ESAB | Welding power source interface | Instruction manual | ESAB Welding power source interface Ръководство за употреба

ESAB Welding power source interface Ръководство за употреба
Свързващата кутия за
заваръчен захранващ
източник
115 V, 230 V
Ръководство за експлоатация
0463 689 001 BG 20191022
Valid for: serial no. 936-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .......................................................................
4
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
8
2.1
Оборудване ...........................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
9
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
10
4.1
Местоположение...................................................................................
10
4.2
Инструкции за повдигане....................................................................
10
4.3
Съединения ...........................................................................................
11
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
13
5.1
Съединения и устройства за управление .......................................
13
5.2
Свързване на заваръчния кабел.......................................................
14
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
15
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ...............................................
16
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .........................................................................................
17
18
19
20
2
5
8
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 689 001
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
1.2
Безопасност предпазни мерки
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
0463 689 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
3.
4.
5.
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и
други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0463 689 001
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-5-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ – Частите могат да причинят изгаряне
•
•
•
Не докосвайте части с голи ръце.
Изчакайте оборудването да се охлади, преди да работите по него.
За да боравите с горещи части, използвайте подходящи инструменти
и/или изолирани ръкавици за заваряване, за да предотвратите
изгаряния.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В
такива помещения е възможно възникване на
потенциални затруднения, свързани с
електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи
повърхности.
0463 689 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 689 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Свързващата кутия за заваръчен захранващ източник е оборудване, което се използва
за свързване на главните източници на захранване с аналогово управление за SAW
заваряване (Дъгова заварка под флюс) към управляващия блок EAC 10, когато се
използва заедно със заваръчното оборудване Versotrac EWT 1000 . Свързващата кутия
за заваръчен захранващ източник се използва за следното:
•
•
•
Предоставя захранващо напрежение за EAC 10
Предоставя заваръчен ток и обратна връзка за опорното напрежение на работния
детайл към EAC 10
Средства за свързване на аналогови захранващи източници, различни от тези на
ESAB
. Свързващата кутия за заваръчен захранващ източник е налична в два варианта:
•
•
115 V вариант
230 V вариант
За номера за поръчка вижте главата „НОМЕРА ЗА ПОРЪЧКА“.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.1
Оборудване
Свързващата кутия за заваръчен захранващ източник се доставя с:
•
Ръководство за експлоатация
Управляващият кабел се поръчва отделно, вижте главата „ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“.
0463 689 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Свързваща кутия за заваръчен захранващ източник от сериен № 936-xxx-xxxx
115 V вариант
Мрежово напрежение
230 V вариант
115 V ±10%, 1-фазно 50/60 Hz 230 V ±10%, 1-фазно 50/60 Hz
Входен захранващ ток
6,1 A
3,0 A
Мощност без товар
15 W
15 W
Номинална явна
мощност
700 VA
700 VA
Предпазител за
входен ток
10 A (бавнодействащ), размер
5 × 20 mm
3,15 A (бавнодействащ),
размер 5 × 20 mm
Изходно напрежение
42 V ±10%, 1-фазно 50/60 Hz
48 V ±10%, 1-фазно 50/60 Hz
Номинален изходен
ток
16 A
Предпазител за
изходен ток
20 A, размер 5 × 20 mm
Номинално
натоварване за
захранващи шини
1000 A при 100%
Работна температура
Размери (д×ш×в)
-10 до +40 °C
450 × 250 × 250 mm (17,7 × 9,84 × 9,84 in)
Тегло
20 kg (44,09 Ib)
Клас на изолация
H
Клас на защита на
корпуса
IP23S
Мрежово захранване, Ssc min
Минимална мрежова мощност при късо съединение, съгласно IEC 61000-3-12.
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за температура 40 °C / 104 °F или по-ниска.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23S, е предназначено за употреба на закрито и открито; с
него обаче не трябва да се работи в условия на валежи.
0463 689 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Монтажът трябва да се извърши от професионалист.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
4.1
Местоположение
Поставете Свързващата кутия за
заваръчен захранващ източник на
по-малко от 1 m (40 in) от аналоговия
захранващ източник на равна повърхност.
4.2
Инструкции за повдигане
При повдигане използвайте дръжката в горната част на Свързващата кутия за
заваръчен захранващ източник .
0463 689 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4.3
Съединения
1. Аналогов захранващ източник за SAW
заваряване
2. Свързваща кутия за заваръчен
захранващ източник
3. EWT 1000
4. Обработван детайл
5. Към мрежовото захранване
7. Заваръчен кабел към захранващ
източник
8. Заваръчен кабел към заваръчна глава
Versotrac
9. Управляващ кабел към аналогов
захранващ източник (12-полюсен)
10. Управляващ кабел между свързващата
кутия за заваръчния източник на
захранване и управляващия блок EAC
10 (28-полюсен – 23-полюсен)
11. Кабел за опорното напрежение на
работния детайл
6. Възвратен кабел
0463 689 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
1.
Табелка с технически данни,
съдържаща информация за
захранването
0463 689 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
General safety regulations for handling the equipment can be found in the "SAFETY"
chapter of this manual. Прочетете я внимателно, преди да пристъпите към работа
с оборудването!
ЗАБЕЛЕЖКА!
За преместване на оборудването използвайте ръкохватката. Никога не дърпайте
кабелите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електрически удар! По време на работа не докосвайте работния детайл или
заваръчната глава!
5.1
Съединения и устройства за управление
1. Превключвател Вкл./Изкл.
2. Държач за предпазител
3. Захранващ кабел
4. Съединение към аналогов захранващ
източник (12-полюсен)
0463 689 001
5. Съединение към EAC 10
6. Връзка за кабела за опорно напрежение
на работния детайл
7. Съединения за заваръчните кабели
8. Покриваща плоча
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
Щифтове за управляващ кабел 0446 178 880
Кабел № Описание
1
Заземяване за аналогово напрежение
2
Аналогово опорно напрежение (0 – 10 V)
3
Обикновен спусък
4
Вход за спусък
5
+ve клема на захранващия източник (U+)
5.2
Свързване на заваръчния кабел
Свържете заваръчните кабели, както е показано на изображението.
0463 689 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Мрежовото захранване трябва да е изключено по време на почистване и
техническо обслужване.
ВНИМАНИЕ!
Сваляне на обезопасяващите панели може да се извършва само от лица с
подходящи познания по електротехника (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Производителят осигурява гаранция за този продукт. Всеки опит за
извършване на ремонт от неупълномощени сервизни центрове или лица прави
гаранцията невалидна.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна работа.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Извършвайте техническо обслужване по-често при силно запрашени условия.
Преди всяка употреба проверявайте дали:
•
•
Изделието и кабелите са здрави.
Всички винтови съединения са затегнати правилно.
0463 689 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да изпратите на упълномощен сервизен техник, извършете следните проверки и
огледи.
Вид
неизправност
Възможна причина
Коригиращи действия
Медните
прътове на
свързващата
кутия за
заваръчния
захранващ
източник
прегряват.
Лошо електрическо
съединение.
Проверете електрическите конектори и
проверете дали заваръчните кабели са
затегнати правилно към медните
прътове.
Показанията на Липсва сигнал на опорното
напрежението
напрежение на работния
на пулта за
детайл.
управление на
EAC 10 показват
нула или се
колебаят много.
Проверете дали кабелът за опорното
напрежение на работния детайл е
правилно свързан към свързващата
кутия за заваръчния захранващ
източник.
Докато
Липсва 42 V напрежение.
използвате
свързващата
кутия за
заваръчния
захранващ
източник,
управляващият
блок EAC 10 не
стартира, диода
не свети.
Проверете електрическите връзки.
0463 689 001
- 16 -
Проверете управляващия кабел.
Проверете дали превключвателят за
Вкл./Изкл. на свързващата кутия за
заваръчния захранващ източник е в
позиция ВКЛ.
Проверете дали превключвателят за
Вкл./Изкл. на EAC 10 е в същата
позиция.
© ESAB AB 2019
8 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
8
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се
части ESAB.
Свързващата кутия за заваръчен захранващ източник е проектирана и тествана в
съответствие с международните и европейските стандарти IEC/EN 60974-1 и IEC/EN
60974-10. При приключването на сервизни или ремонтни дейности лицето(ата),
което(ито) ги извършва(т), носи(ят) отговорност за това продуктът да продължава да
отговаря на изискванията на горепосочените стандарти.
Можете да поръчате резервни части и износващи се части от най-близкия дилър на
ESAB, вижте esab.com. When ordering, please state product type, serial number,
designation and spare part number in accordance with the spare parts list. This facilitates
dispatch and ensures correct delivery.
0463 689 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
Component description
2T1 Transformer
SW1 On/off switch
CS1 1000 A/60 mV current shunt
XP1 Work piece voltage reference
FH1 Fuse holder
XS1 12-pol Burndy socket
FU1 Input fuse
XS2 28-pol Burndy socket
FU2 Output fuse
RE1 Relay
FA1 Cooling fan
1C1 Interference suppression capacitor
1L1 Ferrite
For 230 V version: Connect cable 202 to terminal 3 of 2T1. Use 3.15 A fuse for FU1.
For 115 V version: Connect cable 202 to terminal 2 of 2T1. Use 10 A fuse for FU1.
ЗАБЕЛЕЖКА!
When using control cables ≥50 m, the voltage drop in the cable is more than 6 V.
Use 48 V AC tap instead of 42 V AC. Connect cables 207 and 208 to terminal 6 of
2T1 to change the tap from 42 V AC to 48 V AC.
0463 689 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering number Denomination
Type
0446 180 880
Welding power source interface
115 V version
0446 180 881
Welding power source interface
230 V version
0463 690 001
Spare parts list
Notes
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com
0463 689 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Welding power source interface
Control cable EAC 10 - Welding power source interface
0446 179 880
15 m (49 ft)
0446 179 881
25 m (82 ft)
0446 179 882
35 m (115 ft)
0446 179 883
50 m (164 ft)
0446 179 884
75 m (246 ft)
0446 179 885
100 m (328 ft)
Control cable for welding power source interface - general analogue controlled power
source
0446 157 880
Cable with 14-pin MS3106 20-27PX plug
Suitable for power sources:
•
•
•
0446 156 880
Control cable 14-pin, CPC type
Suitable for power sources:
•
0446 178 880
Miller dimension 650, 652, 452
Control cable, terminal block
Suitable for power sources:
•
•
0463 689 001
Lincoln Flextec 650/650x
Lincoln DC 600
Lincoln DC 655
Miller SubArc DC 650, 800, 1000,
1250
Lincoln DC 1000
- 20 -
© ESAB AB 2019
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0463 689 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising