ESAB | EWH 50 FSW | Instruction manual | ESAB EWH 50 FSW Lietotāja rokasgrāmata

ESAB EWH 50 FSW Lietotāja rokasgrāmata
EWH 50 FSW
Berzes rotācijas metināšanas galviņa
Lietošanas pamācība
Instrukciju tulkojumam no oriģinālvalodas
0463 624 001 LV 20191211
Valid for: serial no. 840-, 904-xxx-xxxx
SATR-TRS
DROŠĪBA .....................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
4
IEVADS ........................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums..............................................................................................
7
2.2
Metināšanas galviņas galvenie komponenti........................................
8
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
9
4
UZSTĀDĪŠANA ............................................................................................
10
4.1
Metināšanas galviņas pārvietošana .....................................................
10
4.2
Dzesēšanas ūdens cauruļu un elektrisko kabeļu pievienošana
metināšanas galviņai .............................................................................
Metināšanas galviņas uzstādīšana .......................................................
10
DARBĪBA .....................................................................................................
14
5.1
Noplūdes brīdinājuma atveres ..............................................................
14
5.2
Izmantošana ar zemu slodzi ..................................................................
14
5.3
Trokšņi darbības laikā............................................................................
14
5.4
Metināšanas elektroda maiņa ...............................................................
15
MAINTENANCE ...........................................................................................
17
6.1
Spēka sensora pārbaude .......................................................................
17
6.2
Priekšējo un aizmugurējo gultņu nomaiņa ..........................................
17
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA ........................................................................
18
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
DIAGRAMMA .......................................................................................................
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
PIEDERUMI .........................................................................................................
19
20
21
22
1
2
4.3
5
6
7
8
12
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 624 001
© ESAB AB 2019
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas vai
nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības
pasākumus un drošības datu lapās (Safety Data
Sheets — SDS) norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ berzes rotācijas metināšanas paņēmiens.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad tiek sākts darbs ar iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
0463 624 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram,
aizsargbrilles
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Berzes rotācijas metināšana var radīt traumas jums un citām personām.
Darbu ar berzes rotācijas metināšanas iekārtu var veikt tikai kvalificēts personāls, kas
ir apmācīts šādu darbu veikšanai.
Metināšanas darbu laikā nekādā gadījumā neveiciet berzes rotācijas metināšanas
iekārtas servisa vai apkopes darbus.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt ievainojumus, rīkojieties ļoti
piesardzīgi.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var
būt grūtības nodrošināt A klases iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un
starojuma izraisītos traucējumus.
IEVĒROJIET!
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums
iegūt informāciju par apstiprinātajām savākšanas
vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko
ESAB izplatītāju.
0463 624 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 DROŠĪBA
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0463 624 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 IEVADS
2
IEVADS
EWH 50 FSW ir elektromehāniska berzes rotācijas metināšanas galviņa, kas ir paredzēta
izmantošanai ar metināšanas robotu vai citu metināšanas iekārtas pārvietotāju. Tā ir
paredzēta līdz 10 mm biezu plākšņu metināšanai Al6000 sakausējumos. Lai nodrošinātu
augstu produktivitāti un ilgu darbmūžu, galviņa EWH 50 FSW ir aprīkota ar iebūvētu motora
vārpstas un FSW elektroda šķidruma dzesēšanas sistēmu.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
EWH 50 FSW komplektācijā ietilpst:
•
Lietošanas pamācība
0463 624 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 IEVADS
2.2
Metināšanas galviņas galvenie komponenti
Sērijas nr. 840-xxx-xxxx:
Sākot no sērijas nr. 904-xxx-xxxx:
1.
2.
3.
4.
5.
Metināšanas galviņa
Spēka sensors 15 kN
Elektroda turētājs
Motora dzesēšanas pievads
Motora dzesēšanas izvads
6. Elektroda dzesēšanas pievads
7. Elektroda dzesēšanas izvads
8. Noplūdes brīdinājuma atveres
9. Elektrības kabelis
10. Signāla un temperatūras kabelis
Papildinformāciju par metināšanas galviņas komponentiem skatiet rezerves daļu sarakstā.
0463 624 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
EWH 50 FSW, sākot no sērijas nr. 840-xxx-xxxx
Nominālais barošanas spriegums
400 V maiņstrāva (AC)
Nominālā barošanas ievades frekvence
Maiņstrāva 50–400 Hz ±5% vai
līdzstrāva
Nominālās ievades strāvas stiprums:
Ilgstoši pieļaujamais
40,4 A
Maksimālais
93,5 A
Maksimālie vārpstas apgriezieni
4000 apgr./min
Vārpstas jauda
20 kW
Polu skaits
10
Grieze
50 Nm pie 0–3200 apgr./min.,
15 Nm pie 4000 apgr./min.
Elektroda turētājs
Weldon 25
Aksiālais spēks
15 kN
Radiālais spēks
4,5 kN
Motora dzesēšanas savienojums
2 cauruļu pieslēgvietas, 9,5 mm
(caurulei ar 8 mm iekšējo diametru)
Elektroda dzesēšanas savienojums
2 cauruļu pieslēgvietas, 9,5 mm
(caurulei ar 8 mm iekšējo diametru)
Aksiālā spēka sensors (spēka sensora tipa
kapacitāte)
Izšķirtspēja 20 kN/1000,
precizitāte 0,1%
Darba temperatūra
+5 līdz +50 °C
Sertifikācijas zīme
Iekļaušanas deklarācija
Izmēri
Garums=297 mm, diametrs=232 mm
Svars
60 kg
0463 624 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt ievainojumus, rīkojieties ļoti piesardzīgi.
4.1
Metināšanas galviņas pārvietošana
Kad metināšanas galviņa nav uzmontēta uz pārvietotāja, tās pacelšanai izmantojiet siksnu
iekāršanai.
IEVĒROJIET!
Atkarībā no detaļas sērijas numura, attēls un faktiskā detaļa var atšķirties.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dzesēšanas ūdens cauruļu un elektrisko kabeļu pievienošana
metināšanas galviņai
Pievienojiet dzesēšanas iekārtas ūdens cauruli motora dzesēšanas šķidruma
pievadam.
Savienojiet motora dzesēšanas šķidruma izvadu ar elektroda dzesēšanas šķidruma
pievadu.
Savienojiet elektroda dzesēšanas izvadu ar dzesēšanas iekārtas atgriezes
savienotāju.
Pievienojiet spēka sensoru atbilstošajai ievades spailei (skatīt shēmu).
Pievienojiet metināšanas galviņas signāla un temperatūras kabeli atbilstošajai spailei
(skatīt shēmu).
Pievienojiet strāvas kabeli nominālās ievades barošanas spriegumam saskaņā ar
sadaļu “TEHNISKIE DATI”.
0463 624 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 UZSTĀDĪŠANA
IEVĒROJIET!
Var izmantot arī divas slēgtas dzesēšanas sistēmas; vienu, kas paredzēta motora
dzesēšanai, otru — elektroda dzesēšanai. Šādā gadījumā nav nepieciešama
1.–3. punktā norādīto savienojumu veidošana.
Sērijas nr. 840-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 UZSTĀDĪŠANA
Sākot no sērijas nr. 904-xxx-xxxx:
IEVĒROJIET!
Neizmantojiet tīru ūdeni. Vienmēr izmantojiet ESAB lietošanai gatavo dzesēšanas
šķidruma maisījumu, kam pievienots antifrīzs un vielas, kas aizsargā pret koroziju.
4.3
Metināšanas galviņas uzstādīšana
Ja metināšanas galviņa ir jāuzstāda uz metināšanas robota, uzstādīšanai ir jāizmanto
konkrētajam robotam paredzētā adaptera plate. Tālāk zīmējumā ir parādītas skrūvju
pieskrūvēšanas vietas adaptera plates piestiprināšanai pie metināšanas galviņas un
adaptera plates piemērs.
0463 624 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 UZSTĀDĪŠANA
Sērijas nr. 840-xxx-xxxx:
Sākot no sērijas nr. 904-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DARBĪBA
5
DARBĪBA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
Norādījumus par metināšanas galviņas vadību skatiet attiecīgās vadības sistēmas lietošanas
pamācībā.
5.1
Noplūdes brīdinājuma atveres
UZMANĪBU!
Berzes rotācijas metināšanas galviņai ir trīs noplūdes brīdinājuma atveres. Ja no
kādas no šīm atverēm pil vai tek ūdens, metināšanas galviņā ir bīstama iekšēja
noplūde, un metināšana nekavējoties ir jāpārtrauc. Neatsāciet metināšanu, pirms
metināšanas galviņu nav pārbaudījis un salabojis pilnvarots servisa tehniķis.
Sērijas nr. 840-xxx-xxxx:
5.2
Sākot no sērijas nr. 904-xxx-xxxx:
Izmantošana ar zemu slodzi
UZMANĪBU!
Ļoti zemas slodzes gadījumā vai bez slodzes metināšanas galviņas priekšējie un
aizmugurējie gultņi pārkarsīs, tādējādi samazinot kalpošanas laiku. Nekādā gadījumā
nedarbiniet metināšanas galviņu bez slodzes ilgāk par 5 minūtēm.
5.3
Trokšņi darbības laikā
IEVĒROJIET!
Darbības laikā pievērsiet uzmanību visiem trokšņiem, ko rada metināšanas galviņa.
Trokšņi var liecināt par gultņa nolietošanos, un tas var būt jānomaina. Norādījumi par
priekšējo un aizmugurējo gultņu nomaiņu ir sniegti tehniskās apkopes rokasgrāmatā.
0463 624 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DARBĪBA
5.4
Metināšanas elektroda maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Vairākas metināšanas galviņas daļas, piemēram, metināšanas elektrods un vārpsta,
kā arī metināmā detaļa, metināšanas laikā ļoti sakarst.
Pieskaroties metināšanas galviņai pēc metināšanas, izmantojiet individuālos
aizsardzības līdzekļus.
Lai nomainītu metināšanas elektrodu, rīkojieties tālāk norādītajā veidā.
1.
2.
3.
Izslēdziet dzesēšanas sistēmu.
Lai savāktu pārpalikušo dzesēšanas šķidrumu, zem metināšanas elektroda novietojiet
tvertni, kuras ietilpība ir apmēram 1 litrs. Ja metināšanas galviņa ir uzstādīta robotam,
galviņu var novietot horizontāli, lai novērstu dzesēšanas šķidruma izplūdi.
Atskrūvējiet Allen skrūvi uz elektroda turētāja, bet neizņemiet to.
UZMANĪBU!
Atskrūvējot skrūvi, pieturiet metināšanas elektrodu, lai tas nenokristu un
neradītu traumas personālam vai bojājumus iekārtai.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izņemiet metināšanas elektrodu.
Kad metināšanas elektrods ir izņemts no turētāja, pārliecinieties, vai gredzens
joprojām ir elektroda otrā pusē. Ja gredzens nav metināšanas elektroda otrā pusē, tas
ir palicis uz elektroda turētāja un ir manuāli jānoņem.
Pārbaudiet, vai jaunais elektrods nav bojāts un tā izmērs ir piemērots metināmajam
objektam.
Vecajā metināšanas elektrodā joprojām ir nedaudz dzesēšanas šķidruma. Ielejiet šo
dzesēšanas šķidrumu elektrodā, kas tiks piestiprināts.
Pārbaudiet, vai gredzens nav bojāts. Ja nepieciešams, izmantojiet jaunu gredzenu.
Uzlieciet gredzenu elektrodam, kas tiks piestiprināts.
Jauno elektrodu ievietojiet elektroda turētājā un nedaudz pievelciet to, izmantojot
Allen skrūvi.
IEVĒROJIET!
Pievelciet skrūvi tikai tik daudz, lai tā neizkristu (taču ne vairāk).
10. Lai piespiestu gredzenu, vispirms pārvietojiet metināšanas galviņu tā, lai elektrods
atrastos virs spiediena punkta. Pēc tam vadiet elektrodu lejup virzienā uz spiediena
punktu. Kad elektrods saskaras ar spiediena punktu, turpiniet spiest, līdz tiek
sasniegts 4–5 kN liels spēks.
11. Piestipriniet jauno elektrodu, izmantojot Allen skrūvi.
12. Atveriet dzesēšanas šķidruma sistēmu un pārbaudiet, vai nav šķidruma noplūdes.
0463 624 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DARBĪBA
0463 624 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 MAINTENANCE
6
MAINTENANCE
IEVĒROJIET!
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Spēka sensora pārbaude
Reizi 12 mēnešos ir ieteicams pārbaudīt spēka sensora precizitāti. Lai pārbaudītu spēka
sensoru, jums ir nepieciešams vēl viens spēka sensors, kas ir ārēji kalibrēts. Novietojiet ārēji
kalibrēto spēka sensoru perpendikulāri berzes rotācijas metināšanas galviņai un spiediet
metināšanas galviņu pret spēka sensoru. Salīdziniet ārēji kalibrētā spēka sensora vērtību ar
berzes rotācijas metināšanas galviņas vērtību un pārbaudiet, vai tā ir pieļaujamās pielaides
robežās.
Ja precizitāte neatbilst pielaidei, kalibrējiet spēka sensoru atbilstoši norādījumiem vadības
sistēmas lietošanas pamācībā.
6.2
Priekšējo un aizmugurējo gultņu nomaiņa
Metināšanas galviņas priekšējo un aizmugurējo gultņu paredzamais kalpošanas laiks pie
dažādām slodzēm ir norādīts tālāk. Nomainiet priekšējos un aizmugurējos gultņus jau
savlaicīgi pirms kalpošanas laika beigām atkarībā no faktiskā izmantojuma.
Slodze (Z virzienā)
Paredzamais gultņa kalpošanas laiks
15 kN (maksimālā pieļaujamā slodze)
Vismaz 5000 h
10 kN (izmantojot metināšanas robotu)
10000-30000 h
IEVĒROJIET!
Ļoti zemas slodzes gadījumā vai bez slodzes metināšanas galviņas priekšējie un
aizmugurējie gultņi pārkarsīs, tādējādi samazinot kalpošanas ilgumu. Nekādā
gadījumā nedarbiniet metināšanas galviņu bez slodzes ilgāk par 5 minūtēm.
Norādījumi par priekšējo un aizmugurējo gultņu nomaiņu ir sniegti tehniskās apkopes
rokasgrāmatā.
0463 624 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
7
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Bojājuma pazīmes
Darbības
Motors
Motors negriežas.
Pārbaudiet elektriskos savienojumus.
Pārbaudiet, vai vadības sistēmā nav kļūdu kodu.
Nepareizs motora ātrums
Pārbaudiet vadības sistēmas iestatījumus.
Temperatūras brīdinājums
Apturiet motoru un pārbaudiet, vai dzesēšanas iekārta ir
ieslēgta un dzesēšanas sistēmā ir pietiekama plūsma.
Apturiet motoru un pārbaudiet dzesēšanas ūdens
temperatūru.
Dzesēšana
Noplūde caurulēs
Pārbaudiet, vai cauruļu skavas ir stingri pievilktas un
caurules nav bojātas.
Noplūde metināšanas
elektrodā
Pārbaudiet, vai gredzens elektroda otrā galā ir pareizi
novietots un vai gredzens nav bojāts.
Noplūde noplūdes brīdinājuma Nekavējoties pārtrauciet metināšanu un nosūtiet iekārtu
atverēs (skatiet sadaļu
pilnvarotam servisa tehniķim. Metināšanas galviņā ir
“DARBĪBA”)
bīstama iekšēja noplūde. Neatsāciet metināšanu, pirms
metināšanas galviņu nav salabojis pilnvarots servisa
tehniķis.
Spēka sensors
Spēka sensors nereaģē.
Pārbaudiet spēka sensora savienojumus.
Sazinieties ar tuvāko ESAB servisa atbalsta biroju.
Spēka sensors rāda nepareizu Pārbaudiet, vai spēka sensors vai tā kabelis nav bojāti.
vērtību, t.i., spēka sensora
Kalibrējiet spēka sensoru tā, lai tā precizitāte būtu pielaides
precizitāte neatbilst pielaidei.
robežās atbilstoši norādījumiem par konkrēto vadības
sistēmu.
Gultņi
Gultņu trokšņi
Pārtrauciet metināšanu un nosūtiet iekārtu pilnvarotam
servisa tehniķim. Ir jānomaina viens vai abi gultņi.
Gultņu vibrācijas
Pārtrauciet metināšanu un nosūtiet iekārtu pilnvarotam
servisa tehniķim. Ir jānomaina viens vai abi gultņi.
Gultņa aksiālā spēle pārsniedz Vērsieties pie pilnvarota servisa tehniķa. Gultnis ir
0,03 mm
jānomaina.
UZMANĪBU!
Nekādā gadījumā nedarbiniet metināšanas galviņu ar ļoti zemu slodzi vai bez
slodzes ilgāk par 5 minūtēm. Bez slodzes gultņi pārkarsīs un var tikt bojāti.
0463 624 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Metināšanas galviņa EWH 50 FSW ir projektēta un testēta atbilstoši starptautiskajam un
Eiropas standartam EN 60034-1. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontdarbus, ir
jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajiem standartiem.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0463 624 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0463 624 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number Denomination
Type
0905 100 880
Friction stir welding head
0463 626 001
Rezerves daļu saraksts
0463 625 001
Tehniskās apkopes rokasgrāmata
0463 624 001
- 21 -
EWH 50 FSW
© ESAB AB 2019
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0414 191 881
OCE 2H dzesēšanas iekārta
230 V, 50/60 Hz, viena fāze
0414 231 880
Plūsmas indikators
0465 720 002
ESAB lietošanai gatavais dzesēšanas
šķidruma maisījums (10 l/2,64 gal.)
Iekārtu var sabojāt, izmantojot dzesēšanas
šķidrumus, kas atšķiras no ieteiktajiem. Šāda
bojājuma gadījumā visas ESAB garantijas
saistības vairs nav spēkā.
0906 225 880
Cauruļu komplekts
Adaptera atloks
Sazinieties ar tuvāko ESAB pārdošanas
atbalsta biroju, lai saņemtu informāciju par
adaptera atloka pasūtīšanu konkrētajam jums
nepieciešamajam mērķim.
Vadības skapis
Sazinieties ar tuvāko ESAB pārdošanas
atbalsta biroju, lai saņemtu informāciju par
konkrētās vadības sistēmas vadības skapja
pasūtīšanu.
FSW elektrodi
Sazinieties ar tuvāko ESAB pārdošanas
atbalsta biroju, lai saņemtu informāciju par
pasūtīšanu atkarībā no metināmā materiāla
un sakausējuma biezuma.
0463 624 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
PIEDERUMI
0463 624 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising