EINHELL | TC-AG 115 | manual | EINHELL TC-AG 115 Angle Grinder Brugermanual

EINHELL TC-AG 115 Angle Grinder Brugermanual
TC-AG 115
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Vinkelsliber
S
Original-bruksanvisning
Vinkelslip
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Kulmahiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Угловая шлифовальная машинка
EE
Originaalkasutusjuhend
Nurklihvija
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Leņķa slīpmašīna
LT
Originali naudojimo instrukcija
Kampinis šlifuoklis
3
Art.-Nr.: 44.306.18
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11025
20.05.2019 14:54:23
1
1
2
4
5
3
2
3
B
a
4
A
3
-2-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 2
20.05.2019 14:54:31
4
5
5
2.
a
2
1.
6
7
1
a
4
a
b
c
b
8
9
a
a
b
b
-3-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 3
20.05.2019 14:54:32
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Denne beskyttelsesskærm er beregnet til slibning.
Denne beskyttelsesskærm er egnet til overskæring og slibning. (Følger ikke med)
-4-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 4
20.05.2019 14:54:33
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
1. Sikkerhedsanvisninger
Vinkelsliber
Hjælpegreb
Nøgle til flangemøtrik
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Vinkelsliberen er beregnet til slibning af metal og
sten med anvendelse af passende slibeskive og
passende beskyttelsesanordning.
Advarsel! Vinkelsliberen må kun anvendes til
overskæring af metal og sten, når beskyttelsesanordningen, som fås som tilbehør, er monteret.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Spindellås
2. Tænd/Sluk-knap
3. Hjælpegreb
4. Beskyttelsesanordning
5. Nøgle til flangemøtrik
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
-5-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 5
20.05.2019 14:54:33
DK/N
4. Tekniske data
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
Netspænding: ............................... 230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt: ......................................... 500 W
Omdrejningstal, ubelastet: ...............12.000 min-1
Maks. skive-Ø: ........................................ 115 mm
Slibeskive: ................................. 115 x 22 x 6 mm
Skæreskive: .............................. 115 x 22 x 3 mm
Gevind på holdespindel: .............................. M14
Kapslingsklasse: ..........................................II / 쓑
Vægt: ..........................................................1,5 kg
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
5. Inden ibrugtagning
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA ................................. 82 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................... 93 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Overfladeslibning
Svingningsemissionstal ahAG = 4,81 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Supplerende information om el-værktøj
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
5.1 Montering af hjælpegreb (fig. 2)
• Vinkelsliberen må ikke benyttes uden hjælpegreb (3).
• Hjælpegrebet kan skrues i i de 2 positioner
(A, B).
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Maskinside
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Beregnet for
Venstre (pos. A )
Højrehåndede
Højre (pos. B)
Venstrehåndede
-6-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 6
20.05.2019 14:54:34
DK/N
5.2 Indstilling af beskyttelsesanordning (fig.
3)
Advarsel!
• Sluk maskinen. Træk stikket ud af stikkontakten!
• Indstil beskyttelsesanordningen (4), som
beskytter dine hænder, således, at slibematerialet føres væk fra kroppen.
• Beskyttelsesanordningens (4) position kan
tilpasses de aktuelle arbejdsbetingelser: Løsn
skruen (a), og drej afdækningen (4) i den
ønskede position.
• Sørg for, at beskyttelsesanordningen (4) afdækker tandhjulshuset korrekt.
• Spænd skruen (a) igen.
• Kontroller, at beskyttelsesanordningen (4)
sidder fast.
6.2 Skift af slibeskiver (fig. 5)
Til skift af slibeskiver skal du bruge den medfølgende gaffelnøgle (5).
Advarsel!
Træk netstikket ud.
• Simpelt skiveskift via spindelstop.
• Tryk spindlen ned og lad slibeskiven gå i
indgreb.
• Flangemøtrikken løsnes med fronthuljernet.
(fig. 5)
• Slibe- eller brydeskiven skiftes og flangemøtrikken fæstnes med fronthuljernet.
Bemærk!
Spindlen må kun trykkes ned, når motoren
og slibehjulet står stille.
Spindelstoppet skal forblive nedtrykket mens
slibeskiven skiftes.
Beskyttelsesanordningen skal sidde godt
fast.
Ved slibe- og brydeskiver indtil ca. 3 mm tykkelse
skrues flangemøtrikken på med plansiden til slibe- eller skæreskiven.
Brug ikke vinkelsliberen uden beskyttelsesanordning.
5.3 PRØVEKØRSEL AF NY SLIBESKIVE
Lad vinkelsliberen løbe i tomgang med monteret
slibe- eller skæreskive i mindst 1 minut. Vibrerende skiver skal skiftes med det samme igen.
6.3 Placering af flangen ved brug af slibeskiver og skæreskiver (Fig. 6-9)
• Placering af flangen ved brug af forkrøppet
eller lige slibeskive (Fig. 7)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
• Placering af flangen ved brug af forkrøppet
slibeskive (Fig. 8)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
• Placering af flangen ved brug af lige slibeskive (Fig. 9)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
6. Betjening
6.1 Afbryder (fig. 4)
Til at forebygge ulykker er vinkelsliberen forsynet
med en sikkerhedsafbryder. For at tænde skubbes skydeknappen (a) til højre, samtidig med at
tænd/sluk-knappen (2) skubbes frem og trykkes
ned. Tryk knappen (2) ned bagtil for at slukke
vinkelsliberen. Knappen (2) springer tilbage i udgangsstilling.
6.4 MOTOR
Motoren skal luftes godt i løbet af arbejdstiden,
derfor skal ventileringsåbningerne altid holdes
rene.
Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
Afbrydes netspændingen, mens kontakten står i
on-position, går el-værktøjet ikke i gang, når netspændingen vender tilbage. Skal el-værktøjet gå i
gang igen, slukkes og tændes kontakten igen.
Vent, indtil maskinen har nået sit maksi-
male omdrejningstal. Herefter kan du sætte
vinkelsliberen hen på arbejdsemnet og starte
bearbejdningen.
-7-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 7
20.05.2019 14:54:34
DK/N
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
6.5 SLIBESKIVER
• Slibe- eller skæreskiven må aldrig være større
end den angivne diameter.
• Før slibe- eller skæreskiven anvendes, skal
dens angive omdrejningstal kontrolleres.
• Slibe- eller skæreskivens omdrejningstal skal
være højere end vinkelsliberens tomgangsomdrejningstal.
• Brug kun slibe- og skæreskiver, der er godkendt til et maksimalt omdrejningstal på
12.000 min-1 og til en omfangshastighed på
80 m/sek.
• Ved brug af diamant-skæreskiver skal du
være opmærksom på korrekt omdrejningsretning. Retningspilen på diamant-skæreskiven
skal svare til retningspilen på maskinen.
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
Vær opmærksom på korrekt opbevaring og
transport; det gælder navnlig for slibeskiverne.
Slibeskiverne må ikke udsættes for stødpåvirkninger, slag eller skarpe kanter (f.eks. ved
transport eller opbevaring i værktøjskasse). Dette
ville kunne føre til skader på slibeskiverne, f.eks.
afsplintninger og revner, hvilket vil være til fare for
brugeren.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Advarsel!
6.6 ARBEJDSHENVISNINGER
6.6.1 Skrubslibning
Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til
slibning (følger med i pakken).
Ved skrubslibning opnåes det bedste resultat,
når slibeskiven holdes i en vinkel på 30° til 40° på
slibefladen og bevæges regelmæssigt frem og
tilbage over arbejdsemnet.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
6.6.2 Skæreslibning
Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
skæring (fås som tilbehør, se 8.4).
Ved skærearbejder må vinkelsliberen ikke gå
skråt ind i snitfladen. Skæreskiven skal have en
ren snitkant.
Til brydning af hård sten er en diamantslibeskive
bedst.
Asbestholdige materialer må ikke bear-
bejdes!
Brug aldrig skæreskiver til skrubslibnin
-8-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 8
20.05.2019 14:54:34
DK/N
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Beskyttelsesafdækning til skæring (varenr.:
44.500.08)
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-9-
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 9
20.05.2019 14:54:34
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 10 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 10
20.05.2019 14:54:34
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Skære-, slibeskriver
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 11 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 11
20.05.2019 14:54:34
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 12 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 12
20.05.2019 14:54:34
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Detta skydd är lämpligt för slipning.
Detta skydd är lämpligt för kapning och slipning (medföljer ej).
- 13 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 13
20.05.2019 14:54:34
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
•
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
Vinkelslip
Stödhandtag
Flänsmutternyckel
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Vinkelslipen är avsedd för slipning av metall och
sten med hjälp av en lämplig slipskiva och ett
lämpligt skydd.
Varning! Vinkelslipen får endast användas till
kapning av metall och sten om skyddet, som är
tillgängligt som tillbehör, har monterats.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Spindelspärr
2. Strömbrytare
3. Stödhandtag
4. Skydd
5. Flänsmutternyckel
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
- 14 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 14
20.05.2019 14:54:35
S
4. Tekniska data
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
Nätspänning ................................. 230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt ........................................ 500 W
Tomgångs-varvtal ............................12.000 min-1
Max. skivdiameter .................................. 115 mm
Slipskiva: ................................... 115 x 22 x 6 mm
Kapskiva: .................................. 115 x 22 x 3 mm
Gänga på fäste ............................................ M14
Skyddsklass .................................................II / 쓑
Vikt .............................................................1,5 kg
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå LpA ................................. 82 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA .................................. 93 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Ytslipning
Vibrationsemissionsvärde ahAG = 4,81 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
5.1 Montera stödhandtaget (bild 2)
• Vinkelslipen får inte användas om stödhandtaget (3) saknas.
• Stödhandtaget kan skruvas in i ett av 2 lägen
(A, B).
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Verktygets sida
Lämpligt för
Vänster (pos. A / se
bild)
Högerhänt användare
Höger (pos. B)
Vänsterhänt användare
- 15 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 15
20.05.2019 14:54:35
S
5.2 Ställa in skyddet (bild 3)
• Slå ifrån maskinen. Dra ut stickkontakten.
• Ställ in skyddet (4) för att skydda dina händer
så att avslipat material flyger ut bort från din
kropp.
• Skyddets (4) placering kan anpassas till aktuella arbetsvillkor: Lossa på skruven (a) och
vrid runt skyddet (4) till avsett läge.
• Se till att skyddet (4) täcker över kuggväxeln i
tillräcklig mån.
• Dra åt skruven (a) hårt igen.
• Kontrollera att skyddet (4) sitter fast.
Kontrollera att skyddsanordningen sitter
fast.
Dra ut nätkontakten!
• Enkelt skivbyte genom spindelfstlåsning.
• Tryck på spindelfastlåsningen så att slipskivan hålls kvar.
• Öppna flänsmuttern med en stjärnhålnyckel .
(bild 5)
• Byt slip- eller avskiljningsskiva och dra åt
flänsmuttern med stjärnhålnyckeln.
Observera:
Spindelfastlåsningen får bara tryckas ned då
motorn och slipspindeln är avstängda.
Spindelfastlåsningen ska vara nedtryckt under skivbytet!
Använd inte vinkelslipen om skyddet saknas.
5.3 PROVKÖRNING AV NYA SLIPSKIVOR
Vinkelslipmaskinen med den monterade slip- eller
avskiljningsskivan ska gå på tomgång i minst 1
minut. Vibrerande skivor ska bytas ut omedelbart.
6. Använda
6.1 Strömbrytare (bild 4)
För att undvika olyckor är vinkelslipen utrustad
med en säkerhetsbrytare. Skjut brytaren (a) åt höger och skjut samtidigt fram och tryck ned strömbrytaren (2) för att slå på vinkelslipen. Tryck ned
strömbrytaren (2) för att slå ifrån vinkelslipen.
Brytaren (2) hoppar då tillbaka till utgångsläget.
6.5 SLIPSKIVOR
Slip- eller avskiljningsskivan får aldrig vara
större än den föreskrevna diametern.
• Kontrollera före skivorna tas i bruk vilka varvtal som angetts.
• Slip- eller avkiljningsskivans varvtal måste
vara högre än varvtalet då vinkelslipmaskinen
går på tomgång.
• Använd endast slip- och avskiljningsskivor
som är tillåtna för ett maximalt varvtal på
12.000 min-1 och för en omfångshastighet på
80 m/sek.
• Kontrollera rotationsriktningen om du vill
använda diamantskivor. Pilen för
rotationsriktningen på diamantskivan måste
stämma överens med pilen på maskinen.
•
Vänta tills maskinen har nått sitt maximala
6.2 Byta ut slipskivor (bild 5)
För att kunna byta ut slipskivor behöver du den
bifogade spärrnyckeln (5).
6.3 Flänsernas ordning vid användning av
slipskivor och avskiljningsskivor (bild 6-9)
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en krökt eller rak slipskiva (bild 7)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en krökt avskiljnngsskivor (bild 8)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en rak avskiljnngsskiva (bild 9)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
6.4 MOTOR
Motorn måste vara väl ventilerad under arbetet.
Av den anledningen ska ventilationsöppningarna
alltid vara väl rengjorda.
Återstartsskydd
Om nätspänningen bryts medan strömbrytaren
står i läge „TILL“, kommer verktyget inte att starta
när strömmen återkommer. För att verktyget ska
kunna användas på nytt, slå först ifrån strömbrytaren och slå därefter på den igen.
varvtal. Därefter kan du sätta vinkelslipen
mot arbetsstycket och påbörja bearbetningen.
När det gäller slip- eller avskiljningsskivor som är
upp till ca 3 mm tjocka ska flänsmuttern skruvas
på med plansidan åt slip- eller avskiljningsskivan.
- 16 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 16
20.05.2019 14:54:35
S
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Det är särskilt viktigt att slipverktyg förvaras och
transporteras på bästa möjliga sätt. Utsätt aldrig
slipverktygen för stötar, slag eller vassa kanter
(t ex om de transporteras eller förvaras i en
verktygslåda). Detta kan annars leda till att slipverktygen skadas, t ex sprickbildning, vilket kan
innebära att användaren utsätts för faror.
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
Varning!
6.6 ARBETSANVISNINGAR
6.6.1 Grovslipning
Obs! Använd skyddsanordningen för slipning
(medföljer). Bäst resultat vid grovslipning får ni
om ni placerar slipskivan i en vinkel på 30 till 40
grader till slipytan och för den jämnt fram och tilbaka över arbetsdetaljer.
6.6.2 Avskiljningsslipning
Obs! Använd skyddsanordningen för kapning
(finns som tillbehör, se 8.4).
Vid avskiljningsarbeten får vinkelslipmaskinen
inte förskjutas i snittytan. Avskiljningsskivan måste göra en ren snittkant. För att avkilja hård sten är
det bäst att använda en diamantavskiljningsskiva.
Material som innehåller asbest får ej
bearbetas!
Använd aldrig avskiljningsskivor till
grovslipning.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Skydd som används vid kapning (art.-nr.:
44.500.08)
- 17 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 17
20.05.2019 14:54:35
S
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 18 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 18
20.05.2019 14:54:35
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 19 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 19
20.05.2019 14:54:35
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Kap-, slipskivor
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 20 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 20
20.05.2019 14:54:35
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 21 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 21
20.05.2019 14:54:35
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Tämä suojus soveltuu käytettäväksi hiomisessa.
Tämä suojapeite soveltuu käytettäväksi katkaisussa ja hiomisessa. (ei kuulu toimitukseen)
- 22 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 22
20.05.2019 14:54:35
FIN
•
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Spindellås
2. Tænd/Sluk-knap
3. Hjælpegreb
4. Beskyttelsesanordning
5. Nøgle til flangemøtrik
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Kulmahiomakone
Tukikahva
Laipanmutterin avain
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Kulmahiomakone on tarkoitettu metallin ja kiven
hiomiseen käyttäen tarkoituksenmukaista hiomalaikkaa ja tarvittavia suojavarusteita.
Vaara! Kulmahiomakonetta saa käyttää metallin
ja kiven katkaisuun vain kun siihen on asennettu
lisävarusteena saatava suojalaite.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- 23 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 23
20.05.2019 14:54:36
FIN
4. Tekniset tiedot
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Verkkojännite: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Virranotto: ........................................... 500 wattia
Joutokäyntikierrosluku: .................... 12 000 min-1
Laikan ø kork.: ........................................ 115 mm
Hiomalaikka: ............................. 115 x 22 x 6 mm
Katkaisulaikka: .......................... 115 x 22 x 3 mm
Istukan karan kierteet: .................................. M14
Suojaluokka: ................................................II / 쓑
Paino: .........................................................1,5 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA ............................. 82 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................... 93 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
5. Ennen käyttöönottoa
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Pintojen hiominen:
Tärinänpäästöarvo ahAG = 4,81 m/s2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s2
Lisätietoja sähkötyökaluista
5.1 Tukikahvan asennus (kuva 2)
• Kulmahiomakonetta ei saa käyttää ilman tukikahvaa (3).
• Tukikahva voidaan ruuvata kiinni 2 asentoon
(A, B).
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Laitteen puoli
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Sopii
vasen (asento)
oikeakätisille
oikea (asento B)
vasenkätisille
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
- 24 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 24
20.05.2019 14:54:36
FIN
5.2 Suojalaitteen säätö (kuva 3)
Varoitus!
• Sammuta laite. Irroita verkkopistoke!
• Asenna suojalaite (4) käsiesi suojaksi niin,
että hiottava tavara viedään vartalostasi
poispäin.
• Suojalaitteen (4) paikka voidaan sovittaa
kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin: Löysennä ruuvia (a) ja käännä sitten suojus (4) haluttuun
asemaan
• Huolehdi siitä, että suojalaite (4) peittää hammaspyörän kotelon oikein.
• Kiristä ruuvi (a) jälleen tiukkaan.
• Varmista, että suojalaite (4) on lujasti paikallaan.
Huolehdi siitä, että suojavaruste on tukevasti paikallaan.
Älä käytä kulmahiomakonetta ilman suojalaitetta.
5.3 UUSIEN HIOMALAIKKOJEN KOEKÄYTTÖ
Kun hioma- tai katkaisulaikka on kiinnitetty kulmahiomakoneeseen, koneen annetaan käydä vähintään minuutin ajan joutokäyntiä. Tärisevät laikat
on heti vaihdettava.
6. Käyttö
6.1 Katkaisin (kuva 4)
Kulmahiomakone on varustettu turvakatkaisimella tapaturmien välttämiseksi. Käynnistä laite
työntämällä luisti (a) oikealle ja samanaikaisesti
työntämällä päälle-pois-katkaisin (2) eteenpäin ja
painamalla se alas. Sammuta kulmahiomakone
painamalla painike (2) taakse alas. Painike (2)
ponnahtaa takaisin alkuasemaan.
Uudelleenkäynnistysesto
Kun verkkovirta katkeaa katkaisimen ollessa lukittuna päälle-asentoon, niin sähkötyökalu ei käynnisty verkkovirran jälleen kytkeytyessä. Laitteen
käyttämisen jatkamiseksi kytke katkaisin pois
päältä ja uudelleen päälle.
6.2. Hiomalaikan vaihto (kuvat 5)
Til skift af slibeskiver skal du bruge den medfølgende gaffelnøgle (5).
Varoitus!
Irrota virtapistoke!
• Laikanvaihto käy helposti karanlukituksen
avulla.
• Karanlukitusta painetaan ja hiomalaikan annetaan lukittua paikalleen.
• Laippamutteri avataan laippamutteriavaimella. (kuva 5)
• Hioma- tai katkaisulaikka vaihdetaan ja laippamutteri kiristetään laippamutteriavaimella.
Huomio:
Karanlukitusta saa painaa vain silloin, kun
moottori ja kara eivät ole käynnissä!
Karanlukitus on pidettävä alaspainettuna laikanvaihdon aikana!
Kun hioma- tai katkaisulaikat ovat korkeintaan n.
3 mm paksuisia, laippamutteri on avattava sileä
puoli laikkaa kohti.
6.3 Laippojen sijoitus käytettäessä hiomalaikkoja ja katkaisulaikkoja (kuva 6-9)
• Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä
varustettua tai suoraa hiomalaikkaa (kuva 7)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
• Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä
varustettua katkaisulaikkaa (kuva 8)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
• Laippojen sijoitus käytettäessä suoraa katkaisulaikkaa (kuva 9)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
6.4 MOOTTORI
Moottorin tuuletuksen tulee olla hyvä työn aikana,
ja sen vuoksi tuuletusaukot on aina pidettävä
puhtaina.
Odota, kunnes kone on saavuttanut su-
urimman kierroslukunsa. Sen jälkeen voit
asettaa kulmahiomakoneen työstökappaleeseen ja aloittaa sen työstämisen.
- 25 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 25
20.05.2019 14:54:36
FIN
6.5 HIOMALAIKAT
• Hioma- tai katkaisulaikka ei saa koskaan olla
ohjeenmukaista halkaisijaa suuurempi.
• Tarkastakaa laikan käyntinopeus ennen laikan kiinnitystä.
• Hioma- tai katkaisulaikan suurimman kierrosluvun täytyy olla suurempi kuin kulmahiomakoneen joutokäyntikierrosluvun.
• Käyttäkää ainoastaan sellaisia hioma- ja
katkaisulaikkoja, jotka ovat sallittuja 12.000
min-1 maksimikäyntinopeudelle ja 80 m/s
kehänopeudelle.
• Huolehdi siitä, että timanttikatkaisulaikkojen
kiertosuunta on oikea. Timanttikatkaisulaikan
kiertosuuntanuolen tulee osoittaa samaan
suuntaan kuin laitteessa oleva kiertosuuntanuoli.
Huolehdi erityisesti hiomavälineiden oikeasta
säilytyksestä ja kuljetuksesta. Älä altista hiomavälineitä koskaan töytäisyille, iskuille tai teräville
reunoille (esim. kun kuljetat tai säilytät niitä
työkalulaatikossa). Tästä saattaa aiheutua hiomavälineiden vahingoittuminen, esim. halkeamien
syntyminen ja tästä käyttäjälle aiheutuva vaara.
Varoitus!
6.6 TYÖTÄ KOSKEVIA OHJEITA
6.6.1 Pinnan hionta
Huomio! Käytä hiomiseen tarkoitettua
suojavarustetta (kuuluu toimitukseen).
Pinnan hionta onnistuu parhaiten, kun hiomalaikka asetetaan 30 - 40 asteen kulmaan hiomapintaan nähden ja liikutetaan tasaisesti edestakaisin
hiottavan kappaleen yli.
6.6.2 Katkaisuhionta
Huomio! Käytä katkaisuun tarkoitettua
suojavarustetta (saatavana lisävarusteena, katso kohtaa 8.4).
Katkaisutöissä hiomakonetta ei saa kääntää niin,
että laikan leikkuutaso muuttuu. Katkaisulaikan
leikkuusärmän tulee olla puhdas. Kovien kivimateriaalien katkaisuun on parasta käyttää timanttilaikkaa.
Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa
käsitellä!
Älkää koskaan käyttäkö katkaisulaikkoja
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
Suojapeite katkaisua varten (tuotenro: 44.500.08)
pinnan hiontaan.
- 26 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 26
20.05.2019 14:54:36
FIN
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 27 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 27
20.05.2019 14:54:36
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 28 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 28
20.05.2019 14:54:36
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Katkaisu-, hiomalaikat
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 29 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 29
20.05.2019 14:54:36
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 30 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 30
20.05.2019 14:54:36
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
Эта защитная крышка может быть использована при шлифовании.
Эта защитная крышка может быть использована для резки и
шлифования. (Не входит в комплект)
- 31 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 31
20.05.2019 14:54:36
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
угловая шлифовальная машина
Дополнительная рукоятка
Ключ для гайки с фланцем
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)
1. Шпиндельное фиксирующее устройство
2. Переключатель включить-выключить
3. Дополнительная рукоятка
4. Защитное приспособление
5. Ключ для гайки с фланцем
- 32 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 32
20.05.2019 14:54:37
RUS
3. Использование в соответствии
с предназначением
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Угловая шлифовальная машинка
предназначена
для шлифования предметов из металла и
камня с использованием соответствующего
шлифовального круга и соответствующего
защитного приспособления.
Предупреждение! Для резки деталей из
металла и камня разрешается использовать
угловую шлифовальную машинку только с
установленным защитным оборудованием,
которое можно приобрести дополнительно в
качестве принадлежностей.
Уровень давления шума LpA ................ 82 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA ............. 93 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
4. Технические данные
Напряжение сети: ........................230 в ~ 50 Гц
Мощность: ............................................... 500 Вт
Скорость вращения холостого хода:
......................................................... 12 000 мин-1
Шлифовальный круг: ................115 x 22 x 6 мм
Отрезной диск: ..........................115 x 22 x 3 мм
Максим. диаметр диска: ........................115 мм
Резьба приемного шпинделя: .................... M14
Класс защиты: ............................................II / 쓑
Вес: ............................................................ 1,5 кг
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Шлифование поверхности
Значение эмиссии вибрации ahAG = 4,81 м/с2
Погрешность K = 1,5 м/с²
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
- 33 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 33
20.05.2019 14:54:37
RUS
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки
прежде, чем осуществлять настройки
устройства.
5.1 Монтаж дополнительной рукоятки
(рисунок 2)
• Запрещено использовать угловую
шлифовальную машинку без
дополнительной рукоятки (3).
• Дополнительная рукоятка может быть
привинчена в 2 положениях (A, B).
Сторона
устройства
5.2 Установка защитных приспособлений
(рисунок 3)
Предупреждение!
• Выключите устройство. Выньте штекер из
розетки электросети!
• Установите защитное приспособление
(4) для защиты ваших рук таким образом,
чтобы отходы шлифования направлялись
в сторону от тела.
• Расположение защитного приспособления
(4) может быть подогнано под
соответствующие рабочие условия:
ослабьте винт (a) и поверните кожух (4) в
нужное положение..
• Следите за тем, чтобы защитное
приспособление (4) закрывало корпус с
шестеренками надлежащим образом.
• Вновь затяните крепко винт (a).
• Убедитесь, что защитное приспособление
(4) закреплено.
Обеспечьте прочное крепление
защитных приспособлений.
Запрещено использовать угловую
шлифовальную машинку без защитных
приспособлений.
5.3 ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
После установки шлифовального или
режущего круга следует запустить угловую
шлифовальную машину и оставить работать
на холостом ходу примерно на одну минуту.
Работающие с вибрацией круги следует
немедленно заменить.
Используется для
слева (поз. A.)
правшей
справа (поз. B)
левшей
- 34 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 34
20.05.2019 14:54:37
RUS
6. Обращение с устройством
6.1 Переключатель (рисунок 4)
Угловая шлифовальная машинка оснащена
блокирующим предохранительным
выключателем для предупреждения травм.
Для включения передвиньте ползунок
(a) вправо, сдвиньте одновременно
переключатель включено-выключено (2)
вперед и нажмите. Для выключения уголковой
шлифовальной машинки нажмите на кнопку
(2) сзади. Кнопка (2) отпрыгнет назад в
исходное положение.
Защита от повторного пуска
Если при перебое с напряжением
выключатель зафиксирован в положении
«Включено», электрический инструмент
не будет работать и после восстановления
напряжения. Чтобы он снова начал работать,
переведите выключатель в положение
«Выключено», а затем – снова в положение
«Включено».
Дождитесь до тех пор, пока машинка не
достигнет ее наивысшей скорости
вращения. После этого Вы можете
приложить угловую шлифовальную
машинку к обрабатываемой
детали и начать ее обработку.
6.2 Замена шлифовальных кругов
(рисунки 5)
Для замены шлифовальных кругов вам
понадобится приложенный к устройству ключ
для гайки с торцовыми отверстиями (5).
Предупреждение!
Отсоединить электрический шнур от сети!
• Простая замена путем блокировки
шпинделя.
• Нажав стопорную кнопку, шлифовальный
круг блокируется.
• С помощью ключа для гаек с торцовыми
отверстиями открутить фланцевую гайку.
(рисунок 5)
• Заменить щлифовальный или режущий
круг и ключом вновь затянуть гайку.
Указание!
Стопорную кнопку разрешается нажимать
только при остановленном
электродвигателе и шпинделе! Во время
замены круга стопорная кнопка должна
быть нажатой!
При установке шлифовальных или режущих
кругов толщиной до 3 мм гайку следует
ставить плоской стороной к кругу.
6.3 Схема расположения фланцев при
эксплуатации шлифовальных и
режущих кругов (рис. 6-9)
• Схема расположения фланцев при
эксплуатации изогнутых или прямых
шлифовальных кругов (рис. 7)
a) Зажимный фланец
b) Фланцевая гайка
• Схема расположения фланцев при
эксплуатации изогнутого режущего круга
(рис. 8)
a) Зажимный фланец
b) Фланцевая гайка
• Схема расположения фланцев при
эксплуатации прямого режущего круга
(рис. 9)
a) Зажимный фланец
b) Фланцевая гайка
6.4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Во время работы шлифовальной машины
должна быть обеспечена достаточная
вентилиция электродвигателя. Поэтому
вентиляционные щели должны быть в чистом
состоянии.
6.5 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
• Не допускается использование
шлифовальных или режущих кругов
больше предписанного диаметра.
• Перед началом эксплуатации следует
проверять указанное число оборотов
шлифовального или режущего круга.
• Максимальное число оборотов
шлифовального круга или отрезного диска
должно быть больше числа оборотов
холостого хода угловой шлифовальной
машинки.
• Для эксплуатации допускаются
шлифовальные и режущие круги, которые
предусмотрены для максимальной
скорости вращения равной 12000 мин-1 и
окружной скорости - 80 м/сек.
- 35 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 35
20.05.2019 14:54:37
RUS
•
•
Внимательно следите при использовании
алмазного отрезного диска за
направлением
вращения. Стрелка направления
вращения на алмазном отрезном диске
должна совпадать с нанесенной на
устройстве стрелкой направления
вращения.
Очень важно обеспечить особо
благоприятные условия хранения и
транспортировки абразивного изделия.
Запрещено подвергать абразивное изделие
толчкам, ударам или воздействию острых
кромок (например, при транспортировке или
хранении в инструментальном ящике). Это
может привести к повреждениям абразивного
изделия, таким как, например появление
трещин, что представляет собой опасность
для пользователя.
Предупреждение!
6.6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.6.1 Черновое шлифование
Внимание! Используйте при
шлифовании защитное приспособление
(входят в комплект). Наилучшее качество
при черновое шлифовании достигается при
установке шлифовального круга
под углом от 30° до 40° и плавном ведении,
туда-сюда, инструмента по обрабатываемому
предмету.
6.6.2 Режущие круги
Внимание! Используйте при резке
защитное приспособление (можно
приобрести дополнительно в качестве
принадлежностей, смотрите раздел 8.4).
При резке держите угловую шлифовальную
машину под прямым углом. Кромка реза
должная быть чистой.
Для резки камня рекомендуется применение
алмазных режущих кругов.
Запрещается обработка материалов
содержащих асбест!
Не допускается применение режущих
кругов для обдирочного шлифования.
7. Замена кабеля питания
электросети
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
8.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
8.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
- 36 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 36
20.05.2019 14:54:37
RUS
8.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
Защитная крышка для резки (№ арт.:
44.500.08)
9. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
- 37 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 37
20.05.2019 14:54:37
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 38 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 38
20.05.2019 14:54:37
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*
Отрезные диски, шлифовальные круги
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 39 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 39
20.05.2019 14:54:37
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 40 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 40
20.05.2019 14:54:37
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
See kaitsekate on mõeldud lihvimistöödeks.
See kaitsekate on mõeldud lõikamis- ja lihvimistöödeks. (Ei ole kaasas)
- 41 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 41
20.05.2019 14:54:37
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Spindli lukusti
2. Toitelüliti
3. Lisakäepide
4. Kaitseseadis
5. Äärikumutri võti
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
•
•
Nurklihvija
Lisakäepide
Äärikumutri võti
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Nurklihvija on mõeldud metallide ja kivimite lihvimistöödeks vastava lihvketta ja kaitseseadise abil.
Hoiatus! Nurklihvijat tohib kasutada metalli ja
kivimite lõikamiseks ainult siis, kui on paigaldatud
lisaseadmena saadaolev kaitseseadis.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
- 42 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 42
20.05.2019 14:54:38
EE
•
•
•
•
•
•
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge: .................................... 230 V 50 Hz
Võimsustarve: ........................................... 500 W
Koormuseta pöörlemissagedus: ....... 12 000 min-1
Ketta maksimaalne läbimõõt: ................. 115 mm
Lihvketas: .................................. 115 x 22 x 6 mm
Lõikeketas: ................................ 115 x 22 x 3 mm
Kinnitusspindli keere: ................................... M14
Kaitseklass: ................................................... II/쓑
Kaal: ...........................................................1,5 kg
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.
Helirõhu tase LpA .................................... 82 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA ......................................... 93 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Lihvimine
Vibratsiooni emissiooniväärtus ahAG = 4,81 m/s2
Värisemine K = 1,5 m/s2
Täiendav informatsioon elektritööriistade
kohta
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
Ärge koormake seadet üle.
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
5. Enne kasutuselevõttu
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.
5.1 Lisakäepideme paigaldamine (joonis 2)
• Nurklihvijat ei tohi ilma lisakäepidemeta (3)
kasutada.
• Lisakäepideme saab kinni keerata 2 asendis
(A, B).
Seadme pool
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Sobib
Vasakul (asend A)
Paremakäelistele
Paremal (asend B)
Vasakukäelistele
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- 43 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 43
20.05.2019 14:54:38
EE
5.2 Kaitseseadise reguleerimine (joonis 3)
Hoiatus!
• Lülitage seade välja. Tõmmake võrgupistik
pistikupesast välja!
• Reguleerige kaitseseadis (4) oma käte kaitsmiseks nii, et lihvitav materjal juhitaks kehast
eemale.
• Kaitseseadise (4) asendit saab kohandada
vastavalt töötingimustele. Vabastage pisut
kinnitushooba (a) ja keerake kate (4) soovitud
asendisse.
• Jälgige, et kaitseseadis (4) kataks hammasratta korpuse korralikult.
• Keerake kruvi (a) uuesti kinni.
• Kontrollige, kas kaitseseadis (4) on korralikult
kinni.
Hoiatus!
Tõmmake pistik pistikupesast välja!
• Lihtne kettavahetus spindlilukusti abil.
• Vajutage spindlilukustit ja laske lihvkettal
fikseeruda.
• Avage äärikumutter otsvõtmega. (vt joonist 5)
• Vahetage lihv- või lõikeketas ja keerake äärikumutter otsvõtmega kinni.
Märkus!
Vajutage spindlilukustust ainult siis, kui mootor ja lihvspindel ei tööta! Spindlilukustus
peab jääma kettavahetuse ajal allavajutatuks!
Kuni 3 mm paksusega lihv- või lõikeketta korral
keerake äärikumutter kinni esiküljega lihv- või
lõikeketta poole.
Jälgige alati, et kaitseseadis oleks korralikult kinnitatud.
Ärge kasutage nurklihvijat ilma kaitseseadiseta.
5.3 Uue lihvketta proovikäitus
Laske paigaldatud lihv- või lõikekettaga nurklihvijal vähemalt 1 minut tühikäigul töötada. Vibreerivad kettad vahetage kohe välja.
6. Käitamine
6.1 Lüliti (joonis 4)
Nurklihvija on õnnetuste ärahoidmiseks varustatud turvalülitiga. Sisselülitamiseks lükake liuglüliti
(a) paremale poole ja samaaegselt lükake toitelülitit (2) ettepoole ning vajutage alla. Nurklihvija väljalülitamiseks vajutage nuppu (2) tagapool. Nupp
(2) liigub tagasi lähteasendisse.
Kaitse iseenesliku käivitumise vastu
Võrgupinge katkemisel, kui lüliti on lukustatud
asendis „sees“, ei tööta elektritööriist pärast võrgupinge taastamist. Et see uuesti tööle hakkaks,
tuleb lüliti välja ja uuesti sisse lülitada.
Oodake, kuni masin on saavutanud mak-
simaalse pöörlemissageduse. Seejärel võite
panna nurklihvija töödeldavale detailile ja
seda töödelda.
6.2. Lihvketta vahetamine (joonised 5)
Lihvketta vahetamiseks on vaja kaasasolevat
otsvõtit (5).
6.3 Ääriku kinnitamise järjestus lihvketaste ja
lõikeketaste kasutamisel (joonised 6– 9)
• Ääriku kinnitamise järjestus painutatud või
sirge lihvketta kasutamisel (joonis 7)
a) kinnitusäärik
b) äärikumutter
• Ääriku kinnitamise järjestus painutatud lõikeketta kasutamisel (joonis 8)
a) kinnitusäärik
b) äärikumutter
• Ääriku kinnitamise järjestus sirge lõikeketta
kasutamisel (joonis 9)
a) kinnitusäärik
b) äärikumutter
6.4 Mootor
Mootor peab töötamise ajal korralikult õhku saama, seepärast tuleb õhuavad alati puhtad hoida.
6.5 Lihvkettad
Lihv- või lõikeketas ei tohi kunagi ettenähtud
läbimõõdust suurem olla.
• Kontrollige enne lihv- või lõikeketaste kasutamist nende ettenähtud pöörlemissagedust.
• Lihv- või lõikeketta maksimaalne pöörlemissagedus peab olema suurem kui nurklihvija
tühikäigu pöörlemissagedus.
• Kasutage ainult lihv- ja lõikekettaid, mis on lubatud minimaalse pöörlemissageduse 12 000
min-1 ja ringkiiruse 80 m/s jaoks.
• Jälgige teemantlõikeketaste kasutamisel
pöörlemissuunda. Pöörlemissuunanool teemantlõikekettal peab kokku langema seadmel
asuva pöörlemissuunanoolega.
•
- 44 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 44
20.05.2019 14:54:38
EE
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Jälgige eriti käiakivide juures kvaliteetset ladustamist ja transporti. Ärge laske käiakive kunagi
tõugata, lüüa või teravatel servadel mõjutada (nt
tööriistakastis transportimise või ladustamise
korral). See võib käiakive kahjustada, nt tekitada
mõrasid, ja kujutada endast ohtu kasutajale.
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
Hoiatus!
6.6 Tööjuhised
6.6.1 Jämelihvimine
Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lihvi-
misel (sisaldub tarnekomplektis).
Parima tulemuse jämelihvimisel saavutate siis, kui
asetate lihvketta lihvitava pinna suhtes 30°-40°
nurga all ja liigutate seda töödeldava detaili kohal
ühtlaselt edasi-tagasi.
6.6.2 Lõikamine
Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lõikamisel (saadaval lisaseadmena , vt 8.4).
Lõikamisel ei tohi nurklihvija minna viltu lõigatavasse pinda. Lõikeketas peab jätma puhta
lõikeserva. Tugevate kivimite lõikamiseks on kõige
parem kasutada teemantlõikeketast.
Asbesti sisaldavaid materjale ei tohi töö-
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
delda!
Ärge kasutage lõikeketast mingil juhul
jämelihvimiseks.
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
Kaitseseadis lõikamistöödeks (art-nr: 44.500.08)
- 45 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 45
20.05.2019 14:54:38
EE
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
- 46 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 46
20.05.2019 14:54:38
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 47 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 47
20.05.2019 14:54:38
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Süsiharjad
Kulumaterjal / Kuluosad*
Lõike-, lihvkettad
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 48 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 48
20.05.2019 14:54:38
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 49 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 49
20.05.2019 14:54:38
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
Uzmanību! Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi,
kas rodas darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
Šis apsauginis denginys skirtas šlifavimui.
Šis apsauginis denginys skirtas atskyrimui ir šlifavimui. (Nėra tiekimo programoje)
- 50 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 50
20.05.2019 14:54:38
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
1. Drošības norādījumi
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1. attēls)
1. Vārpstas sprosttapa
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Papildu rokturis
4. Aizsargmehānisms
5. Atloka uzgriežņu atslēga
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
•
•
•
Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
•
•
•
•
•
Leņķa slīpmašīna
Papildu rokturis
Atloka uzgriežņu atslēga
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
3. Mērķim atbilstoša lietošana
Leņķa slīpmašīna ir paredzēta metālu un iežu
slīpēšanai, izmantojot atbilstošu slīpēšanas disku
un atbilstošu aizsargmehānismu.
Brīdinājums! Metālu un iežu griešanai leņķa
slīpmašīnu drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, ja
ir uzstādīts aizsargmehānisms, ko var iegādāties
kā piederumu.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos
mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši
priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs
neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.
- 51 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 51
20.05.2019 14:54:39
LV
4. Tehniskie rādītāji
Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas
būtu minimālas!
• Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā
kārtībā.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt
ierīces pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
• Strādājiet cimdos.
Tīkla spriegums: ............................ 230 V ~ 50 Hz
Jaudas patēriņš: ........................................ 500 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā: ............12000 min.-1
Maks. disku ø: ........................................ 115 mm
Slīpēšanas disks: ...................... 115 x 22 x 6 mm
Griešanas disks: ....................... 115 x 22 x 3 mm
Stiprinājuma vārpstas vītne: ......................... M14
Aizsardzības klase: ......................................II / 쓑
Svars: .........................................................1,5 kg
Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma
dēļ var rasties šādi riski:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un
roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā
arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.
Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.
5. Pirms lietošanas
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
Trokšņa spiediena līmenis LpA ................ 82 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA..................... 93 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Virsmu slīpēšana
Vibrāciju emisijas vērtība ahAG = 4,81 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta
atbilstoši standartizētai pārbaudes metodei un var
mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas
veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt
norādīto vērtību.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot
arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
Brīdinājums!
Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
5.1. Papildu roktura montāža (2. attēls)
Leņķa slīpmašīnu nedrīkst lietot bez papildu
roktura (3).
• Papildu rokturi ir iespējams ieskrūvēt 2
pozīcijās (A, B).
•
Ierīces puse
Piemērots
Kreisā (A poz. / kā
parādīts attēlā)
Tiem, kas strādā ar
labo roku
Labā (B poz.)
Tiem, kas strādā ar
kreiso roku
- 52 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 52
20.05.2019 14:54:39
LV
5.2. Aizsargmehānisma regulēšana (3. attēls)
Brīdinājums!
• Izslēdziet ierīci. Izraujiet kontaktdakšu no
elektrotīkla!
• Aizsargmehānismu (4) roku aizsardzībai
noregulējiet tā, lai slīpējamais materiāls tiku
virzīts prom no ķermeņa.
• Aizsargmehānisma (4) pozīciju var pielāgot
attiecīgajiem darba apstākļiem - palaidiet
vaļīgāk skrūvi (a) un pagrieziet vāciņu (4)
vajadzīgajā pozīcijā.
• Uzmaniet, lai aizsargmehānisms (4) pareizi
nosegtu zobrata apvalku.
• Atkārtoti pievelciet skrūvi (a).
• Nodrošiniet, lai aizsargmehānisms (4) būtu
cieši nostiprināts.
6.2. Slīpēšanas disku maiņa (5. attēls)
Lai nomainītu slīpēšanas diskus, Jums būs
nepieciešama klātpievienotā uzgriežņu atslēga
(5).
Ņemiet vērā, ka aizsargmehānismam jābūt
kārtīgi nostiprinātam.
Nelietojiet leņķa slīpmašīnu bez
aizsargmehānisma.
Norādījums!
Vārpstas sprosttapu drīkst nospiest tikai tad,
kad ir izslēgts motors un slīpēšanas vārpsta!
Kamēr tiek mainīti diski, vārpstas sprosttapai
jābūt nospiestai!
5.3. Jaunu slīpēšanas disku izmēģināšana
Vismaz 1 minūti darbiniet leņķa slīpmašīnu
tukšgaitā ar uzstādītu slīpēšanas vai griešanas
disku. Uzreiz nomainiet vibrējošus diskus.
Apm. līdz 3 mm bieziem slīpēšanas vai griešanas
diskiem uzskrūvējiet atloka uzgriezni ar tā virspusi
pret slīpēšanas vai griešanas disku.
6. Lietošana
6.1. Slēdzis (4. attēls)
Leņķa slīpmašīna ir aprīkota ar drošības slēdzi
nelaimes gadījumu novēršanai. Lai to ieslēgtu,
aizbīdni (a) pabīdiet pa labi un vienlaicīgi bīdiet
uz priekšu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (2). Lai izslēgtu leņķa slīpmašīnu, nospiediet uz leju taustiņu (2) aizmugurē. Taustiņš (2)
atgriežas sākotnējā stāvoklī.
Aizsardzība pret atkārtotu palaidi
Elektrotīkla sprieguma traucējumu gadījumā,
ja slēdzis ir nofiksēts ieslēgtā stāvoklī, pēc
elektrotīkla sprieguma atjaunošanās elektroinstruments neieslēdzas. Lai to turpinātu darbināt,
izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet slēdzi.
Pagaidiet, līdz ierīce būs sasniegusi
maksimālo apgriezienu skaitu. Pēc tam
leņķa slīpmašīnu varat pielikt detaļai un to
apstrādāt.
Brīdinājums!
Izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla!
• Vienkārša slīpēšanas disku maiņa, izmantojot
vārpstas sprosttapu.
• Nospiediet vārpstas sprosttapu un ļaujiet
slīpēšanas diskam nofiksēties.
• Ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet atloka uzgriezni. (skat. 5. attēlu)
• Nomainiet slīpēšanas vai griešanas disku
un ar uzgriežņu atslēgu pievelciet atloka uzgriezni.
6.3. Atloku izvietojums, kad izmanto
slīpēšanas un griešanas diskus (6.- 9.
attēls)
• Atloku izvietojums, izmantojot saliektu vai
taisnu slīpēšanas disku (7. attēls):
a) iespīlēšanas atloks,
b) atloka uzgrieznis.
• Atloku izvietojums, izmantojot saliektu
griešanas disku (8. attēls):
a) iespīlēšanas atloks,
b) atloka uzgrieznis.
• Atloku izvietojums, izmantojot taisnu
griešanas disku (9. attēls):
a) iespīlēšanas atloks,
b) atloka uzgrieznis.
6.4. Motors
Darba laikā motoram ir jābūt labi vēdinātam, tādēļ
rūpējieties, lai ventilācijas atveres vienmēr būtu
tīras.
6.5. Slīpēšanas diski
Slīpēšanas vai griešanas diski nekad nedrīkst
būt lielāki par noteikto diametru.
• Pirms slīpēšanas vai griešanas disku
ievietošanas pārbaudiet tiem noteikto apgriezienu skaitu.
• Slīpēšanas vai griešanas diska
•
- 53 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 53
20.05.2019 14:54:39
LV
•
•
maksimālajam apgriezienu skaitam jābūt
lielākam par leņķa slīpmašīnas apgriezienu
skaitu tukšgaitā.
Izmantojiet tikai slīpēšanas un griešanas
diskus ar minimālo apgriezienu skaitu 12000
min-1 un ar perifērijas ātrumu 80 m/s.
Lietojot dimanta griešanas disku, ievērojiet
griešanās virzienu. Griešanās virziena bultiņai
uz dimanta slīpēšanas diska ir jāsakrīt ar
griešanās virziena bultiņu uz ierīces.
Īpašu vērību pievērsiet slīpēšanas disku
glabāšanai un transportēšanai. Nekad slīpēšanas
diskus nepakļaujiet grūdieniem, triecieniem
vai asām malām (piemēram, transportējot vai
glabājot instrumentu kastē). Tas slīpēšanas diskiem varētu radīt bojājumus, piemēram, plaisas,
tādējādi radot risku lietotājam.
Brīdinājums!
6.6. Darba norādījumi
6.6.1. Virskārtas noņemšana
Uzmanību! Izmantojiet slīpēšanas
aizsargmehānismu (iekļauts piegādes
komplektā).
Optimālāko darba rezultātu virskārtas noņemšanā
varat panākt, ja slīpēšanas disku turēsiet 30° līdz
40° leņķī pret slīpējamo virsmu un vienmērīgi
pārvietosiet to šurpu un turpu pa detaļu.
6.6.2. Griešana
Uzmanību! Izmantojiet griešanas
aizsargmehānismu (var iegādāties kā piederumu, sk. 8.4. punktu).
Griežot neturiet leņķa slīpmašīnu slīpi griešanas
augstumā. Griešanas diskam griežot, griezuma
malai ir jābūt tīrai. Lai sagrieztu cietus iežus,
vislabāk izmantojiet dimanta griešanas disku.
Neapstrādājiet azbestu saturošus
materiālus!
Nekad neizmantojiet griešanas diskus, lai
noņemtu virskārtu.
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
Bīstami!
Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
8.1 Tīrīšana
Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu maksimāli tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens
iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka
risku.
•
8.2 Ogles sukas
Ja parādās pārmērīga dzirksteĮošana, uzticiet
ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektriĮim.
Bīstami! Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriĮis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.4 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
Griešanas aizsargmehānisms (preces Nr.:
44.500.08)
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
- 54 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 54
20.05.2019 14:54:39
LV
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
- 55 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 55
20.05.2019 14:54:39
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 56 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 56
20.05.2019 14:54:39
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Ogļu sukas
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Griešanas, slīpēšanas diski
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 57 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 57
20.05.2019 14:54:39
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 58 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 58
20.05.2019 14:54:39
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai
susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
Atsargiai! Užsidėkite apsauginius akinius. Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso
skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
Šis apsauginis denginys skirtas šlifavimui.
Šis apsauginis denginys skirtas atskyrimui ir šlifavimui. (Nėra tiekimo programoje)
- 59 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 59
20.05.2019 14:54:39
LT
•
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
1. Saugos nurodymai
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
2.1 Prietaiso aprašymas (1 pav.)
1. Suklio blokavimas
2. Įjungimo arba išjungimo jungiklis
3. Papildoma rankena
4. Apsauginis įtaisas
5. Jungės veržliaraktis
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
lentelę.
•
•
•
•
•
Kampinis šlifuoklis
Papildoma rankena
Jungės veržliaraktis
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
3. Naudojimas pagal paskirtį
Rankinis diskinis pjūklas yra skirtas pjauti tiesią
Kampinis šlifuoklis skirtas šlifuoti metalui ir akmenims, naudojant atitinkamą šlifavimo diską bei
atitinkamą apsauginę šlifavimo įrangą.
Įspėjimas! Metalų ir akmenų atskyrimui kampinis
šlifuoklis gali būti naudojamas tik tuomet, jei yra
sumontuotas apsauginis įrenginys, įsigyjamas
kaip priedas.
Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas
naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.
Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo
naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o
ne gamintojas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai
savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam,
amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes
neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse
bei pagal panašią paskirtį.
- 60 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 60
20.05.2019 14:54:40
LT
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Imamoji galia: ............................................ 500 W
Tuščiosios veikos sukimosi greitis: ... 12 000 min-1
Maks. disko ø: ........................................ 115 mm
Šlifavimo diskas: ....................... 115 x 22 x 6 mm
Pjovimo diskas: ......................... 115 x 22 x 3 mm
Suklio laikiklio sriegis: .................................. M14
Apsaugos klasė: ...........................................II / 쓑
Svoris: ........................................................1,5 kg
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
Garso slėgio lygis LpA ............................ 82 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ............................ 93 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.
Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
Bendros svyravimo vertės (trijų krypčių vektorių
suma) pateiktos pagal EN 60745.
Rankena:
Vibracijos emisijos dydis ahAG = 4,81 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
Nurodyta svyravimo emisijos vertė pamatuota,
taikant standartizuotus bandymo metodus; ji gali
skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo
būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytąją.
Pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę galima
palyginti vieną elektros įrankį su kitu.
Be to, pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę
galima atlikti pirminį neįprasto poveikio įvertinimą.
Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir
vibraciją!
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
• Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite
prietaisą.
• Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
• Neperkraukite prietaiso.
• Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
• Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
• Mūvėkite pirštines.
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus
reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija
ir specifikacija, yra šie:
1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos
ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos
vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką
arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.
5. Prieš naudojimą
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
Įspėjimas!
Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite
kištuką.
5.1 Papildomos rankenos montavimas (2
pav.)
• Kampinio šlifuoklio be papildomos rankenos
(3) naudoti negalima.
• Papildomą rankeną galima prisukti 2 pozicijose (A, B).
Prietaiso pusė
Tinka
Kairėje (Poz. A )
Dešiniarankis
Dešinėje (Poz. B)
Kairiarankis
- 61 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 61
20.05.2019 14:54:40
LT
5.2 Impostazione del dispositivo di protezione (Fig. 3)
Įspėjimas!
• Prietaisą išjunkite. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo!
• Siekdami apsaugoti savo rankas, apsauginį
įtaisą (4) nustatykite taip, kad šlifavimo
medžiaga būtų nukreipta nuo kūno.
• Apsauginio įtaiso (4) padėtį galima pritaikyti
prie bet kokių darbo sąlygų: Atsukite varžtą
(a) ir dangą (4) pasukite į pageidaujamą
padėtį.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad apsauginis įtaisas
(4) teisingai uždengtų dantračio korpusą.
• Varžtą (a) vėl prisukite.
• Įsitikinkite, kad apsauginis įtaisas (4) tvirtai
užsifiksavo.
Stebėkite, kad apsauginis įrenginys būtų
gerai pritvirtintas.
Be apsauginio įtaiso kampinio šlifuoklio
nenaudokite.
5.3 Naujų šlifavimo diskų išbandymas
Kampiniam šlifuokliui su sumontuotu šlifavimo ar
pjovimo disku leiskite padirbti tuščia eiga bent 1
minutę. Vibruojančius diskus iš karto pakeisti.
6. Valdymas
6.1 Interruttore (Fig. 4)
Kampinis šlifuoklis turi apsauginį jungiklį, kuris
reikalingas apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų.
Įjungdami slankiklį (a) stumkite į dešinę ir tuo
pačiu metu stumkite į priekį bei spauskite
įjungimo/išjungimo jungiklį (2). Norėdami kampinį
šlifuoklį išjungti paspauskite gale esantį mygtuką
(2). Mygtukas (2) grįžta atgal į pradinę padėtį.
6.2 Šlifavimo diskų pakeitimas (5 pav.)
Šlifavimo diskams pakeisti Jums reikės pridėto
veržliarakčio (5).
Įspėjimas!
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo!
• Paprastas disko pakeitimas užblokuojant
suklį.
• Suklio blokavimo įtaisą paspausti ir užfiksuoti
šlifavimo diską.
• Jungės veržlę atsukti veržliarakčiu. (žr. 5 pav.)
• Šlifavimo ar pjovimo diską pakeisti ir jungės
veržlę prisukti veržliarakčiu.
Hinweis!
Suklio blokavimo įtaisą spausti tik tada, kai
variklis ir šlifavimo suklys nedirba! Suklio
blokavimo įtaisas, keičiant diską, turi likti
nuspaustas!
Kai šlifavimo ar pjovimo diskų storis siekia iki 3
mm, jungės veržlę atsukti su šlifavimo ar pjovimo
disko puse.
6.3 Jungių išdėstymas naudojant šlifavimo ir
pjovimo diskus (6-9 pav.)
• Jungių išdėstymas naudojant tiesų arba
sulenktą šlifavimo diską (7 pav.)
a) Įtempimo jungė
b) Jungės veržlė
• Jungių išdėstymas naudojant sulenktą pjovimo diską (8 pav.)
a) Įtempimo jungė
b) Jungės veržlė
• Jungių išdėstymas naudojant tiesų pjovimo
diską (9 pav.)
a) Įtempimo jungė
b) Jungės veržlė
6.4 Variklis
Variklis darbo metu turi būti gerai ventiliuojamas,
todėl ventiliavimo angos visada turi būti švarios.
Apsauga nuo nepageidaujamo įsijungimo
Jei jungiklis yra užfiksuotas įjungimo padėtyje,
dingus elektros tinklo įtampai ir jai vėl atsiradus,
elektros prietaisas neįsijungs. Norėdami prietaisą
naudoti toliau, išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį.
Palaukite, kol mašina pasieks didžiausią
savo sukimosi greitį. Tuomet kampiniu
šlifuokliu galite apdirbti ruošinį.
- 62 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 62
20.05.2019 14:54:40
LT
7. Tinklo kabelio pakeitimas
6.5 Šlifavimo diskai
• Šlifavimo ar pjovimo disko skersmuo negali
būti didesnis nei nurodytas.
• Prieš panaudojimą patikrinkite šlifavimo ar
pjovimo disko nurodytą sukimosi greitį.
• Maksimalus šlifavimo ar pjovimo disko sukimosi greitis turi būti didesnis nei kampinio
šlifuoklio tuščiosios veikos sukimosi greitis.
• Naudokite tik tokius šlifavimo ar pjovimo diskus, kurių minimalus sukimosi greitis yra 12
000 min-1 ir su kuriais leistinas 80 m/s apskritiminis greitis.
• Naudodami deimantinius pjovimo diskus
atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį. Ant
deimantinio pjovimo disko esanti sukimosi
krypties rodyklė turi sutapti su ant prietaiso
esančia sukimosi krypties rodykle.
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
Pavojus!
Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.
Ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad šlifavimo antgaliai būtų tinkamai laikomi ir gabenami. Saugokite
šlifavimo antgalius, kad nesitrankytų, nepatirtų
smūgių, nesusidurtų su aštriais kampais (pvz., laikant ar gabenant įrankių dėžėje). Tai gali sugadinti
šlifavimo antgalius, pvz., jie gali įtrūkti, ir sukelti
pavojų naudotojui.
Įspėjimas!
6.6 Darbo nurodymai
6.6.1 Šlifavimas nuskutant
Dėmesio! Apsauginio įrenginio naudojimas
šlifavimui (yra tiekimo programoje).
Šlifuojant nuskutimo būdu geriausias rezultatas pasiekiamas, kai šlifavimo diskas šlifavimo
paviršiaus atžvilgiu nustatomas kampu nuo 30°
iki 40° ir tolygiai braukiama pirmyn ir atgal per
ruošinį.
6.6.2 Pjovimo diskai
Dėmesio! Dėmesio! Apsauginio įrenginio
naudojimas atskyrimui (įsigyjamas kaip priedas,
žr. 8.4).
Pjaunant kampinio šlifuoklio pjovimo paviršiuje
nepaversti kampu. Pjaunant pjovimo disku pjaunamas kraštas turi būti švarus. Kietai uolienai
pjauti geriausiai naudokite deimantinį pjovimo
diską.
Medžiagų, į kurių sudėtį įeina asbestas,
apdoroti negalima!
Pjovimo diskų niekada nenaudokite
šlifuoti nuskutimo būdu.
8.1 Valymas
• Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų,
ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose
nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto
oro srove, esant žemam slėgiui.
• Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti
po kiekvieno panaudojimo.
• Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste
su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių
valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso
plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso
vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus
į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio
rizika.
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
8.4 Atsarginių dalių užsakymas:
Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius
duomenis;
• Prietaiso tipą
• Prietaiso artikulo numerį
• Prietaiso tapatybės numerį
• Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
tinklalapyje www.isc-gmbh.info
Apsauginis denginys atskyrimui (Art.-Nr.:
44.500.08)
- 63 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 63
20.05.2019 14:54:40
LT
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
- 64 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 64
20.05.2019 14:54:40
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 65 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 65
20.05.2019 14:54:40
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Anglies šepetėliai
Naudojamos medžiagos / dalys*
Pjovimo, šlifavimo diskai
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 66 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 66
20.05.2019 14:54:40
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 67 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 67
20.05.2019 14:54:40
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Winkelschleifer TC-AG 115 (Einhell)
2014/29/EU
X 2006/42/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/53/EU
2014/68/EU
2012/46/EU_(EU)2016/1628
(EU)2016/426
Emission No.:
Notified Body:
(EU)2016/425
X 2011/65/EU_(EU)2015/863
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 04.04.2019
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 15
Art.-No.: 44.306.18
I.-No.: 11025
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR013707
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 68 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 68
20.05.2019 14:54:40
- 69 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 69
20.05.2019 14:54:41
- 70 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 70
20.05.2019 14:54:41
- 71 -
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 71
20.05.2019 14:54:41
EH 05/2019 (02)
Anl_TC_AG_115_SPK3.indb 72
20.05.2019 14:54:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising