EINHELL | CE-JS 8 | manual | EINHELL CE-JS 8 Jump-Start - Power Bank Руководство пользователя

EINHELL CE-JS 8 Jump-Start - Power Bank Руководство пользователя
CE-JS 8
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Jumpstarter – Energistation
S
Original-bruksanvisning
Starthjälp – Energistation
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Apukäynnistin / Varavirtalähde
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Внешний аккумулятор – Узел
электропитания
3
Art.-Nr.: 10.915.11
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11017
20.03.2018 14:06:39
1
2a
3
4
4
3
7
6
2b
2
1
5
3
2c
-2-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 2
20.03.2018 14:06:40
4a
4
XK\KXYK IUXXKIZ
(559:
4b
4c
B e e p ,B e e p
B e e p ,B e e p
4d
5
D
E
F
-3-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 3
20.03.2018 14:06:41
-4-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 4
20.03.2018 14:06:43
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
6. Grøn LED-lampe blinker + advarselstone =
tryk på „Boost“ taste og start motor i løbet af
30 s.
7. Ingen LED-lampe, ingen advarselstone =
kontroller stikforbindelse til produkt, tryk på
„Boost“ taste og start motor i løbet af 30 s.
Advarsel!
1. Hold produktet uden for børns rækkevidde!
2. Åbn ikke produktet - fare for tilskadekomst!
3. Lyser mindre end 3 LED-lamper, står der ingen starthjælp til rådighed.
4. Starter motoren ikke i løbet af 5 sekunder,
afsluttes startprocessent. Vent i 1 minut, før
processen gentages.
1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1 Tilslutning starthjælpkabel
2 Ladebøsning Micro USB
3 USB udgang 5V/9V
4 USB udgang 5V maks. 2A
5 LED-lampe-lys
6 On-off-knap
7 LED-akkukapacitetsindikator
Denne maskine må ikke anvendes af børn. Pas
på, at børn ikke bruger maskinen som legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn. Maskinen må ikke anvendes af
personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller af personer med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er
under opsyn eller instrueres af en person, der er
ansvarlig for dem.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Signaturforklaring (fig. 5)
D = Beskyttelsesklasse II maskine
E = Må kun bruges i tørre rum indendørs
F = Vigtigt! Læs vejledningen før brug!
Tekst på maskine og starthjælpekabel
Pas på! Læs vejledningen før brug!
1. Tryk aldrig på Boost-tasten, før bil-batteriet er
tilsluttet.
2. Forbind aldrig klemmer med hinanden –
kortslutning og fare for tilskadekomst.
3. Starthjælp kun for 12 V bil, rød klemme til „+“,
sort klemme til „-“ batteripol.
4. Grøn LED-lampe = start motor i løbet af 30 s.
5. Rød LED-lampe + advarselstone = batteri
tilsluttet forkert (se 3.)
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
-5-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 5
20.03.2018 14:06:43
DK/N
•
•
•
•
•
•
•
4. Tekniske data
Jump-Start Power Bank
Startkabel
2in 1 USB tilslutningskabel (Micro/Mini)
USB lyn-ladekabel
Opbevaringsmappe
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Jump-Start Power Bank
Li-Po-akku: ..........11,1 V – 2500 mAh – 27,75 Wh
Indgang Micro USB „IN: 5V/9V“:
.............................................. 5 V d.c./3 A (maks.)
.............................................. 9 V d.c./2 A (maks.)
Ladetid 5V/1A ca.: .......................................... 7 h
Ladetid 5V/2A ca.: .......................................... 4 h
Ladetid 5V/3A ca.: .......................................... 2 h
Ladetid 9V/2A ca.: ....................................... 1,5 h
Udgang USB „OUT: „5V/2A“: 5 V d.c. / 2 A (maks.)
Udgang USB „OUT: „5V/9V „: 5 V d.c./3 A (maks.)
.............................................. 9 V d.c./2 A (maks.)
Starthjælpestrøm: ..200 A (5 sek.) / 400 A (maks.)
Omgivelsestemperatur ifm.
starthjælp: ................................. - 15 °C - + 40 °C
Opbevaringstemperatur: ............ + 5 °C - + 40 °C
Beskyttelsesklasse: ..........................................III
3. Formålsbestemt anvendelse
Jump-Start Power Bank bruges til at lade smartphones, kameraer, tablets osv. Den kan også
bruges som lommelygte. Med det medleverede
starthjælpekabel kan produktet også bruges til at
understøtte svage 12 V starterbatterier (blysyreakkumulatorer) i motorkøretøjer med benzinmotorer op til 3000 ccm kubikindhold.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
5. Inden ibrugtagning
5.1 Opladning af Jump-Start Power Bank
(fig. 3)
Jump-Start Power Bank kan oplades på enhver
almindelig USB udgang (f.eks. ladeaggregat til en
smartphone). Inden USB ladeaggregatet sluttes
til, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen svarer til netdataene. Det anbefales at gennemføre en opladning hver 4. måned.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Pas på! Træk stikket ud af stikkontakten, inden du
foretager indstillinger på maskinen.
Læs og overhold de vedlagte sikkerhedsanvisninger med detaljerede henvisninger til opladningen.
Udgangene må ikke bruges under opladningen.
•
•
Forbind USB ladeaggregatet med Micro USB
indgangen. Brug hertil det medleverede USB
kabel (fig. 2a)
Sættes ladeaggregatet ind i stikkontakten,
lades akkuen. Under opladningen lyser
(blinker) LED-lamperne til LED-akkukapacitetsindikatoren og viser ladestatussen. Når
opladningen er færdig, lyser alle LED-lamper.
Under opladningen kan akkumulatorbatteriet i apparatet blive varmt, hvilket er helt normalt.
-6-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 6
20.03.2018 14:06:43
DK/N
b) „OUT 5V/9V“ USB udgang
Bemærk: Skulle opladningen ikke fungere på
denne udgang, understøttes maskinen eller kablet ikke. Brug i dette tilfælde 5V d.c. / 2A USB udgangen til opladningen, som beskrevet ovenfor.
1. Forbind det medleverede 2in1 USB kabel (fig.
2b) med „OUT 5V/9V“ USB tilslutningen (fig.
1/pos. 3) til Jump-Start Power Bank og så
med maskinen, der skal forsynes.
2. Tryk på on-off-knappen (fig. 1/pos. 6).
3. På USB udgangen beregnes parametrene,
der er brug for til opladningen, og den tilsluttede maskine lades. Ladetiden på „OUT
5V/9V“ USB udgangen kan afkortes i forhold
til „OUT 5V/2A“ USB udgangen afhængigt af
ladekablet og maskinen, der skal lades.
5.2 Akku- kapacitetsindikator
Tryk kort på on-off-knappen (fig. 1/pos. 6). LEDlampen til akkukapacitetsindikatoren (fig. 1/pos.
7) lyser. Antallet af lysende LED-lamper oplyser
om den aktuelle ladetilstand for det indbyggede
Li-Po-akkumulatorbatteri.
100% ladet = 4 LED-lampe konstant lys
>25% ladet = 1 LED-lampe konstant lys
<25% ladet = intet konstant lys
6. LED-lys
Forsigtig! Kig ikke ind i lysstrålen
• Tryk på on-off-knappen i 3 sekunder – LEDlampen (fig. 1/pos. 5) lyser konstant.
• Tryk på on-off-knappen en gang til – LEDlampen lyser som „stroboskoplyn“.
• Tryk på on-off-knappen en gang til – LEDlampen lyser som „SOS“-morselys.
• Trykkes en gang til på knappen, slukkes LEDlampen igen.
8. Starthjælp til motorkøretøjet
12 V starthjælpanordningen er en velkommen
hjælp ved startproblemer som følge af manglende
batterikapacitet.
Advarsel! Under en starthjælp må kun starthjælpkablet være tilsluttet. Forsyningen af en
tilslutningsenhed f.eks. via USB-tilslutningen skal
afbrydes forinden.
Vi gør opmærksom på, at køretøjerne er udstyret med talrige elektroniske komponenter. Følg
anvisningerne i betjeningsvejledningerne til bil,
radio osv.
7. Udgange
Forsigtig! Kontrollér spændings- og strømværdierne for maskinen, der skal forsynes (f.eks.
mobiltelefon, notebook). Læs og overhold den
medfølgende betjeningsvejledning.
Forsyningsvarigheden varierer afhængigt af
ladetilstanden for for Jump-Start Power Bank,
den optagede effekt og brugsintensiteten af tilslutningsenheden. Når der nås en restopladning
på 25% (1 LED-lampe lyser), skal akkumulatorbatteriet lades (se afsnit 5.). USB tilslutningerne
kan bruges parallelt. Sørg for, at den kumulerede
udgangsstrøm ikke overskrider 5 A.
Advarsel! Forbind aldrig med køretøjets karosseri!
•
•
7.1 Opladning/brug af maskiner med USB
tilslutning
a) 5V/2A USB udgang
1. Forbind et eksisterende (eller det medleverede 2 in 1) USB tilslutningskabel med USB
tilslutningen (fig. 1/pos. 4) til Jump-Start
Power Bank og så med maskinen, der skal
forsynes (maks. 2A).
2. Tryk på on-off-knappen (fig. 1/pos. 6).
•
Sikr, at stikket fra starthjælpkablet er forbundet fast med maskinens stikdåse. Er forbindelsen løs under starthjælpen, kan stikforbindelsen smelte på grund af den høje strøm.
Polerne på bil-batteriet skal være rene, og
starthjælpkablets klemmer sidde fast på batteriets poler.
Forbind ikke starthjælpkablets klemmer med
hinanden under starthjælpen – kortslutning.
Forvis dig om, at mindst 3 LED-lamper lyser på
akku-kapacitetsindikatoren. Produkttemperaturen
skal befinde sig inden for området + 5 °C - + 40
°C, omgivelsestemperaturen inden for området
– 15 °C - + 40 °C. Brug udelukkende det medleverede starthjælpkabel (fig. 2c).
-7-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 7
20.03.2018 14:06:43
DK/N
1. Fig. 4: Klap afdækningen til starthjælpkabeltilslutningen (fig. 1/pos. 1) op, skub den
underliggende afdækning ud til siden og sæt
starthjælpkablet i aggregatet.
2. Fig. 4a: Slut det røde kabel til pluspolen og
det sorte kabel til minuspolen på bil-batteriet
og kontrollér, at klemmerne sidder fast. Vær
desuden opmærksom på, at Jump-Start Power Bank opbevares sikkert i motorrummet,
og at den ikke kan falde ned under starten
som følge af vibrationer. Jump-Start Power
Bank må ikke komme i nærheden af dele, der
bevæger sig. Efterfølgende punkter 3. – 6.
Beskriver starthjælpkablets statusmeldinger.
Følg instruktionerne.
3. Fig. 4a: Den grønne LED-lampe lyser på
starthjælpkablet. Alle eksisterende forbindelser er i orden, og køretøjet kan startes i
løbet af 30 sekunder.
8. Lad motoren køre. Generatoren lader bilbatteriet.
Ved meget lave temperaturer kan det være nødvendigt at gennemføre flere startforsøg, før bilen
startes. Ventetiden mellem to startforsøg er et minut. Fjern helst aggregatet i løbet af 30 sekunder
efter korrekt gennemført starthjælp.
Antallet af mulige startforsøg (maks. 10) afhænger af omgivelsestemperaturen, tilstanden af batteriet, der skal startes, og ladetilstanden af JumpStart Power Bank akkumulatorbatteriet.
9. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden renholdelse.
Fjern alle tilsluttede kabler fra Jump-Start Power
Bank.
4. Fig. 4b: Den grønne LED-lampe blinker
på starthjælpkablet. Alle eksisterende
forbindelser er i orden, dog er bil-batteriets
ladetilstand meget lav. Tryk på tasten „Boost“
på starthjælpkablet og vent, til den grønne
LED-lampe lyser konstant. Start køretøjet i
løbet af 30 sekunder. Vær særlig forsigtig,
da sikkerhedsindretninger, der er integreret
i Jump-Start Power Bank, sættes ud af kraft,
når der trykkes på tasten „Boost“.
5. Fig. 4c: Den røde LED-lampe lyser på
starthjælpkablet, og en advarselstone
høres. Starthjælpkablets klemmer er tilsluttet
forkert på bil-batteriet. Fjern klemmerne og
tilslut klemmerne rigtigt til bil-batteriet iht. de
foregående instruktioner.
6. Fig. 4d: Der lyser ingen LED-lampe på
starthjælpkablet, og der høres ingen advarselstone. Kontrollér alle forbindelserne
og især at klemmerne er tilsluttet rigtigt til
bil-batteriet. Er alle eksisterende forbindelser i
orden, kan det være, at bil-batteriet er defekt.
Tryk på tasten „Boost“ på starthjælpkablet og
vent, til den grønne LED-lampe lyser konstant. Start køretøjet i løbet af 30 sekunder.
Vær særlig forsigtig, da sikkerhedsindretninger, der er integreret i Jump-Start Power
Bank, sættes ud af kraft, når der trykkes på
tasten „Boost“. Erstat det defekte bil-batteri så
hurtigt som muligt.
7. Så snart motoren går, fjernes starthjælpkablet
fra aggregatet, herefter fjernes først den røde
klemme og så den sorte klemme fra bil-batteriet.
9.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør aggregatet regelmæssigt med en
fugtig klud.Undgå brug af rengørings- eller
opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge
maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke
kan trænge vand ind i maskinens indvendige
dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj,
øger det risikoen for elektrisk stød.
9.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
9.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
-8-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 8
20.03.2018 14:06:43
DK/N
10.Reparation
I tilfælde af driftsforstyrrelse skal produktet undersøges af en autoriseret fagmand eller på et
kundeserviceværksted.
11. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
12. Opbevaring
Produktet og dets tilbehør skal opbevares et
mørkt, tørt og frostfrit sted. Den optimale lagertemperatur er mellem +5 og 40 °C.
Læs og overhold de vedlagte sikkerhedsanvisninger med detaljerede henvisninger til opbevaringen. Da akkumulatorbatteriet reagerer på for høje
(over +40 °C) og for lave temperaturer (under 0
°C), må det ikke opbevares konstant i en bil. Til
transport i et køretøj placeres det et egnet sted,
så det ikke kan bevæge sig, hastigheden og/eller
retningen pludselig ændres. Opbevar aggregatet i
den originale emballage.
-9-
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 9
20.03.2018 14:06:43
DK/N
13. Fejlsøgningsskema
Fejl
Mulig årsag
Afhjælpning
Aggregat kan ikke
tændes
- Akkubatteriets spænding er for lille
- Lad akkubatteri op
Starthjælp fungerer
ikke
- Akkubatteriets spænding er for lille
- Tilslutninger på køretøj er ombyttet
- Lad akkubatteri op
- Kontroller for korrekt polforbindelse
og tilslut rigtigt
- Forsøg starhjælp inden for temperaturområde
- Temperatur uden for temperaturområde
Alle LED-lamper
blinker
- Overbelastningsbeskyttelse har
reageret
- Aggregat for koldt/varmt
- Omgivelsestemperatur er for lille/
høj
- Sluk for aggregat, kontroller for mulig overbelastning
- Overhold aggregattemperatur
+5 °C - +40 °C
- Overhold omgivelsestemperaturområde -15 °C - +40 °C
- 10 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 10
20.03.2018 14:06:43
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 11
20.03.2018 14:06:43
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 12 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 12
20.03.2018 14:06:43
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 13 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 13
20.03.2018 14:06:44
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Denna apparat får inte användas av barn. Barn
ska hållas under uppsikt så att de inte använder
apparaten som leksak. Apparaten får inte rengöras eller underhållas av barn. Apparaten får inte
användas av personer med begränsad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer
med bristfällig kunskap eller erfarenhet, såvida
inte en ansvarig person håller uppsikt eller ger
instruktioner.
Teckenförklaring (bild 5)
D = Skyddsklass II apparat
E = Får endast användas i torra inomhusutrymmen
F = Obs! Läs igenom instruktionerna före användning!
Text på apparat och hjälpstartkabel
Obs! Läs igenom instruktionerna före användning!
1. Tryck aldrig på knappen „Boost“ om fordonsbatteriet ännu inte har anslutits.
2. Koppla aldrig samman klämmorna – kortslutning och risk för personskador.
3. Starthjälp endast för 12 V motorfordon, röd
klämma till batteripol „+“, svart klämma till „-“.
4. Grön LED = Starta motorn inom 30 sek.
5. Röd LED + varningston = Batteriet har anslutits med omskiftade poler (se 3.)
6. Grön LED blinkar + varningston = Tryck på
knappen „Boost“ och starta motorn inom 30
sek.
7. Ingen LED, ingen varningston = Kontrollera
stickanslutningen till apparaten, tryck på
knappen „Boost“ och starta motorn inom 30
sek.
Varning!
1. Håll barn på avstånd från apparaten.
2. Öppna inte apparaten – Risk för personskador!
3. Om färre än tre lysdioder är tända är ingen
starthjälp möjlig.
4. Om motorn inte startar inom 5 sek måste du
avsluta startförsöket. Vänta i 1 minut innan du
försöker starta igen.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1 Anslutning för hjälpstartkabel
2 Laddningsuttag
3 USB-utgång 5 V / 9 V
4 USB-utgång 5 V max. 2 A
5 LED-ljus
6 Strömbrytare
7 LED-kapacitetsindikering
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
- 14 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 14
20.03.2018 14:06:44
S
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
Jump-Start Power Bank
Hjälpstartkabel
2 in 1 USB-anslutningskabel (Micro/Mini)
USB-snabbladdningskabel
Förvaringsmapp
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Jump-Start Power Bank används till att ladda
smarttelefoner, kameror, pekplattor och liknande.
Den kan även användas som ficklampa. Med
hjälp av den bifogade hjälpstartkabeln kan apparaten även användas till att understödja svaga 12
V startbatterier (blysyrabatterier) i motorfordon
med bensinmotorer upp till 3000 ccm cylindervolym.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Jump-Start Power Bank
Li-Po-batteri: .......11,1 V – 2500 mAh – 27,75 Wh
Ingång Micro USB „IN: 5V/9V“:
............................................... 5 V DC / 3 A (max.)
.............................................. 9 V DC / 2 A (max.)
Laddningstid 5V/1A ca.: ................................. 7 h
Laddningstid 5V/2A ca.: ................................. 4 h
Laddningstid 5V/3A ca.: ................................. 2 h
Laddningstid 9V/2A ca.: .............................. 1,5 h
Utgång USB „OUT:5V/2A“: .... 5 V DC / 2 A (max.)
Utgång USB „OUT:“5V/9V“: .. 5 V DC / 3 A (max.)
.............................................. 9 V DC / 2 A (max.)
Starthjälpström ....... 200 A (5 sek.) / 400 A (max.)
Omgivningstemperatur v
id starthjälp: ................................ - 15°C - + 40°C
Förvaringstemperatur .................. + 5°C - + 40°C
Skyddsklass ......................................................III
5. Före användning
5.1 Ladda Jump-Start Power Bank (bild 3)
Du kan ladda Jump-Start Power Bank vid varje
konventionell USB-utgång (t ex en laddare för
en smarttelefon). Övertyga dig om att informationen på märkskylten stämmer överens med
nätets data innan du ansluter USB-laddaren. Vi
rekommenderar att du laddar upp i intervall om 4
månader.
Obs! Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på apparaten.
Beakta bifogade säkerhetsanvisningar med detaljerad information om laddning.
Utgångarna får inte användas medan apparaten
laddas.
•
•
Anslut USB-laddaren till Micro USB-ingången. Använd den bifogade USB-kabeln (bild
2a).
Anslut laddaren till eluttaget. Batteriet laddas
därefter. Medan laddningen pågår lyser (blinkar) lysdioderna på kapacitetsindikeringen.
Aktuell laddningsstatus visas. Samtliga lysdioder är tända efter att laddningen har avslutats.
- 15 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 15
20.03.2018 14:06:44
S
Under uppladdningen kan batteriet i apparaten bli
varmt. Detta är dock normalt.
5.2 Kapacitetsindikering för batteri
Tryck kort på strömbrytaren (bild 1/pos. 6). Lysdioderna för kapacitetsindikeringen (bild 1 / pos. 7)
tänds kort. Antalet tända lysdioder informerar om
aktuell laddningsstatus för det inbyggda Li-Pobatteriet.
100 % laddning = 4 LED lyser ständigt
>25 % laddning = 1 LED lyser ständigt
<25 % laddning = ingen LED lyser ständigt
6. LED-ljus
Obs! Titta inte in i ljusstrålen.
• Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder –
LED-ljuset (bild 1 / pos. 5) lyser ständigt.
• Tryck på strömbrytaren en gång till – LEDljuset lyser som stroboskopblixt.
• Tryck på strömbrytaren en gång till – LEDljuset lyser som SOS-morseljus.
• Tryck en gång till för att slå ifrån LED-ljuset.
7. Utgångar
Obs! Beakta avsedda spännings- och strömvärden för apparaten som ska matas (t ex mobiltelefon, bärbar dator). Beakta motsvarande bruksanvisningar.
Matningstiden är beroende av laddningsnivån
i Jump-Start Power Bank, effektförbrukningen
och användningsintensiteten med den anslutna
apparaten. Ladda batteriet när restladdningen
har nått 25 % (1 LED lyser) (se avsnitt 5.). USBanslutningarna kan användas parallellt. Se till att
den sammanlagda utgångsströmmen inte överstiger 5 A.
7.1 Ladda/använda apparater med USBanslutning
a) 5 V / 2 A USB-utgång
1. Anslut en egen (eller bifogad 2 in 1) USBanslutningskabel till USB-anslutningen (bild
1 / pos. 4) på Jump-Start Power Bank och
därefter till apparaten som ska matas (max. 2
A).
2. Tryck på strömbrytaren (bild 1 / pos. 6).
b) „OUT 5V/9V“ USB-utgång
Märk: Om det inte fungerar att ladda från denna
utgång stöds apparaten eller kabeln inte. I sådana
fall måste du använda 5 V DC / 2 A USB-utgången enligt beskrivningen ovan.
1. Anslut den bifogade 2 in 1 USB-kabeln (bild
2b) till „OUT 5V/9V“ USB-anslutningen (bild 1
/ pos. 3) på Jump-Start Power Bank och därefter till apparaten som ska matas.
2. Tryck på strömbrytaren (bild 1 / pos. 6).
3. Vid USB-utgången bestäms parametrarna för
laddning varefter den anslutning apparaten
laddas. Beroende på laddningskabeln och
apparaten som ska laddas kan laddningstiden vid „OUT 5V/9V“ USB-utgången förkortas jämfört med „OUT 5V/2A“ USB-utgången.
8. Starthjälp för motorfordon
12 V starthjälpen är en välkommen hjälp om det
går svårt att starta fordonet pga. låg batterikapacitet.
Varning! När starthjälp ges får endast hjälpstartkabeln anslutas. Försörjningen till en ansluten
apparat, t ex via USB-anslutningen, måste först
avbrytas.
Tänk på att motorfordon är utrustade med många
elektroniska moduler. Beakta instruktionerna i
bruksanvisningarna till fordonet, radion osv.
Varning! Anslut aldrig till fordonskarossen!
•
•
•
Se till att stickkontakten på hjälpstartkabeln
är fast ansluten till apparatens stickuttag.
Om anslutningen är lös medan starthjälp ges
finns det risk för att stickanslutningen smälter
på grund av den höga strömmen.
Polerna på fordonsbatteriet måste vara rena
och klämmorna på hjälpstartkabeln sitta fast
ordentligt på batteripolerna.
Medan starthjälp ges får klämmorna inte
komma i kontakt med varandra – Kortslutning!
Kontrollera att minst tre lysdioder i kapacitetsindikeringen för batteriet lyser. Apparattemperaturen
måste befinna sig inom området + 5°C - + 40°C,
omgivningstemperaturen vid starthjälp inom
– 15°C - + 40°C. Använd endast den bifogade
hjälpstartkabeln (bild 2c).
- 16 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 16
20.03.2018 14:06:44
S
1. Bild 4: Fäll upp locket från anslutningen för
hjälpstartkabeln (bild 1 / pos. 1), skjut locket
undertill åt sidan och anslut sedan hjälpstartkabeln till apparaten.
2. Bild 4a: Anslut den röda kabeln till pluspolen
och den svarta kabeln till minuspolen på
fordonsbatteriet. Se till att klämmorna sitter
fast ordentligt. Kontrollera dessutom att
Jump-Start Power Bank har placerats säkert i
motorrummet och inte kan falla ned av vibrationer under startförloppet. Jump-Start Power
Bank får inte komma i närheten av rörliga
delar. Nedanstående punkt 3. – 6. beskriver
statusindikeringar för hjälpstartkabeln. Läs
igenom instruktionerna.
3. Bild 4a: Den gröna lysdioden vid hjälpstartkabeln är tänd. Alla befintliga anslutningar är intakta och fordonet kan startas inom
30 sekunder.
4. Bild 4b: Den gröna lysdioden vid hjälpstartkabeln blinkar. Alla befintliga anslutningar är intakta, men laddningsnivån för
fordonets batteri är mycket lågt. Tryck på
knappen „Boost“ vid hjälpstartkabeln och
vänta tills den gröna lysdioden lyser konstant.
Starta fordonet inom 30 sekunder. Var särskilt
försiktig eftersom de integrerade säkerhetsanordningarna i Jump-Start Power Bank tas ur
drift när knappen „Boost“ trycks in.
5. Bild 4c: Den röda lysdioden vid hjälpstartkabeln lyser och en varningston hörs.
Klämmorna på hjälpstartkabeln har anslutits
förväxlat till fordonsbatteriet. Ta av klämmorna
och anslut dem därefter till fordonsbatteriet
med hänsyn till rätt polaritet och enligt instruktionerna ovan.
6. Bild 4d: Ingen lysdiod lyser vid hjälpstartkabeln, ingen varningston hörs. Kontrollera alla anslutningar, framför allt att klämmorna
har anslutits till rätt poler på fordonsbatteriet.
Om alla anslutningar stämmer, är orsaken
troligtvis ett defekt fordonsbatteri. Tryck på
knappen „Boost“ vid hjälpstartkabeln och
vänta tills den gröna lysdioden lyser konstant.
Starta fordonet inom 30 sekunder.
Var särskilt försiktig eftersom de integrerade
säkerhetsanordningarna i Jump-Start Power
Bank tas ur drift när knappen „Boost“ trycks
in. Byt ut det defekta fordonsbatteriet så snart
som möjligt.
7. Så snart motorn har startat ska hjälpstartkabeln tas av. Lossa först på den röda klämman
och därefter den svarta klämman från fordonsbatteriet.
8. Låt motorn köra. Generatorn laddar det inbyggda fordonsbatteriet.
Vid mycket låga temperaturer är det möjligt att
man behöver flera startförsök innan fordonet
startar. Väntetiden mellan två startförsök uppgår
till en minut. Ta om möjligt bort apparaten inom 30
sekunder efter att starthjälp har getts.
Antalet möjliga startförsök (max. 10) är beroende
av omgivningstemperatur, status i batteriet som
ska startas och laddningsnivån i batteriet i JumpStart Power Bank.
9. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten om apparaten ska
rengöras.
Avlägsna alla anslutna kablar från Jump-Start
Power Bank.
9.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör apparaten med jämna mellanrum
med en fuktig duk. Använd inga rengöringseller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger
in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett
elverktyg höjs risken för elektriska slag.
9.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
9.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
- 17 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 17
20.03.2018 14:06:44
S
10. Reparation
Vid eventuella störningar får apparaten endast
kontrolleras av en behörig tekniker eller av en
kundtjänstverkstad.
11. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
12. Förvaring
Förvara apparaten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats. Den optimala förvaringstemperaturen är mellan +5 och 40°C.
Beakta bifogade säkerhetsanvisningar med detaljerad information om förvaring. Eftersom batteriet
reagerar på alltför höga (över +40°C) resp. låga
temperaturer (under 0°C), ska apparaten inte
förvaras permanent i ett motorfordon. För transport i ett fordonet ska apparaten placeras på ett
lämpligt ställe så att den inte kan rubbas om hastigheten eller riktningen plötslig ändras. Förvara
apparaten i originalförpackningen.
- 18 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 18
20.03.2018 14:06:44
S
13. Felsökning
Störning
Möjlig orsak
Åtgärder
Det går inte att slå
på apparaten
- För låg batterispänning
- Ladda upp batteriet
Starthjälpen fungerar inte
- För låg batterispänning
- Anslutningarna på fordonet har förväxlats
- Temperatur utanför temperaturområde
- Ladda upp batteriet
- Kontrollera polariteten och anslut
rätt
- Försök att ge starthjälp inom avsett
temperaturområde
Alla lysdioder blinkar
- Överbelastningsskyddet har löst ut
- Slå ifrån apparaten, kontrollera avseende ev. överbelastning
- Beakta apparattemperatur
+5°C till +40°C
- Beakta omgivningstemperatur
-15°C till +40°C
- Apparat för kall / varm
- Omgivningstemperaturen för låg/
hög
- 19 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 19
20.03.2018 14:06:44
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 20 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 20
20.03.2018 14:06:44
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Slitagedelar*
Exempel
Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 21 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 21
20.03.2018 14:06:44
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 22 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 22
20.03.2018 14:06:44
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
6. Vihreä LED vilkkuu + varoitusäänimerkki =
paina „boost“-painiketta ja käynnistä moottori
30 sek:n aikana.
7. LEDit eivät pala, ei merkkiääntä = tarkasta
pistoliitännät laitteeseen, paina „boost“-painiketta ja käynnistä moottori 30 sek:n aikana.
Varoitus!
1. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta!
2. Älä avaa laitetta - tapaturman vaara!
3. Jos vähemmän kuin 3 LEDiä palaa, ei käynnistysapua voi antaa.
4. Jos moottori ei käynnisty 5 sekunnin aikana,
keskeytä käynnistäminen. Odota 1 minuutin
ajan, ennen kuin toistat menettelyn.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia tulee
valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he voi leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimia. Henkilöt, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut, tai henkilöt,
joilla ei ole tarvittavia tietoja tai kokemusta, eivät
saa käyttää laitetta muuten kuin heistä vastuullisen henkilön valvonnassa ja ohjaamina.
Merkkien selitys (kuva 5)
D = Suojausluokan II laite
E = Käytetään vain kuivissa sisätiloissa
F = Huomio! Lue ohje ennen käyttöä!
Teksti laitteessa ja käynnistysapukaapelissa
Huomio! Lue ohje ennen käyttöä!
1. Älä koskaan paina boost-painiketta ennen
kuin auton akku on liitetty.
2. Älä koskaan yhdistä pinteitä keskenään - oikosulun ja tapaturman vaara.
3. Käynnistysapu vain 12 V -ajoneuvoon, punainen pinne akun „+“-napaan, musta pinne
akun „-“-napaan.
4. Vihreä LED = käynnistä moottori 30 sek:n
aikana.
5. Punainen LED + varoitusäänimerkki = akku
liitetty vääriin napoihin (katso 3.)
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1 Virranantokaapelin liitäntä
2 Latausholkki mikro-USB
3 USB-antoliitäntä 5 V / 9 V
4 USB-antoliitäntä 5 V enint. 2 A
5 LED-valaisin
6 Päälle-/pois-katkaisin
7 LED akun tehonäyttö
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
- 23 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 23
20.03.2018 14:06:44
FIN
•
•
•
•
•
•
•
4. Tekniset tiedot
Käynnistysapu-virtavaraaja
Virranantokaapeli
2-in-1 -USB-liitäntäjohto (mikro/mini)
USB-pikalatausjohto
Säilytyskansio
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Käynnistysapu-virtavaraajaa käytetään älypuhelimien, kameroiden, tablettitietokoneiden jne.
lataamiseen. Sitä voidaan käyttää myös taskulamppuna. Mukana toimitettua virranantokaapelia
käyttämällä laitetta voidaan käyttää myös heikkojen 12 V -autoakkujen (lyijyhappoakkujen) käynnistysapuna moottoriajoneuvoissa, joiden bensiinimoottorin tilavuus on enintään 3000 ccm.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Käynnistysapu-virtavaraaja
Li-Po-akku: ..........11,1 V – 2500 mAh – 27,75 Wh
Mikro-USB-liitäntä „IN: 5V/9V“:
...................................... 5 V tasavirta /3 A (enint.)
...................................... 9 V tasavirta /2 A (enint.)
Latausaika 5V/1A (n.): ............................. 7 tuntia
Latausaika 5V/2A (n.): ............................. 4 tuntia
Latausaika 5V/3A (n.): ............................. 2 tuntia
Latausaika 9V/2A (n.): .......................... 1,5 tuntia
Antoliitäntä USB
„OUT: 5V/2A“: ...............5 V tasavirta / 2 A (enint.)
Antoliitäntä USB „OUT: 5V/9V“:
..................................... 5 V tasavirta / 3 A (enint.)
...................................... 9 V tasavirta /2 A (enint.)
Käynnistysapuvirta: 200 A (5 sek) / 400 A (enint.)
Ympäristölämpötila käynnistysapua
annettaessa: ................................ -15°C - +40°C
Säilytyslämpötila: .......................... +5°C - +40°C
Suojaluokka: ....................................................III.
5. Ennen käyttöönottoa
5.1 Käynnistysapu-virtavaraajan lataaminen
(kuva 3)
Voit ladata käynnistysapu-virtavaraajan millä
tahansa tavallisella USB-antoliitännällä (esim.
älypuhelimen latauslaitteella). Tarkasta ennen
USB-latauslaitteen liittämistä, että tyyppikilven
tiedot vastaavat käytettävän verkkovirran tietoja.
Suosittelemme lataamaan laitteen 4 kuukauden
välein.
Huomio! Irrota aina verkkopistoke ennen kuin
teet laitteeseen säätöjä.
Noudata oheistettuja turvallisuusmääräyksiä ja
niiden tarkkoja ohjeita lataamisesta.
Antoliitäntöjä ei saa käyttää lataamisen aikana.
•
•
Liitä USB-latauslaite mikro-USB-liitäntään.
Käytä tähän mukana toimitettua USB-johtoa
(kuva 2a).
Kun työnnät latauslaitteen verkkopistorasiaan, niin akku ladataan. Lataamisen aikana palavat (vilkkuvat) akun LED-tehonnäytön LEDit
ja ilmoittavat lataustilan. Kun lataaminen on
päättynyt, niin kaikki LEDit palavat.
- 24 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 24
20.03.2018 14:06:44
FIN
Lataamisen aikana laitteessa oleva akku saattaa
lämmetä hieman, mutta tämä on aivan tavallista.
b) „OUT 5 V / 9 V“ -USB-anto
Viite: Jos lataaminen ei onnistu tällä antoliitännällä, niin laitetta tai johtoa ei tueta. Käytä siinä
tapauksessa lataamiseen 5 V tasavirta / 2 A
-USB-antoliitäntää kuten edellä selostettiin.
1. Liitä mukana toimitettu 2-in-1 USB-liitäntäjohto käynnistysapu-virtavaraajan „OUT 5 V /
9 V“ -USB-liitäntään (kuva 1 / nro 3) ja sitten
laitteeseen, johon virtaa annetaan.
2. Paina päälle-/pois-katkaisinta (kuva 1 / nro 6).
3. USB-liitännässä tutkitaan lataamiseen tarvittavat parametrit ja liitetty laite ladataan.
Latausjohdosta ja ladattavasta laitteesta
riippuen latausaika „OUT 5 V / 9 V“ -USBantoliitäntää käyttäen olla lyhyempi kuin „OUT
5 V / 2 A“ -antoliitännässä.
5.2 Akun tehonnäyttö
Paina päälle-/pois-katkaisinta (kuva 1 / nro 6)
lyhyesti. Akun tehonnäytön LEDit (kuva 1 / nro 7)
syttyvät palamaan. Palavien LEDien lukumäärä
ilmoittaa laitteeseen asennetun Li-Po-akun senhetkisen lataustilan.
100 % ladattu = 4 LEDiä palavat jatkuvasti
>25 % ladattu = 1 LED palaa jatkuvasti
<25 % ladattu = ei jatkuvaa valoa
6. LED-valaisin
Varo! Älä katso säteeseen.
• Paina 3 sekunnin ajan päälle-/pois-katkaisinta
– LED-lamppu (kuva 1 / nro 5) palaa jatkuvasti.
• Paina päälle-/pois-katkaisinta uudelleen –
LED-lamppu palaa lyhyin välähdyksin („stroboskooppisalama“).
• Paina päälle-/pois-katkaisinta uudelleen –
LED-lamppu palaa „SOS“-morsetusmerkein.
• Sammuta LED-lamppu painamalla katkaisinta
vielä kerran.
7. Antoliitännät
Varo! Huomioi sen laitteen jännite- ja virta-arvot,
johon virtaa syötetään (esim. älypuhelin, kannettava tietokone). Noudata sen käyttöohjetta.
Virransyötön kestoaika vaihtelee käynnistysapuvirtavaraajan lataustilan, liitetyn laitteen tehonoton ja sen käyttöintensiivisyyden mukaan. Kun
lataustila on enää 25 % ( 1 LED palaa), täytyy
akku ladata uudelleen (ks. osio 5.). USB-liitäntöjä
voidaan käyttää samanaikaisesti. Ole hyvä ja
huolehdi siitä, ettei yhteenlaskettu antovirta ylitä
arvoa 5 A.
7.1 Laitteiden lataaminen/käyttö USB-liitännällä
a) 5 V / 2 A -USB-anto
1. Liitä jo sinulla oleva (tai mukana toimitettu
2-in-1) USB-liitäntäjohto käynnistysapuvirtavaraajan USB-liitäntään (kuva 1 / nro 4)
ja sitten laitteeseen, johon virtaa annetaan
(enint. 2 A).
2. Paina päälle-/pois-katkaisinta (kuva 1 / nro 6).
8. Moottoriajoneuvon käynnistysapu
12 V -käynnistysapumahdollisuus on tervetullut
apu akun riittämättömän varaustehon aiheuttamien käynnistysvaikeuksien poistamisessa.
Varoitus! Käynnistysapua annettaessa vain
käynnistysapukaapeli saa olla liitettynä. Liitetyn
laitteen virransyöttö, esim. USB-litännän kautta,
täytyy keskeyttää sitä ennen.
Viittaamme siihen, että ajoneuvot varustetaan
nykyisin lukuisilla elektronisilla rakennusosilla. Ole
hyvä ja noudata autosi, radiosi jne. käyttöohjeissa
annettuja ohjeita.
Varoitus! Älä koskaan liitä laitetta ajoneuvon
koriin!
•
•
•
Varmista, että virranantokaapelin pistoke
on tiukasti kiinni laitteen pistorasiassa. Jos
liitäntä on löysä käynnistämisen aikana, niin
pistoliitäntä voi sulaa korkean virran vuoksi.
Auton akun napojen tulee olla puhtaat ja
virranaontokaapelin pinteiden tiukasti kiinni
akun navoissa.
Älä liitä virranantokaapelin pinteitä käynnistysavun aikana yhteen – oikosulku.
Varmista, että vähintään 3 akun tehonnäytön LEDiä palaa. Laitteen lämpötilan tulee olla + 5 °C ja
+ 40 °C välillä, ympäristön lämpötilan - 15 °C ja +
40 °C välillä käynnistysapua annettaessa. Käytä
ainoastaan mukana toimitettua virranantokaapelia
(kuva 2c).
- 25 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 25
20.03.2018 14:06:44
FIN
1. Kuva 4: Käännä virranantokaapelin liitännän
suojus (kuva 1 / nro 1) auki, työnnä sen alla
oleva kansi sivuun ja työnnä virranantokaapeli
laitteen liitäntään.
2. Kuva 4a: Liitä punainen johto auton akun
plussanapaan ja musta johto miinusnapaan.
Huolehdi siitä, että pinteet ovat tiukasti kiinni.
Lisäksi tulee huolehtia siitä, että käynnistysapu-virtavaraaja on asetettu tukevasti moottoritilaan eikä voi pudota alas käynnistyksen
aikana syntyvän tärinän vuoksi. Käynnistysapu-virtavaraajaa ei saa asettaa liikkuvien
osien ulottuville. Seuraavat kohdat 3. – 6. kuvaavat virranantokaapelin tilailmoituksia. Ole
hyvä ja noudata ohjeita.
3. Kuva 4a: Virranantokaapelin vihreä LED
palaa. Kaikki tehdyt liitännät ovat oikein ja
ajoneuvon saa käynnistää 30 sekunnin kuluessa.
4. Kuva 4b: Virranantokaapelin vihreä LED
vilkkuu. Kaikki tehdyt liitännät ovat oikein,
mutta auton akun lataustila on erittäin alhainen. Paina virranantokaapelin „boost“painiketta ja odota, kunnes vihreä LED palaa
jatkuvasti. Käynnistä ajoneuvo 30 sekunnin
kuluessa. Ole erityisen varovainen, koska
painamalla „boost“-painiketta käynnistysapuvirtavaraajaan asennetut turvallisuuslaitteet
on kytketty pois.
5. Kuva 4c: Virranantokaapelin punainen
LED palaa ja kuuluu varoitusäänimerkki.
Virranantokaapelin pinteet on liitetty auton
akun vääriin napoihin. Ota pinteet pois ja liitä
ne uudelleen auton akun oikeisiin napoihin
noudattaen edellä annettuja ohjeita.
6. Kuva 4d: Mikään LED ei pala virranantokaapelissa, eikä myöskään kuulu varoitusäänimerkkiä. Tarkasta kaikki liitännät, ennen muuta pinteiden liitännät oikeisiin auton
akun napoihin. Jos kaikki tehdyt liitännät ovat
oikein, niin syynä on todennäköisesti auton
akun vika. Paina virranantokaapelin „boost“painiketta ja odota, kunnes vihreä LED palaa
jatkuvasti. Käynnistä ajoneuvo 30 sekunnin
kuluessa.
Ole erityisen varovainen, koska painamalla
„boost“-painiketta käynnistysapu-virtavaraajaan asennetut turvallisuuslaitteet on kytketty
pois. Korvaa viallinen auton akku uudella
mahdollisimman pian.
7. Heti kun moottori käy, irrota virranantokaapeli
ensin laitteesta ja sitten ensin punainen pinne
ja lopuksi musta pinne auton akusta.
8. Anna moottorin käydä. Auton laturi lataa autoon asennetun akun.
Hyvin alhaisissa lämpötiloissa voidaan tarvita
useampia käynnistysyrityksiä, kunnes auto lähtee
käyntiin. Kahden käynnistysyrityksen välinen
odotusaika on yksi minuutti. Ota laite pois virranannon onnistuttua 30 sekunnin kuluttua, mikäli
mahdollista.
Mahdollisten käynnistysyritysten lukumäärä (enint. 10) on riippuvainen ympäristön lämpötilasta,
käynnistettävän auton akun tilasta ja käynnistysapu-virtavaraajan akun lataustilasta.
9. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irrota verkkopistoke ennen kaikkia puhdistustoimia.
Irrota kaikki siihen liitetyt kaapelit käynnistysapuvirtavaraajasta.
9.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla
rievulla. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita
tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen
sisäpuolelle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.
9.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
9.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
- 26 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 26
20.03.2018 14:06:45
FIN
10. Korjaukset
Jos laitteessa ilmenee häiriöitä, anna ainoastaan
valtuutetun alan ammattihenkilön tai ammattikorjaamon tarkastaa se.
11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
12. Varastointi
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa. Optimaalinen
säilytyslämpötila on +5 °C ja 40 °C välillä.
Noudata oheistettuja turvallisuusmääräyksiä ja niiden tarkkoja ohjeita varastoimisesta. Koska akku
reagoi liian korkeisiin (yli +40 °C) tai liian alhaisiin
(alle 0 °C) lämpötiloihin, ei sitä saa säilyttää jatkuvasti autossa. Ajoneuvossa kuljetettaessa aseta
se sopivaan paikkaan, niin ettei se lähde liikkumaan äkillisten nopeuden- ja/tai suunnanmuutosten
aikana. Säilytä laite alkuperäispakkauksessaan.
- 27 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 27
20.03.2018 14:06:45
FIN
13. Vianhakukaavio
Häiriö
Mahdollinen syy
Poisto
Laitetta ei voi käynnistää
- akun jännite liian vähäinen
- lataa akku
Virrananto ei toimi
- akun jännite liian vähäinen
- liitännät ajoneuvoon väärin päin
- lämpötila sallittujen rajojen ulkopuolella
- lataa akku
- liitä oikein huomioiden napaisuus
- yritä antaa virtaa lämpötila-alueen
puitteissa
Kaikki LEDit vilkkuvat
- ylikuormitussuojaus on lauennut
- sammuta laite ja tarkasta, onko ylikuormitus mahdollinen
- noudata laitteen lämpötilarajoja
+5 °C - +40 °C
- noudata ympäristön lämpötilarajoja
-15°C - +40 °C
- laite liian kylmä / lämmin
- ympäristön lämpötila liian alhainen/
korkea
- 28 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 28
20.03.2018 14:06:45
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 29 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 29
20.03.2018 14:06:45
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Kuluvat osat*
Esimerkki
Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 30 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 30
20.03.2018 14:06:45
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 31 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 31
20.03.2018 14:06:45
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
Запрещается использование данного
устройства детьми. Дети должны
находиться под присмотром, чтобы они
не играли с устройством. Запрещается
очистка и техническое обслуживание
данного устройства детьми. Запрещается
использование устройства лицами с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, а также
лицами, не обладающими достаточными
знаниями или опытом, кроме случаев,
когда они работают под наблюдением или
руководством отвечающего за них лица.
Условные обозначения (рис. 5)
D = Устройство, имеющее класс защиты II
E = Использовать только в сухих помещениях
F = Внимание! Перед использованием
прочитать инструкцию!
Текст, размещенный на устройстве и
кабеле для облегчения пуска
Внимание! Перед использованием прочитать
инструкцию!
1. Никогда не нажимать кнопку ускоренной
зарядки, если автомобильный
аккумулятор не подключен.
2. Никогда не соединять клеммы друг с
другом – опасность короткого замыкания
и травмирования.
3. Механизм облегчения пуска может
быть использован только для зарядки
автомобильных аккумуляторов
напряжением 12 В, красная
клемма должна быть подключена к
положительному полюсному выводу
аккумуляторной батареи, а черная клемма
– к отрицательному.
4. Зеленый светодиод = запустить двигатель
в течение 30 секунд.
5. Красный светодиод + предупредительный
сигнал = неправильное подключение
аккумулятора в результате несоблюдения
полярности (см. 3).
6. Зеленый светодиод мигает +
предупредительный сигнал = нажать
кнопку ускоренной зарядки и запустить
двигатель в течение 30 секунд.
7. Не горят светодиоды, не раздается
предупредительный сигнал = проверить
штекерное соединение устройства,
нажать кнопку ускоренной зарядки и
запустить двигатель в течение 30 секунд.
Предупреждение!
1. Не подпускать детей близко к устройству!
2. Не открывать устройство – опасность
травмирования!
3. Если не горят 3 светодиода, не доступен
механизм облегчения пуска.
4. Если двигатель не запускается в течение
5 секунд, завершить процесс запуска.
Подождать 1 минуту, прежде чем
повторить процесс.
- 32 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 32
20.03.2018 14:06:45
RUS
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1 Ввод кабеля для облегчения пуска
2 Гнездо для зарядки Micro USB
3 USB-выход 5 В/9 В
4 USB-выход 5 В, макс. 2A
5 Светодиодная лампочка
6 Кнопка включения/выключения
7 Светодиодный индикатор заряда
аккумулятора
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
•
•
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
3. Использование в соответствии
с предназначением
Пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором предназначено для зарядки
смартфонов, камер, планшетов и т. д. Оно
может также использоваться в качестве
карманного фонарика. При использовании
входящего в комплект поставки кабеля
для облегчения пуска устройство пригодно
также для зарядки слабых стартерных
аккумуляторных батарей мощностью 12
В (свинцово-кислотных аккумуляторов)
в автомобилях с бензиновым двигателем
объемом до 3000 куб. см.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
Пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором
Кабель для облегчения пуска
Соединительный кабель USB 2 в 1 (Micro/
Mini)
USB-кабель для быстрой зарядки
Папка для хранения
- 33 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 33
20.03.2018 14:06:45
RUS
4. Технические данные
Пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором
Литий-полимерный
аккумулятор: ......11,1 В – 2500 мАч – 27,75 Втч
Вход Micro USB «ВХ.: «5 В/9 В»:
................................... 5 В пост. тока/3 A (макс.)
................................... 9 В пост. тока/2 A (макс.)
Прибл. время зарядки 5A/1V: ...................... 7 ч
Прибл. время зарядки 5A/2V: ...................... 4 ч
Прибл. время зарядки 5A/3V: ...................... 2 ч
Прибл. время зарядки 9A/2V: ................... 1,5 ч
Выход USB
«ВЫХ.: «5 В/2 A»: ..... 5 В пост. тока /2 A (макс.)
Выход USB «ВЫХ.: «5 В/9 В»:
................................... 5 В пост. тока/3 A (макс.)
................................... 9 В пост. тока/2 A (макс.)
Ток в режиме облегчения
пуска: .................... 200 A (5 сек.)/400 A (макс.)
Температура окружающей среды при
процессе
облегчения пуска: .................. от -15 до +40 °C
Температура хранения: ......... от + 5 до + 40 °C
Класс защиты: .................................................III
5. Перед вводом в эксплуатацию
5.1 Зарядка пуско-зарядного устройства с
внешним аккумулятором (рис. 3)
Пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором можно заряжать на любом
обычном USB-выходе (например, зарядное
устройство смартфона). Перед подключением
зарядного устройства USB убедитесь, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам электросети. Рекомендуется
выполнять зарядку каждые 4 месяца.
Внимание! Извлекайте штекер из розетки
электросети перед настройкой устройства.
Соблюдайте прилагаемые указания по
технике безопасности с подробными
инструкциями, касающимися процесса
зарядки.
Во время процесса зарядки запрещено
использовать выходы.
•
•
Соедините зарядное устройство USB со
входом Micro USB. Для этого используйте
входящий в комплект поставки USBкабель (рис. 2а).
Вставьте зарядное устройство в розетку
электросети для зарядки аккумулятора.
Во время зарядки светодиоды индикатора
заряда аккумулятора горят (мигают) и
указывают на уровень заряда. После
завершения зарядки загораются все
светодиоды.
Во время процесса зарядки аккумулятор в
устройстве может слегка нагреваться, что
является вполне нормальным.
5.2 Индикатор заряда аккумулятора
Коротко нажмите кнопку включения/
выключения (рис. 1/поз. 6). Загораются
светодиоды индикатора заряда аккумулятора
(рис. 1/поз. 7). Количество светящихся
светодиодов дает информацию о текущем
уровне заряда встроенного литийполимерного аккумулятора.
Уровень заряда 100 % = постоянно горит 4
светодиода
Уровень заряда >25 % = постоянно горит 1
светодиод
Уровень заряда <25 % = не горят постоянно
светодиоды
6. Светодиодная лампочка
Осторожно! Запрещено смотреть в
направлении источника излучения.
• Нажимайте кнопку включения/
выключения в течение 3 секунд –
светодиодная лампочка (рис. 1/поз. 5)
горит постоянно.
• Повторно нажмите кнопку включения/
выключения – светодиодная лампочка
горит в режиме «стробоскопа».
• Повторно нажмите кнопку включения/
выключения – светодиодная лампочка
горит, генерируя сигнал SOS с помощью
азбуки Морзе.
• При повторном нажатии светодиодная
лампочка выключается.
- 34 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 34
20.03.2018 14:06:45
RUS
7. Выходы
Осторожно! Обращайте внимание на
значения напряжения и силы тока питаемого
устройства (например, мобильного
телефона, ноутбука). Соблюдайте указания,
содержащиеся в соответствующем
руководстве по эксплуатации.
Время подачи электропитания варьируется
в зависимости от уровня заряда пускозарядного устройства с внешним
аккумулятором, а также потребляемой
мощности и интенсивности использования
подключаемого устройства. При достижении
остаточного заряда 25 % (горит 1 светодиод)
необходимо зарядить аккумулятор (см. раздел
5). USB-разъемы могут использоваться
параллельно. Следите за тем, чтобы
накопленный выходной ток не превышал 5 А.
7.1 Зарядка/эксплуатация устройств с
USB-разъемом
a) USB-выход 5 В/2 A
1. Соедините имеющийся соединительный
кабель USB (или входящий в комплект
поставки кабель 2 в 1) с USB-разъемом
(рис. 1/поз. 4) пуско-зарядного устройства
с внешним аккумулятором, а затем с
питаемым устройством (макс. 2A).
2. Нажмите кнопку включения/выключения
(рис. 1/поз. 6).
b) USB-выход «ВЫХ. 5 В/9 В»
Указание: Если зарядка не осуществляется
на данном выходе, то не обеспечивается
поддержка устройства или кабеля. В этом
случае используйте для зарядки USB-выход 5
В пост. тока /2A, как описано выше.
1. Соедините входящий в комплект поставки
USB-кабель 2 в 1 (рис. 2b) с USBразъемом «ВЫХ. 5 В/9 В» (рис. 1/поз. 3)
пуско-зарядного устройства с внешним
аккумулятором, а затем с питаемым
устройством.
2. Нажмите кнопку включения/выключения
(рис. 1/поз. 6).
3. На USB-выходе устанавливаются
требуемые для зарядки параметры, затем
осуществляется зарядка подключенного
устройства. В зависимости от зарядного
кабеля и заряжаемого устройства можно
уменьшить время зарядки на USB-выходе
«ВЫХ. 5 В/9 В» по сравнению с USBвыходом «ВЫХ. 5 В/2 А».
8. Облегчение пуска двигателя
автомобиля
Приспособление для облегчения пуска
мощностью 12 В помогает запустить
двигатель при трудностях, обусловленных
разряженным аккумулятором.
Предупреждение! Во время процесса
облегчения пуска может быть подключен
только кабель для облегчения пуска.
Предварительно необходимо отключить
электропитание подключаемого устройства,
например, через USB-разъем.
Мы напоминаем, что автомобили оснащены
многочисленными электронными
компонентами. Следуйте указаниям,
содержащимся в руководствах по
эксплуатации автомобиля, радио и т. д.
Предупреждение! Запрещено подключать к
кузову автомобиля!
•
•
•
Убедитесь, что штекер кабеля для
облегчения пуска надежно соединен с
розеткой устройства. Если соединение
во время процесса облегчения пуска
ослабло, штекерное соединение в
результате воздействия высокого тока
может оплавиться.
Полюса автомобильного аккумулятора
должны содержаться в чистоте, а клеммы
кабеля для облегчения пуска должны
быть надежно закреплены в полюсах
аккумулятора.
Во время процесса облегчения пуска
клеммы соответствующего кабеля
запрещено соединять друг с другом –
опасность короткого замыкания.
Убедитесь, что горит не менее 3 светодиодов
индикатора заряда аккумулятора.
Температура устройства должна составлять
от +5 до +40 °C; температура окружающей
среды при процессе облегчения пуска должна
находиться в диапазоне от –15 до +40 °C.
Используйте только входящий в комплект
поставки кабель для облегчения пуска (рис.
2c).
1. Рис. 4: Откройте крышку ввода кабеля
для облегчения пуска (рис. 1/поз. 1),
уберите в сторону лежащую ниже крышку
и вставьте кабель для облегчения пуска в
устройство.
- 35 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 35
20.03.2018 14:06:45
RUS
2. Рис. 4a: Подсоедините красный кабель к
положительному полюсу автомобильного
аккумулятора, а черный кабель – к
отрицательному полюсу. Следите за
надежностью крепления клемм. Кроме
того, необходимо следить за тем, чтобы
пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором было надежно размещено
в моторном отсеке, а также защищено
от падения в результате воздействия
вибрации во время процесса запуска.
Пуско-зарядное устройство с внешним
аккумулятором не должно находиться в
зоне досягаемости движущихся частей. В
следующих разделах 3– 6 представлена
информация о статусных сообщениях
кабеля для облегчения пуска. Следуйте
приведенным указаниям.
3. Рис. 4a: Зеленый светодиод на кабеле
для облегчения пуска горит. Все
имеющиеся соединения в порядке,
а автомобиль может быть запущен в
течение 30 секунд.
4. Рис. 4b: Зеленый светодиод на кабеле
для облегчения пуска мигает. Все
имеющиеся соединения в порядке, однако
имеет место критически низкий заряд
автомобильного аккумулятора. Нажмите
кнопку ускоренной зарядки на кабеле
для облегчения пуска и дождитесь,
когда зеленый светодиод будет гореть
в течение длительного промежутка
времени. Запустите автомобиль
в течение 30 секунд. Соблюдайте
предельную осторожность, поскольку
при нажатии кнопки ускоренной
зарядки предохранительные устройства,
встроенные в пуско-зарядное устройство
с внешним аккумулятором, будут
выключены.
5. Рис. 4c: Горит красный светодиод
на кабеле для облегчения пуска,
раздается предупредительный
сигнал. Клеммы кабеля для облегчения
пуска подключены к автомобильному
аккумулятору без соблюдения полярности.
Удалите клеммы и подключите их заново к
автомобильному аккумулятору, соблюдая
правильную полярность и приведенные
выше указания.
6. Рис. 4d: На кабеле для облегчения
пуска не горят светодиоды, не
раздается предупредительный сигнал.
Проверьте все соединения, прежде всего
правильное с точки зрения полярности
подключение клемм к автомобильному
аккумулятору. Если все имеющиеся
соединения в порядке, возможной
причиной неисправности является выход
автомобильного аккумулятора из строя.
Нажмите кнопку ускоренной зарядки на
кабеле для облегчения пуска и дождитесь,
когда зеленый светодиод будет гореть
в течение длительного промежутка
времени. Запустите автомобиль в течение
30 секунд.
Соблюдайте предельную осторожность,
поскольку при нажатии кнопки
ускоренной зарядки предохранительные
устройства, встроенные в пускозарядное устройство с внешним
аккумулятором, будут выключены.
Замените поврежденный автомобильный
аккумулятор в кратчайшие сроки.
7. Как только двигатель запустится,
отключите кабель для облечения пуска
от устройства. Снимите красную, а
затем черную клеммы с автомобильного
аккумулятора.
8. Дайте двигателю поработать. Генератор
заряжает встроенный автомобильный
аккумулятор.
При очень низких температурах может
потребоваться несколько попыток для
запуска двигателя автомобиля. Время между
попытками запуска должно составлять одну
минуту. После успешного запуска отключите
устройство по возможности в течение 30
секунд.
Количество возможных попыток облегчения
пуска (макс. 10) зависит от температуры
окружающей среды, состояния подлежащего
запуску аккумулятора и уровня зарядки
аккумулятора пуско-зарядного устройства.
- 36 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 36
20.03.2018 14:06:45
RUS
9. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
11. Утилизация и вторичное
использование
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
вынуть штекер из розетки электросети.
Удалите все подключенные кабели
пуско-зарядного устройства с внешним
аккумулятором.
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
9.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно чистите устройство влажной
ветошью. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
9.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
9.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
12. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном сухом незамерзающем месте.
Оптимальная температура хранения
составляет от 5 до 40 ˚C.
Соблюдайте прилагаемые указания по
технике безопасности с подробными
инструкциями по хранению. Поскольку
аккумулятор реагирует на слишком
высокие (свыше +40 °C) и слишком низкие
температуры (ниже 0 °C), запрещается
хранить устройство в автомобиле в течение
длительного времени. При транспортировке
устройства в автомобиле поместите его
в подходящее место, что исключить его
перемещение при внезапном изменении
скорости и (или) направления движения.
Храните устройство в оригинальной упаковке.
10. Ремонт
При возможном возникновении
неисправностей поручайте проверку
устройства только авторизованному
специалисту или сотрудникам сервисной
мастерской.
- 37 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 37
20.03.2018 14:06:45
RUS
13. Таблица поиска неисправностей
Неисправность
Возможные причины
Устранение
Устройство не
включается
- Критически низкое напряжение
аккумулятора
- Зарядить аккумулятор
Механизм
облегчения пуска
не работает
- Критически низкое напряжение
аккумулятора
- Перепутаны клеммы в
транспортном средстве
- Температура за пределами
допустимого диапазона
- Зарядить аккумулятор
Мигают все
светодиоды
- Сработала защита от перегрузки
- Устройство слишком холодное/
теплое
- Температура окружающей среды
слишком низкая/высокая
- Правильно подключить,
соблюдая полярность
- Запустить механизм облегчения
пуска в пределах температурного
диапазона
- Выключить устройство,
проверить на предмет
перегрузки
- Поддерживать температуру
устройства в диапазоне от
+5 °C до +40 °C
- Поддерживать температуру
окружающей среды в диапазоне
от -15 °C до +40 °C
- 38 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 38
20.03.2018 14:06:45
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 39 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 39
20.03.2018 14:06:45
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Быстроизнашивающиеся детали*
Пример
Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 40 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 40
20.03.2018 14:06:45
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 41 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 41
20.03.2018 14:06:45
- 42 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 42
20.03.2018 14:06:45
- 43 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 43
20.03.2018 14:06:46
- 44 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 44
20.03.2018 14:06:46
- 45 -
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 45
20.03.2018 14:06:46
EH 03/2018 (01)
Anl_CE_JS_8_SPK3.indb 46
20.03.2018 14:06:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising