EINHELL | TE-MG 200 CE | manual | EINHELL TE-MG 200 CE Multifunctional Tool Brugermanual

EINHELL TE-MG 200 CE Multifunctional Tool Brugermanual
TE-MG 200 CE
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Multifunktionsværktøj
S
Original-bruksanvisning
Multifunktionsverktyg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Monitoimityökalu
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Многофункциональный
инструмент
EE
Originaalkasutusjuhend
Multifunktsionaalne tööriist
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Multifunkcionāls instruments
LT
Originali naudojimo instrukcija
Daugiafunkcinis įrankis
3
Art.-Nr.: 44.650.40
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11055
17.04.2018 13:59:56
1
1
6
4
3
2
8
7
9
2
5
3
5
5
10
b
b
a
8
7
-2-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 2
17.04.2018 14:00:01
4
5
1.
2.
1.
2.
6
6
b
a
3
6
4
1
+
–
-3-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 3
17.04.2018 14:00:03
-4-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 4
17.04.2018 14:00:04
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Udskiftning af nettilslutningsledning
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
-5-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 5
17.04.2018 14:00:04
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
-6-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 6
17.04.2018 14:00:05
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
•
•
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Multifunktionsværktøj
Trekant-slibeplade
Skavjern
Sekskantnøgle
6x slibepapir
HSS-savklinge
Støvudsugningsadapter
Støvudsugningsanordning
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Sliberen er beregnet til slibning af træ, jern,
kunststof og lignende materialer med anvendelse
af det rigtige slibepapir. Derudover er maskinen
beregnet til savning af træ, kunststof og lignende
materialer samt til afskrabning af limede tæppebelægninger, rester fra spartelmasse gamle lakeringer samt lignende anvendelser.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Tænd/Sluk-knap
2. Værktøjsindtag
3. Udsugningsadapter
4. Hastighedsregulator
5. Sekskantnøgle til værktøjsskift
6. Støvudsugningsanordning
7. Skavjern
8. Trekant-slibeplade
9. HSS-savklinge
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
-7-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 7
17.04.2018 14:00:05
DK/N
•
•
4. Tekniske data
Netspænding: ................................ 230 V~ 50 Hz
Optagen effekt: ......................................... 200 W
Omdrejningstal, ubelastet: .....15000-21000 min-1
Slibeflade: ................................. 90 x 90 x 90 mm
Oscillationsvinkel .............................................3°
Kapslingsklasse: ........................................... II/쓑
Vægt: ..........................................................1,2 kg
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA .............................. 82,5 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................ 93,5 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
5. Inden ibrugtagning
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Håndtag
Svingningsemissionstal ah = 4,212 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
5.1 Montering af indsatsværktøj (fig. 1/2/3)
• For at kunne montere indsatsværktøjet sikkert
skal multifunktionsværktøjet sættes sådan
på, at tænd/sluk-knappen (1) vender ned- og
værktøjsindtaget (2) opad.
• Sæt indsatsværktøjet (f.eks. trekant-slibepladen) i værktøjsindtaget (2) således, at
stifterne i værktøjsindtaget (2) passer ind i
udsparingerne på indsatsværktøjet.
• Fastgør indsatsværktøjet med den
medfølgende skrue (b), og spænd skruen
godt fast med Sekskantnøgle (9).
• Vær opmærksom på, at skiven (a) kun må
anvendes ved savklingen, og at skravjernet
anvendes som underlægsskive for skruen (b)
(se fig. 3). Skivens rifling skal her lægges på
indsatsværktøjet.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
Kontroller, at indsatsværktøjet sidder godt
fast!
-8-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 8
17.04.2018 14:00:05
DK/N
5.2 Trekant-slibeplade
Med trekant-slibepladen kan maskinen benyttes
som deltasliber.
Slibning: Fladeslibning på kanter, i hjørner eller
svært tilgængelige områder. Til slibning af træ,
farve, lak osv., alt efter slibeblad.
Arbejdsanvisninger: Maskinen er særlig effektiv
ved slibning af svært tilgængelige hjørner og
kanter. Til slibning af profiler og hulkele kan du
også arbejde alene med spidsen eller en kant af
slibeskiven. Der fås forskellige typer slibepapir,
alt efter hvilket materiale der skal bearbejdes,
og hvordan overfladen ønskes afrømmet. Afrømningen bestemmes i alt væsentligt af, hvilket
slibeblad der vælges, og hvordan presset af slibeskiven doseres.
5.2.1 Fastgørelse af slibepapir
Nem udskiftning med velcrolukning. Sørg for, at
udsugningshullerne på slibepapiret og slibeskiven
passer sammen.
5.3 Montering af støvudsugning (fig. 4/ 5)
Støvudsugningen forhindrer kraftig tilsmudsning,
reducerer støvmængden i indåndingsluften og
letter arbejdet med bortskaffelse.
• Bring maskinen i en sikker stilling, som
beskrevet i 5.1.
• Sæt støvudsugningsanordningen (6) på
værktøjsindtaget (2) som vist på fig. 4.
• Fastgør støvudsugningsanordningen (6) ved
at lade den gå i indgreb i ventilationskanalen.
• Slut udsugningsadapteren (3) til støvudsugningsanordningen (6). Sørg for, at pilen (a) på
udsugningsadapteren (3) passer med udsparingen (b) på støvudsugningsanordningen (6)
(se fig. 5). Drej udsugningsadapteren (3) imod
uret, indtil den går i indgreb.
• Slut en udsugningsslange eller en støvudsuger til maskinen. Herved opnås en optimal
udsugning af støv og spån fra arbejdsemnet.
Skrabning: Afskrabning af gamle lakeringer eller
klæbemidler
Arbejdsanvisninger: Før indsatsværktøjet hen til
sted, der skal bearbejdes. Begynd med en flad
angrebsvinkel og et moderat tryk. Presses der for
kraftigt, kan det underliggende materiale (f.eks.
træ, puds) blive beskadiget.
6.3 Hastighedsregulator (fig. 6)
Forvalg af omdrejningstal kan foretages ved at
dreje på hastighedsregulatoren (4).
Plus-retning:
Minus-retning:
Fordele: Du skåner såvel maskinen som dit helbred. Desuden holdes arbejdsområdet rent, ligesom sikkerheden i arbejdet øges.
Højere omdrejningstal
Lavere omdrejningstal
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
6. Betjening
6.1 Tænd/Sluk-knap
For at tænde maskinen skal knappen (1) skubbes
frem.
6.2 Arbejdsanvisninger
• Tænd for maskinen
• Arbejd i retning væk fra kroppen.
• Før aldrig hænderne hen foran det umiddelbare arbejdsområde.
• Brug kun indsatsværktøj, som er uden fejl og
skader.
Indsatsværktøj
Savning: Savning af træ og kunststof.
Arbejdsanvisninger: Pas ved savning på fremmedlegemer i materialet; sådanne skal fjernes.
Ved dyksavning må kun bløde materialer bearbejdes, såsom træ eller gipsplader.
-9-
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 9
17.04.2018 14:00:05
DK/N
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Bestilling af reservedele og tilbehør:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
• Produktets typebetegnelse
• Produktets varenummer
• Produktets identnummer
• Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information findes på
www.isc-gmbh.info
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 10 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 10
17.04.2018 14:00:05
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 11
17.04.2018 14:00:05
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, Trekant-slibeplade, Skavjern, HSSsavklinge, Diamantsavklinge
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Slibepapir
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 12 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 12
17.04.2018 14:00:05
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 13 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 13
17.04.2018 14:00:05
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda
Byta ut nätkabeln
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
- 14 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 14
17.04.2018 14:00:06
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
- 15 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 15
17.04.2018 14:00:06
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
•
•
•
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multifunktionsverktyg
Trekantig slipplatta
Skrapa
Sexkantnyckel
6 st slippapper
HSS-sågblad
Dammsugsadapter
Dammsugningsanordning
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för slipning av trä, järn, plast
och liknande material under förutsättning att
du använder lämpligt slippapper. Dessutom är
maskinen avsedd för sågning av virke, plast och
liknande material, samt till borttagning av limmade heltäckningsmattor, rester av spackelmassa,
lackskikt och liknande användningsområden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Strömbrytare
2. Verktygsfäste
3. Dammsugsadapter
4. Varvtalsreglage
5. Sexkantnyckel för verktygsbyte
6. Dammsugningsanordning
7. Skrapa
8. Trekantig slipplatta
9. HSS-sågblad
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhan-
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
- 16 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 16
17.04.2018 14:00:06
S
4. Tekniska data
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Nätspänning .................................. 230 V~ 50 Hz
Upptagen effekt ........................................ 200 W
Tomgångs-varvtal ..................15000-21000 min-1
Slipyta: ...................................... 90 x 90 x 90 mm
Oscilleringsvinkel .............................................3°
Skyddsklass .................................................. II/쓑
Vikt .............................................................1,2 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
5. Före användning
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 82,5 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................... 93,5 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 4,212 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
5.1 Montera insatsverktygen (bild 1/2/3)
• För säker montering av insatsverktygen bör
du lägga multifunktionsverktyget så att strömbrytaren (1) pekar nedåt och verktygsfästet
(2) pekar uppåt.
• Sätt in insatsverktyget (t ex en trekantig slipplatta) på verktygsfästet (2) så att fästets (2)
stift passar in i urtagen på verktyget.
• Fäst insatsverktyget med den medföljande
skruven (b) och dra åt skruven ordentligt med
sexkantnyckeln (9).
• Se till att brickan (a) endast används vid
sågbladet och skrapan som distansbricka för
skruven (b) (se bild 3). Den räfflade sidan av
brickan ska läggas mot insatsverktyget.
Kontrollera att insatsverktyget sitter fast!
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
5.2 Trekantig slipplatta
Efter att den trekantiga slipplattan har monterats
kan maskinen användas som hörnslip.
5.2.1 Fästa slippapper
Lätt att byta ut tack vare kardborrefäste. Se till att
utsugningshålen i slippappret stämmer överens
med hålen i slipplattan.
- 17 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 17
17.04.2018 14:00:06
S
5.3 Montera dammutsugning (bild 4/5)
Dammsugningen förhindrar större nedsmutsning,
hög dammbelastning i andningsluften och underlättar avfallshanteringen.
• Ställ maskinen i en säker position enligt
beskrivningen under punkt 5.1.
• Sätt på dammsugningsanordningen (6) så att
verktygsfästet (2) är placerat enligt beskrivningen i bild 4.
• Fäst dammsugningsanordningen (6) genom
att snäppa in den i luftslitsarna.
• Skjut utsugningsadaptern (3) på dammsugningsanordninen (6). Se till att pilen (a) på
utsugningsadaptern (3) stämmer överens
med urtaget (b) på dammsugningsanordningen (6) (se bild 5). Vrid runt utsugningsadaptern (3) i motsols riktning tills den spärras.
• Anslut en spånsug eller en dammsugare till
din maskin. Därmed kan du uppnå en optimal
uppsugning av damm och spån från arbetsstycket.
att komma åt. Om du vill slipa profiler eller hålkälar kan du även använda slipplattans spets eller
kant. Beroende på vilket material som ska bearbetas samt hur intensivt slipningen ska utföras
står olika slags slippapper till förfogande. Mängden material som ska slipas av kan du i största
mån bestämma genom att välja rätt slippapper
och variera trycket på slipplattan.
Skrapning: Skrapa av gamla lack- eller limrester.
Användningstips: För insatsverktyget mot ytan
som ska skrapas. Börja med plan vinkel och lågt
anliggningstryck. Om anliggningstrycket är alltför
hägt finns det risk för att underlaget (t ex virke,
puts) kommer till skada.
6.3 Varvtalsreglage (bild 6)
Vrid runt varvtalsreglaget (4) för att ställa in varvtalet i förväg.
Fördelar: Detta är skonsamt för såväl maskinen
som din egen hälsa. Ditt arbetsområde blir dessutom renare och säkrare.
6. Använda
6.1 Slå på / ifrån maskinen
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att slå på maskinen.
Plus-riktning:
Minus-riktning:
högre varvtal
lägre varvtal
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
6.2 Arbetsanvisningar
• Slå på maskinen.
• Arbeta alltid bort från dig.
• Håll aldrig händerna direkt framför arbetsområdet.
• Använd endast intakta och oskadade insatsverktyg.
Insatsverktyg
Såga: Såga virke och plast.
Användningstips: När du sågar måste du vara
uppmärksam på främmande föremål i materialet.
Ta bort sådana föremål.
Sänksågning får endast utföras i mjuka material,
t ex virke eller gipsskivor.
Slipning: Ytslipning av kanter, i hörn eller vid
svåråtkomliga ställen. Beroende på vilket slipblad
som används kan trä, färg, lack osv. slipas.
Användningstips: Maskinen är särskilt prestandastark för slipning av hörn och kanter som är svåra
- 18 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 18
17.04.2018 14:00:06
S
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
9. Skrotning och återvinning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
8.4 Reservdels- och tillbehörsbeställning
Ange följande information när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdiga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 19 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 19
17.04.2018 14:00:06
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 20 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 20
17.04.2018 14:00:06
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, Trekantig slipplatta, Skrapa, HSSsågblad, Diamant-sågblad
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Slippapper
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 21 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 21
17.04.2018 14:00:06
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 22 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 22
17.04.2018 14:00:07
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Verkkojohdon vaihtaminen
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
- 23 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 23
17.04.2018 14:00:07
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
- 24 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 24
17.04.2018 14:00:07
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
•
•
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Päälle-/pois-katkaisin
2. Työkaluistukka
3. Pölyn poistoimusovitin
4. Kierrosluvun säädin
5. Työkalun vaihdon sisäkuusiokoloavain
6. Pölyn poistoimulaite
7. Kaavin
8. Kolmiohiomalevy
9. Pikateräs-sahanterä
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitoimityökalu
Kolmiohiomalevy
Kaavin
Sisäkuusiokoloavain
6 hiomalaikkaa
Pikateräs-sahanterä
Pölyn poistoimusovitin
Pölyn poistoimulaite
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Kone on tarkoitettu puun, raudan, muovin ja
vastaavanlaisten työstöaineiden hiontaan käyttämällä tarkoitukseen sopivaa hiomapaperia.
Lisäksi kone on tarkoitettu puun, muovien ja vastaavanlaisten työstöaineiden sahaamiseen sekä
liimattujen kokolattiamattojen, täyttömassojen
jätteiden, vanhan maalin poistamiseen kaapimalla
sekä vastaavanlaisiin töihin.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
- 25 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 25
17.04.2018 14:00:07
FIN
4. Tekniset tiedot
•
Verkkojännite: ................................. 230 V~ 50 Hz
Virranotto: ................................................. 200 W
Joutokäyntikierrosluku: ..........15000-21000 min-1
Hiomapinta:................................ 90 x 90 x 90 mm
Heiluntakulma ..................................................3°
Suojaluokka: ................................................. II/쓑
Paino: .........................................................1,2 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA .......................... 82,5 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................ 93,5 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Kahva
Tärinänpäästöarvo ah = 4,212 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
5.1 Sahan asentaminen (kuvat 1/2/3)
• Käytettyjen työkalujen turvallisen asentamisen takaamiseksi tulee monitoimityökalu
asettaa niin, että päälle-/pois-katkaisin (1)
näyttää alaspäin ja työkaluistukka (2) ylöspäin.
• Aseta käytettävä työkalu (esim. kolmiohiomalevy) työkaluistukkaan (2) siten, että
käytettävässä työkalussa olevat aukot sopivat
työkaluistukassa (2) oleviin tappeihin.
• Kiinnitä käytettävä työkalu mukana
toimitetulla ruuvilla (b) ja kiristä ruuvi
sisäkuusiokoloavain (9) tiukkaan.
• Huolehdi siitä, että levyä (a) käytetään vain
sahanterän ja kaapimen yhteydessä ruuvin
(b) aluslevynä (katso kuvaa 3). Tällöin levyn
uritus tulee asettaa käytettävän työkalun
päälle.
Tarkasta, että käytettävä työkalu on tukevasti
paikallaan!
5.2 Kolmiohiomalevy
Kolmiohiomalevyn avulla konetta voidaan käyttää
kolmiohiomakoneena.
- 26 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 26
17.04.2018 14:00:07
FIN
5.2.1 Hiomapaperin kiinnittäminen
Mutkaton vaihto tarrakiinnityksen avulla. Huolehdi
siitä, että hiomapaperin ja hiomalevyn poistoimureiät ovat kohdakkain.
5.3 Pölyn poistoimulaitteen asentaminen
(kuvat 4 / 5)
Pölyn poistoimulla estetään suuremmat likaantumiset sekä hengitysilman korkea pölyrasitus, ja se
helpottaa jätteiden poistoa.
• Aseta laite turvalliseen asentoon, kuten kohdassa 5.1 selitetään.
• Aseta pölyn poistoimulaite (6) työkaluistukan
(2) päälle kuten kuvassa 4 näytetään.
• Kiinnitä pölynpoistolaite (6) napsauttamalla
se kiinni ilmarakoihin.
• Liitä poistoimusovitin (3) pölyn poistoimulaitteeseen (6). Huolehdi siitä, että poistoimusovittimen (3) nuoli (a) on samalla kohdalla kuin
pölyn poistoimulaitteessa (6) oleva aukko (b)
(katso kuvaa 5). Kierrä poistoimusovitinta (3)
vastapäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.
• Liitä laitteeseesi poistoimulaitteisto tai pölynimuri. Sillä aikaansaat parhaan mahdollisen
pölyn ja lastujen poistoimun työstökappaleesta.
Edut: Sekä laitteesi että oma terveytesi kärsii vähemmän. Työskentelyalueesi pysyy lisäksi puhtaana ja turvallisena.
6. Käyttö
6.1 Päälle-/pois-kytkentä
Laitteen päällekytkemiseksi tulee katkaisin (1)
työntää eteen.
6.2 Työskentelyohjeita
• Käynnistä laite.
• Työskentele aina itsestäsi poispäin.
• Älä koskaan pane käsiäsi välittömän työalueen etupuolelle.
• Käytä ainoastaan moitteettomia, vahingoittumattomia työkaluja.
Hionta: Tasohionta reunoissa, nurkissa tai vaikeasti tavoitettavilla alueilla. Hiomapaperin mukaan
puun, maalin, lakan jne. hiomiseen.
Työskentelyohjeita: Laite on erityisen tehokas
vaikeasti tavoitettavien nurkkien ja reunojen hiomisessa. Profiilien ja syvennysten hiomisessa
voidaan käyttää myös ainoastaan hiomalautasen
kärkeä tai yhtä reunaa. Työstettävän materiaalin
sekä halutun pintamateriaalin poistomäärän mukaisesti on saatavana erilaisia hiomapapereita.
Pintamateriaalin poistoteho on olennaisesti riippuvainen hiomapaperin valinnasta ja hiomalautaseen kohdistetusta puristusvoimasta.
Kaavinta: Vanhan maalin tai liiman poistokaavinta
Työskentelyohjeita: Vie käytetty työkalu poistettavaan kohtaan. Aloita laakealla kulmalla ja
vähäisellä puristuspaineella. Jos puristuspaine on
liian suuri, niin pohja (esim. puu, laasti) saattaa
vahingoittua.
6.3 Kierrosluvun säädin (kuva 6)
Kääntämällä kierrosluvun säädintä (4) voit valita
kierrosluvun ennakolta.
Plus-suunta:
Miinus-suunta:
korkeampi kierrosluku
alhaisempi kierrosluku
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
Käytettävät työkalut
Sahaaminen: Puun ja muovin sahaaminen.
Työskentelyohjeita: Tarkkaile sahatessasi materiaalissa olevia vieraita esineitä ja poista ne
tarvittaessa.
Upposahauksessa saa työstää vain pehmeitä
materiaaleja kuten puuta tai kipsilevyjä.
- 27 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 27
17.04.2018 14:00:07
FIN
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.4 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia varusteita! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 28 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 28
17.04.2018 14:00:07
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 29 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 29
17.04.2018 14:00:07
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, Kolmiohiomalevy, Kaavin, Pikaterässahanterä, Timanttisahanterä
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Hiomapaperi
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 30 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 30
17.04.2018 14:00:07
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 31 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 31
17.04.2018 14:00:08
RUS
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Указания по технике безопасности
Состав устройства и состав упаковки
Использование в соответствии с предназначением
Технические данные
Перед вводом в эксплуатацию
Обращение с устройством
Замена кабеля питания электросети
Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
Утилизация и вторичное использование
Хранение
- 32 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 32
17.04.2018 14:00:08
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
- 33 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 33
17.04.2018 14:00:08
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)
1. Переключатель включено-выключено
2. Приспособление для крепления насадок
3. Переходник пылесоса
4. Регулятор скорости вращения
5. Ключ с шестигранником для замены
насадок
6. Устройство отсоса пыли
7. Скребок
8. Треугольная шлифовальная пластинка
9. Пильное полотно из высоколегированной
быстрорежущей стали
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Многофункциональный инструмент
Треугольная шлифовальная пластинка
Скребок
Ключ с шестигранником
Шлифовальная бумага, 6 шт.
Пильное полотно из высоколегированной
быстрорежущей стали
Переходник пылесоса
Устройство отсоса пыли
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
- 34 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 34
17.04.2018 14:00:08
RUS
3. Использование в соответствии
с предназначением
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Устройство предназначено для шлифовки
предметов из дерева, металла, пластмассы
и подобных материалов с использованием
соответствующей шлифовальной бумаги.
Кроме того устройство предназначено для
пиления предметов из дерева, металла,
пластмассы и подобных материалов, а также
для очистки скребком приклеенных ковровых
покрытий пола, остатков шпатлевки, старой
краски и прочих подобных целей.
Уровень давления шума LpA ............. 82,5 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA .......... 93,5 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
4. Технические данные
Напряжение сети: ........................~ 230 в 50 Гц
Потребляемая мощность: ...................... 200 Вт
Скорость вращения
холостого хода: .................... 15000-21000 мин-1
Шлифовальная поверхность: ...90 x 90 x 90 мм
Угол колебаний ...............................................3°
Класс защиты: ............................................. II/쓑
Вес: ............................................................ 1,2 кг
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 4,212 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
- 35 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 35
17.04.2018 14:00:08
RUS
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
Проверьте насадку на прочность
крепления!
5.2 Треугольная шлифовальная пластинка
Устройство с треугольной шлифовальной
пластинкой можно использовать в качестве
угловой шлифовальной машинки.
5.2.1 Крепление шлифовальной бумаги
Удобство замены благодаря липучке.
Проследите за тем, чтобы совпали отверстия
для отсоса на шлифовальной бумаге и
шлифовальной тарелке.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки
прежде, чем осуществлять настройки
устройства.
5.1 Установка насадок (рисунки 1/2/3)
• Для надежного крепления
насадок необходимо установить
многофункциональное устройство
так, чтобы переключатель включитьвыключить (1) смотрел вниз, а устройство
крепления насадок (2) вверх.
• Вставьте насадку (например, треугольная
шлифовальная пластинка) таким образом
в устройство крепления насадок (2), чтобы
выемка насадки совпала с штифтами
устройства крепления насадок (2).
• Закрепите насадку при помощи
приложенного винта (b) и прочно затяните
винт ключ с шестигранником (9).
• Проследите за тем, чтобы шайба (a)
использовалась в качестве подкладной
шайбы на пильном полотне и скребке
для винта (b) (смотрите рисунок 3). При
этом шайба должна быть приложена
рифлением к насадке.
5.3 Установка устройства отсоса пыли
(рисунки 4/5)
Отсос пыли предупреждает образование
сильного загрязнения, высокое содержание
пыли в воздухе и облегчает удаление отходов.
• Установите устройство в устойчивом
положении, так как это описано в разделе
5.1.
• Подсоедините устройство отсоса пыли (6)
к приспособлению крепления насадки (2),
как показано на рисунке 4.
• Закрепите устройство отсоса пыли (6)
путем фиксации в вентиляционных щелях.
• Подсоедините переходник отсоса (3)
к приспособлению отсоса пыли (6).
Внимательно проследите за тем, чтобы
стрелка (a) переходника отсоса (3)
совпала с выемкой (b) на приспособлении
отсоса пыли (6) (смотрите рисунок 5).
Вращайте переходник отсоса (3) против
направления вращения часовой стрелки,
до тех пор, пока он не защелкнется.
• Подсоедините всасывающее устройство
или пылесос к вашему устройству.
Таким образом Вы обеспечите
оптимальное удаление пыли и опилок с
обрабатываемого предмета.
Преимущества: Это поможет Вам бережно
обращаться с устройством, а также сохранить
здоровье. Кроме того Ваше рабочее место
останется чистым и безопасным.
- 36 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 36
17.04.2018 14:00:08
RUS
6. Обращение с устройством
сильном давлении прижима может быть
поврежден подслой (например, дерево,
штукатурка).
6.1 Включение и выключение
Для включения устройства необходимо
сдвинуть переключатель (1) вперед.
6.3 Регулятор скорости вращения
(рисунок 6)
Поворачивая регулятор скорости вращения
(4), можно предварительно задать скорость
вращения.
6.2 Указания по осуществлению работ с
устройством
• Включить устройство.
• При работе осуществлять движения от
себя.
• Запрещено приближать руки
непосредственно к рабочему месту.
• Используйте насадки только в исправном
и неповрежденном состоянии.
Направление плюс:
скорость вращения больше
Направление минус:
скорость вращения меньше
7. Замена кабеля питания
электросети
Насадки
Пиление: пиление предметов из дерева и
пластмассы.
Указания по работе с устройством: при
пилении следите за наличием посторонних
предметов в распиливаемом предмете и при
обнаружении удалите их.
Врезным шлифованием разрешается
осуществлять обрабатывание только
предметов из мягких материалов, таких как
дерево или гипсокартонные плиты.
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
Шлифование: Шлифование поверхностей у
краев, в углах или труднодоступных местах.
В зависимости от шлифовальной бумаги
шлифование поверхностей из дерева, краски,
лака и т.д.
Указания по работе с устройством: Устройство
является особенно продуктивным при
шлифовании в труднодоступных местах:
углах и краях. Для шлифования профильных
элементов и выемок можно использовать
острие или край шлифовальной тарелки. В
соответствии с материалом обрабатываемого
предмета и глубины обработки слоя
поверхности имеются различные типы
шлифовальной бумаги. Производительность
обработки поверхности определяется
главным образом выбором шлифовальной
бумаги и регулировкой усилия давления
шлифовальной тарелки.
Шабрение: Очистка скребком старой краски
или клея
Указания по работе с устройством: подведите
насадку к месту удаления поверхностного
слоя. Начинайте работать под острым углом
и с минимальным давлением прижима. При
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
8.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
- 37 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 37
17.04.2018 14:00:08
RUS
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
8.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
8.4 Заказ запасных частей и
принадлежностей
При заказе запасных частей необходимо
указать следующие данные:
• тип устройства
• артикульный номер устройства
• идентификационный номер устройства
• номер необходимой запасной части
Актуальные цены и информацию можно найти
на сайте www.isc-gmbh.info.
Рекомендация! Для
хорошего результата
работы мы рекомендуем
высококачественные
принадлежности
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
9. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
- 38 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 38
17.04.2018 14:00:08
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 39 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 39
17.04.2018 14:00:08
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки, Треугольная шлифовальная
пластинка, Скребок, Пильное полотно из
высоколегированной быстрорежущей стали,
Расходный материал/расходные части*
Шлифовальная бумага
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 40 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 40
17.04.2018 14:00:08
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 41 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 41
17.04.2018 14:00:09
EE
Sisukord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ohutusjuhised
Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt
Sihipärane kasutamine
Tehnilised andmed
Enne kasutuselevõttu
Käitamine
Toitejuhtme vahetamine
Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine
Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Hoiustamine
- 42 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 42
17.04.2018 14:00:09
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
- 43 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 43
17.04.2018 14:00:09
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Toitelüliti
2. Tööriistapesa
3. Tolmueemaldusadapter
4. Pöörlemissageduse regulaator
5. Kuuskantvõti tööriistade vahetamiseks
6. Tolmuimemisseadeldis
7. Kaabits
8. Kolmnurkne lihvtald
9. HSS-saeleht
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
•
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multifunktsionaalne tööriist
Kolmnurkne lihvtald
Kaabits
Kuuskantvõti
6 lihvpaberit
HSS-saeleht
Tolmueemaldusadapter
Tolmuimemisseadeldis
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Seade on mõeldud puidu, raua, plastiku ja teiste
sarnaste materjalide lihvimiseks, kasutades vastavat lihvpaberit. Peale selle on masin mõeldud
puidu, plastiku ja teiste sarnaste materjalide saagimiseks, ning kleebitud vaipade, pahtlijääkide,
vana värvi maha kraapimiseks ning muudeks
otstarveteks.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
- 44 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 44
17.04.2018 14:00:09
EE
4. Tehnilised andmed
•
Võrgupinge: ....................................230V ~ 50 Hz
Võimsus: ................................................... 200 W
Koormuseta
pöörlemissagedus: ................. 15000-21000min-1
Lihvimispind: ............................. 90 x 90 x 90 mm
Võnkenurk ........................................................3°
Ohutuskategooria: ......................................... II/쓑
Kaal: ...........................................................1,2 kg
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.
Helirõhu tase LpA ................................. 82,5 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA ...................................... 93,5 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Käepide
Võngete emissiooniväärtus ah = 4,212 m/s2
Värisemine K = 1,5 m/s2
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
• Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
• Kohandage oma töömeetodid seadmega.
• Ärge koormake seadet üle.
• Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
• Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
5. Enne kasutuselevõttu
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.
5.1 Lisaseadmete kokkupanemine
(joonised 1/2/3)
• Lisaseadmete turvaliseks paigaldamiseks
peaksite multifunktsionaalse tööriista nii asetama, et toitelüliti (1) on suunaga allapoole ja
tööriista kinnituskoht (2) on ülespoole.
• Pange lisaseade (nt kolmnurkne lihvplaat)
nii tööriista kinnituskohta (2), et lisaseadme
sälgud sobivad tööriista kinnituskoha (2) tihvtidega.
• Kinnitage lisaseade kaasasoleva kruvi (b) abil
ja keerake kruvi Kuuskantvõti (9) abil kõvasti
kinni.
• Jälgige, et seibi (a) kasutatakse ainult saelehe ja kaabitsa juures alusseibina kruvi (b)
jaoks (vt joonis 3). Sealjuures tuleb seibi rihveldus asetada lisaseadme peale.
Kontrollige, kas lisaseade on kindlalt kinni!
5.2 Kolmnurkne lihvtald
Kolmnurkse lihvtallaga saab seadet kasutada
kolmnurklihvijana.
5.2.1 Lihvpaberi kinnitamine
Probleemitu vahetus takjakinnise abil: Jälgige
imemisaukude vastavust lihvpaberil ja lihvtallal.
- 45 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 45
17.04.2018 14:00:09
EE
5.3 Tolmueemaldustoru paigaldamine
(joonised 4/5)
Tolmu imemine takistab suuremat määrdumist,
tolmu sattumist hingamisteedesse ja lihtsustab
jäätmete kõrvaldamist.
• Pange seade kindlasse asendisse, nagu on
kirjeldatud punktis 5.1.
• Pange tolmuimemisseadeldis (6) nii tööriista
kinnituskoha (2) külge nagu on näidatud joonisel 4.
• Kinnitage tolmuimemisseadeldis (6) õhupiludesse fikseerumise teel.
• Ühendage äratõmbeadapter (3) tolmuimemisseadeldise külge (6) Jälgige, et nool (a)
aratõmbeadapteril (3) oleks kohakuti tolmuimemisseadeldisel (6) asuva sälguga (b) (vt
joonis 5). Keerake äratõmbeadapterit (3) vastupäeva kuni see fikseerub.
• Ühendage seadmega tolmuimemisseadeldis
või tolmuimeja. See võimaldab töödeldava
detaili tolmu ja saepuru optimaalse eemaldamise.
töödeldavale materjalile ja pealispinna soovitavale mahalihvitud kihi paksusele on olemas erinevad lihvpaberid. Tasandamise tulemuse määrab
oluliselt lihvketta valik ja lihvtaldrikule surumise
tugevus.
Eelised: säästate nii tööriista kui ka oma tervist.
Peale selle jääb töötsoon puhtaks ja ohutuks.
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
6. Käitamine
6.1 Sisse- ja väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks tuleb lüliti (1) ettepoole
lükata.
6.2 Tööjuhised
• Lülitage seade sisse.
• Töötage suunaga endast eemale.
• Ärge pange käsi kunagi vahetusse töötsooni.
• Kasutage ainult kahjustamata lisaseadmeid.
Lisaseadmed
Saagimine: Puidu ja plastiku saagimine
Tööjuhised: Jälgige saagimisel materjalis leiduvaid võõrkehi ja vajadusel eemaldage need
vajaduse korral.
Uputuslõikeid tohib teha ainult pehmete materjalide, nagu nt puit või kipsplaatide puhul.
Lihvimine: Lihvimine servadel, nurkades või raskesti ligipääsetavates kohtades. Vastavalt lihvpaberile mõeldud puidu, värvi, laki jne lihvimiseks.
Tööjuhised: Seade on eriti tõhus raskesti ligipääsetavate nurkade ja servade lihvimisel. Profiilide
ja õõnsuste lihvimiseks on võimalik töötada ka
ainult lihvtalla otsaga või ühe servaga. Vastavalt
Kraapimine: Vanade värvikihtide või liimi mahakraapimine
Tööjuhised: Pange lisaseade kohale, kust soovite
midagi maha kraapida. Alustage lameda nurga ja
nõrga surve all. Liiga suure survega töötades võib
aluspinda (nt puitu, krohvi) kahjustada.
6.3 Pöörlemissageduse regulaator (joonis 6)
Pöörlemissageduse regulaatori abil (4) saate teha
pöörlemissageduse eelvaliku.
PLUSS-suund:
MIINUS-suund:
suurem pöörete arv
väiksem pöörete arv
7. Toitejuhtme vahetamine
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- 46 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 46
17.04.2018 14:00:09
EE
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade ja tarvikute tellimine:
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artikli number
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
Vihje! Hea töötulemuse
saavutamiseks soovitame
kvaliteetseid tarvikuid! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
- 47 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 47
17.04.2018 14:00:09
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 48 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 48
17.04.2018 14:00:09
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Süsiharjad, Kolmnurkne lihvtald, Kaabits, HSSsaeleht, Teemant-saeleht
Kulumaterjal / Kuluosad*
Lihvpaber
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 49 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 49
17.04.2018 14:00:09
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 50 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 50
17.04.2018 14:00:09
LV
Satura rādītājs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Drošības norādījumi
Ierīces apraksts un piegādes komplekts
Mērķim atbilstoša lietošana
Tehniskie rādītāji
Pirms lietošanas
Lietošana
Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Tīrīšana, apkope un rezerves daļu pasūtīšana
Utilizācija un otrreizējā izmantošana
Glabāšana
- 51 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 51
17.04.2018 14:00:10
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
- 52 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 52
17.04.2018 14:00:10
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
•
•
•
kojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
1. Drošības norādījumi
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1. attēls)
1. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
2. Instrumenta stiprinājums
3. Putekļu nosūkšanas adapteris
4. Apgriezienu skaita regulētājs
5. Sešstūra atslēga darbarīku maiņai
6. Putekļu nosūkšanas ierīce
7. Skrāpis
8. Trīsstūra slīpplāksne
9. HSS (ātrgriezējtērauda) zāģa plātne
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepa-
Daudzfunkciju darbarīks
Trīsstūra slīpplāksne
Skrāpis
Sešstūra atslēga
6x slīpēšanas papīrs
HSS (ātrgriezējtērauda) zāģa plātne
Putekļu nosūkšanas adapteris
Putekļu nosūkšanas ierīce
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
3. Mērķim atbilstoša lietošana
Ierīce ir paredzēta kokmateriālu, dzelzs, plastmasas un analoģisku materiālu slīpēšanai,
izmantojot atbilstošu slīpēšanas papīru. Turklāt
ierīce ir paredzēta kokmateriālu, plastmasas un
analoģisku materiālu zāģēšanai, kā arī pielīmētu
mīksto grīdas segumu, špaktelēšanas tepes
atlikumu un vecu lakojumu nokasīšanai, kā arī
analoģiskiem lietošanas veidiem.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos
mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši
priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs
neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.
- 53 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 53
17.04.2018 14:00:10
LV
4. Tehniskie rādītāji
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma
dēļ var rasties šādi riski:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un
roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā
arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.
Tīkla spriegums: ............................. 230 V~ 50 Hz
Jaudas patēriņš: ........................................ 200 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā: ..15000-21000 min-1
Slīpēšanas virsma: .................... 90 x 90 x 90 mm
Oscilācijas leņķis .............................................3°
Aizsardzības klase: ....................................... II/쓑
Svars: .........................................................1,2 kg
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
5. Pirms lietošanas
Trokšņa spiediena līmenis LpA ............. 82,5 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA.................. 93,5 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
Brīdinājums!
Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.
Rokturis
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 4,212 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta
atbilstoši standartizētai pārbaudes metodei un var
mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas
veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt
norādīto vērtību.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot
arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.
Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas
būtu minimālas!
• Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā
kārtībā.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt
ierīces pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
• Strādājiet cimdos.
5.1. Ievietojamo instrumentu montāža
(1./2./3. attēls)
• Lai droši piemontētu ievietojamos instrumentus, daudzfunkciju darbarīks ir jāuzliek tā,
lai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (1) būtu
vērsts uz leju un instrumenta stiprinājums (2)
– uz augšu.
• Ievietojamo instrumentu (piem., trīsstūra
slīpplāksni) uzlieciet uz darbarīka
stiprinājuma (2) tā, lai ievietojamā instrumenta tapas iederētos instrumenta stiprinājuma
(2) padziļinājumos.
• Ievietojamo instrumentu nostipriniet ar
klātpievienoto skrūvi (b) un skrūvi stingri pievelciet ar sešstūra atslēgu (9).
• Ievērojiet, lai paplāksni (a) izmantotu kā paliekamo paplāksni skrūvei (b) tikai tad, kad
uzliek zāģa plātni un skrāpi (skat. 3. attēlu).
Turklāt paplāksnes rievotā puse ir jāliek uz
ievietojamā instrumenta.
Pārbaudiet ievietojamā instrumenta
nostiprinājumu!
5.2. Trīsstūra slīpplāksne
Ar trīsstūra slīpplāksni ierīci var izmantot kā
trīsstūra slīpmašīnu.
- 54 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 54
17.04.2018 14:00:10
LV
5.2.1. Slīpēšanas papīra nostiprināšana
Izmantojot lipekļa aizdari, slīpēšanas papīra
nomaiņa noris bez jebkādām problēmām.
Pievērsiet uzmanību nosūkšanas caurumu
pareizam izvietojumam uz slīpēšanas papīra un
slīpripas.
5.3. Putekļu nosūkšanas ierīces montāža
(4./5. attēls)
Putekļu nosūkšana novērš lielu piesārņojumu,
lielu putekļu daudzumu elpojamajā gaisā un atvieglo utilizāciju.
• Sagatavojiet ierīci drošā veidā, kā aprakstīts
5.1. punktā.
• Putekļu nosūkšanas ierīci (6) uzlieciet uz
instrumenta stiprinājuma (2) tā, kā parādīts 4.
attēlā.
• Nostipriniet putekļu nosūkšanas ierīci (6),
nofiksējot gaisa spraugās.
• Nosūkšanas adapteru (3) pievienojiet pie
putekļu nosūkšanas ierīces (6). Ņemiet
vērā, lai nosūkšanas adaptera (3) bultiņa
(a) atbilstu padziļinājumam (b) uz putekļu
nosūkšanas ierīces (6) (sk. 5. attēlu).
Grieziet nosūkšanas adapteri (3) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas fiksējas.
• Ierīcei pieslēdziet nosūkšanas iekārtu
vai putekļu sūcēju. Tādējādi Jūs iegūsiet
optimālu putekļu un skaidu nosūkšanu no
detaļas.
Priekšrocības: Jūs saudzējat gan ierīci, gan savu
veselību. Turklāt Jūsu darba vieta paliek tīra un
droša.
6. Lietošana
6.1. Ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu ierīci, slēdzis (1) ir jāpavirza uz
priekšu.
6.2. Darba norādījumi
• Ieslēdziet ierīci.
• Strādājiet, turot ierīci drošā attālumā no
ķermeņa.
• Nekad nevirziet rokas tiešās darba vietas
priekšā.
• Izmantojiet tikai tādus ievietojamos instrumentus, kas ir teicamā darba kārtībā un nav
bojāti.
Ievietojamie instrumenti
Zāģēšana: kokmateriālu un plastmasas
zāģēšana.
Darba norādījumi: zāģēšanas laikā pievērsiet
uzmanību svešķermeņiem materiālā un
vajadzības gadījumā tos aizvāciet.
Izmantojot iegremdējamā zāģa metodi, drīkst
apstrādāt tikai mīkstus materiālus, piem., koku vai
reģipsi.
Slīpēšana: virsmu slīpēšana gar malām, stūros
vai grūti pieejamās vietās. Atkarībā no slīpēšanas
plātnes ierīce ir piemērota koka, krāsas, lakas utt.
slīpēšanai.
Darba norādījumi: ierīce ir īpaši piemērota,
slīpējot grūti pieejamus stūrus un malas.
Slīpējot profilus un veidgriezumus, var izmantot
tikai slīpripas priekšgalu vai malu. Ir pieejami dažādi slīpēšanas papīra veidi atbilstoši
apstrādājamajam materiālam un vajadzīgajai
virsmas virskārtas noņemšanas pakāpei.
Virskārtas noņemšanas ražīgums ir nosakāms,
izvēloties atbilstošu slīpēšanas plātni un slīpripas
regulējamu piespiešanu.
Kasīšana: vecu lakojumu vai līmvielu
nokasīšana.
Darba norādījumi: ievietojamo instrumentu pievirziet noņemamajai vietai. Sāciet ar šauru nolieces
leņķi un nelielu piespiedējspēku. Ar pārāk lielu
piespiedējspēku var sabojāt pamatni (piem.,
koku, apmetumu).
6.3. Apgriezienu skaita regulētājs (6. attēls)
Griežot apgriezienu skaita regulētāju (4), jūs varat
iepriekš izvēlēties apgriezienu skaitu.
Plusa virzienā:
Mīnusa virzienā:
lielāks apgriezienu skaits
mazāks apgriezienu skaits
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
- 55 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 55
17.04.2018 14:00:10
LV
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Bīstami!
Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
8.1 Tīrīšana
Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu maksimāli tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens
iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka
risku.
•
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
8.2 Ogles sukas
Ja parādās pārmērīga dzirksteĮošana, uzticiet
ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektriĮim.
Bīstami! Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriĮis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.4. Rezerves detaļu un piederumu
pasūtīšana:
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces modelis;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
vietnē www.isc-gmbh.info.
Padoms! Labu darba
rezultātu nodrošināšanai,
iesakām izmantot
augstvērtīgos
piederumus! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 56 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 56
17.04.2018 14:00:10
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 57 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 57
17.04.2018 14:00:10
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Ogļu sukas, Trīsstūra slīpplāksne, Skrāpis, HSS
(ātrgriezējtērauda) zāģa plātne, Dimanta zāģa
plātne
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Slīppapīrs
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 58 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 58
17.04.2018 14:00:10
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 59 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 59
17.04.2018 14:00:10
LT
Turinys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Saugos nurodymai
Prietaiso aprašymas ir tiekimo apimtis
Naudojimas pagal paskirtį
Techniniai duomenys
Prieš naudojimą
Valdymas
Tinklo kabelio pakeitimas
Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas
Utilizavimas ir antrinis panaudojimas
Laikymas
- 60 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 60
17.04.2018 14:00:10
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai
susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
- 61 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 61
17.04.2018 14:00:10
LT
•
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
•
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
1. Saugos nurodymai
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
2.1 Prietaiso aprašymas (1 pav.)
1. Įjungimo (išjungimo) jungiklis
2. Įrankio laikiklis
3. Dulkių siurblio adapteris
4. Apsukų reguliatorius
5. Įrankio keitimo šešiakampis raktas
6. Dulkių siurbimo įtaisas
7. Grandiklis
8. Trikampis šlifavimo diskas
9. HSS pjūklo geležtė
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
lentelę.
• Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daugiafunkcinis įrankis
Trikampis šlifavimo diskas
Grandiklis
Šešiakampis raktas
6 x šlifavimo popierius
HSS pjūklo geležtė
Dulkių siurblio adapteris
Dulkių siurbimo įtaisas
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
3. Naudojimas pagal paskirtį
Įrankis yra skirtas šlifuoti medieną, metalą,
plastmasę ir panašias medžiagas naudojant
atitinkamą šlifavimo popierių. Be to, įrankis yra
skirtas medienos, plastiko ir panašių žaliavų pjovimui bei kilimine danga padengtų grindų, glaisto
masės likučių, visų dažų ir pan. nugrandymui
Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas
naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.
Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo
naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o
ne gamintojas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai
savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam,
amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes
neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse
bei pagal panašią paskirtį.
- 62 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 62
17.04.2018 14:00:11
LT
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa: ................................. 230 V~ 50 Hz
Galia: ......................................................... 200 W
Tuščiosios veikos apsukų
skaičius: .................................15000-21000 min-1
Šlifavimo paviršius: .................... 90 x 90 x 90 mm
Svyravimų kampas ...........................................3°
Apsaugos klasė: ............................................ II/쓑
Svoris: ........................................................1,2 kg
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
Garso slėgio lygis LpA ......................... 82,5 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ......................... 93,5 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.
Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
Bendros svyravimo vertės (trijų krypčių vektorių
suma) pateiktos pagal EN 60745.
Rankena
Vibracijos emisijos dydis ah = 4,212 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Nurodyta svyravimo emisijos vertė pamatuota,
taikant standartizuotus bandymo metodus; ji gali
skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo
būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytąją.
Pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę galima
palyginti vieną elektros įrankį su kitu.
Be to, pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę
galima atlikti pirminį neįprasto poveikio įvertinimą.
Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir
vibraciją!
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
• Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite
prietaisą.
• Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
• Neperkraukite prietaiso.
• Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
• Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
• Mūvėkite pirštines.
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus
reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija
ir specifikacija, yra šie:
1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos
ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos
vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką
arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.
5. Prieš naudojimą
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
Įspėjimas!
Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite
kištuką.
5.1 Darbo įrankių sumontavimas (1/2/3 pav.)
• Norėdami gerai sumontuoti darbo įrankius,
daugiafunkcinį įrankį turėtumėte uždėti taip,
kad įjungimo/išjungimo jungiklis (1) būtų nukreiptas žemyn, o įrankio laikiklis (2) - aukštyn.
• Darbo įrankį (pvz., trikampį šlifavimo diską)
ant įrankio laikiklio (2) uždėkite taip, kad į darbo įrankio angas tilptų griebtuvo (2) kaiščiai.
• Darbo įrankį pritvirtinkite pristatytu varžtu (b)
ir varžtą gerai priveržkite šešiakampiu raktu
(9).
• Nepamirškite, kad poveržlė (a) varžto (b)
poveržle naudojama tik dirbant su pjūklo
geležte ir grandikliu (žr. 3 pav.). Poveržlės grioveliai turi būti ant darbo įrankio.
Patikrinkite, ar darbo įrankis gerai pritvirtintas!
5.2 Trikampis šlifavimo diskas
Uždėjus trikampį šlifavimo diską įrankį galima
naudoti kaip trikampį šlifuoklį.
5.2.1 Šlifavimo popieriaus pritvirtinimas
Paprastas pakeitimas naudojant lipduką. Atkreipkite dėmesį į šlifavimo popieriaus ir disko siurbimo
angų sutapimą.
- 63 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 63
17.04.2018 14:00:11
LT
5.3 Dulkių nusiurbimo įrangos sumontavimas
(4/5 pav.)
Dulkių surinkimas padeda išvengti didesnio
užteršimo, didelio dulkių išmetimo į orą ir palengvina utilizavimą.
• Prietaisą pastatykite į saugią padėtį, kaip
aprašyta 5.1 punkte.
• Dulkių nusiurbimo įrenginį (6) uždėkite taip,
kad įrankio laikiklio (2) padėtis būtų kaip parodyta 4 pav.
• Užfiksuokite dulkių siurbimo įtaisą (6)
ventiliacinėse angose.
• Prie nusiurbimo adapterio (3) prijunkite dulkių
nusiurbimo įrenginį (6). Įsitikinkite, kad nusiurbimo adapterio (3) galas (a) sutaptų su
dulkių nusiurbimo įrenginio (6) išpjova (b) (žr.
5 pav.). Nusiurbimo adapterį (3) sukite prieš
laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos.
• Siurbimo įrenginį ar dulkių siurblį prijunkite
prie prietaiso. Tokiu būdu optimaliai nusiurbsite ruošinio dulkes ir drožles.
Privalumai: tausojate ir prietaisą, ir savo sveikatą.
Be to, Jūsų darbo zona lieka švaresnė ir
saugesnė.
6. Valdymas
6.1 Įjungimas/išjungimas
Norėdami prietaisą įjungti, jungiklį (1) stumkite į
priekį.
6.2. Darbo nurodymai
• Įjungti prietaisą.
• Dirbti atitraukus nuo savęs.
• Draudžiama rankas kišti į tiesioginę darbo
zoną.
• Naudoti tik nepriekaištingos būklės ir
nepažeistus darbo įrankius.
šlifuoti sunkiai prieinamus kampus ir kraštus.
Šlifuojant profilius ir tuščiavidurius profilius galima
dirbti tik šlifavimo disko smaigaliu arba vienu jo
kraštu. Priklausomai nuo apdirbamos medžiagos
ir nuo pageidaujamo paviršiaus nuėmimo galima
rinktis skirtingus šlifavimo popierius. Paviršiaus
nuėmimo našumą nulemia šlifavimo popieriaus
pasirinkimas ir tai, kiek spaudžiamas šlifavimo
diskas.
Grandymas: Senų dažų sluoksnių ar klijų nugrandymas
Darbo nurodymai: Darbo įrankį nustatyti ties vieta, kurią reikia nugrandyti. Reikia pradėti dirbti
nustačius plokščią kampą ir lengvai spaudžiant.
Stipriai spaudžiant galima pažeisti pagrindą (pvz.,
medieną, tinką).
6.3 Apsukų reguliatorius (6 pav.)
Sukdami apsukų reguliatorių (4) galite iš anksto
pasirinkti apsukas.
Pliuso kryptis:
Minuso kryptis:
didesnės apsukos
mažesnės apsukos
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
Darbo įrankiai
Pjovimas: Medienos ir plastiko pjovimas.
Darbo nurodymai: Pjaudami patikrinkite, ar
medžiagoje nėra svetimkūnių, jei yra – pašalinkite
juos.
Dirbant pjūklo įleidimo metodu galima apdirbti
tik minkštas medžiagas, kaip medieną ar gipso
kartono plokštes.
Šlifavimas: Kraštų, kampų ar sunkiai prieinamų
vietų paviršių šlifavimas. Priklausomai nuo medienos, dažų, lako ir t.t. šlifavimo disko.
Darbo nurodymai: Prietaisas ypač tinkamas
- 64 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 64
17.04.2018 14:00:11
LT
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Pavojus!
Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
8.1 Valymas
Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų,
ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose
nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto
oro srove, esant žemam slėgiui.
• Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti
po kiekvieno panaudojimo.
• Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste
su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių
valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso
plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso
vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus
į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio
rizika.
•
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
8.4 Atsarginių detalių ir priedų užsakymas:
Užsakant atsargines detales reikia nurodyti tokius
duomenis:
• prietaiso tipą;
• prietaiso prekės numerį;
• prietaiso identifikacinį numerį;
• reikiamos atsarginės detalės numerį.
Dabartinės kainos ir naujausia informacija nurodyta interneto svetainėje www.isc-gmbh.info
Patarimas! Geram darbo
rezultatui rekomenduojame
aukštos kokybės
priedus! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 65 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 65
17.04.2018 14:00:11
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 66 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 66
17.04.2018 14:00:11
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Anglies šepetėliai, Trikampis šlifavimo diskas,
Grandiklis, HSS pjūklo geležtė, Deimantinis
pjūklo geležtė
Naudojamos medžiagos / dalys*
Šlifavimo popierius
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 67 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 67
17.04.2018 14:00:11
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 68 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 68
17.04.2018 14:00:11
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Multifunktionswerkzeug TE-MG 200 CE (Einhell)
2014/29/EU
X 2006/42/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/53/EC
2014/68/EU
2012/46/EU
EU/2016/426
Emission No.:
Notified Body:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 20.03.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 15
Art.-No.: 44.650.40
I.-No.: 11055
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012555
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 69 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 69
17.04.2018 14:00:11
- 70 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 70
17.04.2018 14:00:11
- 71 -
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 71
17.04.2018 14:00:11
EH 04/2018 (02)
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 72
17.04.2018 14:00:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising