EINHELL | TE-CS 165 | manual | EINHELL TE-CS 165 Circular Saw Brugermanual

EINHELL TE-CS 165 Circular Saw Brugermanual
TE-CS 165
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Håndrundsav
S
Original-bruksanvisning
Handcirkelsåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Käsipyörösaha
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Дисковая ручная пила
EE
Originaalkasutusjuhend
Käsiketassaag
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Rokas ripzāģis
LT
Originali naudojimo instrukcija
Rankinis diskinis pjūklas
3
Art.-Nr.: 43.310.10
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11013
16.05.2019 09:45:49
1a
13
3
11
10
2
1
9
8
4
7
1b
6
14
5
12
21
15
16
20
18 17
19
-2-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 2
16.05.2019 09:46:00
2
3
a
6
4
4
5
9
7
12
6
6
7
6
c
12
a
7
a
b
-3-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 3
16.05.2019 09:46:02
8
9
8
6
a
16
16
10
11
8
3
2
b (45°)
a (0°)
15
12
13
13
11
-4-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 4
16.05.2019 09:46:06
14
15
20
19
13
20 19
18 17
12
-5-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 5
16.05.2019 09:46:09
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Udskiftning af nettilslutningsledning
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
-6-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 6
16.05.2019 09:46:10
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
-7-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 7
16.05.2019 09:46:11
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
•
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1a/1b)
1. Håndtag
2. Tænd/Sluk-knap
3. Låseknap til tænd/sluk-knap
4. Fikseringsgreb til indstilling af skæredybde
5. Netledning
6. Sål
7. Låseskrue til indstilling af vinkelsnit
8. Låseskrue til parallelanslag
9. Skala til geringsvinkel
10. Hjælpegreb
11. Spindellås
12. Savklinge
13. Klingenøgle
14. Tilslutning til spånudsugning
15. Snitlinjeføring
16. Parallelanslag
17. Skrue til klingesikring
18. Flange
19. Svingkappe
20. Arm til bevægelig svingkappe
21. Beskyttelseskappe
Håndrundsav
Savklinge
Klingenøgle
Parallelanslag
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Håndrundsaven er beregnet til savning af retliniede snit i træ, trælignende materialer og kunststoffer. Overophedning af savtakkernes spidser skal
undgås, og kunststoffet må ikke smelte.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-8-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 8
16.05.2019 09:46:11
DK/N
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
4. Tekniske data
Netspænding: ............................... 230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt: ....................................... 1200 W
Omdrejningstal, ubelastet: ..................5500 min-1
Skæredybde ved 90°: ............................... 55 mm
Skæredybde ved 45°: ............................... 40 mm
Savklinge: ...........................................Ø 165 mm
Klingeholder: .........................................Ø 16 mm
Klingetykkelse: ........................................ 2,4 mm
Kapslingsklasse: ........................................... II/쓑
Vægt: ..........................................................3,8 kg
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA .............................. 87,9 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................ 98,9 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
5. Inden ibrugtagning
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Håndtag
Svingningsemissionstal ah = 6,930 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Hjælpegreb
Svingningsemissionstal ah = 3,129 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s*
5.1 Indstilling af skæredybde (fig. 2/3)
• Løsn fikseringsgreb til indstilling af skæredybde på bagsiden af beskyttelseskappen (4).
• Sæt sålen (6) fladt ned på overfladen af saveemnet. Hæv saven, indtil savklingen (12)
har nået den rigtige skæredybde (a).
• Fastgør fikseringsgreb til indstilling af skæredybde (4). Kontroller, at grebet sidder ordentligt fast.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
5.2 Geringsanslag (fig. 4/5)
Den forindstillede standardvinkel mellem sål
(6) og savklinge (12) udgør 90°. Du kan ændre denne vinkel for at udføre skråsnit.
•
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
-9-
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 9
16.05.2019 09:46:11
DK/N
•
•
•
Løsn låseskrue til indstilling af vinkelsnit (7),
som befinder sig på sålens forside.
Nu kan skærevinklen ændres med op til 45°;
se skala for skærevinkel (9).
Fastgør låseskrue til indstilling af vinkelsnit
(7). Kontroller, at den sidder ordentligt fast.
5.3 Finjustering af geringsanslaget ved 0°
eller 90° (fig. 6/7)
Med en 90° anslagsvinkel kan vinkelindstillingen
justeres ved 0° og 90°. Løsn hertil låseskruen til
geringsanslag (7) og kontramøtrikken (b) på justeringsskruen (a). (se fig. 6)
Drej rundsaven om på hovedet og læg anslagsvinklen (c) mellem sål (6) og savklinge (12). (se
fig. 7)
Indstil nu justeringsskruen (a), til vinklen er 90°
mellem sål (6) og savklinge (12).
Spænd kontramøtrikken (b) og låseskruen til geringsanslag (7) igen.
5.4 Udsugning af støv og spån (fig. 1b)
• Til rundsavens spånudsugningsstuds (14)
tilsluttes en egnet støvsuger (støvsuger
følger ikke med) Herved opnås en optimal
støvudsugning fra saveemnet. Fordele: Du
skåner såvel saven som dit eget helbred.
Desuden holdes arbejdsområdet rent, ligesom sikkerheden i arbejdet øges.
• Støv, der opstår under arbejdet, kan være
farligt. Læs nærmere herom i sikkerhedsanvisningerne.
• Vigtigt! Den støvsuger, der anvendes til
udsugning, skal være egnet til det bearbejdede materiale.
• Kontroller, at alle dele er korrekt forbundet
med hinanden.
5.5 Parallelanslag (fig. 8/9)
Parallelanslaget (16) gør det muligt at save
parallelle linier.
• Løsn låseskrue til parallelanslag (8), der befinder sig på sålen (6).
• Montering foretages ved at sætte parallelanslaget (16) ind i føringen (a) i sålen (6) (se fig.
7).
• Bestem den nødvendige afstand, og spænd
låseskruen (8) fast igen.
• Brug af parallelanslag: Anbring parallelanslaget (16) fladt ind på emnekanten, og begynd
savningen.
•
 Vigtigt! Udfør et prøvesnit med et stykke
affaldstræ
5.6 Snitlinjeføring (fig. 10)
Med snitlinjeføringen (15) kan nøjagtige snit gennemføres, der er markeret på emnet. Brug markeringen (a) ved 0° og 90° vinkelindstillingen
Markeringen (b) skal bruges ved 45° vinkelindstillingen.
Til vinkelindstilling se 5.2
 Vigtigt! Udfør et prøvesnit med et stykke
affaldstræ
6. Betjening
6.1 Arbejde med håndrundsaven
• Hold altid fast i rundsaven med et fast greb.
• Svingkappen (19) skubbes automatisk tilbage
af saveemnet.
• Udøv ikke vold på saven og dens komponenter!
• Ryk rundsaven frem med en let, jævn bevægelse.
• Affaldsstykket skal befinde sig i rundsavens
højre side, således at den brede del af bordet
støttes med hele sin overflade.
• Når der saves efter en optegnet linie, føres
rundsaven langs med indsnittet.
• Små træstykker skal spændes ind før savningen. De må ikke holdes fast i hånden.
• Følg sikkerhedsanvisningerne! Bær sikkerhedsbriller!
• Brug ikke defekte savklinger eller savklinger
med revner eller sprækker.
• Brug ikke flanger/flangemøtrikker, hvor boringen er større eller mindre end savklingens.
• Savklingen må ikke bremses ned med hånden eller ved udøvelse af sidetryk.
• Svingkappen må ikke klemme og skal befinde
sig i udgangsposition, når arbejdsprocessen
er fuldført.
• Afprøv svingkappens funktion med netledningen trukket ud, før rundsaven tages i brug.
• Kontroller hver gang før du tager saven i brug,
at sikkerhedsanordninger, såsom svingkappe, flange og justeringsanordninger, fungerer,
som de skal, er korrekt indstillede og ordentligt fastgjorte.
• En egnet støvudsugning kan sluttes til via
tilslutning til spånudsugning (14). Kontroller,
at støvudsugningen er tilsluttet korrekt.
• Den bevægelige svingkappe må ikke klemmes fast i den tilbagetrukne beskyttelseskappe i forbindelse med savningen.
- 10 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 10
16.05.2019 09:46:11
DK/N
(13) ud af kabinettet (se fig. 12).
 Vigtigt! Husk at trække stikket ud af
stikkontakten, inden du udfører arbejder på
selve saven!
Vigtigt! Af sikkerhedsgrunde må håndrundsaven
ikke benyttes med klingenøglen isat (13).
6.2 Brug af rundsaven
• Tilpas skæredybde, skærevinkel og parallelanslag (se punkt 5.1, 5.2 og 5.5).
• Kontroller, at tænd/sluk-knappen (2) ikke er
trykket ind. Nu kan du sætte stikket i en stikkontakt.
• Savklingen skal være sat i, når du tænder
rundsaven!
• Anbring sålen fladt oven på saveemnet. Savklingen må ikke berøre saveemnet.
• Hold nu fast i rundsaven med begge hænder.
•
•
•
•
•
•
6.3 Tænd/Sluk-knap (fig. 11)
•
Tænde rundsaven:
Tryk på låseknappen (3) og tænd/sluk-knappen
(2) samtidigt.
•
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Lad savklingen køre op i fuld omdrejning. Før
savklingen langsomt langs med savelinien.
Tryk kun let ned på savklingen.
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
Slukke rundsaven:
Slip låseknap og tænd/sluk-knap
•
•
•
•
Når håndtaget slippes, slukker maskinen automatisk, hvorved utilsigtet drift undgås.
Pas på, at lufthullerne ikke dækkes til eller
tilstoppes under arbejdet.
Når saven slukkes, må savklingen ikke bremses ned ved udøvelse af sidetryk.
Vigtigt! Vent med at stille saven fra dig, til savklingen står helt stille.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
 Vigtigt! Udfør et prøvesnit med et stykke
affaldstræ
6.4 Skift af savklinge (fig. 12-15)
 Vigtigt! Husk at trække stikket ud af
stikkontakten, inden du udfører arbejder på
selve saven!
Brug kun savklinger, som svarer til standarden EN
847-1, og som er af samme type som den savklinge, der følger med denne håndrundsav. Spørg
din forhandler til råds.
Til skift af savklinge bruges den medfølgende
klingenøgle (13). Klingenøglen (13) skal opbevares i kabinettet. Efter behov trækkes klingenøglen
Tryk på spindellåsen (11).
Løsn skrue til klingesikring (17) med klingenøglen (13).
Skub den bevægelige svingkappe (19) tilbage med greb til svingkappe (20), og hold den
fast.
Tag flange (18) og savklinge (12) af forneden.
Rengør flangen, sæt en ny savklinge i. Vær
opmærksom på rigtig rotationsretning (se pil
på beskyttelseskappe og savklinge)!
Spænd skrue til klingesikring (17); klingen
skal løbe lige rundt.
Inden du trykker på tænd/sluk-knappen, skal
du sikre dig, at savklingen er monteret rigtigt,
at bevægelige dele går let og friktionsfrit, og
at klemmeskruer er spændt ordentligt fast.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- 11 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 11
16.05.2019 09:46:11
DK/N
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
- 12 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 12
16.05.2019 09:46:11
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 13 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 13
16.05.2019 09:46:11
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Savklinge
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 14 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 14
16.05.2019 09:46:11
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 15 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 15
16.05.2019 09:46:11
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda
Byta ut nätkabeln
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
- 16 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 16
16.05.2019 09:46:12
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
- 17 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 17
16.05.2019 09:46:12
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1a/1b)
1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Låsknapp för strömbrytare
4. Spärrspak för sågdjupsinställning
5. Nätkabel
6. Fotplatta
7. Fixeringsskruv för geringsinställning
8. Fixeringsskruv för klyvanhåll
9. Skala för geringsvinkel
10. Stödhandtag
11. Spindelspärr
12. Sågklinga
13. Nyckel till sågklinga
14. Anslutning för spånsugning
15. Såglinjeguide
16. Parallellanslag
17. Skruv för fixering av sågklingan
18. Fläns
19. Pendelskyddskåpa
20. Spak till pendelskyddskåpa
21. Skyddskåpa
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
Handcirkelsåg
Sågklinga
Nyckel till sågklinga
Parallellanslag
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Handcirkelsågen är avsedd för rak sågning i
trä, träliknande material och plaster. Undvik att
sågtandsspetsarna överhettas och plastmaterialet smälter.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hant- 18 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 18
16.05.2019 09:46:12
S
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
4. Tekniska data
Nätspänning ................................. 230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt ...................................... 1200 W
Tomgångs-varvtal ...............................5500 min-1
Sågdjup vid 90° ........................................ 55 mm
Sågdjup vid 45° ........................................ 40 mm
Sågklinga ............................................Ø 165 mm
Fäste till sågklinga ................................Ø 16 mm
Sågklingans tjocklek ............................... 2,4 mm
Skyddsklass .................................................. II/쓑
Vikt .............................................................3,8 kg
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 87,9 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................... 98,9 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
5. Före användning
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 6,930 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
5.1 Ställa in sågdjupet (bild 2/3)
• Lossa på spärrspaken (4) för sågdjupsinställningen på baksidan av skyddskåpan.
• Sätt fotplattan (6) platt på ytan på arbetsstycket som ska sågas. Lyft sågen så pass
mycket tills sågklingan (12) befinner sig på
erforderligt sågdjup (a).
• Dra åt spärrspaken (4) för sågdjupsinställningen på nytt. Kontrollera att delarna sitter fast.
Stödhandtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 3,129 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
5.2 Geringsanhåll (bild 4/5)
Den förinställda standardvinkeln mellan fotplattan (6) och sågklingan (12) uppgår till 90°.
Du kan ändra på denna vinkel för att genomföra snedsågning.
• Lossa på fixeringsskruven (7) för geringsinställning på framsidan av fotplattan.
•
- 19 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 19
16.05.2019 09:46:12
S
•
•
Du kan nu ändra på sågvinkeln upp till 45°.
Beakta sågvinkelskalan (9).
Dra åt fixeringsskruven (7) för geringsinställning på nytt. Kontrollera att delarna sitter fast.
5.6 Såglinjeguide (bild 10)
Använd såglinjeguiden (15) till exakt sågning efter
såglinjer som har markerats på arbetsstycket.
Använd markering (a) vid 0° resp. 90° vinkelinställning.
Markeringen (b) ska användas vid 45° vinkelinställning.
Vinkelinställningarna beskrivs under 5.2
5.3 Finjustera geringsanhållet vid 0° resp. 90°
(bild 6/7)
Med en 90° anslagsvinkelhake kan vinkelinställningen vid 0° och 90° justeras in. Lossa på fixeringsskruven för geringsanhållet (7) och stoppmuttern (b) vid justerskruven (a) (se bild 6).
Vrid handcirkelsågen uppochned och lägg anslagsvinkelhaken (c) mellan fotplattan (6) och
sågklingan (12) (se bild 7).
Justera därefter justerskruven (a) så pass långt
tills vinkeln mellan fotplattan (6) och sågklingan
(12) uppgår till 90°.
Dra åt motmuttern (b) och fixeringsskruven för
geringsanhållet (7) igen.
 Obs! Gör en provsågning på en bit avfallsvirke.
6. Använda
5.4 Suga bort damm och spån (bild 1b)
Anslut en lämplig dammsugare (a) till den
härför avsedda spånsuganslutningen (14)
på din cirkelsåg (dammsugare medföljer ej).
Därmed uppnås en optimal dammsugning vid
arbetsstycket. Fördelar: Detta är skonsamt
för såväl maskinen som din egen hälsa. Ditt
arbetsområde blir dessutom renare och säkrare.
• Damm som uppstår under arbete kan vara
farligt. Beakta även säkerhetsanvisningarna.
• Obs! Dammsugaren som används till utsugning måste vara lämplig för materialet som
bearbetas.
• Kontrollera att alla delar har kopplats samman
på avsett vis.
•
5.5 Klyvanhåll (bild 8/9)
Med klyvanhållet (16) kan du såga parallella
linjer.
• Lossa på fixeringsskruven (8) för klyvanhållet
som finns i fotplattan (6).
• Montera klyvanhållet (16) genom att sätta in
det i spåret (a) i fotplattan (6) (se bild 8).
• Bestäm erforderligt avstånd och dra sedan åt
fixeringsskruven (7) på nytt.
• Använda klyvanhållet: Positionera klyvanhållet (16) platt mot arbetsstyckets kant och
börja därefter såga.
•
 Obs! Gör en provsågning på en bit avfallsvirke.
6.1 Arbeta med handcirkelsågen
• Håll alltid fast cirkelsågen ordentligt.
• Pendelskyddskåpan (19) skjuts tillbaka automatiskt av arbetsstycket.
• Använd inget våld!
• Flytta cirkelsågen framåt sakta och likformigt.
• Avfallsbiten ska befinna sig på höger sida om
cirkelsågen så att arbetsbordets breda del
ligger emot med hela sin yta.
• Om du sågar efter en markerad linje måste
du föra cirkelsågen längs med en passande
skåra.
• Mindre virkesdelar måste spännas fast innan
de kan sågas. Håll aldrig fast virkesdelar med
handen.
• Beakta tvunget säkerhetsföreskrifterna! Använd skyddsglasögon!
• Använd inga defekta sågklingor eller klingor
som har spruckit eller böjts.
• Använd inga flänsar eller flänsmuttrar vars
borrhål är större eller mindre än sågklingans
öppning.
• Sågklingan får inte bromsas för hand eller
tryckas emot på sidorna.
• Pendelskyddet får inte klämma fast och måste befinna sig i sitt utgångsläge efter att arbetsuppgiften har avslutats.
• Innan du använder cirkelsågen måste du dra
ut stickkontakten och kontrollera pendelskyddets funktion.
• Varje gång innan du ska använda maskinen
måste du övertyga dig om att säkerhetsanordningar som t ex pendelskydd, flänsar och
justeringsanordningar fungerar, är korrekt
inställda och sitter fast.
• Anslut en lämplig dammsuganordning till anslutningen för spånsugen (14). Kontrollera att
dammsugaren har anslutits säkert och på
• Den rörliga pendelskyddskåpan får inte kläm-
- 20 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 20
16.05.2019 09:46:12
S
mas fast i tillbakadraget läge vid sågning.
Använd endast sågklingor som uppfyller standarden EN 847-1 och som är av samma typ som
sågklingan som medföljde denna handcirkelsåg.
Fråga försäljaren i din specialbutik.
 Obs! Innan du utför några som helst ar-
betsuppgifter på cirkelsågen måste du dra ut
stickkontakten ur vägguttaget!
När sågklingan ska bytas ut behövs den bifogade
nyckeln (13) till sågklingan. Nyckeln (13) förvaras
i kåpan. Dra ut nyckeln (13) ur kåpan vid behov
(se bild 12).
6.2 Använda cirkelsågen
• Anpassa sågdjupet, sågvinkeln och klyvanhållet (se punkt 5.1, 5.2 och 5.5).
• Kontrollera att strömbrytaren (2) inte är intryckt. Anslut först därefter stickkontakten till
ett lämpligt vägguttag.
• Slå endast på cirkelsågen om den först har
bestyckats med en sågklinga.
• Placera först fotplattan platt på arbetsstycket
som ska bearbetas. Sågklingan får inte beröra arbetsstycket.
• Håll alltid fast cirkelsågen med båda händerna.
Obs! Av säkerhetsskäl får handcirkelsågen inte
användas medan nyckeln (13) fortfarande sitter i.
•
•
•
•
•
6.3 Slå på resp. ifrån maskinen (bild 11)
•
Inkoppling:
Tryck in låsknappen (3) och strömbrytaren (2)
samtidigt.
•
•
Låt sågklingan varva upp tills den har nått sin
högsta hastighet. För sedan sågklingan långsamt längs med den avsedda såglinjen. Tryck
endast svagt med sågklingan.
7. Byta ut nätkabeln
Frånkoppling:
Släpp låsknappen och strömbrytaren.
•
•
•
•
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
När du släpper handtaget kopplas maskinen
ifrån automatiskt. Därmed kan maskinen inte
startas oavsiktligt.
Se till att ventilationsöppningarna inte täpps
till eller blockeras under drift.
Bromsa inte sågklingan manuellt genom att
trycka på sidorna efter att maskinen har slagits ifrån.
Obs! Lägg inte ned maskinen förrän sågklingan har stannat helt.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
 Obs! Gör en provsågning på en bit avfallsvirke.
6.4 Byta sågklinga (bild 12-15)
 Obs! Innan du utför några som helst ar-
betsuppgifter på cirkelsågen måste du dra ut
stickkontakten ur vägguttaget!
Tryck in spindelspärren (11).
Använd nyckeln (13) till sågklingan för att lossa på skruven (17) som fixerar sågklingan.
Skjut tillbaka den rörliga pendelskyddskåpan
(19) med spaken (20) och håll sedan kvar.
Ta ned flänsen (18) och sågklingan (12).
Rengör flänsen, sätt in en ny sågklinga. Kontrollera rotationsriktningen (se pil på skyddskåpan och på sågklingan).
Dra åt skruven (17) för att fixera sågklingan.
Kontrollera att klingan roterar jämnt.
Innan du slår på maskinen med strömbrytaren måste du övertyga dig om att sågklingan
är rätt monterad, att de rörliga delarna inte
klämmer samt att klämskruvarna har dragits
åt.
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
- 21 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 21
16.05.2019 09:46:12
S
•
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 22 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 22
16.05.2019 09:46:12
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 23 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 23
16.05.2019 09:46:12
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Sågklinga
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 24 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 24
16.05.2019 09:46:12
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 25 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 25
16.05.2019 09:46:13
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Verkkojohdon vaihtaminen
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
- 26 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 26
16.05.2019 09:46:13
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
- 27 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 27
16.05.2019 09:46:13
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Kahva
2. Päälle-/pois-katkaisin
3. Päälle-/pois-katkaisimen lukituspainike
4. Leikkaussyvyyden säädön lukitusvipu
5. Verkkojohto
6. Sahankenkä
7. Jiirisäädön lukitusruuvi
8. Samansuuntaisvasteen lukitusruuvi
9. Jiirikulman asteikko
10. Tukikahva
11. Karan lukitus
12. Sahanterä
13. Sahanterän avain
14. Sahanpurun poistoimuliitäntä
15. Leikkausviivan ohjain
16. Samansuuntaisvaste
17. Sahanteränvarmistuksen ruuvi
18. Laippa
19. Heilurisuojus
20. Heilurisuojakuvun vipu
21. Suojakupu
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
•
Käsipyörösaha
Sahanterä
Sahanterän avain
Samansuuntaisvaste
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Käsipyörösaha soveltuu suoraviivaisten leikkausten tekemiseen puuhun, puuntyyppisiin työstöaineisiin ja muoveihin. Tällöin tulee välttää sahan
hampaiden kärkien ylikuumenemista ja muovin
sulamista.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
- 28 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 28
16.05.2019 09:46:13
FIN
4. Tekniset tiedot
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Verkkojännite: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Virranotto: ......................................... 1200 wattia
Joutokäyntikierrosluku: .......................5500 min-1
Leikkaussyvyys 90° kulmassa .................. 55 mm
Leikkaussyvyys 45° kulmassa .................. 40 mm
Sahanterä: ..........................................Ø 165 mm
Sahanterän istukka: ..............................Ø 16 mm
Sahanterän paksuus: .............................. 2,4 mm
Suojaluokka: ................................................. II/쓑
Paino: .........................................................3,8 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA .......................... 87,9 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................ 98,9 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
5. Ennen käyttöönottoa
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Kahva
Tärinänpäästöarvo ah = 6,930 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
5.1 Leikkaussyvyyden säätö (kuva 2/3)
• Avaa suojuksen takasivulla oleva leikkaussyvyyden säädön lukitusvipu (4).
• Aseta sahanjalka (6) tasaisesti sahattavan
työstökappaleen pinnalle. Nosta sahaa sen
verran, että sahanterä (12) on tarvittavan leikkaussyvyyden (a) korkeudella.
• Käännä leikkaussyvyyden säädön lukitusvipu
(4) kiinni tähän asentoon. Tarkasta, että se on
tukevasti kiinni.
Tukikahva
Tärinänpäästöarvo ah = 3,129 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
5.2 Jiirileikkausvaste (kuva 4/5)
Esisäädetty sahanjalan (6) ja sahanterän (12)
välinen vakiokulma on 90°. Voit muuttaa tätä
kulmaa viistoleikkausten tekemistä varten.
• Irroita sahanjalan etusivulla oleva jiirileikkaussäädön lukitusruuvi (7).
• Voit nyt muuttaa leikkauskulmaa aina 45° asti;
katso tässä leikkauskulman asteikkoa (9).
•
- 29 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 29
16.05.2019 09:46:13
FIN
•
Kiristä jiirileikkaussäädön lukitusruuvi (7)
sitten jälleen. Tarkasta, että se on tukevasti
kiinni.
5.3 Jiirivasteen hienosäätö 0° tai 90° kulmaan
(kuvat 6/7)
90° vastekulmalla voit säätää kulman 0° tai 90°
suuruiseksi. Irrota tätä varten jiirivasteen (7) lukitusruuvi ja säätöruuvin (a) vastamutteri (b). (Katso
kuva 6)
Käännä käsipyörösaha ylösalaisin ja aseta vastekulma (c) sahankengän (6) ja sahanterän (12)
väliin. (Katso kuva 7)
Säädä sitten säätöruuvia (a) siihen asti, kunnes
sahankengän (6) ja sahanterän (12) välinen kulma on 90°.
Kiristä vastamutteri (b) ja jiirivasteen (7) lukitusmutteri jälleen tiukkaan.
5.4 Sahanpurun ja lastujen poistoimu (kuva
1b)
• Liitä tarkoitukseen sopiva pölynimuri pyörösahasi tähän tarkoitettuun lastujen
poistoimuliitäntään (14) (pölynimuri ei kuulu
toimitukseen). Täten saavutat parhaan mahdollisen imutuloksen työstökappaleesta pois.
Edut: Sekä laitteesi että oma terveytesi kärsii
vähemmän. Työskentelyalueesi pysyy lisäksi
puhtaana ja turvallisena.
• Työssä syntyvä pöly saattaa olla vaarallista.
Ole hyvä ja noudata tätä koskevia turvallisuusmääräyksiä.
• Huomio! Poistoimuun käytetyn pölynimurin
tulee olla sovelias imemään käytettyä materiaalia.
• Tarkasta, että osat on liitetty hyvin toisiinsa.
5.5 Samansuuntaisvaste (kuvat 8/9)
Samansuuntaisvaste (16) sallii samansuuntaisten leikkausten sahaamisen.
• Löysennä sahanjalassa (6) olevaa samansuuntaisvasteen lukitusruuvia (8).
• Asentaminen tehdään asettamalla samansuuntaisvaste (16) sahanjalassa (6) olevaan
johdattimeen (a) (katso kuvaa 7).
• Säädä tarvittava välimatka ja kierrä lukitusruuvi
• (8) jälleen tiukkaan.
• Samansuntaisvasteen käyttö: Aseta samansuuntaisvaste (16) tasaisesti työstökappaleen reunaan ja ryhdy sitten sahaamaan.
•
 Huomio! Tee ensin koeleikkaus jätepalaan
5.6 Leikkausviivan ohjain (kuva 10)
Leikkausviivan ohjaimen (15) avulla voit tehdä
tarkkoja leikkauksia työstökappaleeseen merkittyjä leikkausviivoja pitkin. Käytä merkintää (a),
kun säädetty kulma on 0° tai 90°.
Merkintä (b) on tarkoittettu 45° kulman säädölle.
Kulmansäätöohjeet katso 5.2
 Huomio! Tee ensin koeleikkaus jätepalaan
6. Käyttö
6.1 Työskenteleminen käsipyörösahalla
• Pidä pyörösahasta aina tukevasti kiinni.
• Työstökappale työntää heilurisuojuksen (19)
automaattisesti taaksepäin.
• Älä työnnä sitä väkisin!
• Liikuta pyörösahaa eteenpäin kevyesti ja tasaisesti.
• Jätepalan tulee olla pyörösahan oikealla puolella, jotta alustapöydän leveä osa on koko
sen pintaa vasten.
• Sahattaessa edeltä merkittyä viivaa pitkin on
pyörösahaa kuljetettava vastaavaa uraa pitkin.
• Kiinnitä pienet puupalat tiukasti ennen niiden
työstöä. Älä koskaan pidä niitä kädellä paikallaan.
• Noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! Käytä suojalaseja!
• Älä käytä viallisia sahanteriä tai sellaisia, joissa on repeämiä ja halkeamia.
• Älä käytä laippoja tai laipanmuttereita, joiden
porareikä on suurempi tai pienempi kuin sahanterän porareikä.
• Sahanterää ei saa jarruttaa kädellä tai painamalla sahanterää sivusuuntaan.
• Heilurisuojus ei saa juuttua kiinni ja sen täytyy
olla jälleen perusasennossa työn valmistuttua.
• Ennen pyörösahan käyttöä tarkasta heilurisuojuksen toiminta verkkopistokkeen ollessa
irroitettuna.
• Varmista ennen koneen jokaista käyttöä,
että turvavarusteet, halkaisukiila laippa ja
säätölaitteet toimivat tai että ne on säädetty
oikein ja lukittu paikalleen.
• Lastujen poistoimuliitäntään (14) voidaan
liittää tarkoitukseen sopiva pölynimulaite.
Varmista, että pölyn poistoimulaite on liitetty
turvallisesti ja asianmukaisesti.
• Liikkuvaa heilurisuojusta ei saa kiinnittää
sahaamista varten taaksevedetyn suojuksen
- 30 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 30
16.05.2019 09:46:13
FIN
sisäpuolelle.
terä. Pyydä neuvoja alan liikkeestä.
Sahanterän vaihtamisessa tarvitset mukana
toimitetun sahanteräavaimen (13). Sahanteräavainta (13) säilytetään sahan kotelossa. Vedä
tarvittaessa sahanterän avain (13) kotelosta ulos
(katso kuva 12).
 Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa!
6.2 Pyörösahan käyttö
• Säädä leikkaussyvyys, leikkauskulma ja samansuuntaisvaste sopiviksi (katso kohtia 5.1,
5.2 ja 5.5).
• Varmista, ettei päälle-/pois-katkaisinta (2) ole
painettu. Liitä verkkojohto vasta sen jälkeen
sopivaan pistorasiaan.
• Käynnistä pyörösaha vain kun sahanterä on
asennettu paikalleen!
• Aseta sahanjalka laakeasti työstettävän työstökappaleen päälle. Sahanterä ei saa koskettaa työstökappaleeseen.
• Pidä pyörösahasta aina kiinni molemmin käsin.
Huomio! Turvallisuussyistä ei käsipyörösahaa saa
käyttää sisäänpistetyn sahanteräavaimen (13)
kanssa.
•
•
•
•
6.3 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 11)
•
Käynnistys:
Paina sulkupainiketta (3) ja päälle-/pois-katkaisinta (2) samanaikaisesti
•
•
•
Anna sahanterän käydä tyhjänä, kunnes se
on saavuttanut täyden nopeutensa. Ohjaa sahanterää sitten hitaasti leikkausviivaa pitkin.
Paina tällöin sahanterää vain kevyesti alaspäin.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Sammutus:
Päästä lukituspainike ja päälle-/pois-katkaisin irti.
•
•
•
•
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
Kun kahva päästetään irti, niin kone sammuu
automaattisesti, niin että tahaton käynti ei ole
mahdollista.
Huolehdi siitä, että tuuletusaukkoja ei peitetä
tai ne eivät tukkeudu työskentelyn aikana.
Älä jarruta sahanterää sammuttamisen jälkeen painamalla sitä sivusuuntaan.
Huomio! Laske kone pois vasta sitten, kun
sahanterä on pysähtynyt kokonaan.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
 Huomio! Tee ensin koeleikkaus jätepalaan
6.4 Sahanterän vaihto (kuvat 12-15)
m Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa!
Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat
standardia EN 847-1 ja ovat samantyyppisiä kuin
tämän käsipyörösahan mukana toimitettu sahan-
Paina karan lukitusta (11).
Irroita sahanterän varmistusruuvi (17) sahanteräavaimella (13).
Työnnä liikkuva heilurisuojus (19) heilurisuojuksen vivulla (20) taaksepäin ja pidä sitä
paikallaan.
Ota laippa (18) ja sahanterä (12) alaspäin
pois.
Puhdista laippa, pane uusi sahanterä paikalleen. Huolehdi oikeasta kulkusuunnasta
(katso suojuksessa ja sahanterässä olevia
nuolia)!
Kiristä sahanterän varmistusruuvi (17) ja tarkasta, että se pyörii heitotta.
Ennen kuin painat päälle-/pois-katkaisinta,
varmista, että olet asentanut sahanterän oikein ja kaikki liikkuvat osat kevyesti liikkuviksi
ja kiristänyt kiinnitysruuvit tiukkaan.
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
- 31 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 31
16.05.2019 09:46:13
FIN
•
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 32 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 32
16.05.2019 09:46:13
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 33 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 33
16.05.2019 09:46:13
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Sahanterä
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 34 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 34
16.05.2019 09:46:14
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 35 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 35
16.05.2019 09:46:14
RUS
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Указания по технике безопасности
Состав устройства и состав упаковки
Использование в соответствии с предназначением
Технические данные
Перед вводом в эксплуатацию
Обращение с устройством
Замена кабеля питания электросети
Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
Утилизация и вторичное использование
Хранение
- 36 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 36
16.05.2019 09:46:14
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
- 37 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 37
16.05.2019 09:46:14
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)
1. Рукоятка
2. Переключатель включено-выключено
3. Кнопка блокировки для переключателя
включено-выключено
4. Рычаг регулировки высоты резки
5. Кабель сетевого питания
6. Башмак пилы
7. Установочный винт для регулировки
резания под углом
8. Установочный винт для параллельного
упора
9. Шкала для угла резания
10. Дополнительная рукоятка
11. Шпиндельное фиксирующее устройство
12. Пильное полотно
13. Ключ пильного полотна
14. Подключение для отсоса стружки
15. Направляющие для линий пропила
16. Параллельный упор
17. Винт для предохранителя пильного
полотна
18. Фланец
19. Откидывающаяся защитная крышка
20. Рычаг защитной крышки движущегося
механизма
21. Защитная крышка
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
Дисковая ручная пила
Пильное полотно
Ключ пильного полотна
- 38 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 38
16.05.2019 09:46:14
RUS
•
•
•
Параллельный упор
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Уровень давления шума LpA ............. 87,9 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA .......... 98,9 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
3. Использование в соответствии
с предназначением
Дисковая ручная пила предназначена
для осуществления прямых пропилов в
древесине, материалах, подобных древесине,
и пластмассе. При этом необходимо
избегать перегрева вершин зубьев пилы и
расплавления пластмассы.
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
4. Технические данные
Напряжение сети: ........................230 в ~ 50 Гц
Потребление мощности: ...................... 1200 Вт
Скорость вращения
холостого хода: ................................. 5500 мин-1
Глубина реза при 90°: ...............................55 мм
Глубина реза при 45°: ...............................40 мм
Пильное полотно: ............................... Ø 165 мм
Приемное устройство
пильного полотна: ................................ Ø 16 мм
Толщина пильного полотна: ....................2,4 мм
Класс защиты: ............................................. II/쓑
Вес: ............................................................ 3,8 кг
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 6,930 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Дополнительная рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah =3,129 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
- 39 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 39
16.05.2019 09:46:14
RUS
•
•
•
При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
Отключайте устройство, если вы его не
используете.
Используйте перчатки.
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки
прежде, чем осуществлять настройки
устройства.
5.1 Регулировка глубины реза
(рисунки 2 и 3)
• Ослабьте находящийся на обратной
стороне защитной крышки рычаг
регулировки высоты резки (4).
• Установите опору пилы (6) плоскостью на
поверхность обрабатываемого предмета.
Приподнимайте пилу до тех пор, пока
пильное полотно (12) не будет находиться
на нужной глубине реза (a).
• Вновь зафиксируйте рычаг регулировки
высоты резки (4). Проверьте прочность
крепления
5.2 Упор для резки под углом (рисунок 4/5)
• Предварительно установлен стандартно
между опорой пилы (6) и пильным
полотном (12) угол в 90°. Вы можете
этот угол изменить для того, чтобы
осуществлять резку под нужным углом.
• Ослабьте находящийся на передней
стороне опоры пилы стопорный винт для
регулировки резания под углом (7).
• Теперь Вы можете изменить угол резки
до 45°; для этого используйте шкалу
установки угла резки (9).
• Вновь зафиксируйте установочный винт
для регулировки резания под углом (7).
Проверьте прочность крепления.
5.3 Точная регулировка упора для резки
под углом в 0° и 90° (рис. 6–7)
С помощью 90°-го упорного уголка можно
устанавливать угол в 0° и 90°.
Для этого ослабьте установочный винт упора
для резки под углом (7) и контргайку (b) на
юстировочном винте (a). (См. рис. 6)
Переверните дисковую ручную пилу и
поместите упорный уголок (c) между
башмаком пилы (6) и пильным полотном (12).
(См. рис. 7)
Переместите юстировочный винт (a) так,
чтобы угол между башмаком пилы (6) и
пильным полотном (12) составлял 90°.
Снова затяните контргайку (b) и установочный
винт упора для резки под углом (7).
5.4 Отсос пыли и опилок (рисунки 1b)
• Подсоедините к предназначенному
для этого подключению отсоса опилок
(14) вашей дисковой пилы подходящий
для этого пылесос. (Пылесос не
входит в состав набора). Этим вы
достигните оптимального отсоса
пыли с обрабатываемого предмета.
Преимущества: таким образом, Вы
обеспечите бережное отношение к
устройству и сохраните свое здоровье.
Кроме того ваше рабочее место останется
чистым и безопасным.
• Образующаяся при работе пыль может
стать причиной опасности. Поэтому
необходимо учесть указания по технике
безопасности.
• Внимание! Используемый для отсоса
пылесос должен быть предназначен для
материала обрабатываемого предмета.
• Проверьте, насколько хорошо соединены
детали между собой.
- 40 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 40
16.05.2019 09:46:14
RUS
5.5 Параллельный упор (рисунок 8/9)
При помощи параллельного упора (16)
Вы можете пилить вдоль параллельных
линий.
• Ослабьте находящийся в опоре пилы (6)
установочный винт для параллельного
упора (8).
• Сборка осуществляется путем
вставления параллельного упора (16)
в направляющую (a) в опоре пилы (6)
(смотрите рисунок 7).
• Установите необходимое расстояние и
затяните крепко установочный винт (8).
• Использование параллельного упора:
установите параллельный упор (16)
плоскостью на край обрабатываемого
предмета и начинайте пиление.
•
•
•
•
•
•
•
 Внимание! Осуществите пробный
пропил в деревянном предмете из
отходов.
5.6 Направляющие для линий пропила
(рис. 10)
С помощью направляющих для линий пропила
(15) вы можете делать точные резы по линиям
пропила, нанесенным на распиливаемый
материал. Используйте маркировку (a) при
установке угла в 0° и 90°.
Маркировку (b) следует использовать при
установке угла в 45°.
Указания по установке угла содержатся в
разделе 5.2.
 Внимание! Осуществите пробный
пропил в деревянном предмете из
отходов.
6. Обращение с устройством
6.1 Обращение с дисковой ручной пилой
• Всегда крепко удерживайте дисковую
ручную пилу.
• Откидывающаяся защитная крышка
(19) отодвигается от обрабатываемого
предмета автоматически.
• Не используйте силу!
• Продвигайтесь дисковой ручной пилой
легко и равномерно вперед.
• Идущая в отходы часть распиливаемого
предмета должна находиться с правой
стороны дисковой ручной пилы для того,
чтобы широкая часть опорного столика
•
•
•
•
•
прилегала к нему по всей его плоскости.
Если распил должен проходить по
начерченной предварительно линии,
то нужно вести дисковую ручную пилу
вырезом вдоль нее.
Маленькие предметы из дерева должны
быть перед обработкой прочно зажаты.
Запрещено удерживать их рукой.
Следуйте непременно правилам техники
безопасности! Используйте защитные
очки!
Запрещено использовать поврежденные
пильные полотна или полотна, имеющие
трещины и сколы.
Запрещено использовать фланцы и гайки
с фланцем, отверстие которых больше
или меньше, чем отверстие в пильном
полотне.
Запрещено останавливать пильное
полотно рукой или путем надавливания на
пильное полотно сбоку.
Запрещено заклинивать откидную
защитную крышку, после завершения
работы ее необходимо привести в
исходное положение.
Перед использованием дисковой ручной
пилы вынуть штекер из розетки и
поверить действие откидной защитной
крышки.
Убедитесь перед использованием
устройства в том, что защитные
приспособления, такие как откидная
защитная крышка, фланец, а также
приспособления регулировки находятся
в рабочем состоянии, правильно
отрегулированы и закреплены.
К подключению отсоса опилок (14) Вы
можете подключить соответствующее
устройство вытяжки пыли. Убедитесь
в том, что устройство отсоса пыли
подключено правильно и надежно.
Запрещено блокировать подвижную
откидывающуюся защитную крышку при
пилении в оттянутом назад положении
защитной крышки.
 Внимание! Перед всеми работами на
дисковой ручной пиле выньте штекер из
розетки электросети!
- 41 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 41
16.05.2019 09:46:14
RUS
6.2 Обращение с дисковой ручной пилой
• Отрегулируйте глубину реза, угол
распиливания и параллельный упор
(смотрите разделы 5.1, 5.2 и 5.5).
• Убедитесь, что переключатель включеновыключено (2) не нажат. Только после
этого вставьте штекер в соответствующую
штепсельную розетку.
• Включайте дисковую ручную пилу только с
установленным в нее пильным полотном!
• Установите опору пилы плоскостью на
обрабатываемый предмет. Пильное
полотно не должно прикасаться к
обрабатываемому предмету.
• Удерживайте дисковую ручную пилу
крепко обеими руками.
6.3 Переключатель включено-выключено
(рисунок 11)
Включение:
Нажать одновременно кнопку блокировки (3)
и переключатель включено-выключено (2)
• Дайте пильному полотну разогнаться
до тех пор, пока оно не наберет полную
скорость. Затем ведите пильное полотно
медленно, вдоль линии распила. При этом
оказывайте только легкое давление на
пильное полотно.
6.4 Замена пильного полотна
(рисунки 12 и 15)
 Внимание! Перед всем работами на
дисковой пиле выньте штекер из розетки
электросети!
Используйте исключительно соответствующие
требованиям стандарта EN 847-1 пильные
полотна такого же типа, что и поставленное
в комплекте пильное полотно данной ручной
дисковой пилы. Обратитесь за консультацией
в специализированный магазин.
Для замены пильного полотна Вам
понадобится приложенный ключ пильного
полотна (13). Ключ пильного полотна (13)
хранится в корпусе. При необходимости
извлеките ключ пильного полотна (13) из
корпуса (см. рис. 12).
Внимание! Для Вашей безопасности
запрещено включать дисковую ручную пилу с
вставленным ключом пильного полотна (13).
•
•
Выключение:
Отпустите кнопку блокировки и
переключатель включено-выключено
•
•
•
•
•
•
Если отпустить рукоятку, то устройство
выключится автоматически, таким
образом, предотвращается возможность
работы устройства без контроля.
Внимательно следите затем, чтобы во
время работы вентиляционные отверстия
не были закрытыми или закупорены.
Не останавливайте пильное полотно
после выключения путем надавливания на
него сбоку.
Внимание! Откладывайте устройство в
сторону только после того, как пильное
полотно полностью остановится.
•
•
•
 Внимание! Осуществите пробное
пиление на деревянном куске из отходов
Нажмите шпиндельное фиксирующее
устройство (11).
Отвинтите винт фиксации пильного
полотна (17) при помощи ключа пильного
полотна (13).
Сдвиньте назад откидывающуюся
защитную крышку (19) при помощи рычага
откидывающейся защитной крышки (20) и
удерживайте ее.
Вынуть фланец (18) и пильное полотно
(12) вниз.
Очистить фланец, вставить новое пильное
полотно. Внимательно проследить за
совпадением направления вращения
(смотрите направление стрелок на
защитной крышке и на пильном полотне)!
Навинтить и затянуть винт
предохранителя пильного полотна (17),
внимательно следить за равномерностью
вращения.
Прежде чем Вы приведете в действие
переключатель включено-выключено,
убедитесь в том, что пильное полотно
установлено правильно, подвижные
детали двигаются легко, а зажимные
винты прочно затянуты.
- 42 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 42
16.05.2019 09:46:14
RUS
7. Замена кабеля питания
электросети
8.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
9. Утилизация и вторичное
использование
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
8.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
8.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
- 43 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 43
16.05.2019 09:46:14
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 44 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 44
16.05.2019 09:46:15
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*
Пильное полотно
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 45 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 45
16.05.2019 09:46:15
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 46 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 46
16.05.2019 09:46:15
EE
Sisukord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ohutusjuhised
Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt
Sihipärane kasutamine
Tehnilised andmed
Enne kasutuselevõttu
Käitamine
Toitejuhtme vahetamine
Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine
Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Hoiustamine
- 47 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 47
16.05.2019 09:46:15
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
- 48 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 48
16.05.2019 09:46:15
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Käepide
2. Toitelüliti
3. Toitelüliti fiksaatornupp
4. Kinnitushoob lõikesügavuse seadistamiseks
5. Toitekaabel
6. Saetald
7. Kinnituskruvi kaldnurga seadistamiseks
8. Külgsuunaja kinnituskruvi
9. Kaldnurga skaala
10. Lisakäepide
11. Spindli lukusti
12. Saeleht
13. Saelehe võti
14. Laastueemaldusliitmik
15. Lõikejoone juhik
16. Paralleelsuunaja
17. Saeketta kinnitamise kruvi
18. Äärik
19. Pendelkaitsekate
20. Pendelkaitsekaane hoob
21. Kaitsekate
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
•
•
•
Käsiketassae
Saeleht
Saelehe võti
Paralleelsuunaja
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Käsiketassaag sobib puusse, puutaolistesse
materjalidesse ja plastmassidesse sirgete lõigete
saagimiseks. Sealjuures tuleb vältida saehamba
teravike ülekuumenemist ja plasti sulamist.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
- 49 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 49
16.05.2019 09:46:15
EE
4. Tehnilised andmed
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
• Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
• Kohandage oma töömeetodid seadmega.
• Ärge koormake seadet üle.
• Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
• Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
• Kandke kindaid.
Võrgupinge: ................................... 230 V ~ 50 Hz
Võimsuse registreerimine: ....................... 1200 W
Koormuseta pöörlemissagedus: ..........5500 min-1
Lõikesügavus 90° juures: ......................... 55 mm
Lõikesügavus 45° juures: ......................... 40 mm
Saeketas: ............................................Ø 165 mm
Saeketta kinnituskoht: ...........................Ø 16 mm
Saeketta paksus: ..................................... 2,4 mm
Ohutuskategooria: ......................................... II/쓑
Kaal: ...........................................................3,8 kg
Helirõhu tase LpA ................................. 87,9 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA ...................................... 98,9 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
5. Enne kasutuselevõttu
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Käepide
Võngete emissiooniväärtus ah = 6,930 m/s2
Värisemine K = 1,5 m/s2
Lisakäepide
Võngete emissiooniväärtus ah = 3,129 m/s2
Värisemine K = 1,5 m/s2
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.
5.1 Lõikesügavuse reguleerimine (joonis 2/3)
• Vabastage kaitsekatte tagaküljel paiknev lõikesügavuse seadistamise kinnitushoob (4).
• Asetage saetald (6) lapiti töödeldava detaili
pealispinnale. Kergitage saagi nii kaugele
üles, kuni saeleht (12) asub vajalikul lõikesügavusel (a).
• Kinnitage uuesti lõikesügavuse reguleerimise
fiksaatorhoob (4). Kontrollige, kas see on korralikult kinni.
5.2 Nurksae piirik (joonis 4/5)
Eelseadistatud standardnurk saetalla (6) ja
saelehe (12) vahel on 90°. Te saate seda nurka muuta, et kaldlõikust teostada.
• Vabastage saetalla esiküljel asuv kaldnurga
seadistamise kinnituskruvi (7).
• Saate nüüd lõikenurka kuni 45° muuta. Selleks järgige lõikenurga skaalat (9).
• Kinnitage uuesti lõikenurga seadistamise
•
- 50 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 50
16.05.2019 09:46:15
EE
kinnituskruvi (7). Kontrollige, kas see on korralikult kinni.
:
5.3 Kaldpiiriku reguleerimine 0° või 90° juures (joonis 6/7)
90° nurgiku abil saate nurga seadistada 0° või
90° juures.
Selleks keerake kaldpiiriku (7) kinnituskruvi ja
vastumutter (b) seadistuskruvi (a) küljes lahti (vt
joonis 6)
Keerake käsikreissaag tagurpidi ja asetage nurgik
(c) saetalla (6) ja saelehe (12) vahele (vt joonis 7)
Seejärel kerake seadistuskruvi (a) nii palju, kuni
nurk saetalla (6) ja saelehe (12) vahel on 90°.
Keerake vastumutter (b) ja kaldpiiriku (7) kinnituskruvi uuesti kinni.
5.4 Tolmu ja laastude äraimamine (joonis 1b)
Ühendage oma kreissae saepurueemaldusliitmikule (14) sobiv tolmuimeja (tolmuimeja
ei ole tarnekomplektis).. Seega saavutate
optimaalse tolmueemalduse töödeldavalt detaililt. Eelised: säästate nii tööriista kui ka oma
tervist. peale selle jääb töötsoon puhtaks ja
ohutuks.
• Töö juures tekkiv tolm võib olla ohtlik. Järgige
seejuures ohutusjuhiseid.
• Tähelepanu! Tolmu imemiseks kasutatav tolmukott peab sobima töödeldava materjaliga.
• Kontrollige, kas kõik detailid on omavahel korralikult ühendatud.
•
5.5 Rööppiirik (joonis 8/9)
Rööppiiriku (16) abil saate teha paralleelseid
lõikeid.
• Vabastage saetallal (6) asuv rööppiiriku kinnituskruvi (8).
• Monteerimine toimub rööppiiriku (16) paigaldamise abil juhikule (a) saetallal (6) (vt
joonis 8).
• Määrake kindlaks vajalik vahekaugus ja keerake kinnituskruvi (8) uuesti kinni.
• Rööppiiriku kasutamine: Paigutage rööppiirik
(16) lapiti materjali servale ja alustage saagimist.
•
 Tähelepanu! Tehke proovilõikus puidujäägiga
5.6 Lõikejoone juhik (joonis 10)
Lõikejoone juhiku (15) abil saab teostada lõikeid
joonte järgi, mis on töödeldavale materjalile märgitud. Kasutage märgistust (a) 0° või 90° nurgaseadistuse juures.
Märgistust (b) tuleb kasutada 45° nurgaseadistuse juures.
Nurga seadistamise kohta vt 5.2
 Tähelepanu! Tehke proovilõikus puidujäägiga
6. Käitamine
6.1 Käsiketassaega töötamine
• Hoidke ketassaagi pidevalt kõvasti kinni.
• Pendelkaitsekatte (19) lükkab materjal automaatselt tagasi.
• Ärge rakendage jõudu!
• Liikuge ketassaega kergelt ja ühtlaselt edasi.
• Puidujääk peaks asuma ketassae paremal
poolel, et töölaua laiem osa asub kogu tema
pinnal.
• Kui lõigatakse ettejoonistatud joonte järgi,
juhtige ketassaag piki vastavat sälku.
• Pinguldage väikesed puidutükid enne töötlemist tugevasti. Ärge hoidke kunagi käega
kinni.
• Järgige kindlasti ohutuseeskirju! Kandke
kaitseprille!
• Ärge kasutage defektseid saekettaid või selliseid, millel on lõhed või killlunemised.
• Ärge kasutage äärikuid/ühendusmutreid,
mille ava on suurem või väiksem kui saeketta
oma.
• Saeketast ei tohi pidurdada käega või külgsurve abil saekettale.
• Pendelkaitse ei tohi kinni kiiluda ja peab
asuma peale lõpetatud tööprotsessi uuesti
lähteasendis.
• Enne ketassae kasutamist kontrollige pendelkaitse funktsioneerimist väljatõmmatud
toitepistiku korral.
• Veenduge enne masina igakordset kasutamist, et seadeldised nagu nt pendelkaitse,
äärik ja reguleerimisseadeldised toimivad või
on õigesti seadistatud ja kontrollitud.
• Saepurueemaldusliitmiku külge (14) saate
ühendada sobiva tolmuimeja. Veenduge, et
tolmuimeja on ühendatud kindlalt ja nõuetekohaselt.
• Liikuvat pendelkaitsekatet ei tohi saagimiseks
tagasitõmmatud kaitsekattesse kinni kiiluda.
 Tähelepanu! Enne iga tööd ketassae juures tõmmake pistik pistikupesast välja!
- 51 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 51
16.05.2019 09:46:15
EE
6.2 Ketassae kasutamine
• Kohandage lõikesügavus, lõikenurk ja rööppiirik (vt punkte 5.1, 5.2 ja 5.5).
• Veenduge, et toitelüliti (2) ei oleks sissevajutatud. Alles seejärel pange võrgupistik sobivasse pistikupessa.
• Lülitage ketassaag sisse ainult siis, kui saeleht on paigaldatud.
• Asetage sae tald lapiti töödeldavale detailile.
Saeketas ei tohi detaili puudutada.
• Hoidke kettsaagi nüüd mõlema käega kinni.
Tähelepanu! Ohutuse kaalutlustel ei tohi käsiketassaagi tööle panna, kui saeketta võti (13) on
sees.
•
•
•
•
•
6.3 Toitelüliti (joonis 11)
•
Sisselülitamine:
Vajutage fiksaatornuppu (3) ja toitelülitit (2)
üheaegselt
•
•
Laske saelehel töötada, kuni see on saavutanud täiskiiruse. Seejärel juhtige saelehte
aeglaselt lõikejoont pidi. Seejuures avaldage
saelehele ainult kerget survet.
7. Toitejuhtme vahetamine
Väljalülitamine:
Laske fiksaatornupp ja toitelüliti vabaks,
•
•
•
•
Käepideme lahtilaskmisel lülitub masin automaatselt välja, nii et ettekavatsematu töötamine pole võimalik.
Jälgige, et töötamisel ei kaetaks ega ummistataks ventilatsiooniavasid.
Ärge pidurdage saeketast peale väljalülitamist küljele vajutamise teel.
Tähelepanu! Pange masina alles siis ära, kui
saeketas on täielikult seisma jäänud.
 Tähelepanu! Tehke proovilõikus puidujäägiga
6.4 Saeketta vahetamine (joonis 12-15)
 Tähelepanu! Enne iga tööd ketassae juures tõmmake pistik pistikupesast välja!
Kasutage eranditult ainult käsiketassaega tarnitud
saekettaga samast tüübist saekettaid, mis vastavad standardile EN 847-1. Laske endale spetsiaalses kaupluses nõu anda.
Saeketta vahetamiseks on vaja kaasasolevat
saeketta võtit (13). Saekettavõti (13) seisab
korpuses. Vajadusel tõmmake saelehe võti (13)
korpusest välja (vt joonis 12).
Vajutage spindlilukustit (11).
Avage saeketta kinnitamise kruvi (17) saeketta võtmega (13).
Liikuvat pendelkaitsekatet (19) selle hoovaga
(20) tagasi lükata ja kinni hoida.
Eemaldage äärik (18) ja saeketas (12) suunaga allapoole.
Puhastage äärik, paigaldage uus saeketas.
Järgige töösuunda (vt noolt kaitsekattel ja
saekettal)!
Pinguldage saeketta kinnitamise kruvi (17),
järgides pöörlemist.
Enne sisselülitamist veenduge, et saeketas
oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad
liiguksid kergelt ning et kinnituskruvid oleksid
korralikult kinni.
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- 52 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 52
16.05.2019 09:46:15
EE
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
- 53 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 53
16.05.2019 09:46:15
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 54 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 54
16.05.2019 09:46:16
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Süsiharjad
Kulumaterjal / Kuluosad*
Saeleht
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 55 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 55
16.05.2019 09:46:16
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 56 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 56
16.05.2019 09:46:16
LV
Satura rādītājs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Drošības norādījumi
Ierīces apraksts un piegādes komplekts
Mērķim atbilstoša lietošana
Tehniskie rādītāji
Pirms lietošanas
Lietošana
Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Tīrīšana, apkope un rezerves daļu pasūtīšana
Utilizācija un otrreizējā izmantošana
Glabāšana
- 57 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 57
16.05.2019 09:46:16
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
Uzmanību! Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi,
kas rodas darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
- 58 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 58
16.05.2019 09:46:16
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
1. Drošības norādījumi
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
21. Aizsargapvalks
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
• Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
• Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
• Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1a/1b. attēls)
1. Rokturis
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža bloķēšanas
taustiņš
4. Zāģējuma dziļuma regulēšanas ierīces
fiksācijas svira
5. Tīkla vads
6. Zāģēšanas pamatne
7. Slīpā zāģējuma regulēšanas ierīces fiksācijas
skrūve
8. Paralēlā atbalsta fiksācijas skrūve
9. Slīpinājuma leņķa skala
10. Papildu rokturis
11. Vārpstas sprosttapa
12. Zāģa plātne
13. Zāģa plātnes atslēga
14. Skaidu nosūkšanas ierīces pieslēgvieta
15. Zāģēšanas līnijas vadotne
16. Paralēlais atbalsts
17. Skrūve zāģa plātnes stiprināšanai
18. Atloks
19. Svārstīgais aizsargapvalks
20. Svārstīgā aizsargapvalka fiksācijas svira
•
•
•
•
•
•
Rokas ripzāģa
Zāģa plātne
Zāģa plātnes atslēga
Paralēlais atbalsts
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
3. Mērķim atbilstoša lietošana
Rokas ripzāģis ir piemērots taisnu zāģējumu
veikšanai kokā, kokam līdzīgos materiālos un
plastmasā. Turklāt nedrīkst pieļaut zāģa zobu
pārkaršanu un plastmasas kušanu.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos
mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši
priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs
- 59 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 59
16.05.2019 09:46:16
LV
neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot
arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.
Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas
būtu minimālas!
• Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā
kārtībā.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt
ierīces pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
• Strādājiet cimdos.
4. Tehniskie rādītāji
Tīkla spriegums: ............................ 230 V ~ 50 Hz
Jaudas patēriņš: ...................................... 1200 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā: ..............5500 min.-1
Zāģējuma dziļums 90°: ............................. 55 mm
Zāģējuma dziļums 45°: ............................. 40 mm
Zāģa plātne: ........................................Ø 165 mm
Zāģa plātnes stiprinājums: ....................Ø 16 mm
Zāģa plātnes biezums: ............................ 2,4 mm
Aizsardzības klase: ....................................... II/쓑
Svars: .........................................................3,8 kg
Trokšņa spiediena līmenis LpA ............. 87,9 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA.................. 98,9 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma
dēļ var rasties šādi riski:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un
roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā
arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.
Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
5. Pirms lietošanas
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
Brīdinājums!
Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.
Rokturis
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 6,930 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Papildu rokturis
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 3,129 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta
atbilstoši standartizētai pārbaudes metodei un var
mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas
veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt
norādīto vērtību.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.
5.1. Zāģējuma dziļuma regulēšana
(2./3. attēls)
• Atvienojiet aizsargapvalka mugurpusē izvietoto zāģējuma dziļuma regulēšanas ierīces
fiksācijas sviru (4).
• Uzlieciet zāģēšanas pēdu (6) plakani uz
apstrādājamās detaļas virsmas. Celiet zāģi
tiktāl augšup, līdz zāģa plātne (12) atrodas
nepieciešamajā zāģējuma dziļumā (a).
• Atkal nostipriniet zāģējuma dziļuma
regulēšanas ierīces fiksācijas sviru (4).
Pārbaudiet stiprinājumu.
- 60 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 60
16.05.2019 09:46:16
LV
5.2. Slīpais atbalsts (4./5. attēls)
• Iepriekš iestatītais standarta leņķis starp
zāģēšanas pēdu (6) un zāģa plātni (12) ir 90°.
Jūs varat izmainīt šo leņķi, lai veiktu slīpus
zāģējumus.
• Atskrūvējiet zāģēšanas pēdas priekšpusē
izvietoto slīpā zāģējuma regulēšanas ierīces
fiksācijas skrūvi (7).
• Tagad Jūs varat izmainīt zāģējuma leņķi līdz
pat 45°; ievērojiet zāģējuma leņķa skalu (9).
• Atkal nostipriniet slīpā zāģējuma regulēšanas
ierīces fiksācijas skrūvi (7). Pārbaudiet
stiprinājumu.
5.3. Leņķa atbalsta precīzā regulēšana 0° vai
90° leņķī (6. un 7. attēls)
Ar 90° atbalststūreni var precizēt leņķa
iestatījumu 0° vai 90° leņķī.
Šim nolūkam atskrūvējiet leņķa atbalsta (7)
fiksācijas skrūvi un precīzās regulēšanas skrūves
(a) pretuzgriezni (b). (Skat. 6. attēlu.)
Apgrieziet rokas ripzāģi otrādi un novietojiet
atbalststūreni (c) starp zāģēšanas pamatni (6) un
zāģa plātni (12). (Skat. 7. attēlu.)
Tagad regulējiet precīzās regulēšanas skrūvi (a),
līdz leņķis starp zāģēšanas pamatni (6) un zāģa
plātni (12) ir 90°.
Atkal nostipriniet pretuzgriezni (b) un fiksācijas
skrūvi leņķa atbalstam (7).
•
velciet fiksācijas skrūvi (8).
Paralēlā atbalsta lietošana: paralēlo atbalstu
(16) novietojiet plakani pie detaļas malas un
sāciet zāģēt.
 Uzmanību! Izmēģinājuma zāģējumu veiciet uz brāķētas koka detaļas.
5.6. Zāģēšanas līnijas vadotne (10. attēls)
Ar zāģēšanas līnijas vadotni (15) var precīzi
zāģēt pa zāģēšanas līnijām, kas ir uzzīmētas uz
detaļas. Izmantojiet marķieri (a) 0° vai 90° leņķa
iestatījumā.
Marķieris (b) ir jāizmanto 45° leņķa iestatījumā.
Par leņķa iestatīšanu skat. 5.2. punktu.
 Uzmanību! Izmēģinājuma zāģējumu veiciet uz brāķētas koka detaļas.
6. Lietošana
5.4. Putekļu un skaidu nosūkšana (1b. attēls)
Ripzāģa skaidu nosūkšanas pieslēgvietai
(14) pieslēdziet piemērotu putekļu sūcēju
(putekļu sūcējs nav iekļauts piegādes
komplektā).. Tādējādi Jūs iegūsiet optimālu
putekļu nosūkšanu no detaļas. Priekšrocības:
Jūs saudzējat gan ierīci, gan savu veselību.
Turklāt Jūsu darbavieta paliek tīra un droša.
• Putekļi, kas rodas darba laikā, var būt bīstami.
Lūdzu, ievērojiet drošības norādījumus.
• Uzmanību! Putekļu sūcējam, ko izmanto nosūkšanai, ir jābūt piemērotam
apstrādājamam materiālam.
• Pārbaudiet, vai visas detaļas ir savā starpā
labi savienotas.
•
5.5. Paralēlais atbalsts (8./9. attēls)
• Paralēlais atbalsts (16) ļauj zāģēt paralēlas
līnijas.
• Palaidiet vaļīgāk zāģēšanas pēdā (6) izvietoto
paralēlā atbalsta fiksācijas skrūvi (8).
• Montāža ir veicama, ievietojot paralēlo atbalstu (16) zāģēšanas pēdas (6) vadīklā (a)
(skat. 8. attēlu).
• Nosakiet nepieciešamo attālumu un atkal pie-
6.1. Darbs ar rokas ripzāģi
• Ripzāģi vienmēr turiet stingri rokās.
• Svārstīgā aizsargapvalka (19) atvirzīšana no
detaļas notiek automātiski.
• Nepielietojiet spēku!
• Viegli un vienmērīgi virziet ripzāģi uz priekšu.
• Brāķētai detaļai vajadzētu atrasties ripzāģa
labajā pusē, lai balsta galda platā daļa
piekļautos tā visai virsmai.
• Kad zāģējat pa iepriekš iezīmētu līniju, ripzāģi
vadiet gar atbilstošo ierobu.
• Mazas koka daļas pirms to apstrādes ir
jāiespīlē. Nekad neturiet tās rokā.
• Noteikti ievērojiet drošības noteikumus! Lietojiet aizsargbrilles!
• Neizmantojiet bojātas zāģa plātnes vai tādas,
kam ir plaisas un plīsumi.
• Neizmantojiet atlokus/atloka uzgriežņus, kuru
urbums ir lielāks vai mazāks par zāģa plātnes
attiecīgo urbumu.
• Zāģa plātni nedrīkst apturēt ar roku vai
spiežot uz zāģa plātnes no sāniem.
• Svārstīgajam aizsargam nedrīkst ļaut iestrēgt,
un pēc pabeigtās darba operācijas tam atkal
ir jāatrodas sākotnējā pozīcijā.
• Pirms ripzāģa izmantošanas, kad
kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla,
pārbaudiet svārstīgā aizsarga darbību.
• Pirms ierīces katras lietošanas reizes
pārliecinieties, ka aizsargmehānismi,
piemēram, svārstīgais aizsargs, atloks, un
regulēšanas ierīces darbojas un ir pareizi
- 61 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 61
16.05.2019 09:46:16
LV
•
•
noregulētas un nofiksētas.
Skaidu nosūkšanas pieslēgvietai (14) Jūs
varat pieslēgt piemērotu putekļu nosūkšanas
ierīci. Nodrošiniet, lai putekļu nosūkšanas
ierīce būtu droši un pienācīgi pieslēgta.
Zāģēšanai kustīgo, svārstīgo aizsargapvalku
nedrīkst iestiprināt atvirzītajā aizsargapvalkā.
6.4. Zāģa plātnes nomaiņa (12-15. attēls)
 Uzmanību! Pirms jebkādu darbu ar ripzāģi
veikšanas atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla!
Izmantojiet tikai zāģa plātnes, kas atbilst standarta EN 847-1 prasībām un ir identiskas šim
rokas ripzāģim pievienotās zāģa plātnes tipam. Konsultējieties specializētā tirdzniecības
uzņēmumā.
 Uzmanību! Pirms jebkādu darbu ar ripzāģi
veikšanas atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla!
Lai nomainītu zāģa plātni, ir nepieciešama
pievienotā zāģa plātnes atslēga (13). Zāģa
plātnes atslēga (13) glabājas korpusā. Ja
nepieciešams, izvelciet zāģa plātnes atslēgu (13)
no korpusa (skat. 12. attēlu).
6.2. Ripzāģa lietošana
• Pielāgojiet zāģējuma dziļumu, zāģējuma leņķi
un paralēlo atbalstu (skat. 5.1., 5.2. un 5.5.
punktu).
• Nodrošiniet, lai ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis (2) nebūtu iespiests. Tikai tad
ievietojiet tīkla kontaktdakšu piemērotā
kontaktligzdā.
• Ieslēdziet ripzāģi tikai tad, kad ir ievietota
zāģa plātne!
• Novietojiet zāģēšanas pēdu plakani uz
apstrādājamās detaļas. Zāģa plātne nedrīkst
saskarties ar detaļu.
• Ripzāģi turiet tikai ar abām rokām.
Uzmanību! Drošības apsvērumu dēļ ripzāģi
nedrīkst lietot, ja tajā ir ievietota zāģa plātnes
atslēga (13).
•
•
•
•
6.3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(11. attēls)
Ieslēgšana:
vienlaicīgi nospiediet bloķēšanas taustiņu (3) un
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (2).
• Ļaujiet zāģa plātnei sākt darboties, līdz tā
sasniedz pilnu ātrumu. Tad lēnām vadiet zāģa
plātni gar zāģējuma līniju, tikai mazliet spiežot
uz zāģa plātnes.
Izslēgšana:
atlaidiet bloķēšanas taustiņu un ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
•
•
•
•
Atlaižot rokturi, ierīce automātiski izslēdzas
tā, ka netīša darbība nav iespējama.
Uzmaniet, lai darba laikā nebūtu nosegtas vai
aizsprostotas ventilācijas atveres.
Pēc ierīces izslēgšanas zāģa plātni neapturiet, spiežot uz tās no sāniem.
Uzmanību! Nolieciet ierīci prom tikai pēc tam,
kad zāģa plātne ir pilnīgi apstājusies.
•
•
•
Nospiediet vārpstas sprosttapu (11).
Skrūvi zāģa plātnes stiprināšanai (17)
atskrūvējiet ar zāģa plātnes atslēgu (13).
Kustīgo, svārstīgo aizsargapvalku (19) atvirziet un turiet, izmantojot svārstīgā aizsargapvalka fiksācijas sviru (20).
Izņemiet atloku (18) un zāģa plātni (12)
virzienā uz leju.
Notīriet atloku, ievietojiet jaunu zāģa plātni.
Ievērojiet griešanās virzienu (skat. bultiņu uz
aizsargapvalka un uz zāģa plātnes)!
Pievelciet skrūvi zāģa plātnes stiprināšanai
(17), ievērojiet cirkulāciju.
Pirms slēdža ieslēgšanas vai izslēgšanas
pārliecinieties, vai zāģa plātne ir pareizi
uzmontēta, vai kustīgās detaļas kustas brīvi
un vai piespiedskrūves ir stingri pievilktas.
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
 Uzmanību! Izmēģinājuma zāģējumu veiciet uz brāķētas koka detaļas.
- 62 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 62
16.05.2019 09:46:16
LV
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
Bīstami!
Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
10. Glabāšana
8.1 Tīrīšana
• Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu maksimāli tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens
iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka
risku.
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
8.2 Ogles sukas
Ja parādās pārmērīga dzirksteĮošana, uzticiet
ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektriĮim.
Bīstami! Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriĮis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.4 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
- 63 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 63
16.05.2019 09:46:16
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 64 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 64
16.05.2019 09:46:16
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Ogļu sukas
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Zāģa plātne
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 65 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 65
16.05.2019 09:46:16
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 66 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 66
16.05.2019 09:46:17
LT
Turinys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Saugos nurodymai
Prietaiso aprašymas ir tiekimo apimtis
Naudojimas pagal paskirtį
Techniniai duomenys
Prieš naudojimą
Valdymas
Tinklo kabelio pakeitimas
Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas
Utilizavimas ir antrinis panaudojimas
Laikymas
- 67 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 67
16.05.2019 09:46:17
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai
susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
Atsargiai! Užsidėkite apsauginius akinius. Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso
skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
- 68 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 68
16.05.2019 09:46:17
LT
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
1. Saugos nurodymai
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
2.1 Prietaiso aprašymas (1a/1b pav.)
1. Rankena
2. Įjungimo / išjungimo jungiklis
3. Įjungimo / išjungimo jungiklio blokavimo mygtukas
4. Pjūvio gylio nustatymo fiksavimo svertas
5. Tinklo kabelis
6. Pjūklo nuosklemba
7. Nusklembimo nustatymo fiksavimo varžtas
8. Lygiagrečios atramos fiksavimo varžtas
9. Nusklembimo kampo skalė
10. Papildoma rankena
11. Suklio blokatorius
12. Pjūklo geležtė
13. Pjūklo geležtės raktas
14. Drožlių nusiurbimo jungtis
15. Pjovimo linijos kreipiančioji
16. Lygiagreti atrama
17. Pjūklo geležtės apsaugos varžtas
18. Jungė
19. Švytuoklinis apsauginis gaubtas
20. Švytuoklinio apsauginio gaubto svertas
21. Apsauginis gaubtas
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
lentelę.
• Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
•
•
•
•
•
•
Rankinio diskinio pjūklo
Pjūklo geležtė
Pjūklo geležtės raktas
Lygiagreti atrama
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
3. Naudojimas pagal paskirtį
Rankinis diskinis pjūklas yra skirtas pjauti tiesią
medieną, į ją panašias medžiagas ir plastiką.
Stebėkite, kad pjūklo dantukai neperkaistų ir
nepradėtų lydytis plastikas.
Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas
naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.
Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo
naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o
ne gamintojas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai
savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam,
amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes
neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse
bei pagal panašią paskirtį.
- 69 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 69
16.05.2019 09:46:17
LT
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Galia: ....................................................... 1200 W
Tuščiosios veikos apsukų skaičius: ....5500 min.-1
Pjūvio gylis esant 90°: .............................. 55 mm
Pjūvio gylis esant 45°: .............................. 40 mm
Pjūklo geležtė: .....................................Ø 165 mm
Pjūklo geležtės tvirtinimas: ....................Ø 16 mm
Pjūklo geležtės storis: ............................. 2,4 mm
Apsaugos klasė: ............................................ II/쓑
Svoris: ........................................................3,8 kg
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
Garso slėgio lygis LpA ......................... 87,9 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ......................... 98,9 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.
Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
Bendros svyravimo vertės (trijų krypčių vektorių
suma) pateiktos pagal EN 60745.
Rankena
Vibracijos emisijos dydis ah = 6,930 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Papildoma rankena
Vibracijos emisijos dydis ah = 3,129 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Nurodyta svyravimo emisijos vertė pamatuota,
taikant standartizuotus bandymo metodus; ji gali
skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo
būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytąją.
Pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę galima
palyginti vieną elektros įrankį su kitu.
Be to, pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę
galima atlikti pirminį neįprasto poveikio įvertinimą.
Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir
vibraciją!
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
• Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite
prietaisą.
• Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
• Neperkraukite prietaiso.
• Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
• Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
• Mūvėkite pirštines.
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus
reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija
ir specifikacija, yra šie:
1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos
ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos
vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką
arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.
5. Prieš naudojimą
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
Įspėjimas!
Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite
kištuką.
5.1 Pjūvio gylio nustatymas (2-3 pav.)
• Atlaisvinkite apsauginio gaubto gale esantį
pjūvio gylio nustatymo fiksavimo svertą (4).
• Pjūklo nuosklembą (6) ant apdirbamo
ruošinio paviršiaus uždėkite plokščiai. Pjūklą
kelkite, kol pjūklo geležtė (12) pasieks
reikalingą pjūvio gylį (a).
• Pjūvio gylio nustatymo fiksavimo svertą (4)
vėl pritvirtinkite. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi.
5.2 Nusklembimo atrama (4-5 pav.)
Iš anksto nustatytas standartinis kampas
tarp nuosklembos (6) ir pjūklo geležtės (12)
sudaro 90°. Šį kampą galite pakeisti, kad
galėtumėte pjauti įstrižai,
• Atlaisvinkite pjūklo nuosklembos priekyje
esantį nusklembimo nustatymo fiksavimo
varžtą (7).
•
- 70 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 70
16.05.2019 09:46:17
LT
•
•
Pjovimo kampą galite keisti iki 45°; atkreipkite
dėmesį į pjovimo kampo skalę (9).
Nusklembimo nustatymo fiksavimo varžtą (7)
vėl prisukite. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi.
5.3 Nusklembimo atramos tikslus sureguliavimas esant 0° arba 90° kampui (6/7 pav.)
Su 90° atraminiu kampu galite nustatyti kampą
esant 0° arba 90° (6/7 pav.).
Atsukite nusklembimo atramos (7) nustatymo
varžtą ir reguliavimo varžto (a) veržlę (b). (Žr. 6
pav.)
Apverskite rankinį diskinį pjūklą ir tarp pjūklo
nuosklembos (6) bei pjūklo geležtės (12) pridėkite
atraminį kampą (c). (Žr. 7 pav.)
Tada reguliuokite varžtą (a) tol, kol tarp pjūklo
nuosklembos (6) ir pjūklo geležtės (12) susidarys
90° kampas.
Vėl stipriai prisukite veržlę (b) ir nusklembimo atramos (7) reguliavimo varžtą.
5.4 Dulkių ir drožlių nusiurbimas (1b pav.)
Prie tam numatyto Jūsų diskinio pjūklo drožlių
surinkimo jungties (14) prijunkite tinkamą
dulkių siurblį (dulkių siurblio tiekimo apimtyje
nėra). Taip nuo ruošinio optimaliai nusiurbsite
dulkes. Privalumai: jūs tausojate ir prietaisą,
ir savo sveikatą. Jūsų darbo zona lieka
švaresnė ir saugesnė.
• Darbo metu kylančios dulkės gali būti pavojingos. Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.
• Dėmesio! Išsiurbimui naudojamas dulkių siurblys turi tikti darbui su apdirbama medžiaga.
• Patikrinkite, ar visos dalys gerai sujungtos
viena su kita.
•
5.5 Lygiagreti atrama (8-9 pav.)
Dėl lygiagrečios atramos (16) galima atlikti
lygiagrečius pjūvius.
• Atlaisvinkite pjūklo nuosklemboje esantį
lygiagrečios atramos fiksavimo varžtą (8).
• Lygiagreti atrama (16) įstatoma į kreipiančiąją
(a) pjūklo nuosklemboje (6) (žr. 7 pav.).
• Nustatykite reikiamą atstumą ir fiksavimo
varžtą (8) prisukite.
• Lygiagrečios atramos naudojimas: lygiagrečią
atramą (16) nustatykite plokščiai palei
ruošinio kraštą ir pradėkite pjauti.
•
 Dėmesio! Atlikite bandomąjį pjovimą su
atliekama mediena
5.6 Pjovimo linijos kreipiančioji (10 pav.)
Su pjovimo linijos kreipiančiąja (15) galite atlikti tikslius pjūvius pagal pjovimo linijas, kurios
pažymėtos ant ruošinio. Kai nustatytas 0° arba
90° kampas, naudokite žymą (a).
Žyma (b) naudojama esant 45° kampui.
Apie kampo nustatymą žr. 5.2 skyriuje.
 Dėmesio! Atlikite bandomąjį pjovimą su
atliekama mediena
6. Valdymas
6.1 Darbas rankiniu diskiniu pjūklu
• Diskinį pjūklą visada laikykite tvirtai.
• Švytuoklinis apsauginis gaubtas (19) nuo
ruošinio atitraukiamas automatiškai.
• Nenaudokite jėgos!
• Diskinį pjūklą į priekį stumkite lengvai ir tolygiai.
• Atliekama dalis turėtų būti dešinėje diskinio
pjūklo pusėje, kad padėjimo stalo plati dalis
užsidengtų visu paviršiumi.
• Jei pjaunama pagal pažymėtą liniją, diskinį
pjūklą veskite palei atitinkamą įpjovą.
• Mažas medines dalis prieš jų apdirbimą gerai
prispausti. Niekada neprilaikykite ranka.
• Būtinai paisykite saugos nurodymų! Nešiokite
apsauginius akinius!
• Nenaudokite sugadintų pjūklo geležčių arba
tokių, kurios įtrūkusios ir įskilusios.
• Nenaudokite jungių / jungių veržlių, kurių
kiaurymės didesnės arba mažesnės už pjūklo
geležtės.
• Pjūklo geležtės negalima sustabdyti ranka
arba ją spaudžiant iš šono.
• Švytuoklinė apsauga negali užstrigti ir baigus
darbą ji turi būti pradinėje padėtyje.
• Prieš pradėdami dirbti diskiniu pjūklu,
ištraukus iš tinklo kištuką patikrinkite
švytuoklinės apsaugos veikimą.
• Kiekvieną kartą prieš naudodami mašiną
įsitikinkite, kad tokie apsauginiai įtaisai kaip
švytuoklinė apsauga, jungės ir reguliavimo
įtaisai veikia ir yra teisingai nustatyti.
• Prie drožlių surinkimo jungties (14) galite
prijungti tinkamą dulkių siurblį. Įsitikinkite, kad
dulkių siurblys prijungtas saugiai ir tinkamai.
• Judančio švytuoklinio apsauginio gaubto
pjaunant negalima prikabinti prie atitraukto
apsauginio gaubto.
- 71 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 71
16.05.2019 09:46:17
LT
 Dėmesio! Prieš visus darbus, atliekamus
prie diskinio pjūklo, būtina iš tinklo ištraukti
kištuką!
6.2 Diskinio pjūklo naudojimas
• Suderinkite pjūvio gylį, pjūvio kampą ir
lygiagrečią atramą (žr. 5.1, 5.2 ir 5.5 punktus).
• Įsitikinkite, kad neįjungtas įjungimo arba
išjungimo jungiklis (2). Tik tada įkiškite kištuką
į reikiamą lizdą.
• Diskinį pjūklą įjunkite tik prieš tai įstatę pjūklo
geležtę!
• Pjūklą laikykite plokščiai palei apdirbamą
ruošinį. Pjūklo geležtė negali liesti ruošinio.
• Diskinį pjūklą laikykite abiem rankomis.
6.3 Įjungimo / išjungimo jungiklis (11 pav.)
Įjungimas:
vienu metu spauskite blokavimo mygtuką (3) ir
įjungimo / išjungimo jungiklį (2)
• Laikykite veikiantį pjūklą tol, kol jis pasieks
visą greitį. Tada pjūklo geležtę veskite palei
pjovimo liniją. Pjūklo geležtę nestipriai spauskite.
Išjungimas:
blokavimo mygtuką ir įjungimo / išjungimo jungiklį
atleiskite
• Paleidus rankeną mašina automatiškai
išsijungia, taigi nekontroliuojama eiga negalima.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad darbo metu
nebūtų uždengtos ar užsikimšusios
ventiliacinės angos.
• Pjūklą išjungus geležtės nestabdykite spausdami iš šono.
• Dėmesio! Mašiną padėkite tik tada, kai pjūklo
geležtė nustos dirbti.
 Dėmesio! Atlikite bandomąjį pjovimą su
atliekama mediena
6.4 Pjūklo geležtės keitimas (12-15 pav.)
 Dėmesio! Prieš visus darbus, atliekamus
prie diskinio pjūklo, būtina iš tinklo ištraukti
kištuką!
Naudokite tik EN 847-1 standarto reikalavimus
atitinkančias pjūklo geležtes, jos taip pat turi būti
tokio paties tipo, kaip ir kartu tiekiama šio rankinio
diskinio pjūklo geležtė. Prireikus kreipkitės į specializuotos prekybos konsultantus.
Pjūklo geležtės pakeitimui Jums reikės pridėto
veržliarakčio (13). Veržliaraktis (13) laikomas
korpuse. Jeigu reikia, ištraukite veržliaraktį (13) iš
korpuso (žr. 12 pav.).
Dėmesio! Saugumo sumetimais rankinio diskinio
pjūklo su įkištu veržliarakčiu (13) eksploatuoti
negalima.
•
•
•
•
•
•
•
Paspauskite suklio blokatorių (11).
Pjūklo geležtės fiksavimo varžtą (17) atsukite
veržliarakčiu (13).
Judantį švytuoklinį apsauginį gaubtą (19)
svertu (20) atstumkite ir tvirtai laikykite.
Jungę (18) ir pjūklo geležtę (12) nuimkite iš
apačios.
Jungę nuvalykite, įstatykite naują pjūklo
geležtę. Atkreipkite dėmesį į eigos kryptį (žr.
rodyklę ant apsauginio gaubto ir geležtės)!
Geležtės fiksavimo varžtą (17) prisukite, patikrinkite sukimąsi.
Prieš paspausdami įjungimo / išjungimo
jungiklį įsitikinkite, ar teisingai numontuota
pjūklo geležtė, ar judančios dalys lengvai juda
ir ar tvirtai prisukti varžtai.
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
Pavojus!
Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.
8.1 Valymas
• Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų,
ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose
nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto
oro srove, esant žemam slėgiui.
• Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti
po kiekvieno panaudojimo.
• Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste
su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių
valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso
- 72 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 72
16.05.2019 09:46:17
LT
plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso
vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus
į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio
rizika.
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
8.4 Atsarginių dalių užsakymas:
Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius
duomenis;
• Prietaiso tipą
• Prietaiso artikulo numerį
• Prietaiso tapatybės numerį
• Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
tinklalapyje www.isc-gmbh.info
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
- 73 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 73
16.05.2019 09:46:17
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 74 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 74
16.05.2019 09:46:17
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Anglies šepetėliai
Naudojamos medžiagos / dalys*
Pjūklo geležtė
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 75 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 75
16.05.2019 09:46:17
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 76 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 76
16.05.2019 09:46:17
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Handkreissäge TE-CS 165 (Einhell)
2014/29/EU
X 2006/42/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/53/EU
2014/68/EU
2012/46/EU_(EU)2016/1628
(EU)2016/426
Emission No.:
Notified Body:
(EU)2016/425
X 2011/65/EU_(EU)2015/863
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-5;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 01.04.2019
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 13
Art.-No.: 43.310.10
I.-No.: 11013
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR007276
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 77 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 77
16.05.2019 09:46:17
- 78 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 78
16.05.2019 09:46:18
- 79 -
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 79
16.05.2019 09:46:18
EH 05/2019 (02)
Anl_TE_CS_165_SPK3.indb 80
16.05.2019 09:46:18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising