ESAB | EWH 1000 Single to twin conversion kit | Instruction manual | ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Kasutusjuhend

ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Kasutusjuhend
EWH 1000 Single to twin
conversion kit
Käyttöohjeet
0463 674 001 FI 20191004
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
3
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
3
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
3
JOHDANTO .................................................................................................
6
2.1
Yleistä ......................................................................................................
6
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
7
4
ASENNUS ....................................................................................................
8
5
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
10
6
TILAUSNUMEROT ......................................................................................
11
2
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 674 001
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 674 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0463 674 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 674 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
HUOM!
Tämä muunnossarja on tarkoitettu osien vaihtamiseen EWH 1000 -hitsauspäässä.
EWH 1000 -hitsauspää voidaan muuntaa yhden langan versiosta kaksilankaiseen versioon
tällä muunnossarjalla.
Muunnossarja sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan hitsauspään muuntamiseen.
Jotta hitsauspäätä voi käyttää kahdella langalla, järjestelmään tarvitaan toinen
lankakelamoduuli.
HUOM!
Toinen lankakelamoduuli ei kuulu muunnossarjaan, vaan se on ostettava erikseen.
0463 674 001
-6-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
EWH 1000 – yhden
langan versio
EWH 1000 – kahden
langan versio
Syöttöjännite
42 V AC
Sallittu kuormitus, 100 %
1000 A
Langan läpimitta
Fe, yksinkertainen umpilanka
1,6-5,0 mm (0,06-0,20”)
–
–
2×1,2–3,2 mm
(2×0,05–0,09 in.)
1,6-5,0 mm (0,06-0,20”)
–
–
2×1,2–3,2 mm
(2×0,05–0,09 in.)
1,6-5,0 mm (0,06-0,20”)
–
–
2×1,2-2,4 mm
(2×0,05–0,09 in.)
1,6-5,0 mm (0,06-0,20”)
–
–
2×1,2-2,4 mm
(2×0,05–0,09 in.)
Fe, kaksi umpilankaa
Fe, ydintäytelanka
Fe, kaksi ydintäytelankaa
SS, umpilanka
SS, kaksi umpilankaa
SS, ydintäytelanka
SS, kaksi ydintäytelankaa
Suurin langansyöttönopeus
Enimmäisarvo (≤ 4 mm:n lanka)
9,0 m/min (29,5 jalkaa/min)
Enimmäisarvo (5 mm:n lanka)
2,5 m/min (8,2 jalkaa/min)
Vähimmäisarvo
0,4 m/min (1,3 jalkaa/min)
Jarrunavan jarrumomentti
1,5 Nm (13,3 in. lb)
Hitsausjauhesuppilon tilavuus
Mitat p x l x k
6l
620 × 530 × 832 mm (24,4 × 20,9 × 32,8 in.)
Paino hitsauspää, lanka ja
hitsausjauhe pois lukien
17 kg (37,5 lb)
Suojausluokka
IPXX
EMC-luokka
0463 674 001
Luokka A
-7-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa tehdä vain ammattilainen.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
HUOM!
Jos EWH 1000 -hitsauspäätä käytetään muuntamalla se yhden langan versiosta
kahden langan versioon, nykyisiä liitäntöjä ei tarvitse vaihtaa hitsauspään ja
ohjausyksikön välillä.
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa ruuvit ja irrota kaarijännitteen tunnistuskaapeli ja hitsauskaapelin pitimet.
Irrota kosketusputki ja ohjaintappi.
Irrota läpiasennettava ruuvi ja langansuoristin kokonaisuudessaan.
Aseta langansuoristimen laakeri paikalleen noudattamalla vaiheita kohdassa
“Langansuoristimen laakerien vaihtaminen”, sivu 9.
Irrota akselinjatke ja painerulla aluslevyineen.
Irrota kaapeliläpivienti ja langanohjain hitsauspäästä.
0463 674 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
6.
Aseta EWH 1000 -muunnossarjan kaksoiskontaktilaite paikalleen ja sen jälkeen
aluslevy ja akselinjatke.
7. Asenna langansuoristin ja muisti läpiasennettavalla ruuvilla.
8. Asenna hitsauskaapelin pitimet ja ruuvit.
9. Kiinnitä kaarijännitteen tunnistuskaapeli.
10. Kiinnitä EWH 1000 -muuntosarjan ohut langansuoristin.
Langansuoristimen laakerien vaihtaminen
1.
2.
Irrota langansuoristimesta akselinjatkeet, aluslevyt ja rullat.
Korvaa irrotetut osat EWH 1000 -muuntosarjan akselinjatkeella ja kuulalaakerilla.
0463 674 001
-9-
© ESAB AB 2019
5 VARAOSIEN TILAAMINEN
5
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0463 674 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
6 TILAUSNUMEROT
6
TILAUSNUMEROT
Ordering number Denomination
Type
0446 110 880
Single to twin conversion kit
EWH 1000
0463 628 001
Spare parts list
EWH 1000
0463 674 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising