EINHELL | TC-MX 1400 E | manual | EINHELL TC-MX 1400 E Paint/Mortar Mixer Brugermanual

EINHELL TC-MX 1400 E Paint/Mortar Mixer Brugermanual
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 1
lL Original betjeningsvejledning
Farve-/mørtelomrører
U
Original-bruksanvisning
Färg- och bruksomrörare
q
Alkuperäiskäyttöohje
Maali- ja laastisekoitin
T
Оригинальное руководство по эксплуатации
Мешалка для краски и раствора
.
Originaalkasutusjuhend
Värvi- ja mördisegur
�
Art.-Nr.: 42.585.97
I.-Nr.: 11013
TC-MX
1400 E
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 2
1
1
2
3
4
2
4
3
2
1
2
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 3
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Maskinbeskrivelse
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Før ibrugtagning
Betjening
Udskiftning af nettilslutningsledning
Renholdelse, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genbrug
Opbevaring
3
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 4
DK/N
„Advarsel – Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade“
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Brug støvmaske.
Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må
ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Brug beskyttelsesbriller.
Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan
forårsage synstab.
4
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 5
DK/N
 Vigtigt!
Ved brug af el-værktøj er der visse
sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for
at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor
betjeningsvejledningen grundigt igennem. Opbevar
vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage
den frem efter behov. Husk at lade
betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du
overdrager den til andre!
Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
 ADVARSEL!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
anvisninger.
Følges anvisningerne, navnlig
sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet,
kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen.
Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang (fig. 1/2)
2.1 Produktbeskrivelse
1. Tænd-/slukknap
2. Låseknap
3. Omrørerholder
4. Omrører
2.2 Pakkens indhold
n
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
n
Fjern emballagematerialet samt emballage-/og
transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
n
Kontroller, at der ikke mangler noget.
n
Kontroller maskine og tilbehør for
transportskader.
n
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil
garantiperiodens udløb.
VIGTIGT
Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj!
Børn må ikke lege med plastikposer, folier og
smådele! Fare for indtagelse og kvælning!
n
n
n
n
n
Supplerende sikkerhedsanvisninger
n
Maskinen må ikke benyttes i omgivelser med
ekplosionsfarlig atmosfære. Bland ingen
opløsningsmidler eller opløsningsmiddelholdige
stoffer ned et flammepunkt under 21°C.
n
Ledninger må ikke vikles rundt om kropsdele.
n
Forlængerledningen skal være godkendt til
formålet.
n
Måskinen må kun startes og køres i
bladingskarret. Sørg for at blandingskarret står
fast og sikkert.
n
Under blandingsprocessen må der ikke med
hænderne eller genstande gribes ind i
blandingskarret.
n
Brug af arbejdshandsker, sikkerhedsbriller og
høreværn anbefales under arbejdet med
røremaskinen.
n
Tøjet skal sidde tæt på kroppen
n
Tag højde for reaktionsdrejemomentet
n
Vær forberedt på reaktionsdrejningsmoment.
Hold hele tiden fast i maskinen med begge
hænder under arbejdet.
Farve-/mørtelomrører
Omrører
Gaffelnøgle 2x
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Maskinen er beregnet til blanding af flydende og
pulverformede bygningsmaterialer, som farver,
mørtel, bindemiddel, puds og lignende substanser.
Den passende omrører med den rette blandingseffekt
skal anvendes, alt efter materialets konsistens og
blændingens mængde.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse med
dens tiltænkte formål. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det være sig på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen
ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene
af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel
brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt,
håndværksmæssigt, industrielt eller lignende
øjemed.
5
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 6
DK/N
4. Tekniske data
n
n
Netspænding:
230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt:
Omdrejningstal, ubelastet:
1400 W
0-750 min-1
Rørerindtag:
Kapslingsklasse:
Vægt:
M14
II / 쏾
3,85 kg
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN
60745.
Lydtryksniveau LpA
84,5 dB(A)
Usikkerhed KpA
Lydeffektniveau LWA
Usikkerhed KWA
3 dB
95,5 dB(A)
3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger)
beregnet i henhold til EN 60745.
Svingningsemissionstal ah = 2,92 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Supplerende information om el-værktøj
Advarsel!
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud fra en
standardiseret prøvningsmetode og kan – afhængig
af den måde, el-værktøjet anvendes på – ændre sig
og i undtagelsestilfælde ligge over den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til
at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også
anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering af
den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til et
minimum!
n
n
n
n
6
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
n
Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet
forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle
risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer
kan opstå, alt efter el-værktøjets type og
konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og
vedligeholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet, skal
du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer
overens med netdataene.
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du
foretager indstillinger på høvlen.
Montering omrører (fig. 2):
Skru omrørerdelen (4a) fast sammen med
omrørerdelen (4b) Derefter skrues røreren (4) ind i
rørerholderen (3) Dertil anvendes to gaffelnøgler. Med
en ene gaffelnøgle (a) holdes fast i rørerholderen og
med den anden gaffelnøgle (b) spændes omrørereren
(4). For at fjerne omrøreren, arbejdes i omvendt
rækkefølge.
6. Betjening
6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 3/pos. 1)
n
Sæt først en egnet omrører på apparatet (se 5.)
n
Sæt stikket i en stikkontakt.
Tænd:
Tryk på tænd/sluk-knappen (fig. 1)
Vedvarende drift:
Fikser tænd/sluk-knappen (1) med låseknappen (2)
Sluk:
Tryk kortvarigt tænd/sluk-knappen (1) ind.
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 7
DK/N
6.2 Indstilling af omdrejningstal (fig. 3/pos. 1)
n
Omdrejningstallet kan styres trinløst under
arbejdet.
n
Omdrejningstallet bestemmes ud fra, hvor
kraftigt du trykker ind på tænd/sluk-knappen (1).
7. Udskiftning af nettilslutningsledning
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges,
skal den skiftes ud af producenten eller dennes
kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader.
Emballagen består af råmaterialer og kan således
genanvendes eller indleveres på genbrugsstation.
Maskinen og dens tilbehør består af forskellige
materialer, f.eks. metal og plast. Defekte
komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne
og må ikke smides ud som almindeligt
husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din
forhandler, eller forhør dig hos din kommune!
10. Opbevaring
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Træk stikket ud af stikkontakten inden
vedligeholdelsesarbejde.
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde.
Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og
30˚C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.
8.1 Rengøring
n
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs.
Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag
trykluftudblæsning med lavt tryk.
n
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
n
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og
lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller
opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge
maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan
trænge vand ind i maskinens indvendige dele.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Vigtigt! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
n
Savens type.
n
Savens artikelnummer.
n
Savens identifikationsnummer.
n
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
7
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 8
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Innan du använder maskinen
Använda maskinen
Byta ut nätkabeln
Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 9
S
“Varning – Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador”
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Bär dammskyddsmask.
Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår.
Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Använd skyddsglasögon.
Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och
damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
9
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 10
S
 Obs!
Innan produkten kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning. Förvara den på ett säkert
ställe så att du alltid kan hitta önskad information.
Om produkten ska överlåtas till andra personer
måste även denna bruksanvisning medfölja.
Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som
har uppstått om denna bruksanvisning eller
säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar:
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade
häftet.
 VARNING!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.
Försummelser vid iakttagandet av
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan
förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner för framtiden.
Extra säkerhetsanvisningar
● Använd inte apparaten i explosionsfarliga
områden. Blanda inte lösningsmedel eller
material innehållande lösningsmedel som har en
flampunkt under 21°C.
● Lägg inte kablar på några egen maskindelar.
● Använd endast förlängningskablar avsedda för
arbetsområdet.
● Använd endast apparaten i blandningskärl. Se till
att blandningskärlet står stadigt och stabilt.
● Rör inte med händerna eller med föremål i
blandningskärlet under pågående
blandningsarbeten.
● Vi rekommenderar att du bär arbetshandskar,
skyddsglasögon och hörselskydd medan du
arbetar med omröraren.
● Användande av tätt åtsittande klädesplagg är ett
krav.
● Räkna med reaktionsvridmoment
● Var beredd på maskinens reaktionsvridmoment.
Håll alltid fast maskinen med båda händerna
under drift.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning (bild 1/2)
2.1 Beskrivning av maskinen
1. Till/frånkoppling
2. Låsvred
3. Omrörarintag
4. Omrörare
2.2 Leveransomfattning
n
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut
produkten ur förpackningen.
n
Ta bort förpackningsmaterialet samt
förpacknings- och transportsäkringar (om
förhanden).
n
Kontrollera att leveransen är komplett.
n
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna
har skadats i transporten.
n
Spara om möjligt på förpackningen tills
garantitiden har gått ut.
VARNING!
Produkten och förpackningsmaterialet är ingen
leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie
eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och
kvävs!
n
n
n
n
n
Färg- och bruksomrörare
Blandningsverktyg
Gaffelnyckel 2 st
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för blandning av flytande och
pulverformiga byggnadsmaterial såsom färger, bruk,
lim, puts och liknande substanser. Lämplig omrörare
med motsvarande blandningseffekt skall användas
beroende på materialkonsistens och
blandningsmängd.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För
materialskador eller personskador som resulterar av
sådan användning ansvarar användaren/operatören
själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas till
ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för
yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om
produkten ska användas inom yrkesmässiga,
10
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 11
S
hantverksmässiga eller industriella verksamheter
eller vid liknande aktiviteter.
n
n
n
n
4. Tekniska data
n
n
Nätspänning
230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt
Tomgångs-varvtal
1400 W
0-750 min-1
Fäste till blandningsverktyg:
M14
II / 쏾
Skyddsklass:
Vikt
3,85 kg
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå LpA
Osäkerhet KpA
Ljudeffektnivå LWA
Osäkerhet KWA
84,5 dB(A)
3 dB
95,5 dB(A)
3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre
riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde ah = 2,92 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Extra information för elverktyg
Varning!
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts upp
med en standardiserad provningsmetod och kan
variera beroende på vilket sätt som elverktyget
används. I undantagsfall kan det faktiska värdet
avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas
om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan från
elverktyget.
n
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift.
Följande risker kan uppstå på grund av
elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask
används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och
underhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig
om att uppgifterna på typskylten stämmer överens
med nätets data.
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några
inställningar på maskinen.
Montering omrörare (Fig. 2):
Skruva fast omrörardel (4a) med omrörardel (4b).
Skruva fast omröraren (4) i omrörarintaget (3).
Använd dig av två stiftnycklar. Skruva fast
omrörarintaget (3) med stiftnyckel (a) och med den
andra stiftnyckeln (b) skruvar du fast omröraren (4).
För att skruva loss omröraren gör du i omvänd
ordning.
6. Använda slagborrmaskinen
6.1 Strömbrytare (bild 3/pos. 1)
n
Montera först ett lämpligt blandningsverktyg i
maskinen (se 5).
n
Anslut stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
Inkoppling:
Tryck på strömbrytaren (1).
Begränsa uppkomsten av buller och vibration till
ett minimum!
11
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 12
S
Kontinuerlig drift:
Tryck på strömbrytaren (1) och spärra med
låsknappen (2).
Frånkoppling:
Tryck in strömbrytaren (1) kort.
6.2 Ställa in varvtalet (bild 3/pos. 1)
n
Du kan ställa in varvtalet steglöst under
användningen.
n
Bestäm varvtalet genom att trycka in
strömbrytaren (5) mer eller mindre kraftigt.
7. Byta ut nätkabeln
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste
den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en
annan person med liknande behörighet eftersom det
annars finns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Dra alltid ut stickkontakten inför alla
rengöringsarbeten.
8.1 Rengöra maskinen
앬 Håll skyddsanordningarna,
ventilationsöppningarna och motorkåpan i så
damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av
maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
앬 Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter
varje användningstillfälle.
앬 Rengör maskinen med jämna mellanrum med en
fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada
maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor
tränger in i maskinens inre.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig
elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver
underhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av
reservdelar:
앬 Maskintyp
12
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
앬
앬
앬
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar som
skydd mot transportskador. Denna förpackning
består av olika material som kan återvinnas. Lämna
in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning.
Produkten och tillbehören består av olika material
som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta
komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din
kommun. Hör efter med din kommun eller med
försäljaren i din specialbutik.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr
och frostfri plats samt otillgängligt för barn. Den bästa
förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30˚C. Förvara
elverktyget i originalförpackningen.
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 13
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Verkkoliitäntäjohdon vaihto
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
13
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 14
FIN
„Varoitus – Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje“
Käytä kuulosuojuksia.
Melun vaikutus saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
Käytä pölynaamaria.
Puun ja muiden materiaalien työstössä saattaa syntyä terveydelle vaarallista pölyä.
Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Käytä suojalaseja.
Työssä syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoutuvat sirpaleet, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa
näkökyvyn menetyksen.
14
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 15
FIN
 Huomio!
Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje
huolellisesti läpi. Säilytä se hyvin, jotta siinä olevat
tiedot ovat myöhemminkin milloin vain
käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille
henkilöille, anna heille myös tämä käyttöohje laitteen
mukana.
Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai
vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän
käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
 VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten.
Laitekohtaiset turvallisuusmääräykset
n
Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa
ympäristössä. Älä sekoita liuotinaineita tai
liuottimia sisältäviä aineita, joiden leimahduspiste
on alle 21 °C.
n
Älä kiedo kaapelia minkään ruumiinosasi
ympärille.
n
Käytä vain työskentelyalueelle sallittua
jatkojohtoa.
n
Käynnistä ja pysäytä laite vain sekoitusastiassa.
Huolehdi siitä, että sekoitusastia seisoo
alustallaan liikkumatta ja tukevasti.
n
Älä työnnä käsiäsi tai muita esineitä
sekoitusastiaan sekoituksen aikana.
n
Sekoittimen käytön aikana suosittelemme
käyttämään työkäsineitä, suojalaseja ja
kuulosuojuksia.
n
Työskennellessä on ehdottomasti käytettävä
vartaloa myötäileviä vaatteita.
n
Vastavoima on aina odotettavissa.
n
Ota reaktiovääntömomentti huomioon. Pitele
laitteesta aina molemmin käsin kiinni käytön
aikana.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
laajuus (kuvat 1/2)
2.1 Laitteen kuvaus
1. Kytkin Päälle/pois
2. Lukitusnuppi
3. Sekoittimen istukka
4. Sekoitin
2.2 Toimituksen laajuus
n
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
n
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
n
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
n
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa
kuljetusvaurioita.
n
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan
loppuun saakka.
HUOMIO
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä
muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
n
n
n
n
n
Maali- ja laastisekoitin
Sekoitin
Kiintoavain 2 kpl
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Kone on tarkoitettu nestemäisten ja jauhemaisten
rakennusaineiden, kuten maalien, laastin, sitko- ja
rappausaineiden sekä samantyyppisten aineiden
sekoittamiseen. Materiaalin koostumuksesta ja
sekoitusmäärästä riippuen on aina käytettävä
sopivaa, sekoitusteholtaan vastaavaa sekoitinta.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö ei
ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista
vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa
laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen
valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi
pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi
ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla
tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
15
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 16
FIN
4. Tekniset tiedot
n
Verkkojännite:
230 V ~ 50 Hz
Virranotto:
1400 wattia
Joutokäyntikierrosluku:
0-750 min-1
Sekoitinistukka:
M14
II / 쏾
Suojaluokka:
Paino:
3,85 kg
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN 60745
mukaisesti.
Äänen painetaso LpA
Mittausvirhe KpA
Äänen tehotaso LWA
Mittausvirhe KWA
84,5 dB(A)
3 dB
95,5 dB(A)
3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Tärinän päästöarvo ah = 2,92 m/s
Mittausvirhe K = 1,5 m/s2
2
Lisätietoja sähkötyökaluista
Varoitus!
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun
koestusmenetelmän avulla ja se saattaa muuttua,
riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja olosuhteista,
ja poikkeustapauksissa ylittää annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua
toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen
alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman
vähäisiksi!
n
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
n
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
n
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
n
Älä ylikuormita laitetta.
n
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
n
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
16
Käytä suojakäsineitä.
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle
aina tietty jäämäriski. Tämän sähkötyökalun
rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa
pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita
kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta, ennen
kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Sekoittimen asennus (Kuva 2):
Kierrä sekoittimen osa (4a) sekoittimen osaan (4b)
tiukkaan kiinni. Kierrä sen jälkeen sekoitin (4)
sekoittimen istukkaan (3). Käytä kiinnitykseen kahta
kiintoavainta. Pidä toisella kiintoavaimella (a)
sekoittimen istukasta (3) kiinni ja kiristä toisella
kiintoavaimella (b) sekoitin (4) tiukkaan. Poista
sekoitin päinvastaisessa järjestyksessä.
6. Käyttö
6.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 3/nro 1)
n
Asenna ensin sopiva sekoitin laitteeseen (katso
kohtaa 5.)
n
Liitä verkkojohto sopivaan pistorasiaan.
Käynnistys:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (1).
Jatkuva käyttö:
Lukitse päälle-/pois-katkaisin (1) lukitusnupilla (2)
paikalleen.
Sammutus:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (1) lyhyesti.
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 17
FIN
6.2 Kierrosluvun säätö (kuva 3/nro 1)
n
Voit ohjata kierroslukua käytön aikana
portaattomasti.
n
Valitse kierrosluku painamalla päälle/poiskatkaisinta (1) enemmän tai vähemmän.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on
korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huoltoja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden
omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse
syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään
kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja
sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa
kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon.
Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista.
Toimita vialliset rakenneosat
oneglmajätehävitykseen. Tiedustele asiaa alan
ammattiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja
pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta.
Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä. Säilytä
sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
8.1 Puhdistus
n
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin
mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai
puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella
paineilmalla.
n
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka
käytön jälkeen.
n
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi
siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain
sähköalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa
tarvitsevia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
n
Laitteen tyyppi
n
Laitteen tuotenumero
n
Laitteen tunnusnumero
n
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta
www.isc-gmbh.info
17
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 18
RUS
Оглавление
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18
Указания по технике безопасности
Состав устройства
Использование в соответствии с назначением
Технические данные
Перед вводом в эксплуатацию
Обращение с устройством
Замена кабеля питания
Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных деталей
Утилизация и вторичная переработка
Хранение
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 19
RUS
„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по
эксплуатации.“
Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для
здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!
Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и
пыль могут вызвать повреждение органов зрения.
19
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 20
RUS
 Внимание!
При пользовании устройствами необходимо
выполнять правила по технике безопасности,
чтобы избежать травм и не допустить ущерба.
Поэтому прочтите полностью внимательно это
руководство по эксплуатации. Храните
руководство по эксплуатации в надежном месте
для того, чтобы можно было воспользоваться в
любое время содержащейся в нем информацией.
В том случае если Вы передаете устройство
другим людям, то необходимо приложить к нему
настоящее руководство по эксплуатации.
Мы не несем ответственность за травмы и
ущерб, которые возникли в результате
несоблюдения указаний этого руководства по
эксплуатации и техники безопасности.
1. Указания по технике безопасности
Необходимые указания по технике безопасности
Вы можете найти в приложенной брошюре.
 ВНИМАНИЕ!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током, возникновение
пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике
безопасности и технические требования для
того, чтобы было возможно воспользоваться
ими в будущем.
Дополнительные указания по технике
безопасности
n
Запрещается использовать устройство, если в
окружающем пространстве присутствует
взрывоопасная атмосфера. Запрещено
смешивать растворители или содержащие
растворители вещества с температурой
вспышки ниже 21°C.
n
Запрещено накручивать кабель на какие либо
части тела.
n
Используйте только допущенный к
использованию в рабочей области
удлинительный кабель.
n
Необходимо осуществлять пуск и остановку
устройства только в емкости для
перемешивания. Обеспечьте прочное и
надежное положение емкости для
перемешивания.
n
При проведении работ по смешиванию
запрещается опускать руки и предметы в
емкость для перемешивания.
n
Во время работы с месильно-сбивальной
20
n
n
n
машиной рекомендуется использовать
рабочие перчатки, защитные очки и средства
защиты органов слуха.
Использование плотно прилегающей одежды
является обязательным
Учитывайте реактивный момент вращения
Учитывайте крутящий момент реакции. Во
время работы всегда крепко удерживайте
устройство обеими руками.
2. Описание устройства и объем
поставки (рис. 1/2)
2.1 Описание устройства
1. переключатель включено-выключено
2. стопорная кнопка
3. зажимное устройство для смесителя
4. смеситель
2.2 Состав комплекта устройства
n
Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
n
Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
n
Проверьте комплектность устройства.
n
Проверьте устройство и принадлежности на
наличие возникших при транспортировке
повреждений.
n
Сохраняйте упаковку по возможности до
истечения срока гарантийных обязательств.
ВНИМАНИЕ
Устройство и упаковка не являются детскими
игрушками! Запрещено детям играть с
пластиковыми пакетами, пленками и
мелкими деталями! Опасность заключается в
том, что они могут проглотить или погибнуть
от удушья!
n
n
n
n
n
Мешалка для краски и раствора
Мешалка
2 гаечных ключа
Оригинальное руководство по эксплуатации
Указания по технике безопасности
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 21
RUS
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. Использование по назначению
Машина предназначена для смешивания жидких
и порошкообразных строительных материалов,
таких как краски, строительный раствор, клей,
штукатурка и схожие вещества. Необходимо в
зависимости от консистенции материала и
количества смеси использовать подходящую
мешалку с соответствующим смешивающим
действием.
Устройство можно использовать только в
соответствии с его предназначением. Любое
другое, выходящее за эти рамки использование,
считается не соответствующим предписанию. За
возникшие в результате этого ущерб или травмы
любого рода несет ответственность пользователь
или работающий с инструментом, а не
изготовитель.
Необходимо учесть, что наши устройства
согласно предписанию не рассчитаны для
использования в промышленной, ремесленной
или индустриальной области. Мы не
предоставляем гарантий, если устройство будет
использоваться в промышленной, ремесленной
или индустриальной, а также подобной
деятельности.
4. Технические данные
Напряжение сети:
Мощность:
Скорость вращения холостого хода:
Приемник насадки мешалки:
Класс защиты:
Вес
230 в ~ 50 Гц
1400 Вт
0-750 мин-1
M14
II / 쏾
3,85 кг
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены в
соответствии с нормами EN 60745.
Уровень давления шума LpA
Неопределенность KpA
Уровень мощности шума LWA
Неопределенность KWA
84,5 дБ(A)
3 дБ
95,5 дБ(A)
3 дБ
Суммарное значение величины вибрации (сумма
векторов трех направлений) определено в
соответствии с EN 60745.
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 2,92 m/s2
Неопределенность K = 1,5 m/s2
Дополнительная информация для
электрического инструмента
Осторожно!
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться в зависимости
от вида и способа использования электрического
инструмента и в исключительных случаях
превышать указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации может
быть использовано для сравнения одного
электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии вибрации может
быть использовано для предварительной оценки
негативного влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
n
Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
n
Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
n
При работе учитывайте особенности Вашего
устройства.
n
Не подвергайте устройство перегрузке.
n
При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
n
Отключайте устройство, если вы его не
используете.
n
Используйте перчатки.
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент в
соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если не
используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
21
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 22
RUS
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства или
при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
6.2 Регулировка скорости вращения
(рисунок 3 / поз. 1)
n
Путем более или менее сильного нажатия на
переключатель включено-выключено (5)
выберите скорость вращения.
n
Выбор правильной скорости вращения:
наиболее подходящая скорость вращения
5. Перед вводом в эксплуатацию
7. Замена кабеля питания
электросети
Убедитесь перед подключением, что данные на
типовой табличке соответствуют параметрам
сети.
Всегда вынимайте штекер из розетки прежде,
чем осуществлять настройки устройства.
Монтаж смесителя (рис. 2):
Крепко свинтите смешивающую часть (4a) со
смешивающей частью (4b). Затем ввинтите
смеситель (4) в зажимное устройство для
смесителя (3). Используйте для этого два
вильчатых гаечных ключа. Одним вильчатым
гаечным ключом (a) удерживать зажимное
устройство для смесителя (3), а другим
вильчатым гаечным ключом (b) затянуть
смеситель (4). Для того чтобы удалить смеситель,
действуйте в обратной последовательности.
6. Управление устройством
6.1 Переключатель включено-выключено
(рисунок 3 / поз. 1)
n
Сначала вставьте нужную насадку мешалки в
устройство (смотрите раздел 5).
n
Вставьте штекер в соответствующее гнездо
электросети.
Включить:
Нажать переключатель включено-выключено (1).
Продолжительный режим работы:
Застопорить переключатель включеновыключено (1) при помощи кнопки с фиксацией
положения (2).
Выключить
Нажать коротко на переключатель включеновыключено (1).
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его служба
сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
8. Очистка, технический уход и
заказ запасных деталей
Перед всеми работами по очистке вынуть
штекер из розетки.
8.1 Очистка
n
Очищайте защитные устройства,
вентиляционные отверстия и корпус
двигателя как можно лучше от пыли и грязи.
Протрите фрезу чистой ветошью или
продуйте сжатым воздухом с низким
давлением.
n
Мы рекомендуем очищать фрезу после
каждого использования.
n
Очищайте устройство регулярно влажной
тряпкой с небольшим количеством жидкого
мыла. Не используйте моющие средства или
растворите; они могут разъесть
пластмассовые части устройства. Следите за
тем, чтобы вода не попала вовнутрь
устройства.
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Внимание! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
8.3 Технический уход
В устройстве кроме этого нет деталей,
которые нуждаются в техническом уходе.
22
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 23
RUS
8.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных частей необходимо
привести следующие данные:
n
Модификация устройства
n
Номер артикула устройства
n
Идентификационный номер устройства
n
Номер запасной части требуемой для
замена детали
Актуальные цены и информация находятся на
сайте www.isc-gmbh.info
9. Утилизация и вторичная
переработка
Устройство находится в упаковке для того,
чтобы избежать его повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
повторно или направлена во вторичную
переработку сырья.
Устройство и его принадлежности состоят из
различных материалов, таких как например
металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные
детали в местах сбора особых отходов.
Информацию об этом Вы можете получить в
специализированном магазине или в местных
органах правления!
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности в
темном, сухом, не подверженном влиянию мороза
и недоступном для детей месте. Оптимальная
температура хранения от 5˚C до 30˚C. Храните
электроинструмент в его собственной
оригинальной упаковке.
23
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 24
EE
Sisukord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
24
Ohutusnõuanded
Seadme kirjeldus
Sihipärane kasutamine
Tehnilised andmed
Enne kasutuselevõttu
Käsitsemine
Toitejuhtme vahetamine
Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine
Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Ladustamine
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 25
EE
“Hoiatus – vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit”
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Kasutage tolmumaski.
Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele ohtlik tolm. Asbesti sisaldavat
materjali ei tohi töödelda!
Kandke kaitseprille.
Töötamise ajal tekkivad sädemed või seadmest väljalendavad killud, laastud ja tolm võivad
põhjustada nägemiskaotust.
25
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 26
EE
 Tähelepanu!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme
kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele
võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend /
ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et
informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te
peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke
talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta
mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis
tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste
mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
 HOIATUS!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada
elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
Täiendavad ohutusjuhised
● Seadet ei või viia plahvatusohtlikku keskkonda.
Mingeid lahusteid ega lahusteid sisaldavaid
aineid ei või üle 21 °C leekpunktiga segada.
● Ärge laske kaablil mingi kehaosaga
kokkupuutesse sattuda.
● Tööala jaoks üksnes lubatud pikenduskaablit
kasutada.
● Seadet vaid segunõus käivitada/lõpetada lasta.
Hoolitseda, et segunõu oleks stabiilne ja kindel.
● Segamisoperatsiooni ajal ei või segunõust kätega
ega esemetega kinni võtta.
● Segumasinaga töötamisel on soovitav kanda
töökindaid, kaitseprille ja kõrvaklappe.
● Liibuva rõivastuse kandmine on
määrustekohaselt vajalik
● Arvestage reaktsioonipöördemomenti
● Arvestage reaktsiooni jõumomendiga. Hoidke
seadet töö ajal alati kahe käega kinni.
2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt
(joonised 1/2):
2.1 Seadme kirjeldus
1. Sisse-/välja-lüliti
2. Fikseerimisnupp
3. Segistivastuvõttur
4. Segisti
26
2.2 Tarnekomplekt
Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
n
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
n
Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
n
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni
alles.
n
n
TÄHELEPANU
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad!
Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
n
n
n
n
n
Värvi- ja mördisegur
Segur
Harkvõti 2x
Kasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Aparaat on tehtud vedelate ja pulbriliste
ehitusmaterjalide, nagu värvide, mördi, kleepaine,
krohvi ja sarnaste ainete segamiseks. Määrata
materjalikonsistentsiga ja seguhulgaga sobiva
seguvõimega segisti.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole
sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või
vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte
tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit
garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel
tegevusaladel.
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 27
EE
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge:
230 V ~ 50 Hz
Võimsustarve:
Koormuseta pöörlemissagedus:
1400 W
0-750 p/min
Seguri kinnituspesa:
M14
II / 쏾
Kaitseklass:
Kaal:
3,85 kg
Müra ja vibratsioon
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista
eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati
püsima. Esineda võivad järgmised
elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist
tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks
standardi EN 60745 järgi.
5. Enne kasutuselevõttu
Helirõhu tase LpA
84,5 dB(A)
Hälbepiir KpA
Müratase LWA
Hälbepiir KWA
3 dB
95,5 dB(A)
3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma)
on kindlaks määratud standardi EN 60745 järgi.
Võnkeemissiooniväärtus ah = 2,92 m/s2
Hälbepiir K = 1,5 m/s2
Täiendav informatsioon elektritööriistade kohta
Hoiatus!
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda
sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja viisist ning
olla erandjuhtudel esitatud väärtusest suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada
võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka
kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
n
Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
n
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
n
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
n
Ärge koormake seadet üle.
n
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
n
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
n
Kandke kindaid.
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati
pistikupesast välja.
MontaaÏisegisti (joon. 2):
Kruvige segisti detail (4a) segisti detaili külge (4b)
kindlalt kinni. Lõpuks kruvige segisti (4)
segistivastuvõtturi külge (3). Kasutage selleks kahte
haruvõtit. Haruvõtmega (a) segistivastuvõttur (3)
stabiliseerida ja teise haruvõtmega (b) segistit (4)
pingutada. Segisti eemaldamiseks liikuge
vastupidises järjestuses.
6. Kasutamine
6.1 Toitelüliti (joonis 3/1)
n
Monteerige kõigepealt seadmele sobiv segur
(vt 5).
n
Pange võrgupistik sobivasse pistikupessa.
Sisselülitamine:
Vajutage toitelülitit (1).
Pidev režiim:
Lukustage toitelüliti (1) lukustusnupuga (2).
Väljalülitamine:
Vajutage lühidalt toitelülitit (1).
27
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 28
EE
6.2 Pöörlemissageduse reguleerimine
(joonis 3/1)
n
Pöörlemissagedust saab töötamise ajal sujuvalt
muuta.
n
Valige toitelü liti (1) tugevama või nõrgema
vajutamisega pöörlemissagedus.
7. Toitejuhtme vahetamine
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb
see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval
klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul
vahetada.
8. Puhastamine, hooldus ja varuosade
tellimine
Enne igat puhastustööd tõmmake pistik
pistikupesast välja.
8.1 Puhastamine
n
Hoidke kaitseseadeldised, õhutusavad ja
mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabad kui
võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või
kasutage madala survega suruõhku.
n
Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe
puhastada.
n
Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja
vähese vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada
seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage
sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett
sattuda.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei ole rohkem hooldatavaid
detaile.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
n
Seadme tüüp
n
Seadme artiklinumber
n
Seadme identifitseerimisnumber
n
Vajamineva varuosa number
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info
28
9. Utiliseerimine ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on tooraine ja seega
taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav.
Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad
erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja
plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse
kogumiskohta. Uurige järele erikauplusest või
kohalikust omavalitsusest!
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja
külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas.
Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni
30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 29
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
t explains the following conformity according to EU
directives and norms for the following product
p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
O declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo
l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice
EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės
normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE
şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU
i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU
i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
T следующим удостоверяется, что следующие
продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність
виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince
aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet
og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Farb- und Mörtelrührer TC-MX 1400 E (Einhell)
87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
x
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
x
x
2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
89/686/EC_96/58/EC
2004/26/EC
2011/65/EC
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 19.11.2013
First CE: 11
Art.-No.: 42.585.97 I.-No.: 11013
Subject to change without notice
Weichselgartner/General-Manager
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR009817
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
29
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 30
Gælder kun EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.
I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt
el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at
medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdra
gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil
varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende
skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder
elektroniske komponenter.
U Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig
avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har läm
nats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
q Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.
Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka
on sisällytetty kansallisiin lakeihin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusiokäyttöä varten.
Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämiselle:
Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukai
sta hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös
kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätys- ja jätteenpoistomääräysten
mukaisesti hyödyntäen käyttökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin
kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.
30
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 31
T Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве
альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее
в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит
ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с
мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность оборудованию
дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим электрические
части.
. Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile
keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu
vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale,
ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt
efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande
underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt
tillstånd från ISC GmbH.
q
Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen
vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu
ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
T
Der tages forbehold för tekniske ændringer
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и
сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или
частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Förbehåll för tekniska förändringar
q
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
T
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
1
EE
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
1
EE
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk
või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH
loal.
31
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 32
GARANTIBEVIS
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl,
beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på adressen, som er anført
på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af
garantikrav gælder følgende:
1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved
lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på produktet, der bevisligt skyldes materiale- eller
produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet
udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug.
Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af
usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller
strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller som følge af at produktet
udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af produktet
eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (f.eks.
sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet
tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden
garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke
gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke
forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også
servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til følgende adresse: www.iscgmbh.info. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du
vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af
garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til
serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
32
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 33
U GARANTIBEVIS
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt,
beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi
står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du
ska kunna göra anspråk på garantin:
1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av
denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister i produkten som bevisligen kan härledas till material- eller
tillverkningsfel. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för
kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten
inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig
installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missaktade
underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig
skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex
överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller yttre
påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt
naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden
fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte
möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten
repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten
eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-gmbh.info.
Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått
efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt
serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
33
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 34
q TAKUUTODISTUS
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme
puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme myös puhelimitse
allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määräykset:
1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin
takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaalitai valmistusvirheistä, ja se on rajattu valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen
tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai
ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana käytetty
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva
rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai
asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä väärään
verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai laitteen
altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä (esim.
laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden esineiden
tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai
ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta tai
muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan
päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan
päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen
mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan
päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Jos takuumme kattaa
laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää
kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
34
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 35
T ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному
в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого
приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.
1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг.
Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши
гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты устройства, которые объективно связаны
с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору
устранением таких дефектов устройства или заменой устройства.
Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в
ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор
считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на
кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось
сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или
неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении
к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно
технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство
аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию
насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка,
камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий
(например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией,
обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель
после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после
истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению
гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на
устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует
также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте дефектное устройство на сайте:
www.isc-gmbh.info. Если наша гарантия распространяется на дефект устройства, Вы
незамедлительно получите отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем
внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего
руководства по эксплуатации.
35
Anleitung_TC_MX_1400_E_SPK3__ 05.12.13 13:09 Seite 36
. GARANTIITUNNISTUS
Lugupeetud klient,
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja
me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme
meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel
kehtib järgnev:
1. Täiendavat garantiid reguleeritakse nende garantiitingimustega. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke
garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning
piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse
garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi
mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete
eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või puuduliku hoolduse ja
kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt seadme
ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm,
transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused
mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu
loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja
kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või antakse nõude
tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib ka kliendi juures
kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade alltoodud aadressil: www.isc-gmbh.info. Kui
seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on läbi, kuid
sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles
kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
EH 12/2013 (01)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising