EINHELL | TE-AG 18/115 Li-Solo | manual | EINHELL TE-AG 18/115 Li-Solo Cordless Angle Grinder Brugermanual

EINHELL TE-AG 18/115 Li-Solo Cordless Angle Grinder Brugermanual
TE-AG 18/115 Li
TE-AG 18/115 Li-Solo
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Akku-vinkelsliber
S
Original-bruksanvisning
Batteridriven vinkelslip
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkukäyttöinen kulmahiomakone
3
Art.-Nr.: 44.311.19 (3,0 Ah)
Art.-Nr.: 44.311.10 (Solo)
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11017
I.-Nr.: 11037
19.04.2018 13:52:47
1
1
2
9
8
6
7
4
3
5
1a
1b
8
6
6
7
-2-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 2
19.04.2018 13:52:54
1c
2
a
B
9
C
A
3
3
a
4
4
180°
b
2
5
1.
2.
6
3
5
-3-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 3
19.04.2018 13:52:55
7
8
1
a
4
a
b
b
9
10
a
a
b
b
11
12
-4-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 4
19.04.2018 13:52:57
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
Visninger på opladeren
-5-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 5
19.04.2018 13:52:58
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Denne beskyttelsesskærm er beregnet til slibning.
Denne beskyttelsesskærm er egnet til overskæring og slibning. (Følger ikke med)
Akkumulatorbatterierne skal opbevares i et tørt rum med en omgivende temperatur på +10° C - +40° C.
Opbevaring skal ske i opladet tilstand (mindst 40% opladet). (Følger ikke med)
-6-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 6
19.04.2018 13:52:58
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
•
•
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
1. Sikkerhedsanvisninger
•
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
•
•
•
•
Vinkelsliber
Ladeadapter (Ved vare-nr.: 44.311.10 - følger
ikke med)
Batteri (Ved vare-nr.: 44.311.10 - følger ikke
med)
Hjælpegreb
Nøgle til flangemøtrik
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Vinkelsliberen er beregnet til slibning af metal og
sten med anvendelse af passende slibeskive og
passende beskyttelsesanordning.
Advarsel! Vinkelsliberen må kun anvendes til
overskæring af metal og sten, når beskyttelsesanordningen, som fås som tilbehør, er monteret.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Spindellås
2. Tænd/Sluk-knap
3. Hjælpegreb
4. Beskyttelsesanordning
5. Nøgle til flangemøtrik
6. Akkumulatorbatteri
7. Ladeaggregat
8. Anslagsknap
9. Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
-7-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 7
19.04.2018 13:52:59
DK/N
4. Tekniske data
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
Spændingsforsyning motor: ...................18 V d.c.
Nominelt omdrejningstal: ....................8500 min-1
Maks. skive-Ø: ........................................ 115 mm
Slibeskive: ................................. 115 x 22 x 6 mm
Skæreskive: .............................. 115 x 22 x 3 mm
Gevind på holdespindel: .............................. M14
Udgangsspænding ladeadapter: ............21 V d.c.
Udgangsstrøm ladeadapter: .......................... 3 A
Netspænding oplader: ........ 200-250V~ 50-60Hz
Akkumulatorbatteri-type: ............................ Li-Ion
Antal akkumulatorbattericeller: ........................ 10
Akkumulatorbatterikapacitet: ..................... 3,0 Ah
Vægt: ..........................................................1,8 kg
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau LpA .............................. 75,1 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA ............................ 86,1 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
5. Inden ibrugtagning
Advarsel!
Træk altid akkumulatorbatteriet ud, inden du foretager indstillinger på maskinen.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-maskinen i brug:
• Lad akkumulatorbatteriet op med opladeren.
Det tager ca. 0,5-1 timer at oplade et tomt
akkumulatorbatteri.
Håndtag
Svingningsemissionstal ahAG = 6,154 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
5.1 Montering af hjælpegreb (fig. 2)
Vinkelsliberen må ikke benyttes uden hjælpegreb (3).
• Hjælpegrebet kan skrues i i de tre positioner
(A, B, C).
•
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Maskinside
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Beregnet for
Venstre (pos. A / som
vist)
Højrehåndede
Højre (pos. B)
Venstrehåndede
Foroven (pos. C)
Brug af skæreskiver
-8-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 8
19.04.2018 13:52:59
DK/N
5.2 Udskiftning og indstilling af beskyttelsesanordning (fig. 3)
Under punkt 10 (‚Visninger på opladeren‘) findes
en oversigt over LED-lysdiodernes betydning.
Udskiftning:
• Fjern flangemøtrikken (b) og den underliggende spændeflange.
• Åbn klemmegrebet (a) på beskyttelsesanordningen (4).
• Drej beskyttelsesanordningen (4) 180° til højre, så beskyttelsen peger opad.
• Tag beskyttelsesanordningen (4) af.
Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack’en,
skal du kontrollere,
• om der er netspænding i stikkontakten;
• om forbindelsen til ladekontakterne på opladeren er i orden.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akkupack’en, bedes du indsende
• oplader og ladeadapter
• samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
Montering gennemføres i omvendt rækkefølge.
Indstilling:
Indstil beskyttelsesanordningen (4), som
beskytter dine hænder, således, at slibematerialet føres væk fra kroppen.
• Beskyttelsesanordningens (4) position kan
tilpasses de aktuelle arbejdsbetingelser: Løsn
klemmegrebet (a) og drej afdækningen (4) i
den ønskede position.
• Sørg for, at beskyttelsesanordningen (4) afdækker tandhjulshuset korrekt.
• Fastgør klemmegrebet (a) igen.
• Kontroller, at beskyttelsesanordningen (4)
sidder fast.
•
Sørg for at genoplade LI-akku-pack’en i god tid
for at sikre en lang levetid. Genopladning skal under alle omstændigheder ske, hvis du konstaterer,
at akku-maskinen ydelse er nedsat.
6.2 Afbryder (fig. 4)
Til at forebygge ulykker er vinkelsliberen forsynet
med en sikkerhedsafbryder. For at tænde trykkes
tænd/sluk-knappen (2) til højre og skubbes så
frem. Tryk tænd/sluk-knappen (2) ned bagtil for
at slukke vinkelsliberen. Tænd/Sluk-knappen (2)
springer tilbage i udgangsstilling.
Vent, indtil maskinen har nået sit maksimale
omdrejningstal. Herefter kan du sætte vinkelsliberen hen på arbejdsemnet og starte
bearbejdningen.
Beskyttelsesanordningen skal sidde godt
fast.
Brug ikke vinkelsliberen uden beskyttelsesanordning.
6.3 Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
(fig. 1c/pos. 9)
Tryk på kontakt for akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator (a). Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikatoren (9) indikerer akkumulatorbatteriets
ladetilstand ved hjælp af 3 LED`er.
5.3 PRØVEKØRSEL AF NY SLIBESKIVE
Lad vinkelsliberen løbe i tomgang med monteret
slibe- eller skæreskive i mindst 1 minut. Vibrerende skiver skal skiftes med det samme igen.
6. Betjening
Alle 3 LED‘er lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
6.1 Opladning af LI-akku-pack (fig. 1a-1b)
1. Træk akku-pack’en (6) ud af håndtaget, mens
du trykker anslagsknappen (8) ned.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til ladeaggregatet (7) i stikkontakten. Den grønne
LED-lysdiode begynder at blinke.
3. Indsæt akkumulatorbatteriet i ladeadapteren.
2 eller 1 LED(‚er) lyser
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
1 LED blinker:
Akkumulatorbatteriet er afladet; oplad akkumulatorbatteriet.
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt afladt og er defekt.
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere
bruges og oplades!
-9-
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 9
19.04.2018 13:52:59
DK/N
6.4 Skift af slibeskiver (fig. 5 / 6)
Til skift af slibeskiver skal du bruge den medfølgende gaffelnøgle (5). Gaffelnøglen (5) opbevares
i hjælpegrebet (3). Ved behov trækkes gaffelnøglen (5) ud af hjælpegrebet (3).
•
•
Fare! Af sikkerhedsgrunde må vinkelsliberen ikke
benyttes med gaffelnøglen sat i (5).
omdrejningstal.
Brug kun slibe- og skæreskiver, der er godkendt til et maksimalt omdrejningstal på 8.500
min-1 og til en omfangshastighed på 52 m/sek.
Ved brug af diamant-skæreskiver skal du
være opmærksom på korrekt omdrejningsretning. Retningspilen på diamant-skæreskiven
skal svare til retningspilen på maskinen.
Advarsel!
Simpelt skiveskift via spindelstop.
Tryk spindlen ned og lad slibeskiven gå i
indgreb.
• Flangemøtrikken løsnes med fronthuljernet.
• (fig. 6)
• Slibe- eller brydeskiven skiftes og flangemøtrikken fæstnes med fronthuljernet.
Vær opmærksom på korrekt opbevaring og
transport; det gælder navnlig for slibeskiverne.
Slibeskiverne må ikke udsættes for stødpåvirkninger, slag eller skarpe kanter (f.eks. ved
transport eller opbevaring i værktøjskasse). Dette
ville kunne føre til skader på slibeskiverne, f.eks.
afsplintninger og revner, hvilket vil være til fare for
brugeren.
Bemærk!
Spindlen må kun trykkes ned, når motoren
og slibehjulet står stille.
Spindelstoppet skal forblive nedtrykket mens
slibeskiven skiftes.
Advarsel!
6.8 ARBEJDSHENVISNINGER
•
•
6.8.1 Skrubslibning (fig. 11)
Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til
slibning (følger med i pakken).
Ved skrubslibning opnåes det bedste resultat,
når slibeskiven holdes i en vinkel på 30° til 40° på
slibefladen og bevæges regelmæssigt frem og
tilbage over arbejdsemnet.
Ved slibe- og brydeskiver indtil ca. 3 mm tykkelse
skrues flangemøtrikken på med plansiden til slibe- eller skæreskiven.
6.5 Placering af flangen ved brug af slibeskiver og skæreskiver (Fig. 7-10)
• Placering af flangen ved brug af forkrøppet
eller lige slibeskive (Fig. 8)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
• Placering af flangen ved brug af forkrøppet
slibeskive (Fig. 9)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
• Placering af flangen ved brug af lige slibeskive (Fig. 10)
a) Spændeflange
b) Flangemøtrik
6.8.2 Skæreslibning (fig. 12)
Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til
skæring (fås som tilbehør, se 7.3).
Ved skærearbejder må vinkelsliberen ikke gå
skråt ind i snitfladen. Skæreskiven skal have en
ren snitkant.
Til brydning af hård sten er en diamantslibeskive
bedst.
Asbestholdige materialer må ikke bear-
bejdes!
Brug aldrig skæreskiver til skrubslibnin
6.6 MOTOR
Motoren skal luftes godt i løbet af arbejdstiden,
derfor skal ventileringsåbningerne altid holdes
rene.
Bemærk:
Til øgelse af akku-maskinens ydelse og driftstid
anbefales det at bruge vores 4,0Ah Power-XChange.
6.7 SLIBESKIVER
Slibe- eller skæreskiven må aldrig være større
end den angivne diameter.
• Før slibe- eller skæreskiven anvendes, skal
dens angive omdrejningstal kontrolleres.
• Slibe- eller skæreskivens omdrejningstal skal
være højere end vinkelsliberens tomgangs-
(varenr.: 45.113.96)
•
- 10 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 10
19.04.2018 13:52:59
DK/N
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Fare!
Træk akkumulatorbatteriet ud inden renholdelse.
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
7.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Beskyttelsesafdækning til skæring (varenr.:
44.500.40)
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
- 11 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 11
19.04.2018 13:52:59
DK/N
10. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Rød
Grøn
lysdiode lysdiode
Slukket
Blinker
Tændt
Slukket
Slukket
Tændt
Blinker
Slukket
Blinker
Blinker
Tændt
Tændt
Betydning og påkrævet handling
Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift,
akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet
Opladning
Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pågældende ladetider findes direkte på ladeaggregatet.
Bemærk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhængigt af den eksisterende akkuladning.
Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er
nået.
Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på
ladeaggregatet.
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
strømforsyningsnettet.
Tilpasningsopladning
Ladeaggregatet befinder sig i funktionen for skånsom opladning.
Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:
- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.
- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk
oplades.
Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
- 12 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 12
19.04.2018 13:52:59
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 13 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 13
19.04.2018 13:52:59
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Skære-, slibeskriver
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 14 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 14
19.04.2018 13:52:59
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 15 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 15
19.04.2018 13:52:59
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
Lampor på laddaren
- 16 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 16
19.04.2018 13:52:59
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Detta skydd är lämpligt för slipning.
Detta skydd är lämpligt för kapning och slipning (medföljer ej).
Laddningsbara batterier får endast förvaras i torra utrymmen med en omgivningstemperatur mellan
+10°C och +40°C. Se till att batterierna har laddats innan de läggs undan för förvaring
(laddade till minst 40 %). (medföljer ej)
- 17 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 17
19.04.2018 13:52:59
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
•
•
•
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
•
•
•
•
•
Vinkelslip
Laddare (Ingår inte i leveransomfattningen vid
art.-nr. 44.311.10)
Batteri (Ingår inte i leveransomfattningen vid
art.-nr. 44.311.10)
Stödhandtag
Flänsmutternyckel
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Vinkelslipen är avsedd för slipning av metall och
sten med hjälp av en lämplig slipskiva och ett
lämpligt skydd.
Varning! Vinkelslipen får endast användas till
kapning av metall och sten om skyddet, som är
tillgängligt som tillbehör, har monterats.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Spindelspärr
2. Strömbrytare
3. Stödhandtag
4. Skydd
5. Flänsmutternyckel
6. Batteri
7. Laddare
8. Spärrknapp
9. Kapacitetsindikering för batteri
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhan-
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
- 18 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 18
19.04.2018 13:53:00
S
4. Tekniska data
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
Spänningsförsörjning motor ................... 18 V DC
Nominellt varvtal ................................ 8 500 min-1
Max. skivdiameter .................................. 115 mm
Slipskiva ................................... 115 x 22 x 6 mm
Kapskiva .................................. 115 x 22 x 3 mm
Gänga på fäste ........................................... M14
Utgångsspänning laddare ...................... 21 V DC
Utgångsström laddare ................................... 3 A
Nätspänning laddare ......... 200-250 V~ 50-60 Hz
Batterityp .................................................... Li-Ion
Antal battericeller ............................................ 10
Batterikapacitet ......................................... 3,0 Ah
Vikt .............................................................1,8 kg
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå LpA .............................. 75,1 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................... 86,1 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
5. Före användning
Varning!
Dra alltid ut batteriet innan inställningar utförs på maskinen.
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde ah = 6,154 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna maskinen:
• Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Ett tomt batteri är uppladdat efter ca
0,5-1 timme.
5.1 Montera stödhandtaget (bild 2)
Vinkelslipen får inte användas om stödhandtaget (3) saknas.
• Stödhandtaget kan skruvas in i ett av tre lägen (A, B, C).
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
•
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Verktygets sida
Lämpligt för
Vänster (pos. A / se
bild)
Högerhänt användare
Höger (pos. B)
Vänsterhänt användare
Upptill (pos. C)
Användning av kapskivor
- 19 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 19
19.04.2018 13:53:00
S
5.2 Byta ut och ställa in skyddet (bild 3)
Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera
• att nätspänning finns i vägguttaget.
• att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakterna i laddaren.
Byta ut
• Ta bort flänsmuttern (b) och den underliggande spännflänsen.
• Öppna klämspaken (a) vid skyddet (4).
• Vrid skyddet (4) 180° i medsols riktning så att
det pekar uppåt.
• Ta av skyddet (4).
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
• laddaren och laddningsadaptern
• batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
Montera i omvänd ordningsföljd.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda Li-batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att maskinens prestanda börjar försvagas.
Ställa in
• Ställ in skyddet (4) för att skydda dina händer
så att avslipat material flyger ut bort från din
kropp.
• Skyddets (4) placering kan anpassas till aktuella arbetsvillkor: Lossa på klämspaken (a)
och vrid runt skyddet (4) till avsett läge.
• Se till att skyddet (4) täcker över kuggväxeln i
tillräcklig mån.
• Dra åt klämspaken (a) på nytt.
• Kontrollera att skyddet (4) sitter fast.
6.2 Strömbrytare (bild 4)
För att undvika olyckor är vinkelslipen utrustad
med en säkerhetsbrytare. Slå på verktyget genom
att trycka strömbrytaren (2) åt höger och samtidigt skjuta den framåt. Tryck strömbrytaren (2)
bakåt för att slå ifrån vinkelslipen. Strömbrytaren
(2) fjädrar då tillbaka till utgångsläget.
Vänta tills maskinen har nått sitt maximala
varvtal. Därefter kan du sätta vinkelslipen
mot arbetsstycket och påbörja bearbetningen.
Kontrollera att skyddsanordningen sitter
fast.
Använd inte vinkelslipen om skyddet saknas.
5.3 PROVKÖRNING AV NYA SLIPSKIVOR
Vinkelslipmaskinen med den monterade slip- eller
avskiljningsskivan ska gå på tomgång i minst 1
minut. Vibrerande skivor ska bytas ut omedelbart.
6.3 Kapacitetsindikering för batteriet
(bild 1c/pos. 9)
Tryck på knappen (a) för kapacitetsindikering för
batteriet. Kapacitetsindikeringen (9) visar batteriets laddningsnivå med tre lysdioder.
6. Använda
Alla tre lysdioder är tända
Batteriet är fulladdat.
6.1 Ladda Li-batteriet (bild 1a-1b)
1. Dra ut batteriet (6) ur handtaget och tryck
samtidigt ned spärrknappen (8).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens (7)
stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden börjar blinka.
3. Skjut fast batteriet på laddaren.
1 eller 2 lysdioder är tända
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
Under punkt 10 (Lampor på laddaren) finns en
tabell som förklarar betydelsen av de olika lysdioderna på laddaren.
- 20 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 20
19.04.2018 13:53:00
S
6.4 Byta ut slipskivor (bild 5/6)
För att kunna byta ut slipskivor behöver du den
bifogade spärrnyckeln (5). Nyckeln (5) förvaras i
stödhandtaget (3). Dra ut nyckeln (5) ur
stödhandtaget (3) vid behov.
Fara! Av säkerhetsskäl får vinkelslipen inte användas medan spärrnyckeln (5) fortfarande är
instucken.
Fara!
• Enkelt skivbyte genom spindelfstlåsning.
• Tryck på spindelfastlåsningen så att slipskivan hålls kvar.
• Öppna flänsmuttern med en stjärnhålnyckel .
(bild 6)
• Byt slip- eller avskiljningsskiva och dra åt
flänsmuttern med stjärnhålnyckeln.
Observera:
Spindelfastlåsningen får bara tryckas ned då
motorn och slipspindeln är avstängda.
Spindelfastlåsningen ska vara nedtryckt under skivbytet!
När det gäller slip- eller avskiljningsskivor som är
upp till ca 3 mm tjocka ska flänsmuttern skruvas
på med plansidan åt slip- eller avskiljningsskivan.
6.5 Flänsernas ordning vid användning av
slipskivor och avskiljningsskivor (bild 7-10)
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en krökt eller rak slipskiva (bild 8)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en krökt avskiljnngsskivor (bild 9)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
• Arrangemang av flänsen vid användning av
en rak avskiljnngsskiva (bild 10)
a) Spännfläns
b) Slipskiva
6.6 MOTOR
Motorn måste vara väl ventilerad under arbetet.
Av den anledningen ska ventilationsöppningarna
alltid vara väl rengjorda.
6.7 SLIPSKIVOR
• Slip- eller avskiljningsskivan får aldrig vara
större än den föreskrevna diametern.
• Kontrollera före skivorna tas i bruk vilka varvtal som angetts.
• Slip- eller avkiljningsskivans varvtal måste
vara högre än varvtalet då vinkelslipmaskinen
går på tomgång.
• Använd endast slip- och avskiljningsskivor
som är tillåtna för ett maximalt varvtal på
8.500 min och för en omfångshastighet på 52
m/sek.
• Kontrollera rotationsriktningen om du vill
använda diamantskivor. Pilen för
rotationsriktningen på diamantskivan måste
stämma överens med pilen på maskinen.
Det är särskilt viktigt att slipverktyg förvaras och
transporteras på bästa möjliga sätt. Utsätt aldrig
slipverktygen för stötar, slag eller vassa kanter
(t ex om de transporteras eller förvaras i en
verktygslåda). Detta kan annars leda till att slipverktygen skadas, t ex sprickbildning, vilket kan
innebära att användaren utsätts för faror.
Varning!
6.8 ARBETSANVISNINGAR
6.8.1 Grovslipning (bild 11)
Obs! Använd skyddsanordningen för slipning
(medföljer). Bäst resultat vid grovslipning får ni
om ni placerar slipskivan i en vinkel på 30 till 40
grader till slipytan och för den jämnt fram och tilbaka över arbetsdetaljer.
6.8.2 Avskiljningsslipning (bild 12)
Obs! Använd skyddsanordningen för kapning
(finns som tillbehör, se 7.3).
Vid avskiljningsarbeten får vinkelslipmaskinen
inte förskjutas i snittytan. Avskiljningsskivan måste göra en ren snittkant. För att avkilja hård sten är
det bäst att använda en diamantavskiljningsskiva.
Material som innehåller asbest får ej
bearbetas!
Använd aldrig avskiljningsskivor till
grovslipning.
Märk:
För att höja batteriets prestanda och användningstid rekommenderar vi att du använder vår
4,0 Ah Power-X-Change.
(Art.-nr.: 45.113.96)
- 21 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 21
19.04.2018 13:53:00
S
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
9. Förvaring
Fara!
Dra alltid ut batteriet om maskinen ska rengöras.
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
7.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Skydd som används vid kapning (art.-nr.:
44.500.40)
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
- 22 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 22
19.04.2018 13:53:00
S
10. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Röd
Grön
lysdiod
lysdiod
Från
Blinkar
Till
Från
Från
Till
Blinkar
Från
Blinkar
Blinkar
Till
Till
Betydelse och åtgärder
Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet. De olika laddningstiderna anges på
laddaren.
Märk! Beroende på befintlig laddningsnivå i batteriet kan de verkliga
laddningstiderna till viss del avvika från angivna laddningstider.
Batteriet har laddats och är klart för användning.
Därefter kopplas laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.
Låt batteriet sitta kvar i laddaren i ytterligare ca 15 min.
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Anpassningsladdning
Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.
Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer tid.
Detta kan ha följande orsaker:
- Batteriet har inte laddats under mycket lång tid.
- Batteriets temperatur är inte i idealområdet.
Åtgärd:
Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas vidare.
Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.
Åtgärd:
Ett defekt batteri får inte längre laddas.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C)
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
- 23 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 23
19.04.2018 13:53:00
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 24 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 24
19.04.2018 13:53:00
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Kap-, slipskivor
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 25 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 25
19.04.2018 13:53:00
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 26 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 26
19.04.2018 13:53:00
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
Latauslaitteen näyttö
- 27 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 27
19.04.2018 13:53:00
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Tämä suojus soveltuu käytettäväksi hiomisessa.
Tämä suojapeite soveltuu käytettäväksi katkaisussa ja hiomisessa. (ei kuulu toimitukseen)
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä. Säilytä akkuja vain ladattuna (väh. 40 % lataus). (ei kuulu toimitukseen)
- 28 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 28
19.04.2018 13:53:00
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
•
•
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Karan lukitus
2. Päälle-/pois-katkaisin
3. Tukikahva
4. Suojalaite
5. Laipanmutterin avain
6. Akku
7. Latauslaite
8. Lukituspainike
9. Akun tehonnäyttö
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
•
•
•
•
•
Kulmahiomakone
Latauslaite (Tuotenumerossa: 44.311.10 se ei
kuulu toimitukseen)
Akku (Tuotenumerossa: 44.311.10 se ei kuulu
toimitukseen)
Tukikahva
Laipanmutterin avain
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Kulmahiomakone on tarkoitettu metallin ja kiven
hiomiseen käyttäen tarkoituksenmukaista hiomalaikkaa ja tarvittavia suojavarusteita.
Vaara! Kulmahiomakonetta saa käyttää metallin
ja kiven katkaisuun vain kun siihen on asennettu
lisävarusteena saatava suojalaite.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
- 29 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 29
19.04.2018 13:53:01
FIN
4. Tekniset tiedot
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Moottorin virransyöttö: .................... 18 V tasavirta
Nimelliskierrosluku: .............................8500 min-1
Laikan ø enint.: ....................................... 115 mm
Hiomalaikka: ............................ 115 x 22 x 6 mm
Katkaisulaikka: ......................... 115 x 22 x 3 mm
Istukan karan kierteet: ................................. M14
Latauslaitteen antojännite: ............. 21 V tasavirta
Latauslaitteen antovirta: ................................. 3 A
Latauslaitteen verkkojännite: ...............................
...........................................200-250 V ~ 50-60 Hz
Akkutyyppi: ........................................ Litium-ioni
Akun kennojen lukumäärä: ............................. 10
Akun latausteho: ....................................... 3,0 Ah
Paino: .........................................................1,8 kg
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso LpA .......................... 75,1 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA ............................ 86,1 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
5. Ennen käyttöönottoa
Varoitus!
Vedä akku aina pois, ennen kuin teet laitteeseen
säätöjä.
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
Lue nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkukäyttöisen laitteesi käyttöönottoa:
• Lataa akku mukana toimitetulla latauslaitteella. Tyhjä akku on ladattu täyteen n. 0,5-1
tunnin kuluttua.
Kahva
Tärinänpäästöarvo ahAG = 6,154 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
5.1 Tukikahvan asennus (kuva 2)
Kulmahiomakonetta ei saa käyttää ilman tukikahvaa (3).
• Tukikahva voidaan ruuvata kiinni kolmeen
asentoon (A, B, C).
•
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
Laitteen puoli
vasen (asento A / kuten kuvassa)
Sopii
oikeakätisille
- 30 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 30
19.04.2018 13:53:01
FIN
oikea (asento B)
vasenkätisille
päällä (asento C)
katkaisulaikkojen
käyttöön
5.2 Suojalaitteen vaihto ja säätö (kuva 3)
Vaihto:
• Ota laipan mutteri (b) ja sen alapuolella oleva
kiristyslaippa pois.
• Avaa suojalaitteen (4) pinnevipu (a).
• Käännä suojalaitetta (4) 180° myötäpäivään,
niin että suojus näyttää ylöspäin.
• Ota suojalaite (4) pois.
Kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.
Säätäminen:
Asenna suojalaite (4) käsiesi suojaksi niin,
että hiottava tavara viedään vartalostasi
poispäin.
• Suojalaitteen (4) paikka voidaan sovittaa kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin: Löysennä pinnevipua (a), käännä sitten suojus (4) haluttuun
asemaan.
• Huolehdi siitä, että suojalaite (4) peittää hammaspyörän kotelon oikein.
• Kiinnitä pinnevipu (a) jälleen paikalleen.
• Varmista, että suojalaite (4) on tukevasti kiinni
paikallaan.
•
Huolehdi siitä, että suojavaruste on tukevasti paikallaan.
Älä käytä kulmahiomakonetta ilman suojalaitetta.
5.3 UUSIEN HIOMALAIKKOJEN KOEKÄYTTÖ
Kun hioma- tai katkaisulaikka on kiinnitetty kulmahiomakoneeseen, koneen annetaan käydä vähintään minuutin ajan joutokäyntiä. Tärisevät laikat
on heti vaihdettava.
6. Käyttö
6.1 LI-akkusarjan lataaminen (kuvat 1a-1b)
1. Vedä akkusarja (6) ulos kahvasta painaen
samanaikaisesti lukituspainiketta (8) alas.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen (7) verkkopistoke pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa
vilkkua.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
Kohdasta 10 (latauslaitteen näyttö) löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön
merkitykset.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
• onko pistorasiassa verkkojännitettä.
• ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhdessä latauslaitteen kontakteihin.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
• latauslaitteen ja lataussovittimen
• sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Jotta LI-akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataaminen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat
laitteesi akun tehon heikkenevän.
6.2 Katkaisin (kuva 4)
Kulmahiomakone on varustettu turvakatkaisimella
tapaturmien välttämiseksi. Käynnistä painamalla
päälle-/pois-katkaisinta (2) oikealle ja työntämällä
sitä sen jälkeen eteenpäin. Sammuta kulmahiomakone painamalla päälle-/pois-katkaisimen (2)
takapäätä alas. Päälle-/pois-katkaisin (2) ponnahtaa takaisin alkuasemaan.
Odota, kunnes kone on saavuttanut suurimman kierroslukunsa. Sen jälkeen voit asettaa
kulmahiomakoneen työstökappaleeseen ja
aloittaa sen työstämisen.
- 31 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 31
19.04.2018 13:53:01
FIN
6.3 Akun tehonnäyttö (kuva 1c / nro 9)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (a). Akun
tehonnäyttö (9) ilmoittaa akun lataustilan 3 valodiodin avulla.
Kaikki 3 valodiodia palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 valodiodia palaa
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 valodiodi vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Kaikki valodiodit vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt liian tyhjäksi ja vioittunut. Viallista akkua ei saa enää käyttää tai ladata!
6.4 Hiomalaikan vaihto (kuvat 5 / 6)
Hiomalaikan vaihtamisessa tarvitset mukana
toimitetun reikäkanta-avaimen (5). Reikäkantaavainta (5) säilytetään tukikahvan (3) sisällä. Vedä
tarvittaessa reikäkanta-avain (5) ulos tukikahvasta
(3).
Vaara! Turvallisuussyistä ei kulmahiomakonetta
saa käyttää sisäänpistetyn reikäkanta-avaimen
(5) kanssa.
Varoitus!
• Laikanvaihto käy helposti karanlukituksen
avulla.
• Karanlukitusta painetaan ja hiomalaikan annetaan lukittua paikalleen.
• Laippamutteri avataan laippamutteriavaimella. (kuva 6)
• Hioma- tai katkaisulaikka vaihdetaan ja laippamutteri kiristetään laippamutteriavaimella.
Huomio:
Karanlukitusta saa painaa vain silloin, kun
moottori ja kara eivät ole käynnissä!
Karanlukitus on pidettävä alaspainettuna laikanvaihdon aikana!
6.5 Laippojen sijoitus käytettäessä hiomalaikkoja ja katkaisulaikkoja (kuva 7-10)
• Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä
varustettua tai suoraa hiomalaikkaa (kuva 8)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
• Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä
varustettua katkaisulaikkaa (kuva 9)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
• Laippojen sijoitus käytettäessä suoraa katkaisulaikkaa (kuva 10)
a) Kiinnityslaippa
b) Laippamutteri
6.6 MOOTTORI
Moottorin tuuletuksen tulee olla hyvä työn aikana,
ja sen vuoksi tuuletusaukot on aina pidettävä
puhtaina.
6.7 HIOMALAIKAT
Hioma- tai katkaisulaikka ei saa koskaan olla
ohjeenmukaista halkaisijaa suuurempi.
• Tarkastakaa laikan käyntinopeus ennen laikan kiinnitystä.
• Hioma- tai katkaisulaikan suurimman kierrosluvun täytyy olla suurempi kuin kulmahiomakoneen joutokäyntikierrosluvun.
• Käyttäkää ainoastaan sellaisia hioma- ja
katkaisulaikkoja, jotka ovat sallittuja 8.500
min-1 maksimikäyntinopeudelle ja 52 m/s
kehänopeudelle.
• Huolehdi siitä, että timanttikatkaisulaikkojen
kiertosuunta on oikea. Timanttikatkaisulaikan
kiertosuuntanuolen tulee osoittaa samaan
suuntaan kuin laitteessa oleva kiertosuuntanuoli.
•
Huolehdi erityisesti hiomavälineiden oikeasta
säilytyksestä ja kuljetuksesta. Älä altista hiomavälineitä koskaan töytäisyille, iskuille tai teräville
reunoille (esim. kun kuljetat tai säilytät niitä
työkalulaatikossa). Tästä saattaa aiheutua hiomavälineiden vahingoittuminen, esim. halkeamien
syntyminen ja tästä käyttäjälle aiheutuva vaara.
Kun hioma- tai katkaisulaikat ovat korkeintaan n.
3 mm paksuisia, laippamutteri on avattava sileä
puoli laikkaa kohti.
- 32 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 32
19.04.2018 13:53:01
FIN
Varoitus!
6.8 TYÖTÄ KOSKEVIA OHJEITA
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
6.8.1 Pinnan hionta (kuva 11)
6.8.2 Katkaisuhionta (kuva 12)
7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
Huomio! Käytä katkaisuun tarkoitettua
Suojapeite katkaisua varten (tuotenro: 44.500.40)
Huomio! Käytä hiomiseen tarkoitettua
suojavarustetta (kuuluu toimitukseen).
Pinnan hionta onnistuu parhaiten, kun hiomalaikka asetetaan 30 - 40 asteen kulmaan hiomapintaan nähden ja liikutetaan tasaisesti edestakaisin
hiottavan kappaleen yli.
suojavarustetta (saatavana lisävarusteena, katso kohtaa 7.3).
Katkaisutöissä hiomakonetta ei saa kääntää niin,
että laikan leikkuutaso muuttuu. Katkaisulaikan
leikkuusärmän tulee olla puhdas. Kovien kivimateriaalien katkaisuun on parasta käyttää timanttilaikkaa.
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa
käsitellä!
Älkää koskaan käyttäkö katkaisulaikkoja
pinnan hiontaan.
Viite:
Akkukäyttöisen laitteen tehon ja käyttöajan lisäämiseksi suosittelemme käytettäväksi 4,0 Ah
Power-X-Change -tyyppiä.
9. Säilytys
(Tuotenro: 45.113.96)
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Vedä akku pois ennen kaikkia puhdistustoimia.
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
- 33 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 33
19.04.2018 13:53:01
FIN
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Punainen
Vihreä
LED
LED
Pois
Vilkkuu
Palaa
Pois
Pois
Palaa
Vilkkuu
Pois
Vilkkuu
Vilkkuu
Palaa
Palaa
Merkitys ja toimenpiteet
Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei
ole akkua
Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät
suoraan latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista.
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.
Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen
kestää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta
ladata edelleen.
Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
- 34 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 34
19.04.2018 13:53:01
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 35 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 35
19.04.2018 13:53:01
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Katkaisu-, hiomalaikat
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 36 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 36
19.04.2018 13:53:01
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 37 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 37
19.04.2018 13:53:01
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Li - Solo
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2
Landau/Isar, den 22.03.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 17
Art.-No.: 44.311.10
I.-No.: 11037
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR016620
Documents registrar: Riedel Georg
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 38 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 38
19.04.2018 13:53:01
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Li / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 22.03.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 17
Art.-No.: 44.311.19
I.-No.: 11017
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR016726
Documents registrar: Riedel Georg
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 39 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 39
19.04.2018 13:53:01
- 40 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 40
19.04.2018 13:53:01
- 41 -
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 41
19.04.2018 13:53:01
EH 04/2018 (02)
Anl_TE-AG 18_115 Li_SPK3.indb 42
19.04.2018 13:53:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising