ESAB | EMP 255ic & EMP 320ic | Instruction manual | ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Brugermanual

ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Brugermanual
EMP 255ic og EMP 320ic
Brugsanvisning
0463 605 001 DK 20191104
Valid for: serial no. 730-xxx-xxxx, 735-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
5
INDLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Oversigt ...................................................................................................
8
2.2
Udstyr ......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA .........................................................................................
9
4
INSTALLATION ............................................................................................
11
4.1
Lokation...................................................................................................
11
4.2
Løftevejledning .......................................................................................
11
4.3
Netforsyning ...........................................................................................
12
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Brugertilslutninger og -styringer ..........................................................
15
5.2
Tilslutning af svejse- og returkabler.....................................................
16
5.2.1
Til MIG/MMA-proces.............................................................................
16
5.2.2
For TIG-proces .....................................................................................
17
5.3
Polaritetsændring...................................................................................
17
5.4
Beskyttelsesgas .....................................................................................
17
5.5
Volt-ampere-kurver.................................................................................
17
5.5.1
SMAW (stik) 400 V ...............................................................................
18
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V .............................................................................
18
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V ...............................................................................
19
5.6
Intermittensfaktor ...................................................................................
19
5.7
Afmontering/montering af spole ...........................................................
20
5.8
Afmontering/montering af tråd..............................................................
21
5.8.1
Afmontering af tråd ...............................................................................
23
5.8.2
Montering af tråd ..................................................................................
24
5.9
Svejsning med aluminiumstråd ............................................................
25
5.10
Indstilling af trådindføringstrykket .......................................................
26
5.11
Afmontering/montering af trådindføringsruller ...................................
26
5.11.1
Afmontering af trådindføringsruller .......................................................
27
5.11.2
Montering af trådindføringsruller ..........................................................
29
Afmontering/montering/justering af trådstyr.......................................
30
5.12.1
Afmontering/montering af udgangstrådstyr ..........................................
32
5.12.2
Afmontering/montering af midtertrådstyr ..............................................
33
5.12.3
Justering af trådstyr ..............................................................................
33
5.13
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
34
5.14
Lift-TIG-svejsning ...................................................................................
34
BETJENINGSPANEL...................................................................................
36
6.1
Sådan navigerer du ................................................................................
36
6.2
Hovedmenu .............................................................................................
36
1
2
5
5.12
6
0463 605 001
© ESAB AB 2019
INDHOLDSFORTEGNELSE
6.3
sMIG-tilstand: Basiske elektroder ........................................................
37
6.4
sMIG-tilstand: Avanceret .......................................................................
37
6.5
Manuel MIG-tilstand: Basiske elektroder .............................................
37
6.6
Manuel MIG-tilstand: Avanceret ............................................................
37
6.7
Tilstand for rørtråd: Basiske elektroder ...............................................
38
6.8
Tilstand for rørtråd: Avanceret..............................................................
38
6.9
MMA-tilstand: Basiske elektroder.........................................................
38
6.10
MMA-tilstand: Avanceret .......................................................................
39
6.11
Lift-TIG-tilstand: Basiske elektroder.....................................................
39
6.12
Lift-TIG-tilstand: Avanceret ...................................................................
39
6.13
Indstillinger .............................................................................................
40
6.14
Brugsanvisningsoplysninger ................................................................
40
6.15
Ikonhenvisningsvejledning ...................................................................
40
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
44
7.1
Rutinemæssig vedligeholdelse.............................................................
44
7.2
Vedligeholdelse af trådfremføringsenhed............................................
44
Rengøring af trådfremføringsenhed .....................................................
45
7.3
Vedligeholdelse af strømside på EMP-enhed ......................................
48
7.4
Vedligeholdelse af brænderforing ........................................................
48
Rengøring af brænderforing .................................................................
48
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
49
8.1
Indledende kontroller .............................................................................
49
8.2
Brugergrænsefladens (UI) software viste fejlkoder ............................
50
BESTILLING AF RESERVEDELE ...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
SLIDDELE ............................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
RESERVEDELE ...................................................................................................
VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR ......................................................................
52
53
55
56
58
59
60
7
7.2.1
7.4.1
8
9
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 605 001
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 605 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 605 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 605 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Oversigt
Produktfamilien ESAB, EMP 255ic og EMP 320ic er en ny generation af multi-proces (MIG,
TIG, MMA) svejsestrømkilder, der er designet til at matche brugernes behov på tværs af
forskellige typer svejseapplikationer.
EMP har et 11 cm (4,3 in) TFT-farvebrugergrænsefladedisplay (Thin Film Transistor), som
gør det muligt hurtigt og nemt at vælge svejseproces og -parametre, og som er velegnet til
både nyuddannede brugere og brugere på mellemniveau. Til de mere øvede brugere kan der
implementeres og tilpasses en række ekstra funktioner og egenskaber for at opnå maksimal
fleksibilitet.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.2
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
•
•
•
•
•
USB-stik med brugervejledning
Sikkerhedsvejledning
3 m (9,8 fod) strømforsyningskabel med 16 A CEE-stik
Gasslange til hurtig tilslutning
Returkabel med jordklemme, 4,5 m, 300 A
Føringsrør: 0,8 mm (0,030") - 1,2 mm (0,045")
Drivruller
○ 1,0 mm (0,040")/1,2 mm (0,045")
○ 0,8 mm (0,030")/1,0 mm (0,040")
Tykkelsesmåler
0463 605 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
EMP 320ic (0700 300 991)
EMP 255ic (0700 300 992)
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Imaks MMA / Ieff MMA
18,0 A / 11,4
13,0 A / 9,4 A
Imaks TIG / Ieff TIG
16,0 A / 10,1
15,0 A / 6,3 A
Imaks MIG / Ieff MIG
18,0 A / 11,4
17,0 A / 8,5 A
Netspænding
Primærstrøm
Tomgangseffekt med energisparefunktion
Uin 400 V
68 W
Indstillingsområde
MMA
16 A / 20 V - 300 A / 32 V
16 A / 20 V - 255 A / 30 V
TIG
5 A / 10 V - 320 A / 23 V
5 A / 10 V - 255 A / 20 V
MIG
15 A / 15 V – 320 A / 34 V
15 A / 15 V – 300 A / 34 V
40% intermittensfaktor
300 A/32,0 V
255 A / 30,0 V
60% intermittensfaktor
255 A/30,0 V
170 A / 27,0 V
100 % intermittensfaktor
180 A/27,0 V
130 A / 25,0 V
40% intermittensfaktor
320 A/23,0 V
255 A / 30,0 V
60% intermittensfaktor
265 A/21,0 V
215 A / 19,0 V
100 % intermittensfaktor
220 A/19,0 V
170 A / 17,0 V
40% intermittensfaktor
320 A/23,0 V
255 A / 27,0 V
60% intermittensfaktor
265 A/27,0 V
200 A / 24,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/24,0 V
160 A / 22,0 V
Virkningsgrad
86%
86%
Effektfaktor
0,87
0,87
Tændspænding U0 maks.
68 V
68 V
Tændspænding U0 maks.
med VRD aktiveret
35 V
35 V
Tilladt belastning ved MMA
Tilladt belastning ved TIG
Tilladt belastning ved MIG
Trådfremføringshastighed
1,3 – 20 m/min (50 – 800"/min)
Tråddiameter
Massiv tråd af blødt stål
0,8 – 1,2 mm (0,030 – 0,045")
Massiv tråd af rustfrit stål
0,8 – 1,2 mm (0,030 – 0,045")
Pulverfyldt tråd
0,8 – 1,6 mm (0,030 - 0,045")
Aluminium
0,8 – 1,2 mm (0,030 – 0,045")
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
Transporttemperatur
-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
Størrelse af trådspole
100 – 300 mm (4 – 12")
0463 605 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
Mål l × b × h
686 × 292 × 495 mm (27,0 × 11,5 × 19,5 tommer)
Vægt
31,75 kg (70,0 lb)
Kapslingsklasse
IP23
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40 °C (104 °F).
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærketIP 23S er beregnet til brug både indendørs og udendørs. Det bør dog ikke
anvendes, når der falder nedbør.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 605 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj ved
brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler.
4.1
Lokation
Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
A. 152 mm (6")
B. 100 mm (4")
C. 152 mm (6")
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis
underlaget er ujævnt eller hælder.
4.2
Løftevejledning
Strømkilden kan løftes ved hjælp af et hvilket som helst af håndtagene. Mekanisk løft skal
foretages med begge udvendige håndtag.
0463 605 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten
er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem brugerens
strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er
ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret
kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller
lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.
Strømforsyningen leveres med et 4x2,5 mm2 netkabel og et 16 A netstik, der sammen kan
håndtere de nominelle data opgivet for 3-faset 380-415 V netforsyning.
1.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Netspænding
3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %
Indgangsstrøm ved maksimal ydelse
18 A
Maksimal anbefalet størrelse for sikring1)
eller sikkerhedsafbryder
16 A
0463 605 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
Netkablets tværsnit
4 × 2,5 mm2 (13 AWG)
Maksimal anbefalet længde af
forlængerledning
15 m (50ft)
1)Tidsforsinkelsessikring.
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan forsynes fra forskellige typer generatorer. Nogle generatorer vil imidlertid
ikke levere tilstrækkelig strøm til, at svejsestrømkilden kan fungere korrekt. Generatorer med
AVR (automatisk spændingsregulering) eller tilsvarende eller bedre type regulering med en
nominel effekt på 15 kW 3-fase anbefales.
0463 605 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"Sikkerhed". De skal læses, før udstyret startes.
BEMÆRK!
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i kablerne.
ADVARSEL!
Vær forsigtigt. Roterende dele kan forårsage skader.
ADVARSEL!
Elektrisk stød! Arbejdsemnet eller svejsehovedet må ikke berøres under
svejsningen!
ADVARSEL!
Kontroller, at sidepanelerne er lukket, når udstyret er i drift.
ADVARSEL!
Tilspænd spolebolten, så den ikke glider af navet.
0463 605 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.1
Brugertilslutninger og -styringer
Figur 1. For- og bagvisninger: Model EMP 255ic og EMP 320ic
1. Knap til valg af strøm eller
trådfremføringshastighed
2. Knap til valg af spænding
3. Hovedknap til navigation og
parametervalg
4. Gasudtag til TIG- og spolebrænder
5. Svejsebrænder/fjernbetjeningstilslutning
6. Brændertilslutning og
MIG/MAG-gasudtag
7. Negativ udgang [-]
0463 605 001
8. Positiv udgang [+]
9. Kabel til polaritetsskift
10. Display
11. Gasindløb til MIG/MAG
12. Gasindløb til TIG
13. Netafbryder TIL/FRA
14. Primært strømkabel
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
1. Øvre kontrolknap: (a) Indstil den aktuelle 3. Menunavigation: Drej og tryk for at vælge
udgangsværdi (b) Indstil
menupunktet.
trådfremføringshastigheden
2. Nedre kontrolknap: (a)
MIG-spændingsvalg (b)
SMIG-spændingsjustering (c)
MMA-tilstand: Bue TIL/FRA
BEMÆRK!
Den nederste kontrolknap i MMA-tilstand tænder/slukker for udgangsstrømmen. Når
udgangseffekten er tændt, bliver displayets baggrund orange (se kapitlet
"KONTROLPANEL").
5.2
Tilslutning af svejse- og returkabler
Strømkilden har to udgange for tilslutning af svejsnings- og returkabler: En negativ [-]
klemme (7) og en positiv [+] klemme (8).
5.2.1
Til MIG/MMA-proces
Hvilket udtag svejsekablet skal sluttes til for MIG/MMA-processen kommer an på den
elektrodetype, der benyttes. Se elektrodeemballagen for oplysninger om den korrekte
elektrodepolaritet. Tilslut returkablet til den resterende svejseterminal (9) på strømkilden.
Fastgør returkablets kontaktklemme til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god elektrisk
kontakt.
BEMÆRK!
MIG-svejsevejledningsdiagram:
Bagsiden af døren på spolesiden viser et MIG-svejsevejledningsdiagram for det
indledende udvalg af svejsestyringer. Dette er beregnet som en vejledning til
indstilling af parametre på dette udstyr.
0463 605 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.2.2
For TIG-proces
For TIG-processen (kræver valgfrit TIG-tilbehør: Se kapitlet "TILBEHØR") tilsluttes
TIG-brænderens strømforsyningskabel til den negative [-] klemme (7). Tilslut
gasindløbsmøtrikken på TIG-brænderen til gasudløbsforbindelsen (4) foran på strømkilden.
Tilslut gasindløbsmøtrikken (12) på bagpanelet til en reguleret afskærmende gasforsyning.
Tilslut arbejdsreturledningen til returkabelklemmen (9). Tilslut brænderstikket til
Euro-brændertilslutningen (6).
5.3
Polaritetsændring
Enhedens strømkilde leveres med kablet til polaritetsskift tilsluttet plusklemmen. Nogle tråde,
f.eks. gasskærmede kernetråde, anbefales til svejsning med negativ polaritet. Negativ
polaritet betyder, at kablet til polaritetsskift tilsluttes minusklemmen, og returkablet forbliver
forbindelsen til brænderens returkabel.
Kontroller den anbefalede polaritet for den svejsetråd, du ønsker at benytte. Se
elektrodeemballagen for oplysninger om den korrekte elektrodepolaritet. Polariteten
kan ændres ved at flytte kablet til polaritetsskift, så det passer til at relevante
svejseproces.
5.4
Beskyttelsesgas
Valget af egnet beskyttelsesgas afhænger af materialet og svejseprocessen. I
MIG/MAG-processen svejses blødt stål typisk sammen med blandet gas (Ar + CO2) eller 100
% kuldioxid (CO2). Rustfrit stål kan svejses med blandet gas (Ar + CO2) eller trimix (He + Ar
+ CO2). Til aluminium og silikone-bronze bruges ren argongas (Ar). I sMIG-tilstand (se
afsnittet "sMIG-tilstand” i kapitlet "KONTROLPANEL") indstilles den optimale svejsebue med
den anvendte gas automatisk. I TIG-processen anvendes der typisk 100 % argon.
5.5
Volt-ampere-kurver
Nedenstående kurver viser den maksimale spænding og strømstyrkeudgang i strømkilden
for tre almindelige svejseprocesindstillinger. Andre indstillinger resulterer i kurver, der falder
mellem disse kurver.
A= svejsestrøm (ampere), V = udgangsspænding
0463 605 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.5.1
SMAW (stik) 400 V
V = udgangsspænding
A = svejsestrøm (ampere)
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V
V = udgangsspænding
A = svejsestrøm (ampere)
0463 605 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V
V = udgangsspænding
A = svejsestrøm (ampere)
5.6
Intermittensfaktor
EMP 255ic har en svejseudgangsstrøm på 255 A ved 40 % intermittensfaktor. EMP 320 har
en svejseudgangsstrøm på 320 A ved 40 % intermittensfaktor. En selvnulstillende termostat
beskytter strømkilden hvis intermittensfaktoren overskrides.
Eksempel: Hvis strømkilden fungerer ved en intermittensfaktor på 40 %, vil den levere den
nominelle ampere i højst 4 minutter for hver 10-minutters tidsrum. I den resterende tid på 6
minutter skal strømkilden have lov til at køle ned med ventilatorerne kørende.
En anden kombination af intermittensfaktor og svejsestrøm kan vælges. Brug diagrammerne
nedenfor for at bestemme den korrekte intermittensfaktor for en given svejsestrøm.
0463 605 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Figur 2. Beregning af intermittensfaktor for 400 V AC
5.7
Afmontering/montering af spole
BEMÆRK!
Gassen behøver ikke at være tilsluttet til denne procedure. Der skal slukkes for
strømmen for denne procedure.
Fjederen indstiller "bremseværdien", der arbejder mod trådindføringsmotoren, og trækket i
rulleindføringshjulene. Spænd bolten "A", se illustrationen nedenfor, indtil spolen ikke kører
frit.
Af-/påmonter spolen som vist nedenfor.
BEMÆRK!
For at bruge den 100 mm (4") spole, skal plastspolen fjernes fra udstyret.
Tilspænding af spolelåsemøtrikken for 100 mm (4") spole:
A. Spolelåsemøtrik
Tilspænding af spolelåsemøtrikken for 200 mm (8"), 300 mm (12"):
0463 605 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
A. Spolelåsemøtrik
BEMÆRK!
Den store spole kan komme i den trådform, der er vist i illustrationen, eller den kan
have en støbt plastform. Begge monteres på samme måde som vist.
5.8
Afmontering/montering af tråd
BEMÆRK!
Ved installation af aluminiumstråd, se afsnittet "Svejsning med aluminiumstråd".
EMP 255ic eller EMP 320ic kan håndtere trådspoler med en størrelse på 100 mm (4"), 200
mm (8") og 300 mm (12"). Se kapitlet "TEKNISKE DATA" for passende tråddimensioner til
hver trådtype.
0463 605 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Figur 3. Visning af trådspoleside
1. Trådspole
2. Gasventiler
3. Trådfremføringsenhed
ADVARSEL!
Undlad at placere eller pege svejsebrænderen i retning af ansigt, hænder eller krop,
da dette kan medføre personskade.
BEMÆRK!
Kontroller, at der anvendes de korrekte trådindføringsruller.
BEMÆRK!
Husk at bruge det korrekte kontaktpunkt i svejsebrænderen til den anvendte
tråddiameter.
0463 605 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.8.1
Afmontering af tråd
1.
2.
Afbryd den elektriske strømkilde fra enheden.
Åbn døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
3.
1. Trådspole
2. Trådfremføringsenhed
Lokaliser trådindføringsanordningen og dens strammearm.
0463 605 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
4.
På trådindføringsenheden løsnes strammearmen ved delvist at løsne
tilspændingsknappen, trække den op og ud af dens lås og dreje den mod dig.
Strammearmen er fjederbelastet. Den popper op, når tilspændingsknappen i forrige
trin drejes væk, se illustrationen nedenfor.
Figur 4. Trådindføringsmekanisme
5.
6.
7.
8.
1. Tilspændingsknappen
4. Udgangstrådstyr
2. Strammearm
5. Indgangstrådstyr
3. Til brænder
6. Trådindføring
Hvis tråd forbliver i brænderenheden:
Skær tråden i nærheden af indgangsenden af trådindføringsstyret på
trådindføringsenheden, mens du holder fast i trådspoleenden (så tråden ikke trevler
op fra spolen, når den skæres fri). Fastgør den afskårne ende af tråden på trådspolen
(hvis der er mere tråd på spolen) for at forhindre, at tråden optrevles fra spolen.
Hvis tråd forbliver i brænderenheden:
Afmontér brænderenheden fra EMP-enheden ved at trække den resterende længde af
tråd gennem trådindføringsenheden, og stil brænderenheden til side (med den løse
tråd i brænderen). Den gamle tråd skal nu fjernes helt fra trådindføringsenheden.
Fjern spolen fra enheden (se afsnittet "Afmontering/montering af trådspole"). Den
gamle tråd og dens spole skal nu fjernes helt fra enheden. Tråden i brænderenheden
bliver siddende og skal fjernes i næste trin.
Hvis tråd forbliver i brænderenheden:
Træk længden af den gamle tråd ud af brænderen fra en af brænderenhedens ender.
5.8.2
Montering af tråd
FORSIGTIG!
For lang brænderforing kan beskadige trådindføringen, hvis den tvinges på plads,
når du forsøger at tilslutte brænderen til motorenheden.
Se brænderens vejledning for instruktioner til udskiftning af brænderforingen.
0463 605 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
BEMÆRK!
Hvis trådudskiftning kræver udskiftning af brænderforingen i brænderenheden, kan
foringen være for lang og kræve justering. For montering af en ny foring i
brænderslangen, se brænderens vejledning.
1.
2.
3.
4.
Afbryd den elektriske strømkilde fra enheden.
Åbn døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
Montér den nye trådspole (se afsnittet "Afmontering/montering af trådspole").
På trådindføringsenheden løsnes tilspændingsknappen ved at trække den op og ud af
dens lås og dreje den mod dig. Strammearmen er fjederbelastet. Den popper op, når
tilspændingsknappen i forrige trin drejes væk.
5. Montér de korrekte ruller for trådstørrelse (se afsnittet "Afmontering/montering af
trådindføringsruller").
6. Med en renskåret (ingen bøjninger) lige ende skal du trække tråden fra den
nymonterede trådspole og føre den ind i trådindføringsstyret, gennem det midterste
trådstyr, derefter hen over indføringsrullerillen og gennem udgangstrådstyret, indtil
den stikker ca. tre centimeter (3 cm) ud af Euro-adapterens udgangsende.
7. Luk strammearmen på tråden i rillen på trådindføringsrullerne, og fastgør den med
strammearmen. Kontrollér, at tråden er i rillen og ikke flyder ud af rillen på rullens
overflade.
8. Gentilslut brænderenheden til EMP-enheden, og vær omhyggelig med at indsætte
enden af tråden, der stikker ud fra Euro-adapteren, ind i det korrekte føringsrør på
brænderens tilslutning.
9. Tænd for EMP-enheden. Det er ikke nødvendigt at tilslutte gas til denne procedure.
10. Med brænderkablet udlagt nogenlunde lige, føres tråden gennem brænderkablet, indtil
den er synlig ved svejsespidsen ved at trykke på udløserkontakten på brænderen. Se
den relevante brændervejledning for længden af trådfremspringet for enden af
spidsen.
○ Model EMP 255ic bruger brændermodel: PSF 305 (Manual 0458 870 201)
○ Model EMP 320ic bruger brændermodel: PSF 305 (Manual 0458 870 201)
11. For mere præcis indstilling og kontrol af trådindføringsspændingen for korrekt
trådindføringstryk, se afsnittet "Indstilling af trådindføringstryk".
12. Luk døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
5.9
Svejsning med aluminiumstråd
BEMÆRK!
Når du har udført instruktionerne i dette afsnit, skal du vende tilbage til afsnittet
"Afmontering/montering af tråd".
For at svejse aluminium ved hjælp af standardbrænderen, se brugervejledningen til
MIG-brænderen med hensyn til udskiftning af standardforingen af stål til brænderkanalen
med en foring af teflon.
•
Model EMP 255ic bruger brændermodel: PSF 305
•
Model EMP 320ic bruger brændermodel: PSF 305
Bestil følgende tilbehør:
•
Teflonforing til brænderkanal (PTFE-foring)
•
Teflonbelagte midter- og udgangsrør til trådstyr (vælg størrelse, der passer til tråden i
afsnittet "VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR" i tillægget)
0463 605 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
•
U-rille, aluminiumsindføringsrulle (vælg størrelse, der passer til tråden i afsnittet "VALG
AF RULLE OG TRÅDSTYR" i tillægget)
5.10
Indstilling af trådindføringstrykket
BEMÆRK!
Denne procedure kræver, at enheden er tændt. Det er ikke nødvendigt at tilslutte
gas til denne procedure.
1.
2.
Tænd for strømmen til enheden.
Først skal det kontrolleres, at tråden bevæger sig jævnt gennem trådføringen.
FORSIGTIG!
Det er vigtigt, at indføringstrykket ikke er for højt.
3.
Indstilling for minimumsrulletryk:
Når du holder svejsebrænderen ca. 6 mm (¼") fra træstykket, skal
trådindføringsrullerne glide. Hvis de ikke gør det, skal du reducere spændingen på
tråden ved at justere tilspændingsknappen på trådindføringsenheden.
4.
Indstilling for korrekt rulletryk:
Når du holder svejsebrænderen ca. 50 mm (2") fra træstykket, skal tråden blive ført ud
og bøjes.
5.11
Afmontering/montering af trådindføringsruller
ADVARSEL!
Der skal slukkes for strømmen for denne procedure.
0463 605 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
BEMÆRK!
Det er ikke nødvendigt at tilslutte gas til denne procedure.
To par indføringsruller af forskellig størrelse med dobbeltrille leveres som standard (anført i
tillæg som "STANDARD" og som "TILBEHØR"). Udskift indføringsrullerne, så de passer til
trådstørrelsen/-typen af trådspole. Se afsnittet "VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR" i tillægget
for valg af indføringsrulle.
5.11.1
1.
2.
3.
4.
5.
Afmontering af trådindføringsruller
Vælg den korrekte størrelse og type (stål eller aluminium) af tråd, der skal monteres,
hvis der monteres nye ruller.
Afbryd den elektriske strømkilde fra enheden.
Åbn døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
Udløs strammearmen ved at trække den op og ud af dens lås og dreje den mod dig
selv (se figur 5). Da trådindføringstrykket skal forstyrres for at udløse denne arm, skal
spændingen på rullerne justeres igen på et senere trin. Strammearmen (2) er
fjederbelastet. Den popper op, når tilspændingsknappen i forrige trin drejes væk.
Fjern tråden fra trådindføringsmekanismen.
FORSIGTIG!
Når du afmonterer drivrullen (rullen, der er placeret på venstre side), skal du
passe på ikke at fjerne drivhjulet med den. Hvis du gør det, risikerer du at
miste den lille skivefjeder på motorakslen. Hvis anvisningerne ikke
overholdes, bliver hele enheden ubrugelig, indtil denne del er erstattet.
6.
Afmontér de to trådindføringsruller ved at fjerne deres låseskruer og skiver og derefter
skubbe hver rulle fra akslen (se figur 7).
0463 605 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Figur 5. Drivhjul med skivefjeder på motoraksel
1. Drivhjul
FORSIGTIG!
Undgå at fjerne drivhjulet (se (1) i figur 6). (Risiko for at miste drivakslens
skivefeder.)
0463 605 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Figur 6. Afmontering og montering af indføringsrulle
5.11.2
Montering af trådindføringsruller
FORSIGTIG!
Ved montering af trådindføringsruller skal du undgå (og ikke tvinge) at montere en
rulle, hvis et af trådstyrenes position forstyrrer. Skub det pågældende trådstyr lidt for
at give plads til rullen. Trådstyrene justeres efter montering af rullerne.
0463 605 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
1.
Montér de to nye drivruller (begge af samme varenummer og i den samme og korrekte
rilleretning). Kontrollér, at den korrekte størrelse rille er placeret på indersiden.
BEMÆRK!
Trådindføringsrullerne vil enten blive udskiftet (så de svarer til størrelsen og
typen af den nye tråd, der monteres) eller genbruges, hvis det er den samme
størrelse og type tråd, der udskiftes.
1. Mærkater
BEMÆRK!
Mærkat på rullesiden passer til rillen på den modsatte side af rullen.
2.
3.
Spænd låseskruen på drivrullen ved at dreje den med uret. Håndspændt er
tilstrækkeligt.
Tråden skal monteres gennem trådindføringsenheden (se underafsnittet "Montering af
tråd").
BEMÆRK!
Hvis tråden er blevet fjernet, skal tråden monteres igen (se underafsnittet
"Montering af tråd").
4.
5.
6.
Luk trykrullerne på tråden.
Juster trådindføringstrykket ved at justere spændingen på tråden ved
trådindføringsrullerne ved at dreje på tilspændingsknappen vha. proceduren i afsnittet
"Indstilling af trådindføringstryk".
Luk døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
5.12
Afmontering/montering/justering af trådstyr
BEMÆRK!
Det er ikke nødvendigt at tilslutte gas til denne procedure.
0463 605 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
BEMÆRK!
Udgangstrådstyringsrøret skal vælges, så den passer til den størrelse, der svarer
til den type og størrelse af tråd (SS eller aluminium), der er valgt til brug. De to
andre trådstyr er standardkomponenter, som passer til alle trådtyper.
Der er tre trådstyringsrør: Indgangstrådstyringsrør, midtertrådstyringsrør og
udgangstrådstyringsrør. Indgangstrådstyringsrøret og midtertrådstyringsrøret er
standardkomponenter, der passer til alle trådtyper/-størrelser, så de er ikke nævnt her.
Denne procedure omhandler afmontering/montering og justering af
udgangstrådstyringsrøret. Se figur 22 for placeringen af rørene og deres holdeskruer.
BEMÆRK!
Dette kapitel kræver, at trådindføringsrullerne er blevet fjernet for at give adgang til
trådstyrene. Udfør trinene for afmontering af trådindføringsrullerne, og, senere i
denne procedure, for montering af trådindføringsrullerne. Se afsnittet
"Afmontering/montering af trådindføringsruller", når der henvises til nedenstående
trin.
1.
Vælg og få den korrekte vejledning til udskiftning af tråd (se afsnittet "VALG AF
RULLE OG TRÅDSTYR" i tillægget).
BEMÆRK!
Da dette er baseret på den valgte tråds størrelse og type (stål eller
aluminium), antages det, at tråden allerede er valgt, indhentet og tilgængelig
for denne procedure.
1. Midtertrådstyr: En størrelse passer til
alle.
2.
3.
4.
2. Udgangstrådstyr: 4 størrelser for stål, 3
størrelser for aluminium (vælg fra
tabellen i vejledningen).
Afbryd den elektriske strømkilde fra enheden.
Åbn døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
Frigiv strammearmen ved at løsne tilspændingsknappen (se (1) i figur 5) ved at
trække den op og ud af dens lås og dreje den mod dig. Strammearmen (se (2) i figur
5) er fjederbelastet. Den popper op, når tilspændingsknappen i forrige trin drejes væk.
0463 605 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.
6.
7.
For at fjerne tråden fra EMP-enheden skal tråden afskæres lige før indgangen til
trådindføringsenheden. Sørg for at holde fast i trådspoleenden af tråden, før du
skærer, for at forhindre tråden i at trevle op fra spolen. Fastgør den yderste ende på
en praktisk måde til trådrammen på spolen for at holde den mekanisk fast, mens
denne procedure fortsætter.
Fjern brænderenheden fra EMP-enheden, og fjern resten af den gamle tråd, der
stadig er i brænderen, og bortskaf den korrekt. Brænderenheden vil blive gentilsluttet
tæt på slutningen af denne procedure.
Afmontering af trådindføringsruller:
Se trinene i afsnittet "Afmontering/montering af trådindføringsruller" for afmontering.
5.12.1
Afmontering/montering af udgangstrådstyr
1.
Løsn fingerskruen på udgangstrådstyret.
2.
1. Indgangstrådstyr
4. Fingerskrue til udgangstrådstyr
2. Midtertrådstyr
5. Sætskrue til midtertrådstyr
3. Udgangstrådstyringsrør
6. Sætskrue til indgangstrådstyr
Fjern udgangstrådstyringsrøret ud gennem og ud af Euro-adapterenheden.
BEMÆRK!
Det er ikke nødvendigt at fjerne Euro-adapterenheden for at få adgang til
udgangstrådstyret. Et let og hurtigt bank på indgangssiden af
udgangstrådstyret (efter at have løsnet fingerskruen) bør være tilstrækkeligt til
at få det langt nok ud på udgangssiden til at kunne gribe det og trække det
ud. Hvis ikke, kan du skubbe det tilbage og igen prøve at få det tilpas langt ud
til at tage fat i det, eller bruge en spidstang til at gribe det og trække det ud.
3.
Udskift med det nye rør med den rette størrelse i omvendt rækkefølge. Spænd ikke
sætskruen endnu (vil blive udført under "Justering").
0463 605 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.12.2
1.
2.
3.
Afmontering/montering af midtertrådstyr
Løsn og fjern det originale midtertrådstyringsrør. Dette midtertrådstyringsrør kan kun
afmonteres/monteres fra venstre side.
Montér det nye midtertrådstyringsrør. Dette midtertrådstyringsrør kan kun
afmonteres/monteres fra venstre side. Skub dette rør (den smalle del først og mod
højre) ind i midterstolpen, indtil det stopper, og håndspænd dets fingerskrue.
Montering (genmontering) af trådindføringsruller:
FORSIGTIG!
Da ingen af trådstyrene er blevet justeret (udføres efter dette trin), kan den
vilkårlige position af et trådstyringsrør komme i vejen under forsøg på at
montere en rulle. Tving ikke en rulle ind på akslen. Kontrollér årsagen til
forstyrrelsen, og flyt det forstyrrende trådstyringsrør ud af vejen.
a) Se trin 8 – 11 i afsnittet "Afmontering/montering af trådindføringsruller" (for
montering).
5.12.3
1.
2.
3.
4.
Justering af trådstyr
Kontrollér, at midtertrådstyringsrøret har frigang fra hver indføringsrulle.
Midtertrådstyringsrørets fingerskrue skal være fingerstramt.
Juster udgangstrådstyret til ca. 1 mm (0,03") frigang fra den højre indføringsrulle, og
spænd fingerskruen fingerstramt.
1. Indføringsruller
2. Trådstyringsrør
Få adgang til den yderste ende af tråden på spolen, og skær længden fra den yderste
ende så den er glat og lige. Dette er nødvendigt for at muliggøre en vandring med lav
modstand af tråden langs længden af brænderkablet til brænderspidsen.
Før tråden fra spolen gennem trådindføringsstyrene med tråden liggende i rillerne på
trådindføringsrullerne. Læg ledningen ind i den indvendige rille på
trådindføringsrullerne. Fortsæt med at indføre tråden, indtil den rager et par centimeter
ud over Euro-adapterens udgangsside.
0463 605 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.
6.
7.
Luk trykrullerne på tråden.
Gentilslut brænderenheden på EMP-enheden.
Tænd for EMP-enheden.
BEMÆRK!
Det er ikke nødvendigt at tilslutte gas til denne procedure.
8.
Med brænderkablet nogenlunde lige føres tråden gennem brænderkablet, indtil den er
synlig ved svejsespidsen ved at trykke på udløserkontakten på brænderen. Se den
relevante brændervejledning for længden af trådfremspringet for enden af spidsen.
9. Juster trådindføringstrykket ved at justere spændingen på tråden ved
trådindføringsrullerne vha. proceduren i afsnittet "Indstilling af trådindføringstryk".
10. Luk døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
5.13
Overophedningsbeskyttelse
FORSIGTIG!
Denne enhed er udstyret med overophedningsbeskyttelse til
dens strømforsyning.
Svejsestrømkilden har et overophedningsbeskyttelseskredsløb, der træder til, hvis den
interne temperatur bliver for høj. Når det sker, afbrydes svejsestrømmen, og et symbol for
overophedning vises på displayet. Overophedningsbeskyttelseskredsløb nulstilles
automatisk, når temperaturen er faldet til normal driftstemperatur.
5.14
Lift-TIG-svejsning
2-takts og 4-takts svejseproces illustreret
Triggeren aktiveres og nogen strøm flyder allerede, når elektroden løftes, så den rammer
den.
1.
2.
3.
Elektroden berører emnet.
Udløseren trykkes ned, og en lav strøm begynder at flyde.
Svejseren løfter elektroden fra emnet: Lysbuen tændes, hvorefter strømmen
automatisk stiger til den indstillede værdi.
0463 605 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
2-takt
A = Gasforstrømning
B = slope up
C = slope down
D = Gasefterstrømning
4-takt
A = Gasforstrømning
B = slope up
C = slope down
D = Gasefterstrømning
0463 605 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
6
BETJENINGSPANEL
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i afsnittet
"Sikkerhedsforskrifter" i kapitlet "SIKKERHED" denne brugervejledning. Generel
information om drift kan ses i kapitlet "DRIFT" i denne brugsanvisning. Læs begge
kapitler grundigt, før du begynder at bruge udstyret!
BEMÆRK!
Når opstarten er afsluttet, vises hovedmenuen på brugergrænsefladen.
6.1
Sådan navigerer du
1.
2.
3.
6.2
Hovedmenu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
Øvre kontrolknap
a) Indstil
strømudgangsværdi
b) Indstil
trådfremføringshastighe
d
Nedre kontrolknap
a) MIG-spændingsvalg
b) sMIGspændingsjustering
c) MMA-tilstand: BUE
TIL/FRA
Menunavigation: Tryk for at
vælge
- 36 -
sMIG-tilstand
Manuel MIG-tilstand
Rørtrådstilstand (MIG/MAG)
MMA-tilstand
Lift-TIG-tilstand
Indstillinger
Brugervejledning
Dialogboks
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
6.3
6.4
6.5
sMIG-tilstand: Basiske elektroder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Valg af trådfremføringshastighed
Indikator for materialetykkelse
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Parameter
Trådfremføringshastighed
Indikator for materialetykkelse
Spændingsjustering
Dialogboks
sMIG-tilstand: Avanceret
Manuel MIG-tilstand: Basiske elektroder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.6
Manuel MIG-tilstand: Avanceret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Trådfremføringshastighed
Spændingsjustering
Dialogboks
- 37 -
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Parameter
Trådfremføringshastighed
Spændingsjustering
Dialogboks
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
6.7
Tilstand for rørtråd: Basiske elektroder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.8
Tilstand for rørtråd: Avanceret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.9
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Trådfremføringshastighed
Spændingsjustering
Dialogboks
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Trådfremføringshastighed
Spændingsjustering
Dialogboks
MMA-tilstand: Basiske elektroder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Justering af ampere
Udgangsspænding for
strømforsyning (åben
kredsløbsspænding)
Dialogboks
Bue TIL/FRA
Blå skifter til orange, når udgangen er
"varm".
0463 605 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
6.10
MMA-tilstand: Avanceret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Strømstyrke
Udgangsspænding for
strømforsyning (åben
kredsløbsspænding)
Bue TIL/FRA
Dialogboks
Blå skifter til orange, når udgangen er
"varm".
6.11
6.12
0463 605 001
Lift-TIG-tilstand: Basiske elektroder
1.
2.
3.
4.
5.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Strømstyrke
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Strømstyrke
Dialogboks
Lift-TIG-tilstand: Avanceret
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
6.13
Indstillinger
6.14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nulstillingstilstand
Inch/metrisk
Grundlæggende/avanceret
Sprog
Oplysninger
Startskærm
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
Vedligeholdelsesoplysninger
Slid-/reservedele
Driftsoplysninger
Startskærm
Dialogboks
Brugsanvisningsoplysninger
6.15
Ikonhenvisningsvejledning
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Startside
Valg af tænd/sluk for
punktsvejsningstids
punkt
Oplysninger
Trådfremføringshast
ighed
MIG-brænder
Punktsvejsningstids
punkt ved justering
Parametre
Pulverfyldt
- 40 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Parametre
Manuel MIG
Procent
MMA
Førstrømning Den
tid, hvor
beskyttelsesgassen
forbliver tilkoblet,
inden svejsebuen er
startet
Smart-MIG
Efterstrømning Den
tid, hvor
beskyttelsesgassen
forbliver tilkoblet, efter
svejsebuen er stoppet
Lift-TIG
Sekunder
Lagring
svejseprogrammer for
en specifik
anvendelse i
hukommelsestilstand
Indstillinger i
brugsanvisningsmenu
en
Annuller
Spolebrænder
(Ikke alle markeder)
Fjernbetjening
Indstillinger
Fodbetjening
2T, Udløser Til/Fra
Tilbagebrænding
Justering af den tid,
hvor spændingen
forbliver tilkoblet efter,
at trådfremføringen er
stoppet, for at
forhindre, at tråden
fryser i smeltebadet
4T, Udløser Hold/Lås
Brugsanvisning på
hovedmenuen
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Ampere
Pladetykkelsen i
sMIG-tilstand
Buetryk Ved
stavelektrodesvejsnin
g øges strømstyrken,
når buelængden
afkortes, for at
reducere eller fjerne
frysning af
stavelektroden i
smeltebadet
Justeringsbjælke
Ændring af
svejsevulstprofilen fra
flad til konveks eller
flad til konkav
Nedadgående
hældning Strømmen
bringes til at hælde
nedad i et tidsrum ved
afslutningen af
svejsecyklussen
Avancerede
indstillinger
Varmstart Øgning af
strømstyrke ved
tænding af elektroden
for at reducere
fastklæbning
Grundindstillinger
Induktans Tilføjelse
af induktans til buens
egenskaber for at
stabilisere den og
reducere svejsestænk
i
kortslutningsprocesse
n
Volt
Hukommelse, kan
gemme
svejseprogrammer til
en bestemt
anvendelse
Valg af sprog
Valg af
stavelektrode
Måleenhed
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 BETJENINGSPANEL
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Opadgående
hældning, Strømmen
bringes til at hælde
opad i et tidsrum i
starten af
svejsecyklussen
Vulstprofil, konkav
Tråddiameter
Vulstprofil, konveks
- 43 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
7
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
Der skal slukkes for strømmen for vedligeholdelse.
FORSIGTIG!
Kun autoriserede personer må fjerne afdækningen til dette produkt eller udføre
service, vedligeholdelse eller reparation.
FORSIGTIG!
Dette produkt er omfattet af producentens garanti. Ethvert forsøg på at udføre
reparationer af ikke-autoriserede servicecentre vil gøre garantien ugyldig.
FORSIGTIG!
Før hver brug skal det kontrolleres, at:
Brænderaggregatet og brænderkablet samt ledere ikke er beskadigede.
Kontaktpunktet på brænderen ikke er beskadiget.
Dysen på brænderen er ren og ikke indeholder rester.
BEMÆRK!
Udfør vedligeholdelse oftere under meget støvede forhold.
BEMÆRK!
Der er ingen dele, der kan serviceres af brugeren, inde i EMP-enhedens
strømforsyningsside. Ethvert behov for service på den elektroniske/elektriske side
bør henvises til det nærmeste ESAB-servicecenter.
7.1
Rutinemæssig vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan under normale betingelser.
Interval
Område, der skal vedligeholdes
Hver 3. måned
Rens eller udskift
ulæselige etiketter.
Rens
svejseterminaler.
Kontrollér eller udskift
svejsekabler.
Hver 6. måned
Rens inderside af
udstyr.
7.2
Vedligeholdelse af trådfremføringsenhed
Det er generelt god praksis at udføre denne procedure, hver gang en trådspole udskiftes.
0463 605 001
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
7.2.1
Rengøring af trådfremføringsenhed
ADVARSEL!
Brug altid hånd- og øjenværn ved rengøring.
BEMÆRK!
Brug følgende tre illustrationer som reference under denne procedure.
1. Tråd fra spole
2.
3.
4.
5.
Indgangstrådstyr
Midtertrådstyr
Udgangstrådstyringsrør
Euro-adapterenhed
0463 605 001
6. Udgangstrådstyr (inde i
Euro-adapterenhed)
7. Trådsti gennem enhed
8. Fingerskrue til udgangstrådstyr
9. Sætskrue til midtertrådstyr
10. Trådfremføringsruller
- 45 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
1. Trykruller
2. Trådfremføringsruller
1. Strammearm
2. Afdækning trådfremføringsenhed
0463 605 001
- 46 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
1.
2.
3.
4.
Afbryd den elektriske strømkilde fra enheden.
Udløs spændingen fra trykrullerne ved at dreje tilspændingsknappen på
strammearmen mod uret nok til at trække den først op (ud af dens låserille) og
derefter mod dig (se 1 i illustrationen ovenfor). Strammearmen springer op, så snart
strammearmen slippes. Dette bør frigøre trådbevægelsen for at fjerne tråden.
Brug (efter behov) enten en børste med bløde hår, eller brug en trykluftkilde til at
blæse trykluft (maks. 5 bar) for at fjerne alt snavs, der kan have samlet sig i dette rum.
BÆR ØJENVÆRN.
Kontrollér, om indgangstrådstyret, udgangstrådstyret, midtertrådstyret eller
indføringsrullerne er slidte og skal udskiftes. Se afsnittet "SLIDDELE" for at bestille
sliddele. Se underafsnittet "Afmontering trådindføringsruller" i afsnittet
"Afmontering/montering af trådindføringsruller" og/eller afsnittet
"Afmontering/montering/justering af trådstyr" i kapitlet "BETJENING". Hvis der ikke er
behov for udskiftning - kun rengøring - gå til næste trin.
FORSIGTIG!
Undgå at fjerne drivhjulet bag den venstre trådindføringsrulle. Hvis du gør det,
risikerer du at miste skivefjederen på motorakslen. Hvis denne skivefjeder
mistes bliver enheden ubrugelig, indtil skivefjederen erstattes.
5.
6.
7.
Afmonter trådindføringsrullerne iht. underafsnittet "Afmontering af trådindføringsruller"
i kapitlet "BETJENING".
Rengør trådindføringsrullerne med en blød børste.
Rengør trykrullerne, der er fastgjort til strammearmen, med en blød børste.
FORSIGTIG!
Løsn ikke nogen af sætskruerne til nogen af de tre komponenter, der er anført
i dette næste trin.
Hvis nogen af dem løsnes, skal deres position justeres igen, som beskrevet i
afsnittet "Justering af trådstyr" i kapitlet "BETJENING".
8.
Rengør indgangstrådstyret, udgangstrådstyret og midtertrådstyret ved at blæse trykluft
(maks. 5 bar) gennem dem (se illustrationen i underafsnittet "Afmontering/montering
af udgangstrådstyr" i kapitlet "BETJENING").
9. Udskift trådindføringsrullerne iht. underafsnittet "Montering af trådindføringsruller" i
kapitlet "BETJENING".
10. Luk strammearmen på tråden i rillen på trådindføringsrullerne.
BEMÆRK!
Kontrollér, at tråden er i rillen og ikke flyder ud af rillen på rullens overflade.
11. Kontrollér visuelt, at tråden fremstår som en lige linje gennem hele
trådindføringsenheden.
BEMÆRK!
Trådspolen kan drejes mod uret for at udligne slør. Dette gøres kun EFTER
trin 12, da spændingen på tråden er den eneste kraft, der forhindrer
bevægelse af tråden ved brænderspidsen.
12. Kontrollér visuelt, at ledningen stikker ud iht. specifikationen på brænderspidsen og
ikke er blevet trukket ind i brænderhovedet.
13. Juster trådindføringstrykket ved at justere spændingen på tråden ved
trådindføringsrullerne ved at dreje på tilspændingsknappen vha. proceduren i
underafsnittet "Indstilling af trådindføringstryk" i kapitlet "BETJENING".
14. Luk døren på trådspolesiden af EMP-enheden.
0463 605 001
- 47 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
7.3
Vedligeholdelse af strømside på EMP-enhed
BEMÆRK!
Der er ingen dele, der kan serviceres af brugeren, på strømsiden. I støvede miljøer
skal strømsiden kontrolleres jævnligt for ophobninger støv/snavs på grund af den
ventilatorluftkøling, der er blevet anvendt på denne side.
På grund af de elektrostatisk følsomme komponenter og udsatte kredsløbskort skal
enhver vedligeholdelse på denne side udføres af en autoriseret
ESAB-servicetekniker.
7.4
Vedligeholdelse af brænderforing
Se instruktionsbogen til MIG-brænderen (0458 870 *01) for udskiftning af standardforingen af
stål til brænderkanalen med en teflonforing.
•
•
Model EMP 255ic bruger brændermodel: PSF 305
Model EMP 320ic bruger brændermodel: PSF 305
7.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rengøring af brænderforing
Tag stikket ud af stikkontakten.
Frakobl brænderenheden fra enheden.
Fjern tråden fra brændertrådforingen ved at trække tråden ud af brændertrådforingen,
og læg den forsigtigt til side til genmontering i slutningen af denne procedure.
Fjern foringen fra brænderslangen, og kontrollér den for skader og sammenbøjninger.
Rens foringen ved at blæse trykluft (maks. 5 bar) gennem den ende af foringen, der
var monteret tættest på enheden.
Montér lineren igen.
Genmontér tråden gennem trådindføringsanordningen, indtil den er synlig ved
brænderspidsen. Kontrollér, at tråden føres korrekt ud af brænderen.
0463 605 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 FEJLAFHJÆLPNING
8
FEJLAFHJÆLPNING
8.1
Indledende kontroller
Forsøg disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.
Før du forsøger at foretage fejlfinding på ESB Rebel, anbefales det at udføre en
NULSTILLING AF SVEJSEDATA (naviger til
HJEM/INDSTILLINGER/NULSTIL/SVEJSEDATA). En NULSTILLING AF SVEJSEDATA af
systemet gendanner enheden til dens standardsvejsetilstand. Ved udførelse af denne
nulstilling vil der ikke mistes nogen af de gemte hukommelsesværdier, men der vil
blive oprettet et udgangspunkt, hvorfra al fejlfinding skal starte. Hvis NULSTILLING AF
SVEJSEDATA ikke lykkes, anbefales det at udføre en fabriksnulstilling og gentage
testen.
FORSIGTIG!
En fabriksnulstilling vil også slette alle brugergemte hukommelsesplaceringer. Hvis
dette ikke løser problemet, skal du følge tabellen, hvor det er muligt.
Fejltype
Porøsitet i svejsemetallet
Afhjælpning
•
•
•
•
•
•
•
Trådfremføringsproblemer
•
•
•
•
•
•
•
MIG
(GMAW/FCAW)svejsningsproblemer
•
•
•
•
0463 605 001
Kontrollér, at gasflasken ikke er tom.
Kontrollér, at gasregulatoren ikke er lukket.
Kontrollér gasindløbsslangen for lækager eller blokering.
Kontrollér, at den korrekte gas er tilsluttet, og det korrekte
gasflow anvendes.
Hold afstanden mellem MIG-brænderdysen og
arbejdsemnet på et minimum.
Undgå at arbejde i områder, hvor det trækker meget. Træk
kan sprede beskyttelsesgassen.
Kontroller, at arbejdsemnet er rent, uden olie eller fedt på
overfladen, før svejsearbejdet påbegyndes.
Kontrollér, at trådspolebremsen er justeret korrekt.
Sørg for, at fremføringsrullen har den rette størrelse og
ikke er slidt.
Kontroller, at fremføringsrullerne er indstillet med det
korrekte tryk.
Sørg for, at den korrekte bevægelsesretning er angivet
baseret på trådtypen (ind i smeltebadet for aluminium,
væk fra smeltebadet for stål).
Sørg for, at det rette kontaktpunkt bruges, og at det ikke er
slidt.
Sørg for, at lineren har den rette størrelse og trådtype.
Sørg for, at lineren ikke er bøjet, så der opstår friktion
mellem lineren og tråden.
Sørg for, at MIG-brænderen er tilsluttet med den korrekte
polaritet. Der henvises til producenten af svejsetråden for
korrekt polaritet.
Udskift kontaktpunktet, hvis det har buemærker i kanalen,
som forårsager et uforholdsmæssigt stort træk på tråden.
Sørg for, at den korrekte beskyttelsesgas, gasflow,
spænding, svejsestrøm, kørehastighed og
MIG-brændervinkel anvendes.
Sørg for, at lederen har god kontakt med arbejdsemnet.
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 FEJLAFHJÆLPNING
Fejltype
Afhjælpning
Grundlæggende MMA
(smaw) svejseproblemer
•
Sørg for at anvende den korrekte polaritet.
Elektrodeholderen er normalt tilsluttet den positive
polaritet, og lederen til den negative polaritet. I
tvivlstilfælde henvises der til databladet for elektroden.
TIG (GTAW)
svejsningsproblemer
•
Kontroller, at TIG-brænderen er tilsluttet strømkilden:
Tilslut TIG-brænderen til den negative [-] svejseterminal.
Tilslut svejseapparatets jordforbindelseskabel til den
positive [+] svejseterminal.
Brug kun 100 % argongas til TIG-svejsning.
Sørg for at regulatoren/flowmåleren er tilsluttet gasflasken.
Kontroller, at gasrøret til TIG-brænderen er tilsluttet
gasudløbsforbindelsen (M12) på fronten af strømkilden.
Sørg for, at klemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
Kontroller, at gasflasken er åbnet, og at gassens
flow-hastighed kan aflæses på regulatoren/flow-måleren.
Flowhastigheden skal være mellem 4,7 - 11,8 l/min (10 25 CFH).
Kontrollér, at strømkilden er tændt og at TIG-svejsning er
valgt.
Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte og lækagefrie.
•
•
•
•
•
•
•
Ingen strøm/ingen bue
•
•
•
•
•
•
Overophedningsbeskyttels
en aktiveres ofte.
•
•
8.2
Kontrollér, at der er tændt for indgangsstrømafbryderen.
Kontrollér, om der vises en temperaturfejl på displayet.
Kontrollér, om systemafbryderen er udløst.
Kontrollér, at indgangsstrømkablerne og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontrollér sikringerne til indgangsstrømforsyningen.
Sørg for, at du ikke overskrider den anbefalede
intermittensfaktor for den svejsestrøm, du bruger.
Se afsnittet "Intermittensfaktor" i kapitlet "BETJENING".
Kontrollér, at luftindtag og -udtag ikke er blokeret.
Brugergrænsefladens (UI) software viste fejlkoder
Følgende tabel viser fejlkoder, der kan vises som hjælp til fejlfinding.
Alvorsgrad betydning (se kolonnen Alvorsgrad i tabel):
•
•
•
C) Kritisk service påkrævet - Enheden fungerer ikke eller er låst, kan ikke genoprettes
(NC) Ikke-kritisk - Service kan være ønsket - funktionel enhed med begrænset ydeevne
(W) Advarsel - funktionel enhed og retablerer sig selv
Fejlko
de
Alvorsgrad
001
W
PFC-køleplade, IGBT-køleplade eller hovedtransformeren er
overophedet > 85 °C.
002
W
Temperaturfejl i udgangsdiode, analog temperatursensor.
0463 605 001
Forklaring til funktionssvigt
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 FEJLAFHJÆLPNING
Fejlko
de
Alvorsgrad
003
W/C
Forklaring til funktionssvigt
Advarsel - Hvis den opstod under belastning/lysbuestart, skyldes
det, at der er lav AC-indgangsvolt - Err009
Kritisk - Hvis den opstod ved opstart under ingen belastning.
DC-bus (400 V) fejl-fald under belastning, PFC forsyner ikke 400 V
til inverteren.
004
C
005 –
007
Udgangsspændingen er over VRD-niveauer, når VRD-kontakten er
aktiv.
(reserveret)
008
C
OCV-fejl, udgangsspænding ikke registreret ved styrekort CN1 som
forventet
009
W
Lavspændingsfejl, AC-netspænding er mindre end 108 V AC, dette
kan udløse Err 003
010
(reserveret)
011
C
Bruger har forsøgt en nulstilling af parameter eller fabriksindstilling,
og dette blev ikke bekræftet af systemet.
012
C
Kommunikationsforbindelse nede, ingen kommunikation mellem
brugerinterface og styrekort på CN6
013
C
Lav intern strømforsyning (IPS) spændingsfejl, +24 V IPS er mindre
end 22 V jævnstrøm
014
C
Sekundær strømsensorudgang ikke registreret ved styrekort CN18
015 –
019
(reserveret)
020
C
Intet billede fundet i Flash
021
C
Billedet, der læses fra flash, er beskadiget
022
NC
Mislykkede to forsøg på at gemme brugerhukommelse i permanent
hukommelse i SPI Flash.
023
NC
Mislykkede to forsøg på at gendanne brugerhukommelse fra
permanent hukommelse i SPI Flash.
0463 605 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
9 BESTILLING AF RESERVEDELE
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
EMP 255ic og EMP 320ic er designet og testet i overensstemmelse med de internationale
standarder IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN 60974-10,
IEC-/EN 60974-12 og IEC-/EN 60974-13. Det autoriserede servicecenter, der har udført
service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er i
overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reservedelslisten er udgivet i et separat dokument, som kan downloades fra internettet:
www.esab.com.
0463 605 001
- 52 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
Funktionsblokdiagram
Funktionsdiagram for strømkredsløb
0463 605 001
- 53 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
0463 605 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Description
Note
0700 300 992
EMP 255ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 991
EMP 320ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 606 001
EMP 255ic/EMP 320ic
Spare Parts manual
0463 605 001
- 55 -
© ESAB AB 2019
SLIDDELE
SLIDDELE
Visse mekaniske dele på trådindføringsenheden er udsat for hyppigere brug, hvilket kan
medføre hyppigere slitage. De er udstillet her.
Item Ordering no.
Description
Qty
1
0558 102 591
PRESSURE ROLLER ASSEMBLY
1
2
0558 102 592
TENSION ADJUSTMENT ASSEMBLY
1
3
0558 102 608
CENTER WIRE-GUIDE TUBE
1
3
0558 102 643
CENTER WIRE-GUIDE TUBE, ALUMINUM
1
4
(See "Roller & wire
OUTPUT WIRE-GUIDE TUBE
guide selection"
section in Appendix)
1
5
0558 102 609
MOTOR-GEAR SHAFT WOODRUFF KEY
1
6
0558 102 597
INLET QUAD WF
1
7
0558 102 605
DRIVEN GEAR ASSEMBLY
2
8
0558 102 606
DRIVE GEAR ASSEMBLY
1
9
(See "Roller & wire
WIRE-FEED ROLLERS
guide selection"
section in Appendix)
2
10 0558 102 600
WASHER FLAT M4 LARGE OD
3
11 0558 102 601
THUMB SCREW M4 X 10 X 8 KNURLED
1
12 0558 102 602
THUMB SCREW M4 X 10 KNURLED
2
0463 605 001
- 56 -
© ESAB AB 2019
SLIDDELE
Item Ordering no.
Description
Qty
13 0558 102 603
QUAD WF COVER
1
14 0558 102 604
THUMB SCREW M5 X 14 KNURLED
5
0463 605 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 401 880 MIG torch: PSF 305, 3 m (9.86 ft)
0458 401 881 MIG torch: PSF 305, 4.5 m (14.75 ft)
0700 300 857 TIG torch: TXH™ 202, 4 m (12 ft.)
TIG torch c/w 8 pin plug
W4 014 450
Foot control:
Contactor on/off and current control with 4.5 m
(14.74 ft) cable and 8-pin male plug
0700 300 872 Rebel single cylinder trolley
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 491 Rebel single cylinder cart
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 492 Rebel dual cylinder cart
Accommodates 2 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinders
0463 605 001
- 58 -
© ESAB AB 2019
RESERVEDELE
RESERVEDELE
Item
Ordering no.
Description
1
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (15 ft.)
2
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft.)
3
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft.)
0463 605 001
- 59 -
© ESAB AB 2019
VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR
VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR
Valg af rulle
Item Ordering no.
Description
(Values = wire diameter)
Comment
Feed roller for steel wire
1
0369 557 003
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), V-SOLID
DEFAULT*
2
0369 557 002
ROLLER, .030 (.8) - .040 (1.0), V-SOLID
ACCESSORY**
3
0369 557 001
ROLLER, .024 (.6) - .030 (.8), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0369 557 013
ROLLER, .052 (1.4) - .062 (1.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Feed roller for aluminum wires
5
0369 557 006
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0369 557 011
ROLLER, .030 (0.8) - .040 (1.0), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
Valg af trådstyr
Item Ordering no.
Description
(Values = Inner diameter (ID) of tubes)
Comment
Output wire-guide tube for steel wire
1
0464 652 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 (1.0) - .045 (1.2),
V-SOLID
DEFAULT*
2
0464 653 880
TUBE, WIRE GUIDE .030 (.8) - .040 (1.0),
V-SOLID
ACCESSORY**
3
0464 657 880
TUBE, WIRE GUIDE .024 (.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0464 658 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Output wire-guide tubes for aluminum wires
5
0464 659 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 1.0), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0464 660 880
TUBE, WIRE GUIDE .045 (1.2), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
7
0464 661 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
0463 605 001
- 60 -
© ESAB AB 2019
VALG AF RULLE OG TRÅDSTYR
0463 605 001
- 61 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising