ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Kasutusjuhend

ESAB Mig 4004i Pulse Kasutusjuhend
Aristo®
Mig 4004i Pulse
380-460 V
Kasutusjuhend
0463 431 301 EE 20190923
Valid for: serial no. 551, 704-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
4
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
8
2.1
Varustus ..................................................................................................
8
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
9
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
11
4.1
Asukoht ...................................................................................................
11
4.2
Tõstmisjuhised .......................................................................................
11
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
11
KASUTAMINE..............................................................................................
15
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed ...........................................................
16
5.2
Sümbolid .................................................................................................
16
5.3
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus ..............................................
16
5.4
Vooluallika sisse-/väljalülitamine..........................................................
17
5.5
Ventilaatori juhtimine .............................................................................
17
5.6
Termokaitse.............................................................................................
17
5.7
VRD (pinge vähendamise seade) ..........................................................
17
5.8
Kaugjuhtimisseade ................................................................................
17
5.9
Keevituskaare pinge tagasiside ............................................................
17
HOOLDAMINE .............................................................................................
19
6.1
Kontrollimine ja puhastamine ...............................................................
19
VEAOTSING ................................................................................................
20
VARUOSADE TELLIMINE...........................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
KULUTARVIKUD .................................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
21
22
23
24
25
2
5
6
7
8
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 431 301
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese raske
kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0463 431 301
-4-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgpingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmeid ei tohi määrida ega hooldada nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0463 431 301
-5-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
KUUM PIND – osad võivad põletada
•
•
•
Ärge puudutage osi paljaste kätega.
Enne seadmega töötamist oodake, kuni see on jahtunud.
Kuumade osade käsistsemisel kasutage põletuste vältimiseks sobivaid
tööriistu ja/või isoleeritud keevituskindaid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
0463 431 301
-6-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0463 431 301
-7-
© ESAB AB 2019
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Juhtpaneeliga U6, U82 või MA25 Pulse kombineeritud vooluallikas Mig 4004i Pulse pakub
MMA, TIG, MIG/MAG ja impulsiga MIG keevitust toetavat täielikku multitoimingute paketti.
Vooluallikas on mõeldud kasutamiseks traadietteandemehhanismiga Feed 3004/4804 või
YardFeed 2000 ja jahutusseadmega COOL 1. Lisateavet etteandeseadmete ja
jahutusseadme kohta leiate kasutusjuhenditest.
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
2.1
Varustus
Agregaat on varustatud:
•
•
5 m tagasivoolukaabel koos maandusklambriga
keevitusvooluallika kasutusjuhend
0463 431 301
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Mig 4004i Pulse
Võrgupinge
380-460 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk Sscmin
5.8 MVA
Primaarvool I max
28 A
Tühijooksuvõimsus
57 W
Seadistusvahemik (DC, alalisvool)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V – 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V – 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V – 400 A / 26 V
MIG/MAG-keevitusel lubatud koormus
60% koormustsükkel
400 A / 34,0 V
100% koormustsükkel
300 A / 29,0 V
Lubatud koormus MMA-keevitusel
60% koormustsükkel
400 A / 36,0 V
100% koormustsükkel
300 A / 32,0 V
Lubatud koormus TIG-keevitusel
60% koormustsükkel
400 A / 26,0 V
100% koormustsükkel
300 A / 22,0 V
Võimsustegur maksimaalvoolu
korral
0,95
Efektiivsus maksimaalvoolu korral 89,5 %
Tühijooksupinge
55 V
Töötemperatuur
–10 kuni 40 °C (+14 kuni 104 °F)
Transportimistemperatuur
-20 kuni 55 °C (-4 kuni 131 °F)
Püsiv helirõhk tühikäigul
< 70 dB (A)
Mõõtmed p × l × k
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5 tolli)
Mass
48 kg (106 naela)
Isolatsiooniklass
H
Korpuse kaitseklass
IP23
Rakendusklass
Vooluvõrk Ssc min
Võrgu minimaalne lühisvõimsus kooskõlas IEC 61000-3-12-ga.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C / 104 °F juures.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
0463 431 301
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
Rakendusklass
Sümbol
0463 431 301
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldust peab tegema kvalifitseeritud isik.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes kasutamisel
võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste ettevaatusabinõude rakendamise
vastutus lasub kasutajal.
4.1
Asukoht
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
4.2
Tõstmisjuhised
4.3
Vooluvõrk
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas. Seadme
paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu operaatoriga nõu
pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest „TEHNILISED ANDMED”.
TÄHELEPANU!
Vooluallikas saab toite generaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust ESAB-i
volitatud teeninduse töötajatega.
0463 431 301
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
Kontrollige, et keevitusseade oleks ühendatud õige vooluvõrgupingega ja kaitstud õige
suurusega kaitsmega. Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.
A.
Andmesilt koos toiteühenduse
andmetega
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked
Mig 4004i Pulse
Võrgupinge
380-460 V, +/– 10%, 3~50/60 Hz
Toitekaabli ristlõige
4G4 mm2
Faasivool Ieff Uin 380 V
20 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
Kaitse peakaitse, tüüp C
25 A
Faasivool Ieff Uin 400 V
19,2 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
Kaitse peakaitse, tüüp C
25 A
Faasivool Ieff Uin 415 V
18 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
Kaitse peakaitse, tüüp C
20 A
Faasivool Ieff Uin 440 V
17,6 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
Kaitse peakaitse, tüüp C
20 A
Faasivool Ieff Uin 460 V
17 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
Kaitse peakaitse, tüüp C
20 A
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Muudes regioonides peavad toitekaablid vastama rakenduse nõuetele
ning kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
0463 431 301
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
Toitekaabli paigaldamine
Toitekaabli vahetamise korral tuleb teha korrektselt põhjaplaadi maandusühendus. Vaadake
piltidelt külgpaneeli eemaldamist ja toitekaabli paigaldamist. Sellesse ühenduspunkti ei tohi
kinnitada mitte ühtegi muud kaablit.
0463 431 301
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
Ühenduste juhis 0465 152 883
Ühenduste juhis 0465 152 884
Vooluallika tellimuse nr
Vaike-sisendpinge
0465 152 883
400 V
Tarnitakse koos ühendatud peakaabli ja
pistikuga.
0465 152 884
415 V
Tarnitakse koos peakaabliga.
Muu toitepinge vajadusel tuleb trükkplaadil olev kaabel paigutada õigesse viiku (vt ülaltoodud
joonist) ja toitekaabel ning pistik tuleb asendada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Eelmainitud
toimingut võivad läbi viia vastavaid elektrialaseid teadmisi omavad isikud. Selle toimingu ajal
tuleb vooluallikas vooluvõrgust lahutada.
0463 431 301
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
HOIATUS!
Kinnitage seadmed - eriti juhul kui
pind on ebatasane või kaldus.
TÄHELEPANU!
Et saavutada parima võimalik tulemus MIG lühikese impulsiga, ei tohi keevitus- ja
tagasivoolukaablid olla pikemad kui 10 m (33 jalga).
0463 431 301
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1. Keevitamise negatiivne klemm:
tagasivoolukaabel
2. Peatoitelüliti, 0 / 1
3. Traadi etteandeseadme või
kaugjuhtimisseadme ühendus
4. LED-märgutuli, toide on sisse lülitatud
(ON)
5.2
5. LED-märgutuli – termokaitse
6. Keevitamise positiivne klemm:
Keevituskaabel
7. Etteandeseadme toitepinge (42 V) kaitse
(10 A)
8. Toitekaabel
Sümbolid
Kaugjuhtimispult (2)
Ülekuumenemine (3)
Toide on sisse lülitatud
(ON) (4)
5.3
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus
Vooluallikal on kaks väljundit, plussklemm (+) ja miinusklemm (-) keevitus- ja
tagasivoolukaablite ühendamiseks.
Ühendage tagasivoolukaabel vooluallika miinusklemmiga. Kinnitage tagasivoolukaabli
ühendusklamber töödetailile ja veenduge, et töödetaili ja vooluallikal oleva tagasivoolukaabli
väljundi vahel oleks hea ühendus.
0463 431 301
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Soovitatud maksimaalvoolu väärtused ühenduskomplekti kaablitele
Imax
Kaabli pindala
Kaabli pikkus
70 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 jalga)
95 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 jalga)
450 A (60% koormustsükkel)
350 A (100% koormustsükkel)
550 A (60% koormustsükkel)
430 A (100% koormustsükkel)
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib 40
°C / 104 °F juures.
5.4
Vooluallika sisse-/väljalülitamine
Lülitage vooluallikas sisse, keerates lüliti (2) asendisse „1”. Lülitage vooluallikas välja,
keerates lüliti (2) asendisse „0”. Olenemata sellest, kas toimub ebaharilik voolukatkestus või
vooluallikas lülitatakse välja tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed ja need on
saadaval seadme järgmisel käivitamisel.
5.5
Ventilaatori juhtimine
Vooluallikal on ajakontroll, mis hoiab ventilaatoreid töös 6,5 minutit pärast keevitamise lõppu,
misjärel lülitub seade ümber energiasäästurežiimi. Keevitamise alustamisel hakkavad ka
ventilaatorid taas tööle. Ventilaatorid töötavad vähendatud kiirusel keevitusvooluni kuni 150 A
ja täiskiirusel suurema voolu korral.
ETTEVAATUST!
Ventilaatorid võivad käivituda igal ajal, et kaitsta vooluallikat ülekuumenemise eest.
5.6
Termokaitse
Keevitusvooluallikal on termokaitse, mis rakendub siis, kui sisetemperatuur muutub liiga
kõrgeks. Kui see juhtub, siis keevitusvool katkeb ja juhtpaneelile kuvatakse veakood.
Termokaitse lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on langenud normaalse
töötemperatuuri piiridesse.
5.7
VRD (pinge vähendamise seade)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa tühijooksupinge 35 V.
VRD märgutuli süttib VRD-funktsiooni aktiveerimisel. VRD funktsiooni peab ESAT-i (ESAB
Software Administration Tool, tehnilise teeninduse komplekt, mis hõlmab tarkvara seadete
haldamiseks, tarkvara värskendamiseks jne) abil aktiveerima vastava väljaõppega tehnik.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
5.8
Kaugjuhtimisseade
Lisateabe saamiseks kaugjuhtimisseadme töö kohta vaadake juhtpaneeli kasutusjuhiseid.
5.9
Keevituskaare pinge tagasiside
Keevituskaare pinge tagasiside on hea keevitustulemuse saavutamisel ülioluline tegur.
MIG/MAG-keevituse puhul on vooluallikas valmis keevituskaare pinge tuvastamiseks traadi
0463 431 301
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
etteandeseadmes. Selle funktsiooni eelduseks on ESAB-i traadi etteandeseadme ja ESAB-i
ühenduskaabli kasutamine! See keevituskaare pinge mõõtmismeetod kompenseerib traadi
etteandeseadmesse kulgevas keevituskaablis toimuvat pingelangu. Funktsiooni
"TrueArcVoltage" toetava ESAB-i põleti korral kompenseeritakse pingelangu kuni kontaktotsa
tipuni.
HOIATUS!
Seadme WeldCloud™ pealmise karbi tagumisel otsal asuvaid väliseid
keevituskaare pinge sisendeid (punased ja mustad banaanpesad) ei tohiks
kasutada, välja arvatud juhul, kui volitatud ESAB-i teeninduse töötajad on seadmed
selle seadistuse jaoks konfigureerinud.
TÄHELEPANU!
Tagasivoolukaabli pingelangu kompenseerimiseks saavad volitatud ESAB-i
teeninduse töötajad konfigureerida vooluallika kasutama töödetailist tulevat välist
keevituskaare pinge tuvastustraati.
0463 431 301
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
ETTEVAATUST!
Keevitusseadme katte võivad eemaldada ning seadme teenindus-, hooldus- või
remonditöid teha üksnes vastava elektrialase väljaõppe saanud isikud (volitatud
töötajad).
ETTEVAATUST!
Tootele kehtib tootja garantii. Igasugune remonditööde tegemine volitamata
töökodades tühistab garantii kehtivuse.
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
Jahutusseadme kohta leiate lisateavet jahutusseadme kasutusjuhendist.
6.1
Kontrollimine ja puhastamine
Kontrollige regulaarselt, kas vooluallikas on tolmuvaba.
Vooluallikas tuleks regulaarselt läbi puhuda madala rõhuga suruõhu abil. Sagedamini tuleb
seda teha mustas töökeskkonnas.
Vastasel juhul võivad õhu sisse- ja väljavooluavad ummistuda ja põhjustada
ülekuumenemist. Selle vältimiseks tuleks õhufiltrit regulaarselt puhastada. Võrkfilter on
valmistatud suurtest ja väikestest silmustest. Veenduge, et suurte silmustega võrk on
paigutatud vooluallika ülemisele osale ja väikeste silmustega võrk vooluallika sisemisele
osale.
Tolmufiltri vahetamine ja puhastamine:
1.
2.
3.
4.
eemaldage tolmufilter vastavalt joonisele,
puhastage filter suruõhuga (madala rõhuga),
Veenduge, et kõige peenema võrguga filter oleks asetatud vastu võret.
paigaldage filter tagasi.
0463 431 301
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontrollimeetodeid.
Vea tüüp
Kaar puudub.
Toimingud
•
•
•
•
Vool katkeb keevitamise ajal
•
•
•
Termokaitse lülitub sageli välja.
•
•
•
Halb keevituskvaliteet.
•
•
•
•
Midagi ei juhtu, kui lükatakse keevituspõleti
päästikut.
•
•
•
0463 431 301
- 20 -
Veenduge, et toitelüliti oleks sisse
lülitatud.
Kontrollige, kas vooluvõrgu-,
keevitusvoolu ja tagasivoolukaablid on
korralikult ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kontrollige, kas temokaitse on
rakendunud (seda näitab oranž
LED-märgutuli esipaneelil (5))
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid, et
toidet näitav LED-märgutuli (4) ei
põleks.
Kontrollige, kas tagasivoolukaabel on
õigesti ühendatud.
Kontrollige, kas õhufiltrid on
ummistunud.
Veenduge, et te ei ületa vooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st seade ei
ole ülekoormatud).
Veenduge, et ümbritseva õhu
temperatuur poleks kõrgem, kui
koormatavuse jaoks ette nähtud
temperatuur 40 °C / 104 °F.
Veenduge, et keevitusvoolu- ja
tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Kontrollige, et kasutataks õigeid
keevitustraate.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kontrollige vooluallika tagaosas asuvat
kaitset.
Veenduge, et keevitusvoolu- ja
tagasivoolukaablid poleks vigastatud.
Kontrollige, kas traadietteandja töötab
õigesti. Vt traadietteandja
kasutusjuhendit.
© ESAB AB 2019
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult
ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Mig 4004i Pulse on konstrueeritud ja katsetatud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa
standarditele IEC-/EN 60974-1 ja IEC-/EN 60974-10. Teenindus- või remonditöid teostanud
tehnohooldeosakond peab tagama, et toode endiselt vastaks ülal mainitud standarditele.
Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet
vaadake veebilehelt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0463 431 301
- 21 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
SKEEM
0463 431 301
- 22 -
© ESAB AB 2019
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE, AU
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Tehniline dokumentatsioon on saadaval veebiaadressil: www.esab.com
0463 431 301
- 23 -
© ESAB AB 2019
KULUTARVIKUD
KULUTARVIKUD
0463 431 301
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
TARVIKUD
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 431 301
- 25 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
0445 800 886
Aristo® Robust Feed U0
0445 800 887
Aristo® Robust Feed U6
Wire feeder accessories
Accessories for wire feeders can be found in the wire feeder instruction manual.
Cooler
0462 300 880
Water cooling unit, COOL1
0456 855 881
Flow guard, COOL1
0463 431 301
- 26 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 27 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 28 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Teavet PSF-keevituspõletite kohta leiate eraldi brošüüridest.
Tarvikute kohta lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB-i toodete edasimüüja poole.
0463 431 301
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising