ESAB | Welding power source interface | Instruction manual | ESAB Welding power source interface Používateľská príručka

ESAB Welding power source interface Používateľská príručka
boxu rozhraní napájecího zdroje
pro svařování
115 V, 230 V
Návod k používání
0463 689 001 CZ 20191022
Valid for: serial no. 936-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Vybavení..................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
INSTALACE .................................................................................................
10
4.1
Umístění ..................................................................................................
10
4.2
Pokyny pro zvedání................................................................................
10
4.3
Připojení ..................................................................................................
11
OBSLUHA....................................................................................................
13
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ..................................................................
13
5.2
Připojení svařovacího kabelu................................................................
14
6
ÚDRŽBA ......................................................................................................
15
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..................................................................................
16
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
17
18
19
20
2
5
8
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 689 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 689 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 689 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
HORKÝ POVRCH - Díly mohou způsobit popáleniny
•
•
•
Nedotýkejte se dílů holýma rukama.
Před prací na vybavení je nechte vychladnout.
Pro práci s horkými díly používejte vhodné nástroje nebo izolační svářecí
rukavice, aby nedošlo k popálení.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
0463 689 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 689 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Rozhraní napájecího zdroje pro svařování je vybavení používané pro propojení obecné
analogově ovládané napájecí zdroje svařování pod tavidlem (SAW) s ovládací jednotkou
EAC 10 v případě použití s příslušenstvím pro svařování Versotrac EWT 1000 . Rozhraní
napájecího zdroje pro svařování slouží k následujícím účelům:
•
•
•
Dodává napájecí napětí pro EAC 10
Dodává svařovací proud a zpětnou vazbu referenčního napětí obrobku jednotce
EAC 10
Připojení pro analogové napájecí zdroje jiné značky než ESA
. Rozhraní napájecího zdroje pro svařování je dostupné ve dvou variantách:
•
•
115V verze
230V verze
Objednací čísla naleznete v kapitole „OBJEDNACÍ ČÍSLA“.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Rozhraní napájecího zdroje pro svařování se dodává včetně:
•
Návod k používání
Řídicí kabel je nutné objednat samostatně, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
0463 689 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozhraní napájecího zdroje pro svařování, od sériového č. 936-xxx-xxxx
115 V verze
230 V verze
115 V ±10%, 1 fáze 50/60 Hz
230 V ±10%, 1 fáze 50/60 Hz
Vstupní napájecí proud
6,1 A
3,0 A
Příkon bez zátěže
15 W
15 W
700 VA
700 VA
10 A (pomalá), rozměry
5×20 mm
3,15 A (pomalá), rozměry
5×20 mm
Síťové napětí
Jmenovitý zdánlivý
výkon
Vstupní pojistka
Výstupní napětí
42 V ±10%, 1 fáze 50/60 Hz
48 V ±10%, 1 fáze 50/60 Hz
Jmenovitý výstupní
proud:
Výstupní pojistka
16 A
20 A, rozměry 5×20 mm
Jmenovité zatížení pro
sběrnice
1000 A při 100 %
Provozní teplota
-10 až +40 °C
Rozměry (dך×v)
450 × 250 × 250 mm (17,7 × 9,84 × 9,84 palce)
Hmotnost
20 kg (44,09 liber)
Třída izolace
H
Třída krytí
IP23S
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23S je určeno k použití v krytém prostoru i venku, nemělo by se
však používat během srážek.
0463 689 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může
způsobit rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
4.1
Umístění
Umístěte Rozhraní napájecího zdroje pro
svařování maximálně 1 m (40 palců) od
analogového napájecího zdroje na rovný
povrch.
4.2
Pokyny pro zvedání
Při zvedání použijte rukojeť na vrchní straně Rozhraní napájecího zdroje pro svařování .
0463 689 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4.3
Připojení
1. Analogový napájecí zdroj SAW
2. Rozhraní napájecího zdroje pro
svařování
3. EWT 1000
4. Obrobek
5. Do síťového napájení
6. Zpětný kabel
0463 689 001
7. Svařovací kabel do napájecího zdroje
8. Svařovací kabel do svařovací hlavy
Versotrac
9. Řídicí kabel do analogového napájecího
zdroje (12pólový)
10. Řídicí kabel mezi rozhraním napájecího
zdroje pro svařování a ovládací jednotkou
EAC 10 (28pólová - 23pólová)
11. Kabel referenčního napětí obrobku
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
1.
Typový štítek s údaji o připojeném
napájení
0463 689 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
POZOR!
Při přesunování zařízení používejte držadlo určené k tomuto účelu. Nikdy netahejte za
kabely.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Během provozu se nedotýkejte obrobku ani
svařovací hlavy!
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1. Vypínač
2. Držák pojistky
3. Síťový kabel
4. Připojení k analogovému napájecímu
zdroji (12pólový)
0463 689 001
5. Připojení k jednotce EAC 10
6. Připojení ke kabelu referenčního napětí
obrobku
7. Připojení pro svařovací kabely
8. Krycí deska
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
Kolíky konektoru pro řídicí kabel 0446 178 880
Číslo
kabelu
Popis
1
Vztažná úroveň pro analogové napětí
2
Reference analogového napětí (0–10 V)
3
Společný spouštěč
4
Vstup spouště
5
Kladný vývod napájecího zdroje (U+)
5.2
Připojení svařovacího kabelu
Připojte svařovací kabely podle obrázku.
0463 689 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Při čištění a údržbě se musí odpojit síťové napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní štítky smějí snímat pouze ty osoby, které mají vhodné
elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál).
UPOZORNĚNÍ!
Na výrobek se vztahuje záruka výrobce. Jakýkoli pokus o opravy
v neautorizovaných servisních střediscích nebo neautorizovanými osobami povede
ke zneplatnění záruky.
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
POZOR!
V náročných prašných podmínkách provádějte údržbu častěji.
Před každým použitím – ujistěte se, že:
•
•
Výrobek a kabely nejsou poškozeny.
Všechny šroubové spoje jsou správně utažené.
0463 689 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto kontroly.
Druh závady
Možná příčina
Nápravné opatření
Měděné tyče na
rozhraní
napájecího
zdroje pro
svařování se
přehřívají.
Nesprávné elektrické
připojení.
Zkontrolujte elektrické spoje a ujistěte se,
že jsou svařovací kabely správně
připojeny k měděným tyčím.
Hodnota napětí Signál referenčního napětí
na dálkovém
obrobku chybí.
ovladači jednotky
EAC 10 je
nulová, nebo
výrazně kolísá.
Zkontrolujte, zda je kabel referenčního
napětí obrobku správně připojen
k rozhraní napájecího zdroje pro
svařování.
Při použití
42 V chybí.
rozhraní
napájecího
zdroje pro
svařování se
ovládací jednotka
EAC10 nespustí
a nerozsvítí se
dioda.
Zkontrolujte elektrické spoje.
0463 689 001
Zkontrolujte řídicí kabel.
Zkontrolujte, zda je spínač zap/vyp na
rozhraní napájecího zdroje pro svařování
v poloze zapnuto.
Zkontrolujte, zda je spínač zap/vyp na
jednotce EAC 10 v analogové poloze.
- 16 -
© ESAB AB 2019
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Rozhraní napájecího zdroje pro svařování je navrženo a testováno v souladu
s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Po
dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, aby
produkt stále splňoval požadavky norem uvedených výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz webové stránky esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a
číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 689 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
Component description
2T1 Transformer
SW1 On/off switch
CS1 1000 A/60 mV current shunt
XP1 Work piece voltage reference
FH1 Fuse holder
XS1 12-pol Burndy socket
FU1 Input fuse
XS2 28-pol Burndy socket
FU2 Output fuse
RE1 Relay
FA1 Cooling fan
1C1 Interference suppression capacitor
1L1 Ferrite
For 230 V version: Connect cable 202 to terminal 3 of 2T1. Use 3.15 A fuse for FU1.
For 115 V version: Connect cable 202 to terminal 2 of 2T1. Use 10 A fuse for FU1.
POZOR!
When using control cables ≥50 m, the voltage drop in the cable is more than 6 V.
Use 48 V AC tap instead of 42 V AC. Connect cables 207 and 208 to terminal 6 of
2T1 to change the tap from 42 V AC to 48 V AC.
0463 689 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number Denomination
Type
0446 180 880
Welding power source interface
115 V version
0446 180 881
Welding power source interface
230 V version
0463 690 001
Spare parts list
Notes
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0463 689 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Welding power source interface
Control cable EAC 10 - Welding power source interface
0446 179 880
15 m (49 ft)
0446 179 881
25 m (82 ft)
0446 179 882
35 m (115 ft)
0446 179 883
50 m (164 ft)
0446 179 884
75 m (246 ft)
0446 179 885
100 m (328 ft)
Control cable for welding power source interface - general analogue controlled power
source
0446 157 880
Cable with 14-pin MS3106 20-27PX plug
Suitable for power sources:
•
•
•
0446 156 880
Control cable 14-pin, CPC type
Suitable for power sources:
•
0446 178 880
Miller dimension 650, 652, 452
Control cable, terminal block
Suitable for power sources:
•
•
0463 689 001
Lincoln Flextec 650/650x
Lincoln DC 600
Lincoln DC 655
Miller SubArc DC 650, 800, 1000,
1250
Lincoln DC 1000
- 20 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 689 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising