ESAB | EWH 1000 Single to twin conversion kit | Instruction manual | ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Uputstvo za upotrebu

ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Uputstvo za upotrebu
EWH 1000 Single to twin
conversion kit
Priručnik s uputama
0463 674 001 HR 20191004
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ................................................................................................
3
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
3
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
3
UVOD ...........................................................................................................
6
2.1
Općenito ..................................................................................................
6
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
7
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
8
5
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
10
6
NARUDŽBENI BROJEVI .............................................................................
11
2
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 674 001
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno dovesti
do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 674 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 674 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 674 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
2.1
Općenito
NAPOMENA!
Ovaj komplet za konverziju namijenjen je zamjeni dijelova u postojećoj vrsti glave za
zavarivanje EWH 1000.
Ovim kompletom za konverziju glava za zavarivanje EWH 1000 može se prenamijeniti iz
glave za zavarivanje s jednom žicom u glavu za zavarivanje s dvije žice.
Komplet za konverziju sadrži sve dijelove potrebne samo za konverziju glave za zavarivanje.
Kako biste upotrijebili glavu za zavarivanje s dvije žice, potreban je i drugi modul za kalem.
NAPOMENA!
Drugi modul za kalem nije dio kompleta za konverziju, može se kupiti zasebno.
0463 674 001
-6-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
EWH 1000 jednostruki
EWH 1000 dvostruki
komplet
Napon izvora napajanja
42 V AC
Dozvoljena opterećenost pri
100%
1000 A
Veličina žice
Fe puna, jedna
1,6 – 5,0 mm (0,06 –
0,20 in.)
NA
NA
2×1,2-3,2 mm
(2×0,05-0,09 inča)
1,6 – 5,0 mm (0,06 –
0,20 in.)
NA
NA
2×1,2-3,2 mm
(2×0,05-0,09 inča)
1,6 – 5,0 mm (0,06 –
0,20 in.)
NA
NA
2×1,2-2,4 mm
(2×0,05-0,09 inča)
1,6 – 5,0 mm (0,06 –
0,20 in.)
NA
NA
2×1,2-2,4 mm
(2×0,05-0,09 inča)
Fe puna, dvostruka
Fe punjena praškom za
zavarivanje
Fe punjena praškom za
zavarivanje, dvostruka žica
SS puna
SS puna, dvostruka
SS punjena praškom za
zavarivanje
SS punjena praškom za
zavarivanje, dvostruka žica
Brzina maksimalnog dopremanja žice
Maksimum (≤ 4 mm žica)
9,0 m/min (29,5 feet/min)
Maksimum (5 mm žica)
2,5 m/min (8,2 feet/min)
Minimalno
0,4 m/min (1,3 feet/min)
Kočni moment u glavčini
kočnice
1,5 Nm (13.3 in. lb)
Volumen spremnika praška
Dimenzije dך×v
6l
620×530×832 mm (24,4×20,9×32,8 inča)
Težina glave za zavarivanje, bez
žice i praška.
17 kg (37,5 lb)
Klasa kućišta
IPXX
EMC klasifikacija
0463 674 001
Klasa A
-7-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
UPOZORENJE!
Okretni dijelovi mogu uzrokovati ozljede, stoga budite
pažljivi.
NAPOMENA!
Za upotrebu glave za zavarivanje EWH 1000, s kompletom za konverziju iz
jednostrukog u dvostruko, postojeći priključci ne zahtijevaju zamjenu između glave za
zavarivanje i upravljačke jedinice.
1.
2.
3.
4.
Otpustite vijke, skinite kabel za prepoznavanje napona na luku i stezaljke koje
provode struje zavarivanja.
Skinite kontaktnu cijev s vodećim trnom.
Skinite vijak za propuštanje i cijeli ispravljač žice.
Zamijenite ležaj u ispravljaču žice zamijenite prateći korake “Zamjena ležajeva
ispravljaču žice”, stranica 9.
Uklonite šipku i tlačni valjak s brtvenim prstenom.
0463 674 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
5.
6.
Skinite kabelsku žlijezdu i cijev za dopremanje žice s glave za zavarivanje.
Zamijenite dvostruki kontaktni uređaj s kompleta za konverziju glave za zavarivanje
EWH 1000 s jednom žicom u glavu za zavarivanje s dvije žice i zamijenite šipku i
brtveni prsten.
7. Zamijenite ispravljač žice s memorijom pomoću vijka za propuštanje.
8. Zamijenite stezaljku koja provodi struje zavarivanja i vijke.
9. Priključite kabel za prepoznavanje napona u luku.
10. Postavite uređaj za fino ispravljanje žice iz kompleta za konverziju iz jednostrukog u
dvostruko dopremanje glave za zavarivanje EWH 1000.
Zamjena ležajeva ispravljaču žice
1.
2.
Skinite šipke, brtvene prstenove i valjke s ispravljača žice.
Uklonjene dijelove zamijenite šipkom i kugličnim ležajem iz s kompleta za konverziju
glave za zavarivanje EWH 1000 iz jednostrukog u dvostruko dopremanje žice.
0463 674 001
-9-
© ESAB AB 2019
5 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
5
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Rezervne i zamjenske dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
pogledajte esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova navedite vrstu
proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu i osigurava
pravilnu isporuku.
0463 674 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
6 NARUDŽBENI BROJEVI
6
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number Denomination
Type
0446 110 880
Single to twin conversion kit
EWH 1000
0463 628 001
Spare parts list
EWH 1000
0463 674 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising