)
och Subbas
ITALIANO
DTS Neo: 6
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med Neo:6
surround med utsignal till vänster, center- och höger- frontkanaler och
diskreta vänster/höger surroundkanaler (förutsatt att denna är aktiverad i
högtalar configuration), DTS Neo:6 surround back högtalarna (om de finns
i systemet). T 785 har två olika lägen för NEO:6 Cinema och NEO:6 Music. Se
även avsnittet nedan om ‘Inställning av ljudlägen.’
EARS
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med NADs
eget surroundprocessingssystem med utsignal till vänster, center- och
höger- frontkanaler, diskreta vänster/höger surroundkanaler plus subbas
(förutsatt att denna är aktiverad i HÖGTALAR KONFIGURATION) EARS
använder inte surround back högtalarna (om de finns i systemet).
DEUTSCH
EARS extraherar den naturliga rumsakustiken som finns i nästan alla
välgjorda stereoinspelningar. Den skapar inte eller lägger till något till
materialet och är därför trognare ljudet på original framförandet än de flesta
andra musik-surround alternativen.
NEDERLANDS
Välj EARS om du vill lyssna på musikinspelningar gjorda i stereo och
radiosändningar. EARS ger en subtil med högst naturlig och trovärdig
närvarokänsla på alla stereoinspelningar med naturlig akustik, vilket innebär
inspelningar av typen, jazz och visor och ett flertal andra genrer så väl som
allt som spelats in i ett fysiskt rum med efterklang utan syntetiska pålägg.
Fördelarna är en realistisk och stabil ljudbild och god rumslig återgivning
som väl speglar återgivningen på originalet.
SVENSKA
Enhanced Stereo
Alla inspelningar återgivna i stereo (och Downmix, från Dolby Digital/DTS
multikanals källor) via den maximala högtalaruppställningen. Enhanced
Stereo kan vara användbart för att få full volym från alla kanaler eller för
bakgrundsmusik från samtliga högtalare (t.ex. vid ett cocktail party). För
detta läget, Front, Center, Surround och Bak högtalare kan stängas av eller
sätta på som önskas.
РУССКИЙ
Analog Bypass
Alla analoga signaler hanteras analogt utan analog-till-digital omkodning.
I Analog Bypass läget är DSP-kretsarna förbikopplade men tonkontrollerna
kan användas. ‘Bass management’ eller ‘högtalarinställningarna’ påverkas
inte heller då dessa är DSP funktioner.
14
Inställning av ljudlägen
Flera av T 785s ljudlägen har en eller flera inställningsmöjligheter och
parametrar som kan justeras så att det passar i ditt system, inspelningen du
gör eller dina personliga preferenser. I Listening Mode menyn använder du
en kombination av ENTER och
knapparna för att navigera och välja
olika inställningar.
NoteRA
Ändringar som gör i ljudlägenas parametrar bevaras när du ändrar
ljudlägen. Du kan också spara ett ljudläge som ett snabbval om du lätt
vill komma åt den inställningen igen (se avsnittet ‘A/V Presets’ i Setup
Menyn).
Dolby Pro Logic IIx
PLIIx MOVIES är optimerat för filmljudspår.
PLIIx MUSIC är optimerat för muskinspelningar.
Center Width (0 till 7): Ändrar hur hårt centrerad mittkanalen skall vara,
genom att gradvis mixa den med front-vänster/höger högtalarna. En
inställning på 0 innebär att man har en vanlig centerkanal utan att mixa
med vänster/höger medan 7 innebär en ”fantom” centerkanal.
Dimension (-3 till +3): Justerar ändringen av klangfärg oberoende av de
relativa kanalnivåerna.
Panorama (On/Off ): Ger en mera omsvepande effekt genom att mixa in
en viss del av stereosignalen i surroundkanalerna.
NOTERA
Dolby Pro Logic IIx läget avkodar som Pro Logic II läget när BACK
surroundhögtalarna är satta till “Off” i “SPEAKER CONFIGURATIONS”
menyn. Se även avsnittet om “HÖGTALAR KONFIGURATION” i
“HÖGTALARINSTÄLLNINGAR” i SETUP MENY.
DTS Neo: 6
Neo:6 Movies är optimerat för filmljud.
Neo:6 Music är optimerat för musik.
Center Gain (0 till 0,5) Justera nivån för att få bättre definition i
centerkanalen i relation till surroundkanalerna.
hantering
AUDYSSEY MultEQ
Audyssey MultEQ kommer upp som ett alternative under DSP endast
efter att man gjort klart Audyssey Auto Calibration (dit kommer man via
inställningsmenyn). Läs också avsnittet “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION” i
delen “SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR)” under “HANTERING
- HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY”
Audyssey MultEQ kan ställas in på följande sätt
Audyssey: Audyssey framtagna målkurva.
Flat (rak återgivning): Denna inställning passar till mycket små rum
eller rum som har mycket akustikreglering där lyssnaren sitter nära
högtalarna. MultEQ filter används på samma sätt som Audyssey kurvan,
men utan någon högfrekvensfiltrering.
NAD: Ideal rumsresons utvecklad av NAD ingenjörer tillsammans med
Audyssey ingenjörer.
Off: MultEQ filter används inte eller inga mätningar utförs alls.
BRA ATT VETA
• “AUDYSSEY” och en liten grön, fyrkantig ikon visas i displayen om
NAD, Audyssey eller Flat används. Om man valt “Off”kommer inte
“AUDYSSEY” och den groan ikonen att tändas.
• Om man valt NAD, Audyssey eller Flat och man gör ändringar på
“Tone Controls” (Tonkontroller), ”Speaker Configuration” (Högtalar
Konfiguration), “Speaker Levels” (Nivåinställning för Högtalarna) eller
“Speaker Distance” (Högtalaravstånd) inställningarna , “AUDYSSEY”
tänds en liten röd fyrkant i displayen. Återställ parametern till det
tidigare kalibrerade Audysseyinställningen genom att justera tillbaka
den ändrade konfigurationen.
• Audyssey MultEQ alternativen kan väljas direkt eller ändras via HTRC 1s
AUDYSSEY knapp med DEVICE SELECTOR inställd på AMP läget. Bläddra
med AUDYSSEY knappen för att välja “Audyssey MultEQ”och sedan
använder du [
] för att välja bland Audyssey MultEQ alternativen.
Tryck på AUDYSSEY igen för att spara det vadla alternativet och på
samma gång gå vidare till nästa meny alternativ eller för att lämna
menyn helt och hållet.
NOTERA
Audyssey Dynamic EQ och Audyssey Dynamic Volume (se nedan) kan
väljas direkt eller ändras via HTRC 1s AUDYSSEY knapp med DEVICE
SELECTOR inställd på AMP läget. Bläddra med AUDYSSEY knappen för
att välja “Dyn EQ”eller ”Dyn Vol” och sedan använder du [
] för att
välja bland de olika alternativen. Tryck på AUDYSSEY igen för att spara
det valda alternativet och på samma gång gå vidare till nästa alternativ
eller för att lämna menyn helt och hållet.
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic Volume ger en stabil avspelningsvolym, känner av
plötsliga toppar och dippar i volymen och kompenserar för dem i realtid.
Audyssey Dynamic Volume övervakar volymen i programmaterialet
hela tiden och bibehåller den önskade volyminställningen för
programmaterialet och optimerar dynamikomfånget för att inte tappa i
upplevelse intensitet.
FRANÇAIS
DEUTSCH
Genom att variera ”Lip Sync Delay” mellan 0ms till 120ms kan man fördröja
ljudet så att det kommer i synk med bilden.
Audyssey Dynamic Volume includes Audyssey Dynamic EQ kompenserar
för problemet med försämrad ljudkvalitet allt eftersom volymen sänks
genom att ta hänsyn till den mänskliga perceptionen och rumsakustiken.
Dessa två teknologier ger full frekvensrespons för signalkällan vid dess
originalnivå att återges vid alla nivåer. Även vid lägre lyssningsvolymer
kommer Dynamic Volume att se till att fylligheten och dynamiken för
återgivningen bibehålls.
Audyssey Dynamic Volume kan ställas in på följande sätt
Light: Ger den minsta påverkan av de starkaste och svagaste partierna.
Medium: En inställning som förhindrar att starka och svaga ljud avviker
för markant mot den genomsnittliga ljudnivån.
Heavy: Påverkar volymen mest så att alla ljud får samma intensitet.
NOTERA
Audyssey Dynamic EQ måste ställas in på “On” för att kativera Audyssey
Dynamic Volume. Om Audyssey Dynamic EQ ställs in på “Off”,kommer
Audyssey Dynamic Volume också att stängas av.
VIKTIG INFORMATION
Om man inte ställt in Audyssey Auto Calibration behöver man ställa in
den relativa balansen för systemets högtalare manuellt (med hjälp av en
ljudtrycksmätare) för Audyssey Dynamic Volume och Audyssey Dynamic
EQ för att vara effektivt. Om inte högtalarna är korrekt kalibrerade kan
den hända att Audyssey Dynamic Volume och Audyssey Dynamic EQ
återgivningen kan bli förvrängd. Se även avsnittet “HUR DU ANVÄNDER
EN LJUDTRYCKSMÄTARE” i avsnittet om “ NIVÅINSTÄLLNING FÖR
HÖGTALARNA” nedan.
15
NEDERLANDS
LIP SYNC DELAY
DSP Options har funktionen ”Lip Sync Delay” som skall kompensera i de fall
ljud och bild inte är synkroniserade.
Audyssey Dynamic EQ är framtagen att fungera tillsammans med Audyssey
MultEQ. Dynamic EQ avgör den korrekta loudnesskompensationen baserad
på ljudnivåmätningarna som MultEQ utför. Audyssey Dynamic EQ fungerar
tillsammans med Audyssey MultEQ och ger rätt lyssningsförhållanden för
alla lyssnare vid alla ljudnivåer.
On: Aktiverar Audyssey Dynamic EQ funktionen.
Off: Kopplar ur Audyssey Dynamic EQ funktionen.
SVENSKA
Följande signalprocessing parametrar kan ställas in under DSP (Digital
Signal Processing) menyn.
ESPAÑOL
Audyssey Dynamic EQ väljer den korrekta frekvensgången och surround
ljudnivån vid varje tillfälle. Den resulterande basåtergivningen, klangbalansen
och surroundupplevelsen bibehålls oavsett ändringar i ljudnivån.
ITALIANO
AUDYSSEY DYN EQ (AUDYSSEY DYNAMIC EQ)
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med försämrad ljudkvalitet
allt eftersom volymen sänks genom att ta hänsyn till den mänskliga
perceptionen och rumsakustiken. Genom att noggrant kombinera
information från inkommande signalkällor med utsignalerna i rummet,
Audyssey Dynamic EQ ger ojämförlig ljudåtergivning vid alla ljudnivåer.
РУССКИЙ
DSP ALTERNATIVE (DSP OPTIONS)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
TONKONTROLLER (TONE CONTROLS)
BILDKONTROLLER (PICTURE CONTROLS)
T 785 har tre Tonkontroller– Diskant, Bas och Center Dialog. Bas och
diskantkontrollerna påverkar enbart den lägsta basen och den högsta
diskanten medan det kritiska mellanregistret lämnas intakt. Center Dialog
(‘Dialog’ i displayen) kontrollerar närvaron i mellanregistret och förbättrar
taluppfattbarheten.
Bildkontrollerna gör att du kan justera videosignalen från källmaterialet eller
källkomponenter så att det passar dina preferenser. Ställ in följande nivåer
eller inställningar så att de motsvarar dina önslemål.
Dessa kontroller medger att man justerar frekvensgången under drift.
Inställningarna görs genom att man navigerar till Tone Controls’ i
skärmmenyn via en kombination av ENTER och
knapparna. Man kan
även göra det genom att trycka på ‘TONE CONTROLS’ knappen och sedan
vrida Volymratten för att ställa in rätt nivå.
ITALIANO
Max och minimi värden för alla tre kontrollerna är +/- 10 dB.
‘Tone Defeat’ ger en möjlighet att justera eller helt koppla bort
tonkontrolldelen på T 785. Om ‘Off’ (‘Tone Active’ i displayen) är valt är
tonkontrollerna aktiva.
Välj ‘On’ (‘Tone Defeat’ i dispalyen) för att koppla ur tonkontrollerna .
DEUTSCH
NOTERA
Tonkontroll alternativen kan väljas direkt eller ändras via HTRC 1s TONE
knapp med DEVICE SELECTOR inställd på AMP läget. Tryck på TONE
knappen för att välja “Treble”, “Bass” eller “Dialog” och sedan använder
du [
] för att justera nivåerna. Tryck på TONE igen för att spara
inställningen och på samma gång gå vidare till nästa alternativ eller för
att lämna menyn helt och hållet.
INSTÄLLNING AV BILDFÖRHÅLLANDE
Detta läge medger ett alternativ för inställning av videosignalen på T 785.
Letterbox: Det ursprungliga bildförhållandet behålls så att bildens
proportioner inte förändras. De områden som inte utnyttja förblir svarta.
Zoom: Fyller bildskärmen genom att zooma in bilden så att vissa delar
som hamnar utanför inte visas. De områden som inte utnyttja förblir
svarta (svarta remsor).
Stretch: Bilden eller scenen sträcks ut i sidled. De områden som inte
utnyttja förblir svarta (svarta remsor).
VIKTIG INFORMATION
De blir ingen synlig eller upplevd skillnad i bildkvalitet för
videosignalen för någon av de tre olika lägena för “Bildförhållande”
för både signalkällan och T 785’s Videoinställning (se avsnittet om
“Bildförhållande” under “Videoinställning” menyn i “Inställningsmenyn”)
är helt desamma.
NEDERLANDS
EDGE ENHANCEMENT
Smådetaljer i bildens kanter framhävs utan att det uppstår skuggor
eller överstyrning. Välj nivå efter hur mycket det önskade området skall
framhävas.
Threshold: Justerar känsligheten i övergångarna mellan olika
bildelement. En lägre threshold (tröskel) ger mildare övergångar mellan
olika färger som upplevs som kanter. Ett tröskelvärde som är satt för
lågt kan resultera i att vissa små delar av ytstrukturer, filmkornighet, eller
bildbrus kan felaktigt tolkas som kantinformation.
NOISE REDUCTION (BRUSREDUCERING)
Denna inställning hanterar videodistorsion som videobrus och
Macroblocking problem
CONTRAST (KONTRAST)
Justerar de ljusa partierna (vitnivå) för din TV/Display.
SVENSKA
BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA)
Justera ljustyrkan för TV/Display
NOTERA
Bildkontrollalternativ kan även direkt återkallas och justeras genom
att man trycker på siffran “0” på HTRC 1 med apparatväljaren
satt till AMP. Använd [
] knapparna för att välja mellan
inställningsmöjligheterna och justera nivåerna.
РУССКИЙ
16
hantering
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
FRANÇAIS
ZONKONTROLLER (ZONE CONTROLS)
ITALIANO
ESPAÑOL
Beroende på hur inställningarna gjorts i den separate ”Zone Setup” menyn i
”Setup Meny” delen, kan den önskade zonen konfigureras och hanteras via
detta ”Zone Control” fönster.
Välj ‘On’ för att aktivera önskad zon. När den är aktiverad, kommer
Sourceingåneg för den aktuella Zonn väljas genom att man väljer bland
följande ingångar – Alla tillgängliga källor, Front Ingången, Media Spelaren,
Tuner och Local.
DEUTSCH
Välj ‘Local’ som din valda Zone’s källa om du vill lyssna på samma källa so mi
huvud zonen men med olika ljudnivå.
Om en Zon är inställd på OFF” är den deaktiverad eller avstängd.
NEDERLANDS
‘Volume’ refererar till en justerbar andra Zone 2 Volume nivå som kan
höjas eller sänkas med
knapparn på HTRC 1 eller eller motsvarande
navigationsknappar på apparatens framsida.
När en Zon är aktiverad visas ett motsvarande Zon nummer i displayen.
Zone 2 är alltid möjligt att konfigurera i ‘Zone Controls’ menyn. För Zone
3 och Zone 4 skall finnas tillgängliga i ‘Zone Controls’ fönstret måste deras
‘Mode’ i ‘Zone Setup’ menyn i ‘Setup Meny’ delen ställas in på ‘Zone (Audio
Only).’
РУССКИЙ
SVENSKA
Notera
ZR 4 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 . Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsidaoch via knapparna på
HTRC 1 fjärrkontrollen.
17
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
Setup Meny (Inställningsmenyn)
Aspect Ratio (Bildförhållande): Välj en bildstorlek som
matcharbildförhållandena på din TV/Monitor.
4:3 : Välj detta när en standard 4:3 TV är ansluten. “4:3” kan inte väljas när
upplösningen är satt högre än 480i, 480p, 576i eller 576p.
16:9 : Välj detta när den anslutna TV:n har bredbildsformatet 16:9. “16:9” är
det enda alternativet när upplösningen är satt till 720p, 1080i eller 1080p.
FRANÇAIS
Efter att du gjort inställningar för “Resolution”, “Frame Rate” eller “Aspect
Ratio”, bläddrar du ner till “Apply Changes” och trycker [ ] för att spara
inställningarna. Ett nytt objekt visas i displayen enligt nedan
I Setup Meny kan du anpassa T 785 gentemot den andra utrustningen som
används i ditt system. Om ditt system inte matchar grundinställningen
exakt i den medföljande Snabb Start Guiden, kommer du att behove
använda inställningsmenyn för att konfigurera ingångarna på T 785.
ESPAÑOL
I Setup Meny har följande delar som kan ställas in – Video Setup, Source
Setup, Speaker Setup, Zone Setup, Amplifier Setup, Trigger Setup, Listening
Mode Setup, Display Setup och A/V Presets.
För att navigera genom inställningsmenyn och dess alternativ och
undermenyer, följ dessa riktlinjer i avsnittet ‘Visa skärmmenyn (OSD)’ och
‘Navigering i skärmmenyn (OSD) och hur du gör ändringar.’
ITALIANO
VIDEO SETUP (VIDEOINSTÄLLNING)
Tryck på [ ] för att aktivera den nya upplösningen, eller [ ] för att återgå
till den nuvarande upplösningen. Om man väljer [ ] kommer du att
tillfrågas i en ny meny i displayen enligt nedan.
Tryck på [ ] för att spara den nya inställningen eller [ ] för att avbryta
ändringen. Om du inte trycker på antingen [ ] eller [ ] och låter tiden
gå, kommer ditt val inte att sparas och du behåller den tidigare valda
upplösningen.
VIKTIG INFORMATION
Om du ställer in en upplösning som din (exempelvis 1080p) TV/Monitor
inte kan hantera kommer bilden att bli svart. För att återställa
videoupplösningen trycker du in och håller LISTENING MODE och
TONE DEFEAT intryckta och släpper sedan bägge nu visar menyn och
displayen “Video Reset”. Både “Picture Controls” och “Video Setup”
inställningarna kan återställas till fabriksinställningen efter Video Reset.
BRA ATT VETA
• När du använder komponentvideoutgången kan en standard
upplösning uppkonverteras till max 1080i.
• När “Resolution”är inställt som “Auto” är “Frame Rate” och “Aspect Ratio”
inte tillgängliga som alternative.
DEUTSCH
Denna menyn ger dig möjlighet att ställa in upplösningen på T 785 så att
den motsvarar bilduppdateringen och upplösningen samt bildförhållandet.
NEDERLANDS
Resolution (Upplösning): (Upplösning till display) T 785 har en
utmärkt förmåga att konvertera upp videosignaler med standard
upplösning till högupplösta videosignaler. Beroende på din TV/Monitors
upplösningsförmåga väljer du den upplösning som passar bäst - Auto, 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i och 1080p. När man väljer “Auto” , kommer T
785 automatiskt att välja högsta upplösning som din TV är kompatibel med.
Notera att om din TV är ansluten med Komposit eller S-Video Monitor
utgången måste upplösningen vara 480i eller 576i för att kunna se något.
SVENSKA
РУССКИЙ
Frame Rate (Bilduppdatering): Bilduppdateringen är det antal
gånger per sekund som en bild uppdateras. Beroende på var du bor
och din TVs kapacitet, finns följande olika alternativ att tillgå. (tänk på
att bilduppdateringen är beroende på utsignalens upplösning, Alla
bilduppdateringar är inte valbara för alla upplösningar.)
50Hz: Normalinställning i Europa och store delen av Asien För
inställningar av upplösningarna 576i och 576p är 50Hz det enda
alternativet.
60Hz: Normalinställning i Nordamerika. För inställningar av
upplösningarna 480i och 480p är 60Hz det enda alternativet.
24Hz: Välj detta för filmlika rörelsekarakteristika. “24Hz” kan bara väljas
för 1080p upplösning.
18
hantering
FRANÇAIS
NAMN (NAME)
Ett nytt namn kan ges till källkomponeneten. Exampelvis kan du ge
‘Source 1’ namnet ‘DVD Spelare’ om du anslutit en sådan på den ingången.
Från Setup Menu, trycker du på för att komma in i Source Setup menyn
där du kan justera, dirigera eller ändra följande inställningarna– Source
Setup (Normalvy), Source Setup (Tabellvy) och iPod inställningar.
INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - NORMAL VY
(SOURCE SETUP - NORMAL VIEW)
Om du vill döpa om källans namn bläddrar du till ”Name” och trycker
för att komma till tecknet. Tryck sedan på
för att välja bland de
alfanumeriska tecknen.
Tryck sedan på
för att välja nästa tecken, samtidigt sparar dud et förra
tecknet. Namnet kan vara upp till tolv tecken långt.
ESPAÑOL
INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR (SOURCE SETUP)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
NOTERA
Källa 5 är grundinställningen för iPod. För att ändra källa 5 för att
användas med andra insignaler, går du till ‘iPod Setup’ menyn i ‘Source
Setup’ menyn. I iPod Setup menyn, ställ in ‘Enabled’ till ‘No’ – nu kan du
dirigera källa 5 till andra insignaler som du önskar.
INKOPPLAD (ENABLED)
Man kan koppla på/stänga av en ingång som med denna funktion. Detta är
särskilt användbart när man bara använder ett litet antal ingångar och man
väljer ingång via knapparna på apparatens framsida att kunna hoppa över
de ingångar som inte används.
DEUTSCH
För att ändra eller växla genom de olika källorna, bläddrar du till ‘Source’,
trycker knappen och sedan ENTER eller
för att flytta upp eller ner
bland de olika källorna.
Bläddra till ‘Analog Audio’ och tryck på [ ] och sedan [
] för att
välja och koppla en analog ljudingång till en speciell källa. Det finns tre
alternative – Audio, 7.1 Input eller Off.
När man väljer ‘Audio’ , trycker man och
knapparna för att välja och
koppla ihop ljudingången – 1 till 6, Front och MP.
Välj ‘7.1 Input’ för att välja ljudsignalen genom ‘7.1 kanalsingången’. Om
‘Off’ väljs kommer ingen inkommande analog ljudsignal att väljas till den
aktuella källan .
РУССКИЙ
NoteRA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell källa,
väljer du ‘Off’ I inställningarna för ‘Digital Audio’ för den aktuella källan.
NEDERLANDS
SIGNALKÄLLA (SOURCE)
T 785 är utrustad med tio konfigurerbara signalkällor. Inställnigarna för
varje källa är beroende på de parametrar som finns för den aktuella källan i
källans meny.
ANALOGT LJUD (ANALOG AUDIO)
T 785 har nio analoga ljudingångar inclusive en 7.1 input. Dessa analoga
ingångar - Audio 1, Audio 2, Audio 3, Audio 4, Audio 5, Audio 6, Audio Front,
Audio MP och 7.1 Ingången kan kopplas till valfri källa.
SVENSKA
Source Setup (Normal View) menyn gör det möjligt att ställa in, adressera
eller ändra följande inställningar.
ITALIANO
Det nya namnet kommer att visas såväl i apparatens display som på
skärmmenyn.
För att koppla in eller ur en speciell ingång, bläddra till ‘Enabled’ och tryck
på
knapparna och välj ‘Yes’ eller ‘No’.
19
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
Gain Man kan justera in den relative nivån för varje källa så att alla källor för
samma ljudvolym. På detta sätt behöver man inte justera volymen varje
gang man byter källa. Generellt sätt är det bättre att dämpa nivån för de
starkaste källorna än att höja nivån för de svagare.
Video
Det finns fyra typer an videoingångar som kan väljas för en källa. Dessa är
HDMI, Komponent, S-Video och (Komposit) Video. Det femte alternativet är
‘Off’ vilket innebär att ingen videoingång väljs för den specifika källan.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Bläddra till ‘Gain’, tryck på
mellan -12dB till 12dB.
och sedan
för att bläddra till önskad nivå
Digital Audio
För att få ut full potential ur T 785 och dess digitala kretsar rekommenderar
vi att man företrädesvis använder de digitala ingångarna.
Navigera genom de olika videoingångarna genom att välja med och
sedan
för att stega igenom de olika valmöjligheterna. Följande
videoingångar kan konfigureras:
ITALIANO
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Component Video ➜ Component 1, Component 2, Component 3
S-Video ➜ S-Video 1, S-Video 2, S-Video 3, S-Video 4, S-Video 5, S-Video
Front
Video ➜ Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, Video 5, Video Front
Videoformatkonvertering T 785 är utrustad med en Video Format Konverter. Detta gör det enklare
att koppla in videosignalen mellan din T 785 och din TV Monitor om du
använder flera olika videoformat som exempelvis Komposit (CVBS), S-Video,
och Komponent (YUV). Ändringar i videoformat gör genom att koda om
den analoga videosignalen till en digital signal med en högkvalitativ digital
encoder för att bibehålla den högsta möjliga bildkvaliteten.
DEUTSCH
Det finns tre typer av digitala ljudingångar på T 785 . Desa är HDMI, Optiska
och Koaxiala digitalingångar. Ett fjärde alternativ är ‘Off’ där man stänger av
den digitala insignalen för den aktuella källan.
NEDERLANDS
Den önskade digitala ljudingången för en specific källa kan väljas genom
att bläddra till ‘Digital Audio’, tryck och sedan
för att välja önskad
digitalinsignal. Efter du är klar med att välja typ av digital ljudingång, tryck
och sedan
igen för bekräfta valet.
Det finns elva digitala ljudingångar att välja mellan på T 785. De är följande
HDMI ➜ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
Optical ➜ Optical 1, Optical 2, Optical 3, Optical Front
Coaxial ➜ Coaxial 1, Coaxial 2, Coaxial 3
När den väl ar digitaliserad, kan videoinsignalen också på de andra
Monitor utgångarna inklusive HDMI MONITOR OUT. Följaktligen behöver
du inte koppla in videosignalen på MONITOR OUT (kompositvideo).
Kompositvideosignalen kan ses via HDMI MONITOR OUT vid en upplösning
som är inställd beroende på din TV/Monitors kapacitet. Vissa TV/Monitorer
kommer automatiskt att visa videosignal som 480p/576p om de inte kan
visa 480i/576i.
Om din TV/Monitor inte har en HDMI ingång, väljer du det bästa tillgängliga
videoformat som finns tillgängligt för din TV/Monitor och använd det
som T 785s föredragna Monitor OUT. I de flesta fall kommer det att vara
Komponentvideo, men på vissa äldre TV-apparater kan det innbära att
S-Video är den anslutning som har den högsta kvaliteten.
Se även avsnittet om “VIDEOINSTÄLLNING”.
SVENSKA
NoteRA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell källa,
väljer du ‘Off’ I inställningarna för ‘Digital Audio’ för den aktuella källan.
РУССКИЙ
20
hantering
A/V SNABBVAL (A/V PRESET)
En källa kan få ett eget snabbvalsinställning. De parametrar som kan ställas
in är kommer att gälla för den aktuella källan (se även avsnittet ‘A/V Presets’
för mer information om inställningarna).
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
Source Setup (Table View) (tabell vy)
FRANÇAIS
Bläddra fram till ‘A/V Preset’ och genom att trycka och sedan
knapparna , en källa kan få ett snabvalsnummer mellan 1 till 5.
Source Setup (Table View) visar inställningarna som gjorts i Source Setup
(Normal View) menyn. Alla källinställningarna summeras och visas i
tabellform i Source Setup (Table View).
Dessa kombinationer är beroende på vad som ställts in i ‘Source Setup’ för
‘Trigger 1 Out, Trigger 2 Out eller Trigger 3 Out’ i e Trigger Setup menyn.
Ett annat alternativ ‘None’ där ingen källa är kopplat till någon Trigger Out.
För ‘Trigger Out’ skall vara aktiv och konfigurerbar i ‘Source Setup (Normal
View)’ menyn, se till att göra följande eller notera detta innan:
• I den separata ‘Trigger Setup’ menyn, konfigurera ‘Trigger 1 Out, Trigger
2 Out eller Trigger 3 Out’ till ‘Source Setup.’
• ‘Trigger Out’ visas inte som ett alternativ i Source Setup (Normal View)
menyn om inte den separata ‘Trigger Setup’ meny, ‘Trigger 1 Out, Trigger
2 Out eller Trigger 3 Out’ är konfigurerade till ‘Main, Zone 2, Zone 3,
Zone 4, eller Zone 2+3+4’; utan någon ‘Trigger Out’ port kopplad till
‘Source Setup.’
ESPAÑOL
HÖGTALARINSTÄLLNINGAR (SPEAKER SETUP)
Efter att all annan utrustning anslutits, kommer Speaker Setup menyn att
guida dig till att hantera och ställa in dina högtalare så att du kan få ut det
optimala ljudet i din lyssningsmiljö.
ITALIANO
DEUTSCH
iPod Setup menyn ger dig möjlighet att göra följande inställningar som
associeras med iPod som vald källa:
Enabled (inkopplad) : Välj ‘Yes’ för att använda iPod som källa eller ‘No’
för att inte göra det.
Auto Connect : Välj ‘Yes’ för att automatiskt koppla in och ansluta iPodspelaren som är dockad i den inkopplade NAD iPod dockningsstationen
när källa 5 är vald. Välj ‘No’ om du inte vill använda den automatiska iPod
anslutningen.
Menu Timeout : Ställ in hur länge displayen skall visa ”Now Playing” med
iPod menyn aktiv. För att visa ‘Now Playing’ OSD, skall spelaren pausas
eller spelas innan man går in i iPod menyn. Du kan ställa in ‘Menu Timeout’
mellan 5s till 60s med steg om 5s. M du inte vill att menyn skall släckas
väljer du Off.
NEDERLANDS
Trigger Out ➜ 1 ➜ 2 ➜ 1 + 2 ➜ 3 ➜ 1 + 3 ➜ 2 + 3 ➜ 1+2+ 3
iPod INSTÄLLNING
SVENSKA
Trigger Out
Trigger Out (Trigger utgång) för en specifik källa är beroende på
konfigurationer som gör i en separat meny i ”Trigger Setup” (Se ‘Trigger
Setup’ nedan). Om alla tre tillgängliga Trigger utgångarna är kopplade till
‘Source Setup’ i den separata ‘Trigger Setup’ fönstret, en specifik källa kan ha
följande Trigger Out kombinationer:
Följande är de olika alternativen i Speaker Setup Menyn.
РУССКИЙ
Om man inte vill ha ett snabbval kopplat till källan väljer man ‘None’.
Navigering i Source Setup (Table View) sker med en kombination av
och sedan
knapparna, man har fördelen av att kunna ändra direkt i
inställningarna för ‘Audio, Video, Preset, Trigger och Source Name’ utan att
man behöver gå tillbaka till Source Setup (Normal View) menyn.
21
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION
FRANÇAIS
Det har visat sig att många, om inte de flesta surround anläggningar inte är
korrekt konfigurerade och inställda. Det krävs specialkunskaper och verktyg
som normalanvändaren inte har tillgång till.
ESPAÑOL
Audyssey Auto Setup och Calibration funktionerna i T 785 använder sig av
en mikrofon, tillsammans med en sofistikerad digital elektronik inbyggd
i din T 785, för att automatiskt ställa in och kalibrera T 785 exakt till dina
högtalare och deras placering i din hemmabio.
Audyssey MultEQ XT Rumsakustik Korrigerring
Ljud som reflekteras mot rummets ytor kan störa den rumsliga illusionen
av surroundljudet och även förvränga den tonala balansen av systemet.
Professionella Akustikingenjörer använder ofta akustikplanering på väggar
eller flyttar väggar och högtalare för att förbättra prestanda på ett system,
men för den genomsnittliga hemmabion är detta för dyrt eller inte praktiskt
möjligt.
Audyssey MultEQ XT, använder multipla mätningar från den faktiska
lyssningspositionen och bearbetar denna information med mycket
sofistikerad digital signal processning, är det möjligt att förbehandla
signalen så att väggar i praktiken “försvinner”. Detta skapar en lyssningszon
av familjestorlek där ljudet och rumsinformationen återges korrekt.
MultEQ XT är utvecklat till att tämja rumsakustiken utan att ändra den
tonala karaktären på dina högtalare. Medan tekniken kan få ut det bästa
ur en högtalare kan den inte göra att en dålig högtalare låter som en bra
högtalare.
Anslut Audyssey mikrofonekontakten i frontkontakten MP/MIC ingången
och Audyssey Auto Calibration wizard kommer att guida dig genom en
enkel steg-för-steg konfiguration. När väl inställning och kalibrering är klart,
kommer nästa stora förbättring genom att eliminera akustisk interferens
orsakad av rummet genom att det svänger med dina högtalare.
ITALIANO
MÄTNINGAR SOM GÖRS I FÖRSTA STEGET
Ljudet kalibreras vid lyssningspositionen (på upp till 8 positioner) med
samma mikrofon som används i inställningsproceduren.
DEUTSCH
NEDERLANDS
Följande mätningar utförs:
• Avkänning : Högtalar konfigurationen känns av inklusive antalet
surround högtalare och om det finns subbas och centerkanal anslutna.
• Storlek: T 785 delningsfilter ställs in beroende på varje kanals
frekvenshantering och subbasens delningsfrekvens ställs in automatiskt.
• Nivå: Ljudtrycket för varje högtalare matchas inom 1dB vid mikrofon
placeringen.
• Avstånd: Avståndet ställs in inom 30cm till mikrofonen för varje
högtalares placering.
• Polaritet : Progammet känner av automatiskt om några högtalare inte
är inkopplade med rätt polaritet. Felaktig polaritet försämrar realismen
och surround effekten.
Detta är en inställning som normalt gör en gång om inte högtalarna flyttas
eller byts ut, i så fall får man köra programmet en gång till.
SVENSKA
РУССКИЙ
22
En speciell testton skickas till respektive högtalare och datan lagras i minnet
på T 785. Tiden för inställningarna varierar beroende på antalet högtalare.
Efter mätningarna räknar Audyssey fram den ideala systemresponsen för
ditt rum och högtalarkombinatione.
Om det upptäcks några inkonsekvenser eller avvikelser under Audyssey
processen kan det hända att den avbryts eller så visas problem i
skärmmenyn. Ett meddelande visas. Efter att du följt instruktionerna , startar
Audyssey om igen. När mätningarna är klara räknar Audyssey fram den
ideala systemresponsen för ditt rum och högtalarkombinatione.
Notera
Testtonen som skickas ut har hög ljudnivå. Detta kan vara till obehag för
dig eller andra familjemedlemmar och till och med, dina grannar.
hantering
FRANÇAIS
Välj den målkurva du tycker ger det bästa resultatet genom att trycka
på Audyssey knappen på fjärrkontrollen. Den korrigerade MultEQ XT
responsen kan även kopplas förbi om du önskar.
NADs ingenjörer har gjort långtgående forskning inom området
rumsakustik och tillsammans med Audysseys ingenjörer har man skapat
vad vi tror är det ideala rumsresponskurvan . Vi har inkluderat denna NAD
EQ, tilsammans med en Audyssey utvecklad EQ som de två bästa valen.
Responskurvorna nedan visas för att visa NAD EQ rumskorrektions process.
Vi rekommenderar att du utnyttjar fördelarna med T 785s Audyssey
inställnings funktion för dina högtalarinställningar. Om du istället vill ställa
in dina högtaare manuellt eller om de redan kört Audyssey Auto Calibration
innan men vill göra egna justeringar, så handlar följande avsnitt om
Högtalarkonfiguration, högtalarnivåer och avstånd som du kan följa.
ESPAÑOL
I nästa steg måste en målkurva väljas
Eftersom högtalarkonstruktörer måste utgå från att deras produkter skall
användas i hemmamiljö är de anpassade att fungera i denna miljö. Det
antas att rummet lägger till lite bas och absorberar en del diskantenergi.
Så resultatet om vi “tar bort väggarna” med rumskorrektionen och ställer
in högtalarna för rak frekvensgång kommer ljudet att vara för ljust och låta
svagt i basen.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
NOTERA
Om du gör manuella inställningar för dina högtalare kan tidigare
gjorda inställningar med Audyssey återställas genom att åter justera de
inställningar som är markerade med en asterisk.
DEUTSCH
Inverterat korrektionsfilter uträknat av NAD T 785
ITALIANO
Rumsrespons matt med Audyssey mikrofonen
Korrigerad rumsrespons
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
Flat EQ är det tredje alternativet, men inte det vi rekommenderar för
lyssning (den är användbar för att verifiera systemprestanda med externa
instrument).
23
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
HÖGTALAR KONFIGURATION (SPEAKER CONFIGURATION)
Högtalarjusteringar kan hanteras och justeras genom att man trycker på
och sedan
knapparna. Ställ in ‘Front,’ ‘Center,’ och ‘Surround’ på “Large,”
“Small” eller “Off” i enlighet med vilka högtalare du har.
FRANÇAIS
‘Back’ hagtalarna kan vara antingen en eller två högtalare. Ställ in ‘Back’ på
antingen 1 eller 2 högtalare efter vad du har. Ställ in ‘Subwoofer’ på “On” eller
“Off,” välj bara “On” om du har en subbas ansluten till T 785s SUBW1 eller
SUBW2 utgång.
ESPAÑOL
ITALIANO
Varje surroundsystem behöver ”bass-management” för att dirigera
lågfrekvensinnehållet från några eller alla kanalerna till de högtalare som är
bäst lämpade för uppgiften. För att denna funktionen skall fungera korrekt
är det väldigt viktigt att du identifierar högtalarnas kapacitet. Vi använder
begreppen ”Small” och ”Large” (och ”Off”), men tänk på att den fysiska
storleken kan vara irrelevant.
• En "Small" högtalare är alla modeller som inte har någon nämnvärd
basrespons under ungefär 200 Hz.
• En "Large" högtalare är alla typer av högtalare med god förmåga att
spela djup bas.
• "Off" innebär att den högtalaren inte finns i systemet. Det kan till
exempel vara att du inte har några bakhögtalare inkopplade, i så fall
skall du ställa in <Surr Back > som "Off".
Beroende på relationen mellan högtalarna, finns det följande möjligheter
för högtalarna:
Front
Vänster/
Höger
Center
Surr. Vänster/
Höger
DEUTSCH
STOR
STOR
LITEN
AV
STOR
NEDERLANDS
STOR
LITEN
LITEN
AV
STOR
AV
SVENSKA
LITEN
AV
LITEN
LITEN
AV
LITEN
OFF
LITEN
РУССКИЙ
OFF
Surr. Bakre
STOR
LITEN
AV
STOR
LITEN
AV
AV
STOR
LITEN
AV
STOR
LITEN
AV
AV
STOR
LITEN
AV
STOR
LITEN
AV
AV
LITEN
AV
AV
LITEN
OFF
OFF
Subbas 1/2
T 785 medger att du ställer in subbasen på ”On” även om du har ”Large”
fronthögtalare: I det fallet kommer basinnehållet från de kanaler som är
inställda som ”Small” att slussas till både subbasen och till fronthögtalarna;
LFE-kanalens signal kommer bara att skickas till subbasen. I de flesta system
med subbas är ”Small” den bästa inställningen för fronthögtalarna.
Alla högtalares lågfrekvensinnehåll kan justeras inom området 40Hz till 200Hz.
NoteRA
Konfiguratioer som görs i ‘Speaker Setup’ används när de väljs via A/V
Preset inställning. Se även avsnittet ”AV snabbval” för referens.
NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA (SPEAKER LEVELS)
PÅ eller AV
Inställningen av den relativa balansen mellan högtalarna i ditt system är
förmodligen den viktigaste inställningen du kan göra när du konfigurerar
din T 785. För det första gör denna inställningen att surround ljudet återges
med korrekt balans på effekter, musik och dialog så att det återges som
det avsetts. För det andra, om ditt system innehåller en subbas, kommer
nivåinställningen att skapa ett korrekt förhållande mellan volymen på
subbasen och de andra högtalarna.
PÅ
Högtalar konfiguration ovan är ”globala” vilket innebär att de gäller för alla
ingångar och lyssningslägen. Högtalar konfiguration är också en del av T 785s
snabbvalssystem vilket innebär att ett flertal olika inställningar kan lagras för
att enkelt kunna återkallas för olika typer av inspelningar och önskemål.
24
ENHANCED BASS
När en subbas är aktiverad och FRONT högtalar är inställda på LARGE,
kan man också välja ENHANCED BASS. Normalt med högtalare inställda
på LARGE används inte subbasen. Funktionen ENHANCED BASS medger
fullfrekvens för högtalarna och samtidigt använda ett tillskott från subbasen.
Detta är en funktionom man vill uppleva maximal basåtergivning. Tänk
dock på att olika akustiska fenomen kan ge en väldigtojämn frekvensgång i
basen med den här inställningen.
HUR DU ANVÄNDER EN LJUDTRYCKSMÄTARE
Det är möjligt att utföra nivåinställningarna med bara hörseln och ett tränat
öra kan ofta ge godtagbara resultat. Det kan dock vara svårt att med de
de skillnader i klangfärg det är mellan front, center, surround och subbas
att göra en korrekt inställning med bara hörseln. Därför rekommenderar
vi att man inskaffar en enkel ljudtrycksmätare för detta ändamål. Det är
en snabb, enkel och pålitlig procedur. Det är en bra investering och är
användbart i många ljudsammanhang. Kalibrerering av ditt system med
en ljudtrycksmätare låter dig också att ställa in ljudnivån så att nolläget på
volymkontrollen motsvarar ljudnivån på en riktig, kommersiell biograf. (Du
kan givetvis ställa in volymkontrollen på vilket läge du vill, när som helst.)
hantering
Nu kan du använda fjärrkontrollens
knappar för att justera nivån på
bruset på den kanal som spelas så den får önskad nivå (Det är oftast enklas
att börja med den vänstra fronthögtalaren). Nivån ”level offset” till höger
ändras i steg om 1 dB med ±12 dB justerområde. Tryck på ‘ENTER’ för att
justera nästa högtalare.
NoteRA
Om du justerar efter hörseln är det bästa att välja en av högtalarna som
referens, förslagsvis center, och justera efter den tills alla högtalarna
låter lika starkt.
FRANÇAIS
HUR DU REGLERAR VOLYMEN
Du kan lämna ‘Test’ läget när som helst genom att trycka på knappen
så återgår till ‘Speaker Setup’ menyn. Du kan även trycka på ”Test” för att
avbryta ‘Test’ läget.
Utöver Volymratten, kan man använda HTRC 1s VOL
för att justera
huvudvolymen på T 785 vilket höjer och sänker volymen i alla kanaler. En
kort knapptryckning kommer att ändra inställningen på volymen med 1 dB
steg, Om du håller ner någon av <Volume upp/ner> knapparna kommer
master-volumymen att regleras till man släpper knappen.
Eftersom det mellan olika inspelningar varierar stort i ljudnivå så finns
det inga riktlinjer för vilken inställning du skall ha på volymkontrollen. En
inställning på -20 dB för en CD kan låta lika starkt som en annan skiva låter
med inställningen -10 dB.
T 785 återgår alltid till den senast använda volyminställningen när man sätter på
den. Men om den senaste inställningen var högre än -20 dB kommer T 785 att
starta på -20 dB. Detta förhindrar plötsliga, höga ljudnivåer.
Hur du stänger av ljudet (MUTING)
Du kan dämpa ljudet helt med <Mute> knappen. Denna funktionen kan
alltid användas oavsett inställningarna.
NoteRA
• Om du ändrar ljudtypsläge eller val av signalkälla påverkar detta inte
muting-funktionen.
• Om du reglerar master-volymen via HTRC 1 eller ratten på apparatens
framsida kopplar ur mute-funktionen.
РУССКИЙ
NoteRA
• Alla högtalare måste stå på den plats där det är tänkt att de skall stå
innan nivåinställningen görs.
• Din subbas (om en sådan ingår i systemet) skall vara inställd med dess
inbyggda delningsfilter/nivåjustering på noll (ingen reglering) och
ställ in delningsfrekvensen på högsta värde tom du använder T 785s
SUBWOOFER utgång.
• Beroende på akustiken i rummet kommer att par matchade högtalare
inte nödvändigtvis (front; surround; bakre) inte justeras till exakt samma
nivå.
DEUTSCH
För att få samma värde på ljudmätaren (eller upplevda ljudstyrka), använder
du
knapparna för att justera nivån för högtalaren.
ESPAÑOL
Inställning av högtalaravstånd
I menyn ‘Speaker Distance’ använder du
knapparna för att individuellt
ställa in Front Left, Center, Front Right, Surround Right, Back Right, Back
Left, Surround Left och Subwoofer till de avstånd som du har till din
lyssningsposition från framsidan på respective högtalare. Avstånden kan vara
upp till 9,1m eller 30 fot.
Högtalaravståndet kan visas i antingen fot eller meter, vilket kan ställas in i
‘Unit of Measure’ menyn.
ITALIANO
Inställning av högtalarnivåer i testläget
Tryck på HTRC 1s [Test] knapp för att aktivera T 785s testsignal för inställning
av högtalarnivåer. Du kommer att höra ett ljud, inte helt olikt vågbrus när
du växlar mellan de olika högtalarkanalerna (‘test’ visas i den högra sidan av
högtalaren i displayen), med början av Front vänster. (Om inte testsignalen
hörs bör du kolla dina högtalaranslutningar och dina inställningar i “Speaker
Setup” menyn)
Ett surroundsystems tidfördröjning är en subtil men viktig effekt för att
ge en trovärdig återgivning. Genom att ställa in avståndet mellan varje
högtalare och lyssningspositionen i T 785 kommer den automatiskt att
räkna ut rätt tidsfördröjning för varje kanal. Detta optimerar ljudbilden och
taluppfattbarheten, och närvarokänslan. Ställ in dimensionerna med en
noggrannhet på 30 cm.
NEDERLANDS
Denna 75 dB SPL punkt är den ”officiella” biograf referensnivå. Det finns inga
lagar som kräver att man använder denna nivån och den kan upplevas för
hög i de flesta hemmabio sammanhang. I de flesta fall upplevs istället 70 dB
SPL mera användbart.
HÖGTALARAVSTÅND (SPEAKER DISTANCE)
SVENSKA
Ljudtrycksmätaren skall du placeras vid din huvudsakliga lyssningsposition
ungefär i öronhöjd på en sittande lyssnare. Lättast är att använda ett
kamerastativ men med lite tejp och till exempel en golvlampa kan man
också få bra resultat. Se bara till att det inte finns några stora akustiskt
reflekterand ytor finns i näherten eller ivägen för mätaren. Rikta mätaren
med mikrofonen (vanligtvis i ena änden) så att den pekar rakt upp i taket
(inte framåt mot högtalaren) och se till att skala ”C” är inställd. För att
kalibrera ditt system så att det ger, mätaren skall ställas in på 75 dB SPL.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
25
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
Inställning av kanalnivåer under gång
FRANÇAIS
Du kan göra tillfälliga ändringar av de relativa nivåerna på center, surround och
subbasutgångarna medan du spelar. Detta kan vara användbart i ett flertal
fall, till exempel för att höja nivån (eller sänka) på dialogen i en film genom
att höja (eller sänka) centerkanalens nivå. Ett annat fall kan vara att minska på
den djupaste basen (eller öka djupbasen) genom att sänka nivån (eller höja) i
subbasen utan att gå igenom menyerna.
ESPAÑOL
Du använder fjärrkontrollens [Surr.], [Center], och [Sub]
kanpparna
som ger direkt tillgång till kanalerna, inom ett område på ±6 dB.
Surround back kanalerna justeras ihop med surroundkanalerna.
NoteRA
Nivåinställningar läggs till/dras ifrån de nivåerna som är inställda i
efter kaliberingen som gjorts vid installationen. Om du väljer något av
snabbvalen kommer de nivåer som är inställda för snabbvalet att ställas in
istället. Det gör också att T 785 lämnar de nivåer som ställts in via audyssey
auto calibration.
Mode (inställninglägen)
Zone 3 och Zone 4 kan konfigureras i två olika lägen – Record Out och
Zone (enbart ljud). Om det valda läget är Record Out, är ljudet och den
föredragna videosignalen för den önskade källan direkt skickade till den
valda Ljud/Video utgången (Se avsnitt 5. AUDIO 3-4 OUT / VIDEO 3-4 OUT /
S-VIDEO 3-4 OUT i delen om APPARATENS BAKSIDA.) När Zone 3 eller Zone
4 är inställd på ‘Record Out’ läget , är de inte tillgängliga i ‘Zone Controls’
avsnittet i huvudmenyn.
‘Record Out’ inställningen är bäst om du skall göra inspelningar med en
videobandspelare eller liknande apparat. Denna inställningen används
också för multi-zoninstallationer med passiva ‘impedanamatchade ’
volymkontroller. Besök din NAD handlare för specifik information om hur du
integrerar din NAD Receiver i ett multirum ljuddistributions system.
Zone 2 och Zone 3 ‘Volume’ fungerar på samma sätt som för Zone 2 med
‘Mode’ inställt som ‘Zone (Audio Only).’
Se även avsnittet ‘Zone Controls’ vid Huvudmeny.
Notera
ZR 4 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 .
FÖRSTÄRKARINSTÄLLNINGAR (AMPLIFIER SETUP)
ITALIANO
ZON INSTÄLLNINGAR (ZONE SETUP)
DEUTSCH
NEDERLANDS
Zonfunktionen gör att man kan samtidigt i olika zoner i huset uppleva olika
ljud och videokällor från de olika källor som gör tillgängliga såväl som Front
Input, Media Player och Tuner.
T 785 har tre konfigurerbara Zoner – Zone 2, Zone 3 och Zone 4. Använd
en kombination av eller ENTER och
knapparna för att navigera
genom de olika Zone Setup menyparametrarna.
SVENSKA
Volym
Zone 2 har Fixed (fast) och Variable (varierbar) volymkontroll. När man
ställt in ‘Variable’ och när skärmmenyn för ‘Zone Controls’, kan man justera
Zone 2 Volyminställningen med HTRC 1s [
] knapparna eller
motsvarande knappar på apparatens framsida eller via ZR 4s [VOL
].
Å andra sidan om Volume är inställd på ‘Fixed,’ är Zone 2 Volume satt
till en förutbestämd dB nivå då kan volymen bara regleras via den
volymkontrollen på den separata förstärkaren i den zonen som signalen
matas till.
РУССКИЙ
26
Om surround back högtalarna inte används i huvudzonen kan
förstärkarkanalerna användas till Main back, Main Front (Bi-Amp) och
multizon användande.
Surround Back förstärkaren kan konfigureras med följande inställningar
• Main Back: Används som surround back högtalare.
• Main Front (Bi-Amp): Fungerar som bi-ampläge för Fronthögtalarna
(Vänster och Höger) då återges ljudet till dessa kanaler.
• Zone 2: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 2
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
• Zone 3: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 3
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
• Zone 4: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 4
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
hantering
INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN (LISTENING MODE SETUP)
T 785 har tre konfigurerbara +12V DC Trigger utgångar som kan användas
till att aktivera en apparat eller ett system som den kopplats till. En Trigger
Ingång finns också för att kunna sätta på den länk den är associerad till .
Använd en kombination av eller ENTER och
knappar för att navigera
genom de olika Trigger Setup menyparametrarna .
T 785 har ett flertal lyssningsläges alternativ och de kan oftast konfigureras.
Dessa kan återge ett flertal olika ljudeffekter beroende på innehållet på
den källa som spelas. Använd en kombination av eller ENTER och
knappar för att navigera genom de olika inställningarna.
DEUTSCH
DOLBY
Dolby Digital är ett multikanals digitalt signalformat utvecklat av Dolby
laboratories. Sklivor med “DOLBY/Digital” symbolen är inspelade med upp
till 5.1 kanaler digitala signaler. Systemet ger mycket bättre ljudkvalitet
avseende dynamik och rumslig iinformation än Dolby Surround.
Delay (tidsfördröjning)
Man kan styra om det skall finnas +12V DC på Trigger Out. Om man önskar
+12V DC utan fördröjning på Trigger Out sätter man värdet för Delay till 0s.
Annars kan man välja mellan 1s till 15s.
En Dolby Digital ljudingång kan konfigureras till sitt format enligt följande
Stereo: Om det detekteras en Dolby stereo ljudsignal, då kan man göra
det till en inställning som en av de följande grundinställningar – Pro
Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music eller None.
Surround: Om det detekteras en Dolby surround ljudsignal, då kan
man göra det till en inställning som en av de följande grundinställningar
– Surround EX, PLIIx Movie, and PLIIx Music, Stereo Downmix eller
None.
None: Om man väljer ‘None’ kommer Dolby Digital signalen att väljas
som ‘Stereo’ eller ‘Surround’ inställningarna som gör för ‘PCM’ alternativet.
Se avsnittet nedan angående ‘PCM’.
SVENSKA
Auto Trigger IN
Auto Trigger IN gör så att externa systemkontroller kan växla den
associerade delaen av T 785 från ‘Standby’ till ‘On’ och vice versa. När
TRIGGER omkopplaren på apparatens baksida är satt till AUTO, kommer
en +12V DC insignal vid Trigger IN att sätta på den delen där Trigger IN är
inkopplad,
Main : Från standbyläge, T 785 sätt på när +12V DC kommer på Trigger IN.
ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4 : Vald Zon sätts på när +12V DC kommer på
Trigger IN.
Alla : Main, Zone 2, Zone 3 och Zone 4 som beskrivs ovan kommer att
aktiveras med +12V DC på Trigger IN.
ITALIANO
Listening Modes (lyssningslägen)
Ljudformatet som upptäcks av den valda källan kan be automatiskt
konfigureras och processas genom följande alternativ:
NEDERLANDS
Trigger Out
Triggers är lågvolts asignaler som används till att sätta på och stänga
av andra, kompatibla, apparater. T 785s tre +12V DC Trigger utgångar
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out och Trigger 3 Out) är beronede på vilka lägen
de är associerade till. Det finns sex alternativ där +12V DC utgången kan
associeras till , dessa är – Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 och
Source Setup.
Main : +12V DC är tillgängligt vid den valda Trigger utgången när T 785
är pålsagen.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 : När tillämplig Zon är påslagen,
skickas +12V DC ut på vald Trigger Out.
Inställning av signalkällorna : Om Trigger utgången är länkad till
‘Source Setup,’ Finns det +12V DC på Trigger utgången när den valda
källan valts. Se även det separata avsnittet om ‘Trigger Out’ i Source
Setup (Normal View) avsnittet.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
TRIGGER INSTÄLLNINGAR (TRIGGER SETUP)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
РУССКИЙ
VARNING!
Om Auto Trigger IN i Trigger inställningsmenyn är inställd på ‘Main’ eller ‘All’ och TRIGGER omkopplaren är satt i ‘AUTO’ läge, kommer STANDBY
knappen på apparatens framsida och den motsvarande ON/OFF
funktionen på HTRC 1 fjärrkontrollen att vara förbikopplade och denna
funktion hanteras av en extern apparat istället. Koppla om TRIGGER till ‘OFF’ för att använda de normal ON/OFF funktionen.
Se även avsnitt 12. +12 V TRIGGER OUT, TRIGGER IN, TRIGGER AUTO/OFF’
på REAR PANEL avsnittet så väl som ‘Trigger Out’ avsnittet i ‘Source Setup
(Normal View).’
27
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
FRANÇAIS
DOLBY DIGITAL PLUS
Dolby Digital Plus är nästa generations ljudteknologi för media och
programinnehåll med hög upplösning. Med Dolby Digital Plus får du
mångkanalljud med upp till 7.1 kanaler och med stöd för många olika typer av
program i en bitström med upp till 6 Mbps och med maximalt 3 Mbps på HD
DVD och 1.7 Mbps på Blu-ray skivor. Den lämnar en Dolby Digital bitström för
avspelning på existerande Dolby Digital system. Dolby Digital Plus kan korrekt
återge det ljud som regissören och producenten tänkt sig från början.
Det innehåller också multikanals ljud med diskreta kanalutgångar, interaktiv
mixning och strömningskapacitet på avancerade system. Det finns stöd för
High-Definition Media Interface (HDMI), vilket innebär att högupplöst ljud
och bild överförs med en enda kabel.
ESPAÑOL
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD är en förlustfri kodningsteknik utvecklad för högupplösta
optiska medium. Dolby TrueHD ger ett tilltalande ljud som är helt identiskt
med studioförlagan, detta öppnar för möjligheten för högupplöst
underhållning på nästa generations optiska medium.
ITALIANO
Standarden har stöd för upp till 18 Mbps och spelar in upp till 8
fullfrekvenskanaler individuellt med 24-bit/96 kHz ljud. Det finns också
stöd för heltäckande metadata inklusive dialognormalisering och kontroll
av dynamikomfånget. Det finns stöd för High-Definition Media Interface
(HDMI), vilket innebär att högupplöst ljud och bild överförs med en enda
kabel. HD DVD och Blu-ray standarderna har för närvarande begränsningar
av det totala antalet ljudkanaler till max åtta, medan Dolby Digital Plus och
Dolby TrueHD har stöd för mer än åtta ljudkanaler. Notera att T 785 endast
stöder 7.1 kanaler.
DEUTSCH
DOLBY DIGITAL EX
Genom att använda en Matris avkodare skapar denna metoden en bakre
surroundkanal (kallas också “surround center”) genom att extrahera
information ur de bägge surroundkanalerna och ge Surround i 6.1. Denna
metod skall väljas med källor som har “DOLBY/Digital -EX” symbolen på sig,
inspelade i Dolby Digital Surround EX.
DTS
Digital Theater System Digital Surround (kallas DTS) är ett multikanals
digitalt signalformat som innehåller mer data än Dolby Digital. Även
om Dolby Digital och DTS båda är 5.1 kanals media format, så har
skivor med markeringen “DTS ” teoretiskt bättre ljudkvalitet tack vare en
lägre ljudkompressionen. Detta medför en bättre dynamik, och bättre
upplösning, vilket ger en fantastisk ljudkvalitet.
En DTS ljudsignal kan konfigureras relativt sitt format enligt följande
Stereo: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra det till
en inställning som en av de följande grundinställningar - NEO:6 Cinema,
NEO:6 Music eller None.
Surround: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra
det till en inställning som en av de följande grundinställningar - NEO:6
Cinema, NEO:6 Music, Stereo Downmix eller None.
None: Om man väljer ‘None’ kommer DTS signalen att väljas som
‘Stereo’ eller ‘Surround’ inställningarna som gör för ‘PCM’ alternativet. Se
avsnittet nedan angående ‘PCM’.
Om ‘None’ (Ingen) väljs kommer DTS signalen följa ‘Digital’ inställningen
gjord i ‘Other’ alternativet i denna menydel. Se avsnittet nedan angående
‘Other.’
Notera:
Vi hänvisar till avsnittet ‘Listening Mode’ i avsnittet Huvudmeny för en
beskrivning av Stereo Downmix och DTS Neo:6 surround lägena.
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) är en standard audio signal konverterad med
lite eller ingen kompression. Om man väljer ‘None’ för något av Dolby eller
DTS alternativen ovan kommer ‘PCM’ alternativet att ge följande
Stereo: Den detekterade stereo audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx
Music, NEO:6 Cinema, NEO:6 Music EARS, Enhanced Stereo eller None.
Surround: Den detekterade surround audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - PLIIx Movie, PLIIx Music,
NEO:6 Music, NEO:6 Cinema, Stereo Downmix eller None.
NEDERLANDS
Med den extra kanalen får du förbättrad dynamik och bättre
rumsåtergivning. Om mediat är inspelat i Dolby Digital EX kodas av med
en Digital EX dekoder, kommer formatet att kännas igen automatiskt, och
Dolby Digital EX läget väljs. Dock kan vissa media inspelade i Dolby Digital
EX kännas av som vanliga Dolby Digital media källor. I dessa fall kan man
välja Dolby Digital EX manuellt.
ANALOG
Om insignalen är en analog signal, kan något av de följande
surroundlägena grundinställas - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music, NEO: 6
Cinema, NEO: 6 Music, EARS, Enhanced Stereo, Analog Bypass eller None.
NoteRA
Var vänlig och läs avsnittet ‘Listening Mode’ i Huvudmeny avsnittet för en
beskrivning av Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music och Stereo Downmix
lägena.
Notera
Allaldessa Listening Modes för ‘Dolby Digital,’ DTS’, ‘Dolby Digital’, ‘DTS’,
‘PCM’ och ‘Analog’ kan ändras direkt genom att trycka på ‘Listening
Mode’ knappen på apparatens framsida eller genom ‘Listening Mode’
alternativet i huvudmenyn . Det valda ljudformatet visas i sin inställning
i ‘Listening Mode Setup.’
SVENSKA
РУССКИЙ
28
hantering
DTS INSTÄLLNING (DTS SETUP)
DTS - ES EXTENDED SURROUND ™ (DTS ES)
Detta nya multikanalsformat ger en klart bättre 360° rumsupplevelse tack
vare fler surroundkanaler. Det har en hög kompatibilitet med det vanliga
DTS formatet.
Utöver de vanliga 5.1 kanalerna, har det utökade DTS-ES Surroundformatet
en bakre surroundhögtalare (kallas ibland för “surround center”), vilket ger
totalt 6.1 kanaler. DTS-ES Surround är två olika format, med olika metoder
för inspelning av surroundsignaler enligt nedan:
DTS-ES™ DISCRETE 6.1
Eftersom de 6.1 ljudkanalerna (inkluderande den bakre kanalen) är helt
oberoende av varandra, är det möjligt att skapa ljudeffekter som rör sig fritt
mellan alla högtalarna i 360 grader runt lyssnaren.
Dem maximala kvaliteten får man om en sådan signal spelas upp på en
dekoder med DTS-ES avkodning. När man spelar upp en sådan signal på en
”vanlig” DTS dekoder kommer den bakre surroundkanalen att mixas ned i
höger och vänster surroundkanaler i surroundsystemet. På så sätt förloras
ingen del av signalen.
FRANÇAIS
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
I denna menyn kan man justera Dynamic Range Control för DTS Digital
Surround såväl som inställningarna för DTS Neo: 6 Music.
Dyn Range Ctrl (Styrning av dynamikomfånget): Detta är
samma konfigurering av dynamikomfånget som beskrivs ovan i Dolby
Inställningarna, den enda skillnaden är att nu är formatet DTS.
DTS Neo:6 Music: Se även beskrivningen av ‘NEO:6 Music’ under
‘INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN’ avsnittet ‘HANTERING - HUR DU
ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY’.
ESPAÑOL
I denna menyn, Dolby Digitals Dynamic Range Control kan justeras såväl
som inställningarna för Dolby Digital Pro Logic IIx Music.
Dyn Range Ctrl (Styrning av dynamikomfånget): Du kan ställa
in den effektiva dynamikomfånget (subjectivt mellan mjukt till högt)
för avspelning av Dolby Digital ljudspår. För full bioeffekt skall du
välja 100%, som är grundinställningen. Inställningarna 75%, 50%, och
25% reducerar dynamikomfånget progressivt, genom att svaga ljud
jämförelsevis starkare och dämpar de starkaste partierna. Inställningen
25% ger det minsta dynamik omfånget och lämpar sig bäst för bruk
sent på natten eller vid andra tillfällen då du vill ha maximal tydlighet på
dialog samtidigt som den maximala volymen minskas.
Dolby Pro Logic IIx Music: Se även beskrivningen av ‘PLIIx Music’
under ‘INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN’ avsnittet ‘HANTERING - HUR DU
ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY’.
DTS-HD MASTER AUDIO
DTS-HD Master Audio är en teknologi som ger ljud av masterkvalitet,
inspelade utan dataförlust med full ljudkvalitet. DTS-HD Master Audio
fungerar för många olika datahastigheter upp till 24.5 Mbps för Blu-ray
formatet, 18.0 Mbps för HD-DVD formatet, vilket överträffar ljudet för
standard DVD med bred kvalitet. Dessa höga datahastigheter ger möjlighet
för förlustfri överföringar på upp till 96 kHz/24-bit 7.1-kanals ljud utan
att den ursprungliga ljudkvaliteten försämras. DTS-HD Master Audio
är e oersättlig teknologi som kan reproducera ljudet troget skaparens
intentioner för musik och film.
ITALIANO
DTS Surround lägen
Följande instruktioner handlar om vidare beskrivningar av DTS surround
lägena.
DEUTSCH
DOLBY INSTÄLLNING (DOLBY SETUP)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
29
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
FRANÇAIS
DTS - ES™ MATRIX 6.1
I detta formatet kodas den bakre surroundkanalen in i den högra och
den vänstra surroundkanalerna.Under avspelningen avkodas signalen ur
höger och vänster surroundkanalerna och återges i den mittersta bakre
surroundkanalen.
Eftersom formatet är 100% kompatibelt med det vanliga DTS formatet,
kan DTS-ES Matrix 6.1 formatets effekt också fås från källor med DTS-ES 5.1
signaler.
Naturligtvis, är det även möjligt att återge från en DTS 5.1 kanals avkodare,
signaler inspelade i DTS-ES 6.1. När en DTS-ES dekoder avkodar ett diskret
DTS-ES 6.1 eller Matrix 6.1, kommer dessa format att kännas av och den
optimala Surroundläget väljs.
Men vissa DTS-ES Matrix 6.1 skivor kan bli felaktigt tas för DTS. I sådana fall
bör DTS-ES Matrix-läget väljas manuellt för att det skall återges korrekt.
ESPAÑOL
ITALIANO
DTS NEO: 6™ SURROUND
Detta läget används till vanliga 2-kanals inspelningar som exempelvis
digital PCM eller analoga stereosignaler. De skickas en högprecisions digital
matrisavkodare som används för DTS-ES Matrix 6.1, för att ge 6.1-kanals
återgivning. DTS Neo: 6 surround inkluderar två lägen för att välja den
optimala avkodningen:
DTS NEO: 6 CINEMA: Detta är den bästa metoden för filmljudspår.
Avkodningen sker genom att förstärka skillnaderna mellan kanalerna för
att skapa samma atmosfär med 2-kanalsljud, som med 6.1-kanals källor.
DTS NEO: 6 MUSIC: Används främst till musikåtergivning. Den högra
och den vänstra frontkanalena går inte igenom dekodern och återges
direkt så att ingen ljudkvalitet förloras. Ljudet som skickas till höger
surround, vänster surround, center och den bakre surroundkanalen ger
bara ett naturligt tillskott och utökar ljudbilden.
ENHNACED STEREO
DEUTSCH
Se även beskrivningen av ‘ENHANCED STEREO’ under ‘LYSSNINGSLÄGE’
avsnittet ‘HANTERING - HUR DU ANVÄNDER T 785 – HUVUDMENY
Display Setup
Displayen på apparatens framsida och On-Screen Displayen (OSD) kan
visas på olika sätt genom att navigera igenom de olika parametrarna
i ‘Display Setup’ menyn. Använd en kombination av eller ENTER
och
knapparna för att navigera genom de olika Display Setup
menyparametrarna .
Notera
Konfigurationer som görs i ‘Display Setup’ används när de väljs via A/V
Preset inställning. Se även avsnittet nedan om ‘AV Presets.’
NEDERLANDS
Display på apparatens framsida:
Display : Välj ‘On’ för att visa alla tillämpliga data eller tecken i displayen. Inget
kommer att visas i displayen om ‘Temp’ väljs. Med inställningen ‘Temp’ kommer
istället alla ändringar som görs via knapparna på apparatens framsida eller
motsvarande knappar på fjärrkontrollen att visas i displayen tillfälligt för att sedan
försvinna. Notera att alla aktiva Zoner kommer att visas kontinuerligt i displayen,
även om den är i ”Temp”-läge.
Dimmer : Man kan reglera ljusstyrka i displayen genom att ställa in Dimmer
till ‘Dim’. Om du vill återställa ljusstyrkan ändrar du inställningen till ”Bright”.
Line 1 (Rad 1), Line 2 (Rad 2) : I displayen har du två rader med data och
text. Rad 2 är raden med tecken i den nedre delen av displayen medan
direct ovan finns Rad 1. För bägge raderna kan man välja vad som skall visas
bland följande alternativ:
Main Source : Visar den aktuella källan.
Volume : Visar volyminställningen
Listening Mode (lyssningsläge): Visar valt lyssningsläge.
Audio Src Format : Visar den aktiva källand ljudformat.
Audio Codec (Ljud Codec): Visar formatet på dataströmmen på
ingången som exempelvis Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio och andra format.
Video Mode (Video Läget): Visar videoupplösningen för den
aktiva ingången. Detaljer som visas inkluderar videoupplösning
och bildfrekvens. För en bättre förståelse av dessa videodata kan du
kontakta din NAD specialist eller distributörens tekniska avdelning.
Zone 2, Zone 3, Zone 4 : Vald källa för den aktuella källan visas.
Off : Välj ‘Off’ om man inte vill visa något på den aktuella raden.
SVENSKA
Temp Line : Välj mellan rad 1 och rad 2 som önskad rad där displayen
bara skall visa information tillfälligt, om ”Temp” skall visas enligt ”Display”
alternativen som beskrivs ovan.
SKÄRMMENYER (OSD)
Temp disp: Detta betyder att skärmmenyerna visas temporärt på
videoutgången när någon av knapparana på appatratens framsida eller på
fjärrkontrollen används. Sätt den på ”On” om det önskas att den visas i din
monitor/TV; annars väljer du ”Off”.
РУССКИЙ
30
hantering
A/V Presets
EXEMPEL PÅ PROCEDUR FÖR ATT LAGRA A/V SNABBVAL
1 Gör för st dina inställningar för följande alternativ (du hittar dem under
sina respektive menyer).
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ITALIANO
Hur man skapar snabbval Att skapa ett snabbval handlar helt enkelt om att lagra en komplett
uppsättning parametrar som gjorts i ‘Listening Mode,’ ‘DSP Options’, ‘Tone
Controls’ och ‘Picture Controls’ som görs via ‘Main Menu’ och ‘Speaker Setup’
och ‘Display Setup’ som konfigureras via ‘Setup Menu.’
Bläddra till ‘A/V Presets’ med
knapparna för att spara parametrarna
som ett snabbval. Välj ett snabbvalsnummer genom att trycka på
knapparna, du kan selektivt inkludera i ditt snabbval vilka som helst av de
nämnda parametrarna och sedan välja ‘Yes’. Om du bestämmer dig för att
inte inkludera vissa parametrar väljer du ‘No’ för dessa.
DSP Options (DSP Alternative) : 5ms
Tone Controls (Tonkontroller): Tone Defeat: On (På)
DEUTSCH
Detta är ett enkelt men användbart och flexibelt system som ger dig
möjlighet att göra specialinställningar för olika ändamål och kunna ställa
in dem med enkla knapptryckningar. Parametrarna för ‘Listening Mode,’
‘DSP Options’, ‘Tone Controls’ och ‘Picture Controls’ som nås via ‘Main Menu’
tillsammans med ‘Speaker Setup’ och ‘Display Setup’ och kan konfigureras
med ‘Setup Menu’ lagras tillsammans som ett snabbval.
Du kan skapa ett snabbval för optimerat för popmusik, ett annat för klassisk
musik eller snabbval som motsvarar olika familjemedlemmars preferenser.
Andra alternativ kan vara hemmabioåtergivning med realistiska ljudnivåer
och ett annat för att se på filmer sent på natten. Med varje snabbvals
surroundläge, kanalnivåer och högtalaruppställning finjusterat efter varje
scenario eller preferenser.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
(Lyssningsläge): Stereo
NEDERLANDS
För att nu spara inställningarna för det önskade snabbvalsnumret, bläddrar du
ner till ‘Save Current Setup to Preset’ och trycker på knappen. If du väljer att
ladda grundinställningarna istället , bläddrar du ner till ‘Load Defaults to Preset’
och trycker sdan på knappen för att ladda grundisntällningarna istället.
Utöver inställningarna för de olika parametrarna kan man även ge
snabbvalet ett eget namn. Det nya namnet kommer att visas såväl i
apparatens display som på skärmmenyn.
Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Listening Mode”
Om du vill döpa om snabbvalets namn bläddrar du till ”Name” och trycker
för att komma till tecknet. Tryck sedan på
för att välja bland de
alfanumeriska tecknen. Tryck sedan på
för att välja nästa tecken,
samtidigt sparar du det förra tecknet.
РУССКИЙ
SVENSKA
Notera
Det valda snabbvalet används tills ett annat snabbval väljs.
31
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
ENGLISH
Picture Controls (Bildkontroller): Aspect Mode (Inställning av
Bildförhållande) - Letterbox
3 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 1” till följande alternativ - använd
[
] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER] för att bekräfta
valet och flytta till nästa inställning
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Speaker Setup (Högtalarinställning): Ifrån Högtalarinställningsmenyn går
du till “Högtalarkonfiguration” undermenyn och ändrar “Subwoofer” från
“On” till “Off”: “Front” ändras till “Large”
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [ ]
för att spara inställningarna på Preset 1. Nedan i skärmenyn visas att
snabbvalet sparas på “Preset 1”.
ITALIANO
När du väljer “Preset 1” med fjärrkontrollen (för HTRC 1, “A/V
PSET” + “1”), kommer inställningarna som sparats för “Preset 1”
(snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn vid Steg 1) kommer att
effektueras för den aktuella signalkällan.
DEUTSCH
4 Nu upprepar du steg 1 igen ovan men denna gang med följande
inställningar
(Lyssningsläge): PLIIx Music
2
NEDERLANDS
Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [ ] för att öppna “A/V Presets” menyn.
SVENSKA
DSP Options (DSP Alternative) : 0ms
РУССКИЙ
32
hantering
6 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 2” till följande alternativ - använd
[
] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER] för att bekräfta
valet och flytta till nästa inställning
FRANÇAIS
Tone Controls (Tonkontroller): Tone Defeat: Off (Av)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY
Notera att “Speaker Setup” är satt till “No”. Vid denna inställning kommer
det inte att finnas några “Speaker Setup” parametrar som ställs in
för “Preset 2”. “Speaker Setup” inställningen som ställs för “Preset 2”
kommer att vara den senaste inställningen som valts, i detta exempel är
det då den “Speaker Setup” som görs i steg 1.
7 Du kan ställa in upp till 5 snabbval. Dessa snabbval kan också ställas in att
gälla varje signalkälla i “Source Setup (Normal View)” fönstret enligt nedan
HUR DU HÄMTAR SNABBVAL
Du kan hämta ett snabbval när du vill via HTRC 1 fjärrkontrollen.
Tryck på HTRC 1s AV PSET knapp och sedan på någon av siffrorna 1-5 för
önskat snabbval. Det valda snabbvalet ersätter inställningarna i maskinen
som gjorts innan (om de finns i systemet).
SVENSKA
I exemplet ovan är inställningarna i “Preset 1” är gjorda för signalkälla 1. När
signalkälla 1 väljs kommer “Preset 1” inställningarna att appliceras på källa
1. Du kan fortfarande ändra inställningarna manuellt för din specifika källa
med en annan snabbvalsinställning genom att trycka på lämpliga knappar
på fjärrkontrollen.
РУССКИЙ
5 Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [ ] för att öppna “A/V Presets” menyn.
NEDERLANDS
DEUTSCH
Picture Controls (Bildkontroller): Aspect Mode (Inställning av
Bildförhållande) - Stretch
ITALIANO
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [ ]
för att spara inställningarna på ”Preset 2”. När du väljer “Preset 2” med
fjärrkontrollen (för HTRC 1, “A/V PSET” + “2”), kommer inställningarna
som sparats för “Preset 2” (snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn
vid Steg 4) kommer att effektueras för den aktuella signalkällan.
ESPAÑOL
Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Volume”
33
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO
T 785s interna AM/FM radiodel erbjuder mycket hög ljudkvalitet från
radioutsändningar. Den mottagning och ljudkvalitet är beroende av
typen av antenner som används, närhet till sändaren, geografi och
väderförhållanden.
FRANÇAIS
OM ANTENNER
Den medföljande bandkabelantennen för FM ansluts till FMantenningången på baksidan med hjälp av den medföljande adaptern. Den
skall sedan spännas ut helt så att den bildar ett ”T”. Denna antenn av typen
”vikt dipol” fungerar vanligen bäst om den riktas vertikalt med ”T-armarna”
utsträckta vågrätt och riktade vinkelrätt mot den önskade sändaren.
Det finns dock inga allmängiltiga ”regler”, och det kan mycket väl hända
att du får det bästa ljudet och det minsta bakgrundsbruset genom att
experimentera fritt med antennplaceringen.
ESPAÑOL
I områden med dålig FM-mottagning kan en utomhusantenn ge
dramatiska kvalitetsförbättringar. Om det är viktigt att kunna lyssna på radio
för dig bör du överväga att anlita en yrkesman för att optimera ditt system.
ITALIANO
VIKTIG INFORMATION
Om det inte anges specifikt på annat ställe, navigering eller val av
AM/FM funktioner som kan göras med en HTRC 1 fjärrkontroll eller
på knapparna på apparatens framsida. Om kontrollknappen eller
ikonknappen som det refereas till finns på HTRC 1 fjärrkontrollen och
på apparatens framsida, då är referensen applicerbar för denna knapp
tillämplig för både HTRC 1 fjärrkontrollen och på apparatens framsida.
Det samma gäller för de motsvarande knapparna.
Den medföljande ramantennen för AM ger vanligen tillfredsställande
mottagning. Du kan dock använda en utomhusantenn för AM för att
förbättra mottagningen. Ta kontakt med en antenninstallatör för mer
information.
DEUTSCH
NOTERA
När man använder HTRC 1 fjärrkontrollen för att utföra AM/FM
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på “TUN”.
MONTERING AV EN AM LOOP ANTENN
NEDERLANDS
SVENSKA
1 Vrid den yttre ramen på antennen.
2 Tryck fast bottnen av ramen i spåret på stativet.
3 Sträck ut kabeln.
HUR DU VÄLJER FREKVENBAND PÅ RADIODELEN
Tryck på [AM/FM/DB] knappen på T 785 apparatens framsida eller
siffertangenten ‘+10’ på HTRC 1 medan AMP eller TUNER är valda bland
apparatknapparna . Varje följande tryck på knapparna bläddrar dig mellan
AM, FM och XM(eller DAB) bandet. Stoppa (genom att släppa knappen) vid
önskad frekvensband.
РУССКИЙ
Inställning av stationer
1 Tryck på TUNE
/
på apparatens framsida kort för att stega upp
eller ner bland FM eller AM frekvensbanden.
2 Tryck och håll intryckt TUNE
eller TUNE
i mer än 2 sekunder för
att självsöka upp eller ner. T 785s radiodel kommer att stanna på första
tillräckligt starka sändaren.
34
3 Efter första tryckningen på ‘TUNER’ (gul text ) vid apparatväljarknapparna
på HTRC 1 för att ställa om fjärrkontrollen till att styra radiofunktionerna.
Trycker du på TUNE
eller TUNE
(gultext) på HTRC 1 – för att
göra en långsam manuell sökning, tryck in och håll intryckt för att starta
automatisk sökning.
DIREKTVAL AV STATIONER
Om du vet din stations frekvens kan du ställa in den direkt .
1 Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan ”Preset” och ”Tune” lägena
(se den nedre raden på displayen). Välj ”Tune” läget.
2 Använd siffertangenterna på fjärrkontrollen, knappa in frekvensen för
stationen. Exempelvis, för att lägga in 104.50MHz, tryck på 1, 0, 4, 5 och
0 eller tryck på 1,0,4,5 och sedan [ENTER].
Hur du använder snabbval för radiostationer
T 785 kan lagra en blandning av dina 40 favorit AM, FM och XM (eller DAB)
radiostationer som snabbval.
1 För att lagra en station, ställer du först in stationen (se ovan), tryck sedan
apparatens framsida MEMORY knapp.
2 Displayen kommer att visa nästa tillgängliga snabbvalsnummer (Preset_
_Free). Om det inte finns fler lediga snabbvalsplatser, kan du skriva över
befintliga snabbvalsnummer genom att trycka på [
] knapparna
(på HTRC 1 eller motsvarande navigationsknappar på apparatens
framsida) för att välja vilket nummer du vill skriva över.
3 Tryck sedan på ‘MEMORY’ knappen en gång för att spara stationen
på det aktuella snabbvalsplatsen , då visas ‘P_ _’ (De tomma tecknen
motsvarar snabbvalsnumret och kan vara allt från ’01’ till ’40’) i
displayen.
4 Tryck på Preset
/
på apparatens framsida för att bläddra stegvis
uppåt eller neråt bland snabbvalen, tryck och håll inne Preset
/
för att bläddra automatiskt upp eller ner. HTRC 1s [Preset
] knappar
fungerar på samma sätt.
Notera
Dessa snabbval skiljer sig från de “globala” snabbvalen som hanterar
apparatens ljudinställningar. Se ‘A/V Presets’ ovan.
DIREKTVAL AV SNABBVAL
Du kan välja ett snabbval direkt.
1 Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan ’Preset’ och ’Tune’ lägena
(se den nedre raden på displayen). Välj ’Preset’ läget.
2 Använd siffertangenterna på fjärrkontrollen, knappa in snabbval.
RADERA ETT SNABBVAL
1 Välj det snabbvalsnummer du vill radera.
2 Tryck in [MEMORY] knappen och tryck sedan på [INFO] knappen
– det lagrade snabbvalet raderas. Snabbvalen kan bara raderas med
knapparna på apparatens framsida.
VÄLJA TUNER mODE
Knappen ”TUNER MODE” på apparatens framsida har två funktioner. I
normalläget lyser ikonerna ”FM Mute” ”FM Stereo” på displayen; du kan bara
lyssna på stationer med stark signal, och bruset mellan stationerna filtreras bort.
Om du trycker på ”TUNER MODE”-knappen igen slocknar ”FM Mute” ”FM
Stereo” - ikonerna på displayen och du kan ta emot avlägsna (och därmed
kanske brusiga) stationer. Om signalnivån på FM-stationen ligger under
tröskelvärdet för FM-stereo får du lägre brus (eftersom mono-FM med
automatik är mindre benäget till brus), även om du då får offra stereoeffekten.
NoteRA
Det går att spara en station på två olika snabbval, ett med TUNER MODE
på och ett med TUNER MODE av.
hantering
HUR DU LYSSNAR PÅ XM RADIO
T 785 är “XM Ready” vilket innebär att man kan koppla till en separat XM
Mini-Tuner CPC-9000 och XM Mini-Tuner Home Dock som inte medföljer,
har den allt som behövs för att lyssna på XM radio. Resten är inbyggt och du
behöver bara skaffa ett abonnemang på XM och din T 785 är sedan klar att
användas för mottagning av XM.
BRA ATT VETA
• När man använder HTRC 1 fjärrkontrollen för att utföra AM/FM
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på ’TUNER’.
• I XM läge och med apparatväljaren inställd på ’TUNER’, HTRC 1s [FM
MUTE] knapp har samma funktion som den på [TUNER MODE] knappen
på apparatens framsida.
• Kontrollera med din NAD handlare om det finns andra XM Mini-Tuners
kompatibla med T 785.
Titta på XM Information
Tryck på ‘INFO’ knappen för att visa XM informationen för den valda kanalen
som exempelvis artistnamn, sångtitel, kategori eller annan text som skickas
ut med utsändningen.
SNABBVAL
Proceduren för att lagra XM kanaler är samma metod som beskrivs i
avsnittet “Inställning av snabbval för radion” i “Hur du Lyssnar på Radio”.
För att hämta en lagrad XM snabbval trycker du på “TUNER MODE” knappen
tills “P_ _” (de tomma tecknen motsvarar snabbvalsnumret) visas i displayen
. Tryck på “PRESET
/ PRESET
” på apparatens framsida eller HTRC 1s
knappar för att bläddra bland lagra snabbval som kan vara en
kombination av AM, FM och XM stationer.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
1 Manuell Inställning : Bläddra med
knapparna för att växla
mellan de olika tillgängliga XM stationerna. Tryck in och håll
för att
bläddra snabbare bland XM stationerna. HTRC 1 knapparna “TUNE
/
TUNE
utför också dessa funktioner.
2 Direktval av stationer : Använd siffertangenterna på HTRC 1, knappa
in direkt de önskade stationsnumrena och de ställs in direkt.
3 Kategori : Växla till “TUNER MODE” tills “CATXM” och motsvarande kategori
visas i displayen. “CATXM” står för de kategorier som kanalerna är grupperade i
– i.e., Country, Rock, Jazz & Blues, etc. Använd
bknapparna för att bläddra
upp och ner bland kategorierna . Efter du valt önskad katergori, fortsätter du
som vid vanlig sökning för XM. Sökningen föregår som vanligt , men bara
inom den valda kategorin. Använd
knapparna för att välja en annan
kategori och sök en ny station.
ITALIANO
Hur du visar RDS Text
När en FM sändning med RDS är inställd kommer efter ett litet tag “RDS”
symbolen att tändas i T 785s frontpanel display och teckenfönstret visar
stationsnamn (PS) text: “-SR P1-” till exempel.
Tryck på frontpanel INFO knappen för att växla mellan stationens namn och
radiotext (RT), om den sänder någon, vilket kan vara en textremsa som rullar
fram med sång- eller artistnamn, eller annan text som stationens finner lämplig
(reklam är inte ovanligt hos kommersiella stationer, telefonnummer och annat).
Inställning av radiostationer
Det finns tre olika sätt att ställa in dina XM kanaler som du vill lyssna på. Se
till att du ställer om din HTRC 1 till att styra “TUNER” innan du gör följande
inställningar. Knapparna
refererar till motsvarande knappar på
HTRC 1. Samma knappar motsvarar navigationsknapparna på “PRESET
/
PRESET
/ TUNE
/ TUNE
.
DEUTSCH
Om RDS
Radio Data System (RDS) ger möjlighet för FM mottagare att visa text som
sändaren lägger ut. T 785 stöder två RDS-lägen, stationsnamn (PS-läge) och
radiotext (RT-läge). Dock sänder inte alla FM stationer RDS signaler, i de flesta
finner du ett antal RDS- stationer men det garanterar inte alla sänder RDS data.
Se även i manualen till din XM radio hur du installerar XM antennen för
optimal mottagning.
NEDERLANDS
HUR DU LÄGGER IN ANVÄNDARNAMN
För att namnge ett snabbval till “NEWS,” följer du nedanstående procedur
(Knapparna som anges är de på apparatens framsida). De motsvarande
knapparna på HTRC 1 utför samma saker.
1 Välj det snabbvalet du vill namnge.
2 Tryck sedan på MEMORY knappen på apparatens framsida och sedan,
inom fem (5) sekunder, trycker du på INFO knappen, även den på
apparatens framsida. Displayen visar en blinkande ruta.
3 Använd PRESET
/
knapparna för att välja första tecknet i
namnet (“N” i den alfabetiska listan)
4 Tryck på [TUNE
] knappen för att välja tecken och förflytta dig till
nästa position. (Tryck på [TUNE
] för att gå tillbaka till föregående
tecken). Upprepa processen för varje tecken i sekvensen.
5 Tryck sedan på MEMORY knappen igen för att lagra namnet och lämna
textinmatningsläget.
Hur du ansluter en XM antenn 1 Koppla in kontakten för XM antennen i motsvarande XM antenningång
på baksidan av T 785.
2 Tryck in och håll ”TUNER MODE” knappen på apparatens framsida för att
kontrollera signalstyrkan för XM kanalen vilket visas i displayen och på
skärmen. Tryck på “TUNER MODE” igen för att lämna signalstyrkeläget.
SVENSKA
HUR DU ANVÄNDER ANVÄNDARNAMN
Man Kan Namnge Radiosnabbvalen Med Namn På Max Åtta Tecken Efter
Eget Tycke. Detta Namnet Visas I Displayen När Man Använder Snabbvalet.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod
РУССКИЙ
VIKTIG INFORMATION
Om det inte anges specifikt på annat ställe, navigering eller val av
XM funktioner som kan göras med en HTRC 1 fjärrkontroll eller på
knapparna på apparatens framsida. Om kontrollknappen eller
ikonknappen som det refereas till finns på HTRC 1 fjärrkontrollen och
på apparatens framsida, då är referensen applicerbar för denna knapp
tillämplig för både HTRC 1 fjärrkontrollen och på apparatens framsida.
Det samma gäller för de motsvarande knapparna.
35
hantering
HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO
HUR DU ANVÄNDER DAB
Fram till nu har analoga radiosignaler som FM eller AM varit utsatta för
ett flertal olika typer av störningar på vägen från sändaren till lyssnaren.
Dessa problem orsakas bland annat av berg, höga byggnader och
väderförhållanden. Med Digital Audio Broadcast (DAB) kan du ta emot
radioprogram med nära nog CD-kvalitet utan irriterande störningar.
När du anslutit NAD DAB Adaptern DB1 som säljs separat till T 785, kan du
använda T 785 för att tae mot DAB sändningar.
1 Bläddra med [AM/FM/DB] knappen tills du kommer till DAB läge.
Displayen visar “No Service List” för att indikera att det inte finns några
avsökta DAB sändningar ännu. Detta är grundläget för DB1.
FRANÇAIS
DAB sändningar använder digitala signaler istället för traditionell analog
teknik, som ger klar mottagning av hög kvalitet. Du kommer att få en stabil
mottagning i princip utan brus och störningar med DAB så länge som du
har bra mottagning.
Med DAB kan lyssnaren bläddra genom en lista av tillgängliga stationer
och sedan direkt välja önskad station. Det finns inget behov längre för att
komma ihåg radiofrekvenser. Alla stationer väljs genom att välja dess namn.
ESPAÑOL
T 785 gör det möjligt för dig att njuta av DAB sändningar. T 785 har en Digital
Audio Broadcast (DAB) modulkontakt på apparatens baksida för att koppla
in en NAD-specificerad DAB modul – NAD DAB Adaptor DB 1. All mjukvara
för styrning är inkluderad, koppla bara in modulen och börja lyssna på CDliknande ljudkvalitet och ett brett utbud av innehåll som finns via DAB.
ITALIANO
VIKTIG INFORMATION
Om det inte anges specifikt på annat ställe, navigering eller val av
DAB funktioner som kan göras med en HTRC 1 fjärrkontroll eller
på knapparna på apparatens framsida. Om kontrollknappen eller
ikonknappen som det refereas till finns på HTRC 1 fjärrkontrollen och
på apparatens framsida, då är referensen applicerbar för denna knapp
tillämplig för både HTRC 1 fjärrkontrollen och på apparatens framsida.
Det samma gäller för de motsvarande knapparna.
DEUTSCH
BRA ATT VETA
• När man använder HTRC 1 fjärrkontrollen för att utföra DAB
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på ’TUNER’.
• HTRC 1s [FM MUTE], [ENTER] och [
] är de motsvarande knapparna
för knapparna [TUNER MODE], [ENTER] and [TUNE ] på
apparatens framsida.
HUR DU KOPPLAR IN DAB MODULEN
NEDERLANDS
Koppla in andra änden av DIN kontakten (följer med din NAD DAB
Adaptor DB 1) från DAB modulens utgång till motsvarande DAB modul
ingångskontakt på baksidan av T 785. Välj DAB läge på T 785 genom att
trycka på [AM/FM/DB] knappen på apparatens framsida.
SVENSKA
BRA ATT VETA
• Var vänlig och läs NAD DAB Adaptor DB 1 installationsguide för korrekt
installation av DB1 med T 785.
• Om det inte finns någon NAD DAB Adaptor DB 1 ansluten kommer
displayen att visa ”Check DAB Tuner”.
• Den externa DAB radion medföljer inte med din T 785.
РУССКИЙ
36
2 För att ställa in DAB sändningar trycker du på [TUNER MODE] och
bläddrar sedan till frontpanelens [TUNE
/
] för att välja “Full Scan”
eller “Local Scan”.
FULL SCAN gör att du söker igenom hela bandbredden av de digitala
frekvenserna (Band III och L-Band).
LOCAL SCAN ger sökning på de lokala DAB stationerna i ditt område.
Kontakta din handlare eller besök www.WorldDAB.org för att se vilka
digitala sändningar som finns i ditt område.
3 När du valt antingen “Full Scan” eller “Local Scan” kommer sökningen att
starta automatiskt. Denna process kan inte avbrytas. Under tiden visas
följande meddelande i displayen.
Staplarna visar hur långt sökningen kommit. När sökningen är klar
kommer den senaste siffran att visas i displayens högra sida och
motsvarar antalet hittade DAB stationer. Sedan, när den första stationen
stalls in (Se “Alfanumeriska” avsnittet nedan för att förstå ordningen av
stationerna).
4 Styrkan på den inkommande signalen kan visas i displayen genom att
man trycker på [ENTER] knappen. Desto fler segment som visas i den
nedre displayraden, desto starkare signal. Genom att ändra antennens
placering, kan man öka signal styrkan. Du kan även använda en extern
antenn. Kontakta en antennfirma för mer information.
NOTERA
“No Service List” visas också i displayen när inga stationer hittas
efter avsökningen. Om detta händer, kontrollera anslutningen och
postitioneringen av DAB antennen eller kan du kontakta din lokala DAB
station för information om täckningen.
HANDHAVANDE
MANUAL SCAN
Detta alternativet gör att du kan ställa in stationer manuellt och se
signalstyrkan direkt. Du kan även använda manuell avsökning för att placera
antennen optimalt för bästa mottagning för en specifik station.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen på apparatens framsida och sedan på [TUNE
/
] för
att välja ”Manual Scan”. Tryck på [ENTER]. Den aktuella kanalen och
frekvensen visas i den övre raden i displayen. Stapeln i den nedre delen
av displayen indikerar signalstyrkan på den aktuella stationen.
2 Tryck på [ENTER] för att välja önskad station.
FRANÇAIS
SERVICE LIST
Följ stegen nedan för att bläddra bland de olika DAB stationerna som
hittats.
1 Tryck på [TUNE
/
] i DAB-läget för att bläddra igenom listan på
tillgängliga stationersom visas i displayens nedre del.
ENGLISH
Hur du använder din T 785 - AM/FM/DB/iPod
Ensemble
Digital radio sands i grupper son kallas ”Ensemble”. Varjer ”Ensemble”
innehåller ett antal stationer som sands på en viss frekvens. När ”Ensemble”
är vald som sorteringsordning, sorteras stationerna i den grupp de sänds i.
NOTERA
Ensemble kallas ibland för ”multiplex” av vissa sändningsbolag.
Active
Aktiva stationer listas överst i kanallistan. Dessa kanaler som är i listan men
inte sänder i området visas sist i listan.
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
Alternativet “Reset” gör att man kan återställa den anslutna NAD DAB
Adaptern DB1 (säljs separate) till fabriksinställningarna.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen på apparatens framsida och sedan på [TUNE
/
] för att
välja ”Reset”.
2 Tryck på [ENTER]. ”Reset? No” visas i den nedre delen av displayen. Tryck
på [TUNE
/
] för att komma till ”Reset? Yes” alternativet.
DRC
SVENSKA
3 För att välja ”Reset? No” eller ”Reset? Yes”, tryck på [ENTER] vid
det önskade alternativet. Välj ”Reset? Yes” gör att DB1 återställs till
fabriksinställningarna.
РУССКИЙ
Nivån för ljudkompressionen kan ställas in för att minska skillnaden i
dynamikomfång mellan olika radiostationer. Populärmusik är normalt mer
komprimerad än klassisk musik, vilket kan ge olika ljudnivåer när du byter
mellan två sådana stationer. Ställer man in DRC till 0 betyder det ingen
kompression, 1/2 betyder medel och 1 betyder maximal kompression.
Ingen kompression är det vi rekommenderar speciellt för klassisk musik.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen på apparatens framsida och sedan på [TUNE
/
] för att
välja ”DRC”. Tryck på [ENTER].
2 Tryck på [TUNE
/
] för att bläddra mellan ”DRC 0,” ”DRC ½” och
”DRC 1”.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad DRC nivå.
ITALIANO
PRUNE LIST
Vid vissa tillfällen kan det vara så att vissa stationer inte sänder. Alternativet
“Prune List” gör att man kan radera dessa inaktiva stationer i listan.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen på apparatens framsida och sedan på [TUNE
/
] för att
välja ”Prune List”.
2 Tryck på [ENTER]. Alla inaktiva stationer raderas automatiskt.
DEUTSCH
Alphanumeric
Detta är grundinställningen. Stationerna ordnas efter nummer först och
sedan alfabetiskt.
NOTERA
Antalet ensembles och stationer som kan ställas in beror på var du bor.
NEDERLANDS
STATION ORDER (STATIONS ORDNING)
Använd “Station Order” för att sortera ordningen på stationerna. Det finns
tre olika ordningar – Alphanumeric, Ensemble och Active.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen på apparatens framsida och sedan på [TUNE
/
] för att
välja ”Station Order.” Tryck på [ENTER].
2 Tryck på [TUNE
/
] för att bläddra mellan ”Alphanumeric”,
”Ensemble” och ”Active”.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad station.
2 För att välja andra kanaler bläddrar man med [TUNE
/
]. Släpp
[TUNE
/
] när du är frame vid den önskade kanalen. Den aktuella
kanalen och frekvensen visas i den övre raden i displayen. Stapeln i
den nedre delen av displayen indikerar signalstyrkan på den aktuella
stationen. För att förbättra mottagningen för den inställda kanalen kan
du justera eller flytta DAB antennen tills bästa mottagning visas.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad kanal.
ESPAÑOL
DAB TUNER MODE (DAB TUNER LÄGE)
Förutom “Full Scan” och “Local Scan” som beskrivs ovan kan man trycka på
[TUNER MODE] knappen för att få tillgång till följande alternative – Station
Order, DRC, Manual Scan, Prune List och Reset
37
HANDHAVANDE
Hur du använder din T 785 - AM/FM/DB/iPod
ENGLISH
INFORMATION SETTINGS
HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod SPELARE
Medan du lyssnar på en DAB sändning, kan information som visas i
displayens nedre del varieras. Tryck på [INFO] för att växla mellan följande
display alternativ:
T 785 är utrustad med en data kontakt på apparatens baksida där man kan
koppla in en “NAD Docka för iPod” (NAD IPD). Med NAD IPD dockan som
kopplar ihop T 785 med din egen iPod, kan du lyssna på dina favorit spar
och låtlistor såväl som att titta på dina bilder eller videofilmer.
Station Name
FRANÇAIS
DLS
Channel and Frequency
Du kan styra din iPod med de därför avsedda knapparna på T 785s framsida.
Med de motsvarande funktionstangeterna på HTRC 1 fjärrkontrollen kan
du välja material som du har på din iPod för avspelning och komma åt dess
funktioner även på andra sedan rummet. NAD IPD ladder även din iPod när
den är ansluten till T 785.
Ensemble Name
Program Type
Time and Date
ESPAÑOL
Audio Signal information
Error Rate
Station Name (Stationnamn)
Namnet eller identifikationen för DAB sändningen visas. Detta är
grundinställningen.
ITALIANO
DLS
Dynamic Label Segment (DLS) är den rullande text som stationen sänder.
Den kan innehålla information om titlar eller detaljer om programmet eller
stationen.
Channel and frequency
Kanal och frekvens för den aktuella DAB sändningen visas.
DEUTSCH
Ensemble Name (Ensemble namn)
Namnet på det ensamble /Multiplex som sänder programmet som visas.
Program type
Detta är en beskrivning av typen av program som stationen sänder, som
exempelvis Pop, Rock, Drama och motsvarande.
NEDERLANDS
Time and date
Den aktuella tioden och datumet som DAB stationen sänder visas.
Audio Signal Information (Ljudsignalinformation)
Här visas bithastighet ljudtyp (stereo, mono eller blandad stereo) som sänds
av DAB sändaren. Dessa ställs in av sändningsbolaget för passa typen och
kvaliteten för det sända materialet.
SVENSKA
Felkvot
Denna funktion visar andelen digitala fel (0-99) för den aktuella stationen.
Siffran skall vara så låg som möjligt vilket betyder bra kvalitet för den
mottagna stationen.
РУССКИЙ
38
BRA ATT VETA
• NAD Docka för iPod (NAD IPD) finns i två versioner – NAD IPD 1 och NAD
IPD 2. Dessa två NAD IPD modeller och senare varianter är kompatibla
med T 785.
• Tillbehöret “NAD IPD (NAD Docka för iPod)” följer inte med din T 785. • iPod spelarfunktionerna och avspelningsmöjligheten som kan skötas
via T 785 kan variera mellan olika iPod modeller.
• När du använder HTRC 1 fjärrkontrollen för att styra iPod funktionerna
skall apparatväljaren vara inställd på ”AMP”.
ANSLUTNING AV NAD DOCKA FÖR iPod OCH iPod TILL DIN T 785
Se till att alla apparater är avstängda innan några anslutningar görs.
1 Anslut NAD IPDs DATA PORT till motsvarande “MP DOCK” data port på
T 785.
2 Anslut också NAD IPDs S-video ut och ljudutgångarna till T 785 Audio
5/Video 5 ingång (standardingången för iPod på T 785). Du kan även
ansluta både ljud och videoutgångarna till någon annan tillgänglig
ingång på T 785.
3 Sätt i din iPod i dockningstationen.
NAVIGERING AV DIN iPods FUNKTIONER
Efter att du kopplat ihop din iPod , NAD IPD och T 785, kan du nu ansluta
dem till elnätet.
1 När du har slagit på din T 785, iPod och NAD IPD, väljer du signalkälla
5 på din T 785. Din iPod visar nu NAD logon och nedanför “OK to
disconnect.” I displayen på din T 785 visas i den övre raden ”iPod Menu”
och undertill ”Playlists”. Texten i den nedre raden varierar beroende på
vilken meny som valts.
Samtidigt visas hela iPod menyn i T 785s skärmmeny: Playlists, Artists,
Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers och Audiobooks.
2 Navigera genom de olika iPod menyerna med en kombination av
knapparna.
NOTERA
• iPodens klickhjul och kontroler fungerar inte när den är ansluten till
T 785 via NAD dockningsstationen.
• För att lämna iPodmenyn vid Source 5, tryck på så hamnar dui ‘Menu
Select’ skärmmenyn. Följ intruktionerna som visas.
STYRFUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR
Följande styrfunktioner och inställningar är valbara eller aktiveras med
knapparna på apparatens framsida eller HTRC 1 fjärrkontrollknappar.
Eftersom HTRC 1 kommer att vara den primära styrmedlet i de flesta fall
kommer vi att fokusera på de fjärrstyrda alternativen. Notera att andra NAD
IPD modeller, som NAD IPD 2, har sina egna fjärrkontroller. Funktionerna
nedan gäller även de motsvarande knapparna på fjärrkontrollerna på
tillämpliga NAD IPD modeller.
hantering
Motsvarigheten på apparatens framsida för
[ PRESET
, PRESET
].
för att gå uppåt
knapparna är
SKIP/CH/PRESET
Tryck på [
SKIP/CH/PRESET] knapparna på HTRC 1 för att bläddra upp
och ner i låtlistan en sida i taget eller åtminstone 8 titlar åt gången. Tryck
in och hall [
SKIP/CH/PRESET] intryckt för att snabbt kunna bläddra
genom låtlistan. Under snabbbläddring visas den första bokstaven längst
ner i hörnan av skärmmenyn när titlen ändras.
SCAN
/
/ PAUSE [ ] / PLAY
Tryck på PAUSE [ ] under avspelning för att tillfälligt stoppa avspelning.
Fortsätt spela genom att trycka på PAUSE [ ] igen eller på PLAY .
Under avspelning eller i PAUSE-läge, tryck på [SCAN
/
snabbspolning eller bakåtspolning på den valda låten.
] för
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
I menyalternativen eller i urvalslistan bläddrar du med
eller neråt i listan.
LIGHT
Tryck på [LIGHT] för att sätta på belysningen i din iPod om den är i pausläge.
MENU
Tryck på [MENU] för att återgå till en tidigare meny eller alternative.
ENTER
Tryck på [ENTER] för att välja eller starta avspelning.
� (REPEAT)
Bläddra för att starta repeat i följande alternative - repetera en låt, repetera
alla låtar eller avbryter repetering.
� (RANDOM)
Tryck för att starta avspelning i slumpmässig ordning. Det finns tre random
lägen – Shuffle Song, Shuffle Album eller Shuffle Off.
FÖR ATT VISA VIDEOS ELLER FOTON INLAGDA I DIN iPod
Videos eller foton du laddat ner i din iPod kan visas direct via din T 785. Följ
dessa instruktioner
1 Se till att [TV Out] inställningen på din iPod Video settings meny är satt
till [On] och lämplig [TV Signal] är vald.
2 Val av video eller foto filer och avspelning hanteras direct från din iPod
och inte genom player T 785. Du måste lämna T 785s Setup Menu eller
Menu Select skärmmenyn för att kunna navigera genom din iPod foto
eller videomenyer. Ett mera direct sätt är att gå till ‘iPod Setup’ menyn
och ställa in ‘Enabled’ till [No].
3 Med iPod dockans S-VIDEO OUT och AUDIO OUT kontakterna anslutna
till T 785s AUDIO/VIDEO 5 ingång eller någon annan ingång kan du titta
på videos eller filmerna från din iPod direkt. Se till att välja rätt siffra på
signalkällan på din T 785.
DEUTSCH
NAVIGATIONSKNAPPAR
Under avspelning trycker du på för att hoppa framåt till nästa spår och
för att hoppa tillbaka till föregående spår. För snabbare spolning upp eller
ner i listan , trycker du och håller inne
.
Utöver kommandona ovan, finns det nedan beskriving av övriga
kommandon för DR 1.
NEDERLANDS
Den motsvarande knappen på apparatens framsida är [INFO].
När man använder DR 1 för att styra din iPod som är dockad i NAD IPD 2,
så får du förlita dig på din iPods egen display för att kunna använda dess
funktioner, det finns ingen skärmmenyn för denna funktion. Du kan när
som helst trycka på HTRC 1s [ ] eller [TUNE
] på apparatens framsida,
kommer “Menu Select” menyn upp. Om du väljer “iPod Menu” vid “Menu
Select” alternativet kommer NAD IPD 2 att kopplas in manuellt. Styrningen
av NAD IPD 2 kommer då att ske igenom T 785 med de tillämpliga
knapparna på apparatens framsida eller HTRC 1 knapparna via skärmmenyn
NAD IPD 2 kommer inte att reagera på DR 1 kommandona i detta läge.
SVENSKA
DISP
Medan man spelar kan man växla visning, med [DISP] knappen på HTRC 1
för att visas i over raden på displayen på T 785 ,Sång titel, Artist Namn och
Album titel. Om det inte finns någon information tillgänglig, kommer
diplayen att visa “No Song,” “No Artist” eller “No Album” vilket som passar.
Förutom denna information visas information om den aktuella låten i den
nedre raden , spårnummer, titel och förfluten tid.
NAD IPD 2
NAD IPD 2 har sin egen fjärrkontroll - DR 1. För att styra NAD IPD 2
använder man DR 1, du skall gå till menyn “iPod Setup” (se även avsnittet
om “iPod INSTÄLLNING” under “HUR DU ANVÄNDER T 785 – SETUP MENY”
avsnittet i delen om HANDHAVANDE) och ställ in “Auto Connect” till “No”.
Med denna inställning kan man använda DR 1 för att styra en iPod dockad i
NAD IPD 2. Notera at tom du ställt in “Auto Connect” till “No” vid signalkälla 5,
måste du ändra källa och gå tillbaka till 5 för att ändringen skall gälla.
NOTERA
För andra navigeringsfunktioner, hänvisar vi till iPodens bruksanvisning.
Beroende på vilken iPod modell, kan vissa andra funktioner styras via
T 785.
iPod är ett varumärke som ägs av Apple, Inc., registerat i U.S.A. och andra länder.
39
РУССКИЙ
ENTER
Tryck på [ENTER] för att komma till “iPod Settings’ menyn där du kan ställa in
följande alternativ:
Shuffle : Välj [Shuffle] för att aktivera slumpmässig avspelning av
antingen [Songs] eller [Albums]. För att stänga av shuffle väljer du [Off ].
Repeat : Välj [One] för att repetera den aktuella sången. Välj [All] för att
repetera avspelningen av en hel lista i [Songs] alternativet.
Audiobook Speed : Avspelningshastigheten för en ljudbok kan
varieras enligt dina önskemål. Under ljudboksavspelning kan man
justera läshastigheten mellan [Normal], [Fast] eller [Slow].
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 785 – AM/FM/DB/iPod
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
•
•
•
•
•
FRANÇAIS
•
•
Översta delen har ON/OFF knappar och en bakgrundsbelyst display.
Den övre delen har åtta DEVICE SELECTOR (VAL AV APPARAT) knappar, inklusive en programmerbar
CUSTOM DEVICE SELECTOR och ytterliggare en MACRO knapp.
Den övre mellersta delen har channel, volume, MUTE, surround-mode knapparna.
Mellandelen har DVD, BD, CD, TUNER och OSD navigeringsknapparna.
Den nedre mellansektionen innehåller siffrorna 0 till 9, A/V PSET, SPEAKER och CD funktionerna,
DVD/BD SETUP, och receiver TEST och DELAY knappar.
Nedre delen innehåller DVD, BD och CD transport knapparna, receiver ljudfunktions knappar såväl
som knappen för DVD upplösning.
Nedersta delen har CHANNEL VOLUME justerknappar.
INTRODUKTION
HTRC 1 fjärrkontrollen är som att ha åtta virtuella fjärrkontroller i en. De åtta DEVICE SELECTOR
knapparna kan användas till att växla mellan olika virtuella fjärrkontroller eller apparater.
ESPAÑOL
HTRC 1 inte används visas den senast valda apparaten i översta raden på LCD displayen. När en
funktionsknapp trycks, namnet på den funktionen visas i andra raden på LCD displayen. Rad två
slocknar igen när man släpper funktionsknappen.
ITALIANO
HUVUDFUNKTIONER
• Styr upp till 8 apparater.
• 2-raders LCD display indikerar vald apparat (DVD) och skickat kommando (PLAY) (till exempel).
• Förprogrammerad med NAD fjärrkontroll kommandon inklusive Zone 2.
• Inlärningsfunktion - kan lära sig 360 kommandon från andra fjärrkontroller.
• Makrokommandon - programmera in up till 52 Makron med så många som 64 kommandon som
kan automatisera olika fjärrkontrolsekvenser.
• Prioritetsfunktioner gör att du kan komma åt de vanligast använda funktionerna utan att byta
apparat på fjäärrkontrollen.
• Full belysning med ljussensor och justerbar belysningstid för lätt hantering när det är mörkt i
rummet.
• Kan hantera IR-signaler med bärfrekvenser på upp till 500 kHz (B&O® kompatibel).
• Mini USB PC gränssnitt för att enkelt kunna koppla upp den mot en PC för programmering.
DEUTSCH
HTRC 1 är redan förprogrammerad med alla NAD kommandon på AMP DEVICE SELECTOR sidan och
kommandona i kartoteket för att styra NADs DVD, CD eller TUNER apparater på motsvarande DEVICE
SELECTOR knapp. Dessa grundkommandon är permanenta: Även om du lär in nya kommandon i
HTRC 1 så finns grundkommandona kvar i minnet och kan hämtas tillbaka om du skulle köpa en ny
NAD apparat.
NEDERLANDS
HUR DU LÄR DIG HTRC 1
HTRC 1 är uppdelad i tre olika huvuddelar. LCD display delen i den övre delen av fjärrkontrollen, DEVICE
SELECTOR, och de övriga 44 knapparna.
Åtta DEVICE SELECTOR knappar i övre delen: AMP, TV, CUSTOM, CD,DVD, BD, TUNER och CABLE/SAT för
att avgöra vilka apparater de övriga 44 knapparna skall styra. En DEVICE SELECTOR knapp avgör vilka
apparater som HTRC 1 skall styra. Med grundinställingarna är det inag funktioner på förförstärkaren.
DEVICE SELECTOR knapparna är organiserade i tre vertikala rader med 3 knappar i varje, Raden till
vänster är enbart apparater som ljudrealaterade, Raden i mitten är bara videorelaterade apparater.
SVENSKA
Både DEVICE SELECTOR och funktionsknapparna kan “lära sig” styrkoder från i princip alla infraröda
fjärrkontroller, vilket gör att man kan läsa in styrkoder för all utrustning, oavsett fabrikat in i HTRC 1.
Alla funktionsknapparna på AMP DEVICE SELECTOR är förprogrammerade med koder för att styra NAD
förstärkare, förförstärkare, och receivers. (HTRC 1 kan även styra många andra NAD apparater, med
DVD, BD, CD, TUNER och TV funktionerna.)
РУССКИЙ
Exempelvis är den grå AMP DEVICE SELECTOR knappens färg motsvaras av de grå knapparna
ingångsval bredvid siffertangenterna: När HTRC 1s AMP DEVICE SELECTOR visas, används dessa
knappar till att välja ingångar på förstärkare eller receiver . På motsvarande sätt är den röda DVD
DEVICE SELECTOR knappan av flera röda ettiketter, den groan TV DEVICE SELECTOR knappen av gröna
ettiketter och så vidare.
40
HANDHAVANDE
Se även avsnittet “MACRO” nedan i “HTRC 1 INSTÄLLNINGSMENY” delen för
hur man skapar makron.
FUNKTIONSKNAPPAR
Det finns 44 dedikarade funktionsknappar på HTRC 1. När en
funktionsknapp trycks, namnet på den funktionen visas i andra raden på
LCD displayen menad kommanot skickas.
A/V PSET KEY
I grundinställningen av HTRC 1, fungerar A/V PSET knappen som en shiftfunktion när AMP apparatknappen är aktiv. “Preset” visas i på första raden
i displayen när du trycker på A/V PSET. Om man sedan trycker på en siffra
mellan 0 - 9, kommer funktionen för motsvarnde A/V Preset att skickas.
FRANÇAIS
VARNING FÖR LÅG BATTERISTYRKA
Om HTRC 1 känner av att batterierna är svaga visas “Low Batt” på andra
raden i LCD displayen när fjärrkontrollen inte används . När detta visas bör
batterierna bytas med nya snarast.
BACK LIGHT SENSITIVITY (B Light)
KÄNSLIGHET FÖR BAKGRUNDSBELYSNINGEN
HTRC 1 är utrustad med inbyggd belysning som gör det lättare att
handha HTRC 1 i mörka rum. HTRC 1 har även en inbyggd ljussensor.
Grundinställningen är att om man trycker å en knappa och det är mörkt i
rummet så tänds belysningen i fjärrkontrollen. Den stängs sedan efter fem
sekunder efter sista knappen tryckts. Ljuskänsligheten och tiden kan ställas
in efter eget tycke.
NOTERA
HTRC 1 är en universal fjärrkontroll, vissa NAD receivers har inte mer än
5 AV snabbval.
VERSIONSNUMMER PÅ MJUKVARAN
Tryck samtidigt på ON + TEST knapparna i fem sekunder för att visa
versionsnumret.
ESPAÑOL
BATTERY
Istället för att vänta tills “Low Batt” varningen visas, kan du kontrollera
batterinivån med denna funktion. Detta alternativ visar en stapel som visar
batterinivån. När batterierna är nya visar stapeln 8 rutor. När stapeln når noll
visas “Low Batt” varningen.
ITALIANO
MACRO KNAPPAR
Ett makro kan kopplas till varje knapp på HTRC 1, förutom själva MACROknappen. Totalt kan 52 makron lagras. Så här kör du ett makro:
• Tryck på MACRO knappen. Första raden på LCD displayen visar “MACRO”.
• Tryck på knappen som makrot är associerat med inom fem sekunder.
• Med makrot utför visas ett litet “M” i displayens övre högra del.
Följande parametrar visas i SETUP.
TIMEOUT: Tidsinställningen för bakgrundsbelysningen kan ställas mellan
0 - 20 sekunder. Detta är den tid som belysningen är på sedan senaste
knapptryckningen.
SETUP MENY
Tryck samtidigt på SETUP och ENTER knapparna i fem sekunder för att visa
Setup menyn. Du kan inte komma in i Setup Menyn om fjärrkontrollen visar
“Low Batt”. Detta förhindrar att inställningarna blir felaktiga på grund av
svaga batterier.
РУССКИЙ
Var vänlig och titta i avsnittet för “HTRC 1 INSTÄLLNINGSMENY” för en
övergripande struktur och och grundläggande handhavandei Setup
Menyn.
DEUTSCH
NOTERA
Man kan lägga in vilka IR kommandon som helst under en DEVICE
SELECTOR knapp med “Copy” och “Learn” lägena. När ett kommando
är inlagd under en DEVICE SELECTOR knapp, trycker man in och
håller DEVICE SELECTOR knappen i mer än två sekunder så kommer
kommandot att skickas samtidigt som HTRC 1 byter till den aktiva
apparaten.
NEDERLANDS
NAVIGERING AV HTRC 1 KONTROLLERNA
DEVICE SELECTOR KNAPPAR
När du trycker på en DEVICE SELECTOR knapp byter du vilken apparat som
HTRC 1 skall styra. Det skickas inga IR kommandon vid detta tillfälle. Namnet
på vald enhet visas på första raden i LCD displayen.
HTRC 1 INSTÄLLNINGSMENY
GENERELL MENYHANTERING
• Tryck in och håll inne [TUNER (10+/SETUP)] + ENTER i 5 sekunder för att
starta inställningsmenyn.
• Du kan lämna alla menyer med antingen att välja Exit eller genom att
trycka på MACRO knappen.
• MACRO knappen är en avbryt-funktion i alla inställningsmenyer om
inget annat anges.
• Använd [
] markörknapparna för att välja olika menyer.
• För de val som kan ändras kan man använda Right och Left knapparna
för att bläddra genom de olika alternativen. Vänster och höger pilar visas
i displayen för att indikera när ett alternativ kan ändras.
• Tryck på ENTER för att välja eller bekräfta ett värde.
• När en inställningsmeny sida används, kommer motsvarande första
bokstav på den valda fuktionen (exempelvis “L” när man är i “Library” valt
i SETUP) visas id et övre högra hörnet av displayen .
SVENSKA
Exempelvis är den grå AMP DEVICE SELECTOR knappens färg motsvaras
av de grå knapparna ingångsval bredvid siffertangenterna: När HTRC 1s
AMP DEVICE SELECTOR visas, används dessa knappar till att välja ingångar
på förstärkare eller receiver . På motsvarande sätt är den röda DVD DEVICE
SELECTOR knappan av flera röda ettiketter, den groan TV DEVICE SELECTOR
knappen av gröna ettiketter och så vidare.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
41
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
MODE: Följande alternativ för bakgrundsbelysning finns tillgängliga:
4 Kodlistan för NAD T585 är “600”. Använd [
Tryck på [ENTER].
] för att bläddra till “600”.
Off: Belysningen tänds inte.
FRANÇAIS
5 Använd [
] för att välja mellan “No” (onskade kodlista laddas inte in) och
“Yes” (önskade kodlista laddas in på knapparana för den aktuella apparaten .
Sense: Nu tänds belysningen enbart om det är mörkt irummet. Se även
avsnittet “SENSE LEVEL” nedan
ESPAÑOL
On: Nu tänds belysningen så fort man trycker på en knapp.
ITALIANO
SENSE LEVEL (Sen Lvl): För att ställa in denna nivå, gå till ett ställe med
skum belysning där du tycker att bakgrundsbelysningen bör tändas. Tryck
sedan på [ENTER] i “B Light – Sen Lvl” menyn. Displayen visar den aktuella
känslighetsinställningen. Nedan visas ett exempel
DEUTSCH
Om du tycker att inställningen ör bra trycker du på [ENTER].
Välj “YES” för att bekräfta inställningen.
KARTOTEK
NEDERLANDS
HTRC 1 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD koder för varje
apparatknapps “sida”. Om original uppsättningen inte kan styra din NAD
CD-spelare, DVD-spelare eller någon annan apparat. Följ proceduren nedan
för att ändra koduppsättningen. Se även tabellen nedan för en lista över
inlagda NAD kodlistor.
SVENSKA
Exempel: Lägg in NAD DVD spelaren T 585 från kodlsitorna i HTRC 1s “DVD”
apparatdel.
1 Tryck på [DVD] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Library”.
3 Tryck på [ENTER].
РУССКИЙ
42
NOTERA
Istället för att bläddra genom hela kodlistan med koder, kan du även
knappa in koderna direkt som de anges i listan .
KODLISTA
NAD PRODUKT BESKRIVNING
KODLISTA
100
Receiver med diskret ON/OFF
300
NAD PRODUKT BESKRIVNING
Radiodel
101
Receiver med “Toggle” ON/OFF
301
L75, L76 Radiodel
102
S170
302
L70 Radiodel
103
L75
303
L53 Radiodel
104
Kommandon för den andra
Zonen (Zone 2)
304
L73 Radiodel
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5 Serien radiodel
106
L76
400
Kassettdäck B
107
118
401
Kassettdäck A
108
L53
500
TV 280
109
L73
501
MR13
110
Stereo Receiver/Förstärkare
502
MR20
111
Stereo I andra Zonen
503
PMR45
112
Txx5 Serien
600
T535, T562, T585, M55
200
CD-spelare
601
T550, L55
201
CD-spelare (äldre)
602
T512, T531, T532, T571, T572
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 DVD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515, T517, T524,
T533, T534
205
M5
606
L53 DVD
LEARN (INLÄRT)
Man kan läsa in andra fjärrkontrollers kommandon med dennafunktionen.
Exempel: Hur du lär in “MENU” funktioner från en TV-fjärrkontroll till MENU
knappen på HTRC 1s TV del.
Börja med att placera HTRC 1 “nos-mot-nos” med den fjärrkontroll du vill
kopiera ifrån så att de bägge IR-fönstren är ungefär fem centimeter ifrån
varandra.
1 Tryck på [TV] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Learn”.
HANDHAVANDE
I “2 Pass” läget, steg 5 och vidare från ovan exempel ser ut som följer (Steg 1
– 4 ovan gäller fortfarande)
5 Tryck in [MENU] knappen på TV fjärrkontrollen.
FRANÇAIS
4 Tryck på [MENU] knappen på HTRC 1 – MENU knappen på HTRC 1 är där
motsvarande MENU functions tangenter på TV fjärrkontrollen lärs in .
6 Släpp [MENU] knappen.
6 “Success” visas i displayen om [MENU] funktionsknappen lärs in OK. Nu
kan du släppa [MENU] knappen på TV fjärrkontrollen.
7 Vänta tills “Success” släcks i displayen så är processen klar.
NOTERA
“Failed” visas i den nedre delen av displayen om inlärningen av den
önskade funktionsknappen gick fel. Repetera steg 3 – 7 igen tills
inlärningen lyckas.
7 “Pass 2” betyder att du skall trycka på [MENU] knappen igen. Tryck tills
“Success” visas i displayen.
ESPAÑOL
5 Tryck in motsvarande [MENU] knapp på TV fjärrkontrollen tills “Success”
visas i displayen. (Se även avsnittet om “MODE” nedan).
8 “Success” visas i displayen om [MENU] funktionsknappen lärs in OK. Nu
kan du släppa [MENU] knappen på TV fjärrkontrollen.
9 Vänta tills “Success” släcks i displayen så är processen klar.
Narrow: Vissa fjärrkontroller använder väldigt ”täta” IR-pulser. Om du inte
kan få din fjärrkontroll att fungera med Normal eller 2 Pass lägena kan du
prova detta läge. Exemplet ovan för “Normal” läget gäller även för “Narrow”
läget.
ITALIANO
3 Tryck på [ENTER].
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
Normal: Detta är den vanliga metoden. En funktionsknapp har lärts in när
”Success” Visas i displayen. Exemplet ovan gäller ”Normal” inlärningsläge.
Exempel: Ge “SURR MODE” knappen “ genomslag” på “DVD” sidan.
1 Tryck på [DVD] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [
att bläddra till “Pun Thr”.
] för
2 Pass: Vissa fjärrkontroller använder en IR (infraröd) “toggle bit”. Detta
betyder att om man trycker på samma knapp två gånger växlar knappen
mellan två olika funktioner av samma kommando.
SVENSKA
3 Tryck på [ENTER].
NEDERLANDS
PUNCH-THROUGH (Pun Thr) - GENOMSLAG
På HTRC 1 finns det en funktion som kallas ”Genomslag” , vilket innebär
att en knapp behåller sin funktion oavsett vilken apparat fjärrkontrollen är
inställd för.
DEUTSCH
MODE
Det finns tre sätt som man kan lära en fuktionsknapp. Tryck in [TUNER
(10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för att bläddra till “Learn”.
Tryck på [ENTER]. Använd [ ] för att bläddra till “Mode”.
РУССКИЙ
4 Tryck på [SURR MODE] knappen på HTRC 1 – detta är den
funktionsknapp som skall ha genomslag.
43
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
5 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
COPY (KOPIERA)
Denna funktionen låter dig kopiera funktioner från en knapp till en annan.
FRANÇAIS
6 Använd [
] för att välja mellan “No” (önskad knapp för genomslag
sparas inte) och “Yes” (den önskade knappen för genomslag sparas och
processen är klar).
NOTERA
HTRC 1’s [VOL] och [MUTE] knapparna är förprogrammerade att ha
prioritet för alla apparatfunktionerna: [VOL] och [MUTE] kommer att
styra NAD’s mastervolym oavsett vilken apparat som valts. [SURR.]
[CENT] och [SUB] kanalernas volym är förprogrammerat med prioritet
på samma sätt för alla apparater.
ESPAÑOL
MAKRO MED GENOMSLAG
Ett lagrat makrokommando kan även få genomslag. Detta är ett sätt att
kunna utför ett makro med en knapptryckning.
ITALIANO
Exempel: Makrot med genomslag lagras vid [0] till [RTN] knappen på [BD]
sidan.
1 Tryck på [BD] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Pun Thr”.
3 Tryck på [ENTER].
Exempel: Kopiera “PAUSE” [ ] kommandot från DVD sidan till AMP [ ]
knappen.
1 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Copy”.
3 Tryck på [ENTER].
4 Tryck på [DVD] i DEVICE SELECTOR delen.
5 Tryck på [ ] knappen – detta är funktionsknappen som skall kopieras.
6 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
4 Tryck på [RTN] knappen.
DEUTSCH
7 Tryck på [ ] knappen – det är hit funktionsknappen skall kopieras.
5 Tryck på [MACRO] i DEVICE SELECTOR delen.
NEDERLANDS
6 Tryck på [0] knappen – detta är knappen som makrot är kopplat till.
SVENSKA
7 Använd [
] för att välja mellan “No” (makrokommandot sparas inte)
och “Yes” (makrokommandot sparas och processen är klar).
РУССКИЙ
Se även avsnittet om ”MACRO” för mer information om hur du skapar
makron.
UTFÖR ETT MAKRO MED GENOMSLAG
För att hämta ett makrokommando med genomslag, trycker du [BD] på
DEVICE SELECTOR sidan och sedan [RTN] – Makro commandot kommer nu
att utföras.
44
8 Använd [
] för att välja mellan “No” (funktionen kopieras inte) och
“Yes” (Funktionen kopieras och processemn är klar).
NOTERA
Kopiering och prioritetsfunktionerna är detsamma. Men om du
kopierar ett kommando och sedan raderar eller skriver över det
ursprungliga kommandot (på källan), det kopierade kommandot
ligger kvar oförändrat. Om du däremot ger prioritet för ett kommando
och sedan raderar eller skriver över originalkommandot kommer
prioritetsfunktionen att ändras på samma sätt.
HANDHAVANDE
6 Tryck på [ ] knappen för att välja tecken och förflytta dig till nästa
position. (Tryck på [ ]för att gå tillbaka till föregående tecken).
Upprepa processen för varje tecken i sekvensen.
7 Eftersom “DVD” bara har tre tecken och “Input 1” har sex tecken,
överlappa återstående tecken med mellanslag. Space or blank can also
be selected using [
] buttons – scroll up to the blank character.
Example: Radera genomslag för “SURR MODE” funktionsknappen från DVD
sidan (se även exemplet för PUNCH-THROUGH ovan).
1 Tryck på [DVD] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Delete”.
8 Tryck på [ENTER] när du är färdig med att byta namn.
9 Displayen visar “Save?” och “No” - använd [
] för att välja mellan “No”
(nya namnet sparas inte) och “Yes” (nytt namn sparas och processen är
klar).
Makron spelas upp med samma tid som de spelades in med. Längde på
varje kommando som sänts motsvarar också tidslängden som de hade när
knapparna trycktes in när man spelade in makrot.
5 Använd [
] för att välja mellan “No” (önskad knapp för genomslag
sparas inte) och “Yes” (den önskade knappen för genomslag sparas och
processen är klar).
RENAME (BYT NAMN)
Alla knappar kan byta namn utom MACRO knappen.
Exempel: Spela in ett Makro på [0] knappen för att sätta på NAD T 785, Välj
[Input 1], sätt på NAD T515 DVD spelaren, och starta avspelning av skivan
på apparaten ansluten till Input 1 (I det här fallet: NAD T515 DVD spelare):
1 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Macro”.
] för
DEUTSCH
4 Tryck på [SURR MODE] knappen.
NEDERLANDS
Ett “makrokommando” är en serie på två eller flera (upp till 64)
fjärrkontrollkommandon genom att trycka på två knappar. Du kan använda
ett makro till att sköta en hel serie med kommandon som att sätta på DVDspelaren och trycka på PLAY. Eller du kan sätta ihop ett avancerat makro
som startar hela anläggningen, väljer källa och ljudvolym och påbörjar
avspelning genom en enkel tangenttryckning. HTRC 1 kan lagra ett makro
på var och en av funktionsknapparna (Men inte på MACRO knappen).
ITALIANO
MACRO (MAKRO)
3 Tryck på [ENTER].
Exempel: Byt namn på “Input 1” knappen på “AMP” sidan till “DVD”.
1 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [
att bläddra till “Rename”.
FRANÇAIS
5 Använd [
] knappen för att välja första tecknet i namnet(“D” i den
alfabetiska listan).
ESPAÑOL
DELETE (RADERA)
Varje knapp kan ha flera funktioner lagrade. Men bara den med högst
prioritet kommer att vara aktiv. När du raderar en funktion, kommer
en funktion med lägre prioritet att aktiveras istället. För att hel radera
funktionaliten helt för en knapp kan du behöva upprepa Delete-funktionen
flera gånger. Exempelvis om du vill radera inlärda kommandon, ett
kommando med lägre prioritet kan komma att aktiveras istället. Ordningen
för de olika funktionerna är:
1 Punch Through (Prioritetsfunktion)
2 Learned (Inlärt)
3 Copied Library Command (Kopierade kommandon urkartoteket)
4 Default Library Command (Kommandon ur kartoteket)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
SVENSKA
3 Tryck på [ENTER].
4 Tryck på [0] knappen.
3 Tryck på [ENTER].
5 Tryck [AMP], [ON], [1], [DVD], [ON] och [ ] (Play). Längden för varje
kommando du lägger in motsvarar samma tidssekvens för makrot.
6 Tryck på [MACRO] för att avsluta sekvensen.
7 Använd [
] för att välja mellan “No” (makrokommandot sparas inte)
och “Yes” (makrokommandot sparas och processen är klar).
45
РУССКИЙ
4 Tryck på [1] knappen.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
KÖR MAKRON
För att köra ett makro som ovan trycker du på [MACRO] och sedan [0].
USB GRÄNSSNITT
På HTRC 1 finns det en funktion att du kan ladda upp och ladda
ner inställningarna med en Windows PC och NADs eget HTRC 1
programmeringsvertyg. Se Figur nedan för hur du skall koppla in en USB A
hane till mini USB B hane 5-pin kabel till HTRC 1.
FRANÇAIS
NOTERA
Vi rekommenderar att ni hämtar den senaste versionen av mjukvaran
till HTRC 1 på www.nadelectronics.com. Din handlare eller installatör
kan hjälpa dig att installera och konfigurera mini-USB gränssnittet och
mjukvaran.
ESPAÑOL
Det mostsvarande makrot körs, displayen visar varje steg/kommando
eftersom kmakrot körs. Trycker man på någon annan knapp på HTRC 1
medan makrot körs kommer det att avslutas makrot.
ITALIANO
Som grundregel, när ett makro utförs kommer den nuvarande valda
apparaten att återgå till den var innan makrot utfördes. Men om den sista
knappen som tryckts in i makrot är en DEVICE SELECTOR knapp, kommer
apparaten att bytas i slutet av makrot.
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
DEUTSCH
Om du väljer detta alternativet och svarar med “Yes” till båda bekräftelserna
kommer alla HTRC 1 inställningar att återställas till grundinställningen från
fabrik. Alla användarens inställningar, makron, och annan programmering
kommer att raderas.
1 Tryck på [AMP] i DEVICE SELECTOR delen.
2 Tryck in [TUNER (10+/SETUP)] och [ENTER] knapparna. Använd [ ] för
att bläddra till “Reset”.
NEDERLANDS
3 Tryck på [ENTER].
SVENSKA
4 Använd [
] för att välja mellan “No” (HTRC 1 kommer inte
att nollställas) och “Yes” (HTRC 1 kommer att nollställas till
fabriksinställningarna). När du väljer “Yes”, kommer en annan varning visas.
5 Välj “Yes” för att nollställa HTRC 1 och avsluta processen.
РУССКИЙ
46
HANDHAVANDE
Hur du använder ZR 4 fjärrkontrollen
ZR 4 fjärrkontrollen är en liten diskret fjärrkontroll för att styra T 785 från
andra rum förutom rummet du har din anläggning i. ZR 4 ger di full kontroll
över val av signalkälla oberoende från huvudrummet signalkälla. Detta
innebär att zone-insignalen kan vara helt skild från den signal som används
id et andra rummet med vilken volyminställning som helst.
Om man vill njuta av samma signalkälla som i huvudrummet kan man
använda ZR 4 fjärrkontrollens [LOCAL] knapp som gör att man kan lyssna på
samma källa simultant men kan ställa volymen separat.
Placera batterierna i facket. Se till att de polvänds rätt.
För att stänga av ljudet i Zonen trycker du på ”MUTE” på ZR 4. Om ”Zone
Controls” OSD menyn är på visas MUTE i Zone ”Volume” nivådelen .
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Tryck in och lyft fliken för att ta bort batteriluckan.
För att justera insomningstiden, trycker man på HTRC 1s SLEEP-knappen
två gånger: första gången för att visa tiden och en andra gång för att ändra
inställningen. Visningen av insomningstiden och en “SLEEP” ikon visas
kontinuerligt på T 785s Display (VFD). Varje tryckning ändrar tiden med 15minuter intervall mellan 15 till 90 minuter. För att avbryta insomningsläget,
fortsätter du att trycka på HTRC 1s SLEEP-knapp tills “SLEEP OFF” visas i
displayen. Om du stänger av T 785 till standby från antingen HTRC 1s OFFknappor eller på T 785s STANDBY-knapp så avslutas insomningsläget.
ITALIANO
INSOMNINGSLÄGET
Insomningsläget stänger av T 785 i Standby-läget automatiskt efter ett
förutbestämt antal minuter. Trycker man på HTRC 1s SLEEP-knapp en gång
visar tidsinställningen. Trycker du på HTRC 1s SLEEP-knapp en andra gång
inom tre sekunder ändrar tiden i 15-minuters intervall. Efter tiden löpt ut
kommer T 785 automatiskt att stängas av till Standby-läge.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRC 1 FJÄRRKONTROLLEN
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
Tryck fast batteriluckan tills du hör ett klick.
Notera
ZR 4 fjärrkontrollen hjälper dig att få full tillgång till Zone 2
funktionerna inclusive volym On/Off och alla ingångarna. Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsida och via knapparna
på HTRC 1 fjärrkontrollen. HTRC 1s ”CUSTOM” apparatknapp är
grundisntälld för Zone 2 fjärrkontrollkoderna.
DEUTSCH
Displayen på T 785 visar vad som görs med zone-kontrollen så att den
som befinner sig i huvudrummet är medveten om vad som händer i andra
rummet. Om anläggningen inte används i huvudrummet är bara zone
indikatorn aktiv i displayen.
47
REFERENS
Felsökning
ENGLISH
TILLSTÅND
Inget ljud i någon kanal.
TROLIG ORSAK
• Nätsladden ej inkopplad.
• Apparaten ej påslagen.
MÖJLIGA LÖSNINGAR
• Kontrollera nätsladden, anslutningen, och
uttaget.
• Vägguttaget fungerar inte.
Inget ljud från vissa kanaler.
FRANÇAIS
Inget ljud från surroundkanalerna.
• Trasiga eller saknade kablar.
• Kontrollera kablarna.
• ”Speaker Configuration” kanalerna inställda
på ”Off”.
• Kontrollera ”Speaker Configuration” menyn.
• Inget surroundläge aktiverat.
• Välj rätt ljudtypsläge.
• Surroundkanalerna är inställda på ”Off” i
”Speaker Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
• Surroundkanalernas nivå är för lågt inställd.
ESPAÑOL
Inget ljud från subbasen.
• Subbasen är avstängd, eller fel inkopplad.
• Sätt på subbasen, kontrollera
nätanslutningen för subbasen.
• Subbasen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Settings” inställningarna.
• Sub-nivån är inställd för lågt i ”Speaker
Levels” menyn.
ITALIANO
Inget ljud från centerkanalen.
• Signalkällan är en 2/0 (etc.). Dolby Digital eller
DTS inspelning utan centerkanal.
• Spela en bekant 5.1-kanals inspelning eller
välj Dolby Pro Logic eller Mono-läget.
• Centerkanalen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
• Center nivån är inställd för lågt i ”Speaker
Configuration” menyn.
Inget DOLBY DIGITAL/DTS-ljud.
DEUTSCH
NEDERLANDS
• Signalkällans digitalutgång är inte inkopplad
till någon digitalingång på T 785 .
• Kontrollera anslutningarna.
• Källkomponenten är inte konfigurerad för
multikanals digital utsignal.
• Kontrollera inställningarna för
källkomponenten.
Ingen videosignal.
• Inställningen för upplösning stöds inte av
TV/monitorn.
• För att återställa videosignalen, trycker
du och håller inne båda knapparna på
apparatens framsida: LISTENING MODE och
TONE DEFEAT och släpper dem sedan.
T 785 svarar inte på HTRC 1 järrkontrollen.
• Batterierna är slut eller felaktigt isatta.
• Kontrollera anslutningarna.
• IR sändaren eller mottagaren är skymd.
• Kontrollera så att inget skymmer vägen
mellan fjärrkontrollen och apparaten.
• T 785 utsätts för stark belysning eller solljus.
• Minska belysningen dra för gardiner eller
persienner.
• Microprocessorfel.
• T 785 kan vara överhettad.
• Stäng av T 785 med brytaren på apparaten
och koppla ur den från vägguttaget och
vänta fem minuter, koppla in den igen och
sätt på den.
• 12V TRIGGER IN/OUT är satt i AUTO position.
• Slå over i OFF-läge.
T 785 svarar inte på knapptryckningarna på
frontpanelen.
SVENSKA
РУССКИЙ
Fabriksinställningarna (Enbart på 120V versionen): Tryck samtidigt på [Source ] + Front Input/MP
Fabriksinställningarna (Enbart på 230V versionen):Tryck samtidigt på [Source ] + Front Input/MP
Audyssey Auto Calibration (Audyssey Auto Kalibrering) inställningarna stillsammans med andra lagrade snabbval och inställningar kommer att
raderas om du nollställer din T 785 till fabriksinställningen.
48
REFERENS
ENGLISH
SPECIFIKATIONER
FÖRSTÄRKARDEL
145W (21,6 dBW) (8 Ω inom angiven distortion)
230W (23,6 dBW)
320W (25,05BW)
7 x 120W (20,8BW)
<0,08%
<0,08%
>60
330 mV/50 kΩ
± 0,8dB (ref. 1kHz, 20Hz – 20kHz)
>93dB (vid angiven effect 8 Ω, A-vägt)
>83dB (vid 1W 8 ohms A-vägt)
FRANÇAIS
Uteffekt i Stereo
IHF dynamisk effect; 8Ω
IHF dynamisk effect; 4 Ω
Uteffekt i Surroundläge
Total harmonisk distortion vid angiven effekt
IM distortion vid angiven effect
Dämpfaktor 8 Ω
Ingångskänslighet och impedans
Frekvensgång
Signal/brusförhållande
Signal/brusförhållande
FÖRFÖRSTÄRKARDEL
350mV/50KΩ
± 0,5 dB (20Hz – 20kHz)
>88dB (ref. 2V A-vägt)
330mV (ref. 2V)
>3V
ESPAÑOL
Ingångskänslighet och impedans
Frekvensgång
Signal/brusförhållande
Ingångskänslighet
Max utnivå
TUNERDELEN
AM-DELEN
ITALIANO
Frekvensomfång
520 kHz – 1710 kHz (Enbart på 120V versionen, 10 kHz-steg)
531 kHz – 1602 kHz (Enbart på 230V versionen, 9 kHz-steg)
Användbar känslighet 30dBu
Signal/brusförhållande 38dB
Total harmonisk distortion <3%
Loop känslighet 20dB S/N 66dBu
FM-DELEN
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Mått (B x H x D)
Nettovikt
Transportvikt
430 x 180 x 382mm
25,5kg
30,7kg
SVENSKA
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com
där du hittar den senaste informationen om din T 785.
NEDERLANDS
DEUTSCH
Frekvensomfång 87,5MHz – 108.50MHz
Användbar känslighet, MONO < 16,1dBf
IHF (3% THD) 18dBu
Signal/brusförhållande MONO 60dB
Signal/brusförhållande STEREO 55dB
Total harmonisk distortion, MONO 0,25%
Total harmonisk distortion, STEREO 0,5%
Kanalseparation 40dB
Känslighet RDS-dekoder 28dBu
Tillverkas på licens under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 och andra U.S. och världspatent och ansökningar. DTS är registrerade
varumärke och DTS logo, Symbol, DTS-HD och DTS-HD Master Audio är varumärken som ägs av DTS, Inc. ©1996-2009 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” , “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ärvarumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI LicensingLLC.
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddande teknik som är skyddad av metodkrav i vissa amerikanska patent och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhöriga Macrovision Corporation och andra rättighetsägare.
Användning av denna upphovsrättsskyddande teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning om ej annat godkänts av Macrovision
Corporation. Dekompilering och disassemblering är förbjuden.
49
РУССКИЙ
XM namnet, XM Ready och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör XM Satellite Radio Inc.
www.NADelectronics.com
©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
T 785 Manual Issue 2.5-06/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising