EINHELL | GC-CT 18/24 Li P (1x1,5Ah) | manual | EINHELL GC-CT 18/24 Li P (1x1,5Ah) Cordless Lawn Trimmer Руководство пользователя

EINHELL GC-CT 18/24 Li P (1x1,5Ah) Cordless Lawn Trimmer Руководство пользователя
GC-CT 18/24 Li P
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Batteridreven græstrimmer
S
Original-bruksanvisning
Batteridriven grästrimmer
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkukäyttöinen ruohotrimmari
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторный газонный
триммер
3
Art.-Nr.: 34.111.02
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11017
19.10.2017 08:46:18
1
2
1
7
6
5
3
4
3
2
9
10
2
8
5
4
7
6
-2-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 2
19.10.2017 08:46:22
3
4
A
C
10
10
B
5
6
2
A
5
7
8
-3-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 3
19.10.2017 08:46:24
9
10
D
4
9 4
11
D
12
4
E
13
14
8
E
1
7
-4-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 4
19.10.2017 08:46:38
15
16
F
H
E
17
19
18
1
2
3
5
4
6
-5-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 5
19.10.2017 08:46:58
DK/N
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse og leveringsomfang
Formålsbestemt anvendelse
Tekniske data
Inden ibrugtagning
Betjening
Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
Bortskaffelse og genanvendelse
Opbevaring
Transport
Driftsforstyrrelser
Visning på ladeaggregat
-6-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 6
19.10.2017 08:47:00
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Pas på, at børn ikke bruger
produktet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn. Apparatet må ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller af personer
med utilstrækkelig viden eller erfaring, medmindre de er under opsyn
eller instrueres af en person, der er ansvarlig for dem.
-7-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 7
19.10.2017 08:47:00
DK/N
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplysningsskiltets betydning (se fig. 19)
1: Advarsel!
2: Brug øjen- og høreværn!
3: Skal beskyttes mod fugt!
4: Læs betjeningsvejledningen før brug!
5: Hold andre personer borte fra fareområdet!
6: Værktøjet har efterløb!
3. Formålsbestemt anvendelse
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Trimmer
Beskyttelseskappe
Akkumulatorbatteri
Oplader
Hjælpegreb
Reservekniv
Monteringsmateriale
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Maskinen er beregnet til klipning af græs og små
græsarealer i private haver.
En maskine anses som hjælpemiddel i private
haver, hvis den ikke anvendes til pleje af offentlige
anlæg, parker, sportspladser og veje, og ej heller
anvendes inden for land- og skovbrug. Forudsætning for korrekt anvendelse af maskinen er, at den
medfølgende betjeningsvejledning fra producenten læses og følges.
Produktbeskrivelse (fig. 1/2)
Tænd/sluk-knap
Hjælpegreb
Kniv
Knivplade
Beskyttelseskappe
Trimmeskaft (3 dele)
Akkumulatorbatteri
Oplader
Fikseringsskrue
Monteringsskrue
Vigtigt! På grund af fare for skade på personer og materiel må maskinen ikke anvendes
til findeling i forbindelse med kompostering.
-8-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 8
19.10.2017 08:47:00
DK/N
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Lydeffektniveau garanteret LWA ............. 90 dB (A)
Usikkerhed K ..................................... 2,17 dB (A)
Vibration ..................................................5,8 m/s2
Usikkerhed K ...........................................2,3 m/s2
Lydtryksniveau ved brugerens øre ........ 79 dB (A)
Usikkerhed K .......................................... 3 dB (A)
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Power-X-Change Ladeadapteren
18 V, 1,5 Ah .................................... 5 Li-Ion celler
Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-XChange serien må kun lades med Power-XCharger.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:
• Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
• Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
• Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.
• Kvæstelser og materielle skader, der skyldes
dele, der flyver omkring.
• Snitsår, hvis du ikke bærer egnet beskyttelsesbeklædning.
Oplader Power X-Charger 18V 2h
Netspænding .....................110-240 V ~ 50-60 Hz
Udgang
Nominel spænding................................. 21 V d. c.
Nominel strøm.......................................... 800 mA
Beskyttelsesklasse ...................................... II/쓑
Maskinens støjniveau kan overskride 85 dB (A). I
givet fald er brug af støjdæmpende foranstaltninger påkrævet for brugeren. Støjen er blevet målt
iht. EN ISO 11201:2010 og EN ISO 3744:2010.
Værdien af svingningerne, som udsendes på grebet, er udregnet i.h.t. EN 28662-1:1992.
Vigtigt!
Svingningstallet vil ændre sig i forhold til el-værktøjets anvendelsesformål og kan i undtagelsestilfælde ligge over den angivne værdi.
Fare!
Dette el-værktøj frembringer et elektromagnetisk felt under driften. Dette felt kan under visse
omstændigheder indvirke på aktive eller passive
medicinske implantater. For at reducere faren for
alvorlige eller dødelige kvæstelser anbefaler vi, at
personer med medicinske implantater konsulterer
deres læge og producenten af implantatet, inden
maskinen tages i brug.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
• Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
• Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
• Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
• Overbelast ikke maskinen.
• Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
• Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
• Bær handsker.
4. Tekniske data
Omdrejningstal n0 ...............................8.500 min-1
Snitkreds................................................. Ø 24 cm
Maks. køretid........................................ ca. 40 min
Beskyttelsesklasse ............................................III
Lydeffektniveau LWA ............................ 88,1 dB (A)
Lydtryksniveau LpA ................................ 79 dB (A)
-9-
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 9
19.10.2017 08:47:01
DK/N
5. Inden ibrugtagning
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akkupack‘en, bedes du indsende
• opladeren
• samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
5.1 Montering af skafter (fig. 3-4)
Anbring det øverste skaft (A) samt det nederste
skaft (C) ind i det midterste skaft (B) og skru skaftdelene sammen med skruerne (10).
Sørg for at genoplade akkupack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, hvis du konstaterer, at
akku-græstrimmerens ydelse er nedsat. Undgå,
at akkupack‘en aflades helt. Det vil ødelægge
akkupack‘en!
5.2 Montering hjælpegreb (fig. 5)
Skub hjælpegrebet (2) fast på det øverste skaft
(A), til det falder i hak på skaftet.
5.3 Montering af beskyttelseskappe (fig. 6-7)
Skub beskyttelseskappen (fig. 1/pos. 5) som vist i
fig. 6 i pilens retning på motorhuset. Kontroller, at
det hele falder i hak (fig. 7).
5.8 Akku-kapacitetsvisning (fig. 15)
Tryk på kontakten til akku-kapacitetsindikator
(pos. F). Akku-kapacitetsindikatoren (pos. H)
indikerer akkumulatorbatteriets ladetilstand ved
hjælp af 3 LED`er.
5.4 Montering knivplade (fig. 8-9)
Sæt knivpladen (pos. 4) fast på holdeakslen og
fastgør den med skruen (pos. 9).
Alle 3 LED‘er lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
5.5 Isætning af kniv (fig. 10)
Læg den store åbning på kniven (pos. 3) ind i
knivholderen (D) fra knivpladen (pos. 4) og træk
den i pilens retning udad, til kniven er faldet i hak
som vist i fig. 11.
2 eller 1 LED(‚er) lyser:
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.
1 LED blinker:
Akkumulatorbatteriet er afladt; oplad akkumulatorbatteriet.
5.6 Montering af akkumulatorbatteri
(fig. 12/13)
Tryk på anslagsknappen på akkumulatorbatteriet
som vist på fig. 12 og skub akkumulatorbatteriet
ind i den dertil indrettede akkuholder. Når akkumulatorbatteriet er i en position som vist på fig.
13, skal anslagsknappen gå i indgreb! Akkumulatorbatteriet afmonteres tilsvarende i modsat
rækkefølge!
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt afladt og er defekt.
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere
bruges og oplades!
5.7 Opladning af akkumulatorbatteri (fig. 14)
1. Tag akkupack‘en ud af holderen på produktet:
Tryk på anslagsknappen.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til opladeren
(8) i stikkontakten. Den grønne LED-lysdiode
begynder at blinke.
3. Sæt akkumulatorbatteriet (7) på opladeren
(8).
4. Under punkt 10 „Visninger på oplader“ findes
en oversigt over LED-visningernes betydning.
Under opladningen kan akkumulatorbatteriet blive
varm. Dette er helt normalt. Hvis det ikke er muligt
at oplade akkupack‘en, skal du kontrollere,
• om der er netspænding i stikkontakten.
• om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.
6. Betjening
Følg nedenstående anvisninger for at sikre optimal ydelse:
• Brug ikke græstrimmeren uden beskyttelsesanordning.
• Trim ikke græs, hvis det er vådt. Det bedste
resultat opnås med tørt græs.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (fig. 13/pos. 1) for
at tænde græstrimmeren.
• Slip tænd/sluk-knappen (fig. 13/pos. 1) igen
for at slukke.
• Når du nærmer dig græsset med græstrimmeren, skal knappen være trykket ind, dvs.
græstrimmeren skal være tændt.
• For at trimme rigtigt svinges maskinen
fra side til side, mens du går fremad. Lad
græstrimmeren hælde ca. 30° (se fig. 16 og
- 10 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 10
19.10.2017 08:47:01
DK/N
•
•
•
17).
Hvis græsset er meget langt, skal det klippes
trinvist fra spidsen og ned (se fig. 18).
Brug beskyttelseskappen for at undgå unødig
nedslidning.
Hold græstrimmeren på afstand af hårde genstande for at undgå unødig nedslidning.
7. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Sluk græstrimmeren, og tag akkumulatorbatteriet
ud, inden du stiller den fra dig, og inden du starter
rengøringen.
7.1 Rengøring
• Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et elværktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
• Aflejringer på beskyttelsesafdækningen fjernes med en børste.
7.2 Udskiftning af kniv
Fare! Husk at tage akkumulatorbatteriet ud
først!
• Skub kniven indad (fig. 11) og fjern den via
den store åbning.
• Monter den nye kniv tilsvarende i modsat
rækkefølge. Sørg for, at den går ordentligt i
indgreb som vist på fig. 11.
7.3 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.4 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
10. Transport
•
•
•
Bær altid maskinen med den ene hånd på
grebet og den anden hånd på hjælpegrebet.
Bær ikke maskinen ved at holde i motorhuset.
Fikser maskinen, så den ikke kan rutsche,
hvis den transporteres i/på et køretøj.
Maskinen skal helst transporteres i den originale emballage.
11. Driftsforstyrrelser
Produktet kører ikke:
Kontroller, om akkumulatorbatteriet er ladet op,
og om opladeren fungerer. Hvis produktet ikke
fungerer, selv om spænding er til stede, skal du
indsende den til den angivne kundeservice.
- 11 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 11
19.10.2017 08:47:01
DK/N
12. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Betydning og påkrævet handling
Grøn blinker
Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet
Rød tændt
Opladning
Ladeaggregatet oplader akkumulatorbatteriet.
Grøn tændt
Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
(opladningsvarighed 1,5 Ah akkumulatorbatteri: ca. 2h)
(opladningsvarighed 2,0 Ah akkumulatorbatteri: ca. 2,5h)
(opladningsvarighed 3,0 Ah akkumulatorbatteri: ca. 4h)
(opladningsvarighed 4,0 Ah akkumulatorbatteri: ca. 5h)
(opladningsvarighed 5,2 Ah akkumulatorbatteri: ca. 6 ½ h)
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet
fra strømforsyningsnettet.
Rød blinker
Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet eller ladeaggregatet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Rød og grøn blinker på skift
Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for
koldt (under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur
(ca. 20° C).
Forsvinder fejlen ikke, er akkumulatorbatteriet helt afladet og må
hverken lades eller anvendes. Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
- 12 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 12
19.10.2017 08:47:01
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- 13 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 13
19.10.2017 08:47:01
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Knivplade, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Kniv
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 14 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 14
19.10.2017 08:47:01
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 15 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 15
19.10.2017 08:47:01
S
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
Ändamålsenlig användning
Tekniska data
Innan du använder maskinen
Använda maskinen
Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning
Skrotning och återvinning
Förvaring
Transport
Störningar
Lampor på laddaren
- 16 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 16
19.10.2017 08:47:01
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Denna maskin får inte användas av barn. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får inte
rengöras eller underhållas av barn. Maskinen får inte användas av
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
av personer med bristfällig kunskap eller erfarenhet, såvida inte en
ansvarig person håller uppsikt eller ger instruktioner.
- 17 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 17
19.10.2017 08:47:01
S
Fara!
Innan produkten kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna original-bruksanvisning / dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe
så att du alltid kan hitta önskad information. Om
maskinen ska överlåtas till andra personer måste även denna original-bruksanvisning / dessa
säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget
ansvar för olyckor eller skador som har uppstått
om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Förklaring av skylten på maskinen
(se bild 19)
1: Varning!
2: Använd ögon- och hörselskydd!
3: Skydda mot fuktig omgivning.
4: Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan
du använder maskinen.
5: Se till att inga andra personer finns i farozonen.
6: Verktyget efterroterar.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
Strömbrytare
Stödhandtag
Kniv
Knivplatta
Skyddskåpa
Trimmerstång (3 delar)
Batteri
Laddare
Fixerskruv
Monteringsskruv
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut maskinen ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om maskinen eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Maskinen och förpackningsmaterialet är inga
leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar,
folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer
delar och kvävs!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trimmer
Skyddskåpa
Batteri
Laddare
Stödhandtag
Reservkniv
Monteringsmaterial
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för trimning av gräsmattor
och mindre gräsytor i privata och hobbyanlagda
trädgårdar.
Maskiner för sådana trädgårdar får inte användas
till offentliga grönområden, parker, sportanläggningar, gator eller inom lant- och skogsbruk.
En förutsättning för ändamålsenlig användning
av maskinen är att tillverkarens bruksanvisning
beaktas.
Obs! För att undvika personskador samt materiella skador får maskinen inte användas till
att finfördela material inför kompostering.
- 18 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 18
19.10.2017 08:47:01
S
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren övertar inget ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om maskinen används inom kommersiella, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid
liknande aktiviteter.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:
• Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
• Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
• Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
• Personskador och sakskador som orsakas av
omkringflygande delar.
• Skärskador om inga lämpliga skyddskläder
används.
Fara!
Detta elverktyg genererar ett elektromagnetiskt
fält under drift. Under vissa omständigheter kan
detta fält påverka aktiva eller passiva medicinska
implantat. För att reducera risken för allvarliga
eller dödliga personskador, rekommenderar vi att
personer med medicinska implantat kontaktar sin
läkare och tillverkaren av det medicinska implantatet innan maskinen används.
4. Tekniska data
Varvtal n0 ............................................ 8 500 min-1
Snittdiameter .......................................... Ø 24 cm
Max. drifttid ......................................... ca 40 min
Skyddsklass ......................................................III
Ljudeffektnivå LWA ............................. 88,1 dB (A)
Ljudtrycksnivå LpA ................................ 79 dB (A)
Garanterad ljudeffektnivå LWA .............. 90 dB (A)
Osäkerhet K ...................................... 2,17 dB (A)
Vibration ..................................................5,8 m/s2
Osäkerhet K ............................................2,3 m/s2
Ljudtrycksnivå vid användarens öron .... 79 dB(A)
Osäkerhet K ........................................... 3 dB (A)
Power-X-Change Ackumulator
18 V, 1,5 Ah ....................................5 Li-jon-celler
Li-jon-batterierna i serien Power-X-Change får
endast laddas med Power-X-laddaren.
Laddare Power-X-Charger 18V 2h
Nätspänning .................... 110-240 V ~ 50-60 Hz
Utgång
Nominell spänning ................................ 21 V DC
Nominell ström ....................................... 800 mA
Skyddsklass ................................................. II/쓑
Bullret från denna maskin kan överskrida 85
dB(A). I sådana fall ska användaren skyddas
med bullerskyddande åtgärder. Bullret har mätts
upp enligt EN ISO 11201:2010 och EN ISO
3744:2010. Vibrationerna som handtaget avger
har mätts upp enl. EN 28662-1:1992.
Obs!
Vibrationsvärdet förändras pga. elverktygets användningsområde och kan i undantagsfall ligga
över det angivna värdet.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
• Använd endast intakta maskiner.
• Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
• Överbelasta inte maskinen.
• Lämna in maskinen för översyn vid behov.
• Slå ifrån maskinen om den inte längre används.
• Bär handskar.
- 19 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 19
19.10.2017 08:47:01
S
5. Innan du använder maskinen
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
• laddaren och
• batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
5.1 Montera stängerna (bild 3-4)
Sätt in den övre stången (A) samt den undre
stången (C) i den mellersta stången (B) och
skruva samman dessa delar på båda sidor med
skruvarna (10).
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att den
batteridrivna grästrimmerns prestanda börjar
försvagas. Se till att batteriet aldrig laddas ur helt.
Detta leder till att batteriet förstörs!
5.2 Montera stödhandtaget (bild 5)
Skjut stödhandtaget (2) på den övre stången (A)
tills det sitter fast på stången.
5.3 Montera skyddskåpan (bild 6-7)
Skjut skyddskåpan (bild 1/pos. 5) i pilens riktning
på motorkåpan enligt beskrivningen i bild 6. Se till
att det snäpper in rätt (bild 7).
5.8 Kapacitetsindikering för batteri
(bild 15)
Tryck på knappen för kapacitetsindikering för
batteriet (pos. F). Kapacitetsindikeringen (pos. H)
visar batteriets laddningsnivå med tre lysdioder.
5.4 Montera knivplattan (bild 8-9)
Sätt knivplattan (pos. 4) på fästtappen och fixera
den med skruven (pos. 9).
Alla tre lysdioder är tända
Batteriet är fulladdat.
5.5 Sätta i kniven (bild 10)
Lägg knivens större öppning (pos. 3) i knivfästet
(D) på knivplattan (pos. 4) och dra utåt i pilens
riktning tills kniven har snäppt in enligt beskrivningen i bild 11.
2 eller 1 lysdioder är tända
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
5.6 Montera batteriet (bild 12/13)
Tryck in spärrknapparna på batteriets sida enligt
beskrivningen i bild 12 och skjut sedan in batteriet
i det härför avsedda batterifästet. När batteriet
befinner sig i läget som visas i bild 13 måste du
se till att spärrknapparna snäpper in. Demontera
batteriet i omvänd ordningsföljd.
5.7 Ladda batteriet (bild 14)
1. Dra ut batteriet ur maskinen. Tryck in spärrknapparna på batteriets sidor.
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens (8)
stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden börjar blinka.
3. Sätt batteriet (7) på laddaren (8).
4. Under punkt „Lampor på laddaren“ finns en
tabell som förklarar vad de olika lysdioderna
på laddaren betyder.
Medan batteriet laddas värms det en aning. Detta
är dock normalt. Om batteriet inte kan laddas
måste du kontrollera
• att nätspänning finns i vägguttaget
• att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakterna.
1 lysdiod blinkar
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar
Batteriet har djupurladdats och är defekt. Du får
inte längre använda eller ladda ett defekt batteri.
6. Använda maskinen
Beakta följande instruktioner för att få ut största
möjliga prestanda av din grästrimmer:
• Använd inte grästrimmern utan skyddsanordning.
• Använd inte grästrimmern om gräset är blött.
Det bästa resultatet får du om gräset är torrt.
• Tryck in strömbrytaren för att slå på grästrimmern (bild 13/pos. 1).
• Släpp strömbrytaren (bild 13/pos. 1) igen för
att slå ifrån grästrimmern.
• För endast grästrimmern mot gräset medan
du håller strömbrytaren intryckt, dvs. medan
grästrimmern är i drift.
• För att trimma på rätt sätt måste du luta
grästrimmern en aning och svänga den medan du går framåt. Håll grästrimmern i ca 30°
lutning (se bild 16 och 17).
• Om gräset är högt måste du kapa det stegvis
(se bild 18).
- 20 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 20
19.10.2017 08:47:01
S
•
•
Använd skyddskåpan för att undvika onödigt
högt slitage.
Kör inte med grästrimmern intill hårda föremål
eftersom detta leder till onödigt slitage.
7. Rengöring, underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Slå ifrån grästrimmern och dra ut batteriet innan
du ställer undan och rengör maskinen.
8. Skrotning och återvinning
Maskinen ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Maskinen och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Lämna in defekta delar till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun
eller med försäljaren i din specialbutik.
7.1 Rengöring
• Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
• Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre.
• Ta bort avlagringar på skyddskåpan med en
borste.
9. Förvaring
7.2 Byta ut kniven
•
Fara! Demontera tvunget batteriet innan du
byter ut kniven!
• Skjut in kniven (bild 11) och ta bort den genom den större öppningen.
• Montera in den nya kniven i omvänd ordningsföljd. Kontrollera att kniven snäpper in
rätt enligt beskrivningen i bild 11.
7.3 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
10. Transport
•
•
Bär alltid maskinen med en hand på handtaget och med den andra handen på stödhandtaget. Bär aldrig maskinen i motorkåpan.
Fixera maskinen så att den inte kan glida om
den ska transporteras i ett fordon.
Använd om möjligt originalförpackningen vid
transport.
11. Störningar
Maskinen startar inte:
Kontrollera att batteriet är fulladdat och att laddaren fungerar. Om maskinen inte fungerar trots
att spänning finns i nätet, ska den skickas in till
kundtjänst (se adress).
7.4 Reservdelsbeställning
Ange följande information när du beställer reservdelar:
• Produkttyp
• Produktens artikelnummer
• Produktens ID-nr.
• Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
- 21 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 21
19.10.2017 08:47:01
S
12. Lampor på laddaren
Indikeringsstatus
Betydelse och åtgärder
Grön blinkar
Driftberedd
Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.
Röd lyser
Laddning
Laddaren batteriet i normaldrift.
Grön lyser
Batteriet har laddats till 85 % och är klar för användning.
(Laddningstid 1,5 Ah-batteri: ca 2 h)
(Laddningstid 2,0 Ah-batteri: ca 2,5 h)
(Laddningstid 3,0 Ah-batteri: ca 4 h)
(Laddningstid 4,0 Ah-batteri: ca 5 h)
(Laddningstid 5,2 Ah-batteri: ca 6,5 h)
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.
Röd blinkar
Störning
Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet eller laddaren är defekt.
Åtgärd:
Du får inte längre ladda det defekta batteriet.
Ta ut batteriet ur laddaren.
Röd och grön blinkar omväxlande:
Temperaturstörning
Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C).
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).
Om detta fel fortfarande föreligger, har batteriet djupurladdats och får
inte längre laddas upp eller användas. Ta ut batteriet ur laddaren.
- 22 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 22
19.10.2017 08:47:02
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 23 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 23
19.10.2017 08:47:02
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Exempel
Slitagedelar*
Knivplatta, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Knivar
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 24 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 24
19.10.2017 08:47:02
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 25 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 25
19.10.2017 08:47:02
FIN
Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Turvallisuusmääräykset
Laitteen kuvaus ja toimituksen laajuus
Määräysten mukainen käyttö
Tekniset tiedot
Ennen käyttöönottoa
Käyttö
Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Säilytys
Kuljetus
Häiriöt
Latauslaitteen näyttö
- 26 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 26
19.10.2017 08:47:02
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotta he
eivät voi leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja
huoltotoimia. Henkilöt, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt
ovat vähentyneet tai joilla ei ole riittäviä tietoja tai kokemusta, eivät
saa käyttää laitetta, paitsi heistä vastuullisen henkilön valvonnassa
tai opastamina.
- 27 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 27
19.10.2017 08:47:02
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Laitteessa olevan ohjekilven selostus
(katso kuvaa 19)
1: Varoitus!
2: Käytä silmä- ja kuulosuojuksia!
3: Suojattava kosteudelta!
4: Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa!
5: Pidä muut henkilöt poissa vaara-alueelta!
6: Työkalu pyörii sammuttamisen jälkeen!
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
laajuus
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Laitteen kuvaus (kuva 1/2)
Päälle-/pois-katkaisin
Tukikahva
Terät
Terälaatta
Suojakupu
Trimmarin varsi (3-osainen)
Akku
Latauslaite
Lukitusruuvi
Asennusruuvi
2.2 Toimituksen laajuus
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarkasta, onko laitteessa tai varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trimmari
Suojakupu
Akku
Latauslaite
Tukikahva
Varaosaterä
Asennusmateriaalit
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen ruohon ja pienten nurmikkopintojen
leikkaamiseen.
Yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen laitteiksi
katsotaan sellaiset laitteet, joita ei käytetä julkisilla
alueilla, puistoissa, urheilukentillä, katujen varsilla
tai maa- ja metsätaloudessa. Valmistajan oheistaman käyttöohjeen noudattaminen on laitteen
määräysten mukaisen käytön edellytys.
Huomio! Henkilö- ja esinevahinkojen vaaran
välttämiseksi ei laitetta saa käyttää silppuamiseen kompostoinnin tarkoittamassa mielessä.
- 28 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 28
19.10.2017 08:47:02
FIN
Laitetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi. Laitteen
omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja on
vastuussa kaikista tästä aiheutuvista vahingoista
tai loukkaantumisista.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Emme hyväksy
mitään takuuvaateita, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla
tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
• keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaria.
• kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
• terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat kädenkäsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
• vammat ja esinevahingot, jotka aiheutuvat
sinkoilevista osista.
• viiltohaavat, ellei käytetä suojavaatetusta.
Vaara!
Tämä sähkötyökalu kehittää käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä saattaa
tietyissä olosuhteissa vaikuttaa aktiivisiin tai passiivisiin lääkinnällisiin siirrännäisiin. Vakavien tai
kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi
suosittelemme, että henkilöt, joilla on lääkinnällisiä siirrännäisiä, kysyvät neuvoa lääkäriltään tai
lääkinnällisen siirrännäisen valmistajalta, ennen
kuin he käyttävät konetta.
4. Tekniset tiedot
Äänen tehotaso taattu LWA .................... 90 dB(A)
Mittausepätarkkuus K ........................ 2,17 dB (A)
Tärinä ......................................................5,8 m/s2
Mittausepätarkkuus K .............................2,3 m/s2
„Äänen painetaso käyttäjän korvassa“ .. 79 dB (A)
Mittausepätarkkuus K ............................. 3 dB (A)
Power-X-Change Akku
18 V, 1,5 Ah ...........................5 litiumi-ionikennoa
Power-X-Change -sarjan litiumi-ioniakut saa ladata vain Power-X-Charger -latauslaitteella.
Latauslaite Power-X-Charger 18V 2h
Verkkojännite ....................110-240 V ~ 50-60 Hz
Ulostulo
Nimellisjännite ................................ 21 V tasavirta
Nimellisvirta ............................................ 800 mA
Suojausluokka ............................................. II/쓑
Koneen melunpäästö saattaa ylittää arvon 85
dB(A). Tässä tapauksessa tarvitaan käyttäjää
suojaavia meluntorjuntatoimenpiteitä. Melupäästöt on mitattu standardien EN ISO 11201:2010 ja
EN ISO 3744:2010 mukaisesti. Kahvasta lähtevän
tärinän arvo on mitattu standardin EN 286621:1992 mukaisesti.
Huomio!
Tärinäarvo vaihtelee sähkötyökalun käyttökohteen mukaisesti ja se saattaa poikkeustapauksissa ylittää tässä annetun arvon.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!
• Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
• Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
• Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
• Käytä suojakäsineitä.
Kierrosluku n0 ..................................... 8 500 min-1
Leikkauskehä ......................................... Ø 24 cm
Käyttöaika kork. ..................................... n. 40 min
Suojaluokka ......................................................III
Äänen tehotaso LWA ........................... 88,1 dB (A)
Äänen painetaso LpA ............................ 79 dB (A)
- 29 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 29
19.10.2017 08:47:02
FIN
5. Ennen käyttöönottoa
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
• latauslaitteen
• sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
5.1 Varsien asennus (kuvat 3-4)
Työnnä varren yläosa (A) sekä alaosa (C) varren
keskiosaan (B) ja ruuvaa varren osat molemmin
puolin kiinni ruuveilla (10).
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataaminen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat
akku-ruohotrimmarin tehon heikkenevän. Älä
koskaan anna akkusarjan tyhjentyä täysin. Tästä
seuraa akkusarjan vahingoittuminen!
5.2 Tukikahvan asennus (kuva 5)
Työnnä tukikahva (2) varren yläosaan (A), kunnes
se lukittuu varteen.
5.3 Suojakuvun asennus (kuvat 6-7)
Työnnä suojakupu (kuva 1/nro 5) kuvan 6 mukaisesti nuolen suuntaan moottorin kotelon päälle.
Tarkasta, että se napsahtaa oikein kiinni (kuva 7).
5.4 Terälaatan asennus (kuvat 8-9)
Työnnä terälaatta (nro 4) istukan akselille ja kiinnitä se ruuvilla (nro 9).
5.5 Terän paikalleenasettaminen (kuva 10)
Aseta terän (nro 3) suurempi aukko terälaatan
(nro 4) teränistukkaan (D) ja vedä sitä nuolen suuntaan ulospäin, kunnes terä on lukittunut kuvan
11 mukaisesti paikalleen.
Kaikki 3 LED:iä palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 LED(:iä) palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 LED vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
5.6 Akun asennus (kuva 12/13)
Paina akun sivuilla olevia lukitusnäppäimiä kuten
kuvasta 12 näkyy ja työnnä akku sille tarkoitettuun akunpidikkeeseen. Kun akku on kuvan 13
esittämässä asennossa, tulee tarkkailla, että lukitusnäppäimet napsahtavat kiinni! Akun poisottaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä!
Kaikki LED:it vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt aivan täysin ja vahingoittunut.
Viallista akkua ei saa enää käyttää eikä ladata!
6. Käyttö
5.7 Akun lataaminen (kuva 14)
1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä varten sivulla olevaa lukitusnäppäintä.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
(8) pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa vilkkua.
3. Työnnä akku (7) latauslaitteeseen (8).
4. Kohdasta „latauslaitteen näyttö“ löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön merkitykset.
Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman.
Tämä on kuitenkin normaalia.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
• onko pistorasiassa verkkojännitettä
• ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhdessä latauslaitteeseen.
5.8 Akun tehonnäyttö (kuva 15)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (kohta F).
Akun tehonnäyttö (kohta H) ilmoittaa akun lataustilan 3 LED:in avulla.
Jotta ruohotrimmarisi antaa parhaan mahdollisen
tehon, tulisi noudattaa seuraavia ohjeita:
• Älä käytä ruohotrimmaria ilman suojusta.
• Älä leikkaa ruohoa sen ollessa märkää. Parhaat tulokset saat ruohon ollessa kuivaa.
• Käynnistä ruohotrimmarisi painamalla päälle-/
pois-katkaisinta (kuva 13 / nro 1).
• Sammuta ruohotrimmarisi päästämällä päälle-/pois-katkaisin (kuva 13 / nro 1) jälleen irti.
• Vie ruohotrimmari ruohon lähelle vain silloin
kun katkaisin on painettuna, ts. kun ruohotrimmari käy.
• Leikkaa oikein heiluttamalla laitetta sivusuuntaan eteenpäin kävellessäsi. Pidä tällöin
ruohotrimmaria kallistettuna n. 30° kulmaan
(katso kuvia 16 ja 17).
• Pitkä ruoho tulee leikata kärjestä lähtien portaittain lyhemmäksi (katso kuvaa 18).
• Käytä suojakupua apuna tarpeettoman kulumisen välttämiseksi
- 30 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 30
19.10.2017 08:47:02
FIN
•
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Pidä ruohotrimmari poissa kovista esineistä,
jotta vältät tarpeettoman kulumisen.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Ennen ruohotrimmarin poispanoa ja puhdistusta
sammuta laite ja vedä akku pois.
7.1 Puhdistus
• Pidä turvalaitteet, ilmaraot ja moottorin runko
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin
mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai
puhalla lika pois paineilmalla käyttäen alhaista paineasetusta.
• Suosittelemme laitteen puhdistamista aina
heti käytön jälkeen.
• Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla
rievulla käyttäen hieman saippuaa. Älä käytä
puhdistusaineita tai liuotteita; ne saattavat
syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä,
ettei laitteen sisälle pääse vettä.
• Poista suojakupuun kertyneet jätteet harjalla.
7.2 Terän vaihto
Vaara! Ennen vaihtoa akku täytyy ehdottomasti ottaa pois!
• Työnnä terää sisäänpäin (kuva 11) ja ota se
suuremman aukon kautta pois.
• Asenna uusi terä paikalleen päinvastaisessa
järjestyksessä. Huolehdi sen lukittumisesta
paikalleen oikein kuvan 11 mukaisesti.
7.3 Huolto
Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia
osia.
/
7.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
• laitteen tyyppi
• laitteen tuotenumero
• laitteen tunnusnumero
• tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta www.isc-gmbh.info
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta
vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on
raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen
tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin
raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista
ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat erikoisjätteiden hävitykseen. Tiedustele ohjeita alan
ammattiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
10. Kuljetus
•
•
•
Kanna laitetta aina yhdellä kädellä kahvasta
ja toisella kädellä tukikahvasta. Älä kanna laitetta moottorin kotelosta.
Varmista, ettei laite voi luiskahtaa paikaltaan,
kun kuljetat sitä ajoneuvossa.
Käytä kuljetuksessa mieluiten alkuperäispakkausta.
11. Häiriöt
Laite ei käy:
Tarkasta, onko akku ladattu ja toimiiko latauslaite.
Mikäli laite ei toimi, vaikka se saa jännitettä, niin
se tulee lähettää ilmoitettuun teknisen asiakaspalvelun osoitteeseen.
- 31 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 31
19.10.2017 08:47:02
FIN
12. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteet
Vihreä vilkkuu
Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei ole akkua
Punainen palaa
Lataaminen
Latauslaite lataa akun.
Vihreä palaa
Akku on ladattu täyteen ja valmis käyttöön.
(Latauksen kesto 1,5 Ah:n akku: n. 2 h)
(Latauksen kesto 2,0 Ah:n akku: n. 2,5 h)
(Latauksen kesto 3,0 Ah:n akku: n. 4 h)
(Latauksen kesto 4,0 Ah:n akku: n. 5 h)
(Latauksen kesto 5,2 Ah:n akku: n. 6,5 h)
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Punainen vilkkuu
Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akku tai latauslaite on vioittunut.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Punainen ja vihreä vilkkuvat
vuorotellen
Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä (alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n.
20°C).
Jos tämä vika tulee sen jälkeen uudelleen, niin akku on tyhjentynyt täysin eikä sitä saa enää ladata tai käyttää. Ota akku pois latauslaitteesta.
- 32 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 32
19.10.2017 08:47:02
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 33 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 33
19.10.2017 08:47:02
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Esimerkki
Kuluvat osat*
Terälaatta, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Terät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 34 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 34
19.10.2017 08:47:02
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 35 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 35
19.10.2017 08:47:02
RUS
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Указания по технике безопасности
Состав устройства и состав упаковки
Использование в соответствии с предназначением
Технические данные
Перед вводом в эксплуатацию
Обращение с устройством
Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей
Утилизация и вторичное использование
Хранение
Транспортировка
Неисправности
Индикаторы зарядного устройства
- 36 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 36
19.10.2017 08:47:03
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Запрещается использование данного устройства детьми.
Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не
играли с устройством. Запрещается очистка и техническое
обслуживание данного устройства детьми. Запрещается
использование устройства лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а
также лицами, не обладающими достаточными знаниями или
опытом, кроме случаев, когда они работают под наблюдением
или руководством отвечающего за них лица.
- 37 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 37
19.10.2017 08:47:03
RUS
2. Состав устройства и состав
упаковки
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Указания по технике
безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
Пояснение значений указательных
табличек на устройстве (см. рис. 19)
1: Предупреждение!
2: Используйте защитные очки и наушники!
3: Защищать от влаги!
4: Перед первым пуском прочтите
руководство по эксплуатации!
5: Не допускайте посторонних лиц в опасную
зону!
6: Инструмент продолжает некоторое время
работать после выключения!
Состав устройства (рисунки 1/2)
Переключатель «включено-выключено»
Дополнительная рукоятка
Нож
Ножевая пластина
Защитная крышка
Штанга триммера (из 3 частей)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Стопорный винт
Монтажный винт
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
• Триммер
• Защитная крышка
• Аккумулятор
• Зарядное устройство
• Дополнительная рукоятка
• Запасной нож
- 38 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 38
19.10.2017 08:47:03
RUS
•
•
•
Монтажный материал
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Указания по технике безопасности
в соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:
• Заболевание легких, в том случае если
не используется соответствующий
респиратор.
• Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
• Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства
или при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.
• Травмы и материальный ущерб, причиной
которых становятся разлетающиеся
предметы.
• Порезы в случаях, когда не используется
надлежащая защитная одежда.
3. Использование в соответствии
с предназначением
Устройство предназначено для
стрижки газона и небольших лужаек на
индивидуальных и любительских садовых
участках.
Устройствами для индивидуальных и
любительских садовых участков считаются
такие устройства, которые не используются
на общественных территориях, в парках, на
спортивных площадках, на улицах, а также в
сельском и лесном хозяйстве. Необходимым
условием для надлежащего использования
устройства является соблюдение
руководства по эксплуатации, прилагаемого
изготовителем.
Внимание! В связи с риском
травмирования людей и причинения
материального ущерба запрещается
использовать устройство для
измельчения и компостирования.
Разрешается использовать устройство только
в соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим
предназначению. За все возникшие в
результате такого использования ущерб или
травмы любого вида несет ответственность
пользователь и работающий с устройством, а
не его изготовитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам при использовании
устройства в промышленной, ремесленной
или индустриальной области, а также в
подобной деятельности.
Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент
Опасность!
Описываемый электрический инструмент
во время работы создает электромагнитное
поле. Это электромагнитное поле при
определенных условиях может нарушить
работу активных или пассивных медицинских
имплантатов. Для того чтобы избежать
опасности получения серьезных или
смертельных нарушений здоровья мы
рекомендуем лицам, имеющим медицинские
имплантаты, обратиться за консультацией
к врачу или изготовителю медицинского
имплантата прежде, чем пользоваться
устройство.
4. Технические данные
Частота вращения n0...................... 8500 об/мин
Диаметр резки .......................................Ø 24 см
Макс. время работы ...............примерно 40 мин
Класс защиты ..................................................III
Уровень мощности шума LWA ........... 88,1 дБ (A)
Уровень давления шума LpA................ 79 дБ (A)
Гарантированный ровень
мощности шума LWA ............................. 90 дБ(A)
Погрешность K ................................. 2,17 дБ (A)
Вибрация ................................................ 5,8 м/с2
Погрешность K ....................................... 2,3 м/с2
Уровень звукового давления
у уха оператора ................................... 79 дБ (A)
- 39 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 39
19.10.2017 08:47:03
RUS
Погрешность K ...................................... 3 дБ (A)
5. Перед вводом в эксплуатацию
Power-X-Change Aккумулятор
18 В, 1,5 А ч ........... 5 литий-ионных элементов
5.1 Монтаж штанг (рис. 3–4)
Вставьте верхнюю штангу (А) и нижнюю
штангу (С) в среднюю штангу (В) и соедините
части штанги винтами (10) с обеих сторон.
Литий-ионные аккумуляторы серии Power-XChange можно заряжать только с помощью
устройства Power-X-Charger.
Зарядное устройство
Power-X-Charger 18V 2h
Напряжение сети ............110–240 В ~ 50–60 Гц
Выход
Номинальное напряжение ....... 21 В пост. тока
Номинальная сила тока..........................800 мА
Класс защиты ............................................. II/쓑
Шум устройства может превышать 85 дБ
(A). В этом случае необходимо принять меры
для защиты оператора от шума. Измерение
шума было проведено по стандарту EN ISO
11201:2010 und EN ISO 3744:2010. Значение
вибрации, передаваемых на рукоятку, было
измерено по стандарту EN 28662-1:1992.
5.2 Монтаж дополнительной рукоятки
(рис. 5)
Наденьте дополнительную рукоятку (2)
на верхнюю штангу (А) путем надвигания.
Рукоятка должна зафиксироваться на штанге
со щелчком.
5.3 Монтаж защитной крышки (рис. 6–7)
Наденьте защитную крышку (рис. 1, поз.
5) на корпус двигателя путем надвигания
в направлении, указанном стрелкой, как
показано на рис. 6. Следите за правильной
фиксацией (рис. 7).
5.4 Монтаж ножевой пластины
(рисунки 8–9)
Наденьте ножевую пластину (поз. 4) на вал
крепления и зафиксируйте ее с помощью
винта (поз. 9).
Внимание!
Значение вибрации в зависимости от места
использования электрического инструмента
может измениться и в исключительных
случаях превысить приведенную величину.
5.5 Установка ножа (рис. 10)
Поместите большее отверстие ножа (поз. 3)
на крепление ножа (D) на ножевой пластине
(поз. 4) и потяните наружу в направлении,
указанном стрелкой, пока нож не будет
зафиксирован так, как показано на рис. 11.
Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!
• Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
• Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
• При работе учитывайте особенности
Вашего устройства.
• Не подвергайте устройство перегрузке.
• При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
• Отключайте устройство, если вы его не
используете.
• Используйте перчатки.
5.6 Монтаж аккумулятора (рис. 12/13)
Нажмите фиксирующую клавишу
аккумулятора, как показано на рисунке 12,
и вставьте аккумулятор в предназначенное
для этого крепление. Как только аккумулятор
займет положение, показанное на рисунке 13,
следите за фиксацией фиксирующей клавиши!
Демонтаж аккумулятора осуществляется в
обратной последовательности.
5.7 Зарядка аккумулятора (рис. 14)
1. Извлеките аккумуляторный блок из
устройства. Для этого следует нажать
фиксирующую клавишу.
2. Убедитесь в том, что указанное
на фирменной табличке значение
напряжения сети соответствует
имеющемуся значению напряжения сети.
Вставьте штекер зарядного устройства
(8) в штепсельную розетку. Зеленый
- 40 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 40
19.10.2017 08:47:03
RUS
светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор (7) в зарядное
устройство (8).
4. В разделе «Индикаторы зарядного
устройства» приводится таблица с
указанием значений светодиодной
индикации зарядного устройства.
Во время процесса зарядки аккумулятор
может немного нагреться. Это вполне
нормальное явление. Если аккумуляторный
блок не заряжается, необходимо проверить:
• наличие напряжения сети в
электрической розетке;
• наличие плотного соединения на
контактах зарядного устройства.
Если аккумуляторный блок все еще не
заряжается, просьба отправить
• зарядное устройство
• и аккумуляторный блок
• в наш отдел обслуживания.
Для обеспечения длительного срока
службы аккумуляторного блока необходимо
обеспечить его своевременную зарядку.
Зарядку необходимо обязательно проводить
при снижении мощности аккумуляторного
газонного триммера. Не допускайте полной
разрядки аккумуляторного блока. Это ведет к
повреждению аккумуляторного блока!
5.8 Индикация заряда аккумулятора
(рис. 15)
Нажмите на кнопку индикации заряда
аккумулятора (поз. F). Индикатор заряда
аккумулятора (поз. H) показывает уровень
заряда аккумулятора при помощи 3
светодиодов.
Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.
Горят 2 или 1 светодиод(а):
Остаточный заряд аккумулятора достаточен.
Мигает 1 светодиод:
Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить
его.
Мигают все светодиоды:
Аккумулятор полностью разряжен и
поврежден. Запрещено продолжать
использование и заряжать неисправный
аккумулятор!
6. Обращение с устройством
Для сохранения максимальной мощности
газонного триммера необходимо выполнять
следующие указания:
• Не используйте газонный триммер без
защитного приспособления.
• Не косите влажную траву. Лучшие
результаты можно получить на сухой
траве.
• Для того, чтобы включить газонный
триммер, нажмите переключатель
«включено-выключено» (рис. 13, поз. 1).
• Для выключения газонного триммера
отпустите переключатель «включеновыключено» (рис. 13 / поз. 1).
• Газонный триммер можно приближать
к траве только после нажатия на
выключатель, т. е. когда триммер включен.
• Для правильной резки поворачивайте
устройство из стороны в сторону и
продвигайтесь вперед. При этом держите
газонный триммер под наклоном
примерно 30° (см. рис. 16 и 17).
• Высокую траву нужно срезать в несколько
этапов, начиная с верхнего конца (см. рис.
18).
• Используйте защитную крышку для
предупреждения ненужного износа.
• Во избежание излишнего износа нельзя
приближать газонный триммер к твердым
предметам.
7. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
Перед тем, как убирать или чистить газонный
триммер, необходимо выключить его и
извлечь аккумулятор.
7.1 Очистка
• Содержите защитные приспособления,
вентиляционные щели и корпус двигателя
свободными насколько это возможно от
пыли и грязи. Протрите устройство чистой
ветошью или продуйте сжатым воздухом
под низким давлением.
• Мы рекомендуем очищать устройство
сразу после каждого использования.
• Регулярно очищайте устройство влажной
ветошью с небольшим количеством
жидкого мыла. Не используйте средства
- 41 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 41
19.10.2017 08:47:03
RUS
•
для очистки или растворы; они могут
повредить пластмассовые части
устройства. Следите за тем, чтобы вода не
попала вовнутрь устройства. Попадание
воды в электрическое устройство
повышает опасность получения удара
током.
Очистите защитную крышку от отложений
при помощи щетки.
7.2 Замена ножа
Опасность! Перед началом замены
обязательно извлечь аккумулятор!
• Сдвиньте нож внутрь (рис. 11) и извлеките
его через большое отверстие.
• Установка нового ножа выполняется в
обратной последовательности. Обратите
внимание на правильную фиксацию в
соответствии с рисунком 11.
9. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
10. Транспортировка
•
•
7.3 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
•
7.4 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
Всегда переносите устройство, удерживая
его одной рукой за рукоятку, а другой – за
дополнительную рукоятку. Не переносите
устройство за корпус двигателя.
При перевозке в автомобиле
предохраняйте устройство от
соскальзывания.
По возможности используйте при
транспортировке оригинальную упаковку.
11. Неисправности
Устройство не запускается:
Проверьте, заряжен ли аккумулятор и
функционирует ли зарядное устройство. Если
устройство не работает, несмотря на наличие
напряжения, необходимо выслать его по
указанному адресу отдела обслуживания.
8. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
- 42 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 42
19.10.2017 08:47:03
RUS
12. Индикаторы зарядного устройства
Состояние индикатора
Значение и действия
Мигает зеленый свет
Готовность к эксплуатации
Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации,
аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит красный свет
Зарядка
Зарядное устройство заряжает аккумулятор.
Горит зеленый свет
Аккумулятор заряжен и готов к использованию.
(Продолжительность зарядки аккумулятора 1,5 А ч: ок. 2 ч)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 2,0 А ч: ок. 2,5 ч)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 3,0 А ч: ок. 4 ч)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 4,0 А ч: ок. 5 ч)
(Продолжительность зарядки аккумулятора 5,2 А ч: ок. 6,5 ч)
Действие:
Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините
зарядное устройство от сети.
Мигает красный свет
Неисправность
Зарядка невозможна Аккумулятор полностью разряжен или
повреждено зарядное устройство.
Действие:
Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките
аккумулятор из зарядного устройства.
Красный и зеленый свет
мигают попеременно
Нарушение температурного режима
Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или
слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора.
Действие:
Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при
комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.
Если после этого неисправность повторяется, значит,
аккумулятор полностью разряжен и не подлежит дальнейшей
зарядке или использованию. Извлеките аккумулятор из
зарядного устройства.
- 43 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 43
19.10.2017 08:47:03
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 44 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 44
19.10.2017 08:47:03
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Пример
Быстроизнашивающиеся детали*
Ножевая пластина, Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*
Ножи
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 45 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 45
19.10.2017 08:47:03
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам,
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите
отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 46 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 46
19.10.2017 08:47:03
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P / Ladegerät Power X-Charger 18V 2h (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
X 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
X 2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
X Annex VI
Noise: measured LWA = 88,1 dB (A); guaranteed LWA = 90 dB (A)
P = KW; L/Ø = 24 cm
Notified Body: TÜV-Süd Industrie Service GmbH (0036)
2012/46/EU
Emission No.:
X 2011/65/EU
Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233; EN 50636-2-91;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 10.08.2017
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 17
Art.-No.: 34.111.02
I.-No.: 11017
Subject to change without notice
Gao/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR015082
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 47 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 47
19.10.2017 08:47:03
- 48 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 48
19.10.2017 08:47:03
- 49 -
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 49
19.10.2017 08:47:03
EH 10/2017 (02)
Anl_GC_CT_18_24_Li_P_SPK3.indb 50
19.10.2017 08:47:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising