EINHELL | TC-MD 50 | manual | EINHELL TC-MD 50 Digital Detector Brugermanual

EINHELL TC-MD 50 Digital Detector Brugermanual
TC-MD 50
S
Original-bruksanvisning
Digitalt lokaliseringsinstrument
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Digitaalinen paikannin
3
Art.-Nr.: 22.700.90
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11016
13.06.2017 14:42:23
1
1
3
3
4
2
4
a
5
2a
2b
-2-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 2
13.06.2017 14:42:27
3a
3b
4a
4b
-3-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 3
13.06.2017 14:42:33
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda instrumentet
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
-4-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 4
13.06.2017 14:42:44
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
-5-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 5
13.06.2017 14:42:44
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
•
användning.
Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under längre tid.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av instrumentet (bild 1)
1. Display
2. Lokaliseringsknapp
3. Inställningsknappar
4. Strömbrytare
5. Lock till batterifack
1. Säkerhetsanvisningar
2.2 Leveransomfattning
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Säkerhetsanvisningar för batterier
Använda batterierna
• Om lasern har slagits på innan du sätter in
batterierna finns det risk för olycksfall.
• Vid olämplig användning finns det risk för att
batterierna börjar läcka. Undvik kontakt med
batterivätska. Om du kommer i kontakt med
batterivätska, rengör den utsatta kroppsdelen
med rinnande vatten. Uppsök genast läkarvård om batterivätska har kommit in i ögonen.
• Tänk på att batterivätska som har läckt ut kan
leda till hudirritationer och brännskador.
• Utsätt aldrig batterierna för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande.
• Ladda endast upp lämpliga batterier. Explosionsrisk!
• Förvara batterier utom räckhåll för barn,
kortslut inte batterierna och ta inte isär dem.
• Uppsök genast läkare om du har svalt ett
batteri.
• Rengör batteri- och anslutningskontakterna
vid behov innan batterierna läggs in.
• Se till att batterierna läggs in på rätt håll.
• Ta genast ut förbrukade batterier ur apparaten. Stor risk för att batterierna läcker.
• Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt.
• Sätt endast in batterier av samma typ, använd
inga olika typer och blanda inte förbrukade
och nya batterier med varandra.
• Kontrollera att apparaten har slagits ifrån efter
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
Digitalt lokaliseringsinstrument
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Det digitala lokaliseringsinstrumentet är avsett för
att lokalisera metall, trä och spänningsförande
ledningar i väggar, golv eller innertak.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
-6-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 6
13.06.2017 14:42:44
S
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
•
•
Märk
Det digitala lokaliseringsinstrumentet är avsett för
lokalisering i gipsskivor till max. 50 mm.
Märk
På grund av sin konstruktion är det digitala lokaliseringsinstrumentet endast begränsat till lokalisering i sten- och tegelväggar.
•
•
4. Tekniska data
gen, är det alltid nödvändigt att kontrollera om
det rör sig om en spänningsförande ledning.
Det är endast tillåtet att arbeta i närheten av
elektriska ledningar om strömförsörjningen
först har slagits ifrån. Kontakta en behörig
elinstallatör eller en annan person med
liknande kvalifikation om du är osäker.
Balkar och liknande är i de flesta fall placerade i regelbundna avstånd bakom en vägg
eller i ett innertak. Elektriska ledningar eller
vattenledningar har däremot ofta installerats
med olika avstånd. Bestäm avståndet till
objekten innan du börjar arbeta i väggar eller
innertak.
Beroende på ytans beskaffenhet finns det risk
för att mätfel uppstår.
Objektet som har lokaliserats kan antingen
vare bredare eller smalare är bilden på displayen. Detta är beroende av djupet.
6.1 Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren (4) för att slå på resp. ifrån
instrumentet.
Om ingen knapp har tryckts inom 60 sekunder,
kommer instrumentet att slås ifrån automatiskt.
Strömförsörjning .................................................
.....................1 x 9 V blockbatteri; typ 6LR6 / 6F22
Detekteringsdjup trä, metall: ............ max. 19 mm
Detekteringsdjup järnhaltiga
metaller: ........................................... max. 50 mm
Detekteringsdjup koppar: ................. max. 38 mm
Detekteringsdjup strömförande
ledningar: ......................................... max. 50 mm
6.2 Funktioner
Använd inställningsknapparna (3) för att välja
bland fyra olika funktioner:
STUD:
För metalliska och icke-metalliska material (trä,
metall, …)
max. 19 mm
• Detekteringsdjup trä:
max. 19 mm
• Detekteringsdjup metall:
5. Före användning
Sätt i batterierna (bild 1)
• Slå ifrån instrumentet med strömbrytaren (4).
• Ta av locket till batterifacket (5).
• Anslut batteriet (a) till kontakten och se till att
det ligger på rätt håll.
• Lägg in batteriet i batterifacket.
• Stäng locket (5) till batterifacket igen och se
till att det snäpper fast.
METAL:
För järnhaltiga material och kopparrör
• Detekteringsdjup järnhaltiga metaller:
max. 50 mm
• Detekteringsdjup koppar:
max. 24 mm
6. Använda instrumentet
Fara!
• Mätinstrumentet kan inte garantera hundraprocentig säkerhet. För att undvika faror ska
man informera sig i tillräcklig mån med hjälp
av andra underlag, t ex byggnadsritningar,
foton från byggfasen eller liknande innan man
borrar, sågar eller fräser i väggar, innertak
eller golv.
• Om ett visst material har detekterats i väg-
DEEP:
För kopparrör, metall, trä
• Detekteringsdjup för koppar:
• Detekteringsdjup för metall:
• Detekteringsdjup för trä:
max. 38 mm
max. 38 mm
max. 19 mm
AC:
För spänningsförande ledningar
• Detekteringsdjup:
max. 50 mm
-7-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 7
13.06.2017 14:42:44
S
6.3 Kalibrering
Varje gång innan du vill använda instrumentet
måste det kalibreras på de egenskaper för området som ska sökas av (vägg, golv eller innertak).
Kalibreringen bör upprepas var 60:e sekund för
att reducera uppkomsten av mätfel.
• Slå på instrumentet (se 6.1) och välj avsedd
funktion (se 6.2).
• Håll instrumentet med baksidan mot tan.
• Väj ett ställe där det sökta materialet troligtvis
inte förekommer.
• Tryck på lokaliseringsknappen (2) och håll
den därefter intryckt.
• Flytta inte på instrumentet.
• Efter tre korta pipsignaler har kalibreringen
avslutats.
• Börja därefter med sökningen.
Om en stapel ständigt visas betyder detta inte
att ett objekt har lokaliserats. Du kan endast vara
säker på att ett objekt har lokaliserats om alla staplar visas på instrumentet.
Varning!
Om en blixtsymbol visas i stapeldiagrammet medan instrumentet står i AC-läge, är det lokaliserade objektet en ELEKTRISK LEDNING.
Balkar och elektriska ledningar som löper nära
varandra förhindrar eventuellt att enstaka objekt
detekteras entydigt. Detta kan i sin tur leda till felaktiga sökresultat.
Om kablarna löper längs en känd position, men
instrumentet inte kan lokalisera dessa kablar i
AC-läge, måste du koppla om till METAL-läge. En
anledning kan vara att kablarna i detta fall är skärmade med en metallmantel.
6.4 Sökning (bild 2-4)
Sökningen utförs på samma sätt i alla fyra funktioner.
Märk
Objektet som har lokaliserats ska „köras över“
med instrumentet två gånger. Dessa båda „överkörningar“ ska utföras i motsatta riktningar.
Tänk på att instrumentet inte lyfta eller snedställas under sökningen.
• Slå på instrumentet (se punkt 6.1) och välj
avsedd funktion (se punkt 6.2).
• Genomför kalibreringen enligt beskrivningen
under punkt 6.3.
• Håll instrumentet mot ytan och flytta det
långsamt och i horisontal riktning längs med
väggen.
• När du närmar dig det sökta objektet, visas
minst två staplar på displayen (1) (se bild 2a).
• Ju närmare du kommer, desto fler staplar visas. (Se bild 2b)
• Sätt en markering vid det ställe där stapeldiagrammet på displayen (1) har fyllts helt.
• Upprepa detta arbetssteg från den andra sidan (se bild 3a / 3b)
• Sätt en ny markering vid det ställe där stapeldiagrammet på displayen (1) har fyllts helt.
• Det sökta objektet befinner sig mellan dessa
båda markeringar.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
Märk
Det kan vara lämpligt att upprepa objektsökningen med en sökriktning som vridits med 90° (se
bild 4). Därmed kan objektets utbredning bestämmas ännu bättre.
Metallsträvor som löper parallellt med instrumentet kan störa sensorn i instrumentet.
-8-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 8
13.06.2017 14:42:44
S
9. Förvaring
7.3 Reservdels- och tillbehörsbeställning
Ange följande information när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdiga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
Avfallshantera batterierna
Batterier innehåller miljöfarligt material. Kasta inte
batterierna i hushållssoporna, i eld eller i vatten.
Batterierna ska samlas och sedan lämnas in
för miljövänlig återvinning eller avfallshantering.
Skicka in förbrukade batterier till ISC GmbH,
Eschenstraße 6, D-94405 Landau. Tillverkaren
ombesörjer föreskriven avfallshantering.
-9-
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 9
13.06.2017 14:42:44
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 10 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 10
13.06.2017 14:42:47
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 11 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 11
13.06.2017 14:42:48
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
- 12 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 12
13.06.2017 14:42:48
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
- 13 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 13
13.06.2017 14:42:48
FIN
•
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
•
•
•
Ota tyhjentyneet paristot heti pois laitteesta.
Niistä uhkaa suurempi vuotamisvaara.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.
Pane laitteeseen vain samantyyppisiä paristoja, älä käytä erilaisia paristoja tai käytettyjä
ja uusia yhdessä.
Varmista, että laite on sammutettu käytön
jälkeen.
Ota paristot pois laitteesta, jos sitä ei käytetä
pitempään aikaan.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
1. Turvallisuusmääräykset
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Paristojen turvallisuusmääräykset
Paristojen käyttö
• Paristojen asettaminen laitteeseen laserin
ollessa päällekytkettynä saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
• Virheellisestä käytöstä saattaa seurata paristojen vuotaminen. Vältä koskettamasta
paristonesteeseen. Mikäli joudut kosketuksiin
paristonesteen kanssa, puhdista kyseinen
ruumiinosa juoksevalla vedellä. Mikäli paristonestettä joutuu silmiin, tulee lisäksi hakeutua
välittömästi lääkärinhoitoon.
• Ulosvuotanut paristoneste voi aiheuttaa ihon
ärtymistä ja palovammoja.
• Älä koskaan altista paristoja liialliselle lämmölle kuten esim. auringonpaisteelle, tulelle
tms.
• Älä koskaan lataa sellaisia paristoja uudelleen, jotka eivät ole tähän sopivia. Räjähdysvaara!
• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta, älä liitä
niitä oikosulkuun äläkä pura niitä osiin.
• Hakeudu heti lääkärinapuun, jos paristo on
nielaistu.
• Puhdista pariston ja laitteen kontaktipinnat
tarvittaessa ennen paristojen asettamista
paikalleen.
• Huolehdi oikeasta napaisuudesta paristoja
paikalleen pannessasi.
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Näyttöruutu
2. Paikannusnäppäin
3. Valintanäppäimet
4. Päälle-/pois-katkaisin
5. Paristolokeron kansi
2.2 Toimituksen sisältö
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
Digitaalinen paikannin
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Turvallisuusmääräykset
- 14 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 14
13.06.2017 14:42:48
FIN
3. Määräysten mukainen käyttö
6. Käyttö
Digitaalinen paikannin on tarkoitettu metallien,
puun ja jännitteellisten johtojen paikallistamiseen
seinissä, lattioissa tai katoissa.
Vaara!
• Mittaustyökalulla ei voida taata sataprosenttista turvallisuutta. Vaarojen poissulkemiseksi
on tarpeen varmistaa vaarattomuus ennen
kaikkia seinien, kattojen tai lattioiden poraamista, sahaamista tai jyrsintää muista
tiedonlähteistä kuten rakennuspiirustuksista,
rakennustyön valokuvista jne.
• Sen jälkeen kun seinässä on havaittu materiaalia, tulee aina tarkistaa, onko kysymyksessä jännitteellinen johto.
• Sähköjohtojen alueella työskentely on sallittu
ainoastaan sähkönsyötön ollessa katkaistuna. Pyydä epäselvissä tapauksissa sähköasentajan tai vastaavan pätevyyden omaavan
henkilön neuvoa.
• Palkit ja kannattimet ovat yleensä säännöllisten välimatkojen päässä toisistaan seinien
tai kattojen takana. Esim. sähköjohtojen tai
vesijohtojen välimatkat sitä vastoin vaihtelevat. Määritä esineiden välimatkat, ennen kuin
aloitat seinä- tai kattotyöt.
• Pintojen laadusta riippuen saattaa esiintyä
mittausvirheitä.
• Havaittu esine saattaa olla leveämpi tai kapeampi kuin näyttöruudussa esitetty. Tämä
riippuu syvyydestä.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Viite!
Digitaalinen paikannin on optimaalinen paikannukseen enint. 50 mm paksuissa kuivarakennusseinissä.
Viite!
Rakenteensa vuoksi digitaalinen paikannin
soveltuu vain rajoitetusti käytettäväksi kivi- ja
tiiliseinissä.
4. Tekniset tiedot
Virransyöttö: ........................................................
............. 1 x 9 V lohkoparisto, tyyppi 6LR61 / 6F22
Mittaussyvyys puu, metalli: .............. enint. 19 mm
Mittaussyvyys rautapitoiset metallit: enint. 50 mm
Mittaussyvyys kupari: ...................... enint. 38 mm
Mittaussyvyys jännitteelliset johdot: enint. 50 mm
5. Ennen käyttöönottoa
Pariston asettaminen paikalleen (kuva 1)
• Sammuta laite päälle-/pois-painikkeella (4).
• Avaa paristolokeron kansi (5).
• Liitä paristo (a) pistoliittimeen ja huolehdi siitä, että navat ovat oikein.
• Aseta paristo paristolokeroon.
• Sulje paristolokeron kansi (5) jälleen ja tarkkaile, että se napsahtaa kiinni.
6.1 Päälle-/pois-katkaisin
Paina päälle-/pois-katkaisint (4) kytkeäksesi laitteen päälle tai pois.
Jos mitään syöttöä ei tapahdu 60 sekunnin aikana, niin laite sammuu automaattisesti.
6.2 Toiminnot
Valintanäppäimillä (3) voit valita yhden 4 toiminnosta:
STUD:
metalliset ja ei-metalliset materiaalit (puu, metalli,
...)
enint. 19 mm
• mittaussyvyys puussa:
enint. 19 mm
• mittaussyvyys metallissa:
METAL:
rautapitoiset materiaalit ja kupariputket
• mittaussyvyys rautapitoisissa metalleissa:
enint. 50 mm
enint. 24 mm
• mittaussyvyys kuparissa:
- 15 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 15
13.06.2017 14:42:48
FIN
•
DEEP:
kupariputket, metalli, puu
• mittaussyvyys kuparissa:
• mittaussyvyys metallissa:
• mittaussyvyys puussa:
enint. 38 mm
enint. 38 mm
enint. 19 mm
AC:
jännitteelliset johdot
• mittaussyvyys:
enint. 50 mm
6.3 Kalibrointi
Ennen jokaista mittausta laite täytyy kalibroida
hakualueen (seinän, lattian tai katon) materiaalin
ominaisuuksille. Kalibrointi tulisi toistaa 60 sekunnin väliajoin, jotta mittausvirheiden ilmenemistiheys vähenee.
• Kytke laite päälle (katso 6.1) ja valitse haluamasi toiminto (katso 6.2).
• Pidä laitteen takasivua mitattavaa pintaa vasten
• Valitse paikka, jossa todennäköisesti ei ole
etsittyä materiaalia
• Paina paikannusnäppäintä (2) ja pidä se alaspainettuna
• Älä liikuta laitetta
• 3 lyhyen piippauksen jälkeen kalibrointi on
päättynyt
• Sitten voit aloittaa etsimisen
6.4 Paikannus (kuvat 2-4)
Paikannusmenettely on sama kaikilla 4 toiminnolla.
Viite!
Laitetta täytyy aina liikuttaa kahdesti löydetyn esineen yli. „Yliajo“tulee tehdä vastakkaisiin suuntiin.
Älä nosta tai kallista laitetta etsimisen aikana.
• Kytke laite päälle (katso 6.1) ja valitse haluamasi toiminto (katso 6.2).
• Suorita kalibrointi kuten kohdassa 6.3 selitetään
• Aseta laite pinnalle ja liikuta sitä hitaasti vaakasuuntaan seinää pitkin
• Kun lähestyt haettua esinettä, niin näyttöruudussa (1) näkyy vähint. 2 palkkia (katso kuva
2a)
• Mitä lähemmäs siirryt, sitä useampia palkkeja
näkyy. (katso kuva 2b)
• Tee merkki siihen kohtaan, jossa näyttöruudun (1) palkkikaavio on aivan täynnä
• Toista menettely toiselta puolelta (katso kuvat
3a / 3b)
• Tee siinäkin merkki siihen kohtaan, jossa
näyttöruudun (1) palkkikaavio on aivan täynnä
Etsitty esine on paikannettu molempien merkkien välissä.
Viite!
Saattaa olla avuksi toistaa esineen etsintä 90°
kulmassa etsintäsuuntaan (katso kuva 4), jotta
esineen ulottuvuudet voidaan määrittää paremmin.
Metallituet, jotka kulkevat samansuuntaisesti laitteen kanssa, saattavat häiritä laitteen ilmaisinta.
Yhden palkin jatkuva näyttö ei tarkoita sitä, että
olisi havaittu jokin esine. Voit olla varma esineen
löytämisestä vain silloin, kun laitteen kaikki palkit
ovat näkyvissä.
Varoitus!
Jos AC-käyttötavalla näyttöön tulee palkkikaavion
yhteydessä salaman kuva, niin löydetty esine on
JÄNNITTEELLINEN JOHTO.
Jos kannatinpalkit ja sähköjohdot kulkevat lähekkäin, ne saattavat estää yksittäisten esineiden
selkeän tunnistamisen ja mahdollisesti väärentää
etsinnän tuloksen.
Jos johdot kulkevat tunnetussa paikassa, mutta
laite ei löydä niitä AC-käyttötavalla, kokeile METAL-käyttötapaa. Syynä voi olla se, että johdot on
tässä tapauksessa eristetty metallisuojuksella.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
- 16 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 16
13.06.2017 14:42:48
FIN
9. Säilytys
7.3 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja
pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä.
Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia varusteita! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta
vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on
raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen
tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin
raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista
ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen
keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä
varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.
Paristojen hävittäminen
Paristot sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita.
Älä heitä paristoja kotitalousjätteisiin, tuleen tai
veteen. Paristot tulee kerätä, kierrättää tai hävittää
ympäristöystävällisesti. Lähetä käytetyt paristot osoitteeseen ISC GmbH, Eschenstrasse 6,
D-94405 Landau. Siellä valmistaja voi taata asianmukaisen hävittämisen.
- 17 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 17
13.06.2017 14:42:48
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 18 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 18
13.06.2017 14:42:51
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 19 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 19
13.06.2017 14:42:52
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Digitales Ortungsgerät TC-MD 50 (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
X 2011/65/EU
Standard references: EN 61326-1
Landau/Isar, den 26.10.2016
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 22.700.90
I.-No.: 11016
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012980
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 20 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 20
13.06.2017 14:42:52
- 21 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 21
13.06.2017 14:42:53
- 22 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 22
13.06.2017 14:42:53
- 23 -
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 23
13.06.2017 14:42:53
EH 05/2017 (02)
Anl_TC_MD_50_SPK3.indb 24
13.06.2017 14:42:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising