ESAB | EWH 1000 Single to twin conversion kit | Instruction manual | ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Handleiding

ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Handleiding
EWH 1000 Single to twin
conversion kit
Gebruiksaanwijzing
0463 674 001 NL 20191004
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
3
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
3
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
3
INLEIDING ...................................................................................................
7
2.1
Algemeen ................................................................................................
7
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
8
4
INSTALLATIE...............................................................................................
9
5
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
11
6
BESTELNUMMERS.....................................................................................
12
2
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 674 001
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 674 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0463 674 001
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-4-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 674 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 674 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INLEIDING
2
INLEIDING
2.1
Algemeen
LET OP!
Deze conversiekit is bedoeld voor het vervangen van onderdelen van bestaande
laskoppen van het type EWH 1000.
De laskop EWH 1000 kan met deze conversiekit worden omgezet van enkele draad naar
dubbele draad.
De conversiekit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor het omzetten van de laskop.
Om de laskop met dubbele draad te gebruiken, is een tweede spoelmodule nodig.
LET OP!
De tweede spoelmodule maakt geen deel uit van de conversiekit, deze kan
afzonderlijk worden aangeschaft.
0463 674 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
EWH 1000 single
EWH 1000 twin-kit
Voedingsspanning
42 V AC
Toegestane belasting bij 100%
1000 A
Draaddiameter
Fe massief enkelvoudig
Fe massief twin
Poedergevulde Fe-draad
Poedergevulde Fe-draad twin
SS massief
SS massief twin
Poedergevulde SS-draad
Poedergevulde SS-draad twin
1,6–5,0 mm
(0,06–0,20 inch)
N.v.t.
N.v.t.
2×1,2–3,2 mm
(2×0,05–0,09 inch)
1,6–5,0 mm
(0,06–0,20 inch)
N.v.t.
N.v.t.
2×1,2–3,2 mm
(2×0,05–0,09 inch)
1,6–5,0 mm
(0,06–0,20 inch)
N.v.t.
N.v.t.
2×1,2–2,4 mm
(2×0,05–0,09 inch)
1,6–5,0 mm
(0,06–0,20 inch)
N.v.t.
N.v.t.
2×1,2–2,4 mm
(2×0,05–0,09 inch)
Maximale draadaanvoersnelheid
Maximum (≤ 4mm-draad)
9,0 m/min (29,5 feet/min)
Maximum (5mm-draad)
2,5 m/min (8,2 feet/min)
Minimum
0,4 m/min (1,3 feet/min)
Remkoppel remnaaf
1,5 Nm (13,3 inch lb)
Volume fluxtrechter
6l
Afmetingen, l x b x h
620×530×832 mm (24,4×20,9×32,8 inch)
Gewicht laskop, exclusief draad
en flux
17 kg (37,5 lb)
Beschermingsklasse
IPXX
EMC-classificatie
0463 674 001
Klasse A
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman.
WAARSCHUWING!
Draaiende onderdelen kunnen verwondingen
veroorzaken, pas dus goed op.
LET OP!
Voor het gebruik van de laskop EWH 1000 met de conversiekit voor enkele naar
dubbele draad hoeft bij bestaande aansluitingen niets te worden gewijzigd tussen de
laskop en de regeleenheid.
1.
2.
3.
4.
Draai de schroeven los en verwijder de boogspanningsdetectiekabel en de
klemlasstromen.
Verwijder de contactbuis met de geleidepen.
Verwijder de passchroef en de volledige draadrichtvoorziening.
Vervang het lager in de draadrichtvoorziening volgens de stappen in “Lagers in de
draadrichtvoorziening vervangen”, pagina 10.
Verwijder de verlengas en de drukrol met de ring.
0463 674 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
5.
6.
Verwijder de kabelwartel en de geleider van de laskop.
Vervang het twin-contactapparaat uit de conversieset voor enkele naar dubbele draad
EWH 1000 en vervang de ring en de verlengas.
7. Vervang de draadrichtvoorziening met geheugensteun door de passchroef.
8. Vervang de klemlasstromen en schroeven.
9. Bevestig de boogspanningsdetectiekabel.
10. Monteer de draadrichtvoorziening met fijne draad van de conversieset voor enkele
naar dubbele draad EWH 1000.
Lagers in de draadrichtvoorziening vervangen
1.
2.
Verwijder de verlengassen, ringen en rollen van de draadrichtvoorziening.
Vervang de verwijderde onderdelen door de verlengas en het kogellager uit de
conversieset voor enkele naar dubbele draad EWH 1000.
0463 674 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
5
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 674 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 BESTELNUMMERS
6
BESTELNUMMERS
Ordering number Denomination
Type
0446 110 880
Single to twin conversion kit
EWH 1000
0463 628 001
Spare parts list
EWH 1000
0463 674 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 BESTELNUMMERS
0463 674 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising