EINHELL | TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo | manual | EINHELL TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo Cordless Impact Driver Руководство пользователя

EINHELL TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo Cordless Impact Driver Руководство пользователя
TE-CW 18 Li BL-Solo
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Akku-slagnøgle
S
Original-bruksanvisning
Batteridriven slagskruvdragare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-iskuruuvinväännin
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Aккумуляторный ударный
шуруповерт
3
Art.-Nr.: 45.100.40
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11016
17.08.2016 13:41:42
1
7
1
3
4
2
6
8
2
5
3
6
1.
5
8
5
2.
-2-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 2
17.08.2016 13:41:43
4
5
3
4
a
2
6
7
7
7
7
2
1
4
1
-3-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 3
17.08.2016 13:41:44
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
Visninger på opladeren
-4-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 4
17.08.2016 13:41:46
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Akkumulatorbatterierne skal opbevares i et tørt rum med en omgivende temperatur på +10° C - +40° C.
Opbevaring skal ske i opladet tilstand (mindst 40% opladet).
-5-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 5
17.08.2016 13:41:46
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
•
•
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Akku-slagnøgle
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Maskinen er egnet til at løsne og fastgøre skruer
og møtrikker.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. ½“ udvendig firkantholder
2. Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
3. Rotationsinverter
4. Tænd/sluk-knap
5. Akkumulatorbatteri
6. Ladeaggregat
7. LED-lysdiode
8. Anslagsknap
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
4. Tekniske data
Spændingsforsyning motor: ...................18 V d.c.
Omdrejningstal, ubelastet: ................0-2900 min-1
Slagantal: .........................................0-3000 min-1
Højre-/venstregang: .........................................Ja
Værktøjsindtag: .............................. ½“ (12,7 mm)
Vægt: ..........................................................1,2 kg
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
-6-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 6
17.08.2016 13:41:46
DK/N
Lydtryksniveau LpA ............................ 72,27 dB(A)
Usikkerhed KpA ............................................. 3 dB
Lydeffektniveau LWA .......................... 83,27 dB(A)
Usikkerhed KWA ............................................ 3 dB
3. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Begræns arbejdstiden.
Der skal her tages højde for alle driftscyklens
dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er
slukket, og tidsrum, hvor værktøjet er tændt, men
kører uden belastning).
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.
5. Inden ibrugtagning
Tilspænding af skruer og møtrikker af maksimal tilladt størrelse
Svingningsemissionstal ah = 4,027 m/s2
Usikkerhed K = 1,5 m/s2
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-skruemaskinen i brug:
1. Brug kun intakte og formålsegnede topnøgleindsatser.
2. Ved skruning i vægge og mure, skal disse
først undersøges for skjulte strøm-, gas- og
vandledninger.
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
6. Betjening
Det angivne svingningsemissionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
6.1 Opladning af LI-akku-pack (fig. 2-3)
1. Træk akku-pack’en (5) ud af håndtaget, mens
du trykker anslagsknappen (8) ned.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til ladeaggregatet (6) i stikkontakten. Den grønne
LED-lysdiode begynder at blinke.
3. Indsæt akkumulatorbatteriet i opladeren.
Det angivne svingningsemissionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
Under punkt 10 (‚Visninger på opladeren‘) findes
en oversigt over LED-lysdiodernes betydning.
Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack’en,
skal du kontrollere,
• om der er netspænding i stikkontakten.
• om forbindelsen til ladekontakterne på opladeren er i orden.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akkupack’en, bedes du indsende
• oplader og ladeadapter
• samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
6.2 Rotationsinverter (fig. 4/pos. 3)
Med skydekontakten oven over tænd/slukknappen kan du indstille akku-skruemaskinens
omdrejningsretning og sikre akku-skruemaskinen
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
-7-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 7
17.08.2016 13:41:46
DK/N
mod utilsigtet indkobling. Der kan vælges mellem
venstre- og højregang. For at undgå at drevet
beskadiges, skal omskift af omdrejningsretning
foretages, når maskinen står stille. Står skydekontakten i midterposition, er tænd/sluk-knappen
blokeret.
Værktøj sættes på / fjernes
Sæt den rigtige topnøgleindsats på firkantholderen (1).
Topnøgleindsatsen fjernes igen ved at trække den
af firkantholderen (1).
6.7 Arbejde med slagnøglen
• Løsning: Sæt topnøgleindsatsen på slagnøglen (se punkt 6.6).
• Sæt slagnøglen på skruen/møtrikken og tryk
på tænd/sluk-knappen (4) for at løsne skruen/
møtrikken.
• Sidder skruerne/møtrikkerne urokkeligt fast,
evt. fordi de er rustet fast, skal skruerne/
møtrikkerne løsnes med et hjulkryds eller en
momentnøgle.
6.3 Tænd/sluk-knap (fig. 4 / pos. 4)
Med tænd/sluk-knappen kan du styre hastigheden trinløst. Jo længere du trykker knappen ind,
desto højere er akku-skruemaskinens omdrejningstal.
Tænde:
Tryk på tænd/sluk-knappen (fig. 4).
Slukke:
Slip tænd/sluk-knappen (4).
Tilspænding:
Advarsel! Slagnøglen må kun anvendes til at
løsne skruer/møtrikker. Skal skruer/møtrikker
spændes med slagnøglen, kræves en særlig
momentbegrænser, da der ellers kan opstå
skader på skruesamlingen. Disse fås hos din
specialforhandler og følger ikke med maskinen.
• Før skruen/møtrikken omhyggeligt ind i gevindet, før den spændes.
• Skruer/møtrikker, for hvilke der gælder et foreskrevet drejningsmoment (f.eks. i bilindustrien, hvor drejningsmomenter kan være fastsat
af bilproducenten), må kun spændes med en
dertil indrettet momentbegrænser.
•
6.4 Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator
(fig. 5/pos. 2)
Tryk på kontakt for akkumulatorbatteri-kapacitetsindikator (a). Akkumulatorbatteri-kapacitetsindikatoren (2) indikerer akkumulatorbatteriets
ladetilstand ved hjælp af 3 LED`er.
Alle 3 LED’er lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
2 eller 1 LED(‚er) lyser
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
1 LED blinker:
Akkumulatorbatteriet er afladt; oplad akkumulatorbatteriet.
Fare!
Spænd skruer/møtrikker på det af producenten
foreskrevede moment med en momentnøgle og
kontroller bagefter!
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt afladt og er defekt.
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere
bruges og oplades!
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
6.5 LED-lys (fig. 6/pos. 7)
Med LED-lyset (7) kan skruestedet lyses op i
tilfælde af dårlige lysforhold. LED-lysdioden (7)
lyser automatisk, når du trykker på tænd/slukknappen (4).
Fare!
Træk altid batteriet ud, inden du foretager indstillinger på maskinen.
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
6.6 Værktøjsskift (fig. 7)
Vigtigt! Rotations-inverteren (3) på akku-skruemaskinen skal sættes i midterstilling, inden
arbejder på selve maskinen påbegyndes (f.eks.
værktøjsskift; vedligeholdelse; osv.).
-8-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 8
17.08.2016 13:41:46
DK/N
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
7.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-9-
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 9
17.08.2016 13:41:46
DK/N
10. Visninger på opladeren
Visning
Rød lysdiode
Grøn lysdiode
Betydning og påkrævet handling
Slukket
Blinker
Standby-modus
Ladeadapteren er sluttet til strømforsyningsnettet og er klar til drift,
batteriet er ikke sat i
Tændt
Slukket
Opladning
Ladeadapteren lader batteriet op i hurtigladningsmodus.
Slukket
Tændt
Akkumulatorbatteriet er 85% opladet og klar til brug.
(Opladningstid 1,5 Ah-batteri: 30 min.)
(Opladningstid 2,0 Ah-batteri: 40 min.)
(Opladningstid 3,0 Ah-batteri: 60 min.)
(Opladningstid 4,0 Ah-batteri: 80 min.)
(Opladningstid 5,2 Ah-batteri: 130 min.)
Herefter skiftes om til en skåneladning, indtil fuldstændig opladning er
sket.
(Opladningstid i alt 1,5 Ah-batteri: ca. 40 min)
(Opladningstid i alt 2,0 Ah-batteri: ca. 50 min)
(Opladningstid i alt 3,0 Ah-batteri: ca. 75 min)
(Opladningstid i alt 4,0 Ah-batteri: ca. 100 min)
(Opladningstid i alt 5,2 Ah-batteri: ca. 140 min)
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud af opladeren. Kobl ladeadapteren fra strømforsyning
nettet.
Blinker
Slukket
Tilpasningsopladning
Opladeren befinder sig i modus for skånsom opladning. Her oplades
batteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og skal bruge mere end
1 t. Det kan have følgende årsager:
- Batteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid, eller der er sket yderligere afladning af et fladt batteri (dybafladning)
- Batteriets temperatur ligger ikke inden for det ideelle område mellem
25° C og 45° C.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, batteriet kan stadigvæk oplades.
Blinker
Blinker
Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Batteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt batteri må ikke længere oplades.
Tag batteriet ud af opladeren.
Tændt
Tændt
Temperaturfejl
Batteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt (under 0°
C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
- 10 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 10
17.08.2016 13:41:46
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 11 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 11
17.08.2016 13:41:47
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Bit-indsatse
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 12 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 12
17.08.2016 13:41:47
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 13 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 13
17.08.2016 13:41:47
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
Lampor på laddaren
- 14 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 14
17.08.2016 13:41:47
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Laddningsbara batterier får endast förvaras i torra utrymmen med en omgivningstemperatur mellan
+10°C och +40°C. Se till att batterierna har laddats innan de läggs undan för förvaring
(laddade till minst 40 %).
- 15 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 15
17.08.2016 13:41:47
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
•
•
•
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
Batteridriven slagskruvdragare
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för att lossa och dra åt skruvar och muttrar.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. ½“ utvändigt fyrkantsfäste
2. Kapacitetsindikering för batteri
3. Omkopplare för rotationsriktning
4. Strömbrytare
5. Batteri
6. Laddare
7. LED-ljus
8. Spärrknapp
4. Tekniska data
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
Spänningsförsörjning motor ................... 18 V DC
Tomgångsvarvtal...............................0-2900 min-1
Slagtal ..............................................0-3000 min-1
Höger-/vänstergång ..........................................ja
Verktygsfäste ................................. ½“ (12,7 mm)
Vikt .............................................................1,2 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
- 16 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 16
17.08.2016 13:41:47
S
Ljudtrycksnivå LpA ............................ 72,27 dB(A)
Osäkerhet KpA .............................................. 3 dB
Ljudeffektnivå LWA ............................. 83,27 dB(A)
Osäkerhet KWA .............................................. 3 dB
Begränsa din arbetstid.
Ta hänsyn till alla moment under användningen (t
ex tider när elverktyget har slagits ifrån, och sådana tider när det visserligen har slagits på, men kör
utan belastning).
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
5. Före användning
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Dra åt skruvar och muttrar med maximalt
tillåten storlek
Vibrationsemissionsvärde ah = 4,027 m/s2
Osäkerhet K = 1,5 m/s2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
6. Använda
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna skruvdragaren:
1. Använd endast intakta och lämpliga hylsor.
2. Innan du skruvar i väggar och murar måste du
kontrollera om dessa innehåller kablar eller
gas- eller vattenledningar.
6.1 Ladda Li-batteriet (bild 2-3)
1. Dra ut batteriet (5) ur handtaget och tryck
samtidigt ned spärrknappen (8).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens (6)
stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden börjar blinka.
3. Skjut fast batteriet på laddaren.
Under punkt 10 (Lampor på laddaren) finns en
tabell som förklarar betydelsen av de olika lysdioderna på laddaren.
Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera
• att nätspänning finns i vägguttaget.
• att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakterna i laddaren.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
• laddaren och laddningsadaptern
• batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
6.2 Omkopplare för rotationsriktning
(bild 4/pos. 3)
Ställ in maskinens rotationsriktning med den
skjutbara omkopplaren ovanför strömbrytaren.
Denna omkopplare kan du även använda för att
skydda maskinen mot oavsiktlig inkoppling. Du
kan välja mellan vänster- och högergång. För
att undvika att maskinens växel förstörs, får du
endast skifta rotationsriktning medan maskinen
står stilla. Om omkopplaren står i mellersta läget
- 17 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 17
17.08.2016 13:41:47
S
är strömbrytaren blockerad.
•
6.3 Strömbrytare (bild 4/pos. 4)
Du kan styra varvtalet steglöst med strömbrytaren. Ju mer strömbrytaren trycks in, desto högre
blir varvtalet i den batteridrivna skruvdragaren.
Dra åt
Varning! Slagskruvdragaren ska endast
användas till att lossa skruvar/muttrar. Om
skruvar/muttrar ska dras åt är det nödvändigt
att använda en lämplig vridmomentsbegränsare eftersom det annars finns risk för skador
på skruvförbandet. Dessa medföljer ej utan
måste köpas i en specialbutik.
• Skruva noggrant skruven/muttern på gängorna innan den dras åt.
• Skruvar/muttrar med föreskrivna åtdragningsmoment (t ex inom fordonsteknik föreskrivs
detta ofta av fordonstillverkaren) ska tvunget
dras åt med en föreskriven vridmomentbegränsare.
•
Slå på:
Tryck på strömbrytaren (4).
Slå ifrån:
Släpp strömbrytaren (4).
6.4 Kapacitetsindikering för batteriet
(bild 5/pos. 2)
Tryck på knappen (a) för kapacitetsindikering för
batteriet. Kapacitetsindikeringen (2) visar batteriets laddningsnivå med tre lysdioder.
Alla tre lysdioder är tända
Batteriet är fulladdat.
Fara!
Använd en momentnyckel för att kontrollera
att skruvarna/muttrarna har dragits åt med det
åtdragningsmoment som föreskrivs av fordonstillverkaren. Dra åt ytterligare vid behov.
1 eller 2 lysdioder är tända
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
6.5 LED-ljus (bild 6/pos. 7)
Du kan använda LED-lampan (7) för att få bättre
belysning där du ska skruva. LED-ljuset (7) slås
på automatiskt när du trycker in strömbrytaren (4).
6.6 Byta verktyg (bild 7)
Obs! Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, underhåll) på den batteridrivna skruvdragaren måste du ställa omkopplaren för rotationsriktningen
(3) i mittläge.
Sätta på / ta av verktyg
Sätt en passande hylsa på fyrkantsfästet (1).
Hylsan kan helt enkelt dras av från fyrkantsfästet
(1).
6.7 Jobba med slagskruvdragaren
Lossa:
• Sätt hylsan på slagskruvdragaren (se punkt
6.6).
• Sätt slagskruvdragaren på skruven/muttern
och tryck brytaren (4) för att lossa skruven/
muttern.
Om skruvarna/muttrarna sitter hårt eller om
de har rostat fast, måste de lossas med ett
hjulkors eller en momentnyckel.
Fara!
Dra alltid ut batteriet innan inställningar utförs på
maskinen.
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
- 18 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 18
17.08.2016 13:41:47
S
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 19 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 19
17.08.2016 13:41:47
S
10. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Betydelse och åtgärder
Röd lysdiod
Grön
lysdiod
Från
Blinkar
Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Till
Från
Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet.
Från
Till
Batteriet har laddats till 85 % och är klar för användning.
(Laddningstid 1,5 Ah-batteri: 30 min )
(Laddningstid 2,0 Ah-batteri: 40 min )
(Laddningstid 3,0 Ah-batteri: 60 min )
(Laddningstid 4,0 Ah-batteri: 80 min )
(Laddningstid 5,2 Ah-batteri: 130 min )
Därefter kopplar laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.
(Total laddningstid 1,5 Ah-batteri: ca 40 min)
(Total laddningstid 2,0 Ah-batteri: ca 50 min)
(Total laddningstid 3,0 Ah-batteri: ca 75 min)
(Total laddningstid 4,0 Ah-batteri: ca 100 min)
(Total laddningstid 5,2 Ah-batteri: ca 140 min)
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Blinkar
Från
Anpassningsladdning
Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.
Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer
än 1 timme. Detta kan ha följande orsaker:
- Batteriet har inte laddats på lång tid eller ett tomt batteri har laddats
ur (djupurladdning).
- Batteriets temperatur befinner sig inte inom idealintervallet 25°C till
45°C.
Åtgärd:
Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas.
Blinkar
Blinkar
Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.
Åtgärd:
Du får inte längre ladda det defekta batteriet.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Till
Till
Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C).
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
- 20 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 20
17.08.2016 13:41:47
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 21 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 21
17.08.2016 13:41:47
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Bits
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 22 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 22
17.08.2016 13:41:47
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 23 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 23
17.08.2016 13:41:47
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
Latauslaitteen näyttö
- 24 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 24
17.08.2016 13:41:47
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä. Säilytä akkuja vain ladattuna (väh. 40 % lataus).
- 25 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 25
17.08.2016 13:41:48
FIN
•
•
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. ½“ ulkonelikantaistukka
2. Akun tehonnäyttö
3. Kiertosuuntakytkin
4. Päälle-/pois-katkaisin
5. Akku
6. Latauslaite
7. Valodiodilamppu
8. Lukituspainike
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Akku-iskuruuvinväännin
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite soveltuu ruuvien ja muttereiden irrottamiseen ja kiristämiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Moottorin virransyöttö: .................... 18 V tasavirta
Joutokäyntikierrosluku: .....................0-2900 min-1
Iskuluku: ...........................................0-3000 min-1
Kierto vasemmalle-oikealle: ......................... kyllä
Työkaluistukka: ............................... ½“ (12,7 mm)
Paino: .........................................................1,2 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
- 26 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 26
17.08.2016 13:41:48
FIN
Äänen painetaso LpA ........................ 72,27 dB(A)
Mittausvirhe KpA ............................................ 3 dB
Äänen tehotaso LWA .......................... 83,27 dB(A)
Mittausvirhe KWA ........................................... 3 dB
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Rajoita työskentelyaika.
Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osuudet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on
sammutettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kytketty päälle, mutta käy kuormittamatta).
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Lue nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkuruuvinvääntimesi käyttöönottoa:
1. Käytä ainoastaan moitteettomia, sopivia pistoavainpaloja.
2. Ruuvatessa seiniin ja muureihin tulee tutkia,
onko niissä piilossa olevia sähkö-, kaasu- tai
vesijohtoja.
Ruuvien ja muttereiden kiristäminen, joiden
koko on suurin sallittu
Tärinänpäästöarvo ah = 4,027 m/s2
Epävarmuus K = 1,5 m/s2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
6. Käyttö
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
6.1 LI-akkusarjan lataaminen (kuvat 2-3)
1. Vedä akkusarja (5) ulos kahvasta painaen
samanaikaisesti lukituspainiketta (8) alas.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen (6) verkkopistoke pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa
vilkkua.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
Kohdasta 10 (latauslaitteen näyttö) löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön
merkitykset.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
• onko pistorasiassa verkkojännitettä.
• ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhdessä latauslaitteen kontakteihin.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
• latauslaitteen ja lataussovittimen
• sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
- 27 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 27
17.08.2016 13:41:48
FIN
6.2 Kiertosuuntakytkin (kuva 4 / nro 3)
Päälle-/pois-katkaisimen yläpuolella olevalla
liukukatkaisimella voit säätää akkuruuvinvääntimen kiertosuunnan sekä estää akkuruuvinvääntimen tahattoman käynnistymisen. Voit valita kiertosuunnan vasemmalle tai oikealle. Vaihteiston
vahingoittumisen välttämiseksi saa kiertosuuntaa
vaihtaa vain laitteen ollessa pysähdyksissä. Jos
liukukatkaisin on keskiasennossa, niin päälle-/
pois-katkaisinta ei voi toimentaa.
taistukasta (1).
6.7 Työskentely iskuruuvinvääntimellä
Irrotus:
• Työnnä pistoavainpala iskuruuvinvääntimeen
(katso kohta 6.6).
• Aseta iskuruuvinväännin ruuvin/mutterin
päälle ja paina päälle-/pois-katkaisinta (4)
irrottaaksesi ruuvin/mutterin.
• jos ruuvit/mutterit ovat juuttuneet pahasti kiinni tai ruostuneet, tulee ne „löysätä“ mutteriristiavaimella tai momenttiruuviavaimella.
6.3 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 4/nro 4)
Päälle-/pois-katkaisimella voit ohjata kierroslukua
portaattomasti. Mitä pitemmälle painat katkaisinta, sitä suurempi on laitteen kierrosluku.
Kiristäminen:
Varoitus! Iskuruuvinväännintä tulisi käyttää
vain ruuvien ja muttereiden irrottamiseen. Jos
ruuvit / mutterit halutaan kuitenkin kiristää
iskuruuvinvääntimellä, tulee käyttää tähän
tarkoitettua vääntömomentin rajoitinta, koska
muuten ruuviliitos saattaa vahingoittua liiallisen voiman vuoksi. Rajoittimia on saatavana
alan liikkeistä, ne eivät kuulu toimitukseen.
• Ennen kiristämistä pane ruuvi/mutteri huolellisesti kierteisiin.
• Kiristä sellaiset ruuvit / mutterit, joille on
määrätty vääntömomentti (esim. autoalalla
välmistajan antamat määräykset), ehdottomasti vain käyttäen tähän tarkoitettua vääntömomentin rajoitinta.
•
Päällekytkentä:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (4).
Sammuttaminen:
Päästä päälle-/pois-katkaisin (4) irti.
6.4 Akun tehonäyttö (kuva 5/nro 2)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (a). Akun
tehonnäyttö (2) ilmoittaa akun lataustilan 3 valodiodin avulla.
Kaikki 3 valodiodia palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 valodiodia palaa
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
Vaara!
Tiukenna tai tarkasta ruuvit / mutterit momenttiavaimella valmistajan määräämään vääntömomenttiin.
1 valodiodi vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Kaikki valodiodit vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt liian tyhjäksi ja vioittunut. Viallista akkua ei saa enää käyttää tai ladata!
6.5 Valodiodilamppu (kuva 6/nro 7)
Valodiodilampun (7) avulla voit valaista ruuvauskohdan, kun valaistusolosuhteet ovat epäedulliset. Valodiodilamppu (7) syttyy automaattisesti
heti kun painat päälle-/pois-katkaisinta (4).
6.6 Työkalun vaihto (kuva 7)
Huomio! Aseta kaikkien toimien (esim. työkalunvaihdon, huollon jne.) ajaksi akkuruuvaimen kiertosuuntakytkin (3) keskiasentoon.
Työkalun asentaminen / irrottaminen
Työnnä tarvittava pistoavainpala nelikantaistukkaan (1).
Ota pistoavainpala pois vetämällä se irti nelikan-
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Vedä akku aina pois, ennen kuin teet laitteeseen
säätöjä.
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
- 28 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 28
17.08.2016 13:41:48
FIN
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
- 29 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 29
17.08.2016 13:41:48
FIN
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Punainen
valodiodi
Merkitys ja toimenpiteet
Vihreä valodiodi
Pois
Vilkkuu
Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslai
teessa ei ole akkua
Palaa
Pois
Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella.
Pois
Palaa
Akku on ladattu 85 % täyteen ja valmis käyttöön.
(Latauksen kesto 1,5 Ah:n akku: 30 minuuttia)
(Latauksen kesto 2,0 Ah:n akku: 40 minuuttia)
(Latauksen kesto 3,0 Ah:n akku: 60 minuuttia)
(Latauksen kesto 4,0 Ah:n akku: 80 minuuttia)
(Latauksen kesto 5,2 Ah:n akku: 130 minuuttia)
Sen jälkeen laite kytkeytyy hellävaraiseen lataukseen, kunnes akku on
ladattu täyteen.
(Latauksen kesto kaikkiaan 1,5 Ah:n akku: n. 40 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 2,0 Ah:n akku: n. 50 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 3,0 Ah:n akku: n. 75 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 4,0 Ah:n akku: n. 100 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 5,2 Ah:n akku: n. 140 minuuttia)
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Vilkkuu
Vilkkuu
Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen
kestää pitempään kuin 1 tunnin. Mahdollisia syitä ovat:
- Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan tai tyhjentyneen akun tyhjentäminen on jatkunut (tyhjentyminen kokonaan)
- Akun lämpötila ei ole ihannealueella 25°C ja 45°C välillä.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta ladata edelleen.
Vilkkuu
Vilkkuu
Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Palaa
Palaa
Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä (alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n.
20°C).
- 30 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 30
17.08.2016 13:41:48
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 31 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 31
17.08.2016 13:41:48
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Palat
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 32 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 32
17.08.2016 13:41:48
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 33 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 33
17.08.2016 13:41:48
RUS
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Указания по технике безопасности
Состав устройства и состав упаковки
Использование в соответствии с предназначением
Технические данные
Перед вводом в эксплуатацию
Обращение с устройством
Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
Утилизация и вторичное использование
Хранение
Индикаторы зарядного устройства
- 34 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 34
17.08.2016 13:41:48
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Осторожно! Используйте средства защиты слуха. Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Осторожно! Используйте респиратор. При обработке древесины и других материалов может
образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие
асбест!
Осторожно! Используйте защитные очки. Возникающие во время работы искры или
выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре +10 °C до +40°C. Храните
аккумуляторы только в заряженном состоянии (минимально 40% полного заряда).
- 35 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 35
17.08.2016 13:41:48
RUS
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1. ½-дюймовое наружное прямоугольное
крепление насадок
2. Индикация заряда аккумулятора
3. Переключатель направления вращения
4. Переключатель «включено-выключено»
5. Аккумулятор
6. Зарядное устройство
7. Светодиодная лампочка
8. Фиксирующая клавиша
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
Аккумуляторный ударный шуруповерт
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
3. Использование в соответствии
с предназначением
Устройство предназначено для выкручивания
и закручивания винтов и гаек.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
- 36 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 36
17.08.2016 13:41:48
RUS
не его изготовитель.
указанную величину.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
Приведенное значение эмиссии вибрации
может быть использовано для сравнения
одного электрического инструмента с другим.
4. Технические данные
Электропитание двигателя: ..... 18 В пост. тока
Скорость вращения
холостого хода:.............................. 0–2900 мин-1
Количество ударов: ...................... 0–3000 мин-1
Вращение влево-вправо:...................в наличии
Крепление насадок: ........... ½ дюйма (12,7 мм)
Вес: ............................................................ 1,2 кг
Опасность!
Шумы и вибрация
Параметры шумов и вибрации были измерены
в соответствии с нормами EN 60745.
Уровень давления шума LpA ........... 72,27 дБ(A)
Неопределенность KpA ............................... 3 дБ
Уровень мощности шума LWA ........ 83,27 дБ(A)
Неопределенность KWA .............................. 3 дБ
Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
Суммарное значение величины вибрации
(сумма векторов трех направлений)
определено в соответствии с EN 60745.
Завинчивание винтов и гаек максимально
допустимого размера
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 4,027 м/сек2
Неопределенность K = 1,5 м/сек2
Приведенное значение эмиссии вибрации
измерено стандартным методом проведения
испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа
использования электрического инструмента
и в исключительных случаях превышать
Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для
предварительной оценки негативного
влияния.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
1. Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
Ограничьте время работы.
При этом требуется учитывать все этапы
рабочего цикла (например, время, когда
электрический инструмент выключен, и
время, когда он включен, но работает без
нагрузки).
- 37 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 37
17.08.2016 13:41:48
RUS
5. Перед вводом в эксплуатацию
Перед первым использованием
аккумуляторного ударного шуруповерта
непременно прочитайте нижеследующие
указания:
1. Используйте только подходящие насадки
в виде торцевого ключа в безупречном
состоянии.
2. При ввинчивании винтов в стены
выполните проверку на наличие скрытых
электропроводки, газопровода и
водопровода.
6. Обращение с устройством
6.1 Зарядка блока литиевых
аккумуляторов (рис. 2-3)
1. Извлеките аккумуляторный блок (5)
из рукоятки, при этом нажимайте
фиксирующую клавишу (8).
2. Убедитесь в том, что указанное
на фирменной табличке значение
напряжения сети соответствует
имеющемуся значению напряжения сети.
Вставьте штекер зарядного устройства
(6) в штепсельную розетку. Зеленый
светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство.
В разделе 10 («Индикаторы зарядного
устройства») приведена таблица с указанием
значений светодиодной индикации на
зарядном устройстве.
Если аккумуляторный блок не заряжается,
необходимо проверить следующее:
• наличие напряжения сети в штепсельной
розетке;
• наличие плотного соединения на
контактах зарядного устройства.
Если аккумуляторный блок все еще не
заряжается, просьба отправить
• зарядное устройство и зарядный адаптер
• и аккумуляторный блок
в наш отдел обслуживания.
6.2 Переключатель направления вращения
(рис. 4, поз. 3)
При помощи сдвигающегося переключателя,
расположенного над переключателем
«включено-выключено», можно менять
направление вращения аккумуляторного
шуруповерта и защитить его от случайного
включения. Можно выбрать вращение
влево или вправо. Для того, чтобы избежать
повреждения привода переключать
направление вращения разрешается только
в неподвижном состоянии шуруповерта. Если
сдвигающийся переключатель находится
в среднем положении, то переключатель
«включено-выключено» заблокирован.
6.3 Переключатель «включеновыключено» (рис. 4, поз. 4)
При помощи переключателя «включеновыключено» можно бесступенчато
регулировать скорость вращения. Чем
сильнее нажимается переключатель, тем
выше скорость вращения аккумуляторного
ударного шуруповерта.
Включение:
Нажмите переключатель «включеновыключено» (4).
Выключение:
отпустить переключатель «включеновыключено» (4).
6.4 Индикатор заряда аккумулятора (рис.
5, поз. 2)
Нажмите кнопку индикации заряда
аккумулятора (a) . Индикатор заряда
аккумулятора (2) покажет Вам уровень заряда
аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.
Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.
Горят 2 или 1 светодиод(а)
Остаточный заряд аккумулятора достаточен.
Мигает 1 светодиод:
Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить
его.
Мигают все светодиоды:
Аккумулятор полностью разряжен и
поврежден. Запрещено продолжать
использование и заряжать неисправный
аккумулятор!
- 38 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 38
17.08.2016 13:41:49
RUS
6.5 Светодиодный источник света (рис. 6,
поз. 7)
Светодиодный источник света (7) позволяет
освещать место работы при неблагоприятных
световых условиях. Светодиодный источник
света (7) начнет светиться автоматически,
как только вы нажмете переключатель
«включено-выключено» (4).
6.6 Смена насадки (рисунок 7)
Внимание! Установите переключатель
направления вращения (3) при всех работах
(например: замена насадки; техобслуживание
и т.д.) на аккумуляторном шуруповерте в
среднее положение.
Установка и демонтаж инструмента:
Вставьте необходимую насадку в виде
торцевого ключа в прямоугольное крепление
насадок (1).
Для демонтажа насадки в виде торцевого
ключа выньте ее из прямоугольного
крепления насадок (1).
6.7 Использование ударного шуруповерта
Выкручивание:
• Установите насадку в виде торцевого
ключа на ударный шуруповерт (см. пункт
6.6).
• Чтобы выкрутить винт или гайку,
поместите на них ударный шуруповерт
и нажмите переключатель «включеновыключено» (4).
• Если винты или гайки крепко закручены
или заржавели, следует слегка
ослабить их с помощью крестового или
динамометрического ключа.
Затягивание:
• Предупреждение! Ударный шуруповерт
следует использовать только для
выкручивания винтов или гаек. Если
при помощи ударного шуруповерта все
же осуществляется затягивание винтов
или гаек, необходимо использовать
предусмотренный для этого ограничитель
момента затяжки, поскольку в противном
случае процедура может привести к
повреждениям винтового соединения.
Ограничители момента затяжки можно
приобрести в специализированных
магазинах. В комплект поставки они не
входят.
• Перед затягиванием аккуратно поместите
•
винт или гайку в резьбу.
Всегда затягивайте винты или гайки,
для которых установлено определенное
значение момента затяжки (например,
предписано производителем автомобиля в
случае выполнения работ на автомобиле),
только с предусмотренным для этого
ограничителем момента затяжки.
Опасность!
Дополнительно затяните винты или
гайки для достижения предписанного
производителем момента затяжки с помощью
динамометрического ключа и проверьте
затяжку.
7. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо
извлечь аккумулятор из устройства.
7.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
7.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
- 39 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 39
17.08.2016 13:41:49
RUS
7.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
8. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
9. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
- 40 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 40
17.08.2016 13:41:49
RUS
10. Индикаторы зарядного устройства
Состояние индикатора
Красный
светодиод
Значение и действия
Зеленый
светодиод
Не горит
Мигает
Готовность к эксплуатации
Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации,
аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит
Не горит
Зарядка
Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой
зарядки.
Не горит
Горит
Аккумулятор заряжен на 85 % и готов к использованию.
(Продолжительность зарядки аккумулятора 1,5 А·ч: 30 мин)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 2,0 А·ч: 40 мин)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 3,0 А·ч: 60 мин)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 4,0 А·ч: 80 мин)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 5,2 А·ч: 130 мин)
После этого активируется режим бережной зарядки до полной
зарядки.
(Общая продолжительность зарядки аккумулятора 1,5 А·ч: ок. 40 мин)
(Общая продолжительность зарядки аккумулятора 2,0 А·ч: ок. 50 мин)
(Общая продолжительность зарядки аккумулятора 3,0 А·ч: ок. 75 мин)
(Общая продолжительность зарядки аккумулятора 4,0 А·ч: ок. 100 мин)
(Общая продолжительность зарядки аккумулятора 5,2 А·ч: ок. 140 мин)
Действие
Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините
зарядное устройство от сети.
Мигает
Не горит
Бережная зарядка
Зарядное устройство в режиме бережной зарядки.
При этом аккумулятор заряжается медленнее, исходя из соображений
безопасности, и для зарядки требуется более 1 часа. Это может
происходить по нескольким причинам:
- аккумулятор не заряжался в течение длительного времени или
разряженный аккумулятор продолжал разряжаться (глубокий разряд);
- температура аккумулятора не соответствует идеальному диапазону
от 10 °C до 45 °C.
Действие
Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это,
аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает
Мигает
Неисправность
Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен.
Действие
Запрещено заряжать неисправный аккумулятор.
Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит
Горит
Нарушение температурного режима
Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком
низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора.
Действие
Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной
температуре (ок. 20 °C) на 1 день.
- 41 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 41
17.08.2016 13:41:49
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 42 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 42
17.08.2016 13:41:49
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*
Насадки
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 43 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 43
17.08.2016 13:41:49
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 44 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 44
17.08.2016 13:41:49
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Schlagschrauber TE-CW 18 Li BL - Solo / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)
2014/28/EU
X 2006/42/EC
Annex IV
2005/32/EC_2009/125/EC
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2014/35/EU
2006/28/EC
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
2004/26/EC
89/686/EC_96/58/EC
Emission No.:
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233
Landau/Isar, den 11.05.2016
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 16
Art.-No.: 45.100.40
I.-No.: 11016
Subject to change without notice
Yang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR014024
Documents registrar: Georg Riedel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 45 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 45
17.08.2016 13:41:49
- 46 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 46
17.08.2016 13:41:49
- 47 -
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 47
17.08.2016 13:41:49
EH 08/2016 (01)
Anl_TE_CW_18_Li_Brushless_SPK3.indb 48
17.08.2016 13:41:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising