ESAB | EAC 10 | Instruction manual | ESAB EAC 10 Handleiding

ESAB EAC 10 Handleiding
EAC 10 Control unit
Gebruiksaanwijzing
0463 609 001 NL 20190918
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
INLEIDING ...................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
9
4
INSTALLATIE...............................................................................................
10
5
BEDIENING .................................................................................................
11
5.1
Hangende bedieningseenheid...............................................................
11
5.2
Aansluitingen..........................................................................................
12
5.2.1
Aansluiten op digitale stroombron ........................................................
13
5.2.2
Aansluiten op een compatibele analoge gelijkstroombron ...................
14
USB-aansluiting......................................................................................
15
Het USB-geheugen aansluiten .............................................................
15
ONDERHOUD ..............................................................................................
16
6.1
Inspectie en reiniging.............................................................................
16
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
ACCESSORIES ...................................................................................................
17
18
21
22
2
5.3
5.3.1
6
7
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 609 001
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 609 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0463 609 001
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 609 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 609 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEIDING
2
INLEIDING
EAC 10 is een bedieningsunit die is bedoeld voor onder poederdek lassen (submerged arc
welding, SAW) en voor gasbooglassen met metalen elektrode (gas metal arc welding,
GMAW). De bedieningsunit is opgenomen in de Versotrac EWT 1000 en kan worden
gebruikt voor het besturen van geautomatiseerde lasapparatuur, zoals bijvoorbeeld
lasportalen, -kolommen en -bomen. De bedieningsunit kan worden gebruikt met de volgende
ESAB CAN-stroombronnen: LAF, TAF en Aristo® 1000.
Raadpleeg de instructiehandleiding van het bedieningspaneel voor informatie over de
functies van het bedieningspaneel EAC 10.
Algemene informatie over het gebruik vindt u in de instructiehandleidingen van de
stroombron.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De EAC 10 kan worden aangesloten op ESAB CAN-gebaseerde (digitale) en compatibele
analoge stroombronnen. De EAC 10-bedieningsunit bestaat uit:
•
•
Motoraandrijfeenheid – bevat bedieningselektronica voor het aanrijven van de
draadaanvoer- en dragermotoren.
Hangende bedieningseenheid – biedt een gebruikersinterface voor het selecteren van
de gewenste instellingen.
De bedieningsunit wordt geleverd met:
•
•
•
Een houder voor de hangende bedieningseenheid met schroeven
Een instructiehandleiding voor de bedieningsunit
Een instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
Een USB-geheugen is verkrijgbaar als accessoire, zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES" in
deze handleiding.
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
0463 609 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
EAC 10, vanaf serienummer 841-xxx-xxxx
Voedingsspanning
60 V DC of 42 V AC, 50/60 Hz
Voedingsspanning naar
hangende bedieningseenheid
12 V DC
Benodigd vermogen
Max. 900 VA
Motoraansluitingen
aangepast voor
ESAB-motoren
6 A 100%
Snelheidsregeling
Terugkoppeling van pulsencoder
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Opslagtemperatuur
-20°C tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
Max. 95%
Afmetingen, l x b x h
EAC 10, volledige regeleenheid 275×300×165 mm (10,8×11,8×6,5 inch)
EAC 10 hangende
bedieningseenheid
245×225×50 mm (9,7×8,9×2,0 inch)
Gewicht
EAC 10, volledige regeleenheid 6,8 kg (15 lb)
EAC 10 hangende
bedieningseenheid
1,25 kg (2,8 lb)
Beschermingsklasse
IP23
0463 609 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
0463 609 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden
in het hoofdstuk "VEILIGHEID" van deze handleiding en in het hoofdstuk
"VEILIGHEID" van de handleiding van de stroombron. Lees dit goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Hangende bedieningseenheid
Raadpleeg de afzonderlijke instructiehandleiding voor een beschrijving van de functies van
het bedieningspaneel.
1. Stoppen met lassen
2. Beginnen met lassen
3. Lasstroom / draadaanvoersnelheid /
balans*
4. Boogspanning / offsetspanning*
5. OK / instelmenu
6. Terug
7. Handmatige draadaanvoer omhoog
8. Richting handmatige transportbeweging
9. Snelle beweging
10. Handmatige draadaanvoer omlaag
11. Richting handmatige transportbeweging
12. Geheugen 1, 2, 3 / functietoetsen
13. Transportsnelheid / frequentie*
14. USB-aansluiting
*Alleen met Aristo® 1000 in de AC-modus.
0463 609 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5.2
Aansluitingen
1. Aan/uit-indicator
2. Aan/uit-schakelaar
3. Aansluiting referentiespanning werkstuk
borstel
4. Kabelingangen voor accessoires
5. Aansluiting laskop
6. Aansluiting tractordrager
7. Aansluiting digitale stroombron
8. Aansluiting analoge stroombron
9. Kabel naar hangende bedieningseenheid
LET OP!
Sluit tegelijk alleen een digitale stroombron of een analoge stroombron tegelijk aan.
0463 609 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5.2.1
Aansluiten op digitale stroombron
Sluit de verbindingskabel aan op de connector die is gemarkeerd met I.
Verbindingskabels tussen ESAB-voeding op CAN-basis en EAC 10 zijn in verschillende
lengtes als accessoire verkrijgbaar.
ESAB-stroombronnen op CAN-basis zijn LAF xxx1, TAF xxx1 en Aristo® 1000.
Zie de aparte instructiehandleiding voor meer informatie over het aansluiten van een
lasstroombron.
Gebruik altijd de stofkap op de aansluitingen waarop geen kabel is aangesloten.
0463 609 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5.2.2
Aansluiten op een compatibele analoge gelijkstroombron
Sluit de verbindingskabel aan op de connector gemarkeerd met II.
De verbindingskabel tussen een ESAB-stroombron op analoge basis en de
EAC 10-bedieningsunit is in verschillende lengtes als accessoire verkrijgbaar.
Gebruik altijd de stofkap op de aansluitingen waarop geen kabel is aangesloten.
Vereisten voor de analoge stroombron
•
•
•
•
Voedingsspanning 60 V DC of 42 V AC, 50/60 Hz vanaf de lasstroombron of via
externe middelen.
Spanningsterugkoppeling van negatieve lasaansluiting (voor lasspanningsmeting voor
display in hangende eenheid).
Startingang voor het starten van het lassen, analoge ingang (0–10 V DC) voor het
instellen van de lasparameter (regelsignaal).
1000 A/60 mV shuntuitgang voor het meten van lasstroom.
XP2-pin-outs stroombronaansluiting
B, C
42 V AC
E, F
Retour 42 V AC
J
Minklem stroombron (U-)
W
Plusklem stroombron (U+)
0463 609 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
XP2-pin-outs stroombronaansluiting
X
Boogspanning vanaf laskop
K
Start stroombron
L
0 V, gemeenschappelijk voor start stroombron en referentie
M
Referentie 0-10 V
N
Min-stroomshunt (-mV)
P
Plus-stroomshunt (+mV)
R
Noodstop
Y
Noodstop
S
24 V AC / triggeringang. Voor niet-ESAB-stroombronnen.
T
Contactsluiting naar pin S / trigger gemeenschappelijk. Voor
niet-ESAB-stroombronnen.
U
Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
Om de EAC 10 aan te sluiten op een niet-ESAB SAW analoge stroombron, zijn een
interfacekast voor analoge voeding en bedieningskabels als accessoires verkrijgbaar.
Zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
5.3
USB-aansluiting
Het externe USB-geheugen kan worden gebruikt voor de overdracht van programma's van
en naar het bedieningspaneel.
Het USB-geheugen moet voor het gebruik worden geformatteerd als FAT 32. Bij normaal
gebruik is er geen risico op virussen die de apparatuur kunnen infecteren.
LET OP!
Het USB-geheugen dat voor dit apparaat wordt gebruikt, mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Sommige USB-geheugens zijn niet compatibel met deze apparatuur. Gebruik een
USB-geheugen van een betrouwbare leverancier.
LET OP!
ESAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een
incorrect gebruik van het USB-geheugen.
5.3.1
•
•
•
•
•
Het USB-geheugen aansluiten
Zet de hoofdschakelaar van de stroombron uit.
Open de afdekking aan de linkerzijde van het
bedieningspaneel (14).
Sluit het USB-geheugen aan op de USB-stekker.
Sluit de afdekking.
Zet de hoofdschakelaar van de stroombron aan.
0463 609 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een erkende technicus. Alleen personen met
de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de veiligheidsplaten verwijderen.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant tijdens
de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de bedieningsunit niet vervuild is.
Hoe vaak er gereinigd moet worden en volgens welke reinigingsmethode, hangt af van:
•
•
•
•
het lasproces
de duur van de lasboog
de plaats van de unit
de werkomgeving
Normaliter volstaat het om jaarlijks de unit uit te blazen met perslucht (lage druk).
0463 609 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
7
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
EAC 10 is ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen EN 60974-1
en EN 60974-10. Na voltooiing van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden is het de
verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die het werk heeft/hebben uitgevoerd,
ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de eisen van de bovengenoemde
normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 609 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
Component
Beschrijving
1AP1
MMC-module
1AP2
Display
1AP3
Knoppen, rubberen toetsenbord
24AP1
Analoge interfacekaart
26AP1
Besturingsprintplaat motor
26AP2
Printplaat motoraandrijving
1L1, 26L1, X1L1
Ferrietkernen
H1
Aan/uit-indicator
BR1
Gelijkrichterbrug
C2
Filtercondensator
S1
Aan/uit-schakelaar
X1
Aansluitblok
XP1
Connector voor digitale stroombron
XP2
Connector voor analoge stroombron
XP3
Connector voor drager
XP4
Connector voor laskop
XP5
Connector voor referentiespanning werkstuk
VOORZICHTIG!
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan printplaten en
elektronische componenten beschadigen.
•
•
0463 609 001
Neem de voorzorgsmaatregelen voor het
omgaan met elektrostatisch gevoelige
apparaten in acht.
Gebruik de juiste antistatische tassen en dozen.
- 18 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Digitale stroombron
0463 609 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Analoge stroombron
0463 609 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number
Denomination
Type
0446 225 880
Control unit
EAC 10
0463 612 *
Control panel, instruction manual
0463 611 001
Spare parts list
Notes
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0463 609 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
ACCESSORIES
ACCESSORIES
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 880
5 m (16 ft)
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0460 910 885
75 m (246 ft)
0460 910 886
100 m (328 ft)
Control cable EAC 10 - digital power source and work
piece voltage reference brush
0446 146 880
5 m (16 ft)
0446 146 881
15 m (49 ft)
0446 146 882
25 m (82 ft)
0446 146 883
35 m (115 ft)
0446 146 884
50 m (164 ft)
0446 146 885
75 m (246 ft)
Control cable EAC 10 - ESAB analogue power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
Lasstroombron-interface, for non-ESAB analogue SAW
power source
0446 180 880
115 V version
0446 181 880
230 V version
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 609 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
ACCESSORIES
Welding power source interface
Control cable EAC 10 - Welding power source interface
0446 179 880
15 m (49 ft)
0446 179 881
25 m (82 ft)
0446 179 882
35 m (115 ft)
0446 179 883
50 m (164 ft)
0446 179 884
75 m (246 ft)
0446 179 885
100 m (328 ft)
Control cable for welding power source interface - general analogue controlled power
source
0446 157 880
Cable with 14-pin MS3106 20-27PX plug
Suitable for power sources:
•
•
•
0446 156 880
Control cable 14-pin, CPC type
Suitable for power sources:
•
0446 178 880
Miller dimension 650, 652, 452
Control cable, terminal block
Suitable for power sources:
•
•
0463 609 001
Lincoln Flextec 650/650x
Lincoln DC 600
Lincoln DC 655
Miller SubArc DC 650, 800, 1000,
1250
Lincoln DC 1000
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising