EINHELL | TC-JS 60/1 | manual | EINHELL TC-JS 60/1 Jig Saw Brugermanual

EINHELL TC-JS 60/1 Jig Saw Brugermanual
TC-JS 60/1
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Stiksav
S
Original-bruksanvisning
Sticksåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Pistosaha
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Электрический лобзик
EE
Originaalkasutusjuhend
Tikksaag
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Figūrzāģis
LT
Originali naudojimo instrukcija
Siaurapjūklis
3
Art.-Nr.: 43.211.35
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11016
20.02.2017 10:12:55
1
1
2
5
4
3
13
6
8 10
9
11
7
2
3
12
10
4
2.
8
11
7
1.
-2-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 2
20.02.2017 10:12:55
4
5
6
2.
1.
9
7
6
7
2
1
+
3
8
-3-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 3
20.02.2017 10:12:57
-4-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 4
20.02.2017 10:13:01
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
-5-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 5
20.02.2017 10:13:01
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet,
kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1a/1b)
1. Fingerskrue til regulering af omdrejningstal
2. Låseknap
3. Tænd/Sluk-knap
4. Unbrakonøgle
5. Netledning
6. Adapter til spånudsugning
7. Justerbar sål
8. Klingeholder
9. Gradskala til sål
10. Styrerulle
11. Skrue til sål
12. Savklinge
13. Beskyttelsesafdækning
Elektronisk stiksav
Unbrakonøgle
Adapter til spånudsugning
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Stiksaven er beregnet til savning i træ, jern, ikkejernholdige metaller og kunststof med anvendelse
af passende savklinge.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
-6-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 6
20.02.2017 10:13:01
DK/N
4. Tekniske data
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
Netspænding: ................... 220-240 V ~ 50/60 Hz
Optagen effekt: ......................................... 400 W
Slag i minuttet: .........................1000 - 3000 min-1
Slaghøjde: ................................................ 18 mm
Skæredybde træ: ..................................... 60 mm
Skæredybde kunststof: ............................ 10 mm
Skæredybde jern: ....................................... 6 mm
Vinkelsnit: ................. Op til 45° (venstre og højre)
Kapslingsklasse: ........................................... II/쓑
Vægt: ..........................................................1,8 kg
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA .............................. 87,3 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................ 98,3 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
5. Inden ibrugtagning
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Savning i træ
Svingningsemissionstal ah = 7,962 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Savning i metal
Svingningsemissionstal ah = 9,0 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
5.1 Beskyttelsesafdækning (fig. 1/pos. 13)
• Beskyttelsesafdækningen (13) forhindrer
utilsigtet berøring af savklingen (12), samtidig
med at udsynet til saveområdet er frit.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud fra
en standardiseret prøvningsmetode og kan afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
5.2 Skift af savklinge (fig. 2/pos. 12)
Fare!
• Træk stikket ud af stikkontakten, inden du
indsætter eller skifter savklinge.
• Tænderne på savklingen er meget skarpe.
• Tryk på holderen til savklingen (8), og før savklingen (12) ind i klingeholderen (8), så den
klikker fast (fig. 2). Fortandingen på savklingen skal pege fremad.
• Lad holderen til savklingen (8) glide tilbage
igen. Savklingen (12) skal sidde i styrerullen
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
-7-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 7
20.02.2017 10:13:01
DK/N
•
6. Betjening
(10).Kontroller, at savklingen (12) sidder fast
i holderen.
Savklingen tages af tilsvarende i modsat
rækkefølge.
6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 6/pos. 3)
Tænd:
Tryk på tænd/sluk-knappen
Advarsel! Hold fast i savklingen under frigørelse, så den ikke springer ud af klingeholderen.
Sluk:
Slip tænd/sluk-knappen
5.3 Indstilling af sål til vinkelsnit (fig. 3-4)
Løsn skruerne til sålen (11) på undersiden af
den justerbare sål (7) med unbrakonøglen (4)
(fig. 3).
• Træk sålen (7) lidt tilbage. Sålen kan nu hældes op til 45° mod venstre eller højre.
• Når sålen (7) skubbes frem igen, fungerer det
kun i anslagspositionerne 0°, 15°, 30° og 45°,
som er markeret på sålens gradskala (fig. 4).
Bring sålen i den rigtige position, og spænd
skruen til sålen (11) fast.
• Sålen (7) kan uden videre indstilles til et andet vinkelmål. Til det formål trækkes sålen (7)
tilbage, den ønskede vinkel indstilles, hvorefter skruen til sålen (11) spændes fast igen.
•
6.2 Låseknap (fig. 6/pos. 2)
Med låseknappen (2) kan tænd/sluk-knappen
(3) fikseres under drift. Tryk kortvarigt tænd/slukknappen (3) ind for at slukke.
6.3 Elektronisk forvalg af omdrejningstal
(fig. 6/pos. 1)
Det ønskede omdrejningstal kan forudindstilles
med hastighedsregulatoren. Drej hastighedsregulatoren i PLUS-retning for at øge omdrejningstallet, drej hastighedsregulatoren i MINUS-retning
for at reducere omdrejningstallet. Det optimale
slagantal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne.
Almindeligt gældende regler for skærehastighed
ved spåntagende arbejde gælder også her.
Du kan generelt arbejde med et højere slagantal,
når du benytter finere savklinger; grovere savklinger kræver lavere hastigheder.
5.4 Adapter til spånudsugning (fig. 5/pos. 6)
Forbind stiksaven med en støvsuger via adapteren til spånudsugning (6). Herved opnås
en optimal støvudsugning fra arbejdsemnet.
Fordele: Du skåner såvel saven som dit eget
helbred. Det holder desuden arbejdsområdet
rent og understøtter sikkerheden i arbejdet.
• Støv, der opstår under arbejdet, kan være farligt. Læs sikkerhedsanvisningerne.
• Indsæt adapteren (6), som vist på figur 5, så
den sidder fast i huset.
• Sæt støvsugerens sugeslange på adapterens
(6) åbning. Sørg for, at forbindelsen mellem
de to enheder er lufttæt.
•
Position MIN-2 = Lavt slagantal (til stål)
Position 3-4 = Medium slagantal (til stål, blødt
metal, kunststof)
Position 5-MAX = Højt slagantal (til blødt træ,
hårdt træ, blødt metal, kunststof)
6.4 Savning
Tjek, at tænd/sluk-knappen (3) ikke er trykket
ind. Nu kan du sætte netstikket i en stikkontakt.
• Savklingen skal være sat i, når du tænder
stiksaven.
• Brug kun intakte og ubeskadigede savklinger.
Stumpe, bøjede eller revnede savklinger skal
omgående skiftes ud.
• Placer savefoden fladt oven på saveemnet.
Tænd for stiksaven.
• Lad savklingen køre op i fuld omdrejning. Før
så savklingen langsomt langs med savelinien.
Tryk kun let ned på savklingen.
• Ved savning i metal skal savelinien smøres
med et egnet kølemiddel.
•
-8-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 8
20.02.2017 10:13:01
DK/N
6.5 Udsavning af områder (fig. 7)
Bor med en boremaskine et 10 mm stort hul inden for det område, der skal udsaves. Før savklingen ind i hullet, og begynd at save det ønskede
område ud.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
6.6 Vinkelsnit
• Indstil vinklen på sålen (se punkt 5.3)
• Se anvisningerne i punkt 6.4.
• Udfør savning som vist på fig. 8.
9. Bortskaffelse og genanvendelse
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
10. Opbevaring
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
-9-
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 9
20.02.2017 10:13:01
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 10 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 10
20.02.2017 10:13:01
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, styrerulle, Splitterbeskyttelse
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Savklinger
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 11 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 11
20.02.2017 10:13:01
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 12 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 12
20.02.2017 10:13:01
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
- 13 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 13
20.02.2017 10:13:02
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
•
•
•
•
•
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
Elektronikstyrd sticksåg
Insexnyckel
Dammsugsadapter
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för sågning av trä, järn,
icke-järnmetall och plast med ett lämpligt sågblad.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
1. Räfflad skruv för varvtalsreglering
2. Låsknapp
3. Strömbrytare
4. Insexnyckel
5. Nätkabel
6. Adapter för spånsug
7. Inställbar fotplatta
8. Sågbladsfäste
9. Gradskala för fotplatta
10. Styrhjul
11. Skruv till fotplatta
12. Sågblad
13. Skyddskåpa
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
- 14 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 14
20.02.2017 10:13:02
S
4. Tekniska data
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
Nätspänning ..................... 220-240 V ~ 50/60 Hz
Upptagen effekt ........................................ 400 W
Varvtal ......................................1000 - 3000 min-1
Slaghöjd ................................................... 18 mm
Sågdjup trä .............................................. 60 mm
Sågdjup plast ........................................... 10 mm
Sågdjup järn ............................................... 6 mm
Geringssågning ......max. 45° (vänster och höger)
Skyddsklass .................................................. II/쓑
Vikt .............................................................1,8 kg
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 87,3 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................... 98,3 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
5. Före användning
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Såga i trä
Vibrationsemissionsvärde ah = 7,962 m/s²
Osäkerhet K = 1,5 m/s²
Såga i metall
Vibrationsemissionsvärde ah = 9,0 m/s²
Osäkerhet K = 1,5 m/s²
5.1 Skyddskåpa (bild 1/pos. 13)
• Skyddskåpan (13) ska skydda användaren
mot att röra vid sågbladet (12) av misstag.
Användaren kan fortfarande se sågningszonen.
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
5.2 Byta sågblad (bild 2/pos. 12)
Fara!
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du
sätter in eller byter ut ett sågblad.
• Sågbladets tänder är mycket vassa.
• Tryck in sågbladsfästet (8) och skjut sedan
in sågbladet (12) i fästet (8) tills det tar emot
(bild 2). Sågbladets tänder måste peka
framåt.
• Låt sågbladsfästet (8) glida tillbaka. Sågbladet (12) måste sitta i styrhjulet (10).
• Kontrollera att sågbladet (12) sitter fast i
fästet.
- 15 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 15
20.02.2017 10:13:02
S
•
Sågbladet kan tas av i omvänd ordningsföljd.
Varning! Håll fast sågbladet när du lossar det
eftersom det annars kan flyga ut ur sågbladshållaren.
5.3 Ställa in fotplattan för geringssågning
(bild 3-4)
• Lossa på skruvarna till fotplattan (11) på undersidan av den justerbara fotplattan (7) med
insexnyckeln (4) (bild 3).
• Dra fotplattan (7) en aning bakåt. Fotplattan
kan nu lutas med max. 45° åt vänster eller
höger.
• Om fotplattan (7) skjuts framåt igen så fungerar detta endast för vinkellägena 0°, 15°, 30°
och 45° som är markerade på gradskalan (9)
för fotplattan (bild 4). Ställ fotplattan i avsett
läge och dra sedan åt skruven (11) för fotplattan.
• Fotplattan (7) kan även ställas in på en annan
vinkel. Dra fram fotplattan (7), ställ in avsedd
vinkel och dra sedan åt skruven för fotplattan
(11) igen.
5.4 Adapter för spånsug (bild 5/pos. 6)
• Anslut din sticksåg till en dammsugare med
adaptern för spånsug (6). Därmed uppnås en
optimal dammsugning vid arbetsstycket. Fördelar: Detta är skonsamt för såväl maskinen
som din egen hälsa. Ditt arbetsområde blir
dessutom renare och säkrare.
• Damm som uppstår under arbete kan vara
farligt. Beakta även säkerhetsanvisningarna.
• Sätt in adaptern (6) enligt beskrivningen i bild
5 så att den sitter fast i maskinen.
• Anslut dammsugarens sugslang till öppningen på adaptern (6). Se till att anslutningen
mellan maskinerna är lufttät.
6. Använda sågen
6.1 Strömbrytare (bild 6/pos. 3)
Inkoppling:
Tryck in strömbrytaren.
Frånkoppling:
Släpp strömbrytaren.
6.2 Låsknapp (bild 6/pos. 2)
Spärra strömbrytaren (3) under drift med låsknappen (2). Tryck in strömbrytaren (3) kort för att slå
ifrån.
6.3 Elektronisk varvtalsinställning
(bild 6/pos. 1)
Använd varvtalsreglaget för att ställa in avsett
varvtal i förväg. Vrid runt varvtalsreglaget i
PLUS-riktning för att höja varvtalet, och i MINUSriktning för att sänka varvtalet. Lämpligt varvtal är
beroende av aktuellt material och föreliggande
arbetsvillkor.
De allmänna reglerna för såghastighet vid spånalstrande arbetsuppgifter gäller även detta fall.
Allmänt sett kan du med fina sågblad såga med
höga varvtal. Grövre sågblad kräver lägre hastigheter.
Position MIN-2 = Lågt varvtal (för stål)
Position 3-4 = Medelhögt varvtal (för stål, mjuka
metaller, plast)
Position 5-MAX = Högt varvtal (för mjukt trä, hårt
trä, mjuka metaller, plast)
6.4 Såga arbetsstycken
• Kontrollera att strömbrytaren (3) inte är intryckt. Anslut först därefter stickkontakten till
ett lämpligt vägguttag.
• Slå endast på sticksågen om den först har
bestyckats med ett sågblad.
• Använd endast intakta sågblad. Byt genast ut
sågbladen om de är trubbiga eller böjda eller
om de har spruckit.
• Placera först sågplattan platt på arbetsstycket
som ska bearbetas. Slå på sticksågen.
• Låt sågbladet varva upp tills det har nått sin
högsta hastighet. För sedan sågbladet långsamt längs med den avsedda såglinjen. Tryck
endast svagt med sågbladet.
• Om du sågar metall måste såglinjen penslas
in med ett lämpligt kylmedel.
6.5 Genomföra ursågningar (bild 7)
Använd en borrmaskin för att borra ett 10 mm
stort hål i ytan som ska sågas ut. För in sågbladet
i detta hål och börja sedan med ursågningen.
- 16 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 16
20.02.2017 10:13:02
S
6.6 Genomföra geringssågningar
• Ställ in fotplattan på avsedd vinkel
(se punkt 5.3).
• Beakta instruktionerna under punkt 6.4.
• Utför sågningen enligt beskrivningen i bild 8.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
- 17 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 17
20.02.2017 10:13:02
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 18 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 18
20.02.2017 10:13:02
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, Styrhjul, Splitterskydd
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Sågblad
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 19 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 19
20.02.2017 10:13:02
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 20 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 20
20.02.2017 10:13:02
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
- 21 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 21
20.02.2017 10:13:02
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1/2)
1. Pykäläruuvi kierrosluvun säätämistä varten
2. Lukitusnuppi
3. Päälle-/pois-katkaisin
4. Kuusikantakoloavain
5. Verkkojohto
6. Lastuimun sovitin
7. Säädettävä sahankenkä
8. Sahanterän istukka
9. Sahankengän asteikko
10. Ohjausrulla
11. Sahankengän ruuvi
12. Sahanterä
13. Suojus
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
Elektroninen pistosaha
Kuusikantakoloavain
Lastuimun sovitin
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Pistosaha on suunniteltu puun, raudan, värillisten
metallien ja muovien sahaamiseen käyttäen materiaalia vastaavaa sahanterää.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
- 22 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 22
20.02.2017 10:13:02
FIN
4. Tekniset tiedot
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Verkkojännite: .................... 220-240 V ~ 50/60 Hz
Virranotto: ...........................................400 Wattia
Iskuluku: ...................................1000 - 3000 min-1
Iskukorkeus: ............................................. 18 mm
Leikkaussyvyys puuhun: .......................... 60 mm
Leikkaussyvyys muoviin: .......................... 10 mm
Leikkaussyvyys rautaan: ............................ 6 mm
Jiirileikkaus: .....kork. 45° (vasemmalle ja oikealle)
Suojaluokka: ................................................. II/쓑
Paino: .........................................................1,8 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA .......................... 87,3 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................ 98,3 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
5. Ennen käyttöönottoa
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Puun sahaaminen
Tärinän päästöarvo ah = 7,962 m/s2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s2
5.1 Suojus (kuva 1/nro 13)
• Suojus (13) estää koskettamasta epähuomiossa sahanterään (12), mutta sallii silti esteettömän näkymän leikkausalueelle.
Metallin sahaaminen
Tärinän päästöarvo ah = 9,0 m/s2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
5.2 Sahanterän vaihto (kuvat 2/nro 12)
Vaara!
• Irroita verkkopistoke, ennen kuin liität / vaihdat sahanterän.
• Sahanterän hampaat ovat hyvin terävät.
• Paina sahanterän kannatinta (8) ja vie sahanterä (12) vasteeseen saakka sahanterän
kannattimeen (8) (kuva 2). Sahanterän hammastuksen tulee näyttää eteenpäin.
• Anna sahanterän kannattimen (8) liukua takaisin paikalleen. Sahanterän (12) tulee olla
ohjausrullassa (10).
• arkasta, että sahanterä (12) on tukevasti paikallaan kannattimessa.
- 23 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 23
20.02.2017 10:13:02
FIN
•
6. Käyttö
Ota sahanterä pois päinvastaisessa järjestyksessä.
6.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 6/nro 3)
Varoitus! Pidä sahanterää paikallaan irrottamisen aikana, koska se saattaa muuten ponnahtaa sahanterän pidikkeestä pois.
Käynnistys:
Paina päälle-/pois-katkaisinta
5.3 Sahankengän säätö jiirileikkauksia varten
(kuvat 3-4)
• Löysennä säädettävän sahankengän (7)
alasivulla olevia sahankengän ruuveja (11)
kuusiokoloavaimella (4) (kuva 3).
• Vedä sahankenkää (7) hieman taaksepäin.
Sitten voit kallistaa sahankenkää 45° asti vasemmalle tai oikealle.
• Jos sahankenkä (7) työnnetään jälleen eteen,
niin tämä voidaan tehdä vain 0°, 15°, 30° ja
45° kohdalla olevissa lukitusasemissa, jotka
on merkitty sahankengän asteikkoon (9)
(kuva 4). Siirrä sahankenkä vastaavaan asemaan ja kiristä sahankengän ruuvi (11).
• Sahankengän (7) voi kuitenkin säätää ilman
muuta muuhunkin kulmanmittaan. Vedä sahankenkää (7) tätä varten taaksepäin, säädä
haluttu kulma ja kiristä sahankengän ruuvi
(11) uudelleen.
Sammutus:
Päästä päälle-/pois-katkaisin irti
6.2 Lukitusnuppi (kuva 6/nro 2)
Lukitusnupin (2) avulla voit lukita päälle-/poiskatkaisimen (3) käytön ajaksi. Sammuta laite painamalla päälle-/pois-katkaisinta (3) lyhyesti.
5.4 Lastuimun sovitin (kuva 5/nro 6)
Liitä pistosahasi lastunimun sovittimen (6)
avulla pölynimuriin. Täten saavutat parhaan
mahdollisen imutuloksen työstökappaleesta
pois. Edut: Sekä laitteesi että oma terveytesi
kärsivät vähemmän. Työskentelyalueesi pysyy
lisäksi puhtaana ja turvallisena.
• Työssä syntyvä pöly saattaa olla vaarallista.
Ole hyvä ja noudata tätä koskevia turvallisuusmääräyksiä.
• Aseta sovitin (6) kuvan 5 mukaisesti paikalleen, niin että se on tiukasti kiinni kotelossa.
• Työnnä pölynimurisi imuletku sovittimen (6)
aukkoon. Huolehdi siitä, että laitteet on liitetty
ilmatiiviisti.
•
6.3 Elektroninen kierrosluvun säätö
(kuva 6/nro 1)
Voit säätää halutun kierrosluvun ennakolta
kierrosluvun säätimellä. Käännä kierrosluvun
säädintä PLUS-suuntaan, kun haluat nostaa
kierroslukua, käännä kierrosluvun säädintä MIINUS-suuntaan alentaaksesi kierroslukua. Sopiva
iskuluku on riippuvainen kulloisestakin työstömateriaalista ja työolosuhteista.
Lastuavan työstön leikkausnopeuden yleiset
säännöt pätevät tässäkin työssä.
Hienoilla sahanterillä voit yleensä käyttää suurempaa iskulukua, karkeammat sahanterät tarvitsevat alhaisempia nopeuksia.
Asento MIN-2 = alhainen iskuluku (terästä varten)
Asento 3-4 = keskisuuri iskuluku (terästä, pehmeää metallia, muovia varten)
Asento 5-MAX = suuri iskuluku (pehmeää puuta,
kovaa puuta, pehmeää metallia, muovia varten)
6.4 Leikkausten teko
• Varmista, ettei päälle-/pois-katkaisinta (3) ole
painettu. Liitä verkkojohto vasta sen jälkeen
sopivaan pistorasiaan.
• Käynnistä pistosaha vain kun sahanterä on
asennettu paikalleen!
• Käytä ainoastaan moitteettomia sahanteriä.
Vaihda tylstyneet, vääntyneet tai repeilleet
sahanterät heti uusiin.
• Aseta sahanjalka laakeasti työstettävän työstökappaleen päälle. Käynnistä pistosaha.
• Anna sahanterän käydä tyhjänä, kunnes se
on saavuttanut täyden nopeutensa. Ohjaa
sahanterää sitten hitaasti leikkausviivaa
pitkin. Paina tällöin sahanterää vain kevyesti
- 24 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 24
20.02.2017 10:13:02
FIN
•
alaspäin.
Metallia sahattaessa tulisi leikkausviivalle
sivellä sopivaa jäähdytysainetta.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
6.5 Alueiden poissahaaminen (kuva 7)
Poraa porakoneella poissahattavan alueen
sisäpuolelle 10 mm suuruinen reikä. Vie sahanterä tähän reikään ja ala sahata haluttua aluetta
pois.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
6.6 Jiirileikkaus
Säädä sahankengän kulma vastaavasti
(katso kohtaa 5.3)
• Noudata kohdassa 6.4 annettuja ohjeita.
• Suorita leikkaus kuten kuvassa 8 esitetään.
•
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
- 25 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 25
20.02.2017 10:13:02
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 26 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 26
20.02.2017 10:13:02
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, Ohjausrulla, Sirpalesuojus
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Sahanterä
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 27 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 27
20.02.2017 10:13:02
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 28 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 28
20.02.2017 10:13:02
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
- 29 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 29
20.02.2017 10:13:02
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)
1. винт с накатанной головкой для
регулятора числа оборотов
2. кнопка с фиксацией положения
3. переключатель включено-выключено
4. ключ с внутренним шестигранником
5. кабель сетевого питания
6. переходник для отсоса стружки
7. переставляемый башмак пилы
8. крепление пильного полотна
9.
10.
11.
12.
13.
градуированная шкала для башмака пилы
направляющий ролик
винты для башмака пилы
пильное полотно
защитная крышка
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
Электронный электрический лобзик
Ключ с внутренним шестигранником
Переходник для отсоса стружки
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
- 30 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 30
20.02.2017 10:13:02
RUS
3. Использование в соответствии
с предназначением
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Лобзиковая пила предназначена для пиления
предметов из дерева, железа, цветного
металла и пластмассы при использовании
соответствующего ножовочного полотна.
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
4. Технические данные
Напряжение сети: ............ 220-240 в~ 50/60 Гц
Мощность: .................................................400вт
Скорость хода: ...................... 1000 - 3000 мин-1
Высота хода: .............................................18 мм
Глубина резки дерева: .............................60 мм
Глубина резки пластмасс: .......................10 мм
Глубина резки стали: .................................6 мм
Косая распиловка: ... до 45° (в лево и в право)
Класс защиты: ............................................. II/쓑
Вес: ............................................................ 1,8 кг
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Пиление по дереву
Эмиссия вибрации ah = 7,962 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Пиление по металлу
Эмиссия вибрации ah = 9,0 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
Уровень давления шума LpA ............. 87,3 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA ........... 98,3 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
- 31 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 31
20.02.2017 10:13:02
RUS
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки
прежде, чем осуществлять настройки
устройства.
5.1 Защитная крышка (рисунок 1/поз. 13)
• Защитная крышка (13) защищает от
случайного прикосновения к пильному
полотну (12) и тем не менее оставляет
возможность видеть зону резания.
5.2 Замена пильного полотна
(рисунок 2/поз. 12)
Опасность!
• Вытащите штекер, перед тем как вставить
или заменить пильное полотно.
• Зубья пильного полотна очень острые.
• Нажать на приемное приспособление
пильного полотна (8) и ввести пильное
полотно (12) до упора в крепление
пильного полотна (8) (рисунок 2).
Зубья пильного полотна должны быть
направлены вперед.
•
•
Вставить приемное приспособление
пильного полотна (8) назад. Пильное
полотно (12) должно находится в
направляющем ролике (10). Проверьте
прочность посадки пильного полотна (12)
в приемном приспособлении.
Удаление пильных полотен
осуществляется в обратном порядке.
Предупреждение! Крепко удерживайте
пильное полотно при ослаблении его
крепления, так как иначе оно может
выскочить из крепления.
5.3 Регулировка башмака пилы для
пиления под углом (рисунки 3–4)
• С помощью ключа с внутренним
шестигранником (4) ослабить винты для
башмака пилы (11) на нижней стороне
переставляемого башмака пилы (7)
(рисунок 3).
• Башмак пилы (7) оттянуть слегка назад.
Теперь можно наклонить башмак пилы на
угол 45° влево или вправо.
• Если башмак пилы (7) будет вновь сдвинут
вперед, то его можно будет наклонить
только в соответствующих фиксированных
положениях под углами в 0°, 15°, 30° и 45°,
которые нанесены на градуировочную
шкалу башмака пилы (9) (рисунок 4).
Установить башмак пилы в нужное
положение и затянуть винты башмака
пилы (11).
• Башмак пилы (7) без проблем может быть
установлен также под другим углом. Для
этого башмак пилы (7) оттянуть назад,
установить на желаемый угол и вновь
затянуть винты башмака пилы (11).
5.4 Переходник для отсоса стружки
(рисунок 5/поз. 6)
• Подключите Вашу пилу-ножовку через
переходник для отсоса стружки (6) к
пылесосу. Таким образом Вы достигнете
оптимальную вытяжку пыли с
обрабатываемого предмета.
Преимущества: Вы продлите срок службы
устройства и сохраните ваше здоровье.
А также Ваше рабочее место останется в
чистым и безопасным.
• Возникающая во время работы пыль
может быть опасной. Поэтому необходимо
всегда следовать указаниям по технике
безопасности.
- 32 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 32
20.02.2017 10:13:02
RUS
•
•
Установите переходник (6) таким образом,
как показано на рисунке 5, чтобы он был
прочно прикреплен к корпусу.
Вставьте всасывающий шланг Вашего
пылесоса в отверстие переходника(6).
Обеспечьте герметическое соединение
устройств.
6. Обслуживание
6.1 Переключатель включить-выключить
(рисунок 6/поз. 3)
Включить:
Нажать переключатель включить-выключить
Выключить:
Отпустить переключатель включитьвыключить
6.2 Кнопка с фиксацией положения
(рисунок 6/поз. 2)
При помощи кнопки с фиксацией положения
(2) можно зафиксировать переключатель
включить-выключить (3) в положении
рабочего режима. Для выключения коротко
нажмите переключатель включеновыключено (3).
6.3 Устройство электронной регулировки
числа оборотов (рисунок 6/поз. 1)
При помощи регулятора числа оборотов
можно предварительно установить желаемую
скорость вращения. Вращайте регулятор
числа оборотов в направлении PLUS для
того, чтобы увеличить скорость вращения,
вращайте регулятор числа оборотов в
направлении MINUS для того, чтобы
уменьшить скорость вращения. Необходимая
частота хода зависит от соответствующего
материала и условий работы.
Общие правила для выбора скорости резания
при работах с отделением стружки действуют
также и в этом случае.
При использовании тонких пильных полотен
можно в целом работать с более высокой
частотой хода; при использовании толстых
полотен необходимо использовать более
низкие скорости.
Позиция MIN-2 = низкая частота хода (для
стали)
Позиция 3-4 = средняя частота хода (для
стали, мягких металлов, пластмассы)
Позиция 5-MAX = высокая частота хода
(для мягкой древесины, твёрдой древесины,
мягких металлов, пластмассы)
6.4 Осуществление пиления
• Убедитесь, что переключатель включеновыключено (3) не нажат. Затем вставьте
штекер в соответствующую штепсельную
розетку.
• Включайте пилу-ножовку только при
наличии установленного пильного
полотна.
• Используйте только пильные полотна
в безукоризненном состоянии.
Затупленные, гнутые или имеющие
трещины пильные полотна необходимо
немедленно заменить.
• Установите основание пилы плоскостью
вплотную на обрабатываемую деталь.
Включите пилу-ножовку.
• Дайте пильному полотну разогнаться до
тех пор, пока оно не достигнет полной
скорости. Затем ведите медленно
пильное полотно вдоль линии пропила.
Оказывайте при этом только легкое
давление на пильное полотно.
• При пилении по металлу на линию
пропила необходимо нанести подходящее
охлаждающее вещество.
6.5 Выпиливание участков (рисунок 7)
Просверлите дрелью в пределах
выпиливаемого участка отверстие
размером 10 мм. Вставьте пильное полотно
в проделанное отверстие и начинайте
выпиливать желаемый участок.
6.6 Косая распиловка
• Установить соответствующий угол
башмака пилы (смотрите пункт 5.3)
• Следуйте указаниям в пункте 6.4.
• Осуществить пропил как показано на
рисунке 8.
- 33 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 33
20.02.2017 10:13:02
RUS
7. Замена кабеля питания
электросети
8.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
9. Утилизация и вторичное
использование
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
8.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
8.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
- 34 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 34
20.02.2017 10:13:02
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 35 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 35
20.02.2017 10:13:02
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки, направляющий ролик
Расходный материал/расходные части*
Пильные полотна
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 36 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 36
20.02.2017 10:13:02
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 37 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 37
20.02.2017 10:13:02
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
- 38 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 38
20.02.2017 10:13:02
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1/2)
1. Pöörlemissageduse regulaator
2. Lukustusnupp
3. Toitelüliti
4. Sisekuuskantvõti
5. Toitekaabel
6. Laastueemaldusliitmik
7. Reguleeritav saetald
8. Saelehe hoidik
9. Sae talla kraadiskaala
10. Juhtrullik
11. Sae talla kruvi
12. Saeleht
13. Kaitsekate
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
•
•
Elektrooniline tikksaag
Sisekuuskantvõti
Laastueemaldusliitmik
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Tikksaag on mõeldud vastavat saelehte kasutades puidu, raua, värviliste metallide ja plastmassi
saagimiseks.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
- 39 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 39
20.02.2017 10:13:03
EE
4. Tehnilised andmed
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
• Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
• Kohandage oma töömeetodid seadmega.
• Ärge koormake seadet üle.
• Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
• Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
• Kandke kindaid.
Võrgupinge: ....................... 220-240 V ~ 50/60 Hz
Võimsus: ................................................... 400 W
Võnkesagedus: ........................1000 - 3000 min-1
Käigupikkus: ............................................ 18 mm
Lõikesügavus puidus: ............................... 60 mm
Lõikesügavus plastmassis: ...................... 10 mm
Lõikesügavus metallis: ............................... 6 mm
Kaldlõige: ...........kuni 45° (vasakule ja paremale)
Ohutuskategooria: ......................................... II/쓑
Kaal: ...........................................................1,8 kg
Helirõhu tase LpA ................................. 87,3 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA ...................................... 98,3 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
5. Enne kasutuselevõttu
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Puidu saagimine
Võnkeemissiooniväärtus ah = 7,962 m/s2
Hälbepiir K = 1,5 m/s2
Metalli saagimine
Võnkeemissiooniväärtus ah = 9,0 m/s2
Hälbepiir K = 1,5 m/s2
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.
5.1 Kaitsekate (joonis 1/13)
• Kaitsekate (13) kaitseb saelehe (12) juhusliku
puudutamise eest ja võimaldab seejuures
näha lõikepiirkonda.
5.2 Saelehe vahetamine (joonised 2/12)
Oht!
• Enne saelehe paigaldamist või vahetamist
tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
• Saelehe hambad on väga teravad.
• Vajutage saelehe hoidikule (8) ja pange saeleht (12) kuni lõpuni saelehe hoidikusse (8)
(joonis 2). Saelehe hambad peavad olema
ettepoole.
• Laske saelehe hoidikul (8) kohale tagasi
libiseda. Saeleht (12) peab olema juhtrulliku
(10) peal.
• Kontrollige, kas saeleht (12) on hoidikus korralikult kinni.
- 40 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 40
20.02.2017 10:13:03
EE
•
Saelehe eemaldamine toimub vastupidises
järjekorras.
6.2 Lukustusnupp (joonis 6/2)
Lukustusnupuga (2) saab toitelüliti (3) töörežiimi
lukustada. Väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitelülitit (3).
Hoiatus! Hoidke saelehte lukustuse avamise
ajal kinni, sest see võib muidu saelehe hoidikust lahti hüpata.
:
5.3 Sae talla reguleerimine kaldlõigete jaoks
(joonised 3-4)
• Keerake reguleeritava sae talla (7) alumisel
poolel asuvad sae talla kruvid (11) sisekuuskantvõtmega (4) lahti (joonis 3).
• Tõmmake sae talda (7) pisut tahapoole. Seejärel saab sae talda kuni 45° võrra vasakule
või paremale kallutada.
• Kui sae tald (7) tagasi ette lükata, funktsioneerib see ainult sae talla kraadiskaalale (9)
märgitud lukustusasendites 0°, 15°, 30° ja
45° (joonis 4). Seadke sae tald vastavasse
asendisse ja keerake sae talla kruvi (11) kinni.
• Sae talda (7) võib seada ilma pikemata ka
teisele nurgamõõdule. Selleks tõmmake sae
tald (7) tahapoole, seadke soovitud nurk ja
keerake sae talla kruvi (11) kinni tagasi.
5.4 Laastueemaldusliitmik (joonis 5/6)
Ühendage tikksaag laastueemaldusliitmiku
(6) abil tolmuimejaga. Seega saavutate optimaalse laastueemalduse töödeldavalt detaililt. Eelised: säästate nii tööriista kui ka oma
tervist. Peale selle jääb töötsoon puhtaks ja
ohutuks.
• Töö juures tekkiv tolm võib olla ohtlik. Järgige
seejuures ohutusjuhiseid.
• Paigaldage liitmik (6) nii, et see on korralikult
korpuse küljes, nagu on näidatud joonisel 5.
• Pistke tolmuimeja imivoolik liitmiku (6) avasse. Hoolitsege selle eest, et seadmed oleksid
õhutihedalt ühendatud.
•
6. Kasutamine
6.1 Toitelüliti (joonis 6/3)
Sisselülitamine:
Vajutage toitelülitit
Väljalülitamine:
Laske toitelüliti lahti
6.3 Elektrooniline pöörlemissageduse
regulaator (joonis 6/1)
Pöörlemissageduse regulaatoriga saab määrata
soovitud pöörlemissageduse. Pöörlemissageduse suurendamiseks keerake pöörlemissageduse
regulaatorit suunas “PLUS”, pöörlemissageduse
vähendamiseks keerake regulaatorit suunas
“MINUS“. Sobiv võnkesagedus sõltub vastavast
materjalist ja töötingimustest.
Ka siin kehtivad üldised regulatsioonid laaste tekitavate tööde lõikekiiruse kohta.
Peente saelehtedega saate üldiselt töötada suurema võnkesagedusega; jämedamad saelehed
vajavad väiksemat kiirust.
Asend MIN-2 = väike võnkesagedus
(terase jaoks)
Asend 3-4 = keskmine võnkesagedus
(terase, pehmete metallide, plastmassi jaoks)
Asend 5-MAX = suur võnkesagedus (okaspuidu,
lehtpuidu, pehmete metallide, plastmassi jaoks)
6.4 Lõigete teostamine
• Veenduge, et toitelüliti (3) ei oleks sissevajutatud. Alles seejärel pange võrgupistik sobivasse pistikupessa.
• Lülitage tikksaag sisse ainult siis, kui saeleht
on paigaldatud.
• Kasutage ainult täiesti korralikke saelehti.
Vahetage nürid, kõverad või pragunenud saelehed kohe välja.
• Asetage sae tald lapiti töödeldavale detailile.
Lülitage tikksaag sisse.
• Laske saelehel töötada, kuni see on saavutanud täiskiiruse. Seejärel juhtige saelehte
aeglaselt lõikejoont pidi. Seejuures avaldage
saelehele ainult kerget survet.
• Metalli saagimisel peab lõikejoon olema sobiva jahutusainega määritud.
6.5 Ala väljasaagimine (joonis 7)
Puurige trelliga väljasaetava ala keskele 10 mm
auk. Pange saeleht sellesse auku ja alustage soovitud ala väljalõikamist.
- 41 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 41
20.02.2017 10:13:03
EE
6.6 Kaldlõige
• Seadke sae tallale vastav nurk (vt punkt 5.3)
• Järgige punkti 6.4 juhiseid.
• Teostage lõige, nagu on näidatud joonisel 8.
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
- 42 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 42
20.02.2017 10:13:03
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 43 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 43
20.02.2017 10:13:03
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Süsiharjad, juhtrullik
Kulumaterjal / Kuluosad*
Saekettad
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 44 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 44
20.02.2017 10:13:03
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 45 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 45
20.02.2017 10:13:03
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
Uzmanību! Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi,
kas rodas darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
- 46 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 46
20.02.2017 10:13:03
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
1. Drošības norādījumi
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1/2. attēls)
1. Uzvelmēta skrūve apgriezienu skaita
regulēšanai
2. Fiksācijas poga
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Iekšējā sešstūra atslēga
5. Tīkla vads
6. Skaidu nosūkšanas adapteris
7. Regulējama zāģēšanas pamatne
8. Zāģa plātnes stiprinājums
9. Zāģēšanas pamatnes graduēta skala
10. Zāģa plātnes pozicionēšanas rullītis
11. Zāģēšanas pamatnes skrūve
12. Zāģa plātne
13. Aizsargs
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
• Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
• Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
• Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
•
•
•
•
•
Elektroniskais figūrzāģis
Iekšējā sešstūra atslēga
Skaidu nosūkšanas adapteris
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
3. Mērķim atbilstoša lietošana
Figūrzāģis ir paredzēts kokmateriālu, melno metālu, krāsaino metālu un plastmasas
zāģēšanai, izmantojot attiecīgo zāģa plātni.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos
mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši
priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs
neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.
- 47 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 47
20.02.2017 10:13:03
LV
4. Tehniskie rādītāji
Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas
būtu minimālas!
• Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā
kārtībā.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt
ierīces pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
• Strādājiet cimdos.
Tīkla spriegums: ................ 220-240 V ~ 50/60 Hz
Jaudas patēriņš: ........................................ 400 W
Gājienu skaits: ..........................1000 - 3000 min-1
Gājiena augstums: ................................... 18 mm
Zāģēšanas dziļums kokmateriālā: ............ 60 mm
Zāģēšanas dziļums plastmasā: ................ 10 mm
Zāģēšanas dziļums melnajā metālā: .......... 6 mm
Slīpais zāģējums: ....līdz 45° (pa kreisi un pa labi)
Aizsardzības klase: ....................................... II/쓑
Svars: .........................................................1,8 kg
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma
dēļ var rasties šādi riski:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un
roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā
arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
Trokšņa spiediena līmenis LpA ............. 87,3 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA.................. 98,3 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
5. Pirms lietošanas
Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
Brīdinājums!
Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
Zāģēšana kokā
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 7,962 m/s²
Kļūda K = 1,5 m/s2
Zāģēšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 9,0 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta
atbilstoši standartizētai pārbaudes metodei un var
mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas
veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt
norādīto vērtību.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot
arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.
5.1 Aizsargs (1. attēls/13. poz.)
Aizsargs (13) pasargā no neuzmanīgas
pieskaršanās zāģa plātnei (12) un tomēr
nodrošina zāģēšanas zonas redzamību.
•
5.2 Zāģa plātnes nomaiņa (2. attēls/12. poz.)
Bīstami!
• Pirms ievietojat vai apmaināt zāģa plātni, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
• Zāģa plātnes zobi ir ļoti asi.
• Piespiediet zāģa plātnes stiprinājumu (8)
un ievadiet zāģa plātni (12) līdz galam zāģa
plātnes stiprinājumā (8) (2. attēls). Zāģa
plātnes zobiem jābūt vērstiem uz priekšu.
• Ļaujiet zāģa plātnes stiprinājumam (8)
- 48 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 48
20.02.2017 10:13:03
LV
•
•
6. Lietošana
atslīdēt atpakaļ. Zāģa plātnei (12) jāatrodas
zāģa plātnes pozicionēšanas rullītī (10).
Pārbaudiet, vai zāģa plātne (12) ir
nostiprināta stiprinājumā.
Zāģa plātnes izņemšanu veiciet apgrieztā
kārtībā.
6.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(6. attēls/3. poz.)
Ieslēgšana:
piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Brīdinājums! Atbloķējot stingri turiet zāģa
plātni, jo citādi tā var izlēkt no zāģa plātnes
turētāja.
Izslēgšana:
atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
5.3 Zāģēšanas pamatnes iestatīšana slīpo
zāģējumu veikšanai (3.-4. att.)
• Zāģēšanas pamatnes (11) skrūvi uz
regulējamās zāģēšanas pamatnes (7)
apakšdaļas palaidiet vaļīgāk ar iekšējā
sešstūra atslēgu (4) (3. att.).
• Zāģēšanas pamatni (7) mazliet pavelciet atpakaļ. Tagad zāģēšanas pamatni ir
iespējams noliekt līdz pat 45° leņķī uz kreiso
vai labo pusi.
• Ja zāģēšanas pamatni (7) atkārtoti pavirzāt
uz priekšu, tad šī funkcija darbojas tikai,
attiecīgi, fiksācijas pozīcijās 0°, 15°, 30° un
45° leņķī, kas ir atzīmētas uz zāģēšanas
pamatnes graduētās skalas (9) (4. attēls).
Novietojiet zāģēšanas pamatni atbilstošā
pozīcijā un pievelciet zāģēšanas pamatnes
skrūvi (11).
• Taču zāģēšanas pamatni (7) ir iespējams
arī uzreiz noregulēt atbilstoši citam leņķa
lielumam. Šim nolūkam pavelciet atpakaļ
zāģēšanas pamatni (7), noregulējiet
nepieciešamo leņķi un atkārtoti pievelciet
zāģēšanas pamatnes skrūvi (11).
6.2 Fiksācijas poga (6. attēls/2. poz.)
Ar fiksācijas pogu (2) ir iespējams nofiksēt
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) darbības
laikā. Lai izslēgtu ierīci, ar īsu kustību iespiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3).
6.3 Elektroniskā apgriezienu skaita
iepriekšēja izvēle (6. attēls/1. poz.)
Ar apgriezienu skaita regulatoru var iepriekš
noregulēt nepieciešamo apgriezienu skaitu.
Grieziet apgriezienu skaita regulatoru PLUSA
virzienā, lai palielinātu apgriezienu skaitu, grieziet
apgriezienu skaita regulatoru MĪNUSA virzienā,
lai samazinātu apgriezienu skaitu. Piemērotais
gājienu skaits ir atkarīgs no attiecīgā materiāla un
darba apstākļiem.
Šajā gadījumā ir spēkā arī zāģēšanas darbos
izmantojamā zāģēšanas ātruma vispārīgie noteikumi.
Izmantojot smalkas zāģa plātnes, kopumā varat
strādāt ar lielāku gājienu skaitu; rupjākām zāģa
plātnēm nepieciešams mazāks ātrums.
5.4 Skaidu nosūkšanas adapteris
(5. attēls/6. poz.)
• Pievienojiet finierzāģa skaidu nosūkšanas
adapteri (6) pie putekļu sūcēja. Tādējādi
Jūs iegūsiet optimālu putekļu nosūkšanu no
detaļas. Priekšrocības: Jūs saudzējat gan
ierīci, gan savu veselību. Turklāt Jūsu darbavieta paliek tīra un droša.
• Putekļi, kas rodas darba laikā, var būt bīstami.
Lūdzu, ievērojiet drošības norādījumus.
• Levietojiet adapteri (6), kā parādīts 5. attēlā,
tā, lai tas stingri atrastos korpusā.
• Uzmauciet putekļu sūcēja iesūkšanas šļūteni
uz adaptera atveres (6). Uzmaniet, lai ierīču
savienojumi būtu gaisa necaurlaidīgi.
MIN. – 2. pozīcija = mazs gājienu skaits
(tēraudam)
3. – 4. pozīcija = vidējs gājienu skaits (tēraudam,
mīkstam metālam, plastmasai)
5. – MAX. pozīcija = liels gājienu skaits (mīkstai
koksnei, cietai koksnei, mīkstam metālam, plastmasai)
6.4 Zāģējumu veikšana
Nodrošiniet, lai ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis (3) nebūtu iespiests. Tikai tad savienojiet tīkla kontaktdakšu ar piemērotu kontaktligzdu.
• Ieslēdziet figūrzāģi tikai tad, kad ir ievietota
zāģa plātne.
• Izmantojiet tikai nevainojamas zāģa plātnes.
Nekavējoties nomainiet neasas, saliektas vai
ieplaisājušas zāģa plātnes.
•
- 49 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 49
20.02.2017 10:13:03
LV
•
•
•
Novietojiet zāģēšanas pēdu plakani uz
apstrādājamās detaļas. Ieslēdziet figūrzāģi.
Ļaujiet zāģa plātnei sākt darboties, līdz tā
sasniedz pilnu ātrumu. Tad lēnām vadiet zāģa
plātni gar zāģējuma līniju. Turklāt tikai mazliet
spiediet uz zāģa plātni.
Zāģējot metālu, zāģējuma līniju vajadzētu ieziest ar piemērotu dzesēšanas līdzekli.
6.5 Zonu izzāģēšana (7. attēls)
Ar urbjmašīnu izzāģējamajā zonā izurbiet 10 mm
lielu caurumu. Ievadiet zāģa plātni šajā caurumā
un sāciet izzāģēt nepieciešamo zonu.
6.6 Slīpais zāģējums
• Atbilstoši noregulējiet leņķi uz zāģēšanas pamatnes (skat. 5.3. punktu)
• Ievērojiet 6.4. punktā minētos norādījumus.
• Veiciet zāģējumu, kā parādīts 8. attēlā.
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
Bīstami!
Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
8.1 Tīrīšana
• Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu maksimāli tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens
iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka
risku.
8.2 Ogles sukas
Ja parādās pārmērīga dzirksteĮošana, uzticiet
ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektriĮim.
Bīstami! Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriĮis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.4 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
- 50 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 50
20.02.2017 10:13:03
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 51 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 51
20.02.2017 10:13:03
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Ogļu sukas, vadrullītis
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Zāģa plātnes
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 52 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 52
20.02.2017 10:13:03
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 53 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 53
20.02.2017 10:13:03
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai
susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
Atsargiai! Užsidėkite apsauginius akinius. Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso
skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
- 54 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 54
20.02.2017 10:13:03
LT
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
lentelę.
Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
•
1. Saugos nurodymai
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
2.1 Prietaiso aprašymas (1/2 pav.)
1. Varžtas, kuriuo reguliuojamas apsisukimų
skaičius
2. Fiksavimo mygtukas
3. Įjungimo arba išjungimo jungiklis
4. Vidinio šešiakampio raktas
5. Tinklo kabelis
6. Drožlių nusiurbimo adapteris
7. Reguliuojama pjūklo nuosklemba
8. Pjūklo geležtės tvirtinimas
9. Pjūklo nuosklembos gradavimo skalė
10. Nukreipiantieji ritinėliai
11. Pjūklo nuosklembos varžtai
12. Pjūklo geležtė
13. Apsauginis stogelis
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
•
•
•
•
•
Elektroninis siaurapjūklis
Vidinis šešiakampis raktas
Drožlių nusiurbimo adapteris
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
3. Naudojimas pagal paskirtį
Siaurapjūkliu su atitinkama pjūklo geležte pjaunama mediena, geležis, spalvotieji metalai ir
plastikas.
Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas
naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.
Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo
naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o
ne gamintojas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai
savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam,
amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes
neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse
bei pagal panašią paskirtį.
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
- 55 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 55
20.02.2017 10:13:03
LT
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa: .................... 220-240 V ~ 50/60 Hz
Įėjimo galia: ............................................... 400 W
Kėlimų skaičius: .......................1000 - 3000 min-1
Kėlimo aukštis: ......................................... 18 mm
Pjovimo gylis medienoje: .......................... 60 mm
Pjovimo gylis plastike: .............................. 10 mm
Pjovimo gylis geležyje: ............................... 6 mm
Lentų pjovimas: ............. iki 45° (į kairę ir į dešinę)
Apsaugos klasė: ............................................ II/쓑
Svoris: ........................................................1,8 kg
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
Garso slėgio lygis LpA ......................... 87,3 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ......................... 98,3 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.
Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
Bendros svyravimo vertės (trijų krypčių vektorių
suma) pateiktos pagal EN 60745.
Medienos pjaustymas
Vibracijos emisijos dydis ah = 7,962 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Metalo pjaustymas
Vibracijos emisijos dydis ah = 9,0 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Nurodyta svyravimo emisijos vertė pamatuota,
taikant standartizuotus bandymo metodus; ji gali
skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo
būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytąją.
Pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę galima
palyginti vieną elektros įrankį su kitu.
Be to, pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę
galima atlikti pirminį neįprasto poveikio įvertinimą.
Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir
vibraciją!
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
• Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite
prietaisą.
• Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
• Neperkraukite prietaiso.
• Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
• Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
• Mūvėkite pirštines.
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus
reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija
ir specifikacija, yra šie:
1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos
ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos
vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką
arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.
5. Prieš naudojimą
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
Įspėjimas!
Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite
kištuką.
5.1. Apsauginis stogelis (1 pav./13 padėtis)
• Apsauginis stogelis (13) apsaugo nuo galimo
prisilietimo prie pjūklo geležtės (12), tačiau
visiškai neuždengia pjovimo srities.
5.2. Pjūklo geležtės keitimas
(2 pav./12 padėtis)
Pavojus!
• Prieš įdėdami ar pakeisdami pjūklo geležtę,
ištraukite kištuką.
• Pjūklo geležtės dantys yra labai aštrūs.
• Nustatykite pjūklo geležtės įdėjimo funkciją
(8) ir įdėkite pjūklo geležtę (12) į pjūklo
geležtės laikiklį (8) (2 pav.). Pjūklo geležtės
dantis nustatykite į priekį.
• Atšaukite pjūklo geležtės (8) įdėjimo
funkciją. Pjūklo geležtė (12) turi būti įstatyta į
nukreipiamąjį ritinėlį (10).
- 56 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 56
20.02.2017 10:13:03
LT
•
•
6. Valdymas
Patikrinkite, ar tvirtai įstatyta pjūklo geležtė
(12).
Pjūklo geležtė išimama atvirkštine tvarka.
6.1 Įjungimo arba išjungimo jungiklis
(6 pav./3 padėtis)
Įspėjimas! Atfiksuodami tvirtai laikykite
pjūklo geležtę, nes priešingu atveju ji gali
iššokti iš laikiklio.
Įjungimas:
Paspauskite įjungimo arba išjungimo jungiklį
5.3 Pjūklo nuosklembos nustatymas lentoms
pjauti (3–4 pav.)
• Vidinio šešiakampio raktu (4) apatinėje reguliuojamos pjūklo nuosklembos (7) pusėje
atlaisvinkite pjūklo nuosklembos varžtus (11)
(3 pav.).
• Pjūklo nuosklembą (7) šiek tiek patraukite
atgal. Nuosklemba gali būti pasukama į kairę
arba dešinę iki 45° kampu.
• Nuosklemba (7), pastumta į priekį, veikia tik 0°, 15°, 30° ir 45° padėtyse, kurios
pažymėtos nuosklembos gradavimo skalėje
(9) (4 pav.). Nuosklembą patraukite į priekį,
nustatykite norimą kampą ir prisukite
nuosklembos varžtą (11).
• Nuosklemba (7) gali būti nustatyta ir kitu kampu. Nuosklembą (7) patraukti atgal, nustatyti
norimą kampą ir prisukti nuosklembos varžtą
(11).
5.4 Drožlių nusiurbimo adapteris
(5 pav./6 padėtis)
• Siaurapjūklį drožlių nusiurbimo adapteriu (6)
prijunkite prie dulkių siurblio. Taip nuo prietaiso optimaliai nusiurbsite dulkes. Privalumai:
Tausojate ir prietaisą, ir savo sveikatą. Jūsų
darbo zona lieka švaresnė ir saugesnė.
• Dirbant kylančios dulkės gali būti pavojingos.
Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.
• Adapterį (6) įstatykite taip, kaip parodyta 5
pav., kad jis tvirtai stovėtų korpuse.
• Dulkių siurblio žarną užmaukite ant adapterio
angos (6). Sandariai sujunkite prietaisus.
Išjungimas:
Atleiskite įjungimo arba išjungimo jungiklį
6.2 Fiksavimo mygtukas (6 pav./2 padėtis)
Fiksavimo mygtuku (2) galite suimti įjungimo arba
išjungimo (3) jungiklį. Norėdami išjungti, trumpam
paspauskite įjungimo arba išjungimo jungiklį (3).
6.3 Elektroninis apsisukimų skaičiaus
pasirinkimas (6 pav./1 padėtis)
Apsisukimų skaičiaus reguliatoriumi galite pasirinkti norimą apsisukimų skaičių. Norėdami padidinti apsisukimų skaičių, apsisukimų skaičiaus
reguliatorių sukite PLUS kryptimi. Norėdami
sumažinti apsisukimų skaičių, apsisukimų
skaičiaus reguliatorių sukite MINUS kryptimi. Tinkamas kėlimų skaičius priklauso nuo
medžiagų ir darbo sąlygų.
Taip pat galioja ir bendrosios pjovimo greičio
taisyklės tada, kai dirbami tokie darbai, kai laksto
skiedros.
Su smulkiomis pjūklo geležtėmis galite dirbti didesniu kėlimų skaičiumi. Dirbant stambesnėmis
pjūklo geležtėmis, reikia dirbti lėčiau.
MIN–2 padėtys = žemesnis kėlimų skaičius
(plieno)
3–4 padėtys = vidutinis kėlimų skaičius (plieno,
minkšto metalo, plastiko)
5–MIN padėtys = didelis kėlimų skaičius
(minkštos medienos, kietos medienos, minkšto
metalo, plastiko)
6.4 Pjovimas
Įsitikinkite, kad neįjungtas įjungimo arba
išjungimo jungiklis (3). Tik tada įkiškite kištuką
į reikiamą lizdą.
• Siaurapjūklį įjunkite tik prieš tai įstatę pjūklo
geležtę.
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės pjūklo
geležtę. Tuoj pat pakeiskite grublėtas, sulenktas arba sutrūnijusias pjūklo geležtes.
• Pjūklą laikykite plokščiai palei apdirbamą
ruošinį. Įjunkite siaurapjūklį.
•
- 57 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 57
20.02.2017 10:13:03
LT
•
•
Laikykite veikiantį siaurapjūklį tol, kol jis pasieks visą greitį. Tada pjūklo geležtę nuleiskite
palei pjovimo liniją. Pjūklo geležtę nestipriai
spauskite.
Pjaudami metalą, pjovimo liniją ištepkite
atšaldomąja medžiaga.
6.5 Plotų išpjovimas (7 pav.)
Plote, kurį reikia išpjauti, gręžimo mašina
išgręžkite 10 mm dydžio skylę. Į šią skylę įkiškite
pjūklo geležtę ir pjaukite reikiamo dydžio plotą.
6.6 Lentų pjovimas
Nustatykite nuosklembos kampą
(žr. 5.3 skyrių)
• Laikykitės 6.4 skyriuje pateiktų nurodymų.
• Pjaukite taip, kaip parodyta 8 pav.
•
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
8.4 Atsarginių dalių užsakymas:
Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius
duomenis;
• Prietaiso tipą
• Prietaiso artikulo numerį
• Prietaiso tapatybės numerį
• Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
tinklalapyje www.isc-gmbh.info
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
Pavojus!
Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.
8.1 Valymas
Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų,
ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose
nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto
oro srove, esant žemam slėgiui.
• Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti
po kiekvieno panaudojimo.
• Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste
su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių
valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso
plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso
vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus
į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio
rizika.
•
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
- 58 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 58
20.02.2017 10:13:03
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios
jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių
sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 59 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 59
20.02.2017 10:13:03
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Anglies šepetėliai, kreipiamasis ritinėlis
Naudojamos medžiagos / dalys*
Pjūklo geležtės
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 60 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 60
20.02.2017 10:13:03
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 61 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 61
20.02.2017 10:13:03
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Elektonik-Stichsäge TC-JS 60/1 (Einhell)
2014/29/EU
X 2006/42/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-11;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 01.12.2016
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 43.211.35
I.-No.: 11016
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012730
Documents registrar: Riedel Georg
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 62 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 62
20.02.2017 10:13:03
- 63 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 63
20.02.2017 10:13:04
- 64 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 64
20.02.2017 10:13:04
- 65 -
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 65
20.02.2017 10:13:04
EH 02/2017 (01)
Anl_TC_JS_60_1_SPK3.indb 66
20.02.2017 10:13:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising