ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Manual de utilizare

ESAB Mig 4004i Pulse Manual de utilizare
Aristo®
Mig 4004i Pulse
380-460 V
Manual de instrucțiuni
0463 431 301 RO 20190923
Valid for: serial no. 551, 704-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
2.1
Echipament .............................................................................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALARE .................................................................................................
11
4.1
Locaţie .....................................................................................................
11
4.2
Instrucţiuni de ridicare...........................................................................
11
4.3
Rețea de alimentare ...............................................................................
11
OPERARE....................................................................................................
15
5.1
Conexiuni și dispozitive de control ......................................................
16
5.2
Simboluri .................................................................................................
16
5.3
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur ........................................
16
5.4
Pornirea/oprirea sursei de alimentare ..................................................
17
5.5
Comanda ventilatorului..........................................................................
17
5.6
Protecţie termică ....................................................................................
17
5.7
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii) .............................................
17
5.8
Unitatea de comandă de la distanţă .....................................................
17
5.9
Feedback de tensiune a arcului ............................................................
18
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
19
6.1
Inspecția și curățarea.............................................................................
19
DEPANARE..................................................................................................
20
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
SCHEMĂ ..............................................................................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
PIESE DE UZURĂ ...............................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
21
22
23
24
25
2
5
6
7
8
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 431 301
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de
utilizare şi respectaţi toate etichetele, practicile de
siguranţă ale angajatorului şi fişele cu date de securitate
(FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0463 431 301
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că ați fixat cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
operării echipamentului
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
0463 431 301
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
Nu utilizaţi pentru containere închise.
SUPRAFAŢĂ FIERBINTE – Piesele pot cauza arsuri
•
•
•
Nu atingeţi piesele cu mâinile neprotejate.
Lăsaţi să treacă o perioadă de răcire înainte de a lucra cu echipamentul.
Pentru a manipula piesele fierbinţi, utilizaţi instrumente adecvate şi/sau
mănuşi de sudură izolate pentru a preveni arsurile.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în
aceste locații.
0463 431 301
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0463 431 301
-7-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Sursa de alimentare cu energie electrică Mig 4004i Pulse combinată cu U6, U82 sau MA25
Pulse oferă un pachet complet pentru procese multiple ce acceptă MMA, TIG, MIG/MAG şi
Pulse MIG.
Sursele de alimentare sunt destinate utilizării împreună cu unitatea de alimentare cu sârmă
Feed 3004/4804 sau YardFeed 2000 şi unitatea de răcire COOL 1. Pentru mai multe
informaţii despre unităţile de alimentare şi unitatea de răcire, consultaţi manualele de
instrucţiuni.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
•
•
cablu de retur de 5 m cu clemă de împământare
manual de instrucţiuni pentru sursa de alimentare pentru sudură
0463 431 301
-8-
© ESAB AB 2019
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Mig 4004i Pulse
Tensiune reţea de alimentare
380-460 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Rețea de alimentare Sscmin
5,8 MVA
Curent primar Imax
28 A
Putere fără sarcină
57 W
Domeniu de reglare (c.c.)
MIG/MAG
16 A/14,8 V - 400 A/34 V
MMA
16 A/20,6 V - 400 A/36 V
TIG
4 A/10,2 V - 400 A/26 V
Sarcina admisibilă la MIG/MAG
60 % din ciclul de funcționare
400 A/34,0 V
100% ciclu de funcţionare
300 A/29,0 V
Sarcina admisibilă la MMA
60 % din ciclul de funcționare
400 A/36,0 V
100% ciclu de funcţionare
300 A/32,0 V
Sarcina admisibilă la TIG
60 % din ciclul de funcționare
400 A/26,0 V
100% ciclu de funcţionare
300 A/22,0 V
Factor de putere la curent maxim
0,95
Eficiență la curent maxim
89,5 %
Tensiune circuit deschis
55 V
Temperatură de exploatare
de la -10 la 40 °C (de la 14 la 104 °F)
Temperatură de transport
de la -20 ° la 55 °C (de la -4 ° la 131 °F)
Presiune sonoră constantă în
stare de inactivitate
<70 dB (A)
Dimensiuni L × l × h
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5 inch)
Greutate
48 kg (106 lb)
Clasă de izolaţie
H
Clasă de protecţie carcasă
IP23
Clasificarea aplicaţiei
Alimentare de la rețea, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe rețea în conformitate cu IEC 61000-3-12
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
0463 431 301
-9-
© ESAB AB 2019
3 DATE TEHNICE
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0463 431 301
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic, acest
produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine responsabilitatea să ia
măsurile de protecție adecvate.
4.1
Locaţie
Poziţionaţi sursa de alimentare pentru sudură astfel încât orificiile de admisie şi evacuare
pentru aer să nu fie obstrucţionate.
4.2
Instrucţiuni de ridicare
4.3
Rețea de alimentare
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre racordul
utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului
echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai la o sursă de
alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin, consultându-se
cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi datele tehnice din
capitolul DATE TEHNICE.
0463 431 301
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
NOTĂ!
Sursa de alimentare poate fi alimentată de la un generator. Pentru informații
suplimentare, contactați personalul de service autorizat de ESAB.
Verificaţi dacă unitatea este conectată la tensiunea corectă a reţelei de alimentare şi dacă
este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o conexiune de
împământare de protecţie, în conformitate cu normele aplicabile.
A.
Plăcuţa cu date de conectare la
alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Mig 4004i Pulse
Tensiune reţea de alimentare
380-460 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4G4 mm2
Curent de fază Ieff Uin 380 V
20 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
Siguranţă tip C MCB
25 A
Curent de fază Ieff Uin 400 V
19,2 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
Siguranţă tip C MCB
25 A
Curent de fază Ieff Uin 415 V
18 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
Siguranţă tip C MCB
20 A
Curent de fază Ieff Uin 440 V
17,6 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
Siguranţă tip C MCB
20 A
Curent de fază Ieff Uin 460 V
17 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
Siguranţă tip C MCB
20 A
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate mai
sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Pentru alte regiuni, cablurile de
alimentare trebuie să fie adecvate aplicaţiei și să îndeplinească reglementările locale
și naționale.
0463 431 301
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
Instalarea cablului de alimentare de la reţea
Dacă trebuie schimbat cablul de reţea, conexiunea de împământare către placa de bază
trebuie să fie efectuată într-o manieră corectă. Observaţi în imaginile de mai sus cum să
eliminaţi panoul lateral și să instalaţi cablul de alimentare de la reţea. Niciun alt cablu nu
trebuie să fie atașat la acest punct de conexiune.
0463 431 301
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
Instrucțiuni de conectare 0465 152 883
Instrucțiuni de conectare 0465 152 884
Număr de catalog sursă de
alimentare
Setare tensiune de intrare implicită
0465 152 883
400 V
Livrată cu cablul de alimentare și mufa
conectate.
0465 152 884
415 V
Livrată cu cablul de alimentare.
Dacă este necesară o altă tensiune de alimentare, cablul de pe placa de circuit imprimat
trebuie să fie mutat la pinul corect (consultaţi ilustraţia de mai sus) și cablul de alimentare de
la reţea și fişa trebuie schimbate în conformitate cu reglementările naţionale relevante.
Această operaţie trebuie să fie efectuată de către persoane cu cunoştinţe corespunzătoare
de electricitate. Sursa de alimentare trebuie să fie deconectată de la reţea în timp ce se
efectuează această acţiune.
0463 431 301
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
AVERTIZARE!
Asigurați echipamentul – mai ales
dacă terenul este neuniform sau
înclinat.
NOTĂ!
Pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil la impulsuri scurte Mig, cablurile de
sudură şi de retur nu trebuie să depăşească 10 m (33 ft).
0463 431 301
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
5.1
Conexiuni și dispozitive de control
1. Bornă negativă de sudură: Cablu de
retur
2. Întrerupător de alimentare de la reţea, 0
/1
3. Conexiune pentru unitatea de alimentare
cu sârmă sau pentru unitatea de
telecomandă
4. LED indicator, sursă de alimentare
PORNITĂ
5.2
5. LED indicator, protecţie termică
6. Bornă pozitivă de sudură: Cablu de sudură
7. Siguranţă (10 A) pentru tensiunea de
alimentare (42 V) a unităţii de alimentare
8. Cablu de reţea
Simboluri
Unitate de telecomandă
(2)
Supraîncălzire (3)
Sursă de alimentare
PORNITĂ (4)
5.3
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur
Sursa de alimentare are două ieșiri, o bornă pozitivă [+] și o bornă negativă [-], pentru
conectarea cablurilor de sudură și de retur.
Conectaţi cablul de retur la borna negativă de la sursa de alimentare. Fixaţi clema de contact
a cablului de retur de piesa de prelucrat și asiguraţi-vă că există un contact bun între piesa
de prelucrat și ieșirea pentru cablul de retur de la sursa de alimentare.
0463 431 301
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
Valoarea maximă recomandată a curentului pentru seturile de cabluri de conectare
Imax
Suprafaţă cablu
Lungime cablu
70 mm2
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
95 mm2
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
450 A (60% ciclu de funcţionare)
350 A (100% ciclu de funcţionare)
550 A (60% ciclu de funcţionare)
430 A (100% ciclu de funcţionare)
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcționare este valabil pentru o temperatură de 40°C ( 104°F).
5.4
Pornirea/oprirea sursei de alimentare
Porniţi sursa de alimentare rotind comutatorul (2) în poziţia „1”. Opriţi sursa de alimentare
rotind comutatorul (2) în poziţia „0”. Indiferent dacă alimentarea de la reţea se întrerupe
accidental sau sursa de alimentare este oprită în mod normal, datele de sudură vor fi
memorate, astfel încât vor fi disponibile la următoarea pornire.
5.5
Comanda ventilatorului
Sursa de alimentare are un circuit de timp care menţine ventilatoarele în funcţiune timp de
6,5 minute după oprirea sudurii, după care unitatea trece în modul de economisire a
energiei. Ventilatoarele pornesc din nou când începe sudura. Ventilatoarele funcţionează la
viteză redusă pentru curenţi de sudură de până la 150 A şi la viteză maximă pentru curenţi
mai mari.
ATENȚIE!
Ventilatoarele pot porni în orice moment pentru a proteja sursa de alimentare de la
supraîncălzire.
5.6
Protecţie termică
Sursa de alimentare pentru sudură are un circuit de protecţie termică, ce intră în funcţiune
dacă temperatura internă devine prea ridicată. Într-un astfel de caz, curentul de sudură este
blocat şi pe panoul de control se afişează un cod de defect. Protecţia termică se resetează
automat când temperatura a scăzut în limitele de temperatură de lucru normale.
5.7
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii)
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu depășește 35 V
când nu se sudează. LEDUL VRD este aprins când funcţia VRD este activată. Funcţia VRD
trebuie să fie activată de către un tehnician de service calificat, prin intermediul ESAT
(instrument de administrare software ESAB, un kit pentru service tehnic, ce include un
software pentru gestionarea setărilor, actualizarea software-ului etc.).
Funcția dispozitivului VRD se blochează când sistemul detectează că a început sudura.
5.8
Unitatea de comandă de la distanţă
Pentru mai multe informaţii despre funcţionarea unităţii de telecomandă, consultaţi manualul
de instrucţiuni pentru panoul de control.
0463 431 301
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
5.9
Feedback de tensiune a arcului
Pentru a obţine un bun rezultat de sudură, feedbackul de tensiune a arcului reprezintă un
factor crucial. În sudura MIG/MAG, sursa de alimentare este pregătită pentru a detecta
tensiunea arcului din unitatea de alimentare cu sârmă. Condiţia prealabilă pentru această
funcţionalitate o reprezintă utilizarea unei unităţi de alimentare cu sârmă ESAB şi a unui
cablu de interconectare ESAB! Această metodă de măsurare a tensiunii arcului
compensează căderea de tensiune din cablul de sudură la unitatea de alimentare cu sârmă.
Cu o torţă ESAB care acceptă „TrueArcVoltage”, căderea de tensiune spre vârful de contact
este compensată.
AVERTIZARE!
Intrările externe pentru tensiunea arcului (prizele banană roşii şi negre) de la
extremitatea din spate a casetei superioare WeldCloud™ nu se utilizează decât în
cazul în care echipamentul a fost configurat în acest sens de către personal de
service ESAB autorizat.
NOTĂ!
Pentru a compensa căderea de tensiune din cablul de retur, sursa de alimentare
poate fi configurată (de către personal de service ESAB autorizat) pentru a utiliza o
sârmă externă de detectare a tensiunii arcului din piesa de prelucrat.
0463 431 301
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
ATENȚIE!
Numai persoanele care deţin cunoștinţe corespunzătoare de electricitate (personal
autorizat) pot demonta capacul produsului sau pot efectua lucrări de service,
întreţinere sau reparaţie asupra echipamentului de sudură.
ATENȚIE!
Produsul este acoperit de garanţia producătorului. Orice încercare de a efectua
lucrări de reparaţii de către centrele de service neautorizate va invalida garanţia.
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
Pentru informaţii despre unitatea de răcire consultaţi manualul de instrucţiuni pentru unitatea
de răcire.
6.1
Inspecția și curățarea
Verificați regulat dacă sursa de alimentare este curată.
Sursa de alimentare trebuie curăţată în mod regulat utilizându-se aer comprimat uscat la
presiune redusă. Mai frecvent în medii murdare.
În caz contrar, orificiile de intrare/ieşire a aerului se pot bloca şi pot cauza supraîncălzirea.
Pentru a evita astfel de situaţii, filtrul de aer trebuie curăţat cu regularitate. Filtrul este
construit dintr-o plasă cu ochiuri mari și o plasă cu ochiuri mici. Asiguraţi-vă că plasa cu
ochiuri mari este montată în partea cea mai înaltă a sursei de alimentare și plasa cu ochiuri
mici în partea cea mai adâncă a sursei de alimentare.
Înlocuirea şi curăţarea filtrului de praf:
1.
2.
3.
4.
Demontaţi filtrul de praf conform ilustraţiei.
Suflaţi cu aer comprimat (la presiune redusă) pentru a curăţa filtrul.
Asiguraţi-vă că filtrul cu textura cea mai fină este poziţionat pe grilă.
Reinstalaţi filtrul.
0463 431 301
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări şi
inspecţii recomandate.
Tip problemă
Acţiuni
Lipsă arc.
•
•
•
•
Curentul de sudură este întrerupt în timpul
sudurii.
•
•
•
Protecţia termică se declanșează frecvent
•
•
•
Performanțe de sudură slabe.
•
•
•
•
Nu se întâmplă nimic atunci când
declanșatorul de pe arzătorul de sudură este
împins.
•
•
•
0463 431 301
- 20 -
Verificați dacă întrerupătorul de
alimentare de la rețea este conectat.
Verificaţi dacă sunt conectate corect
cablurile de reţea, de curent de sudură
și de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea
corectă a curentului.
Verificați siguranțele alimentării de la
rețea.
Verificaţi dacă a fost acţionat
declanşatorul de protecţie termică
(indicat de LED-ul portocaliu din
faţă (5))
Verificaţi siguranţele alimentării de la
reţea în cazul în care LED-ul care
indică sursa de alimentare (4) nu este
aprins.
Verificați dacă este cuplat corect cablul
de retur.
Verificaţi filtrele de aer pentru a vedea
dacă sunt înfundate.
Asigurați-vă că nu depășiți valorile
nominale pentru sursa de alimentare
(adică unitatea nu este suprasolicitată).
Verificaţi ca temperatura mediului
ambiant să nu depăşească temperatura
nominală pentru ciclul de funcţionare de
40 °C/104 °F.
Verificaţi dacă sunt conectate corect
cablurile de curent de sudură și de
retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea
corectă a curentului.
Verificaţi dacă sunt utilizate sârmele de
sudură corecte.
Verificați siguranțele alimentării de la
rețea.
Verificaţi siguranţa din partea din spate
a sursei de alimentare.
Verificaţi să nu fie deteriorate cablurile
de sudură și de retur.
Verificaţi dacă alimentatorul de sârmă
funcţionează corect. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al
alimentatorului de sârmă.
© ESAB AB 2019
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat
de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca ESAB.
Mig 4004i Pulse este proiectată și testată în conformitate cu standardele europene și
internaţionale IEC-/EN 60974-1 şi IEC-/EN 60974-10. Unitatea de service care a efectuat
lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul respectă în
continuare standardele menţionat.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.comextins. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0463 431 301
- 21 -
© ESAB AB 2019
SCHEMĂ
SCHEMĂ
0463 431 301
- 22 -
© ESAB AB 2019
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE, AU
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Documentaţia tehnică este disponibilă pe Internet la: www.esab.com
0463 431 301
- 23 -
© ESAB AB 2019
PIESE DE UZURĂ
PIESE DE UZURĂ
0463 431 301
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
ACCESORII
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 431 301
- 25 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
0445 800 886
Aristo® Robust Feed U0
0445 800 887
Aristo® Robust Feed U6
Wire feeder accessories
Accessories for wire feeders can be found in the wire feeder instruction manual.
Cooler
0462 300 880
Water cooling unit, COOL1
0456 855 881
Flow guard, COOL1
0463 431 301
- 26 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 27 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 28 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Informaţii despre arzătoarele de sudură PSF se găsesc în broşurile separate.
Pentru mai multe informaţii cu privire la accesorii, contactaţi cea mai apropiată agenţie
ESAB.
0463 431 301
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising