EINHELL | VARRITO (1x2,0Ah) | manual | EINHELL VARRITO (1x2,0Ah) Cordless Multifunctional Tool Руководство пользователя

EINHELL VARRITO (1x2,0Ah) Cordless Multifunctional Tool Руководство пользователя
VARRITO
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Akku-multifunktionsværktøj
S
Original-bruksanvisning
Batteridrivet multifunktionsverktyg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-monitoimityökalu
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторное
многофункциональное
устройство
3
Art.-Nr.: 44.651.60 (Solo)
Art.-Nr.: 44.651.61 (1x2.0 Ah)
Anl_Varrito_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11016
I.-Nr.: 11017
30.01.2018 15:01:57
1
3
5
1
4
7
6
2
8
9
10
11
12
2
3
13
14
8
5
5
-2-
Anl_Varrito_SPK3.indb 2
30.01.2018 15:02:04
4
5
14
14
6
7
6
6
7
7
8
9
1
a
b
4
–
+
-3-
Anl_Varrito_SPK3.indb 3
30.01.2018 15:03:10
-4-
Anl_Varrito_SPK3.indb 4
30.01.2018 15:04:11
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Akkumulatorbatterierne må kun opbevares i tørre rum ved en omgivelsestemperatur på +10 °C - +40 °C.
Akkumulatorbatterier skal opbevares opladt.
-5-
Anl_Varrito_SPK3.indb 5
30.01.2018 15:04:11
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
•
•
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Tænd/sluk-knap
2. Værktøjsindtag
3. Ladeaggregat
4. Hastighedsregulator
5. Snaplås til værktøjsskift
6. Akkumulatorbatteri
7. Anslagsknap
8. Skavjern
9. Trekant-slibeplade
10. Dyksavklinge til træ
11. Dyksavklinge til metal
12. Segmentsavklinge
13. Slibepapir
14. Skive
Multifunktionsværktøj
Trekant-slibeplade
Skavjern
9x slibepapir
Dyksavklinge til træ
Dyksavklinge til metal
Segmentsavklinge
Akkumulatorbatteri (ved varenr.: 44.651.60
ikke med i leveringsomfang)
Ladeaggregat (ved varenr.: 44.651.60 ikke
med i leveringsomfang)
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Produktet er beregnet til slibning af overflader i
begrænset omfang. Til slibning af store flader skal
støvudsugningen, der fås som tilbehør (se punkt
7.3), bruges.
Maskinen er beregnet til slibning af træ, jern,
kunststof og lignende materialer i kombination
med det rigtige slibepapir. Derudover er maskinen
beregnet til savning af træ, kunststof og lignende
materialer samt til afskrabning af limede tæppebelægninger, rester fra spartelmasse, gamle
lakeringer samt lignende anvendelser.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
-6-
Anl_Varrito_SPK3.indb 6
30.01.2018 15:04:11
DK/N
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
4. Tekniske data
Spændingsforsyning motor: .................. 18 V d.c.
Omdrejningstal i tomgang: .... 11000-20000 min-1
Slibeflade: ................................ 90 x 90 x 90 mm
Oscillationsvinkel: ........................................ 3,2°
Udgangsspænding ladeaggregat: ......... 21 V d.c.
Udgangsstrøm ladeaggregat: ........................ 3 A
Netspænding ladeaggregat: 200-250V~ 50-60Hz
Akkumulatorbatteri-type: ............................ Li-Ion
Antal akkumulatorbattericeller: ......................... 5
Akkumulatorbatterikapacitet: .................... 2,0 Ah
Vægt: ......................................................... 1,0 kg
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA ................................. 78 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................... 89 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
5. Inden ibrugtagning
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Advarsel!
Træk altid akkumulatorbatteriet ud, inden du foretager indstillinger på produktet.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Håndtag
Svingningsemissionstal ah = 13,9 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-maskinen i brug:
• Lad akkumulatorbatteriet op med ladeaggregatet. Det tager ca. 0,5-1 timer at oplade et
tomt akkumulatorbatteri.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
•
5.1 Montering af indsatsværktøj (fig. 1-5)
Åbn snaplåsen til værktøjsskift (5) som vist
på fig. 2.
• For at kunne montere indsatsværktøjet sikkert
skal multifunktionsværktøjet sættes sådan
på, at tænd/sluk-knappen (1) vender ned- og
-7-
Anl_Varrito_SPK3.indb 7
30.01.2018 15:04:11
DK/N
•
•
•
værktøjsindtaget (2) opad.
Sæt indsatsværktøjet (f.eks. skavjern) i værktøjsindtaget (2), så stifterne i værktøjsindtaget
passer ind i udsparingerne i indsatsværktøjet.
Værktøjsindtaget (2) er magnetisk for at fastgøre indsatsværktøjet under spændingen.
Luk snaplåsen til værktøjsskiftet (5) igen.
Kontrollér, at stifterne i indtaget (2) bliver i indsatsværktøjets udsparing.
Leveringen omfatter en skive (14) til sikker
fastgørelse af indsatsværktøj med udsparing.
Sørg for, at skiven (14) bruges rigtigt (oprunding peger hen mod værktøjet), hvis der bruges indsatsværktøj med udsparing som vist i
fig. 4 og 5.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akkupack‘en, bedes du indsende
• ladeaggregatet
• samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akkupack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, når du kan konstatere,
at multifunktionsværktøjets ydelse er aftagende. Undgå, at akkupack‘en aflades helt. Det vil
ødelægge akku-pack‘en!
6.2 Tænde/Slukke (fig. 8)
For at tænde produktet skubbes knappen (1)
frem.
For at slukke produktet skubbes kontakten (1)
bagud igen.
Kontroller, at indsatsværktøjet sidder godt
fast!
5.2 Trekant-slibeplade
Med trekant-slibepladen kan maskinen benyttes
som deltasliber.
6.3 Arbejdsanvisninger
Tænd for produktet.
Arbejd i retning væk fra kroppen.
Før aldrig hænderne hen foran det umiddelbare arbejdsområde.
• Brug kun indsatsværktøj, som er intakt og
fejlfrit.
•
•
•
5.2.1 Fastgørelse af slibepapir
Nem udskiftning med velcrolukning. Udsugningshullerne på slibepapiret og slibeskiven skal passe
sammen.
Indsatsværktøj:
Savning: Savning af træ og kunststof.
Arbejdsanvisninger: Pas ved savning på fremmedlegemer i materialet; sådanne skal fjernes.
Ved dyksavning må kun bløde materialer bearbejdes, såsom træ eller gipsplader.
6. Betjening
6.1 Opladning af LI-akku-pack (fig. 6/7)
1. Træk akku-pack’en (6) ud af håndtaget, mens
du trykker anslagsknappen (7) ned.
2. Kontrollér, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til ladeaggregatet i stikkontakten. Den grønne LEDlysdiode begynder at blinke.
3. Skub akkumulatorbatteriet fast på ladeaggregatet.
Slibning: Fladeslibning på kanter, i hjørner eller
svært tilgængelige områder. Til slibning af træ,
farve, lak osv., alt efter slibeblad.
Arbejdsanvisninger:
Produktet er særlig effektiv ved slibning af svært
tilgængelige hjørner og kanter. Til slibning af
profiler og hulkele kan du også arbejde alene
med spidsen eller en kant af slibepladen. Der fås
forskellige typer slibepapir, alt efter hvilket materiale der skal bearbejdes, og hvordan overfladen
ønskes afrømmet. Afrømningen bestemmes i alt
væsentligt af, hvilket slibeblad der vælges, og
hvordan presset af slibeskiven doseres.
Under punkt 10 (‚Visninger på ladeaggregatet‘)
findes en oversigt over LED-lysdiodernes betydning.
Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack‘en,
skal du kontrollere,
• om der er netspænding i stikkontakten.
• om forbindelsen til ladekontakterne på ladeaggregatet er i orden.
Skrabning: Afskrabning af gamle lakeringer eller
klæbemidler.
Arbejdsanvisninger:
Før indsatsværktøjet hen til sted, der skal bearbejdes. Begynd med en flad angrebsvinkel og
et moderat tryk. Presses der for kraftigt, kan det
underliggende materiale (f.eks. træ, puds) blive
-8-
Anl_Varrito_SPK3.indb 8
30.01.2018 15:04:11
DK/N
beskadiget.
7.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
6.4 Omdrejningstal-regulator (fig. 8)
Forvalg af omdrejningstal kan foretages ved at
dreje på hastighedsregulatoren (4).
Plus-retning:
Minus-retning:
7.3 Bestilling af reservedele og tilbehør:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
• Produktets typebetegnelse
• Produktets varenummer
• Produktets identnummer
• Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information findes på
www.isc-gmbh.info
Højere omdrejningstal
Lavere omdrejningstal
6.5 Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
(fig. 9/pos. b)
Tryk på kontakten til akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator (a). Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikatoren (b) indikerer akkumulatorbatteriets
ladetilstand ved hjælp af 3 LED-lamper.
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
Alle 3 LED-lamper lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
2 eller 1 LED(‚er) lyser
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
Støvudsugningsadapter (art.nr.: 44.651.63)
1 LED-lampe blinker:
Akkumulatorbatteriet er afladet; oplad akkumulatorbatteriet.
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt afladet og er defekt. Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere bruges og oplades!
7. Renholdelse, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk akkumulatorbatteriet ud af produktet inden
renholdelse.
9. Opbevaring
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-9-
Anl_Varrito_SPK3.indb 9
30.01.2018 15:04:11
DK/N
10. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Betydning og påkrævet handling
Rød lysdi- Grøn lysdiode
ode
Slukket
Blinker
Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet
Tændt
Slukket
Opladning
Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pågældende ladetider findes direkte på ladeaggregatet.
Bemærk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhængigt af den eksisterende akkuladning.
Slukket
Tændt
Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er
nået.
Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på ladeaggregatet.
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
strømforsyningsnettet.
Blinker
Slukket
Tilpasningsopladning
Ladeaggregatet befinder sig i funktionen for skånsom opladning.
Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:
- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.
- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk
oplades.
Blinker
Blinker
Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Tændt
Tændt
Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
- 10 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 10
30.01.2018 15:04:13
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 11
30.01.2018 15:04:13
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, Trekant-slibeplade, Skavjern, HSSsavklinge, Diamantsavklinge, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Slibepapir
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 12 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 12
30.01.2018 15:04:13
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 13 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 13
30.01.2018 15:04:13
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Förvara batterierna endast i torra utrymmen vars omgivningstemperatur uppgår till +10°C till +40°C.
Förvara batterierna endast i laddat skick.
- 14 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 14
30.01.2018 15:04:13
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Strömbrytare
2. Verktygsfäste
3. Laddare
4. Varvtalsreglage
5. Snabbspännare för verktygsbyte
6. Batteri
7. Spärrknapp
8. Skrapa
9. Trekantig slipplatta
10. Sänksågblad för trä
11. Sänksågblad för metall
12. Segmentsågblad
13. Slippapper
14. Skiva
visningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multifunktionsverktyg
Trekantig slipplatta
Skrapa
9 st slippapper
Sänksågblad för trä
Sänksågblad för metall
Segmentsågblad
Batteri (medföljer ej vid art.-nr. 44.651.60)
Laddare (medföljer ej vid art.-nr. 44.651.60)
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för slipning av mindre ytor.
Om stora ytor ska slipas måste dammsugningen
som finns som tillbehör (se punkt 7.3) användas.
Maskinen är avsedd för slipning av trä, järn, plast
och liknande material under förutsättning att
du använder lämpligt slippapper. Dessutom är
maskinen avsedd för sågning av virke, plast och
liknande material, samt till borttagning av limmade heltäckningsmattor, rester av spackelmassa,
lackskikt och liknande användningsområden.
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
- 15 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 15
30.01.2018 15:04:13
S
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor .................. 18 V DC
Tomgångsvarvtal ................... 11000-20000 min-1
Slipyta: ..................................... 90 x 90 x 90 mm
Oscilleringsvinkel ......................................... 3,2°
Utgångsspänning laddare ..................... 21 V DC
Utgångsström laddare .................................. 3 A
Nätspänning laddare ......... 200-250V~ 50-60 Hz
Batterityp .................................................... Li-Ion
Antal battericeller ............................................. 5
Batterikapacitet ........................................ 2,0 Ah
Vikt ............................................................ 1,0 kg
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå LpA ................................. 78 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA .................................. 89 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
5. Före användning
Varning!
Dra alltid ut batteriet innan du utför inställningar
på maskinen.
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 13,9 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna maskinen:
• Ladda det laddbara batteriet med laddaren.
Ett tomt batteri är färdigladdat efter ca 0,5-1
timme.
5.1 Montera insatsverktyg (bild 1-5)
Öppna snabbspännaren för att byta verktyg
(5) enligt beskrivningen i bild 2.
• För säker montering av insatsverktygen bör
du lägga multifunktionsverktyget så att strömbrytaren (1) pekar nedåt och verktygsfästet
(2) pekar uppåt.
• Sätt in insatsverktyget (t ex en skrapa) på
verktygsfästet (2) så att fästets stift passar in
i urtagen på insatsverktyget. Verktygsfästet
(2) är magnetiskt så att insatsverktyget fixeras
medan det spänns fast.
•
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
- 16 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 16
30.01.2018 15:04:13
S
•
•
Stäng därefter snabbspännaren (5) för verktygsbyte igen. Se till att stiften i fästet (2) stannar kvar i urtaget i insatsverktyget.
När du köper maskinen medföljer en skiva
(14) för säker fixering av insatsverktyg med
urtag. Se till att skivan (14) används på rätt
sätt (dvs. den välvda sidan ska peka mot
verktyget) vid insatsverktyg med urtag. Se
beskrivningen i bild 4 och 5.
Kontrollera att insatsverktyget sitter fast!
5.2 Trekantig slipplatta
Efter att den trekantiga slipplattan har monterats
kan maskinen användas som hörnslip.
5.2.1 Fästa slippapper
Lätt att byta ut tack vare kardborrefäste. Se till att
utsugningshålen i slippappret stämmer överens
med hålen i slipplattan.
6. Använda maskinen
6.1 Ladda Li-batteriet (bild 6/7)
1. Dra ut batteriet (6) ur handtaget samtidigt
som du trycker ned spärrknappen (7).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden
börjar blinka.
3. Skjut fast det laddbara batteriet på laddaren.
Under punkt 10 (Lampor på laddaren) finns en
tabell som förklarar betydelsen av de olika lysdioderna på laddaren.
Om batteripaketet inte kan laddas måste du kontrollera
• att nätspänning finns i vägguttaget.
• att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakterna i laddaren.
Om batteripaketet fortfarande inte kan laddas
måste du lämna in
• laddaren
• samt batteripaketet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt ska batteriet alltid laddas i god tid. Detta
är alltid nödvändigt om du märker att multifunktionsverktygets prestanda börjar försvagas. Se till
att batteriet aldrig laddas ur helt. Detta leder till att
batteriet förstörs!
6.2 Strömbrytare (bild 8)
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att slå på maskinen.
Skjut strömbrytaren (1) bakåt igen för att slå ifrån
maskinen.
6.3 Arbetsanvisningar
Slå på maskinen.
Arbeta alltid bort från dig.
Håll aldrig händerna direkt framför arbetsområdet.
• Använd endast intakta och oskadade insatsverktyg.
•
•
•
Insatsverktyg:
Såga: Såga virke och plast.
Användningstips: När du sågar måste du vara
uppmärksam på främmande föremål i materialet.
Ta bort sådana föremål.
Sänksågning får endast utföras i mjuka material, t
ex virke eller gipsskivor.
Slipning: Ytslipning av kanter, i hörn eller vid
svåråtkomliga ställen. Beroende på vilket slipblad
som används kan trä, färg, lack osv. slipas.
Användningstips:
Maskinen är särskilt prestandastark för slipning
av hörn och kanter som är svåra att komma åt.
Om du vill slipa profiler eller hålkälar kan du även
använda slipplattans spets eller kant. Beroende
på vilket material som ska bearbetas samt hur
intensivt slipningen ska utföras står olika slags
slippapper till förfogande. Mängden material som
ska slipas av kan du i största mån bestämma
genom att välja rätt slippapper och variera trycket
på slipplattan.
Skrapning: Skrapa av gamla lack- eller limrester.
Användningstips:
För insatsverktyget mot ytan som ska skrapas.
Börja med plan vinkel och lågt anliggningstryck.
Om anliggningstrycket är alltför högt finns det
risk för att underlaget (t ex virke, puts) kommer till
skada.
6.4 Varvtalsreglage (bild 8)
Vrid runt varvtalsreglaget (4) för att ställa in varvtalet i förväg.
Plus-riktning:
Minus-riktning:
högre varvtal
lägre varvtal
- 17 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 17
30.01.2018 15:04:13
S
6.5 Kapacitetsindikering för batteriet (bild 9/
pos. b)
Tryck på knappen (a) för kapacitetsindikering för
batteriet. Kapacitetsindikeringen (b) visar batteriets laddningsnivå med tre lysdioder.
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdiga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
Alla tre lysdioder är tända:
Batteriet är fulladdat.
2 eller 1 lysdioder är tända:
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
Dammsugsadapter
(art.-nr.: 44.651.63)
1 lysdiod blinkar:
Batteriet är tomt och måste laddas.
8. Skrotning och återvinning
Alla lysdioder blinkar:
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
7. Rengöring, underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut batteriet om maskinen ska rengöras.
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
7.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
7.3 Reservdels- och tillbehörsbeställning
Ange följande information när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
- 18 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 18
30.01.2018 15:04:14
S
10. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Röd
Grön
lysdiod
lysdiod
Från
Blinkar
Till
Från
Från
Till
Blinkar
Från
Blinkar
Blinkar
Till
Till
Betydelse och åtgärder
Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet. De olika laddningstiderna anges på laddaren.
Märk! Beroende på befintlig laddningsnivå i batteriet kan de verkliga laddningstiderna till viss del avvika från angivna laddningstider.
Batteriet har laddats och är klart för användning.
Därefter kopplas laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.
Låt batteriet sitta kvar i laddaren i ytterligare ca 15 min.
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Anpassningsladdning
Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.
Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer tid.
Detta kan ha följande orsaker:
- Batteriet har inte laddats under mycket lång tid.
- Batteriets temperatur är inte i idealområdet.
Åtgärd:
Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas vidare.
Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.
Åtgärd:
Ett defekt batteri får inte längre laddas.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C)
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
- 19 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 19
30.01.2018 15:04:14
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 20 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 20
30.01.2018 15:04:15
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, Trekantig slipplatta, Skrapa, HSSsågblad, Diamant-sågblad, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Slippapper
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 21 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 21
30.01.2018 15:04:15
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 22 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 22
30.01.2018 15:04:15
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä.
Säilytä akut ainoastaan ladattuina.
- 23 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 23
30.01.2018 15:04:15
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Päälle-/pois-katkaisin
2. Työkaluistukka
3. Latauslaite
4. Kierrosluvun säädin
5. Työkalun vaihdon pikaliitin
6. Akku
7. Lukituspainike
8. Kaavin
9. Kolmiohiomalevy
10. Upposahanterä puuta varten
11. Upposahanterä metallia varten
12. Segmenttisahanterä
13. Hiomapaperi
14. Levy
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitoimityökalu
Kolmiohiomalevy
Kaavin
9 kpl hiomapaperia
Upposahanterä puuta varten
Upposahanterä metallia varten
Segmenttisahanterä
Akku (ei kuulu tuotenron: 44.651.60 toimitukseen)
Latauslaite (ei kuulu tuotenron: 44.651.60
toimitukseen)
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite soveltuu pienikokoisten pintojen hiomiseen.
Suurempien pintojen hiomisessa täytyy käyttää
pölyn poistoimulaitetta, joka on saatavana lisävarusteena (katso kohta 7.3).
Kone on tarkoitettu puun, raudan, muovin ja
vastaavanlaisten työstöaineiden hiontaan käyttämällä tarkoitukseen sopivaa hiomapaperia.
Lisäksi kone on tarkoitettu puun, muovien ja vastaavanlaisten työstöaineiden sahaamiseen sekä
liimattujen kokolattiamattojen, täyttömassojen
jätteiden tai vanhan maalin poistamiseen kaapimalla sekä vastaavanlaisiin töihin.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
- 24 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 24
30.01.2018 15:04:15
FIN
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Moottorin virransyöttö: ................... 18 V tasavirta
Joutokäyntikierrosluku: ......... 11000-20000 min-1
Hiomapinta: .............................. 90 x 90 x 90 mm
Heiluntakulma: ............................................. 3,2°
Latauslaitteen antojännite: ............ 21 V tasavirta
Latauslaitteen antovirta: ................................ 3 A
Latauslaitteen verkkojännite: ...............................
........................................... 200-250V ~ 50/-60Hz
Akkutyyppi: ........................................ Litium-ioni
Akun kennojen lukumäärä: ............................... 5
Akun latausteho: ...................................... 2,0 Ah
Paino: ........................................................ 1,0 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA ............................. 78 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................... 89 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Kahva
Tärinänpäästöarvo ah = 13,9 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Varoitus!
Irrota akku aina ennen kuin teet laitteeseen
säätöjä.
Lue nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkulaitteesi käyttöönottoa:
• Lataa akku latauslaitteella. Tyhjä akku on ladattu täyteen n. 0,5 - 1 tunnin kuluttua.
5.1 Liitostyökalujen asennus (kuvat 1-5)
Avaa työkalun vaihdon pikaliitin (5) kuten kuvassa 2 näytetään.
• Käytettyjen työkalujen turvallisen asentamisen takaamiseksi tulee monitoimityökalu
asettaa paikalleen niin, että päälle-/pois-katkaisin (1) näyttää alaspäin ja työkaluistukka
(2) ylöspäin.
•
- 25 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 25
30.01.2018 15:04:16
FIN
•
•
•
Aseta liitostyökalu (esim. kaavin) työkaluistukkaan (2) siten, että työkaluistukan tapit
sopivat työkalussa oleviin aukkoihin. Työkaluistukka (2) on magneettinen, jotta se pitää
työkalun paikallaan sitä kiinnitettäessä.
Sulje työkalun vaihdon pikaliitin (5) jälleen.
Huolehdi siitä, että istukan (2) tapit pysyvät
tällöin liitetyn työkalun aukoissa.
Toimitukseen kuuluu levy (14), jolla aukolla
varustettu työkappale kiinnittyy turvallisesti.
Huomioi kuvissa 4 ja 5 näytetty levyn (14)
oikea käyttö aukollisten työkalujen kera (kaareva pinta on työkaluun päin).
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataaminen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat monitoimityökalun tehon heikkenevän. Älä
koskaan anna akkusarjan tyhjentyä täysin. Tästä
seuraa akkusarjan vahingoittuminen!
6.2 Käynnistys / sammutus (kuva 8)
Laitteen päällekytkemiseksi tulee katkaisin (1)
työntää eteen.
Laitteen sammuttamiseksi tulee katkaisin (1) työntää jälleen taakse.
6.3 Työskentelyohjeita
Käynnistä laite.
Työskentele aina itsestäsi poispäin.
Älä koskaan pane käsiäsi välittömän työalueen etupuolelle.
• Käytä ainoastaan moitteettomia, vahingoittumattomia työkaluja.
•
•
•
T2arkasta, että liitostyökalu on tukevasti paikallaan!
5.2 Kolmiohiomalevy
Kolmiohiomalevyn avulla konetta voidaan käyttää
kolmiohiomakoneena.
5.2.1 Hiomapaperin kiinnittäminen
Mutkaton vaihto tarrakiinnityksen avulla. Huolehdi
siitä, että hiomapaperin ja hiomalevyn poistoimureiät ovat kohdakkain.
Liitostyökalut:
Sahaaminen: Puun ja muovin sahaaminen.
Työskentelyohjeita: Tarkkaile sahatessasi, onko
materiaalissa vieraita esineitä ja poista ne tarvittaessa.
Upposahauksessa saa työstää vain pehmeitä
materiaaleja kuten puuta tai kipsilevyjä.
6. Käyttö
6.1 LI-akkusarjan lataaminen (kuvat 6/7)
1. Vedä akkusarja (6) ulos kahvasta painaen
samanaikaisesti lukituspainiketta (7) alas.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
pistorasiaan. Vihreä LED alkaa vilkkua.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
Kohdasta 10 (latauslaitteen näyttö) löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen LED-näytön
merkitykset.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
• onko pistorasiassa verkkojännitettä.
• ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhdessä latauslaitteen kontakteihin.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
• latauslaitteen
• sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Hionta: Tasohionta reunoissa, nurkissa tai vaikeasti tavoitettavilla alueilla. Hiomapaperista riippuen puun, maalin, lakan jne. hiomiseen.
Työskentelyohjeita:
Laite on erityisen tehokas vaikeasti tavoitettavien
nurkkien ja reunojen hiomisessa. Profiilien ja
syvennysten hiomisessa voidaan käyttää myös
ainoastaan hiomalautasen kärkeä tai yhtä reunaa.
Työstettävän materiaalin sekä halutun pintamateriaalin poistomäärän mukaisesti on saatavana
erilaisia hiomapapereita. Pintamateriaalin poistoteho on olennaisesti riippuvainen hiomapaperin
valinnasta ja hiomalautaseen kohdistetusta puristusvoimasta.
Kaavinta: Vanhan maalin tai liiman poiskaavinta.
Työskentelyohjeita:
Vie käytetty työkalu poistettavaan kohtaan. Aloita
laakealla kulmalla ja vähäisellä puristuspaineella.
Jos puristuspaine on liian suuri, niin pohja (esim.
puu, laasti) saattaa vahingoittua.
6.4 Kierrosluvun säädin (kuva 8)
Kääntämällä kierrosluvun säädintä (4) voit valita
kierrosluvun ennakolta.
- 26 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 26
30.01.2018 15:04:16
FIN
Plus-suunta:
Miinus-suunta:
korkeampi kierrosluku
alhaisempi kierrosluku
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
6.5 Akun tehonäyttö (kuva 9/kohta b)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (a). Akun
tehonnäyttö (b) ilmoittaa akun lataustilan 3 LED:in
avulla.
Kaikki kolme LED:iä palavat:
Akku on ladattu täyteen.
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia varusteita! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
Pölyn poistoimusovitin (Tuotenro: 44.651.63)
2 tai 1 LED:iä palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
1 LED vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
Kaikki LED:it vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt täysin ja vioittunut. Viallista
akkua ei saa enää käyttää eikä ladata uudelleen!
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irrota akku laitteesta ennen kaikkia puhdistustoimia.
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
7.3 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
- 27 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 27
30.01.2018 15:04:16
FIN
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Punainen
Vihreä
LED
LED
Pois
Vilkkuu
Palaa
Pois
Pois
Palaa
Vilkkuu
Pois
Vilkkuu
Vilkkuu
Palaa
Palaa
Merkitys ja toimenpiteet
Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei
ole akkua
Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät suoraan latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista.
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.
Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen kestää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta
ladata edelleen.
Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
- 28 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 28
30.01.2018 15:04:16
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 29 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 29
30.01.2018 15:04:16
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, Kolmiohiomalevy, Kaavin, Pikaterässahanterä, Timanttisahanterä, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Hiomapaperi
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 30 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 30
30.01.2018 15:04:16
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 31 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 31
30.01.2018 15:04:16
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре +10 °C до +40°C.
Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии.
- 32 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 32
30.01.2018 15:04:18
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1. Переключатель «включено-выключено»
2. Приспособление для крепления насадок
3. Зарядное устройство
4. Регулятор скорости вращения
5. Быстроразъемное соединение для
замены насадок
6. Аккумулятор
7. Фиксирующая клавиша
8. Скребок
9. Треугольная шлифовальная пластинка
10. Погружное пильное полотно для работы
по дереву
11. Погружное пильное полотно для работы
по металлу
12. Сегментное пильное полотно
13. Шлифовальная бумага
14. Диск
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Многофункциональный инструмент
Треугольная шлифовальная пластинка
Скребок
Шлифовальная бумага, 9 листов
Погружное пильное полотно для работы
по дереву
Погружное пильное полотно для работы
по металлу
Сегментное пильное полотно
Аккумулятор (при арт. №: 44.651.60 не
входит в комплект поставки)
Зарядное устройство (при арт. №:
- 33 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 33
30.01.2018 15:04:18
RUS
•
•
4. Технические данные
44.651.60 не входит в комплект поставки)
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
Электропитание двигателя: .... 18 В пост. тока
Скорость вращения холостого хода: ...............
............................................. 11 000-20 000 мин-1
Шлифовальная поверхность: .. 90 x 90 x 90 мм
Угол колебаний: .......................................... 3,2°
Выходное напряжение зарядного устройства:
21 В пост. тока
Выходной ток зарядного устройства: ........ 3 A
Напряжение сети зарядного адаптера: ...........
............................................ 200-250 В~ 50/60 Гц
Тип аккумулятора: ............... литиевый ионный
Количество аккумуляторных элементов: ..... 5
Емкость аккумулятора: ......................... 2,0 А·ч
Вес: ........................................................... 1,0 кг
3. Использование в соответствии
с предназначением
Устройство предназначено для шлифования
поверхностей определенного размера.
Для шлифования больших поверхностей
необходимо использовать устройство
отсоса пыли, которое можно приобрести
дополнительно как аксессуар (см. пункт 7.3).
Устройство предназначено для шлифовки
предметов из дерева, железа, пластмассы
и подобных материалов с использованием
соответствующей шлифовальной бумаги.
Кроме того, устройство предназначено для
пиления предметов из дерева, пластмассы
и подобных материалов, а также для снятия
приклеенных ковровых покрытий пола,
остатков шпатлевки, старого лакокрасочного
покрытия и аналогичного применения.
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
Уровень давления шума LpA ................ 78 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA ............. 89 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 13,9 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
указанную величину.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
- 34 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 34
30.01.2018 15:04:18
RUS
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
5. Перед вводом в эксплуатацию
Предупреждение!
Всегда извлекайте аккумулятор перед
настройкой устройства.
течение примерно 0,5–1 часа.
5.1 Установка насадок (рисунки 1–5)
• Раскройте быстроразъемное соединение
для замены насадок (5), как показано на
рисунке 2.
• Для надежного крепления
насадок необходимо установить
многофункциональное устройство
так, чтобы переключатель включитьвыключить (1) смотрел вниз, а устройство
крепления насадок (2) вверх.
• Вставьте насадку (например, скребок) в
устройство крепления насадок (2) таким
образом, чтобы штифты устройства
крепления насадок совпали с выемками
на насадке. Устройство крепления
насадок (2) магнитное, что позволяет
фиксировать насадку в процессе
зажимания.
• Снова закройте быстроразъемное
соединение для замены насадок (5).
Следите за тем, чтобы штифты крепления
(2) оставались при этом в выемках в
насадке.
• В комплект поставки входит диск (14) для
надежной фиксации насадок с выемкой.
Соблюдайте правила использования
диска (14) при применении насадок
с выемкой (выпуклость направлена к
насадке), как показано на рисунках 4 и 5.
Проверьте насадку на прочность
крепления!
5.2 Треугольная шлифовальная пластинка
Устройство с треугольной шлифовальной
пластинкой можно использовать в качестве
угловой шлифовальной машинки.
5.2.1 Крепление шлифовальной бумаги
Удобство замены благодаря липучке.
Проследите за тем, чтобы совпали отверстия
для отсоса на шлифовальной бумаге и
шлифовальной пластинке.
Перед вводом аккумуляторного устройства
в эксплуатацию обязательно прочтите
нижеследующие указания:
• Зарядите аккумулятор при помощи
зарядного устройства. Полностью
разряженный аккумулятор заряжается в
- 35 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 35
30.01.2018 15:04:18
RUS
6. Работа с устройством
6.1 Зарядка пакета литиевых
аккумуляторов (рис. 6/7)
1. Извлеките аккумуляторный блок (6)
из рукоятки, при этом нажимайте
фиксирующую клавишу (7).
2. Убедитесь в том, что указанное
на фирменной табличке значение
напряжения сети соответствует
имеющемуся значению напряжения сети.
Вставьте штекер зарядного устройства в
штепсельную розетку. Зеленый светодиод
начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство.
В разделе 10 («Индикаторы зарядного
устройства») приведена таблица с указанием
значений светодиодной индикации на
зарядном устройстве.
Если аккумуляторный блок не заряжается,
необходимо проверить следующее:
• наличие напряжения в штепсельной
розетке;
• наличие плотного соединения на
контактах зарядного устройства.
Если аккумуляторный блок все еще не
заряжается, просьба отправить
• зарядное устройство
• и аккумуляторный блок
в наш отдел обслуживания.
Для обеспечения длительного срока
службы аккумуляторного блока необходимо
обеспечить его своевременную зарядку.
Это необходимо осуществлять особенно
в тех случаях, когда отмечается снижение
мощности многофункционального
устройства. Не допускайте полной разрядки
аккумуляторного блока. Это вызывает
повреждение аккумуляторного блока!
6.2 Включение и выключение устройства
(рис. 8)
Для включения устройства необходимо
сдвинуть переключатель (1) вперед.
Для выключения устройства необходимо
сдвинуть переключатель (1) назад.
6.3 Указания по эксплуатации
• Включить устройство.
• При работе осуществлять движения от
себя.
• Запрещено приближать руки
непосредственно к рабочему месту.
• Используйте насадки только в исправном
и неповрежденном состоянии.
Насадки:
Пиление: пиление предметов из дерева и
пластмассы.
Указания по работе с устройством: при
пилении следите за наличием посторонних
предметов в распиливаемом предмете и при
обнаружении удалите их.
Врезным шлифованием разрешается
осуществлять обрабатывание только
предметов из мягких материалов, таких как
дерево или гипсокартонные плиты.
Шлифование: Шлифование поверхностей у
краев, в углах или труднодоступных местах.
В зависимости от вида шлифовальной
бумаги может обеспечиваться шлифование
поверхностей из дерева, краски, лака и т.д.
Указания по работе с устройством:
Устройство является особенно продуктивным
при шлифовании в труднодоступных местах:
углах и краях. Для шлифования профильных
элементов и выемок можно использовать
острие или край шлифовальной пластинки. В
соответствии с материалом обрабатываемого
предмета и глубины обработки слоя
поверхности имеются различные типы
шлифовальной бумаги. Производительность
обработки поверхности определяется
главным образом выбором шлифовальной
бумаги и регулировкой усилия давления
шлифовальной тарелки.
Шабрение: Снятие скребком старого
лакокрасочного покрытия или клея.
Указания по работе с устройством:
подведите насадку к месту удаления
поверхностного слоя. Начинайте работать под
острым углом и с минимальным давлением
прижима. При сильном давлении прижима
может быть поврежден подслой (например,
дерево, штукатурка).
- 36 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 36
30.01.2018 15:04:18
RUS
6.4 Регулятор скорости вращения (рис. 8)
Поворачивая регулятор скорости вращения
(4), можно предварительно задать скорость
вращения.
Направление плюс:
скорость вращения больше
Направление минус:
скорость вращения меньше
6.5 Индикатор заряда аккумулятора (рис.
9, поз. b)
Нажмите кнопку индикации заряда
аккумулятора (a) . Индикатор заряда
аккумулятора (b) покажет уровень заряда
аккумулятора при помощи 3 светодиодов.
Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.
Горят 2 или 1 светодиод(а):
Остаточный заряд аккумулятора достаточен.
Мигает 1 светодиод:
Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить
его.
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
7.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
7.3 Заказ запасных частей и
принадлежностей
При заказе запасных частей необходимо
указать следующие данные:
• тип устройства
• артикульный номер устройства
• идентификационный номер устройства
• номер необходимой запасной части
Актуальные цены и информацию можно найти
на сайте www.isc-gmbh.info.
Рекомендация! Для
хорошего результата
работы мы рекомендуем
высококачественные
принадлежности
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
Мигают все светодиоды:
аккумулятор полностью разряжен и
поврежден. Запрещено продолжать
использование и заряжать неисправный
аккумулятор!
Переходник для пылесоса (№ арт.: 44.651.63)
7. Чистка, техническое
обслуживание и заказ
запасных частей
Опасность!
Перед проведением всех работ по очистке
необходимо извлекать аккумулятор из
устройства.
7.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
8. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
- 37 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 37
30.01.2018 15:04:18
RUS
9. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
- 38 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 38
30.01.2018 15:04:18
RUS
10. Индикаторы зарядного устройства
Состояние
индикатора
Значение и действия
Красный
Зеленый
светодиод светодиод
Не горит
Мигает
Готовность к эксплуатации
Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации,
аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит
Не горит
Зарядка
Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой
зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти
непосредственно на зарядном устройстве.
Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора
фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных
значений.
Не горит
Горит
Аккумулятор заряжен и готов к использованию.
После этого активируется режим бережной зарядки до полной
зарядки аккумулятора.
Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин
дольше указанного времени.
Действие
Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините
зарядное устройство от сети.
Мигает
Не горит
Бережная зарядка
Зарядное устройство в режиме бережной зарядки.
В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается
медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может
происходить по нескольким причинам:
- Аккумулятор долгое время не заряжался.
- температура аккумулятора вне оптимального диапазона.
Действие
Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это,
аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает
Мигает
Неисправность
Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен.
Действие
Запрещено заряжать неисправный аккумулятор.
Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит
Горит
Нарушение температурного режима
Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком
низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора.
Действие
Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной
температуре (ок. 20 °C) на 1 день.
- 39 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 39
30.01.2018 15:04:18
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 40 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 40
30.01.2018 15:04:18
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Угольные щетки, Треугольная шлифовальная
пластинка, Скребок, Пильное полотно из
высоколегированной быстрорежущей стали,
Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*
Шлифовальная бумага
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 41 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 41
30.01.2018 15:04:19
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 42 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 42
30.01.2018 15:04:20
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233
Landau/Isar, den 24.01.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 44.651.61
I.-No.: 11017
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR015856
Documents registrar: Riedel Georg
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 43 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 43
30.01.2018 15:04:20
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2
Landau/Isar, den 24.01.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 44.651.60
I.-No.: 11016
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR013143
Documents registrar: Riedel Georg
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 44 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 44
30.01.2018 15:04:21
- 45 -
Anl_Varrito_SPK3.indb 45
30.01.2018 15:04:22
EH 01/2018 (02)
Anl_Varrito_SPK3.indb 46
30.01.2018 15:04:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising