ESAB | ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet | Instruction manual | ESAB ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet Brugermanual

ESAB ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet Brugermanual
SAVAGE A40
SVEJSE HJELM
BRUGER MANUAL
Manuel drift: 0-5580DA
Dato for Ændring: 10/10/2019
Revisionsnummer: AB
Sprog: DANSK
ADVARSEL
!
Læs og forstå hele vejledningen og din arbejdsgivers sikkerhedspraksis før installation, drift og service
af udstyret.
Mens oplysningerne, der er indeholdt i denne vejledning, er producentens bedste vurdering, påtager
producenten sig intet ansvar for brugen af det.
SAVAGE A40 svejser beskyttelses hjelme
Antallet af manuel drift 0-5580DA
Udgivet af:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Copyright 2019 by ESAB.
Alle rettigheder forbeholdes.
Gengivelse af dette værk, i sin helhed eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra udgiveren, er forbudt.
Forlaget påtager sig ikke og fraskriver sig hermed ethvert ansvar for enhver part for eventuelle tab eller skader, der er forårsaget
af fejl eller udeladelser i denne Brugervejledning, om disse fejl skyldes uagtsomhed, uheld eller enhver anden årsag.
Oprindelige Udgivelsesdato: 15/09/2019
Ændringsdato: 10/10/2019
Registrere følgende oplysninger i forbindelse med reklamationer:
Hvor udstyret er købt:_______________________________
Købsdato:__________________________________
Indholdsfortegnelse
SAVAGE A40 BRUGER MANUAL........................................................................................ 1
Information................................................................................................................................................................ 1
Udskiftning af udv. visir:............................................................................................................................................. 1
Anvendelsesområde................................................................................................................................................... 2
Brug 2
Service og vedligehold............................................................................................................................................... 2
Ydeevne...................................................................................................................................................................... 2
Sådan indstilles DIN styrken:...................................................................................................................................... 2
Skift af Grind mode/svejse tilstand............................................................................................................................. 3
Før du bruger filteret:................................................................................................................................................. 3
Arbejdsområder med SAVAGE A40.............................................................................................................................. 3
Indstilling af forsinkelsen........................................................................................................................................... 3
Reservedele til SAVAGE A40........................................................................................................................................ 3
Filtret prøvning:.......................................................................................................................................................... 3
Certificerings-og kontroletiketter............................................................................................................................... 4
ADF Mærke Forklaring:............................................................................................................................................... 4
SAVAGE A40 Bruger Manual
Informations manual for SAVAGE A40 svejser beskyttelses hjelme lever op til § 1.4 af Appendiks ll fra EU regulativerne. SAVAGE
A40 svejse hjelme er produkter af høj kvalitet der bidrager til svejserens komfort og sikkerhed. SAVAGE A40 svejsehjelme må
kun benyttes i forbindelse med lysbuesvejsning. Nedenstående skema vejleder i valg af den mest passende DIN værdi:
Svejsestrøm i ampere
0.5
Svejse proces
eller relaterede teknikker
1
2.5
5
10
15
20
30
40
MMA manuel
60
8
0
10
0
125
175
225
275
350
450
150
200
250
300
400
500
10
9
11
12
MIG /
Stål, legeret stål,
Kobber & kobber legeringer etc.
10
11
MIG /
Aluminium, kobber, nikkel
og andre legeringer.
10
11
TIG /
Allesvejsebare metaler som
: stål, aluminium,
kobber, nikkel og lign.legeringe
r.
10
9
MAG /
Konstruktions Stål, hærdet stål
Cr-Ni-stål, Cr-stål & andre legeredestål.
10
11
11
2.5
4
5
0.5
1
6 7
2.5
5
8
15
10
9
10
30
20
12
11
60
40
8
10
0
0
12
13
13
14
14
15
13
13
10
Plasma skæring
Alle svejsebare metaller
Skære og beskyttelses gas: Argon (Ar/H2) (Ar/He)
Skære og beskyttelses gas: Argon (Ar/H2) (Ar/He)
12
12
14
13
12
11
11
Elektrisk lysbue komprimmeret luft
(Smeltesvejsning) Kulfugning (O2)
Flamme svejsning (O2)
Micro plasma svejsning
12
13
12
14
13
14
15
15
13
14
15
150
200
250
300
400
500
125
175
225
275
350
450
Afhængig af opgaven kan niveauet over og under bruges.
De grå områder er hvor de korresponderende svejse processer ikke kan benyttes
Information
SAVAGE A40 svejsehjelme giver pålidelig beskyttelse af øjet under lysbuesvejsning. De giver permanent beskyttelse mod
V/IR stråler, varme & gnister i alle former. DIN niveauerne i SAVAGE A40 svejse hjelme er valgt for at undgå øjenskader pga.
svejse lys. Kig aldrig direkte ind i lysbuen med ubeskyttede øjne. Dette kan forårsage smertefuld betændelse i hornhinden og
uoprettelige skader på øjets linse. SAVAGE A40 svejseren at se lysbuen tændes mere præcis. Dette spare tid. Hjelmen skal ikke
vippes op og ned under svejsningen, begge hænder er fri, og pga. den lave vægt er belastningen reduceret.
Udskiftning af udv. visir:
Hjelmen skal altid have monteret et udv. visir (før filtret, pli. ydersiden af hjelmen. og at indv. visir (bag filtret, indvendig i
hjelmen). Disse beskyttelses visirer skal udskiftes hvis de er revnede, ødelagte eller dækket af svejsesprøjt. lndv. & udv. visir er
forbrugsvarer og skal løbende udskiftes med certificerede ESAB SAVAGE A40 reservedele (CE mærket).
Før SAVAGE A40 hjelmen tages i brug første gang, skal bekyttelsesfilmen fjernes fra det udv. visir (tegning 1), Filmen kan ikke
fjernes når visiret er på plads i hjelmen, følg de nedenstående instruktioner, for at fjerne visiret…
Tegning 1
1
Service og vedligehold
SAVAGE A40 svejse hjelme bør ikke tabes. Placer ikke tunge
objekter eller værktøj på eller inden i hjelmen da det kan
skade det elektro optiske filter.
Hjelmen skal altid være monteret med et udvendigt og
indvendigt visir. Disse beskyttelsesvisirer skal udskiftes hvis
de går i stykker eller på anden måde er defekte (se ovenfor)
Disse er forbrugvarer og skal løbende chekkes og udskiftes.
Filtret bør rengøres hver gang visirerne skiftes.
Dette kan gøre på en af følgende måder:
•
Rengør med en blød klud fugtet med ren alkohol.
•
Rengør med en dertil beregnet vådserviet.
•
Vis filtret bruges korrekt er yderlig vedligeholdelse
ikke nødvendigt.
•
Hvis et filter skal udskiftes på en SAVAGE A40 svejsehjelm, brug da kun certificerede produkter
Hvis et filter skal udskiftes på en SAVAGE A40 svejsning
hjelm, brug udelukkende certificerede produkter (DIN-CE
mærker). Vi anbefaler brugen af ESAB svejse filtre i en
SAVAGE A40 hjelme.
Tegning 2
Montering og demontering et nyt beskyttelses visir:
For at montere et nyt udv. visir ➃ må filtret fjernes ved at
løsne de to monteringsskruer ➇ fra indersiden af hjelmen➀.
Det gamle visir kan fjernes og det nye visir indsættes
efterfulgt af lystætnings rammen, ADF, indvendig visir og
derefter ADF monteringsrammen ➇ og til sidst skrues de to
montageskruer i igen (se tegning 2).
Anvendelsesområde
Selve filtret indeholder ingen specielle eller giftige produkter og kan bortskaffes sammen med andet elektronisk
affald.
SAVAGE A40 svejse hjelme kan benyttes til følgende
processer:
•
Elektrode
•
MIG
•
MAG
•
TIG (>=5A)
De kan ikke benyttes til laser systemer og oxy-acetylene
(gas svejsning). Svejse filtrene må ikke benyttes til andre
formål end svejsning. De må aldrig benyttes som solbriller
under korsel da de kan give en ukorrekt identifikation af
lyssignaler.
Svejsefiltrene fungere under bade under ekstrem lav belysning og stærk sollys.
Ydeevne
For al filtret kan skifte, må ingen af de 2 sensorer være
tildækket Filtret vil så skifte til mørk når lysbuen tændes og
igen IU lys når lysbuen slukkes. Filteret skifter til lystilstanden, når svejse buen stopper.
Sådan indstilles DIN styrken:
På SAVAGE A40 indstilles DIN styrken på knappen, på hjælmens yderside (pos. 1).
Den mest passende indstilling kan findes i tabellen i denne
manual ellervælges udfra di erfaring. Indstillingen kan også
gøres manuelt under svejsningen.
Brug
Justering af hovedtøj:
SAVAGE A40 svejsehjelme er udstyret med et komfortabelt
hovedtøj, som kan justeres i tre forskellige retninger.
Skub og Flyt 'hovedhøjde'
Justering i længderetningen
Justering af spån
Skub og drej
'hoved størrelse'
Tegning 4
Med uret = mørkere
Mod uret = Lysere
Tegning 3
2
Skift af Grind mode/svejse tilstand
Filtret prøvning:
På SAVAGE A40 udveksler du svejse-og Grind-tilstanden ved
at trykke på knappen på skygge knappen uden for hjelmen.
På svejse modus ved at trykke på knappen og holde den
nede i 2 sekunder. Tilstanden vil blive ændret fra svejsning
til Grind. Den grønne Grind Light blinker (pos. 4)
På Grind mode ved at trykke på knappen og holde nede i 2
sekunder. Tilstanden vil blive ændret fra Grind til svejsning.
Den grønne Grind Light holder op med at blinke (pos. 4)
Før brug af svejsehjelmen skal auto darkening filter (AOF) og
hjelmen efterses i henhold til følgende procedure:
1.
Check om udvendig beskyttelsesvisir er rent og
gennemsigtig.
2.
Sikrer at sensorene altid er beskyttet og rene.
Når disse punkter er udført kan du teste ADF filtret.
Drej den udvendige skygge knap til den mørkeste indstilling
(skygge 13), og Indstil følsomheden til den højeste indstilling (Drej med uret). Nu peger sensoren mod en lyskilde
som en overhead lys, lampe osv. ADF'EN skal nu skifte til
den mørke tilstand (Bemærk, at hvis ADF'EN er gemt i et
mørkt område væk fra lys, kan det være nødvendigt at blive
udeladt i stærkt lys i 20 minutter for at absorbere strømmen,
hvis det efter 20 minutter, hvis ADF'EN stadig ikke reagerer,
så er der et problem med sensoren). Når filteret er i mørke
tilstand kan du kontrollere skyggen variation fungerer
korrekt, skal du blot dreje Shade knop anti-uret. Ved at gøre
dette, bør skyggen få lysere. Hvis skyggen ikke synes at
ændre så har du et problem med skyggen variation.
Før du bruger filteret:
Vi anbefaler, at der foretages følgende justeringer:
• Drej “sensitivity” knappen med uret til max. indstillingen (pos. 2). Afhængig af det omgivende lys vil filtret
skifte til mørk eller flimre (hvis det omgivende lys er
meget svagt vil filtret muligvis ikke skifte til mørk).
• Drej 'sensitivity' knappen (pos.2) tilbage indtil filtret
skifter til lys igen .
• Filtret er nu indstillet til den optimale følsomhed (sensitivity) (I forhold til det omgivende lys).
For at teste forsinkelses (delay) funktionen indstilles delay
til maximum. Flyt nu ADFen væk fra lyskilden hvorefter det
skal tage ca. 1 sek. før ADFen er inaktiv (lys) indstil nu delay
indstillingen til minimum og gentag processen, tiden for
at ADFen skifter til inaktiv (lys) bør nu være 0.1 sek. Hvis
ADF'EN ikke reagerer på denne måde, så er der et problem
med forsinkelses funktionen.
Arbejdsområder med SAVAGE A40
Alle lysbue svejsnings opgaver undtaget TIG<5A.
Mulige indstillinger – 9-13 (pos.1).
Indstilling af forsinkelsen
Forsinkelsen for skiftet fra mørk til lys kan indstilles manuelt
på “Delay” knappen (pos. 3) mellem hurtig lys (0.1 sec) drejet
helt til venstre og langsomt lys (1.0 sec) drejet helt til højre.
Test af følsomheden (sensivity). Indstil sensltivity til minimum og ret ADFen mod lyskilden (når filteret skifter til aktiv,
flyttes tilteret langsomt væk indtil det skifter til inaktiv, drej
nu sensitivity knappen meduretindtilfiltaretbliveraktiv.
Reservedele til SAVAGE A40
Hvis nogle af disse tests ikke er tilfredsstillende, brug da ikke
hjelmen og kontakt din lokale forhandler.
Dele uden varenr. er ikke tilgængelige som reservedele
NR.
DEL NR.
Beskrivelse
1
0700000480
SAVAGE A40 9-13 sort
1
0700000481
SAVAGE A40 9-13 gul
2
0700000483
ESAB hovedudstyr
3
0700000414
Svedbånd til SAVAGE A40
4
0700000010
Front dæksel linse
5
0700000482
Indvendigt Cover objektiv
6
0700000418
SAVAGE A40 ADF Cradle ESAB
ADF 9-13
7
0700000419
SAVAGE A40 linse holderen med
skruer
!
3
ADVARSEL
De Auto-mørkning filtre flygtede i
SAVAGE A40 hjelme er ikke vandtæt og
vil ikke fungere ordentligt, hvis de har
været i kontakt med vand.
Sensorene på ADF skal holdes rent og
skal altid være beskyttet under brug.
Driftstemperatur af elektronisk filter
minus 10 º til plus 65 º C.
Materialer der kommer i kontakt med
brugerens hud kan give allergiske reaktioner på disponerede personer.
Certificerings-og kontroletiketter
Europæisk overensstemmelses erklæring.
Dette bekræfter, at produktet opfylder kravene i PV-forordningen 2016/425
ANSI Z87.1
AS/NZS
EN379:2003+A1:2009
CSA Z94.3
EN 175:1997
BEMYNDIGET ORGAN
EN166 B:2002
ECS GMBH
BEMYNDIGET ORGAN
REGISTRERINGSNUMMER: 18
ECS GMBH
ECS GmbH
REGISTRERINGSNUMMER: 18
Obere Bahnstrasse 74
ECS GmbH
73431 Aalen
Obere Bahnstrasse 74
Germany
73431 Aalen
Germany
ADF Mærke Forklaring:
CE 4/9-13 ESAB 1/1/1/2/379
4 - Aktiv DIN styrke
9 - Aktiv DIN styrke, lavest
13 - Inaktiv DIN styrke, højest
ESAB-fremstiller identifikation
1-optisk klasse
2 - udbredelse af light klasse
1 - udsving i lystnarsmitterings klasse
2 - vinkel af afhængighed klassifikation
379 - Nummer på gældende standard
ESAB AB Lindholmsallén 9
Box 8004 402 77 Gothenborg Sweden
Tel: +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
ESAB arbejder efter et ønske om løbende udvikling derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre alle vores produkter
uden varsel.
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising