ESAB | EAC 10 | Instruction manual | ESAB EAC 10 Användarmanual

ESAB EAC 10 Användarmanual
EAC 10 Control unit
Bruksanvisning
0463 609 001 SE 20190918
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
INLEDNING..................................................................................................
7
2.1
Utrustning ...............................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
9
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
10
5.1
Hängande handkontroll .........................................................................
10
5.2
Anslutningar ...........................................................................................
11
5.2.1
Ansluta till digital strömkälla .................................................................
12
5.2.2
Ansluta till kompatibel analog DC-strömkälla .......................................
13
USB-anslutning.......................................................................................
14
Ansluta USB-minnet. ............................................................................
14
UNDERHÅLL ...............................................................................................
15
6.1
Inspektion och rengöring ......................................................................
15
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
ACCESSORIES ...................................................................................................
16
17
20
21
2
5.3
5.3.1
6
7
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 609 001
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 609 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 609 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 609 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
EAC 10 är en styrenhet avsedd för pulverbågsvetsning (SAW) och gasbågsvetsning
(GMAW). Styrenheten ingår i Versotrac EWT 1000 och kan användas för att styra
automatiserad svetsutrustning, till exempel svetsportaler och -kranar. Styrenheten kan
användas med följande ESAB CAN-baserade strömkällor: LAF, TAF och Aristo® 1000.
Information om funktionerna för inställningspanelen för EAC 10 finns i inställningspanelens
bruksanvisning.
Allmän information om drift finns i strömkällans bruksanvisning.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
EAC 10 kan anslutas till ESAB CAN-baserade (digitala) och -kompatibla analoga strömkällor.
Styrenheten EAC 10 består av:
•
•
en motordrivenhet – innehåller styrelektronik för att driva trådmatnings- och
transportörmotorer
en hängande handkontroll – tillhandahåller ett användargränssnitt för att välja önskade
inställningar.
Styrenheten levereras med:
•
•
•
en hållare för hängande handkontroll med skruvar
en bruksanvisning för styrenheten
en bruksanvisning för inställningspanelen
ett USB-minne finns tillgängligt som tillbehör – se kapitlet "TILLBEHÖR" i denna
bruksanvisning.
Bruksanvisningar på andra språk kan laddas ned från vår webbplats: www.esab.com.
0463 609 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
EAC 10, från serienummer 841-xxx-xxxx
Matningsspänning
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Matningsspänning till
hängande handkontroll
12 V DC
Effektbehov
Max 900 VA
Motoranslutningar
6 A 100%,
anpassade för ESAB-motorer
Hastighetsreglering
Återkoppling från pulskodare
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C (-14 till +104 °F)
Förvaringstemperatur
-20 till +55 °C (-4 till +131 °F)
Relativ luftfuktighet
Max 95%
Mått l × b × h
EAC 10, komplett styrenhet
275×300×165 mm (10.8×11.8×6.5 in.)
EAC 10, hängande
handkontroll
245×225×50 mm (9.7×8.9×2.0 in.)
Vikt
EAC 10, komplett styrenhet
6,8 kg (15 lb)
EAC 10, hängande
handkontroll
1,25 kg (2,8 lb)
Inkapslingsklass
IP23
0463 609 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
0463 609 001
-9-
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i avsnittet
"SÄKERHET" i denna handbok, samt avsnittet "SÄKERHET" i strömkällans handbok.
Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till fullo förstått hela detta avsnitt.
5.1
Hängande handkontroll
Se separat bruksanvisning för en beskrivning av inställningspanelens funktioner.
1. Svetsstopp
2. Svetsstart
3. Svetsström/trådmatningshastighet/balan
s*
4. Bågspänning/offsetspänning*
5. OK/Inställningsmeny
6. Tillbaka
7. Manuell trådmatning uppåt
8. Manuell åkrörelseriktning
9. Snabb rörelse
10. Manuell trådmatning nedåt
11. Manuell åkrörelseriktning
12. Minne 1, 2, 3/programknappar
13. Åkhastighet/frekvens*
14. USB-anslutning
*Endast med Aristo® 1000 i AC-läge.
0463 609 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2
Anslutningar
1. På/Av-indikator
2. Huvudströmbrytare
3. Anslutning för referensborste för
spänning till arbetsstycke
4. Tillbehör kabelkontakter
5. Anslutning svetshuvud
6. Anslutning traktorvagn
7. Anslutning digital strömkälla
8. Anslutning analog strömkälla
9. Kabel till hängande handkontroll
OBSERVERA!
Anslut endast digital strömkälla eller analog strömkälla vid ett givet tillfälle.
0463 609 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2.1
Ansluta till digital strömkälla
Anslut kopplingskabeln till kontakten märkt med I.
Kopplingskabel mellan CAN-baserade ESAB-strömkällan och EAC 10 finns som tillbehör i
olika längder.
ESAB CAN-baserade strömkällor är LAF xxx1, TAF xxx1 och Aristo® 1000.
Mer information om hur du ansluter svetsströmkälla finns i separat användarhandbok.
Använd alltid dammskyddet på anslutningar där ingen kabel är ansluten.
0463 609 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2.2
Ansluta till kompatibel analog DC-strömkälla
Anslut kopplingskabeln till kontakten märkt med II.
Kopplingskabel mellan den analogt baserade ESAB-strömkällan och styrenheten för EAC 10
finns som tillbehör i olika längder.
Använd alltid dammskyddet på anslutningar där ingen kabel är ansluten.
Krav på den analoga strömkällan
•
•
•
•
Matningsspänning 60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz från svetsströmkälla eller genom
yttre påverkan.
Spänningsfeedback från negativ svetsningsplint (för svetsspänningsmätning för visning
i handkontrollen).
Startingång för initiering av svetsning, analog ingång (0–10 V DC) för inställning av
svetsparameter (styrsignal).
1 000 A/60 mV shuntutgång för mätning av svetsström.
Strömkälla anslutningsuttag XP2-schema
B, C
42 V AC
E, F
42 V AC retur
J
Strömkälla negativ plint (U-)
W
Strömkälla positiv plint (U+)
0463 609 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Strömkälla anslutningsuttag XP2-schema
X
Bågspänning från svetshuvud
K
Uppstart av strömkälla
L
0 V, gemensamt för uppstart av strömkälla och referens
M
0–10 V referens
N
Strömshunt negativ (-mV)
P
Strömshunt positiv (+mV)
R
Nödstopp
Y
Nödstopp
S
24 V AC/triggeringång. För andra strömkällor än de från ESAB.
T
Kontaktslutning till stift S/gemensam trigger. För andra strömkällor än de från
ESAB.
U
Reserverad för framtida användning.
För anslutning av EAC 10 med andra analoga strömkällor än ESAB SAW-strömkällor finns
en gränssnittslåda för analoga strömkällor och styrkablar tillgängliga som tillbehör.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
5.3
USB-anslutning
Externa USB-minnen kan användas för att flytta program till och från inställningspanelen.
USB-minnet ska formateras som FAT 32 för att fungera. Vid normal användning finns ingen
risk för att virus ska kunna infektera utrustningen.
OBSERVERA!
USB-minnet som används med den här utrustningen ska inte användas för något
annat ändamål.
Det kan hända att vissa USB-minnen inte fungerar tillsammans med utrustningen. Använd
USB-minnen som kommer från någon av de kända leverantörerna.
OBSERVERA!
ESAB tar inget ansvar för eventuell skada som uppstått på grund av felaktig
hantering av USB-minnen.
5.3.1
•
•
•
•
•
Ansluta USB-minnet.
Slå av strömkällans huvudströmbrytare.
Öppna luckan på inställningspanelens vänstra gavel (14).
Stick in USB-minnet i USB-kontakten.
Stäng luckan.
Slå på huvudströmbrytaren på strömkällan.
0463 609 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Underhåll får endast utföras av behörig person. Endast personal som har lämpliga
elkunskaper (behörighet) får avlägsna skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Inspektion och rengöring
Kontrollera regelbundet att styrenheten inte är igensatt av föroreningar.
Hur ofta och på vilket sätt rengöring ska utföras, beror på:
•
•
•
•
svetsprocess
svetsbågtid
placering av enheten
omgivning
Vanligtvis räcker det att blåsa ren enheten en gång om året med torr tryckluft (reducerat
tryck).
0463 609 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
EAC 10 är konstruerad och testad i enlighet med de internationella och europeiska
standarderna EN 60974-1 och EN 60974-10. Efter utförd service eller reparation åligger det
den eller de personer som utförde arbetet att förvissa sig om att produkten inte avviker från
ovan nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 609 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
Komponent
Beskrivning
1AP1
MMC-modul
1AP2
Display
1AP3
Knappar, knappsats i gummi
24AP1
Analogt gränssnittskort
26AP1
Motorstyrkort
26AP2
Motordrivkretskort
1L1, 26L1, X1L1
Ferritringkärnor
H1
På/av-indikator
BR1
Likriktarbrygga
C2
Filterkondensator
S1
Huvudströmbrytare
X1
Terminalblock
XP1
Anslutning för digital strömkälla
XP2
Anslutning för analog strömkälla
XP3
Anslutning för transportör
XP4
Anslutning för svetshuvud
XP5
Anslutning för referens för spänning till arbetsstycke
OBSERVERA!
STATISK ELEKTRICITET kan skada kretskort och
elektronikkomponenter.
•
•
0463 609 001
Följ alla anvisningar för säker hantering av
enheter som är känsliga för statisk elektricitet.
Använd alltid emballage som avleder och
skyddar mot statisk elektricitet.
- 17 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Digital strömkälla
0463 609 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Analog strömkälla
0463 609 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
0446 225 880
Control unit
EAC 10
0463 612 *
Control panel, instruction manual
0463 611 001
Spare parts list
Notes
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0463 609 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
ACCESSORIES
ACCESSORIES
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 880
5 m (16 ft)
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0460 910 885
75 m (246 ft)
0460 910 886
100 m (328 ft)
Control cable EAC 10 - digital power source and work
piece voltage reference brush
0446 146 880
5 m (16 ft)
0446 146 881
15 m (49 ft)
0446 146 882
25 m (82 ft)
0446 146 883
35 m (115 ft)
0446 146 884
50 m (164 ft)
0446 146 885
75 m (246 ft)
Control cable EAC 10 - ESAB analogue power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
Svetsströmkällans gränssnittsmodul, for non-ESAB analogue
SAW power source
0446 180 880
115 V version
0446 181 880
230 V version
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 609 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
ACCESSORIES
Welding power source interface
Control cable EAC 10 - Welding power source interface
0446 179 880
15 m (49 ft)
0446 179 881
25 m (82 ft)
0446 179 882
35 m (115 ft)
0446 179 883
50 m (164 ft)
0446 179 884
75 m (246 ft)
0446 179 885
100 m (328 ft)
Control cable for welding power source interface - general analogue controlled power
source
0446 157 880
Cable with 14-pin MS3106 20-27PX plug
Suitable for power sources:
•
•
•
0446 156 880
Control cable 14-pin, CPC type
Suitable for power sources:
•
0446 178 880
Miller dimension 650, 652, 452
Control cable, terminal block
Suitable for power sources:
•
•
0463 609 001
Lincoln Flextec 650/650x
Lincoln DC 600
Lincoln DC 655
Miller SubArc DC 650, 800, 1000,
1250
Lincoln DC 1000
- 22 -
© ESAB AB 2019
ACCESSORIES
0463 609 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising