ESAB | Welding power source interface | Instruction manual | ESAB Welding power source interface Uputstvo za upotrebu

ESAB Welding power source interface Uputstvo za upotrebu
Sučelje izvora napajanja za
zavarivanje
115 V, 230 V
Priručnik s uputama
0463 689 001 HR 20191022
Valid for: serial no. 936-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
4
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
4
UVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Oprema ....................................................................................................
8
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
9
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
10
4.1
Položaj .....................................................................................................
10
4.2
Upute za podizanje .................................................................................
10
4.3
Priključci .................................................................................................
11
RAD..............................................................................................................
13
5.1
Priključci i upravljački uređaji ...............................................................
13
5.2
Priključivanje kabela za zavarivanje .....................................................
14
6
ODRŽAVANJE .............................................................................................
15
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ...................................................................
16
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
DODATNA OPREMA ...........................................................................................
17
18
19
20
2
5
8
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 689 001
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno dovesti
do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 689 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 689 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
VRUĆA POVRŠINA - dijelovi mogu uzrokovati opekline
•
•
•
Ne dirajte dijelove bez zaštite za ruke.
Dopustite vrijeme za hlađenje prije rada na opremi.
Za rukovanje vrućim dijelovima koristite odgovarajuće alate i / ili izolirane
rukavice za zavarivanje kako biste spriječili opekotine.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
0463 689 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 689 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
Sučelje izvora napajanja za zavarivanje dio je opreme koja se upotrebljava za priključivanje
općih analognih izvora napajanja SAW (zavarivanje pod troskom) na upravljačku jedinicu
EAC 10 kada se upotrebljava zajedno s opremom za zavarivanje Versotrac EWT 1000 .
Sučelje izvora napajanja za zavarivanje služi za sljedeće namjene:
•
•
•
Služi kao izvor napajanja za EAC 10
Pruža struju zavarivanja i povrat referentnog napona izrađevine za EAC 10
Priključak za analogne izvore napajanja koji nisu ESAB
. Sučelje izvora napajanja za zavarivanje dostupno je u dvije inačice:
•
•
inačica od 115 V
inačica od 230 V
Brojeve za naručivanje potražite u poglavlju BROJEVI ZA NARUČIVANJE
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Sučelje izvora napajanja za zavarivanje isporučuje se uz:
•
Priručnik s uputama
Kontrolni kabel treba nabaviti zasebno, pogledajte poglavlje DODATNA OPREMA
0463 689 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Sučelje izvora napajanja za zavarivanje od serijskog broja 936-xxx-xxxx
inačica od 115 V
inačica od 230 V
115 V ±10 %, 1 faza 50/60 Hz
230 V ±10 %, 1 faza 50/60 Hz
Ulazna struja napajanja
6,1 A
3,0 A
Snaga bez opterećenja
15 W
15 W
Nazivna prividna snaga
700 VA
700 VA
10 A (sporo), veličina 5 ×
20 mm
3,15 A (sporo), veličina 5 ×
20 mm
Napon mreže
Ulazni osigurač
Izlazni napon
42 V ±10 %, 1 faza 50/60 Hz
48 V ±10 %, 1 faza 50/60 Hz
Nazivna izlazna jakost
struje
Izlazni osigurač
16 A
20 A, veličina 5 × 20 mm
Nazivno opterećenje za
premosnicu sabirnice
1000 A pri 100%
Radna temperatura
-10 do +40 °C
Dimenzije (d x š x v)
450×250×250 mm (17,7×9,84×9,84 inča)
Težina
20 kg (44,09 Ibs)
Izolacijski razred
H
Klasa kućišta
IP23S
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23S namijenjena je za upotrebu na otvorenom i u zatvorenom, no ne
smije se upotrebljavati kad ima padalina.
0463 689 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen upotrebi u industriji. U kućnoj radinosti ovaj proizvod može
uzrokovati radio smetnje. Odgovornost je korisnika poduzeti sve potrebne mjere
opreza.
4.1
Položaj
Postavite Sučelje izvora napajanja za
zavarivanje na ravnu površinu na udaljenost
manju od 1 m (40 in.) od analognog izvora
napajanja.
4.2
Upute za podizanje
Pri podizanju upotrebljavajte dršku na vrhu kutije Sučelje izvora napajanja za zavarivanje .
0463 689 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4.3
Priključci
1. Analogni izvor napajanja SAW
2. Sučelje izvora napajanja za zavarivanje
3. EWT 1000
4. Radni dio
5. Do dovoda električne mreže
6. Povratni kabel
0463 689 001
7. Kabel za zavarivanje do izvora napajanja
8. Kabel za zavarivanje do glave za
zavarivanje Versotrac
9. Kontrolni kabel do analognog izvora
napajanja (12 polova)
10. Kontrolni kabel između sučelja izvora
napajanja za zavarivanje i upravljačka
jedinica EAC 10 (28 polova do 23 polova)
11. Referentni kabel napona izrađevine
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
1.
Natpisna pločica s podacima o
napajanju
0463 689 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
NAPOMENA!
Za pomicanje opreme koristite za to predviđenu ručicu. Nikada nemojte povlačiti
kabele.
UPOZORENJE!
Strujni udar! Ne dodirujte radni dio ili glavu za zavarivanje tijekom rada!
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1. Sklopka za uključivanje/isključivanje
2. Držač osigurača
3. Glavni kabel napajanja
4. Priključak do analognog izvora
napajanja (12 polova)
5. Priključak do EAC 10
6. Priključak za referentni kabel napona
izrađevine
7. Priključci za kabele za zavarivanje
8. Pokrov
Raspored kontakata za kontrolni kabel 0446 178 880
Kabel br. Opis
1
Referenca uzemljenja za analogni napon
2
Referenca za analogni napon (0 – 10 V)
3
Zajedničko okidanje
0463 689 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Kabel br. Opis
4
Ulaz na okidaču
5
Pozitivni terminal izvora napajanja (U+)
5.2
Priključivanje kabela za zavarivanje
Priključite kabele za zavarivanje kako je prikazano na slici.
0463 689 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Tijekom čišćenja i održavanja uređaj se mora iskopčati iz napajanja.
OPREZ!
Sigurnosne pločice smiju uklanjati samo osobe s odgovarajućim znanjem (ovlašteno
osoblje).
OPREZ!
Proizvod je pokriven jamstvom proizvođača. Bilo kakav pokušaj popravka u
neovlaštenom servisnom centru ili od strane neovlaštenog osoblja poništit će
valjanost jamstva.
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
NAPOMENA!
U jako prašnjavim uvjetima češće izvršite održavanje
Prije svake uporabe - provjerite:
•
•
Da uređaj ni kabeli nisu oštećeni.
Da su svi vijčani spojevi propisno zategnuti.
0463 689 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Izvedite sljedeće kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog tehničara.
Vrsta pogreške
Mogući uzrok
Radnja za ispravljanje
Bakrene
premosnice na
sučelju izvora
napajanja za
zavarivanje
pregrijavaju se.
Loš električni priključak.
Provjerite električne priključke i osigurajte
da su kabeli za zavarivanje propisno
zategnuti i pričvršćeni za bakrene
premosnice.
Očitanje napona Nema referentnoga signala
na daljinskom
napona izrađevine.
upravljaču EAC
10 pokazuje nulu
ili ima velike
fluktuacije.
Provjerite je li referentni kabel napona
izrađevine propisno priključen na sučelje
izvora napajanja za zavarivanje.
Dok se
Nema 42 V.
upotrebljava
sučelje izvora
napajanja za
zavarivanje,
upravljački uređaj
EAC10 ne
pokreće se, a
dioda ne svijetli.
Provjerite sve električne spojeve.
0463 689 001
Provjerite kontrolni kabel.
Provjerite je li prekidač za
uključivanje/isključivanje na sučelju izvora
napajanja za zavarivanje u položaju ON
(Uključeno).
Provjerite je li prekidač za
uključivanje/isključivanje na EAC 10 u
analognom položaju.
- 16 -
© ESAB AB 2019
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Sučelje izvora napajanja za zavarivanje projektirano je i ispitano u skladu s međunarodnim i
europskim standardima IEC/EN 60974-1 i IEC/EN 60974-10. Odgovornost je osobe koja je
obavljala posao da nakon završetka obavljanja servisa ili popravka osigura usklađenost
proizvoda sa zahtjevima navedenih standarda.
Rezervne i zamjenske dijelove možete naručiti od najbližeg distributera tvrtke ESAB. Više
informacija potražite na esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova
navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu
i osigurava pravilnu isporuku.
0463 689 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
Component description
2T1 Transformer
SW1 On/off switch
CS1 1000 A/60 mV current shunt
XP1 Work piece voltage reference
FH1 Fuse holder
XS1 12-pol Burndy socket
FU1 Input fuse
XS2 28-pol Burndy socket
FU2 Output fuse
RE1 Relay
FA1 Cooling fan
1C1 Interference suppression capacitor
1L1 Ferrite
For 230 V version: Connect cable 202 to terminal 3 of 2T1. Use 3.15 A fuse for FU1.
For 115 V version: Connect cable 202 to terminal 2 of 2T1. Use 10 A fuse for FU1.
NAPOMENA!
When using control cables ≥50 m, the voltage drop in the cable is more than 6 V.
Use 48 V AC tap instead of 42 V AC. Connect cables 207 and 208 to terminal 6 of
2T1 to change the tap from 42 V AC to 48 V AC.
0463 689 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number Denomination
Type
0446 180 880
Welding power source interface
115 V version
0446 180 881
Welding power source interface
230 V version
0463 690 001
Spare parts list
Notes
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0463 689 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
Welding power source interface
Control cable EAC 10 - Welding power source interface
0446 179 880
15 m (49 ft)
0446 179 881
25 m (82 ft)
0446 179 882
35 m (115 ft)
0446 179 883
50 m (164 ft)
0446 179 884
75 m (246 ft)
0446 179 885
100 m (328 ft)
Control cable for welding power source interface - general analogue controlled power
source
0446 157 880
Cable with 14-pin MS3106 20-27PX plug
Suitable for power sources:
•
•
•
0446 156 880
Control cable 14-pin, CPC type
Suitable for power sources:
•
0446 178 880
Miller dimension 650, 652, 452
Control cable, terminal block
Suitable for power sources:
•
•
0463 689 001
Lincoln Flextec 650/650x
Lincoln DC 600
Lincoln DC 655
Miller SubArc DC 650, 800, 1000,
1250
Lincoln DC 1000
- 20 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0463 689 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising