EINHELL | GC-PM 51/2 S HW-E | manual | EINHELL GC-PM 51/2 S HW-E Petrol Lawn Mower Brugermanual

EINHELL GC-PM 51/2 S HW-E Petrol Lawn Mower Brugermanual
DK/ Sikkerhedsanvisninger
N
Batteri driftsklart
S
Säkerhetsanvisningar
Driftklart batteri
FIN Turvallisuusmääräykset
Akku, käyttövalmis
RUS Указания по технике
безопасности
Аккумулятор готов к работе
EE
Ohutusjuhised
Töökorras aku
LV
Darbam gatava
Akumulatora lietošanas drošības
norādījumi
LT
Saugos reikalavimai
Baterija paruošta naudoti
3
SiHi_Batterie_SPK3.indb 1
09.09.13 16:29
DK/N
1. Sikkerhedsforskrifter for batterier
Også håndtering af batterier kræver, at visse
sikkerhedsanvisninger følges. Disse er normalt at
finde på batterierne, i producenternes brugsanvisninger eller i vejledningen til maskinen. Symbolerne har følgende betydning:
Førstehjælp! Hvis du skulle have fået syre i øjet,
skal du omgående skylle det med rent vand i
nogle minutter! Opsøg herefter straks en læge!
Syrestænk på huden eller tøjet skal omgående
neutraliseres med et syreomdannende middel
eller med sæbelud, hvorefter der skylles med rigeligt vand. Har du nedsvælget syre: Opsøg læge
omgående.
Følg anvisningerne på batteriet, i brugsanvisningen og i vejledningen til maskinen. Denne brugsanvisning skal vedlægges maskinens håndbog.
Vigtigt! Batterier må ikke udsættes for direkte
dagslys.
Bær altid øjenværn under arbejde på batteriet!
Bortskaffelse! Brugte batterier skal indleveres på et opsamlingssted. Ved transport skal
betingelserne anført i punkt 3 iagttages. Brugte
batterier må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald!
Opbevar syre og batterier på et sted, som er utilgængeligt for børn. Hold børn på afstand under
arbejde på batteriet.
35: Alvorlig ætsningsfare
Ild, gnister, gløder og rygning forbudt! Gnistdannelse ved håndtering af kabler og elektriske
apparater samt som følge af elektrostatisk opladning skal undgås! Undgå kortslutninger. Eksplosionsfare!
26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, hvorefter læge opsøges.
30: Hæld aldrig vand på eller i produktet.
36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
Eksplosionsfare! Under opladning af batterier
opstår der en højeksplosiv knaldgasblanding.
45: Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er
omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Lettere skadeligt for vandmiljøet WGK 1 (VwVwS)
Fare for kvæstelse! Batterisyre er stærkt ætsende; brug derfor beskyttelseshandsker og
øjenværn.
Vigtigt! Opbevares under låg og utilgængeligt for
børn.
-2-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 2
09.09.13 16:29
DK/N
2. Generelle anvisninger
5. Opladning af batteri
Isætning og udtagning af batteri
• Sluk motoren og alle strømforbrugere.
• Dette batteri må kun isættes på det af maskinproducenten tiltænkte sted. Sørg altid for
tilstrækkelig ventilation. Følg maskinproducentens anvisninger!
• Kortslutninger, f.eks. forårsaget af værktøj,
skal undgås.
• Ved udtagning skal minuspolen kobles af
først.
• Fjern fremmedlegemer fra batteriets monteringsflade, og spænd det godt fast efter
isætning.
• Inden isætning: Rens poler og klemmer, og
smør lidt polfedt på.
• Ved isætning kobles pluspolen på først – sørg
for, at polklemmerne sidder godt fast.
• Denne betjeningsvejledning skal vedlægges
håndbogen til maskinen.
Vigtigt! Hvis du er usikker på, hvordan batteriet
lades op, så overlad det til et autoriseret værksted.
Til lukkede batterier anbefales på basis af deres
funktionsprincip en reguleret ladekarakteristik
(IU- eller WU-kurve). Opladning pr. dynamo –
f.eks. i ledningsnettet på en motorcykel - samt
opladningsmetoderne iht. tabel 2 er på grund af
deres spændingsregulering at foretrække. Opladning med batteriladere iht. tabel 1 forudsætter, at
ladespændingen overvåges, og at der kobles fra
med hånden i tilfælde af overspænding.
Følg anvisningerne fra opladerens producent!
Vigtigt!
• Hvis en opladerproducents karakteristiske
kurve ikke er kendt, skal man tage udgangspunkt i, at opladning sker ureguleret, hvilket
betyder, at spændingsovervågning med et
voltmeter og manuel frakobling ved 14,4V er
nødvendigt.
• Opladerens mærkestrøm skal udgøre 1/10 af
mærkekapaciteten i ampere.
• Ved opladning skal batteriet kobles på opladeren først; herefter tilsluttes opladeren.
• Sørg for god ventilation ved opladning i lukkede rum.
3. Opbevaring og transport
Batterier, der ikke er fyldt op, skal opbevares køligt og tørt.
Fyldte batterier skal fuldlades inden opbevaring
(f.eks. i vinterpausen) (se punkt 5).
Lad en eventuel beskyttelseskappe på pluspolen
blive siddende.
Batterier skal beskyttes mod direkte solindfald.
4. Vedligeholdelse
Lukkede batterier behøver ingen vedligeholdelse
i form af vandefterfyldning, åbn derfor ikke batterierne igen.
Tilslutningspolerne og batterioverfladen skal holdes rene (fugtig klud, antistatisk), klemmer spændes godt fast og smøres med lidt fedt.
Kontroller batteriets ladetilstand ved en spændingskontrol, lad op om nødvendigt
(se punkt 5).
-3-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 3
09.09.13 16:29
DK/N
Tabel 1
Uregulerede opladere med manuel overvågning (acceptabelt).
Karakteristik
Anvendelse
Spændingsbegrænsning
(manuel overvågning)
W
Wa*
Enkeltopladning
Enkeltopladning
14,4 volt maks.
14,4 volt maks.
*Oplader med frakoblingsautomatik vha. tidsafbryder eller temperaturovervågning.
Tabel 2
Regulerede opladere uden ekstra overvågning (anbefalet).
Karakteristik
Anvendelse
Spændingsbegrænsning
IU
Wu
Wae
Enkelt-/multiopladning
Enkeltopladning
Enkeltopladning
14,4 volt maks.
14,4 volt maks.
14,4 volt maks.
Tabel 3
Anbefalede værdier for opladningsvarighed afhængigt af batteriets tilstand og opladerens størrelse.
Hvilespænding*
(volt)
Ladetilstand (%)
>12,7
ca. 12,5
ca. 12,2
ca. 12,0
ca. 11,8
100
75
50
25
0
Opladningstid ved oplader-mærkestrøm
0,1x batteri-mærkekapacitet (ampere)
4h
7h
11h
14h
*Hvilespændingen indstiller sig først på en konstant værdi efter nogle timer; måling bør derfor ikke foretages lige efter, at opladning/afladning har fundet sted. I så tilfælde er en ventetid på ca. 2 timer nødvendig.
-4-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 4
09.09.13 16:29
S
1. Säkerhetsföreskrifter för batterier
Säkerhetsanvisningarna ska även följas när man
hanterar med batterier. Dessa anvisningar finns
i regel på batteriet eller i tillverkarens bruksanvisningar samt i fordonshandboken. Symbolerna
betyder följande:
Första hjälpen! Om syra kommer in i ögonen
måste de genast spolas ur med klart vatten under
flera minuters tid. Uppsök därefter genast läkare. Syrastänk på huden eller kläder ska genast
neutraliseras med syraneutralisator eller tvållut
och sedan spolas av med mycket vatten. Uppsök
genast läkare om du har förtärt syra.
Följ anvisningarna på batteriet, i bruksanvisningen och i fordonshandboken. Se till att denna
bruksanvisning medföljer instruktionsboken till
maskinen.
Obs! Batterierna ska aldrig utsättas för direkt
dagsljus.
Bär tvunget ögonskydd vid alla slags arbeten på
batteriet.
Avfallshantering! Lämna in förbrukade batterier
till ett godkänt insamlingsställe.
Vid transport ska villkoren som anges under
punkt 3 beaktas.
Kasta aldrig förbrukade batterier i hushållssoporna.
Förvara syra och batterier utom räckhåll för barn.
Se till att inga barn befinner sig i närheten vid arbeten på batteriet.
35: Starkt frätande
26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta läkare.
Eld, gnistor, öppen låga och rökning förbjudet! Undvik gnistbildning vid hantering av kablar
och elektrisk utrustning samt av elektrostatisk
urladdning. Undvik kortslutningar.
Explosionsfara!
30: Häll aldrig vatten på eller i produkten.
36/37/39: Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt
etiketten.
Explosionsfara! När batterier laddas uppstår en
högexplosiv blandning av knallgas.
Obs! Försluten förpackning förvaras utom räckhåll för barn.
Risk för frätskador! Batterisyra är starkt frätande. Bär därför skyddshandskar och ögonskydd.
-5-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 5
09.09.13 16:29
S
2. Allmänna anvisningar
5. Ladda batteriet
Montera och demontera ett batteri
• Slå ifrån motorn och alla utrustningar som
förbrukar ström.
• Detta batteri får endast användas vid den
plats som föreskrivs av fordonstillverkaren.
Sörj alltid för fullgod ventilation. Beakta tvunget fordonstillverkarens föreskrifter.
• Undvik kortslutningar, t ex av verktyg.
• Vid demontering ska anslutningen vid minuspolen lossas först.
• Ta bort främmande föremål från batteriet och
spänn därefter fast batteriet efter att det satts
in.
• Före montering: Rengör polerna och klämmorna, fetta in en aning med polfett.
• Vid montering ska pluspolen anslutas först.
Kontrollera att polklämmorna sitter fast.
• Denna bruksanvisning ska medfölja instruktionsboken som hör till fordonet.
Viktigt! Om du är osäker på hur batteriet ska
laddas kan du låta en auktoriserad verkstad ladda
batteriet.
På grund av funktionsprincipen för slutna batterier
rekommender vi en reglerad laddningskarakteristik (IU- eller WU-kurva). Batteriet ska helst laddas
upp med generatorn – t ex i det interna elnätet i
en motorcykel - eller med en laddningsmetod enl.
tabell 2 med en spänningsreglering. Om batteriet
laddas med en laddare enl. tabell 1 måste laddningsspänningen övervakas samt laddaren kunna
slås ifrån för hand vid en överspänning.
Beakta informationen från tillverkaren av laddaren.
Viktigt!
• Om man inte känner till karakteristiken i laddaren från en viss tillverkare, bör man utgå
ifrån att laddningen utförs oreglerat, dvs.
spänningsövervakning med en voltmeter
samt manuell frånkoppling vid 14,4 V krävs.
• Laddarens nominella ström ska uppgå till
1/10 av den nominella kapaciteten i ampere.
• Inför laddning ska batteriet först anslutas till
laddaren. Först därefter ska laddaren slås på.
• Sörj för fullgod ventilation om batteriet laddas
i ett slutet utrymme.
3. Förvara och transportera
batterierna
Medan batterierna inte är fyllda ska de förvaras
på en sval och torr plats.
Fyllda batterier ska laddas komplett (se punkt 5)
innan de förvaras (t ex inför vintersäsongen).
Låt skyddslocket vara kvar på pluspolen (om
förhanden).
Skydda batterierna mot direkt solstrålning.
4. Underhåll
Stängda batterier kräver inget underhåll i form, t
ex påfyllning av vatten. Av denna anledning ska
dessa batterier inte öppnas.
Se till att anslutningspolerna och batteriets ovanyta hålls i rent skick (fuktig duk, antistatisk). Dra åt
klämmorna hårt och fetta in en aning.
Övervaka batteriernas laddningsnivå genom att
kontrollera spänningen. Ladda batterierna igen
vid behov (se punkt 5).
-6-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 6
09.09.13 16:29
S
Tabell 1
Oreglerade laddare med manuell övervakning (acceptabelt).
Karakteristisk kurva
Användningar
Spänningsbegränsning
(manuell övervakning)
W
Wa*
Separat laddning
Separat laddning
14,4 V max.
14,4 V max.
*Laddare med frånkopplingsautomatik med timer eller temperaturövervakning.
Tabell 2
Reglerade laddare utan extra övervakning (rekommenderas).
Karakteristisk kurva
Användningar
Spänningsbegränsning
IU
Separat/gemensam
laddning
Separat laddning
Separat laddning
14,4 V max.
Wu
Wae
14,4 V max.
14,4 V max.
Tabell 3
Riktvärden för laddningstid beroende på batteriets status och laddarens storlek.
Vilospänning * (V)
Laddningsnivå (%)
>12,7
ca. 12,5
ca. 12,2
ca. 12,0
ca. 11,8
100
75
50
25
0
Laddningstid vid laddarens nominella ström
0,1 x batteriets nom. kapacitet (ampere)
4h
7h
11h
14h
*Först efter några timmar ställs vilospänningen in på ett konstant värde. Av denna anledning bör denna
spänning inte mätas upp direkt efter en laddning resp. urladdning. I detta fall krävs en väntetid på ca 2
timmar.
-7-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 7
09.09.13 16:29
FIN
1. Akkujen turvallisuusmääräykset
Myös akkuja käsiteltäessä tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Ne löytyvät yleensä akkujen
päälle merkittyinä tai valmistajien antamista käyttöohjeista sekä ajoneuvon käyttöohjeista. Niissä
olevien symbolien merkitys on seuraava:
Ensiapu! Jos happoa joutuu silmiisi, huuhtele
silmiä heti muutaman minuutin ajan puhtaalla vedellä! Hakeudu sitten viipymättä lääkärinhoitoon!
Iholle tai vaatteisiin joutuneet happoroiskeet tulee
neutralisoida heti hapontasaajalla tai saippualiuoksella ja huuhdella runsaalla vedellä. Jos olet
nielaissut happoa, hakeudu heti lääkärinhoitoon.
Noudata akkuun merkittyjä, käyttöohjeessa olevia
sekä ajoneuvon käyttöohjeessa olevia määräyksiä. Pane tämä käyttöohje laitteen käyttöohjeen
mukaan.
Huomio! Akkuja ei saa koskaan altistaa suoralle
päivänpaisteelle.
Käytä ehdottomasti aina silmäsuojuksia kaikissa
akkuun tehtävissä toimissa!
Hävittäminen! Luovuta vanhat akut keräyspisteeseen. Kuljetuksessa tulee huomioida kohdassa 3 annetut ehdot. Älä koskaan heitä vanhoja
akkuja kotitalousjätteisiin!
Säilytä happo ja akut poissa lasten ulottuvilta.
Pidä lapset poissa suorittaessasi toimia akkuun.
35: Aiheuttaa pahaa syöpymistä
26: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkärinhoitoon.
Avotuli, kipinät, avovalo ja tupakointi kielletty! Vältä kipinöiden syntymistä käsitellessäsi
johtoja ja sähkölaitteita sekä sähköstaattisten
purkausten yhteydessä! Vältä oikosulkuja. Räjähdysvaara!
30: Älä koskaan lisää vettä.
36/37/39: Käytä työskennellessäsi sopivaa
suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseje /
kasvonaamaria.
45: Jos sattuu tapaturmia tai ilmenee huonovointisuutta, ota heti yhteyttä lääkäriin (näytä tämä
etiketti, mikäli mahdollista).
Räjähdysvaara! Akkuja ladattaessa syntyy herkästi räjähtävää paukkukaasuseosta.
heikosti vettä vaarantavaa VVL 1 (vesistöjä vaarantavia aineita koskeva hallintomääräys)
Huomio! Säilytettävä lukitussa tilassa poissa
lasten ulottuvilta.
Syöpymisvaara! Akkuhappo on erittäin syövyttävää, käytä siksi suojakäsineitä ja silmäsuojuksia.
-8-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 8
09.09.13 16:29
FIN
2. Yleiset ohjeet
5. Akun lataaminen
Akun asennus ja poistaminen
• Sammuta moottori ja kaikki virrankuluttajat.
• Tämän akun saa asentaa vain ajoneuvoon
valmistajan sitä varten varaamaan paikkaan.
Huolehdi aina riittävästä tuuletuksesta. Noudata ehdottomasti ajoneuvon valmistajan
antamia määräyksiä.
• Vältä esim. työkalujen aiheuttamia oikosulkuja.
• Poisotettaessa irrotetaan ensin miinusnapa.
• Poista vieraat esineet akun sijoituspaikalta
ja kiinnitä akku tiukkaan paikalleen siihen
asettamisen jälkeen.
• Ennen asennusta: puhdista navat ja pinteet ja
rasvaa ne ohuesti naparasvalla.
• Asennettaessa liitä ensin plussanapa ja tarkasta, että napapinteet ovat tiukasti kiinni.
• Tämä käyttöohje tulee liittää ajoneuvon käyttöoppaaseen.
Tärkeää! Jos opet epävarma siitä, miten akun
lataaminen tulisi suorittaa, anna alan ammattikorjaamon ladata akku.
Suljettuja akkuja varten suositellaan niiden toimintaperiaatteen vuoksi säädeltyä lataustapaa
(IU- tai WU-käyrä). Lataamista moottorin laturilla
– esim. moottoripyörän laiteverkossa - sekä taulukon 2 mukaista latausmenettelyä suositellaan
niissä olevan jännitteensäätelyn vuoksi. Taulukon
1 mukaisilla latauslaitteilla tehdyn lataamisen
edellytyksenä on latausjännitteen valvonta sekä
käsin tehty sammuttaminen ylijännitteen tullessa.
Noudata latauslaitteen valmistajan antamia ohjeita!
Tärkeää!
• Jos latauslaitteen valmistajan tunnuskäyrä ei
ole tiedossa, tulee olettaa, että lataaminen
tehdään säätelemättä, jolloin jännitteenvalvonta volttimittarilla ja käsin tehty sammuttaminen 14,4 V saavuttamisen jälkeen ovat
tarpeen.
• Latauslaitteen nimellisvirran tulee olla 1/10
ampeereina annetusta nimelliskapasiteetista.
• Ladattaessa liitetään ensin akku latauslaitteeseen ja sitten latauslaite kytketään päälle.
• Ladattaessa suljetuissa tiloissa tulee huolehtia hyvästä tuuletuksesta.
3. Varastointi ja kuljetus
Täyttämättömät akut tulee säilyttää viileässä ja
kuivassa.
Täytetyt akut täytyy ladata aivan täyteen (katso
kohta 5) ennen säilytystä (esim. talvitaukoa).
Jätä suojakappa, jos sellainen on, plussanavan
päälle.
Akut tulee suojata suoralta auringonpaisteelta.
4. Huolto
Suljetut akut eivät tarvitse mitään huoltoa kuten
veden lisäämistä, siksi akkuja ei tule avata uudelleen.
Pidä liitäntänavat ja akun yläpinta puhtaina (kostea liina, antistaattinen), kiristä pinteet tiukkaan
ja rasvaa ne ohuesti.
Valvo akun lataustilaa jännitettä valvomalla ja
lataa tarvittaessa lisää (katso kohtaa 5).
-9-
SiHi_Batterie_SPK3.indb 9
09.09.13 16:29
FIN
Taulukko 1
Säätelemättömät latauslaitteet käsin tehdyllä valvonnalla (sallittu).
Tunnuskäyrä
Sovellukset
Jännitteenrajoitus
(käsin tehty valvonta)
W
Wa*
Yksittäislataaminen
Yksittäislataaminen
enint. 14,4 V
enint. 14,4 V
*Latauslaite automaattisella sammutuksella käyttäen ajastinta tai lämpötilanvalvontaa.
Taulukko 2
Säädellyt latauslaitteet ilman lisävalvontaa (suositeltava).
Tunnuskäyrä
Sovellukset
Spannungsbegrenzung
IU
Yksittäis-/yhteislataaminen
Yksittäislataaminen
Yksittäislataaminen
enint. 14,4 V
Wu
Wae
enint. 14,4 V
enint. 14,4 V
Taulukko 3
Latausajan viitearvot riippuen akun lataustilasta ja latauslaitteen koosta.
Lepojännite*
(volttia)
Lataustila (%)
>12,7
n. 12,5
n. 12,2
n. 12,0
n. 11,8
100
75
50
25
0
Latauksen kesto latauslaitteen nimellisvirralla
0,1 x akun nimellisteho (ampeeria)
4h
7h
11h
14h
*Lepojännite asettuu vasta muutaman tunnin kuluttua vakaaseen arvoon; siksi sitä ei tule mitata välittömästi lataamisen tai latauksen purkamisen jälkeen. Tässä tapauksessa tarvitaan n. 2 tunnin odotusaika.
- 10 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 10
09.09.13 16:29
RUS
1. Предписания по технике
безопасности для
аккумуляторов
При обращении с аккумуляторами
необходимо соблюдать инструкции по
технике безопасности. Как правило, они
указаны на аккумуляторах или в руководствах
по эксплуатации, предоставленных
изготовителями, а также в руководстве
транспортного средства. При этом символы
имеют следующее значение:
Соблюдать указания на аккумуляторе, в
инструкции по эксплуатации и в руководстве
по эксплуатации транспортного средства.
Приложите эту инструкцию по эксплуатации к
руководству по эксплуатации устройства.
При выполнении любых работ на
аккумуляторе обязательно используйте
средства защиты органов зрения!
Хранить кислоту и аккумуляторы в
недоступном для детей месте. Во время работ
на аккумуляторе не допускать к нему детей.
Опасность химического ожога! Электролит
очень едок, поэтому используйте защитные
перчатки и средства защиты органов зрения.
Первая помощь! При попадании кислоты в
глаза немедленно промойте их чистой водой
в течение нескольких минут! Затем следует
незамедлительно обратиться к врачу! Брызги
кислоты на коже или одежде немедленно
нейтрализовать нейтрализатором кислоты
или щелочным раствором и смыть большим
количеством воды. Если Вы выпили кислоту,
немедленно обратитесь к врачу.
Внимание! Аккумуляторы ни в коем
случае не должны находиться под прямым
солнечным светом.
Утилизация! Отработанные аккумуляторы
сдать в пункт приема. При транспортировке
необходимо соблюдать условия, приведенные
в пункте 3. Ни в коем случае не утилизировать
отработанные аккумуляторы вместе с
бытовыми отходами!
35: Вызывает сильные химические ожоги.
Запрещены огонь, искры, открытые
источники света и курение! Избегать
образования искр при обращении с кабелями
и электрическими устройствами, а также в
результате электростатического разряда!
Избегать коротких замыканий. Опасность
взрыва!
Опасность взрыва! При зарядке
аккумуляторов возникает высоковзрывчатая
смесь гремучего газа.
26: В случае попадания в глаза немедленно
промыть глаза большим количеством воды и
обратиться за медицинской помощью.
30: Никогда не приливать воду к данному
материалу.
36/37/39: При работе надеть соответствующую
защитную одежду, защитные перчатки и
средства защиты глаз / лица.
45: В случае аварии или при плохом
самочувствии немедленно обратиться за
медицинской помощью (по возможности
предъявить этикетку материала).
- 11 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 11
09.09.13 16:29
RUS
Слабо водоопасное вещество, класс
водоопасности 1 (административные правила
для водоопасных веществ).
Внимание! Хранить под замком в
недоступном для детей месте.
2. Общие указания
Монтаж и демонтаж аккумулятора
• Выключить двигатель и все потребители
тока.
• Этот аккумулятор может применяться
только в месте, предусмотренном
изготовителем транспортного средства.
Всегда должна обеспечиваться
достаточная вентиляция. Обязательно
соблюдайте предписания изготовителя
транспортного средства.
• Избегать коротких замыканий (например,
вызываемых инструментами).
• При демонтаже сначала отсоединить
клеммы отрицательного полюса.
• Убрать посторонние предметы с места
установки аккумулятора и прочно
закрепить аккумулятор после установки.
• Перед монтажом: Очистить полюса и
клеммы и слегка смазать их пластичной
смазкой для полюсов и перемычек.
• При монтаже сначала присоединить
клеммы положительного полюса и
проследить за надежным соединением
полюсных клемм.
• Это руководство по эксплуатации
необходимо приложить к руководству по
эксплуатации транспортного средства.
3. Хранение и транспортировка
4. Техническое обслуживание
Закрытые аккумуляторы не нуждаются
в техническом обслуживании в форме
доливки воды, поэтому не следует открывать
аккумуляторы.
Содержать в чистоте присоединительные
полюса и поверхность аккумулятора (влажная
салфетка, антистатическая), прочно затянуть
и слегка смазать клеммы консистентной
смазкой.
Следить за уровнем заряда аккумулятора
путем проверки напряжения и при
необходимости дозаряжать аккумулятор
(см. пункт 5).
5. Зарядка аккумулятора
Важно! Если Вы не уверены в том, как
проводится зарядка аккумулятора, поручите
зарядить аккумулятор сотрудникам
специализированной мастерской.
Для закрытых аккумуляторов в связи с
принципом их действия рекомендуется
регулируемая зарядная характеристика
(графическая характеристика IU или WU).
Следует отдать предпочтение зарядке при
помощи генератора (например, в бортовой
сети мотоцикла) и методам зарядки согласно
таблице 2, так как они обеспечивают
регулирование напряжения. Зарядка при
помощи зарядных устройств согласно
таблице 1 предполагает контроль зарядного
напряжения и отключение вручную при
перенапряжении.
Следуйте указаниям изготовителя зарядного
устройства!
Аккумуляторы, не залитые электролитом,
необходимо хранить в сухом и прохладном
месте.
Аккумуляторы, залитые электролитом, перед
хранением (например, при зимнем перерыве)
необходимо полностью зарядить (см. пункт 5).
Оставить на положительном полюсе
защитный колпачок (при наличии).
Необходимо предохранить аккумуляторы от
воздействия прямых солнечных лучей.
- 12 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 12
09.09.13 16:29
RUS
Важно!
• Если графическая характеристика
изготовителя зарядного устройства
неизвестна, следует исходить из того, что
производится нерегулируемая зарядка,
т.е. необходимы контроль напряжения при
помощи вольтметра и ручное отключение
при 14,4 В.
• Номинальный ток зарядного устройства
должен составлять 1/10 от номинальной
емкости в амперах.
• При зарядке сначала подключить
аккумулятор к зарядному устройству, а
затем включить зарядное устройство.
• При зарядке в закрытых помещениях
обеспечить хорошую вентиляцию.
- 13 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 13
09.09.13 16:29
RUS
Таблица 1
Нерегулируемые зарядные устройства с ручным контролем (допускаются).
Графическая
характеристика
W
Wa*
Ограничение напряжения
(ручной контроль)
Виды применения
Индивидуальная
зарядка
Индивидуальная
зарядка
макс. 14,4 вольт
макс. 14,4 вольт
*Зарядное устройство с автоматическим отключением посредством реле времени или контроля
температуры.
Таблица 2
Регулируемые зарядные устройства без дополнительного контроля (рекомендуются).
Графическая
характеристика
IU
Wu
Wae
Виды применения
Ограничение напряжения
Индивидуальная/
общая зарядка
Индивидуальная
зарядка
Индивидуальная
зарядка
макс. 14,4 вольт
макс. 14,4 вольт
макс. 14,4 вольт
Таблица 3
Ориентировочные значения продолжительности зарядки в зависимости от состояния
аккумулятора и размера зарядного устройства.
Напряжение
разомкнутой
цепи* (вольт)
Уровень заряда
(%)
>12,7
около 12,5
около 12,2
около 12,0
около 11,8
100
75
50
25
0
Продолжительность зарядки при
номинальном токе зарядного устройства
0,1 x номинальная емкость аккумулятора
(ампер)
4ч
7ч
11 ч
14 ч
*Постоянное значение напряжения разомкнутой цепи устанавливается только через несколько
часов; поэтому не следует измерять его непосредственно после зарядки или разрядки. В этом
случае необходимо подождать примерно 2 часа.
- 14 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 14
09.09.13 16:29
EE
1. Akude ohutuseeskirjad
Ka akudega ümberkäimisel tuleb järgida ohutusnõuandeid. Need leiate tavaliselt aku pealt või
tootja koostatud kasutusjuhendist ning sõiduki
juhendist. Sümbolitel on järgmised tähendused:
Tähelepanu! Akut ei tohi jätta otsese päikesekiirguse kätte.
Järgige akul, kasutusjuhendis ja sõiduki tööjuhendis olevaid juhiseid. Hoidke kasutusjuhendit
seadme tööjuhendi juures.
Jäätmekäitlusse suunamine! Viige vanad
akud kogumiskohta. Transportimisel tuleb järgida
punktis 3 nimetatud tingimusi. Vanu akusid ei tohi
kõrvaldada olmejäätmetena!
35: Põhjustab raskeid söövitusi
Kandke kõigi aku juures teostatavate tööde korral
silmakaitset!
26: Loputage kokkupuutel silmadega põhjalikult
veega ja pöörduge arsti poole.
30: Ärge kunagi lisage vett.
Hoidke hape ja akud lastele ligipääsmatus kohas.
Aku kallal töötamisel hoidke lapsed eemal.
36/37/39: Kandke sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset.
Tuli, sädemed, lahtine leek ja suitsetamine on
keelatud! Vältige sädemete teket juhtmetega ja
elektriseadmetega ümberkäimisel ning hoiduge
elektrostaatilisest laengust! Vältige lühiseid. Plahvatusoht!
45: Õnnetuse või tervisekahjustuse korral pöörduge kohe arsti poole (võimalusel näidake seda
etiketti).
kergelt vett ohustav WGK 1 (VwVwS)
Tähelepanu! Hoidke suletuna ja laste jaoks ligipääsmatus kohas.
Plahvatusoht! Akude laadimisel tekib suurejõuline plahvatusgaasi segu.
Söövitusoht! Akuhape on tugevalt söövitav,
seetõttu kandke kaitsekindaid ja silmakaitset.
Esmaabi! Kui hape peaks silma sattuma, loputage otsekohe mõni minut puhta veega! Seejärel
pöörduge viivitamatult arsti poole! Neutraliseerige
happepritsmed nahal või rõivastel otsekohe happeneutralisaatori või seebivee abil ning loputage
rohke veega üle. Kui olete hapet joonud, pöörduge kiiresti arsti poole.
- 15 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 15
09.09.13 16:29
EE
2. Üldised juhised
5. Aku laadimine
Aku paigaldamine ja väljavõtmine
• Lülitage mootor ja kõik voolutarbijad välja.
• Seda akut tohib kasutada ainult sõidukitootja
poolt ettenähtud kohas. Pidevalt tuleb tagada
piisav õhutus. Järgige kindlasti sõidukitootja
toodud juhiseid.
• Vältige nt tööriistadest tekkinud lühiseid.
• Väljavõtmisel avage kõigepealt miinuspoolus.
• Eemaldage võõrkehad aku boksist ja kinnitage aku pärast paigaldamist tugevasti.
• Enne paigaldamist: puhastage poolused ja
klemmid ning määrige kergelt pooluse määrdega.
• Paigaldamisel ühendage kõigepealt plusspoolus ning jälgige, et pooluste klemmid on
kindlalt kinni.
• Pange see kasutusjuhend sõiduki tööjuhendi
juurde.
Tähtis! Kui olete aku laadimisel ebakindel, laske
aku laadida spetsiaalses töökojas.
3. Transport ja hoiustamine
Tühjana tuleb akusid hoida jahedas ja kuivas.
Täidetud akud tuleb enne hoiustamist (nt talvepausil) täielikult laadida (vt punkt 5).
Jätke kaitsekork, kui on olemas, plusspoolusele.
Kaitske akusid otsese päikesekiirguse eest.
Suletud aku jaoks on soovitav nende toimimispõhimõtte tõttu reguleeritud laadimine (IU- või
WU-tunnusjoon). Dünamoga laadimist – nt mootorratta pardavõrgus - ning tabelis 2 märgitud
laadimisprotsessi tuleb nende pinges reguleerimise tõttu eelistada. Tabeli 1 kohaselt laaduritega
laadimine eeldab laadimispinge jälgimist ning
ülepinge korral käsitsi väljalülitamist.
Järgige laaduri tootja juhiseid!
Tähtis!
• Kui laaduri tootja tunnusjoon ei ole teada,
tuleks eeldada, et laadimine toimub ebaregulaarselt, niisiis on tarvis pinget jälgida
voltmeetri abil ja 14,4 V korral käsitsi välja
lülitada.
• Laaduri nimivool peaks olema 1/10 aku mahust amprites.
• Ühendage laadimisel kõigepealt aku laaduriga, seejärel lülitage laadur sisse.
• Suletud ruumides laadimise korral hoolitsege
hea õhutuse eest.
4. Tehniline hooldus
Suletud akud ei vaja hooldust vee lisamise vormis, seetõttu ärge avage akusid uuesti.
Hoidke ühenduspoolused ja aku pealispind
puhtad (niiske rätik, antistaatiline), keerake kõvasti kinni ja määrige kergelt.
Jälgige aku laetuse seisundit pingekontrolli abil ja
laadige vajadusel täiendavalt
(vt punkt 5).
- 16 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 16
09.09.13 16:29
EE
Tabel 1
Reguleerimata laadurid käsitsi jälgimisega (sobivad).
Tunnusjoon
Rakendused
Piirpinge
(käsitsi jälgimine)
W
Wa*
Ühekordne laadimine
Ühekordne laadimine
14,4 Volt max.
14,4 Volt max.
* Automaatse väljalülitusega laadur koos taimeri ja temperatuurianduriga.
Tabel 2
Reguleeritud laadurid ilma täiendava jälgimisega (soovitavad).
Tunnusjoon
Rakendused
Piirpinge
IU
Ühekordne/konsolideeritud laadimine
Ühekordne laadimine
Ühekordne laadimine
14,4 Volt max.
Wu
Wae
14,4 Volt max.
14,4 Volt max.
Tabel 3
Laadimisajad sõltuvalt aku olekust ja laaduri suurusest.
Tühipinge*
(voltides)
Laadimisolek (%)
>12,7
ca. 12,5
ca. 12,2
ca. 12,0
ca. 11,8
100
75
50
25
0
Laadimisaeg laaduri nimivoolu korral
0,1x aku nimimahtuvus (amprites)
4h
7h
11h
14h
* Tühipinge lülitub sisse alles mõni tund pärast konstantse väärtuse saavutamist, seetõttu ei tohi seda
mõõta vahetult pärast laadimist või tühjenemist. Sellisel juhul oodake umbes 2 tundi.
- 17 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 17
09.09.13 16:29
LV
1. Akumulatoru lietošanas drošības
noteikumi
Arī rīkojoties ar akumulatoriem, jāievēro drošības
norādījumi. Tie parasti ir sniegti uz akumulatoriem
vai ražotāju instrukcijās, kā arī transportlīdzekļa
lietošanas instrukcijā. Simboliem ir turpmāk
minētā nozīme.
dažas minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni. Pēc tam
nekavējoties vērsieties pie ārsta. Skābes pilienus
uz ādas vai apģērba uzreiz noskalojiet ar skābes
neitralizētāju vai ziepju sārmu un lielu ūdens
daudzumu. Ja skābe ir iedzerta, uzreiz vērsieties
pie ārsta.
Uzmanību! Akumulatori nekad nav jāatstāj tiešā
dienas gaismā.
Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz akumulatora, ražotāja instrukcijā un transportlīdzekļa
lietošanas instrukcijā. Pievienojiet šo ražotāja
instrukciju ierīces lietošanas instrukcijai.
Noteikti lietojiet acu aizsargu, veicot jebkurus darbus ar akumulatoru!
Utilizācija. Vecos akumulatorus nododiet
attiecīgā pieņemšanas vietā. Transportējot
jāievēro 3. punktā minētie nosacījumi. Nekad
neizmetiet vecos akumulatorus kopā ar sadzīves
atkritumiem!
35: Izraisa smagus ķīmiskos apdegumus.
Skābi un akumulatorus uzglabājiet bērniem
nepieejamā vietā. Strādājot ar akumulatoru, nelaidiet tuvumā bērnus.
26: Pēc saskares ar acīm skalojiet tās ar lielu
ūdens daudzumu un vērsieties pie ārsta.
30: Nekad nepievienojiet ūdeni.
36/37/39: Darba laikā lietojiet piemērotu
aizsargtērpu, aizsargcimdus un aizsargbrilles/
sejas aizsargu.
Aizliegta uguns, dzirksteles, atklāta
liesma un smēķēšana! Izvairieties no
dzirksteļu veidošanās, rīkojoties ar vadiem
un elektroierīcēm, kā arī elektrostatiskās
izlādes gadījumā! Izvairieties no īsslēgumiem.
Sprādzienbīstamība!
45: Negadījuma vai sliktas pašsajūtas gadījumā
uzreiz vērsieties pie ārsta (ja iespējams, uzrādiet
šo etiķeti).
Sprādzienbīstamība! Uzlādējot akumulatorus,
rodas ļoti eksplozīvs sprāgstgāzu maisījums.
Uzmanību! Glabāt aizslēgtā un bērniem
nepieejamā vietā.
Minimāls ūdens apdraudējums, klase WGK
1 (atbilstoši Vācijas Noteikumiem par ūdens
apdraudējuma klasēm (VwVwS)).
Ķīmisku apdegumu risks! Akumulatora skābe
ir ļoti kodīga, tāpēc lietojiet aizsargcimdus un acu
aizsargu.
Pirmā palīdzība. Ja skābe nokļūst acīs, uzreiz
- 18 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 18
09.09.13 16:29
LV
2. Vispārīgi norādījumi
5. Akumulatora uzlāde
Akumulatora ievietošana un izņemšana
• Izslēdziet motoru un visus elektrības
patērētājus.
• Šo akumulatoru drīkst lietot tikai
transportlīdzekļa ražotāja paredzētajā vietā.
Vienmēr jānodrošina pietiekama ventilācija.
Noteikti ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja
prasības.
• Izvairieties no īsslēgumiem, ko var radīt instrumenti.
• Izņemot akumulatoru, vispirms atvienojiet
mīnusa polu.
• Noņemiet priekšmetus no akumulatora pamatnes un pēc akumulatora ievietošanas to
cieši nostipriniet.
• Pirms ievietošanas: notīriet polus un spailes
un mazliet ieeļļojiet ar polu smērvielu.
• Ievietojot vispirms pievienojiet plusa polu
un ievērojiet, lai polu spailes būtu cieši
nostiprinātas.
• Šī lietošanas instrukcija jāpievieno
transportlīdzekļa lietošanas instrukcijai.
Svarīgi! Ja neesat pārliecināti, vai tiksiet galā ar
akumulatora uzlādi, ļaujiet uzlādēt to specializētā
darbnīcā.
Slēgtiem akumulatoriem, ņemot vērā to darbības
principu, ieteicama regulēta uzlādes raksturlīkne
(voltampēru IU vai WU raksturlīkne). Jādod
priekšroka uzlādei ar ģeneratoru, piemēram,
motocikla elektrotīklā, kā arī uzlādei saskaņā
ar 2. tabulu, ņemot vērā sprieguma regulēšanu.
Uzlādes ar uzlādes ierīcēm saskaņā ar 1. tabulu
nosacījums ir uzlādes sprieguma kontrole un
manuāla atslēgšana pārsprieguma gadījumā.
Ievērojiet uzlādes ierīces ražotāja norādījumus!
Svarīgi!
Ja uzlādes ierīces ražotāja noteiktā
raksturlīkne nav zināma, jāņem vērā, ka
uzlāde notiek neregulēti, tāpēc nepieciešama
sprieguma kontrole ar voltmetru un manuāla
izslēgšana pie 14,4 V sprieguma.
• Uzlādes ierīces nominālajai strāvai jābūt 1/10
nominālās ietilpības ampēros.
• Uzlādes nolūkā vispirms pieslēdziet akumulatoru uzlādes ierīcei un pēc tam ieslēdziet
uzlādes ierīci.
• Veicot uzlādi slēgtās telpās, nodrošiniet labu
ventilāciju.
•
3. Glabāšana un transportēšana
Neuzpildītā stāvoklī akumulatori jāuzglabā vēsā
un sausā vietā.
Uzpildīti akumulatori pirms glabāšanas
(piemēram, ziemas sezonā) pilnībā jāuzlādē
(skat. 5. punktu). Aizsargvāks, ja ir, jāatstāj uz
plusa pola. Akumulatori jāaizsargā pret saules
stariem.
4. Apkope
Slēgtiem akumulatoriem nav nepieciešama ūdens
papildināšana, tāpēc neatveriet akumulatorus.
Pieslēguma poliem un akumulatora virsmai jābūt
tīrai (antistatiska, mitra drāna), cieši nostipriniet
un nedaudz ieeļļojiet spailes.
Kontrolējot spriegumu, uzraugiet akumulatora
uzlādes līmeni un, ja nepieciešams, papildus
uzlādējiet akumulatoru (skat. 5. punktu).
- 19 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 19
09.09.13 16:29
LV
1. tabula
Neregulētas uzlādes ierīces ar manuālu kontroli (pieļaujamas)
Raksturlīkne
Lietošana
Sprieguma ierobežošana (manuāla kontrole)
W
Wa*
Atsevišķa uzlāde
Atsevišķa uzlāde
maks.14,4 volti
maks.14,4 volti
*Uzlādes ierīce ar automātisku izslēgšanu, izmantojot taimeri vai temperatūras kontroli.
2. tabula
Regulētas uzlādes ierīces bez papildu kontroles (ieteicamas)
Raksturlīkne
Lietošana
Sprieguma ierobežošana
IU
Atsevišķa/kopēja
uzlāde
Atsevišķa uzlāde
Atsevišķa uzlāde
maks.14,4 volti
Wu
Wae
maks.14,4 volti
maks.14,4 volti
3. tabula
Uzlādes ilguma orientējošās vērtības atkarībā no akumulatora stāvokļa un uzlādes ierīces lieluma
Statiskais spriegums* (volti)
>12,7
apm. 12,5
apm. 12,2
apm. 12,0
apm. 11,8
Uzlādes stāvoklis
(%)
Uzlādes ilgums pie uzlādes ierīces nominālās
strāvas
0,1 x akumulatora nominālā ietilpība (ampēri)
100
75
50
25
0
4h
7h
11h
14h
*Statiskais spriegums konstantu vērtību iegūst tikai pēc dažām stundām, tāpēc tas nebūtu jāmēra tieši
pēc uzlādes vai izlādes. Šajā gadījumā jānogaida apmēram divas stundas.
- 20 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 20
09.09.13 16:29
LT
1. Baterijos saugos nurodymai
Saugos nurodymais reikia vadovautis ir dirbant
su baterija. Paprastai jie nurodyti ant baterijų arba
gamintojo pateiktose naudojimo bei transporto
priemonės naudojimo instrukcijose. Simbolių
reikšmės:
Pirmoji pagalba! Jei į akis patektų rūgšties,
nedelsdami jas skalaukite keletą minučių švariu
vandeniu! Paskui tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
Ant odos ar rūbų užtiškusias rūgštis tuoj pat neutralizuokite rūgščių neutralizuojamuoju tirpalu arba
muiluotu vandeniu ir gausiai plaukite vandeniu.
Jei rūgšties pateko į virškinimo traktą, tuoj pat
kreipkitės į gydytoją.
Vadovaukitės ant baterijos, naudojimo ir transporto priemonės naudojimo instrukcijose pateiktais
nurodymais. Naudojimo instrukciją pridėkite prie
prietaiso naudojimo vadovo.
Dėmesio! Baterijų niekada nereiktų palikti ten,
kur patenka tiesioginių saulės spindulių.
Atlikdami bet kokius darbus prie baterijos,
užsidėkite apsauginius akinius!
Utilizavimas! Senas baterijas atiduokite į surinkimo punktą. Jas gabenant reikia atsižvelgti į 3
punkte pateiktas sąlygas. Senų baterijų niekada
neišmeskite su buitinėmis atliekomis!
Rūgštis ir baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbant prie baterijos, vaikai turi būti
atokiau.
35: sunkiai nudegina
26: patekus į akis, kruopščiai skalaukite vandeniu
ir kreipkitės į gydytoją.
Draudžiama ugnis, kibirkštys, atvira šviesa
ir rūkymas! Dirbdami prie kabelių ir elektros
prietaisų, elektrostatinės iškrovos metu venkite
kibirkščiavimo! Venkite trumpųjų sujungimų.
Sprogimo pavojus!
30: niekada neapliekite vandeniu.
36/37/39: dirbdami dėvėkite tinkamus apsauginius rūbus, mūvėkite apsaugines pirštines ir
dėvėkite apsauginius akinius (veido apsaugą).
Sprogimo pavojus! Įkraunant baterijas, susidaro
itin sprogus dujų mišinys.
Susižalojimo pavojus! Baterijų rūgštys labai
ėsdina, todėl mūvėkite apsaugines pirštines ir
dėvėkite apsauginius akinius.
45: įvykus nelaimei arba pasijutę blogai, tuoj pat
kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite šią
etiketę).
Šiek tiek kenksmingas vandeniui WGK 1 (VwVwS)
Dėmesio! Laikykite užrakinamoje ir vaikams
neprieinamoje vietoje.
- 21 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 21
09.09.13 16:29
LT
2. Bendri nurodymai
5. Baterijos įkrovimas
Baterijos montavimas ir išmontavimas
• Išjunkite variklį ir visus elektros srovės vartotojus.
• Šią bateriją galima naudoti tik transporto
priemonės gamintojo numatytoje vietoje. Nuolat reikia pasirūpinti pakankamu
vėdinimu. Būtinai atsižvelkite į transporto
priemonės gamintojo nurodymus.
• Venkite trumpųjų sujungimų, pvz., naudodami
įrankius.
• Išmontuodami visų pirma atjunkite minusinį
polių.
• Iš baterijos įstatymo vietos pašalinkite
svetimkūnius ir įstatytą bateriją stipriai
įtvirtinkite.
• Prieš montavimą: nuvalykite polius ir gnybtus,
juos šiek tiek patepkite poliams skirtu tepalu.
• Montuodami visų pirma prijunkite prie teigiamo polio ir įsitikinkite, kad polio gnybtas yra
stabilus.
• Ši naudojimo instrukcija pridedama prie transporto priemonės naudojimo instrukcijos.
Svarbu! Jeigu nesate tikri dėl baterijos įkrovimo,
kreipkitės į specializuotą servisą.
3. Sandėliavimas ir gabenimas
Uždaroms baterijoms dėl jų veikimo principo
rekomenduojama nustatyta įkrovimo charakteristika (IU arba WU charakteristika). Atsižvelgiant
į įtampos reguliavimą, pirmenybė teikiama
įkrovimui šviesos mašina, pvz., motociklo elektros tinkle, bei įkrovimo procesui pagal 2 lentelę.
Įkraunant prietaisus pagal 1 lentelę, reikia stebėti
įkrovimo įtampą bei rankiniu būdu išjungti esant
per didelei įtampai.
Atsižvelkite į įkroviklio gamintojo nurodymus!
Svarbu!
• Jeigu įkroviklio gamintojo charakteristika
nėra žinoma, reiktų vengti nereguliuojamo
įkrovimo, taigi reikia stebėti įtampą voltmetru
ir esant 14,4 V išjungti rankiniu būdu.
• Įkroviklio vardinė srovė turėtų sudaryti 1/10
amperų vardinės talpos.
• Įkraunant bateriją reikia tik prijungti prie
įkroviklio, tada įjungti įkroviklį.
• Įkraunant uždarose patalpose, reikia
pasirūpinti gera ventiliacija.
Neįkrautos baterijos laikomos vėsioje ir sausoje
vietoje.
Įkrautas baterijas prie sandėliavimą (pvz., žiemos
laikotarpiui) reikia visiškai iškrauti (žr. 5 punktą).
Apsauginį dangtelį (jei yra) palikti ant teigiamo
polio.
Baterijas reikia saugoti nuo tiesioginių saulės
spindulių.
4. Techninė priežiūra
Uždarų baterijų techniškai prižiūrėti nereikia, pvz.,
nereikia įpilti papildomai vandens, todėl baterijų
neatidarinėkite.
Prijungimo poliai ir baterijos paviršius turi būti
švarūs (valyti drėgna antistatine šluoste), gnybtai
turi būti tvirtai priveržti ir šiek tiek sutepti.
Atlikdami įtampos kontrolę, patikrinkite baterijų
įkrovimo būklę ir, jeigu reikia, jas įkraukite (žr. 5
punktą).
- 22 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 22
09.09.13 16:29
LT
1 lentelė
Nereguliuojami įkrovikliai su rankine kontrole (pakeičiami).
Charakteristika
Naudojimas
Įtampos apribojimas (rankinė kontrolė)
W
Wa*
Atskiras įkrovimas
Atskiras įkrovimas
14,4 V (maks.)
14,4 V (maks.)
*Įkroviklis su automatiniu išjungimu, naudojant laikmatį arba temperatūros kontrolės įtaisą.
2 lentelė
Reguliuojamas įkroviklis be papildomos kontrolės (rekomenduojamas).
Charakteristika
Naudojimas
Įtampos apribojimas
IU
Atskiras / bendras
įkrovimas
Atskiras įkrovimas
Atskiras įkrovimas
14,4 V (maks.)
Wu
Wae
14,4 V (maks.)
14,4 V (maks.)
2 lentelė
Įkrovimo trukmės parametrai priklauso nuo baterijos būklės ir įkroviklio dydžio
Įtampa ramybės
būsenoje* (voltai)
Įkrovimo būklė (%)
>12,7
apie 12,5
apie 12,2
apie 12,0
apie 11,8
100
75
50
25
0
Įkrovimo trukmė esant įkroviklio vardinei srovei
0,1 x baterija – vardinė talpa (amperai)
4h
7h
11h
14h
*Įtampa ramybės būsenoje į pastovią vertę nusistato tik po kelių valandų; todėl
nereiktų jos matuoti iš karto po įkrovimo arba iškrovimo. Tokiu atveju reikia palaukti apie 2 valandas.
- 23 -
SiHi_Batterie_SPK3.indb 23
09.09.13 16:29
EH 09/2013 (01)
SiHi_Batterie_SPK3.indb 24
09.09.13 16:29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising