EINHELL | GC-DP 7835 | manual | EINHELL GC-DP 7835 Dirt Water Pump Brugermanual

EINHELL GC-DP 7835 Dirt Water Pump Brugermanual
GC-DP 7835
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Spildevandspumpe
S
Original-bruksanvisning
Smutsvattenpump
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Likavesipumppu
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Насос для загрязненной воды
EE
Originaalkasutusjuhend
Heitveepump
LV
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Saimniecības notekūdeņu sūknis
LT
Originali naudojimo instrukcija
Užeršto vandens siurblys
3
Art.-Nr.: 41.706.82
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11035
08.07.15 13:37
1
2
1
4
3
2
3
ca. 25 mm (1“)
ca. 33,3 mm (G1)
ca. 32 mm (11/4“)
5
-2-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 2
08.07.15 13:37
DK/N
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Dette produkt kan tages i brug af børn fra 8 år samt personer med
nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner samt personer, der
ikke har den nødvendige erfaring eller besidder det fornødne kendskab, såfremt dette sker under opsyn eller under forudsætning af, at
disse personer har fået instruktion i sikker omgang med maskinen
og er bekendt med de hermed forbundne risici. Børn må ikke bruge
produktet som legetøj. Renholdelse og vedligeholdelse må ikke overlades til børn, medmindre det sker under opsyn.
-3-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 3
08.07.15 13:37
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)
1. Håndtag
2. Svømmekobler
3. Indsugningskurv
4. Universal-slangetilslutning
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
• Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
• Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
1. Sikkerhedsanvisninger
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
Fare!
Pumpen skal forsynes via en fejlstrømsbeskyttelsesanordning (RCD) med en mærkefejlstrøm på ikke over 30 mA (iht. VDE 0100
del 702 og 738).
Pumpen egner sig ikke til brug til svømmebassiner, soppebassiner o.lign. eller andre
vandreservoirer, hvor der kan opholde sig
personer eller dyr i vandet, mens pumpen
arbejder. Det er forbudt at lade pumpen køre,
hvis der befinder sig personer eller dyr i fareområdet. Spørg din elektriker!
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at børn ikke kan få adgang til apparaturet.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
Før du tager pumpen i brug, skal du lade en
fagmand kontrollere, jording, nulling, fejlstrømsrelæ. Alt skal fungere korrekt og være
i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedens sikkerhedsforskrifter.
De elektriske stikforbindelser skal beskyttes
mod fugt.
Ved fare for oversvømmelse skal stikforbindelserne anbringes i vandsikkert område.
Pumpning af aggressive væsker og pumpning
af abrasive (smøregel-virkende) stoffer må
ikke finde sted.
Pumpen skal beskyttes mod frost.
Pumpen skal beskyttes mod tørløb.
Spildevandspumpe
Universal-slangetilslutning
Original betjeningsvejledning
-4-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 4
08.07.15 13:37
DK/N
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
Pumpen er beregnet til pumpning af vand med en
maksimal temperatur på 35° C. Pumpen må ikke
anvendes til andre flydende medier, navnlig ikke
motorbrændstof, rengøringsmiddel eller andre
kemiske stoffer!
Nettilslutning .................................. 230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt ........................................ 780 watt
Ydelse maks...........................................15700 l/h
Pumpehøjde maks. ........................................ 8 m
Nedsænkningsdybde maks. .......................... 7 m
Vandtemperatur maks. ................................. 35°C
Slangetilslutning .............. ca. 47,8 mm (G 1½) IG
Fremmedlegemer maks.: .......................Ø 35 mm
Højde for koblingspunkt: TIL........ maks. ca. 50 cm
Højde for koblingspunkt: FRA ..........min. ca. 5 cm
Beskyttelsesgrad: ........................................IPX8
Pumpen finder anvendelse alle steder, hvor vand
skal transporteres fra et sted til et andet, f.eks. i
husholdninger, haver osv. Den må ikke anvendes
til svømmebassiner.
Anvendes pumpen til vand med en naturlig,
mudret bund, skal den opstilles en anelse forhøjet, f.eks. oven på nogle mursten.
Pumpen er ikke beregnet til vedvarende brug,
f.eks. som cirkulationspumpe i havedamme.
Det ville reducere pumpens forventede levetid
markant, da den ikke er konstrueret til at modstå
konstant belastning.
5. Inden ibrugtagning
Produktet må kun anvendes i overensstemmelse
med det tiltænkte formål. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det være sig på personer eller
materiel, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene
brugerens/ejerens ansvar.
5.1 Installation
Pumpen kan installeres på to måder:
• Stationært med fast rørledning
eller
• Stationært med fleksibel slangeledning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Bemærk:
Inden pumpen tages i drift, skal eventuelle
særbetingelser i forbindelse med installationen
afklares!
Hvis f.eks. strømsvigt, tilsmudsning eller en defekt
tætning kan føre til materielle skader, skal ekstra
beskyttelsesforanstaltninger installeres.
Sådanne beskyttelsesforanstaltninger kan f.eks.
være:
Parallelt løbende pumper i et separat sikret kredsløb, fugtighedssensorer til frakobling og lignende
sikkerhedsindretninger.
Er du i tvivl, er det vigtigt, at du kontakter en VVSmand.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Vandet kan forurenes, hvis smøreolie/smøremiddel løber ud.
Den maksimale ydelse nås kun med den størst
mulige ledningsdiameter; ved tilslutning af mindre
slanger eller ledninger reduceres ydelsen. Ved
brug af universal-slangetilslutningen (fig. 1/pos. 4)
skal denne derfor afkortes, så den passer til den
anvendte tilslutning, som vist på fig. 2, så ydelsen
ikke reduceres unødigt. Fleksible slangeledninger
fastgøres til universal-slangetilslutningen med et
slangespænde (følger ikke med).
-5-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 5
08.07.15 13:37
DK/N
Pumpen må ikke installeres frithængende på
trykledningen eller strømkablet. Pumpen skal
hænges op på bæregrebet eller ligge på bunden
af sumpen. For at sikre, at pumpen fungerer fejlfrit, skal bunden af pumpekammeret holdes fri for
slam og andre urenheder. Hvis vandspejlet er for
lavt, kan slam, som befinder sig i pumpekammeret, hurtigt tørre ind og hindre pumpen i at starte.
Pumpen skal derfor regelmæssigt efterses (foretag starttests).
Indstilling af Til/Fra-koblingspunkt:
Svømmekoblerens til- og frakoblingspunkt kan
indstilles ved at flytte svømmekobleren (fig. 3/
pos. 5).
• Svømmekobleren skal være anbragt således,
at koblingspunkthøjden: TIL og koblingspunkthøjden: FRA kan nås nemt og uden
kraftanstrengelse. Afprøv dette, idet du stiller
pumpen i et kar fyldt med vand og forsigtigt
løfter op i svømmekobleren med hånden, og
herefter sænker den ned igen. Så kan du se,
om pumpen tænder og slukker, som den skal.
• Afstanden mellem hovedet på svømmekobleren og kabelholderen må ikke være under 10
cm. Er afstanden for kort, er en fejlfri funktion
ikke garanteret.
• Når du indstiller svømmekobleren, skal du
passe på, at den ikke berører jorden, før pumpen slukker. Vigtigt! Fare for tørløb.
Pumpekammeret skal være tilstrækkeligt stort.
5.2 Nettilslutning
Fare!
Pumpen er allerede forsynet med et jordet stik
ved leveringen. Pumpen er konstrueret til at blive
tilsluttet en jordet stikdåse med 230 V~50 Hz.
Forvis dig om, at stikdåsen er tilstrækkeligt sikret
(min. 6 A) og i øvrigt er i orden. Sæt netstikket i
stikdåsen. Pumpen er nu klar til drift.
Manuel drift:
Svømmekobleren skal monteres som vist på fig.
1. Så kører pumpen konstant. I denne driftsart
må pumpen kun benyttes under opsyn, så tørløb
undgås. Pumpen skal kobles fra (træk stikket ud
af stikdåsen), når der ikke længere trænger vand
ud af trykledningen.
Fare!
Dette arbejde skal af sikkerhedsgrunde udføres af
en el-fagmand eller af kundeservice.
6. Betjening
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Når du har læst installations- og betjeningsvejledningen, kan du tage pumpen i brug, idet
nedenstående anvisninger skal iagttages.
• Kontroller, at pumpen er opstillet sikkert.
• Kontroller, at trykledningen er placeret korrekt.
• Kontroller, at den elektriske tilslutning udgør
230 V ~ 50 Hz.
• Kontroller, at den elektriske stikdåse er i ordentlig stand.
• Sørg for, at der ikke kan komme fugt eller
vand til nettilslutningen.
• Undgå, at pumpen løber tør.
• Pumpen slukkes ved at trække stikket ud af
stikdåsen.
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende
kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
• Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelse.
• Ved mobil anvendelse skal pumpen rengøres
med klart vand hver gang efter brug.
• Ved stationær installation anbefales det at
afprøve svømmekoblerens funktion hver 3.
måned.
• Fnug, trævler og andre restpartikler, som har
sat sig fast i pumpehuset, fjernes med en
vandstråle.
• Hver 3. måned skal bunden af sumpen be-6-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 6
08.07.15 13:37
DK/N
•
fries for slam, ligesom også væggene skal
rengøres.
Aflejringer på svømmekobleren fjernes med
klart vand.
8.1 Rengøring af skovlhjul
Ved for kraftig aflejring i huset skal pumpens
nederste del skilles ad som følger:
1. Frigør indsugningskurven fra huset.
2. Rengør skovlhjulet med klart vand.
Vigtigt! Pumpen må ikke henstilles eller støttes af på skovlhjulet!
3. Samling sker tilsvarende i modsat rækkefølge.
8.2 Vedligeholdelse
Der findes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.3 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
9. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-7-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 7
08.07.15 13:37
DK/N
11. Fejlsøgningsskema
Driftsforstyrrelser
Årsager
Afhjælpning
Pumpen starter ikke
- Netspænding mangler
- Svømmekobleren kobler ikke
- Kontroller netspændingen
- Bring svømmekobleren i en højere
position
Pumpen pumper
ikke
- Indtagssien er tilstoppet
- Trykslangen er bøjet om
- Sprøjt på indtagssien med en vandstråle
- Ret slangen ud
Pumpen slukker
ikke
- Svømmekobleren kan ikke synke
ned
- Stil pumpen rigtigt på bunden af
sumpen
Utilstrækkelig
ydelse
- Indtagssien er tilstoppet
- Ydelsen er nedsat, p.g.a. kraftigt
tilsmudsede og gelagtige vandblandinger
- Rens indtagssien
- Rengør pumpen, og udskift sliddelene
Pumpen kobler fra
efter kort tid
- Motorværn slår pumpen fra p.g.a.
for kraftig vandtilsmudsning
- Vandtemperatur for høj, motorværn
slår fra
- Træk stikket du af stikkontakten, og
rengør pumpen og sumpen.
- Husk, at vandtemperaturen ikke må
overstige 35° C!
-8-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 8
08.07.15 13:37
DK/N
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
-9-
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 9
08.07.15 13:37
DK/N
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori
Eksempel
Sliddele*
Pumpehjul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
•
•
•
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
- 10 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 10
08.07.15 13:37
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent lover købere
af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved
lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til følgende adresse:
www.isc-gmbh.info. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og
returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
- 11 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 11
08.07.15 13:37
S
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor
eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de
hålls under uppsikt eller har instruerats om säker användning av apparaten och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får endast rengöra och underhålla apparaten under
uppsikt.
- 12 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 12
08.07.15 13:37
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
Fara!
Pumpen ska anslutas till en strömförsörjning
som skyddas av en jordfelsbrytare (RCD)
med max. 30 mA märkström (enl. VDE 0100,
del 702 och 738).
Pumpen är inte avsedd för användning i
simbassänger, plaskdammar av olika slag
eller andra vattendrag i vilka personer eller
djur kan vistas medan apparaten är i drift.
Pumpen får inte tas i drift medan personer
eller djur befinner sig i farozonen. Fråga din
elinstallatör!
•
•
•
•
•
•
•
Innan du tar pumpen i drift måste du låta en
fackman kontrollera att, jordningen, nollningen, jordfelsbrytaren fungerar på avsett vis
och motsvarar säkerhetsföreskrifterna som
har utgetts av energibolaget.
Skydda elektriska stickkontakter mot väta.
Vid risk för översvämningar måste stickkontakterna placeras på en plats där det inte
finns risk för att de översvämmas.
Undvik tvunget att pumpa aggressiva vätskor
samt abrasiva (nötande) material.
Skydda pumpen mot frost.
Skydda pumpen mot torrkörning.
Tilltag lämpliga åtgärder för att förhindra att
barn kommer åt pumpen.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Handtag
2. Flottörbrytare
3. Insugningslåda
4. Universal-slanganslutning
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
• Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
•
Smutsvattenpump
Universal-slanganslutning
Original-bruksanvisning
3. Ändamålsenlig användning
Pumpen som du har köpt är avsedd för pumpning
av vatten vars max. temperatur uppgår till 35°C.
Denna pump får inte användas till andra vätskor.
Detta gäller särskilt för motorbränsle, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter!
- 13 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 13
08.07.15 13:37
S
Pumpen kan användas inom alla områden där
vatten måste pumpas, t ex inom hushåll, trädgård
eller många andra tillämpningar. Pumpen får inte
användas i simbassänger!
Om pumpen ska användas i vattendrag med
naturlig, slammig botten bör pumpen placeras
upphöjt från botten, t ex på tegelstenar.
Pumpen är inte avsedd för kontinuerlig användning, t ex som cirkulationspump i en damm. Detta
skulle leda till en markant förkortning av pumpens
avsedda livslängd eftersom pumpen inte har
konstruerats för en kontinuerlig belastning.
Pumpen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För
materialskador eller personskador som resulterar
av sådan användning ansvarar användaren själv.
Tillverkaren övertar inget ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om
pumpen används inom kommersiella, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid
liknande aktiviteter.
Om smörjolja/smörjmedel läcker ut finns det risk
för att vattnet förorenas.
4. Tekniska data
Nätanslutning................................. 230 V ~ 50 Hz
Effektbehov ................................................ 780 W
Max. kapacitet ........................................15700 l/h
Max. uppfordringshöjd ................................... 8 m
Max. doppningsdjup....................................... 7 m
Max. vattentemperatur ................................. 35°C
Slangkoppling ..... ca 47,8 mm (G 1½) innergänga
Främmande partiklar max.: ....................Ø 35 mm
Kopplingspunktshöjd: TILL ............ max. ca 50 cm
Kopplingspunktshöjd: FRÅN ............ min. ca 5 cm
Kapslingsklass .............................................IPX8
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
5.1 Installera pumpen
Pumpen kan installeras antingen
• stationärt med en fast rörledning
eller
• stationärt med en flexibel slangledning
Märk!
Innan pumpen tas i drift måste du informera dig
om ev. särskilda villkor gäller för installationen!
Om t ex ett strömavbrott, nedsmutsning eller en
defekt packning kan leda till materiella skador,
måste extra skyddsåtgärder installeras.
Dessa skyddsåtgärder är till exempel:
parallellt löpande pumpar på en separat säkrad
strömkrets, fuktighetssensorer för frånkoppling
samt liknande säkerhetsanordningar.
Kontakta tvunget en behörig VVS-installatör om
du är osäker.
Den maximala kapaciteten kan endast uppnås
med största möjliga ledningsdiameter. Om mindre
slangar eller ledningar ansluts kommer kapaciteten att reduceras. Om universal-slanganslutningen (bild 1/pos. 4) används, bör den kortas av till
den aktuella anslutningen enligt beskrivningen i
bild 2 så att kapaciteten inte reduceras i onödan.
Flexibla slangledningar ska fästas vid universalslanganslutningen med en slangklämma (medföljer ej).
Vid installation måste man beakta att pumpen inte
får monteras fritt hängande i tryckledningen eller
nätkabeln. Pumpen måste hängas upp i det härför
avsedda handtaget eller ställas på schaktets botten. För att garantera att pumpen fungerar på avsett vis måste schaktets botten alltid vara fri från
slam eller annan smuts. Om vattennivån är för
låg finns det risk för att slam som finns i schaktet
snabbt torkar in och hindrar pumpen från att starta upp. Av denna anledning är det nödvändigt att
pumpen kontrolleras regelbundet (gör provstart).
Pumpschaktet ska vara tillräckligt stort.
5.2 Ansluta till elnätet
Fara!
Pumpen som du har köpt är redan utrustad med
en jordad stickkontakt. Pumpen är avsedd för
- 14 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 14
08.07.15 13:37
S
anslutning till ett jordat stickuttag med 230 V
~ 50 Hz. Övertyga dig om att stickuttaget har
kopplats till en tillräckligt dimensionerad säkring
(minst 6 A) och befinner sig i intakt skick. Sätt in
stickkontakten i stickuttaget. Pumpen är nu driftberedd.
Manuell drift
Flottörbrytaren måste monteras enligt bild 1.
Detta innebär att pumpen ständigt är i drift. I detta
driftslag måste pumpen ständigt hållas under
uppsikt så att den inte kör torrt. Pumpen måste
slås ifrån (dra ut stickkontakten) när tryckledningen inte längre avger något vatten.
Fara!
För att undvika risker får denna arbetsuppgift
endast utföras av en behörig elinstallatör eller av
vår kundtjänst.
7. Byta ut nätkabeln
6. Använda
Efter att du läst igenom installations- och bruksanvisningen noggrant kan du använda pumpen.
Beakta nedanstående punkter.
• Kontrollera att pumpen har ställts säkert.
• Kontrollera att tryckledningen har monterats
på föreskrivet sätt.
• Kontrollera att den elektriska anslutningen
uppgår till 230 V ~ 50 Hz.
• Kontrollera att den elektriska stickkontakten
är intakt.
• Se till att nätanslutningen aldrig utsätts för
fukt eller vatten.
• Låt aldrig pumpen köra torrt.
• Dra ut stickkontakten ur stickuttaget om du vill
stänga av pumpen.
Ställa in till-/från-kopplingspunkten
Du kan ställa in flottörbrytarens till-/frånkopplingspunkt genom att ändra på flottörbrytarens fixering.
(bild 3/pos. 5)
• Flottörbrytaren måste vara placerad så att
kopplingshöjden: TILL och kopplingshöjden:
FRÅN kan uppnås lätt och utan mycket kraft.
Kontrollera detta genom att ställa pumpen i
en behållare med vatten. Lyft upp flottörbrytaren försiktigt för hand och sänk den sedan
igen. Du kan därmed kontrollera om pumpen
slås till resp. ifrån.
• Se även till att avståndet mellan flottörbrytarens huvud och kabelhållaren inte är mindre
än 10 cm. Om avståndet är alltför litet är det
inte säkert att flottörbrytaren kommer att fungera.
• När du ställer in flottörbrytaren måste du se
till att flottörbrytaren inte rör vid botten innan
pumpen slås ifrån. Varning! Risk för att pumpen kör torrt.
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
• Dra alltid ut stickkontakten inför underhåll.
• Vid transportabel användning ska pumpen
rengöras med klart vatten efter varje användning.
• Vid stationär installation rekommenderar vi
att flottörbrytarens funktion kontrolleras var
tredje månad.
• Ludd och fiberliknande partiklar som ev. har
fastnat i pumphuset kan tas bort med en vattenstråle.
• Rengör schaktets botten från slam, samt
schaktets väggar, var tredje månad.
• Använd klart vatten för att rengöra flottörbrytaren från avlagringar.
8.1 Rengöra skovelhjulet
Om avlagringarna i pumphuset är alltför omfattande måste husets undre del tas isär på följande
sätt:
1. Lossa på insugningslådan från huset.
2. Rengör skovelhjulet med klart vatten.
Varning! Ställ inte pumpen på skovelhjulet.
Stötta inte heller pumpen mot skovelhjulet!
3. Montera samman i omvänd ordningsföljd.
8.2 Underhåll
I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
- 15 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 15
08.07.15 13:37
S
8.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.
- 16 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 16
08.07.15 13:37
S
11. Felsökning
Störningar
Orsaker
Åtgärder
Pumpen startar ej
- Nätspänning saknas
- Flottörbrytare kopplar inte in
- Kontrollera nätspänningen.
- Flytta flottörbrytaren till ett högre
läge
Pumpen matar inte
- Inloppssilen tilltäppt
- Rengör inloppssilen med vattenstråle
- Räta ut slangen som har vikts
- Tryckslangen har vikts
Pumpen kopplas
inte ifrån
- lottörbrytaren kan inte sjunka
- Ställ pumpen rätt på schaktets botten
Otillräcklig kapacitet
- Inloppssilen tilltäppt
- Reducerad prestanda pga. kraftigt
smutsiga och nötande föroreningar
i vattnet
- Rengör inloppssilen
- Rengör pumpen och byt ut slitagedelarna
Pumpen kopplas
ifrån efter kort tids
drift
- Motorbrytaren kopplar ifrån pumpen pga. hög smutshalt i vattnet
- Vattentemperaturen för hög, motorbrytaren kopplar ifrån
- Dra ut stickkontakten och rengör
pumpen samt schaktet
- Beakta maximal vattentemperatur
35°C!
- 17 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 17
08.07.15 13:37
S
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
- 18 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 18
08.07.15 13:37
S
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori
Slitagedelar*
Exempel
Skovelhjul
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
•
•
•
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
- 19 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 19
08.07.15 13:37
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller
ny produkt.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 20 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 20
08.07.15 13:37
FIN
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Tätä laitetta saavat vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut tai joilla ei ole
tarvittavaa kokemusta ja tietoutta, käyttää ainoastaan valvottuina tai
jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset saavat suorittaa puhdistus- ja käyttäjähuoltotoimia ainoastaan
aikuisen valvonnassa.
- 21 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 21
08.07.15 13:37
FIN
•
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Kahva
2. Uimurikytkin
3. Imukori
4. Yleis-letkuliitäntä
1. Turvallisuusmääräykset
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Vaara!
Pumpun virransyöttö tulee tehdä vuotovirtasuojauksen (RCD) kautta, jonka mitattu vuotovirta on enintään 30 mA (VDE-standardin
0100 osien 702 ja 738 mukaisesti).
Laite ei sovi käytettäväksi uima-altaissa,
minkäänlaisissa polskuttelualtaissa tai
muissa vesissä, joissa saattaa käytön aikana
oleskella ihmisiä tai eläimiä. Laitteen käyttö
ihmisten tai eläinten ollessa vaara-alueella ei
ole sallittu. Tiedustele asiaa sähköalan ammattihenkilöltä!
•
•
•
•
•
•
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, anna alan
ammattihenkilön tarkastaa ,että, maadoitus.
nollajohding, vuotovirtasuojakytkin vastaavat
energialaitosten määräyksiä ja toimivat moitteettomasti.
Sähköpistoliitännät tulee suojata kastumiselta.
Jos tulvan vaara uhkaa, tulee pistoliitännät
trhdä tulvalta suojatulla alueella.
Syövyttävien nesteiden pumppaamista sekä
hankaavien (hiovien) aineiden pumppaamista
tulee välttää joka tapauksessa.
Laite tulee suojata pakkaselta.
Laitteen kuivakäynti tulee estää.
Laitteen joutuminen lasten käsiin tulee ehkäistä sopivin toimenpitein.
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
• Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
•
Likavesipumppu
Yleis-letkuliitäntä
Alkuperäiskäyttöohje
- 22 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 22
08.07.15 13:37
FIN
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
Hankkimasi laite on tarkoitettu pumppaamaan
vettä, jonka lämpötila on korkeintaan 35° C.
Laitetta ei saa käyttää muiden nesteiden pumppaamiseen, ei varsinkaan moottoreiden polttoaineiden, puhdistusaineiden ja muiden kemiallisten
tuotteiden käsittelyyn!
Verkkoliitäntä ................................. 230 V ~ 50 Hz
Virranottomäärä ................................... 780 wattia
Nostomäärä enint...................................15700 l/h
Nostokorkeus enint. ....................................... 8 m
Upotussyvyys enint. ....................................... 7 m
Veden lämpötila enint................................... 35°C
Letkuliitäntä..........n. 47,8 mm (G 1½) sisäkierteet
Vieraat esineet enint.: ............................Ø 35 mm
Kytkentäpisteen korkeus: PÄÄLLE .enint. n. 50 cm
Kytkentäpisteen korkeus: POIS ..........väh. n. 5 cm
Suojalaji: ......................................................IPX8
Laitetta voidaan käyttää kaikissa paikoissa,
joissa vettä täytyy siirtää paikasta toiseen, esim.
kotitaloudessa, puutarhassa ja monissa muissa
kohteissa. Sitä ei saa käyttää uima-altaiden täyttämiseen tai tyhjentämiseen!
Jos laitetta käytetään luonnonvesistöissä, joissa
on liejuinen pohja, aseta laite hieman korkeammalle, esim. tiilien päälle.
5. Ennen käyttöönottoa
Laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, esim.
lammikon kiertopumppuna. Laitteen odotettavissa
oleva kestoikä lyhenee tällöin selvästi, koska laitetta ei ole suunniteltu jatkuvaa rasitusta varten.
Laitetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi. Laitteen
omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja on
vastuussa kaikista tästä aiheutuvista vahingoista
tai loukkaantumisista.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Emme hyväksy
mitään takuuvaateita, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla
tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Voiteluöljyn/voiteluaineen vuotamisesta saattaa
aiheutua veden likaantuminen.
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
5.1 Asennus
Laitteen asennus tehdään joko:
• kiinteästi kiinteällä putkijohdolla
tai
• kiinteästi joustavalla letkujohdolla
Viite:
Selvitä ennen pumpun käyttöä, onko sen
asennuksessa huomioitava mahdolliset erikoismääräykset!
Jos esim. virtakatko, likaantuminen tai viallinen
tiiviste saattavat aiheuttaa esinevahinkoja, täytyy
asentaa lisäsuojatoimia.
Näihin suojatoimiin sisältyvät esimerkiksi:
rinnakkain käyvät pumput erikseen varmistetuissa
virtapiireissä, kosteudenilmaisimet sammuttamista varten, ja muut tämänkaltaiset turvallisuusvarusteet.
Epäselvissä tapauksissa pyydä ehdottomasti putkialan asentajan neuvoa.
Suurin nostomäärä saavutetaan ainoastaan
johdon suurimmalla mahdollisella halkaisijalla,
nostomäärä alenee liitettäessä pienempiä letkuja
tai johtoja. Käytettäessä yleisletkuliitäntää (kuva
1/nro 4) tulisi sitä lyhentää kuvan 2 mukaisesti
käytettyyn liitäntään saakka, jotta nostomäärää ei
alenneta tarpeettomasti. Joustavat letkujohdot tulee kiinnittää letkusinkilällä (ei kuulu toimitukseen)
yleisletkuliitäntään.
- 23 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 23
08.07.15 13:37
FIN
Asennuksessa on huolehdittava siitä, että laitetta
ei saa koskaan asentaa vapaasti riippumaan
painejohdosta tai verkkovirtajohdosta. Laite tulee
ripustaa tätä varten olevaan kantokahvaan, tai se
tulee laskea kuilun pohjalle. Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi tulee huolehtia aina
siitä, ettei kuilun pohjalle kerry liejua tai muuta
likaa. Kun veden pinta on liian alhainen, niin kuilussa oleva lieju saattaa kuivua nopeasti ja estää
laitteen käynnistymisen. Siksi laitteen toiminta
tulee tarkastaa säännöllisesti (tekemällä käynnistysyrityksiä).
Pumppukuilun tulee olla riittävän tilava.
5.2 Verkkoliitäntä
Vaara!
Hankkimasi laite on jo varustettu suojakontaktipistokkeella. Laite on tarkoitettu liitettäväksi suojakontaktipistorasiaan, jossa on 230 V ~ 50 Hz. Varmista, että pistorasia on suojattu riittävästi (väh. 6
A), ja että se on moitteettomassa kunnossa. Pane
verkkopistoke pistorasiaan ja laite on siten valmis
käyttöön.
Päälle-/pois-kytkentäpisteen säätö:
Uimurikytkimen päälle- ja poiskytkeytymispisteen
voi säätää muuttamalla uimurikytkimen paikkaa
uimurikytkimen lukituksessa (kuva 3/nro 5).
• Uimurikytkin tulee asettaa paikalleen niin, että
kytkentäpisteen korkeus: PÄÄLLE ja kytkentäpisteen korkeus: POIS ovat tavoitettavissa
helposti ja vähäisellä voimankäytöllä. Tarkasta tämä siten, että asetat laitteen vedellä täytettyyn astiaan ja nostat uimurikytkintä käsin
varovasti ylös ja lasket sen sitten jälleen alas.
Tällöin voit nähdä, käynnistyykö tai sammuuko laite.
• Huolehdi myös siitä, että uimurikytkimen
pään ja johdonpidikkeen välinen etäisyys ei
ole pienempi kuin 10 cm. Jos etäisyys on liian
pieni, ei moitteetonta toimintaa voi taata.
• Huolehdi uimurikytkintä säätäessäsi siitä, että
uimurikytkin ei voi koskettaa pohjaan ennen
laitteen sammumista. Huomio! Tästä uhkaa
kuivakäynnin vaara.
Vaara!
Tämän työn saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö tai tekninen asiakaspalvelu, jotta vältetään vaaratilanteet.
Käsinohjattu käyttö:
Uimurikatkaisin tulee asentaa kuvan 1 mukaisesti.
Tällöin laite käy jatkuvasti. Laitetta saa tällä käyttötavalla käyttää vain valvonnassa, jotta vältetään
sen käynti kuivana. Laite täytyy sammuttaa (verkkopistoke irrottaa) heti kun paineletkusta ei enää
tule vettä.
6. Käyttö
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Sen jälkeen kun olet lukenut tämän asennus- ja
käyttöohjeen tarkkaavaisesti, voit ottaa laitteen
käyttöön seuraavia kohtia noudattaen:
• Tarkasta, että laite on asennettu paikalleen
turvallisesti.
• Tarkasta, että painejohto on liitetty asianmukaisesti.
• Varmista, että sähköliitännän jännite on
230 V ~ 50 Hz.
• Tarkasta sähköpistorasian moitteeton kunto.
• Varmista, että verkkoliitäntään ei koskaan
pääse kosteutta tai vettä.
• Vältä laitteen käymistä kuivana.
• Sammuta laite vetämällä verkkopistoke pois
pistorasiasta.
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
- 24 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 24
08.07.15 13:37
FIN
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Vaara!
• Irroita verkkopistoke ennen kaikkia huoltotoimia.
• Kun laite vaihdetaan jatkuvasti käyttöpaikasta
toiseen, tulee se puhdistaa kirkkaalla vedellä
joka käytön jälkeen.
• Jos laite on asennettu kiinteästi paikalleen,
on suositeltavaa tarkastaa uimurikatkaisimen
moitteeton toiminta 3 kuukauden välein.
• Poista nöyhtä ja mahdollisesti koteloon tarttuneet kuituosaset vesiruiskeella huuhtoen.
• Poista lieju kuilun pohjalta 3 kuukauden välein
ja puhdista myös kuilun seinämät.
• Puhdista uimurikatkaisimen likakertymät
puhtaalla vedellä.
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
8.1 Siipipyörän puhdistus
Jos koteloon on kertynyt liiaksi likakerroksia, tulee
laitteen alaosa purkaa osiin seuraavasti:
1. Irroita imukori kotelosta.
2. Puhdista siipipyörä puhtaalla vedellä.
Huomio! Älä laske laitetta lepäämään siipipyörän päälle tai tukemana!
3. Kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.
8.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.
8.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info
- 25 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 25
08.07.15 13:37
FIN
11. Vianhakukaavio
Häiriöt
Syyt
Poisto
Laite ei käynnisty
- ei verkkojännitettä
- uimurikatkaisin ei toimi
- tarkasta verkkojännite
- siirrä uimurikatkaisin korkeammalle
Laite ei pumppaa
- syöttösihti on tukossa
- paineletkussa on taite
- puhdista syöttösihti vesisuihkulla
- poista taitekohta
Laite ei sammu
- uimurikatkaisin ei voi vajota alas
- aseta laite oikein kuilun pohjalle
Nostomäärä liian
pieni
- syöttösihti on tukossa
- teho laskenut erittäin likaisen veden
tai hiovien lisäaineiden vuoksi
- puhdista syöttösihti
- puhdista laite ja korvaa kuluvat osat
uusilla
Laite sammuu
lyhyen käyntiajan
jälkeen
- moottorinsuoja sammuttaa laitteen
veden liiallisen likaisuuden vuoksi
- veden lämpötila on liian korkea,
moottorisuoja sammuttaa
- irroita verkkopistoke ja puhdista
laite sekä kuilu
- huolehdi siitä, että veden lämpötila
on kork. 35° C!
- 26 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 26
08.07.15 13:37
FIN
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 27 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 27
08.07.15 13:37
FIN
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji
Kuluvat osat*
Esimerkki
Pumpun siipipyörä
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
- 28 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 28
08.07.15 13:37
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen
alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Jos takuumme
kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 29 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 29
08.07.15 13:37
RUS
Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по
эксплуатации
Данное устройство может использоваться детьми в
возрасте 8-ми лет и старше, а также лицами со сниженными
физическими, сенсорными или умственными способностями
либо с недостатком опыта и знаний под надзором или после
прохождения инструктажа касательно безопасного применения
устройства при условии понимания связанных с этим
опасностей. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и
техническое обслуживание не должны выполняться детьми без
надзора.
- 30 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 30
08.07.15 13:37
RUS
•
Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать
травм и предотвратить ущерб. Поэтому
внимательно прочитайте настоящее
руководство по эксплуатации / указания по
технике безопасности полностью. Храните
их в надежном месте для того, чтобы иметь
необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство
другим для пользования, то приложите к нему
это руководство по эксплуатации / указания
по технике безопасности. Мы не несем
никакой ответственности за травмы и ущерб,
которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
•
•
•
•
•
•
1. Указания по технике
безопасности
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током,
возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания
по технике безопасности и технические
требования для того, чтобы было
возможно воспользоваться ими в
будущем.
Перед вводом устройства в эксплуатацию
поручите специалисту проверить,
соответствует ли заземление, зануление,
схема защиты от тока утечки требованиям
безопасности энергоснабжающей
организации и обеспечено ли безупречное
функционирование.
Необходимо защищать электрические
штекерные соединения от влаги.
При опасности затопления необходимо
расположить штекерные соединения в не
подверженном затоплению месте.
Необходимо в любом случае избегать
транспортировки агрессивных жидкостей,
а также транспортировку абразивных
(шлифующих) веществ.
Необходимо защищать устройство от
воздействия мороза.
Необходимо не допускать работу
устройства в сухую.
При помощи соответствующих мер
обеспечьте недоступность устройства для
детей.
2. Состав устройства и состав
упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1. Рукоятка
2. Поплавковый выключатель
3. Короб всасывания
4. Универсальное подсоединение шланга
Опасность!
Для насоса необходимо предусмотреть
приспособление для защиты от тока
утечки (УЗО) с расчетным током утечки не
более 30 мА (согласно VDE 0100, части 702
и 738).
Устройство не предназначено для
использования в бассейнах, детских
бассейнах любого типа и других водоемах,
в которых во время работы устройства
могут находиться люди или животные.
Запрещено использовать устройство,
если в опасной зоне находятся люди или
животные. За подробной информацией
обратитесь к специалисту электрику!
2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на
основании описанного объема поставки.
При обнаружении недостатка компонентов
обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели
устройство, не позднее чем в течение 5-ти
рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о
покупке. Обратите внимание на таблицу с
указанием гарантийных сроков в документе с
информацией о сервисном обслуживании.
• Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности
- 31 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 31
08.07.15 13:37
RUS
•
на наличие возникших при
транспортировке повреждений.
Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных
обязательств.
Опасность!
Устройство и упаковка не являются
детскими игрушками! Запрещено детям
играть с пластиковыми пакетами,
пленками и мелкими деталями! Опасность
заключается в том, что они могут
проглотить или погибнуть от удушья!
•
•
•
Грязевой насос
Универсальное подсоединение шланга
Оригинальное руководство по
эксплуатации
3. Использование в соответствии
с предназначением
Приобретенное Вами устройство
предназначено для транспортировки
воды с максимальной температурой 35°
C. Запрещено использовать устройство
для других жидкостей, в особенности для
моторного топлива, очистительного средства
и прочих химических продуктов!
Использовать устройство можно также
всегда, когда требуется перекачка воды,
например, в домашнем хозяйстве, в саду
и во многих других случаях. Запрещено
использовать устройство для бассейнов!
При использовании устройства в водоемах
с естественным, илистым дном необходимо
устанавливать устройство на небольшом
возвышении, например на кирпичи.
считается использованием не по назначению.
За возникший в результате этого
материальный ущерб или травмы любого
рода несет ответственность пользователь/
оператор, а не производитель.
Учтите, что конструкция наших устройств
не предназначена для использования в
промышленных целях, в ремесленном или
кустарном производстве. Мы не несем
никакой ответственности по гарантийным
обязательствам в случае применения
устройства на ремесленных, кустарных или
промышленных предприятиях, а также для
подобных целей.
При вытекании смазочного масла/смазочного
материала может загрязняться вода.
4. Технические данные
Параметры электросети...............230 в ~ 50 Гц
Потребляемая мощность........................ 780 Вт
Макс. производительность ................15700 л/ч
Макс. напор ................................................... 8 м
Макс. глубина погружения ........................... 7 м
Макс. температура воды .......................... 35 °C
Подключение шланга.........................................
...................... ок. 47,8 мм (G 1½), внутр. резьба
Посторонние предметы макс.: ............. Ø 35 мм
Высота точки
переключения: ВКЛ. ..................макс. ок. 50 см
Высота точки
переключения: ВЫКЛ. .................. мин. ок. 5 см
Tип защиты: ................................................IPX8
Устройство не предназначено для
использования его в течение длительного
времени, например в качестве
циркуляционного насоса в пруду. В результате
такого использования значительно
сокращается срок службы устройства на
который оно рассчитано, так как конструкция
устройства не предназначена для длительной
нагрузки.
Разрешается использовать устройство
только по его предназначению. Любое
другое выходящее за эти рамки применение
- 32 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 32
08.07.15 13:37
RUS
5. Перед вводом в эксплуатацию
рукоятку для переноса или установить на
дне шахты. Для того, чтобы обеспечить
безупречную работу устройства необходимо
содержать дно шахты свободным от ила и
прочих загрязнений. При слишком низком
уровне воды находящийся в шахте ил
может быстро высохнуть и затруднить пуск
устройства. Поэтому необходимо регулярно
проверять устройство (осуществлять пробные
пуски).
Убедитесь перед подключением, что
данные на типовой табличке соответствуют
параметрам сети.
5.1 Инсталляция
Инсталляция устройства осуществляется:
• Cтационарно с использованием жесткого
трубопровода
или
• Стационарно с гибким трубопроводом
Указание!
Перед эксплуатацией насоса выясните
возможно имеющиеся специальные условия
монтажа!
Если, например, отказ питания, загрязнение
или дефектное уплотнение могут послужить
причиной материального ущерба, необходимо
принять дополнительные защитные меры.
К таким мерам относятся, например,
следующие меры:
параллельное подключение насосов в
одной электрической сети с отдельными
предохранителями, использование датчиков
влажности для отключения, а также подобных
предохранительных приспособлений.
В случае сомнения обязательно
проконсультируйтесь со специалистом по
санитарной технике.
Максимальное количество транспортируемого
вещества может быть обеспечено только
при максимально возможном диаметре
трубопровода, при подключении шлангов
или трубопровода меньшего размера
транспортируемое количество снижается.
Поэтому при использовании универсального
подсоединения шланга (рис. 1/поз. 4)
необходимо его, как показано на рисунке 2,
обрезать до используемого подключения для
того, чтобы не сокращать производительность
ненужным образом. Гибкие шланговые
трубопроводы необходимо крепить в месте
универсального подсоединения при помощи
хомута для шланга (не входит в состав
набора).
При инсталляции необходимо учесть, что
устройство запрещено монтировать свободно
висящим на напорном трубопроводе или
на кабеле питания. Необходимо подвесить
устройство за предназначенную для этого
Шахта насоса должна иметь достаточные
размеры.
5.2 Подключение к электросети
Опасность!
Приобретенное Вами устройство располагает
штепсельной вилкой с защитным контактом.
Устройство рассчитано на подключение к
штепсельной розетке с защитным контактом
с параметрами ~230 в 50 Гц. Удостоверьтесь в
том, что для штепсельной розетки установлен
предохранитель с достаточной силой тока
(мин. 6 А) и обеспечено его безупречное
состояние. Вставьте штекер в розетку
электрической сети, тем самым устройство
готово к работе.
Опасность!
Эту работу должен осуществлять только
специалист электрик или служба сервиса, для
того чтобы избежать опасностей.
6. Обращение с устройством
После того, как Вы внимательно прочитаете
приведенные тут указания по инсталляции
и эксплуатации Вы можете использовать
устройство при соблюдении следующих
условий:
• Проверьте надежность установки
устройства.
• Проверьте установку напорного
трубопровода надлежащим образом.
• Убедитесь в том, что параметры
подключения электросети
~ 230 в 50 Гц.
• Проверьте розетку электрической сети на
надлежащее состояние.
• Проследите, чтобы ни в коем случае влага
или вода не попали на электрическое
подключение.
• Избегайте работы устройства всухую.
- 33 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 33
08.07.15 13:37
RUS
•
Для выключения устройства выньте
штекер из розетки электросети.
Настройка точки включения/выключения
Точку включения и выключения поплавкового
выключателя можно регулировать путем
изменения положения поплавкового
выключателя в креплении (рис. 3/поз. 5).
• Поплавковый выключатель необходимо
установить таким образом, чтобы
высота точки включения и высота
точки выключения достигалась легко
и с небольшим усилием. Проверьте
это, установив устройство в емкость,
наполненную водой, и осторожно
приподняв поплавковый выключатель
рукой, а затем снова опустив его. При
этом Вы можете видеть, включается и
выключается ли устройство.
• Также следите за тем, чтобы расстояние
между головкой поплавкового
выключателя и креплением кабеля
составляло минимум 10 см. При слишком
маленьком расстоянии не обеспечивается
безупречность функционирования.
• Во время настройки поплавкового
выключателя следите за тем, чтобы он не
касался дна при выключении устройства.
Внимание! Опасность работы всухую.
Мануальный режим:
Поплавковый переключатель должен быть
установлен так, как показано на рисунке
1. В этом случае устройство работает
постоянно. Устройство в этом режиме
работы разрешается эксплуатировать только
под надзором для того, чтобы избежать
работы всухую. Устройство необходимо
отключить (извлечение штекера из розетки
электросети), как только из напорного
трубопровода перестанет вытекать вода.
7. Замена кабеля питания
электросети
Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его
служба сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.
8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей
Опасность!
• Перед каждой работой по техническому
обслуживанию необходимо вынимать
штекер из розетки электросети.
• После каждого использования в
переносном режиме необходимо очистить
устройство при помощи чистой воды.
• При стационарной инсталляции
рекомендуется через каждые 3
месяца проверять работоспособность
поплавкового выключателя.
• Ворс и волокнистые частицы,
собравшиеся в корпусе, нужно удалить
струей воды.
• Каждые 3 месяца необходимо удалять ил
со дна шахты, а также очистить стенки
шахты.
• Очистить поплавковый выключатель
чистой водой от отложений.
8.1 Очистка лопастного колеса
При слишком больших отложениях в корпусе
необходимо разобрать нижнюю часть
устройства так, как это описано ниже:
1. Отсоедините короб всасывания от
корпуса.
2. Очистите лопастное колесо чистой водой.
Внимание! Запрещено ставить
устройство на лопастное колесо или
опирать о него!
3. Сборка осуществляется в обратной
последовательности.
8.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей,
нуждающихся в техническом уходе.
8.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо
указать следующие данные;
• Тип устройства
• Номер артикула устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
- 34 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 34
08.07.15 13:37
RUS
9. Утилизация и вторичное
использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
вновь или направлена на повторную
переработку сырья. Устройство и его
принадлежности изготовлены из различных
материалов, например, металла и пластмасс.
Не выбрасывайте дефектные устройства
вместе с бытовыми отходами. Для правильной
утилизации устройство необходимо сдать в
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете,
где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.
10. Хранение
Храните устройство и его принадлежности
в темном, сухом и неподверженном
воздействию мороза, а также недоступном
для детей месте. Оптимальная температура
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C.
Храните электроинструмент в оригинальной
упаковке.
- 35 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 35
08.07.15 13:37
RUS
11. Таблица поиска неисправностей
Неисправность
Причина
Устранение
Устройство не
запускается
- Отсутствует напряжение в
электросети
- Поплавковый выключатель не
включает
- Проверить напряжение в
электросети
- Поплавковый выключатель
переставить в более высокое
положение
Устройство не
перекачивает
- Сито на входе засорено
- Напорный шланг пережат
- Сито на входе очистить струей
воды
- Устранить пережатие
Устройство не
отключается
- Поплавковый выключатель не
может опуститься
- Правильно установить
устройство на дне шахты
Высота
всасывания
слишком большая
- Сито на входе засорено
- Производительность снижена
из-за сильно загрязненных,
содержащих масло примесей в
воде
- Очистить сито на входе
- Очистить устройство и заменить
изношенные части
Устройство
выключается
после короткого
времени работы
- Защита двигателя отключает
устройство из-за сильного
загрязнения воды
- Слишком высокая температура
воды, защита двигателя
отключает устройство
- Вынуть штекер из розетки
электросети и очистить
устройство, а также шахту
- Следите за максимальной
температурой воды 35° C!
- 36 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 36
08.07.15 13:37
RUS
Только для стран ЕС
Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.
Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.
Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим
электрические части.
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
- 37 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 37
08.07.15 13:37
RUS
Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория
Быстроизнашивающиеся детали*
Пример
Крыльчатка насоса
Расходный материал/расходные части*
Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в
любом случае ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
- 38 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 38
08.07.15 13:37
RUS
Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не
будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по
адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы
по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований
действуют следующие условия.
1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных
услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых
устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные
обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные
услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства
нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком
материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору
устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши
устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном
производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается
недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на
кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также
подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например,
при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения
требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности,
воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного
ухода и технического обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги
отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не
начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный
отдел.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте дефектное устройство на
сайте: www.isc-gmbh.info. Если наша гарантия распространяется на дефект устройства, Вы
незамедлительно получите отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности
устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии.
Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
- 39 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 39
08.07.15 13:37
EE
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja oskusteta isikud tohivad seda seadet kasutada juhul, kui neile on tagatud järelevalve või
juhul, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad
mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastus- ja kasutajapoolseid hooldustöid ei tohi teostada lapsed
ilma järelevalveta.
- 40 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 40
08.07.15 13:37
EE
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
Oht!
Pump peab olema rikkevoolukaitselüliti
(RCD) kaudu varustatud maksimaalselt 30
mA nimirikkevooluga (VDE 0100 osa 702 ja
738 järgi).
Seade ei sobi kasutamiseks üheski ujumisbasseinis, lastebasseinis ega muus veekogus, kus võib pumba töötamise ajal viibida
inimesi või loomi. Seadet ei tohi kasutada
sel ajal, kui ohupiirkonnas viibib inimene või
loom. Konsulteerige elektrikuga!
•
•
•
•
•
•
•
Enne kui võtate seadme kasutusele, laske
spetsialistidel kontrollida, kas, maandus,
nullimine, rikkevoolukaitse vastavad energiaettevõtte ohutuseeskirjadele ja toimivad
laitmatult.
Elektrilisi pistikühendusi tuleb kaitsta niiskuse
eest.
Üleujutusohu korral paigutage pistikühendused väljaspoole üleujutuspiirkonda.
Igal juhul tuleb vältida agressiivsete vedelike
ning abrasiivainete (kulutava toimega ainete)
pumpamist.
Seadet tuleb kaitsta külma eest.
Seadet tuleb kaitsta kuivalt töötamise eest.
Laste juurdepääs seadmele tuleb takistada
sobivate meetmetega.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1)
1. Käepide
2. Ujuklüliti
3. Imikurn
4. Universaalne voolikuühendus
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
• Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
• Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
• Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
•
•
•
Reoveepump
Universaalne voolikuühendus
Originaalkasutusjuhend
3. Sihipärane kasutamine
Teie ostetud seade on mõeldud vee pumpamiseks temperatuuriga kuni 35° C. Seadet ei tohi
kasutada teiste vedelike, eelkõige mootorikütuste,
puhastusvahendite ja muude keemiatoodete
pumpamiseks!
Seadet saab kasutada kõikjal, kus tuleb vett ümber pumbata, nt majapidamises ja aias ning veel
paljudel muudel juhtudel. Seadet ei tohi kasutada
ujumisbasseini käigushoidmiseks!
Seadme kasutamisel loodusliku, mudase põhjaga
veekogudes asetage seade natuke kõrgemale
alusele, nt telliskivide peale.
- 41 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 41
08.07.15 13:37
EE
Seade ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks, nt
tiigi tsirkulatsioonipumbana. Seadme oodatav kasutusaeg lüheneb seetõttu oluliselt, sest seade ei
ole mõeldud püsiva koormusega töötamiseks.
5. Enne kasutuselevõttu
Seadet võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
Igasugune muul otstarbel kasutamine ei ole lubatud. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja, mitte tootja.
5.1 Paigaldus
Seade paigaldatakse kas
• statsionaarselt, jäiga torustiku abil
või
• statsionaarselt, painduva vooliku abil
Pidage meeles, et meie seadmed ei ole ette nähtud kommerts-, kutsealaseks ega tööstuslikuks
kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse tööstuslikul või ärilisel otstarbel või ka nendega võrdväärsetes tegevustes, kaotab meiepoolne garantii
kehtivuse.
Lekkiv määrdeõli/määrdevahend võib vett saastata.
4. Tehnilised andmed
Võrguühendus ............................... 230 V ~ 50 Hz
Võimsus .................................................. 780 vatti
Jõudlus maksimaalselt...........................15700 l/h
Pumpamiskõrgus maksimaalselt ................... 8 m
Maks. sügavus ............................................... 7 m
Veetemperatuur maksimaalselt .................... 35°C
Voolikuühendus .................. u 47,8 mm (G 1½) IG
Tahkete osakeste mõõt max:..................Ø 35 mm
Lülituspunkti kõrgus: SISSE ...........maks. u 50 cm
Lülituspunkti kõrgus: VÄLJA............... min. u 5 cm
Kaitseklass: ..................................................IPX8
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Märkus:
Enne pumba töölepanemist selgitage võimalikud
eritingimused paigalduseks!
Kui nt voolukatkestus, määrdumine või defektne
tihend võivad põhjustada materiaalset kahju, tuleb paigaldada täiendavad kaitseseadised.
Sellised kaitseseadised on näiteks:
paralleelselt töötavad pumbad eraldi kaitsmetega
vooluringis, niiskusandurid väljalülitamiseks ja
teised sarnased kaitseseadised.
Kahtluste korral pidage kindlasti nõu spetsialistiga.
Pumbatava vee maksimaalne kogus on võimalik
saavutada ainult torustiku võimaliku suure läbimõõdu korral, väiksemate voolikute või torude
ühendamisel pumbatava vee kogus väheneb.
Universaalse voolikuühenduse (joonis 1/4) kasutamise korral tuleb seda seetõttu kasutatava
ühenduskohani kärpida, nagu joonisel 2 näidatud,
et pumbatavat kogust mitte asjatult vähendada.
Painduvad voolikud tuleb kinnitada voolikuklambri
(ei ole tarnekomplektis) abil universaalse voolikuühenduse külge.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et seadet ei tohi
kunagi monteerida survevooliku või elektrijuhtme külge vabalt rippuma. Seade tuleb riputada
selleks ettenähtud kandesanga külge või asetada
šahti põrandale. Seadme laitmatu toimimise tagamiseks peab šahti põrand olema alati puhas
mudast ja muust reostusest. Liiga madala veetaseme korral võib šahtis olev muda kiiresti kuivada
ja seadme käivitumist takistada. Seepärast on tarvis seadet reeglipäraselt kontrollida (käivitumist
katsetada).
Pumbašahti mõõtmed peaksid olema piisvalt
suured.
- 42 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 42
08.07.15 13:37
EE
5.2 Võrguühendus
Oht!
Teie ostetud seade on juba varustatud maandusega pistikuga. Seade on mõeldud ühendamiseks maandusega pistikupesaga 230 V ~ 50 Hz.
Veenduge, et pistikupesa on piisavalt kaitstud
(vähemalt 6 A) ja laitmatus korras. Pange pistik
pistikupessa ja seade on seega töövalmis.
Oht!
Seda tööd peab tegema elektritööde spetsialist
või klienditeenindus, et vältida ohte.
6. Käitamine
Pärast selle paigaldus- ja kasutusjuhendi läbilugemist võite seadme järgmisi punkte arvestades
kasutusele võtta:
• Kontrollige, kas seade on kindlalt paigale
seatud.
• Kontrollige, kas survevoolik on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Veenduge, et elektriühendusel on 230 V ~ 50
Hz.
• Kontrollige, kas elektriline pistikupesa on
nõuetekohases seisundis.
• Veenduge, et niiskus või vesi ei satuks kunagi
võrguühendusele.
• Vältige seadme kuivalt töötamist.
• Seadme väljalülitamiseks tõmmake pistik pistikupesast välja.
Sisse/väljalülituspunkti seadistamine:
Ujuklüliti sisse- või väljalülituspunkti saab reguleerida ujuklüliti asendi muutmise abil ujuklüliti
lukustuses (joonis 3/5).
• Ujuklüliti peab olema paigaldatud nii, et
lülituspunkti kõrgust: SISSE ja lülituspunkti
kõrgust: VÄLJA saab saavutada lihtsalt ja
vähese jõu rakendamisega. Kontrollige seda,
kui asetate seadme veega täidetud anumasse ja tõstate ujuklüliti käega ettevaatlikult üles
ning lasete seejärel uuesti alla. Sel juhul saate näha, kas seade lülitab end sisse või välja.
• Jälgige ka seda, et vahekaugus ujuklüliti pea
ja kaablihoidiku vahel ei oleks väiksem kui 10
cm. Liiga väikse vahekauguse korral ei ole
seadme nõuetekohane töö tagatud.
• Jälgige ujuklüliti reguleerimisel, et see ei puudutaks põhja enne seadme väljalülitamist.
Tähelepanu! Kuivalt töötamise oht!
Käsirežiim:
Ujuklüliti tuleb paigaldada vastavalt joonisele 1.
Nii töötab seade pidevalt. Seadet tohib kasutada
ainult järelevalve all, et vältida kuivalt töötamist.
Seade tuleb välja lülitada (pistik välja tõmmata)
kohe, kui survevoolikust enam vett ei tule.
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
• Tõmmake võrgupistik enne igat hooldustööd
välja.
• Teisaldatavalt kasutamise puhul peaks
seadet peale iga kasutamist puhastama puhta veega.
• Statsionaarse kasutamise puhul on soovitatav iga 3 kuu järel kontrollida ujuklüliti toimimist.
• Eemaldage veejoa abil karvakesed ja kiulised
osakesed, mis on tõenäoliselt korpusesse
kogunenud.
• Eemaldage iga 3 kuu järel šahti põrandalt
muda ja puhastage ka šahti seinad.
• Puhastage ujuklüliti setetest puhta vee abil.
8.1 Sõuratta puhastamine
Liiga tugevate setete korral korpuses tuleb seadme alumine osa järgneval viisil lahti võtta:
1. Vabastage imikurn korpuselt.
2. Puhastage sõuratas puhta vee abil.
Tähelepanu! Ärge asetage või toetage
seadet sõurattale!
3. Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.
8.2 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
- 43 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 43
08.07.15 13:37
EE
8.3 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artiklinumber
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.
- 44 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 44
08.07.15 13:37
EE
11. Veaotsinguplaan
Tõrked
Põhjused
Kõrvaldamine
Seade ei käivitu
- Võrgupinge puudub
- Ujuklüliti ei lülita
- Kontrollige võrgupinget
- Viige ujuklüliti kõrgemasse asendisse
Seade ei pumpa
- Sisendsõel on ummistunud.
- Survevoolik on murdunud
- Puhastage sisendsõel veejoaga
- Kõrvaldage murdekoht
Seade ei lülitu välja.
- Ujuklüliti ei saa alla vajuda
- Asetage seade šahti põrandale
õigesti
Ebapiisav jõudlus
- Sisendsõel on ummistunud.
- Võimsus on vähenenud vee tugevalt reostunud ja kulutava toimega
lisandite tõttu
- Puhastage sisendsõel
- Puhastage seade ja vahetage kuluosad
Seade lülitub lühikese tööaja järel välja
- Mootorikaitse lülitab seadme vee
liiga tugeva reostuse tõttu välja
- Veetemperatuur on liiga kõrge,
mootor lülitub välja
- Tõmmake võrgupistik välja ja
puhastage seade ning šaht
- Jälgige vee maksimaalset temperatuuri 35° C!
- 45 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 45
08.07.15 13:37
EE
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- 46 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 46
08.07.15 13:38
EE
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria
Näide
Kuluosad*
Pumba tiivik
Kulumaterjal / Kuluosad*
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
•
•
•
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
- 47 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 47
08.07.15 13:38
EE
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud
tootja lubab oma uute seadmete ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade alltoodud aadressil: www.isc-gmbh.info.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.
- 48 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 48
08.07.15 13:38
LV
Bīstami! - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju
Šo ierīci drīkst lietot vismaz astoņu gadu vecumu sasnieguši bērni
un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām
vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai
instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez pieaugušo uzraudzības
nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, ko paredzēts veikt lietotājam.
- 49 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 49
08.07.15 13:38
LV
Bīstami!
Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības
pasākumi, lai novērstu savainojumus un
bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo
informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce
ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī
šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus.
Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem
vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo
instrukciju un drošības norādījumus.
2. Ierīces apraksts un piegādes
komplekts
2.1 Ierīces apraksts (1. attēls)
1. Rokturis
2. Pludiņa tipa slēdzis
3. Iesūkšanas kārba
4. Universāla šļūtenes pieslēgvieta
Bīstami!
Sūknis jāaprīko ar noplūdes strāvas
aizsargierīci (RCD) ar aprēķināto noplūdes
strāvu maksimāli 30 mA (saskaņā ar VDE
0100 702. un 738. daļu).
2.2 Piegādes komplekts
Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā
atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja
preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties
mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur
Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā
no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma
dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu,
kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā,
kurā sniegta informācija par apkalpošanu.
• Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no
tā ierīci.
• Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja
ir).
• Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
• Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas
transportēšanas laikā nav bojātas.
• Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
Ierīce nav paredzēta lietošanai nekāda veida baseinos, bērnu peldbaseinos un citās
ūdenstilpnēs, kurās sūkņa darbības laikā var
atrasties cilvēki vai dzīvnieki. Nav pieļaujama
ierīces lietošana, ja riska zonā atrodas cilvēki
vai dzīvnieki. Jautājiet kvalificētam elektriķim!
Bīstami!
Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu
rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar
plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām
detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas
risks!
•
•
•
•
1. Drošības norādījumi
Bīstami!
Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un
instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. Uzglabājiet visus
drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos
nepieciešamības gadījumā varētu izmantot
nākotnē.
•
•
•
•
•
•
Pirms ierīces lietošanas uzticiet speciālistam
pārbaudīt iezemējumu, nullējumu, noplūdes
strāvas aizsargslēgumu, vai tas atbilst
elektroapgādes uzņēmuma drošības noteikumiem un darbojas nevainojami.
Elektriskie spraudkontaktu savienojumi ir
jāsargā no mitruma.
Ja rodas pārpludināšanas risks, spraudkontaktu savienojumi jānovieto no
pārpludināšanas pasargātā vietā.
Noteikti jāizvairās no šķidrumu, kas izraisa koroziju, un abrazīvu (slīpējošu) vielu
sūknēšanas.
Ierīce ir jāsargā no sala.
Ierīce ir jāsargā no darbības tukšgaitā.
Jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu bērnu
piekļūšanu mašīnai.
Saimniecības notekūdeņu sūknis
Universāla šļūtenes pieslēgvieta
Oriģinālā lietošanas instrukcija
- 50 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 50
08.07.15 13:38
LV
3. Mērķim atbilstoša lietošana
4. Tehniskie rādītāji
Iegādātā ierīce ir paredzēta, lai sūknētu ūdeni,
kura maksimālā temperatūra nepārsniedz 35°C.
Šo ierīci nedrīkst izmantot citu šķidrumu, īpaši
motoru degvielas, tīrīšanas līdzekļu un citu
ķīmisko produktu, sūknēšanai!
Elektrotīkla pieslēgums .................. 230 V ~ 50 Hz
Patēriņa jauda ............................................ 780 W
Maks. sūkņa ražīgums ...........................15700 l/h
Maks. sūknēšanas augstums ......................... 8 m
Maks. iegremdēšanas dziļums ....................... 7 m
Maks. ūdens temperatūra ............................ 35°C
Šļūtenes pieslēgvieta ...........................................
...................... apm. 47,8 mm (G 1½) iekšējā vītne
Maks. svešķermeņu izmērs: ...................Ø 35 mm
Pārslēgšanas punkta
augstums: Iesl. ........................maks. apm. 50 cm
Pārslēgšanas punkta
augstums: Izsl. .............................. min. apm.5 cm
Aizsardzības veids: ......................................IPX8
Ierīci var izmantot visur, kur nepieciešama ūdens
pārsūknēšana, piemēram, mājsaimniecībā, dārzā
u. c. Ierīci nedrīkst izmantot baseinu piepildīšanai/
izsūknēšanai.
Taču ierīci var izmantot arī visur, kur
nepieciešama ūdens pārsūknēšana, piemēram,
mājsaimniecībā, dārzā u. c. Ierīci nedrīkst izmantot baseinu piepildīšanai/izsūknēšanai.
Lietojot ierīci ūdenstilpnēs ar dabisku, duļķainu
dibenu, uzstādiet ierīci uz neliela paaugstinājuma,
piemēram, uz ķieģeļiem.
Ierīce nav paredzēta ilgstošai lietošanai,
piemēram, kā cirkulācijas sūknis. Šajā gadījumā
ierīces sagaidāmais darbmūžs ievērojami
saīsināsies, jo ierīce nav konstruēta ilgstošai
slodzei.
Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
Ierīces lietošana, kas neatbilst paredzētajam
mērķim, nav noteikumiem atbilstoša. Par jebkuriem bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs
lietotājs/operators, nevis ražotājs.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši noteikumiem nav konstruētas komerciālai,
amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai.
Ražotājs neuzņemas garantiju, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības vai rūpniecības
uzņēmumos, kā arī līdzīgos papilddarbos.
Izplūstot smēreļļai/smērvielai, var tikt piesārņots
ūdens.
5. Pirms lietošanas
Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka
parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.
5.1. Uzstādīšana
Ierīces uzstādīšana veicama:
• stacionāri, ar nekustīgu cauruļvadu
vai
• stacionāri, ar lokanu cauruļvadu.
Norādījums!
Pirms sūkņa lietošanas noskaidrojiet iespējamos
īpašos instalēšanas nosacījumus!
Ja, piemēram, elektroapgādes traucējumi,
netīrumi vai bojāts blīvējums var izraisīt
materiālus zaudējumus, jāveic papildu
aizsardzības pasākumi.
Šādi aizsardzības pasākumi, piemēram, ir:
paralēlas darbības sūkņi atsevišķi nodrošinātā
strāvas ķēdē, mitruma sensori izslēgšanai un
līdzīgas drošības ierīces.
Šaubu gadījumos noteikti konsultējieties ar
sanitāro speciālistu.
Maksimālo sūkņa darba ražīgumu var panākt,
tikai izmantojot maksimālo cauruļvada diametru, pieslēdzot mazāka diametra šļūtenes un
cauruļvadus, sūkņa darba ražīgums samazinās.
Tāpēc, izmantojot universālu šļūtenes
pieslēgvietu (1. attēls/4. poz.), to vajadzētu
saīsināt līdz lietojamam pieslēgumam, kā
norādīts 2. attēlā, lai nevajadzīgi nesamazinātu
sūkņa darba ražīgumu. Lokanie cauruļvadi
- 51 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 51
08.07.15 13:38
LV
jānostiprina ar šļūtenes apskavu (nav iekļauta
piegādes komplektā) pie universālā šļūtenes
pieslēguma.
Jāievēro, ka ierīci nekad nedrīkst uzstādīt brīvi
piekārtā veidā aiz spiediena cauruļvada vai
strāvas vada. Ierīce ir jāpiekar aiz šim nolūkam
paredzētā roktura vai jānovieto šahtas dibenā. Lai
nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, šahtas
dibenam vienmēr jābūt tīram no dūņām vai citiem
netīrumiem. Ja ūdens līmenis ir pārāk zems,
dūņas šahtā var ātri sažūt un traucēt ierīces
iedarbināšanu. Tādēļ ierīce regulāri jāpārbauda
(jāveic iedarbināšanas mēģinājumi).
Sūkņa šahtai jābūt pietiekamā izmērā.
5.2. Tīkla pieslēgums
Bīstami!
Iegādātā ierīce jau ir aprīkota ar kontaktdakšu
ar zemējuma kontaktu. Ierīce ir paredzēta
pieslēgšanai pie kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu 230 V ~ 50 Hz. Pārliecinieties, vai kontaktligzdai ir pietiekams drošinātājs (vismaz 6 A) un
vai tā ir nevainojamā kārtībā. Tīkla kontaktdakšu
iespraudiet kontaktligzdā, un līdz ar to ierīce ir
gatava darbam.
Ieslēgšanās/izslēgšanās pārslēgšanas punkta noregulēšana
Pludiņslēdža ieslēgšanās vai izslēgšanās punktu var regulēt, mainot pludiņslēdža pozīciju tā
fiksatorā (3. attēls/5. poz.).
• Vai pludiņa tipa slēdzis ir uzstādīts tādā
veidā, lai pārslēgšanas punkta augstums
IESL.) un pārslēgšanas punkta augstums
IZSL.) būtu sasniedzams viegli un ar nelielu
piepūli. Pārbaudiet to, ievietojot ierīci traukā,
kas ir piepildīts ar ūdeni, un pludiņa tipa
slēdzi ar roku uzmanīgi paceļot uz augšu un
pēc tam atkal iegremdējot. Tā var redzēt, vai
ierīce ieslēdzas vai izslēdzas.
• Ievērojiet, lai attālums starp pludiņslēdža
galvu un vada stiprinājumu nebūtu mazāks
par 10 cm. Ja attālums ir pārāk mazs, netiks
nodrošināta ierīces nevainojama darbība.
• Noregulējot pludiņa tipa slēdzi, uzmaniet, lai
pirms ierīces izslēgšanās pludiņa tipa slēdzis
nesaskartos ar šahtas dibenu. Uzmanību!
Pastāv ierīces tukšgaitas risks.
Bīstami!
Šis darbs ir jāveic tikai elektriķim vai servisa dienestam, lai izvairītos no apdraudējuma.
Manuālais režīms
Pludiņslēdzis jāuzstāda, kā parādīts 1. attēlā.
Tādējādi ierīce darbojas pastāvīgi. Šajā darba režīmā ierīci drīkst lietot tikai personas
uzraudzībā, lai izvairītos no tukšgaitas. Ierīce
jāizslēdz (izvelkot kontaktdakšu), tiklīdz ūdens
vairs neizplūst no spiediena cauruļvada.
6. Lietošana
7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa
Pēc tam, kad precīzi izlasīta uzstādīšanas
un lietošanas instrukcija, var sākt lietot ierīci,
ievērojot šādus nosacījumus:
• Pārbaudiet, vai ierīce ir droši uzstādīta.
• Pārbaudiet, vai ir pienācīgi uzstādīts spiediena cauruļvads.
• Pārliecinieties, lai pieslēgums elektrotīklam
būtu 230 V ~ 50 Hz.
• Pārbaudiet elektriskās kontaktdakšas
stāvokli.
• Pārliecinieties, ka tīkla pieslēgumam
nepiekļūs mitrums vai ūdens.
• Izvairieties no ierīces darbības tukšgaitā.
• Lai ierīci izslēgtu, izvelciet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Bīstami!
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts,
ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši
kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos
no iespējamā apdraudējuma.
- 52 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 52
08.07.15 13:38
LV
8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu
pasūtīšana
9. Utilizācija un otrreizējā
izmantošana
Bīstami!
• Pirms veicat jebkādu apkopes darbu, izvelciet
tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
• Ja izmantošanas laikā ierīce tiek pārvietota,
pēc katras lietošanas reizes tā ir jāizskalo ar
tīru ūdeni.
• Ja ierīce tiek uzstādīta stacionāri, ieteicams
ik pēc 3 mēnešiem pārbaudīt pludiņa tipa
slēdža darbību.
• Plūksnas un šķiedrainas daļiņas, kas,
iespējams, ir uzkrājušās korpusā, ir jāizvāc ar
ūdens strūklas palīdzību.
• Ik pēc 3 mēnešiem atbrīvojiet šahtas dibenu
no dūņām un notīriet arī šahtas sienas.
• Pludiņa tipa slēdzi attīriet no nogulsnēm, izmantojot tīru ūdeni.
Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no
bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums
ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai
nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir
no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un
plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju,
ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja
Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet
pašvaldībā.
8.1. Lāpstiņu riteņa tīrīšana
Ja korpusā ir uzkrājies pārāk daudz nogulšņu,
ierīces apakšējā daļa ir jāizjauc šādi:
1. Atvienojiet iesūkšanas kārbu no korpusa.
2. Lāpstiņu riteni noskalojiet ar tīru ūdeni.
Uzmanību! Ierīci nenovietojiet vai neatbalstiet uz lāpstiņu riteņa!
3. Montāža jāveic apgrieztā secībā.
10. Glabāšana
Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā,
no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.
Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30˚C.
Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.
8.2 Apkope
Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas
detaļas, kurām būtu jāveic apkope.
8.3 Rezerves daļu pasūtīšana
Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda
informācija:
• ierīces tips;
• ierīces preces numurs;
• ierīces identifikācijas numurs;
• nepieciešamās rezerves daļas numurs.
Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.
- 53 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 53
08.07.15 13:38
LV
11. Trūkumu noteikšanas plāns
Traucējumi
Cēloņi
Novēršana
Aparāts neieslēdzas
- Nav tīkla sprieguma
- Nepārslēdzas pludiņa tipa slēdzis
- Pārbaudiet tīkla spriegumu
- Pludiņa tipa slēdzi pārvietojiet
augstākā pozīcijā
Ierīce nesūknē
- Aizsērējis ieplūdes siets
- Pārlocīta spiediena šļūtene
- Iztīriet ieplūdes sietu, izmantojot
ūdens strūklu
- Novērsiet locījumu
Ierīce neizslēdzas
- Pludiņa tipa slēdzis nevar
pazemināties
- Ierīci pareizi uzstādiet šahtas
dibenā
Nepietiekams sūkņa
ražīgums
- Aizsērējis ieplūdes siets
- Ražīgums samazinājies stipri
piesārņotu un slīpējošu ūdens
piemaisījumu dēļ
- Iztīriet ieplūdes sietu
- Iztīriet ierīci un nomainiet nodilumam pakļautās detaļas
Ierīce izslēdzas
pēc neilga darbības
laika
- Motora aizsardzība izslēdz ierīci
pārāk spēcīga ūdens piesārņojuma
dēļ
- Ūdens temperatūra ir par augstu,
motora aizsardzība izslēdz sūkni
- Izvelciet tīkla kontaktdakšu un
iztīriet gan ierīci, gan šahtu
- Ievērojiet maksimālo ūdens
temperatūru 35° C!
- 54 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 54
08.07.15 13:38
LV
Tikai ES valstīm
Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un
tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod
atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.
Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums
sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto
ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši
nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām
ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir
atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- 55 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 55
08.07.15 13:38
LV
Informācija par apkalpošanu
Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos,
viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem
apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai
patēriņa materiālu saņemšanu.
Ņemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā,
respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.
Kategorija
Dilstošas detaļas*
Piemērs
Sūkņa zobrats
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*
Trūkstošas detaļas
* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!
Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.isc-gmbh.info.
Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:
•
•
•
Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.
- 56 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 56
08.07.15 13:38
LV
Garantijas talons
Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!
Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs
to ļoti nožēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Mēs Jums labprāt palīdzēsim, ja zvanīsiet mums uz norādīto apkalpošanas dienesta
tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi.
1. Šie garantijas noteikumi noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs
apņemas veikt savu jauno ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās
garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās
ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas kļūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo
ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.
Ņemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai
profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
– ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas
uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla
sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas,
ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes
dēļ;
– ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces
pārslogošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst
svešķermeņi (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka
lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
– ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas
izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir
iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas
rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne
attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot
apkalpošanu uz vietas.
5. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzam reģistrēt bojāto ierīci šādā adresē: www.isc-gmbh.info.
Ja ierīces defekts ir attiecināms uz mūsu garantijas pakalpojumiem, Jūs nekavējoties saņemsiet
saremontētu vai jaunu ierīci.
Defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā, mēs, protams, labprāt novērsīsim par
maksu. Šim nolūkam, lūdzam nosūtīt ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.
Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas
instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.
- 57 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 57
08.07.15 13:38
LT
Pavojus! - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją
Vyresni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių bei protinių
gebėjimų asmenys arba patirties ir žinių neturintys asmenys šiuo
prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba išklausę instruktažą apie
saugų prietaiso naudojimą ir informuoti apie su tuo susijusius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama vaikams
prietaisą valyti be priežiūros ir atlikti techninį aptarnavimą.
- 58 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 58
08.07.15 13:38
LT
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo
apimtis
Pavojus!
Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių
saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite
nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite,
kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu
perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją.
Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar
žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos
nurodymų.
2.1 Prietaiso aprašymas (1 pav.)
1. Rankena
2. Plūdinis lygio jungiklis
3. Siurbimo antgalis
4. Universali žarnos jungtis
1. Saugos nurodymai
Pavojus!
Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
Visus saugos nurodymus išsaugokite
ateičiai.
Pavojus!
Siurblys turi būti montuojamas su apsauginiu
gedimo srovės jungikliu (RCD), o nominalioji
gedimo srovė neturi viršyti 30 mA (pagal VDE
0100, 702 ir 738 dalis).
Prietaisas nenaudotinas plaukimo ir maudymosi baseinuose, kituose vandens telkiniuose, kuriuose prietaisui veikiant gali būti
žmonių ar gyvūnų. Draudžiama prietaisą
naudoti pavojaus zonoje esant žmogui ar
gyvūnui. Kreipkitės į savo elektriką!
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tiekimo apimtis
Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite,
ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių,
prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba
pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne
vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo
ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome
atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų
lentelę.
• Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos
prietaisą.
• Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei
transportavimo apsaugą (jei yra).
• Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
• Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti
transportuojant.
• Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio
laikotarpio pabaigos.
Pavojus!
Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų
žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarijimo ir uždusimo pavojus!
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, leiskite specialistams patikrinti, ar įžeminimas,
įnulinimas apsauginė gedimo srovės grandinė
atitinka energijos tiekimo įmonės saugos reikalavimus ir nepriekaištingai veikia.
Kištukines elektros jungtis reikia apsaugoti
nuo drėgmės.
Iškilus apsėmimo pavojui, kištukines jungtis
reikia tvirtinti nuo apsėmimo saugioje srityje.
Bet kuriuo atveju reikia vengti agresyvių
skysčių, taip pat abrazyvinių (šlifuojančių)
medžiagų gabenimo.
Prietaisas negali sušalti.
Prietaisas negali veikti sausąja eiga.
Imantis tinkamų priemonių saugoti nuo vaikų.
•
•
•
Nešvaraus vandens siurblys
Universali žarnos jungtis
Originali naudojimo instrukcija
3. Naudojimas pagal paskirtį
Įsigytu prietaisu gabentinas ne aukštesnės kaip
35 °C temperatūros vanduo. Į prietaisą negalima
pilti kitų skysčių, ypač variklių degalų, valymo
priemonių ir kitų cheminių produktų!
Prietaisas naudojamas visur, kur reikia perkelti
vandenį, pvz., buityje, sode ir dar daug kur. Prietaiso negalima naudoti plaukimo baseinuose!
Prietaisą, kurį naudosite vandens telkiniuose,
kurių dugnas yra natūralus, dumblinas, šiek tiek
pakelkite, pvz., ant plytų.
- 59 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 59
08.07.15 13:38
LT
Prietaisas, pvz., cirkuliacinis siurblys, nenaudotinas ilgai tvenkinyje. Numatytas prietaiso
ilgaamžiškumas dėl to gerokai sutrumpės, nes
prietaisas nėra sukurtas ilgalaikei apkrovai.
Prietaisą reikia naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks
kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal
paskirtį. Už pažeidimus, atsiradusius netinkamai
naudojant prietaisą, atsako ne gamintojas, bet
naudotojas arba operatorius.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Neprisiimame atsakomybės,
jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų,
pramonės įmonėse ir panašiose veiklos srityse.
Ištekėjus alyvos (tepalų), užsiterš vanduo.
4. Techniniai duomenys
Įjungimas į tinklą ............................ 230 V ~ 50 Hz
Energijos sunaudojimas ............................ 780 W
Maksimalus debitas ..............................15700 l/h
Didžiausias tiekimo aukštis ............................ 8 m
Didžiausias panardinimo gylis ....................... 7 m
Maksimali vandens temperatūra ................ 35 °C
Žarnos jungtis ............... apie 47,8 mm (G 1½) IG
Didžiausias korpusas: ...........................Ø 35 mm
Jungimo taško aukštis:
ĮJUNGTA ...................................maks. apie 50 cm
Jungimo taško aukštis:
IŠJUNGTA .....................................min. apie 5 cm
Apsaugos rūšis: ...........................................IPX8
5. Prieš naudojimą
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant
prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo
duomenimis.
5.1. Montavimas
Prietaisas montuojamas arba:
• stacionariai su nelanksčiu vamzdžiu,
arba
• stacionariai su lanksčia žarna
Pastaba:
Prieš pradėdami naudoti siurblį, išsiaiškinkite galimas specialiąsias jo montavimo sąlygas!
Jei, pvz., maitinimo pertrauka, užterštumas arba
sudegusi izoliacija gali sukelti materialinę žalą,
reikia instaliuoti papildomas apsaugines priemones. Tokios apsaugos priemonės, pvz., gali būti:
vienoje atskirai apsaugotoje srovės grandinėje
lygiagrečiai veikiantys siurbliai, išjungiantys
drėgmės jutikliai ir panašūs apsaugos įrenginiai.
Kilus dvejonių, būtinai pasikonsultuokite su kvalifikuotu santechniku.
Didžiausią debitą galima pasiekti tik naudojant
didžiausio skersmens liniją, prijungiant mažesnes
žarnas ar linijas debitas sumažėja. Todėl naudojant universalią žarnos jungtį (1 pav./4 padėtis), ją
reiktų sutrumpinti iki naudotos jungties, kaip parodyta 2 pav., kad be reikalo nesumažėtų debitas.
Lanksčias žarnas prie universalios žarnos jungties reikia pritvirtinti su žarnos apkaba (į tiekimo
apimtį neįeina).
Montuodami atkreipkite dėmesį į tai, kad sumontuotas prietaisas niekada negali laisvai kabėti
ant slėgio linijos ar ant srovės kabelio. Prietaisas
turi būti pakabintas ant tam numatytos atraminės
rankenos ar padėtas ant šachtos pagrindo. Kad
prietaisas nepriekaištingai veiktų, šachtos pagrinde neturi būti dumblo ar kitų nešvarumų. Esant
mažam vandens lygiui, šachtoje esantis dumblas
gali greitai išdžiūti ir trukdyti paleisti prietaisą.
Todėl būtina prietaisą reguliariai tikrinti (pabandyti
paleisti).
Siurblio šachta turi būti pakankamo aukščio.
- 60 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 60
08.07.15 13:38
LT
5.2. Įjungimas į tinklą
Pavojus!
Jūsų įsigytas prietaisas jau turi kištukinę jungtį
su apsauginiu kontaktu. Prietaisas numatytas
prijungti prie šakutės lizdo su apsauginiu kontaktu
su 230 V ~ 50 Hz. Įsitikinkite, kad šakutės lizdas
pakankamai apsaugotas (ne mažiau kaip 6 A) ir
yra tvarkingas. Tinklo kištuką įjunkite į šakutės
lizdą. Prietaisas paruoštas veikti.
Rankinis darbo režimas:
Plūdinį jungiklį reikia sumontuoti taip, kaip parodyta 1 pav. Tokiu būdu prietaisas veiks nuolat.
Šiame darbiniame režime prietaisą reikia naudoti
tik prižiūrint, kad būtų išvengta tuščiosios eigos.
Prietaisą reikia išjungti (ištraukti kištuką), kai tik iš
slėgio linijos nebeišteka vanduo.
7. Tinklo kabelio pakeitimas
Pavojus!
Šį darbą turi atlikti tik elektrikas arba klientų aptarnavimo skyrius, kad būtų išvengta grėsmių.
Pavojus!
Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad
būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas
arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas
kvalifikuotas asmuo.
6. Valdymas
Perskaitę šią montavimo ir naudojimo instrukciją
ir atsižvelgę į toliau nurodytus punktus, prietaisą
galite pradėti naudoti:
• Patikrinkite, ar prietaisas saugiai pastatytas.
• Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta slėgio linija.
• Įsitikinkite, kad elektros įtampa yra
230 V ~ 50 Hz.
• Patikrinkite, ar geros būklės elektros šakutės
lizdas.
• Įsitikinkite, kad prie tinklo jungties nepatenka
drėgmės ar vandens.
• Prietaisas negali veikti tuščiąja eiga.
• Norėdami prietaisą išjungti, ištraukite kištuką
iš lizdo.
Įjungimo (išjungimo) taško nustatymas:
Plūdinio lygio jungiklio įjungimo ar išjungimo tašką
galima nustatyti keičiant plūdinio lygio jungiklio
laido fiksaciją (3 pav./5 padėtis).
• Plūdinis lygio jungiklis turi būti taip pritvirtintas, kad jungimo taško aukštis: ĮJUNGIMAS
ir jungimo taško aukštis: IŠJUNGIMAS būtų
lengvai ir be didelių pastangų pasiekiami.
Tai patikrinkite prietaisą įstatydami į vandens
pripildytą indą ir ranka atsargiai pakeldami
plūdinį jungiklį ir tada vėl jį nuleisdami. Taip
galite pamatyti, ar prietaisas įsijungia bei
išsijungia.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad tarp plūdinio
lygio jungiklio galvutės ir kabelio laikiklio būtų
ne mažesnis nei 10 cm atstumas. Esant per
mažam atstumui, neužtikrinama, kad prietaisas gerai veiks.
• Nustatydami plūdinį jungiklį, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis, prieš prietaisui
išsijungiant, neliestų pagrindo. Dėmesio! Veikimo tuščiąja eiga pavojus.
8. Valymas, techninė priežiūra ir
atsarginių dalių užsakymas
Pavojus!
• Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, iš
tinklo lizdo ištraukite kištuką.
• Kai prietaisas kilnojamas, po kiekvieno panaudojimo jį reiktų nuplauti švariu vandeniu.
• Kai prietaisas naudojamas stacionariai, kas
3 mėnesius rekomenduojama patikrinti, kaip
veikia plūdinis jungiklis.
• Siūlelius ir plaušų daleles, galinčias kauptis
korpuse, reikia pašalinti vandens srove.
• Kas 3 mėnesius nuo šachtos pagrindo reikia nuvalyti dumblą. Taip pat reikia nuvalyti
šachtos sienas.
• Nuo plūdinio jungiklio švariu vandeniu nuplaukite nuosėdas.
8.1. Semtuvo rato valymas
Jei korpuse prisikaupė daug apnašų, prietaiso
apatinę dalį reikia išardyti tokia tvarka:
1. Nuo korpuso nuimkite siurbimo antgalį.
2. Semtuvo ratą nuplaukite švariu vandeniu.
Dėmesio! Prietaiso negalima padėti ar atremti ant semtuvo rato!
3. Sumontuojama atvirkštine tvarka.
8.2 Techninė priežiūra
Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina
techninė priežiūra.
- 61 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 61
08.07.15 13:38
LT
8.3 Atsarginių dalių užsakymas:
Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius
duomenis;
• Prietaiso tipą
• Prietaiso artikulo numerį
• Prietaiso tapatybės numerį
• Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite
tinklalapyje www.isc-gmbh.info
9. Utilizavimas ir antrinis
panaudojimas
Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų
sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga,
tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip
metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti
atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur
toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.
10. Laikymas
Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.
Geriausia laikyti 5–30 ˚C temperatūroje. Elektros
prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.
- 62 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 62
08.07.15 13:38
LT
11. Gedimų paieškos planas
Gedimai
Priežastys
Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia
- Nėra tinklo įtampos
- Plūdinis jungiklis neįsijungia
- Patikrinti tinklo įtampą
- Plūdinį jungiklį perkelkite aukščiau
Prietaisas netiekia
- Užsikimšęs įleidimo sietas
- Įleidimo sietą išplaukite vandens
srove
- Ištiesinkite žarną
Siurblys neišsijungia
- Plūdinis jungiklis negali nugrimzti
- Prietaisą teisingai pastatykite ant
šachtos dugno
Tiekiamo kiekio nepakanka
- Užsikimšęs įleidimo sietas
- Galia sumažėja dėl labai nešvarių ir
abrazyvių vandens priedų
- Išvalykite įleidimo sietą
- Siurblį išvalykite ir pakeiskite
besidėvinčias dalis
Po trumpo laikotarpio prietaisas
išsijungia
- Variklio apsauga prietaisą išjungia
dėl per ypač nešvaraus vandens
- Per aukšta vandens temperatūra,
variklio apsauga prietaisą išjungia
- Ištraukite tinklo kištuką ir išvalykite
prietaisą ir šachtą
- Atsižvelkite į didžiausią leistiną
temperatūrą 35 °C!
- Susilenkusi slėginė žarna
- 63 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 63
08.07.15 13:38
LT
Tik ES šalims
Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!
Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę
bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.
Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:
Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo
tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms,
kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu.
Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms,
kurių sudėtyje nėra elektros dalių.
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus
aiškų iSC GmbH leidimą.
Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekame sau
- 64 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 64
08.07.15 13:38
LT
Aptarnavimo informacija
Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms
atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.
Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai
nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.
Kategorija
Besidėvinčios detalės*
Pavyzdys
Siurblio ratas
Naudojamos medžiagos / dalys*
Detalių trūkumas
* netiekiamos kartu su prietaisu!
Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.isc-gmbh.info. Prašome
gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokiu atveju pateikiamus klausimus:
•
•
•
Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.
- 65 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 65
08.07.15 13:38
LT
Garantinis dokumentas
Gerbiami pirkėjai,
mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų
netinkamai, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo tarnybą garantinėje
kortelėje nurodytu adresu. Mielai pakonsultuosime Jus ir nurodytu techninės priežiūros skyriaus telefonu. Garantinių reikalavimų galiojimui taikomos sąlygos:
1. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas
gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi
įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams. Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektai yra pašalinami
arba pakeičiamas prietaisas.
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar
pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos
darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
– Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instaliacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba
srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis
aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
– Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusių
svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jėgą arba dėl
kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
– Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, įprastu ir kitu natūraliu
dėvėjimusi.
4. Garantija galioja 24 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniam laikotarpiui. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantiniai reikalavimai nebepriimami. Atlikus remontą arba pakeitus
prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms
atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje www.iscgmbh.info. Jeigu mūsų garantija apima prietaiso gedimą, nedelsiant Jums bus grąžintas suremontuotas arba naujas prietaisas.
Savaime suprantama už atitinkamą kainą mielai sutaisysime prietaisą, jeigu jo gedimui nėra suteikiama
garantija arba garantija jau pasibaigusi. Tuo tikslu prašome prietaisą atsiųsti mūsų aptarnavimo skyriaus
adresu.
Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų,
susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.
- 66 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 66
08.07.15 13:38
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I
dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H
a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda
açıklanan uygunluğu belirtir
N
erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Schmutzwasserpumpe GC-DP 7835 (Einhell)
87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
X 2006/95/EC
2006/28/EC
X 2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
2006/42/EC
Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
2004/26/EC
Emission No.:
X 2011/65/EC
Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 62233; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 08.07.2015
Weichselgartner/General-Manager
First CE: 12
Art.-No.: 41.706.82
I.-No.: 11035
Subject to change without notice
Wang/Product-Management
Archive-File/Record: NAPR012152
Documents registrar: Roland Dallinger
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
- 67 -
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 67
08.07.15 13:38
EH 07/2015 (01)
Anl_GC_DP_7835_SPK3.indb 68
08.07.15 13:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising