ESAB | EWH 1000 Single to twin conversion kit | Instruction manual | ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Instrukcja obsługi

ESAB EWH 1000 Single to twin conversion kit Instrukcja obsługi
EWH 1000 Single to twin
conversion kit
Instrukcja obsługi
0463 674 001 PL 20191004
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
3
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
3
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
3
WPROWADZENIE .......................................................................................
7
2.1
Informacje ogólne...................................................................................
7
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
8
4
INSTALACJA ...............................................................................................
9
5
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
11
6
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .......................................................................
12
2
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 674 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 674 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 674 001
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0463 674 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 674 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
UWAGA!
Ten zestaw do konwersji jest przeznaczony do wymiany elementów istniejącej głowicy
spawalniczej typu EWH 1000.
Za pomocą zestawu można przystosować głowicę spawalniczą EWH 1000 używaną z
drutem pojedynczym do pracy z drutem podwójnym.
Zestaw do konwersji zawiera komplet elementów niezbędnych do przeróbki samej głowicy
spawalniczej.
Do pracy głowicy spawalniczej z podwójnym drutem jest potrzebny drugi zespół szpuli.
UWAGA!
Drugi zespół szpuli nie jest częścią zestawu do konwersji – można go kupić
oddzielnie.
0463 674 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
EWH 1000, drut
pojedynczy
EWH 1000, zestaw do
pracy z drutem
podwójnym
Napięcie zasilania
42 V AC
Obciążenie dopuszczalne przy
100%
1000 A
Średnica drutu
Pojedynczy żelazny drut lity
1,6-5,0 mm
(0,06-0,20 cala)
Nie dot.
Nie dot.
2 × 1,2–3,2 mm (2 ×
0,05–0,09 cala)
Żelazny drut wypełniony topnikiem
1,6-5,0 mm
(0,06-0,20 cala)
Nie dot.
Podwójny drut żelazny wypełniony
topnikiem
Nie dot.
2 × 1,2–3,2 mm (2 ×
0,05–0,09 cala)
1,6-5,0 mm
(0,06-0,20 cala)
Nie dot.
Nie dot.
2 × 1,2-2,4 mm (2 ×
0,05–0,09 cala)
Drut wypełniony topnikiem ze stali
nierdzewnej
1,6-5,0 mm
(0,06-0,20 cala)
Nie dot.
Podwójny drut ze stali nierdzewnej
wypełniony topnikiem
Nie dot.
2 × 1,2-2,4 mm (2 ×
0,05–0,09 cala)
Podwójny żelazny drut lity
Drut lity ze stali nierdzewnej
Podwójny drut lity ze stali
nierdzewnej
Maksymalna prędkość podawania drutu
Maks. (drut ≤ 4 mm)
9,0 m/min (29,5 stopy/min)
Maks. (drut 5 mm)
2,5 m/min (8,2 stopy/min)
Minimalnie
0,4 m/min (1,3 stopy/min)
Moment hamujący piasty
hamulca
1,5 Nm (13,3 calofunta)
Pojemność zbiornika na topnik
Wymiary dł. × szer. × wys.
6l
620×530×832 mm (24,4×20,9×32,8 cala)
Masa głowicy spawalniczej, z
wyłączeniem drutu i topnika
17 kg (37,5 funta)
Stopień ochrony
IPXX
Klasyfikacja EMC
Klasa A
0463 674 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4
INSTALACJA
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
OSTRZEŻENIE!
Wirujące części mogą spowodować obrażenia – należy
zachować maksymalną ostrożność.
UWAGA!
Aby używać głowicy spawalniczej EWH 1000 z tym zestawem do konwersji, nie
trzeba modyfikować istniejących połączeń między głowicą spawalniczą a modułem
sterowania.
1.
2.
3.
4.
Poluzować śruby i odłączyć przewód wykrywania napięcia łuku oraz przewody prądu
spawania.
Wymontować rurę stykową ze sworzniem prowadzącym.
Wykręcić śrubę przelotową i wyciągnąć kompletny zespół prostowania drutu.
Wymienić łożysko w zespole prostowania drutu, wykonując czynności opisane w
punkcie „Wymiana łożysk w zespole prostowania drutu”, strona 10.
Wymontować trzpień i rolkę dociskową z podkładką.
0463 674 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
5.
6.
Wymontować dławik kablowy i wkładkę z głowicy spawalniczej.
Zastąpić urządzenie stykowe urządzeniem podwójnym wchodzącym w skład zestawu
do konwersji głowicy spawalniczej EWH 1000, wymieniając także podkładkę i trzpień.
7. Przykręcić zespół prostowania drutu z pamięcią, używając śruby przelotowej.
8. Podłączyć przewody prądu spawania i wkręcić śruby.
9. Podłączyć przewód wykrywania napięcia łuku.
10. Zamontować precyzyjny zespół prostowania drutu wchodzący w skład zestawu do
konwersji głowicy spawalniczej EWH 1000.
Wymiana łożysk w zespole prostowania drutu
1.
2.
Wyciągnąć trzpienie, podkładki i rolki z zespołu prostowania drutu.
Zastąpić wymontowane elementy trzpieniem i łożyskiem kulkowym z zestawu do
konwersji głowicy spawalniczej EWH 1000.
0463 674 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
5
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 674 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 NUMERY ZAMÓWIENIOWE
6
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number Denomination
Type
0446 110 880
Single to twin conversion kit
EWH 1000
0463 628 001
Spare parts list
EWH 1000
0463 674 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 NUMERY ZAMÓWIENIOWE
0463 674 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising