ESAB | ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System Používateľská príručka

ESAB ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System Používateľská príručka
ESAB Cutmaster 120
®
SYSTÉMU ŘEZÁNÍ PLASMOU
SL100 1Torch™
Provozní
příručce
Art # A-12776CS
VÝSTUP
MAX VÝSTUP
120
PŘÍVOD NAPÁJENÍ
FÁZE
NAPĚTÍ
400V
AMPÉRY
Datum vydání: 31. října, 2019
Ppříručce číslo: 300X5398CS
esab.eu
OCEŇUJEME VAŠE PODNIKÁNÍ!
Blahopřejeme Vám k zakoupení nového výrobku ESAB! Jsme rádi, že jste naším zákazníkem, a budeme usilovat o to, abychom vám poskytovali ty nejlepší a nejspolehlivější
služby v odvětví Tento výrobek je podpořen rozsáhlou zárukou a celosvětovou servisní
sítí. Pro kontaktní informace na nejbližšího distributora či servisní agenturu se navštivte
naše internetové stránky na adrese: www.esab.com.
V této provozní příručce jsou zpracovány pokyny ohledně správné instalace a používání
výrobku společnosti ESAB. Vaše spokojenost s tímto výrobkem a jeho bezpečné provozování jsou našimi hlavními zájmy. Proto věnujte čas přečíst celý návod k obsluze, zejména
bezpečnostní opatření. Tato opatření vám pomohou se vyhnout možným rizikům spojeným
s použitím tohoto výrobku.
JSTE V DOBRÉ SPOLEČNOSTI!
Doporučená značka pro všechny poskytovatele služeb a výrobce na celém světě.
ESAB je globální značku na manuální a automatizace Plazmové řezání výrobků.
Lišíme se od konkurence předními inovacemi na trhu a spolehlivými výrobky, které obstály
ve zkoušce času. Zakládáme si na technické inovaci, konkurenčních cenách, vynikajícím
dodání, prvotřídním zákaznickém servisu a technické podpoře, spolu s mimořádnými prodejními a marketingovými zkušenostmi.
Naším hlavním závazkem je vytvářet technologicky pokročilé výrobky k dosažení bezpečnějšího pracovní prostředí v odvětví svařování.
!
Varování
Před instalací, provozováním a údržbou zařízení si přečtěte celou příručku a
bezpečnostní postupy pro zaměstnance tak, abyste je pochopili.
Přestože informace obsažené v příručce vyjadřují názor výrobce, výrobce
nepřebírá za jejich použití žádnou zodpovědnost.
Zdroj napájení řezání plasmou
ESAB Cutmaster® 120
SL100 1Torch™
Provozní 300X5398CS
Vydavatel:
OZAS-ESAB Ltd.
ul. A. Struga 10,
45-073 Opole, Poland
Phone: +48 (0) 77 4019270
www.esab.com
Copyright 2015, 2019 by ESAB
Všechna práva vyhrazena.
Kopírování tohoto dokumentu nebo jeho částí bez písemného souhlasu vydavatele
je zakázáno.
Vydavatel nepřijímá a tímto odmítá jakoukoli zodpovědnost vůči jakékoli straně za
jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené chybou nebo opomenutím v této příručce,
ať je důvodem chyby nedbalost, nehoda či jiná příčina.
Pro tiskový materiál podle specifikace viz dokument 47x1909
Původní datum vydání: 15. června 2015
Datum revize: 31. října, 2019
Pro účely záruky zapište následující informace:
Místo zakoupení:_____________________________________________
Datum zakoupení:____________________________________________
Sériový zdroj napájení:____________________________ ____________
Sériový hořáku:______________________________________________
i
SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ.
DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA.
UPOZORNĚNÍ
Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se
zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám prostudovat si naši brožuru „Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování, řezání a drážkování,“ formulář 52-529. NEDOVOLTE nezaškoleným
osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného
porozumění. Jestliže jste příručce neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte
Bezpečnostní pokyny.
ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Nefunkční nebo nedostatečně udržované
zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo
znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u
autorizovaného distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno.
Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného
souhlasu výrobce. Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným
než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným.
!
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, která vstoupila v platnost dne 20. dubna 2016
Směrnice EMC 2014/30/EU, která vstoupila v platnost dne 20. dubna 2016
Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 2011/65/EU, která vstoupila v platnost dne 2. ledna 2013
Typ zařízení
Systému řezání plasmou
Typové označení atd.
ESAB Cutmaster® 120, ze sériového čísla 845-xxx-xxxx
Značka nebo ochranná známka
ESAB
Výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce
Jméno, adresa, telefonní číslo:
OZAS-ESAB Ltd.
ul. A. Struga 10,
45-073 Opole, Poland
Telefon: +48 (0) 77 4019270, FAX: +01 603 298 7402
Při návrhu byla použita následující harmonizovaná norma platná v Evropském hospodářském prostoru:
IEC/EN 60974-1:2017 / AMD1:2019 Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Svařování Napájecí zdroje.
IEC/EN 60974-10:2014 / AMD1:2015 Vydavatel 2015-06-19 Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Dodatečné informace: Restriktivní použití, zařízení třídy A, určené k použití v jiném než obytném prostředí.
Podpisem tohoto dokumentu níže podepsaný jakožto výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce usazený
na území Evropského hospodářského prostoru prohlašuje, že dotyčné zařízení splňuje výše uvedené
bezpečnostní požadavky.
Date
Podpis
20. srpna 2019
Flavio Santos
2019
Poloha
Generální ředitel
Příslušenství
Obsah
ODDÍL 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.................................................................................. 1-1
1.0
Bezpečnostní opatření................................................................................. 1-1
ČÁST 2: SYSTÉM: ÚVOD........................................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Způsob používání této příručky...................................................................2-1
Identifikace zařízení.....................................................................................2-1
Příjem zařízení.............................................................................................2-1
Specifikace zdroje napájení.........................................................................2-2
Specifikace zapojení vstupu........................................................................2-3
Funkce zdroje napájení...............................................................................2-4
ČÁST 2: HOŘÁK: ÚVOD .......................................................................................................2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Rozsah příručky.........................................................................................2T-1
Obecný popis.............................................................................................2T-1
Specifikace ...............................................................................................2T-1
Možnosti a příslušenství............................................................................2T-2
Úvod to plazmy..........................................................................................2T-2
ČÁST 3: SYSTÉM: INSTALACE .............................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Vybalování...................................................................................................3-1
Možnosti zdvihu...........................................................................................3-1
Připojení primárního vstupního napájení.....................................................3-1
Připojení plynu.............................................................................................3-2
ČÁST 3: HOŘÁK: INSTALACE..............................................................................................3T-1
3T.01
3T.02
Připojení hořáku.........................................................................................3T-1
Nastavení mechanického hořáku..............................................................3T-1
ČÁST 4: SYSTÉM: PROVOZ...................................................................................................4-1
4.01
4.02
Ovládací prvky / funkce čelního panelu.......................................................4-1
Příprava na provoz......................................................................................4-2
ČÁST 4: HOŘÁK: PROVOZ...................................................................................................4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Výběr dílů hořáku.......................................................................................4T-1
Kvalita řezu................................................................................................4T-1
Obecné informace o řezání.......................................................................4T-2
Obsluha ručního hořáku............................................................................4T-3
Drážkování.................................................................................................4T-5
Provoz mechanizovaného hořáku.............................................................4T-6
Výběr dílů pro řezání pomocí hořáku SL100.............................................4T-8
Doporučené rychlosti řezání pro hořák SL100 s nechráněným hrotem..... 4T-9
Doporučené rychlosti řezání pro hořák SL100 s chráněným hrotem.......4T-14
INFORMACE O PATENTECH..............................................................................................4T-20
Obsah
ČÁST 5: SYSTÉM: SERVIS.....................................................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Obecná údržba............................................................................................5-1
Plán údržby..................................................................................................5-2
Běžné chyby................................................................................................5-2
Indikátor chyby.............................................................................................5-3
Základní průvodce odstraňováním potíží.....................................................5-4
Výměna základních dílů zdroje napájení.....................................................5-6
ČÁST 5: HOŘÁK: SERVIS.....................................................................................................5T-1
5T.01
5T.02
Obecná údržba..........................................................................................5T-1
Kontrola a výměna spotřebních dílů hořáku..............................................5T-2
ČÁST 6: SEZNAMY DÍLŮ.........................................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
Úvod............................................................................................................6-1
Informace o objednání.................................................................................6-1
Výměna zdroje napájení..............................................................................6-1
Náhradní díly zdroje napájení......................................................................6-1
Možnosti a příslušenství..............................................................................6-2
Náhradní díly pro ruční hořák .....................................................................6-3
Náhradní díly – pro strojové hořáky s nechráněnými vedeními...................6-4
Spotřební díly hořáku (SL100).....................................................................6-6
PŘÍLOHA 1: POŘADÍ OPERACÍ (BLOKOVÉ SCHÉMA)....................................................... A-1
PŘÍLOHA 2: INFORMACE DATOVÉHO ŠTÍTKU................................................................... A-2
PŘÍLOHA 3: SCHÉMA KOLÍKŮ HOŘÁKU............................................................................. A-3
PŘÍLOHA 4: SCHÉMATA PŘIPOJENÍ HOŘÁKU................................................................... A-4
PŘÍLOHA 5: SCHÉMA SYSTÉMU, JEDNOTKY 400 V.......................................................... A-6
Historie revizí.......................................................................................................................... A-8
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
ESAB CUTMASTER 120
ODDÍL 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.0
Bezpečnostní opatření
Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby
každý, kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření.
Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového
řezacího zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům,
které se týkají pracoviště.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmo­
vého řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za
následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s:
- jeho obsluhou
- umístěním nouzových vypínačů
- jeho funkcí
- příslušnými bezpečnostními opatřeními
- svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím
2. Obsluha musí zajistit, aby:
- se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru.
- nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany.
3. Pracoviště musí:
- být vhodné pro daný účel
- být chráněno před průvanem
4. Pomůcky osobní ochrany:
- Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý
oděv a ochranné rukavice.
- Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli
zachytit nebo si způsobit popáleniny.
5. Obecná opatření:
- Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen.
- Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
- Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce.
- Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které dosáhlo
konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout všechny potřebné ochranné prostředky a příslušenství pro řezání.
300X5398CS
OBECNÉ INFORMACE
1-1
ESAB CUTMASTER 120
SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM
I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO
ZAMĚST­NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný.
- Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
- Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým
oděvem.
- Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu.
- Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný.
VAROVÁNÍ
KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné.
- Držte hlavu stranou od plynných zplodin.
- Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích
cest a okolního prostoru.
ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky.
- Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv.
- Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
- Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé
materiály.
HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch.
- Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
- Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK,
ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné použití
může přivodit zranění nebo škodu na přístroji.
UPOZORNĚNÍ
Před instalací a používáním zařízení si prostudujte
uživatelskou příručku tak,
1-2
OBECNÉ INFORMACE
!
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 2: SYSTÉM: ÚVOD
2.02 Identifikace zařízení
2.01 Způsob používání této
příručky
Tato příručka k obsluze se vztahuje pouze na specifikace
nebo čísla dílů uvedená na straně i.
K zajištění bezpečného provozu, přečíst celou příručka
včetně kapitoly o bezpečnostní pokyny a varování.
V celé této příručky, slova varování, opatrnost, nebezpečí
a poznámka může objevit. Zvláštní pozornost věnovat
informace poskytnuté podle těchto položek. Tato zvláštní
poznámky jsou snadno poznat takto:
POZNÁMKA!
Operace, řízení, nebo pozadí informace, které vyžaduje další důraz
nebo je užitečné pro účinné fungování systému.
!
Upozornění
Postup, který může při nesprávném
dodržování poškodit zařízení.
!
Varování
Postup, který může při nesprávném
dodržování vést k poranění obsluhy
nebo jiných osob v oblasti provozu.
Identifikační číslo (specifikace nebo číslo dílu), model a
sériové číslo jednotky jsou obvykle uvedeny na datovém
štítku připevněném k zadnímu panelu. Zařízení, které
nemá datový štítek, například sestava hořáku a kabelu,
se identifikuje pouze podle specifikace nebo čísla dílu
vytištěného na volně připojené kartě nebo na přepravním obalu. Poznamenejte si tato čísla v dolní části
stránky pro budoucí referenci.
2.03 Příjem zařízení
Když obdržíte zařízení, porovnejte je s údaji na
faktuře, čímž se ujistíte, že zařízení je úplné. Také
zkontrolujte, zda zařízení náhodou nebylo poškozeno
při přepravě. Pokud dojde k jakémukoli poškození, ihned
upozorněte přepravce a nahlaste škodu. Úplné informace týkající se náhrad škod nebo chyb souvisejících
s přepravou podejte na místo ve své oblasti uvedené
uvnitř zadního obalu této příručky.
Zahrňte všechna identifikační čísla zařízení, jak je popsáno níže, společně s úplným popisem vadných dílů.
Před vyjmutím jednotky z bedny přesuňte zařízení na
místo instalace. Při použití tyčí, kladiv apod. k vyjmutí jednotky z bedny buďte opatrní, abyste nepoškodili zařízení.
Varování
Uvádí informace týkající se možného
úrazu elektrickým proudem. Varování bude umístěno v poli, jako je toto.
!
Nebezpečí
Prostředky bezprostřední nebezpečí
které-pokud se vyhnout, bude mít za
následek okamžité a vážné zranění
nebo ztráty na životech.
Další kopie této příručky lze zakoupit kontaktováním
společnosti ESAB na adrese a telefonním čísle ve vaší
oblasti, které jsou uvedeny na zadním obalu této příručky.
Zahrnout v příručce číslo a zařízení identifikační čísla.
Elektronické kopie této příručky lze také stáhnout zdarma ve formátu Acrobat PDF přejitím na níže uvedenou
webovou stránku společnosti ESAB.
http://www.esab.eu
300X5398CS
ÚVOD
2-1
ESAB CUTMASTER 120
2.04 Specifikace zdroje napájení
Specifikace zdroje napájení ESAB Cutmaster 120
Vstupní napájení
400 VAC (360 - 440 VAC), Tři fáze, 50/60 Hz
Vstupní napájecí
Zdroj napájení obsahuje vstupní kabel.
kabel
Výstupní proud
30 až 120 ampér, trvale nastavitelný
Schopnost zdroje
Částice do 5 mikrometrů
napájení filtrovat plyn
Pracovní cyklus zdroje napájení zařízení ESAB Cutmaster 120 *
Zatížitelnost při pracovním cyklu při 40 °C (104 °F)
Teplota okolí
Provozní rozsah 0 ° až 50 °C
Pracovní cyklus
N/A
40%
60%
100%
Zatížitelnost
IEC CE IEC CE IEC CE
Všechny jednotky
120V 120V 100V 100V 80V 80V
Proud
128 128 120 120 112 112
Napětí stejnosměrného
proudu
* POZNÁMKA: Pokud je primární vstupní napájení (střídavý proud) nízké nebo je výstupní
napětí (stejnosměrný proud) vyšší, než je uvedeno v tomto grafu, pracovní cyklus se zkrátí.
POZNÁMKA!
Zatížitelnost podle IEC se určuje podle specifikací Mezinárodní elektrotechnické komise. Tyto specifikace zahrnují výpočet výstupního napětí na základě jmenovitého proudu
zdroje napájení. Aby bylo usnadněno porovnávání zdrojů napájení, toto výstupní napětí
používají k určení pracovního cyklu všichni výrobci.
Rozměry a hmotnost zdroje napájení
Požadavky na čistý prostor kolem ventilace
305 mm
12"
Art # A-12887CS_AC
381 mm
15"
Art # A-14328
150 mm
6"
610 mm
24"
33,5 kg / 73,8 lb
2-2
762 mm
30"
150 mm
6"
ÚVOD
150 mm
6"
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
2.05 Specifikace zapojení vstupu
Požadavky na zapojení vstupního kabelu zdroje napájení zařízení ESAB Cutmaster 120
VstupVstup
ní
Frekv. napájeNavrhované velikosti (viz poznámka)
napětí
ní
PojistOhebná
Ohebná
I
Volty
Hz
kVA
I eff ka (Am- šňůra (min.
šňůra
max
péry)
AWG)
(Min. mm2)
3
400
50
23,6
34
31
40
8
10
fáze
Síťová napětí s navrhovanou ochranou obvodu a velikostmi vodičů
Podle národního zákona o elektrických zařízeních (National Electric Code) a kanadského zákona o elektrických zařízeních (Canadian Electric Code)
POZNÁMKA!
Správné požadavky na zapojení získáte v pravomocných místních a národních zákonech nebo u
pravomocných místních úřadů.
Navrhované velikosti jsou založeny na ohebném napájecím kabelu se zástrčkou. V případě
pevně zapojených instalací se obraťte na místní a národní zákony.
Hodnota I1max je získána při minimální zatížitelnosti v rámci pracovního cyklu TDC.
Hodnota I1eff je získána při 100% zatížitelnosti v rámci pracovního cyklu TDC.
300X5398CS
ÚVOD
2-3
ESAB CUTMASTER 120
2.06 Funkce zdroje napájení
Rukojeť a obalvodičů
Ovládací panel
Zásuvka vodiče hořáku
Art # A-08359CS
Pracovníkabel
a svorka
Pro volitelný kabel
rozhraní automatizace
Sestava filtru
Sacíotvorplynu
Art # A-08547CS
Přívodní napájecí kabel
2-4
ÚVOD
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 2: HOŘÁK: ÚVOD
257 mm (10.125")
2T.01 Rozsah příručky
Tato příručka obsahuje popisy, provozní pokyny a postupy údržby pro modely hořáků pro řezání plazmou
1Torch SL100 / ruční hořák a SL100 / mechanizovaný
hořák. Servis tohoto zařízení mohou vykonávat pouze
náležitě proškolené osoby. Důrazně upozorňujeme, že
nekvalifikované osoby by se neměly pokoušet o opravy
nebo úpravy, které nejsou uvedeny v této příručce, protože hrozí riziko ztráty platnosti záruky.
95 mm
(3.75")
Art # A-03322CS
29 mm (1.17")
2. Mechanický hořák, model
Standardní strojový hořák obsahuje polohovací
trubku se sestavou stojanu a bloku pro sevření.
Tuto příručku si důkladně pročtěte. Úplným pochopením
vlastností a schopností tohoto zařízení bude zajištěn
spolehlivý provoz, pro který bylo zařízení navrženo.
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
2T.02 Obecný popis
35 mm / 1,375"
Provedení plazmových hořáků se podobá zapalovací
svíčce v automobilu. Skládají se ze záporných a kladných částí oddělených středovým izolátorem. Uvnitř
hořáku se v mezeře mezi záporně nabitou elektrodou a
kladně nabitým hrotem spustí startovní oblouk. Jakmile
startovní oblouk ionizuje plazmový plyn, sloupec přehřátého plynu protéká malým otvorem v hrotu hořáku, který
je zamířen na kov, který se má řezat.
44,5 mm /
1,75"
126 mm / 4,95"
Art # A-02998CS
B. Délky vedení hořáku
K dispozici jsou následující ruční hořáky:
• 6,1 m / 20 stop, s konektory ATC
• 15,2 m / 50 stop, s konektory ATC
K dispozici jsou následující strojové hořáky:
Jedno vedení hořáku zajišťuje plyn z jednoho zdroje,
který se použije jako plazma i jako sekundární plyn.
Průtok vzduchu se rozdělí uvnitř hlavy hořáku. Výsledkem činnosti na základě plynu z jednoho zdroje je hořák
menších rozměrů a nenákladný provoz.
POZNÁMKA!
Podrobnější popis provozu plazmového hořáku najdete v části 2T.05,
"Úvod to plazmy".
Další specifikace související s použitým zdrojem napájení najdete na
stránkách příloh.
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
• 1,5 m / 5 stop, s konektory ATC
• 3,05 m / 10 stop, s konektory ATC
• 7,6 m / 25 stop, s konektory ATC
• 15,2 m / 50 stop, s konektory ATC
C. Díly hořáku
Spouštěcí zásobník, elektroda, hrot, nádoba krytu
D. Parts In Place (PIP)
Hlava hořáku obsahuje integrovaný spínač.
Zatížitelnost obvodu 12 VDC
2T.03 Specifikace
E. Typ chlazení
A. Konfigurace hořáku
Kombinace okolního vzduchu a toku plynu prostřednictvím hořáku.
1. Ruční hořák, modely
Hlava ručního hořáku je v úhlu 75° vzhledem k
rukojeti hořáku. Ruční hořáky obsahují sestavu
rukojeti hořáku a spouště hořáku.
300X5398CS
ÚVOD
2T-1
ESAB CUTMASTER 120
2T.04 Možnosti a příslušenství
F. Zatížitelnost hořáku
Zatížitelnost ručního hořáku
Teplota okolí
104° F
40° C
Pracovní cyklus
100% @ 120 Ampéry @ 400
scfh
Maximální proud
120 Ampéry
Napětí (Všpičkové)
500V
Napětí zapálení
oblouku
7kV
Možnosti a příslušenství viz část 6.
2T.05 Úvod to plazmy
A. Průtok plazmového plynu
Plazma je plyn, který je se zahřeje na velmi vysokou teplotu a ionizuje se, takže se stává elektricky
vodivým. Postupy řezání a drážkování plazmovým
obloukem využívají tuto plazmu k přenosu elektrického oblouku na obrobek. Kov, který se má řezat
nebo odstranit, je roztaven zahřátým obloukem a
poté odňat.
Zatížitelnost mechanického hořáku
Teplota okolí
104° F
40° C
Pracovní cyklus
100% @ 120 Ampéry @ 400
scfh
Maximální proud
120 Ampéry
Napětí (Všpičkové)
500V
Napětí zapálení
oblouku
7kV
Zatímco cílem řezání plazmovým obloukem je oddělení materiálu, drážkování plazmovým obloukem se
používá k odstranění kovů do určené hloubky a šířky.
V hořáku pro řezání plazmou vnikne chladný plyn do
zóny B, ve které oblouk mezi elektrodou a hrotem
hořáku plyn zahřeje a ionizuje. Hlavní řezací oblouk
se poté přenese k obrobku prostřednictvím sloupce
plazmového plynu v zóně C.
G. Požadavky na plyn
Specifikace plynu ručního a mechanizovaného
hořáku
Plyn (plazma a sekundární)
Stlačený vzduch
Provozní tlak
Viz POZNÁMKA
60 - 95 psi
4,1 - 6,5 barů
Maximální vstupní tlak
125 psi / 8,6
barů
Průtok plynu (řezání a
drážkování)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
!
_
Zdroj
napájení
+
Varování
Tento hořák se nepoužívá s kyslíkem (O2).
B
Opracovávanýdíl
POZNÁMKA!
Provozní tlak se liší podle modelu
hořáku, provozní intenzity proudu
a délky vedení hořáku. Viz grafy
nastavení tlaku plynu pro jednotlivé
modely.
C
A-00002CS
Podrobné zobrazení obvyklé hlavy hořáku
H. Nebezpečí přímého kontaktu
V případě hrotu s odstupem je doporučený odstup
4,7 mm / 3/16 palce.
2T-2
A
ÚVOD
Přívodem plazmového plynu a elektrického oblouku
malým otvorem zajistí hořák vysokou koncentraci
tepla do malé oblasti. Nehybný úzký plazmový oblouk je zobrazen v zóně C. Pro řezání plazmou se
používá normální polarita stejnosměrného proudu
(DC), jak je uvedeno na obrázku.
Zóna A dopraví sekundární plyn, který ochladí hořák. Tento plyn také pomáhá plazmovému plynu s
vysokou rychlostí odstranit roztavený kov z řezu, což
umožňuje rychlý řez bez hromadění strusky.
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
B. Šíření plynu
Vzdálený náhrdelník
Použije se jeden plyn, který se vnitřně rozdělí na
plazmu a sekundární plyny.
Plazmový plyn proudí do hořáku záporným vedením,
spouštěcím zásobníkem, kolem elektrody a ven
otvorem hořáku.
Pro ATC
Sekundární plyn proudí směrem dolů kolem vnější
části spouštěcího zásobníku hořáku a směrem ven
mezi hořákem a nádobou krytu kolem plazmového
oblouku.
Pro ATC
D. Hlavní řezací oblouk
Spínačhořáku
Spínač PIP
A-02997CS
Nádobakrytu
Automatickýhořák
Nepájení stejnosměrným proudem se také používá
pro hlavní řezací oblouk. Záporný výstup je připojen
k elektrodě hořáku pomocí vedení hořáku. Kladný
výstup je připojen k obrobku prostřednictvím ukostřovacího kabelu a k hořáku prostřednictvím hlavního
vodiče.
Pro kontrolu
zapojení kabelů
Spínač PIP
Art # A-08168CS
Při spuštění hořáku se mezi elektrodou a řezacím
hrotem vytvoří startovní oblouk. Tento startovní
oblouk vytvoří cestu pro hlavní oblouk, který se
přenese k obrobku.
Hořák obsahuje obvod funkce "Parts In Place" (PIP).
Pokud je správně nainstalována nádoba krytu,
spínač se uzavře. Pokud je tento spínač otevřený,
hořák nebude pracovat.
Nádobakrytu
Spuštění CNC
C. Startovní oblouk
E. Parts In Place (PIP)
Spínač PIP
Pro ATC
Spínač PIP
Nádobakrytu
Schéma obvodu funkce Parts In Place pro strojový
hořák
Spínačhořáku
Nádoba krytu
Schéma obvodu funkce Parts In Place pro ruční hořák
300X5398CS
ÚVOD
2T-3
ESAB CUTMASTER 120
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
2T-4
ÚVOD
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 3: SYSTÉM:
INSTALACE
3.03 Připojení primárního
vstupního napájení
!
3.01 Vybalování
1. Pomocí seznamu zboží lze určit a doložit každou
položku.
2. Zkontrolujte každou položku, zda u ní nedošlo
k možnému poškození při přepravě. Pokud je
poškození zjevné, před pokračováním v instalaci
se obraťte na distributora nebo přepravní společnost.
3. Do části určené pro informace v přední části této
příručky si poznamenejte číslo modelu a sériové
číslo zdroje napájení a hořáku, datum nákupu a
název dodavatele.
Následující obrázek a pokyny se týkají zapojení třífázového vstupního napájení.
Kabelová připojení přívodu napájení
Třífázový (3ø)
3.02 Možnosti zdvihu
L1
Varování
Nedotýkejte se elektrických dílů pod
napětím.
Před přesunem jednotky odpojte
vstupní napájecí šňůru.
L3
L4
GND
Zapojení třífázového vstupního napájení
A. Připojení k třífázovému vstupnímu
napájení
Varování
PADAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ může způsobit
vážné zranění osoby a může poškodit zařízení.
RUKOJEŤ není určena pro mechanický zdvih.
• Jednotku by měly zdvihat pouze dostatečně fyzicky
zdatné osoby.
Art # A-08548CS
L2
Zdroj napájení obsahuje rukojeť pouze pro ruční zdvižení. Ujistěte se, že zdvižení a přemístění jednotky
probíhá bezpečným způsobem.
!
Upozornění
Před zapojením nebo připojením
jednotky zkontrolujte správné napětí zdroje napájení. Primární
zdroj napájení, pojistka a jakékoli
prodlužovací šňůry musí splňovat
místní zákony týkající se elektřiny a
požadavky na doporučenou ochranu
obvodu a zapojení, jak je uvedeno v
části 2.
Varování
Před vyzkoušením tohoto postupu
odpojte vstupní napájení od zdroje
napájení a vstupní kabel.
Tyto pokyny se týkají výměny vstupního napájení nebo
kabelu pro zdroj napájení 400 VAC za třífázové vstupní
napájení.
• Zdvihněte jednotku za rukojeť oběma rukama. Ke
zdvižení nepoužívejte popruhy.
1. Odeberte kryt zdroje napájení podle pokynů
uvedených v části 5.
• Pomocí doplňkového vozíku nebo podobného zařízení s přiměřenou kapacitou přesuňte jednotku.
2. Odpojte původní vstupní napájecí kabel od hlavního vstupního stykače a uzemnění skříně.
• Před přesunem jednotky vysokozdvižným vozíkem
nebo jiným prostředkem umístěte jednotku na
vhodnou podpěrnou desku a zajistěte ji.
3. Uvolněte chránič průchozího otvoru na zadním
panelu zdroje napájení. Vytáhněte původní napájecí kabel ze zdroje napájení.
4. Při použití vstupního napájecího kabelu se čtyřmi
vodiči, který zajistí zákazník, pro požadované
napětí odstraňte izolaci na jednotlivých vodičích.
300X5398CS
INSTALACE
3-1
ESAB CUTMASTER 120
5. Protáhněte používaný kabel přístupovým otvorem v zadním panelu zdroje napájení. Specifikace napájecího kabelu najdete v části 2.
Upozornění
Primární zdroj napájení a napájecí
kabel musí splňovat místní zákony
týkající se elektřiny a požadavky
na doporučenou ochranu obvodu a
zapojení (viz tabulka v části 2).
!
6. Připojte vodiče následujícím způsobem.
•
•
Vodiče pro vstup L1, L2 a L3. Na pořadí, ve
kterém jsou tyto vodiče připojeny, nezáleží.
Viz předchozí obrázky a popisek ve zdroji
napájení.
Sestava regulátoru/
filtru
Otvorsání
Hadicovásvorka
Přívodní
hadice plynu
1/4 NPT nebo ISO-R
pro 1/4" (6 mm) tvarovku
Art # A-07943CS
Připojení vzduchu ke vstupnímu portu
Zelený / žlutý kabel uzemnění.
7. Při ponechání malé mezery mezi vodiči upevněte
chránič průchozího otvoru, čímž zajistíte napájecí
kabel.
8. Přeinstalujte kryt zdroje napájení podle pokynů
uvedených v části 5.
9. Připojte opačný konec jednotlivých vodičů k zástrčce, kterou zajistí zákazník, nebo k hlavnímu
odpojovači.
10. Připojte vstupní napájecí kabel (nebo zavřete
hlavní odpojovač), aby bylo zajištěno napájení.
3.04 Připojení plynu
Připojení přívodu plynu k jednotce
Připojení je stejné pro válce se stlačeným vzduchem
nebo vysokotlaké válce. Pokud chcete nainstalovat
doplňkový filtr přívodu vzduchu, obraťte se na následující
dvě dílčí části.
1. Připojte přívod vzduchu ke vstupnímu portu. Obrázek znázorňuje jako příklad obvyklé připojovací
díly.
POZNÁMKA!
Chcete-li dosáhnout bezpečného
utěsnění, použijte závitový těsnicí
materiál na závity připojovacího dílu
podle pokynů výrobce. K utěsnění
závitů nepoužívejte teflonovou pásku, neboť se mohou odlomit částečky pásky a mohou zablokovat malé
průchody vzduchu v hořáku.
3-2
INSTALACE
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Instalace doplňkového jednostupňového vzduchového filtru
Pro zlepšení filtrování se stlačeným vzduchem se doporučuje doplňková sada filtru, která nevpustí do hořáku vlhkost a úlomky.
1. Připevněte hadici jednostupňového filtru ke vstupnímu portu.
2. Připevněte sestavu filtru k hadici filtru.
3. Připojte přívod vzduchu k filtru. Obrázek znázorňuje jako příklad obvyklé připojovací díly.
POZNÁMKA!
Chcete-li dosáhnout bezpečného utěsnění, použijte závitový těsnicí materiál na závity připojovacího dílu podle pokynů výrobce. K utěsnění závitů nepoužívejte teflonovou pásku,
neboť se mohou odlomit částečky pásky a mohou zablokovat malé průchody vzduchu v
hořáku. Proveďte připojení následujícím způsobem:
Sestava regulátoru/
filtru
Otvorsání
Art # A-07944CS
Hadicovásvorka
Přívodní hadice
plynu
1/4 NPT nebo ISO-R
pro 1/4" (6 mm) tvarovku
Instalace doplňkového jednostupňového filtru
300X5398CS
INSTALACE
3-3
ESAB CUTMASTER 120
Instalace sady doplňkového dvoustupňového vzduchového filtru
Tento doplňkový dvoustupňový filtr přívodu vzduchu se také používá v systémech stlačeného vzduchu v komerčních
prostorách. Filtr odstraňuje vlhkost a nečistoty do velikosti minimálně 5 mikrometrů.
Připojte přívod vzduchu následovně:
1. Připevněte držák dvoustupňového filtru k zadní části zdroje napájení podle pokynů dodaných se sestavou
filtru.
POZNÁMKA!
Chcete-li dosáhnout bezpečného utěsnění, použijte závitový těsnicí materiál na závity připojovacího dílu podle pokynů výrobce. K utěsnění závitů nepoužívejte teflonovou pásku,
neboť se mohou odlomit částečky pásky a mohou zablokovat malé průchody vzduchu v
hořáku.
2. Připojte odtokovou hadici dvoustupňového filtru ke vstupnímu portu regulátoru / sestavy filtru.
3. K připojení přívodu vzduchu k filtru použijte připojovací díly, které zajistí zákazník. Jako příklad je uveden
připojovací díl 1/4 palcového trubkového závitu NPT k 1/4palcové hadici.
Sestava
regulátoru/filtru
Vstup
regulátoru
Sacíotvor 2fázového
filtru (vstupní)
Výstupní port
(VÝSTUP)
Sestavadvou
fázového filtru
Hadicovásvorka
Přívodní
hadice plynu
1/4 NPT pro
1/4" (6 mm)
tvarovku
Art # A-07945CS
Instalace doplňkového dvoustupňového filtru
Použití vysokotlakých vzduchových válců
Při použití vysokotlakých vzduchových válců jako přívodu vzduchu:
1. Viz specifikace výrobce týkající se postupů instalace a údržby regulátorů vysokého tlaku plynu.
2. Prověřte ventily válce, čímž se ujistíte, zda jsou čisté a zda na nich není olej, mazivo nebo cizí materiál.
Krátce otevřete každý ventil válce, čímž odstraníte jakýkoli prach, který se v něm může nacházet.
3. Válec musí být vybaven nastavitelným vysokotlakým regulátorem, který pojme výstupní tlaky až po maximum
6,9 barů (100 psi) a průtoky nejméně 141,5 lpm (300 scfh).
4. Připojte přívodní hadici k válci.
POZNÁMKA!
Ve válcovém regulátoru vysokého tlaku je třeba nastavit tlak na 6,9 barů (100 psi).
Přívodní hadice musí mít vnitřní průměr nejméně 6 mm (1/4 palce).
Chcete-li dosáhnout bezpečného utěsnění, použijte závitový těsnicí materiál na závity připojovacího dílu podle pokynů výrobce. K utěsnění závitů nepoužívejte teflonovou pásku,
neboť se mohou odlomit částečky pásky a mohou zablokovat malé průchody vzduchu v
hořáku.
3-4
INSTALACE
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 3: HOŘÁK:
INSTALACE
Jakýkoli olej nebo jakákoli vlhkost ve vzduchu budou
viditelné na čočkách.
3T.02 Nastavení mechanického
hořáku
3T.01 Připojení hořáku
V nezbytném případě připojte hořák ke zdroji napájení.
K tomuto zdroji napájení připojte pouze model SL100 /
ruční hořák nebo SL100 / mechanický hořák společnosti
ESAB. Maximální délka vedení hořáku je 30,5 m / 100
stop, včetně prodloužení.
POZNÁMKA!
V případě změny systému ručního
hořáku tak, aby ovládal strojový hořák, je vyžadována instalace adaptéru ve zdroji napájení.
Varování
Před připojením hořáku odpojte
primární napájení ve zdroji.
1. Zarovnejte kolíkový konektor ATC (na vedení
hořáku) se zdířkovou zásuvkou. Zasuňte kolíkový
konektor do zdířkové zásuvky. Konektory by do
sebe měly při vyvinutí malého tlaku zapadnout.
2. Zajistěte připojení otočením pojistné matice po
směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí. NEPOUŽÍVEJTE pojistnou matici ke
stáhnutí připojení k sobě. K zajištění připojení
nepoužívejte nástroje.
Varování
Před připojením hořáku odpojte
primární napájení ve zdroji.
Mechanický hořák obsahuje polohovací trubku se sestavou stojanu a bloku pro sevření.
1. Namontujte sestavu hořáku na řezací stůl.
2. Chcete-li získat čistý svislý řez, použijte příložník,
pomocí kterého zarovnáte hořák kolmo k povrchu
obrobku.
Sestavablokupinů
2
Čtverec
1
Opracovávanýdíl
Art # A-07885CS
A-02585CS
Připojení hořáku ke zdroji napájení
3. Systém je připraven k provozu.
Kontrola kvality vzduchu
Nastavení mechanického hořáku
Zkouška kvality vzduchu:
1.
/
Uveďte vypínač do ZAPNUTÉ polohy
(nahoru).
2. Uveďte spínač ovládání funkcí do polohy NA-
3. Pro typ provozu je nutné nainstalovat správné
díly hořáku (nádobu krytu, hrot, spouštěcí zásobník a elektrodu). Podrobnosti najdete v části
4T.07, Výběr dílů hořáku.
STAVENÍ.
3. Umístěte svařovací filtrační čočky před hořák
a ZAPNĚTE přívod vzduchu. Nespouštějte
oblouk!
300X5398CS
INSTALACE
3T-1
ESAB CUTMASTER 120
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
3T-2
INSTALACE
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 4: SYSTÉM: PROVOZ
napájení, opravte chybu a znovu spusťte jednotku.
Podrobnosti najdete v části 5.
1
4.01 Ovládací prvky / funkce
čelního panelu
Identifikace číslování viz obrázek
MIN
2
A
MAX
1. Ovládání výstupního proudu
Nastaví požadovaný výstupní proud. Pro řezání
kontaktním tažením (s hrotem hořáku v kontaktu
s obrobkem) nebo řezání s odstupem lze použít
nastavení výstupu až do 60 ampér.
3
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
4
+
!
2. Ovládání funkcí
Tlačítko ovládání funkcí, které se používá k výběru
různých provozních režimů.
5 6 7 8 9 10
NASTAVENÍ Používá se k čištění vzduchu
v jednotce, hořáku a vedení a k úpravě tlaku plynu.
SPUSTIT Používá se pro obecné operace řezání
6.
7.
Indikátor plynu
Indikátor je ZAPNUTÝ, když je přítomný minimální
vstupní tlak plynu pro provoz zdroje napájení. Minimální tlak pro provoz zdroje napájení není dostatečný pro provoz hořáku.
8.
3. Vypínač napájení
/
Vypínač ovládá vstupní napájení zdroje
napájení. Horní poloha značí ZAPNUTÍ, dolní poloha VYPNUTÍ.
4. Ovládání tlaku vzduchu/plynu
Indikátor stejnosměrného proudu
Indikátor je ZAPNUTÝ, když je aktivní výstupní obvod stejnosměrného proudu.
9.
+ Ovládání tlaku se používá v režimu "NASTAVENÍ" k úpravě tlaku vzduchu/plynu. Vytáhnutím tlačítka provedete úpravu a jeho zatlačením
provedete zajištění.
5.
Indikátor teploty
Indikátor je normálně VYPNUTÝ. Indikátor je
ZAPNUTÝ, když vnitřní teplota překročí normální
meze. Před pokračování v provozu nechte jednotku
vychladnout.
VELMI RYCHLÉ OPAKOVANÉ AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ Umožňuje rychlejší opětovné spuštění
startovního oblouku pro účely nepřerušovaného řezání.
BLOKOVÁNÍ Používá se pro delší řezy s
ručním přidržením. Jakmile se vytvoří řezací oblouk,
lze uvolnit spínač hořáku. Řezací oblouk zůstane
ZAPNUTÝ, dokud není hořák oddálen od obrobku,
hořák neopustí okraj obrobku, není znovu aktivován
spínač hořáku nebo pokud není aktivováno jedno z
blokování systému.
Art# A-07886
!
Indikátor chyby
Indikátor je ZAPNUTÝ, když je aktivní chybový
obvod. Vysvětlení chybových kontrolek najdete v
části 5.
Indikátor střídavého proudu
Nepřerušovaná kontrolka udává, že zdroj napájení
je připraven k provozu. Blikající kontrolka udává,
že jednotka je v režimu ochranného blokování. VYPNĚTE jednotku, VYPNĚTE nebo odpojte vstupní
300X5398CS
PROVOZ
4-1
ESAB CUTMASTER 120
10. Indikátor tlakus
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Upněte ukostřovací kabel k obrobku nebo řezacímu
stolu. Oblast je nutné očistit od oleje, nátěru a rzi.
Proveďte připojení pouze k hlavní části obrobku. Neprovádějte připojení k části, kterou chcete odříznout.
Art # A-08170
PSI
Připojení ukostřovacího kabelu
Indikátory se rozsvítí podle tlaku nastaveného tlačítkem ovládání tlaku (číslo 4).
Art # A-04509
Napájení ZAPNUTO
Uveďte vypínač zdroje napájení do ZAPNUTÉ
4.02 Příprava na provoz
polohy (nahoru).
Na začátku každé provozní činnosti:
ZAPNE se indikátor
střídavého proudu.
Indikátor plynu se ZAPNE,
pokud je pro provoz zdroje napájení dostatečný tlak
plynu a ZAPNOU se chladicí ventilátory.
Varování
Před sestavením nebo demontáží
zdroje napájení, dílů hořáku nebo
sestavy hořáku a vedení odpojte
primární napájení ve zdroji.
POZNÁMKA!
Minimální tlak pro provoz zdroje
napájení není dostatečný pro provoz
hořáku.
Jakmile je ZAPNUTA jednotka, ZAPNOU se chladicí ventilátory. Když
je jednotka nečinná po dobu deseti
(10) minut, ventilátory se VYPNOU.
Ventilátory se opět ZAPNOU, jakmile se aktivuje spínač hořáku (spouštěcí signál), nebo pokud je jednotka
VYPNUTA a poté znovu ZAPNUTA.
Pokud nastane stav nadměrné
teploty, ventilátory budou nadále
spuštěny během trvání stavu a po
dobu deseti (10) minut po odstranění stavu.
Výběr dílů hořáku
Zkontrolujte, zda je hořák správně sestaven a zda
obsahuje odpovídající díly. Díly hořáku musí odpovídat typu provozu a výstupu intenzity proudu tohoto
zdroje napájení (maximálně 120 ampér). Výběr
dílů hořáku najdete v části 4T.07 a v následujících
částech.
Připojení hořáku
Zkontrolujte, zda je správně připojen hořák. K tomuto zdroji napájení lze připojit pouze model SL60
/ ruční hořák nebo SL100 / mechanický hořák společnosti ESAB. Viz část 3T této příručky.
Zkontrolujte primární zdroj vstupního
napájení.
Nastavení provozního tlaku
1. Zkontrolujte, zda zdroj napájení vykazuje správné
vstupní napětí. Zajistěte, aby zdroj vstupního napájení splňoval požadavky na napájení jednotky
podle části 2, Specifikace.
2. Připojte vstupní napájecí kabel (nebo zavřete
hlavní odpojovač), aby bylo zajištěno napájení
systému.
1. Uveďte tlačítko ovládání funkcí zdroje napájení
do polohy NASTAVENÍ.
Plyn bude protékat.
2. V případě řezání s odstupem upravte tlak plynu v
rozmezí 4,8 až 5,9 barů / 70 až 85 psi (indikátor
LED je ve středu ovládacího panelu). Podrobnosti nastavení tlaku najdete v grafu odstupu.
Zdroj vzduchu
Ujistěte se, že zdroj splňuje požadavky (viz část 2).
Zkontrolujte připojení a ZAPNĚTE přívod vzduchu.
4-2
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
VELMI RYCHLÉ OPAKOVANÉ AUTOMATIC-
2
1
KÉ SPUŠTĚNÍ
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
nebo BLOKOVÁNÍ.
zastaví.
Průtok plynu se
2. Pomocí tlačítka ovládání výstupního proudu nastavte výstupní proud na požadovanou intenzitu.
+
Operace řezání
Pokud se během řezání hořák vzdálí od obrobku a
tlačítko ovládání funkcí je v poloze SPUŠTĚNÍ, dojde ke krátkému zpozdění opakovaného spouštění
startovního oblouku. Když je tlačítko v poloze VELMI
RYCHLÉHO OPAKOVANÉHO AUTOMATICKÉHO
SPUŠTĚNÍ, pokud se hořák vzdálí od obrobku, ihned
se znovu spustí startovní oblouk, a když se startovní
oblouk dostane do kontaktu s obrobkem, ihned se
znovu spustí řezací oblouk. (Polohu "velmi rychlého
opakovaného automatického spuštění" použijte v
případě řezání mřížoviny či roštu nebo při drážkování či odřezávání, kdy je vhodné nepřerušované
opakované spuštění.). A pokud je tlačítko v poloze
BLOKOVÁNÍ, po uvolnění spínače hořáku bude
zachován hlavní řezací oblouk.
!
Art# A-07946
ODSTUP
Nastavení tlaku plynu zařízení CutMaster 120
Délky vedení
SL100
(Ruční hořák)
SL100
(mechanizovaný
hořák)
SL 100 SV
(automatizovaný
hořák)
Až do 7,6 m (50
stop)
5,2 barů, 75
psi
5,2 barů, 75 psi
Každých dalších
7,6 m (25 stop)
Přidat 0,4
barů, 5 psi
Přidat 0,4 barů, 5
psi
Obvyklé rychlosti řezání
Rychlost řezání se liší podle výstupní intenzity proudu hořáku, typu řezaného materiálu a schopností
obsluhy. Další podrobnosti najdete v části 4T.08 a
v následujících částech.
3. V případě řezání kontaktním tažením upravte tlak
plynu v rozmezí 5,2 až 6,5 barů / 75 až 95 psi
(indikátor LED je ve středu ovládacího panelu).
Podrobnosti nastavení tlaku najdete v grafu řezání kontaktním tažením.
Nastavení výstupního proudu nebo rychlosti řezání
lze snížit, aby bylo umožněno pomalejší řezání při
sledování linky nebo použití šablony nebo vedení pro
řezání, přičemž i tak se vytvoří řezy vynikající kvality.
Dodatečný průtok
KONTAKTNÍ TAŽENÍ (60 ampér nebo méně)
Nastavení tlaku plynu zařízení CutMaster 120
Délky vedení
SL100
(Ruční hořák)
Až do 7,6 m (25 stop)
5,5 barů, 80 psi
Každých dalších 7,6 m
(25 stop)
Přidat 0,4 barů, 5 psi
Uvolněním spouště zastavíte řezací oblouk. Plyn
protéká dále po dobu přibližně 20 sekund. Pokud během dodatečného průtoku uživatel přesune uvolnění
spouště směrem dozadu a stiskne spoušť, spustí
se startovní oblouk. Pokud se hrot hořáku nachází
v přenosové vzdálenosti od obrobku, k obrobku se
přenese hlavní oblouk.
Vypnutí
Výběr hladiny výstupu proudu
1. Uveďte tlačítko ovládání funkcí do jedné ze tří
dostupných provozních poloh:
SPUSTIT
300X5398CS
,
PROVOZ
/
Uveďte vypínač do VYPNUTÉ polohy
(dolní).
Všechny indikátory zdroje napájení
se VYPNOU. Odpojte vstupní napájecí šňůru nebo
odpojte vstupní napájení. Napájení je odebráno ze
systému.
4-3
ESAB CUTMASTER 120
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
4-4
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 4: HOŘÁK: PROVOZ
5. Ručně upevněte sestavu nádoby krytu, dokud
nebude usazena na hlavě hořáku. Pokud při instalaci nádoby vzniká odpor, před pokračováním
zkontrolujte závity.
4T.01 Výběr dílů hořáku
V závislosti na operaci, která má být provedena, se určují
díly hořáku, které se použijí.
4T.02 Kvalita řezu
Typ provozu: Řezání kontaktním tažením, řezání s
odstupem nebo drážkování
POZNÁMKA!
Kvalita řezu velmi závisí na nastavení a
parametrech, například odstupu hořáku,
zarovnání s obrobkem, rychlosti řezání,
tlaku plynu a schopnostech obsluhy.
Díly hořáku: Nádoba krytu, řezací hrot, elektroda a
spouštěcí zásobník
POZNÁMKA!
Další informace o dílech hořáku najdete
v části 4T.07 a v následujících částech.
Díly hořáku změňte pro různé typy provozu následovně:
Varování
Před sestavením nebo demontáží zdroje napájení, dílů hořáku nebo sestavy
hořáku a vedení odpojte primární napájení ve zdroji.
Požadavky na kvalitu řezu se liší v závislosti na použití.
V případě svařování povrchu po řezání mohou být hlavními faktory například hromadění nitridu a úhel úkosu.
Řezání bez tvorby okují je důležité, pokud se požaduje
taková kvalita řezu povrchu, aby se nemuselo provádět
sekundární čištění. Následující obrázek znázorňuje tyto
vlastnosti kvality řezu:
Šířka zářezu
Povrch řezu
Úhel úkosu
Skvrny na
povrchu
POZNÁMKA!
Nádoba krytu upíná hrot a spouštěcí
zásobník. Umístěte hořák tak, aby
nádoba krytu směřovala vzhůru, čímž
zabráníte vypadnutí těchto dílů při odebrání nádoby.
Zakulacení
horního okraje
Hromaděníokují
1. Odšroubujte a odeberte sestavu nádoby krytu z
hlavy hořáku.
2. Odeberte elektrodu tak, že ji přímo vytáhnete z
hlavy hořáku.
Povrchřezuliniíkontaktníhotažení
Vlastnosti kvality řezu
Povrch řezu
Hlavice hořáku
Požadovaný nebo určený stav (hladký nebo hrubý)
povrchu řezu.
Elektroda
Hromadění nitridu
Pokud je v proudu plazmy přítomen dusík, na povrchu mohou zůstat zbytky nitridu. Toto nahromadění
může způsobit nepříjemnosti, pokud má být materiál
po řezání svařen.
Spouštěcízásobník
Hrot
Úhel úkosu
Nádobakrytu
Úhel mezi povrchem okraje řezu a rovinou kolmou k
povrchu desky. Výsledkem dokonale kolmého řezu
by měl být úhel s úkosem 0°.
A-03510CS
Díly hořáku (zobrazení uzávěru krytu kontaktního tažení a
tělesa nádoby krytu)
3. Nainstalujte náhradní elektrodu jejím zatlačením
přímo do hlavy hořáku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Zakulacení horního okraje
4. Do hlavy hořáku nainstalujte spouštěcí zásobník
a požadovaný hrot pro provoz.
300X5398CS
A-00007CS
PROVOZ
Zakulacení horního okraje řezu kvůli opotřebení
úvodním kontaktem plazmového oblouku s obrobkem.
4T-1
ESAB CUTMASTER 120
Hromadění dolních okují
Spuštění na okraji
Roztavený materiál, který se nedostane z oblasti
řezu a znovu ztuhne na desce. Přílišné vytváření
okují může vyžadovat sekundární vyčištění po
řezání.
V případě spuštění na okraji přidržte hořák kolmo k
obrobku, přičemž přední část hrotu bude v blízkosti
(nebude se dotýkat) okraje obrobku v bodě, ve kterém má řez začínat. Při spuštění na okraji desky
nezastavujte na okraji a vyviňte tlak na oblouk, aby
"dosáhl" okraje kovu. Co nejdříve vytvořte řezací
oblouk.
Šířka zářezu
Šířka řezu (nebo šířka materiálu odstraněného
během řezu).
Směr řezu
Proud plazmového plynu v hořácích při opuštění
hořáku víří, aby byl zachován plynulý sloupec plynu.
Výsledkem tohoto efektu víření je, že jedna strana
řezu je pravoúhlejší než druhá. Při zobrazení podél
směru pohybu je pravá strana řezu pravoúhlejší
než levá.
Skvrny na povrchu (okuje)
Skvrny nebo okuje na povrchu řezu způsobené pomalou rychlostí pohybu, příliš vekou výškou řezání
nebo řezacím hrotem, jehož otvor se roztáhne.
Uříznutý roh
na levé straně
4T.03 Obecné informace o řezání
!
!
Varování
Před demontáží zdroje napájení, hořáku
nebo vedení hořáku odpojte primární
napájení ve zdroji.
Pravidelně kontrolujte důležitá bezpečnostní opatření v přední části této
příručky. Ujistěte se, že obsluha používá
vhodné rukavice, vhodný oděv a vhodné
pomůcky na ochranu sluchu a zraku.
Zajistěte, aby se při aktivaci hořáku nedostala do kontaktu s obrobkem žádná
část těla obsluhy.
Upozornění
Jiskry v průběhu řezání mohou způsobit
poškození povrchů s krycím povlakem
nebo nátěrem či jiných povrchů, jako je
sklo, plast a kov.
A-00512CS
Vlastnosti stran řezu
Chcete-li provést řez s pravoúhlým okrajem podél
vnitřního průměru kruhu, hořák by se měl po kruhu
pohybovat proti směru hodinových ručiček. Aby
byl zachován pravoúhlý okraj podél řezu vnějšího
průměru, hořák by se měl pohybovat po směru
hodinových ručiček.
Okuje
POZNÁMKA!
S vedeními hořáku manipulujte opatrně
a chraňte je před poškozením.
Vedení
Vedení je náročnější na životnost dílů než skutečné
řezání, protože spíše než z elektrody do obrobku
je startovní oblouk směrován z elektrody do hrotu.
Kdykoli je to možné, nepoužívejte startovní oblouk
příliš dlouhou dobu , čímž prodloužíte životnost dílů.
Odstup hořáku
Nesprávný odstup (vzdálenost mezi hrotem hořáku
a obrobkem) může nepříznivě ovlivnit životnost hrotu
stejně jako životnost nádoby krytu. Odstup může
také značně ovlivnit úhel úkosu. Snížení odstupu
bude mít obecně za následek pravoúhlejší řez.
4T-2
Uříznutý roh
na pravé straně
PROVOZ
Pokud jsou na uhlíkové oceli okuje, obvykle se
nazývají "okuje v důsledku vysoké či nízké rychlosti
nebo okuje na povrchu". Okuje nacházející se na
povrchu desky jsou běžně způsobeny příliš velkou
vzdáleností mezi hořákem a deskou. "Okuje na
povrchu" se obvykle velmi snadno odstraňují a lze je
často setřít svářečskou rukavicí. "Okuje v důsledku
nízké rychlosti" jsou obvykle přítomny na dolním
okraji desky. Mohou být v rozsahu od lehkých až po
těžké kapky, avšak nepřilnou pevně ke kraji řezu, a
lze je snadno seškrábnout. "Okuje v důsledku vysoké rychlosti" obvykle vytvoří úzké kapky podél dolní
části okraje řezu a velmi obtížně se odstraňují. Při
řezání komplikované oceli je někdy užitečné snížit
rychlost řezání, čímž se vytvoří "okuje v důsledku
nízké rychlosti". Jakéhokoli výsledného vyčištění
lze dosáhnout setřením, nikoli obroušením.
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
4T.04 Obsluha ručního hořáku
Řezání s odstupem pomocí ručního hořáku
POZNÁMKA!
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu
a životnosti dílů, vždy používejte správné díly určené pro typ provozu.
Spínač
1. Hořák lze pohodlně držet v jedné ruce nebo stabilizovat oběma rukama. Umístěte ruku tak, aby
bylo možné stisknout spoušť na rukojeti hořáku.
V případě ručního hořáku můžete uchopit hořák
v blízkosti hlavy hořáku, čímž získáte maximální
ovládání, nebo v blízkosti zadního konce, čímž
dosáhnete maximální ochrany před teplem. Zvolte způsob držení, který je pro vás nejpohodlnější
a který umožňuje dobré ovládání a dobrý pohyb.
POZNÁMKA!
Hrot by se nikdy neměl dostat do kontaktu s obrobkem, přičemž výjimkou
jsou operace řezání kontaktním tažením.
Uvolněníspínače
A-02986CS
5. Umístěte hořák do přenosové vzdálenosti k
obrobku. Hlavní oblouk se přenese k obrobku a
VYPNE se startovní oblouk.
POZNÁMKA!
Předběžný a dodatečný průtok plynu je
vlastností zdroje napájení a nikoli funkcí
hořáku.
Spínač
1
2. V závislosti na operaci řezání proveďte jednu z
následujících akcí:
a. V případě spuštění na okraji přidržte hořák
kolmo k obrobku, přičemž přední část hrotu
bude v blízkosti (nebude se dotýkat) okraje
obrobku v bodě, ve kterém má řez začínat.
b. V případě řezání s odstupem přidržte hořák
3 až 9 mm (1/8 až 3/8 palce) od obrobku, jak
je uvedeno níže.
2
Uvolnění spínače
3
4
Hořák
Art # A-03383CS
6. Řezejte obvyklým způsobem. Řezání jednoduše
zastavíte uvolněním sestavy spouště.
7. Dodržujte běžné doporučené postupy řezání
uvedené v příručce obsluhy zdroje napájení.
Nádoba krytu
POZNÁMKA!
Pokud je nádoba krytu správně nainstalována, mezi nádobou krytu a rukojetí
hořáku je malá mezera. Jako součást
běžného provozu se plyn odvětrává touto mezerou. Nezkoušejte vyvíjet tlak na
nádobu krytu za účelem uzavření této
mezery. Vyvíjení tlaku na nádobu krytu
směrem k hlavě hořáku nebo rukojeti
hořáku může poškodit součásti.
Vzdálenost odstupu
3 - 9mm (1/8" - 3/8")
A-00024CS
Vzdálenost odstupu
3. Nepřibližujte hořák k tělu.
4. Přesuňte uvolnění spouště směrem k zadní části
rukojeti hořáku a současně stiskněte spoušť.
Spustí se startovní oblouk.
300X5398CS
PROVOZ
8. Aby bylo dosaženo jednotné výšky odstupu od
obrobku, nainstalujte vedení odstupu tak, že jej
nasunete na nádobu krytu hořáku. Na strany
tělesa nádoby krytu nainstalujte vedení s podpěrami, čímž zachováte dobrou viditelnost řezacího
4T-3
ESAB CUTMASTER 120
oblouku. Během provozu umístěte podpěry
vedení odstupu proti obrobku.
Nádobakrytu
Průvodce odstupu
3. Během cyklu řezání udržujte hořák v kontaktu s
obrobkem.
Hrothořáku
Opracovávanýdíl
2. Hořák lze pohodlně držet v jedné ruce nebo stabilizovat oběma rukama. Umístěte ruku tak, aby
bylo možné stisknout spoušť na rukojeti hořáku.
V případě ručního hořáku můžete uchopit hořák
v blízkosti hlavy hořáku, čímž získáte maximální
ovládání, nebo v blízkosti zadního konce, čímž
dosáhnete maximální ochrany před teplem. Zvolte způsob držení, který je pro vás nejpohodlnější
a který umožňuje dobré ovládání a dobrý pohyb.
4. Nepřibližujte hořák k tělu.
Art # A-04034CS
Nádoba krytu s rovným okrajem
Nádobu krytu pro kontaktní tažení lze použít s nevodivým rovným okrajem za účelem ručního vytvořený
rovných řezů.
5. Přesuňte uvolnění spouště směrem k zadní části
rukojeti hořáku a současně stiskněte spoušť.
Spustí se startovní oblouk.
Varování
Rovný okraj nesmí být vodivý.
Spínač
Uvolněníspínače
A-02986CS
6. Umístěte hořák do přenosové vzdálenosti k
obrobku. Hlavní oblouk se přenese k obrobku a
VYPNE se startovní oblouk.
Průvodce řezáním
nevodivé rovného okraje
A-03539CS
Použití nádoby krytu pro kontaktní tažení s rovným
okrajem
POZNÁMKA!
Předběžný a dodatečný průtok plynu je
vlastností zdroje napájení a nikoli funkcí
hořáku.
Spínač
Nádoba krytu ve tvaru korunky funguje nejlépe při
řezání hutného kovu 4,7 mm (3/16 palce) s poměrně
hladkým povrchem.
Řezání kontaktním tažením pomocí ručního
hořáku
1
2
Uvolnění spínače
Řezání kontaktním tažením funguje nejlépe u kovu
s tloušťkou 6 mm (1/4 palce) nebo méně.
POZNÁMKA!
Řezání kontaktním tažením lze provádět
pouze při 60 ampérech a méně.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu
a životnosti dílů, vždy používejte správné díly určené pro typ provozu.
1. Nainstalujte hrot řezání kontaktním tažením a
nastavte výstupní proud.
4T-4
PROVOZ
3
4
Art # A-03383CS
7. Řezejte obvyklým způsobem. Řezání jednoduše
zastavíte uvolněním sestavy spouště.
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
8. Dodržujte běžné doporučené postupy řezání
uvedené v příručce obsluhy zdroje napájení.
POZNÁMKA!
Předběžný a dodatečný průtok plynu je
vlastností zdroje napájení a nikoli funkcí
hořáku.
Pokud je nádoba krytu správně nainstalována, mezi nádobou krytu a rukojetí
hořáku je malá mezera. Jako součást
běžného provozu se plyn odvětrává touto mezerou. Nezkoušejte vyvíjet tlak na
nádobu krytu za účelem uzavření této
mezery. Vyvíjení tlaku na nádobu krytu
směrem k hlavě hořáku nebo rukojeti
hořáku může poškodit součásti.
POZNÁMKA!
Pokud je nádoba krytu správně nainstalována, mezi nádobou krytu a rukojetí
hořáku je malá mezera. Jako součást
běžného provozu se plyn odvětrává touto mezerou. Nezkoušejte vyvíjet tlak na
nádobu krytu za účelem uzavření této
mezery. Vyvíjení tlaku na nádobu krytu
směrem k hlavě hořáku nebo rukojeti
hořáku může poškodit součásti.
Proříznutí pomocí ručního hořáku
1. Hořák lze pohodlně držet v jedné ruce nebo stabilizovat oběma rukama. Umístěte ruku tak, aby
bylo možné stisknout spoušť na rukojeti hořáku.
V případě ručního hořáku můžete uchopit hořák
v blízkosti hlavy hořáku, čímž získáte maximální
ovládání, nebo v blízkosti zadního konce, čímž
dosáhnete maximální ochrany před teplem.
Zvolte způsob, který je pro vás nejpohodlnější a
který umožňuje dobré ovládání a dobrý pohyb.
7. Co nejdříve očistěte nádobu krytu a hrot od
skvrn a třísek. Pokud na nádobu krytu nanesete
směs chránící před rozstřikem kovů, omezíte na
minimum množství třísek, které se k ní přichytí.
Rychlost řezání závisí na materiálu, tloušťce a schopnosti obsluhy přesně sledovat požadovanou linku řezu.
Na výkon systému mohou mít vliv následující faktory:
• Opotřebení dílů hořáku
• Kvalita vzduchu
• Kolísání síťového napětí
POZNÁMKA!
Hrot by se nikdy neměl dostat do kontaktu s obrobkem, přičemž výjimkou
jsou operace řezání kontaktním tažením.
• Výška odstupu hořáku
• Správné připojení ukostřovacího kabelu
2. Nakloňte hořák pod mírným úhlem, čímž nasměrujete zpětně se pohybující částice mimo hrot
hořáku (a obsluhu), spíše než přímo zpět na hrot
hořáku, dokud nedokončíte proříznutí.
4T.05 Drážkování
!
3. V části nepotřebného kovu zahajte proříznutí
mimo linku řezu a poté pokračujte v řezu na linku.
Po dokončení proříznutí přidržte hořák kolmo k
obrobku.
4. Nepřibližujte hořák k tělu.
5. Přesuňte uvolnění spouště směrem k zadní části
rukojeti hořáku a současně stiskněte spoušť.
Spustí se startovní oblouk.
!
Spínač
Uvolněníspínače
A-02986CS
Varování
Ujistěte se, že obsluha používá vhodné rukavice, vhodný oděv a vhodné
pomůcky na ochranu sluchu a zraku a
že jsou dodržena všechna bezpečnostní
opatření uvedená v přední části této
příručky. Zajistěte, aby se při aktivaci
hořáku nedostala do kontaktu s obrobkem žádná část těla obsluhy.
Před demontáží hořáku, vedení nebo
zdroje napájení odpojte primární napájení systému.
Upozornění
Jiskry z drážkování plazmou mohou
způsobit poškození povrchů s potahem
nebo nátěrem či jiných povrchů, jako je
sklo, plast a kov.
Zkontrolujte díly hořáku. Díly hořáku
musí odpovídat typu provozu. Podrobnosti najdete v části 4T.07, Výběr dílů
hořáku.
6. Umístěte hořák do přenosové vzdálenosti k
obrobku. Hlavní oblouk se přenese k obrobku a
VYPNE se startovní oblouk.
300X5398CS
PROVOZ
4T-5
ESAB CUTMASTER 120
Parametry drážkování
Vzdálenost odstupu
Vzdálenost mezi hrotem a obrobkem ovlivňuje kvalitu a hloubku drážky. Vzdálenost odstupu 3 až 6 mm
(1/8 až 1/4 palce) umožňuje plynulé a rovnoměrné
odstranění kovu. Menší vzdálenosti odstupu mohou místo vyhloubení drážky vést k rozdělení řezu.
Vzdálenosti odstupu větší než 6 mm (1/4 palce)
mohou vést k minimálnímu odstranění kovu nebo
ke ztrátě přeneseného hlavního oblouku.
Výkon drážkování závisí na parametrech, jako jsou
rychlost pohybu hořáku, hladina proudu, úhel vedení
(úhel mezi hořákem a obrobkem) a vzdálenost mezi
hrotem hořáku a obrobkem (odstup).
Upozornění
Pokud se hrot hořáku nebo nádoba
krytu dotkne povrchu obrobku, dojde k
nadměrnému opotřebení dílů.
!
Hromadění strusky
Rychlost pohybu hořáku
Strusku vytvořenou vyhloubením drážky v materiálech, jako je uhlíková nebo nerezová ocel, nikl a legovaná ocel, lze ve většině případů snadno odstranit.
Pokud se struska nahromadí po straně drážky, nebrání postupu vyhloubení drážky. Hromadění strusky
však může způsobit nerovnoměrnosti a nepravidelné
odstranění kovu, pokud se před obloukem hromadí
velké množství materiálu. Hromadění nejčastěji
vzniká v důsledku nesprávné rychlosti pohybu, výšky
odstupu nebo nesprávného úhlu vedení.
POZNÁMKA!
Další informace související s použitým
zdrojem napájení najdete na stránkách
příloh.
Optimální rychlost pohybu hořáku závisí na nastavení proudu, úhlu vedení a režimu provozu (ruční
nebo strojový hořák).
Nastavení proudu
Nastavení proudu závisí na rychlosti pohybu hořáku, provozním režimu (ruční nebo strojový hořák) a
množství materiálu, které bude odstraněno.
4T.06 Provoz mechanizovaného
hořáku
Řezání pomocí mechanizovaného hořáku
Nastavení tlaku
Pokud není hořák veden správně, i když je nastavení v určeném rozsahu, pravděpodobně bude třeba
snížit tlak.
Mechanizovaný hořák lze aktivovat spínačem dálkového ovládání nebo pomocí vzdáleného zařízení
rozhraní, jako je CNC.
1. Chcete-li zahájit řez na okraji desky, umístěte
střed hořáku podél okraje desky.
Úhel vedení
Úhel mezi hořákem a obrobkem závisí na nastavení
výstupního proudu a rychlosti pohybu hořáku. Doporučený úhel vedení je 35°. Při úhlu vedení větším
než 45° se roztavený kov neuvolní z drážky a může
se dostat zpět na hořák. Pokud je úhel vedení příliš
malý (menší než 35°), pravděpodobně se odstraní
méně materiálu a je třeba více průchodů. Tento
postup může být žádoucí v některých použitích, jako
je odstranění svárů nebo práce s lehkým kovem.
Rychlost pohybu
Hlavicehořáku
Správná rychlost pohybu je vyznačena dráhou oblouku, kterou lze vidět pod deskou. Oblouk může
mít jednu z následujících podob:
1. Přímý oblouk
Přímý oblouk je kolmý k povrchu obrobku. Tento
oblouk se obecně doporučuje pro nejlepší řezání
nerezové oceli nebo hliníku pomocí vzduchové
plazmy.
2. Oblouk vedení
Oblouk vedení je orientován ve stejném směru
jako pohyb hořáku. Pro vzduchovou plazmu na
měkké oceli se obecně doporučuje oblouk vedení
pět stupňů.
35°
Výškaodstupu
3. Koncový oblouk
Koncový oblouk je orientován v opačném směru
vzhledem k pohybu hořáku.
Opracovávanýdíl
A-00941CS
Úhel drážkování a vzdálenost odstupu
4T-6
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Sm
ěrh
ořá
ku
Vzdálenost odstupu
Přímý oblouk
Koncový oblouk
A-02586CS
Oblouk vedení
Provoz mechanizovaného hořáku
Chcete-li dosáhnout optimální kvality hladkého povrchu, rychlost pohybu je třeba upravit tak, aby byl řez
vytvářen pouze předním okrajem sloupce oblouku.
Pokud je rychlost pohybu příliš nízká, při pohybu
oblouku z jedné strany na druhou za účelem hledání
kovu k přenosu se vytvoří hrubý řez.
Rychlost pohybu má také vliv na úhel úkosu řezu. Při
řezání v kruhu nebo kolem rohu bude mít zpomalení
rychlosti pohybu za následek pravoúhlejší řez. Také
je třeba snížit výstup zdroje napájení. Jakékoli možné požadované úpravy zpomalení v rozích najdete
v příslušné provozní příručce k ovládacímu modulu.
Proříznutí pomocí strojového hořáku
Aby bylo možné proříznutí pomocí strojového hořáku, oblouk by měl být spuštěn tehdy, když je hořák
umístěn v maximální výšce nad deskou a současně
je umožněn přenos oblouku a je umožněno proříznutí. Tento odstup pomáhá zabránit tomu, aby
roztavený kov vnikl zpět do přední části hořáku.
Při provozu řezacího stroje je vyžadována klidová
doba proříznutí. Pohyb hořáku by neměl být aktivován, dokud oblouk nepronikne spodkem desky.
Při zahájení pohybu je třeba snížit odstup hořáku
na doporučenou vzdálenost 3 až 6 mm (1/8 až 1/4
palce), čímž dosáhnete optimální rychlosti a kvality
řezu. Co nejdříve očistěte nádobu krytu a hrot od
skvrn a třísek. Pokud na nádobu krytu nanesete
směs chránící před rozstřikem kovů nebo do ní nádobu krytu ponoříte, omezíte na minimum množství
třísek, které se k ní přichytí.
300X5398CS
PROVOZ
4T-7
ESAB CUTMASTER 120
4T.07 Výběr dílů pro řezání pomocí hořáku SL100
Odporová spona
automatického hořáku
9-8224
Odporová spona
ručního hořáku
9-8259
20-40A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
20A
30A
40A
50-60A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
Zásobník Startovací kazeta do
spouštění náročných podmínek
9-8213 Pouze bez HF 9-8277
70-120A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Uzávěr krytu, opracování
40A 9-8245
9-8205
9-8206
9-8208
Nádobakrytu
9-8218
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
Doporučení:
50-55A
60A
Elektroda
Auto 9-8232
Ruční 9-8215
Hrot
9-8209
9-8210
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Nádobakrytu
9-8218
Nádoba krytu
kontaktního tažení
9-8235
Uzávěr krytu, opracování
50-60A 9-8238
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
Nádoba krytu
kontaktního tažení
70-100A 9-8236
Doporučení:
70A 9-8231
80A 9-8211
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Ruční 9-8253
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Nádobakrytu
9-8218
Nádoba krytu
kontaktního tažení
120A 9-8258
Uzávěr krytu, opracování
70-100A 9-8239
Uzávěr krytu, opracování
120A 9-8256
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
40-120A
DRÁŽKOVÁNÍ
Doporučení:
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Hrot A 9-8225 (40 Max. početampér)
Hrot B 9-8226 (50 - 120 Ampéry)
Nádobakrytu, drážkování
9-8241
Hrot C 9-8227 (60 - 120 Ampéry)
Hrot D 9-8228 (60 - 120 Ampéry)
Art # A-08066CS
4T-8
Hrot E 9-8254 (60 - 120 Ampéry)
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
4T.08 Doporučené rychlosti řezání pro hořák SL100 s nechráněným hrotem
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,036 0,9
9-8208
104
40
0,06
1,5
9-8208
108
40
0,075 1,9
9-8208
108
0,135 3,4
9-8208
0,188 4,8
9-8208
0,25
6,4
0,375 9,5
Rychlost (za
minutu)
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
250
6,35
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
40
190
4,83
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
110
40
105
2,67
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
113
40
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
(ampéry) Palce
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,036 0,9 9-8208
103
40
0,05
1,3 9-8208
98
0,06
Rychlost (za
minutu)
Palce mm
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH)
Proříznutí
Výška
proříznutí
Palce mm
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
355
9,02
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
310
7,87
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
(ampéry) Palce
1,5 9-8208
98
40
240
6,10
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078 2,0 9-8208
100
40
125
3,18
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4 9-8208
120
40
30
0,76
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
124
40
20
0,51
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4 9-8208
122
40
15
0,38
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
126
40
10
0,25
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,032 0,8 9-8208
110
40
0,051 1,3 9-8208
109
0,064 1,6 9-8208
0,079 2,0 9-8208
Rychlost (za
minutu)
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH)
Proříznutí
Výška
proříznutí
Palce mm
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
440
11,18
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
350
8,89
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
112
40
250
6,35
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
112
40
200
5,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,125 3,2 9-8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
120
40
98
2,49
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250 6,4 9-8208
123
40
50
1,27
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
134
40
16
0,41
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
300X5398CS
(ampéry) Palce
PROVOZ
4T-9
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: měkká ocel
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tloušťka
Hrot
Palce mm (kat. č.)
Výstup
Volty
(VDC)
Intenzita
proudu
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Palce mm
0,060 1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,19
4,8
0,075 1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,120 3,0
9-8210
120
60
180
4,57
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,135 3,4
9-8210
119
60
170
4,32
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,188 4,8
9-8210
121
60
100
2,54
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
0,250 6,4
9-8210
119
60
80
2,03
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
0,375 9,5
9-8210
124
60
50
1,27
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
0,500 12,7 9-8210
126
60
26
0,66
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
0,625 15,9 9-8210
127
60
19
0,48
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
134
60
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8210
140
60
6
0,15
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,06
1,5
9-8210
119
60
0,075 1,9
9-8210
116
0,120 3,0
9-8210
0,135 3,4
9-8210
0,188 4,8
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Palce mm
350
8,91
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
60
300
7,64
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
123
60
150
3,82
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
118
60
125
3,18
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9-8210
122
60
90
2,29
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250 6,4
9-8210
120
60
65
1,65
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375 9,5
9-8210
130
60
30
0,76
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
132
60
21
0,53
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
130
60
15
0,38
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
142
60
12
0,31
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: hliník
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce
mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060
1,5 9-8210
110
60
0,075
1,9 9-8210
110
60
0,120
3,0 9-8210
116
0,188
3,4 9-8210
0,250
6,4 9-8210
0,375
9,5 9-8210
Rychlost (za
minutu)
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
440
11,18
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,00
0,25
6,4
440
11,18
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
60
250
6,35
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
116
60
170
4,32
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,20
0,25
6,4
132
60
85
2,16
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
140
60
45
1,14
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8210
143
60
30
0,76
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8210
145
60
20
0,51
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
145
60
18
0,46
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
4T-10
(ampéry) Palce
PROVOZ
Palce mm
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060 1,5
9-8211
113
80
0,120 3,0
9-8211
113
0,135 3,4
9-8211
115
0,188 4,8
9-8211
0,250 6,4
0,375 9,5
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
115
340
0,00
0,19
4,8
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,19
4,8
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,19
4,8
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,19
4,8
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,19
4,8
0,56
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,19
4,8
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Metry
Palce mm
psi*
Barů Plazma
320
8,13
0,19
4,8
65
4,5
80
230
5,84
0,19
4,8
65
80
180
4,57
0,19
4,8
65
114
80
140
3,56
0,19
4,8
9-8211
114
80
100
2,54
0,19
9-8211
117
80
42
1,07
0,19
0,500 12,7 9-8211
120
80
33
0,84
0,625 15,9 9-8211
133
80
22
0,750 19,1 9-8211
128
80
18
0,875 22,2 9-8211
133
80
10
0,25
1,000 25,4 9-8211
132
80
9
0,23
Palce mm
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060 1,5 9-8211
120
80
0,120 3,0 9-8211
120
0,135 3,4 9-8211
120
0,188 4,8 9-8211
Rychlost (za
minutu)
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Zpoždění
(sek.)
Palce mm
psi*
Barů
340
8,64
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,00
0,25
6,4
80
300
7,62
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
80
280
7,11
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
120
80
140
3,56
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
0,250 6,4 9-8211
120
80
100
2,54
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
0,375 9,5 9-8211
126
80
50
1,27
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
129
80
28
0,71
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,80
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8211
135
80
20
0,51
0,25
6,4
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
0,750 19,1 9-8211
143
80
10
0,25
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
143
80
9
0,23
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
146
80
8
0,20
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
PROVOZ
Plazma Celkem**
Výška
proříznutí
Metry
300X5398CS
(ampéry) Palce
Odstup
Palce mm
4T-11
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: hliník
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,06
1,5
9-8211
120
80
0,12
3,0
9-8211
124
80
0,188 4,8
9-8211
124
0,250 6,4
9-8211
0,375 9,5
9-8211
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Zpoždění
(sek.)
115
340
0,00
0,25
6,4
115
340
0,10
0,25
6,4
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
6,4
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,25
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,15
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Palce mm
psi*
350
8,89
0,25
6,4
65
4,5
300
7,62
0,25
6,4
65
4,5
80
180
4,57
0,25
6,4
65
128
80
110
2,79
0,25
6,4
136
80
55
1,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
139
80
38
0,97
0,25
0,625 15,9 9-8211
142
80
26
0,66
0,750 19,1 9-8211
145
80
24
0,61
0,875 22,2 9-8211
153
80
10
1,000 25,4 9-8211
162
80
6
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Hrot
Výstup
mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8212
110
100
0,375 9,5
9-8212
117
100
0,500 12,7 9-8212
120
0,625 15,9 9-8212
0,750 19,0 9-8212
1,000 25,4 9-8212
Palce
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Výška
proříznutí
Celkem**
Metry
Tloušťka
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma
Palce mm
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Palce
105
2,65
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,4
0,200 5,1
70
1,75
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,5
0,200 5,1
100
50
1,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,6
0,200 5,1
125
100
35
0,90
0,190 4,8
75
5,2
130
390
1,0
0,200 5,1
131
100
18
0,45
0,190 4,8
75
5,2
130
390
2,0
0,250 6,4
135
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
mm
NR
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4 9-8212
118
100
0,375 9,5 9-8212
122
0,500 12,7 9-8212
0,625 15,9 9-8212
Rychlost (za
minutu)
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Palce mm
390
0,5
0,250 6,4
130
390
0,8
0,250 6,4
5,2
130
390
1,0
0,250 6,4
5,2
130
390
1,5
0,250 6,4
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Palce mm
psi*
Barů
90
2,30
0,190 4,8
75
5,2
130
100
55
1,40
0,190 4,8
75
5,2
126
100
30
0,75
0,190 4,8
75
133
100
20
0,50
0,190 4,8
75
0,750 19,0 9-8212
138
100
15
0,40
0,190 4,8
1,000 25,4 9-8212
139
100
10
0,25
0,190 4,8
PROVOZ
Výška
proříznutí
Zpoždění
(sek.)
Metry
4T-12
(ampéry) Palce
Odstup
Plazma Celkem**
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8212
108
100
0,375 9,5
9-8212
117
0,500 12,7 9-8212
0,625 15,9 9-8212
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Zpoždění
(sek.)
Palce mm
120
360
0,2
0,225 5,7
4,5
120
360
0,4
0,225 5,7
65
4,5
120
360
0,5
0,225 5,7
65
4,5
120
360
0,8
0,225 5,7
0,190 4,8
65
4,5
120
360
1,0
0,225 5,7
0,190 4,8
65
4,5
120
360
NR
Palce mm
psi*
120
3,05
0,190 4,8
65
4,5
100
65
1,65
0,190 4,8
65
120
100
45
1,15
0,190 4,8
125
100
30
0,75
0,190 4,8
0,750 19,0 9-8212
131
100
25
0,65
1,000 25,4 9-8212
140
100
10
0,25
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Intenzita
proudu
Hrot
Výstup
mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8253
138
120
0,375 9,5
Palce
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Výška
proříznutí
Celkem**
Metry
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma
NR
NR
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
150
3,81
0,19
4,8
75
5,2
180
Výška
proříznutí
Zpoždění
(sek.)
Palce
mm
360
0,10
0,25
6,4
Barů Plazma Celkem**
9-8253
140
120
85
2,16
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,30
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8253
144
120
70
1,78
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,50
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8253
152
120
45
1,14
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,70
0,25
6,4
0,750 19,0 9-8253
155
120
30
0,76
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,90
0,25
6,4
0,875 22,2 9-8253
160
120
25
0,64
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8253
164
120
20
0,51
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,250 31,8 9-8253
170
120
12
0,30
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,500 38,1 9-8253
180
120
8
0,20
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4 9-8253
135
120
0,375 9,5 9-8253
144
120
0,500 12,7 9-8253
146
0,625 15,9 9-8253
0,750 19,0 9-8253
Rychlost (za
minutu)
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Zpoždění
(sek.)
Palce mm
psi*
Barů
180
4,57
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,20
0,25
6,4
100
2,54
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,40
0,25
6,4
120
60
1,52
0,19
4,8
75
5,2
180
360
0,80
0,25
6,4
155
120
40
1,02
0,25
6,4
75
5,2
180
360
1,20
0,28
7,0
164
120
26
0,66
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8253
164
120
18
0,46
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,250 31,8 9-8253
170
120
9
0,23
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
PROVOZ
Plazma Celkem**
Výška
proříznutí
Metry
300X5398CS
(ampéry) Palce
Odstup
Palce mm
4T-13
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s nechráněným hrotem
Typ materiálu: hliník
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8253
142
120
0,375 9,5
9-8253
145
0,500 12,7 9-8253
0,625 15,9 9-8253
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Tlak plazmového
plynu
Odstup
Výška
proříznutí
Průtok (CFH) Proříznutí
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
180
360
0,30
0,25
6,4
5,2
180
360
0,50
0,25
6,4
75
5,2
180
360
0,80
0,25
6,4
75
5,2
180
360
1,00
0,28
7,0
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
Metry
Palce mm
psi*
Barů Plazma
190
4,83
0,19
4,8
75
5,2
120
120
3,05
0,19
4,8
75
151
120
70
1,78
0,19
4,8
162
120
50
1,27
0,25
6,4
0,750 19,0 9-8253
164
120
34
0,86
0,25
1,000 25,4 9-8253
170
120
20
0,51
0,25
Palce mm
POZNÁMKA!
* Uvedený tlak plynu platí pro hořáky s vedením až po délku 7,6 m / 25 stop. Pro případ vedení
15,2 m / 50 stop viz část "Nastavení provozního tlaku" na straně <?>.
** Celková rychlost průtoku zahrnuje průtok plazmy a sekundárního plynu.
4T.09 Doporučené rychlosti řezání pro hořák SL100 s chráněným hrotem
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,036 0,9
9-8208
114
40
0,06
1,5
9-8208
120
0,075 1,9
9-8208
0,135 3,4
9-8208
0,188 4,8
0,25
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Zpoždění
(sek.)
Palce
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Palce mm
psi*
170
4,32
0,19
4,8
65
4,5
40
90
2,29
0,19
4,8
65
121
40
80
2,03
0,19
4,8
122
40
75
1,91
0,19
4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,375 9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,500 12,7 9-8208
142
40
7
0,625 15,9 9-8208
152
40
3
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce
mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,036
0,9
9-8208
109
40
0,05
1,3
9-8208
105
0,06
1,5
9-8208
115
0,078
2,0
9-8208
0,135
3,4
0,188
4,8
0,25
0,375
4T-14
Výška
proříznutí
Celkem**
Metry
Tloušťka
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Rychlost (za
minutu)
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
180
4,57
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
165
4,19
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
120
3,05
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
120
40
65
1,65
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
9-8208
125
40
25
0,64
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
9-8208
132
40
20
0,51
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
(ampéry) Palce
PROVOZ
Palce mm
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce
mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,032
0,8
9-8208
116
40
0,051
1,3
9-8208
116
40
0,064
1,6
9-8208
118
0,079
2,0
9-8208
116
0,125
3,2
9-8208
0,188
4,8
0,250
6,4
0,375
9,5
Rychlost (za
minutu)
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Tlak plazmového
plynu
Odstup
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
220
5,59
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
210
5,33
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
180
4,57
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
40
150
3,81
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
130
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
9-8208
132
40
60
1,52
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
9-8208
134
40
28
0,71
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9-8208
143
40
11
0,28
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
(ampéry) Palce
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060 1,5
9-8210
124
60
0,075 1,9
9-8210
126
60
0,120 3,0
9-8210
126
0,135 3,4
9-8210
128
0,188 4,8
9-8210
0,250 6,4
0,375 9,5
Rychlost (za
minutu)
Odstup
Tlak plazmového
plynu
90
245
0,00
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
70
4,8
90
245
0,20
0,2
5,1
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,2
5,1
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,2
5,1
0,58
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
4
0,10
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
250
6,35
0,19 4,8
70
4,8
237
6,02
0,19 4,8
70
4,8
60
230
5,84
0,19 4,8
70
60
142
3,61
0,19 4,8
70
128
60
125
3,18
0,19 4,8
9-8210
123
60
80
2,03
9-8210
132
60
34
0,86
0,500 12,7 9-8210
137
60
23
0,625 15,9 9-8210
139
60
0,750 19,1 9-8210
145
60
1,000 25,4 9-8210
156
60
(ampéry) Palce
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Palce mm (kat. č.)
Výstup
Volty
(VDC)
Intenzita
proudu
Výška
proříznutí
Zpoždění
(sek.)
psi*
Hrot
Průtok (CFH) Proříznutí
Celkem**
Palce mm
Tloušťka
Palce mm
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Metry
0,06
Průtok (CFH) Proříznutí
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Barů Plazma
Palce mm
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Metry
Palce mm
psi*
Průtok (CFH) Proříznutí
Barů Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Palce mm
1,5
9-8210
110
60
165
4,19
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075 1,9
9-8210
116
60
155
3,94
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120 3,0
9-8210
115
60
125
3,18
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135 3,4
9-8210
118
60
80
2,03
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188 4,8
9-8210
120
60
75
1,91
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250 6,4
9-8210
121
60
60
1,52
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375 9,5
9-8210
129
60
28
0,71
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
135
60
17
0,43
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
135
60
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
142
60
10
0,25
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
300X5398CS
PROVOZ
4T-15
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Výstup
Intenzita
proudu
Palce mm (kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060 1,5 9-8210
105
60
0,075 1,9 9-8210
110
60
0,120 3,0 9-8210
110
0,188 3,4 9-8210
122
0,250 6,4 9-8210
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
Průtok (CFH) Proříznutí
plynu
Zpoždění
(sek.)
Metry
Palce mm
psi*
350
8,89
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
350
8,89
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
60
275
6,99
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
60
140
3,56
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
134
60
80
2,03
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375 9,5 9-8210
140
60
45
1,14
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
144
60
26
0,66
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
145
60
19
0,48
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
150
60
15
0,38
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Rychlost (za
minutu)
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,060 1,5
9-8211
128
80
280
0,120 3,0
9-8211
126
80
0,135 3,4
9-8211
128
80
0,188 4,8
9-8211
128
0,250 6,4
9-8211
0,375 9,5
9-8211
Barů Plazma Celkem**
Výška
proříznutí
Palce mm
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
7,11
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
203
5,16
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
182
4,62
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
80
137
3,48
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
131
80
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
134
80
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,50
0,2
5,1
0,500 12,7 9-8211
136
80
36
0,91
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,2
5,1
0,625 15,9 9-8211
145
80
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,2
5,1
0,750 19,1 9-8211
144
80
14
0,36
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
149
80
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
162
80
8
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
4T-16
(ampéry) Palce
Metry
PROVOZ
Palce mm
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Palce mm (kat. č.)
Výstup
Volty
(VDC)
Intenzita
proudu
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Palce mm
0,060 1,5
9-8211
110
80
340
8,50
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
0,120 3,0
9-8211
115
80
260
6,50
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
0,135 3,4
9-8211
113
80
250
6,25
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
0,188 4,8
9-8211
114
80
170
4,25
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
0,250 6,4
9-8211
116
80
85
2,13
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
0,375 9,5
9-8211
123
80
45
1,13
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
133
80
18
0,45
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8211
135
80
16
0,40
0,125 3,2
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
0,750 19,1 9-8211
144
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
137
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
140
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,06
1,5
9-8211
115
80
0,12
3,0
9-8211
120
80
0,188 4,8
9-8211
120
0,250 6,4
9-8211
0,375 9,5
9-8211
Rychlost (za
minutu)
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
320
8,13
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,00
0,25
6,4
240
6,10
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
80
165
4,19
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
124
80
100
2,54
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
138
80
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
141
80
36
0,91
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8211
142
80
26
0,66
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,750 19,1 9-8211
150
80
18
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
156
80
8
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
164
80
6
0,15
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
(ampéry) Palce
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8212
124
100
0,375 9,5
9-8212
127
0,500 12,7
9-8212
132
0,625 15,9
9-8212
0,750 19,0
1,000 25,4
Rychlost (za
minutu)
Palce mm
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Palce mm
110
2,80
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,4
0,200 5,1
100
75
1,90
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,5
0,200 5,1
100
50
1,30
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,6
0,200 5,1
136
100
30
0,75
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,8
0,200 5,1
9-8212
140
100
18
0,45
0,190 4,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225 5,7
9-8212
147
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
300X5398CS
(ampéry) Palce
PROVOZ
NR
NR
4T-17
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Palce mm (kat. č.)
Výstup
Volty
(VDC)
Intenzita
proudu
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
Průtok (CFH) Proříznutí
plynu
Metry
Palce mm
psi*
Barů Plazma
Výška proříznutí
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Palce
mm
0,250 6,4
9-8212
121
100
110
2,80
0,125 3,2
75
5,2
130
390
0,5
0,200
5,1
0,375 9,5
9-8212
125
100
60
1,50
0,150 3,8
75
5,2
130
390
0,8
0,200
5,1
0,500 12,7 9-8212
132
100
35
0,90
0,150 3,8
75
5,2
130
390
1,0
0,200
5,1
0,625 15,9 9-8212
137
100
20
0,50
0,150 3,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225
5,7
0,750 19,0 9-8212
144
100
15
0,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8212
154
100
8
0,20
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ materiálu: hliník
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8212
120
100
0,375 9,5
9-8212
128
0,500 12,7 9-8212
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Zpoždění
(sek.)
Palce
mm
360
0,2
0,225
5,7
105
360
0,4
0,225
5,7
4,5
105
360
0,5
0,225
5,7
65
4,5
105
360
0,8
0,225
5,7
0,180
65
4,5
105
360
1,0
0,225
5,7
0,190
65
4,5
105
360
NR
NR
NR
Metry
Palce mm
psi*
Barů
120
3,05
0,180
65
4,5
105
100
65
1,65
0,180
65
4,5
130
100
45
1,15
0,180
65
0,625 15,9 9-8212
135
100
30
0,75
0,180
0,750 19,0 9-8212
140
100
25
0,65
1,000 25,4 9-8212
148
100
10
0,25
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8253
140
120
0,375 9,5
9-8253
142
120
0,500 12,7
9-8253
144
0,625 15,9
9-8253
150
0,750 19,0
9-8253
0,875 22,2
1,000 25,4
Výška
proříznutí
Plazma Celkem**
Typ materiálu: měkká ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Rychlost (za
minutu)
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
165
4,19
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,20
0,20
5,1
85
2,16
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,50
0,20
5,1
120
75
1,91
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,70
0,20
5,1
120
50
1,27
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,80
0,20
5,1
154
120
30
0,76
0,150 3,8
75
5,2
180
360
1,50
0,20
5,1
9-8253
158
120
25
0,64
0,150 3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
9-8253
160
120
20
0,51
0,150 3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,250 31,8
9-8253
170
120
13
0,33
0,175 4,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,500 38,1
9-8253
176
120
8
0,20
0,175 4,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
4T-18
(ampéry) Palce
PROVOZ
Palce mm
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ plazmového plynu: vzduch
Tloušťka
Hrot
Palce mm (kat. č.)
Výstup
Volty
(VDC)
Intenzita
proudu
Rychlost (za
minutu)
(ampéry) Palce
Typ materiálu: nerezová ocel
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
Výška
proříznutí
Palce mm
0,250 6,4
9-8253
136
120
180
4,57
0,13
3,2
75
5,2
180
360
0,20
0,20
5,1
0,375 9,5
9-8253
144
120
100
2,54
0,13
3,2
75
5,2
180
360
0,40
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8253
149
120
60
1,52
0,13
3,2
75
5,2
180
360
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8253
153
120
40
1,02
0,15
3,8
75
5,2
180
360
1,20
0,20
5,1
0,750 19,1 9-8253
157
120
30
0,76
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8253
162
120
20
0,51
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,250 31,8 9-8253
165
120
10
0,25
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
Typ hořáku: SL100 s chráněným hrotem
Typ materiálu: hliník
Typ plazmového plynu: vzduch
Typ sekundárního plynu: hořák s jedním plynem
Intenzita
proudu
Tloušťka
Hrot
Výstup
Palce mm
(kat. č.)
Volty
(VDC)
0,250 6,4
9-8253
144
120
0,375 9,5
9-8253
148
0,500 12,7 9-8253
0,625 15,9 9-8253
Rychlost (za
minutu)
Odstup
Tlak plazmového
plynu
Průtok (CFH) Proříznutí
Výška
proříznutí
Metry
Palce mm
psi*
Barů
Plazma
Celkem**
Zpoždění
(sek.)
190
4,83
0,13
3,2
75
5,2
180
360
0,20
0,20
5,1
120
120
3,05
0,13
3,2
75
5,2
180
360
0,50
0,20
5,1
152
120
75
1,91
0,15
3,8
75
5,2
180
360
0,70
0,20
5,1
162
120
45
1,14
0,15
3,8
75
5,2
180
360
1,00
0,20
5,1
0,750 19,1 9-8253
163
120
35
0,89
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8253
168
120
20
0,51
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
(ampéry) Palce
Palce mm
POZNÁMKA!
* Uvedený tlak plynu platí pro hořáky s vedením až po délku 7,6 m / 25 stop. Pro případ vedení
15,2 m / 50 stop viz část "Nastavení provozního tlaku" na straně <?>.
** Celková rychlost průtoku zahrnuje průtok plazmy a sekundárního plynu.
300X5398CS
PROVOZ
4T-19
ESAB CUTMASTER 120
INFORMACE O PATENTECH
Patenty hořáku pro řezání plazmou
Následující díly jsou chráněny patenty USA a zahraničními patenty, a to následovně:
Katalog #
Popis
9-8215
Elektroda
9-8213
Zásobník
9-8205
Hrot
9-8206
Hrot
9-8207
Hrot
9-8252
Hrot
9-8208
Hrot
9-8209
Hrot
9-8210
Hrot
9-8231
Hrot
9-8211
Hrot
9-8212
Hrot
9-8253
Hrot
9-8225
Hrot
9-8226
Hrot
9-8227
Hrot
9-8228
Hrot
9-8241
Uzávěr krytu
9-8243
Uzávěr krytu
9-8235
Uzávěr krytu
9-8236
Uzávěr krytu
9-8237
Nádoba krytu
9-8238
Uzávěr krytu
9-8239
Uzávěr krytu
9-8244
Uzávěr krytu
4T-20
Patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6163008; 6987238
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709; D499620;
D504142 Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D505309
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D493183
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D505309
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D505309
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D501632; D511633
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D496951
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D496951
Další nevyřízený patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D505309
Další nevyřízený patent (patenty)
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Katalog #
Popis
9-8245
Uzávěr krytu
Patent (patenty)
Číslo (čísla) patentu USA 6914211; D496951
Další nevyřízený patent (patenty)
Následující díly jsou také licencovány v rámci patentů USA č. 5,120,930 a 5,132,512:
Katalog #
Popis
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Uzávěr krytu
Uzávěr krytu
Nádoba krytu
Uzávěr krytu
Uzávěr krytu
Uzávěr krytu
Uzávěr krytu
300X5398CS
PROVOZ
4T-21
ESAB CUTMASTER 120
Tato stránka je úmyslně ponechána
prázdná.
4T-22
PROVOZ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 5: SYSTÉM: SERVIS
5.01 Obecná údržba
Varování!
Před údržbou odpojte vstupní výkon.
Údržbuprovádějtečastěji,
pokudzařízenípoužíváte v
náročnýchpodmínkách.
Každépoužití
Vizuálně zkontrolujte hrot
hořáku a elektrodu
Jednoutýdně
Vizuálně zkontrolujte
kabely a vodiče.
Vyměňtedlepotřeby.
Vizuálnězkontrolujtehrottělahořáku,
elektrodu, startovacíkazetu a nádobukrytu.
3 MĚSÍCE
Vyměňte všechny
poškozené díly
Vyčistěte okolí
napájecího zdroje
6 MĚSÍCE
Vizuálně zkontrolujte a pečlivě
očistěte interiér
Art # A-07938CS
300X5398CS
SERVIS
5-1
ESAB CUTMASTER 120
5.02 Plán údržby
5.03 Běžné chyby
POZNÁMKA!
Skutečnou četnost údržby bude
pravděpodobně třeba upravit podle
provozního prostředí.
Problém – příznak
Běžná příčina
Nedostatečné
proniknutí
1. Rychlost řezání je příliš vysoká.
2. Hořák je příliš nakloněný.
3. Kov je příliš silný.
4. Opotřebené díly hořáku
5. Proud pro řezání je příliš nízký.
6. Použity jiné než originální díly
společnosti ESAB.
7. Nesprávný tlak plynu
Denní provozní kontroly nebo po každých
šesti hodinách řezání:
1. Zkontrolujte spotřební díly hořáku a v případě
poškození nebo opotřebení je vyměňte.
2. Zkontrolujte plazmu, sekundární přívod a tlak/
průtok.
3. Vyčistěte potrubí plazmového plynu a odstraňte
jakoukoli nahromaděnou vlhkost.
Každý týden nebo každých 30 hodin řezání:
1. Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje správně a zda
zajišťuje odpovídající průtok vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda hořák neobsahuje praskliny
nebo odkryté vodiče, a v nezbytném případě
proveďte výměnu.
3. Zkontrolujte, zda není poškozený vstupní napájecí kabel nebo zda v něm nejsou odkryté vodiče,
a v nezbytném případě proveďte výměnu.
Každých šest měsíců nebo každých 720 hodin
řezání:
1. Zkontrolujte vložený vzduchový filtr nebo filtry
a podle potřeby filtr nebo filtry vyčistěte nebo
vyměňte.
2. Zkontrolujte, zda kabely a hadice neobsahují
netěsnosti nebo praskliny, a v nezbytném případě
je vyměňte.
Hlavní oblouk se 1. Rychlost řezání je příliš nízká.
uhasí.
2. Odstup hořáku je příliš vysoko
od obrobku.
3. Proud pro řezání je příliš
vysoký.
4. Ukostřovací kabel je odpojen.
5. Opotřebené díly hořáku.
6. Použity jiné než originální díly
společnosti ESAB.
Přílišné vytváření 1. Rychlost řezání je příliš nízká.
okují
2. Odstup hořáku je příliš vysoko
od obrobku.
3. Opotřebené díly hořáku.
4. Chybný proud řezání.
5. Použity jiné než originální díly
společnosti ESAB.
6. Nesprávný tlak plynu
Zkrácení životnosti 1. Olej nebo vlhkost ve zdroji
dílů hořáku
vzduchu.
2. Překročení možností systému
(příliš silný materiál).
3. Příliš dlouhá doba startovního
oblouku
4. Tlak plynu je příliš nízký.
5. Nesprávně sestavený hořák.
6. Použity jiné než originální díly
společnosti ESAB.
3. Zkontrolujte, zda u všech bodů stykače nedochází k závažnému hoření oblouku nebo k protrhnutí,
a v nezbytném případě proveďte výměnu.
4. Z celého stroje odsajte prach a nečistoty.
!
5-2
Problémové
spouštění
1. Opotřebené díly hořáku.
2. Použity jiné než originální díly
společnosti ESAB.
3. Nesprávný tlak plynu.
Upozornění
Během čištění zdroje napájení do
něj nefoukejte vzduch. Přivedení
vzduchu do jednotky může způsobit
střet kovových částic s citlivými
elektrickými součástmi a způsobit
poškození jednotky.
SERVIS
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
5.04 Indikátor chyby
Při úvodním spuštění se na dobu 2 až 3 sekund přechodně rozsvítí dvě kontrolky, čímž se zobrazí použitá verze
softwaru.
Chcete-li určit první číslici, spočítejte indikátory funkcí zleva doprava, od 1 do 5. Chcete-li určit druhou číslici, spočítejte indikátory tlaku zdola nahoru, od 0 do 7. V níže uvedeném příkladu je ZAPNUTÝ indikátor teploty a indikátory
tlaku 75 psi, což udává, že verze by byla 2.3.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
2 3 4
1
5
Art# A-07988CS
!
Pokud je ZAPNUTÝ „chybový“ indikátor nebo pokud bliká, společně s ním bude aktivní jedna z kontrolek
indikátoru tlaku, a to podle typu chyby. Následující tabulka vysvětluje každou z těchto chyb.
Indikátor
tlaku
Chyba
Max
Přetlak
90
Vnitřní chyba
85
Zkontrolujte přípravky
80
Chybějící spotřební díly
75
Chyba spuštění
70
Parts in Place
65
Vstupní napájení
Min
Podtlak
POZNÁMKA!
Vysvětlení chyb jsou uvedena v následujících tabulkách.
300X5398CS
SERVIS
5-3
ESAB CUTMASTER 120
5.05 Základní průvodce odstraňováním potíží
VAROVÁNÍ
Uvnitř této jednotky jsou obsaženy mimořádně nebezpečné hladiny napětí a napájení.
Nepokoušejte se o diagnostiku nebo opravu, pokud nejste proškoleni v metodách
měření řídicí techniky a odstraňování problémů.
Problém – příznak
Možná příčina
Doporučená akce
Vypínač je
ZAPNUTÝ, ale
indikátor střídavého
proudu nesvítí.
1. Odpojení primárního napájení je
ve VYPNUTÉ poloze.
2. Primární pojistky/jističe jsou
spálené nebo vypadlé.
3. Vnitřní pojistka jednotky je
spálená.
1. Uveďte odpojovač primárního napájení do ZAPNUTÉ polohy.
2. a) Zajistěte kontrolu primárních pojistek/jističů kvalifikovanou
osobou.
b) Připojte jednotku ke známé primární zásuvce v dobrém
stavu.
3. a) Vyměňte pojistku.
b) Pokud se pojistka opět spálí, vraťte výrobek do
autorizovaného servisního střediska, které provede opravu nebo
výměnu.
4. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
4. Vadná součást v jednotce.
Bliká indikátor chyby, 1.Chybný proud řezání.
bliká indikátor 65
2. Problém primárního vstupního
PSI.
napětí.
3. Vadná součást v jednotce.
1. Zkontrolujte, zda zdroj napájení vykazuje správné vstupní
napětí.
2. Zajistěte kontrolu primárního napětí kvalifikovanou osobu, čímž
se ujistíte, zda napětí splňuje požadavky jednotky, viz část 2.05.
3. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
Indikátor TEPLOTY 1. Je zamezeno průtoku vzduchu
je ZAPNUTÝ. Bliká jednotkou nebo kolem ní.
indikátor CHYBY.
2. Byl překročen pracovní cyklus
jednotky
3. Součásti s poruchou v jednotce
1. Viz informace o čistém prostoru – část 2.04
2. Nechte jednotku vychladnout.
Blikají indikátory
VYPNUTÍ LED
PLYNU, CHYBY a
MIN tlaku.
1. K jednotce není připojen přívod
plynu.
2. Přívod plynu není ZAPNUTÝ.
3. Tlak přívodu plynu je příliš nízký.
4. Regulátor OVLÁDÁNÍ TLAKU
VZDUCHU je nastaven na příliš
nízkou hodnotu.
5. Součásti s poruchou v jednotce.
1. Připojte přívod plynu k jednotce.
2. ZAPNĚTE přívod plynu.
3. Nastavte vstupní tlak přívodu vzduchu do jednotky na hodnotu
120 psi.
4. Úpravou regulátoru nastavte tlak vzduchu – viz část 4.02.
5. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
Blikají indikátory
CHYBY a 70 PSI.
1. Nádoba krytu je uvolněná.
2. Hořák není správně připojen ke
zdroji napájení.
3. Problém v obvodu PIP hořáku a
vedení.
4. Součásti s poruchou v jednotce.
1. Ručně upevněte nádobu krytu, dokud nebude přiléhat.
2. Ujistěte se, že konektor ATC je bezpečně připevněn k jednotce.
3. Vyměňte hořák a vedení nebo výrobek vraťte do
autorizovaného servisního střediska, které provede opravu nebo
výměnu.
4. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
Blikají indikátory
CHYBY a 75 PSI.
1. Při přepnutí vypínače do polohy
ZAPNUTO je aktivní spouštěcí
signál.
1. Spuštění může být aktivní z jednoho z následujících důvodů:
• Pevně uzavřený vypínač ručního hořáku
• Pevně uzavřený ruční spínač
• SPOUŠTĚCÍ signál CNC je aktivace snížením
Uvolnění zdroje SPOUŠTĚCÍHO signálu
2. Vyměňte hořák a vedení nebo výrobek vraťte do
autorizovaného servisního střediska, které provede opravu nebo
výměnu.
3. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
2. Problém ve spínacím obvodu
hořáku a vedení.
3. Součásti s poruchou v jednotce.
5-4
3. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
SERVIS
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Problém – příznak
Možná příčina
Blikají indikátory
CHYBY a 80 PSI.
Průtok plynu se
cyklicky ZAPÍNÁ a
VYPÍNÁ.
1. Nádoba krytu hořáku je
uvolněná.
2. Chybí hrot hořáku, elektroda
nebo spouštěcí zásobník.
3. Spouštěcí zásobník hořáku je
zaseknutý.
Doporučená akce
Žádná akce, pokud
je uzavřen spínač
hořáku nebo
vzdálený spínač
(nebo je aktivní
SPOUŠTĚCÍ signál
CNC), žádný průtok
plynu, indikátor LED
stejnosměrného
proudu je VYPNUT.
1. Problém ve spínacím obvodu
hořáku a vedení (spínací obvod
dálkového spínače).
2. Zařízení ovladače CNC
nevytváří spouštěcí signál.
3. Součásti s poruchou v jednotce.
1. Doručte hořák a vedení (dálkový spínač) do autorizované
opravny.
Blikají indikátory
CHYBY a 85 PSI.
1. Horní O-kroužek na hlavě
hořáku je ve špatné poloze.
2. Spouštěcí zásobník hořáku je
zaseknutý.
1. Odeberte nádobu krytu z hořáku, zkontrolujte polohu horního
O-kroužku a v nezbytném případě proveďte opravu.
2. VYPNĚTE zdroj napájení. Odvzdušněte tlak systému. Odeberte
nádobu krytu, hrot a spouštěcí zásobník. Zkontrolujte, zda se volně
pohybuje připojovací díl na dolním konci spouštěcího zásobníku.
Pokud se spojovací díl volně nepohybuje, proveďte výměnu.
3. Zkontrolujte spotřební díly hořáku. V nezbytném případě proveďte
výměnu.
4. Vyměňte hořák a vedení nebo vraťte výrobek do autorizovaného
servisního střediska, které provede opravu.
5. Uvolněte spínač hořáku a znovu jej aktivujte.
6. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
1. Ručně upevněte nádobu krytu. Vyhněte se přílišnému utažení.
2. VYPNĚTE zdroj napájení. Odeberte nádobu krytu. Nainstalujte
chybějící díly.
3. VYPNĚTE zdroj napájení. Odvzdušněte tlak systému. Odeberte
nádobu krytu, hrot a spouštěcí zásobník. Zkontrolujte, zda se volně
pohybuje připojovací díl na dolním konci spouštěcího zásobníku.
Pokud se spojovací díl volně nepohybuje, proveďte výměnu.
4. Otevřete vodič ve vedení
4. Vyměňte hořák a vedení nebo výrobek vraťte do autorizovaného
hořáku.
servisního střediska, které provede opravu nebo výměnu.
5. Problém ve spínacím obvodu
5. Vyměňte hořák a vedení nebo výrobek vraťte do autorizovaného
hořáku a vedení.
servisního střediska, které provede opravu nebo výměnu.
6. Součásti s poruchou v jednotce. 6. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
3. Opotřebené nebo vadné díly
hořáku
4. Zkratovaný hořák.
5. Dočasný zkrat signalizovaný 5
bliknutími za sekundu.
6. Chyba zdroje napájení
(standardní rychlost blikání)
2. Obraťte se na výrobce ovladače.
3. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu nebo výměnu.
Nejsou ZAPNUTY
žádné chybové
kontrolky, žádný
oblouk v hořáku.
1. Součásti s poruchou v jednotce. 1. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu.
Blikají indikátory
CHYBY a 90 PSI.
1. Vnitřní chyba
1. VYPNĚTE vypínač a poté jej znovu ZAPNĚTE. Pokud se touto
akcí chyba neodstraní, vraťte výrobek do autorizovaného servisního
střediska, které provede opravu.
Startovní oblouk
je ZAPNUTÝ, ale
nevytvoří se řezací
oblouk
1. Ukostřovací kabel není připojen
k obrobku.
2. Ukostřovací kabel/konektor je
poškozený.
3. Součásti s poruchou v jednotce.
1. Připojte ukostřovací kabel.
Řezání pomocí
1. Nesprávné nastavení proudu.
hořáku je omezené. 2. Opotřebené spotřební díly
hořáku.
3. Nedostatečné připojení
ukostřovacího kabelu k obrobku.
4. Hořák se pohybuje příliš rychle.
5. Příliš velké množství oleje nebo
vody v hořáku.
6. Součásti s poruchou v jednotce.
300X5398CS
2. Vyměňte ukostřovací kabel.
3. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu.
1. Proveďte kontrolu a správné nastavení.
2. Zkontrolujte spotřební díly hořáku a podle potřeby je vyměňte.
3. Zkontrolujte připojení ukostřovacího vedení k obrobku.
4. Snižte rychlost řezání.
5. Viz „Kontrola kvality vzduchu“ v části 3, Hořák.
6. Vraťte produkt do autorizovaného servisního střediska, které
provede opravu.
SERVIS
5-5
ESAB CUTMASTER 120
5.06 Výměna základních dílů zdroje
napájení
!
VAROVÁNÍ
Před demontáží hořáku, vedení
nebo zdroje napájení odpojte
primární napájení systému.
C. Výměna sestavy filtrační vložky
Sestava filtrační vložky se nachází v zadním panelu.
Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu systému, je třeba
zkontrolovat filtrační vložku podle plánu údržby (část
5.02) a vyčistit ji nebo ji vyměnit.
1. Přerušte napájení ve zdroji napájení. VYPNĚTE
přívod plynu a odvzdušněte systém.
Tato část popisuje postupy výměny základních dílů.
Podrobnější postupy výměny dílů najdete v servisní
příručce zdroje napájení.
A. Odstranění krytu
1. Odeberte šrouby, které přichycují kryt k hlavní
sestavě. Nepovolujte dolní šrouby uvnitř vyříznutých otvorů v dolní části krytu.
2. Odeberte kryt systému. Viz „Odstranění krytu“
v této části.
3. V sestavě filtru vyhledejte vnitřní přívod vzduchu
a připojovací díl. Číslo 1 na následujícím obrázku.
4. Přidržte pojistný kroužek na připojovacím dílu
sestavy filtru klíčem nebo podobným nástrojem
a poté zatlačte na hadici , čímž ji uvolníte. (Číslo
2 a 3 na následujícím obrázku.).
Horníš
rouby
Dolní mřížky
1
Pozice
Dolní
mřížky
Art # A-07989CS
2
Art # A-08429CS
2. Opatrně vytáhněte kryt zařízení a umístěte jej
mimo jednotku.
B. Instalace krytu
1. V nezbytném případě znovu připojte zemnicí
vodič.
2. Umístěte kryt na zdroj napájení tak, aby dolní
šrouby zapadly do otvorů v dolních okrajích krytu.
3. Utáhněte dolní šrouby.
4
5
6mm
5. Vložením 6mm šestihranného klíče do vnitřního
šestihranného připojovacího dílu a otočením
klíče proti směru hodinových ručiček (doleva)
odeberte připojovací díl ze sestavy filtrační vložky. Číslo 4 a 5 na předchozím obrázku.
4. Přeinstalujte a utáhněte horní šrouby.
5-6
3
SERVIS
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
6. Odpojte vstupní vedení od sestavy filtrační vložky.
Kryt
7. Zadním otvorem odeberte sestavu filtrační vložky.
POZNÁMKA!
Při výměně nebo čištění pouze
filtrační vložky si prohlédněte
následující obrázek popisující
demontáž.
Vložkafiltru
(katalogové č. 9-7741)
Pružina
Těsnicíkroužek
(katalogové č. 9-7743)
Sestavenýfiltr
Kryt
Ostnatátvarovka
Art # A-02476CS
Vložkafiltru
Výměna vložky doplňkového jednostupňového filtru
5. Odeberte filtrační vložku z pouzdra a odložte
vložku, aby se vysušila.
6. Vyčistěte vnitřek pouzdra a poté vložte náhradní
filtrační vložku nejprve otevřenou stranou.
7. Vyměňte pouzdro na krytu.
Art # A-07990CS
8. Opakovaně připojte přívod plynu.
8. Obrácením těchto postupů nainstalujte novou
nebo očištěnou sestavu.
POZNÁMKA!
Pokud jednotka netěsní mezi
pouzdrem a krytem, zkontrolujte,
zda není proříznutý nebo jinak
poškozený O-kroužek.
9. ZAPNĚTE přívod vzduchu a před přeinstalováním krytu zkontrolujte netěsnosti.
Výměna vložky doplňkového
jednostupňového filtru
Tyto pokyny se týkají zdrojů napájení, ve kterých je
nainstalován doplňkový jednostupňový filtr.
Když dojde k úplnému nasáknutí filtrační vložky, zdroj
napájení se automaticky vypne. Filtrační vložku lze vyjmout z pouzdra, osušit a znovu použít. Nechte vložku
oschnout po dobu 24 hodin. Katalogové číslo náhradní
filtrační vložky najdete v části 6, Seznam dílů.
Výměna vložky doplňkového dvoustupňového
filtru
Dvoustupňový vzduchový filtr obsahuje dvě filtrační
vložky. Pokud dojde k zanesení filtračních vložek, zdroj
napájení bude dále v provozu, avšak kvalita řezu nemusí
být přijatelná. Katalogové číslo náhradní filtrační vložky
najdete v části 6, Seznam dílů.
1. Přerušte napájení ve zdroji napájení.
2. Před demontáží filtru za účelem výměny filtrační
vložky VYPNĚTE přívod vzduchu a odvzdušněte
systém.
1. VYPNĚTE primární vstupní napájení.
2. VYPNĚTE přívod vzduchu a odvzdušněte systém.
3. Odpojte hadici přívodu plynu.
4. Otočte kryt pouzdra filtru proti směru hodinových
ručiček a odeberte jej. Filtrační vložka se nachází
uvnitř pouzdra.
300X5398CS
SERVIS
5-7
ESAB CUTMASTER 120
!
VAROVÁNÍ
Před demontáží sestavy filtru vždy VYPNĚTE přívod vzduchu a odvzdušněte systém, aby
nedošlo ke zranění.
3. Dostatečně povolte dva šrouby na sestavě filtru, aby byl umožněn volný pohyb filtračních vložek.
4. Všimněte si umístění a orientace starých filtračních vložek.
5. Vysuňte staré filtrační vložky.
Zásobníkyprvní
a druhéfáze
(dleoznačení)
Art # A-02942CS
Výměna vložky doplňkového dvoustupňového filtru
6. Zasuňte náhradní filtrační vložky do sestavy filtru ve stejné orientaci jako v kroku 4 výše.
7. Ručně rovnoměrně utáhněte oba šrouby a poté nastavte oba šrouby na krouticí moment 2,3 až 3,4 Nm (20
až 30 liber-palec). Nesprávný krouticí moment může poškodit těsnění.
8. Nechte pomalu vnikat tlak vzduchu do sestavy a kontrolujte netěsnosti.
POZNÁMKA!
Obvyklý je únik malého množství vzduchu ze spodního připojovacího dílu.
Tím jsou dokončeny postupy výměny dílů.
5-8
SERVIS
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 5: HOŘÁK: SERVIS
5T.01 Obecná údržba
Horní drážka s větracími
otvorymusí zůstat otevřená
POZNÁMKA!
Popisy běžných a chybových
indikátorů najdete v předchozí části
5, „Systém“.
Horní těsnicí kroužek
ve správné drážce
Čištění hořáku
Závitů
I když jsou zavedena opatření, aby byl u hořáku použit pouze čistý vzduch, vnitřek hořáku se postupem
času pokryje usazeninami. Toto hromadění může
ovlivnit inicializaci startovního oblouku a celkovou
kvalitu řezu pomocí hořáku.
Dolní těsnicí kroužek
Art # A-03725CS
O-kroužek hlavy hořáku
Konektor ATC s kolíkem
VAROVÁNÍ
Před demontáží hořáku, vedení
nebo zdroje napájení odpojte
primární napájení systému.
NEDOTÝKEJTE SE jakýchkoli
vnitřních dílů hořáku, pokud je
ZAPNUTÁ kontrolka indikátoru
střídavého proudu zdroje napájení.
Vnitřek hořáku je třeba vyčistit čističem elektrických
kontaktů, a to pomocí vatové tyčinky nebo jemného
navlhčeného hadříku. V závažných případech lze
odebrat hořák z vedení a důkladněji jej vyčistit vlitím
čističe elektrických kontaktů do hořáku a profukováním hořáku stlačeným vzduchem.
!
Plynovátvarovka
Upozornění
Před přeinstalováním hořák
důkladně osušte.
Mazání O-kroužku
Art #A-03791CS_AB
O-kroužek na hlavě hořáku a kolíkovém konektoru
ATC vyžaduje pravidelné mazání. Tím je zachována
pružnost O-kroužků, takže zajišťují správné těsnění.
Pokud není mazivo používáno pravidelně, O-kroužky
se vysuší, takže jsou tvrdé a popraskané. To může
vést k potenciálním problémům s výkonem.
Na O-kroužky se doporučuje každý týden použít
velmi tenkou vrstvu maziva (katalog # 8-4025).
300X5398CS
SERVIS
Těsnicíkroužek
#8-0525
O-kroužek konektoru ATC
POZNÁMKA!
NEPOUŽÍVEJTE jiná maziva, neboť
nemusí být určena k provozu ve
vysokých teplotách nebo mohou
obsahovat „neznámé prvky“, které
mohou reagovat s ovzduším. Tato
reakce může zanechat nečistoty
uvnitř hořáku. Každý z těchto stavů
může vést k nerovnoměrnému
výkonu nebo nízké životnosti dílů.
5T-1
ESAB CUTMASTER 120
5T.02 Kontrola a výměna
spotřebních dílů hořáku
4. Odeberte hrot. Zkontrolujte, zda nedochází k
přílišnému opotřebení (poznáte jej podle roztaženého nebo příliš velkého otvoru). V nezbytném
případě očistěte nebo vyměňte hrot.
VAROVÁNÍ
Před demontáží hořáku, vedení
nebo zdroje napájení odpojte
primární napájení systému.
NEDOTÝKEJTE SE jakýchkoli
vnitřních dílů hořáku, pokud je
ZAPNUTÁ kontrolka indikátoru
střídavého proudu zdroje napájení.
Dobrý hrot
Opotřebený hrot
A-03406CS
Příklad opotřebení hrotu
5. Odeberte spouštěcí zásobník. Zkontrolujte, zda
nedochází k přílišnému opotřebení, dále zkontrolujte zapojení otvorů pro plyn a zkontrolujte, zda
nedochází ke změně barvy. Zkontrolujte, zda se
volně pohybuje připojovací díl na dolním konci.
V nezbytném případě proveďte výměnu.
Spotřební díly hořáku vyměňte následovně:
POZNÁMKA!
Nádoba krytu upíná hrot a spouštěcí
zásobník. Umístěte hořák tak, aby
nádoba krytu směřovala vzhůru,
čímž zabráníte vypadnutí těchto dílů
při odebrání nádoby.
Tvarovka dolního konce
Tvarovka dolního konce
s pružinou při plném stlačení s pružinou při resetu /
plném vysunutí
1. Odšroubujte a odeberte nádobu krytu z hořáku.
POZNÁMKA!
Hromadění strusky na nádobě krytu,
které nelze odstranit, může ovlivnit
výkon systému.
Art # A-08064CS
2. Zkontrolujte, zda není poškozená nádoba. V
případě poškození proveďte vyčištění nebo výměnu.
6. Vytáhněte elektrodu přímo z hlavy hořáku. Zkontrolujte, zda přední strana elektrody nevykazuje
přílišné opotřebení. Viz následující obrázek.
Nová elektroda
Art # A-08067CS
Nádoba krytu
3. U hořáků s tělesem nádoby krytu a uzávěrem krytu nebo deflektorem se ujistěte, že uzávěr nebo
deflektor je našroubován na těleso nádoby krytu
tak, aby přiléhal. Při operacích řezání kontaktním tažením s krytem (pouze v tomto případě)
se mezi tělesem nádoby krytu a uzávěrem krytu
kontaktního tažení může nacházet O-kroužek.
Na O-kroužek nenanášejte mazivo.
Art # A-03284CS
Opotřebení elektrody
7. Přeinstalujte elektrodu jejím zatlačením přímo
do hlavy hořáku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
8. Přeinstalujte požadovaný spouštěcí zásobník a
hrot hlavy hořáku.
Uzávěr krytu kontaktního tažení
9. Ručně upevněte nádobu krytu, dokud nebude
usazena na hlavě hořáku. Pokud při instalaci
nádoby vzniká odpor, před pokračováním zkontrolujte závity.
Tělo nádoby
krytu
Těsnicí
kroužek č. 8-3488
Opotřebená elektroda
Tím jsou dokončeny postupy výměny dílů.
Art # A-03878CS
5T-2
SERVIS
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
ČÁST 6: SEZNAMY DÍLŮ
6.01 Úvod
A. Rozpis seznamu dílů
Seznam dílů uvádí rozpis všech vyměnitelných součástí. Seznamy dílů jsou uspořádány následovně:
Část "6.03
Výměna zdroje napájení"
Část "6.04
Náhradní díly zdroje napájení"
Část "6.05
Možnosti a příslušenství"
Část "6.06
Náhradní díly pro ruční hořák"
Část "6.07
Náhradní díly – pro strojové hořáky s nechráněnými vedeními"
Část "6.08
Spotřební díly hořáku (SL100)"
POZNÁMKA!
Díly uvedené bez čísel položek nejsou zobrazeny, avšak lze je objednat podle uvedeného katalogového čísla.
B. Vrácení
Pokud je výrobek nutné vrátit, aby na něm mohl být proveden servis, obraťte se na distributora. Materiály vrácené
bez správného ověření nebudou přijaty.
6.02 Informace o objednání
Náhradní díly objednejte podle katalogového čísla a úplného popisu dílu nebo sestavy, jak je uvedeno v seznamu
dílů pro každý typ položky. Také zahrnuje model a sériové číslo zdroje napájení. Všechny dotazy adresujte autorizovanému distributorovi.
6.03 Výměna zdroje napájení
Součástí náhradního zdroje napájení jsou následující položky: ukostřovací kabel a svorka, vstupní napájecí kabel,
regulátor/filtr tlaku plynu a provozní příručka.
Množ.
Popis
Katalog #
ESAB Cutmaster 120 zdroj napájení 400 VAC s označením CE, 3 fáze 50/60 Hz, vstupní napájecí kabel
0559319304
6.04 Náhradní díly zdroje napájení
Množ.
1
1
1
300X5398CS
Popis
Katalog #
Regulátor Náhradní vložka sestavy filtru
Vstupní napájení šňůra pro zdroj napájení 380/400 V
SEZNAMY DÍLŮ
9-0115
9-0116
9-0216
6-1
ESAB CUTMASTER 120
6.05 Možnosti a příslušenství
Množ.
Popis
Katalog #
1
Sada jednostupňového filtru (obsahuje filtr a hadici) 1
Těleso náhradního filtru 1
Náhradní hadice filtru (není zobrazeno)
2
Náhradní filtrační vložka 1
Sada dvoustupňového filtru (obsahuje hadici a montážní šrouby)
1
Sestava dvoustupňového vzduchového filtru
1
Zásobník prvního stupně
1
Dvoustupňový zásobník
1
Prodloužený ukostřovací kabel (15,2 m / 50 stop) se svorkou
1
Sada rozhraní automatizace
pro spuštění/zastavení, možnost OK pro pohyb a dělené napětí oblouku)
1
Správce automatizace for Start/Stop and OK to move
1
Kabel CNC 7,6 m / 25 stop pro sadu rozhraní automatizace
1
Kabel CNC 10,7 m / 35 stop pro sadu rozhraní automatizace
1
Kabel CNC 15,2 m / 50 stop pro sadu rozhraní automatizace
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
9-8311
9-9385
9-1008
9-1010
9-1011
Kryt
Vložkafiltru
(katalogové č. 9-7741)
Pružina
Těsnicíkroužek
(katalogové č. 9-7743)
Sestavenýfiltr
Zásobníkyprvní
a druhéfáze
(dleoznačení)
Kryt
Ostnatátvarovka
Art # A-02476CS
Art # A-02942CS
Sada doplňkového jednostupňového filtru
6-2
Sada doplňkového dvoustupňového filtru
SEZNAMY DÍLŮ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
6.06 Náhradní díly pro ruční hořák
Položka #Množ.
Popis
Katalog #
1
1
Sada výměny rukojeti hořáku (obsahuje položky č. 2 a 3)
9-7030
2
1
Sada výměny sestavy spouště 9-7034
3
1
Sada šroubů rukojeti (každá 5 kusů, šroub s hlavou 6 až 32 x 1/2 palce a klíč) 9-8062
4
1
Sada výměny sestavy hlavy hořáku (obsahuje položky č. 5 a 6)
9-8219
5
1
Velký O-kroužek
8-3487
6
1
Malý O-kroužek
8-3486
7
Sestavy vedení s konektory ATC (zahrnují sestavy spínače)
1
SL100, 20 palců – sestava vedení s konektorem ATC
4-7836
1
SL100, 50 - palců sestava vedení s konektorem ATC
4-7837
8
1
Sada spínače
9-7031
10
1
Adaptér ovládacího kabelu hořáku (obsahuje položku # 11)
7-3447
11
1
Chránič průchozího otvoru
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993CS
300X5398CS
SEZNAMY DÍLŮ
6-3
ESAB CUTMASTER 120
6.07 Náhradní díly – pro strojové hořáky s nechráněnými vedeními
Položka # Množ.
Popis
Katalog #
1
1
Sestava hlavy hořáku bez vedení (obsahuje položky 2, 3 a 14)
2
1
Velký O-kroužek
3
1
Malý O-kroužek
4
1
Sada PIP spínače
5
Sestavy nechráněných automatizovaných vedení s konektory ATC
1
Sestava vedení 1,5 m / 5 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 3,05 m / 10 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 7,6 m / 25 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 15,2 m / 50 stop s konektorem ATC
6
Sestavy nechráněných mechanizovaných vedení s konektory ATC
1
Sestava vedení 1,5 m / 5 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 3,05 m / 10 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 7,6 m / 25 stop s konektorem ATC
1
Sestava vedení 15,2 m / 50 stop s konektorem ATC
7
1
Stojan 279 mm / 11 palců
8
1
Montážní trubka 279 mm / 11 palců
9
1
Sestava koncového uzávěru
10
2
Těleso, montáž, blok pro sevření 11
1
Kolík, montáž, blok pro sevření
12
1
Objímka držáku hořáku
13
1
Sada PIP plunžru a vratné pružiny
1
Sestava ozubeného kolečka (není zobrazeno)
1
Polohovací trubka 126 mm / 5 palců (není zobrazeno)
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
POZNÁMKA!
*Nezahrnuje adaptér ovládacího kabelu nebo chránič průchozího otvoru.
6-4
SEZNAMY DÍLŮ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994CS
300X5398CS
SEZNAMY DÍLŮ
6-5
ESAB CUTMASTER 120
6.08 Spotřební díly hořáku (SL100)
Odporová spona
automatického hořáku
9-8224
Odporová spona
ručního hořáku
9-8259
20-40A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
20A
30A
40A
50-60A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
Zásobník Startovací kazeta do
spouštění náročných podmínek
9-8213 Pouze bez HF 9-8277
70-120A
ODSTUP
ŘEZÁNÍ
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Uzávěr krytu, opracování
40A 9-8245
9-8205
9-8206
9-8208
Nádobakrytu
9-8218
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
Doporučení:
50-55A
60A
Elektroda
Auto 9-8232
Ruční 9-8215
Hrot
9-8209
9-8210
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Nádobakrytu
9-8218
Nádoba krytu
kontaktního tažení
9-8235
Uzávěr krytu, opracování
50-60A 9-8238
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
Nádoba krytu
kontaktního tažení
70-100A 9-8236
Doporučení:
70A 9-8231
80A 9-8211
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Ruční 9-8253
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Nádobakrytu
9-8218
Nádoba krytu
kontaktního tažení
120A 9-8258
Uzávěr krytu, opracování
70-100A 9-8239
Uzávěr krytu, opracování
120A 9-8256
Uzávěr krytu, deflektor
9-8243
40-120A
DRÁŽKOVÁNÍ
Doporučení:
Tělo nádoby
krytu,
9-8237
Hrot A 9-8225 (40 Max. početampér)
Hrot B 9-8226 (50 - 120 Ampéry)
Nádobakrytu, drážkování
9-8241
Hrot C 9-8227 (60 - 120 Ampéry)
Hrot D 9-8228 (60 - 120 Ampéry)
Art # A-08066CS
6-6
Hrot E 9-8254 (60 - 120 Ampéry)
SEZNAMY DÍLŮ
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
PŘÍLOHA 1: POŘADÍ OPERACÍ (BLOKOVÉ SCHÉMA)
AKCE:
Spínač ZAP/VYP
do polohy ZAP
AKCE:
Zavřete externí
odpojovací spínač.
AKCE:
VÝSLEDEK:
(indikátor
střídavého
proudu je ZAPNUTÝ
VÝSLEDEK:
Napájení systému.
Ukazatelplynu je zapnutý,
pokudneníodpovídajícívstupnítlak
pro činnostnapájecíhozdroje.
Napájecíobvod je připraven.
SPUSTIT / Rychlý
automatický restart /
NASTAVIT /
ZAJISTIT spínač v
poloze NASTAVIT
VÝSLEDEK:
Plyn teče do
nastavený tlak.
AKCE:
SPUSTIT /
Rychlýautomatický restart /
NASTAVIT /
ZAJISTIT spínač v
poloze SPUŠTĚNO
(pro většinuaplikací) nebo v poloze
Velmirychléopakovanéautomatickéspouštění
(pro drážkování,
ořezáváníneborozšířeníopracováníkovů)
nebo je nutnézápadkupoužít pro
konkrétníaplikace
(spínačhořákulzeuvolnitpopřenosuhlavníhooblouku).
VÝSLEDEK:
Průtokplynu se zastaví.
AKCE:
Připojtepracovníkabel k dílu.
Nastavitvýstupní proud.
AKCE:
VÝSLEDEK:
Systém je připraven k provozu.
Hořák byl přesunut z
pracovní oblasti (a je stále aktivní).
VÝSLEDEK:
AKCE:
Chraňteoči a
aktivujtespínačhořáku (START)
VÝSLEDEK:
Ventilátor se zapne.
Plynprotékákrátce a pak
se zastaví. Průtokplynu se obnoví.
Hlavníoblouk se zastaví.
Zkušební oblouk se
automaticky restartuje.
ZKUŠEBNÍ
OBLOUK
AKCE:
Hořák přesunut do přepravní
vzdálenosti obráběného dílu.
Indikátor stejnosměrného
proudu zapnutý.
Zkušební oblouk byl vytvořen.
VÝSLEDEK:
Hlavníoblouk se přenese.
Zkušebníoblouk je vypnutý.
AKCE:
Uvolněte spínač hořáku.
VÝSLEDEK:
Hlavníoblouk se zastaví.
Průtok plynu se zastaví po
fázi následného průtoku.
Ventilátorbudepokračovat v činnosti 10
minutpouvolněníspínače [START]
hořáku.
AKCE:
AKCE:
Spínač ZAP/VYP
Odpojtevstupnínapájecíšňůrunebootevřeteexterníodpojení.
do polohy VYP
VÝSLEDEK:
VÝSLEDEK:
Všechny ukazatele jsou vypnuty
Vypnutí ventilátorů
napájecího zdroje.
Bez napájenísystému.
Art # A-08793CS_AB
300X5398CS
PŘÍLOHA
A-1
ESAB CUTMASTER 120
PŘÍLOHA 2: INFORMACE DATOVÉHO ŠTÍTKU
Model :
Dat e of Mf r :
Typnap ájecího
zdroje (poznámka 1)
1/ 3
f1
Názevvýrobce a/nebo logo,
místo, model a
sériovéčíslo a výrobníkód
S/N
Předepsaná norma týkající se
tohoto typu napájecího zdroje
f2
Typ výstupního proudu
Faktor pracovního cyklu
Rozsah výstupu (proud/napětí)
Symbol řezání
plasmou
X
U0 =
Jmenovité napětí
bez zatížení
Symbol přívodu
napájení
Údaje pracovního cyklu
(poznámka 3)
I
U2
Konvenční
zátěžové napětí
Jmenovitý maximální
přívodní proud
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Maximální efektivní
přívodní proud
Specifikace přívodu
napájení (fáze,
jmenovitá hodnota
Hz AC nebo DC)
Stupeň ochrany
Jmenovíté vstupní napětí (poznámka 2)
POZNÁMKA:
1. Zobrazený symbol označujejednonebotřífázovýstřídavývstup,
statickýměnič-transformátor-usměrňovačfrekvence, stejnosměrnývýstup.
2. Označuje vstupní napětítohoto napájecího zdroje. Většinanapájecíchzdrojůobsahuještíteknapřívodnímkabeluobsahujícímpožadavkynavstupnínapětí pro danýnapájecízdroj.
3. Horní řádek: Hodnoty pracovního cyklu.
Hodnotapracovníhocyklu IEC se počítádlepravidelurčenýchMezinárodníelektrotechnickoukomisí.
Pracovnícyklus TDC je určenpomocítestovacíchpostupůnapájecíhozdrojevýrobce.
Druhýřádek: Hodnoty jmenovitého řezacího proudu.
Třetířádek: Hodnotyběžnéhonapětí pod zatížením.
4. Části datového štítku lze použít pro samostatné oblasti napájecího zdroje.
A-2
PŘÍLOHA
Standardní symboly
Střídavý proud
Stejnosměrný proud
Ø
Fáze
Art # A-12765CS_AB
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
PŘÍLOHA 3: SCHÉMA KOLÍKŮ HOŘÁKU
A. Schéma kolíků ručního hořáku
Zásuvka ATC s dutinkou
Pohledzepředu
Konektor ATC s kolíkem
Pohledzepředu
Negativní /
plasma
8 - Otevřít
4 - Zelený /
Negativní /
plasma
8 - Uzemnění
4 - Spínač
spínač
3 - Bílý
spínač
4
3
2- Oranžový /
PIP
1 - Černý /
PIP
6
5
2
1
8
7
7 - Otevřít
7 - Otevřít
6 - Otevřít
6 - Otevřít
5 - Otevřít
8
7
6
5
2
1
3 - Spínač
4
3
2 - PIP
5 - Otevřít
1 - PIP
Zkušební
Zkušební
A-03701CS
B. Schéma kolíků mechanizovaného (strojového) hořáku
Konektor ATC s kolíkem
Pohledzepředu
Negativní / plasma
4- Černý –
8 - Zelený –
uzemnění
náhrdelníkového
konektoru
náhrdelníkovýkonektor
3 - Bílý –
náhrdelníkovýkonektor
2 - Oranžový /
PIP
4
3
2
1
Zásuvka ATC s dutinkou
Pohledzepředu
NESTÍNĚNÝ OBRÁBĚCÍ HOŘÁK
6
5
8
7
7 - Zelený /
nepoužívá se
6 - Otevřít
Negativní / plasma
7 - Otevřít
6 - Otevřít
5 - Bílý /
nepoužívá se
1 - Černý / PIP
4 - Spínač
8 - Uzemnění
Zkušební
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Spínač
2 - PIP
1 - PIP
5 - Otevřít
Zkušební
Art # A-03799CS
300X5398CS
PŘÍLOHA
A-3
ESAB CUTMASTER 120
PŘÍLOHA 4: SCHÉMATA PŘIPOJENÍ HOŘÁKU
A. Schéma připojení ručního hořáku
Hořák: Ručního hořáku SL60 / SL100
Vodiče: Vodičehořáku s konektorem ATC
Napájecízdroj: se zásuvkou ATC
Hlavice
hořáku
Konektor ATC Zásuvka ATC
s dutinkou
vodiče s kolíkem
Vodič
hořáku
Černý
Spínač
PIP
Oranžový
Spínač
hořáku
1
1
2
2
5
5
6
6
Zelený
4
4
Bílý
3
3
8
8
7
7
Napájecí
zdroj
Pro napájení
přívodních obvodů
Pro napájení
přívodních obvodů
Negativní / plasma
Zkušební
Negativní / plasma
Zkušební
Art # A-03797CS
B. Schéma zapojení mechanizovaného hořáku
Hořák: Nestíněný mechanizovaný opracovaný hořák SL100
Vodiče: Vodiče s konektorem ATC a
vzdálenýmnáhrdelníkovýmkonektorem
Pro vzdálené ovládání
Napájecízdroj: se zásuvkou ATC s dutinkou
Vzdálený
náhrdelníkový
Konektor ATC konektor
vodiče s kolíkem
Hlavice
hořáku
Zásuvka ATC
s dutinkou
Napájecí
zdroj
Vodič
hořáku
Spínač
PIP
Černý
1
1
Oranžový
2
2
Bílý
5
5
6
6
Černý 4
Bílý 3
Zelený 8
4
7
7
Nepoužívá
se
Zelený
Negativní / vodičeplasmy
Zkušebnívodič
3
Pro napájení
přívodních obvodů
Pro napájení
přívodních obvodů
8
Negativní / plasma
Zkušební
Art # A-03798CS
A-4
PŘÍLOHA
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
300X5398CS
PŘÍLOHA
A-5
ESAB CUTMASTER 120
PŘÍLOHA 5: SCHÉMA SYSTÉMU, JEDNOTKY 400 V
5
4
T1
3
2
C
1
2
3
4
5
4
PRI 4
PRI 3
J1
SW1
1
BIAS
SUPPLY
PRI 2
D
INRUSH
RESISTORS
+12VDC
PRI 1
+
TP2
MTH1
B
A
D
PRI 2
PRI 1
+
MTH2 TP1
K1
Q1
EMI
*CHOKE
/INRUSH
+12VDC
BIAS
SUPPLY
D1
+ C3,C4,C7,C8*
UNITS
* CEONLY
TP8
EMI
*FILTER
L1
1
1
L2
2
2
L3
3
3
GND
4
4
_
W1
MTH7
MTH4 TP5
AC1
80A_AC1
AC2
80A_AC2
AC3
80A_AC3
7
L1
T1
8
L2
T2
L3
T3
L4
T4
9
7A
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH8 TP4
MOT1
C
+
+12VDC
J7
FAN
MTH6
1
2
-
Q2
+
J5
SOL 1
1
2
3
5
C5,C6,C9,C10*
/SOLENOID
24VAC
J6
1
2
W1
TP3
/FAN
24VAC RET
_
6
J14
J4
1
2
3
4
5
6
D
J13
/OVERTEMP
/FAN_ON
/CSR
CUR_SET
MAIN_PCB_ID
COMMON
PCB1
MAIN PCB ASSY
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
SERIAL PORT
SYNC
3.3VDC
TXD
RXD
T2
FERRITE
FILTER
J2
B
+12VDC
+
1
2
+
MOT3
J2
FAN
1
2
PRI 1
+12VDC
+12VDC
PRI 3
PRI 2
A
B
J9
/FAN
C
PRI 4
D
+
SYNC
-
J1
FAN
J3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J4
MOT2
1
2
1
2
AC1
40A_AC1
AC2
40A_AC2
-
AC3
PMTH1
+
Q1
40A_AC3
PMTH1
C16-17
+
D1
PCB2
PMTH2
PMTH2
PMTH3
PMTH3
INPUT CAPACITOR PCB
Q2
C7 & C10 may not be installed
C12-13
+
A
PMTH4
PMTH4
_
PCB5
40/50 AMP PCB
_
A-12770_AA
5
A-6
4
PŘÍLOHA
300X5398CS
ESAB CUTMASTER 120
3
2
1
1TORCH
TS1
PIP SWITCH
L1
TORCH SWITCH
1
2
J11
SEC1
SEC2
+12VDC
CHOKE1
ATC CONNECTOR
J1
TEMP
CIRCUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
/OVERTEMP
NTC
-V OUT 1
1
2
3
4
5
6
7
8
E64
-
E35
+
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
D
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
78
79
80
81
82
83
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
(5A @ 250VAC / 30VDC)
+12VDC
P10
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
CNC PINOUT
3
1
7
4
11
14
8
12
} /START / STOP
J2
C
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
D78 CSR
GND1
GND2
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
FERRITE
FILTER
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
*
To -V OUT 1
on PCB1
P1
*
1
2
3
D59 PCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
TEST POINTS
J1
E1
P10
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS / 16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
PCB4
AUTOMATION
INTERFACE PCB
K1
} /START / STOP
} (+) *DIVIDED
(-)
(-)
} (+)
ARC VOLTS
ARC VOLTS
(W/ 100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
L2
B
J1
SEC1
SEC2
CHOKE1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
D2
NTC
TEMP
CIRCUIT
Current Control
/OVERTEMP
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
80
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
CURRENT DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
70
+12VDC
D1
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
MIN
PRESSURE
TRANSDUCER
SET
+5VDC
RAR
3
2
1
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
J3
1
2
3
RUN
+OUT_1
ATC
AIR
INLET
LOGIC PCB
A
A-12770_AA
SEE
A-09130
3
AA
AB
AB
Date
PCB No:
RWH
03/31/09
ECO B1399
RWH
05/05/09
Assy No:
Scale
ECO B1611
RWH
05/05/09
Revisions
Last Modified:
Friday, December 11, 2009
09:02:19
Supersedes
Date:
MARCH 30, 2009
NOTE:
2
300X5398CS
By
INTRO ECO B1357
Rev
Unless Otherwise Specified, Resistors are in Ohms 1/4W 5%.
Capacitors are in Microfarads (UF)
TITLE: SCHEMATIC, ESAB Cutmaster 100/120
20'/50' SL100 400V/208-460V
3ph CE/Non-CE CCC/ 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
Drawn:
RWH
References
Chk:
App:
Size
DWG No:
D
1
Sheet
of 1
42X1330
1
PŘÍLOHA
A-7
ESAB CUTMASTER 120
Historie revizí
Datum
Rev
01/15/2015
AA
Ruční uvolnění
06/15/2015
AB
Byl opraven jmenovitý pracovní cyklus ukázat 120A @ 80 %
08/14/2015
AC
Aktualizované umění na pokrytí aktualizované DoC, přidané pracovní cyklus hodnoty byly odstraněny Sestavy náhradních chráněných vedení strojového hořáku
11/14/2015
AD
Revidované DoC, odstranit vytištěno v textu
10/31/2019
AE
Aktualizované soubory s uměleckými díly, aktualizované prohlášení o shodě
A-8
Popis
PŘÍLOHA
300X5398CS
Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising