ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Ръководство за употреба

ESAB Laser lamp kit Ръководство за употреба
Laser lamp kit
Ръководство за експлоатация
0456 558 201 BG 20190911
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
3
1.1
Значение на символите .......................................................................
3
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
4
2
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
7
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
8
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
9
4.1
Общи .......................................................................................................
9
4.2
Свързване на лазерната лампа към устройството PEK ...............
9
4.3
Свързване на лазерната лампа към устройството PEH ...............
10
4.4
Свързване на лазерната лампа към контролния блок EAC 10 ....
10
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
12
5.1
Общи указания ......................................................................................
12
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
13
14
5
6
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0456 558 201
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
0456 558 201
-3-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1.2
Безопасност предпазни мерки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ
Повредено или неправилно поддържано оборудване може да причини
нараняване или смърт. Затова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Винаги използвайте квалифициран персонал за извършване на
инсталация, отстраняване на неизправности и за дейности по
техническото обслужване. Не извършвайте каквито и да е било
електрически дейности, освен ако не сте квалифициран/a за
извършване на такава дейност.
Преди да извършите каквато и да е дейност по техническото
обслужване на захранващия източник, разкачете захранващия източник
от входящото електрическо захранване.
Поддържайте кабелите, заземителните проводници, връзките,
захранващия кабел и захранването в безопасен работен процес. Не
работете с каквото и да е било оборудване, ако е повредено.
Не злоупотребявайте с оборудването или принадлежностите. Дръжте
оборудването далеч от източници на топлина като топилни, влажни
условия като локви, масло или грес, корозивни атмосфери и сурови
климатични условия.
Дръжте всички устройства за безопасност и капаци на шкафове на
място и в добро състояние.
Използвайте оборудването само по предназначение. Не го променяйте
по никакъв начин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако не изпълните тези инструкции, това може да доведе до опасност от пожар,
токов удар или телесна повреда.
•
•
•
•
Зареждайте само правилния тип акумулаторни батерии, за да намалите
опасността от експлозия, нараняване или други увреждания.
Не отваряйте зарядното устройство. Всички ремонти трябва да се
извършват от производителя или от упълномощен сервизен персонал.
Не се опитвайте да разглобявате устройството, това прави гаранцията
невалидна. Не разглобявайте устройството, когато то е свързано към
мрежовото захранване, за да избегнете опасността от токов удар или
пожар.
Не използвайте зарядното устройство, ако е видимо повредено.
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
0456 558 201
-4-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1.
2.
3.
4.
5.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Лазерно лъчение
•
•
0456 558 201
Лазерното лъчение може да нарани очите Ви. Не
гледайте право в лазерния диод или лазерния лъч,
когато е активиран (независимо от квалификацията
на класа).
Не насочвайте лазерния лъч по посока на друг човек.
-5-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0456 558 201
-6-
© ESAB AB 2019
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Лазерната лампа се използва за заваряване със SAW с ръчно съвместно
проследяване.
Лампата е монтирана в държач, който е прикрепен към автоматичната заваръчна
машина. Държачът е оборудван с гъвкава приставка, за да може лампата да се
настройва на желаното положение пред точката за заваряване.
Лампите могат да се поръчват като пълни вградени комплекти, като съдържат всички
необходими за монтажа компоненти.
Лазерната лампа съдържа лазерен диод с ниска мощност, който излъчва червена
светлина с дължина на вълната от 650 nm.
Светлинната точка е интензивна и е видима и през деня.
Лазерната лампа може да бъде монтирана с кабели с различни дължини.
0456 558 201
-7-
© ESAB AB 2019
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Лазерна лампа
Връзка към мрежата:
5 – 24 V ±10% AC/DC
Разход на електроенергия:
< 60 mA
Светлина:
Визирна линия и нишков кръст
Червено, 650 nm, клас на лазера 3R
Точка
Червено, 650 nm, клас на лазера 2
Дължина на кабела:
0,5, 2, 10, 25 и 40 m
Макс. работно разстояние:
0,5 m
Размери:
Диаметър 36 mm, дължина 110 mm
Кабелна връзка:
M12 тип A, 4-полюсен
Тегло:
Прибл. 170 g
Клас на защита на корпуса:
IP54
Оборудване, обозначено с IP54, е предназначено за употреба на открито и закрито.
0456 558 201
-8-
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
4.1
Общи
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
Лазерната лампа се доставя като принадлежност. Тя е свързана към PEK, PEH и
контролния блок EAC 10 според следните раздели.
Лазерната лампа трябва винаги да е:
•
•
•
•
•
извън експлоатация по време на монтаж
монтирана под нивото на очите
монтирана на заваръчната глава, за която е предназначена
монтирана на прикрепен държач за лампа
насочена надолу към обработвания детайл
4.2
Свързване на лазерната лампа към устройството PEK
Лазерна лампа
0456 558 201
Използвайте софтуерния бутон за реле 2 в PEK.
-9-
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4.3
Свързване на лазерната лампа към устройството PEH
4.4
Свързване на лазерната лампа към контролния блок
EAC 10
Свържете лазера към клема X2 на заваръчната глава.
За достъп до X2 премахнете покриващата плоча на заваръчната глава. Свържете
лазера между +24 V DC (8 пина) и 0 V (9 пина) захранване.
Лазерната лампа ще свети, когато EAC 10 е захранен.
0456 558 201
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
0456 558 201
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
5.1
Общи указания
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
Лазерната лампа може да бъде
управлявана единствено от специалисти,
които са били инструктирани за безопасна
работа с лазер.
Поставете предупредителни знаци по
време на използване на лазерната лампа.
Уверете се, че лазерната лампа сочи
надолу към обработвания детайл
Уверете се, че преките отражения са
блокирани.
Ограничете отраженията, които могат да
причинят заслепяване, ослепителен
блясък или да причинят разсейване.
Винаги гледайте лазерната лампа под
ъгъл и по посока на движещия се лазерен
лъч.
Изображението показва пример как да се
използва лазерната лампа като
насочваща лампа за заваряване.
0456 558 201
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
6
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. При заявка, моля, посочете типа на продукта, серийния номер,
обозначение и номер на резервната част в съответствие със списъка на резервните
части. Това улеснява и гарантира правилна доставка.
0456 558 201
- 13 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no. Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 980 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 981 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 10 m cable
0821 440 982 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 983 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 984 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 980 Laser lamp kit, hair cross
3R
EAC 10/PEK D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 983 Laser lamp kit, hair cross
3R
EAC 10/PEK D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 980 Laser lamp kit
2
0463 673 001 Spare parts list
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
Laser lamp kit
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com
0456 558 201
- 14 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
0456 558 201
- 15 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising