EINHELL | TC-LL 2 | manual | EINHELL TC-LL 2 Cross Laser Level Brugermanual

EINHELL TC-LL 2 Cross Laser Level Brugermanual
TC-LL 2
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Krydslaser
S
Original-bruksanvisning
Korslinjelaser
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Ristilaser
3
Art.-Nr.: 22.701.05
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11016
14.03.2019 07:17:56
1
3
2
1
7
4
5
2
3
a
b
10
9
a
8
6
-2-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 2
14.03.2019 07:18:10
4
5
-3-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 3
14.03.2019 07:18:10
-4-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 4
14.03.2019 07:18:11
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
Fejl og årsagerne hertil
-5-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 5
14.03.2019 07:18:11
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
-6-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 6
14.03.2019 07:18:11
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
Sikkerhedsanvisninger til batterier
Brug af batterier
• Indsætning af batterier med laseren tændt
kan føre til ulykke.
• Forkert brug af batterierne kan føre til, at disse lækker. Undgå kontakt med batterivæsken.
Skulle du komme i kontakt med batterivæske,
skal den berørte kropsdel vaskes med rindende vand. Skulle du få batterivæske i øjnene,
skal du tillige opsøge læge omgående.
• Lækket batterivæske kan føre til hudirritation
og forbrænding.
• Udsæt aldrig batterier for overdreven varme,
f.eks. fra solindfald, ild eller lignende.
• Genoplad aldrig batterier, der ikke er genopladelige. Eksplosionsfare!
• Batterier skal holdes på afstand af børn, må
ikke kortsluttes eller skilles ad.
• Opsøg øjeblikkeligt læge, hvis et batteri er
blevet slugt.
• Batteri- og apparatkontakter skal om nødvendigt rengøres før indsætning.
• Vær opmærksom på at vende batterierne
rigtigt.
• Opbrugte batterier skal straks tages ud. Øget
risiko for lækage.
• Udskift altid alle batterier på én gang.
• Indsæt kun batterier af samme type, brug ikke
forskellige typer eller brugte og nye batterier
sammenblandet.
• Vær sikker på, at apparatet er slukket efter
brug.
• Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal
benyttes i et længere tidsrum.
1. Sikkerhedsanvisninger
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Særlige anvisninger vedrørende laser
Forsigtig: Laserstråling
Kig ikke ind i strålen
Laserklasse 2
VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation
Laser Klasse 2;
Ǹ: 635 nm; P: < 1 mW
nach EN 60825-1
•
•
•
•
•
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for
skader, der måtte opstå som følge af, at sikkerhedsanvisningerne er blevet tilsidesat.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Kig ikke direkte ind i strålegangen.
Ret aldrig laserstrålen mod reflekterende
flader eller mod personer og dyr. Også en
laserstråle med lav effekt kan forårsage
øjenskader.
Forsigtig - afvigelser fra den her anførte
fremgangsmåde kan medføre farlig strålingseksponering.
Åbn aldrig lasermodulet.
Det er ikke tilladt at foretage ændringer på laseren i et forsøg på at øge laserens ydelse.
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Produktbeskrivelse (fig. 1-3)
Tænd/sluk-knap (blokering af laseren)
Vandret laser
Lodret laser
LED-lampe
Vælgetaste laserlinjer
Dæksel til batterimagasin
¼ tomme indvendigt gevind
Universalklemme
Justerskrue
¼ tomme udvendigt gevind med drejehjul
-7-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 7
14.03.2019 07:18:11
DK/N
4. Tekniske data
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Strømforsyning: ........... 2 x 1,5 V; type AA (LR06)
Selvnivelleringsområde: ............................... ± 4°
Præcision: ........................................ ± 0,5 mm/m
Arbejdsområde: ............................................ 8 m
Laserbølgelængde lodret: ....................... 635 nm
Laserbølgelængde vandret: .................... 635 nm
Laserklasse: ...................................................... II
Udgangsydelse: ..................................... < 1 mW
Vægt: ..........................................................0,2 kg
5. Inden ibrugtagning
5.1 Isætning af batterier (fig. 2)
• Sluk for produktet med tænd/sluk-knappen
(1)
• Åbn dækslet til batterimagasinet (6) ved at
trykke næsen (a) nedad.
• Læg batterierne (b) i og kontroller, at de vender rigtigt
• Luk dækslet til batterimagasinet (6) igen og
sørg for, at det falder rigtigt i hak
Blinker LED-lampen rød hele tiden, selv om
produktet står lige, er batterierne tomme. Udskift
disse som beskrevet ovenfor.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
Krydslaser
Holder
Taske
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
5.2 Brug af universalklemme (fig. 3/pos. 8)
Den medleverede universalklemme (8) kan fastgøres til borde, reoler eller lignende ved at klemme den fast.
Produktet monteres på universalklemmen på følgende måde:
• Anbring produktets indvendige gevind (7), der
findes på undersiden af produktet, på universalklemmens (8) udvendige gevind (10).
• Skru produktet fast til holderen vha. drejehjulet
• Med justeringsskruen (9) og kugleleddene (a)
anbringes produktet i den ønskede hældning
3. Formålsbestemt anvendelse
Krydslaseren kaster linjer på væggen vha. laserstråler, hvilket gør den egnet til at indstille f.eks.
fliser, vinduer, døre eller billeder.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Afmontering sker tilsvarende i modsat rækkefølge
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
-8-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 8
14.03.2019 07:18:11
DK/N
6. Betjening
•
6.1 Tænde-slukke (fig. 1)
Tænde:
• Stil laseren på et lige underlag eller monter
den på universalklemmen og fastgør den iht.
beskrivelsen under punkt 5.2.
• Tænd for laseren ved at skubbe tænd/slukknappen til venstre (set forfra). Laserne tændes, LED-lampen (4) lyser grøn, og pendulet
er ikke mere blokeret, så laseren kan indstilles.
• Tryk på tasten (5) for at deaktivere eller aktivere de lodrette eller vandrette linjer enkeltvis.
så linjerne vises diagonalt på væggen. (Se fig.
5.)
Tryk på tasten (5) for at deaktivere eller aktivere den lodrette eller vandrette linje eller for
at slukke for produktet igen.
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Slukke:
Produktet slukkes ved at skubbe tænd/sluk-knappen til højre igen (set forfra). Laserne slukkes, og
pendulet blokeres.
Bemærk!
For at undgå skader under transport eller opbevaring skal produktet være slukket iht. beskrivelsen
ovenfor.
6.2 Automatisk indstilling af laseren (fig. 4)
Når laseren er blevet tændt med tænd/slukknappen (1), indstilles laserne sig automatisk
vha. pendulet, så lodrette og vandrette linjer vises
vandret på væggen. (Se fig. 4.)
7.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Bestilling af reservedele og tilbehør:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
• Produktets typebetegnelse
• Produktets varenummer
• Produktets identnummer
• Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information findes på
www.isc-gmbh.info
Tryk på tasten 5 for at deaktivere eller aktivere
den lodrette eller vandrette linje enkeltvis.
Bemærk!
Sørg for, at produktet ikke vippes ud over 4
grader, og at det ikke kommer til at stå på
skrå. I dette tilfælde blinker laserstrålerne, og
LED-lampen (4) lyser rød.
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
6.3 Manuel indstilling af laseren (fig. 5)
Laseren kan også indstilles manuelt, så diagonale linjer kan vises. Dette gøres på følgende måde:
• Stil laseren på et lige underlag eller monter
den på universalklemmen og fastgør den iht.
beskrivelsen under punkt 5.2.
• Tænd for produktet ved at skubbe tænd/slukknappen (1) til venstre (set forfra).
• Vent, til laserne er indstillet, og stil tænd/slukknappen (1) til højre igen.
• Tryk nu på tasten (5). Laserne tændes, og
LED-lampen (4) lyser rød, da pendulet er blokeret.
• Nu kan laseren vippes i den ønskede vinkel,
-9-
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 9
14.03.2019 07:18:11
DK/N
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
Bortskaffelse af batterier
Batterier indeholder miljøskadelige materialer.
Smid ikke batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald; batterier må ikke
udsættes for ild eller vand. Batterier skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt efter brug; dvs. de
skal indleveres på genbrugsstation eller smides
i særlige batterisorteringsbeholdere. Brugte batterier kan sendes til ISC GmbH, Eschenstraße 6,
D-94405 Landau. Så vil producenten sørge for en
forskriftsmæssig bortskaffelse.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
- 10 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 10
14.03.2019 07:18:11
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 11
14.03.2019 07:18:11
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 12 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 12
14.03.2019 07:18:11
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Innan du använder instrumentet
Använda instrumentet
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
- 13 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 13
14.03.2019 07:18:11
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
- 14 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 14
14.03.2019 07:18:12
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Särskilda instruktioner för laser
Obs! Laserstråle
Titta inte in i strålen
Laserklass 2
VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation
Laser Klasse 2;
Ǹ: 635 nm; P: < 1 mW
nach EN 60825-1
•
•
•
•
•
•
Titta inte direkt på strålen.
Rikta aldrig laserstrålen mot reflekterande
ytor och personer eller djur. Även en laserstråle med låg effekt kan skada ögonen.
Obs! Om arbetssätten som tillämpas avviker
från dem som beskrivs här, finns det risk för
farlig exponering av strålningen.
Öppna aldrig lasermodulen.
Det är inte tillåtet att göra några ändringar på
lasern för att höja laserns effekt.
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador
som har uppstått av att säkerhetsanvisningarna har missaktats.
Säkerhetsanvisningar för batterier
Använda batterierna
• Om lasern har slagits på innan du sätter in
batterierna finns det risk för olycksfall.
• Vid olämplig användning finns det risk för att
batterierna börjar läcka. Undvik kontakt med
batterivätska. Om du kommer i kontakt med
batterivätska, rengör den utsatta kroppsdelen
med rinnande vatten. Uppsök genast läkarvård om batterivätska har kommit in i ögonen.
• Tänk på att batterivätska som har läckt ut kan
leda till hudirritationer och brännskador.
• Utsätt aldrig batterierna för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande.
• Ladda endast upp lämpliga batterier. Explosionsrisk!
• Förvara batterier utom räckhåll för barn,
kortslut inte batterierna och ta inte isär dem.
• Uppsök genast läkare om du har svalt ett
batteri.
• Rengör batteri- och anslutningskontakterna
vid behov innan batterierna läggs in.
• Se till att batterierna läggs in på rätt håll.
• Ta genast ut förbrukade batterier ur apparaten. Stor risk för att batterierna läcker.
• Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt.
• Sätt endast in batterier av samma typ, använd
inga olika typer och blanda inte förbrukade
och nya batterier med varandra.
• Kontrollera att apparaten har slagits ifrån efter
användning.
• Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under längre tid.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Beskrivning av instrumentet (bild 1/-3)
Strömbrytare (blockera lasern)
Horisontal laser
Vertikal laser
LED-indikering
Inställningsknapp för laserlinjer
Lock till batterifack
¼ tums innergänga
Universalklämma
Justerskruv
¼ tums yttergänga med vridhjul
- 15 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 15
14.03.2019 07:18:12
S
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
Korslinjelaser
Hållare
Väska
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Korslinjelasern projicerar med hjälp av laser en
linje på väggen och kan därmed användas till justering av t ex kakel. fönster, dörrar eller tavlor.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
4. Tekniska data
Strömförsörjning .............2 x 1,5 V; typ AA (LR06)
Självnivelleringsområde ................................. ± 4°
Precision ............................................± 0,5 mm/m
Arbetsområde ................................................ 8 m
Laservåglängd vertikal ............................. 635 nm
Laservåglängd horisontal......................... 635 nm
Laserklass ......................................................... II
Utgångseffekt .......................................... < 1 mW
Vikt..............................................................0,2 kg
5. Innan du använder instrumentet
5.1 Sätta i batterier (bild 2)
• Slå ifrån instrumentet med strömbrytaren (1).
• Öppna locket (6) till batterifacket genom att
trycka spärren (a) nedåt.
• Lägg batterierna (b) och se till att de ligger på
rätt håll.
• Stäng locket (6) till batterifacket igen och se
till att det snäpper fast.
Om LED-indikeringen blinkar kontinuerligt rött
trots att instrumentet står rakt är batterierna tomma. Byt ut dem enligt beskrivningen ovan.
5.2 Använda universalklämman
(bild 3 / pos. 8)
Den bifogade universalklämman (8) kan klämmas
fast på bordsskivor, hyllor eller liknande.
Gör så här för att montera instrumentet på universalklämman:
• Sätt instrumentet med innergängan (7) som
finns på instrumentets undersida på universalklämmans (8) yttergänga (10).
• Skruva fast instrumentet på hållaren med
hjälp av vridhjulet.
• Använd justerskruven (9) och kullederna
(a) för att ställas in instrumentet på avsedd
vinkel.
Demontera i omvänd ordningsföljd.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
- 16 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 16
14.03.2019 07:18:12
S
•
6. Använda instrumentet
6.1 Slå på och ifrån instrumentet (bild 1)
Slå på:
• Ställ lasern på ett jämnt underlag eller montera den på universalklämman och fäst den
därefter enligt beskrivningen under punkt 5.2.
• Slå på lasern genom att skjuta strömbrytaren
åt vänster (sett framifrån). Lasern slås på,
lysdioden (4) lyser grönt och pendeln är inte
längre blockerad. Därefter kan lasern justeras
in.
• Tryck på knapp (5) för att tända eller släcka
de vertikala eller horisontala linjerna separat.
•
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
Slå ifrån:
Skjut tillbaka strömbrytaren till höger för att slå ifrån (sett framifrån). Lasern slås ifrån och pendeln
blockeras.
Märk!
För att undvika skador vid transport och förvaring
ska instrumentet alltid slå ifrån enligt ovanstående
beskrivning.
6.2 Justera in lasern automatiskt (bild 4)
Efter att lasern har slagits på med strömbrytaren
(1) kommer lasern att justeras in automatiskt med
pendeln, så att den vertikala och den horisontala
linjen linjen visas i våg på väggen. (Se bild 4)
Tryck på knappen (5) för att släcka eller tända
den vertikala eller horisontala linjen separat.
Märk!
Se till att instrumentet inte lutas eller står snett
med mer än 4 grader. I sådana fall blinkar laserstrålarna och lysdioden (4) lyser rött.
6.3 Justera in lasern manuellt (bild 5)
Lasern kan även justeras in manuellt om en diagonal linje ska visas. Gör så här:
• Ställ lasern på ett jämnt underlag eller montera den på universalklämman och fäst den
därefter enligt beskrivningen under punkt 5.2.
• Slå på lasern genom att skjuta strömbrytaren
(1) åt vänster (sett framifrån).
• Vänta tills lasern har justerats in och skjut
därefter tillbaka strömbrytaren (1) åt höger.
• Tryck nu på knappen (5). Lasern slås på och
lysdioden (4) lyser rött eftersom pendeln är
blockerad.
Därefter kan lasern lutas till avsedd vinkel så
att linjerna visas diagonalt på väggen. (Se
bild 5)
Tryck på knapp (5) för att tända eller släcka
den vertikala eller horisontala linjen separat,
eller för att slå ifrån instrumentet på nytt.
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
7.3 Reservdels- och tillbehörsbeställning
Ange följande information när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdiga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 17 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 17
14.03.2019 07:18:12
S
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
Avfallshantera batterierna
Batterier innehåller miljöfarligt material. Kasta inte
batterierna i hushållssoporna, i eld eller i vatten.
Batterierna ska samlas och sedan lämnas in
för miljövänlig återvinning eller avfallshantering.
Skicka in förbrukade batterier till ISC GmbH,
Eschenstraße 6, D-94405 Landau. Tillverkaren
ombesörjer föreskriven avfallshantering.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 18 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 18
14.03.2019 07:18:12
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 19 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 19
14.03.2019 07:18:12
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 20 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 20
14.03.2019 07:18:12
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
- 21 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 21
14.03.2019 07:18:12
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
- 22 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 22
14.03.2019 07:18:12
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Laseria koskevat erikoisohjeet
Varoitus: Lasersäde
Älä katso säteeseen
Laserluokka 2
VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation
Laser Klasse 2;
Ǹ: 635 nm; P: < 1 mW
nach EN 60825-1
•
•
•
•
•
Älä koskaan katso suoraan sädekanavaan.
Älä koskaan kohdista lasersädettä heijastaviin pintoihin, ihmisiin tai eläimiin Heikkotehoinenkin lasersäde saattaa vahingoittaa silmiä.
Varo – jos menettelet toisin kuin tässä on
neuvottu, saattaa tästä aiheutua vaarallinen
säteilylle altistuminen.
Älä koskaan avaa lasermoduulia.Muutosten
teko laseriin on kielletty, varsinkin jos niiden
tarkoituksena on lisätä laserin tehoa.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista,
jotka aiheutuvat turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä.
Paristojen turvallisuusmääräykset
Paristojen käyttö
• Paristojen asettaminen laitteeseen laserin
ollessa päällekytkettynä saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
• Virheellisestä käytöstä saattaa seurata paristojen vuotaminen. Vältä koskettamasta
paristonesteeseen. Mikäli joudut kosketuksiin
paristonesteen kanssa, puhdista kyseinen
ruumiinosa juoksevalla vedellä. Mikäli paristonestettä joutuu silmiin, tulee lisäksi hakeutua
välittömästi lääkärinhoitoon.
• Ulosvuotanut paristoneste voi aiheuttaa ihon
ärtymistä ja palovammoja.
• Älä koskaan altista paristoja liialliselle lämmölle kuten esim. auringonpaisteelle, tulelle
tms.
• Älä koskaan lataa sellaisia paristoja uudelleen, jotka eivät ole tähän sopivia. Räjähdysvaara!
• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta, älä liitä
niitä oikosulkuun äläkä pura niitä osiin.
• Hakeudu heti lääkärinapuun, jos paristo on
nielaistu.
• Puhdista pariston ja laitteen kontaktipinnat
tarvittaessa ennen paristojen asettamista
paikalleen.
• Huolehdi oikeasta napaisuudesta paristoja
paikalleen pannessasi.
• Ota tyhjentyneet paristot heti pois laitteesta.
Niistä uhkaa suurempi vuotamisvaara.
• Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.
• Pane laitteeseen vain samantyyppisiä paristoja, älä käytä erilaisia paristoja tai käytettyjä
ja uusia yhdessä.
• Varmista, että laite on sammutettu käytön
jälkeen.
• Ota paristot pois laitteesta, jos sitä ei käytetä
pitempään aikaan.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Laitteen kuvaus (kuvat 1-3)
Päälle-/pois-katkaisin (laserin lukitus)
Vaakasuuntalaser
Pystysuuntalaser
LED-näyttö
Laserviivojen valintapainike
Paristolokeron kansi
¼ tuuman sisäkierteet
Yleispinne
Hienosäätöruuvi
¼ tuuman ulkokierteet ja kiristyspyörä
- 23 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 23
14.03.2019 07:18:12
FIN
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
Ristilaser
Kannatin
Laukku
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Ristilaser heijastaa lasersäteiden avulla viivat
seinälle ja sitä käytetään täten esim. laattojen, ikkunoiden, ovien tai taulujen kohdistamiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
4. Tekniset tiedot
Virransyöttö:............ 2 kpl 1,5 V; tyyppi AA (LR06)
Itsetasausalue................................................ ± 4°
Tarkkuus:............................................± 0,5 mm/m
Toiminta-alue: ................................................ 8 m
Laseraaltopituus pystysuuntaan:.............. 635 nm
Laseraaltopituus vaakasuuntaan:............. 635 nm
Laserluokka: ...................................................... II
Lähtöteho:................................................ < 1 mW
Paino:..........................................................0,2 kg
5. Ennen käyttöönottoa
5.1 Paristojen asettaminen paikalleen
(kuva 2)
• Sammuta laite päälle-/pois-painikkeella (1)
• Avaa paristolokeron kansi (6) painamalla nokkaa (a) alaspäin.
• Pane paristot (b) lokeroon ja huolehdi siitä,
että navat ovat oikein päin.
• Sulje paristolokeron kansi (6) jälleen ja tarkkaile, että se napsahtaa kiinni.
Jos LED-näyttö vilkkuu jatkuvasti punaisena,
vaikka laite on suorassa, niin paristot ovat tyhjät.
Vaihda ne uusiin kuten yllä on selitetty.
5.2 Yleispinteen käyttö (kuva 3 / nro 8)
Mukana toimitetulla yleispinteellä (8) voit kiinnittää laitteen pöytiin, hyllyköihin tai vastaaviin
reunoihin.
Asenna laite yleispinteeseen seuraavasti:
• Aseta laitteen pohjassa olevat sisäkierteet (7)
yleispinteen (8) ulkokierteiden (10) päälle
• Ruuvaa laite kiristyspyörän avulla yleispinteeseen kiinni
• Säätöruuvin (9) ja pallonivelten (a) avulla voit
säätää laitteen haluamaasi kallistuskulmaan
Purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
- 24 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 24
14.03.2019 07:18:12
FIN
6. Käyttö
6.1 Päälle-poiskytkentä (kuva 1)
Päällekytkentä:
• Aseta laser tasaiselle pinnalle tai asenna se
yleispinteeseen ja kiinnitä se paikalleen kuten
kohdassa 5.2 on selitetty.
• Kytke laser päälle työntämällä päälle-/poiskatkaisinta vasemmalle (edestä katsoen).
Laserit kytkeytyvät päälle, LED (4) palaa vihreänä eikä heiluria ole enää lukittu, joten laser
voi kohdistua.
• Paina näppäintä (5) saadaksesi pysty- tai
vaakasuorat viivat yksitellen näkymään tai
sammumaan.
Poiskytkentä:
Sammuta laser työntämällä päälle-/pois-katkaisin
takaisin oikealle (edestä katsoen). Laserit sammuvat ja heiluri lukittuu.
•
•
•
oikealle.
Paina sitten näppäintä (5). Lasersäteet kytkeytyvät päälle ja LED (4) palaa punaisena,
koska heiluri on lukittu.
Nyt voit kallistaa laserin haluamaasi kulmaan,
niin että viivat näytetään seinällä viistossa.
(katso kuva 5)
Paina näppäintä (5) saadaksesi pysty- tai
vaakasuorat viivat yksitellen sammumaan
tai näkymään tai sammuttaaksesi laitteen
jälleen.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
6.2 Laserin automaattinen kohdistaminen
(kuva 4)
Kun laite on kytketty päälle päälle-/pois-katkaisimella (1), niin laserit kohdistuvat automaattisesti
heilurin avulla, niin että pystysuora ja vaakasuora
viiva näytetään seinällä vaakatasossa. (katso
kuva 4)
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Paina näppäintä (5) saadaksesi pysty- tai vaakasuoran viivan yksitellen sammumaan tai näkymään.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
Viite!
Huolehdi siitä, ettei laitetta kallisteta yli 4° kulmaan ja ettei se ole vinossa. Jos näin käy, niin laserviivat vilkkuvat ja LED (4) palaa punaisena.
7.3 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
Viite!
Kuljetuksen tai säilytyksen aikana sattuvien vaurioiden välttämiseksi laite täytyy aina kytkeä pois
päältä yllä selostetulla tavalla.
6.3 Laserin kohdistaminen käsin (kuva 5)
Laser voidaan kohdistaa myös käsin, niin että
näyttöön tulee vinoviiva. Menettele sitä varten
seuraavasti:
• Aseta laser tasaiselle pinnalle tai asenna se
yleispinteeseen ja kiinnitä se paikalleen kuten
kohdassa 5.2 on selitetty.
• Kytke laser päälle työntämällä päälle-/poiskatkaisinta (1) vasemmalle (edestä katsoen).
• Odota, kunnes lasersäteet ovat kohdistuneet
ja siirrä sitten päälle-/pois-katkaisin (1) jälleen
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia varusteita! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
- 25 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 25
14.03.2019 07:18:12
FIN
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
Paristojen hävittäminen
Paristot sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Älä heitä paristoja kotitalousjätteisiin, tuleen
tai veteen. Paristot tulee kerätä, kierrättää tai
hävittää ympäristöystävällisesti. Lähetä käytetyt
paristot osoitteeseen ISC GmbH, Eschenstrasse
6, D-94405 Landau. Siellä valmistaja voi taata
asianmukaisen hävittämisen.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 26 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 26
14.03.2019 07:18:12
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 27 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 27
14.03.2019 07:18:12
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 28 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 28
14.03.2019 07:18:12
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Kreuzlinienlaser TC-LL 2 (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/53/EU
2014/68/EU
2012/46/EU_(EU)2016/1628
(EU)2016/426
Emission No.:
Notified Body:
(EU)2016/425
X 2011/65/EU_(EU)2015/863
Standard references: EN 60825-1; EN 61326-1
Landau/Isar, den 20.02.2019
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 22.701.05
I.-No.: 11016
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012905
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 29 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 29
14.03.2019 07:18:12
- 30 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 30
14.03.2019 07:18:13
- 31 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 31
14.03.2019 07:18:13
- 32 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 32
14.03.2019 07:18:13
- 33 -
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 33
14.03.2019 07:18:13
EH 03/2019 (04)
Anl_TC_LL_2_SPK3.indb 34
14.03.2019 07:18:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising