ESAB | EWH 50 FSW | Instruction manual | ESAB EWH 50 FSW Kasutusjuhend

ESAB EWH 50 FSW Kasutusjuhend
EWH 50 FSW
Kitkahitsauspää
Käyttöohjeet
Alkuperäisten ohjeiden käännös
0463 624 001 FI 20191211
Valid for: serial no. 840-, 904-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ..........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
4
JOHDANTO .................................................................................................
6
2.1
Laitteisto..................................................................................................
6
2.2
Hitsauspään tärkeimmät osat ...............................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
9
4.1
Hitsauspään käsittely.............................................................................
9
4.2
Jäähdytysvesiletkujen ja sähkökaapeleiden asentaminen
hitsauspäähän ........................................................................................
Hitsauspään asentaminen .....................................................................
9
11
KÄYTTÖ .......................................................................................................
13
5.1
Vuotohälytysreiät ...................................................................................
13
5.2
Käyttö alhaisella kuormalla ...................................................................
13
5.3
Käytön aikainen melu ............................................................................
13
5.4
Hitsaustyökalun vaihtaminen................................................................
14
HUOLTO .......................................................................................................
16
6.1
Voima-anturin toiminnan tarkistaminen ...............................................
16
6.2
Etu- ja takalaakereiden vaihtaminen ....................................................
16
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................
17
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KAAVIO ................................................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
LISÄVARUSTEET ................................................................................................
18
19
20
21
1
2
4.3
5
6
7
8
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 624 001
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ kitkahitsaussovellus.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ että kukaan ei ole suojaamaton, kun hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
0463 624 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kitkahitsaus voi aiheuttaa vammoja hitsaajalle ja muille.
Kitkahitsauslaitetta saa käyttää vain pätevä henkilöstö, joka on koulutettu tähän
tehtävään.
Älä koskaan suorita minkäänlaisia huolto- tai kunnossapitotoimenpiteitä
kitkahitsauslaitteeseen, kun hitsaus on käynnissä.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 624 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
EWH 50 FSW on sähkömekaaninen kitkahitsauspää, joka on suunniteltu käytettäväksi
hitsausroboteissa ja muissa hitsauslaitteistoissa. Se on suunniteltu hitsaamaan leveydeltään
enintään 10 mm:n levyjä, jotka on valmistettu AI600-alumiiniseoksesta. EWH 50 FSW
-hitsauspäässä on varusteena integroitu moottorikaran ja FSW-työkalun
nestejäähdytysjärjestelmä, joka takaa suuren tuotantokapasiteetin ja pitkän käyttöiän.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
EWH 50 FSW -hitsauspään mukana toimitetaan seuraavat osat:
•
Käyttöohjeet
0463 624 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2.2
Hitsauspään tärkeimmät osat
Sarjanumero 840-xxx-xxxx:
Sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen:
1.
2.
3.
4.
5.
Hitsauspää
Voima-anturi 15 kN
Työkalunpidin
Moottorin jäähdytyksen tulo
Moottorin jäähdytyksen lähtö
6. Työkalun jäähdytyksen tulo
7. Työkalun jäähdytyksen lähtö
8. Vuotohälytysreiät
9. Virtakaapeli
10. Signaali- ja lämpötilakaapeli
Lisätietoja hitsauspään osista on varaosaluettelossa.
0463 624 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
EWH 50 FSW, sarjanumerosta 840-xxx-xxxx alkaen
Nimellinen syöttöjännite
400 V AC
Nimellinen syöttötaajuus
AC: 50–400 Hz ±5 % tai DC
Nimellinen tulovirta:
Jatkuva
40,4 A
Huippu
93,5 A
Karan enimmäispyörimisnopeus
4000 r/min
Karan teho
20 kW
Napojen lukumäärä
10
Momentti
50 Nm, kun 0–3 200 r/min; 15 Nm,
kun 4 000 r/min
Työkalunpidin
Weldon 25
Aksiaalivoima
15 kN
Radiaalivoima
4,5 kN
Moottorin jäähdytysliitäntä
2 letkuliitintä, 9,5 mm
(sisähalkaisijaltaan 8 mm:n letkulle)
Työkalun jäähdytysliitäntä
2 letkuliitintä, 9,5 mm
(sisähalkaisijaltaan 8 mm:n letkulle)
Voima-anturi aksiaalivoimalle (kapasiteettityyppinen Resoluutio 20 kN/1 000,
voima-anturi)
tarkkuus 0,1 %
Käyttölämpötila
+5...+50 °C
Sertifiointimerkintä
Liittämisvakuutus
Mitat
Pituus = 297 mm, halkaisija =
232 mm
Paino
60 kg
0463 624 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin
varotoimenpiteisiin.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin varovainen.
4.1
Hitsauspään käsittely
Kun hitsauspäätä ei ole kiinnitetty hitsauslaitteistoon, käytä nostohihnaa hitsauspään
nostamiseen.
HUOM!
Kuvassa voi olla eroavaisuuksia verrattuna tuotteeseen riippuen tuotteen
sarjanumerosta.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jäähdytysvesiletkujen ja sähkökaapeleiden asentaminen
hitsauspäähän
Liitä vesiletku jäähdytysyksiköstä moottorin jäähdytyksen tuloon.
Liitä moottorin jäähdytyksen lähtö työkalun jäähdytyksen tuloon.
Liitä työkalun jäähdytyksen lähtö jäähdytysyksikön paluuliittimeen.
Liitä voima-anturi asianmukaiseen tuloliitäntään (katso kaavio).
Liitä signaali- ja lämpötilakaapeli hitsauspäästä asianmukaiseen liitäntään (katso
kaavio).
Liitä syöttökaapeli nimelliseen nimelliseen syöttöjännitteeseen kappaleen TEKNISET
TIEDOT mukaisesti.
0463 624 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
HUOM!
Lisäksi käyttöön voidaan ottaa kaksi suljettua jäähdytysjärjestelmä, joista toinen
jäähdyttää moottoria ja toinen työkalua. Tässä tapauksessa yllä olevien kohtien 1–3
liitännät eivät ole tarpeen.
Sarjanumero 840-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
Sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen:
HUOM!
Älä käytä puhdasta vettä. Käytä aina ESABin valmiiksi sekoitettua
jäähdytysnestettä, joka sisältää pakkasenestoaineita ja korroosionsuoja-aineita.
4.3
Hitsauspään asentaminen
Jos hitsauspää asennetaan hitsausrobottiin, asentamisessa käytetään robottiin tarkoitettua
sovitinlevyä. Alla olevassa kuvassa näkyy ruuvausreiät, joita käytetään sovitinlevyn
kiinnittämiseen hitsauspäähän, sekä esimerkki sovitinlevystä.
0463 624 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
Sarjanumero 840-xxx-xxxx:
Sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen:
0463 624 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
Lue hitsauspään ohjausta koskevat ohjeet asianmukaisen ohjausjärjestelmän
käyttöoppaasta.
5.1
Vuotohälytysreiät
VARO!
Kitkahitsauspäässä on kolme vuotohälytysreikää. Jos vettä tippuu yhdestä tai
useammasta reiästä, hitsauspäässä on vaarallinen sisäinen vuoto ja hitsaus on
lopetettava välittömästi! Älä käytä hitsauspäätä hitsaamiseen, ennen kuin valtuutettu
huoltoteknikko on tarkistanut ja korjannut sen!
Sarjanumero 840-xxx-xxxx:
5.2
Sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen:
Käyttö alhaisella kuormalla
VARO!
Jos kuorma on erittäin alhainen tai kuormaa ei ole ollenkaan, hitsauspään etu- ja
takalaakerit ylikuumenevat, mikä lyhentää hitsauspään käyttöikää merkittävästi! Älä
siis koskaan käytä hitsauspäätä kuormittamattomana kauempaa kuin enintään 5
minuuttia!
5.3
Käytön aikainen melu
HUOM!
Kiinnitä huomiota hitsauspäästä kuuluviin ääniin käytön aikana! Äänet voivat olla
merkki kuluneesta laakerista, joka on vaihdettava. Ohjeet etu- ja takalaakereiden
vaihtamiseen ovat huolto-oppaassa.
0463 624 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.4
Hitsaustyökalun vaihtaminen
VAROITUS!
Monet hitsauspään osat, kuten hitsaustyökalu ja kara, sekä näiden lisäksi
työkappale muuttuvat erittäin kuumiksi hitsauksen aikana!
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kun kosketat hitsauspäätä hitsauksen
jälkeen.
Vaihda hitsaustyökalu seuraavasti:
1.
2.
3.
Sammuta jäähdytysjärjestelmä.
Aseta hitsaustyökalun alle noin 1 litran vetoinen astia, johon saadaan kerättyä jäljelle
jäänyt jäähdytysneste. Jos hitsauspää on kiinnitetty robottiin, pää on voitu asettaa
vaakasuuntaisesti jäähdytysnesteen vuodon estämiseksi.
Löysää työkalunpitimen kuusiokoloruuvia kuitenkaan irrottamatta sitä.
VARO!
Pitele hitsaustyökalua ruuvia löysättäessä, jotta työkalu ei putoa. Putoaminen
voi aiheuttaa henkilö- ja laitevahinkoja!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vedä hitsaustyökalu ulos.
Kun hitsaustyökalu on irrotettu työkalunpitimestä, varmista, että O-rengas on edelleen
kiinni työkalun takaosassa. Jos O-rengasta ei ole hitsaustyökalun takaosassa, se on
jäänyt jumiin työkalunpitimeen, jolloin se on irrotettava manuaalisesti!
Tarkista, että asennettava uusi työkalu ei ole vaurioitunut, ja että se on
oikeankokoinen hitsattavaan kappaleeseen nähden.
Vanhassa hitsaustyökalussa on edelleen jonkin verran jäähdytysnestettä. Kaada se
asennettavaan työkaluun.
Tarkista, että O-rengas ei ole vaurioitunut. Käytä tarvittaessa uutta O-rengasta!
Asenna O-rengas asennettavaan työkaluun.
Työnnä uusi työkalu työkalunpitimeen ja kiinnitä se löysästi kuusiokoloruuvilla.
HUOM!
Kierrä ruuvia vain sen verran, että se ei putoa paikaltaan!
10. Purista O-rengas paikalleen siirtämällä ensin hitsauspäätä niin, että työkalu sijaitsee
painepisteen yläpuolella. Työnnä sitten työkalua kohti painepistettä. Kun työkalu osuu
painepisteeseen, jatka työntämistä, kunnes saavutetaan 4–5 kN:n voima.
11. Kiinnitä uusi työkalu kuusiokoloruuvilla.
12. Avaa jäähdytysnestejärjestelmä ja tarkista mahdolliset vesivuodot.
0463 624 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
0463 624 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa olevia
vikoja takuuaikana.
6.1
Voima-anturin toiminnan tarkistaminen
Voima-anturin tarkkuus kannattaa tarkistaa 12 kuukauden välein. Tarkistamiseen tarvitaan
toinen voima-anturi, joka on kalibroitu ulkoisesti. Aseta ulkoisesti kalibroitu voima-anturi
rinnakkain kitkahitsauspään kanssa ja paina hitsauspäätä voima-anturia vasten. Vertaa
ulkoisesti kalibroidun voima-anturin arvoa kitkahitsauspäästä saatuun arvoon. Tarkista, onko
saatu arvo sallitun poikkeaman rajoissa.
Jos tarkkuus ei ole sallitun poikkeaman rajoissa, kalibroi voima-anturi ohjausjärjestelmän
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
6.2
Etu- ja takalaakereiden vaihtaminen
Hitsauspään etu- ja takalaakereiden arvioitu käyttöikä eri kuormituksilla on esitetty alla.
Vaihda etu- ja takalaakerit hyvissä ajoin ennen käyttöiän loppumista todellisen käytön
mukaan!
Kuorma (Z-suunnassa)
Laakerin arvioitu käyttöikä
15 kN (suurin sallittu kuormitus)
Vähintään 5 000 h
10 kN (robottisovellukset)
10000-30000 h
HUOM!
Jos kuorma on erittäin alhainen tai kuormaa ei ole ollenkaan, hitsauspään etu- ja
takalaakerit ylikuumenevat, mikä lyhentää hitsauspään käyttöikää merkittävästi! Älä
siis koskaan käytä hitsauspäätä kuormittamattomana kauempaa kuin enintään 5
minuuttia!
Ohjeet etu- ja takalaakereiden vaihtamiseen ovat huolto-oppaassa.
0463 624 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
7 VIANMÄÄRITYS
7
VIANMÄÄRITYS
Vian oire
Toimenpide
Moottori
Moottori ei pyöri.
Tarkista sähköliitännät.
Tarkista, näkyykö ohjausjärjestelmässä vikakoodeja.
Väärä moottorin nopeus
Tarkista ohjausjärjestelmän asetukset.
Lämpötilahälytys
Pysäytä moottori ja tarkista, että jäähdytysyksikkö on
käynnissä ja että jäähdytysyksikössä on riittävä virtaus.
Pysäytä moottori ja tarkista jäähdytysveden lämpötila.
Jäähdytys
Vuotoa letkuista
Tarkista, että letkunkiristimet on kiristetty kunnolla ja että
letkut eivät ole vaurioituneet.
Vuotoa hitsaustyökalusta
Tarkista, että O-rengas on oikealla paikallaan työkalun
takaosassa ja että se ei ole vaurioitunut.
Vuotoa vuotohälytysrei’istä
(katso kappale KÄYTTÖ)
Lopeta hitsaaminen välittömästi ja pyydä paikalle
valtuutettu huoltoteknikko! Hitsauspäässä on vaarallinen
sisäinen vuoto. Älä käytä hitsauspäätä hitsaamiseen,
ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on korjannut sen!
Voima-anturi
Voima-anturi ei vastaa.
Tarkista voima-anturin liitännät.
Ota yhteyttä lähimpään ESAB-huoltotoimistoon.
Voima-anturi antaa virheellisiä
arvoja. Esimerkiksi
voima-anturin tarkkuus ei ole
sallitun poikkeaman rajoissa.
Tarkista, että voima-anturi tai sen kaapeli ei ole
vaurioitunut.
Kalibroi voima-anturi, jotta saat palautettua tarkkuuden
ohjausjärjestelmän ohjeissa annetun arvon mukaiseksi.
Laakerit
Laakereista kuuluu melua
Lopeta hitsaaminen ja pyydä paikalle valtuutettu
huoltoteknikko. Yksi laakeri tai molemmat laakerit on
vaihdettava.
Tärinää laakereista
Lopeta hitsaaminen ja pyydä paikalle valtuutettu
huoltoteknikko. Yksi laakeri tai molemmat laakerit on
vaihdettava.
Laakerin aksiaalivälys on yli
0,03 mm
Pyydä paikalle valtuutettu huoltoteknikko. Laakeri on
vaihdettava.
VARO!
Älä koskaan käytä hitsauspäätä alhaisella kuormalla tai kuormittamattomana
kauempaa kuin enintään 5 minuuttia! Kuormittamattomana laakerit ylikuumenevat ja
saattavat vaurioitua.
0463 624 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
EWH 50 FSW suunniteltu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
EN 60034-1 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen
varmistamaan, että tuote täyttää edelleen kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0463 624 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
KAAVIO
0463 624 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number Denomination
Type
0905 100 880
Friction stir welding head
0463 626 001
Varaosaluettelo
0463 625 001
Huoltokäsikirja
0463 624 001
- 20 -
EWH 50 FSW
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0414 191 881
OCE 2H -jäähdytysyksikkö
230 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen
0414 231 880
Virtausilmaisin
0465 720 002
ESABin valmis jäähdytysnesteseos (10 l /
2,64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn jäähdytysnesteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta. Tällaisen vaurion
ilmetessä kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0906 225 880
Letkusarja
Sovitinlaippa
Ota yhteyttä lähimpään ESAB-myyntitukeen,
jotta saat käyttökohteeseesi sopivan
sovitinlaipan tilaustiedot.
Ohjauskaappi
Ota yhteyttä lähimpään ESAB-myyntitukeen,
jotta saat ohjausjärjestelmääsi sopivan
ohjauskaapin tilaustiedot.
FSW-työkalut
Ota yhteyttä lähimpään ESAB-myyntitukeen,
jotta saat tilaustiedot työkaluista hitsattavan
materiaalin paksuuden ja seoksen
perusteella.
0463 624 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising