ESAB | EWH 50 FSW | Instruction manual | ESAB EWH 50 FSW Användarmanual

ESAB EWH 50 FSW Användarmanual
EWH 50 FSW
Friktionsomrörningssvetshuvud
Bruksanvisning
Översättning av bruksanvisning i original
0463 624 001 SE 20191211
Valid for: serial no. 840-, 904-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET ..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
INLEDNING ..................................................................................................
7
2.1
Utrustning ...............................................................................................
7
2.2
Huvudkomponenterna i svetshuvudet .................................................
8
3
TEKNISKA DATA .........................................................................................
9
4
INSTALLATION ............................................................................................
10
4.1
Hantering av svetshuvudet ...................................................................
10
4.2
Installation av kylvattenslangar och elkablar till svetshuvudet.........
10
4.3
Installation av svetshuvud ....................................................................
12
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
13
5.1
Läckagelarmhål ......................................................................................
13
5.2
Drift vid låg belastning...........................................................................
13
5.3
Oljud under drift .....................................................................................
13
5.4
Byta ut svetsverktyget ...........................................................................
14
UNDERHÅLL ...............................................................................................
16
6.1
Validering av lastcellen ..........................................................................
16
6.2
Byte av främre och bakre lager .............................................................
16
FELSÖKNING ..............................................................................................
17
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
18
19
20
21
1
2
5
6
7
8
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 624 001
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ tillämpning av friktionsomrörningssvetsning
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
0463 624 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Friktionsomrörningssvetsning (FSW) kan vara farligt för dig själv och andra.
Utrustning för friktionsomrörningssvetsning får endast användas av kvalificerad
personal som är utbildad för ändamålet.
Försök aldrig utföra någon typ av service eller underhåll på utrustning för
friktionsomrörningssvetsning medan svetsning pågår.
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
0463 624 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 624 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
EWH 50 FSW är ett elektromekaniskt friktionsomrörningssvetshuvud avsett för användning
på svetsrobot eller annan svetstransportör. Det är utformat för svetsning av plåtar upp till
10 mm i Al6000-legeringar. EWH 50 FSW är utrustat med ett integrerat vätskekylsystem som
kyler motorspindeln och FSW-verktyget för att möjliggöra hög produktionsvolym och lång
livslängd.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
EWH 50 FSW levereras med:
•
Bruksanvisning
0463 624 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2.2
Huvudkomponenterna i svetshuvudet
Serienummer 840-xxx-xxxx:
Från serienummer 904-xxx-xxxx:
1.
2.
3.
4.
5.
Svetshuvud
Lastcell 15 kN
Verktygshållare
Motorkylning, inlopp
Motorkylning, utlopp
6. Verktygskylning, inlopp
7. Verktygskylning, utlopp
8. Läckagelarmhål
9. Strömkabel
10. Signal- och temperaturkabel
Mer information om de komponenter som ingår i svetshuvudet finns i reservdelslistan.
0463 624 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
EWH 50 FSW, från serienummer 840-xxx-xxxx
Nominell matningsspänning
400 V AC
Nominell nätingångsfrekvens
Växelström med 50 till 400 Hz ±5 %
eller likström
Nominell strömförbrukning:
Kontinuerlig
40,4 A
Topp
93,5 A
Maximal spindelrotation
4000 r/min
Spindeleffekt
20 kW
Antal poler
10
Åtdragningsmoment
50 Nm vid 0–3 200 varv/min, 15 Nm
vid 4 000 varv/min
Verktygshållare
Weldon 25
Axialkraft
15 kN
Radialkraft
4,5 kN
Motorkylning, anslutning
2 slangkontakter, 9,5 mm
(för slangar med 8 mm
innerdiameter)
Verktygskylning, anslutning
2 slangkontakter, 9,5 mm
(för slangar med 8 mm
innerdiameter)
Kraftsensor för axialkraft (kapacitetlastcellstyp)
Upplösning 20 kN/1 000,
noggrannhet 0,1 %
Arbetstemperatur
+5 till +50 °C
Certifieringsmärkning
Försäkran om överensstämmelse
Måttenhet
Längd=297 mm, diameter=232 mm
Vikt
60 kg
0463 624 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta försiktighet.
4.1
Hantering av svetshuvudet
Lyft svetshuvudet med en repslinga när det inte är monterat på en transportör.
OBSERVERA!
Beroende på serienumret för artikeln ser den eventuellt inte ut exakt som i bilden.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Installation av kylvattenslangar och elkablar till svetshuvudet
Anslut vattenslangen från kylaggregatet till motorkylningsinloppet.
Anslut motorkylningsutloppet till verktygskylningsinloppet.
Anslut verktygskylningsutloppet till återledarkontakten på kylaggregatet.
Anslut lastcellen till aktuell kopplingsplint (se diagram).
Anslut signalkabeln och temperaturkabeln från svetshuvudet till gällande plint (se
diagram).
Anslut strömkabeln till nominell ingångsspänning enligt kapitlet TEKNISKA DATA.
OBSERVERA!
Det finns även möjlighet att använda två slutna kylsystem. Ett är avsett särskilt för
kylning av motorn och ett är avsett för kylning av verktyget. I sådana fall finns ingen
anledning att ansluta i serie enligt 1–3 ovan.
0463 624 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
Serienummer 840-xxx-xxxx:
Från serienummer 904-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
OBSERVERA!
Använd inte rent vatten. Använd alltid ESAB:s färdigblandade kylvätska med
frysskyddsmedel och korrosionsskydd.
4.3
Installation av svetshuvud
Om svetshuvudet ska installeras på en svetsrobot ska en adapterplatta utformad för den
specifika roboten användas. Bilden nedan visar skruvhålen som används för att fästa
adapterplattan vid svetshuvudet och ett exempel på en adapterplatta.
Serienummer 840-xxx-xxxx:
Från serienummer 904-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
Instruktioner för kontroll av svetshuvudet finns i instruktionsboken för det aktuella
kontrollsystemet.
5.1
Läckagelarmhål
OBSERVERA!
Det finns tre läckagelarmhål i friktionsomrörningssvetshuvudet. Om vatten droppar
eller rinner från något av de här hålen finns en farlig inre läcka i svetshuvudet.
Svetsningen måste stoppas omedelbart! Börja aldrig svetsa igen förrän svetshuvudet
har kontrollerats och reparerats av en auktoriserad servicetekniker!
Serienummer 840-xxx-xxxx:
5.2
Från serienummer 904-xxx-xxxx:
Drift vid låg belastning
OBSERVERA!
Vid mycket låg eller ingen belastning blir det främre och bakre lagret i svetshuvudet
överhettat. Det resulterar i en mycket kort livslängd! Kör därför aldrig svetshuvudet
utan belastning i mer än högst 5 minuter!
5.3
Oljud under drift
OBSERVERA!
Var uppmärksam på eventuella oljud från svetshuvudet under driften. Oljud kan vara
tecken på slitna lager som behöver bytas ut. I servicehandboken finns instruktioner
om hur du byter ut de främre och bakre lagren.
0463 624 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.4
Byta ut svetsverktyget
VARNING!
Flera delar av svetshuvudet, till exempel svetsverktyget och spindeln, och även
arbetsstycket, blir mycket heta under svetsningen.
Använd personlig skyddsutrustning när du rör vid svetshuvudet efter svetsning.
Så här byter du ut svetsverktyget:
1.
2.
3.
Stäng av kylsystemet.
Placera ett uppsamlingskärl som rymmer ca 1 liter under svetsverktyget. Kärlet samlar
upp kvarvarande kylvätska. Om svetshuvudet är monterat på en robot kan huvudet
placeras horisontellt för att förhindra att kylvätska läcker ut.
Lossa insexskruven på verktygshållaren utan att ta bort skruven.
OBSERVERA!
Håll i svetsverktyget medan du lossar skruven, så att verktyget inte faller ner
och orsakar skador på personal och utrustning!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dra ut svetsverktyget.
Kontrollera att O-ringen fortfarande sitter på verktygets bakre del när du har tagit bort
svetsverktyget från verktygshållaren. Om O-ringen inte sitter på den bakre delen av
svetsverktyget har det fastnat i verktygshållaren och måste tas bort manuellt!
Kontrollera att det nya verktyget som ska monteras inte är skadat och att det har rätt
storlek för objektet som ska svetsas.
Det gamla svetsverktyget innehåller fortfarande kylvätska. Häll den kylvätskan i
verktyget som ska monteras.
Kontrollera att O-ringen inte är skadad. Använd vid behov en ny O-ring. Montera
O-ringen på verktyget som ska monteras.
Sätt det nya verktyget i verktygshållaren och fäst det löst med hjälp av insexskruven.
OBSERVERA!
Dra bara åt skruven så mycket att den hålls på plats och inte faller ur, inte
mer!
10. För att komprimera O-ringen flyttar du först svetshuvudet så att verktyget sitter ovanför
tryckpunkten. Kör sedan verktyget nedåt mot tryckpunkten. När verktyget möter
tryckpunkten fortsätter du tills du når en kraft på 4–5 kN.
11. Fäst det nya verktyget med insexskruven.
12. Öppna kylvätskesystemet och undersök om det finns vattenläckor.
0463 624 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
0463 624 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Validering av lastcellen
Vi rekommenderar att du validerar noggrannheten hos lastcellen med 12 månaders
mellanrum. För att validera lastcellen behöver du en extra lastcell som har kalibrerats
externt. Placera den externt kalibrerade lastcellen vinkelrätt mot
friktionsomrörningssvetshuvudet och tryck svetshuvudet mot lastcellen. Jämför värdet från
den externt kalibrerade lastcellen med värdet från friktionsomrörningssvetshuvudet.
Kontrollera om värdet ligger inom det tillåtna toleransområdet.
Om noggrannheten ligger utanför toleransområdet kalibrerar du lastcellen enligt
anvisningarna i användarhandboken till styrsystemet.
6.2
Byte av främre och bakre lager
Den förväntade livslängden för det främre och bakre lagret i svetshuvudet vid olika
belastningar visas nedan. Sätt tillbaka det främre och bakre lagret i god tid innan slutet på
den förväntade livslängden, beroende på faktisk användning!
Belastning (i Z-riktning)
Förväntad livslängd för lager
15 kN (maximal tillåten belastning)
Minst 5 000 tim
10 kN (robottillämpningar)
10000-30000 tim
OBSERVERA!
Vid mycket låg eller ingen belastning blir det främre och bakre lagret i svetshuvudet
överhettat. Det resulterar i en mycket kort livslängd! Kör därför aldrig svetshuvudet
utan belastning i mer än högst 5 minuter!
I servicehandboken finns instruktioner om hur du byter ut de främre och bakre lagren.
0463 624 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Symptom på fel
Åtgärder
Motoreffekt
Motorn startar inte.
Kontrollera de elektriska kopplingarna.
Titta efter eventuella felkoder i styrsystemet.
Olämplig motorhastighet
Kontrollera inställningarna i styrsystemet.
Temperaturlarm
Stanna motorn och kontrollera att kylaggregatet är påslaget
och att flödet i kylsystemet är tillräckligt.
Stanna motorn och kontrollera kylvattnets temperatur.
Kylning
Läckage från slangarna
Kontrollera att slangklämmorna är ordentligt åtdragna och
att slangarna inte är skadade.
Läckage vid svetsverktyget
Kontrollera att O-ringen är rätt placerad längst bak på
verktyget och att O-ringen inte är skadad.
Läckage vid läckagelarmhål (se Stoppa svetsningen omedelbart och kalla in en
kapitlet DRIFT)
auktoriserad servicetekniker! Det finns en farlig inre läcka i
svetshuvudet. Börja inte svetsa igen förrän svetshuvudet
har reparerats av en auktoriserad servicetekniker!
Lastcell
Lastcellen svarar inte.
Kontrollera anslutningarna för lastcellen.
Kontakta närmaste ESAB-supportkontor.
Lastcellen visar ett felaktigt
värde, vilket innebär att
lastcellens noggrannhet ligger
utom toleransområdet.
Kontrollera att lastcellen och dess kabel inte har skadats.
Kalibrera lastcellen så att noggrannheten åter hamnar inom
toleransområdet enligt anvisningarna för styrsystemet.
Lager
Oljud från lager
Stoppa svetsningen och kalla in en auktoriserad
servicetekniker. Det ena eller båda lagren behöver bytas ut.
Vibrationer från lager
Stoppa svetsningen och kalla in en auktoriserad
servicetekniker. Det ena eller båda lagren behöver bytas ut.
Det axiala glappet i lagret
överskrider 0,03 mm
Tillkalla en auktoriserad servicetekniker. Lagret måste
bytas ut.
OBSERVERA!
Kör aldrig svetshuvudet med låg belastning eller helt utan belastning i över 5
minuter! Utan belastning överhettas och skadas lagren.
0463 624 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
EWH 50 FSW är konstruerat och provat i enlighet med internationell och europeisk standard
EN 60034-1. Serviceteamet som utfört service eller reparationsarbete ansvarar för att se till
att apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 624 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
0463 624 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number Denomination
Type
0905 100 880
Friction stir welding head
0463 626 001
Reservdelslista
0463 625 001
Servicehandbok
0463 624 001
- 20 -
EWH 50 FSW
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0414 191 881
OCE 2H kylaggregat
230 V, 50/60 Hz, enfas
0414 231 880
Flödesindikator
0465 720 002
ESAB:s färdigblandade kylvätska (10 l/2,64
gallon)
Om annan kylvätska än den föreskrivna
används man kan skada utrustningen. I
händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
0906 225 880
Slangsats
Adapterfläns
Kontakta närmaste ESAB-försäljningskontor
om du vill ha beställningsinformation om
adapterflänsen för den specifika
tillämpningen.
Apparatskåp
Kontakta närmaste ESAB-försäljningskontor
om du vill ha beställningsinformation om
apparatskåpet för det specifika
kontrollsystemet.
FSW-verktyg
Kontakta närmaste ESAB-försäljningskontor
om du vill ha beställningsinformation,
beroende på tjockleken på materialet och
legeringen i materialet som ska svetsas.
0463 624 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising