EINHELL | GE-CM 43 Li M Kit (2x4,0Ah) | manual | EINHELL GE-CM 43 Li M Kit (2x4,0Ah) Cordless Lawn Mower Brugermanual

EINHELL GE-CM 43 Li M Kit (2x4,0Ah) Cordless Lawn Mower Brugermanual
GE-CM 43 Li M
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Akku-græsslåmaskine
S
Original-bruksanvisning
Batteridriven gräsklippare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkukäyttöinen ruohonleikkuri
3
Art.-Nr.: 34.131.30
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11028
23.03.2018 11:50:09
1
8
1
2
4
3
7
5
6
2
2
19
14
16
18
17
23
22
15
12
13
11
20
3
10
-2-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 2
23.03.2018 11:50:09
3
4
3
2
20
11
11
10
3
10
5
6
A
3 2 1
13
11
7
8
18
17
15
15
18
-3-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 3
23.03.2018 11:50:10
9
10
7
23
11
12a
14
A
B
C
19
12b
12c
A
-4-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 4
23.03.2018 11:50:15
12d
13
12
A
B
14
8
15a
1
15b
-5-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 5
23.03.2018 11:50:16
16
1
2
3
4
5
6
94
-6-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 6
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Opbevaring og transport
Bortskaffelse og genanvendelse
Visninger på opladeren
Fejlsøgningsskema
Fare! Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Pas på, at børn ikke bruger
produktet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn. Apparatet må ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller af personer
med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er under opsyn
eller instrueres af en person, der er ansvarlig for dem.
-7-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 7
23.03.2018 11:50:19
DK/N
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1/2)
1. Drivhåndtag
2. Øverste føreskaft
3. Holder til føreskaft
4. Bæregreb
5. Opsamlingsboks
6. Indstilling af klippehøjde
7. Dækplade
8. Indkoblingsspærre
10. Mellemlægsskive
11. Møtrik til øverste og nederste føreskaft med
hurtigspændefunktion
12. Sikkerhedsstik
13. Kabelfastgørelsesklemme
14. Akku
15. Opsamlingsboks, nederste boksdel
16. Fyldindikator
17. Opsamlingsboks, øverste boksdel
18. Opsamlingsboks, forreste boksdel
19. Ladeaggregat
20. Fastspændingsskruer til øverste føreskaft
22. Nøgle til bladskift
23. Mulchadapteren
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2.2 Leveringsomfang og udpakning (fig. 2)
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Oplysningsskiltenes betydning (se fig. 16)
1 Læs betjeningsvejledningen, inden du tager
maskinen i brug!
2 Hold afstand!
3 Forsigtig! - Skarpe skæreknive -træk sikkerhedsstikket ud, før vedligeholdelsesarbejde
påbegyndes. Skæreblade fortsætter med at
dreje rundt, efter at motoren er blevet slukket!
4 Beskyt maskinen mod regn og fugt
5 Garanteret lydeffektniveau: 94 dB
6 Akkumulatorbatteriet skal bortskaffes ifølge
miljøforskrifterne
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
-8-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 8
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Leveringsomfang
• Akku-græsslåmaskine
• Føreskaftholder (2x)
• Opsamlingsboks
• Spændeskiver (2x)
• Møtrik til øverste og nederste føreskaft med
hurtigspændefunktion (2x)
• Sikkerhedsstik
• Kabelfastgørelsesklemmer (3x)
• Batteri (2x)
• Ladeaggregat (2x)
• Fastspændingsskruer til øverste føreskaft (2x)
• Mulchadapteren
• Nøgle til bladskift
• Original betjeningsvejledning
• Sikkerhedsanvisninger
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
4. Tekniske data
Motoromdrejningstal: ...........................3000 min-1
Kapslingsklasse: ................................................III
Vægt: ...........................................................16 kg
Klippebredde: .............................................43 cm
Opsamlingsboksens volumen: ...................63 liter
Lydtryksniveau LpA:.............................. 71,8 dB(A)
Usikkerhed KpA: ........................................ 3 dB(A)
Målt lydeffektniveau LWA: ................... 84,44 dB(A)
Usikkerhed KWA: .................................. 0,73 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LWA ............... 94 dB(A)
Vibration på førestang ah: ......................≤ 2,5 m/s2
Usikkerhed K:...........................................1,5 m/s2
Indstilling af klippehøjde:.............25-75 mm; 6 trin
Beskyttelsesgrad: ......................................... IP21
3. Formålsbestemt anvendelse
Græsslåmaskinen er beregnet til brug i private
haver.
En græsslåmaskine anses som hjælpemiddel til
privat havebrug, hvis det årlige antal brugstimer
som hovedregel ikke overstiger 50 timer, og hvis
anvendelsesformålet hovedsageligt omfatter pleje
af græs eller plænearealer, dog ikke i offentlige
anlæg, parker og på sportspladser. Desuden
falder skovbrug uden for rammerne af ”privat
havebrug”.
2x Li-Ion-akkubatteri
Spænding: .............................................18 V d.c.
Kapacitet: .................................................. 4,0 Ah
Celleantal: ....................................................... 10
2x ladeaggregat
Indgangsspænding: ..........200-250 V ~ 50-60 Hz
Udgangsspænding: ............................... 21 V d. c.
Udgangsstrøm: ........................................... 3,0 A
Kapslingsklasse: ..........................................II / Vigtigt! Græsslåmaskinen må ikke anvendes
til trimning af buske eller hække, til klipning og
findeling af slyngplanter eller klipning af græs på
tagbeplantninger eller i altankasser eller til friblæsning (udsugning) af gangstier eller som hakkemaskine til gren- og hækkemateriale, da dette
vil være til stor fare for brugeren. Endvidere må
græsslåmaskinen ikke anvendes som motorfræser eller til planering af jordhævninger, som f.eks.
muldvarpeskud.
Støj- og vibrationstal er målt i henhold til standarderne EN ISO 3744: 1995, ISO 11094: 1991 og
EN ISO 20643:beregnet 2008.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
Af sikkerhedsgrunde må græsslåmaskinen ikke
benyttes som drivaggregat for andet arbejdsværktøj eller værktøjssæt, medmindre producenten
har givet sin udtrykkelige tilladelse.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
-9-
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 9
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Tilbageværende risici
Selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, vil der stadigvæk være en vis risiko
at tage højde for. Følgende farer kan opstå,
alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, hvis du ikke bærer støvmaske.
2. Høreskader, hvis du ikke bærer høreværn.
Advarsel!
Maskinen frembringer et elektromagnetisk
felt under driften. Dette felt kan under visse
omstændigheder indvirke på aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere
faren for alvorlige eller dødelige kvæstelser
anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater konsulterer deres læge og producenten af implantatet, inden maskinen tages
i brug.
5. Inden ibrugtagning
Græsslåmaskinen er delmonteret ved leveringen.
Føreskaftet og opsamlingsboksen skal monteres
komplet, inden græsslåmaskinen tages i brug.
Læs og overhold betjeningsvejledningen trin for
trin og kig på billederne under samlingen.
Påsætning af føreskaft (fig. 3 til 7)
Holderen til føreskaftet (fig. 2/pos.3) sættes ind
i førestangsholderen og fastgøres med hurtigspændefunktionen (fig. 2/pos.11) (fig. 3). Det
øverste føreskaft (fig. 1/pos.2) skal skubbes på
holderne til føreskaftet (fig. 2/pos.3) og fastgøres
som vist på fig. 4. Fastgør herefter motorledningen til føreskaftet med kabelholderne (fig. 2/pos.
13) (fig. 5/pos. 13). Nu kan du indstille højden på
førestangen i 3 trin (fig. 6/pos. A).
Bemærk!
Indstilling af førestang kun tilladt inden for det
markerede område.
• Tryk styrestangen fast i den ønskede position
med hurtigspændefunktionen (fig. 6/pos. 11).
Advarsel!
Højden på førestangen skal være ens i begge
sider.
• Ret kablet ind på styrestangen med kabelklemmerne (fig. 5/pos. 13).
Montage af opsamlingsboks (se fig. 7 - 9)
Sæt først den nederste boksdel (fig. 2/pos. 15)
og den forreste boksdel (fig. 2/pos. 18) sammen,
som vist i fig. 7. Sæt herefter den øverste boksdel
(fig. 2/pos 17) på de allerede monterede halvdele
(fig. 8). Motoren skal være slukket, og skærekniven må ikke rotere, når opsamlingsboksen sættes
på. Dækplade (fig. 9/pos. 7) løftes med den ene
hånd. Tag fat i opsamlingsboksens greb med den
anden hånd og sæt den på ovenfra (fig. 9).
Påfyldningsindikator opsamler
Opsamlingsanordningen er udstyret med en niveauindikator (fig.2/pos.16). Denne åbnes af luftstrømmen, som maskinen frembringer under drift.
Falder klappen i under arbejdet, er opsamleren
fuld og skal tømmes. For at niveauindikatoren kan
fungerer fejlfrit skal hullerne under klappen holdes
rene og gennemtrængelige.
Indstilling af klippehøjde
Vigtigt!
Maskinen skal være slukket, og sikkerhedsstikket
trukket ud, når klippehøjden indstilles.
Inden du begynder at slå græs, skal du kontrollere, at skæreværktøjet ikke er stumpt, og at alle
fastgøringsanordninger er intakte. Stumpt og/eller
beskadiget skæreværktøj skal skiftes ud, så der
ikke opstår uligevægt. Kontrollen foregår med motoren slukket og sikkerhedsstikket trukket ud.
Indstilling af klippehøjde foretages således (se
fig. 11):
1. Tryk armen (A) udad.
2. Stil håndtaget (B) på den ønskede slåhøjde.
3. Slip armen (A) og kontroller, at den sidder
sikkert i låsningen.
Aflæsning af klippehøjde
Klippehøjden kan indstilles i 6 trin fra 25-75 mm
og kan aflæses på skalaen (fig. 11/C).
Brug af mulchadapteren (fig. 10)
Ved jorddækning findeles skærematerialet i det
lukkede maskinhus og fordeles ud på plænen
igen. Græsoptagelse og bortskaffelse bortfalder.
Bemærk! Jorddækning er kun muligt ved forholdsvis små plæner.
Advarsel!
Motoren skal være slukket og sikkerhedsstikket
trukket ud, når mulchkilen indsættes.
- 10 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 10
23.03.2018 11:50:19
DK/N
For at udnytte mulchfunktionen, tages opsamlingsposen af, og mulchadapteren (fig. 10/pos.
23) skubbes ind i udkaståbningen, hvorefter dækpladen lukkes.
falder rigtigt i hak.
Opladning af akku (fig. 12a)
1. Tag akkupack‘en ud af holderen på produktet:
Det gøres ved at trykke på anslagsknappen i
siden.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til ladeaggregatet (19) i stikkontakten. Den grønne
LED-lysdiode begynder at blinke.
3. Sæt akkuen (14) på ladeaggregatet (19).
4. Under punkt 10 „Visninger på ladeaggregatet“ findes en oversigt over LED-visningernes
betydning.
Under opladningen kan akkuen blive varm. Dette
er helt normalt.
Hvis det ikke er muligt at oplade akkupack‘en,
skal du kontrollere,
• om der er netspænding i stikkontakten
• om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade
akkupack‘en, bedes du indsende,
• ladeaggregatet
• samt akkupack‘en
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akkupack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, når du kan konstatere, at maskinens ydelse er aftagende. Undgå,
at akkupack‘en aflades helt. Det vil ødelægge
akkupack‘en!
Montering af akku (fig. 12b)
Åbn for låget til akkubatteriet. Dette gøres ved at
trække i snapperen (fig. 12b/pos. A) og klappe
låget op. Sæt herefter de to akkubatterier i holderne, som vist på fig. 12c.
Bemærk!
Brug kun akkubatterier med samme påfyldningsniveau, kombiner aldrig fulde og halvfulde
akkubatterier med hinanden. Oplad altid begge
akkubatterier på samme tid.
Akkubatteriet med svag ladetilstand bestemmer
maskinens driftstid. Begge akkubatterier skal
være ladet helt op før driften. Luk låget til akkubatteriet ved at klappe låget i og kontrollere, at det
Akku-kapacitetsvisning (fig. 13)
Tryk på kontakten til akku-kapacitetsindikator
(fig.13/pos. A). Akku-kapacitetsindikatoren (fig.
13/pos. B) indikerer akkuens ladetilstand ved
hjælp af 3 LED`er.
Alle 3 LED‘er lyser:
Akkuen er fuldt opladet.
2 eller 1 LED(‚er) lyser
Akkubatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
1 LED blinker:
Akkubatteriet er afladt; oplad akkubatteriet.
Alle LED‘er blinker:
Akkubatteriet blev helt afladt og er defekt. Et
defekt akkubatteri må ikke længere bruges og
oplades!
6. Betjening
Forsigtig!
Græsslåmaskinen er udstyret med en sikkerhedsafbryder for at forhindre ubeføjet brug. Sæt
sikkerhedsstikket (fig. 12d) i, umiddelbart før
græsslåmaskinen tages i brug, og fjern sikkerhedsstikket igen, hver gang maskinen afbrydes eller
når arbejdet er færdigt.
Vigtigt!
For at undgå at græsslåmaskinen tænder ved en
fejltagelse, er den udstyret med en indkoblingsspærring (fig. 14/pos. 8), som skal trykkes ind,
inden man kan trykke på drivbøjlen (fig. 14/pos.
1). Slippes drivbøjlen, slukker græsslåmaskinen.
Starttiden kan vare et par sekunder. I tomgang
reduceres omdrejningstallet efter nogle sekunder og øges igen efter nogle sekunder under
belastning. Slippes drivbøjlen, slukker græsslåmaskinen. Udfør denne handling nogle gange for
at sikre, at maskinen fungerer korrekt. Kontroller,
at kniven ikke roterer, og at sikkerhedsstikket er
trukket ud, inden du foretager reparations- eller
vedligeholdelsesarbejde på maskinen.
Advarsel! Åbn ikke dækpladen, når opsamleren tømmes, mens motoren kører. Det
roterende skæreblad kan forårsage svære
kvæstelser.
- 11 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 11
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Fastgør altid dækpladen eller opsamlingsboksen
omhyggeligt. Husk at slukke motoren, inden du
tager dem af.
Den sikkerhedsafstand mellem brugeren og
skærehuset, som naturligt gives af føreskaftet,
skal altid overholdes. Vær særlig forsigtig ved retningsskift på skrænter og skråninger. Sørg for at
stå godt fast på underlaget, brug sko med skridfaste såler samt lange bukser.
Skrånende overflader skal altid bearbejdes på
tværs. Skrånende overflader med en hældning,
som overstiger 15 grader, må af sikkerhedsgrunde ikke bearbejdes med græsslåmaskinen. Ved
baglæns kørsel og når græsslåmaskinen trækkes, skal der udvises særlig forsigtighed. Pas på
ikke at falde!
Korrekt arbejdsmåde
Det anbefales at lade banerne overlappe hinanden, når du slår græs.
Skærebladene skal være skarpe og fuldstændig
intakte, så græsstråene ikke trevler og plænen
bliver gul.
For at opnå et rent klippemønster skal græsslåmaskinen føres i lige baner. Banerne skal overlappe hinanden nogle centimeter for at undgå
ubearbejdede striber.
Hvor ofte græsset skal slås afhænger af, hvor
hurtigt græsset gror. I hovedvækstperioden (maj
- juni) skal græsset klippes to gange om ugen,
ellers en gang. Klippehøjden skal være mellem
4 – 6 cm, og væksten bør være 4 – 5 cm, inden
græsset slås næste gang. Hvis græsplænen når
at blive længere, må den ikke klippes ned til normal højde. Det vil skade græsplænen. I givet fald
skal du højst klippe halvdelen af længden af.
slukkes. Prøv aldrig på at stoppe kniven. Kontroller jævnligt, at kniven sidder ordentlig fast, er i
god stand og er velsleben. Hvis ikke, skal kniven
hhv. slibes eller skiftes ud. Hvis kniven støder mod
en genstand, mens den roterer, skal maskinen
stoppes; vent til kniven står helt stille. Kontroller
herefter, om skærebladet og skærebladsholderen
har taget skade. I givet fald skal de skiftes ud.
Opsamlingsboksen skal tømmes, så snart du under arbejdet konstaterer, at græs bliver liggende
på plænen.
Vigtigt! Sluk motoren, og vent til skæreværktøjet
står helt stille, inden du tager boksen af.
Opsamlingsboksen tages af ved at løfte op i dækpladen med den ene hånd og med den anden
hånd tage fat i opsamlingsboksens bæregreb
og tage boksen ud. I overensstemmelse med
sikkerhedsforskrifterne falder dækpladen ned og
lukker den bageste udkaståbning til, når opsamlingsboksen tages af. Hvis der hænger græsrester
fast i åbningen, anbefales det at trække græsslåmaskinen ca. 1 m tilbage, så motoren lettere kan
startes.
Græsrester i maskinhuset og på arbejdsværktøjet
må ikke fjernes med hænder eller fødder; brug
egnede hjælpemidler, f.eks. en børste eller en lille
kost.
For at sikre en god græsopsamling skal opsamlingsboksen rengøres indeni efter brug.
Motoren skal være slukket og skæreværktøjet stå
stille, når opsamlingsboksen sættes på.
Løft op i dækpladen med den ene hånd, og tag
fat i opsamlingsboksens greb med den anden, og
sæt den på oppefra.
Undersiden af maskinhuset skal holdes ren; græsaflejringer skal fjernes hurtigst muligt. Aflejringer
vil vanskeliggøre startproceduren og nedsætte
kvaliteten af snittet og græsudkastet.
På skrånende overflader skal klippebanen gå på
tværs af skråningen. Stil eventuelt græsslåmaskinen skråt opad, så den ikke glider ned.
Vælg klippehøjde ud fra, hvor højt græsset er. Klip
ad flere omgange, så du højst klipper 4 cm på én
gang.
Sluk motoren, inden du efterser kniven. Husk, at
kniven drejer videre nogle sekunder, når motoren
- 12 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 12
23.03.2018 11:50:19
DK/N
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
•
Fare!
Træk sikkerhedsstikket ud af stikkontakten inden
renholdelse (fig. 12d).
7.3 Udskiftning af kniv
Af sikkerhedsgrunde anbefales det at lade udskiftning af skæreblade foretage af autoriseret fagmand. Vigtigt! Brug arbejdshandsker! Anvend kun
originale knive, da funktionsevne og sikkerhed
ellers ikke er garanteret.
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Græsslåmaskinen må ikke rengøres med rindende vand, navnlig ikke under højt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele.
• Græsslåmaskinen skal så vidt muligt rengøres med børste eller klud.
7.2 Vedligeholdelse
Slidte eller beskadigede knive, knivholdere
og bolte skal udskiftes sætvis af autoriseret
fagmand, så ligevægten opretholdes.
• Sørg for, at alle befæstelseselementer (skruer, møtrikker osv.) altid er spændt godt til, så
du kan arbejde sikkert med græsslåmaskinen.
• Kontroller jævnligt opsamlingsboksen for tegn
på slid.
• Dele, som er slidte eller beskadigede, skal
skiftes ud.
• For at sikre en lang levetid skal alle skruedele
samt hjul og aksler rengøres og smøres med
olie.
• Regelmæssig vedligeholdelse af græsslåmaskinen sikrer ikke bare, at den holder sig
i god stand og bevarer en høj ydeevne over
lang tid; det betyder også, at resultatet af
græsslåningen bliver bedre og arbejdet lettere at udføre.
• Kniven er den maskindel, som er mest udsat
for slid. Kontroller jævnligt knivens tilstand og
fastgørelse. Er kniven slidt, skal den med det
samme skiftes ud eller slibes. Hvis græsslåmaskinen begynder at vibrere kraftigt, er det
fordi, kniven ikke er rigtigt balanceret eller er
blevet deform p.g.a. stød. Den skal i givet fald
repareres eller skiftes ud.
•
Der findes ikke yderligere vedligeholdelseskrævende dele inde i maskinen.
Kniven udskiftes på følgende måde:
1. Løsn fastspændingsskruen (se fig. 15a).
2. Tag kniven af, og sæt en ny i.
3. Vær opmærksom på at montere kniven i den
rigtige retning. Knivens vingefløje skal rage
ind i motorrummet (se fig. 15a). Ekspansionsdornene skal passe ind i knivens stansninger
(se fig. 15b).
4. Til sidst spændes fastgørelsesskruen fast
igen. Tilspændingsværdien skal være ca. 25
Nm.
Når sæsonen er slut, skal græsslåmaskinen efterses; restophobninger skal fjernes. Husk også at
efterse græsslåmaskinen, inden den tages i brug
igen første gang i den nye sæson. I tilfælde af behov for reparation henvises til vores kundeservice.
Brug kun originale reservedele.
7.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
Reservekniv varenr.: 34.054.51
- 13 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 13
23.03.2018 11:50:19
DK/N
8. Opbevaring og transport
Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 °C und 30 °C. Opbevar maskinen i den
originale emballage.
Transport
• Sluk for maskinen og afbryd den fra strømforsyningen, før den transporteres.
• Anbring transportbeskyttelsesanordninger,
hvis sådanne findes.
• Beskyt maskinen mod skader og kraftige
vibrationer, der især kan opstå, når maskinen
transporteres i køretøjer.
• Sikr maskinen, så den hverken kan rutsje eller
vælte.
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
- 14 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 14
23.03.2018 11:50:19
DK/N
10. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Betydning og påkrævet handling
Rød lysdi- Grøn lysdiode
ode
Slukket
Blinker
Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet
Tændt
Slukket
Opladning
Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pågældende ladetider findes direkte på ladeaggregatet.
Bemærk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhængigt af den eksisterende akkuladning.
Slukket
Tændt
Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er
nået.
Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på ladeaggregatet.
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
strømforsyningsnettet.
Blinker
Slukket
Tilpasningsopladning
Ladeaggregatet befinder sig i funktionen for skånsom opladning.
Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:
- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.
- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk
oplades.
Blinker
Blinker
Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Tændt
Tændt
Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
- 15 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 15
23.03.2018 11:50:19
DK/N
11. Fejlsøgningsskema
Fejl
Motor starter ikke
Mulige årsager
Afhjælpning
a) Tilslutninger på motor har løsnet sig
a) Få den efterset på et kundeserviceværksted
b) Start på lavt græs eller overflader,
som allerede er; bearbejdede; omjuster evt. klippehøjden
c) Rengør huset, så kniven kan bevæge sig frit
d) Sæt sikkerhedskontakten i (se 6.)
e) Tag akkubatteriet ud og sæt det i
igen (se 5.)
b) Maskinen står i højt græs
c) Klippehuset er tilstoppet
d) Sikkerhedskontakt er ikke sat i
e) Akkubatteri er ikke sat rigtigt i
Motorydelse aftager
a) Græsset er for højt eller fugtigt
b) Klippehuset er tilstoppet
c) Kniv er slidt ned
d) Akkukapacitet giver efter
Urent snit
a) Kniv er slidt ned
b) Forkert klippehøjde
a) Korriger klippehøjde, ændr elektronisk indstilling
b) Rengør huset
c) Udskift kniven
d) Kontroller akkukapaciteten og oplad evt. akkubatteriet (se 5.)
a) Udskift eller slib kniven
b) Omjuster klippehøjden
Bemærk! Til beskyttelse af motoren er denne udstyret med en termoafbryder, som slår fra ved
overbelastning; efter en kort nedkølingsfase slår den til igen automatisk!
- 16 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 16
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 17 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 17
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Kontaktkul, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Kniv
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 18 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 18
23.03.2018 11:50:19
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 19 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 19
23.03.2018 11:50:19
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Före användning
Använda
Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
Förvaring och transport
Skrotning och återvinning
Lampor på laddaren
Felsökning
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Denna maskin får inte användas av barn. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får inte
rengöras eller underhållas av barn. Maskinen får inte användas av
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
av personer med bristfällig kunskap eller erfarenhet, såvida inte en
ansvarig person håller uppsikt eller ger instruktioner.
- 20 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 20
23.03.2018 11:50:19
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Förklaring av skylten på maskinen
(se bild 16)
1 Läs igenom bruksanvisningen före driftstart.
2 Håll tillräckligt avstånd.
3 Varning! - Vass kniv – Dra ut säkerhetskontakten innan du utför underhåll eller om nätkabeln har skadats. Kniven fortsätter att rotera
efter att motorn har slagits ifrån.
4 Skydda maskinen mot regn och fukt
5 Garanterad ljudeffektnivå: 94 dB
6 Avfallshantera batteriet enligt gällande föreskrifter
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
1. Strömbrytare
2. Övre skjutbygel
3. Bygelfäste
4. Bärhandtag
5. Gräsuppsamlare
6. Inställning av klippningshöjden
7. Utkastningslucka
8. Brytarspärr
10. Distansbricka
11. Mutter för övre och undre skjutbygel med
snabbspännfunktion
12. Säkerhetskontakt
13. Kabelklämmor
14. Laddbart batteri
15. Gräsuppsamlare, undre kåpdel
16. Mängdindikering
17. Gräsuppsamlare, övre kåpdel
18. Gräsuppsamlare, främre kåpdel
19. Laddare
20. Fästskruvar för övre skjutbygel
22. Nyckel för byte av kniv
23. Mulchadaptern
2.2 Leveransomfattning samt packa upp maskinen (bild 2)
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Leveransomfattning
Batteridriven gräsklippare
Bygelfäste (2 st)
Gräsuppsamlare
Distansbrickor (2 st)
Mutter för övre och undre skjutbygel med
snabbspännfunktion (2 st)
• Säkerhetskontakt
• Kabelklämmor (3 st)
• Batteri (2 st)
• Laddare (2 st)
• Fästskruvar för övre skjutbygel (2 st)
• Mulchadaptern
• Nyckel för byte av kniv
• Original-bruksanvisning
•
•
•
•
•
- 21 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 21
23.03.2018 11:50:19
S
•
4. Tekniska data
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Gräsklipparen är lämplig för privat bruk i hemmaeller koloniträdgårdar.
Sådana gräsklippare som är avsedda för privata
hemma- och koloniträdgårdar definieras som
utrustning vars årliga användning i regel inte
överstiger 50 timmar och som till övervägande del
används till gräsvård, dock ej till allmänna grönytor, parker, sportanläggningar eller till lant- och
skogsbruk.
Obs! På grund av olycksrisken får gräsklipparen
inte användas till att trimma buskar och häckar,
till att skära eller finfördela klätterväxter, till gräsklippning på tak eller i balkonglådor, till rengöring
(rensugning) av gångar eller som kompostkvarn
för finfördelning av kvistar och grenar från träd
och häckar. Dessutom får gräsklipparen inte
användas som motorhacka samt för att plana ut
ojämnheter i marken, t ex mullvadshögar.
Av säkerhetsskäl får gräsklipparen inte användas
som drivaggregat för andra arbetsverktyg och
verktygssatser, såvida detta inte uttryckligen har
tillåtits av tillverkaren.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Motorvarvtal ........................................ 3 000 min-1
Skyddsklass.......................................................III
Vikt...............................................................16 kg
Klippbredd ..................................................43 cm
Gräsuppsamlarens volym ..........................63 liter
Ljudtrycksnivå LpA ............................... 71,8 dB(A)
Osäkerhet KpA .......................................... 3 dB(A)
Uppmätt ljudeffektnivå LWA ................ 84,44 dB(A)
Osäkerhet KWA..................................... 0,73 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå LWA ................. 94 dB(A)
Vibration vid stången ah ........................≤ 2,5 m/s2
Osäkerhet K .............................................1,5 m/s2
Inställning av klippningshöjd ... 25-75 mm; 6 lägen
Kapslingsklass .............................................. IP21
2x Li-Ion-batteri
Spänning ................................................ 18 V DC
Kapacitet ................................................... 4,0 Ah
Antal celler ...................................................... 10
2x Laddare
Ingångsspänning ...............200-250 V ~ 50-60 Hz
Utgångsspänning ................................... 21 V DC
Utgångsström ............................................. 3,0 A
Skyddsklass:.................................................II / Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN ISO 3744:1995, EN ISO 11094:1991 e EN
ISO 20643:2008.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte används.
• Bär handskar.
- 22 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 22
23.03.2018 11:50:19
S
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
Varning!
Denna maskin genererar ett elektromagnetiskt fält under drift. Under vissa omständigheter kan detta fält påverka aktiva eller
passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller dödliga personskador, rekommenderar vi att personer med
medicinska implantat kontaktar sin läkare
och tillverkaren av det medicinska implantatet innan maskinen används.
5. Före användning
Gräsklipparen levereras i delvis demonterat skick.
Innan gräsklipparen får användas ska skjutbygeln
och gräsuppsamlaren monteras. Följ bruksanvisningen steg för steg och orientera dig efter bilderna när du monterar samman maskinen.
Montera skjutbygeln (bild 3 till 7)
Sätt bygelfästet (bild 2/pos. 3) i stångfästet och
fäst med snabbspännfunktionen (bild 2/pos. 11)
(bild 3). Skjut den övre skjutbygeln (bild 1/pos.
2) på bygelfästet (bild 2/pos. 3) och fäst därefter
enligt beskrivningen i bild 4. Fäst sedan motorkabeln på skjutbygeln (bild 5/pos. 13) med kabelklämmorna (bild 2/pos. 13). Därefter kan du ställa
in stångens höjd på tre olika nivåer (bild 6/pos. A).
Märk!
Stången får endast ställas in inom det markerade
området.
• Tryck fast stången med snabbspännfunktionen (bild 6/pos. 11) i avsedd position.
Varning!
Ställ in samma stånglängd på båda sidorna.
• Justera in kabeln med kabelklämmorna på
stången (bild 5/pos. 13).
Montera gräsuppsamlaren (se bild 7 till 9)
Sätt först samman den undre kåpdelen (bild 2/
pos. 15) och den främre kåpdelen (bild 2/pos. 18)
enligt beskrivningen i bild 7. Sätt sedan fast den
övre kåpdelen (bild 2/pos. 17) på delarna som
redan har monterats (bild 8). Slå ifrån motorn och
kontrollera att kniven inte längre roterar innan du
hänger in gräsuppsamlaren. Lyft upp utkastningsluckan (bild 9/pos. 7) med den ena handen. Håll i
gräsuppsamlarens handtag med den andra handen och häng in uppifrån (bild 9).
Mängdindikering på gräsuppsamlaren
Gräsuppsamlaren är försedd med en mängdindikering (bild 2/pos. 16). Denna öppnas av luftflödet
som genereras av gräsklipparen under drift. Om
luckan stängs till medan du klipper, har gräsuppsamlaren fyllts och måste därefter tömmas. För
att mängdindikeringen ska fungera på avsett vis
måste öppningarna under luckan alltid vara rena
och kunna släppa igenom luft.
Ställa in klippningshöjden
Obs!
Klippningshöjden får endast ställas in om motorn
har slagits ifrån och säkerhetskontakten har dragits ut.
Innan du börjar klippa, kontrollera att skärverktyget inte är trubbigt och att monteringsmaterialet
inte har skadats. Byt ut trubbiga och/eller skadade knivar så att ingen obalans uppstår. Slå ifrån
motorn och dra ut säkerhetskontakten innan du
gör dessa kontroller.
Ställ in klippningshöjden på följande sätt
(se bild 11):
1. Tryck reglaget (A) utåt.
2. Ställ reglaget (B) på avsedd klippningshöjd.
3. Släpp reglaget (A) och kontrollera att det har
snäppt fast säkert i spärren.
Läsa av klippningshöjden
Klippningshöjden som kan ställas in på sex olika
lägen mellan 25 och 75 mm kan läsas av på skalan (bild 11/C).
Använda mulchadaptern (bild 10)
Vid mulchning kommer det klippta gräset att
huggas sänder i gräsklipparens kåpa och sedan
fördelas på gräsmattan. Vid denna funktion behöver gräset inte längre tas upp med en gräsuppsamlare.
- 23 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 23
23.03.2018 11:50:19
S
Märk! För mulchning krävs en relativt kortvuxen
gräsmatta.
Märk!
Använd alltid batterier med samma laddningsnivå, och kombinera aldrig laddade och halvfulla
batterier. Ladda alltid båda batterier samtidigt.
Batteriet med den lägre laddningsnivån avgör
maskinens drifttid. Ladda båda batterier komplett
innan maskinen tas i drift. Stäng batterilocket genom att fälla ned locket. Se till att locket snäpper
in rätt.
Varning!
Mulchningskilen får endast sättas in om motorn
står stilla och säkerhetskontakten har dragits ut.
För att du ska kunna använda mulchfunktionen
måste du ta av gräsuppsamlaren och sedan
skjuta in mulchadaptern (bild 10/pos. 23) i utkastningsöppningen. Stäng därefter utkastningsluckan.
Ladda batteriet (bild 12a)
1. Dra ut batteriet ur maskinen. Tryck in spärrknappen på batteriets sida.
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens (19)
stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden börjar blinka.
3. Sätt batteriet (14) på laddaren (19).
4. Under punkten „Lampor på laddaren“ finns en
tabell som förklarar vad de olika lysdioderna
på laddaren betyder.
Medan batteriet laddas värms det en aning. Detta
är dock normalt.
Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera
• att nätspänning finns i vägguttaget
• att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakterna
Kapacitetsindikering för batteri (bild 13)
Tryck på knappen för kapacitetsindikering för batteriet (bild 13/pos. A). Kapacitetsindikeringen (bild
13/pos. B) visar batteriets laddningsnivå med tre
lysdioder.
Alla tre lysdioder är tända
Batteriet är fulladdat.
2 eller 1 lysdioder är tända
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
6. Använda
Obs!
Gräsklipparen är utrustad med en säkerhetsfunktion som ska förhindra obehöriga att använda
maskinen. Strax innan gräsklipparen ska användas måste säkerhetskontakten (bild 12d) skjutas
in i öppningen. Varje gång du avbryter arbetet,
eller om du klippt färdigt, ska säkerhetskontakten
dras ut igen.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
lämna in
• laddaren och
• batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt ska batteriet alltid laddas i god tid. Detta
är alltid nödvändigt om du märker att maskinens
prestanda börjar försvagas. Se till att batteriet
aldrig laddas ur helt. Detta leder till att batteriet
förstörs!
Montera batteriet (bild 12b)
Öppna batterilocket. Dra i spärren (pos. A) enligt
beskrivningen i bild 12b och fäll sedan upp locket.
Sätt sedan in de båda batterierna enligt beskrivningen i bild 12c.
Obs!
För att förhindra att gräsklipparen startar oavsiktligt, gräsklipparen utrustad med en brytarspärr
(bild 14/pos. 8) som måste tryckas in innan bygeln (bild 14/pos. 1) kan tryckas in. Gräsklipparen
kopplas ifrån om du släpper bygeln. Starttiden
kan uppgå till några sekunder. I tomgång sjunker varvtalet efter ett par sekunder och höjs vid
belastning efter ett par sekunder igen. Gräsklipparen kopplas ifrån om du släpper bygeln. Slå till
och ifrån maskinen på detta sätt ett par gånger för
att kontrollera att din maskin fungerar rätt. Innan
du utför reparation eller underhåll på maskinen,
- 24 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 24
23.03.2018 11:50:19
S
måste du kontrollera att kniven inte roterar och att
maskinen har skilts åt från elnätet.
tom klippningskvaliteten och utkastningen.
Använd gräsklipparen i rät vinkel på sluttningar.
Du kan undvika att glida med gräsklipparen om
du håller den snett uppåt.
Varning! Öppna aldrig utkastningsluckan för
att tömma gräsuppsamlaren medan motorn
fortfarande är igång. Den roterande kniven
kan förorsaka personskador.
Välj klippningshöjd beroende på aktuell gräshöjd.
Gå flera gånger med gräsklipparen så att maximalt 4 cm gräs klipps av varje gång.
Fäst alltid utkastningsluckan resp. gräsuppsamlaren noggrant. Slå alltid ifrån motorn innan du tar
bort gräsuppsamlaren.
Slå alltid ifrån motorn innan du kontrollerar kniven. Tänk på att kniven fortsätter att rotera ett
par sekunder efter att du har slagit ifrån motorn.
Försök aldrig att stoppa kniven. Kontrollera med
jämna mellanrum att kniven sitter fast ordentligt,
är i fullgott skick samt tillräckligt vass. Om detta
inte skulle vara fallet måste den slipas eller bytas
ut. Om den roterande kniven slår emot ett föremål
måste du slå ifrån gräsklipparen och vänta tills
kniven har stannat helt. Kontrollera därefter knivens och knivfästets skick. Om dessa har skadats
måste de bytas ut.
Beakta alltid avståndet mellan knivkåpan och dig
själv som bestäms av styrstängerna. Var särskilt
försiktig när du klipper och ändrar körriktning på
sluttningar och slänter. Se till att du alltid står stadigt, bär skor med halkfria och profilerade sulor
samt långa byxor.
Använd alltid gräsklipparen i rät vinkel mot lutningen, gå alltså inte uppför eller nedför slänten. Av
säkerhetsskäl får du inte använda gräsklipparen
på slänter om lutningen överstiger 15 grader.
Om du ser att gräsrester ligger kvar på gräsmattan efter att du klippt, är detta ett tecken på att
gräsuppsamlaren måste tömmas. Obs! Slå ifrån
motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du tar av gräsuppsamlaren.
Var särskilt försiktig när du går baklänges och när
du drar gräsklipparen. Risk för att du snavar!
Instruktioner för korrekt gräsklippning
Vi rekommenderar att du kör överlappande banor
med gräsklipparen.
Klipp alltid med en vass och intakt kniv så att
grässtrån inte fransas ut, vilket annars kan leda till
att gräsmattan gulnar.
För att du ska få en fin skärningsbild på gräsmattan måste du gå i så raka banor som möjligt. Se
till att banorna där du har klippt överlappar varandra med ett par centimeter så att inga remsor
står kvar.
Hur ofta du måste använda gräsklipparen är alltid
beroende av hur snabbt gräset växer. Under den
huvudsakliga växttiden (maj - juni) två gånger i
veckan, annars en gång i veckan. Ställ in klipphöjden på 4 - 6 cm, så att gräset kan växa 4 - 5 cm
mellan klippningarna. Om gräset har blivit en
aning högre, bör du inte göra misstaget att genast
klippa ned det till normal höjd. Detta skadar gräsmattan. Klipp aldrig bort mer än hälften av gräsets
höjd.
Håll gräsklipparens undersida ren och ta alltid
bort gräs som har fastnat. Avlagringar gör det
svårare att starta maskinen, och påverkar dessu-
För att ta av gräsuppsamlaren måste du lyfta upp
utkastningsluckan med den ena handen, och
med den andra handen lyfta av gräsuppsamlaren
med handtaget. Enligt beskrivningen i säkerhetsföreskrifterna kommer utkastningsluckan att slå
igen när gräsuppsamlaren tas av så att den bakre
utkastningsöppningen därefter är stängd. Om
gräsrester hänger kvar i öppningen är det lämpligt
att köra tillbaka gräsklipparen med ungefär 1 m så
att det ska gå lättare att starta maskinen.
Om avlagringar av gammalt gräs finns kvar i
gräsklipparens kåpa och på arbetsverktyget, får
detta inte tas bort med handen eller med fötterna.
Använd lämpliga hjälpmedel, t ex en handborste.
För att garantera att gräset samlas upp på avsett
vis, ska gräsuppsamlaren rengöras från insidan
efter användningen.
Häng endast in gräsuppsamlaren om motorn har
slagits ifrån och kniven har stannat.
Lyft upp utkastningsluckan med den ena handen,
håll fast gräsuppsamlarens handtag med den andra handen och häng därefter in från ovansidan.
- 25 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 25
23.03.2018 11:50:19
S
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
underhåll.
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten om maskinen ska rengöras (bild 12d) .
7.1 Rengöra maskinen
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Rengör inte gräsklipparen under rinnande
vatten, särskilt under högtryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre.
• Rengör om möjligt gräsklipparen endast med
en borste eller en trasa.
7.2 Underhåll
Slitna eller skadade knivar, knivfästen och
bultar måste bytas ut satsvis av en behörig
fackman för att garantera att balansen bibehålls.
• Se till att alla fästdon (skruvar, muttrar osv)
alltid är fast åtdragna så att du kan använda
gräsklipparen utan risk för skador.
• Kontrollera ofta om gräsuppsamlaren är sliten.
• Byt ut slitna eller skadade delar.
• För att garantera lång livslängd ska alla skruvdelar samt hjul och axlar rengöras och därefter oljas in.
• Om du vårdar din gräsklippare i regelbundna
intervaller förbättras inte endast utrustningens
livslängd och prestanda, utan det blir dessutom lättare att använda gräsklipparen och
resultatet blir bättre.
• Gräsklipparens kniv är den del som slits
mest. Kontrollera knivens skick i regelbundna
intervaller samt att den sitter fast ordentligt.
Om kniven är sliten måste den genast bytas
ut eller slipas. Om du märker av kraftiga vibrationer i gräsklipparen, betyder detta att kniven
är felaktigt balanserad eller har deformerats
av stötar. I sådana fall måste kniven repareras
eller bytas ut.
• I sticksågens inre finns inga delar som kräver
•
7.3 Byta ut kniven
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter
en behörig fackman byta ut kniven. Obs! Bär
arbetshandskar! Använd endast originalknivar
eftersom det annars finns risk för att vissa funktioner inte fungerar och att säkerheten inte kan
garanteras.
Byt ut kniven på följande sätt:
1. Lossa på fästskruven (se bild 15a).
2. Ta av kniven och byt ut den mot en ny.
3. Se till att monteringsriktningen stämmer när
du monterar in den nya kniven. Knivens vingar måste skjuta in i motorrummet (se bild
15a). Fäststiften måste stämma överens med
de stansade öppningarna i kniven (se bild
15b).
4. Dra därefter åt fästskruven med universalnyckeln. Åtdragningsmomentet bör vara
ca 25 Nm.
Kontrollera gräsklipparens allmänna skick vid
säsongens slut och ta bort alla rester som har
fastnat. Kontrollera tvunget gräsklipparens skick
innan du tar den i drift för första gången efter vinteruppehållet. Kontakta vår kundtjänst om reparationer krävs. Använd endast originalreservdelar.
7.4 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
Reservkniv art.-nr.: 34.054.51
- 26 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 26
23.03.2018 11:50:19
S
8. Förvaring och transport
Förvaring
Förvara maskinen och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara maskinen i originalförpackningen.
Transport
Innan maskinen får transporteras ska den
slås ifrån och skiljas åt från elnätet.
• Montera transportskydd om förhanden.
• Skydda maskinen mot skador och kraftiga
vibrationer som särskilt kan uppstå vid transport i fordon.
• Fixera maskinen så att den inte kan glida eller
välta.
•
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
- 27 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 27
23.03.2018 11:50:19
S
10. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Röd
Grön
lysdiod
lysdiod
Från
Blinkar
Till
Från
Från
Till
Blinkar
Från
Blinkar
Blinkar
Till
Till
Betydelse och åtgärder
Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Laddning
Laddaren snabbladdar batteriet. De olika laddningstiderna anges på laddaren.
Märk! Beroende på befintlig laddningsnivå i batteriet kan de verkliga laddningstiderna till viss del avvika från angivna laddningstider.
Batteriet har laddats och är klart för användning.
Därefter kopplas laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats
helt.
Låt batteriet sitta kvar i laddaren i ytterligare ca 15 min.
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Anpassningsladdning
Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.
Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer tid.
Detta kan ha följande orsaker:
- Batteriet har inte laddats under mycket lång tid.
- Batteriets temperatur är inte i idealområdet.
Åtgärd:
Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas vidare.
Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.
Åtgärd:
Ett defekt batteri får inte längre laddas.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C)
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
- 28 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 28
23.03.2018 11:50:19
S
11. Felsökning
Störning
Motorn startar ej
Möjliga orsaker
a) Anslutningarna vid motorn har lossnat
b) Maskinen står i alltför högt gräs
c) Gräsklipparens kåpa är tilltäppt
d) Säkerhetskontakten har inte satts i
e) Batteriet har inte satts i rätt
Motorns prestanda
avtar
a) För högt eller fuktigt gräs
Dålig klippningskvalitet
a) Kniven är sliten
b) Fel klipphöjd
b) Gräsklipparens kåpa är tilltäppt
c) Kniven är nedsliten
d) Batteriets kapacitet avtar
Åtgärder
a) Låt kundtjänst kontrollera.
b) Starta på lågt gräs eller på ytor som
redan klippts; Ändra ev. på klipphöjden
c) Rengör kåpan så att kniven kan
rotera fritt
d) Sätt i säkerhetskontakten (se 6.)
e) Ta ut batteriet och sätt sedan i det
igen (se 5.)
a) Korrigera klippningshöjden, ändra
elektronikinställningen
b) Rengör kåpan
c) Byt ut kniven
d) Kontrollera batteriets kapacitet, ladda upp batteriet vid behov (se 5.)
a) Byt ut eller slipa kniven
b) Korrigera klipphöjden
Obs! Motorn skyddas av en termobrytare som slår ifrån vid överbelastning och som automatiskt kopplas in på nytt efter en kort avkylningspaus!
- 29 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 29
23.03.2018 11:50:19
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 30 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 30
23.03.2018 11:50:19
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Kolborstar, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Knivar
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 31 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 31
23.03.2018 11:50:20
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 32 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 32
23.03.2018 11:50:20
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Varastointi ja kuljetus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Latauslaitteen näyttö
Vianhakukaavio
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotta he
eivät voi leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja
huoltotoimia. Henkilöt, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt
ovat vähentyneet tai joilla ei ole riittäviä tietoja tai kokemusta, eivät
saa käyttää laitetta, paitsi heistä vastuullisen henkilön valvonnassa
tai opastamina.
- 33 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 33
23.03.2018 11:50:20
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
11. Ylemmän ja alemman työntösangan mutteri
pikakiristystoiminnolla
12. Turvapistoke
13. Johdonkiinnitin
14. Akku
15. Silppukorin alempi kotelonosa
16. Täyttömäärän näyttö
17. Silppukorin ylempi kotelonosa
18. Silppukorin etummainen kotelonosa
19. Latauslaite
20. Ylemmän työntösangan kiinnitysruuvit
22. Teränvaihtoavaimet
23. Hakesovitin
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Laitteessa olevan ohjekilven selostus (katso
kuvaa 16)
1. „Varoitus – Tapaturmavaaran vähentämiseksi
lue käyttöohje“
2. Pysy etäällä!
3. Varo! - Terävät leikkurit - Vedä turvapistoke
pois ennen kunnossapitotoimia. Leikkurinterät pyörivät vielä moottorin sammuttamisen
jälkeenkin!
4. Suojaa laitetta sateelta ja kosteudelta
5. Taattu äänen tehotaso: 94 dB
6. Hävitä akku määräysten mukaisesti
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1/2)
1. Päälle-/pois-katkaisin
2. Ylempi työntösanka
3. Työntösangan pidike
4. Kantokahva
5. Silppukori
6. Leikkauskorkeuden säätö
7. Poistoluukku
8. Käynnistyksenesto
10. Aluslevy
2.2 Toimituksen laajuus ja pakkauksesta purkaminen (kuva 2)
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Toimituksen laajuus
Akkuruohonleikkuri
Työntökahvan pidike (2 kpl)
Silppukori
Aluslevyt (2 kpl)
Ylemmän ja alemman työntösangan mutterit
pikakiristystoiminnolla (2 kpl)
• Turvapistoke
• Johdonkiinnittimet (3 kpl)
• Akku (2 kpl)
• Latauslaite (2 kpl)
• Ylemmän työntösangan kiinnitysruuvit (2 kpl)
• Hakesovitin
• Teränvaihtoavaimet
• Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
•
•
•
•
•
- 34 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 34
23.03.2018 11:50:20
FIN
•
4. Tekniset tiedot
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Ruohonleikkuri on tarkoitettu yksityiseen käyttöön
koti- ja harrastuspuutarhassa.
Yksityiseen koti- ja puutarhakäyttöön kuuluviksi
katsotaan sellaiset ruohonleikkurit, joiden vuosittainen käyttötuntimäärä ei yleensä ylitä 50 tuntia
ja joita käytetään etusijassa ruoho- ja nurmikkoalueiden hoitoon, mutta ei yleisillä puisto- tai
torialueilla, urheilukentillä tai maa- ja metsätaloudessa.
Huomio! Käyttäjän ruumiillisen vaarannuksen vuoksi ruohonleikkuria ei saa käyttää pensaikkojen,
pensasaitojen ja koristepensaiden leikkaamiseen,
kattoistutusten tai parvekekukkalaatikoiden rönsykasvien tai ruohon leikkaamiseen tai pienentämiseen, jalkakäytävien puhdistamiseen (roskien
imuun) tai silppurina puiden tai pensasaitojen
leikkausjätteiden pienentämiseen. Ruohonleikkuria ei myöskään saa käyttää moottorikuokkana
tai maankohoumien tasoittamiseen, kuten esim.
myyränkasojen levittämiseen.
Turvallisuussyistä ruohonleikkuria ei saa käyttää
minkäänlaisten muiden työkalujen tai työkalujen
käyttölaitteena, paitsi jos valmistaja on nimenomaisesti sallinut tämän.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Moottorin kierrosluku:...........................3000 min-1
Suojaluokka: ......................................................III
Paino:...........................................................16 kg
Leikkausleveys: ...........................................43 cm
Silppukorin tilavuus: .................................63 litraa
Äänen painetaso LpA: .......................... 71,8 dB(A)
Mittausepätarkkuus KpA:........................... 3 dB(A)
Mitattu äänen tehotaso LWA:............... 84,44 dB(A)
Mittausepätarkkuus KWA: ..................... 0,73 dB(A)
Taattu äänen tehotaso LWA:..................... 94 dB(A)
Tärinä varressa ah: ................................≤ 2,5 m/s2
Mittausepätarkkuus K: ............................ 1,5 m/s²
Leikkauskorkeuden säätö: .. 25-75 mm; 6 asentoa
Suojalaji: ....................................................... IP21
Litiumi-ioniakku
Jännite: .......................................... 18 V tasavirta
Teho: ......................................................... 4,0 Ah
Kennojen lukumäärä: ...................................... 10
Latauslaite
Tulojännite: ........................200-250 V ~ 50-60 Hz
Lähtöjännite: .................................. 21 V tasavirta
Antovirta: ..................................................... 3,0 A
Suojaluokka: ................................................II / Melunpäästöt ja tärinäarvot on mitattu standardien EN ISO 3744:1995, ISO 11094: 1991 ja EN
ISO 20643:2008 mukaisesti.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle joitain riskejä. Tämän
sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen
saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
- 35 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 35
23.03.2018 11:50:20
FIN
Varoitus!
Tämä laite kehittää käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä saattaa tietyissä
olosuhteissa vaikuttaa aktiivisiin tai passiivisiin
lääkinnällisiin siirrännäisiin. Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi suosittelemme, että henkilöt, joilla on lääkinnällisiä
siirrännäisiä, kysyvät neuvoa lääkäriltään tai lääkinnällisen siirrännäisen valmistajalta, ennen kuin
he käyttävät laitetta.
Silpunkeräyslaitteen täyttömäärän näyttö
Silppukori on varustettu täyttömäärän näytöllä
(kuva 2/nro 16). Ruohonleikkurin käytön aikana
syntyvä ilmavirta avaa näyttöläpän. Jos läppä
sulkeutuu leikkaamisen aikana, niin silppukori on
täynnä ja se täytyy tyhjentää. Pidä läpän alapuolella olevat reiät aina puhtaina ja läpäisevinä, jotta
täyttömäärän näyttö toimii moitteettomasti.
Leikkuukorkeuden säätö
Huomio!
Leikkuukorkeuden säädön saa tehdä vain kun
moottori on pysäytetty ja turvapistoke vedetty
pois.
5. Ennen käyttöönottoa
Ruohonleikkuri toimitetaan osittain purettuna.
Työntösanka ja silppukori tulee asentaa ennen
ruohonleikkurin käyttöä. Noudata käyttöohjetta
askel askeleelta ja kokoa laite kuvien näyttämällä
tavalla.
Työntösangan asennus (kuvat 3 – 7)
Aseta työntösangan pidike (kuva 2/nro 3) varren
istukkaan ja kiinnitä se (kuva 3) pikakiinnitystoiminnolla (kuva 2/nro 11). Ylempi työntösanka
(kuva 1/nro 2) täytyy työntää työntökahvan
pidikkeeseen (kuva 2/nro 3) ja kiinnittää kuvan
4 mukaisesti. Kiinnitä sitten moottorin johto johdonkiinnittimillä (kuva 2/nro 13) työntösankaan
(kuva 5/kohta 13). Nyt voit valita varren korkeuden
3 eri asennosta (kuva 6/kohta A).
Viite!
Varren korkeuden säätö on sallittu vain merkityllä
alueella.
• Paina ohjausvarsi pikakiinnitystoiminnolla
(kuva 6/kohta 11) kiinni haluttuun asemaan.
Varoitus!
Molemmille puolille tulee säätää sama varren
korkeus.
• Oikaise johto ja kiinnitä se johdonkiinnittimien
avulla ohjausvarteen (kuva 5/kohta 13).
Silppukorin asennus (katso kuvia 7 - 9)
Työnnä ensin alempi kotelonosa (kuva 2/nro 15)
ja etummainen kotelonosa (kuva 2/nro 18) yhteen
kuten kuvassa 7 näytetään. Työnnä sitten ylempi
kotelonosa (kuva 2/nro 17) koottujen kotelonpuolikkaiden päälle (kuva 8). Silppukorin ripustamista
varten moottorin täytyy olla sammutettuna eikä
leikkausterä saa enää pyöriä. Nosta poistoluukkua (kuva 9/nro 7) yhdellä kädellä. Pidä toisella
kädellä silppukoria kahvasta ja ripusta se ylhäältä
paikalleen (kuva 9).
Ennen kuin aloitat ruohonleikkuun, tarkasta, onko
terä tylstynyt tai sen kiinnityslaitteet vahingoittuneet. Vaihda tylsät ja/tai vahingoittuneet leikkausvälineet uusiin, jotta niistä ei aiheudu epätasapainottumista. Sammuta moottori tätä tarkastusta
varten ja irrota verkkopistoke.
Leikkuukorkeuden säätö tulee suorittaa seuraavasti (katso kuva 11):
1. Paina vipu (A) ulospäin.
2. Säädä vipu (B) haluttuun leikkuukorkeuteen.
3. Päästä vipu (A) irti ja tarkasta, että se on lukittunut tukevasti paikalleen.
Leikkuukorkeuden lukeminen
Leikkuukorkeuden voi säätää 6 eri asemaan 25
ja 75 mm välillä ja sen voi lukea asteikosta (kuva
11/C).
Hakkeen teko (kuva 10)
Kasvuhakkeella tarkoitetaan suljetussa ruohonleikkurissa silputtua ruoholeiketta, joka levitetään
takaisin nurmikolle. Silpun poistoa ja hävittämistä
ei enää tarvitse tehdä.
Viite!
Kasvuhakkeen teko on mahdollista vain kun ruoho on suhteellisen lyhyttä.
Haketoimintoa käyttääksesi ota silppupussi pois,
työnnä hakesovitin (kuva 10/nro 23) poistoaukkoon ja sulje poistoluukku.
Akun lataaminen (kuva 12a)
1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä varten sivulla olevaa lukitusnäppäintä.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
(19) pistorasiaan. Vihreä LED alkaa vilkkua.
- 36 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 36
23.03.2018 11:50:20
FIN
3. Työnnä akku (14) latauslaitteeseen (19).
4. Kohdasta „Latauslaitteen näyttö“ löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen LED-näytön
merkitykset.
Kaikki LED:it vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt aivan täysin ja vahingoittunut.
Viallista akkua ei saa enää käyttää eikä ladata!
Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman.
Tämä on kuitenkin normaalia.
6. Käyttö
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
• onko pistorasiassa verkkojännite
• ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhteydessä latauslaitteeseen.
Varo!
Ruohonleikkuri on varustettu turvakytkennällä
luvattoman käytön estämiseksi. Pane turvapistoke
(kuva 12d) paikalleen välittömästi ennen ruohonleikkurin käyttöönottoa ja ota se jälleen pois aina
kun keskeytät tai lopetat työsi.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
• latauslaitteen
• sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Tämä on
joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat laitteen
tehon heikkenevän. Älä koskaan anna akkusarjan
tyhjentyä täysin. Tästä seuraa akkusarjan vahingoittuminen!
Akun asennus (kuva 12b)
Avaa akkulokeron kansi. Vedä tätä varten kuvan
12b mukaisesti sieppari (kohta A) auki ja käännä
kansi ylös. Työnnä sitten molemmat akut kuvan
12c mukaisesti akun istukoihin.
Viite!
Käytä ainoastaan akkuja, joiden lataus on yhtä
suuri, älä koskaan yhdistele täyteen ladattuja ja
puolityhjiä akkuja keskenään. Lataa molemmat
akut aina samanaikaisesti.
Se akku, jonka lataus on alhaisempi, määrää
laitteen käyntiajan pituuden. Ennen käyttöä täytyy
molemmat akut aina ladata täyteen. Sulje akkulokeron kansi kääntämällä kansi kiinni ja tarkkaile,
että se napsahtaa oikein kiinni.
Akun tehonnäyttö (kuva 13)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (kuva 13/
kohta A). Akun tehonnäyttö (kuva 13/kohta B)
ilmoittaa akun lataustilan 3 LED:in avulla.
Kaikki 3 LED:iä palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 LED(:iä) palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 LED vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Huomio!
Tahattoman käynnistymisen ehkäisemiseksi on
ruohonleikkuri varustettu käynnistyksenestolla
(kuva 14/kohta 8), jota tulee painaa, ennen kuin
voit painaa katkaisinvipua (kuva 14/kohta 1). Jos
katkaisinsanka päästetään irti, niin ruohonleikkuri
sammuu. Käynnistyminen voi kestää muutaman
sekunnin. Joutokäynnillä kierrosluku alenee muutaman sekunnin kuluttua ja nousee uudelleen
kuormitettaessa muutaman sekunnin kuluttua.
Toista tämä menettely muutaman kerran, jotta voit
olla varma laitteesi moitteettomasta toiminnasta.
Ennen kuin suoritat laitteelle korjaus- tai huoltotoimia, tulee sinun varmistaa, että terä ei pyöri ja
että laitteen turvapistoke on irrotettu.
Varoitus! Älä koskaan avaa poistoluukkua silppukoria tyhjentäessäsi, jos moottori käy vielä. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa tapaturmia.
Kiinnitä poistoluukku ja silppukori aina huolellisesti paikalleen. Sammuta moottori, ennen kuin
otat ne pois.
Ohjaustankojen määrittämä käyttäjän ja terärungon välinen turvaetäisyys tulee aina säilyttää.
Erityisen varovaisesti tulee toimia penkereillä
ja rinteillä tapahtuvan leikkuun ja kulkusuunnan
muutosten aikana. Huolehdi pitävästä asennosta,
käytä luistamattomin, pitävin anturoin varustettuja
jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
Leikkaa ruoho aina rinteen poikkisuuntaan. Turvallisuussyistä ei ruohonleikkuria saa käyttää
rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15°.
Ole erityisen varovainen liikuttaessasi ruohonleikkuria taaksepäin tai vetäessäsi sitä. Kompastumisvaara!
- 37 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 37
23.03.2018 11:50:20
FIN
Ohjeita oikeaa leikkuuta varten
Suosittelemme leikkaamista limittäin asettuvin
työvaihein.
Leikkaa vain terävillä, hyväkuntoisilla terillä, jotta
ruohonkorret eivät rispaannu ja ruoho kellastu.
Kuljeta ruohonleikkuria mahdollisimman suoria
ratoja pitkin, jotta syntyy siisti leikkuukuva. Tällöin
tulee näiden ratojen mennä aina muutaman senttimetrin verran päällekkäin, niin ettei jää käsittelemättömiä kaistaleita.
Se, miten usein ruoho täytyy leikata, riippuu periaatteellisesti sen kasvunopeudesta. Pääkasvuaikana (touko-kesäkuussa) kahdesti viikossa, muuten kerran viikossa. Leikkauskorkeuden tulee olla
4 - 6 cm ja kasvun seuraavaan leikkuuseen mennessä 4 - 5 cm. Jos ruoho on päässyt kasvamaan
pitemmäksi, älä tee sitä virhettä, että leikkaat
sen heti tavalliseen korkeuteen. Se vahingoittaa
ruohoa. Älä koskaan leikkaa pois enempää kuin
puolet ruohon korkeudesta.
Pidä leikkurin rungon alapuoli puhtaana ja poista ruohokertymät ehdottomasti heti. Kertymät
vaikeuttavat käynnistämistä, huonontavat leikkuulaatua ja häiritsevät ruohosilpun poistumista.
Rinteissä leikkuuradat tulee valita rinteen poikkisuuntaan. Ruohonleikkurin alasluistamisen voi
estää liikuttamalla sitä viistosti ylöspäin. Valitse
leikkauskorkeus aina ruohon pituuden mukaan.
Leikkaa ruoho useammassa vaiheessa, niin että
ruoho lyhenee korkeintaan 4 cm kerrallaan.
Sammuta moottori, ennen kuin tarkastat terän
kunnon. Ota huomioon, että terä pyörii edelleen
vielä muutaman sekunnin ajan moottorin sammuttamisen jälkeenkin. Älä koskaan yritä pysäyttää terää. Tarkasta säännöllisin väliajoin, onko
terä tukevasti kiinni, hyvässä kunnossa ja hyvin
teroitettu. Jos näin ei ole, teroita se tai vaihda
tilalle uusi. Mikäli liikkuva terä iskeytyy johonkin
esineeseen, sammuta ruohonleikkuri ja odota,
kunnes terä on pysähtynyt kokonaan. Tarkasta
sitten terän ja teränpidikkeen kunto. Jos ne ovat
vahingoittuneet, täytyy ne vaihtaa uuteen.
Kun leikkaamisen aikana maahan jää ruohonjätteitä, täytyy silppukori tyhjentää. Huomio!
Ennen silppukorin poisottamista tulee moottori
sammuttaa ja odottaa, kunnes leikkuriterä on
pysähtynyt.
Ota silppukori pois siten, että nostat poistoluukkua yhdellä kädellä ja otat silppukorin toisella
kädellä kantokahvasta pitäen pois. Turvallisuusmääräyksen mukaisesti poistoluukku putoaa
kiinni, kun silppukori otetaan pois, ja sulkee näin
takana olevan poistoaukon. Jos aukkoon jää
tällöin riippumaan ruohonjätteitä, on moottorin
helpomman käynnistymisen vuoksi suositeltavaa
vetää ruohonleikkuria n. 1 m taaksepäin.
Älä poista leikkausjätteitä leikkurin rungosta tai
työkaluista käsin tai jaloin, vaan aina sopivia apuvälineitä käyttäen, esim. harjalla tai käsiharjalla.
Jotta silpun kerääminen onnistuu hyvin, täytyy
silppukori puhdistaa sisältä käytön jälkeen.
Ripusta silppukori paikalleen vain kun moottori on
sammutettu ja terä pysähdyksissä.
Nosta poistoluukkua yhdellä kädellä, pitele silppukoria toisella kädellä kahvasta ja ripusta se
ylhäältä paikalleen.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Ennen kaikkia puhdistustoimia vedä turvapistoke
(kuva 12d) irti.
7.1 Puhdistus
• Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
• Ruohonleikkuria ei saa puhdistaa juoksevalla
vedellä, eikä varsinkaan painepesurilla.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä.
• Puhdista ruohonleikkuri harjalla tai rievulla,
mikäli mahdollista.
7.2 Huolto
• Valtuutetun ammattiasentajan tulee vaihtaa
kuluneet tai vahingoittuneet terät, teränkantimet ja teräpultit sarjoittain uusiin, jotta keskipakovoimien tasaus pysyy ennallaan.
• Huolehdi siitä, että kaikki kiinnitysvälineet
(ruuvit, mutterit jne.) on aina kiristetty tiukkaan, niin että voit käyttää ruohonleikkuria
- 38 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 38
23.03.2018 11:50:20
FIN
•
•
•
•
•
•
turvallisesti.
Tarkasta usein, onko silpunkeräyslaitteessa
näkyviä kulumia.
Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat
uusiin.
Laitteen keston pidentämiseksi tulisi kaikki
ruuviliitokset sekä pyörät ja akselit puhdistaa
ja sitten öljytä.
Ruohonleikkurin säännöllinen hoito takaa sen
kestävyyden ja tehokkuuden, sekä lisäksi
parantaa ja helpottaa nurmikkosi leikkaamista
huomattavasti.
Eniten kulumiselle altistuva osa on leikkuuterä. Tarkasta terän kunto ja kiinnitys
säännöllisin väliajoin. Jos terä on kulunut, se
täytyy vaihtaa heti uuteen tai teroittaa. Jos
ruohonleikkurissa ilmenee käytön aikana liiallista tärinää, niin se tarkoittaa, että terää ei ole
tasapainotettu oikein tai että se on vääntynyt
töytäisyn vuoksi. Tässä tapauksessa se täytyy korjata tai vaihtaa uuteen.
Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia
osia.
7.3 Terän vaihto
Turvallisuussyistä suosittelemme, että annat
terän vaihtamisen valtuutetun ammattihenkilön
suoritettavaksi. Varo! Käytä työkäsineitä! Käytä
ainoastaan alkuperäistä terää, koska muussa
tapauksessa laitteen toimintaa ja turvallisuutta ei
enää voi taata.
Vaihda terä seuraavasti:
1. Irrota kiinnitysruuvi (katso kuva 15a).
2. Ota terä pois ja pane uusi terä sen tilalle.
3. Uutta terää asentaessasi ole hyvä ja huolehdi
terän oikeasta asennussuunnasta. Terän
tuulisiivekkeitten tulee ulottua moottorintilaan
saakka (katso kuva 15a). Kiinnitintappien
tulee sopia terässä oleviin stanssausreikiin
(katso kuva 15b).
4. Sen jälkeen kiristä kiinnitysruuvi jälleen tiukkaan yleisavaimella. Kiristysmomentin tulisi
olla n. 25 Nm.
Kasvukauden päätyttyä tee ruohonleikkuriisi yleistarkastus ja poista kaikki siihen kertyneet lianjätteet. Tarkasta terän kunto ehdottomasti ennen
joka kasvukauden alkua. Käänny korjausten vuoksi teknisen asiakaspalvelumme puoleen. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
7.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
Varaosaterä tuotenumero: 34.054.51
8. Varastointi ja kuljetus
Varastointi
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5 °C:n ja 30
°C:n välillä. Säilytä laite alkuperäispakkauksessaan.
Kuljetus
• Sammuta laite ja erota se virransyötöstä ennen kuin kuljetat sitä.
• Käytä kuljetussuojuksia, jos sellaiset on.
• Suojaa laitetta vaurioilta ja voimakkaalta tärinältä, jota esiintyy erityisesti sitä ajoneuvoissa kuljetettaessa.
• Varmista, ettei laite voi siirtyä paikaltaan tai
kaatua.
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
- 39 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 39
23.03.2018 11:50:20
FIN
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Punainen
Vihreä
LED
LED
Pois
Vilkkuu
Palaa
Pois
Pois
Palaa
Vilkkuu
Pois
Vilkkuu
Vilkkuu
Palaa
Palaa
Merkitys ja toimenpiteet
Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei
ole akkua
Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät suoraan latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista.
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.
Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen kestää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta
ladata edelleen.
Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
- 40 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 40
23.03.2018 11:50:20
FIN
11. Vianhakukaavio
Häiriö
Moottori ei käynnisty
Mahdollinen syy
a) liitännät moottorissa irti
b) laite seisoo korkeassa ruohossa
c) leikkurin kotelo tukkiutunut
d) turvapistoketta ei ole pantu paikalleen
e) akkua ei ole pantu oikein paikalleen
Moottorin teho heikkenee
a) liian korkea tai kostea ruoho
Epäsiisti leikkaus
a) terät ovat kuluneet loppuun
b) väärä leikkauskorkeus
b) leikkurin kotelo tukkiutunut
c) terä kulunut loppuun
d) akun teho heikkenee
Poisto
a) Anna asiakaspalvelun tarkastaa
toiminta
b) käynnistä matalassa ruohossa tai
leikatulla pinnalla; muuta tarvittaessa leikkauskorkeutta
c) puhdista kotelo, jotta terä pyörii
esteettä
d) työnnä turvapistoke paikalleen
(katso 6.)
e) ota akku pois ja pane se uudelleen
paikalleen (katso 5.)
a) korjaa leikkauskorkeus, muuta
elektroniikan asetuksia
b) puhdista kotelo
c) vaihda terä uuteen
d) tarkasta akun teho ja lataa akku
tarvittaessa (katso 5.)
a) vaihda terä uuteen tai teroita se
b) korjaa leikkauskorkeus
Viite! Moottorin suojaamiseksi se on varustettu lämpökatkaisimella, joka sammuttaa moottorin
ylikuormituksen sattuessa ja käynnistää sen automaattisesti uudelleen lyhyen jäähdytystauon
jälkeen!
- 41 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 41
23.03.2018 11:50:20
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 42 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 42
23.03.2018 11:50:20
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Hiiliharjat, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Terät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 43 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 43
23.03.2018 11:50:20
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 44 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 44
23.03.2018 11:50:20
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M + Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Notified Body:
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
X 2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
X Annex VI
Noise: measured LWA = 84,44 dB (A); guaranteed LWA = 94 dB (A)
P = KW; L/Ø = 43 cm
Notified Body: SNCH (0499)
2012/46/EU
Emission No.:
EU/2016/425
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 60335-2-77; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 20.03.2018
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 15
Art.-No.: 34.131.30
I.-No.: 11028
Subject to change without notice
Gao/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR018076
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 45 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 45
23.03.2018 11:50:20
- 46 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 46
23.03.2018 11:50:20
- 47 -
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 47
23.03.2018 11:50:20
EH 03/2018 (01)
Anl_GE_CM_43_Li_M_SPK3.indb 48
23.03.2018 11:50:20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising