ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Používateľská príručka

ESAB Laser lamp kit Používateľská príručka
Laser lamp kit
Návod na použitie
0456 558 201 SK 20190911
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
3
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
3
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
3
2
ÚVOD ...........................................................................................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
7
4
INŠTALÁCIA ................................................................................................
8
4.1
Všeobecné informácie ...........................................................................
8
4.2
Zapojenie laserových lámp na jednotku PEK ......................................
8
4.3
Zapojenie laserových lámp na jednotku PEH ......................................
9
4.4
Zapojenie laserových lámp na jednotku EAC 10.................................
9
PREVÁDZKA ...............................................................................................
11
5.1
Všeobecné informácie ...........................................................................
11
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
12
13
5
6
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0456 558 201
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
VÝSTRAHA!
ÚDRŽBA ZARIADENIA
Chybne alebo nesprávne udržiavané zariadenie môže spôsobiť poranenie alebo
smrť. Preto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0456 558 201
Vždy nechajte kvalifikovanú osobu, aby vykonávala inštaláciu, riešenie
problémov a údržbu. Nevykonávajte žiadne elektrické práve, ak nie ste na to
kvalifikovaní.
Pred vykonaním akejkoľvek údržby vo vnútri napájacieho zdroja odpojte
napájací zdroj od elektrickej energie.
Udržiavajte káble, uzemňovací vodič, pripojenia, napájací kábel a napájací
zdroj v bezpečnom pracovnom stave. Ak je zariadenie chybné, nepoužívajte
ho.
Používajte správne zariadenia i doplnky. Zariadenie skladujte ďaleko od
zdrojov tepla (napr. horáky), mokrých podmienok (napr. kaluže, oleja alebo
maziva), koróznych prostredí a nepriazní počasia.
Udržiavajte všetky bezpečnostné zariadenia a kryty na mieste a v dobrom
stave.
Zariadenie používajte iba na určené účely. Žiadnym spôsobom neupravujte.
-3-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k nebezpečenstvu požiaru, úrazu
elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
•
•
•
•
Nabíjajte len správny typ nabíjateľnej batérie, aby ste znížili nebezpečenstvo
výbuchu, zranenia osôb alebo iných škôd.
Neotvárajte nabíjačku. Akékoľvek opravy smie vykonávať iba výrobca alebo
autorizované servisné stredisko.
Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie, takýmto konaním sa ruší platnosť
záruky. Nerozoberajte zariadenie zapojené do elektrickej siete, aby ste sa
vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nepoužívajte nabíjačku, ak je viditeľne poškodená.
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
0456 558 201
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Laserové žiarenie
•
•
Laserové žiarenie môže poškodiť váš zrak. Nepozerajte
priamo na laserovú diódu ani na jej laserový lúč, keď je
aktivovaná (bez ohľadu na klasifikačnú triedu).
Nemierte laserovým lúčom smerom k inej osobe.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0456 558 201
-5-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Laserová lampa sa používa pri zváraní SAW s manuálnym sledovaním spojov.
Lampa je namontovaná na držiaku, ktorý sa montuje na automatické zváracie zariadenie.
Držiak sa dodáva s ohybným nadstavcom, aby bolo možné lampu nastaviť do požadovanej
polohy pred zvarové miesto.
Lampy možno objednať ako kompletné vstavané súpravy, ktoré obsahujú všetky komponenty
potrebné na inštaláciu.
Laserová lampa obsahuje laserovú diódu malého výkonu, ktorá vyžaruje červené svetlo s
vlnovou dĺžkou 650 nm.
Svetelný bod je intenzívny a viditeľný aj za denného svetla.
Laserová lampa môže byť vybavená káblami rôznych dĺžok.
0456 558 201
-6-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Laserová lampa
Sieťové pripojenie:
5 – 24 V ±10 % AC/DC
Príkon:
< 60 mA
Svetlo:
Čiara a nitkový kríž
Červená, 650 nm, trieda lasera 3R
Bod
Červená, 650 nm, trieda lasera 2
Dĺžka kábla:
0,5, 2, 10, 25 a 40 m
Max. pracovná vzdialenosť:
0,5 m
Rozmery:
Priemer 36 mm, dĺžka 110 mm
Káblové pripojenie:
M12 typu A, 4-pólový
Hmotnosť:
Približne 170 g
Trieda krytia:
IP54
Zariadenie označené IP54 je určené na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom
prostredí.
0456 558 201
-7-
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
4.1
Všeobecné informácie
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
Laserová lampa sa dodáva ako príslušenstvo. Zapája sa na jednotky PEK, PEH a EAC 10
podľa popisu v nasledujúcich častiach.
Laserová lampa musí vždy byť:
•
•
•
•
•
mimo prevádzky počas inštalácie,
nainštalovaná pod úrovňou očí,
nainštalovaná na zváraciu hlavu, pre ktorú je určená,
nainštalovaná na pripevnený držiak lampy,
nasmerovaná nadol smerom na opracovávaný kus.
4.2
Zapojenie laserových lámp na jednotku PEK
Laserová lampa
0456 558 201
V jednotke PEK použite relé R2 ovládané
programovateľným tlačidlom.
-8-
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
4.3
Zapojenie laserových lámp na jednotku PEH
4.4
Zapojenie laserových lámp na jednotku EAC 10
Pripojte laser k svorkovnici X2 na zváracej hlave.
Na prístup k X2 odstráňte kryciu dosku na zváracej hlave. Pripojte laser medzi prívod
+24 V DC (kolík 8) a 0 V (kolík 9).
Laserová lampa bude svietiť, keď bude jednotka EAC 10 napájaná.
0456 558 201
-9-
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
0456 558 201
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
5.1
Všeobecné informácie
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
Laserovú lampu môže obsluhovať iba
kvalifikovaný personál, ktorý bol vyškolený v
oblasti laserovej bezpečnosti.
Pred používaním laserovej lampy umiestnite
okolo miesta práce výstražné značky.
Laserová lampa musí byť nasmerovaná
nadol smerom na opracovávaný kus.
Uistite sa, že je zamedzené priamym
odrazom lúča.
Zabráňte odrazom, ktoré môžu spôsobiť
oslepenie zábleskom, oslepujúcu žiaru alebo
vyrušiť zo sústredenia.
Na laserovú lampu pozerajte vždy z uhla a v
smere pohybu laserového lúča.
Obrázok znázorňuje príklad používania
laserovej lampy ako vodiaceho svetla pri
zváraní.
0456 558 201
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
6
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0456 558 201
- 12 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no. Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 980 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 981 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 10 m cable
0821 440 982 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 983 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 984 Laser lamp kit
2
EAC 10/PEK D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 980 Laser lamp kit, hair cross
3R
EAC 10/PEK D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 983 Laser lamp kit, hair cross
3R
EAC 10/PEK D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 980 Laser lamp kit
2
0463 673 001 Spare parts list
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
Laser lamp kit
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0456 558 201
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising