EINHELL | TC-VC 1815 | manual | EINHELL TC-VC 1815 Wet/Dry Vacuum Cleaner (elect) Brugermanual

EINHELL TC-VC 1815 Wet/Dry Vacuum Cleaner (elect) Brugermanual
TC-VC 1815
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Våd-/tørsuger
S
Original-bruksanvisning
Våt- och torrsugare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Märkä-kuivaimuri
3
Art.-Nr.: 23.402.90
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11027
03.04.2017 08:39:40
1
11
10
1
2
3
6
8
7
12
13
2
3
10
15
3
14
9
18
4
5
16 17
12
13
11
-2-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 2
03.04.2017 08:39:41
4
5
13
7
6
6
7
18
15
8
9
14
1
3
7
-3-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 3
03.04.2017 08:39:41
10
11a
10
11
17
16
8
11b
11c
11
17
12
10
11
-4-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 4
03.04.2017 08:39:43
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
•
•
•
•
•
Produktet må ikke betjenes af personer (inkl.
børn) med begrænsede fysiske eller sensoriske
færdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk
balance. Manglende erfaring og kendskab til produktets anvendelse fratager ligeledes en person
retten til at betjene produktet, med mindre dette
sker under opsyn eller efter en grundig instruktion. Pas på, at børn ikke benytter produktet som
legetøj.
1. Sikkerhedsanvisninger
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sugeren er ikke beregnet til indsugning af
sundhedsskadeligt støv.
Sugeren skal opbevares i tørre lokaler.
Anvend ikke sugeren, hvis den er beskadiget.
Servicearbejde er forbeholdt autoriseret kundeservice.
Brug kun sugeren til formål, den er konstrueret til.
Vær særlig opmærksom ved rengøring af
trapper.
Brug kun originale tilbehørs- og reservedele.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Vigtigt: Det er vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen inden montage og idriftsættelse.
Kontroller, om netspændingen angivet på
mærkepladen svarer til den forhåndenværende netspænding.
Træk stikket ud af stikkontakten, når: sugeren ikke benyttes, før sugeren åbnes, før
rengøring og vedligeholdelse.
Rengør aldrig sugeren med opløsningsmidler.
Tag fat i selve stikket, når du trækker ledningen ud af stikkontakten.
Sugeren må ikke efterlades i driftsklar tilstand
uden opsyn.
Børn må ikke have adgang til sugeren.
Pas på, at netledningen ikke ødelægges eller
beskadiges, f.eks. ved at den køres over,
kommer i klemme eller udsættes for trækbelastning.
Sugeren må ikke benyttes, hvis netledningen
ikke er i fejlfri stand.
Ved udskiftning af netledning må kun benyttes de ledningstyper, som foreskrives af
producenten.
Netledning: H 05 VV - F 2 x 0,75 mm2
Må under ingen omstændigheder indsuges:
Brændende tændstikker, glødende aske og
cigaretskod, brændbare, ætsende, brandfarlige eller eksplosive stoffer, dampe og væsker.
2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Produktbeskrivelse (fig. 1-3)
Håndtag
Tænd/Sluk-knap
Overdel
Filterkurv
Sikkerhedssvømmerventil
Lukkehaspe
Beholder
Tilslutning sugeslange
Blæsetilslutning
Bøjelig sugeslange
Sugerør i 3 dele
Universalmundstykke
Styrehjul
Støvpose
Skumstoffilter
Fugemundstykke
Mellemstykke
Ekstrafilter
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller nærmeste kompetente byggemarked
med forevisning af gyldig købskvittering. Vær
her opmærksom på garantioversigten, der er
-5-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 5
03.04.2017 08:39:45
DK/N
4. Tekniske data
indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Netspænding: ....................220-240V ~ 50/60 Hz
Optagen effekt: ....................................... 1250 W
Beholdervolumen: ..........................................15 l
Vægt: ..........................................................4,2 kg
Kapslingsklasse: .......................................... II /쓑
5. Inden ibrugtagning
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.1 Samling af sugeren
Montering af overdel (fig. 4)
Overdelen (3) er fastgjort til beholderen (7) med
lukkehasperne (6). For at tage sugerens overdel
(3) af åbnes lukkehasperne (6), og overdelen (3)
løftes op. Sørg for, at lukkehasperne (6) går ordentligt i indgreb, når overdelen (3) sættes på.
Sugeren må kun tilsluttes en jordet stikdåse!
Bøjelig sugeslange
Tredelt sugerør
Universalmundstykke
4x hjul
Støvpose
Skumstoffilter
Fugemundstykke
Mellemstykke
Ekstra filter
Original betjeningsvejledning
Montering af styrehjul (fig. 5)
Monter styrehjulene (13) som vist på fig. 5.
Montering af håndtag (fig. 8)
Monter håndtaget (1) med en skruetrækker.
3. Formålsbestemt anvendelse
5.2 Montering af filtre
Bemærk!
Våd-/tørsugeren må aldrig benyttes uden filtre!
Vær altid opmærksom på, om filtrene sidder ordentligt fast!
Våd-/tørsugeren er beregnet til våd- og tørsugning med anvendelse af passende filter. Sugeren
er ikke beregnet til opsugning af brændbare,
eksplosive eller sundhedsskadelige stoffer.
Sugeren må kun anvendes i overensstemmelse
med det tilsigtede formål. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det være sig på personer eller
materiel, der måtte opstå som følge af, at sugeren
ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres
alene af brugeren/ejeren.
Montering af skumstoffilter (fig. 6)
Til vådsugning trækkes det medfølgende
skumstoffilter (15) hen over filterkurven (fig. 2/4).
Montering af ekstrafilter (fig. 7)
Brug altid det medfølgende ekstrafilter (18) til tørsugning. Monter ekstrafiltret således, at der ikke
suges luft ufiltreret gennem filterkurven.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
sugeren anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Montering af støvpose (fig. 9)
Til opsugning af fint, tørt støv anbefales det at
sætte støvposen (14) i. Træk støvposen (14) hen
over indsugningsåbningen. Støvposen (14) er kun
beregnet til tørsugning. Indsuget støv kan lettere
bortskaffes med støvposen.
-6-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 6
03.04.2017 08:39:45
DK/N
5.3 Montering af sugeslange (fig. 3, 10, 11)
Sugeslangen (10) forbindes med den rigtige
tilslutning på våd-/tørsugeren, afhængig af anvendelsessituationen.
Fare!
Våd-/tørsugeren er ikke beregnet til opsugning af
brændbare væsker!
Til vådsugning benyttes kun det medfølgende
skumstoffilter!
Sugning
Sæt sugeslangen (10) ind i tilslutningen til sugeslange (8)
6.4 Blæsning
Forbind sugeslangen (10) med blæsetilslutningen
(9) på våd-/tørsugeren.
Blæsning
Sæt sugeslangen (10) ind i blæsetilslutningen (9)
7. Renholdelse, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
For at forlænge sugeslangen (10) kan der sættes
en eller flere elementer af det 3-delte sugerør (11)
på sugeslangen (10). Mellemstykket (17) skal
sættes ind mellem sugerøret (10) og universalmundstykket (12) eller fugemundstykket (16).
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden renholdelsesarbejde.
5.4 Mundstykker
Universalmundstykket (12) med indsatse er beregnet til opsugning af fedtstoffer og væsker fra
mellemstore til store flader. Fugemundstykket (16)
er særligt egnet til rengøring af fuger og kanter.
7.1 Renholdelse
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
ventilationskanaler og motorhus fri for støv
og snavs.
• Vi anbefaler, at sugeren rengøres hver gang
efter brug.
6. Betjening
7.2 Rengøring af overdel (3)
Rengør af og til sugeren med en fugtig klud og
lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- og
opløsningsmidler, da det vil kunne beskadige
kunststofdelene.
6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 1)
Position 0: Fra
Position I: Til
7.3 Rengøring af beholder (7)
Beholderen kan, alt efter hvor snavset, den er,
rengøres med en fugtig klud og lidt blød sæbe
eller under rindende vand.
6.2 Tørsugning
Benyt støvposen (14) og ekstrafiltret (18) til tørsugning (se punkt 5.2).
Vær altid opmærksom på, om filtrene sidder ordentligt fast!
7.4 Rengøring af skumstoffilter (15)
Skumstoffiltret (15) rengøres med lidt blød sæbe
under rindende vand, hvorefter det lufttørres.
6.3 Vådsugning
Benyt skumstoffiltret (15) til vådsugning (se punkt
5.2). Sørg for, at filtret altid sidder ordentligt fast!
7.5 Vedligeholdelse
Kontroller med jævne mellemrum og hver gang,
inden du tager våd-/tørsugeren i brug, at filtrene
sidder ordentligt fast.
Ved vådsugning lukker sikkerhedssvømmerventilen (fig. 3/5), når det maksimale niveau er blevet
nået i beholderen. Støjen fra maskinens indsugning øges.
Så skal maskinen slukkes, og beholderen tømmes.
-7-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 7
03.04.2017 08:39:45
DK/N
7.6 Reservedelsbestilling
Følgende bedes oplyst ved bestilling af reservedele:
• Produktets typebetegnelse
• Produktets varenummer
• Produktets identifikationsnummer
• Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information findes på internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-8-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 8
03.04.2017 08:39:45
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
-9-
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 9
03.04.2017 08:39:45
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Universalmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke, adapter til el-værktøj, etc.
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Foldefilter, skumstoffilter, støvpose, ekstrafilter,
etc.
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 10 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 10
03.04.2017 08:39:45
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 11 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 11
03.04.2017 08:39:45
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obs! Beakta tvunget bruksanvisningen innan
du monterar och använder maskinen.
Kontrollera att nätspänningen som anges på
typskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget.
Dra ut stickkontakten: om maskinen inte
används, innan maskinen öppnas samt inför
rengöring och underhåll.
Rengör aldrig maskinen med lösningsmedel.
Dra inte i kabeln för att ta ut stickkontakten ur
vägguttaget.
Lämna inte maskinen utan uppsikt om den är
klar för användning.
Tilltag lämpliga åtgärder för att förhindra att
barn kommer åt maskinen.
Se till att nätkabeln inte körs över, kläms in,
utsätts för dragpåkänning eller liknande påfrestningar, eftersom det då finns risk för att
den skadas.
Maskinen får endast användas om nätkabeln
är i fullgott skick.
Om nätkabeln byts ut måste den nya kabeln
vara av samma version som anges av tillverkaren.
Nätkabel: H 05 VV - F 2 x 0,75 mm2
Sug aldrig in brinnande tändstickor, glödande
aska eller cigarettfimpar, brännbara, frätande,
brandfarliga eller explosiva ämnen, ångor och
vätskor.
Denna maskin är inte avsedd för uppsugning
av hälsofarligt damm.
Förvara maskinen i ett torrt utrymme.
Använd inte maskinen om den är skadad.
Service får endast utföras av behörig kundtjänst.
• Använd endast maskinen till de ändamål den
är avsedd för.
• Var mycket försiktig när du rengör trappor.
• Använd endast originaltillbehör och -reservdelar.
Denna maskin är inte avsedd att användas av
personer (inkl. barn) med begränsad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte en person
som ansvarar för säkerheten håller uppsikt eller
ger instruktioner om korrekt användning av maskinen. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak.
•
•
•
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beskrivning av maskinen (bild 1-3)
Handtag
Strömbrytare
Kåpa
Filterkorg
Säkerhetsflottörventil
Snäpplås
Behållare
Anslutning för sugslang
Blåsanslutning
Böjlig sugslang
Sugrör med 3 delar
Kombinationsmunstycke
Länkhju
Dammpåse
Skumfilter
Elementmunstycke
Mellanstycke
Extrafilter
- 12 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 12
03.04.2017 08:39:45
S
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
byggmarknaden där du köpte produkten inom
fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att
du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även
garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet
av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Böjlig sugslang
Sugrör med 3 delar
Kombinationsmunstycke
4 st hjul
Dammpåse
Skumfilter
Elementmunstycke
Mellanstycke
Extrafilter
Original-bruksanvisning
3. Ändamålsenlig användning
Våt- och torrsugaren är avsedd för våt- och torrsugning med ett passande filter. Maskinen är inte
avsedd för uppsugning av brännbara, explosiva
eller hälsofarliga ämnen.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren
själv. Tillverkaren övertar inget ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten används inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid
liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Nätspänning ......................220-240V ~ 50/60 Hz
Effektförbrukning ..................................... 1250 W
Behållarens volym ..........................................15 l
Vikt .............................................................4,2 kg
Skyddsklass .................................................II / 쓑
5. Innan du använder maskinen
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Maskinen får endast anslutas till ett jordat stickuttag!
5.1 Montera maskinen
Montera kåpan (bild 4)
Kåpan (3) har fästs vid behållaren (7) med
snäpplås (6). För att kåpan (3) ska kunna tas av
måste först snäpplåsen (6) öppnas. Därefter kan
kåpan tas av. När kåpan (3) monteras måste man
se till att snäpplåsen (6) hakar in rätt.
Montera länkhjulen (bild 5)
Montera länkhjulen (13) enligt beskrivningen i
bild 5.
Montera handtaget (bild 8)
Montera handtaget (1) med en skruvmejsel.
5.2 Montera filtren
Märk!
Använd aldrig våt- och torrsugaren utan filter.
Kontrollera alltid att filtren sitter fast.
Montera skumfiltret (bild 6)
Om du vill våtsuga, dra det bifogade skumfiltret
(15) över filterkorgen.
Montera extrafiltret (bild 7)
Använd alltid det bifogade extrafiltret om du vill
torrsuga (18). Montera extrafiltret så att ingen ofiltrerad luft kan sugas genom filterkorgen (4).
- 13 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 13
03.04.2017 08:39:45
S
Montera dammpåsen (bild 9)
För att fin och torr smuts ska kunna sugas upp
rekommenderar vi att du monterar dammpåsen
(14). Dra dammpåsen (14) över insugningsöppningen. Dammpåsen (14) är endast avsedd för
torrsugning. Damm som har sugits in är lättare att
avfallshantera med dammpåsen.
Fara!
Våt- och torrsugaren är inte lämpad för uppsugning av brännbara vätskor.
Använd endast det bifogade skumfiltret vid
våtsugning.
6.4 Blåsfunktion
Anslut sugslangen (10) till blåsanslutningen (9)
på våt- och torrsugaren.
5.3 Montera sugslangen (bild 3, 10, 11)
Beroende på aktuell användning ska sugslangen
(10) kopplas till en passande anslutning på våtoch torrsugaren.
7. Rengöring, underhåll och
reservdelsbeställning
Sugfunktion
Anslut sugslangen (10) till suganslutningen (8).
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
Blåsfunktion
Anslut sugslangen (10) till blåsanslutningen (9).
Om du vill förlänga sugslangen (10) kan du ansluta ett eller flera element som hör till sugröret
(11) till sugslangen (10). Mellanstycket (17) måste
sedan monteras mellan sugröret (10) och kominationsmunstycket (12) resp. elementmunstycket
(16).
5.4 Sugmunstycken
Kombinationsmunstycket (12) med insatser är avsett för att suga upp fasta ämnen och vätskor på
medelstora till stora ytor. Elementmunstycket (16)
är särskilt avsett för fogar och kanter.
6. Använda maskinen
6.1 Strömbrytare (bild 1)
Brytarläge 0: Från
Brytarläge I: Från
6.2 Torrsugning
Använd dammpåsen (14) och extrafiltret (18) vid
torrsugning (se punkt 5.2).
Kontrollera alltid att filtren sitter fast.
6.3 Våtsugning
Använd skumfiltret (15) vid våtsugning (se punkt
5.2). Kontrollera alltid att filtret sitter fast!
7.1 Rengöring
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
7.2 Rengöra kåpan (3)
Rengör maskinen med jämna mellanrum med en
fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada
maskinens plastdelar.
7.3 Rengöra behållaren (7)
Beroende på nedsmutsningsgraden kan behållaren rengöras med en fuktig duk och en aning
såpa, eller under rinnande vatten.
7.4 Rengöra skumfiltret (15)
Rengör skumfiltret (15) med en aning såpa under
rinnande vatten och låt det sedan lufttorka.
7.5 Underhåll
Kontrollera regelbundet och inför varje användning att filtren i våt- och torrsugaren sitter fast
ordentligt.
Vid våtsugning stängs säkerhetsflottörventilen
(bild 3/5) efter att maximal nivå har uppnåtts i
behållaren. Därefter stiger sugljudet från maskinen.
Slå ifrån maskinen och töm behållaren.
- 14 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 14
03.04.2017 08:39:45
S
7.6 Reservdelsbeställning
Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
8. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 15 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 15
03.04.2017 08:39:45
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 16 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 16
03.04.2017 08:39:45
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kombinationsmunstycke, elementmunstycke,
möbelmunstycke, elverktygsadapter osv.
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Veckfilter, skumfilter, dammpåse, extrafilter osv.
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 17 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 17
03.04.2017 08:39:45
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 18 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 18
03.04.2017 08:39:45
FIN
•
•
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huomio: Ennen asennusta ja käyttöönottoa
tulee ehdottomasti lukea käyttöohje ja noudattaa sitä.
Tarkasta, että tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä.
Irroita verkkopistoke, jos: laitetta ei käytetä,
ennen laitteen avaamista, ennen puhdistusta
ja huoltoa.
Älä koskaan puhdista laitetta liuotteilla.
Älä vedä pistoketta pistorasiasta johtoa käyttäen.
Älä jätä käyttövalmista laitetta valvomatta.
Suojaa laite lapsilta.
Huolehdi siitä, että verkkoliitäntäjohtoa ei
vahingoiteta tai vaurioiteta päältä ajamalla,
puristamalla, kiskomalla tms.
Laitetta ei saa käyttää, jos verkkkoliitäntäjohdon kunto ei ole moitteeton.
Verkkojohtoa uuteen vaihdettaessa ei saa
poiketa valmistajan antamista tuotetiedoista.
Verkkoliitäntäjohto: H 05 VV - F 2 x 0,75 mm2
Ei missään tapauksessa saa imeä: palavia tulitikkuja, kytevää tuhkaa ja tupakantumppeja,
tulenarkoja, syövyttäviä, helposti syttyviä tai
räjähtäviä aineita, höyryjä ja nesteitä.
Tämä laite ei sovellu terveydelle vaarallisten
pölyjen imemiseen.
Säilytä laite kuivissa tiloissa.
Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön.
Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu.
• Käytä tätä laitetta vain sellaisiin töihin, joita
varten se on tehty.
• Portaita puhdistettaessa tulee olla erityisen
tarkkaavainen.
• Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita
ja varaosia.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (myös lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset,
aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut, tai
joilla ei ole käyttöön tarvittavaa kokemusta ja/tai
taitoja, paitsi sellaisen heidän turvallisuudestaan
vastuullisen henkilön valvonnassa, joka voi opastaa heitä käyttämään laitetta oikein. Lapsia tulee
valvoa, jotta he eivät missään tapauksessa voi
leikkiä laitteella.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Laitteen kuvaus (kuvat 1-3)
Kahva
Päälle-/pois-katkaisin
Laitteen pää
Suodatinkori
Turvallisuus-uimuriventtiili
Sulkukoukku
Säiliö
Imuletkun liitäntä
Puhallusliitäntä
Taipuisa imuletku
3-osainen imuletku
Yhdistelmäsuutin
Siirtopyörät
Liankeräyspussi
Vaahtomuovisuodatin
Rakosuutin
Välikappale
Lisäsuodatin
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen
avulla, että valmiste on täysimääräinen. Jos osia
puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston
jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähimpään toimivaltaiseen rakennustarvikeliikkeeseen
ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös
tämän ohjekirjan lopussa olevat takuumääräykset
ja takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- 19 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 19
03.04.2017 08:39:45
FIN
•
•
•
•
4. Tekniset tiedot
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Verkkojännite: .....................220-240V ~ 50/60 Hz
Virranotto: ......................................... 1250 wattia
Säiliön tilavuus: ..............................................15 l
Paino: .........................................................4,2 kg
Suojaluokka: ................................................II / 쓑
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Taipuisa imuletku
3-osainen imuputki
Yhdistelmäsuutin
4 pyörää
Likapussi
Vaahtomuovisuodatin
Rakosuutin
Välikappale
Lisäsuodatin
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Laitteen saa liittää ainoastaan suojajohdinpistorasiaan!
5.1 Laitteen asennus
Laitteen pään asennus (kuva 4)
Laitteen pää (3) on kiinnitetty sulkukoukuilla (6)
säiliöön (7). Ota laitteen pää (3) pois avaamalla
sulkukoukut (6) ja ottamalla laitteen pää (3) pois.
Laitteen päätä (3) asennettaessa tulee huolehtia
sulkukoukkujen (6) tarttumisesta oikein kiinni.
3. Määräysten mukainen käyttö
Märkä-kuivaimuri sopii käytettäväksi märkä- ja
kuivaimuun käyttäen vastaavaa suodatinta. Laitetta ei ole tarkoitettu tulenarkojen, räjähdysalttiden
tai terveydelle vaarallisten aineiden imemiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Emme hyväksy
mitään takuuvaateita, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla
tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Siirtopyörien asennus (kuva 5)
Asenna pyörät (13) kuvan 5 mukaisesti.
Kahvan asennus (kuva 8)
Asenna kahva (6) ruuviavainta apuna käyttäen.
5.2 Suodattimen asennus
Viite!
Älä koskaan käytä märkä-kuivaimuria ilman suodatinta!
Huolehdi aina siitä, että suodattimet ovat tukevasti paikallaan!
Vaahtomuovisuodattimen asennus (kuva 6)
Märkäimua varten tulee vetää mukana toimitettu
vaahtomuovisuodatin (15) suodatinkorin päälle.
Lisäsuodattimen asennus (kuva 7)
Käytä kuivaimussa aina mukana toimitettua lisäsuodatinta (18). Asenna lisäsuodatin niin, ettei
yhtään ilmaa voida imeä suodattamatta suodatinkorin (4) läpi.
Liankeräyspussin asennus (kuva 9)
Hienon, kuivan lian imemiseen suositellaan liankeräyspussin (14) asentamista. Vedä liankeräyspussi (14) imuaukon päälle.
- 20 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 20
03.04.2017 08:39:45
FIN
Liankeräyspussi (14) sopii käytettäväksi vain
kuivaimussa. Imuriin imetty pöly voidaan poistaa
liankeräyspussin avulla helpommin.
5.3 Imuletkun asennus (kuvat 3, 10, 11)
Liitä imuletku (10) käyttötapauksen mukaan oikeaan märkä-/kuivaimurin liitäntään.
Imeminen
Liitä imuletku (10) imuletkuliitäntään (8)
Puhallus
Liitä imuletku (10) puhallusliitäntään (9)
Imuletkun (10) pidentämiseksi voidaan työntää
yksi tai useampia 3-osaisen imuputken (11) osia
imuletkun (10) päähän. Imuputken (10) ja yhdistelmäsuuttimen (12) tai rakosuuttimen (16) väliin
täytyy työntää välikappale (17).
5.4 Imusuuttimet
Yhdistelmäsuutin (12) ja sen lisäkkeet soveltuvat
kiinteiden aineiden ja nesteiden imemiseen keskisuurilta tai suurilta pinnoilta. Rakosuutin (16)
soveltuu erityisesti rakojen ja reunojen puhdistukseen.
6. Käyttö
6.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 1)
Katkaisimen asento 0:
Pois
Katkaisimen asento I:
Päälle
6.2 Kuivaimu
Käytä kuivaimussa liankeräyspussia (14) sekä
lisäsuodatinta (18) (katso kohtaa 5.2).
Huolehdi aina siitä, että suodattimet ovat tukevasti paikallaan!
6.3 Märkäimu
Käytä märkäimussa vaahtomuovisuodatinta (15)
(katso kohtaa 5.2).
Huolehdi aina siitä, että suodatin on tukevasti
paikallaan!
Vaara!
Märkä-kuivaimuri ei sovellu tulenarkojen nesteiden imemiseen!
Käytä märkäimussa ainoastaan mukana toimitettua vaahtomuovisuodatinta!
6.4 Puhallus
Yhdistä imuletku (10) märkä-kuivaimurin puhallusliitäntään (9).
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irrota verkkopistoke ennen kaikkia puhdistustoimia.
7.1 Puhdistus
• Pidä turvalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin
mahdollista.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista aina
heti käytön jälkeen.
7.2 Laitteen pään (3) puhdistus
Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla
rievulla käyttäen hieman saippuaa. Älä käytä puhdistusaineita tai liuotteita; ne saattavat syövyttää
laitteen muoviosia.
7.3 Säiliön (7) puhdistus
Säiliö voidaan puhdistaa likaantumisesta riippuen
kostealla rievulla hieman saippuaa käyttäen tai
juoksevan veden alla.
7.4 Vaahtomuovisuodattimen (15) puhdistus
Puhdista vaahtomuovisuodatin (15) käyttäen hieman saippuaa juoksevan veden alla ja anna sen
kuivua ilmavassa paikassa.
7.5 Huolto
Tarkasta ennen joka käyttöä säännöllisesti, että
märkä-kuivaimurin suodattimet ovat tukevasti
paikallaan.
Märkäimussa turvauimuriventtiili (kuvat 3/5)
sulkeutuu, kun säiliön suurin täyttömäärä on saavutettu. Tällöin laitteen imuääni muuttuu, se tulee
äänekkäämmäksi.
Sammuta silloin laite ja tyhjennä säiliö.
- 21 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 21
03.04.2017 08:39:45
FIN
7.6 Varaosatilaus
Varaosatilausta tehtäessä tulee antaa seuraavat
tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
8. Verkkoliitäntäjohdon vaihto
Vaara!
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, niin
valmistajan tai hänen asiakaspalvelunsa tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tulee vaihtaa
se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 22 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 22
03.04.2017 08:39:45
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 23 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 23
03.04.2017 08:39:45
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Yhdistelmäsuutin, rakosuutin, pehmustesuutin,
sähkötyökalusovitin, jne.
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Laskossuodatin, vaahtomuovisuodatin, likapussi,
lisäsuodatin, jne.
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 24 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 24
03.04.2017 08:39:45
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 25 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 25
03.04.2017 08:39:45
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Nass-Trockensauger TC-VC 1815 (Einhell)
2014/29/EU
X 2005/32/EC_2009/125/EC
X 2014/35/EU
2006/28/EC
2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-2;
EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 16.03.2017
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 17
Art.-No.: 23.402.90
I.-No.: 11027
Subject to change without notice
Dong/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR016596
Documents registrar: Sergey Hirsekorn
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 26 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 26
03.04.2017 08:39:45
- 27 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 27
03.04.2017 08:39:45
- 28 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 28
03.04.2017 08:39:45
- 29 -
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 29
03.04.2017 08:39:45
EH 04/2017 (01)
Anl_TC_VC_1815_SPK3.indb 30
03.04.2017 08:39:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising