ESAB | EMP 255ic & EMP 320ic | Instruction manual | ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Brugermanual

ESAB EMP 255ic & EMP 320ic Brugermanual
EMP 255ic & EMP 320ic
Bruksanvisning
0463 605 001 NO 20191104
Valid for: serial no. 730-xxx-xxxx, 735-xxx-xxxx
INNHOLD
SIKKERHET .................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Oversikt ...................................................................................................
8
2.2
Utstyr .......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA .........................................................................................
9
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
11
4.1
Plassering ...............................................................................................
11
4.2
Instruksjoner for løfting .........................................................................
11
4.3
Nettilkobling............................................................................................
12
BRUK ...........................................................................................................
14
5.1
Brukertilkoblinger og kontroller............................................................
15
5.2
Tilkobling av sveise- og returkabler .....................................................
16
5.2.1
For MIG/MMA-prosess .........................................................................
16
5.2.2
For TIG-prosess ...................................................................................
16
5.3
Endring av polaritet................................................................................
17
5.4
Dekkgass.................................................................................................
17
5.5
Volt/ampere-kurver .................................................................................
17
5.5.1
SMAW (pinne) 400 V............................................................................
17
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V .............................................................................
18
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V ...............................................................................
18
5.6
Arbeidssyklus .........................................................................................
19
5.7
Fjerne/montere spole .............................................................................
19
5.8
Fjerne/montere tråd................................................................................
20
5.8.1
Fjerne tråd ............................................................................................
22
5.8.2
Montere tråd .........................................................................................
24
5.9
Sveising med aluminiumstråd ..............................................................
24
5.10
Stille inn trådmatingstrykket .................................................................
25
5.11
Fjerne/montere trådmateruller ..............................................................
26
5.11.1
Fjerne trådmateruller ............................................................................
26
5.11.2
Montere trådmateruller .........................................................................
28
Fjerne/montere/justere trådføringer .....................................................
29
5.12.1
Fjerne/montere utgangstrådfører .........................................................
31
5.12.2
Fjerne/montere sentertrådfører ............................................................
32
5.12.3
Justere trådføringene ...........................................................................
32
5.13
Overopphetingsvern ..............................................................................
33
5.14
Lift-TIG-sveising .....................................................................................
33
INNSTILLINGSPANEL.................................................................................
35
6.1
Navigere ..................................................................................................
35
6.2
Hovedmeny .............................................................................................
35
1
2
5
5.12
6
0463 605 001
© ESAB AB 2019
INNHOLD
6.3
sMIG-modus: Basis ................................................................................
36
6.4
sMIG-modus: Avansert ..........................................................................
36
6.5
Manuell MIG-modus: Basis....................................................................
36
6.6
Manuell MIG-modus: Avansert ..............................................................
36
6.7
Modus for kjernetråd med fluss: Basis ................................................
37
6.8
Modus for kjernetråd med fluss: Avansert ..........................................
37
6.9
MMA-modus: Basis ................................................................................
37
6.10
MMA-modus: Avansert ..........................................................................
38
6.11
Lift-TIG-modus: Basis ............................................................................
38
6.12
Lift-TIG-modus: Avansert ......................................................................
38
6.13
Innstillinger .............................................................................................
39
6.14
Informasjon fra brukerhåndbok ............................................................
39
6.15
Ikonoversikt ............................................................................................
39
VEDLIKEHOLD ............................................................................................
42
7.1
Rutinemessig vedlikehold .....................................................................
42
7.2
Vedlikehold av trådmaterenhet .............................................................
42
Rengjøring av trådmaterenhet..............................................................
43
7.3
Vedlikehold på EMP-enhetens strømside ............................................
46
7.4
Vedlikehold av brennerfôring ................................................................
46
Rengjøring av brennerfôring.................................................................
46
FEILSØKING ...............................................................................................
47
8.1
Uregelmessige kontroller ......................................................................
47
8.2
Brukergrensesnittprogramvaren (UI) viste feilkoder ..........................
48
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
SLITEDELER .......................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
RESERVEDELER ................................................................................................
VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER ...................................................................
50
51
53
54
56
57
58
7
7.2.1
7.4.1
8
9
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 605 001
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 605 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0463 605 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig
å sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse
A-utstyr i slike omgivelser på grunn av ledningsbårne
forstyrrelser og strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i
samsvar med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer
informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 605 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
2.1
Oversikt
ESAB-, EMP 255ic- og EMP-produktfamilien er en ny generasjon
flerprosessveisestrømkilder (MIG, TIG, MMA) som er utformet for å samsvare med
brukerens behov på tvers av en rekke bruksområder for sveising.
EMP har en TFT-fargeskjerm (Thin Film Transistor) på 11 cm (4,3 tommer) for
brukergrensesnitt (UI) som gir raskt og enkelt valg av sveiseprosess og -parametre. EMP
egner seg både for nyopplærte brukere og brukere med middels erfaring. For mer avanserte
brukere kan det legges til ekstra funksjoner, som kan tilpasses for å gi maksimal fleksibilitet.
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.2
Utstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
•
•
•
•
•
USB-minnepinne med bruksanvisning
sikkerhetshåndbok
3 m (9,8 fot) strømkabel med 16 A CEE-plugg
gasslange med hurtigkobling
returkabel med jordklemme, 4,5 m, 300 A
gjennomføringsrør: 0,8–1,2 mm (0,030–0,045 tommer)
drivruller
○ 1,0/1,2 mm (0,040–0,045 tommer)
○ 0,8/1,0 mm (0,030–0,040 tommer)
tykkelsemåler
0463 605 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
EMP 320ic (0700 300 991)
EMP 255ic (0700 300 992)
400 V ± 10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ± 10 %, 3~, 50/60 Hz
Imaks. MMA / Ieff MMA
18,0 A / 11,4
13,0 / 9,4 A
Imaks TIG / Ieff TIG
16,0 A / 10,1
15,0 / 6,3 A
Imaks MIG / Ieff MIG
18,0 A / 11,4
17,0 A / 8,5 A
Nettspenning
Primærstrøm
Tomgangseffekt i energisparemodus
Uin 400 V
68 W
Innstillingsområde
MMA
16 A / 20 V – 300 A / 32 V
16 A / 20 V – 255 A / 30 V
TIG
5 A / 10 V – 320 A / 23 V
5 A / 10 V – 255 A / 20 V
MIG
15 A / 15 V – 320 A / 34 V
15 A / 15 V – 300 A / 34 V
40% arbeidssyklus
300 A/32,0 V
255 A / 30,0 V
60% arbeidssyklus
255 A / 30,0 V
170 A / 27,0 V
100 % intermittensfaktor
180 A / 27,0 V
130 A / 25,0 V
40% arbeidssyklus
320 A / 23,0 V
255 A / 30,0 V
60% arbeidssyklus
265 A / 21,0 V
215 A / 19,0 V
100 % intermittensfaktor
220 A / 19,0 V
170 A / 17,0 V
40% arbeidssyklus
320 A / 23,0 V
255 A / 27,0 V
60% arbeidssyklus
265 A / 27,0 V
200 A / 24,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A / 24,0 V
160 A / 22,0 V
Virkningsgrad
86%
86%
Effektfaktor
0,87
0,87
Åpen-krets-spenning U0
maks.
68 V
68 V
Åpen-krets-spenning U0
maks. med VRD aktivert
35 V
35 V
Tillatt belastning ved MMA
Tillatt belastning ved TIG
Tillatt belastning ved MIG
Trådmatingshastighet
1,3–20 m/min (50–800 tommer/min)
Tråddiameter
Solid tråd i bløtstål
0,8–1,2 mm (0,030–0,045 tommer)
Solid tråd i rustfritt stål
0,8–1,2 mm (0,030–0,045 tommer)
Kjernetråd med fluss
0,8–1,6 mm (0,030–0,045 tommer)
Aluminium
0,8–1,2 mm (0,030–0,045 tommer)
Driftstemperatur
–10 til +40 °C
Transporttemperatur
–20 til +55 °C
Spolestørrelse
0463 605 001
100–300 mm (4–12 tommer)
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
Mål, l × b × h
686 × 292 × 495 mm (27,0 × 11,5 × 19,5 tommer)
Vekt
31,75 kg (70,0 pund)
Kapslingsgrad
IP23
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C.
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP 23S er beregnet for innendørs og utendørs bruk, men bør ikke brukes ved
nedbør.
Anvendelsesklasse
Symbolet
0463 605 001
betyr at strømkilden er beregnet for bruk i områder med økt elektrisk risiko.
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Plassering
Plasser strømkilden slik at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres.
A. 152 mm (6 tommer)
B. 100 mm (4 tommer)
C. 152 mm (6 tommer)
ADVARSEL!
Sikre utstyret - særlig hvis bakken er
ujevn eller skråner.
4.2
Instruksjoner for løfting
Strømforsyningen kan løftes med hvilket som helst av håndtakene. Mekaniske løft må
utføres med begge ytterhåndtakene.
0463 605 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLASJON
4.3
Nettilkobling
OBS!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at kortslutningsstrømmen
er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom brukerforsyningen og det offentlige
strømnettet. Det er installatørens eller utstyrets brukers ansvar å kontakte
strømleverandøren for om nødvendig å forsikre seg om at utstyret er koblet til en
strømforsyning med en kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de
tekniske dataene i avsnittet TEKNISKE DATA.
Strømkilden leveres med en strømkabel på 4 × 2,5 mm2 og en 16 A plugg som sammen kan
håndtere merkedataene angitt for 3-faset 380–415 V nettilkobling.
1.
Typeskilt med tilkoblingsdata
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate
Nettspenning
3~ 50/60 Hz
400 V ± 10 %
Inngangsstrøm ved maksimal utgangseffekt
18 A
Maksimale anbefalte spesifikasjoner for
sikring1) eller kretsbryter
16 A
Tverrsnitt strømkabel
4 x 2,5 mm2 (13 AWG)
Maksimum anbefalt lengde på skjøteledning
15 m
0463 605 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLASJON
1)Tidsforsinkelsessikring.
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan være ulike typer generatorer. Noen generatorer tilfører kanskje ikke
tilstrekkelig strøm til at sveisestrømkilden fungerer riktig. Det anbefales å bruke generatorer
med automatisk spenningsregulering (AVR) eller med tilsvarende eller bedre regulering og
nominell 3-faset effekt på 15 kW.
0463 605 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet Sikkerhet.
Les gjennom kapitlet før du begynner å bruke utstyret.
OBS!
Bruk tiltenkt håndtak når utstyret skal flyttes. Dra aldri i kablene.
ADVARSEL!
Roterende deler kan medføre personskade. Vær
forsiktig!
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ikke ta på arbeidsemnet eller sveisehodet under drift!
ADVARSEL!
Kontroller at sidedekslene er lukket under drift.
ADVARSEL!
Trekk til spolebolten for å hindre at den glir av navet.
0463 605 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.1
Brukertilkoblinger og kontroller
Figur 1. Visning foran og bakfra: Modell EMP 255ic & EMP 320ic
1. Bryter for innstilling av strøm eller
trådmatingshastighet
2. Bryter for innstilling av spenning
3. Hovedbryter for navigering og valg av
parameter
4. Gassutløp for TIG- og spolebrenner
5. Tilkobling for brenner/fjernkontroll
6. Brennertilkobling og
MIG/MAG-gassutløp
7. Negativ utgang [-]
0463 605 001
8. Positiv utgang [+]
9. Kabel for veksling av polaritet
10. Visning
11. Gassinntak for MIG/MAG
12. Gassinntak for TIG
13. Bryter for nettspenning PÅ/AV
14. Hovedstrømkabel
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
1. Øvre kontrollbryter: (a) Angi verdi for
utgangsstrøm (b) Angi hastighet for
kaldtrådmating
2. Nedre kontrollbryter: (a) Valg av
spenning for MIG
(b) SMIG-spenningstrimming
(c) MMA-modus: Lysbue PÅ/AV
3. Menynavigasjon: Drei og trykk for å velge
menyalternativ.
OBS!
Nedre kontrollbryter i MMA-modus slår utgangseffekten PÅ/AV. Når utgangseffekten
er PÅ, blir bakgrunnen på displayet oransje (se kapittelet KONTROLLPANEL).
5.2
Tilkobling av sveise- og returkabler
Strømkilden har to utganger for tilkobling av sveise- og returkabler, en negativ klemme [-] (7)
og en positiv klemme [+] (8).
5.2.1
For MIG/MMA-prosess
For MIG/MMA-prosess avhenger utgangen som sveisekabelen er koblet til av
elektrodetypen. Se på emballasjen for elektroden for informasjon om riktig elektrodepolaritet.
Koble returkabelen til den gjenværende sveiseklemmen (9) på strømkilden.
Fest returkablenes kontaktklemme til arbeidsstykket og kontroller at det er god kontakt.
OBS!
Diagram for MIG-sveising:
Baksiden av døren på spolesiden viser et diagram for MIG-sveising for innledende
valg av sveisekontroller. Dette er ment som en veiledning for innstilling av
parametere på dette utstyret.
5.2.2
For TIG-prosess
For TIG-prosess (krever TIG-tilbehør: se kapittelet TILBEHØR) kobler du TIG-brennerens
strømkabel til den negative klemmen [-] (7). Koble gassinnløpsmutteren på TIG-brenneren til
0463 605 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
gassutløpskontakten (4) på forsiden av strømkilden. Koble gassinnløpsmutteren (12) på
bakpanelet til en regulert dekkgasstilførsel. Koble arbeidsreturledningen til
returkabelklemmen (9). Koble brennertilkoblingen til Euro-koblingen (6).
5.3
Endring av polaritet
Enhetens strømkilde leveres med kabelen for veksling av polaritet koblet til den positive
klemmen. Noen tråder, f.eks. selvavskjermede kjernetråder, anbefales for sveising med
negativ polaritet. Negativ polaritet betyr at kabelen for veksling av polaritet er koblet til den
negative klemmen, og returkabelen står igjen som tilkoblingen for brennerreturkabelen.
Sjekk anbefalt polaritet for den sveisetråden du vil bruke. Se på emballasjen for
elektroden for informasjon om riktig elektrodepolaritet. Du kan endre polaritet ved å
flytte kabelen for veksling av polaritet slik det passer for sveiseprosessen.
5.4
Dekkgass
Utvalget av egnet dekkgass avhenger av materialet og sveiseprosessen. Vanligvis i
MIG/MAG-prosesser sveises bløtstål med blandet gass (Ar + CO2) eller 100 % karbondioksid
(CO2). Rustfritt stål kan sveises med blandet gass (Ar + CO2) eller trimix (He + Ar + CO2).
Aluminium og silisiumbronse bruker ren argongass (Ar). I sMIG-modus (se sMIG-modus i
kapittelet INNSTILLINGSPANEL) blir den optimale sveisebuen for gassen du bruker, stilt inn
automatisk. I TIG-prosess brukes vanligvis 100 % argon.
5.5
Volt/ampere-kurver
Kurvene nedenfor viser maksimal spenning og strømstyrkeutgang for strømkilden for tre
vanlige sveiseprosesser. Andre innstillinger resulterer i kurver som faller mellom disse
kurvene.
A= sveisestrøm (ampere), V = utgangsspenning
5.5.1
SMAW (pinne) 400 V
V = utgangsspenning
0463 605 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
A = sveisestrøm (ampere)
5.5.2
GMAW (MIG) 400 V
V = utgangsspenning
A = sveisestrøm (ampere)
5.5.3
GTAW (TIG) 400 V
V = utgangsspenning
A = sveisestrøm (ampere)
0463 605 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.6
Arbeidssyklus
EMP 255ic har en sveiseutgangsstrøm på 255 A ved 40 % arbeidssyklus. EMP 320 har en
sveiseutgangsstrøm på 320 A ved 40 % arbeidssyklus. En automatisk tilbakestillende
termostat beskytter strømkilden hvis arbeidssyklusen overskrides.
Eksempel: Hvis strømkilden opererer ved 40 % arbeidssyklus, vil den levere den angitte
strømstyrken i maksimalt 4 minutter i hver periode på 10 minutter. Den resterende tiden,
6 minutter, må strømkilden få kjøle seg ned mens viftene går.
Det kan stilles inn en annen kombinasjon av arbeidssyklus og sveisestrøm. Bruk grafene
nedenfor til å bestemme riktig arbeidssyklus for en gitt sveisestrøm.
Figur 2. Plotte arbeidssyklus for 400 V AC
5.7
Fjerne/montere spole
OBS!
Det er ikke nødvendig å koble til gassen for denne prosedyren. Strømmen bør slås
av for denne prosedyren.
Fjæren angir bremseverdien som arbeider mot trådmatermotoren og trekkraften til på hjulene
til materullen. Trekk til bolten A, se illustrasjonen nedenfor, til spolen ikke løper fri.
Fjern/monter spolen som vist under.
OBS!
For å bruke spole på 100 mm (4 tommer) må plastspolen fjernes fra utstyret.
Trekk til låsemutteren for spole på 100 mm (4 tommer):
0463 605 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
A. Låsemutter for spole
Trekk til låsemutteren til spole på 200 mm (8 tommer), 300 mm (12 tommer):
A. Låsemutter for spole
OBS!
Den større spolen kan komme i trådformen vist på illustrasjonen, eller som støpt
plastform. Begge monteres på måten som vises.
5.8
Fjerne/montere tråd
OBS!
Hvis du installerer aluminiumtråd, kan du se avsnittet Sveising med aluminium.
EMP 255ic eller EMP 320ic kan bruke spolestørrelser på 100 (4 tommer), 200 mm
(8 tommer) og 300 mm (12 tommer). Se kapittelet TEKNISKE DATA for egnede
tråddimensjoner for hver trådtype.
0463 605 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Figur 3. Visning av side med trådspole
1. Trådspole
2. Gassventiler
3. Trådmaterenhet
ADVARSEL!
Ikke plasser brenneren nær eller rett den mot ansikt, hender eller kropp. Det kan
føre til skade.
OBS!
Kontroller at riktige trådmateruller er valgt.
OBS!
Husk å bruke riktig kontaktpunkt i sveisebrenneren for tråddiameteren som brukes.
0463 605 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.8.1
Fjerne tråd
1.
2.
Koble strømkilden fra enheten.
Åpne døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
3.
1. Trådspole
2. Trådmaterenhet
Finn trådmaterenheten og tilhørende strammearm.
0463 605 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
4.
På trådmaterenheten frigjør du strammearmen ved delvis å skru ut strammeknasten,
trekke den opp av sperren og rotere den mot deg. Strammearmen er fjærbelastet.
Den vil sprette opp når strammeknasten i forrige trinn roteres ut av veien. Se
illustrasjonen nedenfor.
Figur 4. Trådmatingsmekanisme
5.
6.
7.
8.
1. Strammeknast
4. Utgangstrådfører
2. Strammearm
5. Inngangstrådfører
3. Til brenner
6. Tråd inn
Hvis tråden blir i brennerenheten:
I nærheten av innføringsenden av trådføreren på trådmaterenheten kutter du tråden
mens du holder spoleenden (slik at tråden ikke løser fra spolen etter at du har kuttet
den løs). Fest den avkuttede enden av tråden til spolen (hvis det er tråd igjen på
spolen) for å forhindre at tråden løsner fra spolen.
Hvis tråden blir i brennerenheten:
Koble brennerenheten fra EMP-enheten ved å dra den gjenværende lengden av
tråden gjennom trådmaterenheten, og sett brennerenheten til side (med den løse
tråden montert i brenneren). Den gamle tråden skal nå være helt fjernet fra
trådmaterenheten.
Fjern spolen fra enheten (se avsnittet Fjerne/montere spole). Den gamle tråden og
spolen skal nå være helt fjernet fra enheten. Tråden i brennerenheten skal fjernes i
neste trinn.
Hvis tråden blir i brennerenheten:
Trekk lengden av den gamle tråden ut av brennerenheten fra en av endene.
0463 605 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.8.2
Montere tråd
FORSIKTIG!
Hvis brennerfôringen er for lang, kan trådmaterenheten bli skadd hvis du prøver å
tvinge den til å passe når du forsøker å koble brenneren til strømenheten.
Se bruksanvisningen til brenneren for instruksjoner om å skifte brennerfôringen.
OBS!
Hvis utskifting av tråden krever bytte av brennerfôringen i brennerenheten, kan
fôringen være for lang og må trimmes. Se bruksanvisningen til brenneren for
instruksjoner om å montere en ny fôring i brennerslangen.
1.
2.
3.
4.
Koble strømkilden fra enheten.
Åpne døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
Monter den nye spolen (se avsnittet Fjerne/montere spole).
På trådmaterenheten frigjør du strammeknasten ved delvis trekke den opp av sperren
og rotere den mot deg. Strammearmen er fjærbelastet. Den vil sprette opp når
strammeknasten i forrige trinn roteres ut av veien.
5. Installer riktige ruller for trådstørrelsen (Se delen Fjerne/montere trådmateruller).
6. Med en rent kuttet (ingen bøyer) rett ende drar du tråden fra den nylig monterte
spolen og fører den inn i inngangstrådføreren, gjennom sentertrådføreren, deretter på
tvers av sporet til materullen og gjennom utgangstrådføreren til den stikker ca. tre
centimeter (3 cm) ut av Euro-adapterens utgangsside.
7. Lukk strammearmen på tråden i sporet på trådmaterullene, og fest dem med
strammearmen. Kontroller at tråden er i sporet og ikke går ut av sporet på
rulleoverflaten.
8. Koble brennerenheten til EMP-enheten igjen, og sett forsiktig sluttenden av tråden
som stikker ut fra Euro-adapteren inn i riktig gjennomføringsrør på brennerkontakten.
9. Start EMP-enheten. Gassen trenger ikke å kobles til for denne prosedyren.
10. Når brennerkabelen er lagt ut rimelig rett, fører du tråden gjennom brennerkabelen til
den er synlig ved sveisetuppen ved å trykke på utløserbryteren på brenneren. Se
bruksanvisningen til brenneren for informasjon om lengden på trådfremspringet ved
enden av tuppen.
○ Modell EMP 255ic bruker følgende brennermodell: PSF 305 (bruksanvisning
0458 870 201)
○ Modell EMP 320ic bruker følgende brennermodell: PSF 305 (bruksanvisning
0458 870 201)
11. Hvis du vil stille inn og verifisere trådmatingsstrammingen mer nøyaktig for riktig
trådmatingstrykk, kan du se avsnittet Stille inn trådmatingstrykket.
12. Lukk døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
5.9
Sveising med aluminiumstråd
OBS!
Etter å ha fullført instruksjonene i dette avsnittet, går du tilbake til avsnittet
Fjerne/montere tråd.
Hvis du skal sveise aluminium med standardbrenneren, ser du bruksanvisningen for
MIG-brenneren angående bytte av den standard stålføringslederen med teflon-føringsleder.
•
Modell EMP 255ic bruker følgende brennermodell: PSF 305
•
Modell EMP 320ic bruker følgende brennermodell: PSF 305
0463 605 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Bestill følgende tilbehør:
•
Teflon-føringsleder (PTFE-leder)
•
Teflonbelagte gjennomføringsrør ved senter og utgang (velg størrelse for å samsvare
med tråden fra avsnittet VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER i tillegget)
•
U-spor, aluminiumsmaterulle (velg størrelse for å samsvare med tråden fra avsnittet
VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER i tillegget)
5.10
Stille inn trådmatingstrykket
OBS!
Denne prosedyren krever at enheten er PÅ. Det er ikke nødvendig å koble til
gassen for denne prosedyren.
1.
2.
Slå strømkilden til enheten PÅ.
Start med å kontrollere at tråden beveger seg lett gjennom trådføreren.
FORSIKTIG!
Det er viktig at matingstrykket ikke er for høyt.
3.
Justere for minste rullertrykk:
Når du holder sveisebrenneren ca. 6 mm (¼ tommer) fra trestykket, skal materullene
gli. Hvis de ikke gjør det, reduserer du strammingen med strammeknasten på
trådmaterenheten.
4.
Justere for riktig rullertrykk:
Hvis du holder sveisebrenneren ca. 50 mm (2 tommer) fra trestykket, skal tråden
mates ut og bøyes.
0463 605 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.11
Fjerne/montere trådmateruller
ADVARSEL!
Strømmen bør slås av for denne prosedyren.
OBS!
Gassen trenger ikke å kobles til for denne prosedyren.
To forskjellige størrelsespar av tosporede materuller leveres som standard (oppført i tillegget
som STANDARD og TILBEHØR). Bytt materullene for å samsvare med trådspolens
størrelse/type. Se avsnittet VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER i tillegget for informasjon om
valg av materuller.
5.11.1
1.
2.
3.
4.
5.
Fjerne trådmateruller
Hvis nye ruller skal installeres, må du velge riktig størrelse og type (stål eller
aluminium) for tråden som skal monteres.
Koble strømkilden fra enheten.
Åpne døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
Løsne strammearmen ved å trekke den opp av sperren og dreie den mot deg (se figur
5). Siden trådmatingstrykket må forstyrres for å frigjøre denne armen, må
strammingen av rullene justeres på nytt i et senere trinn. Strammearmen (2) er
fjærbelastet. Den vil sprette opp når strammeknasten i forrige trinn roteres ut av veien.
Fjern tråden fra trådmatingsmekanismen.
FORSIKTIG!
Når du fjerner drivrullen (rullen på venstre side), må du være forsiktig så du
ikke fjerner drivtannhjulet sammen med den. Hvis du gjør det, risikerer du å
miste den lille woodruff-nøkkelen på motorakselen. Manglende overholdelse
vil gjøre hele enheten ubrukelig til denne delen erstattes.
6.
Fjern de to trådmaterullene ved å fjerne tilhørende festeskruer og skiver, og skyv
deretter hver rulle fra akselen (se figur 7).
0463 605 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Figur 5. Drivtannhjul med woodruff-nøkkel på motorakselen
1. Drivtannhjul
FORSIKTIG!
Unngå å fjerne drivtannhjulet (se (1) i figur 6). (Fare for å miste woodruff-nøkkelen
på drivakselen.)
0463 605 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Figur 6. Fjerning og montering av materulle
5.11.2
Montere trådmateruller
FORSIKTIG!
Ved montering av trådmaterullene må du unngå (og ikke tvinge) montering av en
rulle hvis en av føringene er i veien. Skyv trådføringen som er i veien litt for å gjøre
plass til rullen. Trådføringene justeres etter at rullene er montert.
0463 605 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
1.
Monter de to nye drivrullene (begge med samme delenummer og i samme og riktige
sporretning). Kontroller at riktig sporstørrelse er orientert på innsiden.
OBS!
Trådmaterullene vil enten bli erstattet (for å korrespondere med størrelsen og
typen til den nye tråden som monteres) eller gjenbrukt dersom de har samme
størrelse og er av samme type som tråden som erstattes.
1. Etiketter
OBS!
Etiketten på rullesiden samsvarer med sporet på motsatt side av rullen.
2.
3.
Trekk til holdeskruen for drivrullen ved å dreie den med klokken. Det er nok å trekke
den til for hånd.
Tråden må monteres gjennom trådmaterenheten (se avsnittet Montere tråd).
OBS!
Hvis tråden ble fjernet, må tråden monteres på nytt (se avsnittet Montere
tråd).
4.
5.
6.
Lukk trykkrullene på tråden.
Juster trådmatingstrykket ved å justere strammingen på tråden ved trådmaterullene
ved å dreie strammeknasten ved hjelp av fremgangsmåten i avsnittet Stille inn
trådmatingstrykket.
Lukk døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
5.12
Fjerne/montere/justere trådføringer
OBS!
Det er ikke nødvendig å koble til gassen for denne prosedyren.
0463 605 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
OBS!
Gjennomføringsrøret ved utgangen må velges for å samsvare med trådstørrelsen
og -typen (SS eller aluminium) valgt for bruk. De to andre trådføringene er
standarddeler som passer til alle tråder.
Det er tre gjennomføringsrør: gjennomføringsrør ved inngangen, gjennomføringsrør ved
senter og gjennomføringsrør ved utgangen. Gjennomføringsrøret ved inngangen og
gjennomføringsrøret ved senter er standarddeler for alle trådtyper/-størrelser, så de er ikke
nevnt her. Denne prosedyren omhandler fjerning/montering, og deretter justering, av
gjennomføringsrøret ved utgangen. Se figur 22 for informasjon om plassering av rørene og
skruene som holder dem på plass.
OBS!
Dette kapittelet krever at trådmaterullene har blitt fjernet for å gi tilgang til
trådføringene. Utfør trinnene for fjerning av trådmaterullen og, senere i denne
prosedyren, trinnene for montering av rullen. Se avsnittet Fjerne/montere
trådmateruller når det refereres til det i trinnene nedenfor.
1.
Velg og skaff riktig reserveutgangstrådfører (se avsnittet VALG AV RULLE OG
TRÅDFØRER i tillegget).
OBS!
Siden dette er basert på den valgte trådstørrelsen og -typen (stål eller
aluminium), antas det at tråden allerede er valgt, skaffet og tilgjengelig for
denne prosedyren.
1. Sentertrådfører: én størrelse passer
alle.
2.
3.
4.
2. Utgangstrådfører: 4 størrelser for stål,
3 størrelser for aluminium (velg fra
tabellen i bruksanvisningen).
Koble strømkilden fra enheten.
Åpne døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
Løsne strammearmen ved å løsne strammeknasten (se (1) i figur 5), trekke den opp
av sperren og dreie den mot deg. Strammearmen (se (2) i figur 5) er fjærbelastet. Den
vil sprette opp når strammeknasten i forrige trinn roteres ut av veien.
0463 605 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.
6.
7.
For å fjerne tråden fra EMP-enheten kutter du tråden like før den går inn i
trådmaterenheten. Pass på at du holder spoleenden av tråden før du kutter for å
forhindre at tråden detter ut av spolen. Sikre sluttenden til trådrammen til spolen med
en passende metode for å holde den mekanisk på plass mens prosedyren fortsetter.
Fjern brennerenheten fra EMP-enheten, og fjern resten av den gamle tråden som
fremdeles er i brennerenheten. Avhend den ordentlig. Brennerenheten vil bli koblet til
igjen på slutten av denne prosedyren.
Fjern trådmaterullene:
Se trinnene i avsnittet Fjerne/montere trådmateruller for informasjon om fjerning.
5.12.1
Fjerne/montere utgangstrådfører
1.
Løsne tommelskruen til utgangstrådføreren.
2.
1. Inngangstrådfører
4. Tommelskruen til utgangstrådfører
2. Sentertrådfører
5. Justeringsskrue for sentertrådfører
3. Gjennomføringsrøret ved utgangen
6. Justeringsskrue for inngangstrådfører
Før gjennomføringsrøret ved utgangen ut gjennom og ut av Euro-adapterenheten.
OBS!
Det er ikke nødvendig å fjerne euro-adapterenheten for å få tilgang til
utgangstrådføreren. Et lite, raskt trykk på inngangssiden av
utgangstrådføreren (etter å ha løsnet tommelskruen) bør være tilstrekkelig til
å føre den langt nok på utgangssiden for å kunne gripe den og trekke den ut.
Hvis ikke kan den skyves tilbake før du gjør et nytt forsøk på å føre den langt
nok for å gripe den eller bruke en nebbtang for å gripe den og trekke den ut.
3.
Erstatt den med et nytt rør av riktig størrelse i omvendt rekkefølge. IKKE trekk til
justeringsskruen nå (dette vil bli utført senere i Justering).
0463 605 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.12.2
1.
2.
3.
Fjerne/montere sentertrådfører
Løsne og fjern det opprinnelige gjennomføringsrøret ved senter. Dette
gjennomføringsrøret ved senter kan bare fjernes/monteres fra venstre side.
Monter det nye gjennomføringsrøret ved senter. Dette gjennomføringsrøret ved senter
kan bare fjernes/monteres fra venstre side. Skyv dette røret (smal del først og til
høyre) til midtposisjonen til det stopper, og trekk til tommelskruen med hånden.
Montere (remontere) trådmateruller:
FORSIKTIG!
Siden ingen trådføring er justert (gjøres etter dette trinnet), kan den vilkårlige
posisjonen til en trådføring være i veien når du forsøker å montere en rulle.
Ikke tving en rulle på akselen sin. Undersøk årsaken til forstyrrelsen og flytt
gjennomføringsrøret som er til hinder ut av veien.
a) Se trinn 8–11 i avsnittet Fjerne/montere trådmateruller (informasjon om montering).
5.12.3
1.
2.
3.
4.
5.
Justere trådføringene
Kontroller at gjennomføringsrøret ved senter har klaring til hver materulle.
Tommelskruen til gjennomføringsrøret ved senter skal trekkes til med fingrene.
Juster gjennomføringsrøret ved utgangen til det har klaring på ca. 1 mm
(0,03 tommer) fra høyre materulle, og trekk til tommelskruen med fingrene.
1. Materuller
2. Gjennomføringsrør
Ta tak i sluttenden av tråden på spolen, og kutt av en lengde fra sluttenden slik at den
får en ren og rett sluttende. Dette er nødvendig for å oppnå en liten motstand ved
trådføring ved remontering av tråden langs lengden av brennerkabelen til
brennerspissen.
Før tråden fra spolen gjennom trådførerne ved å legge tråden i sporene til
trådmaterullene. Legg tråden i det innvendige sporet til trådmaterullene. Fortsett å
føre tråden til den stikker noen centimeter ut fra Euro-adapterens utgangsside.
Lukk trykkrullene på tråden.
0463 605 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
6.
7.
Koble brennerenheten til EMP-enheten på nytt.
Start EMP-enheten.
OBS!
Det er ikke nødvendig å koble til gassen for denne prosedyren.
8.
Når brennerkabelen er rimelig rett, fører du tråden gjennom brennerkabelen til den er
synlig ved sveisetuppen ved å trykke på utløserbryteren på brenneren. Se
bruksanvisningen til brenneren for informasjon om lengden på trådfremspringet ved
enden av tuppen.
9. Juster trådmatingstrykket ved å justere strammingen på tråden ved trådmaterullene
ved hjelp av fremgangsmåten i avsnittet Stille inn trådmatingstrykket for en mer
nøyaktig justering av denne strammeknasten.
10. Lukk døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
5.13
Overopphetingsvern
FORSIKTIG!
Denne enheter er utstyrt med et overopphetingsvern for
strømforsyningen.
Strømkilden har et overopphetingsvern som kobles inn hvis den interne temperaturen blir for
høy. Hvis dette skjer, avbrytes sveisestrømmen, og det vises et overopphetingssymbol på
skjermen. Overopphetingsvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen har gått tilbake til
normal arbeidstemperatur.
5.14
Lift-TIG-sveising
Illustrasjon av 2- og 4-takts sveiseprosess
Utløseren brukes og noe strøm går allerede når du løfter bort elektroden for å slå den.
1.
2.
3.
Elektroden bringes til å berøre arbeidsemnet.
Utløseren trykkes ned, og en liten strømmengde begynner å strømme.
Sveiseren løfter elektroden fra arbeidsemnet: Lysbuen tennes, og strømmen øker
automatisk til den innstilte verdien.
0463 605 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
2-takts
A = gassforstrømning
B = slope opp
C = slope ned
D = gassetterstrømning
4-takts
A = gassforstrømning
B = slope opp
C = slope ned
D = gassetterstrømning
0463 605 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6
INNSTILLINGSPANEL
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i avsnittet
Sikkerhetsregler i kapittelet SIKKERHET i denne bruksanvisningen. Generell
informasjon om drift finner du i kapittelet DRIFT i denne håndboken. Les begge
kapitlene nøye før du begynner å bruke utstyret!
OBS!
Når oppstarten er fullført, vises hovedmenyen på brukergrensesnittet.
6.1
Navigere
1.
2.
3.
6.2
Hovedmeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
Øvre kontrollbryter
a) Angi gjeldende
utgangsverdi
b) Angi hastighet for
kaldtrådmating
Nedre kontrollbryter
a) Innstilling av
MIG-spenning
b) SMIGspenningstrimming
c) MMA-modus: LYDBUE
PÅ/AV
Menynavigasjon: Trykk for å
velge
- 35 -
sMIG-modus
Manuell MIG-modus
Modus for kjernetråd med fluss
(MIG/MAG)
MMA-modus
Lift-TIG-modus
Innstillinger
Informasjon fra bruksanvisning
Dialogboks
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.3
6.4
6.5
6.6
sMIG-modus: Basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Materialvalg
Valg av trådmatingshastighet
Indikator for materialtykkelse
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Materialvalg
Parameter
Trådmatehastighet
Indikator for materialtykkelse
Justering av spenningstrimming
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Materialvalg
Trådmatehastighet
Spenningsjustering
Dialogboks
sMIG-modus: Avansert
Manuell MIG-modus: Basis
Manuell MIG-modus: Avansert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0463 605 001
- 36 -
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Materialvalg
Parameter
Trådmatehastighet
Spenningsjustering
Dialogboks
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.7
Modus for kjernetråd med fluss: Basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.8
6.9
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Trådmatehastighet
Spenningsjustering
Dialogboks
Modus for kjernetråd med fluss: Avansert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Parameter
Trådmatehastighet
Spenningsjustering
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Strømstyrkejustering
Utgangsspenning for
strømforsyning (åpen
krets-spenning)
Dialogboks
Lysbue PÅ/AV
MMA-modus: Basis
6.
7.
Endres fra blå til oransje når
utgangsspenningen er «varm».
0463 605 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.10
MMA-modus: Avansert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Parameter
Strømstyrke
Utgangsspenning for
strømforsyning (åpen
krets-spenning)
Lysbue PÅ/AV
Dialogboks
Endres fra blå til oransje når
utgangsspenningen er «varm».
6.11
6.12
0463 605 001
Lift-TIG-modus: Basis
1.
2.
3.
4.
5.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Strømstyrke
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskjermbilde
Informasjon
Minne
Parameter
Strømstyrke
Dialogboks
Lift-TIG-modus: Avansert
- 38 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.13
Innstillinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.14
Tilbakestillingsmodus
Tommer/metrisk
Grunnleggende/avansert
Språk
Informasjon
Startskjermbilde
Dialogboks
Informasjon fra brukerhåndbok
1.
2.
3.
4.
5.
6.15
Vedlikeholdsinformasjon
Slitedeler/reservedeler
Driftsinformasjon
Startskjermbilde
Dialogboks
Ikonoversikt
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Hjem
Stille inn punkttid til
på/av
Informasjon
Trådmatehastighet
MIG-brenner
Justere punkttid på
Parametre
Kjernetråd med
fluss
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Parametre
Manuell MIG
Prosent
MMA
Forstrømming, tiden
dekkgassen forblir på
før sveisebuen startes
Smart MIG
Etterstrømming,
tiden dekkgassen
forblir på etter at
sveisebuen er stoppet
Lift-TIG
Sekunder
Lagre
sveiseprogrammer for
et bestemt
bruksområde i
minnemodus
Innstillinger på
menyen for
brukerhåndbok
Avbryt
Spolebrenner
(Ikke alle markeder)
Fjernstyring
Innstillinger
Fotbetjening
2T, trigger på/av
Avbrenning, justere
tiden spenningen
forblir på etter at
trådmatingen er
stoppet, for å hindre
at tråden fryser i
sveisebrønnen
4T, trigger hold/lås
Brukerhåndbok på
hovedmenyen
- 40 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
IKON
0463 605 001
BETYDNING
IKON
BETYDNING
Ampere
Platetykkelse i
sMIG-modus
Buekraft ved sveising
med stavelektrode –
økende strømstyrke
når buelengden
reduseres, for å
redusere eller
eliminere at
stavelektroden fryser i
sveisebrønnen
Trim bar endre
sveisestrengprofilen
fra flat til konveks eller
flat til konkav
Nedover, redusere
strømmen over en
periode på slutten av
sveisesyklusen
Avanserte
innstillinger
Varmstart, økning av
strømstyrken ved
tenning for å redusere
fastsetting
Grunnleggende
innstillinger
Induktans, legge til
induktans i
bueegenskapene for
å stabilisere buen og
redusere sprut i
kortslutningsprosesse
n
Volt
Minne, mulighet til å
lagre
sveiseprogrammer for
et bestemt
bruksområde
Språkinnstilling
Innstilling av
stavelektrode
Måleenhet
Oppover, øke
strømmen over en
periode på
begynnelsen av
sveisesyklusen
Strengprofil, konkav
Tråddiameter
Strengprofil,
konveks
- 41 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
7
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!
Strømmen bør slås av for vedlikehold.
FORSIKTIG!
Kun autoriserte personer kan fjerne dekselet til dette produktet eller utføre service,
vedlikehold eller reparasjon.
FORSIKTIG!
Produktet dekkes av produsentens garanti. Ethvert forsøk fra et uautorisert
servicesenter på å utføre reparasjonsarbeid vil gjøre garantien ugyldig.
FORSIKTIG!
Kontroller følgende før hver bruk:
Brenneren og brennerkabelen er uten skader.
Kontaktpunktet på brenneren er uten skader.
Brennerdysen er ren og ikke inneholder noen rester.
OBS!
Utfør vedlikehold oftere under svært støvete forhold.
OBS!
Det finnes ikke deler som kan betjenes av brukeren på innsiden av
strømforsyningssiden av EMP-enheten. Eventuelt behov for vedlikehold på siden
med elektronikk / elektrisk strøm bør henvises til nærmeste ESAB-servicesenter.
7.1
Rutinemessig vedlikehold
Vedlikeholdsplan under normale forhold:
Intervall
Område å vedlikeholde
Hver 3. måned
Rengjør eller bytt
Rengjør
uleselige etiketter. sveiseterminalene.
Kontroller eller bytt
sveisekablene.
Hver 6. måned
Rengjør innsiden
av utstyret.
7.2
Vedlikehold av trådmaterenhet
Generell god praksis er å utføre denne prosedyren hver gang en trådspole erstattes.
0463 605 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
7.2.1
Rengjøring av trådmaterenhet
ADVARSEL!
Bruk alltid hånd- og øyevern ved rengjøring.
OBS!
Bruk følgende tre illustrasjoner som referanse under denne prosedyren.
1. Tråd fra spole
2.
3.
4.
5.
Inngangstrådfører
Sentertrådfører
Gjennomføringsrøret ved utgangen
Euro-adapterenhet
0463 605 001
6. Utgangstrådfører (innsiden av
Euro-adapterenheten)
7. Trådbane gjennom enheten
8. Tommelskrue til utgangstrådfører
9. Justeringsskrue for sentertrådfører
10. Trådmateruller
- 43 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
1. Trykkruller
2. Trådmateruller
1. Strammearm
2. Deksel på trådmaterenhet
0463 605 001
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
1.
2.
3.
4.
Koble strømkilden fra enheten.
Slipp ut trykket fra trykkrullene ved å dreie strammeknasten på strammearmen nok
mot klokken til at du kan trekke den opp (ut av sperren) og deretter mot deg (se 1 i
illustrasjonen ovenfor). Strammearmen vil sprette opp så snart den frigjøres. Dette bør
frigjøre tråden slik at den kan fjernes.
Bruk (etter behov) enten en myk børste, eller en trykkluftkilde ved å blåse trykkluft
(maks 5 bar), for å fjerne alt rusk som kan ha samlet seg i dette rommet. BRUK
ØYEVERN.
Kontroller om inngangstrådføreren, utgangstrådføreren, sentertrådføreren eller
materullene er slitt og må skiftes ut. Se avsnittet SLITASJEDELER for å bestille
slitasjedeler. Se Fjerne trådmateruller i avsnittet Fjerne/montere trådmateruller og/eller
Fjerne/montere/justere trådføringer i kapittelet DRIFT. Hvis det ikke er nødvendig å
skifte noen, bare å rengjøre, går du til neste trinn.
FORSIKTIG!
Unngå å fjerne drivtannhjulet bak den venstre trådmaterullen. Hvis du gjør
det, risikerer du å miste woodruff-nøkkelen på motorakselen. Hvis du mister
denne nøkkelen, er enheten ubrukelig inntil nøkkelen erstattes.
5.
6.
7.
Fjern trådmaterullene i henhold til instruksjonene i avsnittet Fjerne trådmateruller i
kapittelet DRIFT.
Rengjør trådmaterullene med en myk børste.
Rengjør trykkrullene som er festet til strammearmen, med en myk børste.
FORSIKTIG!
Ikke løsne noen av settskruene for noen av de tre komponentene som er
oppført i neste trinn.
Hvis du løsner en av dem, må du justere posisjonen på nytt som beskrevet i
avsnittet Justere trådføringene i kapittelet DRIFT.
8.
Rengjør inngangstrådføreren, utgangstrådføreren og sentertrådføreren ved å blåse
trykkluft (maks 5 bar) gjennom dem (se illustrasjonen i avsnittet Fjerne/montere
utgangstrådfører i kapittelet DRIFT.).
9. Skift ut trådmaterullene i henhold til instruksjonene i avsnittet Montere trådmateruller i
kapittelet DRIFT.
10. Lukk strammearmen på tråden i sporet på trådmaterullene.
OBS!
Kontroller at tråden er i sporet og ikke går ut av sporet på rulleoverflaten.
11. Kontroller visuelt at tråden vises som en rett linje gjennom hele trådmaterenheten.
OBS!
Spolen kan vris mot klokken for å stramme tråden. Gjør dette kun ETTER
trinn 12 siden strammingen av ledningen er den eneste kraften som hindrer at
tråden beveger seg på brennerspissen.
12. Kontroller visuelt at tråden stikker ut ved brennerspissen henhold til spesifikasjonene
og ikke har blitt trukket inn i brennerhodet.
13. Juster trådmatingstrykk ved å justere strammingen på tråden ved trådmaterullene ved
å dreie strammeknasten ved hjelp av fremgangsmåten i avsnittet Stille inn
trådmatingstrykk i kapittelet DRIFT.
14. Lukk døren på trådspolesiden av EMP-enheten.
0463 605 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
7.3
Vedlikehold på EMP-enhetens strømside
OBS!
Det er ingen deler som kan betjenes av brukere på strømsiden. I støvete omgivelser
bør strømsiden kontrolleres jevnlig for oppsamling av støv/rusk på grunn av at
luftkjølingen med vifte brukes på denne siden.
På grunn av de elektrostatisk følsomme komponentene og eksponerte kretskort bør
vedlikehold på denne siden utføres av en autorisert ESAB-servicetekniker.
7.4
Vedlikehold av brennerfôring
Se bruksanvisningen om MIG-brenneren (0458 870 * 01) for informasjon om å bytte ut den
standard stålføringslederen med en Teflon-stålføringsleder.
•
•
Modell EMP 255ic bruker følgende brennermodell: PSF 305
Modell EMP 320ic bruker følgende brennermodell: PSF 305
7.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rengjøring av brennerfôring
Koble strømkilden fra stikkontakten.
Koble brennerenheten fra enheten.
Fjern tråden fra brennertrådlederen ved å trekke tråden ut av brennertrådlederen og
legge den pent ned for ny montering på slutten av denne prosedyren.
Fjern føreren fra brennerslangen, og inspiser den for skade eller bøyer. Rengjør
brenneren ved å blåse trykkluft (maks. 5 bar) gjennom den enden av føreren som var
montert nærmest enheten.
Installer føreren igjen.
Remonter tråden gjennom trådmaterenheten til den er synlig på brennerspissen.
Kontroller at tråden mates riktig ut av brenneren.
0463 605 001
- 46 -
© ESAB AB 2019
8 FEILSØKING
8
FEILSØKING
8.1
Uregelmessige kontroller
Prøv med disse kontrollene og inspeksjonene før du tilkaller en autorisert servicetekniker.
Før du prøver å feilsøke ESAB Rebel, anbefales det først å utføre TILBAKESTILLING
AV SVEISEDATA (naviger til HOME/SETTING/RESET/WELD DATA RESET (HJEM /
INNSTILLLING / TILBAKESTILL / TILBAKESTILLING AV SVEISEDATA)).
TILBAKESTILLING AV SVEISEDATA i systemet vil gjenopprette enheten til standard
sveisetilstand. Utføring av denne tilbakestillingen vil ikke føre til at du mister noen
minneverdier som er lagret av brukeren, men det vil opprette en grunnlinje som all
feilsøking vil starte fra. Hvis TILBAKESTILLING AV SVEISEDATA mislykkes, anbefales
det å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og utføre testen på nytt.
FORSIKTIG!
En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene vil også slette alle minneverdiene som er
lagret av brukeren. Hvis dette ikke løser problemet, følger du tabellen der det er
mulig.
Feiltype
Porøsitet i sveisemetallet
Tiltak
•
•
•
•
•
•
•
Trådmatingsproblemer
•
•
•
•
•
•
•
0463 605 001
Kontroller om gassflasken er tom.
Kontroller om gassregulatoren er stengt.
Kontroller gassinntaksslangen med hensyn til lekkasje
eller blokkering.
Kontroller om det er koblet til riktig gass, og om det brukes
riktig gasstrøm.
Hold avstanden mellom MIG-brennerdysen og
arbeidsstykket på et minimum.
Ikke arbeid i områder med trekk, da det fører ofte til
spredning av dekkgassen.
Pass på at arbeidsemnet er rent, uten olje eller fett på
overflaten, før sveising.
Kontroller om trådspolebremsen er justert riktig.
Kontroller at materullen er av riktig størrelse og uten
skader.
Pass på at riktig trykk er satt på materullene.
Sørg for at riktig bevegelsesretning er innstilt, basert på
trådtype (inn i smeltebadet for aluminium, bort fra
smeltebadet for stål).
Kontroller at det brukes riktig kontaktpunkt, og at det ikke
er slitt.
Kontroller at føreren er av riktig størrelse og type.
Kontroller at føreren ikke er bøyd. Det vil føre til friksjon
mellom føreren og tråden.
- 47 -
© ESAB AB 2019
8 FEILSØKING
Feiltype
Tiltak
Sveiseproblemer med MIG •
(GMAW/FCAW)
•
•
•
Kontroller at MIG-brenneren er koblet til riktig polaritet. Du
finner riktig polaritet i dokumentasjonen fra produsenten
av elektrodetråden.
Bytt kontaktpunktet hvis det har buemerker i åpningen
som forårsaker stort press på tråden.
Kontroller at det brukes riktig dekkgass, gasstrøm,
spenning, sveisestrøm, hastighet og MIG-brennervinkel.
Kontroller at arbeidsledningen har tilstrekkelig kontakt med
arbeidsstykket.
Grunnleggende
sveiseproblemer med
MMA (SMAW)
•
Kontroller at du bruker riktig polaritet. Elektrodeholderen er
vanligvis koblet til den positive polariteten, og
arbeidsledningen til den negative polariteten. Se
elektrodedatabladet hvis du er i tvil.
Sveiseproblemer med TIG
(GTAW)
•
Kontroller at TIG-brenneren er koblet til strømkilden: Koble
TIG-brenneren til den negative [-] sveiseterminalen. Koble
sveisejordkabelen til den positive [+] sveiseterminalen.
Bruk bare 100 % argongass for TIG-sveising.
Pass på at regulatoren/måleren er koblet til gassflasken.
Kontroller at gassrøret for TIG-brenneren er koblet til
gassutløpskontakten (M12) på forsiden av strømkilden.
Kontroller at arbeidsklemmen har tilstrekkelig kontakt med
arbeidsstykket.
Kontroller at gassflasken er åpen, og kontroller
gasstilførselen på regulatoren/strømningsmåleren.
Strømningshastigheten skal være på 4,7–11,8 l/min
(10–25 CFH).
Kontroller at strømkilden er slått på og at
TIG-sveiseprosessen er valgt.
Kontroller at alle tilkoblingene er tette og lekkasjefrie.
•
•
•
•
•
•
•
Ingen strøm / ingen bue
•
•
•
•
•
•
Overopphetingsvernet trer
ofte i funksjon.
•
•
8.2
Kontroller at bryteren til strømforsyningen er på.
Kontroller om det vises en temperaturfeil på skjermen.
Kontroller om systembryteren er utløst.
Kontroller at inngangsstrøm, sveisekabler og returkabler
er koblet til riktig.
Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi.
Kontroller sikringene for strømforsyningen.
Sørg for at du ikke overskrider den maksimale anbefalte
arbeidssyklusen for sveisestrømmen du bruker.
Se avsnittet Arbeidssyklus i kapittelet DRIFT.
Sørg for at luftinntakene og -uttakene ikke er tilstoppet.
Brukergrensesnittprogramvaren (UI) viste feilkoder
Følgende tabell viser feilkoder som kan være til hjelp ved feilsøking.
Betydning av sikkerhetsnivå (se kolonnen Sikkerhetsnivå i tabellen):
•
•
•
(C) Critical Service Required (Kritisk service kreves) – enheten er ikke funksjonell eller
låst og kan ikke gjenopprettes.
(NC) Non-Critical (Ikke kritisk) – service kan være ønskelig – enheten er funksjonell,
men har begrenset ytelse.
(W) Warning (Advarsel) – enheten er funksjonell og vil komme seg av seg selv.
0463 605 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 FEILSØKING
Feilko Sikkerhetsni
de
vå
Forklaring av funksjonell kretsfeil
001
W
PFC-kjøleribben, IGBT-kjøleribben eller hovedtransformatoren er
overopphetet > 85 °C.
002
W
Temperaturfeil med utgangsdiode, analog temperatursensor.
003
W/C
Advarsel – hvis det oppstod under belastning/lysbuestart, skyldes
det lav AC-inngangsspenning – Err009.
Kritisk – hvis det oppstod ved oppstart under ubelastet tilstand.
DC-bussfeil (400 V), fall under belastning, PFC forsyner ikke 400 V
til inverteren.
004
C
005 –
007
Utgangsspenningen er over VRD-nivå når VRD-bryteren er aktiv.
(reservert)
008
C
OCV-feil, utgangsspenning ikke registrert på styrekort CN1 som
forventet.
009
W
Lavspenningsfeil, AC-nettspenning er mindre enn 108 V AC. Dette
kan utløse Err 003.
010
(reservert)
011
C
Brukeren har forsøkt en tilbakestilling av parameter eller
fabrikkinnstillingene, og dette ble ikke bekreftet av systemet.
012
C
Kommunikasjonsforbindelsen er nede, ingen kommunikasjon mellom
brukergrensesnitt og kontrollkretskort på CN6.
013
C
Spenningsfeil, lav intern strømforsyning (IPS), +24 V IPS er mindre
enn 22 V DC.
014
C
Spenning til sekundær spenningssensor ikke oppdaget på
kontrollkretskort CN18.
015 –
019
(reservert)
020
C
Finner ingen bilder i Flash-minnet.
021
C
Bildet som leses fra Flash-minnet, er skadet.
022
NC
Mislyktes med to forsøk på å lagre brukerminne til permanent minne
i SPI Flash.
023
NC
Mislyktes med to forsøk på å gjenopprette permanent brukerminne i
SPI Flash.
0463 605 001
- 49 -
© ESAB AB 2019
9 BESTILLING AV RESERVEDELER
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
EMP 255ic og EMP 320ic er utformet og testet i samsvar med de internasjonale
standardene IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN 60974-10,
IEC-/EN 60974-12 og IEC-/EN 60974-13. Det autoriserte servicesenteret som har utført
service eller reparasjon, er forpliktet til å sørge for at produktet fortsatt er i samsvar med
nevnte standarder.
Listen over reservedeler står i et eget dokument som kan lastes ned fra Internett:
www.esab.com
0463 605 001
- 50 -
© ESAB AB 2019
SKJEMA
SKJEMA
Funksjonelt blokkdiagram
Funksjonsdiagram over strømkrets
0463 605 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
SKJEMA
0463 605 001
- 52 -
© ESAB AB 2019
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Description
Note
0700 300 992
EMP 255ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 991
EMP 320ic
Bobbin Size Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 606 001
EMP 255ic/EMP 320ic
Spare Parts manual
0463 605 001
- 53 -
© ESAB AB 2019
SLITEDELER
SLITEDELER
Visse mekaniske deler av trådmaterenheten er gjenstand for hyppigere bruk, og kan derfor
bli fortere slitt. Disse vises her.
Item Ordering no.
Description
Qty
1
0558 102 591
PRESSURE ROLLER ASSEMBLY
1
2
0558 102 592
TENSION ADJUSTMENT ASSEMBLY
1
3
0558 102 608
CENTER WIRE-GUIDE TUBE
1
3
0558 102 643
CENTER WIRE-GUIDE TUBE, ALUMINUM
1
4
(See "Roller & wire
OUTPUT WIRE-GUIDE TUBE
guide selection"
section in Appendix)
1
5
0558 102 609
MOTOR-GEAR SHAFT WOODRUFF KEY
1
6
0558 102 597
INLET QUAD WF
1
7
0558 102 605
DRIVEN GEAR ASSEMBLY
2
8
0558 102 606
DRIVE GEAR ASSEMBLY
1
9
(See "Roller & wire
WIRE-FEED ROLLERS
guide selection"
section in Appendix)
2
10 0558 102 600
WASHER FLAT M4 LARGE OD
3
11 0558 102 601
THUMB SCREW M4 X 10 X 8 KNURLED
1
12 0558 102 602
THUMB SCREW M4 X 10 KNURLED
2
0463 605 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
SLITEDELER
Item Ordering no.
Description
Qty
13 0558 102 603
QUAD WF COVER
1
14 0558 102 604
THUMB SCREW M5 X 14 KNURLED
5
0463 605 001
- 55 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 401 880 MIG torch: PSF 305, 3 m (9.86 ft)
0458 401 881 MIG torch: PSF 305, 4.5 m (14.75 ft)
0700 300 857 TIG torch: TXH™ 202, 4 m (12 ft.)
TIG torch c/w 8 pin plug
W4 014 450
Foot control:
Contactor on/off and current control with 4.5 m
(14.74 ft) cable and 8-pin male plug
0700 300 872 Rebel single cylinder trolley
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 491 Rebel single cylinder cart
Accommodates 1 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinder
0558 102 492 Rebel dual cylinder cart
Accommodates 2 × 228.6 mm (9 in.) diameter
cylinders
0463 605 001
- 56 -
© ESAB AB 2019
RESERVEDELER
RESERVEDELER
Item
Ordering no.
Description
1
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (15 ft.)
2
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft.)
3
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft.)
0463 605 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER
VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER
Valg av rulle
Item Ordering no.
Description
(Values = wire diameter)
Comment
Feed roller for steel wire
1
0369 557 003
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), V-SOLID
DEFAULT*
2
0369 557 002
ROLLER, .030 (.8) - .040 (1.0), V-SOLID
ACCESSORY**
3
0369 557 001
ROLLER, .024 (.6) - .030 (.8), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0369 557 013
ROLLER, .052 (1.4) - .062 (1.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Feed roller for aluminum wires
5
0369 557 006
ROLLER, .040 (1.0) - .045 (1.2), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0369 557 011
ROLLER, .030 (0.8) - .040 (1.0), ALUM
(U-GROOVE)
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
Valg av trådfører
Item Ordering no.
Description
(Values = Inner diameter (ID) of tubes)
Comment
Output wire-guide tube for steel wire
1
0464 652 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 (1.0) - .045 (1.2),
V-SOLID
DEFAULT*
2
0464 653 880
TUBE, WIRE GUIDE .030 (.8) - .040 (1.0),
V-SOLID
ACCESSORY**
3
0464 657 880
TUBE, WIRE GUIDE .024 (.6), V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
4
0464 658 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
V-SOLID
OPTIONAL FOR
PURCHASE
Output wire-guide tubes for aluminum wires
5
0464 659 880
TUBE, WIRE GUIDE .040 1.0), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
6
0464 660 880
TUBE, WIRE GUIDE .045 (1.2), ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
7
0464 661 880
TUBE, WIRE GUIDE .052 (1.4) - .062 (1.6),
ALUM
OPTIONAL FOR
PURCHASE
* DEFAULT (size included in package)
** ACCESSORY (optional size included with each model 255 or 320 unit)
0463 605 001
- 58 -
© ESAB AB 2019
VALG AV RULLE OG TRÅDFØRER
0463 605 001
- 59 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising