EINHELL | TC-SS 405 E | manual | EINHELL TC-SS 405 E Scroll Saw Brugermanual

EINHELL TC-SS 405 E Scroll Saw Brugermanual
TC-SS 405 E
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Dekupørsav
S
Original-bruksanvisning
Kontursåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Kuviosaha
EE
Originaalkasutusjuhend
Vineerisaag
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Finierzāģītis
LT
Originali naudojimo instrukcija
Stacionarus siaurapjūklis
3
Art.-Nr.: 43.090.40
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11036
24.07.2018 14:00:30
1a
19
12
11
10
13
15
18
2
5
23
8
1b
2
1
24 22
9
10
16 21
-2-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 2
24.07.2018 14:00:40
14
3
4
19
18
20 20 9
7
17
11
4
6 23 2 3
5
6a
14
13
15
18
8
16
6b
6c
15
18
8
13
15
-3-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 3
24.07.2018 14:00:41
7
8
7
17
5
6
-4-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 4
24.07.2018 14:00:46
DK/N
Advarsel Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv.
Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud
fra maskinen, kan forårsage synstab.
-5-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 5
24.07.2018 14:00:47
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
22. Reserveklinge
23. Støvsugeadapter
24. Unbrakonøgle 3mm
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller nærmeste kompetente byggemarked
med forevisning af gyldig købskvittering. Vær
her opmærksom på garantioversigten, der er
indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
•
•
•
•
•
•
•
•
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-4)
1 Unbrakonøgle 4 mm
2 Tænd/Sluk-knap
3 Regulator for slagantal
4 Afskærmning venstre
5 Låseskrue
6 Gradskala
7 Savbord
8 Savklingeholder nederst
9 Samlingsbolt
10 Klingeværn
11 Klemmeskrue
12 Holdeanordning
13 Savklingeholder foroven
14 Spændegreb
15 Savklinge
16 Udblæsningsanordning
17. Markør
18. Bordindlæg
19. Radialarm
20. Skrue
21. Emne-nedholder
Dekupørsav
Udblæsningsanordning
Reserveklinge
Unbrakonøgle 3 mm
Unbrakonøgle 4 mm
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Klingeværn
3. Formålsbestemt anvendelse
Dekupørsaven er beregnet til savning af kantede
træstykker eller trælignende arbejdsemner. Savning af runde materialer kræver brug af egnede
holdeanordninger.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
-6-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 6
24.07.2018 14:00:47
DK/N
4. Tekniske data
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Netspænding: ................................. 230 V ~ 50Hz
Optagen effekt: ...................................... 120 watt
Driftsmodus: ........................................ S2 10 min
Omdrejningstal, ubelastet n0: .......400-1.600 min-1
Slagbevægelse: ....................................... 14 mm
Bordkipning: ........................ 0° - 45° mod venstre
Bordstørrelse: ................................ 408 x 250 mm
Klingelængde: ........................................ 127 mm
Udhæng: ................................................ 406 mm
Snithøjde maks. ved 90°:........................... 52 mm
Snithøjde maks. ved 45°: .......................... 20 mm
Vægt: ...........................................................13 kg
Brug kun savklinger, som er beregnet til maskinen. Kapskiver, uanset type, må ikke anvendes.
Med til korrekt brug af maskinen hører også, at
alle sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger
i betjeningsvejledningen overholdes.
Personer, som betjener og vedligeholder maskinen, skal have et godt kendskab til maskinen og
dens funktioner og være instrueret i de risici, der
er forbundet med at omgås maskinen.
Der henvises desuden til gældende bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker – disse
skal overholdes nøje.
Det samme gælder øvrige almindelige arbejdsmedicinske og sikkerhedstekniske bestemmelser.
Foretages der ændringer på maskinen, mister
garantien sin gyldighed.
Trods korrekt anvendelse er der stadig nogle
risikofaktorer, man skal være opmærksom på.
Følgende punkter skal nævnes, afhængig af maskinens konstruktion og opbygning:
• Sundhedsskadelig emission af træstøv ved
arbejde i lukkede rum.
• Ulykkesfare ved håndberøring i værktøjets
skæreområde, hvor afskærmning ikke forefindes.
• Fare for kvæstelse ved skift af værktøj
(snitsår).
• Klemning af fingre.
• Fare for tilbageslag.
• Arbejdsemnet vælter på grund af for lille
støtteflade.
• Berøring af skæreværktøj.
• Udslyngning af dele fra grene og arbejdsemne
Funktionstid:
En funktionstid på 10 min (korttidsdrift) betyder,
at motoren – med den nominelle effekt 120 watt
- ikke må udsættes for vedvarende belastning i
længere tid, end der står anført på datapladen
(10 min.) Ellers vil den blive overophedet. Under
driftspausen afkøles motoren til udgangstemperatur.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 61029.
Lydtryksniveau LpA .............................. 90,1 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA .......................... 103,1 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Maskinen må ikke betjenes af personer (inkl.
børn) med begrænsede fysiske eller sensoriske
færdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk
balance. Manglende erfaring og kendskab til maskinens anvendelse fratager ligeledes en person
retten til at arbejde med maskinen, med mindre
arbejdet sker under opsyn eller efter grundig instruktion. Pas på, at børn ikke leger med maskinen.
-7-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 7
24.07.2018 14:00:48
DK/N
•
•
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
•
•
•
•
Skru venstre afskærmning (4) ud.
Tag først savklingen ud af den øverste
savklingeholder (13), idet du presser den
øverste svingarm ned.
Tag savklingen ud af den nederste
savklingeholder (8).
Træk savklingen op og ud gennem
bordindlægget (18).
Sæt en ny savklinge i i omvendt rækkefølge.
Klem savklingen ind i holderen med den vedlagte unbrakonøgle (24)
Vigtigt: Savklingen skal sættes i således, at
tænderne peger i retning mod savbordet.
5. Inden ibrugtagning
Spænd savklingen ved at dreje spændegrebet
(14) til højre (i urets retning).
5.1 Generelt
• Inden maskinen tages i brug, skal alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger være
korrekt påmonterede.
• Savklingen skal kunne køre frit.
• Når du arbejder med træ, som tidligere har
været bearbejdet, skal du passe på fremmede genstande som f.eks. søm eller skruer osv.
• Inden du trykker på tænd- / slukkontakten,
skal du sikre dig, at savklingen er monteret
rigtigt og bevægelige dele går let og friktionsfrit.
• Inden du slutter maskinen til strømforsyningsnettet, skal du kontrollere, at dataene på
mærkepladen stemmer overens med
netdataene.
5.2.3 Skråstilling af savbord (fig. 7)
Skru låseskruen (5) løs
Lad savbordet (7) hælde mod venstre, indtil
markøren (17) peger ind mod det ønskede
vinkelmål på grad-skalaen (6).
•
•
Vigtigt: Skal der udføres præcisionsarbejde,
bør der først foretages prøvesnit, hvorefter
gradindstillingen evt. efterjusteres.
5.2.4 Løvsavklinger spændes fast (fig. 6b-6c)
Til denne maskine kan der også bruges mange
almindelige løvsavklinger.
• Fjern savklingen som beskrevet under 5.2.2
• Stik løvsavklingen nedad gennem bordindlægget (18) og før den ind i den nederste
holder (8)
• Klem savklingen ind i holderen med den vedlagte unbrakonøgle (24)
• Før savklingen ind i den øverste holder (13)
og spænd den med den vedlagte unbrakonøgle
• Drej spændegrebet (14) til højre for at spænde savklingen
5.2 Montage
Vigtigt! Husk altid at trække stikket ud af stikkontakten, inden arbejde med vedligeholdelse og
omstilling påbegyndes.
Fastgør desuden apparatet på en arbejdsbænk
eller lignende for at øge stabiliteten (fig. 8). Egnet
fastgørelsesmateriale som f.eks. skruer osv. fås i
faghandlen.
5.2.1 Montering af klingeværn og spånudsug
(fig. 4/5)
• Fastgør holdebolten og klingeværnet på udliggeren (19), som vist på fig. 4.
• Med klemmeskruen (11) kan klingeværnet
fikseres i forskellige højder.
• Monter udblæsningsanordningen (16) som
vist på figur 6.
6. Betjening
6.1 Bemærk:
• Maskinen saver ikke træ af sig selv. Brugeren
skal selv føre træet ind i savklingen.
• Tænderne saver kun i træet under den
nedadgående bevægelse.
• Træet skal føres langsomt ind i savklingen, da
tænderne på savklingen er meget små.
• Alle personer skal igennem en vis indlærings-
5.2.2 Skift af savklinge (fig. 1/3/6a)
Drej spændegrebet (14) til venstre for at
løsne savklingen (15).
•
-8-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 8
24.07.2018 14:00:48
DK/N
•
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
tid, inden de kan begynde at arbejde på el.
med saven. I denne indlæringstid vil man
højst sandsynligt opleve, at klinger brækker
over.
Især ved savning af tykkere træstykker skal
man passe på, at savklingen ikke bøjes eller
vrides om. Undgå dette, vil savklingen kunne
holde længere.
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele.
6.2 Tænd/Sluk-knap (fig. 3)
Tryk på den grønne knap for at tænde saven
Tryk på den røde knap for at slukke.
Vigtigt: Maskinen er udstyret med en sikkerhedsafbryder, så maskinen ikke genstarter
efter spændingsfald.
•
•
•
6.3 Regulator for slagantal (fig. 3)
Med regulator for slagantal kan slagantallet
indstilles efter materialets beskaffenhed.
6.4 Udførelse af indvendigt snit
1. En særlig egenskab ved denne dekupørsav
er muligheden for at udføre snit indvendigt i
en plade uden at beskadige pladens yderside
eller omkreds.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand. Vigtigt! Udskiftning af
kontaktkul skal foretages af en fagmand.
Advarsel: Undgå kvæstelse som følge af utilsigtet start: Inden savklingen tages ud eller
skiftes, skal knappen stilles på position “0”
og stikket trækkes ud af stikdåsen.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
2. Udførelse af indvendigt snit i en plade: Tag
savklingen ud, som beskrevet i afsnit 5.2.2.
3. Bor et hul i pladen.
4. Læg pladen med hullet hen over
tilgangsåbningen på savbordet.
5. Monter savklingen gennem hullet i pladen, og
indstil klingespændingen.
6. Tag savklingen ud af klingeholderne, når
arbejdet er færdigt (som beskrevet i afsnit
5.2.2), og fjern pladen fra bordet.
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
-9-
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 9
24.07.2018 14:00:48
DK/N
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan
således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består
af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt
husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din
forhandler, eller forhør dig hos din kommune!
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
- 10 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 10
24.07.2018 14:00:48
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 11
24.07.2018 14:00:48
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Bordindlæg
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Savklinge
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 12 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 12
24.07.2018 14:00:48
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 13 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 13
24.07.2018 14:00:48
S
Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt
damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att
splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
- 14 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 14
24.07.2018 14:00:48
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-4)
1 Insexnyckel 4 mm
2 Strömbrytare
3 Slagfrekvensreglage
4 Kåpa, vänster
5 Fästskruv
6 Gradskala
7 Sågbord
8 Sågbladsfäste, nedre
9 Fästbultar
10 Sågbladsskydd
11 Klämskruv
12 Hållare
13 Sågbladsfäste, övre
14 Spännspak
15 Sågblad
16 Renblåsningsanordning
17. Visare
18. Bordsinsats
19. Bom
20. Skruv
21. Nedhållare för arbetsstycke
22. Reservsågblad
23. Dammsugningsadapter
24. Insexnyckel 3 mm
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
byggmarknaden där du köpte produkten inom
fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att
du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även
garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet
av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontursåg
Transportanordning
Reservsågblad
Insexnyckel 3 mm
Insexnyckel 4 mm
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Sågbladsskydd
3. Ändamålsenlig användning
Kontursågen är avsedd för sågning av kantvirke
eller träliknande arbetsstycken. Runt material får
endast sågas om lämpliga fästanordningar samtidigt används.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
- 15 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 15
24.07.2018 14:00:48
S
4. Tekniska data
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Endast passande sågblad får användas till denna
maskin. Alla typer av delningsklingor får inte användas. Till maskinens ändamålsenliga användning hör också att säkerhetsanvisningarna samt
monteringsanvisningarna och driftanvisningar i
bruksanvisningen ska följas.
Personer som använder och underhåller maskinen måste känna till maskinens funktioner och ha
instruerats om eventuella faror.
Dessutom ska gällande arbetarskyddsföreskrifter
följas exakt.
Övriga allmänna regler för arbetsmedicinska och
säkerhetstekniska områden ska även beaktas.
Om maskinen ändras leder detta till att tillverkarens ansvar för därutav resulterande skador
upphör att gälla.
Trots ändamålsenlig användning kan särskilda
resterande riskfaktorer inte uteslutas helt. På
grund av maskinens konstruktion och sammansättning kan följande faror uppstå under drift:
• Hälsovådliga utsläpp av trädamm vid användning i stängda utrymmen.
• Risk för handskador vid de sågområden på
maskinen som inte är övertäckta.
• Risk för olyckor vid verktygsbyte (risk för
skärskador).
• Klämrisk för fingrar.
• Risk för olyckor p.g.a. kast.
• Risk för att arbetsstycket välter p.g.a. att
arbetsbordet inte är tillräckligt stort.
• Beröring av skärverktyget.
• Utkastning av knaggar och verktygsdelar
Nätspänning:.................................. 230 V ~ 50 Hz
Effektförbrukning: ...................................... 120 W
Driftslag: ..............................................S2 10 min.
Tomgångsvarvtal n0:................... 400 - 1 600 min-1
Slagrörelse: .............................................. 14 mm
Svängbart bord: ....................0° till 45° åt vänster
Bordets storlek: .............................. 408 x 250 mm
Sågbladets längd: .................................. 127 mm
Sågdjup: ................................................. 406 mm
Såghöjd max. vid 90°: ............................... 52 mm
Såghöjd max. vid 45°: .............................. 20 mm
Vikt: .............................................................13 kg
Inkopplingstid
Inkopplingstiden 10 min (korttidsdrift) innebär
att motorn endast får belastas kontinuerligt med
märkeffekten 120 W under den tid som anges på
märkskylten (10 min). I annat fall kommer motorn
att värmas upp otillåtet mycket. Under pausen
kyls motorn ned till sin utgångstemperatur.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 61029.
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 90,1 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................. 103,1 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Denna maskin är inte avsedd att användas av
personer (inkl. barn) med begränsad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte en person
som ansvarar för säkerheten håller uppsikt eller
ger instruktioner om korrekt användning av maskinen. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak.
- 16 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 16
24.07.2018 14:00:49
S
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
5.2.2 Byte av sågblad (fig. 1/3/6a)
• Vrid spännspaken (14) för att spänna loss
sågbladet (15).
• Skruva loss den vänstra kåpan (4).
• Ta först ut sågbladet ur det övre sågbladsfästet (13) genom att trycka den övre pendelarmen neråt.
• Ta därefter ut sågbladet ur det nedre
sågbladsfästet (8).
• Dra upp sågbladet ur bordsstommen (18).
• Montera ett nytt sågblad i omvänd ordningsföljd.
• Kläm fast sågbladet i hållaren med medföljande insexnyckel (24)
Varning: Montera alltid sågbladet så att tänderna pekar i riktning mot sågbordet.
Spänn åt sågbladet genom att vrida spännspaken
(14) åt höger (dvs. medsols).
5.2.3 Inställning av sågbordet (fig. 7)
Lossa fästskruven (5)
Vinkla sågbordet (7) åt vänster tills visaren
(17) visar på önskat vinkelmått på gradskalan
(6).
5. Före användning
•
•
5.1 Allmänt
• Före driftstart ska alla kåpor och
säkerhetsanordningar monteras korrekt.
• Sågbladet måste kunna snurra fritt.
• Kontrollera att det inte finns några spikar eller
skruvar i redan bearbetat trä.
• Innan strömbrytaren slås på, kontrollera att
sågbladet är korrekt monterat och att rörliga
delar rör sig lätt .
• Kontrollera innan maskinen ansluts att
informationen på typskylten stämmer överens
med nätspänningen.
Varning: Vid precisionsarbete bör man först
göra en provsågning och därefter ändra gradinställningen vid behov.
5.2 Montering
Varning! Lossa alltid nätkontakten före alla underhålls- och riggningsarbeten på kontursågen.
För att uppnå högre stabilitet kan maskinen fästas
på en arbetsbänk eller liknande (bild 8). Passande monteringsmaterial, t ex skruvar, kan köpas i
en specialaffär.
5.2.4 Spänna fast lövsågsblad (bild 6b-6c)
Med denna maskin kan även många gängse
lövsågsblad användas.
• Avlägsna sågbladet enligt beskrivningen i
5.2.2
• Stick ned lövsågsbladet nedåt genom iläggsskivan (18) och för in i den nedre hållaren (8)
• Kläm fast sågbladet i hållaren med medföljande insexnyckel (24)
• För in sågbladet i den övre hållaren (13) och
spänn fast med medföljande insexnyckel
• Vrid spännarmen (14) åt höger för att spänna
sågbladet
5.2.1 Montering av sågbladsskyddet och
spåntransportanordningen (fig. 4/5)
• Fäst fäststiftet och skyddet till sågbladet på
bommen (19) enligt beskrivningen i bild 4.
• Sågbladsskyddet kan fixeras på olika höjder
med klämskruven (11).
• Montera renblåsningsanordningen (16) enligt
beskrivningen i bild 6.
- 17 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 17
24.07.2018 14:00:49
S
6. Använda sågen
7. Byta ut nätkabeln
6.1 Information:
• Sågen sågar inte trä automatiskt. Användaren
måste föra träet till sågbladet när det är i rörelse.
• Tänderna sågar endast träet när bladet går
uppåt.
• Träet måste föras in långsamt i sågbladet
eftersom sågbladets tänder är mycket små.
• Personer som vill använda sågen behöver en
viss inlärningstid. Under den här tiden kommer några sågblad att brytas sönder.
• Vid sågning av tjockt trä bör man vara extra
försiktig så att sågbladet inte böjs eller vrids.
Därigenom ökar sågbladets livslängd.
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
6.2 Strömbrytare (bild 3)
• Tryck på den gröna knappen för att slå på
maskinen.
• Tryck på den röda knappen för att slå av
maskinen.
• Varning: Maskinen har en säkerhetsbrytare
som förhindrar återinkoppling efter strömavbrott.
6.3 Slagfrekvensreglage (bild 3)
Med hjälp av slagfrekvensreglaget kan slagfrekvensen anpassas för det aktuella materialet.
6.4 Invändig sågning
1. En speciell egenskap hos kontursågen är
möjligheten att såga invändigt i en platta utan
att yttersidan eller plattans omfång skadas.
Varning: För att undvika skador vid plötslig
start: Ställ alltid strömbrytaren på läge „0“
och dra ut stickkontakten ur stickkontakten
innan sågbladet demonteras eller byts ut.
2. För invändig sågning i plattor: Ta bort sågbladet enligt beskrivningen i avsnitt 5.2.2.
3. Borra ett hål i den aktuella plattan.
4. Lägg plattan med hålet över ingångshålet på
sågbordet.
5. Installera sågbladet genom hålet i plattan och
ställ in bladspänningen.
6. Ta bort sågbladet från sågbladshållaren
när den invändiga sågningen är klar (enligt
beskrivningen i avsnitt 5.2.2) och ta bort plattan från bordet.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
- 18 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 18
24.07.2018 14:00:49
S
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe
för återvinning. Produkten och tillbehören består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Lämna in defekta komponenter till ett godkänt
insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din
kommun eller med försäljaren i din specialbutik.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 19 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 19
24.07.2018 14:00:49
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 20 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 20
24.07.2018 14:00:49
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Sågplatta
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Sågblad
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 21 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 21
24.07.2018 14:00:49
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 22 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 22
24.07.2018 14:00:49
FIN
Varoitus - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat
aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
- 23 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 23
24.07.2018 14:00:49
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
23. Pölyn poistoimusovitin
24. Sisäkuusiokoloavain 3 mm
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-4)
1 Sisäkuusioavain 4 mm
2 Pois/päällekytkin
3 Iskulukusäädin
4 Kansi vasen
5 Lukkoruuvi
6 Asteasteikko
7 Sahapöytä
8 Sahanteränpidin alhaalla
9 Lukkopultti
10 Sahanteränsuojus
11 Kiinnitysruuvi
12 Pidätin
13 Sahanteränpidin ylhäällä
14 Kiinnitysvipu
15 Sahanterä
16 Poispuhalluslaite
17. Osoitin
18. Pöydänsisäke
19. Uloke
20. Ruuvi
21. Työstökappaleen pidätin
22. Varasahanterä
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen
avulla, että valmiste on täysimääräinen. Jos osia
puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston
jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähimpään toimivaltaiseen rakennustarvikeliikkeeseen
ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös
tämän ohjekirjan lopussa olevat takuumääräykset
ja takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
•
•
•
Lehtisaha
Tyhjennyslaite
Varasahanterä
Sisäkuusioavain 3 mm
Sisäkuusioavain 4 mm
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
Sahanteränsuojus
3. Määräysten mukainen käyttö
Kuviosahaa käytetään kulmikkaiden puiden tai
puunkaltaisten työstökappaleiden leikkaamiseen.
Pyöreitä materiaaleja saa leikata vain tarkoituksenmukaisten kiinnityslaitteiden kera.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol- 24 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 24
24.07.2018 14:00:49
FIN
4. Tekniset tiedot
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Koneessa saa käyttää vain siihen sopivia sahanteriä. Kaikentyyppisten katkaisulaikkojen käyttö
on kielletty. Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös työturvallisuusmääräysten sekä
asennusohjeen ja käyttöohjeessa annettujen
käyttöohjeiden noudattaminen.
Konetta käyttävien tai huoltavien henkilöiden
tulee perehtyä koneeseen ja olla tietoisia mahdollisista vaaratekijöistä.
Lisäksi tulee voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä noudattaa mitä tarkimmin.
Muita yleisiä työterveydellisiä ja turvallisuusteknisiä sääntöjä tulee noudattaa.
Koneeseen tehdyt muutokset sulkevat valmistajan vastuun, myös tästä aiheutuvista vahingoista,
kokonaan pois.
Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä riskitekijöitä voida täysin sulkea pois. Koneen suunnittelusta ja rakenteesta johtuen saattaa
esiintyä seuraavia asioita:
• Terveydelle haitallista puupölyeritystä, jos sahaa käytetään suljetuissa tiloissa.
• Tapaturmavaara käsikontaktin kautta työkalun
suojaamattomalla leikkausalueella.
• Loukkaantumisvaara työkaluvaihdon yhteydessä (leikkausvaara).
• Sormet voivat jäädä puristuksiin.
• Takaiskun aiheuttama vaara.
• Työkappaleen kallistus riittämättömän
työkappalealustan johdosta.
• Leikkaustyökaluun koskeminen.
• Oksa- ja työkappaleosien sinkoutuminena.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (myöskään lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut,
tai joilla ei ole käyttöön tarvittavaa kokemusta ja/
tai taitoja, paitsi sellaisen heidän turvallisuudestaan vastuullisen henkilön valvonnassa, joka
voi antaa heille laitteen oikeaa käyttöä koskevat
ohjeet. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät missään
tapauksessa voi leikkiä laitteella.
Verkkojännite: ................................. 230 V ~ 50Hz
Tehonotto: ........................................... 120 wattia
Käyttötapa: ..........................................S2 10 min.
Joutokäyntikierrosluku n0: ............400-1.600 min-1
Iskuliike: ................................................... 14 mm
Pöydän käännettävyys: ........0° - 45° vasemmalle
Pöydän koko: ................................. 408 x 250 mm
Sahanterän pituus: ................................. 127 mm
Ulottuvuus: ............................................. 406 mm
Leikkauskorkeus 90° kork.: ....................... 52 mm
Leikkauskorkeus 45° kork.: ....................... 20 mm
Paino: ..........................................................13 kg
Käyttöaika:
Käyttöaika 10 min. (lyhytaikainen käyttö) tarkoittaa, että moottoria saa kuormittaa 120 watin
nimellisteholla jatkuvasti vain tyyppikilvessä
ilmoitetun ajan verran (10 minuuttia). Muuten se
kuumenee liikaa. Tauon aikana moottori jäähtyy
takaisin alkulämpötilaansa.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
61029 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA .......................... 90,1 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA .......................... 103,1 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
- 25 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 25
24.07.2018 14:00:49
FIN
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
•
•
•
•
Huomio: Sijoita sahanterä aina siten, että
hampaat näyttävät sahapöydän suuntaan.
5. Ennen käyttöönottoa
Kiristä sahanterä kääntämällä kiinnitysvipua (14)
oikealle (myötäpäivään).
5.1 Yleistä
• Ennen käyttöönottoa kaikkien kansien ja
turvallisuuslaitteiden on oltava asianmukaisesti asennettu.
• Sahanterän on pystyttävä liikkumaan vapaasti.
• Valmiiksi työstetyn puun kohdalla on tarkistettava, jos siinä on vieraita aineita kuten
esim. nauloja tai ruuveja jne.
• Ennen kuin käytät päälle-/poiskytkintä,
varmistaudu, että sahanterä on oikein asennettu ja liikkuvat osat ovat kevytkäyntisiä.
• Tarkista ennen koneen käyttöönottoa,
täsmäävätkö laitteen nimilaattaan merkityt
tiedot verkkotietojen kanssa.
5.2.3 Sahapöytää asetetaan viistoon (kuva 7)
Lukkoruuvi (5) irrotetaan
Sahapöytää (7) kallistetaan vasemmalle,
kunnes osoitin (17) näyttää haluttua kulmamittaa asteikolla (6).
•
•
Huomio: Kun kyseessä on tarkkuustyö, tulisi
ensin suorittaa koesahaus ja sitten mahdollisesti vielä jälkisäätää astesäätöä.
5.2 Asennus
Huomio ! Ennen kaikkia lehtisahalle suoritettavia
huolto- ja uudelleenasetustöitä vahvavirtapistoke
on vedettävä irti pistorasiasta.
Tukevuuden parantamiseksi kiinnitä laite lisäksi
ruuvipenkkiin tms. (kuva 8). Sopivat kiinnitysmateriaalit, kuten ruuvit jne. löytyvät alan liikkeistä.
5.2.1 Sahanteränsuojuksen ja lastutyhjennyslaitteen asennus (kuvat 4/5)
• Kiinnitä pidikepultti ja sahanteränsuojus varteen (19), kuten kuvassa 4 näytetään.
• Kiristysruuvilla (11) sahanteränsuojuksen voi
lukita eri korkeuksille.
• Asenna poispuhalluslaite (16) kuten kuvassa
5 näytetään.
5.2.2 Sahanteränvaihto (kuvat 1/3/6a)
Käännä kiinnitysvipua (14) vasemmalle sahanterän (15) jännityksen laukaisemiseksi.
• Vasen kansi (4) ruuvataan irti.
• Sahanterä otetaan ensin ulos ylemmästä
•
sahanteränpitimestä (13), sillä aikaa ylempää
heilurivartta painetaan alas.
Lopuksi sahanterä otetaan ulos alemmasta
sahanteränpitimestä (8).
Sahanterä vedetään ulos pöytävahvikkeen
(18) kautta ylös.
Uusi sahanterä sijoitetaan uudelleen paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä sahanterä pidikkeeseen mukana toimitetulla sisäkuusiokoloavaimella (24)
5.2.4 Lehtisahanterien kiinnittäminen (kuvat
6b-6c)
Tässä koneessa voidaan käyttää myös monia
liikkeissä myytäviä lehtisahanteriä.
• Ota sahanterä pois kuten kohdassa 5.2.2
selitetään
• Työnnä lehtisahanterä alas pöydänsisäkkeen
(18) läpi ja vie se alempaan pidikkeeseen (8)
• Kiinnitä sahanterä pidikkeeseen mukana toimitetulla sisäkuusiokoloavaimella (24)
• Vie sahanterä sitten ylempään pidikkeeseen
(13) ja kiinnitä se mukana toimitetulla sisäkuusiokoloavaimella
• Käännä kiinnitysvipua (14) oikealle sahanterän kiristämiseksi
6. Käyttö
6.1 Huomautus:
• Saha ei leikkaa puuta automaattisesti. Käyttäjä mahdollistaa leikkaamisen ohjaamalla
puuta liikkuvaan sahanterään.
• Hampaat leikkaavat puuta vain iskun
tapahtuessa alaspäin.
• Puuta on hitaasti ohjattava sahanterään, koska sahanterän hampaat ovat erittäin pieniä.
- 26 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 26
24.07.2018 14:00:50
FIN
•
•
Jokainen henkilö, joka haluaa käyttää sahaa,
tarvitsee tietyn oppimisajan. Tänä aikana
varmasti jotkut terät särkyvät.
Leikatessa paksumpia puita on erityisesti
otettava huomioon, että sahanterää ei taivuteta tai väännetä. Siten sahanterän elinikää
pidennetään.
6.2 Päälle-/poiskytkin (kuva 3)
Käynnistämistä varten on painettava vihreätä
nappia.
• Irtikytkentää varten on painettava punaista
nappia.
• Huomio: Kone on varustettu varmistinkytkimellä uudelleenkytkentää vastaan jännitehäviön jälkeen.
•
6.3 Iskulukusäädin (kuva 3)
Iskulukusäätimellä voit säätää iskulukua vastaten
leikattavaa materiaalia.
6.4 Sisäleikkausten suorittaminen
1. Tämän lehtisahan ominaisuuksiin kuuluu
mahdollisuus suorittaa sisäleikkauksia levyyn
ilman että ulkosivu tai levyn ympärys
vahingoittuvat.
Varoitus: Epähuomiossa tapahtuvan käynnistämisen aiheuttamien tapaturmien välttämiseksi: Aina ennen sahanterän poistamista tai
vaihtamista tulee katkaisin kääntää asentoon
“0” ja verkkopistoke vetää irti pistorasiasta.
2. Sisäleikkausten suorittaminen levyyn: Sahanterä poistetaan kuten kohdassa 5.2.2 on
kuvattu.
3. Poraa reikä kyseiseen laattaan.
4. Reiällä varustettu levy sijoitetaan tuloreiän
ylitse sahapöydällä.
5. Sahanterä asennetaan levyssä olevan reiän
läpi ja teräjännite säädetään.
6. Sisäleikkausten päätyttyä sahanterä poistetaan teränpitimistä (kuten kohdassa 5.2.2
kuvattu) ja levy siirretään pois pöydältä.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
- 27 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 27
24.07.2018 14:00:50
FIN
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta
vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on
raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen
tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin
raaka-ainekiertoon. Laite on ja sen varusteet on
valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat
oneglmajätehävitykseen. Tiedustele asiaa alan
ammattiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 28 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 28
24.07.2018 14:00:50
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 29 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 29
24.07.2018 14:00:50
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Pöydän sisäke
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Sahanterä
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 30 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 30
24.07.2018 14:00:50
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 31 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 31
24.07.2018 14:00:50
EE
Hoiatus - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti
sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja tolm võivad
halvendada nähtavust.
- 32 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 32
24.07.2018 14:00:50
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1-4)
1 Sisekuuskantvõti 4 mm
2 Välja/sisse-lüliti
3 Käiguarvu regulaator
4 Vasakpoolne kate
5 Fikseerimiskruvi
6 Kraadiskaala
7 Saelaud
8 Saetera kinnitus all
9 Kinnituspolt
10 Saelehe kaitse
11 Lukustuskruvi
12 Kinnitus
13 Saelehe kinnitus üleval
14 Pingutushoob
15 Saetera
16 Puhur
17. Osuti
18. Siselaud
19. Külgtugi
20. Kruvi
21. Tooriku juhik
22. Varusaeleht
23. Tolmuimejaliitmik
24. Sisekuuskantvõti 3 mm
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
•
•
•
•
•
Vineerisaag
Puhur
Varusaeleht
Sisekuuskantvõti 3 mm
Sisekuuskantvõti 4 mm
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
Saelehe kaitse
3. Sihipärane kasutamine
Vineerisaag on ette nähtud kantpuidu või puidusarnaste detailide lõikamiseks. Ümaraid materjale tohib lõigata ainult koos sobivate kinnitusseadistega.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
Kasutada tohib ainult selle masina jaoks sobivaid
- 33 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 33
24.07.2018 14:00:50
EE
saeteri. Teistsuguste lõiketerade kasutamine on
keelatud. Sihipärase kasutamise alla kuulub ka nii
ohutusnõuete kui ka paigaldusjuhendi ja kasutusjuhiste järgimine.
Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, peavad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte.
Lisaks tuleb täpselt kinni pidada õnnetuste vältimiseks mõeldud eeskirjadest.
Tuleb järgida ka teisi töömeditsiini ja üldiseid ohutustehnilisi reegleid.
Masina modifitseerimine välistab tootja vastutuse
täielikult ning modifitseerimistest põhjustatud kahjude eest tootja ei vastuta.
Vaatamata sihipärasele kasutamisele ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada.
Tingituna masina konstruktsioonist ja ehitusest
võib esineda järgnevat:
• Puutolmu terviseohtlik eraldumine kinnistes
ruumides kasutamisel.
• Õnnetuste oht käekontakti tõttu tööriista katmata lõikealas.
• Vigastuste oht tööriista vahetamisel
(lõikeoht).
• Sõrmede muljumine.
• Tagasilöögi oht.
• Detaili ümberminek ebapiisava toetuspinna
tõttu.
• Lõikeriista puudutamine.
• Oksa- ja detailitükkide väljapaiskumine.
Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimete inimesed (kaasa arvatud lapsed) või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult pädeva isiku järelevalve
all või kui neid on õpetatud seadet kasutama.
Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängi.
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge: .................................... 230 V ~ 50Hz
Võimsus: ................................................ 120 vatti
Töörežiim: ........................................... S2 10 min
Tühikägu pöörete arv n0: .............. 400–1600 min-1
Käigu pikkus: ............................................ 14 mm
Laud pööratav: .................... 0° kuni 45° vasakule
Töölaua mõõtmed: ......................... 408 x 250 mm
Saelehe pikkus: ...................................... 127 mm
Üleulatus: ............................................... 406 mm
Lõikesügavus 90° juures max: .................. 52 mm
Lõikesügavus 45° juures max: .................. 20 mm
Kaal: ............................................................13 kg
Sisselülituskestus:
Sisselülituskestus 10 min (lühiajaline režiim) tähendab, et mootorit võib nimivõimsusel 120 vatti
koormata pidevalt ainult andmesildil nimetatud
aja (10 min) jooksul. Muidu kuumeneb see lubamatult. Pausi ajal jahtub mootor jälle oma algtemperatuurini.
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 61029 järgi.
Helirõhu tase LpA ................................. 90,1 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA .................................... 103,1 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
• Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
• Kohandage oma töömeetodid seadmega.
• Ärge koormake seadet üle.
• Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
• Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
5. Enne kasutuselevõttu
5.1 Üldist
• Enne kasutuselevõttu peavad kõik katted ja
ohutusseadised olema nõuetele vastavalt
paigaldatud.
• Saetera peab saama vabalt liikuda.
• Juba kasutatud puidu puhul jälgige võõrkehi,
näiteks naelu või kruvisid vms.
• Enne sisselülitamist veenduge, et saetera
oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad
liiguksid kergelt.
- 34 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 34
24.07.2018 14:00:50
EE
•
Enne masina ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid toitevõrgu
andmetele.
5.2 Montaaž
Tähelepanu! Enne vineerisae igasuguseid hooldus- ja ümbervarustustöid tuleb pistik toitevõrgust
eemaldada.
Parema stabiilsuse tagamiseks kinnitage seade
lisaks tööpingi või muu sarnase eseme peale
(joonis 8). Sobiv kinnitusmaterjal, nagu kruvid jne,
on saadaval spetsiaalsetes kauplustes.
5.2.1 Saetera kaitse ja laastupuhuri monteerimine (joonis 4/5)
• Kinnitage kinnituspoldid ja saekettakaitse
rõhtpuu (19) külge, nagu on näidatud joonisel
4.
• Lukustuskruviga (11) saab saetera kaitse fikseerida erinevatele kõrgustele.
• Monteerige puhur (16) nagu joonisel 5 näidatud.
5.2.2 Saetera vahetamine (joonised 1/3/6a)
Pöörake pingutushoob (14) vasakule, et saelehte (15) lõdvendada.
• Keerake lahti vasak kate (4).
• Võtke saetera kõigepealt ülemisest saetera
kinnitusest (13) välja, sealjuures vajutage ülemist pendelkonsooli alla.
• Seejärel võtke saetera välja alumisest saetera kinnitusest (8).
• Tõmmake saetera läbi laua vahetüki (18)
ülevalt välja.
• Asetage uus saetera vastupidises järjekorras
kohale.
• Kinnitage saeleht kaasasoleva sisekuuskantvõtme (24) abil hoidikusse
•
:
Tähelepanu: Asetage saetera alati nii kohale,
et selle hambad näitavad saelaua suunas.
5.2.4 Jõhvsaelehtede pingutamine (joonised
6b – 6c)
Selle masinaga saab kasutada ka palju tavalisi
jõhvsaelehti.
• Eemaldage saeleht, nagu on kirjeldatud joonisel 5.2.2
• Pange jõhvsaeleht alla läbi siselaua (18) ja
juhtige alumisse hoidikusse (8)
• Kinnitage saeleht kaasasoleva sisekuuskantvõtme (24) abil hoidikusse
• Juhtige saeleht ülemisse hoidikusse (13) ja
kinnitage see kaasasoleva sisekuuskantkruvi
abil
• Pöörake pingutushoob (14) paremale, et saelehte pinguldada.
6. Käitamine
6.1 Märkus:
• Saag ei lõika puitu iseseisvalt. Kasutaja võimaldab lõikamist, juhtides puitu liikuvasse
saeterasse.
• Saehambad lõikavad puitu ainult käigu allaliikumisel.
• Puitu tuleb juhtida aeglaselt, sest saehambad
on väga väikesed.
• Kõigil saekasutajatel on vaja teatud harjutusaega. Harjutamise ajal murduvad tavaliselt
mõned saeterad.
• Paksu puidu lõikamisel tuleb eriti jälgida
seda, et saetera ei painutata ega väänata. Nii
pikeneb saetera kasutusiga.
6.2 Sisse/välja-lüliti (joonis 3)
Sisselülitamiseks tuleb vajutada rohelist
klahvi.
• Väljalülitamiseks tuleb vajutada punast klahvi.
• Tähelepanu: Masin on varustatud turvalülitiga, mis takistab uuesti sisselülitumist pärast
pingekatkestust.
•
Saelehe pingutamiseks keerake pingutushooba
(14) paremale (päripäeva).
6.3 Käiguarvu regulaator (joonis 3)
Käiguarvu regulaatori abil saate reguleerida käiguarvu vastavalt lõigatavale materjalile.
5.2.3 Saelaua kallutamine (joonis 7)
Vabastage fikseerimiskruvi (5).
Kallutage saelaud (7) vasakule, kuni osuti
(17) on kraadiskaalal (6) soovitud nurganäidul.
6.4 Siselõigete tegemine
1. Selle vineerisae omapäraks on plaati siselõigete tegemise võimalus, ilma et plaadi väliskülg või terviklikkus saaks kahjustada.
•
•
Tähelepanu: Täppistöö korral tuleks teha
proovilõige ning kallet vajadusel uuesti reguleerida.
Hoiatus: sae kogemata käivitamise tõttu tekkivate
vigastuste vältimiseks: enne saelehe eemaldamist või väljavahetamist seadke lüliti asendisse
- 35 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 35
24.07.2018 14:00:50
EE
“0” ja tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
2. Plaati siselõigete tegemine: Eemaldage saetera, nagu kirjeldatud punkti 5.2.2 all.
3. Puurige vastavasse plaati auk.
4. Asetage plaat auguga saelaua ligipääsuava
kohale.
5. Asetage saetera läbi ava plaadi sisse ja reguleerige saetera pingus.
6. Pärast siselõike tegemist eemaldage saetera
plaadihoidikutest (nagu kirjeldatud punktis
5.2.2) ja võtke plaat laualt.
9. Utiliseerimine ja taaskasutus
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav.
Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja
plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse
kogumiskohta. Uurige järele erikauplusest või kohalikust omavalitsusest!
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge
kasutage puhastusvahendeid või lahusteid;
need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei
tohi vett sattuda.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida. Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
- 36 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 36
24.07.2018 14:00:50
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 37 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 37
24.07.2018 14:00:51
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Siselaud
Kulumaterjal / Kuluosad*
Saeleht
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 38 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 38
24.07.2018 14:00:51
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 39 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 39
24.07.2018 14:00:51
LV
Brīdinājums - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai
kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi, kas rodas
darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
- 40 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 40
24.07.2018 14:00:51
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
1. Drošības norādījumi
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1-4. attēls)
1 Iekšējā sešstūra atslēga 4 mm
2 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3 Gājienu skaita regulators
4 Kreisās puses pārsegs
5 Fiksācijas skrūve
6 Grādu skala
7 Zāģgalds
8 Apakšējais zāģa plātnes turētājs
9 Sprosttapa
10 Zāģa plātnes aizsargs
11 Bloķēšanas skrūve
12 Turētājs
13 Augšējais zāģa plātnes turētājs
14 Spriegotājsvira
15 Zāģa plātne
16 Nopūšanas mehānisms
17. Rādītājs
18. Galda ieliktnis
19. Konsole
20. Skrūve
21. Sagataves piespiedējs
22. Rezerves zāģa plātne
23. Putekļu nosūkšanas adapteris
24. Iekšējā sešstūra atslēga, 3 mm
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzu, pārbaudiet, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektam. Ja preces komplekts nav pilnīgs, lūdzu, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu, vērsieties mūsu servisa centrā vai
tuvākajā atbildīgajā tirdzniecības vietā. Lūdzu,
ievērojiet instrukcijas beigās pievienotajos garantijas noteikumos iekļauto garantijas tabulu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
• Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
• Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
• Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
•
•
•
•
•
•
•
•
Finierzāģis
Nopūšanas mehānisms
Rezerves zāģa plātne
Iekšējā sešstūra atslēga 3 mm
Iekšējā sešstūra atslēga 4 mm
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
Zāģa plātnes aizsargs
3. Noteikumiem atbilstoša lietošana
Finierzāģis ir paredzēts stūrainas koksnes
vai koksnei līdzīgu detaļu zāģēšanai. Apaļus
materiālus drīkst zāģēt, izmantojot tikai
piemērotus stiprināšanas mehānismus.
Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajiem mērķiem.
Ierīces lietošana, kas neatbilst minētajiem
mērķiem, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Ievērojiet, ka mūsu ierīces atbilstoši noteikumiem
nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai
rūpnieciskai izmantošanai. Ražotājs neuzņemas
garantiju, ja ierīci izmanto komerciālajos,
- 41 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 41
24.07.2018 14:00:51
LV
amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī
līdzīgos papilddarbos.
Drīkst izmantot tikai ierīcei piemērotas zāģa
plātnes. Ir aizliegts izmantot visu veidu griešanas
diskus. Noteikumiem atbilstoša lietošana iekļauj
arī lietošanas instrukcijā minēto drošības
noteikumu, kā arī montāžas instrukcijas un
ekspluatācijas norādījumu ievērošanu.
Personām, kuras lieto ierīci un veic tās apkopi,
jābūt apmācītām rīkoties ar ierīci un informētām
par tās iespējamo bīstamību.
Turklāt precīzi jāievēro piemērojamie nelaimes
gadījumu novēršanas noteikumi. Jāievēro arī
vispārīgie noteikumi darba medicīnas un drošības
tehnikas jomā.
Patvaļīga izmaiņu veikšana ierīcē pilnībā atbrīvo
ražotāju no atbildības par izmaiņu dēļ radušos
kaitējumu.
Arī lietojot ierīci atbilstoši noteikumiem, nevar
pilnībā izslēgt noteiktus atlikušā riska faktorus.
Saistībā ar ierīces konstrukciju un uzbūvi var rasties šāds apdraudējums:
• veselībai kaitīgu koka putekļu emisija, lietojot
ierīci slēgtās telpās;
• nelaimes gadījuma risks, ja roka saskaras ar
instrumentu tā nenosegtajā zāģēšanas zonā;
• savainošanās (sagriešanās) risks instrumenta
nomaiņas laikā;
• pirkstu saspiešana;
• apdraudējums atsitiena dēļ;
• detaļas nokrišana detaļas nepietiekamas
kontaktvirsmas dēļ;
• saskare ar griezējinstrumentu;
• zaru daļu un detaļu daļu izmešana.
Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu cilvēki
(tostarp bērni) ar samazinātu jutību, ierobežotām
fiziskām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un/
vai zināšanu trūkumu, izņemot gadījumus, kad
šos cilvēkus uzrauga persona, kura ir atbildīga
par viņu drošību, vai šie cilvēki saņem no personas norādījumus, kā jālieto ierīce. Bērnus ir
jāuzrauga, lai nodrošinātu to, ka viņi nerotaļājas
ar ierīci.
4. Tehniskie rādītāji
Elektrotīkla spriegums:.................... 230 V~ 50 Hz
Jaudas patēriņš: ........................................ 120 W
Darbības režīms: .................................S2 10 min.
Apgriezienu skaits tukšgaitā, n0:.. 400–1600 min.-1
Gājiena kustība: ....................................... 14 mm
Grozāms galds: ............................ 0–45° pa kreisi
Galda izmērs:................................. 408 x 250 mm
Zāģa plātnes garums: ............................ 127 mm
Izvirzījums: ............................................. 406 mm
Zāģēšanas maks. dziļums 90° leņķī: ......... 52 mm
Zāģēšanas maks. dziļums 45° leņķī: ........ 20 mm
Svars: ..........................................................13 kg
Ieslēgšanas ilgums
Ieslēgšanas ilgums 10 minūtes (īslaicīgs darbības
režīms) nozīmē, ka motoru ar nominālo jaudu 120
W drīkst nepārtraukti noslogot tikai datu plāksnītē
norādīto laiku (10 minūtes). Pretējā gadījumā tas
nepieļaujami sasilst. Pārtraukumā motors atdziest
līdz savai sākotnējai temperatūrai.
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
Trokšņa spiediena līmenis LpA ............. 90,1 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA................ 103,1 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Lietojiet ausu aizsargus.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
Nodrošiniet minimālu trokšņa un vibrāciju
līmeni!
• Izmantojiet tikai nevainojamas ierīces.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Ja nepieciešams, lieciet veikt ierīces
pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, ja to nelietojat.
- 42 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 42
24.07.2018 14:00:51
LV
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat lietojot šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Saistībā ar šīs elektroierīces konstrukciju un
izpildījumu var rasties šāds apdraudējums:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi.
5.3.2 Zāģa plātnes nomaiņa (1., 3., 6a. att.)
• Pagrieziet spriegotājsviru (14) pa kreisi, lai
atslogotu zāģa plātni (15).
• Noskrūvējiet kreisās puses pārsegu (4).
• Vispirms izņemiet zāģa plātni no augšējā
zāģa plātnes turētāja (13), augšējo svārsta
plecu spiežot uz leju.
• Pēc tam izņemiet zāģa plātni no apakšējā
zāģa plātnes turētāja (8).
• Cauri galda ieliktnim (18) izvelciet zāģa plātni
uz augšu.
• Jaunu zāģa plātni ievietojiet apgrieztā secībā.
• Ar pievienoto iekšējā sešstūra atslēgu (24)
iespīlējiet zāģa plātni turētājā
5. Darbības pirms ierīces lietošanas
sākšanas
Uzmanību! Zāģa plātni vienmēr ievietojiet tā,
lai zobi būtu vērsti zāģgalda virzienā.
5.1 Vispārīgi norādījumi
• Pirms ierīces lietošanas sākšanas atbilstoši
jāuzmontē visi pārsegi un drošības
mehānismi.
• Zāģa plātnei jāgriežas brīvi.
• Raugieties, lai jau apstrādātajā kokmateriālā
nebūtu svešķermeņu, piemēram, naglu,
skrūvju utt.
• Pirms ierīces ieslēgšanas vai izslēgšanas
pārliecinieties, ka zāģa plātne ir pareizi
uzstādīta un kustīgās detaļas kustas brīvi.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, vai
uz datu plāksnītes norādītā informācija atbilst
elektrotīkla parametriem.
Nospriegojiet zāģa plātni, pagriežot
spriegotājsviru (14) pa labi (pulksteņrādītāju
kustības virzienā).
5.2.3 Zāģgalda uzstādīšana slīpi (7. att.)
Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi (5).
Zāģgaldu (7) lieciet slīpi pa kreisi, kamēr
rādītājs (17) rāda nepieciešamo leņķi grādu
skalā (6).
•
•
Uzmanību! Ja tas nepieciešams precīzam
darbam, būtu jāveic izmēģinājuma zāģējums
un, ja nepieciešams, jāpielāgo grādu
regulējums.
5.2 Montāža
Uzmanību! Pirms jebkuru finierzāģa apkopes
un pārkārtošanas darbu veikšanas izvelciet
kontaktdakšu no elektrotīkla.
Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, nostipriniet ierīci
arī uz darbgalda vai tml. (8. attēls). Piemērotus
stiprināšanas materiālus, piemēram, skrūves u. c,
var iegādāties specializētā veikalā.
5.2.1 Zāģa plātnes aizsarga un skaidu
nopūšanas mehānisma montāža
(4., 5. att.)
• Piestipriniet sprosttapu un zāģa plātnes aizsargu, kā redzams 4. attēlā, pie konsoles (19).
• Ar bloķēšanas skrūvi (11) var iestatīt atšķirīgu
zāģa plātnes augstumu.
• Uzstādiet nopūšanas mehānismu (16), kā
parādīts 6. attēlā.
5.2.4. Lapu koku zāģa plātņu iespīlēšana (6.b
– 6.c att.)
Ar šo ierīci var izmantot arī daudzas citas standarta lapu koku zāģa plātnes.
• Izņemiet zāģa plātni, kā norādīts 5.2.2.
punktā
• Ievietojiet lapu koka zāģa plātni caur galda ieliktni (18) uz leju un ievadiet apakšējā turētājā
(8)
• Ar pievienoto iekšējā sešstūra atslēgu (24)
iespīlējiet zāģa plātni turētājā
• Ievietojiet zāģa plātni augšējā turētājā (13)
un iespīlējiet ar pievienoto iekšējā sešstūra
atslēgu
• Pagrieziet spriegotājsviru (14) pa labi, lai
nospriegotu zāģa plātni
- 43 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 43
24.07.2018 14:00:51
LV
6. Lietošana
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
6.1 Piezīmes
• Zāģis pats nezāģē koksni. Lietotājs nodrošina
zāģēšanu, virzot koksni kustīgajā zāģa plātnē.
• Zobi zāģē koksni tikai gājienā uz leju.
• Koksne lēnām jāvirza zāģa plātnē, jo zāģa
plātnes zobi ir ļoti mazi.
• Ikvienai personai, kura vēlas rīkoties ar zāģi,
nepieciešams noteikts iemaņu apgūšanas
laiks. Šajā laikā dažas plātnes droši vien
salūzīs.
• Zāģējot biezāku koksni, jo īpaši jāievēro, lai
zāģa plātne netiktu saliekta vai nesagrieztos.
Tādējādi paildzinās zāģa plātnes darbmūžs.
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
6.2 Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
(3. att.)
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet zaļo taustiņu.
• Lai izslēgtu ierīci, jānospiež sarkanais
taustiņš.
• Uzmanību! Ierīce ir aprīkota ar drošības
slēdzi pret atkārtotu ieslēgšanos sprieguma
samazinājuma gadījumā.
6.3 Gājienu skaita regulators (3. att.)
Ar gājienu skaita regulatoru gājienu skaitu var
iestatīt atbilstoši zāģējamajam materiālam.
6.4 Iekšējo zāģējumu veikšana
1. Šā finierzāģa īpatnība ir spēja veikt iekšējus
zāģējumus koksnes plātnē, nebojājot koksnes plātnes ārpusi vai perimetru.
Brīdinājums! Lai izvairītos no savainojumiem
negaidītas iedarbināšanas laikā, pirms zāģa
plātnes noņemšanas vai nomaiņas vienmēr
iestatiet slēdzi pozīcijā „0” un izvelciet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Lai veiktu iekšējos zāģējumus koksnes
plātnē, noņemiet zāģa plātni, kā minēts 5.2.2
punktā.
3. Attiecīgajā koksnes plātnē izurbiet caurumu.
4. Koksnes plātni ar caurumu uzlieciet virs
piekļuves cauruma zāģgaldā.
5. Caur koksnes plātnes caurumu uzstādiet un
nospriegojiet zāģa plātni.
6. Pēc iekšējo zāģējumu pabeigšanas izņemiet
zāģa plātni no koksnes plātnes turētājiem (kā
minēts 5.2.2 punktā) un noņemiet koksnes
plātni no galda.
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
Bīstami!
Pirms jebkuriem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
8.1 Tīrīšana
Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu iespējami tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas
reizes.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Rūpējieties, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens.
•
8.2 Ogļu sukas
Pārmērīgas dzirksteļošanas gadījumā ogļu sukas
jāpārbauda kvalificētam elektriķim. Uzmanību!
Ogļu sukas drīkst nomainīt tikai kvalificēts
elektriķis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē nav nekādu citu detaļu, kurām
būtu jāveic apkope.
8.4 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
- 44 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 44
24.07.2018 14:00:51
LV
9. Utilizācija un atkārtota pārstrāde
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātās detaļas jānodod īpašo atkritumu pārstrādei. Jautājiet specializētā veikalā vai
pašvaldībā!
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā
un nesalstošā, kā arī bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroinstrumentu oriģinālajā
iepakojumā.
- 45 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 45
24.07.2018 14:00:51
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 46 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 46
24.07.2018 14:00:51
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Galda ieliktnis
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Zāģa plātne
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 47 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 47
24.07.2018 14:00:52
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 48 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 48
24.07.2018 14:00:52
LT
Įspėjimas - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai susidaro
sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
Užsidėkite apsauginius akinius. Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
- 49 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 49
24.07.2018 14:00:52
LT
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
1. Saugos nurodymai
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
2.1 Prietaiso aprašymas (1-4 pav.)
1 Vidinis šešiakampis raktas, 4 mm
2 Išjungiklis / įjungiklis
3 Eigos ciklų skaičiaus reguliatorius
4 Gaubtas kairėje
5 Nustatymo varžtas
6 Graduota skalė
7 Pjūklo stalas
8 Pjūklo geležtės laikiklis apačioje
9 Fiksavimo varžtas
10 Pjūklo geležtės apsauga
11 Gnybtinis varžtas
12 Laikiklis
13 Pjūklo geležtės laikiklis viršuje
14 Įtempimo svertas
15 Pjūklo geležtė
16 Pūtiklis
17. Rodyklė
18. Stalo įdėklas
19. Skersinė sija
20. Varžtas
21. Ruošinio prispaudėjas
22. Atsarginė pjūklo geležtė
23. Dulkių siurblio adapteris
24. Vidinis šešiakampis raktas, 3mm
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prekės pirkimo kreipkitės į mūsų aptarnavimo centrą arba
į artimiausią atsakingą statybų centrą ir pateikite
galiojantį pirkimo įrodymą. Atkreipkite dėmesį į instrukcijos pabaigoje esančią garantinių nuostatų
lentelę.
• Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
•
•
•
•
•
•
•
•
Siaurapjūklis
Pūtiklis
Atsarginė pjūklo geležtė
Vidinis šešiakampis raktas, 3 mm
Vidinis šešiakampis raktas, 4 mm
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
Pjūklo geležtės apsauga
3. Tinkamas naudojimas
Siaurapjūklis skirtas kampuotai medienai arba į ją
panašiems ruošiniams pjauti. Apvalios medžiagos
gali būti pjaustomos tik naudojant tinkamus laikymo įrenginius.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Bet koks
kitoks naudojimas laikomas netinkamu. Už
pažeidimus, atsiradusius netinkamai naudojant
prietaisą, atsako ne gamintojas, bet naudotojas
arba operatorius.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų, pramonės
įmonėse ir panašiose veiklos srityse.
- 50 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 50
24.07.2018 14:00:52
LT
Galima naudoti tik staklėms skirtas pjūklo
geležtes. Draudžiama naudoti bet kokios rūšies
pjovimo diskus. Naudojimas pagal paskirtį apima ir naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos
nurodymų, montavimo instrukcijų reikalavimų
laikymąsi.
Įrenginį naudojantys ar taisantys asmenys privalo
mokėti juo naudotis ir žinoti galimus pavojus.
Be to, būtina tiksliai laikytis apsaugos nuo pavojaus reikalavimų. Būtina laikytis kitų bendrųjų
darbo medicinos ir saugos taisyklių.
Pakeitus įrenginį, gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už patirtą žalą.
Net ir laikantis naudojimo reikalavimų,
neįmanoma visiškai atmesti tam tikrų pavojaus
veiksnių galimybės. Su staklių konstrukcija ir montavimu susiję šie galimi pavojai:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sveikatai pavojingas medienos dulkių susidarymas dirbant uždarose patalpose.
Nelaimingas atsitikimas rankomis prisilietus
prie neuždengtos įrankio pjovimo srities.
Susižalojimo pavojus keičiant įrankį
(įsipjovimo pavojus).
Pirštų suspaudimas.
Atatrankos pavojus.
Įrankio apvirtimas dėl nepakankamo įrankio
padėjimo pagrindo.
Prisilietimas prie pjovimo įrankio.
Šakų dalių ir detalių išsviedimas.
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa:................................. 230 V ~ 50 Hz
Galia: ......................................................... 120 W
Darbo režimas: ....................................S2 10 min.
Tuščioji eiga n0: ........................... 400–1600 min.-1
Vertikalus judėjimas: ................................ 14 mm
Stalo pasukimas: .........................0° iki 45° kairėn
Stalo dydis: .................................... 408 x 250 mm
Pjūklo geležtės ilgis: ............................... 127 mm
Iškyša: .................................................... 406 mm
Maks. pjovimo aukštis esant 90°: .............. 52 mm
Maks. pjovimo aukštis esant 45°: .............. 20 mm
Svoris: .........................................................13 kg
Įjungimo trukmė:
10 min. įjungimo trukmė (trumpalaikis režimas)
reiškia, kad motoras, kurio vardinė galia 120 W,
gali būti nuolat apkrautas tik duomenų lentelėje
nurodytą laiką (10 min.). Kitu atveju jis neleistinai
įšiltų. Pertraukos metu variklis atvėsta iki pradinės
temperatūros.
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant
vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ir protiniais
gebėjimais bei tie asmenys, kurie neturi patirties ir
(arba) nežino, kaip juo naudotis, išskyrus tuos atvejus, kai atsakingas už jų saugumą asmuo juos
prižiūri bei nurodo, kaip reikia prietaisu naudotis.
Reikia prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Garso slėgio lygis LpA ......................... 90,1 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ....................... 103,1 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones.
Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti
klausą.
Iki minimumo sumažinkite garsą ir vibraciją!
Naudokite tik nepriekaištingos būklės
prietaisą.
• Reguliariai valykite ir prižiūrėkite prietaisą.
• Savo darbo metodus pritaikykite pagal
prietaisą.
• Pernelyg neapkraukite prietaiso.
• Prireikus prietaisą patikrinkite.
• Išjunkite prietaisą, jeigu jo nebenaudojate.
•
- 51 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 51
24.07.2018 14:00:52
LT
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net jeigu elektros įrenginį naudojate pagal
nurodymus, visada yra kitų pavojų tikimybė.
Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija ir specifikacija:
1. Kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
netinkamas respiratorius.
2. Klausos pakitimai, jei nešiojamos netinkamos
ausinės.
5. Paruošimas darbui
Dėmesio: pjūklo geležtę visada įdėkite taip,
kad dantys būtų nukreipti į pjovimo stalą.
Įtempimo svertą (14) sukdami į dešinę (pagal
laikrodžio rodyklę), įtempkite pjūklo geležtę.
Dėmesio: jeigu reikia dirbti preciziškai,
reikėtų atlikti bandomąjį pjūvį ir, jei reikia,
suderinti nustatytą laipsnį.
5.2 Montavimas
Dėmesio! Prieš atliekant bet kokius siaurapjūklio
techninės priežiūros ir perreguliavimo darbus,
reikia ištraukti tinklo kištuką.
Didesniam prietaiso stabilumui, pritvirtinkite jį papildomai ant darbastalio ar pan. (8 paveikslėlis).
Tvirtinimui reikalingų detalių, pvz. varžtų ir t.t. galite įsigyti specializuotose prekybos vietose.
5.2.1 Pjūklo geležtės apsaugos ir skiedrų
pūtiklio montavimas (4/5pav.)
• Prie skersinės sijos (19) pritvirtinkite fiksavimo varžtus ir pjūklo geležtės apsaugą, kaip
parodyta 4 paveikslėlyje.
• Gnybtiniu varžtu (11) pjūklo geležtės apsauga
gali būti fiksuojama įvairiame aukštyje.
• Pūtiklį (16) sumontuokite, kaip parodyta 6
pav.
5.2.2 Pjūklo geležtės keitimas (1/3/6a pav.)
Įtempimo svertą (14) sukite kairėn, kad
atlaisvintumėte pjūklo geležtę (15).
• Atsukite kairįjį gaubtą (4).
• Pjūklo geležtę pirmiausia išimkite iš viršutinio
pjūklo geležtės laikiklio (13), tuo tikslu
viršutinę svirtį paspauskite žemyn.
•
•
•
Po to išimkite pjūklo geležtę iš apatinio jos
laikiklio (8).
Ištraukite pjūklo geležtę per stalo įdėklą (18).
Naują pjūklo geležtę įdėkite atvirkštine seka.
Naudodami pridėtą vidinį šešiakampį raktą
(24), laikiklyje pritvirtinkite pjūklo geležtę
5.2.3 Pjūklo geležtės nustatymas įstrižai
(7 pav.)
• Atlaisvinkite nustatymo varžtą (5).
• Lenkite pjovimo stalą (7) kairėn, kol rodyklė
(17) rodys norimą graduotos skalės (6)
kampą.
5.1 Bendroji dalis
• Prieš pradedant naudoti, reikia tinkamai sumontuoti visus gaubtus ir saugos įtaisus.
• Pjūklo geležtė turi laisvai suktis.
• Patikrinkite, ar paruoštoje medienoje nėra
svetimkūnių, pvz., vinių arba varžtų.
• Prieš spausdami įjungiklį / išjungiklį, patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta pjūklo geležtė ir ar
lengvai juda judamosios dalys.
• Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad duomenys prietaiso duomenų lentelėje sutampa
su tinklo duomenimis.
•
•
5.2.4 Siaurapjūklio pjūklo įtempimas (6b-6c
pav.)
Šiame prietaise galima naudoti daugelį įprastinių
siaurapjūklių pjūklų.
• Nuimkite siaurapjūklį pjūklą, kaip aprašyta
5.2.2 skyriuje
• Siaurapjūklį pjūklą iš viršaus įstatykite į stalo
įdėklą (18) ir įkiškite į apatinį laikiklį (8)
• Naudodami pridėtą vidinį šešiakampį raktą
(24), pjūklo geležtę pritvirtinkite laikiklyje
• Pjūklo geležtę įstatykite į viršutinį laikiklį
(13) ir įtempkite, naudodami pridėtą vidinį
šešiakampį raktą
• Kad įtemptumėte pjūklo geležtę, įtempimo
svertą (14) sukite į dešinę
6. Valdymas
6.1 Pastaba:
• Pjūklas medienos savaime nepjauna. Operatorius aktyvina pjovimą stumdamas medį
judančios pjūklo geležtės link.
• Dantys medį pjauna tik stūmokliui judant
žemyn.
• Medis pjūklo geležtės link turi būti stumiamas
iš lėto, nes pjūklo geležtės dantys labai maži.
• Visiems asmenims, kurie nori dirbti su pjūklu,
reikia tam tikrą laiką pasimokyti. Tuo metu,
žinoma, kai kurios geležtės sulūžta.
- 52 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 52
24.07.2018 14:00:52
LT
•
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių detalių užsakymas
Pjaunant storesnius medžius, svarbu, kad
pjūklo geležtė nebūtų sulenkta arba perkreipta. Tuomet pjūklo geležtė tarnaus ilgiau.
Pavojus!
Prieš pradėdami valyti, iš tinklo ištraukite kištuką.
6.2 Įjungiklis / išjungiklis (3 pav.)
• Norint įjungti, reikia paspausti žalią mygtuką.
• Norint išjungti, reikia paspausti raudoną
mygtuką.
• Dėmesio: įrenginys turi apsauginį jungiklį,
apsaugantį nuo pakartotinio įsijungimo
sumažėjus įtampai.
6.3 Eigos ciklų skaičiaus reguliatorius
(3 pav.)
Atsižvelgdami į pjaustomą medžiagą, eigos ciklų
skaičiaus reguliatoriumi galite nustatyti eigos ciklų
skaičių.
6.4 Vidinių pjūvių pjovimas
1. Skiriamasis šio siaurapjūklio požymis –
galima pjauti vidinius pjūvius plokštėje,
nepažeidžiant išorinės pusės arba plokštės
apimties.
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas. Dėmesio! Anglies šepetėlius gali keisti tik elektrikas.
Įspėjimas. Siekiant išvengti susižalojimų, jei
prietaisas netyčia įsijungtų: prieš nuimant
arba keičiant pjūklo geležtę, jungiklį visada
reikia nustatyti į nulinę padėtį ir ištraukti iš
lizdo kištuko šakutę.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
2. Kai ruošiatės plokštėje pjauti vidinius pjūvius:
nuimkite pjūklo geležtę, kaip aprašyta 5.2.2
punkte.
3. Pjaustomoje plokštėje išgręžkite skylę.
4. Plokštę su skyle padėkite ant pjovimo stalo
virš prieigos skylės.
5. Pjūklo geležtę įkiškite per skylę į plokštę ir
nustatykite geležtės įtempimą.
6. Baigę pjauti vidų, nuimkite pjūklo geležtę nuo
laikiklio (kaip aprašyta 5.2.2 punkte) ir nuimkite plokštę nuo stalo.
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
8.1 Valymas
• Ant apsauginių įtaisų, vėdinimo angose
ir variklio korpusuose negali būti dulkių
ir nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria
šluoste arba nupūskite dulkes žemo slėgio
suspausto oro srove.
• Rekomenduojame prietaisą valyti iš karto po
kiekvieno naudojimo.
• Prietaisą valykite paprasta drėgna šluoste su
trupučiu skystojo muilo. Nevalykite valikliais
ar tirpikliais, nes kyla pavojus, kad jie pažeis
prietaiso plastikines dalis. Atidžiai stebėkite,
kad į prietaiso vidų nepatektų vandens.
8.4 Atsarginių detalių užsakymas:
Užsakant atsargines detales reikia nurodyti šiuos
duomenis:
• prietaiso tipą,
• prietaiso prekinį numerį,
• prietaiso identifikacinį numerį ir
• reikiamos atsarginės detalės numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
interneto svetainėje www.isc-gmbh.info
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Prietaisas yra įpakuotas, kad nebūtų sugadintas
transportuojant. Ši pakuotė – žaliavinė medžiaga,
tinkama naudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai sudaryti iš įvairių medžiagų,
pvz., metalo ir plastiko. Sugedusias konstrukcines
detales atiduokite utilizuoti kaip specialiąsias
atliekas. Teiraukitės specialioje parduotuvėje ar
komunaliniame ūkyje!
- 53 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 53
24.07.2018 14:00:52
LT
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
- 54 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 54
24.07.2018 14:00:52
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 55 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 55
24.07.2018 14:00:52
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Stalo įdėklas
Naudojamos medžiagos / dalys*
Pjūklo geležtė
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 56 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 56
24.07.2018 14:00:52
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 57 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 57
24.07.2018 14:00:52
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Dekupiersäge TC-SS 405 E (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 62841-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 26.06.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 15
Art.-No.: 43.090.40
I.-No.: 11036
Subject to change without notice
Dong/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR013941
Documents registrar: Kurz Alex
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 58 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 58
24.07.2018 14:00:52
- 59 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 59
24.07.2018 14:00:53
- 60 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 60
24.07.2018 14:00:53
- 61 -
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 61
24.07.2018 14:00:53
EH 07/2018 (02)
Anl_TC_SS_405_E_SPK3.indb 62
24.07.2018 14:00:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising