ESAB | ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System Instrukcja obsługi

ESAB ESAB Cutmaster 120 Plasma Cutting System Instrukcja obsługi
ESAB
Cutmaster
120
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO AUTOMATYCZNE
®
STEROWANIE GAZEM
SL100 1Torch™
Instrukcja obsłu
Art # A-12776PL
WYJŚCIOWY
MAK WYJŚCIOWY
120
Data: 31 października 2019
Instrukcja #: 300X5398PL
MOC WEJŚCIOWA
NAPIĘCIE
FAZA
400V
esab.eu
DOCENIAMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!
Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy ESAB. Jesteśmy dumni, że jesteś naszym
klientem i postaramy się zapewnić ci najlepsze w przemyśle usługi i niezawodność. Ten
produkt jest objęty obszerną gwarancją i ogólnoświatową siecią usług. Aby skontaktować
się z swoim najbliższym dystrybutorem lub agencją usługową odwiedź naszą stronę internetową www.esab.com.
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym
użytkowaniu i obsłudze produktu ESAB. Twoje zadowolenie z tego produktu i jego
bezpiecznej obsługi jest naszym ostatecznym celem. Dlatego należy poświęcić
czas na przeczytanie całej instrukcji, szczególnie zasady bezpieczeństwa. Pomoże
to uniknąć potencjalnych sytuacji niebezpiecznych, które mogą zaistnieć podczas
pracy tego produktu.
ZNAJDUJESZ SIĘ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
Marka wyboru ogólnoświatowych wykonawców i producentów.
ESAB jest globalną marką produktów do ręcznego i automatycznego cięcia plazmowego.
Odróżniamy się od naszych konkurentów tym, że nasze produkty są wiodące na rynku
i niezawodne, które wytrzymały próbę czasu. Szczycimy się naszymi innowacjami technicznymi, konkurencyjnymi cenami, znakomitymi dostawami, pierwszorzędną obsługą
klienta i pomocą techniczną wraz z doskonałością procesu sprzedaży i specjalistycznym
marketingiem.
Nade wszystko, jesteśmy zaangażowani w technologicznym rozwoju zaawansowanych
produktów w celu osiągnięcia bezpieczniejszego środowiska roboczego w przemyśle
spawalniczym.
!
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu, obsługi lub prac serwisowych należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję oraz procedury bezpieczeństwa pracodawcy. Podczas, gdy informacje zawarte w tej Instrukcji reprezentują
najlepszą wiedzę producenta, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za jego stosowanie.
Zasilacz urządzenia do cięcia plazmowego,
ESAB Cutmaster® 120
SL100 1Torch™
Instrukcja obsługi Nr. 300X5398PL
Opublikowana przez:
OZAS-ESAB Ltd.
ul. A. Struga 10,
45-073 Opole, Poland
Phone: +48 (0) 77 4019270
www.esab.com
Prawo autorskie 2013, 2019 przez ESAB
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego opracowania w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione.
Wydawca nie przyjmuje i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty
lub szkody każdej części spowodowane jakimkolwiek błędem lub pominięciem treści
zawartej w niniejszej instrukcji, bez względu na to, czy wynika ono z niedbalstwa, czy
są przypadkowe lub z innej przyczyny.
Do drukowania materiałów zgodnie ze specyfikacją, patrz dokument 47x1909
Data pierwszego wydania: 15 czerwca, 2015
Data Przegląd: 31 października 2019
Zapisz następujące informacje dla celów gwarancyjnych:
Gdzie zakupiono:_____________________________________________
Data zakupu:________________________________________________
Numer seryjny zasilacza elektrycznego #:___________________________
Numer seryjny palnika #:_______________________________________
i
Należy się upewnić, że operator otrzyma
poniższe informacje.
Można otrzymać dodatkowe kopie od dostawcy.
PRZESTROGA
Niniejsze INSTRUKCJE są przeznaczone dla doświadczonych operatorów. W przypadku niepełnego obeznania z zasadami działania oraz z praktykami bezpieczeństwa
związanymi ze spawaniem łukowym oraz dotyczącymi sprzętu służącego do cięcia,
wskazane jest przeczytanie naszej broszury „Środki oraz praktyki bezpieczeństwa
podczas łukowego spawania, cięcia oraz żłobienia”, formularz 52-529. Osobom niewykwalifikowanym NIE zezwala się na instalowanie, obsługiwanie ani dokonywanie konserwacji niniejszego sprzętu. NIE wolno rozpoczynać instalacji lub pracy ze
sprzętem bez uprzedniego przeczytania oraz całkowitego zrozumienia niniejszych
instrukcji. W przypadku niecałkowitego zrozumienia niniejszych instrukcji, należy
skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji. Przed rozpoczęciem instalacji lub pracy ze sprzętem należy zapoznać się ze Środkami ostrożności.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Sprzęt ten będzie funkcjonował zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji
obsługi oraz zgodnie z dołączonymi etykietkami i/lub wkładkami jeśli instalacja, praca,
konserwacja oraz naprawy przeprowadzane będą zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
Sprzęt musi być okresowo sprawdzany. Nie należy używać sprzętu działającego wadliwie
lub niewłaściwie konserwowanego. Części zepsute, brakujące, zużyte, odkształcone lub
zanieczyszczone muszą być niezwłocznie wymienione. Producent zaleca wystosowanie
telefonicznej lub pisemnej prośby o poradę do autoryzowanego dystrybutora, od którego
został zakupiony sprzęt, czy naprawa lub wymiana części jest konieczna.
Nie należy przerabiać całego sprzętu ani żadnej z jego części składowych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia producenta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
za jakiekolwiek usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wadliwą konserwacją,
uszkodzeniem, niewłaściwą naprawą lub przeróbkami nie przeprowadzonymi przez producenta lub przez osoby przez niego wyznaczone.
!
NALEŻY PRZECZYTAĆ ORAZ ZROZUM IEĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED INSTALOWANIEM LUB PRACĄ.
CHRO Ń SIEBIE I INNYCH!
EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Zgodnie z
Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/UE) wchodząca w życie 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywa EMC (2014/30/UE) wchodząca w życie 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, obowiązującą od 2 stycznia 2013 r.
Dwustopniowy filtr powietrza
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO
Oznaczenie typu itd.
ESAB Cutmaster® 120, z numeru seryjnego 845-xxx-xxxx
Nazwa marki lub znak towarowy
ESAB
Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel
Nazwa, adres, nr telefonu:
OZAS-ESAB Ltd.
ul. A. Struga 10,
45-073 Opole, Poland
Telefon: +48 (0) 77 4019270, FAKS +01 603 298 7402
W konstrukcji urządzenia zastosowano następującą normę zharmonizowaną obowiązującą na terenie
EOG:
IEC/EN 60974-1:2017 / AMD1:2019 Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii.
IEC/EN 60974-10:2014 / AMD1:2015 Opublikowana 2015-06-19 Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dodatkowe informacje: Ograniczone użytkowanie, urządzenie klasy A, przeznaczone do użytku w pomieszczeniach innych niż mieszkalne.
Podpisując niniejszy dokument, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, że urządzenie, którego
dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Data
Podpis
20 sierpnia 2019
Flavio Santos
2019
Stanowisko
Dyrektor Generalny
Akcesoria i Przyległości
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI............................................................................................... 1-1
1.0
Środki ostrożności........................................................................................................................ 1-1
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM: WPROWADZENIE........................................................................................... 2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Jak korzystać z tej instrukcji...................................................................................................... 2-1
Identyfikacja sprzętu................................................................................................................... 2-1
Odbiór sprzętu............................................................................................................................... 2-1
Dane techniczne zasilacza......................................................................................................... 2-2
Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego................................................ 2-2
Cechy zasilacza.............................................................................................................................. 2-4
ROZDZIAŁ 2 PALNIK: WPROWADZENIE.......................................................................................... 2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Zakres instrukcji.......................................................................................................................... 2T-1
Opis ogólny................................................................................................................................... 2T-1
Specyfikacje ................................................................................................................................. 2T-1
Opcje i akcesoria......................................................................................................................... 2T-2
Wprowadzenie do cięcia plazmą.......................................................................................... 2T-2
ROZDZIAŁ 3 SYSTEMU: MONTAŻ ..................................................................................................... 3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Rozpakowywanie......................................................................................................................... 3-1
Opcje podnoszenia...................................................................................................................... 3-1
Połączenia podstawowych źródeł zasilania........................................................................ 3-1
Przyłącza gazu............................................................................................................................... 3-2
ROZDZIAŁ 4 PALNIK:
INSTALACJA............................................................................................................................ 3T-1
3T.01
3T.02
Połączenie latarkis...................................................................................................................... 3T-1
Ustawienia palnika mechanicznego.................................................................................... 3T-1
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM: DZIAŁANIE..................................................................................................... 4-1
4.01
4.02
Elementy sterujące/funkcje na panelu przednim............................................................. 4-1
Przygotowania do pracy............................................................................................................ 4-2
ROZDZIAŁ 4 PALNIK: DZIAŁANIE.................................................................................................... 4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Latarka wybór komponentów............................................................................................... 4T-1
Jakość cięcia................................................................................................................................. 4T-1
Ogólne informacje dotyczące cięcia.................................................................................... 4T-2
Obsługa palnika ręcznego....................................................................................................... 4T-3
Żłobienie........................................................................................................................................ 4T-6
Obsługa palnika mechanicznego......................................................................................... 4T-7
Wybór części do cięcia palnikiem SL100............................................................................ 4T-8
Zalecane prędkości cięcia dla palnika SL100 z odsłoniętą końcówką..................... 4T-8
Zalecane prędkości cięcia dla palnika SL100 z osłoniętą końcówką.....................4T-13
INFORMACJE PATENTOWE............................................................................................................ 4T-20
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWISOWANIE............................................................................................ 5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Konserwacja ogólna.................................................................................................................... 5-1
Harmonogram konserwacji...................................................................................................... 5-2
Wspólne usterki............................................................................................................................. 5-2
Wskaźnik błędu............................................................................................................................. 5-3
Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych problemów....................................... 5-4
Wymiana podstawowych części zasilacza........................................................................... 5-6
ROZDZIAŁ 5 PALNIK: SERWISOWANIE........................................................................................... 5T-1
5T.01
5T.02
Konserwacja ogólna.................................................................................................................. 5T-1
Kontrola lub wymiana części eksploatacyjnych palnika.............................................. 5T-2
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI................................................................................................................ 6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
Wprowadzenie............................................................................................................................... 6-1
Informacje dotyczące składania zamówień........................................................................ 6-1
Wymiana zasilacza....................................................................................................................... 6-1
Części zamienne do elementów zasilacza........................................................................... 6-1
Opcje i akcesoria........................................................................................................................... 6-2
Części zamienne do palników ręcznych .............................................................................. 6-3
Części zamienne - do palników maszynowych z nieekranowanymi
przewodami.................................................................................................................................... 6-4
Części eksploatacyjne palnik (SL100).................................................................................... 6-6
ZAŁĄCZNIK 1: KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ (SCHEMAT BLOKOWY).........................................................A-1
ZAŁĄCZNIK 2: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH......................................................................A-2
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMAT UŁOŻENIA STYKÓW PALNIKA................................................................A-3
ZAŁĄCZNIK 4: SCHEMATY PRZYŁĄCZENIOWE PALNIKA................................................................A-4
ZAŁĄCZNIK 5: SCHEMAT UKŁADU URZĄDZENIA 400V..................................................................A-6
Historia zmian....................................................................................................................................A-8
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 1: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.0
Środki ostrożności
Użytkownicy sprzętu do spawania oraz cięcia firmy ESAB plazmowego posiadają obowiązek upewnienia się,
że każdy, kto pracuje ze sprzętem lub w jego pobliżu zachowuje wszystkie stosowne środki ostrożności. Środki
ostrożności muszą spełniać wymagania dotyczące tego typu sprzętu do spawania i cięcia plazmowego. Oprócz
standardowych regulacji dotyczących miejsca pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń.
Całość prac musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel dobrze zaznajomiony z działaniem sprzętu
do spawania i cięcia plazmowego. Niewłaściwa obsługa sprzętu może doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować zranieniem operatora oraz uszkodzeniem sprzętu.
1. Każda osoba używająca sprzętu do spawania lub cięcia plazmowego musi być obeznana z:
– jego obsługą,
– umiejscowieniem wyłączników bezpieczeństwa,
– jego zasadą działania,
– odpowiednimi środkami ostrożności,
– spawaniem i/lub cięciem plazmowym.
2. Operator musi upewnić się, że:
– w miejscu, gdzie znajduje się sprzęt, w chwili jego uruchamiania, nie przybywa żadna
nieuprawniona osoba,
– każdy posiada odpowiednią ochronę w momencie zapalania łuku.
3. Miejsce pracy musi:
– być przeznaczone do danego celu,
– być wolne od przeciągów.
4. Środki ochrony indywidualnej:
– należy zawsze nosić zalecane środki ochrony indywidualnej, takie jak okulary ochronne, ognioodporna
odzież, rękawice ochronne,
– nie nosić luźnych części ubioru, takich jak szaliki, bransoletki, pierścionkiitp., które mogą
zostać uwięzione lub spowodować poparzenia.
5. Ogólne środki ostrożności:
– należy upewnić się, że przewód powrotny jest bezpiecznie podłączony.
– praca ze sprzętem pod wysokim napięciem może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka,
– w pobliżu miejsca pracy musi znajdować się odpowiedni, wyraźnie oznaczony sprzęt przeciwpożarowy,
– nie smarować ani nie przeprowadzać konserwacji sprzętu w trakcie jego pracy.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
Firma ESAB może dostarczyć wszystkie niezbędne zabezpieczenia i akcesoria do cięcia.
300X5398PL
INFORMACJE OGÓLNE
1-1
ESAB CUTMASTER 120
OSTRZEŻENIE
SPAWANIE ORAZ CIĘCIE PLAZMOWE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA ZARÓWNO OPERATORA JAK I OSÓB POSTRONNYCH. W TRAKCIE
SPAWANIA LUB CIĘCIA, PLAZMOWEGO NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ
WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. NALEŻY ZAPYTAĆ O PRAKTYKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACODAWCY, KTÓRE POWINNY BYĆ OPARTE NA
DANYCH DOTYCZĄCYCH RYZYKA PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – grozi śmiercią.
– Należy zamontować oraz uziemić jednostkę do spawania lub cięcia plazmowego zgodnie z odpowiednimi
standardami.
– Nie dotykać części elektrycznych ani elektrod odsłoniętą skórą, wilgotnymi rękawicami lub wilgotnym
ubraniem.
– Należy odizolować się od ziemi oraz od ciętego lub spawanego przedmiotu.
– Należy upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne.
OPARY ORAZ GAZY – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
– Należy trzymać głowę jak najdalej od oparów.
– Należy użyć systemu wentylacji, systemu odprowadzania wyziewów na łuku lub obydwu tych systemów
w celu odprowadzania oparów oraz gazów daleko od obszaru oddychania oraz obszaru pracy.
PROMIENIOWANIE WYTWARZANE PODCZAS SPAWANIA – może uszkodzić oczy oraz poparzyć skórę.
– Należy chronić oczy oraz całe ciało. Należy stosować właściwe ekrany do spawania / cięcia plazmowego
oraz odpowiednie filtry spawalnicze, a także nosić odzież ochronną.
– Należy chronić osoby postronne poprzez stosowanie odpowiednich ekranów lub zasłon.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
– Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Z tego powodu należy się upewnić, że w pobliżu nie ma
żadnych łatwopalnych materiałów.
HAŁAS – nadmierny hałas może uszkodzić słuch.
– Należy chronić uszy. Stosować osłony na uszy lub inną ochronę słuchu.
– Należy ostrzec osoby postronne o grożącym im ryzyku.
WADLIWE DZIAŁANIE – w przypadku wadliwego działania należy zadzwonić do eksperta po pomoc.
NALEŻY PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZEDPRZYSTĄPIENIEM
DO MONTAŻU LUB OBSŁUGI SPRZĘTU. CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
1-2
Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur I innych
celów niź prace spawalnicze.
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze względu na
przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich lokalizacjach
mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do cięcia łukiem plazmowym.
Jakiekolwiek inne zastosowanie może spowodować obrażenia ciała i/lub
uszkodzenia urządzenia.
Należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję
obsługi przedprzystąpieniem do montażu lub obsługi
sprzętu.
INFORMACJE OGÓLNE
!
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM:
WPROWADZENIE
2.02 Identyfikacja sprzętu
2.01 Jak korzystać z tej instrukcji
Podręcznik użytkownika dotyczy wyłącznie specyfikacji
lub numerów części wymienionych na stronie 1.
W celu zapewnienia bezpiecznego działania, należy
przeczytać całą instrukcję, w tym rozdział poświęcony
instrukcjom bezpieczeństwa i ostrzeżeniom.
W całej instrukcji mogą pojawiać się słowa NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA, UWAGA. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje
znajdujące się pod tymi nagłówkami. Te specjalne adnotacje można łatwo rozpoznać w następujący sposób:
UWAGA!
Działanie, procedura lub informacje
podstawowe wymagające dodatkowego podkreślenia lub pomocne w
skutecznej obsłudze systemu.
!
!
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie tej procedury
może spowodować uszkodzenie
sprzętu.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie tej procedury
może spowodować obrażenia ciała
u operatora lub innych osób w obszarze pracy.
Numer identyfikacyjny urządzenia (specyfikacja lub numer części), model i numer seryjny zazwyczaj znajdują
się na etykiecie danych na tylnym panelu. Sprzęt nieposiadający etykiety danych, taki jak zespoły palników
i kabli podlega identyfikacji wyłącznie na podstawie
specyfikacji lub numeru części wydrukowanego na karcie
dołączonej luzem lub na pojemniku transportowym. Wpisać te numery na dole strony, aby móc z nich skorzystać
w przyszłości.
2.03 Odbiór sprzętu
Po otrzymaniu sprzętu użytkownik powinien go sprawdzić pod kątem kompletności i potencjalnych uszkodzeń
podczas transportu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast powiadomić przewoźnika w
celu zgłoszeniu roszczenia. Dostarczyć pełne informacje
dotyczące roszczeń odszkodowawczych lub błędów w
wysyłce do miejsca w rejonie użytkownika wymienionego
na wewnętrznej tylnej okładce niniejszej instrukcji.
Dołączyć wszystkie numery identyfikacyjne sprzętu
zgodnie z powyższym opisem z pełnym opisem wadliwych części.
Umieścić sprzęt w miejscu przeznaczonym do instalacji
przed rozpakowaniem urządzenia. Zachować ostrożność, żeby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu podczas stosowania prętów, młotków itp. przy otwieraniu
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Przekazuje informacje na temat
możliwości porażenia elektrycznego.
Ostrzeżenia zostaną dołączone do
takiej skrzynki.
!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza bezpośrednie zagrożenie,
które może spowodować natychmiastowe, poważne obrażenia ciała
lub utratę życia.
Dodatkowe kopie tej instrukcji można zakupić, kontaktując się z ESAB pod adresem lub numerem telefonu w
Twojej okolicy wymienionym na tylnej okładce instrukcji.
Dołączyć numer instrukcji użytkownika oraz numery
identyfikacyjne sprzętu.
Elektroniczne kopie tej instrukcji można również bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony internetowej
ESAB wskazanej poniżej.
http://www.esab.eu
300X5398PL
Wprowadzenie
2-1
ESAB CUTMASTER 120
2.04 Dane techniczne zasilacza
ESAB Cutmaster 120 Dane techniczne zasilacza
Przewód zasilający 400 VAC (360 - 440 VAC), Trójfazowy,50/60 Hz
Przewód zasilający Do zasilacza dołączono przewód zasilający
Prąd wyjściowy
30 - 120 amperów, płynna regulacja
Zdolność zasilacza Cząstki stałe do 5 mikronów
do filtrowania gazu
ESAB Cutmaster 120 Cykl pracy zasilacza *
Temperatura otocze- Długość cyklu pracy w temp. 40° C (104° F)
nia
Zakres działania 0° - 50° C
Cykl pracy
N/A
40%
60%
100%
Znamionowy
IEC
CE
IEC
CE
IEC
CE
Wszystkie urządzenia
120V 120V 100V 100V
80V
80V
Prąd
128
128
120
120
112
112
Napięcie DC
UWAGA: Cykl pracy zostaje ograniczony jeśli podstawowe napięcie wejściowe (AC) jest
niskie lub napięcie wyjściowe DC jest wyższe niż przedstawione w tej tabeli
UWAGA!
Dane znamionowe IEC wyznacza się w sposób określony przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Te specyfikacje obejmują obliczenie napięcia wyjściowego
na podstawie prądu znamionowego zasilania. Aby ułatwić porównanie zasilaczy, wszyscy
producenci stosują to napięcie wyjściowe w celu określenia cyklu pracy.
Wymiary i waga zasilacza.
Wymagania dotyczące przestrzeni wokół wentylacji
305 mm
12"
Art # A-12887PL_AC
381 mm
15"
Art # A-14328
150 mm
6"
610 mm
24"
33,5 kg / 73,8 lb
762 mm
30"
150 mm
6"
150 mm
6"
2.05 Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego
ESAB Cutmaster 120 Wymagania dotyczące podłączenia kabla zasilającego
2-2
Wprowadzenie
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Napięcie
wejściowe
Częst.
Woltów
Hz
kVA
400
50
23,6
Trójfazowy
Moc wejściowa
Sugerowane rozmiary
BezI
pieczI eff
max
nik
(A.)
34
31
Elastyczny
przewód
(min. AWG)
Elastyczny
przewód
(Min. mm2)
8
10
40
Napięcie sieciowe z sugerowaną ochroną obwodów i przekrojami przewodów
Na podstawie kodeksu National Electric Code i Canadian Electric Code
UWAGA!
Aby uzyskać informacje dotyczące obowiązujących wymogów dla instalacji elektrycznych, należy skonsultować się z lokalnymi i krajowymi normami elektrycznymi lub lokalnymi organami dysponującymi odpowiednimi uprawnieniami.
Sugerowane wymiary opierają się na elastycznym przewodzie zasilającym z instalacjami
wtyczki zasilania. W przypadku instalacji podłączonych na stałe należy sprawdzić kodeksy
lokalne lub krajowe.
I1max przyjmuje się przy TDC 100% minimalnego cyklu pracy.
I1eff przyjmuje się przy TDC 100% znamionowego cyklu pracy.
300X5398PL
Wprowadzenie
2-3
ESAB CUTMASTER 120
2.06 Cechy zasilacza.
Owijka uchwytu i przewodów
Panel sterowniczy
Gniazdo przewodów palnika
Art # A-08359PL
Kabel roboczy
i zacisk
Port dla kabla opcjonalnego
interfejsu automatyzacji
Zespół filtra
Port wlotu gazu
Art # A-08547PL
Kabel zasilający
2-4
Wprowadzenie
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 2 PALNIK:
WPROWADZENIE
257 mm (10,125")
2T.01 Zakres instrukcji
Niniejszy podręcznik zawiera opisy, instrukcję obsługi
oraz procedury konserwacji dla modelów 1-palnikowych
palników plazmowych tnących SL100/model ręczny i
SL100/mechaniczny. Sprzęt może serwisować wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel; przestrzega
się przed podejmowaniem prób naprawy lub regulacji
nieopisanych w niniejszej instrukcji przez niewykwalifikowany personel - grozi to utratą gwarancji.
95 mm
(3,75")
Art # A-03322PL_AB
29 mm (1,17")
2. Palnik mechaniczny, model
W zestawie standardowego palnika maszynowego znajduje się rura pozycjonująca ze stojakiem
i zespołem karabinków.
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
Dokładnie przeczytać tę instrukcję. Pełne zrozumienie
cech i możliwości tego sprzętu zapewni niezawodne
działanie zgodnie z przeznaczeniem.
2T.02 Opis ogólny
35 mm / 1,375"
Konstrukcja palników plazmowych jest podobna do
świec zapłonowych w samochodach. Składają się z
części minusowych i plusowych oddzielonych centralną
izolacją. Wewnątrz palnika, łuk pilotujący uruchamia się
w szczelinie pomiędzy elektrodą o ładunku ujemnym,
a końcówką o ładunku dodatnim. Kiedy łuk pilotujący
najonizuje gaz plazmowy, przegrzana kolumna gazu
przepływa przez mały otwór w końcówce palnika, skupiony na metalu przeznaczonym do cięcia.
Pojedynczy przewód palnika doprowadza gaz z jednego
źródła, który jest wykorzystywany jako plazma i jednocześnie jako gaz plazmowy i gaz pomocniczy. Przepływ
powietrza jest podzielony wewnątrz głowicy palnika.
Korzystanie z pojedynczego gazu umożliwia korzystanie
z mniejszego palnika i niedrogą obsługę.
UWAGA!
Bardziej szczegółowy opis działania
palnika plazmowego znajduje się w
rozdziale 2T.05 Wprowadzenie do
plazmy.
Dodatkowe specyfikacje dotyczące
zastosowanego zasilacza znajdują
się na stronach załącznika.
44,5 mm /
1,75"
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
126 mm / 4,95"
Art # A-02998PL
B. Długości przewodów palnika
Dostępne są następujące palniki ręczne:
• 6,1 m / 20 stóp, ze złączami ATC
• 15,2 m / 50 stóp, ze złączami ATC
Dostępne są następujące palniki maszynowe:
• 1,5 m / 5 stóp, ze złączami ATC
• 3,05 m / 10 stóp, ze złączami ATC
• 7,6 m / 25 stóp, ze złączami ATC
• 15,2 m / 50 stóp, ze złączami ATC
C. Części palnika
Wkład startera, elektroda, końcówka, miseczka
osłaniająca
D. Części na miejscu (PIP)
Głowica palnika posiada wbudowany przycisk
Wartość znamionowa 12 VDC
E. Typ chłodzenia
2T.03 Specyfikacje
Połączenie strumienia powietrza i gazu przepływającego przez palnik.
A. Konfiguracje palnika
1. Palnik ręczny/manualny, modele
Głowica palnika ręcznego znajduje się pod kątem
75° do rękojeści. Palniki ręczne obejmują zespół
rękojeści i spustu.
300X5398PL
Wprowadzenie
2T-1
ESAB CUTMASTER 120
2T.04 Opcje i akcesoria
F. Dane znamionowe palnika
Parametry znamionowe palnika ręcznego
Temperatura
otoczenia
104° F
40° C
Cykl pracy
100% @ 120 Amps @ 400 scfh
Maksymalny prąd
120 Amps
Napięcie (Vszczyt.)
500V
Napięcie zajarzenia
łuku
Parametry znamionowe palnika mechanicznego
Temperatura
otoczenia
104° F
40° C
Cykl pracy
100% @ 120 Amps @ 400 scfh
Maksymalny prąd
120 Amps
Napięcie (Vszczyt.)
500V
W palniku do cięcia plazmą, chłodny gaz dostaje się
do strefy B, w której łuk pomiędzy elektrodą a końcówką palnika nagrzewa i jonizuje gaz. Główny łuk
tnący następnie działa na cięty element za pomocą
kolumny gazu plazmowego w strefie C.
Specyfikacje gazu do palnika ręcznego i
mechanicznego
Gaz (plazmowy i pomocniczy)
Sprężone
powietrze
Ciśnienie robocze Patrz
UWAGA
60 - 95 psi
4.1 - 6.5 bar
Ciśnienie maksymalne
wejściowe
125 psi / 8,6 bar
Przepływ gazu (cięcie i
żłobienie)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
_
Zasilacz
OSTRZEŻENIE
Tego palnika nie należy używać z
tlenem (O2).
UWAGA!
Wartość ciśnienia roboczego zależy
od modelu palnika, natężenia roboczego i długości przewodów palnika.
Patrz tablice z ustawieniami ciśnienia gazu dla każdego modelu.
H. Zagrożenie związane z kontaktem
bezpośrednim
Dla końcówki cięcia bezstykowego zalecana odległość to 4,7 mm (3/16 cala).
2T-2
Plazma jest gazem podgrzanym do bardzo wysokiej
temperatury, który następnie poddawany jest jonizacji w celu uzyskania przewodności elektrycznej.
W procesie cięcia i żłobienia łukiem plazmowym
plazma umożliwia przeniesienie łuku elektrycznego
na element cięty. Cięty lub usuwany metal ulega
stopieniu w wyniku działania wysokiej temperatury
łuku, a następnie jest wydmuchiwany.
Podczas gdy celem cięcia plazmowego jest oddzielenie materiału, stosuje się żłobienie łukiem plazmowym w celu usunięcia metalów na kontrolowanej
głębokości i szerokości.
7kV
G. Rozmiary zasilania elektrycznego
!
2T.05 Wprowadzenie do cięcia
plazmą
A. Przepływ gazu plazmowego
7kV
Napięcie zajarzenia
łuku
Opcje i akcesoria opisano w rozdziale 6.
A
+
B
obrabianego przedmiotu
A-00002PL
C
Typowy element głowicy palnika
Poprzez wypychanie gazu plazmowego i łuku elektrycznego przez mały otwór, palnik dostarcza wysoce skoncentrowane ciepło na małą powierzchnię.
Sztywny zwężony łuk plazmowy pokazano w strefie
C. Do cięcia plazmą stosuje się prąd stały (DC) o
polaryzacji prostej, jak pokazano na ilustracji.
Strefa A przepuszcza gaz pomocniczy, który chłodzi
palnik. Ten gaz również pomaga w wydmuchaniu
stopionego metalu z miejsca cięcia za pomocą gazu
plazmowego o wysokiej prędkości, umożliwiając
szybkie cięcie bez powstawania żużlu.
Wprowadzenie
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
B. Dystrybucja gazu
E. Części na miejscu (PIP)
Zastosowany pojedynczy gaz zostaje wewnętrznie
rozbity na plazmę i gazy pomocnicze.
Gaz plazmowy wpływa do palnika przez przewód
minusowy, przepływa przez wkład startera, wokół
elektrody i wypływa z otworu końcówki.
Gaz pomocniczy przepływa wokół zewnętrznej
części wkładu startera palnika i wypływa pomiędzy
końcówką a miseczką osłaniająca wokół łuku plazmowego.
Palnik obejmuje obwód PIP („Parts - In - Place")
Prawidłowo zainstalowana miseczka osłaniająca
zamyka przełącznik. Palnik nie będzie działać, jeśli
ten przełącznik jest w pozycji otwartej.
Przełącznik palnika
Do okablowania
sterującego
Przełącznik PIP
A-02997PL
Spust palnika
Kielich osłony
Części na miejscu - schemat dla palnika ręcznego
C. Łuku pilotującego
Kaseta wisząca
Po uruchomieniu palnika powstaje łuk pilotujący pomiędzy elektrodą a końcówką tnącą. Łuk pilotujący
tworzy ścieżkę dla głównego łuku.
D. Głównego łuku tnącego
Do ATC
Moc DC jest również wykorzystywana do głównego
łuku tnącego. Wyjście minusowe jest podłączone
do elektrody palnika za pomocą przewodu palnika.
Wyjście plusowe jest podłączone do ciętego elementu kablem roboczym i do palnika za pomocą
przewodu pilotującego.
Przełącznik PIP
Kielich osłony
START CNC
Przełącznik PIP
Kielich osłony
Art # A-08168PL
Do ATC
Palnik automatyczny
Do ATC
Przełącznik PIP
Kielich osłony
Części na miejscu - schemat dla palnika
maszynowego
300X5398PL
Wprowadzenie
2T-3
ESAB CUTMASTER 120
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
2T-4
Wprowadzenie
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 3 SYSTEMU:
MONTAŻ
3.03 Połączenia podstawowych
źródeł zasilania
!
3.01 Rozpakowywanie
1. Użyć listy wysyłkowej do identyfikacji i sprawdzenia każdego elementu.
2. Sprawdzić każdy element pod kątem potencjalnych uszkodzeń podczas transportu. Jeśli
widoczne jest uszkodzenie, przed przystąpieniem do instalacji należy skontaktować się z
dystrybutorem i/lub firmą transportową.
3. Wpisać model i numery seryjne, datę zakupu
oraz nazwę sprzedawcy zasilacza i palnika do
tabelki informacyjnej na początku niniejszej instrukcji.
Poniższe ilustracje i wskazówki dotyczą zasilania trójfazowego.
Złącza kabla zasilającego
Trzy fazy (3ø)
3.02 Opcje podnoszenia
L1
Zasilacz posiada uchwyt wyłącznie do podnoszenia
ręcznego. Urządzenie należy podnosić i transportować
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
UPADEK SPRZĘTU może spowodować poważne obrażenia ciała i
uszkodzenie sprzętu.
UCHWYT nie jest przeznaczony do
podnoszenia mechanicznego.
L2
Art # A-08548PL
OSTRZEŻENIE
Nie dotykać części znajdujących się
pod napięciem.
Odłączyć przewód zasilający przed
przesunięciem urządzenia.
!
PRZESTROGA
Przed włączeniem lub podłączeniem
jednostki należy upewnić się, że źródło zasilania ma prawidłowe napięcie. Podstawowe źródło zasilania,
bezpieczniki i wszystkie przewody
przedłużające muszą spełniać wymogi lokalnych norm elektrycznych
oraz zalecane wymogi w zakresie
ochrony obwodów i instalacji elektrycznych, określone w rozdziale 2.
L3
L4
MASA
Przewody zasilania trójfazowego
A. Podłączenie do trójfazowego źródła
zasilania
OSTRZEŻENIE
Odłączyć moc wejściową od źródła
zasilania i kabla zasilającego przed
przystąpieniem do tej procedury.
• Tylko osoby o odpowiedniej sile fizycznej mogą
podnosić urządzenie.
Te instrukcje dotyczą wymiany przewodu zasilające i
przewodu na zasilaczu 400 VAC na zasilanie trójfazowe.
• Unieść urządzenie, trzymając uchwyt obiema rękami. Nie stosować pasów do podnoszenia.
1. Zdjąć pokrywę zasilacza zgodnie z instrukcjami
w rozdziale 5.
• Do transportu urządzenia należy użyć opcjonalnie
wózka lub podobnego urządzenia.
2. Odłączyć oryginalny kabel zasilający od głównego stycznika sieciowego i uziemienia obudowy.
• Umieścić urządzenie na podstawie i zabezpieczyć
na czas transportu za pomocą wózka widłowego
lub innego pojazdu.
3. Poluzować osłonę otworu przelotowego na
tylnym panelu zasilania. Wyciągnąć oryginalny
przewód zasilający z zasilacza.
300X5398PL
INSTALACJA
3-1
ESAB CUTMASTER 120
4. Stosowanie kabla zasilającego dostarczonego
przez klienta dla wymaganego napięcia, usunąć
izolację z poszczególnych żył.
5. Przełożyć używany przewód przez otwór dostępowy w tylnym panelu zasilacza. Szczegóły
dotyczące specyfikacji przewodów zasilających
znajdują się w rozdziale 2.
PRZESTROGA
Podstawowe źródło zasilania i przewód zasilający muszą spełniać wymogi lokalnych norm elektrycznych
oraz zalecane wymogi w zakresie
ochrony obwodów i instalacji elektrycznych, (patrz tabela w rozdziale 2).
!
3.04 Przyłącza gazu
Podłączenie doprowadzenie gazu do
urządzenia
Połączenie dla sprężonego powietrza lub butli wysokociśnieniowych jest takie samo. Jeśli ma zostać zainstalowany opcjonalny liniowy filtr powietrza, patrz kolejne
dwa podrozdziały.
1. Podłączyć przewód powietrza do portu wlotowego. Ilustracja pokazuje przykładowe typowe
złącza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności
nałożyć szczeliwo na gwintach
złączek zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ
małe cząstki taśmy mogą odciąć i
zablokować przeloty powietrza do
palnika.
6. Podłączyć przewody w następujący sposób:.
•
Przewody do wejścia L1, L2 i L3. Kolejność
podłączania tych przewodów nie ma znaczenia. Patrz poprzednia ilustracja i etykieta w
zasilaczu.
•
Zielony/żółty przewód uziemienia
7. Przy zachowaniu niewielkiego luzu przewodów
należy dokręcić osłonę otworu przelotowego w
celu zabezpieczenia przewodu zasilającego.
Zespół
regulatora/filtra
8. Ponownie nałożyć pokrywę zasilacza zgodnie z
instrukcjami w rozdziale 5.
9. Podłączyć drugi koniec każdego przewodu do
wtyczki dostarczonej przez klienta lub głównego
wyłącznika.
10. Podłączyć przewód zasilający (lub zamknąć
główny przełącznik wyłączający) do zasilania.
Port wlotowy
Zacisk przewodu
Przewód
doprowadzania
gazu
1/4 NPT lub ISO-R
do złączki 1/4" (6mm)
Art # A-07943PL
Dopływ powietrza do portu wlotowego
Instalacje opcjonalnego jednostopniowego
filtra powietrza
Zaleca się zastosowanie opcjonalnego filtra w celu lepszego filtrowania sprężonym powietrzem, tak aby wilgoć
i zanieczyszczenia nie przedostały się do palnika.
1. Połączyć wąż z pojedynczym lub podwójnym
filtrem z portem wlotowym.
2. Połączyć zespół filtra z wężem filtra.
3. Podłączyć przewód powietrza do filtra. Ilustracja
pokazuje przykładowe typowe złącza.
3-2
INSTALACJA
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ małe cząstki
taśmy mogą odciąć i zablokować przeloty powietrza do palnika. Podłączyć w następujący
sposób:
Zespół
regulatora/filtra
Port wlotowy
Art # A-07944PL
Zacisk przewodu
Przewód
doprowadzania
gazu
1/4 NPT do
złączki 1/4" (6mm)
Instalacja opcjonalnego filtra jednostopniowego
Instalacje opcjonalnego dwustopniowego filtra powietrza
Opcjonalny filtr dwustopniowy służy również przeznaczony do systemów powietrza sprężonego. Filtr usuwa wilgoć
i zanieczyszczenia z dokładnością do przynajmniej 5 mikronów.
Podłączyć doprowadzenie powietrza w następujący sposób:
1. Połączyć uchwyt filtra dwustopniowego z tyłu zasilacza zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zespołu filtra.
300X5398PL
INSTALACJA
3-3
ESAB CUTMASTER 120
UWAGA!
W celu uzyskania szczelności, nałożyć uszczelnienie gwintu na złącza gwintów zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie stosować taśmy teflonowej jako uszczelnienia gwintu, gdyż
drobne cząstki taśmy mogą się odrywać i blokować wąskie kanały powietrzne w palniku.
2. Podłączyć wąż odpływowy filtra dwustopniowego do portu wlotowego regulatora/zespołu filtra.
3. Użyć złączek dostarczonych przez klienta do połączenia przewodu powietrza do filtra. Połączenie 1/4 NPT
z szybkozłączem 1/4 cala pokazano jako przykład.
Zespół
regulatora/filtra
Wejście
regulatora
Otwór wlotowy filtra
dwustopniowego (WEJ.)
Port wyjściowy
(WYJ.)
Zespół filtra
dwustopniowego
Zacisk przewodu
Przewód
doprowadzania
gazu
1/4 NPT do
złączki
1/4" (6mm)
Art # A-07945PL_AC
Instalacja opcjonalnego filtra dwustopniowego
Stosowanie butli wysokociśnieniowych na sprężone powietrze
Jeśli do doprowadzenia powietrza stosuje się wysokociśnieniowe butle ze sprężonym powietrzem:
1. Procedury instalacji i konserwacji regulatorów gazu pod wysokim ciśnieniem zostały opisana w specyfikacji
producenta.
2. Sprawdzić zawory cylindra, żeby upewnić się, że są czyste i wolne od oleju, smaru i innych materiałów obcych.
Na krótko otworzyć zawór każdego cylindra w celu wydmuchania pyłu, jaki może się w nim znajdować.
3. Butla musi posiadać regulator wysokiego ciśnienia z możliwością regulacji ciśnienia wyjściowego do maks.
100 psi (6,9 bara) i przepływów przynajmniej do 300 scfh (141,5 lpm).
4. Podłączyć wąż doprowadzenia do cylindra.
UWAGA!
Ciśnienie należy ustawić na 100 psi (6,9 barów) za pomocą regulatora butli
wysokociśnieniowej.
Wewnętrzna średnica węża doprowadzającego musi wynosi przynajmniej 6 mm (1/4 cala).
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ małe cząstki
taśmy mogą odciąć i zablokować przeloty powietrza do palnika.
3-4
INSTALACJA
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 4 PALNIK:
INSTALACJA
3T.02 Ustawienia palnika
mechanicznego
3T.01 Połączenie latarkis
UWAGA!
Wymagana jest instalacja adaptera w zasilaczu jeśli układ palnika
ręcznego zostaje przystosowany do
działania jako palnik maszynowy.
W razie konieczności podłączyć palnik do zasilania. Do
tego zasilacza należy podłączać wyłącznie model ESAB
SL100 / z palnikiem ręcznym lub SL100 / z palnikiem mechanicznym. Maksymalna długość przewodów palnika
to 30,5 m (100 stóp), łącznie z przedłużeniami.
OSTRZEŻENIE
Odłączyć podstawowe zasilanie u
źródła przed podłączeniem palnika.
OSTRZEŻENIE
Odłączyć podstawowe zasilanie u
źródła przed podłączeniem palnika.
1. Zrównać męskie złącze ATC (na palniku) z gniazdem z gwintem wewnętrznym. Włożyć złącze z
gwintem zewnętrznym do gniazda z gwintem
wewnętrznym. Złącza należy zbliżyć do siebie
poprzez zastosowanie niewielkiego ciśnienia.
2. Zabezpieczyć połączenie, obracając nakrętkę
zabezpieczającą zgodnie z ruchem wskazówek
zegara do momentu zablokowania w odpowiednim położeniu. NO NOT use the locking nut to pull
the connection together. Nie stosować narzędzi
do zabezpieczenia połączenia.
W zestawie palnika mechanicznego znajduje się rura
pozycjonująca ze stojakiem i zespołem karabinków.
1. Zainstalować zespół palnika na stole do cięcia.
2. Aby uzyskać czyste pionowe cięcie, należy użyć
kątownika w celu ustawienia palnika prostopadle
do powierzchni ciętego elementu.
Zespół bloku
dociskowego
Wyrównanie
2
Obrabianego
przedmiotu
A-02585PL
1
Art # A-07885
Podłączenie palnika do zasilania
3. System jest gotowy do pracy.
Ustawienia palnika mechanicznego
Sprawdzić jakość powietrza
Aby zbadać jakość powietrza:
1.
/
Włączyć przełącznik „WŁĄCZ/WYŁĄCZ”
(ustawienie górne).
3. Odpowiednie części palnika (miseczka osłaniającą, końcówka, wkład startera i elektroda) należy
dobrać do rodzaju operacji. Szczegóły znajdują
się w rozdziale 4T.07 „Wybór części palnika".
2. Ustawić pokrętło sterowania funkcjami w pozycji
SET.
3. Umieścić soczewkę filtru spawania przed palnikiem i WŁĄCZYĆ przepływ powietrza. Nie
włączać łuku!
Olej lub wilgoć w powietrzu będzie widoczna na
soczewce.
300X5398PL
INSTALACJA
3T-1
ESAB CUTMASTER 120
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
3T-2
INSTALACJA
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM:
DZIAŁANIE
5.
Wskaźnik PRĄDU ZMIENNEGO
Kontrolka świecąca stałym światłem oznacza, że
zasilanie jest gotowe do pracy. Mrugające światło
wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie blokady ochronnej. WYŁĄCZYĆ urządzenie, WYŁĄCZYĆ
lub odłączyć moc zasilania, skorygować usterkę i
ponownie uruchomić urządzenie. Szczegóły znajdują się w rozdziale 5.
4.01 Elementy sterujące/funkcje na
panelu przednim
Patrz ilustracja w celu identyfikacji numerów
1
2
3
4
1. Sterowanie prądem wyjściowym
Ustawia wymagany prąd wyjściowy. Ustawienia
wyjścia do 60 amperów można stosować do cięcia
stykowego (z końcówką palnika mającą kontakt z
ciętym przedmiotem) lub do cięcia bezstykowego.
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
2. Sterowanie funkcjami
Pokrętła sterowania funkcjami, służą do wyboru
różnych trybów działania.
!
SET Stosuje się do oczyszczania urządzenia, palnika i przewodów powietrzem oraz regulacji ciśnienia gazu.
RUN Stosowane do ogólnych operacji cięcia.
„ R A P I D A U TO R E S TA R T “ ( S Z Y B K I R E START AUTOMATYCZNY)
Umożliwia
szybsze ponowne uruchomienie łuku pilotującego w celu zapewnienia ciągłego cięcia.
ZATRZASK Stosowany do dłuższych cięć
ręcznych, Po uruchomieniu łuku tnącego, można
zwolnić włącznik palnika. Łuk tnący pozostaje WŁĄCZONY do czasu odsunięcia palnika od ciętego elementu, palnik zostaje odsunięty od krawędzi ciętego
elementu, przełącznik palnika zostaje ponownie
aktywowany lub jeśli uaktywnią się blokady systemy.
5 6 7 8 9 10
6.
7.
Sterowanie ciśnieniem stosuje się w trybie
ustawień („SET“) do regulacji ciśnienia powietrza/
gazu. Wyciągnąć pokrętło w celu przeprowadzenia
regulacji i wepchnąć blokadę.
300X5398PL
Przeziernika
Kontrolka zaczyna świecić, kiedy występuje minimalne ciśnienie gazu wymagane do działania.
Minimalne ciśnienie dla działania zasilania nie jest
wystarczające dla działania palnika.
8.
Wskaźnik PRĄDU STAŁEGO
Kontrolka zaczyna świecić, kiedy obwód wyjściowy
DC jest aktywny.
4.Sterowanie ciśnieniem powietrza/gazu
+
Wskaźnik temperatury
Kontrolka jest normalnie wyłączona. Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy normalną granicę,
kontrolka zaczyna świecić (WŁ.). Przed dalszą
pracą należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3.Przełącznik „WŁĄCZ/WYŁĄCZ”
ON
/ OFF
Switch Steruje mocą zasilania
zasilacza. Pozycja w górze - włączone, pozycja w
dole - wyłączone.
Art# A-07886
!
9.
Wskaźnik usterki błędu
Kontrolka zaczyna świecić, kiedy obwód zwarciowy
jest aktywny. Objaśnienia dla kontrolek awaryjnych
znajdują się w rozdziale 5.
DZIAŁANIE
4-1
ESAB CUTMASTER 120
10. Wskaźnik ciśnienia
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Upewnić się, że źródło spełnia wymagania (patrz
rozdział 2). Sprawdzić połączenia i włączyć doprowadzenie powietrza.
Podłączyć przewód roboczy
Przymocować przewód roboczy do ciętego elementu
lub stołu do cięcia. Obszar musi być wolny od oleju,
farby i rdzy. Podłączyć wyłącznie do głównej części
ciętego elementu; nie podłączać do części, która ma
zostać odcięta.
Art # A-08170
PSI
Źródło powietrza
Kontrolka zacznie się świecić według ciśnienia ustawionego za pomocą pokrętła sterowania ciśnieniem.
4.02 Przygotowania do pracy
Przy rozpoczęciu każdej procedury cięcia:
Art # A-04509
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub
demontażu źródła zasilania, części palnika lub zespołu palnika i
przewodów odłączyć podstawowe
zasilanie u źródła.
Włączanie zasilania
Włączyć przełącznik „WŁĄCZ/WYŁĄCZ" na zasilaczu (ustawienie górne).
AC włącza się.
Wskaźnik gazu włącza się, jeśli
ciśnienie gazu jest wystarczające do działania zasilania i włączają się wentylatory chłodzące.
UWAGA!
Minimalne ciśnienie dla działania
zasilania nie jest wystarczające dla
działania palnika.
Wentylatory WŁĄCZĄ się w momencie WŁĄCZENIA urządzenia. Po 10
minutach bezczynności urządzenia
wentylatory wyłączą się. Wentylatory WŁĄCZĄ się ponownie w
chwili aktywacji przełącznika palnika
(sygnał startu) lub jeśli urządzenie
zostanie WYŁĄCZONE a następnie
ponownie WŁĄCZONE. W przypadku wystąpienia zbyt wysokich temperatur, wentylatory będą pracować
podczas występowania takich temperatur oraz przez okres dziesięciu
(10) minut po wyeliminowaniu tych
warunków.
Latarka wybór komponentów
Upewnić się, że palnik został prawidłowo złożony i
zawiera odpowiednie części. Części palnika muszą
odpowiadać typowi realizowanej operacji oraz natężeniu wyjściowemu źródła zasilania (maksymalnie
120 A). Informacje na temat wyboru części palnika
znajdują się w rozdziale 4T.07 i kolejnych.
Połączenie latarki
Upewnić się, że palnik jest prawidłowo podłączony.
Do tego zasilacza należy podłączać wyłącznie model
ESAB SL100 / z palnikiem ręcznym lub SL100 / z
palnikiem mechanicznym. Patrz rozdział 3T niniejszej instrukcji.
Sprawdzić podstawowe źródło zasilania
1. Sprawdzić źródło zasilania pod kątem prawidłowego napięcia wejściowego. Należy upewnić
się, że źródło zasilania spełnia wymogi mocy dla
jednostki zgodnie ze specyfikacjami w rozdziale
2.
Ustawić ciśnienie robocze
2. Podłączyć przewód zasilający (lub zamknąć
główny przełącznik wyłączający) do zasilania
układu.
4-2
Kontrolka
DZIAŁANIE
1. Ustawić pokrętło sterowania funkcjami w pozycji
SET.
Gaz będzie płynąć.
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
2. W przypadku cięcia stykowego, wartość ciśnienia
gazu należy ustawić od 70 do 85 psi / 4,8 - 5,9
bara (dioda LED' na środku panelu sterowania).
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień
ciśnienia znajdują się w tabeli dotyczącej cięcia
bezstykowego.
Wybrać poziom prądu wyjściowego
1. Umieścić pokrętło sterowania funkcjami w
jednej z trzech dostępnych pozycji działania:
RUN
,
„RAPID AUTO RESTART“ (SZYBKI RE-
2
1
START AUTOMATYCZNY)
lub ZATRZASK
zatrzymuje się.
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
2. Ustawić prąd wyjściowy na pożądaną wartość
natężenia za pomocą pokrętła sterowanie prądem wyjściowym.
+
Operacja cięcia
!
Art# A-07946
Cięcie bezstykowe
ESAB Cutmaster® 120 ustawienia ciśnienia gazu
Długości
przewodów
SL100
(palnik
ręczny)
SL100
(palnik
mechaniczny)
SL100 SV
(Palnik
automatyczny)
Up to 50'
(7.6 m)
75 psi
5.2 bar
75 psi
5.2 bar
Każde dodatkowe Dodać 5 psi
7,6 m (25 stóp)
0,4 bara
Dodać 5 psi 0,4
bara
3. W przypadku cięcia stykowego, wartość ciśnienia
gazu należy ustawić od 75 do 95 psi / 5,2 - 6,5
bara (dioda LED na środku panelu sterowania).
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień
ciśnienia znajdują się w tabeli dotyczącej cięcia
stykowego.
CIĘCIE STYKOWE (60 amperów lub mniej)
ESAB Cutmaster® 120 ustawienia
ciśnienia gazu
Długości
przewodów
SL100
(palnik ręczny)
Do 7,6 m (25 stóp)
80 psi
5.5 bar
Każde dodatkowe
7,6 m (25 stóp)
Dodać 5 psi 0,4 bara
300X5398PL
. Przepływ gazu
Kiedy palnik zostaje odstawiony od ciętego przedmiotu podczas cięcia za pomocą pokrętła sterowania funkcjami w pozycji RUN, występuje niewielkie
opóźnienie podczas ponownego uruchamiania łuku
pilotującego. Jeśli pokrętło znajduje się w pozycji
„RAPID AUTO RESTART" (SZYBKI RESTART
AUTOMATYCZNY), kiedy palnik zostaje odsunięty
od ciętego elementu, łuk pilotujący natychmiast
uruchamia się ponownie, a łuk tnący uruchamia się
natychmiast, kiedy łuk pilotujący wejdzie w kontakt
z ciętym elementem. (Użyć pozycji „Rapid Auto
Restart" (szybki restart automatyczny) podczas cięcia rozszerzonego metalu lub rusztów lub podczas
żłobienia lub wykrawania, kiedy wymagane jest
ponowne uruchomienie bez przerywania pracy.).
Jeśli pokrętło znajduje się w pozycji LATCH („blokada"), główny łuk tnący pozostanie na miejscu po
zwolnieniu przełącznika palnika.
Typowe prędkości cięcia
Prędkość cięcia może się różnić, w zależności
od natężenia prądu wyjściowego palnika, rodzaju
ciętego materiału i umiejętności operatora. Więcej
szczegółów znajduje się w rozdziale 4T.08.
Ustawienie prądu wyjściowego lub prędkości cięcia
można zmniejszyć, aby umożliwić wolniejsze cięcie
wzdłuż linii lub zastosowanie szablonu, nadal uzyskując cięcie o doskonałej jakości.
Wypływ końcowy
Zwolnić spust, żeby zatrzymać łuk tnący. Gaz nadal
płynie przez ok. 20 sekund. Podczas wypływu gazu,
jeśli użytkownik przesuwa spust do tyłu i naciska na
spust, łuk pilotujący uruchamia się. Główny łuk działa na cięty element jeśli końcówka palnika znajduje
się w odpowiedniej odległości od ciętego elementu.
DZIAŁANIE
4-3
ESAB CUTMASTER 120
Zamykanie systemu
/
Ustawić przełącznik „WŁ./WYŁ.“,w pozycji
WYŁĄCZONEJ (w dole). Wszystkie wskaźniki zasilania wyłączone. Odłączyć przewód zasilający lub
odłączyć zasilania. System nie jest zasilany.
4-4
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 4 PALNIK:
DZIAŁANIE
3. Zainstalować nową elektrodę, wsuwając ją prosto do głowicy palnika, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
4T.01 Latarka wybór komponentów
Rodzaj wykonywanej operacji określa, które części
zostaną użyte.
Rodzaj operacji:
Cięcie stykowe, cięcie bezstykowe lub żłobienie
Części palnika:
Miseczka osłaniająca, końcówka tnąca, elektroda i wkład startera
4. W głowicy palnika zainstalować wkład startera i
końcówkę wymaganą do działania.
5. Ręcznie dokręcić zespół miseczki osłaniającej,
dopóki nie znajdzie się na głowicy palnika. Jeśli
podczas instalacji miseczki wyczuwalny jest opór,
należy sprawdzić gwinty przed przystąpieniem
do wykonywania dalszych prac.
4T.02 Jakość cięcia
UWAGA!
UWAGA!
Jakość cięcia w dużej mierze zależy
od ustawień i parametrów takich jak
odległość palnika, zrównanie z ciętym
elementem, prędkość cięcia, ciśnienie
gazu i umiejętności operatora.
Dodatkowe informacje na temat części
palnika znajdują się w rozdziale 4T.07 i
kolejnych.
Części palnika dla różnych operacji należy zmieniać w
następujący sposób:
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu źródła zasilania, części palnika
lub zespołu palnika i przewodów odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
UWAGA!
Wymogi dotyczące jakości różnią się w zależności od
zastosowania. Na przykład, gromadzenie się azotku i
kąt ukosowania mogą być głównymi czynnikami, które
należy uwzględnić jeśli cięta powierzchnia ma być następnie spawana. Kożuch żużlowy - swoboda cięcia
jest ważna, jeśli wymagana jest jakość cięcia w celu
uniknięcia dodatkowego czyszczenia. Na poniższym
rysunku przedstawione następujące cechy jakości cięcia:
Szerokość grubość piły tarczowej
Powierzchnia cięcia
Kąta stożkowego
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i wkład startera we właściwej
pozycji. Ustawić palnik z miseczką
osłaniającą palnika skierowaną ku
górze, aby zapobiec wypadnięciu tych
elementów po zdjęciu miseczki.
Góry Odpryskami
Stopionego Metalu
Zaokrąglanie
narożników na
górnej krawędzi
1. Odkręcić i zdjąć zespół miseczki osłaniającej z
głowicy palnika.
2. Wyjąć elektrodę, wyciągając ją prosto z głowicy
palnika.
Kożuchy
Tworzenie
Powierzchnia cięcia
Przeciągnij przewody
Art# A-00007PL
Parametry jakości cięcia
Głowica palnika
Powierzchnia cięcia
Elektroda
Wymagane lub określone warunki czoła cięcia (gładkie lub szorstkie).
Wkład startowy
Gromadzenie się azotku
Na ciętej powierzchni może odkładać się osad azotku, jeśli strumień gazu plazmowego zawiera azot. Te
nagromadzone osady mogą powodować trudności,
jeśli cięty materiał ma następnie być spawany.
Końcówka
Kielich osłony
A-03510PL_AB
Części palnika (widoczna nasadka ochronna i korpus
miseczki do cięcia stykowego)
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-1
ESAB CUTMASTER 120
Kąta stożkowego
Pilotowanie
Kąt pomiędzy powierzchnią a ciętą krawędzią i
płaszczyzną prostopadłą do powierzchni płyty. Idealnie pionowe cięcie pozwoli na uzyskanie zerowego
kąta ukosowania.
Pilotowanie jest trudniejsze niż samo cięcie, ponieważ łuk jest skierowany w kierunku od elektrody do
końcówki raczej niż do ciętego elementu. Jeśli to
możliwe należy unikać zbyt długiego czasu pracy
łuku pilotującego, aby przedłużyć okres eksploatacji
sprzętu.
Góra - zaokrąglenie krawędzi
Zaokrąglanie narożników na górnej krawędzi cięcia
ze względu na zużywanie się od pierwszego kontaktu z łuku plazmowego do obróbki.
Odległość palnika od ciętego elementu
Niewłaściwa odległość (odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem) może mieć niekorzystny
wpływ na okres eksploatacji końcówki a także na
okres eksploatacji miseczki osłaniającej. Odległość
cięcia bezstykowego może mieć istotny wpływ na kąt
ukosowania. Zmniejszenie odległości cięcia na ogół
umożliwi uzyskanie bardziej kwadratowego cięcia.
Gromadzenie się kożucha żużlowego na dole
Stopiony materiał, który nie zostanie wydmuchany
z ciętego obszaru i ponownie zastygnie na płycie.
Nadmierne tworzenie się kożucha żużlowego może
wymagać dodatkowego czyszczenia po cięciu.
Rozpoczęcie krawędzi
Szerokość grubość piły tarczowej
W przypadku rozpoczynania cięcia od krawędzi, należy ustawić palnik prostopadle do ciętego elementu
z przednią częścią końcówki blisko krawędzi ciętego
elementu (jednak bez dotykania go) w punkcie, w
którym planowane jest rozpoczęcie cięcia. Rozpoczynając od krawędzi płyty, nie należy zatrzymywać
się przy krawędzi i starać się „dosięgnąć“ krawędzi
metalu łukiem. Uzyskać łuk cięcia możliwie jak
najszybciej.
Szerokość cięcia (lub szerokość materiału usuwanego podczas cięcia).
Górny rozprysk (kożuch żużlowy)
Górny rozprysk lub kożuch żużlowy jest spowodowany niską prędkością posuwu, nadmierną wysokością
cięcia lub końcówką tnącą, której otwór wydłużył się.
4T.03 Ogólne informacje dotyczące
cięcia
!
!
Kierunek cięcia
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu źródła
zasilania, palnika lub przewodów palnika
odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
Należy często sprawdzać "Środki
bezpieczeństwa" opisane na początku
tej instrukcji. Operator powinien nosić
odpowiednie rękawice ochronne, odzież
oraz sprzęt ochrony oczu i uszu. Należy
zwrócić uwagę, aby żadna część ciała
operatora nie miała kontaktu z ciętym
elementem, kiedy palnik jest aktywny.
Lewy boczny
Kąt cięcia
Prawej strony
Kąt cięcia
Art# A-00512PL
Cechy krawędzi cięcia
PRZESTROGA
Iskry powstające podczas procesu
cięcia mogą uszkodzić powierzchnie
powlekane, malowane lub inne, takie jak
szkło, plastik lub metal.
UWAGA!
Ostrożnie obchodzić się z przewodami
palnika i chronić je przed uszkodzeniem.
4T-2
W palnikach strumień gazu plazmowego wiruje,
opuszczając palnik w celu utrzymania gładkiej kolumny gazu. To efekt zawirowania w jedną stronę a
kawałek jest bardziej kwadratowe niż inne. Patrząc
w kierunku jazdy, z prawej strony jest bardziej kwadratowe niż w lewo.
DZIAŁANIE
Do kwadratu - ostre cięcie wzdłuż średnicy wewnętrznej koła, należy przesunąć palnik przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara wokół okręgu. Aby
zachować prostokątne krawędzie cięcia wzdłuż średnicy zewnętrznej, palnik powinien trafiać w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Kożuch żużlowy
cala) od ciętego elementu, jak pokazano na
poniższym rysunku.
Kiedy na stali węglowej występuje kożuch żużlowy,
nazywa się go na ogół „kożuchem żużlowym przy
wysokie/niskie prędkości lub kożuchem żużlowym
górnym“. Kożuch żużlowy na górze płyty jest na
ogół spowodowany zbyt dużą odległością palnika od
płyty. „Kożuch żużlowy górny“ na ogół łatwo usunąć
i często można go zetrzeć rękawicą spawalniczą.
„Kożuch żużlowy przy niskiej prędkości cięcia“ na
ogół tworzy się na dolnej krawędzi płyty. Może się
wahać od niewielkich do silnych zgrubień, jednak
nie przywiera ściśle do ciętej krawędzi i można
go łatwo zdrapać. „Kożuch żużlowy przy wysokiej
prędkości cięcia“ na ogół tworzy wąskie zgrubienie
wzdłuż dolnej części ciętej krawędzi i bardzo trudno
go usunąć. Podczas cięcia trudnej stali, czasami
pomocne jest obniżenie prędkości cięcia w celu uzyskania „kożucha żużlowego przy niskiej prędkości
cięcia“. Czyścić przez skrobanie a nie szlifowanie.
Palnik
Kielich osłony
Odległość od
elementu ciętego
1/8" - 3/8" (3 - 9mm)
Art# A-00024PL_AB
Odległość od elementu ciętego
3. Trzymać palnik z dala od ciała.
4T.04 Obsługa palnika ręcznego
4. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący
uruchomi się.
Cięcie bezstykowe palnikiem ręcznym
UWAGA!
W celu zapewnienia najlepszej
wydajności i optymalnego okresu
eksploatacji, należy zawsze stosować części odpowiednio dobrane do
rodzaju operacji.
1. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce
lub ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń
w pozycji umożliwiającej naciśnięcie spustu na
rękojeści palnika. W przypadku palnika ręcznego
rękojeść można umieścić blisko głowicy palnika
w celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać technikę
uchwytu, która jest najbardziej komfortowa i
zapewnia dobrą kontrolę i swobodę ruchu.
Spust
Zwolnienie spustu
A-02986PL
5. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez
główny łuk łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ
gazu są cechą zasilania a nie funkcją palnika.
UWAGA!
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z ciętym elementem, z wyjątkiem
operacji cięcia stykowego.
2. W zależności od operacji cięcia, wykonać jedną
z następujących czynności:
a. W przypadku rozpoczynania cięcia od krawędzi, należy ustawić palnik prostopadle do ciętego elementu z przednią częścią końcówki
blisko krawędzi ciętego elementu w punkcie,
w którym planowane jest rozpoczęcie cięcia.
b. W przypadku cięcia bezstykowego palnik
należy ustawić w odległości 3-9 mm (1/8 - 3/8
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-3
ESAB CUTMASTER 120
Spust
OSTRZEŻENIE
Prosta krawędź nie może przewodzić
prądu.
1
2
Zwolnienie spustu
Nieprzewodząca
prosta prowadnica cięcia
3
4
A-03539PL
Art # A-03383PL
Stosowanie miseczki osłaniającej z prostą krawędzią
6. Ciąć jak zwykle. Po prostu zwolnić zespół spustu, żeby przerwać cięcie.
Miseczka osłaniająca działa najlepiej podczas cięcia
materiału stałego 4,7 mm (3/16 cala) o względnie
gładkiej powierzchni.
7. Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami
cięcia opisanymi w instrukcji operatora zasilania.
Cięcie stykowe palnikiem ręcznym
UWAGA!
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką
osłaniającą a rękojeścią palnika tworzy
się niewielka szczelina. Gaz uchodzi
przez tę szczelinę podczas normalnej
pracy. Nie wolno podejmować prób
zlikwidowania szczeliny za pomocą
miseczki osłaniającej. Przyciskanie
miseczki osłaniającej do głowicy palnika
lub rękojeści palnika może uszkodzić
elementy.
8. W celu utrzymania stałej odległości od ciętego
elementu, zainstalować prowadnicę, nasuwając
ją na miseczkę osłaniającą palnika. Zainstalować prowadnicę z nóżkami po bokach korpusu
miseczki osłaniającej, aby utrzymać dobrą widoczność łuku tnącego. Podczas pracy, oprzeć
nóżki prowadnicy do cięcia bezstykowego o cięty
element.
Kielich osłony
Prowadnica bezstykowa
Cięcie stykowe można wykonywać
wyłącznie przy natężeniu 60 A lub
mniejszym.
W celu zapewnienia najlepszej wydajności i optymalnego okresu eksploatacji,
należy zawsze stosować części odpowiednio dobrane do rodzaju operacji.
1. Zainstalować końcówkę do cięcia stykowego i
ustawić prąd wyjściowy.
2. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce
lub ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń
w pozycji umożliwiającej naciśnięcie spustu na
rękojeści palnika. W przypadku palnika ręcznego
rękojeść można umieścić blisko głowicy palnika
w celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać technikę
uchwytu, która jest najbardziej komfortowa i
zapewnia dobrą kontrolę i swobodę ruchu.
4. Trzymać palnik z dala od ciała.
Art # A-04034PL
Miseczka osłaniająca z prostą krawędzią
Miseczkę osłaniającą do cięcia bezstykowego można stosować w przypadku prostej krawędzi nieprzewodzącej w celu ręcznego wykonania prostych cięć.
4T-4
UWAGA!
3. Podczas cięcia palnik powinien mieć kontakt z
ciętym elementem podczas cyklu cięcia.
Końcówka palnika
obrabianego przedmiotu
Cięcie stykowe najlepiej sprawdza się na metalu o
grubości 6 mm (1/4 cala) lub mniejszej.
DZIAŁANIE
5. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący
uruchomi się.
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
rękojeść można umieścić blisko głowicy palnika
w celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać technikę,
która jest najbardziej komfortowa i zapewnia
dobrą kontrolę i swobodę ruchu.
Spust
UWAGA!
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z ciętym elementem, z wyjątkiem
operacji cięcia stykowego.
Zwolnienie spustu
A-02986PL
6. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez
główny łuk łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ
gazu są cechą zasilania a nie funkcją
palnika.
2. Ustawić palnik delikatnie pod kątem, aby
skierować wydmuchiwane cząstki w kierunku
od końcówki palnika (i operatora) raczej niż
bezpośrednio z powrotem do palnika do czasu
ukończenia obróbki.
3. Nacinanie należy rozpocząć we fragmencie niepotrzebnego metalu poza linią cięcia, a następnie
kontynuować cięcie wzdłuż linii. Trzymać palnik
pionowo do ciętego elementu po zakończeniu
obróbki.
Spust
1
2
4. Trzymać palnik z dala od ciała.
Zwolnienie spustu
5. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący
uruchomi się.
3
4
Spust
Art # A-03383PL
7. Ciąć jak zwykle. Po prostu zwolnić zespół spustu, żeby przerwać cięcie.
8. Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami
cięcia opisanymi w instrukcji operatora zasilania.
UWAGA!
Zwolnienie spustu
A-02986PL
6. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez
główny łuk łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką
osłaniającą a rękojeścią palnika tworzy
się niewielka szczelina. Gaz uchodzi
przez tę szczelinę podczas normalnej
pracy. Nie wolno podejmować prób
zlikwidowania szczeliny za pomocą
miseczki osłaniającej. Przyciskanie
miseczki osłaniającej do głowicy palnika
lub rękojeści palnika może uszkodzić
elementy.
Wycinanie za pomocą palnika ręcznego
1. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce
lub ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń
w pozycji umożliwiającej naciśnięcie spustu na
rękojeści palnika. W przypadku palnika ręcznego
300X5398PL
DZIAŁANIE
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ
gazu są cechą zasilania a nie funkcją
palnika.
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką
osłaniającą a rękojeścią palnika tworzy
się niewielka szczelina. Gaz uchodzi
przez tę szczelinę podczas normalnej
pracy. Nie wolno podejmować prób
zlikwidowania szczeliny za pomocą
miseczki osłaniającej. Przyciskanie
miseczki osłaniającej do głowicy palnika
lub rękojeści palnika może uszkodzić
elementy.
4T-5
ESAB CUTMASTER 120
7. Możliwie jak najszybciej oczyścić miseczkę
osłaniającą i końcówkę z odprysków i zgorzeliny.
Spryskanie miseczki osłaniającej preparatem
antyodpryskowym zminimalizuje przywieranie
osadów.
Prędkość cięcia zależy od materiału, grubości i umiejętności operatora w zakresie dokładnego odwzorowania
linii cięcia. Następujące czynniki mogą mieć wpływ na
wydajność systemu:
PRZESTROGA
Dotykanie powierzchni roboczej
końcówką palnika lub miseczką
osłaniającą spowoduje nadmierne
zużywanie się części.
!
Prędkość posuwu palnika
UWAGA!
Dodatkowe informacje dotyczące
zastosowanego zasilacza znajdują
się na stronach załącznika.
• Zużycie części palnika
• Jakość powietrza
• Wahania napięcia sieciowego
Optymalna prędkość posuwu palnika zależy od ustawień prądu, kąta pracy oraz trybu działania (palnik
ręczny lub maszynowy).
• Wysokość odległości palnika od ciętego elementu
• Prawidłowe podłączenie przewodu roboczego
4T.05 Żłobienie
!
!
Ustawienie prądu
OSTRZEŻENIE
Operator powinien nosić odpowiednie rękawice ochronne, odzież oraz
sprzęt ochrony oczu i uszu, a także
przestrzegać wszelkich środków
ostrożności wymienionych na początku niniejszej instrukcji. Należy
zwrócić uwagę, aby żadna część
ciała operatora nie miała kontaktu z
ciętym elementem, kiedy palnik jest
aktywny.
Przed rozpoczęciem demontażu palnika, przewodów lub źródła zasilania
odłączyć podstawowe zasilanie u
źródła.
Ustawienia prądu zależą od prędkości posuwu palnika, trybu działania (palnik ręczny lub maszynowy)
oraz ilości usuwanego materiału.
Ustawienia ciśnienia
Nawet jeśli ustawienia mieszczą się w określonym
zakresie, jeśli palnik nie daje się dobrze prowadzić,
może być konieczne obniżenie ciśnienie.
Kąt pracy
PRZESTROGA
Iskry powstające podczas żłobienia
plazmą mogą uszkodzić powierzchnie powlekane, malowane lub inne,
takie jak szkło, plastik lub metal.
Sprawdzić części palnika. Części
palnika muszą odpowiadać typowi
realizowanej operacji. Szczegóły
znajdują się w rozdziale 4T.07 „Wybór części palnika“.
Kąt pomiędzy palnikiem a ciętym elementem zależy od ustawienia prądu wyjściowego i prędkości
posuwu palnika. Zalecany kąt pracy to 35°. Przy
kącie powyżej 45° stopiony metal nie zostanie wydmuchany ze żłobienia i może zostać wdmuchnięty
z powrotem do palnika. Jeśli kąt pracy jest zbyt
mały (poniżej 35°), można usunąć mniej materiału,
co wymaga większej liczby przejść. W niektórych
zastosowaniach, takich jak usuwanie spawów lub
praca z lekkim metalem, może to być pożądane.
Głowica palnika
35°
Wysokość bezstykowa
Parametry żłobienia
Wydajność żłobienia zależy od parametrów takich
jak prędkość posuwu palnika, poziom prądu, kąt
pracy (kąt pomiędzy palnikiem a ciętym elementem) i
odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem.
4T-6
DZIAŁANIE
Obrabianego przedmiotu
A-00941PL_AB
Kąt żłobienia i odległość od ciętego elementu
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Odległość od elementu ciętego
Odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem
ma wpływ na jakość i głębokość żłobienia. Odległość od elementu ciętego 3-6 mm (1/8 - 1/4 cala)
umożliwia bezproblemowe, stałe usuwanie metalu.
Mniejsze odległości podczas spawania bezstykowego mogą spowodować odcięcie elementu zamiast
żłobienia. Odległości powyżej 6 mm (1/4 cala) mogą
powodować minimalne usuwanie metalu lub utratę
głównego łuku.
Kie
run
ek
ruc
hu
pal
nik
a
Odległość od
elementu ciętego
Łuk prosty
Gromadzenie się żużlu
Żużel powstały w wyniku żłobienia w materiałach
takich jak karbon i stal nierdzewna, nikle i stopy stali
w większości przypadków daje się łatwo usunąć.
Żużel nie zakłóca procesu żłobienia, jeśli gromadzi
się z boku ścieżki żłobienia. Jednak nagromadzenie
się żużlu może powodować niespójne działanie i
nieregularne usuwanie metalu, jeśli duża ilość materiału zgromadzi się przed łukiem. Gromadzenie
się osadów przeważnie wynika z nieprawidłowej
prędkości posuwu, kąta pracy lub odległości cięcia.
4T.06 Obsługa palnika
mechanicznego
Cięcie palnikiem mechanicznym
Palnik można aktywować za pomocą pilota zdalnego
sterowania lub przez zdalny interfejs, taki jak CNC.
1. Aby rozpocząć cięcie przy krawędzi płyty, umieścić środkową część palnika wzdłuż krawędzi
płyty.
Prędkość posuwu
Odpowiednia prędkość posuwu jest wskazana przez
ślad łuku widoczny pod płytą. Łuk może być jednym
z następujących:
1. Łuk prosty
Prosty łuk jest ustawiony pionowo do powierzchni
ciętego elementu. Na ogół zaleca się stosowanie
łuku do najlepszego cięcia stali nierdzewnej lub
aluminium za pomocą plazmy powietrznej na
stali nierdzewnej.
2. Łuk
Łuk wiodący jest skierowany w kierunku posuwu
palnika. Do cięcia plazmowego powietrzem dla
stali miękkiej stosuje się na ogół łuk 5-stopniowy.
3. Łuk nadążny
Łuk nadążny
A-02586PL
Łuk
Obsługa palnika mechanicznego
W celu uzyskania optymalnej gładkości powierzchni
prędkość posuwu należy wyregulować tak,aby cięcie
było wykonywane przez tyko jedną krawędź kolumny
łuku. Jeśli prędkość posuwu jest zbyt niska, powstanie nierówne cięcie, gdyż łuk będzie poruszać się na
boki w poszukiwaniu metalu do transferu.
Prędkość posuwu ma również wpływ na kąt ukosowania cięcia. Podczas wycinania okręgu lub cięcia
wokół narożnika zwolnienie prędkości przesuwu
pozwoli uzyskać bardziej kwadratowe cięcie. Należy
również zredukować wyjście źródła zasilania. Informacje na temat wymaganych korekt dotyczących
zwalniania podczas obróbki narożników znajdują się
w instrukcji obsługi modułu sterowania.
Wycinanie za pomocą palnika maszynowego
Aby wyciąć otwór za pomocą palnika maszynowego,
łuk należy uruchomić z palnikiem znajdującym się
możliwie jak najwyżej ponad płytą, umożliwiając
łukowi przecięcie materiału. Odległość pomiędzy
końcówką a ciętym elementem zapobiega wdmuchiwaniu ciętego materiału z powrotem do przedniej
części palnika.
Podczas obsługi za pomocą wycinarki należy
uwzględnić czas obróbki i czas przerwy. Posuw
palnika nie powinien zostać włączony dopóki łuk nie
przedostanie się do dolnej części płyty. Po rozpoczęciu pracy należy zmniejszyć odległość do odległości
zalecanej 3-6 mm (1/8 - 1/4 cala) w celu uzyskania
optymalnej prędkości i jakości cięcia. Możliwie jak
najszybciej oczyścić miseczkę osłaniającą i końcówkę z odprysków i zgorzeliny. Spryskanie lub
zanurzenie miseczki osłaniającej w preparacie antyodpryskowym zminimalizuje przywieranie osadów.
Łuk nadążny jest skierowany w kierunku przeciwnym posuwu palnika.
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-7
ESAB CUTMASTER 120
4T.07 Wybór części do cięcia palnikiem SL100
Zacisk omowy
palnika automatycznego
9-8224
Zacisk omowy
palnika ręcznego
9-8259
20-40A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówka:
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Zaślepka osłony, obróbka
40A 9-8245
Kielich osłony
9-8218
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
Nasadka osłony kontaktowej
9-8235
50-60A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówkai:
50-55A
60A
Elektroda
Auto 9-8232
Ręczne 9-8215
Wkład
startowy
9-8213
Wkład startowy o
dużej wydajności
Tylko inne
niż HF 9-8277
70-120A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
9-8209
9-8210
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Kielich osłony
9-8218
Zaślepka osłony, obróbka
50-60A 9-8238
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
Nasadka osłony kontaktowej
70-100A 9-8236
Końcówkai:
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
70A 9-8231
80A 9-8211 Kielich osłony
9-8218
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Ręczne 9-8253
Nasadka osłony kontaktowej
120A 9-8258
Zaślepka osłony, obróbka
70-100A 9-8239
Zaślepka osłony, obróbka
120A 9-8256
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
40-120A
ŻŁOBIENIE
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Końcówkai:
Końcówka A 9-8225 (40 A. Maks.)
Końcówka B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Kielich osłony, Żłobienie
9-8241
Końcówka C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Końcówka D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066PL_AG
Końcówka E 9-8254 (60 - 120 Amps)
4T.08 Zalecane prędkości cięcia dla palnika SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
4T-8
Rodzaj materiału: Stal miękka
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natęże- Prędkość (na
nie prądu
minutę)
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,036 0,9 9-8208
104
40
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
0,06
1,5 9-8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
65
0,075 1,9 9-8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
0,135 3,4 9-8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
0,188 4,8 9-8208
113
40
60
1,52
0,19
Grubość
Cali
0,25
mm
Cięcie bezstykowe
Ciśnienie gazu
plazmowego
Przepływ (CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
Cali
nie**
(sek.)
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
bary(ów) Plasma
6,4 9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Wylot
Natęże- Prędkość (na Cięcie beznie prądu
minutę)
stykowe
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
mm
psi*
0,036 0,9 9-8208
103
40
355
9,02 0,125 3,2
65
4,5
55
0,05
1,3 9-8208
98
40
310
7,87 0,125 3,2
65
4,5
55
0,06
1,5 9-8208
98
40
240
6,10 0,125 3,2
65
4,5
0,078 2,0 9-8208
100
40
125
3,18 0,125 3,2
65
0,135 3,4 9-8208
120
40
30
0,76 0,187 4,8
65
0,188 4,8 9-8208
124
40
20
0,51 0,187 4,8
0,25
6,4 9-8208
122
40
15
0,38 0,187 4,8
0,375 9,5 9-8208
126
40
10
0,25 0,187 4,8
Grubość
Cali
Końcówka
mm (Nr kat)
Cali
Ciśnienie gazu
plazmowego
Wylot
Prędkość (na
minutę)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,032 0,8 9-8208
110
40
440
0,051 1,3 9-8208
109
40
0,064 1,6 9-8208
112
0,079 2,0 9-8208
112
0,125 3,2 9-8208
Cali
mm (Nr kat)
Pierce wysokość
Cali
mm
170
0,00
0,2
5,1
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Rodzaj materiału: Aluminum
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Natężenie prądu
Grubość
Końcówka
Pierce
Opóźnienie
(sek.)
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Typ gazu plazmowego: Air
Przepływ (CFH)
Cięcie bezstykowe
Ciśnienie gazu
plazmowego
Przepływ (CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie
(sek.)
Cali
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Cali
mm
psi*
bary(ów) Plasma Łącznie**
11,18
0,187 4,8
65
4,5
55
350
8,89
0,187 4,8
65
4,5
40
250
6,35
0,187 4,8
65
40
200
5,08
0,19 4,8
65
118
40
100
2,54
0,19 4,8
0,188 4,8 9-8208
120
40
98
2,49
0,250 6,4 9-8208
123
40
50
1,27
0,375 9,5 9-8208
134
40
16
0,41
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-9
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5 9-8210
110
60
290
7,37
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,19 4,8
0,075 1,9 9-8210
120
60
285
7,24
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19 4,8
0,120 3,0 9-8210
120
60
180
4,57
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19 4,8
0,135 3,4 9-8210
119
60
170
4,32
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19 4,8
0,188 4,8 9-8210
121
60
100
2,54
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,19 4,8
0,250 6,4 9-8210
119
60
80
2,03
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19 4,8
0,375 9,5 9-8210
124
60
50
1,27
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19 4,8
0,500 12,7 9-8210
126
60
26
0,66
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19 4,8
0,625 15,9 9-8210
127
60
19
0,48
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
134
60
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8210
140
60
6
0,15
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Grubość
Cali
mm
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
119
60
350
8,91
0,19 4,8
70
4,8
90
0,075 1,9 9-8210
116
60
300
7,64
0,19 4,8
70
4,8
0,120 3,0 9-8210
123
60
150
3,82
0,19 4,8
70
4,8
0,135 3,4 9-8210
118
60
125
3,18
0,19 4,8
70
0,188 4,8 9-8210
122
60
90
2,29
0,19 4,8
0,250 6,4 9-8210
120
60
65
1,65
0,19 4,8
0,375 9,5 9-8210
130
60
30
0,76
0,500 12,7 9-8210
132
60
21
0,625 15,9 9-8210
130
60
15
0,750 19,1 9-8210
142
60
12
Cali
mm
0,06
1,5 9-8210
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
245
0,00
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,53
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,38
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,31
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
(Nr kat)
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5 9-8210
110
60
440
11,18
0,25 6,4
70
4,8
90
0,075 1,9 9-8210
110
60
440
11,18
0,25 6,4
70
4,8
0,120 3,0 9-8210
116
60
250
6,35
0,25 6,4
70
4,8
0,188 3,4 9-8210
116
60
170
4,32
0,25 6,4
70
0,250 6,4 9-8210
132
60
85
2,16
0,25 6,4
0,375 9,5 9-8210
140
60
45
1,14
0,25 6,4
0,500 12,7 9-8210
143
60
30
0,76
0,625 15,9 9-8210
145
60
20
0,750 19,1 9-8210
145
60
18
mm
mm
Typ gazu plazmowego: Air
Wylot
Cali
Opóźnienie
Cali
(sek.)
Końcówka
Prędkość (na
minutę)
Grubość
Pierce wysokość
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Natężenie prądu
Grubość
Pierce
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
245
0,00
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
4,8
90
245
0,20
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
0,25 6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
0,51
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,46
0,25 6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
4T-10
DZIAŁANIE
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj materiału: Stal miękka
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
mm
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5
9-8211
113
80
320
8,13
0,19
4,8
65
4,5
0,120 3,0
9-8211
113
80
230
5,84
0,19
4,8
65
0,135 3,4
9-8211
115
80
180
4,57
0,19
4,8
0,188 4,8
9-8211
114
80
140
3,56
0,19
4,8
0,250 6,4
9-8211
114
80
100
2,54
0,19
0,375 9,5
Grubość
Cali
Przepływ
(CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Łącznie**
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
115
340
0,00
0,19
4,8
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,19
4,8
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,19
4,8
bary(ów) Plasma
9-8211
117
80
42
1,07
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,19
4,8
0,500 12,7 9-8211
120
80
33
0,84
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,19
4,8
0,625 15,9 9-8211
133
80
22
0,56
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,19
4,8
0,750 19,1 9-8211
128
80
18
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
133
80
10
0,25
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
132
80
9
0,23
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5 9-8211
120
80
340
8,64
0,25 6,4
65
4,5
115
0,120 3,0 9-8211
120
80
300
7,62
0,25 6,4
65
4,5
0,135 3,4 9-8211
120
80
280
7,11
0,25 6,4
65
4,5
0,188 4,8 9-8211
120
80
140
3,56
0,25 6,4
65
0,250 6,4 9-8211
120
80
100
2,54
0,25 6,4
65
0,375 9,5 9-8211
126
80
50
1,27
0,25 6,4
0,500 12,7 9-8211
129
80
28
0,71
0,625 15,9 9-8211
135
80
20
0,51
0,750 19,1 9-8211
143
80
10
0,875 22,2 9-8211
143
80
1,000 25,4 9-8211
146
80
Grubość
Cali
mm
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie
(sek.)
Cali
mm
340
0,00
0,25
6,4
115
340
0,10
0,25
6,4
115
340
0,10
0,25
6,4
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,25 6,4
65
4,5
115
340
0,80
0,25
6,4
0,25 6,4
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
0,25
0,25 6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
9
0,23
0,25 6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
8
0,20
0,25 6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bezstykowe
Grubość
Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
plazmowego
Cali
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,06
1,5
9-8211
120
80
350
8,89
0,25
6,4
65
4,5
0,12
3,0
9-8211
124
80
300
7,62
0,25
6,4
65
4,5
0,188 4,8
9-8211
124
80
180
4,57
0,25
6,4
65
0,250 6,4
9-8211
128
80
110
2,79
0,25
6,4
65
0,375 9,5
9-8211
136
80
55
1,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
139
80
38
0,97
0,25
0,625 15,9 9-8211
142
80
26
0,66
0,25
0,750 19,1 9-8211
145
80
24
0,61
0,875 22,2 9-8211
153
80
10
1,000 25,4 9-8211
162
80
6
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
Cali
nie**
(sek.)
mm
115
340
0,00
0,25
6,4
115
340
0,10
0,25
6,4
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
6,4
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
6,4
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,25
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,15
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
300X5398PL
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką DZIAŁANIE
Typ gazu plazmowego: Air
Pierce
bary(ów) Plasma
Rodzaj materiału: Stal miękka
4T-11
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4
9-8212
110
100
105
0,375 9,5
9-8212
117
100
70
0,500 12,7 9-8212
120
100
0,625 15,9 9-8212
125
0,750 19,0 9-8212
131
1,000 25,4 9-8212
135
Grubość
Cali
Cięcie bezstykowe
Cali
390
0,4
0,200 5,1
130
390
0,5
0,200 5,1
5,2
130
390
0,6
0,200 5,1
75
5,2
130
390
1,0
0,200 5,1
75
5,2
130
390
2,0
0,250 6,4
75
5,2
130
390
NR
0,190 4,8
75
5,2
1,75
0,190 4,8
75
5,2
50
1,25
0,190 4,8
75
100
35
0,90
0,190 4,8
100
18
0,45
0,190 4,8
100
10
0,25
0,190 4,8
bary(ów) Plasma
Cali
NR
mm
NR
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Wylot
Natężenie
prądu
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4 9-8212
118
100
90
0,375 9,5 9-8212
122
100
0,500 12,7 9-8212
126
100
0,625 15,9 9-8212
133
0,750 19,0 9-8212
1,000 25,4 9-8212
mm
Pierce wysokość
130
2,65
Końcówka
Cali
Pierce
Opóźnienie (sek.)
psi*
Typ gazu plazmowego: Air
Przepływ
(CFH)
Łącznie**
mm
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Grubość
Ciśnienie gazu
plazmowego
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Cali
bary(ów) Plasma Łącznie**
Pierce
Opóźnienie
(sek.)
Pierce wysokość
mm
psi*
Cali
mm
2,30
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,5
0,250 6,4
55
1,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,8
0,250 6,4
30
0,75
0,190 4,8
75
5,2
130
390
1,0
0,250 6,4
100
20
0,50
0,190 4,8
75
5,2
130
390
1,5
0,250 6,4
138
100
15
0,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
139
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bezstykowe
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4 9-8212
108
100
120
0,375 9,5 9-8212
117
100
65
0,500 12,7 9-8212
120
100
0,625 15,9 9-8212
125
100
0,750 19,0 9-8212
131
1,000 25,4 9-8212
140
Grubość
Cali
mm
Cali
Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
plazmowego
bary(ów) Plasma
Pierce
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
Cali
nie**
(sek.)
mm
psi*
3,05
0,190 4,8
65
4,5
120
360
0,2
0,225 5,7
1,65
0,190 4,8
65
4,5
120
360
0,4
0,225 5,7
45
1,15
0,190 4,8
65
4,5
120
360
0,5
0,225 5,7
30
0,75
0,190 4,8
65
4,5
120
360
0,8
0,225 5,7
100
25
0,65
0,190 4,8
65
4,5
120
360
1,0
0,225 5,7
100
10
0,25
0,190 4,8
65
4,5
120
360
NR
NR
mm
NR
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
4T-12
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,250 6,4
9-8253
138
120
150
3,81
0,19
4,8
75
5,2
0,375 9,5
9-8253
140
120
85
2,16
0,19
4,8
75
0,500 12,7 9-8253
144
120
70
1,78
0,19
4,8
0,625 15,9 9-8253
152
120
45
1,14
0,19
4,8
0,750 19,0 9-8253
155
120
30
0,76
0,19
0,875 22,2 9-8253
160
120
25
0,64
1,000 25,4 9-8253
164
120
20
0,51
1,250 31,8 9-8253
170
120
12
1,500 38,1 9-8253
180
120
8
Grubość
Cali
Cięcie bezstykowe
Ciśnienie gazu
plazmowego
Przepływ
(CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Łącznie**
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
180
360
0,10
0,25
6,4
5,2
180
360
0,30
0,25
6,4
75
5,2
180
360
0,50
0,25
6,4
75
5,2
180
360
0,70
0,25
6,4
4,8
75
5,2
180
360
0,90
0,25
6,4
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
0,30
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
0,20
0,25
6,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,250 6,4 9-8253
135
120
180
4,57
0,19 4,8
75
5,2
180
0,375 9,5 9-8253
144
120
100
2,54
0,19 4,8
75
5,2
180
0,500 12,7 9-8253
146
120
60
1,52
0,19 4,8
75
5,2
0,625 15,9 9-8253
155
120
40
1,02
0,25 6,4
75
0,750 19,0 9-8253
164
120
26
0,66
0,25 6,4
75
1,000 25,4 9-8253
164
120
18
0,46
0,25 6,4
1,250 31,8 9-8253
170
120
9
0,23
0,25 6,4
Grubość
Cali
mm
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
Przepływ (CFH)
Pierce wysokość
Pierce
Opóźnienie
(sek.)
Cali
mm
360
0,20
0,25
6,4
360
0,40
0,25
6,4
180
360
0,80
0,25
6,4
5,2
180
360
1,20
0,28
7,0
5,2
180
360
NR
NR
NR
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj palnika: SL100 z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bezstykowe
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,250 6,4 9-8253
142
120
190
4,83
0,19
4,8
75
5,2
0,375 9,5 9-8253
145
120
120
3,05
0,19
4,8
75
5,2
0,500 12,7 9-8253
151
120
70
1,78
0,19
4,8
75
0,625 15,9 9-8253
162
120
50
1,27
0,25
6,4
0,750 19,0 9-8253
164
120
34
0,86
0,25
6,4
1,000 25,4 9-8253
170
120
20
0,51
0,25
6,4
Grubość
Cali
mm
Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
plazmowego
Pierce
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
Cali
nie**
(sek.)
mm
180
360
0,30
0,25
6,4
180
360
0,50
0,25
6,4
5,2
180
360
0,80
0,25
6,4
75
5,2
180
360
1,00
0,28
7,0
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma
UWAGA!
* Wskazane ciśnienie gazu jest przeznaczone dla przewodów o długości 7,6 m (25 stóp). Dla
przewodów 15,2 m / 50 stóp patrz rozdział „Ustawienie ciśnienia roboczego“ na stronie <?>.
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
4T.09 Zalecane prędkości cięcia dla palnika SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
300X5398PL
Rodzaj materiału: Stal miękka
DZIAŁANIE
4T-13
ESAB CUTMASTER 120
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,036 0,9
9-8208
114
40
170
4,32
0,19 4,8
65
4,5
0,06
Grubość
Cali
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Pierce
Pierce wysokość
Łącznie**
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
bary(ów) Plasma
1,5
9-8208
120
40
90
2,29
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075 1,9
9-8208
121
40
80
2,03
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4
9-8208
122
40
75
1,91
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,19 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
142
40
7
0,18
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
152
40
3
0,08
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,036 0,9
9-8208
109
40
180
0,05
1,3
9-8208
105
40
0,06
Grubość
Cali
Prędkość (na
minutę)
Cali
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
mm
psi*
bary(ów) Plasma Łącznie**
4,57
0,125 3,2
65
4,5
55
165
4,19
0,125 3,2
65
4,5
1,5
9-8208
115
40
120
3,05
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078 2,0
9-8208
120
40
65
1,65
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,032 0,8
9-8208
116
40
220
0,051 1,3
9-8208
116
40
0,064 1,6
9-8208
118
40
0,079 2,0
9-8208
116
0,125 3,2
9-8208
0,188 4,8
9-8208
0,250 6,4
0,375 9,5
Grubość
Cali
Prędkość (na
minutę)
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Cali
mm
psi*
bary(ów) Plasma Łącznie**
5,59
0,187 4,8
65
4,5
55
210
5,33
0,187 4,8
65
4,5
180
4,57
0,187 4,8
65
4,5
40
150
3,81
0,19
4,8
65
130
40
75
1,91
0,19
4,8
132
40
60
1,52
0,187 4,8
9-8208
134
40
28
0,71
9-8208
143
40
11
0,28
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
4T-14
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5
9-8210
124
60
250
6,35
0,19 4,8
70
4,8
90
0,075 1,9
9-8210
126
60
237
6,02
0,19 4,8
70
4,8
90
0,120 3,0
9-8210
126
60
230
5,84
0,19 4,8
70
4,8
0,135 3,4
9-8210
128
60
142
3,61
0,19 4,8
70
4,8
0,188 4,8
9-8210
128
60
125
3,18
0,19 4,8
70
0,250 6,4
9-8210
123
60
80
2,03
0,19 4,8
0,375 9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19 4,8
0,500 12,7 9-8210
137
60
23
0,58
0,625 15,9 9-8210
139
60
14
0,750 19,1 9-8210
145
60
14
1,000 25,4 9-8210
156
60
4
Grubość
Cali
Natężenie Prędkość (na
prądu
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
Cali
mm
245
0,00
0,2
5,1
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
4,8
90
245
0,20
0,2
5,1
70
4,8
90
245
0,30
0,2
5,1
70
4,8
90
245
0,50
0,2
5,1
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,10
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Typ gazu plazmowego: Air
Grubość
(Nr kat)
Pierce wysokość
Pierce
Opóźnienie
(sek.)
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Końcówka
Przepływ (CFH)
bary(ów) Plasma Łącznie**
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
Przepływ
(CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
nie**
(sek.)
Cali
mm
90
245
0,00
0,20
5,1
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,71
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
17
0,43
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
14
0,36
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
10
0,25
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Cali
mm
0,06
1,5 9-8210
110
60
165
4,19
0,13 3,2
70
4,8
0,075 1,9 9-8210
116
60
155
3,94
0,13 3,2
70
0,120 3,0 9-8210
115
60
125
3,18
0,13 3,2
70
0,135 3,4 9-8210
118
60
80
2,03
0,13 3,2
0,188 4,8 9-8210
120
60
75
1,91
0,250 6,4 9-8210
121
60
60
1,52
0,375 9,5 9-8210
129
60
28
0,500 12,7 9-8210
135
60
0,625 15,9 9-8210
135
60
0,750 19,1 9-8210
142
60
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
bary(ów) Plasma
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
(Nr kat)
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,060 1,5 9-8210
105
60
350
8,89
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075 1,9 9-8210
110
60
350
8,89
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120 3,0 9-8210
110
60
275
6,99
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188 3,4 9-8210
122
60
140
3,56
0,13 3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250 6,4 9-8210
134
60
80
2,03
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375 9,5 9-8210
140
60
45
1,14
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
144
60
26
0,66
0,19 4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
145
60
19
0,48
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
150
60
15
0,38
0,19 4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Grubość
Cali
mm
bary(ów) Plasma Łącznie**
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie
Cali
(sek.)
mm
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-15
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
Prędkość (na
minutę)
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
0,060 1,5
9-8211
128
80
0,120 3,0
9-8211
126
80
0,135 3,4
9-8211
128
0,188 4,8
9-8211
128
0,250 6,4
9-8211
0,375 9,5
Grubość
Cali
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
bary(ów) Plasma Łącznie**
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie
Cali
(sek.)
Metry
Cali
mm
psi*
mm
280
7,11
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
203
5,16
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
80
182
4,62
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
80
137
3,48
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
131
80
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
9-8211
134
80
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,50
0,2
5,1
0,500 12,7 9-8211
136
80
36
0,91
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,2
5,1
0,625 15,9 9-8211
145
80
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,2
5,1
0,750 19,1 9-8211
144
80
14
0,36
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
149
80
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
162
80
8
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Air
Wylot
Prędkość (na
minutę)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,060 1,5 9-8211
110
80
340
0,120 3,0 9-8211
115
80
0,135 3,4 9-8211
113
80
0,188 4,8 9-8211
114
0,250 6,4 9-8211
0,375 9,5 9-8211
0,500 12,7 9-8211
Cali
mm
(Nr kat)
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Natężenie prądu
Grubość
Końcówka
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Pierce
Pierce wysokość
PlasOpóźnieŁącznie**
ma
nie (sek.)
Cali
mm
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
2,13
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
1,13
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
18
0,45
0,125 3,2
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
80
16
0,40
0,125 3,2
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
137
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
140
80
8
0,20
0,125 3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Cali
mm
psi*
bary(ów)
8,50
0,125 3,2
65
260
6,50
0,125 3,2
250
6,25
0,125 3,2
80
170
4,25
116
80
85
123
80
45
133
80
0,625 15,9 9-8211
135
0,750 19,1 9-8211
144
0,875 22,2 9-8211
1,000 25,4 9-8211
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
4T-16
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Grubość
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
Cali
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,06
1,5
9-8211
115
80
320
8,13
0,13
3,2
65
4,5
0,12
3,0
9-8211
120
80
240
6,10
0,13
3,2
65
0,188 4,8
9-8211
120
80
165
4,19
0,13
3,2
0,250 6,4
9-8211
124
80
100
2,54
0,13
3,2
0,375 9,5
9-8211
138
80
60
1,52
0,19
0,500 12,7 9-8211
141
80
36
0,91
0,625 15,9 9-8211
142
80
26
0,66
0,750 19,1 9-8211
150
80
18
0,875 22,2 9-8211
156
80
8
1,000 25,4 9-8211
164
80
6
Przepływ
(CFH)
Pierce wysokość
Pierce
Łącz- Opóźnienie
nie**
(sek.)
Cali
mm
115
340
0,00
0,25
6,4
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,15
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4
9-8212
124
100
110
0,375 9,5
9-8212
127
100
0,500 12,7
9-8212
132
0,625 15,9
9-8212
136
0,750 19,0
9-8212
1,000 25,4
9-8212
Grubość
Cali
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Cali
bary(ów) Plasma
Pierce wysokość
Pierce
Łącz- Opóźnienie
Cali
nie**
(sek.)
mm
psi*
2,80
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,4
0,200 5,1
75
1,90
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,5
0,200 5,1
100
50
1,30
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,6
0,200 5,1
100
30
0,75
0,180 4,6
75
5,2
130
390
0,8
0,200 5,1
140
100
18
0,45
0,190 4,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225 5,7
147
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
mm
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natęże- Prędkość (na
nie prądu
minutę)
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4 9-8212
121
100
110
0,375 9,5 9-8212
125
100
60
0,500 12,7 9-8212
132
100
0,625 15,9 9-8212
137
0,750 19,0 9-8212
144
1,000 25,4 9-8212
154
Grubość
Cali
mm
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
Przepływ
(CFH)
Pierce
Pierce wysokość
mm
psi*
bary(ów)
Plasma
Łącznie**
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
2,80
0,125 3,2
75
5,2
130
390
0,5
0,200
5,1
1,50
0,150 3,8
75
5,2
130
390
0,8
0,200
5,1
35
0,90
0,150 3,8
75
5,2
130
390
1,0
0,200
5,1
100
20
0,50
0,150 3,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225
5,7
100
15
0,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
100
8
0,20
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Cali
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminum
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-17
ESAB CUTMASTER 120
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
0,250 6,4 9-8212
120
100
120
3,05
0,180
65
4,5
105
360
0,2
0,225 5,7
0,375 9,5 9-8212
128
100
65
1,65
0,180
65
4,5
105
360
0,4
0,225 5,7
0,500 12,7 9-8212
130
100
45
1,15
0,180
65
4,5
105
360
0,5
0,225 5,7
0,625 15,9 9-8212
135
100
30
0,75
0,180
65
4,5
105
360
0,8
0,225 5,7
0,750 19,0 9-8212
140
100
25
0,65
0,180
65
4,5
105
360
1,0
0,225 5,7
1,000 25,4 9-8212
148
100
10
0,25
0,190
65
4,5
105
360
NR
Grubość
Cali
mm
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
mm
psi*
Przepływ
(CFH)
bary(ów) Plasma
Pierce
Łącz- Opóźnienie
nie**
(sek.)
Pierce wysokość
Cali
NR
mm
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie prądu
mm
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
0,250 6,4
9-8253
140
120
165
0,375 9,5
9-8253
142
120
0,500 12,7
9-8253
144
120
0,625 15,9
9-8253
150
0,750 19,0
9-8253
0,875 22,2
9-8253
Grubość
Cali
Prędkość (na
minutę)
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
Cali
bary(ów) Plasma Łącznie**
Pierce
Pierce wysokość
Opóźnienie
Cali
(sek.)
mm
psi*
mm
4,19
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,20
0,20
5,1
85
2,16
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,50
0,20
5,1
75
1,91
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,70
0,20
5,1
120
50
1,27
0,125 3,2
75
5,2
180
360
0,80
0,20
5,1
154
120
30
0,76
0,150 3,8
75
5,2
180
360
1,50
0,20
5,1
158
120
25
0,64
0,150 3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8253
160
120
20
0,51
0,150 3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,250 31,8
9-8253
170
120
13
0,33
0,175 4,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
1,500 38,1
9-8253
176
120
8
0,20
0,175 4,4
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
Typ gazu plazmowego: Air
Wylot
Prędkość (na
minutę)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
bary(ów)
0,250 6,4 9-8253
136
120
180
4,57
0,13
3,2
75
0,375 9,5 9-8253
144
120
100
2,54
0,13
3,2
0,500 12,7 9-8253
149
120
60
1,52
0,13
0,625 15,9 9-8253
153
120
40
1,02
0,15
0,750 19,1 9-8253
157
120
30
0,76
1,000 25,4 9-8253
162
120
20
0,51
1,250 31,8 9-8253
165
120
10
0,25
Cali
mm
(Nr kat)
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Natężenie prądu
Grubość
Końcówka
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
Przepływ (CFH)
stykowe
plazmowego
PlasOpóźnieŁącznie**
ma
nie (sek.)
Cali
mm
5,2
180
360
0,20
0,20
5,1
75
5,2
180
360
0,40
0,20
5,1
3,2
75
5,2
180
360
0,80
0,20
5,1
3,8
75
5,2
180
360
1,20
0,20
5,1
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
0,15
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
Rodzaj palnika: SL100 z osłoniętą końcówką
4T-18
Pierce wysokość
Pierce
Rodzaj materiału: Aluminum
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Typ gazu plazmowego: Air
Rodzaj gazu pomocniczego: Palnik na pojedynczy gaz
Końcówka
Wylot
Natężenie
prądu
Cięcie bez- Ciśnienie gazu
stykowe
plazmowego
(Nr kat)
Woltów
(VDC)
(ampery)
Cali
Metry
Cali
mm
psi*
0,250 6,4 9-8253
144
120
190
4,83
0,13
3,2
75
5,2
0,375 9,5 9-8253
148
120
120
3,05
0,13
3,2
75
0,500 12,7 9-8253
152
120
75
1,91
0,15
3,8
75
0,625 15,9 9-8253
162
120
45
1,14
0,15
3,8
0,750 19,1 9-8253
163
120
35
0,89
0,15
1,000 25,4 9-8253
168
120
20
0,51
0,15
Grubość
Cali
mm
Prędkość (na
minutę)
Przepływ
(CFH)
Pierce
Pierce wysokość
Łącz- Opóźnienie
nie**
(sek.)
Cali
mm
180
360
0,20
0,20
5,1
5,2
180
360
0,50
0,20
5,1
5,2
180
360
0,70
0,20
5,1
75
5,2
180
360
1,00
0,20
5,1
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
3,8
75
5,2
180
360
NR
NR
NR
bary(ów) Plasma
UWAGA!
* Wskazane ciśnienie gazu jest przeznaczone dla przewodów o długości 7,6 m (25 stóp).
Dla przewodów 15,2 m / 50 stóp patrz rozdział „Ustawienie ciśnienia roboczego“ na stronie <?>.
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-19
ESAB CUTMASTER 120
INFORMACJE PATENTOWE
Patenty dotyczące palników tnących
Poniższe części są objęte patentami amerykańskimi i zagranicznymi w następujący sposób:
Nr katalogowy
Opis
9-8215
Elektroda
9-8213
Wkład
9-8205
Końcówka
9-8206
Końcówka
9-8207
Końcówka
9-8252
Końcówka
9-8208
Końcówka
9-8209
Końcówka
9-8210
Końcówka
9-8231
Końcówka
9-8211
Końcówka
9-8212
Końcówka
9-8253
Końcówka
9-8225
Końcówka
9-8226
Końcówka
9-8227
Końcówka
9-8228
Końcówka
9-8241
Nasadka osłony
9-8243
Nasadka osłony
9-8235
Nasadka osłony
9-8236
Nasadka osłony
9-8237
Kielich osłony
9-8238
Nasadka osłony
9-8239
Nasadka osłony
9-8244
Nasadka osłony
4T-20
Patent(y)
Numer(y) patentu USA 6163008; 6987238
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709; D499620;
D504142 Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D493183
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D501632; D511633
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Nr katalogowy
Opis
9-8245
Nasadka osłony
Patent(y)
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Poniższe części podlegają również licencji na podstawie amerykańskiego patentu nr 5, 120, 930 i 5, 132,
512:
Nr katalogowy
Opis
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Kielich osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
300X5398PL
DZIAŁANIE
4T-21
ESAB CUTMASTER 120
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
4T-22
DZIAŁANIE
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWISOWANIE
5.01 Konserwacja ogólna
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem konserwacji
odłączyć zasilanie.
W przypadku eksploatacji
w niesprzyjających
warunkach wymagana jest
częstsza konserwacja.
Każde użycie
Kontrola wizualna
końcówki i elektrody
palnika
Raz w tygodniu
Kontrola wizualna korpusu,
końcówki, elektrody, wkładu
startowego i nasadki osłony palnika
Kontrola wizualna
kabli i przewodów.
Wymienić zgodnie
z potrzebami
Co trzy miesiące
Wymienić wszystkie
uszkodzone części
Wyczyścić
zasilacz z
zewnątrz
Co sześć miesięcy
Kontrola wizualna i
ostrożne czyszczenie
wnętrza
Art # A-07938PL_AB
300X5398PL
USŁUGI
5-1
ESAB CUTMASTER 120
5.02 Harmonogram konserwacji
5.03 Wspólne usterki
UWAGA!
Może wystąpić konieczność dostosowania częstotliwości wykonywania
prac serwisowych zgodnie ze środowiskiem operacyjnym.
Kontrola działania - codzienna lub co sześć
godzin cięcia:
1. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w przypadku uszkodzenia lub zużycia.
2. Sprawdzić doprowadzenie gazu plazmowego i
gazu pomocniczego oraz ciśnienie/przepływ.
3. Oczyścić przewód doprowadzenia gazu, aby
usunąć nagromadzoną wilgoć.
Raz w tygodniu lub co 30 godzin cięcia
Problem - Objaw
Niewystarczająca 1. Zbyt duża prędkość cięcia.
penetracja
2. Palnik jest zbyt mocno
przechylony.
3. Metal zbyt gęsty
4. Zużyte części palnika
5. Prąd cięcia jest zbyt niski.
6. Zastosowano nieoryginalne
części ESAB.
7. Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
Główny łuk gaśnie 1. Zbyt niska prędkość cięcia.
2. Zbyt duża odległość palnika od
ciętego elementu.
3. Prąd cięcia jest zbyt wysoki.
4. Odłączony przewód roboczy
5. Zużyte części palnika.
6. Zastosowano nieoryginalne
części ESAB.
1. Sprawdzić wentylator pod kątem prawidłowej
pracy i odpowiedniego przepływu powietrza.
Nadmierne
tworzenie
się kożucha
żużlowego
2. Sprawdzić palnik pod kątem pęknięć lub odsłoniętych żył, wymienić w razie potrzeby.
3. Sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń lub odsłoniętych żył, wymienić w razie
potrzeby.
Raz na sześć miesięcy lub co 720 godzin
cięcia
1. Sprawdzić wbudowany(-e) filtr(y) powietrza,
wyczyścić lub wymienić w razie potrzeby.
2. Sprawdzić kable i węże pod kątem nieszczelności lub pęknięć, wymienić w razie konieczności.
3. Sprawdzić wszystkie styczniki pod kątem wygięcia i wżerów, wymienić w razie konieczności.
4. Odkurzanie i czyszczenie całej maszyny.
!
5-2
PRZESTROGA
Nie wdmuchiwać powietrza do źródła zasilania podczas czyszczenia.
W wyniku wdmuchiwania powietrza
do urządzenia metalowe cząstki
mogą zakłócać pracę delikatnych
elementów elektrycznych i powodować uszkodzenia urządzenia.
Wspólna przyczyna
1. Zbyt niska prędkość cięcia.
2. Zbyt duża odległość palnika od
ciętego elementu.
3. Zużyte części palnika.
4. Niewłaściwy prąd cięcia.
5. Zastosowano nieoryginalne
części ESAB.
6. Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
Krótki okres
1. Olej lub wilgoć w źródle
eksploatacji części powietrza.
palnika
2. Przekroczenie możliwości
układu (zbyt gruby materiał).
3. Zbyt długi czas pracy łuku
pilotującego
4. Ciśnienie gazu jest zbyt niskie.
5. Nieprawidłowo zmontowany
palnik.
6. Zastosowano nieoryginalne
części ESAB.
Trudności z
1. Zużyte części palnika.
uruchomieniem 2. Zastosowano nieoryginalne
części ESAB..
3. Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
USŁUGI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
5.04 Wskaźnik błędu
Przy pierwszym uruchomieniu, dwie kontrolki zapalą się na 2-3 sekundy, aby pokazać wersję zastosowanego
oprogramowania.
Aby określić pierwszą cyfrę, należy policzyć wskaźniki funkcji od lewej do prawej strony, od 1 do 5. Aby określić
drugą cyfrę, należy policzyć wskaźniki ciśnienia, odczytując od dołu do góry, od 0 do 7. W poniższym przykładzie
wskaźniki temperatury i psi są w pozycji włączone, wskazujące na wersję 2.3.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
1
2 3 4
Art# A-07988
5
!
Kiedy wskaźnik usterki świeci się lub mruga, będzie temu towarzyszyć jedna z kontrolek wskaźnika ciśnienia
w zależności od rodzaju usterki. Poniższa tabela objaśnia każdą z tych usterek.
Wskaźnik
ciśnienia
Usterka
Maks.
Nadciśnienie
90
Błąd wewnętrzny
85
Sprawdzić części eksploatacyjne palnika
80
Brak części eksploatacyjnych
75
Błąd rozruchu
70
Części na miejscu
65
Przewód zasilający
Min
Pod ciśnieniem
UWAGA!
Objaśnienia usterek przedstawiono w poniższych tabelach.
300X5398PL
USŁUGI
5-3
ESAB CUTMASTER 120
5.05 Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych problemów
OSTRZEŻENIE
Wewnątrz tej jednostki występuje bardzo niebezpieczne napięcie i poziomy mocy. Nie wolno
podejmować prób diagnozowania usterek ani ich naprawy, chyba że użytkownik jest przeszkolony w wykonywaniu pomiarów elektroniki pod napięciem i technikach rozwiązywania problemów.
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Zalecane działanie
Przełącznik „WŁĄCZ/ 1. Odłączenie podstawowej mocy znajduje
WYŁĄCZ" jest włączony się w pozycji „OFF" (WYŁĄCZONY).
lecz wskaźnik A/C nie 2. Podstawowe bezpieczniki/wyłączniki są
zapala się
przepalone lub wyłączone.
3. Przepalił się wewnętrzny bezpiecznik
urządzenia.
4. Uszkodzony elements w urządzeniu.
1. Ustawić przełącznik podstawowej mocy w pozycji włączonej.
2. a) Wezwać wykwalifikowaną osobę, żeby sprawdziła podstawowe
bezpieczniki/wyłączniki.
b) Podłączyć urządzenie do znanego dobrego podstawowego
gniazda zasilania
3. a) Wymienić bezpiecznik.
b) Jeśli bezpiecznik znów się przepali, należy przekazać urządzenie
do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
4. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Miga wskaźniki Fault
(„usterka“) 65 PSI.
1.Niewłaściwy napięcie wejściowe.
2. Problem z podstawowy napięciem
wejściowym.
3. Uszkodzony elements w urządzeniu.
1. Problem z podstawowy napięciem wejściowym.
2. Wezwać wykwalifikowaną osobę, żeby sprawdziła podstawowe
napięcie, żeby zapewnić, że spełnia wymagania dla urządzenia, patrz
rozdział 2.05 „Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego“
na stronie <?>.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Kontrolka
TEMPERATURY świeci
się. Miga wskaźnik
FAULT („usterka")
1. Przepływ powietrza przez lub wokół
urządzenia jest utrudniony.
2. Przekroczono długość cyklu pracy
urządzenia
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu
1. Patrz informacje dotyczące wolnej przestrzeni - rozdział 2.04.
2. Postawić urządzenie do ochłodzenia.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Dioda LED gazu
wyłączona - mrugają
wskaźniki usterki
(FAULT) i minimalnego
ciśnienie (MIN).
1. Doprowadzenie gazu nie jest podłączone
do urządzenia.
2. Doprowadzenie gazu nie jest włączone.
3. Ciśnienie doprowadzanego gazu jest zbyt
niskie.
4. Ustawiona wartość regulatora sterowania
ciśnieniem powietrza jest zbyt niska.
5. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Podłączyć doprowadzenie gazu do urządzenia.
2. WŁĄCZYĆ doprowadzenie gazu.
3. Ustawić ciśnienie wejściowe do urządzenia na 120 psi.
4. Ustawić ciśnienie powietrza za pomocą regulatora - patrz rozdział
4.02.
5. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Migają wskaźniki FAULT 1. Luźna miseczka osłaniająca.
(„usterka") i 70 PSI.
2. Palnik nie jest prawidłowo podłączony do
zasilania.
3. Problem z palnikiem i obwodem PIP
przewodów.
4. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą, tak aby została dokładnie
dopasowana.
2. Należy zapewnić bezpieczną instalację palnika ATC na urządzeniu.
3. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego
centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
4. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Migają wskaźniki FAULT 1. Sygnał startowy jest aktywny kiedy
1. Start może być aktywny dla jednego z poniższych:
(„usterka“) i 75 PSI.
PRZEŁĄCZNIK „WŁ./WYŁ." jest w pozycji
• Zamknięty przełącznik palnika ręcznego
„WŁ."
• Przełącznik na pilocie zamknięty
2. Problem z palnikiem i obwodem włączania • Niska aktywność sygnału „START"
przewodów.
Zwolnić źródło sygnału START
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
2. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego
centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
5-4
USŁUGI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Zalecane działanie
Migają wskaźniki FAULT 1. Miseczka osłaniająca palnika poluzowała
(„usterka“) i 80 PSI.
się.
Przepływ gazu w cyklu 2. Brak końcówki palnika, elektrody lub
włączania i wyłączania. wkładu startera.
3. Wkład startera palnika zablokował się.
4. Otworzyć żyłę w przewodach palnika.
5. Problem z palnikiem i obwodem
włączania przewodów.
6. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą. Nie dokręcać zbyt mocno.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zdjąć miseczkę osłaniającą. Zainstalować
brakujące części.
3. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zlikwidować ciśnienie w układzie. Zdjąć
miseczkę osłaniającą, końcówkę i wkład startera. Sprawdzić dolny
łącznik wkładu startera pod kątem swobody ruchu. Wymienić, jeśli
złącze nie porusza się swobodnie.
4. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego
centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
5. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego
centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
6. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Nic się nie dzieje,
1. Problem z palnikiem i obwodem
1. Przekazać palnik i przewody (pilot zdalnego sterowania) do
kiedy włącznik palnika włączania przewodów (Obwód włączania na autoryzowanego punktu serwisowego.
lub włącznik zdalny
pilocie zdalnego sterowania)/
2. Skontaktować się z producentem kontrolera.
jest wyłączony (lub
2. Kontroler CNC nie daje sygnału „Start“. 3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
sygnał CNC START
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
jest aktywny), Brak
przepływu gazu, dioda
LED DC jest wyłączona.
Migają wskaźniki FAULT 1. Górny pierścień uszczelniający o
1. Zdjąć miseczkę osłaniającą z palnika; sprawdzić pozycję górnego
(„usterka“) i 85 PSI.
przekroju kołowym (O-ring) znajduje się w pierścienia uszczelniającego o przekroju kołowym, w razie potrzeby.
nieprawidłowej pozycji.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zlikwidować ciśnienie w układzie. Zdjąć
2. Wkład startera palnika zablokował się.
miseczkę osłaniającą, końcówkę i wkład startera. Sprawdzić dolny
3. Zużyte lub uszkodzone części palnika
łącznik wkładu startera pod kątem swobody ruchu. Wymienić, jeśli
4. Skrócony palnik.
złącze nie porusza się swobodnie.
5. Krótkoterminowe skrócenie
3. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika. W razie potrzeby
sygnalizowane przez 5 mrugnięć na
wymienić.
sekundę.
4. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego
6. Usterka zasilacza (standardowa prędkość centrum serwisowego w celu naprawy.
mrugania)
5. Zwolnić przełącznik palnika i aktywować ponownie.
6. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Kontrolki usterki nie są 1. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
włączone, brak łuku w
palniku.
1. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy.
Migają wskaźniki FAULT 1. Błąd wewnętrzny
(„usterka“) i 90 PSI.
1. Wyłączyć przełącznik „WŁ./WYŁ.", a następnie ponownie
WŁĄCZYĆ. Jeśli to nie usunie usterki, należy przekazać urządzenie do
autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
Łuk pilotujący jest
włączony, jednak nie
powstaje łuk tnący
1. Przewód roboczy nie jest połączony z
ciętym elementem
2. Przerwany przewód roboczy/złącze
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Podłączyć przewód roboczy.
2. Wymienić przewód roboczy.
3. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy.
Cięcie przez palnik
zmniejsza się
1. Nieprawidłowe ustawienie prądu.
2. Zużyte części eksploatacyjne palnika
3. Słabe połączenie przewodu roboczego z
ciętym elementem.
4. Palnik jest przesuwany zbyt szybko.
5. Nadmiar oleju lub wody w palniku.
6. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Sprawdzić i skorygować do odpowiednich ustawień.
2. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w razie potrzeby.
3. Sprawdzić połączenie przewodu roboczego do ciętego elementu.
4. Zmniejszyć prędkość cięcia.
5. Patrz punkt „Sprawdzanie jakości powietrza“ w punkcie 3 Palnik.
6. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy.
300X5398PL
USŁUGI
5-5
ESAB CUTMASTER 120
5.06 Wymiana podstawowych
części zasilacza.
!
4. Ponownie nałożyć i dokręcić górne śruby.
C. Wymiana zespołu elementu filtra
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika, przewodów lub źródła zasilania
odłączyć podstawowe zasilanie u
źródła.
Zespół elementu filtrującego znajduje się w panelu
tylnym. W celu zapewnienia najlepszej wydajności
systemu, element filtrujący należy sprawdzać zgodnie
z Harmonogramem Konserwacji (rozdział 5.02) i należy
go oczyścić lub wymienić.
Ten rozdział opisuje procedury wymiany podstawowych
części. Bardziej szczegółowe informacje na temat wymiany części znajdują się w podręczniku serwisowym
zasilacza.
A. Demontaż pokrywy
1. Wyjąć śruby NOTE, które zabezpieczają pokrywę
głównego zespołu. Nie poluzowywać niższych
śrub wewnątrz wyciętych otworów w dolnej części pokrywy.
1. Odłączyć źródło zasilania, odłączyć doprowadzenie gazu i odpowietrzyć układ.
2. Zdjąć pokrywę systemu. Patrz „Zdejmowanie
pokrywy“ w tym rozdziale.
3. Umieścić wewnętrzny przewód powietrza i złącze
zespołu filtra. Numer 1 na poniższej ilustracji.
4. Przytrzymać klucz lub podobne narzędzie na
pierścieniu mocującym na złączu zespołu filtra,
a następnie pociągnąć wąż, żeby go zwolnić.
(Numer 2 i 3 na poniższej ilustracji.).
Śruby
górne
1
Dolne
śruby
Gniazda
Dolne
śruby
Art # A-07989
2
Art # A-08429PL
2. Ostrożnie unieść pokrywę w górę i w kierunku
od urządzenia.
3
B. Instalacja pokrywy
1. Ponownie podłączyć uziemienie, jeśli jest to
konieczne.
2. Umieścić pokrywę na zasilaczu tak, aby szczeliny
w dolnych krawędziach pokrywy połączyły się z
niższymi śrubami.
3. Dokręcić niższe śruby.
5-6
USŁUGI
4
5
6mm
5. Wyjąć złącze z zespołu elementu filtrującego,
wkładając 6 mm klucz imbusowy do wewnętrznego złącza i przekręcając w kierunku przeciwnym
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Numery
4 i 5 na poprzedniej ilustracji.
4. Obrócić pokrywę obudowy filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją.
Element filtrujący znajduje się w obudowie.
6. Odłączyć linię przewodu zasilania od zespołu
filtra.
Obudowa
7. Wyjąć zespół elementu filtrującego przez tylni
otwór.
UWAGA!
W przypadku wymiany lub czyszczenia tylko elementu filtrującego
przy demontażu należy korzystać z
poniższych ilustracji.
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Filtr złożony
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Wkład
filtrujący
Art # A-02476PL
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego
jednostopniowego
5. Wyjąć element filtrujący z obudowy i odłożyć do
wysuszenia.
6. Wytrzeć wewnętrzną część obudowy do czysta,
a następnie włożyć zamienny element filtrujący
stroną otwartą naprzód.
Art # A-07990PL
8. Zainstalować nowy lub oczyszczony zestaw
poprzez odwrócenie tych procedur.
7. Wymienić pokrywę obudowy.
8. Ponownie podłączyć doprowadzenie gazu.
9. WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i sprawdzić pod kątem nieszczelności przed nałożeniem
pokrywy.
UWAGA!
Jeśli urządzenie przecieka pomiędzy
obudową a pokrywą, należy
sprawdzić pierścień uszczelniający
o przekroju kołowym pod kątem
nacięć lub innych uszkodzeń.
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego
jednostopniowego
Te instrukcje mają zastosowanie do zasilaczy z zainstalowanym opcjonalnym filtrem jednostopniowym.
Zasilacz wyłącza się automatycznie, kiedy element filtrujący jest w pełni nasycony. Element filtrujący można
wyjąć z obudowy, osuszyć i użyć ponownie. Element
pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Numer
katalogowy elementu znajduje się w rozdziale 6 „Lista
części".
1. Odłączyć źródło zasilania.
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego
dwustopniowego
Dwustopniowy filtr powietrza posiada elementy filtrujące.
Kiedy elementy filtrujące zabrudzą się, zasilacz będzie
nadal działać, lecz jakość cięcia może być niezadowalająca. Numer katalogowy elementu znajduje się w
rozdziale 6 „Lista części".
2. WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i odpowietrzyć układ przed demontażem filtra w celu
wymiany elementu filtrującego.
1. WYŁĄCZYĆ podstawowe źródło zasilania.
2. WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i odpowietrzyć układ.
3. Odłączyć wąż doprowadzenia gazu.
300X5398PL
USŁUGI
5-7
ESAB CUTMASTER 120
!
OSTRZEŻENIE
Przed demontażem zespołu filtra należy zawsze wyłączyć doprowadzenie powietrza i
odpowietrzyć układ - w przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia ciała.
3. Poluzować dwie śruby na górnej części zespołu filtra, tak aby można było swobodnie przesuwać elementy
filtrujące.
4. Należy zwrócić uwagę na miejsce i położenie starych elementów filtrujących.
5. Wysunąć stare elementy filtrujące.
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z oznaczeniem)
Art # A-02942PL
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego dwustopniowego
6. Wsunąć zamienne elementy filtrujące do zespołu filtra w położeniu przedstawionym w kroku 4 powyżej.
7. Ręcznie i równomiernie dokręcić dwie śruby, a następnie dokręcić każdą śrubę z momentem obrotowym
2,3 - 3,4 Nmch (20 - 30 cali na funt). Nieprawidłowy moment obrotowy może uszkodzić uszczelkę.
8. Powoli wprowadzić ciśnienie do zespołu, sprawdzając go pod kątem nieszczelności.
UWAGA!
Niewielki wyciek powietrza z dolnego łącznika to zjawisko normalne.
To koniec procedury wymiany części.
5-8
USŁUGI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 5 PALNIK:
SERWISOWANIE
Rynna górna z otworami
wentylacyjnymi musi
pozostać otwarta
5T.01 Konserwacja ogólna
UWAGA!
Opisy usterek i wskaźników usterek
znajdują się w poprzednim rozdziale
5 „System“.
Górny o-ring we
właściwej rynnie
Gwinty maszyny
Dolny o-ring
Czyszczenie palnika
Nawet jeśli zostaną podjęte środki ostrożności, tak
aby korzystać wyłącznie z czystego powietrza z
palnikiem i tak po pewnym czasie wewnątrz palnika
pojawi się osad. Nagromadzony materiał może mieć
wpływ na uruchomienie łuku pilotującego i ogólną
jakość cięcia palnikiem.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu
palnika, przewodów lub źródła zasilania odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
NIE dotykać wewnętrznych części
palnika, kiedy światło wskaźnika AC
na zasilaczu jest włączone.
Złącza ATC
Złącze gazu
Wewnętrzną część palnika należy oczyścić za pomocą środka czyszczącego do styków elektrycznych
za pomocą wacika lub miękkiej mokrej szmatki. W
trudnych przypadkach, palnik można odłączyć od
przewodów i oczyścić go dokładniej, wlewając środek czyszczący do styków elektrycznych do palnika
i przedmuchując go sprężonym powietrzem.
!
Art # A-03725PL
Głowica palnika O-ring
PRZESTROGA
Dokładnie osuszyć palnik przed
ponowną instalacją.
Smarowanie pierścieni O-ring
Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym na
głowicy palnika w złączu z gwintem zewnętrznym
ATC wymaga regularnego smarowania. Dzięki temu
pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym zachowają giętkość i zapewnią właściwe uszczelnienie.
Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym
przesuszą się, stwardnieją lub popękają, jeśli nie
będą regularnie smarowane. Może to prowadzić
do problemów z wydajnością.
Art #A-03791PL_AB
O-Ring
#8-0525
Pierścień uszczelniający
UWAGA!
NIE stosować innych smarów lub
środków smarnych, które mogą nie
być przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach lub mogą zawierać „nieznane elementy“ mogące
wchodzić w reakcje z atmosferą. W
wyniku tej reakcji wewnątrz palnika
mogą pozostać zanieczyszczenia.
Każdy z tych warunków może prowadzić do niestabilnej wydajności
lub skrócenia okresu eksploatacji
części.
Zaleca się stosowanie bardzo cienkiej warstwy
smaru do pierścieni uszczelniających o przekroju
kołowym (nr katalogowy 8-4025) raz na tydzień.
300X5398PL
USŁUGI
5T-1
ESAB CUTMASTER 120
5T.02 Kontrola lub wymiana części
eksploatacyjnych palnika.
4. Wyjąć końcówkę. Sprawdzić pod kątem nadmiernego zużycia (wskazuje na nie wydłużony
lub zbyt duży otwór). Wyczyścić lub wymienić
końcówkę w razie potrzeby.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu
palnika, przewodów lub źródła zasilania odłączyć podstawowe zasilanie u
źródła.
NIE dotykać wewnętrznych części
palnika, kiedy światło wskaźnika AC na
zasilaczu jest włączone.
Dobra końcówka
Zużyta końcówka
A-03406PL
Przykład zużycia końcówki
Zdjąć części eksploatacyjne palnika w następujący
sposób:
5. Wyjąć wkład startera. Sprawdzić pod kątem
nadmiernego zużycia, zatkanych otworów wylotowych gazu lub przebarwień. Sprawdzić dolny
łącznik pod kątem swobody ruchu. W razie
potrzeby wymienić.
UWAGA!
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i wkład startera we właściwej
pozycji. Ustawić palnik z miseczką osłaniającą palnika skierowaną ku górze,
aby zapobiec wypadnięciu tych elementów po zdjęciu miseczki.
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy pełnym
ściśnięciu
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy ponownym
ustawieniu / pełnym rozłożeniu
1. Odkręcić i zdjąć zespół miseczkę osłaniającą z
palnika.
UWAGA!
Gromadzenie się żużlu, którego nie
można usunąć na miseczce osłaniającej
może mieć wpływ na działanie układu
Art # A-08064PL_AC
6. Wyciągnąć elektrodę prosto z głowicy palnika.
Sprawdzić czoło elektrody pod kątem nadmiernego zużycia. Patrz następujący rysunek.
2. Sprawdzić miseczkę pod kątem uszkodzeń.
Wytrzeć do czysta lub wymienić w przypadku
uszkodzeń.
Nowy elektroda
Art # A-08067
Kielich osłony
3. Na palnikach z korpusem i nasadką ochronną lub
deflektorem, należy zapewnić, aby nasadka lub
deflektor była dobrze dopasowana do korpusu
miseczką osłaniającą. Podczas operacji cięcia
stykowego (tylko), pierścień uszczelniający o
przekroju kołowym pomiędzy korpusem miseczki
osłaniającej i nasadką ochronną. Nie smarować
pierścienia uszczelniającego o przekroju kołowym
(O-ring).
Art # A-03284PL
Zużycie elektrody
7. Ponownie zainstalować nową elektrodę, wsuwając ją prosto do głowicy palnika, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
8. Ponownie zainstalować wymagany wkład startera i końcówkę do głowicy palnika.
9. Ręcznie dokręcić osłonę aż do pełnego osadzenia pierścienia zewnętrznego na głowicy palnika.
Jeśli opór przy montażu pierścienia zewnętrznego, sprawdzić gwinty przed przystąpieniem do
dalszych działań.
Zaślepka osłony
kontaktowej
Korpus
nasadki
osłony
O-Ring Nr. 8-3488
Zużyta elektroda
To koniec procedury wymiany części.
Art # A-03878PL
5T-2
USŁUGI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI
6.01 Wprowadzenie
A. Lista części
Lista części przedstawia zestawienie wszystkich elementów wymiennych. Listy części są zorganizowane w następujący sposób:
ROZDZIAŁ "6.03
Wymiana zasilacza"
ROZDZIAŁ "6.04
Części zamienne do elementów zasilacza"
ROZDZIAŁ "6.05
Opcje i akcesoria"
ROZDZIAŁ "6.06
Części zamienne do palników ręcznych"
ROZDZIAŁ "6.07
Części zamienne - do palników maszynowych z nieekranowanymi przewodami"
ROZDZIAŁ "6.08
Części eksploatacyjne palnik (SL100)"
UWAGA!
Części wymienione bez podania numeru artykułu nie zostały pokazane, można je jednak
zamówić na podstawie numeru katalogowego.
B. Zwroty
Jeśli produkt musi zostać zwrócony do serwisu, prosimy o kontakt z dystrybutorem. Materiały zwracane bez uzyskania odpowiedniego upoważnienia nie będą przyjmowane.
6.02 Informacje dotyczące składania zamówień
Części zamienne należy zamawiać według numeru katalogowego i pełnego opisu części lub zespołu zgodnie z
listą części dla każdego elementu. Dołączyć również nazwę modelu i numer seryjny zasilacza. Wszystkie pytania
należy kierować do autoryzowanego dystrybutora.
6.03 Wymiana zasilacza
Do zestawu zasilacza zamiennego dołączono następujące artykuły: przewód roboczy i zacisk, przewód zasilający,
regulator ciśnienia gazu/filtr i instrukcję obsługi.
Ilość
Opis
Nr katalogowy
ESAB Cutmaster 120 CE zasilanie 400VAC, 3-fazowe 50/60 Hz, z kablem zasilającym
0559319304
6.04 Części zamienne do elementów zasilacza
Ilość
1
1
1
300X5398PL
Opis
Nr katalogowy
Regulator Element wymienny zespołu filtra
Przewód zasilający do zasilania 380/400 V
LISTA CZĘŚCI
9-0115
9-0116
9-0216
6-1
ESAB CUTMASTER 120
6.05 Opcje i akcesoria
Ilość
Opis
Nr katalogowy
1
Zestaw filtra jednostopniowego (obejmuje filtr i wąż) 7-7507
1
Zamienny korpus filtra 9-7740
1
Zamienny wąż filtra (nie pokazano)
9-7742
2
Zamienny element filtrujący 9-7741
1
Zestaw dwustopniowego filtra powietrza (zawiera wąż i śruby montażowe)
9-9387
1
Zespół dwustopniowego filtra powietrza
9-7527
1
Wkład filtra pierwszego stopnia
9-1021
1
Wkład filtra drugiego stopnia
9-1022
1
Przedłużony przewód roboczy (50 ft / 15.2 m) z zaciskiem
9-8529
1
Zestaw połączeń z układami automatycznymi
aby uruchomić/zatrzymać, OK aby przejść dalej i napięcie podzielonego łuku)9-8311
1
Przewody układów automatycznych do uruchomienia/zatrzymania
oraz OK, żeby ruszyć
9-9385
1
Przewód łączący z układami automatycznymi 7,6 m / 25 stóp CNC
9-1008
1
Przewód łączący z układami automatycznymi 10,7 m / 35 stóp CNC
9-1010
1
Przewód łączący z układami automatycznymi 15,2 m / 50 stóp CNC
9-1011
Obudowa
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Filtr złożony
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z oznaczeniem)
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Art # A-02476PL
Zestaw opcjonalnego filtra jednostopniowego
6-2
Art # A-02942PL
Zestaw opcjonalnego filtra dwustopniowego
LISTA CZĘŚCI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
6.06 Części zamienne do palników ręcznych
Pozycja # Ilość
Opis
Nr katalogowy
1
1
Zestaw do wymiany rękojeści palnika (w tym artykuły nr 2 i 3)
2
1
Zestaw wymiany zespołu spustu 3
1
Zestaw śrub do uchwytu (5 z każdego rodzaju, 6-32 x 1/2 cala śruba z
łbem sześciokątnym i klucz)
4
1
Zestaw do wymiany zespołu głowicy palnika (w tym artykuły nr 5 i 6)
5
1
Duży pierścień uszczelniający
6
1
Mały pierścień uszczelniający
7
Zespoły przewodów ze złączami ATC (w tym zespoły przełączników)
1
SL100, 6,1 m / 20-stopowy zespół przewodów ze złączem ATC
1
SL100, Zespół przewodów o długości 15,2 m / 50-stóp ze złączem ATC
8
1
Zestaw przełączników
10
1
Adapter kabla sterowniczego palnika (w tym artykuł nr 11)
11
1
Osłona otworu przelotowego
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5398PL
LISTA CZĘŚCI
6-3
ESAB CUTMASTER 120
6.07 Części zamienne - do palników maszynowych z nieekranowanymi
przewodami
Pozycja # Ilość
Opis
Nr katalogowy
1
1
Zespół głowicy palnika bez przewodów (w tym artykuły nr 2, 3 i 14)
2
1
Duży pierścień uszczelniający
3
1
Mały pierścień uszczelniający
4
1
Zestaw przełączników PIP
5
Zespoły nieekranowanych przewodów automatycznych ze złączami ATC
1
Zespół przewodów o długości 1,5 m / 5-stóp ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 3,05 m / 10-stóp ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 25-stóp / 7,6 m ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 15,2 m / 50-stóp ze złączem ATC
6
Zespoły nieekranowanych przewodów mechanicznych ze złączami ATC
1
Zespół przewodów o długości 1,5 m / 5-stóp ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 3,05 m / 10-stóp ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 25-stóp / 7,6 m ze złączem ATC
1
Zespół przewodów o długości 15,2 m / 50-stóp ze złączem ATC
7
1
Regał 279 mm / 11 cala
8
1
Rura mocująca 279 mm / 11 cala
9
1
Montaż zaślepek
10
2
Korpus, mocowanie, karabinek 11
1
Kołek, mocowanie, karabinek
12
1
Uchwyt palnika
13
1
Tłoczek PIP i zestaw sprężyny powrotnej
1
Zespół zębnika (nie pokazano)
1
Rura pozycjonująca 126 mm / 5 cala (niepokazana)
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
UWAGA!
*Zestaw nie zawiera adaptera kabla sterowniczego i osłony otworu przelotowego.
6-4
LISTA CZĘŚCI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994_AB
300X5398PL
LISTA CZĘŚCI
6-5
ESAB CUTMASTER 120
6.08 Części eksploatacyjne palnik (SL100)
Zacisk omowy
palnika automatycznego
9-8224
Zacisk omowy
palnika ręcznego
9-8259
20-40A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówka:
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Zaślepka osłony, obróbka
40A 9-8245
Kielich osłony
9-8218
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
Nasadka osłony kontaktowej
9-8235
50-60A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówkai:
50-55A
60A
Elektroda
Auto 9-8232
Ręczne 9-8215
Wkład
startowy
9-8213
Wkład startowy o
dużej wydajności
Tylko inne
niż HF 9-8277
70-120A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
9-8209
9-8210
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Kielich osłony
9-8218
Zaślepka osłony, obróbka
50-60A 9-8238
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
Nasadka osłony kontaktowej
70-100A 9-8236
Końcówkai:
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
70A 9-8231
80A 9-8211 Kielich osłony
9-8218
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Ręczne 9-8253
Nasadka osłony kontaktowej
120A 9-8258
Zaślepka osłony, obróbka
70-100A 9-8239
Zaślepka osłony, obróbka
120A 9-8256
Zaślepka osłony, deflektor
9-8243
40-120A
ŻŁOBIENIE
Korpus
nasadki osłony,
9-8237
Końcówkai:
Końcówka A 9-8225 (40 A. Maks.)
Końcówka B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Kielich osłony, Żłobienie
9-8241
Końcówka C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Końcówka D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066PL_AG
6-6
Końcówka E 9-8254 (60 - 120 Amps)
LISTA CZĘŚCI
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ZAŁĄCZNIK 1: KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ (SCHEMAT
BLOKOWY)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WŁ.
DZIAŁANIE:
Zamknąć
zewnętrzny
odłącznik..
WYNIK:
Brak zasilania
systemu.
DZIAŁANIE:
WYNIK:
Wskaźnik PRĄDU
ZMIENNEGO
włą.
Przeziernika
włą.
gdy ciśnienie zasilania jest
odpowiednie dla
parametrów zasilania.
Obwód zasilania gotowy.
URUCHOM /
SZYBKI RESTART
AUTOMATYCZNY /
USTAW / ZATRZASK
ustawić przełącznik
w pozycji ustawiania
WYNIK:
Przepływ gazu
do ciśnienia.
DZIAŁANIE:
Przełącznik URUCHOM/SZYBKI
AUTOMATYCZNY RESTART /
USTAW / BLOKADA do
URUCHAMIANIA
(dla większości zastosowań),
przeprowadzania szybkiego
automatycznego restartu
(do żłobienia, docinania lub
rozszerzonych czynności
obróbkowych)
lub do blokowania
(przełącznik palnika
może zostać zwolniony
po przeniesieniu
głównego łuku).
WYNIK:
Przepływ gazu zatrzymuje się.
DZIAŁANIE:
Podłączyć kabel roboczy
do ciętego elementu.
Ustaw natężenie wyjściowe.
DZIAŁANIE:
WYNIK:
System jest gotowy do pracy.
Palnik odsunięty od
przedmiotu (nadal włączony).
WYNIK:
DZIAŁANIE:
Zadbać o ochronę oczu i
włączyć palnik (START)
WYNIK:
Wentylatory włączone.
Krótki przepływ gazu,
a następnie zatrzymanie.
Ponowne uruchomienie
dopływu gazu.
Wskaźnik DC WŁ.
Łuk pilotujący ustanowiony.
Główny łuk zatrzymuje się.
Następuje automatyczne ponowne
uruchomienie łuku pilotującego.
Łuku
pilotującego
DZIAŁANIE:
Palnik odsunięty od
przedmiotu w granicach
odległości przenoszenia.
WYNIK:
Przeniesienie łuku głównego.
Łuk pilotujący wyłączony.
DZIAŁANIE:
Zwolnić przełącznik palnika.
WYNIK:
Główny łuk zatrzymuje się.
Przepływ gazu zatrzymany po
wypływie resztkowym.
(Wentylatory będą pracowały przez
10 minut od czasu wyłączenia
przełącznika [START] palnika)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WYŁ.
WYNIK:
Wszystkie wskaźniki wyłączone.
Wentylatory zasilacza
wyłączone.
DZIAŁANIE:
Odłączyć kabel
zasilający
lub otworzyć
odłącznik zewnętrzny.
WYNIK:
Brak zasilania systemu.
Art # A-08793PL_AB
300X5398PL
ZAŁĄCZNIK
A-1
ESAB CUTMASTER 120
ZAŁĄCZNIK 2: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH
Model :
Dat e of Mf r :
Typ zasilacza
(uwaga 1)
1/ 3
f1
Nazwa i/lub logo producenta,
lokalizacja, model i
numer seryjny i kod produkcji
S/N
Standard obowiązujący dla
tego typu zasilacza
f2
Typ prądu wyjściowego
Czynnik cyklu roboczego
Zakres wyjściowy (natężenie/
napięcie)Voltage)
Symbol cięcia
plazmowego
X
U0
Napięcie znamionowe
bez obciążenia
=
Dane cyklu roboczego (uwaga 3)
I
U2
Konwencjonalne napięcie obciążenia
Maksymalne natężenie
znamionowe
Symbol zasilania
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
Specyfikacje
zasilania (fazy,
AC lub DC,
częstotliwość)
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Maksymalne efektywne
natężenie prądu zasilania
Numer pliku i poziom
korekty schematu
elektrycznego producenta
Stopień ochrony
Znamionowe napięcie
zasilania (uwaga 2)
Uwagi:
Standardowe symbole
1. Pokazany symbol wskazuje zasilanie AC jedno- lub trójfazowe,
przetwornicę-transformator-prostownik o stałej częstotliwości, wyjście DC.
AC
2. Wskazuje napięcia wejściowe dla tego zasilacza. Większość zasilaczy
DC
posiada etykietę przy kablu zasilającym wskazującą wymogi w zakresie
napięcia zasilającego dla zasilacza w jego standardowej wersji.
FAZA
Ø
3. Górny rząd: wartości cyklu roboczego.
Wartość cyklu pracy wg IEC jest obliczana zgodnie z wytycznymi
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej.
Art # A-12765PL_AB
Wartość cyklu roboczego TDC jest określana w toku procedur
testowych producenta zasilacza.
Drugi rząd: wartości znamionowe natężenia w czasie cięcia.
Trzeci rząd: konwencjonalne wartości napięcia obciążeniowego.
4. Sekcje etykiety informacyjnej mogą znaleźć zastosowanie w oddzielnych obszarach zasilacza.
A-2
ZAŁĄCZNIK
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMAT UŁOŻENIA STYKÓW PALNIKA
A. Schemat ułożenia styków palnika ręcznego
Ujemny /
plazmowy
8 - Otwarte
4 - Zielony /
Przełącznik
Ujemny /
plazmowy
8 - Otwarte
4 - Przełącznik
3 - Biały /
Przełącznik
4
3
2- Pomarańczowy/
PIP
1 - Czarny /
PIP
Gniazdo ATC
Widok z przodu
Złącza ATC
Widok z przodu
2
1
6
5
8
7
7 - Otwarte
7 - Otwarte
6 - Otwarte
6 - Otwarte
8
7
6
5
2
1
3 - Przełącznik
4
3
2 - PIP
5 - Otwarte
5 - Otwarte
1 - PIP
Pilotujący
Pilotujący
Art# A-03701PL_AB
B. Mechanized (Machine) Torch Pin - Out Diagram
Złącza ATC
Widok z przodu
NIEOSŁONIĘTY PALNIK MASZYNOWY
Ujemny / plazmowy
8 - Zielony masa złącza
kasety
wiszącej
4- Czarny - złącze
kasety wiszącej
3 - Biały - złącze
kasety wiszącej
2 - Pomarańczowy/
PIP
4
3
2
1
Gniazdo ATC
Widok z przodu
6
5
8
7
7 - Zielony /
nieużywane
Ujemny / plazmowy
7 - Otwarte
6 - Otwarte
6 - Otwarte
5 - Biały /
nieużywane
1 - Czarny /
PIP
4 - Przełącznik
8 - Masa
Pilotujący
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Przełącznik
2 - PIP
1 - PIP
5 - Otwarte
Pilotujący
Art # A-03799PL
300X5398PL
ZAŁĄCZNIK
A-3
ESAB CUTMASTER 120
ZAŁĄCZNIK 4: SCHEMATY PRZYŁĄCZENIOWE PALNIKA
A. Schemat połączenia palnika ręcznego
Palnik: SL60 / SL100 Palnik ręczny
Przewody: przewody palnika ze złączem ATC
Zasilacz: z wtykiem ATC
Głowica
palnika
Wtyk
przewodów
ATC
Gniazdo
ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Czarny
Przełącznik
PIP
Pomarańczowy
Przełącznik
palnika
1
1
2
2
5
5
6
6
Zielony
4
4
Biały
3
3
8
8
7
7
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-03797PL
B. Schemat połączenia palnika mechanicznego
Palnik: nieosłonięty palnik mechaniczny SL100
Przewody: przewody ze złączem ATC
i złączem kasety wiszącej
Zasilacz: z wtykiem ATC
Wtyk
przewodów
ATC
Głowica
palnika
Do pilota
Złącze kasety
wiszącej
Gniazdo
ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Przełącznik
PIP
Czarny
1
1
Pomarańczowy
2
2
Biały
5
5
6
6
Czarny 4
Biały 3
Zielony 8
4
7
7
Nie
używany
Zielony
Przewód ujemny/plazmowy
Przewód pilota
3
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
8
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-03798PL
A-4
ZAŁĄCZNIK
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
300X5398PL
ZAŁĄCZNIK
A-5
ESAB CUTMASTER 120
ZAŁĄCZNIK 5: SCHEMAT UKŁADU URZĄDZENIA 400V
5
4
T1
3
2
C
1
2
3
4
5
4
PRI 4
PRI 3
J1
SW1
1
BIAS
SUPPLY
PRI 2
D
INRUSH
RESISTORS
+12VDC
PRI 1
+
TP2
MTH1
B
A
D
PRI 2
PRI 1
+
MTH2 TP1
K1
Q1
EMI
*CHOKE
/INRUSH
+12VDC
BIAS
SUPPLY
D1
+ C3,C4,C7,C8*
UNITS
* CEONLY
TP8
EMI
*FILTER
L1
1
1
L2
2
2
L3
3
3
GND
4
4
_
W1
MTH7
AC1
80A_AC1
AC2
80A_AC2
AC3
80A_AC3
MTH4 TP5
7
L1
T1
8
L2
T2
L3
T3
L4
T4
9
7A
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH8 TP4
MOT1
C
+
+12VDC
J7
FAN
MTH6
1
2
-
Q2
+
J5
SOL 1
1
2
3
5
C5,C6,C9,C10*
/SOLENOID
24VAC
J6
1
2
W1
TP3
/FAN
24VAC RET
_
6
J14
J4
1
2
3
4
5
6
D
J13
/OVERTEMP
/FAN_ON
/CSR
CUR_SET
MAIN_PCB_ID
COMMON
PCB1
MAIN PCB ASSY
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
SERIAL PORT
SYNC
3.3VDC
TXD
RXD
T2
FERRITE
FILTER
J2
B
+12VDC
+
1
2
+
MOT3
J2
FAN
1
2
PRI 1
+12VDC
+12VDC
PRI 3
PRI 2
A
B
J9
/FAN
C
PRI 4
D
+
SYNC
-
J1
FAN
J3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J4
MOT2
1
2
1
2
AC1
40A_AC1
AC2
40A_AC2
-
AC3
PMTH1
+
Q1
40A_AC3
PMTH1
C16-17
+
D1
PCB2
PMTH2
PMTH2
PMTH3
PMTH3
INPUT CAPACITOR PCB
Q2
C7 & C10 may not be installed
C12-13
+
A
PMTH4
PMTH4
_
PCB5
40/50 AMP PCB
_
A-12770_AA
5
A-6
4
ZAŁĄCZNIK
300X5398PL
ESAB CUTMASTER 120
3
2
1
1TORCH
TS1
PIP SWITCH
L1
TORCH SWITCH
1
2
J11
SEC1
SEC2
+12VDC
CHOKE1
ATC CONNECTOR
J1
TEMP
CIRCUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
/OVERTEMP
NTC
-V OUT 1
1
2
3
4
5
6
7
8
E64
-
E35
+
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
D
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
78
79
80
81
82
83
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
(5A @ 250VAC / 30VDC)
+12VDC
P10
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
CNC PINOUT
3
1
7
4
11
14
8
12
} /START / STOP
J2
C
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
D78 CSR
GND1
GND2
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
FERRITE
FILTER
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
*
To -V OUT 1
on PCB1
P1
*
1
2
3
D59 PCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
TEST POINTS
J1
E1
P10
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS / 16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
PCB4
AUTOMATION
INTERFACE PCB
K1
} /START / STOP
} (+) *DIVIDED
(-)
(-)
} (+)
ARC VOLTS
ARC VOLTS
(W/ 100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
L2
B
J1
SEC1
SEC2
CHOKE1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
D2
NTC
TEMP
CIRCUIT
Current Control
/OVERTEMP
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
80
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
CURRENT DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
70
+12VDC
D1
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
MIN
PRESSURE
TRANSDUCER
SET
+5VDC
RAR
3
2
1
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
J3
1
2
3
RUN
+OUT_1
ATC
AIR
INLET
LOGIC PCB
A
A-12770_AA
SEE
A-09130
3
By
Date
PCB No:
INTRO ECO B1357
RWH
03/31/09
ECO B1399
RWH
05/05/09
Assy No:
Scale
ECO B1611
RWH
05/05/09
Rev
AA
AB
AB
Revisions
NOTE:
Last Modified:
2
300X5398PL
Friday, December 11, 2009
09:02:19
Supersedes
Date:
MARCH 30, 2009
Unless Otherwise Specified, Resistors are in Ohms 1/4W 5%.
Capacitors are in Microfarads (UF)
TITLE: SCHEMATIC, ESAB Cutmaster 100/120
20'/50' SL100 400V/208-460V
3ph CE/Non-CE CCC/ 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
Drawn:
RWH
References
Chk:
App:
Size
DWG No:
D
1
Sheet
of 1
42X1330
1
ZAŁĄCZNIK
A-7
ESAB CUTMASTER 120
Historia zmian
Data
Rew.
Opis
01/15/2015
AA
Ręczne zwalnianie
06/15/2015
AB
Poprawiono gwiazdkowy cykl, aby pokazać 120A @ 80%
08/14/2015
AC
Uaktualnione sztuka na okładce, zaktualizowane DoC dodano cykl wartości, wymontowana Zespoły przewodów ekranowanych palnika maszynowego
11/14/2015
AD
Poprawione DoC, usunięte drukowane w tekście
10/31/2019
AE
Zaktualizowane pliki artystyczne, zaktualizowana Deklaracja zgodności
A-8
ZAŁĄCZNIK
300X5398PL
Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising