EINHELL | TC-DS 19 | manual | EINHELL TC-DS 19 Delta Sander Brugermanual

EINHELL TC-DS 19 Delta Sander Brugermanual
TC-DS 19
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Deltasliber
S
Original-bruksanvisning
Deltaslip
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Deltahiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Треугольная шлифовальная
машинка
EE
Originaalkasutusjuhend
Deltalihvija
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Deltveida slīpmašīna
LT
Originali naudojimo instrukcija
Trikampis šlifuoklis
3
Art.-Nr.: 44.642.35
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11025
23.01.2019 17:10:35
1
4
1
3
2
2
3
2.
3
1.
a
2
-2-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 2
23.01.2019 17:10:35
4
5
1
-3-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 3
23.01.2019 17:10:36
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
-4-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 4
23.01.2019 17:10:36
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
1. Sikkerhedsanvisninger
Trekantsliber
3 x slibepapir
Støvudsugningsadapter
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Maskinen er beregnet til slibning af træ, metal,
kunststof og lignende materialer med anvendelse
af tilsvarende slibepapir.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Tænd/Sluk-knap
2. Støvudsugningsadapter
3. Rysteplade
4. Håndtag
4. Tekniske data
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transports-
Netspænding: ............................... 230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt: ......................................... 190 W
Omdrejningstal, ubelastet: ................10000 min-1
Slibeflade: ................................. 90 x 90 x 90 mm
Cirkelbane:............................................... 1,2 mm
Kapslingsklasse: ..........................................II / 쓑
Vægt: ..........................................................1,1 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
-5-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 5
23.01.2019 17:10:37
DK/N
Lydtryksniveau LpA ................................. 73 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................... 84 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Håndtag
Svingningsemissionstal ah = 2,7 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
5.1 Isætning af slibepapir (fig. 2)
Nem udskiftning med velcrolukning. Udsugningshullerne på slibepapiret og slibeskiven skal passe
sammen.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
5.2 Montering af støvudsugningsadapter
(fig. 3-4/pos. 2)
Sæt støvudsugningsadapteren (2) på støvudsugningstilslutningen (a) som vist på fig. 3, og fikser
den ved at dreje. Kobl støvudsugningsadapteren
til et egnet støvudsugningsanlæg.
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
6. Betjening
6.1 Tænd/Sluk-knap
For at tænde maskinen skubbes knappen (1)
frem.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
6.2 Arbejdsanvisninger
Maskinen er særlig effektiv ved slibning af svært
tilgængelige hjørner og kanter. Til slibning af
profiler og hulkele kan du også arbejde alene
med spidsen eller en kant af slibeskiven. Der fås
forskellige typer slibepapir, alt efter hvilket materiale der skal bearbejdes, og hvordan overfladen
ønskes afrømmet. Afrømningen bestemmes i alt
væsentligt af, hvilket slibeblad der vælges, og
hvordan presset af slibeskiven doseres.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
-6-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 6
23.01.2019 17:10:37
DK/N
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.
8.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
-7-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 7
23.01.2019 17:10:37
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
-8-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 8
23.01.2019 17:10:37
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, slibetunge
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Slibepapir
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
-9-
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 9
23.01.2019 17:10:37
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 10 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 10
23.01.2019 17:10:37
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
- 11 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 11
23.01.2019 17:10:38
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
Hörnslip
3 st slippapper
Dammsugsadapter
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för slipning av trä, metall,
plast och liknande material under förutsättning att
du använder lämpligt slippapper.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Strömbrytare
2. Dammsugsadapter
3. Vibrationsplatta
4. Handtag
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
- 12 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 12
23.01.2019 17:10:38
S
4. Tekniska data
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Nätspänning ................................. 230 V ~ 50 Hz
Effektförbrukning ....................................... 190 W
Tomgångsvarvtal ...............................10000 min-1
Slipyta ....................................... 90 x 90 x 90 mm
Svängningskrets ...................................... 1,2 mm
Skyddsklass .................................................II / 쓑
Vikt .............................................................1,1 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
5. Före användning
Ljudtrycksnivå LpA ................................. 73 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA .................................. 84 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 2,7 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
5.1 Fästa slippapper (bild 2)
Lätt att byta ut tack vare kardborrefäste. Se till att
utsugningshålen i slippappret stämmer överens
med hålen i slipplattan.
5.2 Montera dammsugsadaptern
(bild 3-4/pos. 2)
Anslut dammsugsadaptern (2) på dammsugsanslutningen (a) enligt beskrivningen i bild 3 och vrid
sedan runt för att spärra. Anslut dammsugsadaptern till en lämplig dammsugsanläggning.
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
- 13 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 13
23.01.2019 17:10:38
S
6. Använda
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
6.1 Strömbrytare
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att slå på maskinen.
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.
6.2 Arbetsanvisningar
Maskinen är särskilt prestandastark för slipning
av hörn och kanter som är svåra att komma åt.
Om du vill slipa profiler eller hålkälar kan du även
använda slipplattans spets eller kant. Beroende
på vilket material som ska bearbetas samt hur
intensivt slipningen ska utföras står olika slags
slippapper till förfogande. Mängden material som
ska slipas av kan du i största mån bestämma
genom att välja rätt slippapper och variera trycket
på slipplattan.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
8.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
- 14 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 14
23.01.2019 17:10:38
S
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 15 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 15
23.01.2019 17:10:38
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 16 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 16
23.01.2019 17:10:38
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, slipplatta
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Slippapper
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 17 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 17
23.01.2019 17:10:38
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 18 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 18
23.01.2019 17:10:39
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
- 19 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 19
23.01.2019 17:10:39
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
•
•
•
•
1. Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Kone on tarkoitettu puun, metallin, muovin ja
vastaavanlaisten työstöaineiden hiontaan käyttämällä tarkoitukseen sopivaa hiomapaperia.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Päälle-/pois-katkaisin
2. Pölyn poistoimusovitin
3. Hivellyslevy
4. Kahva
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Kolmiohiomalevy
3 kpl hiomapaperia
Pölyn poistoimusovitin
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua- 20 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 20
23.01.2019 17:10:39
FIN
4. Tekniset tiedot
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Verkkojännite: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Virrantarve: ......................................... 190 wattia
Joutokäyntikierrosluku: .....................10000 min-1
Hiomapinta: ............................... 90 x 90 x 90 mm
Värinäpiiri: ................................................ 1,2 mm
Suojaluokka: ................................................II / 쓑
Paino: .........................................................1,1 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA ............................. 73 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................... 84 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Kahva
Tärinänpäästöarvo ah = 2,7 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
5.1 Hiomapaperin kiinnitys (kuva 2)
Mutkaton vaihto tarrakiinnityksen avulla. Huolehdi
siitä, että hiomapaperin ja hiomalevyn poistoimureiät ovat kohdakkain.
5.2 Pölyn poistoimusovittimen asennus
(kuvat 3-4/nro 2)
Työnnä pölyn poistoimusovitin (2) kuvan 3 mukaisesti pölyn poistoimuliitännän (a) päälle ja lukitse
se kiertämällä paikalleen. Yhdistä pölyn poistoimusovitin sopivaan pölyn poistoimulaitteistoon.
- 21 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 21
23.01.2019 17:10:39
FIN
6. Käyttö
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
6.1 Päälle-/pois-katkaisin
Laitteen päällekytkemiseksi tulee katkaisin (1)
työntää eteen.
6.2 Työskentelyohjeita
Laite on erityisen tehokas vaikeasti tavoitettavien
nurkkien ja reunojen hiomisessa. Profiilien ja
syvennysten hiomisessa voidaan käyttää myös
ainoastaan hiomalautasen kärkeä tai yhtä reunaa.
Työstettävän materiaalin sekä halutun pintamateriaalin poistomäärän mukaisesti on saatavana
erilaisia hiomapapereita. Pintamateriaalin poistoteho on olennaisesti riippuvainen hiomapaperin
valinnasta ja hiomalautaseen kohdistetusta puristusvoimasta.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 22 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 22
23.01.2019 17:10:39
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 23 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 23
23.01.2019 17:10:39
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, hiomalevy
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Hiomapaperi
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 24 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 24
23.01.2019 17:10:39
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 25 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 25
23.01.2019 17:10:39
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
- 26 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 26
23.01.2019 17:10:40
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
Треугольная шлифовальная машинка
Шлифовальная бумага, 3 шт.
Переходник для пылесоса
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1. Рукоятка
2. Переключатель включено-выключено
3. Кнопка блокировки для переключателя
включено-выключено
4. Рычаг регулировки высоты резки
- 27 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 27
23.01.2019 17:10:40
RUS
3. Использование в соответствии
с предназначением
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Устройство предназначено для
шлифования дерева, металла, пластмассы
и подобных материалов с использованием
соответствующей шлифовальной бумаги.
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
4. Технические данные
Напряжение электросети: .......... 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: ...................... 190 Вт
Скорость вращения
холостого хода: .............................. 10 000 мин-1
Шлифовальная поверхность: ...90 x 90 x 90 мм
Колебательный контур: ......................... 1,2 mm
Класс защиты: ............................................II / 쓑
Вес: ............................................................ 1,1 кг
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Уровень давления шума LpA ................ 73 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA ............. 84 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
Рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 2,7 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
- 28 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 28
23.01.2019 17:10:40
RUS
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки
прежде, чем осуществлять настройки
устройства.
5.1 Крепление шлифовальной бумаги
(рис. 2)
Удобство замены благодаря липучке.
Проследите за тем, чтобы совпали отверстия
для отсоса на шлифовальной бумаге и
шлифовальной пластинке.
5.2 Монтаж переходника для пылесоса
(рисунок 3-4/поз. 2)
Вставьте переходник для пылесоса (2), как
показано на рисунке 3, в отсос пыли (a) и
зафиксируйте его вращением. Соедините
переходник для пылесоса с соответствующим
устройством отсоса пыли.
6. Обращение с устройством
6.1 Переключатель включено-выключено
Для включения устройства необходимо
сдвинуть переключатель (1) вперед.
6.2 Указания по эксплуатации
Устройство является особенно продуктивным
при шлифовании в труднодоступных местах:
углах и краях. Для шлифования профильных
элементов и выемок можно использовать
острие или край шлифовальной тарелки. В
соответствии с материалом обрабатываемого
предмета и глубины обработки слоя
поверхности имеются различные типы
шлифовальной бумаги. Производительность
обработки поверхности определяется
главным образом выбором шлифовальной
бумаги и регулировкой усилия давления
шлифовальной тарелки.
7. Замена кабеля питания
электросети
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
- 29 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 29
23.01.2019 17:10:40
RUS
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
9. Утилизация и вторичное
использование
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
8.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
8.2 Угольные щетки
При чрезмерном образовании искр сдайте
фрезу в специализированную мастрескую для
проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается
заменять только специалисту электрику.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
8.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
8.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
- 30 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 30
23.01.2019 17:10:40
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 31 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 31
23.01.2019 17:10:40
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки, шлифовальная пластинка
Расходный материал/расходные части*
Шлифовальная бумага
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 32 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 32
23.01.2019 17:10:40
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 33 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 33
23.01.2019 17:10:40
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
- 34 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 34
23.01.2019 17:10:41
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
•
•
•
•
•
1. Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
Seade on mõeldud puidu, metalli, plasti ja teiste
sarnaste materjalide lihvimiseks, kasutades vastavat lihvpaberit.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Toitelüliti
2. Tolmueemaldusadapter
3. Lihvimisplaat
4. Käepide
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
Kolmnurklihvija
3 x lihvpaber
Tolmueemaldusadapter
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge: .................................... 230 V~ 50 Hz
Võimsus: ................................................... 190 W
Koormuseta pöörlemissagedus: ........10000 min-1
Lihvimispind: ............................. 90 x 90 x 90 mm
Võnkering:................................................ 1,2 mm
Ohutuskategooria: ......................................... II/쓑
Kaal: ...........................................................1,1 kg
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.
Helirõhu tase LpA .................................... 73 dB(A)
Hälbepiir KpA ................................................. 3 dB
Müratase LWA ......................................... 84 dB(A)
Hälbepiir KWA ................................................ 3 dB
- 35 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 35
23.01.2019 17:10:41
EE
5. Enne kasutuselevõttu
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Käepide
Võngete emissiooniväärtus ah = 2,7 m/s2
Värisemine K = 1,5 m/s2
5.1 Lihvpaberi kinnitamine (joonis 2)
Probleemitu vahetus takjakinnise abil: jälgige imemisaukude vastavust lihvpaberil ja lihvtallal.
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
5.2 Tolmuimeja adapteri paigaldamine
(joonis 3-4/ 2)
Pange tolmuimeja adapter (2) tolmuimeja
liitmikule(a), nagu joonisel 3 on näidatud, ja
sulgege ühendus pööramise teel. Ühendage tolmuimeja adapter sobiva tolmuimejaga.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
6. Käitamine
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
6.1 Toitelüliti
Seadme väljalülitamiseks tuleb lüliti (1) ettepoole
lükata.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!
• Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
• Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
• Kohandage oma töömeetodid seadmega.
• Ärge koormake seadet üle.
• Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
• Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
• Kandke kindaid.
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
6.2 Tööjuhised
Seade on eriti tõhus raskesti ligipääsetavate nurkade ja servade lihvimisel. Profiilide ja õõnsuste
lihvimiseks on võimalik töötada ka ainult lihvtalla
otsaga või ühe servaga. Saadaval on mitmesugused lihvpaberid vastavalt töödeldava materjali
eri liikidele ja pealispinna soovitavale mahalihvitud kihi paksusele. Tasandamise tulemuse
määrab oluliselt lihvketta valik ja lihvtaldrikule
surumise tugevus.
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
- 36 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 36
23.01.2019 17:10:41
EE
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
• Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
• Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
• Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
- 37 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 37
23.01.2019 17:10:41
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 38 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 38
23.01.2019 17:10:41
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Süsiharjad, lihvtald
Kulumaterjal / Kuluosad*
Lihvpaber
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 39 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 39
23.01.2019 17:10:41
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 40 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 40
23.01.2019 17:10:41
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus. Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku. Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
Uzmanību! Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi,
kas rodas darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
- 41 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 41
23.01.2019 17:10:41
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
1. Drošības norādījumi
Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem
iepazīstieties pievienotajā burtnīciņā.
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1)
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Putekļu nosūkšanas adapteris
3. Orbitālo kustību plāksne
4. Rokturis
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
• Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
• Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
•
Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
•
•
•
•
•
Trīsstūra slīpmašīna
Slīppapīrs, 3 gab.
Putekļu nosūkšanas adapteris
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Drošības norādījumi
3. Mērķim atbilstoša lietošana
Ierīce ir paredzēta kokmateriālu, metāla, plastmasas un līdzīgu materiālu slīpēšanai ar atbilstīgu
slīppapīru.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos
mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa
veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši
priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs
neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.
4. Tehniskie rādītāji
Elektrotīkla spriegums: ................... 230 V~ 50 Hz
Jaudas patēriņš: ........................................ 190 W
Apgriezienu skaits
tukšgaitā: .......................................... 10 000 min-1
Slīpēšanas virsma: .................... 90 x 90 x 90 mm
Svārstību kontūrs: .................................... 1,2 mm
Aizsardzības klase: ....................................... II/쓑
Svars: .........................................................1,1 kg
Bīstami!
Troksnis un vibrācijas
Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas
atbilstoši EN 60745.
- 42 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 42
23.01.2019 17:10:42
LV
5. Pirms lietošanas
Trokšņa spiediena līmenis LpA ................ 73 dB(A)
Kļūda KpA ...................................................... 3 dB
Trokšņa jaudas līmenis LWA..................... 84 dB(A)
Kļūda KWA ..................................................... 3 dB
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
Brīdinājums!
Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.
5.1. Slīppapīra nostiprināšana (2. attēls)
Izmantojot līpslēdzēja aizdari, slīppapīru
var vienkārši nomainīt. Pievērsiet uzmanību
slīppapīra un slīpripas nosūkšanas caurumu
atbilstībai.
Rokturis
Vibrāciju emisijas vērtība ah = 2,7 m/s2
Kļūda K = 1,5 m/s2
Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta
atbilstoši standartizētai pārbaudes metodei un var
mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas
veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt
norādīto vērtību.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.
Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot
arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.
Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas
būtu minimālas!
• Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā
kārtībā.
• Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
• Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
• Nepārslogojiet ierīci.
• Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt
ierīces pārbaudi.
• Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
• Strādājiet cimdos.
Uzmanību!
Atlikušie riski
Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma
dēļ var rasties šādi riski:
1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota
putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti
ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un
roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā
arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.
5.2. Putekļu nosūkšanas adaptera montāža
(3.–4. attēls/2. poz.)
Uzspraudiet putekļu nosūkšanas adapteri
(2), kā parādīts 3. attēlā, putekļu nosūkšanas
pieslēgvietā (a) un nofiksējiet, to pagriežot. Savienojiet putekļu nosūkšanas adapteri ar piemērotu
putekļu nosūkšanas iekārtu.
6. Lietošana
6.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Lai ieslēgtu ierīci, slēdzis (1) ir jāpavirza uz
priekšu.
6.2. Darba norādījumi
Ierīce ir īpaši piemērota, slīpējot grūti pieejamus
stūrus un malas. Slīpējot profilus un veidgriezumus, var izmantot tikai slīpripas priekšgalu vai
malu. Ir pieejami dažādi slīppapīra veidi atbilstoši
apstrādājamam materiālam un vajadzīgajai
virsmas virskārtas noņemšanas pakāpei.
Virskārtas noņemšanas ražīgums ir nosakāms,
izvēloties atbilstošu slīppapīra plātni un slīpripas
regulējamu piespiešanu.
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
- 43 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 43
23.01.2019 17:10:42
LV
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Bīstami!
Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet
kontaktdakšu.
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
8.1 Tīrīšana
Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu maksimāli tīrus no
putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci
ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena
gaisu.
• Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
• Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu
daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt
ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai
ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens
iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka
risku.
•
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
8.2 Ogles sukas
Ja parādās pārmērīga dzirksteĮošana, uzticiet
ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektriĮim.
Bīstami! Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriĮis.
8.3 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.4 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
- 44 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 44
23.01.2019 17:10:42
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 45 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 45
23.01.2019 17:10:42
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Piemērs
Dilstošas detaļas*
Ogļu sukas, slīpplāksne
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Slīppapīrs
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 46 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 46
23.01.2019 17:10:42
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot
šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi
noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno
ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē www.isc-gmbh.info. Atrodiet
pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas
bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītes, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo
nav iespējama klasificēšana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs
nekavējoties saņemsiet salabotu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 47 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 47
23.01.2019 17:10:42
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones. Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones. Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai
susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
Atsargiai! Užsidėkite apsauginius akinius. Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso
skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
- 48 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 48
23.01.2019 17:10:42
LT
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
•
•
•
•
•
1. Saugos nurodymai
3. Naudojimas pagal paskirtį
Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
Įrankis skirtas šlifuoti medieną, metalą, plastmasę
ir panašias medžiagas naudojant atitinkamą
šlifavimo popierių.
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai
savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam,
amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes
neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse
bei pagal panašią paskirtį.
2.1 Prietaiso aprašymas (1 pav.)
1. Įjungimo (išjungimo) jungiklis
2. Dulkių siurblio adapteris
3. Vibracinė plokštė
4. Rankena
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
lentelę.
• Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
Trikampis šlifuoklis
3x šlifavimo popierius
Dulkių siurblio adapteris
Originali naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas
naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.
Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo
naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o
ne gamintojas.
4. Techniniai duomenys
Tinklo įtampa: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Galingumas: .............................................. 190 W
Tuščiosios eigos apsukų skaičius: .... 10 000 min-1
Šlifavimo paviršius: .................... 90 x 90 x 90 mm
Virpesių kontūras: .................................... 1,2 mm
Apsaugos klasė: ...........................................II / 쓑
Svoris: ........................................................1,1 kg
Pavojus!
Triukšmas ir vibracija
Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN
60745.
- 49 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 49
23.01.2019 17:10:42
LT
5. Prieš naudojimą
Garso slėgio lygis LpA ............................ 73 dB(A)
Nesandarumas KpA ...................................... 3 dB
Garso galios lygis LWA ............................ 84 dB(A)
Nesandarumas KWA ...................................... 3 dB
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
Įspėjimas!
Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite
kištuką.
Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.
Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.
Bendros svyravimo vertės (trijų krypčių vektorių
suma) pateiktos pagal EN 60745.
5.1. Šlifavimo popieriaus pritvirtinimas
(2 pav.)
Paprastas pakeitimas naudojant lipduką. Atkreipkite dėmesį, kad šlifavimo popieriaus ir disko siurbimo angos sutaptų.
Rankena
Vibracijos emisijos dydis ah = 2,7 m/s2
Nestabilumas K = 1,5 m/s2
5.2. Dulkių siurblio adapterio montavimas
(3–4 pav., 2 poz.)
Kaip parodyta 3 pav., dulkių siurblio adapterį (2)
uždėkite ant dulkių siurblio jungties (a) ir pasukdami jį užfiksuokite. Prie dulkių siurblio adapterio
prijunkite tinkamą dulkių susiurbimo įrangą.
Nurodyta svyravimo emisijos vertė pamatuota,
taikant standartizuotus bandymo metodus; ji gali
skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo
būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytąją.
Pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę galima
palyginti vieną elektros įrankį su kitu.
Be to, pagal nurodytą svyravimo emisijos vertę
galima atlikti pirminį neįprasto poveikio įvertinimą.
6. Valdymas
6.1 Įjungimo / išjungimo jungiklis
Norėdami prietaisą įjungti jungiklį (1) stumkite į
priekį.
Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir
vibraciją!
• Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
• Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite
prietaisą.
• Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
• Neperkraukite prietaiso.
• Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
• Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
• Mūvėkite pirštines.
Atsargiai!
Kiti pavojai
Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus
reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija
ir specifikacija, yra šie:
1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas
tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos
ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos
vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką
arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.
6.2 Darbo nurodymai
Prietaisas ypač tinka sunkiai prieinamiems kampams ir kraštams šlifuoti. Šlifuojant profilius ir
tuščiavidurius profilius galima dirbti tik šlifavimo
disko smaigaliu arba vienu jo kraštu. Priklausomai
nuo apdirbamos medžiagos ir nuo pageidaujamo
paviršiaus nuėmimo, galima rinktis skirtingus
šlifavimo popierius. Paviršiaus nuėmimo našumą
iš esmės lemia šlifavimo popieriaus pasirinkimas
ir tai, kiek spaudžiamas šlifavimo diskas.
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
- 50 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 50
23.01.2019 17:10:43
LT
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Pavojus!
Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
8.1 Valymas
Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų,
ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose
nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto
oro srove, esant žemam slėgiui.
• Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti
po kiekvieno panaudojimo.
• Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste
su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių
valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso
plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso
vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus
į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio
rizika.
•
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
8.2 Anglies šepetėliai
Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies
šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.
8.3 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
8.4 Atsarginių dalių užsakymas:
Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius
duomenis;
• Prietaiso tipą
• Prietaiso artikulo numerį
• Prietaiso tapatybės numerį
• Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
tinklalapyje www.isc-gmbh.info
- 51 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 51
23.01.2019 17:10:43
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 52 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 52
23.01.2019 17:10:43
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*
Anglies šepetėliai, šlifavimo diskai
Naudojamos medžiagos / dalys*
Šlifavimo popierius
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 53 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 53
23.01.2019 17:10:43
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei
gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas
garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia
savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams.
Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: www.iscgmbh.info. Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie
pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo
trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas
arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 54 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 54
23.01.2019 17:10:43
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Deltaschleifer TC-DS 19 (Einhell)
2014/29/EU
X 2006/42/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/53/EC
2014/68/EU
2012/46/EU - (EU)2016/1628
(EU)2016/426
Emission No.:
Notified Body:
(EU)2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-4;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 12.11.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 15
Art.-No.: 44.642.35
I.-No.: 11025
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012786
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 55 -
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 55
23.01.2019 17:10:43
EH 01/2019 (02)
Anl_TC_DS_19_SPK3.indb 56
23.01.2019 17:10:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising