ESAB | EMP 255ic & EMP 320ic | Instruction manual | ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Uputstvo za upotrebu

ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Uputstvo za upotrebu
EMP 255ic i EMP 320ic
Priručnik s uputama
0463 605 001 HR 20191104
Valid for: serial no. 730-xxx-xxxx, 735-xxx-xxxx
SADRŽAJ
SIGURNOST ................................................................................................
5
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
5
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
5
UVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Pregled ....................................................................................................
8
2.2
Oprema ....................................................................................................
8
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
9
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
11
4.1
Položaj .....................................................................................................
11
4.2
Upute za podizanje .................................................................................
11
4.3
Dovod električne mreže .........................................................................
12
RAD ..............................................................................................................
14
5.1
Korisnički priključci i komande ............................................................
15
5.2
Priključak kabela za zavarivanje i povrat .............................................
16
5.2.1
Za MIG/MMA postupak ........................................................................
16
5.2.2
Za TIG postupak...................................................................................
17
5.3
Promjena polariteta ................................................................................
17
5.4
Zaštitni plin .............................................................................................
17
5.5
Krivulje za prikaz volti/ampera ..............................................................
17
5.5.1
SMAW (štapna elektroda) 400 V ..........................................................
18
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V .............................................................................
18
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V ...............................................................................
19
5.6
Radni ciklus ............................................................................................
19
5.7
Uklanjanje/ugradnja kalema ..................................................................
20
5.8
Uklanjanje/ugradnja žice .......................................................................
21
5.8.1
Uklanjanje žice .....................................................................................
23
5.8.2
Instaliranje žice.....................................................................................
25
5.9
Varenje s aluminijskom žicom ..............................................................
25
5.10
Postavljanje tlaka za dopremanje žice .................................................
26
5.11
Uklanjanje/ugradnja valjaka za dopremanje žice ................................
27
5.11.1
Uklanjanje valjaka za dopremanje žice ................................................
27
5.11.2
Ugradnja valjaka za dopremanje žice ..................................................
29
Uklanjanje/ugradnja/prilagodba vodilica za žicu.................................
30
5.12.1
Uklanjanje/ugradnja izlazne vodilice za žicu ........................................
32
5.12.2
Uklanjanje/ugradnja središnje vodilice za žicu .....................................
33
5.12.3
Prilagođavanje vodilica za žicu ............................................................
34
5.13
Zaštita od pregrijavanja .........................................................................
35
5.14
Lift-TIG zavarivanje ................................................................................
35
UPRAVLJAČKA PLOČA .............................................................................
37
6.1
Upute za navigaciju ................................................................................
37
6.2
Glavni izbornik........................................................................................
37
1
2
5
5.12
6
0463 605 001
© ESAB AB 2019
SADRŽAJ
6.3
Način rada sMIG: Osnovne....................................................................
38
6.4
Način rada sMIG: Napredno ..................................................................
38
6.5
Ručni način rada MIG: Osnovne ...........................................................
38
6.6
Ručni način rada MIG: Napredno..........................................................
38
6.7
Način rada s žicom punjenom praškom za zavarivanje: Osnovne ....
39
6.8
Način rada s žicom punjenom praškom za zavarivanje: Napredno ..
39
6.9
Način rada MMA: Osnovne ....................................................................
39
6.10
Način rada MMA: Napredno...................................................................
40
6.11
Način rada Lift-TIG: Osnovne................................................................
40
6.12
Način rada Lift-TIG: Napredno ..............................................................
40
6.13
Postavke..................................................................................................
41
6.14
Informacije o uputama za uporabu .......................................................
41
6.15
Priručnik s uputama za ikone................................................................
41
ODRŽAVANJE .............................................................................................
45
7.1
Rutinsko održavanje ..............................................................................
45
7.2
Održavanje sklopa za dopremanje žice................................................
46
Čišćenje sklopa za dopremanje žice ....................................................
46
7.3
Održavanje jedinice za napajanje EMP jedinice ..................................
49
7.4
Održavanje vodilice plamenika .............................................................
49
Čišćenje vodilice plamenika .................................................................
49
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ...................................................................
50
8.1
Preliminarne provjere ............................................................................
50
8.2
Softver korisničkog sučelja (UI) prikazao je kodove pogrešaka .......
51
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
SHEMA ................................................................................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
POTROŠNI DIJELOVI .........................................................................................
DODATNA OPREMA ...........................................................................................
ZAMJENSKI DIJELOVI .......................................................................................
ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU .............................................................
53
54
56
57
59
60
61
7
7.2.1
7.4.1
8
9
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 605 001
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno dovesti
do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 605 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 605 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 605 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
2.1
Pregled
Obitelj proizvoda ESAB, EMP 255ic i EMP 320ic nova je generacija višeprocesnih (MIG, TIG,
MMA) izvora napajanja za zavarivanje dizajnirana za različite potrebe korisnika tijekom
zavarivanja.
Na izvoru napajanja EMP nalazi se TFT zaslon (Thin Film Transistor) od 11 cm s korisničkim
sučeljem u boji koje pruža brz i jednostavan odabir postupka zavarivanja i parametara, a
pogodan je za korisnike koji su tek prošli obuku one sa srednjom razinom znanja. Za
naprednije korisnike dodatne funkcije i značajke mogu se mogu se dodati i prilagoditi tako da
pružaju maksimalnu fleksibilnost.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.2
Oprema
Izvor napajanja se isporučuje uz:
•
•
•
•
•
•
•
•
USB memorija uključujući priručnik s uputama
Priručnik o sigurnosti
Kabel za napajanje s utičnicom CEE 16A dug 3 m
Cijev za plin s brzim priključkom
Povratni kabel s povratnom stezaljkom, 4,5 m, 300 A
Cijevi vodilice: 0,8 mm – 1,2 mm
Pogonski valjci
○ 1,0 mm / 1,2 mm
○ 0,8 mm / 1,0 mm
Alat za mjerenje debljine
0463 605 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
EMP 320ic (0700 300 991)
EMP 255ic (0700 300 992)
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Imax MMA / Ieff MMA
18,0 A / 11,4
13,0 A / 9,4 A
Imax TIG / Ieff TIG
16,0 A / 10,1
15,0 A / 6,3 A
Imax MIG / Ieff MIG
18,0 A / 11,4
17,0 A / 8,5 A
Napon mreže
Primarna električna energija
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva se u načinu rada uštede energije
Uin 400 V
68 W
Raspon postavki
MMA
16 A / 20 V - 300 A / 32 V
16 A / 20 V - 255 A / 30 V
TIG
5 A / 10 V - 320 A / 23 V
5 A / 10 V - 255 A / 20 V
MIG
15 A / 15 V – 320 A / 34 V
15 A / 15 V – 300 A / 34 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
40% radnog ciklusa
300 A / 32,0 V
255 A / 30,0 V
60 % radnog ciklusa
255 A / 30,0 V
170 A / 27,0 V
100% radnog ciklusa
180 A / 27,0 V
130 A / 25,0 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
40% radnog ciklusa
320 A / 23,0 V
255 A / 30,0 V
60 % radnog ciklusa
265 A / 21,0 V
215 A / 19,0 V
100% radnog ciklusa
220 A / 19,0 V
170 A / 17,0 V
Dozvoljena opterećenost za MIG
40% radnog ciklusa
320 A / 23,0 V
255 A / 27,0 V
60 % radnog ciklusa
265 A / 27,0 V
200 A / 24,0 V
100% radnog ciklusa
200 A / 24,0 V
160 A / 22,0 V
Učinkovitost
86%
86%
Čimbenik snage
0,87
0,87
Napon otvorenog kruga U0
maks.
68 V
68 V
Napon u otvorenom krugu
U0 max s aktiviranim VRD
35 V
35 V
Brzina dopremanja žice
1,3 – 20 m/min
Promjer žice
Puna mekana čelična žica
0,8 – 1,2 mm
Puna čelična žica
0,8 – 1,2 mm
Žica s jezgrom s praškom za
zavarivanje
0,8 – 1,6 mm
Aluminij
0,8 – 1,2 mm
Radna temperatura
Temperatura za transport
0463 605 001
-10 do +40 °C (+14 do +104 °F)
-20 do +55 °C (-4 do +131 °F)
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
Veličina kalema sa žicom
Dimenzije d × š × v
100 – 300 mm
686 × 292 × 495 mm (27,0 × 11,5 × 19,5 inča)
Težina
31,75 kg (70,0 lb)
Klasa kućišta
IP23
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za 40 °C.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP 23S namijenjena je za uporabu na otvorenom i u zatvorenom, no ne
smije se koristiti kad ima padalina.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
0463 605 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen upotrebi u industriji. U kućnoj radinosti ovaj proizvod može
uzrokovati radio smetnje. Odgovornost je korisnika poduzeti sve potrebne mjere
opreza.
4.1
Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
A. 152 mm
B. 100 mm
C. 152 mm
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
4.2
Upute za podizanje
Izvor napajanja može se podići pomoću bilo koje ručke. Za mehaničko podizanje potrebno je
rabiti obje vanjske ručke.
0463 605 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja veća
ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne mreže.
Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u dogovoru
s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na napajanje na
kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke podatke potražite u
poglavlju TEHNIČKI PODACI.
Izvor napajanja isporučuje se uz glavni kabel napajanja dug 4 m i promjera 2,5 mm2 i utikač
za njega od 16 A koji u kombinaciji mogu prenositi električnu energiju u skladu s nazivnim
podacima za trofazni izvor napajanja od 380 – 415 V.
1.
Natpisna pločica s podacima o
napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Napon mreže
3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %
Ulazna struja pri maksimalnoj izlaznoj snazi
18 A
Maksimalna preporučena vrijednost
osigurača1) ili automatskog osigurača
16 A
0463 605 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
Područje glavnog kabela napajanja
4 x 2,5 mm2 (13 AWG)
Maksimalna preporučena duljina produžnog
kabela
15 m
1)Osigurač
s vremenskom odgodom.
Napajanje iz generatora
Napajanje se može dobivati iz raznih vrsta generatora. Neki generatori možda nemaju
dovoljnu snagu napajanja potrebnu za ispravan rad. Preporučuju se generatori s
automatskom regulacijom napona (AVR) ili jednakom ili boljom vrstom regulacije, s nazivnom
snagom od 15 kW (trofazno).
0463 605 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"Sigurnost". Pročitajte ga prije početka korištenja opreme.
NAPOMENA!
Za pomicanje opreme koristite za to predviđenu ručicu. Nikada nemojte povlačiti
kabele.
UPOZORENJE!
Okretni dijelovi mogu uzrokovati ozljede, stoga budite
pažljivi.
UPOZORENJE!
Strujni udar! Ne dodirujte radni dio ili glavu za zavarivanje tijekom rada!
UPOZORENJE!
Za vrijeme radna bočni poklopci moraju biti zatvoreni.
UPOZORENJE!
Zategnite vijak kalema kako ne bi skliznuo s glavčine.
0463 605 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.1
Korisnički priključci i komande
Slika 1. Pogled s prednje i stražnje strane: modeli EMP 255ic i EMP 320ic
1. Kotačić za postavljanje struje ili brzine
dopremanja žice
2. Kotačić za odabir napona
3. Glavni kotačić za navigaciju i odabir
parametara
4. Izlaz za plin za TIG i plamenik s dijelom
za dopremanje žice
5. Plamenik / veza daljinskog upravljanja
6. Veza plamenika i MIG/MAG izlaza za
plin
7. Negativni izlaz [-]
0463 605 001
8. Pozitivni izlaz [+]
9. Kabel za promjenu polariteta
10. Zaslon
11. Dovod plina za MIG/MAG
12. Dovod plina za TIG
13. Sklopka glavnog napajanja
uključena/isključena
14. Glavni strujni kabel
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
1. Gornji kontrolni gumb: (a) Postavljanje
vrijednosti izlazne struje
(b) Postavljanje brzine za dopremanje
žice
2. Donji kontrolni gumb: (a) Odabir
MIG napona (b) Prilagođavanje
SMIG napona (c) Način rada
MMA: Uključivanje/isključivanje luka
3. Kretanje kroz izbornike: Okrenite i
pritisnite kako biste odabrali opciju
izbornika.
NAPOMENA!
Donji kontrolni gumb u načinu rada MMA uključuje/isključuje izlaznu snagu. Ako je
izlazna snaga postavljena na ON (uključeno), pozadina zaslona prikazuje se
narančastom bojom (pogledajte poglavlje „UPRAVLJAČKA PLOČA”).
5.2
Priključak kabela za zavarivanje i povrat
Izvor napajanja ima dva izlaza za povezivanje kabela za zavarivanje i povratnih kabela:
negativni [-] terminal (7) i pozitivni [+] terminal (8).
5.2.1
Za MIG/MMA postupak
Za MIG/MMA postupak izlaz na koji je priključen kabel za zavarivanje ovisi o vrsti
upotrijebljene elektrode. Na pakiranju elektroda potražite informacije u vezi s ispravnim
polaritetom elektrode. Povratni kabel priključite na slobodni terminal (9) na izvoru napajanja.
Povratni kabel učvrstite kontaktnom stezaljkom za radni dio i provjerite je li električni kontakt
ispravan.
NAPOMENA!
Tablica za MIG zavarivanje:
Na stražnjoj strani vrata na strani kalema prikazuje se tablica za MIG zavarivanje za
početni odabir kontrola zavarivanja. Namijenjena je kao vodič za postavljanje
parametara na ovoj opremi.
0463 605 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.2.2
Za TIG postupak
Za TIG postupak (zahtijeva dodatnu opremu za TIG: pogledajte poglavlje „DODATNA
OPREMA”), kabel za napajanje plamenika za TIG zavarivanje priključite na negativni [-]
terminal (7). Maticu dovoda plina na TIG plameniku spojite na priključak za izlaz plina (4)
smješten na prednjoj strani izvora napajanja. Maticu dovoda plina (12) na stražnjoj ploči
spojite s reguliranim dovodom zaštitnog plina. Vod radnog povratnog kabela priključite na
terminal povratnog kabela (9). Priključak za plamenik priključite na priključak za euro
plamenik (6).
5.3
Promjena polariteta
Izvor napajanja jedinice isporučuje se s kabelom za promjenu polariteta priključenim na
pozitivni terminal. Preporučuje se s nekim žicama, npr. samozaštićenim žicama punjenim
praškom za zavarivanje, zavarujete negativnim polaritetom. Negativni polaritet znači da je
kabel za promjenu polariteta priključen na negativni terminal, a povratni kabel i dalje
funkcionira kao priključak za povratni kabel plamenika.
Provjerite koji je preporučeni polaritet za žicu za zavarivanje koju želite rabiti. Na
pakiranju elektroda potražite informacije u vezi s ispravnim polaritetom elektrode.
Polaritet se može mijenjati pomicanjem kabela za promjenu polariteta u položaj koji
odgovara postupku zavarivanja.
5.4
Zaštitni plin
Odabir odgovarajućeg zaštitnog plina ovisi o materijalu i postupku zavarivanja. U MIG/MAG
postupku mekani čelik obično se zavaruje s mješavinom plinova (Ar + CO2) ili 100 %-tnim
ugljičnim dioksidom (CO2). Mekani čelik obično se zavaruje s mješavinom plinova (Ar + CO2)
ili Trimixom (He + Ar + CO2). Aluminij i silicijska bronca upotrebljavaju čisti argon (Ar). U
načinu rada sMIG (pogledajte odjeljak „Način rada sMIG” u poglavlju „UPRAVLJAČKA
PLOČA”) automatski se postavlja luk za zavarivanje optimalan za plin koji upotrebljavate. U
TIG postupku obično se upotrebljava 100 %-tni argon.
5.5
Krivulje za prikaz volti/ampera
Dolje prikazane krivulje pokazuju maksimalnu snagu napajanja i jakosti struje izvora
napajanja za tri zajedničke postavke postupka zavarivanja. Ostale postavke rezultiraju
krivuljama koje se nalaze između ovih krivulja.
A= struja zavarivanja (AMPS), V = izlazni napon
0463 605 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.5.1
SMAW (štapna elektroda) 400 V
V = izlazni napon
A = struja varenja (ampera)
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V
V = izlazni napon
A = struja varenja (ampera)
0463 605 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V
V = izlazni napon
A = struja varenja (ampera)
5.6
Radni ciklus
EMP 255ic ima izlaznu struju zavarivanja od 255 A pri 40 % radnog ciklusa. EMP 320 ima
izlaznu struju zavarivanja od 320 A pri 40 % radnog ciklusa. Termostat s automatskim
ponovnim postavljanjem zaštitit će izvor napajanja ako je radni ciklus premašen.
Primjer: Ako izvor napajanja radi pri 40 % radnog ciklusa, isporučuje nazivnu struju
maksimalno 4 minute unutar razdoblja od 10 minuta. Preostalo vrijeme od 6 minuta izvor
napajanja mora se hladiti uz uključene ventilatore.
Može se odabrati drugačija kombinacija radnog ciklusa i struje zavarivanja. Pomoću
grafikona u nastavku odredite odgovarajući radni ciklus za odabranu struju zavarivanja.
0463 605 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Slika 2. Iscrtavanje radnog ciklusa na 400 V AC
5.7
Uklanjanje/ugradnja kalema
NAPOMENA!
Plin ne treba biti spojen za ovaj postupak. Napajanje treba isključiti za ovaj
postupak.
Opruga postavlja „vrijednost kočenja” koja se odnosi na motor za dopremanje žice i privlačnu
snagu kotača valjka za dopremanje. Zategnite vijak A, pogledajte ilustraciju u nastavku, sve
dok se dovod ne prestane slobodno okretati.
Skinite/ugradite kalem kako je prikazano u nastavku.
NAPOMENA!
Za upotrebu dovoda od 100 mm plastični kalem treba izvaditi iz opreme.
Zatezanje matice za zaključavanje kalema za dio za dopremanje žice od 100 mm:
A. Matica za zaključavanje kalema
Zatezanje matice za zaključavanje kalema za 200 mm, 300 mm:
0463 605 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
A. Matica za zaključavanje kalema
NAPOMENA!
Veći kalem može biti isporučen u obliku žice prikazane na ilustraciji ili može biti
oblikovani plastični oblik. Oba se montiraju na način prikazan na ilustraciji.
5.8
Uklanjanje/ugradnja žice
NAPOMENA!
Ako instalirate aluminijsku žicu, pogledajte odjeljak „Zavarivanje s aluminijskom
žicom”.
EMP 255ic ili EMP 320ic može raditi s kalemima od 100 mm, 200 mm i 300 mm. Prikladne
dimenzije žice za svaku vrstu žice potražite u poglavlju "TEHNIČKI PODACI".
0463 605 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Slika 3. Prikaz sa strane kalema za žicu
1. Kalem za žicu
2. Plinski ventili
3. Sklop za dopremanje žice
UPOZORENJE!
Nemojte stavljati ili usmjeravati plamenik blizu lica, ruku ili tijela jer to može dovesti
do tjelesnih ozljeda.
NAPOMENA!
Provjerite upotrebljavaju li se ispravni valjci za dopremanje žice.
NAPOMENA!
Ne zaboravite upotrijebiti odgovarajući vrh kontakta u plameniku za promjer žice koji
rabite.
0463 605 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.8.1
Uklanjanje žice
1.
2.
Isključite električni izvor napajanja iz jedinice.
Otvorite vrata na strani kalema za žicu na EMP jedinici.
3.
1. Kalem za žicu
2. Sklop za dovod žice
Locirajte sklop za dopremanje žice i pripadajući krak za zatezanje.
0463 605 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
4.
Na sklopu za dopremanje žice otpustite krak za zatezanje tako da djelomično
odvrnete kotačić za napetost, izvučete ga iz udubine tako da ga povučete prema gore
i okrenete prema sebi. Krak za zatezanje opremljen je oprugom. Iskače prema van
kad se kotačić za napetost u prethodnom koraku zakrene i povuče, pogledajte
ilustraciju u nastavku.
Slika 4. Mehanizam za dopremanje žice
5.
6.
7.
8.
1. Kotačić za napetost
4. Izlazna vodilica za dopremanje žice
2. Krak za zatezanje
5. Ulazna vodilica za dopremanje žice
3. Prema plameniku
6. Uvlačenje žice
Ako žica ostaje u sklopu plamenika:
Presijecite žicu u blizini ulaznog kraja vodilice za dopremanje žice na sklopu za
dopremanje žice dok držite kraj kalema (tako da se žica ne odvoji od kalema nakon
što je prerežete). Osigurajte odrezani kraj žice na kalemu (ako je ostalo žice na
kalemu) kako bi se spriječilo otkidanje žice od kalema.
Ako žica ostaje u sklopu plamenika:
Odvojite sklop plamenika s EMP jedinice tako da povučete preostalu duljinu žice kroz
sklop za dopremanje žice i postavite sklop plamenika sa strane (s prerezanom žicom
koja je još uvijek ugrađena u plamenik). Staru žicu treba potpuno ukloniti iz sklopa za
dopremanje žice.
Uklonite kalem iz jedinice (pogledajte poglavlje „Uklanjanje/ugradnja kalema”). Staru
žicu i pripadajući kalem treba potpuno ukloniti iz jedinice. Žicu u sklopu plamenika
treba ukloniti u sljedećem koraku.
Ako žica ostaje u sklopu plamenika:
Povucite duljinu stare žice iz sklopa plamenika s bilo kojeg kraja sklopa plamenika.
0463 605 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.8.2
Instaliranje žice
OPREZ!
Preduga vodilica plamenika može oštetiti sklop za dopremanje žice ako je prisilno
montirana pri pokušaju spajanja plamenika na jedinicu za napajanje.
Upute za zamjenu vodilice plamenika potražite u priručniku s uputama za plamenik.
NAPOMENA!
Ako zamjena žice zahtijeva zamjenu vodilice plamenika u sklopu plamenika, vodilica
može biti predugačka i treba je skratiti. Upute za ugradnju nove vodilice u crijevo
plamenika potražite u priručniku s uputama za plamenik.
1.
2.
3.
4.
Isključite električni izvor napajanja iz jedinice.
Otvorite vrata na strani kalema za žicu na EMP jedinici.
Instalirajte novi kalem (pogledajte odjeljak „Uklanjanje/ugradnja kalema”).
Na sklopu za dopremanje žice otpustite kotačić za napetost tako da ga povučete
prema gore i izvučete iz udubine te okrenete prema sebi. Krak za zatezanje opremljen
je oprugom. Iskočit će se kad se kotačić za napetost u prethodnom koraku okrene
prema van.
5. Instalirajte ispravne valjke za veličinu žice (pogledajte odjeljak „Uklanjanje/ugradnja
valjaka za dopremanje žice”).
6. Uhvatite ravni kraj s jasnim rezom (bez savijanja) i izvucite žicu iz novoinstaliranog
kalema i uvucite je u vodilicu za dopremanje žice preko središnje vodilice za žicu,
zatim preko utora valjaka za dopremanje i kroz izlaznu vodilicu za dopremanje žice
sve dok ne bude izvirivala iz izlaza euro adaptera oko tri centimetra (3 cm).
7. Zatvorite krak za zatezanje na žici u pripadajućem utoru na valjcima za dopremanje
žice i učvrstite krakom za zatezanje. Provjerite je li žica u pripadajućem utoru te da ne
izlazi iz utora na površinu valjka.
8. Ponovo spojite sklop plamenika na EMP jedinicu i budite oprezni dok umećete zadnji
kraj žice koja izviruje iz euro adaptera u odgovarajuću cijev vodilice na priključku
plamenika.
9. Uključite EMP jedinicu. Plin ne treba biti spojen za ovaj postupak.
10. Budući da je kabel plamenika postavljen ravno (koliko je to moguće), dovedite žicu
kroz kabel plamenika dok se ne bude vidjela na vrhu za zavarivanje pritiskom sklopke
okidača na plameniku. Upute o duljini žice koja treba izvirivati na kraju vrha potražite u
odgovarajućem priručniku s uputama za plamenik.
○ Model EMP 255ic upotrebljava model plamenika: PSF 305 (priručnik 0458 870
201)
○ Model EMP 320ic upotrebljava model plamenika: PSF 305 (priručnik 0458 870
201)
11. Upute za preciznije postavljanje i provjeravanje napetosti dopremanja žice za ispravan
tlak dopremanja žice potražite u odjeljku „Postavljanje tlaka za dopremanje žice”.
12. Zatvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
5.9
Varenje s aluminijskom žicom
NAPOMENA!
Nakon što izvršite postupke opisane u ovom odjeljku, vratite se na odjeljak
„Uklanjanje/ugradnja žice”.
0463 605 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Kako biste mogli zavarivati aluminij s pomoću standardnog plamenika, u priručniku s
uputama za plamenik za MIG zavarivanje pratite upute za zamjenu standarda i zamjenu
čelične vodilice za teflonsku vodilicu.
•
Model EMP 255ic upotrebljava model plamenika: PSF 305
•
Model EMP 320ic upotrebljava model plamenika: PSF 305
Naručite sljedeću dodatnu opremu:
•
Teflonska vodilica plamenika (PTFE vodilica)
•
Središnji dio presvučen teflonom i izlazne cijevi za vodilicu za žicu (odaberite veličinu
za prilagođavanje žice u odjeljku „ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU” u dodatku)
•
U-utor, aluminijski valjak za dopremanje (odaberite veličinu za prilagođavanje žice u
odjeljku „ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU” u dodatku)
5.10
Postavljanje tlaka za dopremanje žice
NAPOMENA!
Ovaj postupak zahtijeva uključeno napajanje jedinice. Plin ne treba biti spojen za
ovaj postupak.
1.
2.
Uključite napajanje jedinice.
Na početku provjerite pomiče li se žica glatko kroz vodilicu za žicu.
OPREZ!
Tlak dopremanja ne smije biti previsok.
3.
Prilagodba za minimalni tlak valjka:
Kad plamenik za varenje prinesete na otprilike 6 mm od komada drveta, valjci za
dopremanje trebali bi proklizati. Ako ne prokližu, smanjite napetost žice prilagodbom
kotačića za napetost na sklopu za dopremanje žice.
0463 605 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
4.
Prilagodba za ispravan tlak valjka:
Ako plamenik držite na približno 50 mm od komada drveta, žica bi se trebala
dopremati van te saviti.
5.11
Uklanjanje/ugradnja valjaka za dopremanje žice
UPOZORENJE!
Napajanje treba isključiti za ovaj postupak.
NAPOMENA!
Plin ne treba biti spojen za ovaj postupak.
Dva para valjaka za dopremanje s dvostrukim utorima različitih veličina isporučuju se kao
standardna oprema (navedeno u dodatku kao „ZADANO” i „DODATNA OPREMA”).
Promijenite valjke za dopremanje kako bi se prilagodili veličini/vrsti žice na kalemu za žicu.
Upute za odabir valjka za dopremanje potražite u odjeljku „ODABIR VALJKA I VODILICE ZA
ŽICU” u dodatku.
5.11.1
1.
2.
3.
4.
5.
Uklanjanje valjaka za dopremanje žice
Ako su instalirani novi valjci, odaberite ispravnu veličinu i vrstu (čelik ili aluminij) za
instaliranu žicu.
Isključite električni izvor napajanja iz jedinice.
Otvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
Otpustite kotačić za napetost tako da ga povučete prema gore i izvučete iz udubine te
okrenete prema sebi (pogledajte sliku 5). Budući da tlak dopremanja žice mora biti
poremećen kako bi se oslobodio ovaj krak, napetost na valjcima mora se ponovno
namjestiti u kasnijem koraku. Krak za zatezanje (2) opremljen je oprugom. Iskočit će
se kad se kotačić za napetost u prethodnom koraku okrene prema van.
Uklonite žicu iz mehanizma za dopremanje žice.
OPREZ!
Pri uklanjanju pogonskog valjka (valjak koji se nalazi na lijevoj strani) vodite
računa da ne izvadite i pogonski zupčanik. Ako ga izvadite, mali woodruff
ključ na osovini motora može se izgubiti. Nepoštivanjem ovog pravila cijela
jedinica može postati beskorisna sve dok se taj dio ne zamijeni.
6.
Uklonite dva valjka za dopremanje žice uklanjanjem njihovih sigurnosnih vijaka i
podložnih pločica i zatim klizanjem svakog valjka s njegove osovine (pogledajte sliku
7).
0463 605 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Slika 5. Pogonski zupčanik s woodruff ključem na osovini motora
1. Pogonski zupčanik
OPREZ!
Izbjegnite uklanjanje pogonskog zupčanika (pogledajte (1) na slici 6). (Rizik od
gubitka woodruff ključa pogonske osovine.)
0463 605 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Slika 6. Uklanjanje i montiranje valjka za dopremanje
5.11.2
Ugradnja valjaka za dopremanje žice
OPREZ!
Pri postavljanju valjaka za dopremanje žice nemojte postaviti valjak (pogotovo ne na
silu) ako bilo koja vodilica za žicu ometa postavljanje. Lagano gurnite vodilicu za
žicu koja smeta kako biste osigurali slobodan prostor za valjak. Vodilice za žicu
prilagođavaju se nakon ugradnje valjaka.
0463 605 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
1.
Ugradite dva nova pogonska valjka (oba s istim brojem dijela i istu i s ispravnom
orijentacijom utora). Provjerite je li utor ispravne veličine okrenut prema unutra.
NAPOMENA!
Valjci za dopremanje žice bit će zamijenjeni (kako bi odgovarali veličini i vrsti
nove žice koja se instalira) ili će se ponovno upotrijebiti ako se zamijene žice
iste veličine i vrste.
1. Naljepnice
NAPOMENA!
Naljepnica na strani valjka prilagođena je utoru na suprotnoj strani valjka.
2.
3.
Zategnite pričvrsni vijak pogonskog valjka tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na
satu. Dovoljno je zategnuti ga rukom.
Žicu treba provesti kroz sklop za dopremanje žice (pogledajte pododjeljak „Ugradnja
žice”).
NAPOMENA!
Ako je žica uklonjena, treba je ponovno ugraditi (pogledajte pododjeljak
„Ugradnja žice”).
4.
5.
6.
Zatvorite tlačne valjke na žici.
Namjestite tlak dopremanja žice prilagođavanjem napetosti žice na valjcima za
dopremanje žice okretanjem kotačića za napetost s pomoću postupka u odjeljku
„Postavljanje tlaka za dopremanje žice”.
Zatvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
5.12
Uklanjanje/ugradnja/prilagodba vodilica za žicu
NAPOMENA!
Plin ne treba biti spojen za ovaj postupak.
0463 605 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
NAPOMENA!
Izlazne cijevi za vodilice za žicu treba odabrati tako da odgovaraju veličini koja
odgovara veličini i vrsti žice (SS ili aluminij) odabranoj za upotrebu. Druge dvije
vodilice za žicu standardni su dijelovi koji odgovaraju svim žicama.
Postoje tri cijevi za vodilice za dopremanje žice: ulazna cijev za vodilice za žicu, središnja
cijev za vodilice za žicu i izlazna cijev za vodilice za žicu. Ulazna cijev za vodilice za žicu i
središnja cijev za vodilice za žicu standardni su dijelovi za sve vrste/veličine žica pa se ovdje
ne spominju. Ovaj postupak odnosi se na uklanjanje/ugradnju, a zatim na prilagođavanje
izlazne cijevi za vodilice za žicu. Na slici 22 potražite lokaciju cijevi i pripadajućih vijaka za
fiksiranje.
NAPOMENA!
Ovo poglavlje zahtijeva uklanjanje valjaka za dopremanje žice kako bi se omogućio
pristup vodilicama za žicu. Uklonite valjak za dopremanje žice i kasnije u okviru
ovog postupka izvršite korake instalacije valjka. Upute potražite u odjeljku
„Uklanjanje/ugradnja valjaka za dopremanje žice” kad se na to ukazuje u koracima u
nastavku teksta.
1.
Odaberite i dohvatite ispravnu zamjensku izlaznu vodilicu za žice (pogledajte odjeljak
„ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU” u dodatku).
NAPOMENA!
Budući da se to temelji na odabranoj veličini i vrsti (čeličnih ili aluminijskih)
žica, pretpostavlja se da je žica već odabrana, isporučena i dostupna za ovaj
postupak.
1. Središnja vodilica za žicu: jedna
veličina odgovara svima.
2.
3.
2. Izlazna vodilica za žicu: 4 veličine za
čelik, 3 veličine za aluminij (odaberite iz
tablice u priručniku).
Isključite električni izvor napajanja iz jedinice.
Otvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
0463 605 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
4.
5.
6.
7.
Otpustite krak za zatezanje tako da otpustite kotačić za napetost (pogledajte (1) na
slici 5) tako da ga povučete prema gore i izvučete iz udubine te okrenete prema sebi.
Krak za zatezanje (pogledajte (2) na slici 5) opremljen je oprugom. Iskočit će se kad
se kotačić za napetost u prethodnom koraku okrene prema van.
Kako biste uklonili žicu iz EMP jedinice, prerežite žicu neposredno prije ulaska u sklop
za dopremanje žice. Vodite računa da držite dio žice na kojoj je kalem prije nego što je
prerežete kako biste spriječili da se žica odmakne od dijela za dopremanje žice na
kalemu. Osigurajte oštar kraj bilo kojim prikladnim sredstvom za žičani okvir kalema
kako bi se mehanički zaustavio za vrijeme trajanja postupka.
Uklonite sklop plamenika iz EMP jedinice i uklonite ostatak stare žice koja je još uvijek
u sklopu plamenika i propisno ih odložite. Sklop plamenika ponovno će se spojiti pri
kraju ovog postupka.
Uklanjanje valjaka za dopremanje žice:
Upute za uklanjanje potražite u odjeljku „Uklanjanje/ugradnja valjaka za dopremanje
žice”.
5.12.1
1.
Uklanjanje/ugradnja izlazne vodilice za žicu
Otpustite usadni vijak izlazne vodilice za žicu.
1. Ulazna vodilica za žicu
2. Središnja vodilica za žicu
3. Izlazna cijev za vodilice za žicu
0463 605 001
4. Usadni vijak izlazne vodilice za žicu
5. Vijak za postavljanje središnje vodilice
za žicu
6. Vijak za postavljanje ulazne vodilice za
žicu
- 32 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
2.
Uklonite izlaznu cijev za vodilicu za žicu iz sklopa euro adaptera.
NAPOMENA!
Nije potrebno ukloniti sklop euro adaptera za pristup izlaznoj vodilici za žicu.
Lagano, brzo dodirivanje ulazne strane izlazne vodilice za žicu (nakon
otpuštanja propadajućeg usadnog vijka) mora biti dostatno da izviri dovoljno
daleko na izlaznoj strani kako bi se mogla uhvatiti i izvaditi. Ako nije, može se
gurnuti natrag i ponovno pokušati izbaciti dovoljno da se može prihvatiti ili da
se može uhvatiti i izvaditi s pomoću kliješta s tankim vrhovima.
3.
Zamijenite novom cijevi ispravne veličine obrnutim redoslijedom. Ne zatežite
pripadajuće vijke za postavljanje u ovoj fazi (to se radi kasnije u fazi prilagodbe).
5.12.2
1.
2.
3.
Uklanjanje/ugradnja središnje vodilice za žicu
Otpustite i skinite originalnu središnju cijev za vodilicu za žicu. Ova središnja cijev za
vodilicu za žicu može se ukloniti/ugraditi samo s lijeve strane.
Montirajte novu središnju cijev za vodilicu za žicu. Ova središnja cijev za vodilicu za
žicu može se ukloniti/instalirati samo s lijeve strane. Gurnite ovu cijev (najprije uski dio
i u desnu stranu) u središnje mjesto dok se ne zaustavi i ručno učvrstite pripadajući
usadni vijak.
Ugradnja (ponovna ugradnja) valjaka za dopremanje žice:
OPREZ!
Budući da nijedna vodilica za žicu nije prilagođena (to se radi nakon ovog
koraka), proizvoljan položaj vodilice za žicu može ometati pokušaj
postavljanja valjka. Ne pokušavajte silom namjestiti valjak na pripadajuću
osovinu. Pregledajte uzrok smetnji i premjestite cijev vodilice za žicu koja
smeta.
a) Potražite korake od 8 do 11 u odjeljku „Uklanjanje/ugradnja valjaka za dopremanje
žice” (za ugradnju).
0463 605 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.12.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prilagođavanje vodilica za žicu
Provjerite je li središnja cijev za vodilicu za žicu dovoljno odmaknuta od svakog valjka
za dopremanje. Usadni vijak središnje cijevi za vodilicu za žicu trebao bi biti zategnut
tako da ga je moguće lagano otpustiti.
Namjestite izlaznu cijev za vodilicu za žicu na približno 1 mm zazora od desnog valjka
za dopremanje i zategnite pripadajući usadni vijak tako da ga je moguće lagano
otpustiti.
1. Valjci za dopremanje
2. Cijevi za vodilice za žicu
Pristupite krajnjem kraju žice na kalemu i odsijecite duljinu od kraja za jasan i ravan
kraj žice. Ovo je nužno potrebno kako bi se omogućila ponovna ugradnja žice uz
minimalni otpor i pomicanje, duž duljine kabela plamenika sve do vrha plamenika.
Dopremite žicu iz kalema kroz vodilice za dopremanje žice postavljajući žicu u utore
valjaka za dopremanje žice. Položite žicu u unutarnji utor na valjcima za dopremanje
žice. Nastavite dopremati žicu dok nekoliko centimetara žice ne izađe iz izlazne strane
euro adaptera.
Zatvorite tlačne valjke na žici.
Ponovno spojite sklop plamenika na EMP jedinici.
Uključite EMP jedinicu.
NAPOMENA!
Plin ne treba biti spojen za ovaj postupak.
8.
Budući da je kabel plamenika postavljen ravno (koliko je to moguće), dovedite žicu
kroz kabel plamenika dok se ne bude vidjela na vrhu za zavarivanje pritiskom sklopke
okidača na plameniku. Upute o duljini žice koja treba izvirivati na kraju vrha potražite u
odgovarajućem priručniku za plamenik.
9. Prilagodite tlak dopremanja žice prilagodbom napetosti žice na valjcima za
dopremanje žice primjenom postupka opisanog u odjeljku „Postavljanje tlaka za
dopremanje žice” kako biste što preciznije namjestili ovaj kotačić za napetost.
10. Zatvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
0463 605 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.13
Zaštita od pregrijavanja
OPREZ!
Ova jedinica opremljena je zaštitom od pregrijavanja za
pripadajući izvor napajanja.
Izvor napajanja zavarivanja ima zaštitni krug od pregrijavanja koji se uključuje kad unutrašnja
temperatura postane previsoka. Kada do toga dođe, prekida se struja varenja i na zaslonu se
uključuje indikatorsko svjetlo pregrijavanja. Zaštita od pregrijavanja automatski se ponovno
postavlja nakon što se temperatura vrati unutar normalne radne temperature.
5.14
Lift-TIG zavarivanje
Ilustrirani postupak zavarivanja s 2 i 4 takta
Okidač se upotrebljava, a određena količina struje već protječe kad se elektroda podigne za
aktiviranje.
1.
2.
3.
Elektroda je naslonjena na radni dio.
Pritisnuta je sklopka okidača i počinje teći slaba struja.
Zavarivač podiže elektrodu s radnog dijela: luk okida, a struja se automatski povećava
na postavljenu vrijednost.
0463 605 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
2-taktno
A = prethodno istjecanje plina
B = uspon
C = pad
D = naknadno istjecanje plina
4-taktno
A = prethodno istjecanje plina
B = uspon
C = pad
D = naknadno istjecanje plina
0463 605 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
6
UPRAVLJAČKA PLOČA
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u odjeljku „Mjere
opreza”, poglavlju „SIGURNOST” ovog priručnika. Općenite informacije o radu mogu
se pronaći u poglavlju "RAD" u ovom priručniku. Temeljito pročitajte oba poglavlja
prije početka korištenja opreme!
NAPOMENA!
Nakon uključivanja pojavljuje se glavni izbornik na korisničkom sučelju.
6.1
Upute za navigaciju
1.
2.
3.
6.2
Glavni izbornik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
Gornji kontrolni gumb
a) Postavljanje vrijednosti
izlazne struje
b) Postavljanje brzine
dopremanja žice
Donji kontrolni gumb
a) Odabir MIG napona
b) Prilagođavanje
SMIG napona
c) Način rada MMA:
Uključivanje/isključivanje
luka
Kretanje kroz izbornike: Pritisnite
za odabir
- 37 -
Način rada sMIG
Ručni način rada MIG
Način žice s jezgrom s praškom
za zavarivanje (MIG/MAG)
Način rada MMA
Način rada Lift-TIG
Postavke
Upute za upotrebu
Dijaloški okvir
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
6.3
6.4
6.5
Način rada sMIG: Osnovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Odabir materijala
Odabir brzine dopremanja žice
Indikator debljine materijala
Dijaloški okvir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Odabir materijala
Parametar
Brzina dopremanja žice
Indikator debljine materijala
Prilagođavanje napona
Dijaloški okvir
Način rada sMIG: Napredno
Ručni način rada MIG: Osnovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.6
Ručni način rada MIG: Napredno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Odabir materijala
Brzina dopremanja žice
Prilagođavanje napona
Dijaloški okvir
- 38 -
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Odabir materijala
Parametar
Brzina dopremanja žice
Prilagođavanje napona
Dijaloški okvir
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
6.7
Način rada s žicom punjenom praškom za zavarivanje:
Osnovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.8
6.9
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Brzina dopremanja žice
Prilagođavanje napona
Dijaloški okvir
Način rada s žicom punjenom praškom za zavarivanje:
Napredno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Parametar
Brzina dopremanja žice
Prilagođavanje napona
Dijaloški okvir
1.
2.
3.
4.
5.
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Prilagođavanje jakosti struje
Izlazni napon izvora napajanja
(napon otvorenog kruga )
Dijaloški okvir
Uključivanje/isključivanje luka
Način rada MMA: Osnovne
6.
7.
Plava se mijenja u narančastu kad je izlaz
„vruć”
0463 605 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
6.10
Način rada MMA: Napredno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Parametar
Ampera
Izlazni napon izvora napajanja
(napon otvorenog kruga )
Uključivanje/isključivanje luka
Dijaloški okvir
Plava se mijenja u narančastu kad je izlaz
„vruć”
6.11
Način rada Lift-TIG: Osnovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.12
Način rada Lift-TIG: Napredno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0463 605 001
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Ampera
Dijaloški okvir
- 40 -
Početni zaslon
Informacije
Memorija
Parametar
Ampera
Dijaloški okvir
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
6.13
Postavke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.14
Način rada za ponovno
postavljanje
Inči/metričke jedinice
Osnovno/napredno
Jezik
Informacije
Početni zaslon
Dijaloški okvir
Informacije o uputama za uporabu
1.
2.
3.
4.
5.
6.15
Informacije o održavanju
Potrošni i rezervni dijelovi
Informacije o radu
Početni zaslon
Dijaloški okvir
Priručnik s uputama za ikone
IKONA
0463 605 001
ZNAČENJE
IKONA
ZNAČENJE
Početni zaslon
Vrijeme točkastog
zavarivanja on/off
(uključivanje/isključi
vanje)
Informacije
Brzina dopremanja
žice
Plamenik za MIG
zavarivanje
Mjesto na
podešavanje
vremena točkastog
zavarivanja
Parametri
Punjeno praškom za
zavarivanje
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
IKONA
0463 605 001
ZNAČENJE
IKONA
ZNAČENJE
Parametri
Ručni način rada
MIG
Postotak
MMA
Pre-flow (Prethodni
protok) vrijeme
tijekom kojeg zaštitni
plin ostaje uključen
nakon što je pokrenut
luk za zavarivanje
Smart MIG
Post-flow (Naknadni
protok) vrijeme
tijekom kojeg zaštitni
plin ostaje uključen
nakon što je
zaustavljen luk za
zavarivanje
Lift-TIG
Sekunde
Saving (Spremanje)
programi zavarivanja
za posebnu primjenu
kada se nalazi u
načinu rada memorije
Settings (Postavke)
na izborniku s
uputama za uporabu
Odustani
Plamenik s dijelom
za dopremanje žice
(ne na svi tržištima)
Daljinsko
upravljanje
Postavke
Nožno upravljanje
2T, okidanje ON/OFF
(uključeno/isključen
o)
Burn back (Završno
sagorijevanje žice)
podešavanje vremena
isključivanja napona
nakon što je
dopremanje žice
završilo kako žica ne
bi zapela u
ohlađenom materijalu
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
IKONA
0463 605 001
ZNAČENJE
IKONA
ZNAČENJE
4T, okidanje
Hold/Lock
(zadrži/zaključaj)
User manual (Upute
za uporabu) na
glavnom izborniku
Ampera
Plate thickness
(Debljina ploče) u
načinu rada sMIG
Arc force (Snaga
luka) varenje sa
štapnom elektrodom povećavanje struje
kada je duljina luka
skraćena kako bi se
smanjilo ili uklonilo
zapinjanje štapne
elektrode u
ohlađenom materijalu
Trim bar promjena
profila zrnaca kod
varenja od ravnih u
udubljene ili od ravnih
u izbočene.
Downslope
(Padajuća krivulja)
smanjivanje
vrijednosti struje
tijekom određenog
razdoblja pri kraju
ciklusa varenja
Napredne postavke
Hot start povećava
vrijednost ampera kod
udara elektrode kako
bi se smanjilo
zapinjanje
Osnovne postavke
Inductance
(Induktivnost)
dodavanja
induktivnost u
karakteristike luka
kako bi se stabilizirao
luk i smanjile kapljice
kada radite u
postupku kratkog
spoja
Volti
Memory (Memorija)
za spremanje
programa varenja za
posebnu namjenu
Odabir jezika
Izbor štapne
elektrode
Mjerna jedinica
- 43 -
© ESAB AB 2019
6 UPRAVLJAČKA PLOČA
IKONA
0463 605 001
ZNAČENJE
IKONA
ZNAČENJE
Upslope (Rastuća
krivulja) povećavanje
vrijednosti struje
tijekom određenog
razdoblja pri početku
ciklusa varenja
Profil zrnaca,
udubljeno
Promjer žice
Profil zrnaca,
izbočeno
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 ODRŽAVANJE
7
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Napajanje treba isključiti za vrijeme radova održavanja.
OPREZ!
Samo ovlaštene osobe mogu ukloniti poklopac s ovog proizvoda ili izvršiti radove
servisiranja, održavanja ili popravke.
OPREZ!
Proizvod je pokriven jamstvom proizvođača. Bilo kakav pokušaj popravka u
neovlaštenom servisnom centru poništit će valjanost jamstva.
OPREZ!
Prije svake upotrebe provjerite:
Tijelo plamenika, kabel plamenika i žice nisu oštećeni.
Vrh kontakta na plameniku nije oštećen.
Mlaznica na plameniku čista i da nema ostataka nečistoća
NAPOMENA!
U jako prašnjavim uvjetima češće izvršite održavanje
NAPOMENA!
Na dijelu za napajanje EMP jedinice ne postoje dijelovi koje može servisirati sam
korisnik. Ako postoji potreba za servisiranjem elektroničke/električne opreme, treba
se obratiti najbližem ESAB servisnom centru.
7.1
Rutinsko održavanje
Raspored održavanja u normalnim uvjetima:
Interval
Područje za održavanje
Svaka 3
mjeseca
Očistite ili
zamijenite
oštećene
naljepnice.
Očistite terminale
za zavarivanje.
Provjerite ili zamijenite kabele za
zavarivanje.
Svakih 6
mjeseci
Očistite
unutrašnjost
opreme.
0463 605 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
7 ODRŽAVANJE
7.2
Održavanje sklopa za dopremanje žice
Općenito se preporučuje provođenje ovog postupka nakon svake zamjene kalema sa žicom.
7.2.1
Čišćenje sklopa za dopremanje žice
UPOZORENJE!
Pri čišćenju obavezno upotrebljavajte zaštitu za ruke i oči.
NAPOMENA!
Kao referencu tijekom ovog postupka upotrebljavajte sljedeće tri slike.
1. Žica iz kalema
2. Ulazna vodilica za žicu
3. Središnja vodilica za žicu
4. Izlazna cijev za vodilice za žicu
5. Sklop euro adaptera
0463 605 001
6. Izlazna vodilica za žicu (unutar sklopa euro
adaptera)
7. Put žice kroz sklop
8. Usadni vijak izlazne vodilice za žicu
9. Vijak za postavljanje središnje vodilice za
žicu
10. Valjci za dopremanje žice
- 46 -
© ESAB AB 2019
7 ODRŽAVANJE
1. Tlačni valjci
2. Valjci za dopremanje žice
1. Krak za zatezanje
2. Poklopac sklopa za dovod žice
0463 605 001
- 47 -
© ESAB AB 2019
7 ODRŽAVANJE
1.
2.
3.
4.
Isključite električni izvor napajanja iz jedinice.
Otpustite napetost iz tlačnih valjaka okretanjem kotačića za napetost naprijed na
kraku za zatezanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu onoliko koliko je dovoljno
kako biste ga najprije povukli prema gore (iz pripadajućeg utora), a zatim prema vama
(pogledajte 1 na gornjoj ilustraciji). Ručica za napetost podiže se čim se otpusti krak
za zatezanje. To bi trebalo osloboditi gibanje žice kako bi se žica uklonila.
Upotrijebite (po potrebi) četkicu s mekim čekinjama ili upotrijebite prisilni izvor zraka
upuhivanjem komprimiranog zraka (najviše 5 bara) kako biste uklonili sve ostatke koji
su se mogli nakupiti u tom prostoru. NOSITE ZAŠTITU ZA OČI.
Provjerite jesu li istrošeni ulazna cijev za vodilice za žicu, središnja cijev za vodilice za
žicu, izlazna cijev za vodilice za žicu ili valjci za dopremanje i trebaju li se zamijeniti. U
odjeljku „POTROŠNI DIJELOVI” potražite brojeve za naručivanje potrošnih dijelova. U
pododjeljku „Uklanjanje valjaka za dopremanje žice”, u odjeljku „Uklanjanje/ugradnja
valjaka za dopremanje žice” i/ili odjeljku „Uklanjanje/ugradnja/prilagodba vodilica za
žice” u poglavlju „RAD”. Ako nije potrebna zamjena, već samo čišćenje, prijeđite na
sljedeći korak.
OPREZ!
Izbjegavajte uklanjanje pogonskog zupčanika iza lijevog valjka za dopremanje
žice. Ako se to dogodi, može se izgubiti woodruff ključ na osovini motora. Ako
se ključ izgubi, cijela jedinica postaje beskorisna dok se ključ ne zamijeni.
5.
6.
7.
Valjke za dopremanje žice uklonite prema uputama u pododjeljku „Uklanjanje valjaka
za dopremanje žice” u poglavlju „RAD”.
Valjke za dopremanje žice očistite mekom četkom.
Mekom četkom očistite tlačne valjke spojene na krak za zatezanje.
OPREZ!
Nemojte otpuštati vijke za postavljanje za bilo koju od tri komponente koje su
navedene u sljedećem koraku.
Ako otpustite bilo koji od njih, trebat ćete ponovno prilagoditi njihov položaj u
skladu s uputama u odjeljku „Prilagođavanje vodilica za žicu” u poglavlju
„RAD”.
8.
Očistite ulaznu cijev za vodilice za žicu, središnju cijev za vodilice za žicu i izlaznu
cijev za vodilice za žicu upuhivanjem komprimiranog zraka (maks. 5 bara) kroz cijevi
(pogledajte ilustraciju u pododjeljku „Uklanjanje/ugradnja izlazne vodilice za žicu" u
poglavlju „RAD”.).
9. Valjke za dopremanje žice zamijenite prema uputama u pododjeljku „Ugradnja valjaka
za dopremanje žice” u poglavlju „RAD”.
10. Zatvorite krak za zatezanje na žici u svom utoru na valjcima za dopremanje žice.
NAPOMENA!
Provjerite je li žica u svojem utoru te da ne pluta iz utora na površinu valjka.
11. Vizualno provjerite prikazuje li se žica kao ravna linija kroz cijeli sklop za dopremanje
žice.
NAPOMENA!
Kalem se može okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi se
zategnuo sklop. Učinite to isključivo NAKON provođenja koraka 12. jer je
napetost žice jedina sila koja sprječava kretanje žice na vrhu plamenika.
12. Vizualno potvrdite da žica strši prema specifikaciji na vrhu plamenika te da nije
povučena u glavu plamenika.
0463 605 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
7 ODRŽAVANJE
13. Namjestite tlak dopremanja žice prilagođavanjem napetosti žice na valjcima za
dopremanje žice okretanjem kotačića za napetost s pomoću postupka u pododjeljku
„Postavljanje tlaka za dopremanje žice” u poglavlju „RAD".
14. Zatvorite vrata na strani kalema za žicu EMP jedinice.
7.3
Održavanje jedinice za napajanje EMP jedinice
NAPOMENA!
Na jedinici za napajanje ne postoje dijelovi koje može servisirati sam korisnik. U
prašnjavim okruženjima potrebno je redovito provjeravati jedinicu za napajanje kako
bi se otkrilo eventualno nakupljanje prašine/nečistoća zbog hlađenja zrakom iz
ventilatora koji se upotrebljava na ovoj strani.
S obzirom na elektrostatski osjetljive komponente i izložene tiskane pločice, bilo
kakvo održavanje na ovoj strani trebaju obavljati isključivo ovlašteni ESAB servisni
tehničari.
7.4
Održavanje vodilice plamenika
Upute za zamjenu standarda i zamjenu čelične vodilice za teflonsku vodilicu potražite u
priručniku s uputama za MIG plamenik (0458 870 *01).
•
•
Model EMP 255ic upotrebljava model plamenika: PSF 305
Model EMP 320ic upotrebljava model plamenika: PSF 305
7.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Čišćenje vodilice plamenika
Isključite izvor napajanja iz utičnice napajanja.
Iskopčajte sklop plamenika iz jedinice.
Uklonite žicu iz vodilice plamenika za žicu povlačenjem žice iz vodilice plamenika i
položite je uredno za ponovnu ugradnju na kraju ovog postupka.
Skinite vodilicu s cijevi plamenika te provjerite ima li na njoj oštećenja ili svinutih
mjesta. Vodilicu očistite ispuhivanjem komprimiranim zrakom (maks. 5 bara) do kraja
vodilice koja je montirana najbliže do jedinice.
Ponovo postavite vodilicu.
Ponovno ugradite žicu kroz sklop za dopremanje žice sve dok ne postane vidljiva na
vrhu plamenika. Provjerite izlazi li žica propisno iz plamenika.
0463 605 001
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
8
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
8.1
Preliminarne provjere
Isprobajte sljedeće kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog tehničara.
Prije pokretanja postupka za rješavanje problema za ESAB Rebel preporučuje se da
najprije izvršite PONOVNO POSTAVLJANJE PODATAKA ZAVARIVANJA (idite na
POČETNA STRANICA / POSTAVLJANJE / PONOVNO POSTAVLJANJE / PONOVNO
POSTAVLJANJE PODATAKA ZAVARIVANJA). PONOVNO POSTAVLJANJE PODATAKA
ZAVARIVANJA sustava vraća jedinicu na zadane uvjete zavarivanja. Izvođenjem ovog
ponovnog postavljanja nećete izgubiti korisničke memorirane vrijednosti, već će se
uspostaviti polazna crta iz koje bi trebao početi svaki postupak za rješavanje
problema. Ako se PONOVNO POSTAVLJANJE PODATAKA ZAVARIVANJA ne izvrši
uspješno, preporučuje se pokrenuti vraćanje na tvorničke postavke i ponoviti
testiranje.
OPREZ!
Vraćanje na tvorničke postavke također briše sve lokacije u memoriji koje je spremio
korisnik. Ako ovo ne riješi problem, pratite upute iz tablice (ako postoje).
Vrsta pogreške
Poroznost unutar
zavarenog metala
Radnja za ispravljanje
•
•
•
•
•
•
•
Problemi mehanizma za
dopremanje žice
•
•
•
•
•
•
•
0463 605 001
Provjerite da li je plinska boca prazna.
Provjerite da li je regulator plinske boce zatvoren.
Provjerite ima li propuštanja ili začepljenja na cijevi za
dovod plina.
Provjerite da li je priključen ispravan plin i da li se koristi
ispravan protok plina.
Održavajte razmak između mlaznice plamenika za MIG
zavarivanje i radnog dijela na najmanju moguću mjeru.
Nemojte raditi u prostorima s čestim propuhom koji bi
raspršio zaštitni plin.
Prije zavarivanja provjerite je li obradak čist i bez tragova
ulja ili masti na površini.
Pazite da je kočnica kalema sa žicom ispravno podešena.
Pazite da je valjak za dopremanje odgovarajuće veličine i
da nije istrošen.
Na valjcima za dopremanje mora se postaviti pravilan tlak.
Mora se postaviti pravilan smjer kretanja na temelju vrste
žice (u bazen i slučaju zavarivanja aluminija, iz bazena u
slučaju zavarivanja čelika).
Pazite da koristite ispravan i neoštećen vrh kontakta.
Pazite da je vodilica odgovarajuće veličine i vrste za žicu
koja se upotrebljava.
Pazite da vodilica nije savinuta na način da dolazi do
trenja između žice i vodilice.
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Vrsta pogreške
Problemi kod MIG
(GMAW/FCAW)
zavarivanja
Radnja za ispravljanje
•
•
•
•
MIG plamenik mora biti priključen na pravilan pol. Za
ispravan polaritet elektroda potražite informacije
proizvođača elektroda.
Zamijenite vrh kontakta ako su u provrtu tragovi luka koji
uzrokuju kočenje žice.
Pazite da koristite ispravan zaštitni plin, protok plina,
napon, struju zavarivanja, brzinu kretanja i da koristite
kutni plamenik za MIG zavarivanje.
Pazite da li je radni kabel u dobrom kontaktu s radnim
dijelom.
Osnovni problemi kod
MMA (SMAW) zavarivanja
•
Provjerite upotrebljavate li pravilne polove. Držač
elektrode obično je spojen na pozitivni polaritet, a radni
kabel na negativni polaritet. Ako niste sigurni, pogledajte
tehnički list elektrode.
Problemi kod TIG (GTAW)
zavarivanja
•
Provjerite je li MIG plamenik povezan s izvorom napajanja:
Priključite TIG plamenik na negativan [-] terminal za
zavarivanje. Uzemljenje za zavarivanje priključite na
pozitivan [+] terminal za zavarivanje.
Za TIG zavarivanje upotrebljavate samo 100%-tni argnon.
Na bocu s plinom mora biti priključen regulator/mjerač
protoka.
Cijev za plin za TIG plamenik mora biti povezana s
priključkom za odvod plina (M12) na prednjoj strani izvora
napajanja.
Pazite da li je radna štipaljka u dobrom kontaktu s radnim
dijelom.
Provjerite je li boca s plinom otvorena i provjerite brzinu
protoka na regulatoru/mjeraču protoka. Brzina protoka
treba biti između 4,7 i 11,80 l/min.
Provjerite je li izvor napajanja uključen i je li odabran
postupak TIG zavarivanja.
Provjerite jesu li svi spojevi dobro pričvršćeni i nepropusni.
•
•
•
•
•
•
•
Nema napajanja/nema
luka
•
•
•
•
•
•
Zaštita od preopterećenja
često se uključuje.
•
•
8.2
Provjerite je li uključena sklopka glavnog izvora napajanja.
Provjerite da li je na zaslonu prikazana pogreška s
temperaturom.
Provjerite da li se aktivirao prekidač sustava.
Provjerite jesu li napajanje, kabel za zavarivanje i kabeli
za povrat ispravno priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
Provjerite osigurače glavnog izvora napajanja.
Provjerite jeste li premašili preporučeni radni ciklus za
struju zavarivanja koju koristite.
Pogledajte odjeljak „Radni ciklus” u poglavlju „RAD”.
Pazite da ulazi ili izlazi za zrak nisu začepljeni.
Softver korisničkog sučelja (UI) prikazao je kodove pogrešaka
U sljedećoj tablici navode se kodovi pogrešaka koji se mogu pojaviti kao pomoć pri
rješavanju problema.
Značenje razine ozbiljnosti (pogledajte stupac Razina ozbiljnosti u tablici):
0463 605 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
8 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
•
•
•
(C) Potreban je kritičan servis – Jedinica nije funkcionalna ili je zaključana, ne može se
opraviti
(NC) Nije kritično – Servis može biti poželjan – jedinica je funkcionalna uz ograničenu
izvedbu
(W) Upozorenje – Jedinica je funkcionalna i oporavit će se sama
Kod
pogreš
ke
Razina
ozbiljnosti
Objašnjenje kvara funkcionalnog kruga
001
W
Pregrijao se PFC Heatsink, IGBT Heatsink ili glavni transformator >
85 °C.
002
W
Kvar temperature izlazne diode, analogni temperaturni senzor.
003
W/C
Upozorenje – Ako se dogodilo tijekom učitavanja/pokretanja luka,
uzrok je niska vrijednost ulaznih AC volti – Err009
Kritično – Ako se dogodilo tijekom uključivanja bez opterećenja.
Pogreška DC sabirnice (400 V), pad pod opterećenjem, PFC ne
doprema 400 V izmjenjivaču.
004
C
005 –
007
Izlazni napon iznad je razina VRD ako je aktiviran VRD prekidač.
(rezervirano)
008
C
OCV pogreška, izlazni napon nije otkriven na kontrolnoj ploči CN1
kako se očekivalo
009
W
Pogreška niskog napona, napon AC napajanja manji je od 108 V
AC, to može aktivirati Err 003
010
(rezervirano)
011
C
Korisnik je pokušao izvršiti parametar ili vraćanje na tvorničke
postavke, ali to sustav nije potvrdio.
012
C
Prekid komunikacijske veze, nema komunikacije između korisničkog
sučelja i Ctrl PCB na CN6
013
C
Pogreška napona – slabo interno napajanje (IPS), +24 V IPS manje
je od 22 V DC
014
C
Izlaz sekundarnog senzora struje nije otkriven na kontrolnom PCB
CN18
015 –
019
(rezervirano)
020
C
Nema slike u programu Flash
021
C
Slika učitana iz programa Flash nije ispravna
022
NC
Neuspješna dva pokušaja spremanja korisničke memorije u trajnu
memoriju u SPI Flash.
023
NC
Neuspješna dva pokušaja vraćanja korisničke memorije u trajnu
memoriju iz SPI Flash.
0463 605 001
- 52 -
© ESAB AB 2019
9 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
9
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
EMP 255ic i EMP 320ic dizajnirani su i testirani u skladu s međunarodnim standardima
IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN 60974-10, IEC-/EN
60974-12 i IEC-/EN 60974-13. Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak
obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
Popis rezervnih dijelov analazi se u zasebnom dokumentu koji možete preuzeti s interneta:
www.esab.com
0463 605 001
- 53 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
SHEMA
Funkcionalni blok dijagram
Funkcionalni dijagram strujnog kruga
0463 605 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
0463 605 001
- 55 -
© ESAB AB 2019
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Description
Note
0700 300 992
EMP 255ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 991
EMP 320ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 606 001
EMP 255ic/EMP 320ic
Spare Parts manual
0463 605 001
- 56 -
© ESAB AB 2019
POTROŠNI DIJELOVI
POTROŠNI DIJELOVI
Određeni mehanički dijelovi na sklopu za dopremanje žice podložni su češćoj upotrebi i zbog
toga se brže troše. Navedeni su ovdje.
Item Ordering no.
Description
Qty
1
0558 102 591
PRESSURE ROLLER ASSEMBLY
1
2
0558 102 592
TENSION ADJUSTMENT ASSEMBLY
1
3
0558 102 608
CENTER WIRE-GUIDE TUBE
1
3
0558 102 643
CENTER WIRE-GUIDE TUBE, ALUMINUM
1
4
(See "Roller & wire
OUTPUT WIRE-GUIDE TUBE
guide selection"
section in Appendix)
1
5
0558 102 609
MOTOR-GEAR SHAFT WOODRUFF KEY
1
6
0558 102 597
INLET QUAD WF
1
7
0558 102 605
DRIVEN GEAR ASSEMBLY
2
8
0558 102 606
DRIVE GEAR ASSEMBLY
1
9
(See "Roller & wire
WIRE-FEED ROLLERS
guide selection"
section in Appendix)
2
10 0558 102 600
WASHER FLAT M4 LARGE OD
3
11 0558 102 601
THUMB SCREW M4 X 10 X 8 KNURLED
1
12 0558 102 602
THUMB SCREW M4 X 10 KNURLED
2
0463 605 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
POTROŠNI DIJELOVI
Item Ordering no.
Description
Qty
13 0558 102 603
QUAD WF COVER
1
14 0558 102 604
THUMB SCREW M5 X 14 KNURLED
5
0463 605 001
- 58 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0458 401 880 MIG torch: PSF 305, 3 m (9.86 ft)
0458 401 881 MIG torch: PSF 305, 4.5 m (14.75 ft)
0700 300 857 TIG torch: TXH™ 202, 4 m (12 ft.)
TIG torch c/w 8 pin plug
W4 014 450
Foot control:
Contactor on/off and current control with 4.5 m
(14.74 ft) cable and 8-pin male plug
0700 300 872 Rebel single cylinder trolley
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 491 Rebel single cylinder cart
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 492 Rebel dual cylinder cart
Accommodates 2 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinders
0463 605 001
- 59 -
© ESAB AB 2019
ZAMJENSKI DIJELOVI
ZAMJENSKI DIJELOVI
Item
Ordering no.
Description
1
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (15 ft.)
2
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft.)
3
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft.)
0463 605 001
- 60 -
© ESAB AB 2019
ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU
ODABIR VALJKA I VODILICE ZA ŽICU
Odabir valjka
Item Ordering no.
Description
(Values = wire diameter)
Comment
Feed roller for steel wire
1
0369 557 003
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), V-SOLID
DEFAULT*
2
0369 557 002
ROLLER, .030 (.8) - .040 (1.0), V-SOLID
ACCESSORY**
3
0369 557 001
ROLLER, .024 (.6) - .030 (.8), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0369 557 013
ROLLER, .052 (1.4) - .062 (1.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Feed roller for aluminum wires
5
0369 557 006
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0369 557 011
ROLLER, .030 (0.8) - .040 (1.0), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
Odabir vodilice za žicu
Item Ordering no.
Description
(Values = Inner diameter (ID) of tubes)
Comment
Output wire-guide tube for steel wire
1
0464 652 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 (1.0) - .045 (1.2),
V-SOLID
DEFAULT*
2
0464 653 880
TUBE, WIRE GUIDE .030 (.8) - .040 (1.0),
V-SOLID
ACCESSORY**
3
0464 657 880
TUBE, WIRE GUIDE .024 (.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0464 658 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Output wire-guide tubes for aluminum wires
5
0464 659 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 1.0), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0464 660 880
TUBE, WIRE GUIDE .045 (1.2), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
7
0464 661 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
0463 605 001
- 61 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising