EINHELL | GC-SR 12 | manual | EINHELL GC-SR 12 Multi Purpose Spreader Brugermanual

EINHELL GC-SR 12 Multi Purpose Spreader Brugermanual
GC-SR 12
DK/ Original betjeningsvejledning
N
Spredevogn
S
Original-bruksanvisning
Spridarvagn
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Kylvökärry
3
Art.-Nr.: 34.152.38
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 1
I.-Nr.: 11018
05.07.2018 09:55:16
1
2
1
6
4
2
1
6
2
6
4
3
5
5
3
6
3
4
1
6
3
6
6
-2-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 2
05.07.2018 09:55:20
5
6
A
7
2
8
B
5
9
10
C
D
E
-3-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 3
05.07.2018 09:55:21
11
12
45 cm
1m
2,3
m
2
g/
m2
E
D
-4-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 4
05.07.2018 09:55:22
DK/N
•
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
•
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
•
•
•
Spredevogn
Original betjeningsvejledning
3. Formålsbestemt anvendelse
1. Sikkerhedsanvisninger
•
Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.
Spredevognen er beregnet til at anbringe
gødning, frø, grus, salt og strømateriale om
vinteren.
Læs og overhold indstillingsanvisningerne
i vejledningen og anvisningsetiketten på
produktet. Læs og overhold i hvert fald
anvisningerne på emballagerne til gødning/
såsæd.
For at undgå overgødskning af græsset som
følge af for meget gødning må du aldrig fylde
spredevognen direkte på græsset.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1/2)
1. Førehåndtag
2. Justerarm til indstilling af spredemængde
3. Materialebeholder
4. Hjul
5. Standerfod
6. Skubbestænger
4. Tekniske data
Spredebredde: ...........................................45 cm
Beholdervolumen maks.: ...........................12 liter
Hjul Ø: ........................................................20 cm
Vægt (tom) ca.: ...........................................2,6 kg
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
• Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
• Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
• Kontroller, at der ikke mangler noget.
-5-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 5
05.07.2018 09:55:22
DK/N
5. Inden ibrugtagning
•
5.1 Samling
•
Førehåndtag
• Sæt førehåndtagets nederste stænger fast i
materialebeholderen (fig. 3).
• Sæt den øverste del af førehåndtaget på de
nederste stænger (fig. 4).
•
•
Justerarm
Sæt grebet til justerarmen (fig. 2/pos. 2) på
justerarmen (fig. 5/pos. A).
Støttefod
Tag skruen (fig. 7/pos. B) ud.
Stik støttefoden (fig. 8/pos. 5) ind, og skru
den fast.
•
•
•
Hjul
Tag hjulkapperne af hjulene (fig. 9).
Tag skruerne (fig. 10/pos. E) ud (i begge
sider).
• Sæt hjulene (fig. 11/pos. D) på, og skru dem
fast.
• Sæt hjulkapperne på.
•
•
Fyld halvdelen af beholderen med strømateriale (s. 5.2).
Læg tørt, rent folie på en lige, glat flade (f.eks.
garage).
Det anbefales at stille betjeningsarmen på „4“
i starten. Kør vognen over en længde på 2,3
m. Ved en spredebredde på 45 cm betyder
det en flade på ca. 1 m².
Fej strømaterialet sammen, vej det
på en almindelig husholdningsvægt
(spredemængde pr. m²) og sammenlign
vægten med producentenes angivelser på
emballagen til gødning (f.eks. 30 g/m²). Stil
betjeningsarmen på et større trin, hvis der er
fordelt for lidt materiale, og på et lavere trin,
hvis der er fordelt for meget materiale.
Noter de beregnede værdier, så du kan bruge
dem igen, hvis du skulle få behov for det.
6. Betjening
Vigtigt! Bruges strømaterialet i vådt, fugtigt eller
meget højt græs (mere end 60 mm græshøjde),
kan strømaterialet blive fugtigt og derved
blokere fordelingen. Dette kan føre til over- eller
underdosering af strømaterialet.
5.2 Påfyldning
Mål det område, der skal strøs på, og beregn
kvadratmetrene. Mængden af strømateriale
der skal bruges, finder du frem til ved at kigge
på emballagerne til gødning/såsæd.
• Sikr, at strømaterialebeholderen er tør og ren.
• Stil betjeningsarmen (fig. 6 / pos. 2) på „0“.
• Bred avispapir ud på et fast, tørt underlag.
Stil spredevognen på papiret og fyld
strømaterialebeholderen omhyggeligt.
Undgå at strømaterialebeholderen løber
over, eller at strømateriale spildes. Fyld
aldrig strømaterialebeholderen, når den
står direkte på græsplænen, da spildt
strømateriale beskadiger græsset på grund af
overgødskning.
• Sikr, at den sorte spredevalseafdækning er
dækket ensartet til med strømateriale. Dette
er nødvendigt for at sikre, at gødningen
fordeles ensartet i hele spredebredden.
•
6.1 Spredeindstillinger
Vælg den forinden fastlagte spredeindstilling (s.
5.3). Læs og overhold i hvert fald anvisningerne
på emballagerne til gødning/såsæd.
6.2 Spredning
• Når strømaterialet er fyldt på (se afsnit 5.2),
stilles betjeningsarmen på den ønskede
position (s. 5.3), hvorefter spredningen kan
startes.
• Det anbefales at sprede materialet på langs
og tværs på de yderste 2-3 baner. På de
øvrige baner kan materialet spredes på
langs. Spred materialet på en sådan måde, at
banerne overlapper hinanden, og kontroller,
at der ikke overses nogle flader.
• Bearbejd (f.eks. vanding) herefter den strøede
flade iht. anvisningerne på emballagerne til
gødning/såsæd.
5.3 Indstilling af spredning (fig. 12)
Spredeprodukter som f.eks. græssåsæd, gødning
og andre lignende produkter varierer meget mht.
udspredningsmængde, granulering og vægt,
hvilket gør det umuligt at angive universelle
indstillinger. Spredevognen er nem at indstille.
-6-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 6
05.07.2018 09:55:22
DK/N
7. Renholdelse og
reservedelsbestilling
Genoptryk eller anden kopiering af
dokumentation og følgedokumenter til produkter,
også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig
tilladelse fra iSC GmbH.
7.1 Renholdelse
• Når arbejdet er færdigt, skal evt.
resterende strømateriale fyldes
tilbage fra strømaterialebeholderen til
strømaterialeemballagen.
• Stil betjeningsarmen på „8“ og rengør
spredeåbningerne og beskyttelsesskinnen
grundigt med en børste.
• Gnid maskinen ren med en ren klud, eller
foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
• Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengøringseller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
7.2 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
• Savens type.
• Savens artikelnummer.
• Savens identifikationsnummer.
• Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortskaffelse og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på
et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns
rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
-7-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 7
05.07.2018 09:55:22
DK/N
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
-8-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 8
05.07.2018 09:55:22
S
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
•
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
•
•
Spridarvagn
Original-bruksanvisning
1. Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
•
Spridarvagnen är avsedd för spridning av gödsel,
utsäde, krossat grus, salt och halkskyddsmedel.
•
Beakta inställningsinstruktionerna i
bruksanvisningen och informationsdekalen
på spridarvagnen. Beakta alltid informationen
som anges på förpackningarna med gödsel
eller utsäde.
För att undvika att gräsmattan bränns
(övergödning) av utspillt spridningsmaterial
får ska spridningsvagnen aldrig fyllas på när
den står på gräsmattan.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)
1. Työntösanka
2. Levitysmäärän säätelyn säätövipu
3. Materiaalisäiliö
4. Pyörä
5. Stöd
6. Skjutstänger
4. Tekniska data
Spridningsbredd: ........................................45 cm
Behållarvolym max.: ..................................12 liter
Hjuldiameter: ..............................................20 cm
Vikt (tom) ca: ..............................................2,6 kg
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitabellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
• Kontrollera att leveransen är komplett.
• Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-9-
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 9
05.07.2018 09:55:22
S
5. Före användning
5.1 Asennus
Työntösanka
• työnnä työntötangot materiaalisäiliöön
(kuva 3).
• pistä työntösanka työntötankoihin (kuva 4).
Säätövipu
työnnä säätövivun kahva (kuva 2/kohta 2)
työntövivun (kuva 5/kohta A) päälle.
Tukijalka
ota ruuvi (kuva 7/kohta B) pois.
työnnä jalka (kuva 8/kohta 5) laitteeseen ja
ruuvaa se kiinni.
•
•
Pyörät
ota pölykapselit pois pyöristä (kuva 9).
ota ruuvit (kuva 10/kohta E) pois (molemmin
puolin).
• työnnä pyörät (kuva 11/kohta D) paikalleen ja
ruuvaa ne kiinni.
• pane pölykapselit paikalleen.
•
•
5.2 Påfyllning
Mät upp ytan för spridningen och räkna
ut antal kvadratmeter. Bestäm mängden
spridningsmaterial utifrån de mängder som
anges på förpackningarna med gödsel eller
utsäde.
• Kontrollera att behållaren för
spridningsmaterialet är torr och ren.
• Ställ spaken (bild 6 / pos. 2) på läge „0“.
• Bred ut tidningspapper på ett fast och torrt
underlag. Ställ spridarvagnen på pappret och
fyll på behållaren noggrant. Undvik att fylla
på behållaren för mycket eller att spilla ut
spridningsmaterial. Fyll aldrig på behållaren
medan spridarvagnen står direkt på
gräsmattan. Spridningsmaterial som spills ut
leder till övergödsling och kommer att bränna
sönder gräsmattan.
• Kontrollera att det svarta skyddet till
spridarvalsen har täckts likformigt med
spridningsmaterial. Detta är viktigt för en
likformig spridning av gödsel över hela
spridningsbredden.
•
5.3 Bestämma spridningsinställningen
(kuva 12)
Olika spridningsmaterial såsom gräsfrön, gödsel
eller andra skötselprodukter skiljer sig starkt i sin
spridningsmängd, granulering och vikt, så att det
inte är möjligt att ange en universell inställning.
Inställningen för spridarvagnen kan bestämmas
snabbt och enkelt.
• Fyll spridningsmaterial i behållaren till hälften
(se avsnitt 5.2).
• Lägg ut en torr och ren folie på en jämn och
slät yta (t ex i ett garage).
• Vi rekommenderar att spaken till en början
står på „4“. Kör spridarvagnen 2,3 m framåt.
Vid 45 cm spridningsbredd motsvarar detta
en yta på ca 1 m².
• Sopa samman spridningsmaterialet, väg upp
det på en hushållsvåg (spridningsmängd
per m²) och jämför vikten med tillverkarens
information på förpackningen (t ex 30 g/
m²). Ställ spaken på en högre nivå för att
höja eller på en lägre nivå för att sänka
spridningsmängden.
• Skriv upp alla värden som du har bestämt så
att du vid behov kan se efter i framtiden.
6. Använda spridarvagnen
Viktigt! Om spridarvagnen används i vått, fuktigt
eller mycket högt gräs (över 60 mm gräshöjd)
finns det risk för att spridningsmaterialet blir
fuktigt och därmed blockerar spridningen.
Detta kan leda till över- eller underdosering av
spridningsmaterial.
6.1 Spridningsinställningar
Välj den spridningsinställning som du har bestämt
(se avsnitt 5.3). Beakta alltid informationen som
anges på förpackningarna med gödsel eller
utsäde.
6.2 Sprida spridningsmaterial
Efter att behållaren har fyllts med spridningsmaterial (se avsnitt 5.2) ska du ställa spaken
på avsett läge (se avsnitt 5.3). Därefter kan du
börja sprida på ytan.
• Vi rekommenderar att de yttre två eller tre
benorna besprids på tvären och på längden.
Resterande banor kan bespridas på längden.
Se till att banorna spridningsmaterialet är
överlappande och att alla ytor besprids.
• Bearbeta (t ex med bevattning) därefter bespridda ytor enligt informationen som anges
på förpackningarna med gödsel eller utsäde.
•
- 10 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 10
05.07.2018 09:55:22
S
7. Rengöring och
reservdelsbeställning
7.1 Rengöring
• Efter varje användning ska rester av
spridningsmaterial hällas tillbaka från
behållaren till förpackningen.
• Ställ spaken på läge „8“ och rengör därefter
spridningsöppningarna och täckskenan
noggrant med en borste.
• Torka av maskinen med en ren duk eller blås
av den med tryckluft med svagt tryck.
• Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel.
Eftertryck eller annan duplicering av
dokumentation och medföljande underlag för
produkterna, även utdrag, är endast tillåtet med
uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
7.2 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:
• Maskintyp
• Maskinens artikel-nr.
• Maskinens ident-nr.
• Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe finns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en
mörk, torr och frostfri plats samt otillgängligt
för barn. Den bästa förvaringstemperaturen
är mellan 5 och 30˚C. Förvara elverktyget i
originalförpackningen.
- 11 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 11
05.07.2018 09:55:22
S
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.iscgmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
- 12 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 12
05.07.2018 09:55:23
FIN
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
•
1. Turvallisuusmääräykset
Levityskärry on tarkoitettu lannoitteen, siemenien,
hiekan, suolan ja talvisirotteiden levittämiseen.
•
•
Noudata käyttöohjeessa annettuja
säätöohjeita ja laitteessa olevaa ohjetarraa.
Noudata joka tapauksessa lannoite-/
kylvösiemenpakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Ruohikon palamisen (ylilannoituksen)
välttämiseksi maahan kaatuneen sirotteen
vuoksi älä koskaan täytä levityskärryä
suoraan nurmikon päällä.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1/2)
1. Työntösanka
2. Levitysmäärän säätelyn säätövipu
3. Materiaalisäiliö
4. Pyörä
5. Tukijalka
6. Työntötangot
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
• Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
• Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
•
•
Levityskärry
Alkuperäiskäyttöohje
3. Määräysten mukainen käyttö
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Levitysleveys: .............................................45 cm
Säiliön tilavuus enint.: ..............................12 litraa
Pyörän Ø: ...................................................20 cm
Paino täyttämättä n.: ..................................2,6 kg
- 13 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 13
05.07.2018 09:55:23
FIN
5. Ennen käyttöönottoa
•
5.1 Asennus
•
Työntösanka
• työnnä työntötangot materiaalisäiliöön (kuva
3).
• pistä työntösanka työntötankoihin (kuva 4).
•
Säätövipu
työnnä säätövivun kahva (kuva 2/kohta 2)
työntövivun (kuva 5/kohta A) päälle.
Tukijalka
ota ruuvi (kuva 7/kohta B) pois.
työnnä jalka (kuva 8/kohta 5) laitteeseen ja
ruuvaa se kiinni.
5.2).
Levitä kuiva, puhdas kelmu tasaiselle, sileälle
pinnalle (esim. autotalliin).
Suosittelemme asettamaan säätövivun
aluksi asentoon „4“. Aja kärryä 2,3 metrin
matka. Kun sirotusleveys on 45 cm, niin tämä
tarkoittaa n. 1 m²:n alaa.
Lakaise sirote kokoon, punnitse se
talousvaa‘alla (sirotusmäärä / m²) ja
vertaa näin saatua painoa valmistajan
sirotepakkauksessa antamaan tietoon (esim.
30 g / m²). Aseta säätövipu suurempaan
asteeseen, mikäli sirotetta on liian vähän, tai
pienempään asteeseen, jos sitä tuli liikaa.
Merkitse laskemasi arvot muistiin, jotta voit
tarvitessa käyttää niitä uudelleen.
•
•
•
Pyörät
ota pölykapselit pois pyöristä (kuva 9).
ota ruuvit (kuva 10/kohta E) pois (molemmin
puolin).
• työnnä pyörät (kuva 11/kohta D) paikalleen ja
ruuvaa ne kiinni.
• pane pölykapselit paikalleen.
6. Käyttö
5.2 Täyttö
Mittaa sirotettavan alueen koko ja laske
neliömäärä. Säädä tarvittavan sirotteen
määrä lannoite-/kylvösiemenpakkauksessa
annettujen määrien mukaan.
• Varmista, että levityskärry on kuiva ja puhdas.
• Aseta säätövipu (kuva 6 / nro 2) asentoon „0“.
• Levitä sanomalehteä kiinteälle, kuivalle
alustalle. Aseta levityskärry sen päälle
ja täytä sirotesäiliö huolellisesti. Vältä
sirotteen ylivalumista tai viereen kaatumista.
Älä koskaan täytä sirotesäiliötä suoraan
nurmikolla, koska ylivalunut sirote polttaa
nurmikon ylilannoituksen vuoksi.
• Varmista, että levitystelan musta peite on
tasaisesti sirotteen peittämä. Vain siten
voidaan varmistaa, että lannoitetta levitetään
tasaisesti koko levitysleveydelle.
6.1 Sirotusasetukset
Valitse edellä määritetty sirotusasetus (ks.
kohta 5.3). Noudata joka tapauksessa lannoite-/
kylvösiemenpakkaukseen merkittyjä ohjeita.
•
•
Tärkeää! Käytettäessä märässä, kosteassa tai
hyvin korkeassa ruohossa (ruohikon korkeus
yli 60 mm) sirote voi kostua ja paakkuuntua
levitystelaan. Tästä aiheutuu joko liian suuri tai
liian pieni sirotteen annostus.
•
5.3 Levitysasetuksen määrittäminen
(kuva 12)
Sirotettavat tuotteet kuten ruohonsiemenet,
lannoitteet ja muut hoitoaineet poikkeavat suuresti
toisistaan levitysmäärän, rakeisuuden ja painon
osalta, niin että yleispätevää säätöasetusta on
mahdoton antaa. Levityskärryn asetus voidaan
tarkastaa helposti.
• Täytä säiliö puolilleen sirotetta (katso kohta
6.2 Levittäminen
• Sirotteen täyttämisen jälkeen (katso kohta
5.2) aseta säätövipu haluttuun asentoon (katso kohta 5.3) ja aloita levittäminen pinnalle.
• Suosittelemme levittämään sirotteen
ulommille 2-3 kaistalle pitkittäis- ja
poikittaissuuntaan. Loput kaistat voit käsitellä
pitkittäissuuntaan. Levitä tuote kaistan
reunoilla päällekkäin ja huolehdi siitä, ettei
mikään osa-alue jää käsittelemättä.
• Käsittele (esim. kastele) sen jälkeen
alue, jolle sirote on levitetty, lannoite-/
kylvösiemenpakkauksen ohjeiden mukaan.
7. Puhdistus ja varaosatilaus
7.1 Puhdistus
• Joka käytön jälkeen täytä sirotteen ylijäämä
sirotesäiliöstä takaisin alkuperäiseen
sirotepakkaukseen.
• Aseta säätövipu asentoon „8“ ja puhdista
sirotusaukot ja peitekisko perusteellisesti
- 14 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 14
05.07.2018 09:55:23
FIN
•
•
harjalla.
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia.
7.2 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
• Laitteen tyyppi
• Laitteen tuotenumero
• Laitteen tunnusnumero
• Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät
osoitteesta www.isc-gmbh.info
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa
lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on
5°C ja 30°C välillä. Säilytä sähkötyökalut
alkuperäispakkauksissaan.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana
toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi
tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC
GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- 15 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 15
05.07.2018 09:55:23
FIN
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
- 16 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 16
05.07.2018 09:55:23
- 17 -
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 17
05.07.2018 09:55:23
EH 07/2018 (01)
Anl_GC_SR_12_SPK3.indb 18
05.07.2018 09:55:23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising