ESAB | U82 | Instruction manual | ESAB U82 Uputstvo za upotrebu

ESAB U82 Uputstvo za upotrebu
Aristo®
U82
Priručnik s uputama
0460 896 601 HR 20190904
Valid for: from program version 1.30A
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ................................................................................................
6
2
UVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Upravljačka ploča Aristo U82 ................................................................
8
Tipke i kotačići ......................................................................................
9
2.2
Položaj .....................................................................................................
10
2.3
Priključivanje USB uređaja ....................................................................
10
2.3.1
Ažuriranje programa pomoću memorijskog USB uređaja ....................
10
2.3.2
Prijenos datoteka pomoću memorijskog USB uređaja .........................
11
2.4
Prvi korak – odabir jezika ......................................................................
11
2.5
Zaslon ......................................................................................................
13
2.5.1
Simboli na zaslonu ...............................................................................
14
2.5.2
Ikona za stanje funkcije VRD i prikaz pogreške ...................................
14
Opće informacije o postavkama ...........................................................
15
2.6.1
Postavljanje brojčanih vrijednosti .........................................................
15
2.6.2
Postavljanje s ponuđenim izborima ......................................................
15
2.6.3
Postavke ON (UKLJUČENO)/OFF (ISKLJUČENO) .............................
15
2.6.4
QUIT (PREKINI) i ENTER (UNOS) ......................................................
15
IZBORNICI ...................................................................................................
16
3.1
Glavni izbornik........................................................................................
16
3.1.1
Izbornik za konfiguraciju .......................................................................
16
3.1.2
Izbornik alata ........................................................................................
17
3.1.3
Izbornik postavki podataka zavarivanja................................................
18
3.1.4
Mjerenje................................................................................................
19
3.1.5
Memorija podataka zavarivanja............................................................
19
3.1.6
Izbornik za brzi način rada ...................................................................
20
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG ...................................................
21
4.1
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja.........................
21
4.1.1
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom ............
21
4.1.2
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom .....................
24
4.1.3
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s funkcijom SuperPulse,
primarno/sekundarno, kratki/štrcajući luk/impulsno..............................
Objašnjenja funkcija postavki ...............................................................
27
4.2.1
Funkcija QSet .......................................................................................
35
4.2.2
Grupa sinergije .....................................................................................
36
Metoda SuperPulse ................................................................................
36
4.3.1
Kombinacije žice i plina ........................................................................
37
4.3.2
Različite impulsne metode ...................................................................
37
4.3.3
Jedinica za dopremanje žice ................................................................
38
ZAVARIVANJE METODOM MMA................................................................
40
5.1
MMA .........................................................................................................
40
5.2
Objašnjenja funkcija postavki ...............................................................
41
2.1.1
2.6
3
4
4.2
4.3
5
0460 896 601
29
© ESAB AB 2019
SADRŽAJ
6
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG..............................................................
42
6.1
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja.........................
42
6.1.1
Zavarivanje postupkom TIG bez impulsne struje .................................
42
6.1.2
Zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom ...............................
43
Objašnjenja funkcija postavki ...............................................................
44
ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM ELEKTRIČNOG LUKA S
DJELOVANJEM MLAZA STLAČENOG ZRAKA (ARC AIR GOUGING) ...
48
7.1
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja.........................
48
7.2
Objašnjenja funkcija ..............................................................................
48
UPRAVLJANJE MEMORIJOM....................................................................
49
8.1
Princip rada upravljačke ploče .............................................................
49
8.2
Pohrana ...................................................................................................
49
8.3
Povlačenje...............................................................................................
50
8.4
Brisanje ...................................................................................................
51
8.5
Kopiranje .................................................................................................
52
8.6
Uređivanje ...............................................................................................
53
8.7
Naziv ........................................................................................................
54
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) ......................................................
56
9.1
Zaključavanje kodom .............................................................................
56
9.1.1
Status zaključavanja kodom .................................................................
56
9.1.2
Određivanje/uređivanje koda zaključavanja .........................................
57
Daljinsko upravljanje .............................................................................
57
9.2.1
Nadvladavanje zaborava ......................................................................
58
9.2.2
Konfiguracija digitalne jedinice za daljinsko upravljanje .......................
58
9.2.3
Konfiguracija analogne jedinice za daljinsko upravljanje .....................
58
9.2.4
Skaliranje ulaznih vrijednosti ................................................................
59
Zadane postavke postupka MIG/MAG ..................................................
60
9.3.1
Način okidanja pištolja (2-taktno/4-taktno) ...........................................
60
9.3.2
4-taktna konfiguracija ...........................................................................
61
9.3.3
Konfiguracija funkcijskih tipki................................................................
62
9.3.4
Mjerenje napona prilikom impulsnog zavarivanja.................................
63
9.3.5
Jedinica za dopremanje žice AVC ........................................................
64
9.3.6
Otpusni impuls......................................................................................
64
9.3.7
Održavanje konstantne vrijednosti napona regulatora .........................
64
9.3.8
Uključeno vrijeme odgode punjenja kratera .........................................
64
9.3.9
Vrijeme odgode isključenja luka nakon početka zavarivanja................
64
9.3.10
Prikaz procjene jakosti struje................................................................
65
9.4
Zadane postavke postupka MMA..........................................................
65
9.5
Funkcijske tipke za brzi način rada ......................................................
65
9.6
Dvostruki izvori pokretanja ...................................................................
66
9.7
Omogućeno daljinsko upravljanje upravljačkom pločom ..................
66
9.8
Funkcija nadzora dopremanja žice .......................................................
66
6.2
7
8
9
9.2
9.3
0460 896 601
© ESAB AB 2019
SADRŽAJ
9.9
Način za automatsko pohranjivanje .....................................................
67
9.10
Mjerenje ograničenja za zaustavljanje zavarivanja .............................
67
9.11
Za zavarivanje je potrebna prijava ........................................................
67
9.12
Okidna sklopka za podatke zavarivanja ...............................................
68
9.13
Višestruki uređaji za dopremanje žice..................................................
70
9.13.1
Konfiguriranje višestrukih uređaja za dopremanje žice ........................
70
9.13.2
Koncept memorije podataka zavarivanja za daljinske upravljače M1
10P .......................................................................................................
Funkcije kvalitete ...................................................................................
71
Zapis funkcije pohrane podataka o kvaliteti .........................................
71
9.15
Održavanje ..............................................................................................
72
9.16
Jedinica duljine ......................................................................................
72
9.17
Frekvencija mjerenja vrijednosti...........................................................
72
9.18
Ključ za registraciju ...............................................................................
73
9.19
Trajanje rasvjete .....................................................................................
73
ALATI ...........................................................................................................
74
10.1
Zapisnik kvara ........................................................................................
74
Opisi kodova pogreške .........................................................................
75
10.2
Izvoz/uvoz................................................................................................
79
10.3
Upravljanje datotekama .........................................................................
80
10.3.1
Brisanje datoteke/mape........................................................................
81
10.3.2
Preimenovanje datoteke/mape.............................................................
82
10.3.3
Stvaranje nove mape ...........................................................................
82
10.3.4
Kopiranje i lijepljenje datoteka ..............................................................
82
10.4
Uređivanje ograničenja postavki ..........................................................
83
10.5
Uređivanje ograničenja mjerenja ..........................................................
84
10.6
Statistika proizvodnje ............................................................................
85
10.7
Funkcije kvalitete ...................................................................................
86
10.8
Korisnički određeni sinergijski podaci ................................................
87
10.8.1
Navedite koordinate za napon/žicu. .....................................................
88
10.8.2
Navođenje ispravne kombinacije žica/plin............................................
88
10.8.3
Stvorite vlastiti izbor za žicu/plin...........................................................
90
10.9
Kalendar ..................................................................................................
91
10.10
Korisnički računi ....................................................................................
91
10.11
Podacima o jedinici ................................................................................
93
9.14
9.14.1
10
10.1.1
71
11
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ................................................... 94
DIMENZIJE ŽICE I PLINA ................................................................................... 95
NARUDŽBENI BROJEVI ..................................................................................... 101
DODATNA OPREMA ........................................................................................... 102
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0460 896 601
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
NAPOMENA!
Jedinicu je provjerila tvrtka ESAB tijekom glavnog postavljanja. Odgovornost za
sigurnost i rad te za posebne postavke snosi osoba odgovorna za sastavljanje.
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
4.
5.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
Prije montaže ili rada pročitajte i usvojite korisnički priručnik.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE OSOBE!
OPREZ!
UPUTE su namijenjene iskusnim korisnicima. Ako niste u potpunosti upoznati s
načelima rada i sigurnosnim postupcima za opremu za elektrolučno zavarivanje,
preporučujemo čitanje naše brošure "Mjere opreza i sigurnosni postupci za
elektrolučno zavarivanje, rezanje i izdubljivanje", tiskanica 52–529. Neobučenom
osoblju NEMOJTE dopustiti montažu, održavanje ili rad s ovom opremom. NEMOJTE
pokušavati montirati ili raditi s ovom opremom ako niste pročitali i u potpunosti usvojili
ove upute. Ako ove upute ne razumijete u potpunosti, dodatne informacije zatražite od
dobavljača. Prije montaže ili rada s ovom opremom obavezno pročitajte sigurnosne
mjere opreza.
0460 896 601
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
0460 896 601
-7-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
Kako biste što bolje iskoristili opremu za zavarivanje preporučujemo da pročitate ovaj
korisnički priručnik.
Općenite informacije o radu potražite u korisničkim priručnicima za izvor napajanja i jedinicu
za dopremanje žice.
Tekst koji se prikazuje na zaslonu dostupan je na sljedećim jezicima: engleski, švedski,
finski, danski, njemački, francuski, talijanski, nizozemski, španjolski, portugalski, mađarski,
poljski, češki, norveški, američki engleski, kineski, ruski i turski.
Neke od funkcija opisanih u ovom priručniku možda neće biti dostupne kada je upravljačka
ploča priključena na izvor napajanja. Izbornici i funkcije upravljačke ploče prilagođavaju se
priključenom izvoru napajanja.
NAPOMENA!
Moguće su razlike u radu ploče, ovisno na koji je proizvod ugrađena.
2.1
Upravljačka ploča Aristo U82
Upravljačka ploča opremljena je nosačem za montažu i vijcima, a isporučuje se s korisničkim
priručnikom na engleskom jeziku. Na ploču je postavljen kabel duljine 1,2 m. Memorijski USB
uređaj i produžni kabel dostupni su kao dodatna oprema; pogledajte poglavlje "DODATNA
OPREMA" u ovom priručniku.
Priručnici s uputama na drugim jezicima mogu se preuzeti s interneta: www.esab.com
1.
Prostor za USB memorijski uređaj
2.
Kotačić za pomicanje pokazivača
3.
Zaslon
4.
Funkcijske tipke
5.
Izbornik
6.
Unos
7.
Gumb označen simbolom # za
povećavanje ili smanjivanje postavljenih
vrijednosti. Vrijednost prikazana na
zaslonu također je označena simbolom #.
8.
Gumb označen simbolom * za
povećavanje ili smanjivanje postavljenih
vrijednosti. Vrijednost prikazana na
zaslonu također je označena simbolom *.
0460 896 601
-8-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2.1.1
Tipke i kotačići
Funkcijske tipke (4)
Pet tipki u redu ispod zaslona imaju promjenjive funkcije. To su
"funkcijske" tipke, tj. mogu imati različite funkcije ovisno o izborniku u
kojem trenutno radite. Trenutnu funkciju tih tipki prikazuje tekst u
donjem redu zaslona.
Kad je funkcija uključena, tipka je bijele boje:
Tipka izbornika (5)
Tipka izbornika
uvijek vraća na glavni izbornik:
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
Ar+8%CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Tipka unosa (6)
Tipkom unosa
potvrđuje se odabir.
Kotačić za pokazivač (2)
Lijevi kotačić pomiče pokazivač kroz retke zaslona.
Kotačići plus/minus (7, 8)
Kotačićima na desnoj strani povećavaju se i smanjuju vrijednosti postavke. Uz kotačiće
nalazi se simbol ljestve # ili zvjezdice *. Većina brojčanih postavki može se podesiti pomoću
oba kotačića, no određene postavke moraju se napraviti točno određenim kotačićem.
0460 896 601
-9-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2.2
Položaj
Na poleđini upravljačke ploče nalazi se
preklopivi podupirač koji omogućava
spuštanje ploče uz očuvanje pogleda na
zaslon u uspravnom položaju. Podupirač je
također i uređaj za montažu koji omogućava
postavljanje upravljačke ploče na jedinicu za
dopremanje žice.
2.3
Priključivanje USB uređaja
Vanjski memorijski USB uređaji mogu se rabiti za prijenos datoteka na i s upravljačke ploče.
Datoteke stvorene u upravljačkoj ploči pohranjuju se u formatu xml. Memorijski USB uređaj
mora se formatirati na sustav FAT 32 kako bi mogao raditi.
Tijekom uobičajenog korištenja ne postoji opasnost od zaraze opreme "virusima". Za
potpuno uklanjanje te opasnosti preporučujemo da memorijske USB uređaje rabite isključivo
s ovom opremom.
Određeni memorijski USB uređaji možda neće raditi s ovom opremom. Preporučujemo
korištenje memorijskih USB uređaja renomiranih proizvođača. Tvrtka ESAB ne preuzima
odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem memorijskog USB uređaja.
NAPOMENA!
Kada rabite U82 u prezentacijskom načinu rada zajedno s W82, USB uređaj
priključen na U82 rabi se samo za prijenos programa. Program se prenosi prilikom
pokretanja izvora napajanja. Za prijenos programa ili pohranu datoteka na W82 rabi
se drugi memorijski USB uređaj priključen na W82.
2.3.1
Ažuriranje programa pomoću memorijskog USB uređaja
Učinite sljedeće:
•
•
•
•
•
Isključite glavni prekidač izvora napajanja.
Otvorite poklopac na lijevoj strani upravljačke ploče.
Umetnite memorijski USB uređaj u USB priključak.
Zatvorite poklopac.
Uključite glavni prekidač izvora napajanja.
0460 896 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2.3.2
Prijenos datoteka pomoću memorijskog USB uređaja
Učinite sljedeće:
•
•
•
•
Otvorite poklopac na lijevoj strani upravljačke ploče.
Umetnite memorijski USB uređaj u USB priključak.
Zatvorite poklopac.
Više informacija potražite u odjeljku "Izvoz/Uvoz".
2.4
Prvi korak – odabir jezika
Ovaj izbornik prikazuje se prilikom prvog pokretanja opreme.
Upravljačka ploča postavljena je prilikom isporuke na engleski jezik. Za odabir jezika učinite
sljedeće:
Pritisnite MENU (IZBORNIK)
za pristupanje glavnom izborniku.
Pomoću lijevog kotačića postavite pokazivač u redak CONFIGURATION (KONFIGURACIJA).
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
Ar+8%CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Pritisnite ENTER (UNOS)
0460 896 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 UVOD
Postavite kursor na redak LANGUAGE (JEZIK) . Pritisnite ENTER (UNOS) kako biste
prikazali popis dostupnih jezika za upravljačku ploču.
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
LANGUAGE ENGLISH (JEZIK: ENGLESKI)
CODE LOCK► (FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA)
REMOTE CONTROLS► (DALJINSKI UPRAVLJAČI)
MIG/MAG DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MIG/MAG)
MMA DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MMA)
FAST MODE SOFT KEYS (FUNKCIJSKE TIPKE ZA
ZADANI NAČIN RADA)
DOUBLE STARTS SOURCES (DVOSTRUKI IZVORI
POKRETANJA)
OFF (ISKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
PANEL REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE UPRAVLJAČKOM
PLOČOM)
WF SUPERVISION (FUNKCIJA NADZORA
DOPREMANJA ŽICE)
AUTO SAVE MODE (NAČIN ZA AUTOMATSKO
POHRANJIVANJE)
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA
SKLOPKA ZA PODATAKE ZAVARIVANJA)
QUIT
(ODUSTANI)
Postavite pokazivač na redak s vašim jezikom i pritisnite ENTER (UNOS).
0460 896 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2.5
Zaslon
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
Ar+8%CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Pokazivač
Pokazivač upravljačke ploče prikazuje se kao osjenčano polje oko teksta koji označen
pobijeli. Odabir se u korisničkom priručniku prikazuje podebljanim tekstom.
Strelice i klizači
Ako se iza retka nalazi više informacija, to se prikazuje crnom strelicom iza teksta. Na
desnoj strani zaslona prikazuje se klizač ako se na popisu nalazi još redaka:
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
LANGUAGE (JEZIK)
ENGLISH (ENGLESKI)
CODE LOCK► (FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA)
REMOTE CONTROLS► (DALJINSKI UPRAVLJAČI)
MIG/MAG DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MIG/MAG)
MMA DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MMA)
FAST MODE SOFT KEYS (FUNKCIJSKE TIPKE ZA
BRZI NAČIN RADA)
DOUBLE START SOURCES (DVOSTRUKI IZVORI
POKRETANJA)
OFF (ISKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
PANEL REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE UPRAVLJAČKOM
PLOČOM)
WF SUPERVISION (FUNKCIJA NADZORA
DOPREMANJA ŽICE)
AUTO SAVE MODE (NAČIN ZA AUTOMATSKO
POHRANJIVANJE)
QUIT
(ODUSTANI)
0460 896 601
- 13 -
© ESAB AB 2019
2 UVOD
Tekstni okvir
U dnu zaslona nalazi se pet okvira s tekstom koji opisuju trenutne funkcije pet tipki izravno
ispod okvira.
Način rada za uštedu energije
Pozadinsko osvjetljenje se u slučaju neaktivnosti od tri minute isključuje kako bi mu se
produžio vijek trajanja.
2.5.1
2.5.2
Simboli na zaslonu
A
Odabran skup podataka za zavarivanje
B
S = aktivna granica postavljanja
M = aktivna granica mjerenja
C
Odabrana jedinica za dopremanje žice
D
Ikona stanja funkcije VRD te za prikaz
pojave kvara, vidi odjeljak "Ikona za
stanje funkcije VRD i prikaz pogreške".
E
Broj učitanog memorijskog mjesta
F
Za povećanje ili smanjenje vrijednosti
parametara koristite kotačić plus/minus
označen s #.
G
Izmjerena struja motora
H
Za povećanje ili smanjenje vrijednosti
parametara koristite kotačić plus/minus
označen sa *.
I
Način za uređivanje, položaj memorije
za uređivanje
Ikona za stanje funkcije VRD i prikaz pogreške
Ikona služi za dva neovisna prikaza:
•
•
Prikazuje stanje funkcije VRD na priključenom izvoru napajanja
Prikaz pojave pogreške
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada se ne
zavaruje. Funkcija VRD na izvoru se napajanja blokira kad sustav otkrije početak
zavarivanja. Stanje uključenosti funkcije VRD prikazuje se istom ikonom koja se prikazuje u
slučaju pojave pogreške. Pogledajte tablicu u nastavku.
Ikona
0460 896 601
Stanje funkcije VRD
Stanje pogreške
Funkcija VRD nije uključena.
Došlo je do pogreške,
pogledajte odjeljak "Zapisnik
kvara" u poglavlju "ALATI".
Funkcija VRD je uključena.
Došlo je do pogreške,
pogledajte odjeljak "Zapisnik
kvara" u poglavlju "ALATI".
- 14 -
© ESAB AB 2019
2 UVOD
Ikona
Ikona se ne prikazuje.
Stanje funkcije VRD
Stanje pogreške
Funkcija VRD je uključena.
Nema pogreške.
Funkcija VRD nije uključena.
Nema pogreške.
NAPOMENA!
Funkcija VRD radi s izvorima napajanja na kojima je implementirana.
2.6
Opće informacije o postavkama
Tri su glavne vrste postavki:
•
•
•
Postavljanje brojčanih vrijednosti
Postavljanje s ponuđenim izborima
Postavljanje načina rada ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
2.6.1
Postavljanje brojčanih vrijednosti
Prilikom postavljanja brojčane vrijednosti koristi se jedan od kotačića plus/minus za
povećanje ili smanjenje zadane vrijednosti. Niz vrijednosti također se može mijenjati pomoću
jedinice za daljinsko upravljanje.
2.6.2
Postavljanje s ponuđenim izborima
Neke postavke se postavljaju odabirom izbora s popisa.
Popis može izgledati ovako:
Ovdje je pokazivač postavljen na redak za zavarivanje postupkom MIG/MAG. Ako pritisnete
ENTER (UNOS) u tom položaju možete odabrati alternativno MIG/MAG zavarivanje. Ako
umjesto toga želite odabrati drugi izbor, postavite pokazivač na odgovarajući redak pomičući
se gore ili dolje lijevim kotačićem. Zatim pritisnite ENTER (UNOS). Za izlazak iz popisa bez
odabira, pritisnite QUIT (ODUSTANI).
2.6.3
Postavke ON (UKLJUČENO)/OFF (ISKLJUČENO)
Za neke funkcije moguće je vrijednosti postavljati na ON (UKLJUČENO) ili OFF
(ISKLJUČENO). Funkcija sinergije za zavarivanja postupkom MIG/MAG i MMA primjer je
takve funkcije. Postavke ON (UKLJUČENO) i OFF (ISKLJUČENO) odabiru se s popisa
izbora na prethodno opisan način.
2.6.4
QUIT (PREKINI) i ENTER (UNOS)
Najdesnija funkcijska tipka najviše se rabi za funkciju QUIT (ODUSTANI)ali katkad i za
druge funkcije.
•
Pritisnite QUIT (ODUSTANI) za povratak na prethodni izbornik ili zaslon. Kada
postavite promjene, one se automatski spremaju.
Tipka
•
naziva se ENTER (UNOS) u ovom izborniku.
Pritisnite ENTER (UNOS) kako biste izvršili odabrano na izborniku ili popisu.
0460 896 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 IZBORNICI
3
IZBORNICI
Upravljačka ploča koristi nekoliko različitih izbornika. Izbornici su: MAIN MENU (GLAVNI
IZBORNIK), CONFIGURATION (KONFIGURACIJA), ALATI, WELD DATA SETTINGS
(MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU), MEASURE (MJERENJE), WELD DATA
MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU) i FAST MODE (BRZI NAČIN RADA).
Struktura izbornika prikazana je u drugim odjeljcima ovog priručnika. Tijekom pokretanja
također se kratko prikazuje i početni zaslon s informacijama o trenutnoj verziji programa.
Primjer zaslona pokretanja
3.1
Glavni izbornik
U izborniku MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK)možete mijenjati postupak varenja, metodu
varenja, vrstu žice itd.
Iz ovog izbornika možete pristupiti svim drugim podizbornicima.
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
Ar+8%CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
3.1.1
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Izbornik za konfiguraciju
U izborniku CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)možete mijenjati jezik, podešavati druge
osnovne postavke, mjerne jedinice itd.
0460 896 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 IZBORNICI
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
LANGUAGE (JEZIK)
ENGLISH (ENGLESKI)
CODE LOCK► (FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA)
REMOTE CONTROLS► (DALJINSKI UPRAVLJAČI)
MIG/MAG DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MIG/MAG)
MMA DEFAULTS► (ZADANE POSTAVKE
POSTUPKA MMA)
FAST MODE SOFT KEYS (FUNKCIJSKE TIPKE ZA
BRZI NAČIN RADA)
DOUBLE START SOURCES (DVOSTRUKI IZVORI
POKRETANJA)
OFF (ISKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
PANEL REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE UPRAVLJAČKOM
PLOČOM)
WF SUPERVISION (FUNKCIJA NADZORA
DOPREMANJA ŽICE)
AUTO SAVE MODE (NAČIN ZA AUTOMATSKO
POHRANJIVANJE)
TRIGGER WELD DATA SWITCH► (OKIDNA
SKLOPKA ZA PODATKE ZAVARIVANJA)
QUIT
(ODUSTANI)
Dodatne informacije potražite u poglavlju "KONFIGURACIJA".
3.1.2
Izbornik alata
U izborniku ALATI možete prenositi podatke, pregledavati statistike kvalitete i proizvodnje,
zapisnike pogrešaka itd.
0460 896 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 IZBORNICI
ALATI
ERROR LOG► (ZAPISNIK POGREŠKE)
EXPORT/IMPORT► (IZVOZ/UVOZ)
FILE MANAGER► (UPRAVLJANJE DATOTEKAMA)
SETTING LIMIT EDITOR► (UREĐIVANJE
OGRANIČENJA POSTAVKI)
MEASURE LIMIT EDITOR► (UREĐIVANJE
OGRANIČENJA MJERENJA)
PRODUCTION STATISTICS► (STATISTIKA
PROIZVODNJE)
QUALITY FUNCTIONS► (FUNKCIJE KVALITETE)
USER DEFINED SYNERGIC DATA► (KORISNIČKI
ODREĐENI SINERGIJSKI PODACI)
CALENDAR► (KALENDAR)
USER ACCOUNTS► (KORISNIČKI RAČUNI)
UNIT INFORMATION► (PODACI O JEDINICI)
QUIT
(ODUSTANI)
Dodatne informacije potražite u poglavlju "ALATI".
3.1.3
Izbornik postavki podataka zavarivanja
Pritisnite SET (POSTAVI) za prelazak na WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU). U izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) možete mijenjati razne parametre zavarivanja.
Izgled izbornika mijenja se ovisno o odabranoj metodi zavarivanja. Za primjer je
prikazano zavarivanje postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom.
WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU)
VOLTAGE (NAPON)
28.2 (+3.5) V
WIRE SPEED (BRZINA ŽICE)
6.0 M/MIN
INDUCTANCE (INDUKTIVITET)
80%
SYNERGIC MODE (SINERGIJSKI NAČIN RADA)
ON (UKLJUČENO)
START DATA► (PODACI ZA POKRETANJE)
STOP DATA► (PODACI ZA ZAUSTAVLJANJE)
SETTING LIMITS► (GRANICE POSTAVKE)
MEASURE LIMITS► (GRANICE MJERENJA)
SPOT WELDING► (TOČKASTO ZAVARIVANJE)
EDIT DESCRIPTION► (OPIS UREĐIVANJA)
CRATER FILL
HOT START
(FUNKCIJA ZA
(FUNKCIJA
POPUNJAVANJE
VRUĆEG
KRATERA)
POKRETANJA)
0460 896 601
4- STROKE
(4-TAKTNO)
- 18 -
QUIT
(ODUSTANI)
© ESAB AB 2019
3 IZBORNICI
3.1.4
Mjerenje
Pritisnite MEASURE (MJERENJE) za prikaz izmjerenih vrijednosti za različite
parametre zavarivanja tijekom trajanja postupka zavarivanja.
Vrijednosti određenih parametara možete mijenjati na zaslonu MEASURE (MJERENJE) .
Koji su to parametri ovisi o postavljenom postupku zavarivanja. Vrijednosti parametara koji
se uvijek mogu podešavati označene su s # ili *.
Izmjerene vrijednosti ostaju na zaslonu i nakon završetka postupka zavarivanja. Moguće je
pristupati drugim izbornicima bez gubitka izmjerenih vrijednosti. Ako se postavljena
vrijednost izmijeni dok postupak zavarivanja nije u tijeku, izmjerena vrijednost postavlja se na
nulu kako bi se izbjegla zabuna.
NAPOMENA!
Ako treperi, moguće je odabrati prikaz prosječne ili vršne vrijednosti napona. Ovu
postavku moguće je podešavati u zadanim postavkama za postupak MIG/MAG, više
informacija potražite u odjeljku "zadane postavke za postupak MIG/MAG".
3.1.5
Memorija podataka zavarivanja
U izborniku WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
možete pohraniti, pozvati, obrisati i kopirati različite zadane podatke zavarivanja.
Skupovi podataka mogu se pohraniti u 255 različitih memorijskih položaja.
0460 896 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
3 IZBORNICI
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
1234567STORE
(POHRANI)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Dodatne informacije potražite u poglavlju "UPRAVLJANJE MEMORIJOM".
3.1.6
Izbornik za brzi način rada
U izborniku FAST MODE (BRZI NAČIN RADA) možete "povezati" funkcijske tipke
s memorijskim položajima za podatke zavarivanja. Ove postavke izvode se u
izbornikuCONFIGURATION (KONFIGURACIJA) . Broj odabranih memorijskih
položaja prikazuje se u gornjem desnom kutu.
Više informacija potražite u odjeljku "Funkcijske tipke za brzi načina rada".
0460 896 601
- 20 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
4
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » PROCESS (POSTUPAK) » Postupak MIG/MAG
Zavarivanje postupkom MIG/MAG podrazumijeva topljenje neprekidno dopremane žice za
punjenje i zaštitu kupke zaštitnim plinom.
Impulsno zavarivanje koristi se za utjecanje na prijenos kapljice iz luka kako bi ostao stabilan
i bez prskanja, čak i uz malo podataka za zavarivanje.
Za promjere žice koja se može koristiti za zavarivanje postupkom MIG/MAG s
KRATKIM/ŠRTCAJUĆIM LUKOM i za IMPULSNO zavarivanje pogledajte dodatak
"DIMENZIJE ŽICE I PLINA" na kraju ovog priručnika.
Kada odaberete postupak zavarivanja MIG/MAG možete odabrati jednu od četiri metode
tako da odaberete METHOD (METODA) pomoću lijevog gumba, a zatim pritisnete ENTER
(UNOS). OdaberiteSHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE), PULSE (IMPULSNO) ili
SUPERPULSE i pritisnite ENTER (UNOS).
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
Postupak MIG/MAG
TOOLS► (ALATI)
Postupak MIG/MAG
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Postupak MIG/MAG » METHOD
(METODA)
SHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
PULSE (IMPULSNO)
SUPERPULSE
4.1
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja
4.1.1
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika kada odaberete Postupak
MIG/MAG » METHOD (METODA) » SHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE) i pritisnete
SET (POSTAVI).
0460 896 601
- 21 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Napon
8 – 60 V
0,25 V (prikaz s
jednom
decimalom)
Wire speed (Brzina žice)
0,8 – 30,0 m/min
0,1 m/min
Induktivitet
0 – 100 %
1%
x
x
Control type (Vrsta
kontrole) 9)
1 - 12, 17
1
x
x
Synergic mode
OFF
3)
(ISKLJUČENO) ili
(Sinergijski način rada)
ON (UKLJUČENO)
-
-
-
Podaci pokretanja »
Prethodni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
x
Podaci pokretanja »
Sporo pokretanje
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
0,1 s
x
Funkcija vrućeg
Cjelokupan raspon
pokretanja » Hot start
dopremanja žice
wire speed (Doprema žice
za funkciju vrućeg
pokretanja) 9)
0,1 m/min
x
Funkcija vrućeg
pokretanja » voltage
(napon) 9)
0,25 V (prikaz s
jednom
decimalom)
x
Podesivo
u sinergiji
x
x
1)
Funkcija vrućeg
0,0 – 10,0 s
pokretanja » Vrijeme
funkcije vrućeg pokretanja
9)
8,0 - 60,0 V
x
x
Podaci pokretanja »
10 - 16 A (0 - 16 A)
Osjetljivost na dodir 5), 10)
Funkcija vrućeg
pokretanja » Funkcija
mekog pokretanja (soft
start) 10)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
Početni parametar R
8 – 60
0,25 (prikaz s
jednom
decimalom)
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera) »
Vrijeme
0 – 10 s
0,1 s
x
0460 896 601
- 22 -
x
x
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Podesivo
u sinergiji
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera) »
Crater fill wire speed
(Brzina dopremanja žice
za funkciju popunjavanja
kratera)
1,5 m/min pri
trenutnoj brzini
dopreme žice
0,1 m/min
Napon popunjavanja
završnog kratera
8 – 24,7 V
Vrijeme popunjavanja
završnog kratera
0,0 – 5,0 s
0,1 s
Podaci zaustavljanja »
Impuls stezanja 9)
10% – 120 %
1%
x
Podaci zaustavljanja »
Otpusni impuls 6)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
Podaci zaustavljanja »
Vrijeme završnog
sagorijevanja žice
(burnback time) 9)
0–1s
0,01 s
x
Podaci zaustavljanja »
Funkcija SCT (prijenos
kratkog spoja) 7)
OFF
(ISKLJUČENO), ON
(UKLJUČENO) ili
SYNERGIC
(SINERGIJA)
Podaci zaustavljanja »
Naknadni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
Granice postavke
1 – 50
-
-
-
Granice mjerenja
1 – 50
-
-
-
Točkasto zavarivanje »
Točkasto zavarivanje 8)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Točkasto zavarivanje »
Vrijeme točkastog
zavarivanja
0 – 25 s
0,1 s
x
x
x
x
x
x
x
Edit description (Opis
uređivanja) » Keyboard
(Tipkovnica)
1)Raspon
postavke ovisi o jedinici za dopremanje žice.
3)Raspon
postavke ovisi o jedinici za dopremanje žice. Sinergijska krivulja prilikom isporuke:
čvrsta žica (Fe ER70S), zaštitni plin CO2 sa žicom od 1,2 mm.
5)Raspon
od 0 – 16 A je primjenjiv sa izvorima napajanja serije 5.000.
6)Raspon
postavke ovisi o jedinici za dopremanje žice. Podešava se u zadanim postavkama
izbornika za konfiguraciju postupka MIG/MAG.
0460 896 601
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
7)Ako
je funkcija SCT postavljena na ON (UKLJUČENO), vrijeme završnog sagorijevanja
žice postavlja se na -0,05 s. Ako je funkcija SCT postavljena na OFF (ISKLJUČENO), koristi
se pohranjena vrijednost vremena završnog sagorijevanja žice. Ako se SCT konfigurira na
SYNERGIC (SINERGIJA), vrijednost SCT (ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO))
odabire se iz sinergijske krivulje.
8)Točkasto
zavarivanje nije moguće odabrati (ON (UKLJUČENO)) ako se koristi 4-taktni
okidač pištolja.
9)Vidljivo
ovisno o postavci.
10)Vidljivo
ovisno o priključenoj opremi.
4.1.2
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika kada odaberete Postupak
MIG/MAG » METHOD (METODA) » PULSE (IMPULSNO) i pritisnete SET (POSTAVI).
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Napon
10 - 50 V
0,25 V (prikaz s
jednom
decimalom)
Wire speed (Brzina žice)
0,8 – 30,0 m/min
0,1 m/min
Impulsna struja 2), 9)
100 - 650 A
1A
x
Trajanje impulsa 9)
1,7 – 25,5 ms
0,1 ms
x
Frekvencija impulsa 9)
16 – 312 Hz
2 Hz
x
Pozadinska struja 9)
4 - 300 A
1A
x
Strmina 9)
1–9
1
x
Synergic mode
OFF
(Sinergijski način rada) 3) (ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
-
Interne konstante » Ka
0 – 100 %
1%
x
Interne konstante » Ki
0 – 100 %
1%
x
Podaci pokretanja »
Prethodni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
x
Podaci pokretanja »
Sporo pokretanje
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Podaci pokretanja »
Funkcija mekog
pokretanja (soft start)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Podaci pokretanja »
Početni parametar S
8 – 60
0,25 (prikaz s
jednom
decimalom)
Podaci pokretanja »
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Podesivo
u sinergiji
x
x
1)
0460 896 601
- 24 -
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Podesivo
u sinergiji
Podaci pokretanja »
0,0 – 10,0 s
Funkcija vrućeg
pokretanja » Vrijeme
funkcije vrućeg pokretanja
0,1 s
x
Podaci pokretanja »
Cjelokupan raspon
Funkcija vrućeg
dopremanja žice
pokretanja » Hot start
wire speed (Doprema žice
za funkciju vrućeg
pokretanja)
0,1 m/min
x
Podaci pokretanja »
Funkcija vrućeg
pokretanja » Napon
8,0 - 50,0 V
0,25 V (prikaz s
jednom
decimalom)
x
Podaci pokretanja »
Osjetljivost na dodir 5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Struja impulsa za funkciju 100 - 650 A
"Hot start" (vruće
pokretanje) 2)
1A
x
Pozadinska struja za
4 - 300 A
funkciju "Hot start" (vruće
pokretanje)
1A
x
Frekvencija impulsa za
16 – 312 Hz
funkciju „Hot start“ (vruće
pokretanje)
2 Hz
x
Početni parametar R
8,0 – 50,0
0,25 (prikaz s
jednom
decimalom)
x
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
NON-PULSED
(NEIMPULSNO) ili
PULSED
(IMPULSNO)
-
x
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera) »
Vrijeme
0 – 10 s
0,1 s
x
Podaci zaustavljanja »
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera) »
Brzina dopreme žice za
popunjavanje završnog
kratera
1,5 m/min pri
trenutnoj brzini
dopreme žice
0,1 m/min
x
Napon popunjavanja
završnog kratera
8 – 33,2 V
x
Struja posljednjeg
impulsa
100 – maks. A
x
0460 896 601
- 25 -
x
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Podesivo
u sinergiji
Posljednja pozadinska
struja
12 - 50 A
x
Posljednja frekvencija
20 – 270 Hz
x
Vrijeme popunjavanja
završnog kratera
0,0 – 5,0 s
0,1 s
Podaci zaustavljanja »
Impuls stezanja
20 % – 200 %
1%
x
Otpusni impuls 6)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
Podaci zaustavljanja »
Vrijeme završnog
sagorijevanja žice
(burnback time)
0–1s
0,01 s
x
Funkcija SCT (prijenos
kratkog spoja) 7)
OFF
(ISKLJUČENO), ON
(UKLJUČENO) ili
SYNERGIC
(SINERGIJA)
Podaci zaustavljanja »
Naknadni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
Granice postavke
1 – 50
-
-
-
Granice mjerenja
1 – 50
-
-
-
Točkasto zavarivanje »
Točkasto zavarivanje 8)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Točkasto zavarivanje »
Vrijeme točkastog
zavarivanja
0 – 25 s
0,1 s
x
x
x
x
x
Edit description (Opis
uređivanja) » Keyboard
(Tipkovnica)
1)Raspon
postavke ovisi o jedinici za dopremanje žice.
2)Najmanja
pozadinska struja i struja impulsa ovise o vrsti proizvoda koji rabite.
3)Sinergijska
krivulja prilikom isporuke: čvrsta žica (Fe ER70S), zaštitni plin CO2 sa žicom od
1,2 mm.
5)Raspon
od 0 - 16 A je primjenjiv sa izvorima napajanja serije 5.000.
6)Podešava
se u zadanim postavkama izbornika za konfiguraciju postupka MIG/MAG.
7)Ako
je funkcija SCT postavljena na ON (UKLJUČENO), vrijeme završnog sagorijevanja
žice postavlja se na -0,05 s. Ako je funkcija SCT postavljena na OFF (ISKLJUČENO), koristi
se pohranjena vrijednost vremena završnog sagorijevanja žice. Ako se SCT konfigurira na
SYNERGIC (SINERGIJA), vrijednost SCT (ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO))
odabire se iz sinergijske krivulje.
0460 896 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
8)Točkasto
zavarivanje nije moguće odabrati (ON (UKLJUČENO)) ako se koristi 4-taktni
okidač pištolja.
9)Vidljivo
ovisno o postavci.
10)Vidljivo
ovisno o priključenoj opremi.
4.1.3
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s funkcijom SuperPulse,
primarno/sekundarno, kratki/štrcajući luk/impulsno
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika kada odaberete Postupak
MIG/MAG » METHOD (METODA) » SUPERPULSE i pritisnete SET (POSTAVI).
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Napon
8 – 60 V
0,25 V (prikaz s
jednom
decimalom)
Wire speed (Brzina žice)
0,8 – 30,0 m/min
0,1 m/min
x
Faza
Primarna ili
sekundarna
-
x
Metoda
Kratki/štrcajući luk ili impulsno
x
Napon
10 - 50 V
x
Podesivo
u sinergiji
x
1)
0,25 V (prikaz s 1
decimalom)
x
Brzina dopremanja žice 1) 0,8 – 30,0 m/min
0,1 m/min
Induktivitet
0 – 100 %
1%
x
Impulsna struja 2)
100 - 650 A
1A
x
Trajanje impulsa
1,7 – 25,5 ms
0,1 ms
x
Frekvencija impulsa
16 – 312 Hz
2 Hz
x
Pozadinska struja
4 - 300 A
1A
x
Strmina
1–9
1
x
Ka
0 – 100 %
1%
x
Ki
0 – 100 %
1%
x
Vrsta regulatora
Sinergija 3)
x
x
x
1
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
-
-
Trajanje faze zavarivanja 0,10 – 2,50 s
0,01 s
x
Prethodni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
x
Sporo pokretanje
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Funkcija mekog
pokretanja (soft start)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
0460 896 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Početni parametar S
8,0 – 60,0
0,25 (prikaz s
jednom
decimalom)
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Vrijeme funkcije vrućeg
pokretanja
0,0 – 10,0 s
0,1 s
x
0,1 m/min
x
Doprema žice za funkciju Cjelokupan raspon
"Hot start" (vruće
dopremanja žice
pokretanje)
Ovisno o
sinergiji
Podesivo
u sinergiji
x
Napon funkcije "Hot start" -14 do +27 V
(vruće pokretanje)
-
Struja impulsa za funkciju 100 - 650 A
"Hot start" (vruće
pokretanje) 2)
1A
x
Pozadinska struja za
4 - 300 A
funkciju "Hot start" (vruće
pokretanje)
1A
x
Frekvencija impulsa za
16 – 312 Hz
funkciju „Hot start“ (vruće
pokretanje)
2 Hz
x
Početni parametar R
8,0 – 50,0
0,25 (prikaz s
jednom
decimalom)
x
Osjetljivost na dodir 5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Crater fill (Funkcija za
popunjavanje kratera)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
NON-PULSED
(NEIMPULSNO) ili
PULSED
(IMPULSNO)
-
x
Trajanje popunjavanja
kratera (crater filling)
0 – 10 s
0,1 s
x
Doprema žice za
popunjavanje završnog
kratera
1,5 m/min pri
trenutnoj brzini
dopreme žice
0,1 m/min
x
Napon popunjavanja
završnog kratera
8 – 33,2 V
x
Struja posljednjeg
impulsa
100 – maks. A
x
Posljednja pozadinska
struja
12 - 50 A
x
Posljednja frekvencija
20 – 270 Hz
x
Vrijeme popunjavanja
završnog kratera
0,0 – 5,0 s
0460 896 601
x
0,1 s
- 28 -
x
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
Impuls presijecanja
%
Vrijeme završnog
sagorijevanja žice
(burnback time)
0–1s
Funkcija SCT (prijenos
kratkog spoja) 7)
OFF
(ISKLJUČENO), ON
(UKLJUČENO) ili
SYNERGIC
(SINERGIJA)
Naknadni protok plina
0,1 – 25 s
0,1 s
Granice postavke
1 – 50
-
-
-
Granice mjerenja
1 – 50
-
-
-
Točkasto zavarivanje
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Vrijeme točkastog
zavarivanja
0 – 25 s
0,1 s
x
Otpusni impuls 6)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
1)Raspon
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
0,01 s
Podesivo
u sinergiji
x
x
x
x
x
postavke ovisi o jedinici za dopremanje žice.
2)Najmanja
pozadinska struja i struja impulsa ovise o vrsti proizvoda koji rabite.
3)Sinergijska
krivulja prilikom isporuke: čvrsta žica (Fe ER70S), zaštitni plin CO2 sa žicom od
1,2 mm.
5)Raspon
od 0 - 16 A je primjenjiv sa izvorima napajanja serije 5.000.
6)Namješta
se u CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MIG/MAG DEFAULTS (ZADANE
POSTAVKE POSTUPKA MIG/MAG) .
7)Ako
je funkcija SCT postavljena na ON (UKLJUČENO), vrijeme završnog sagorijevanja
žice postavlja se na -0,05 s. Ako je funkcija SCT postavljena na OFF (ISKLJUČENO), koristi
se pohranjena vrijednost vremena završnog sagorijevanja žice. Ako se SCT konfigurira na
SYNERGIC (SINERGIJA), vrijednost SCT (ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO))
odabire se iz sinergijske krivulje.
9)Vidljivo
ovisno o postavci.
10)Vidljivo
ovisno o priključenoj opremi.
4.2
Objašnjenja funkcija postavki
Napon
Viši napon produljuje luk i proizvodi vruću, širu kupku.
Postavka napona razlikuje se između modela sa sinergijom i bez nje. Napon se u
sinergijskom načinu rada postavlja kao pozitivan ili negativan pomak u odnosu na napon
sinergijske krivulje. U načinu rada bez sinergije napon se postavlja kao apsolutna vrijednost.
0460 896 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Napon se postavlja u izbornicima MEASURE (MJERENJE), WELD DATA SETTINGS
(POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) ili FAST MODE (BRZI NAČIN RADA) . Ako se
koristi jedinica za daljinsko upravljanje, postavke se mogu podešavati i pomoću nje.
Brzina dopremanja žice
Određuje brzinu dopremanja žice za punjenje u m/minuti.
Brzina dopremanja žice postavlja se u izbornicima MEASURE (MJERENJE), WELD DATA
SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) ili FAST MODE (BRZI NAČIN
RADA) . Ako se koristi jedinica za daljinsko upravljanje, postavke se mogu podešavati i
pomoću nje.
Induktivitet
Viši induktivitet omogućava širu kupku zavarivanja i manje prskanja. Manji
induktivitet proizvodi grublji zvuk, ali i stabilan, koncentriran luk.
Induktivnost se postavlja u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) .
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom.
Control type (Vrsta kontrole)
Utječe na kratki spoj i toplinu zavara.
Postavku ne bi trebalo mijenjati.
Impulsna struja
Viša od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje.
Impulsna struja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Trajanje impulsa
Vrijeme trajanja strujnog impulsa u impulsnom periodu.
Impulsna struja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Frekvencija impulsa
Vrijeme trajanja pozadinske struje koja zajedno s impulsom čini impulsni period.
Frekvencija impulsne struje postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Pozadinska struja
Niža od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje.
Pozadinska struja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
0460 896 601
- 30 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Struja
Vrijeme
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom
A = pozadinska struja
B = trajanje impulsa
C = trajanje perioda impulsa
D = struja impulsa
Strmina
"Nagib" znači kako se strujni impuls polako povećava/smanjuje do postavljene vrijednosti.
Faktor "nagib" može se postavljati u 9 koraka, a svaki korak je 100 μs.
Nagib je važan zbog zvuka. Veći nagib uzrokuje oštriji zvuk. Preblag nagib u najgorem
slučaju može onemogućiti presijecanje kapljice impulsom.
"Nagib" se postavlja u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Ka
Ka je proporcionalna snaga regulatora duljine luka. Veća vrijednost znači da će regulator
brže reagirati na promjene duljine luka.
Ka se postavlja u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) » Interne konstante kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Ki
Ki je integralna snaga regulatora duljine luka. Ako je vrijednost niska, regulacija je stabilna.
Ki se postavlja u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) » Interne konstante kada je funkcija sinergije isključena.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom.
Synergic mode (Sinergijski način rada)
Svaka kombinacija vrste žice, promjera žice i mješavine plina zahtijeva jedinstven odnos
između brzine dopremanja žice i napona (duljine luka) kako bi se ostvario stabilan, učinkovit
luk. Napon (duljina luka) automatski se "prilagođuje" unaprijed programiranoj sinergijskoj
krivulji koju odaberete, a to omogućava brz pronalazak odgovarajućih parametara
zavarivanja. Poveznica brzine dopremanja žice i drugih parametara naziva se sinergijska
krivulja.
0460 896 601
- 31 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Više o kombinacijama žice i plina potražite u dodatku "DIMENZIJE ŽICE I PLINA" na kraju
ovog priručnika.
Moguće je naručiti različite pakete sinergijskih krivulja, no mora ih instalirati ovlašteni servisni
inženjer tvrtke ESAB.
Za stvaranje vlastitih sinergijskih krivulja pogledajte odjeljak "Korisnički određeni sinergijski
podaci".
Uključivanje sinergije obavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Faza
Ovom funkcijom bira se između primarne i sekundarne faze.
Podaci velikih vrijednosti pohranjuju se u primarnu, a podaci malih vrijednosti u sekundarnu
fazu.
Postavke se koriste kako bi se utvrdilo trebaju li primarni ili sekundarni podaci biti dostupni za
uređivanje. Također se utvrđuje na koje podatke utječu načini rada za mjerenje i daljinsko
upravljanje. Brzina dopremanja žice prikazana na zaslonu mjerenja prikazuje brzinu u
odabranoj fazi. Međutim, napon, struja i izlaz zavarivanja temelje se na mjerenjima iz obje
faze.
Možete odabrati različite sinergije za primarne i sekundarne faze.
Primarna ili sekundarna faza namještaju se u MIG/MAG SET (POSTAVLJANJE MIG/MAG
ZAVARIVANJA) kada je Superpulse odabrano, a sinergija isključena.
Prethodni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina prije udara luka.
Prethodni protok plina postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) » START DATA (PODACI POKRETANJA) .
Sporo pokretanje
Sporo pokretanje žicu doprema pri 1,5 metara u minuti do ostvarenja električnog
kontakta s radnim dijelom.
Sporo pokretanje postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) » START DATA (PODACI POKRETANJA) .
Funkcija mekog pokretanja (soft start)
Meko pokretanje znači da se dopremanje žice zaustavlja nakon što se žica za zavarivanje
kratko spoji s radnim dijelom. Jedinica za dopremanje počinje povlačiti žicu za zavarivanje
sve do prekida kruga s radnim dijelom i osvjetljavanja luka. Jedinica za dopremanje potom
počinje dopremati žicu te započinje postupak zavarivanja.
Meko pokretanje postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) » START DATA (PODACI POKRETANJA) .
Primjenjiv je s jedinicama za dopremanje koje podržavaju povlačenje žice.
Početni parametar R
Početni parametar R omogućuje fino ugađanje električnog luka prilikom početka zavarivanja.
Parametar može biti postavljen od 8,0 do 60,0 u koracima od 0,25. Ova funkcija vidljiva je i
dostupna za namještanje kada sinergija nije aktivna (što znači da je odabrana metoda Kratki
luk).
0460 896 601
- 32 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija Hot start (vruće pokretanje) za podesivo razdoblje na početku postupka zavarivanja
povećava brzinu dopremanja žice i napon. Glavna svrha je isporučiti više energije na
početku zavarivanja čime se smanjuje opasnost od slabog taljenja na početku spoja.
Sinergija – vruće pokretanje
Za određeno razdoblje moguće je povećati brzinu dopremanja žice u odnosu na trenutnu
brzinu kako bi se isporučilo više energije na početku zavarivanja te osigurao prodor. Brzina
se postavlja razmjerno s uobičajenom brzinom dopremanja žice. Vrijeme započinje paljenjem
luka, a trajanje je jednako postavljenom trajanju vrućeg pokretanja. Sinergija osigurava
povećanje brzine žice od 2 m/min.
Bez sinergije – vruće pokretanje
Ako nije odabrana sinergija, moguće je zadati napon.
Za impulsno zavarivanje bez sinergije moguće je postaviti napon, struju impulsa, pozadinsku
struju i frekvenciju.
NAPOMENA!
Moguće je postaviti negativne vrijednosti za dopremanje žice tijekom vrućeg
pokretanja i za napon vrućeg pokretanja. To se može koristiti s visokim podacima
zavarivanja kako bi se ostvario gladak početak početnim "pojačanjem" podataka
zavarivanja.
Vruće pokretanje uključuje se na zaslonu mjerenja. WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) » START DATA (PODACI POKRETANJA) .
Osjetljivost na dodir
Sustav otkriva dodir žice i radnog dijela.
Osjetljivost na dodir postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) » START DATA (PODACI POKRETANJA) .
Primjenjivo samo za robotsko zavarivanje.
Funkcija za popunjavanje kratera (crater filling)
Popunjavanje kratera omogućava kontrolirano smanjenje topline i veličine kupke zavarivanja
prilikom završetka zavara. Na taj način lakše se izbjegava oblikovanje rupica, toplinskih
pukotina i kratera na zavarenom spoju.
U načinu rada za impulsno zavarivanje moguće je odabrati popunjavanje kratera s impulsima
ili bez njih. Popunjavanje kratera bez impulsa brži je postupak. Impulsno popunjavanje
kratera traje malo duže, no uz korištenje odgovarajućih vrijednosti osigurava popunjavanje
kratera bez prskanja.
Sinergija – popunjavanje kratera
U sinergijskom načinu rada trajanje popunjavanja kratera i završna brzina dopremanja žice
zadane su za popunjavanje kratera sa i bez impulsa. Parametri za napon i impulse pomoću
sinergije spuštaju se na završne vrijednosti.
Bez sinergije – popunjavanje kratera
U načinu rada bez sinergije postavke se mogu mijenjati kako bi se ostvarila druga duljina
luka na završetku popunjavanja kratera. Također se može zadati vrijeme isticanja za završnu
vrijednost popunjavanja kratera.
Za popunjavanje kratera bez impulsa može se postaviti završna vrijednost napona. Za
impulsno popunjavanje kratera moguće je postaviti završnu vrijednost napona, završnu
vrijednost strujnog impulsa i završnu frekvenciju.
0460 896 601
- 33 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Završne vrijednosti parametara obavezno moraju biti jednake ili manje vrijednostima
postavljenim za neprekidno zavarivanje. Ako su postavke neprekidnog zavarivanja ispod
postavljenih završnih vrijednosti, smanjit će se završne vrijednosti. Vrijednosti završnih
parametara neće se povećati povećanjem postavki za neprekidno zavarivanje.
Primjer: Uz zadanu završnu brzinu dopremanja žice od 4 m/min smanjujete brzinu
dopremanja žice na 3,5 m/min. Završna brzina dopremanja žice također će se smanjiti na 3,5
m/min. Završna brzina dopremanja žice ostat će 3,5 m/min i nakon ponovnog povećanja
brzine dopremanja žice.
Popunjavanje kratera uključuje se na zaslonu mjerenja ili u izborniku WELD DATA
SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) » STOP DATA (PODACI
ZAUSTAVLJANJA) .
Impuls stezanja
Impuls stezanja je impuls koji se primjenjuje kako se po završetku zavarivanja na žici ne bi
oblikovala kuglica.
Primjenjuje se u zavarivanju postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom i kratkim
impulsima. Prilikom zavarivanja s impulsnom strujom, dovršetak zavarivanja sinkronizira se
sa zavrnim impulsom.
Impuls stezanja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) » STOP DATA (PODACI ZAUSTAVLJANJA) .
Vrijeme završnog sagorijevanja žice (burnback time)
Vrijeme završnog sagorijevanja vrijeme je od početka pucanja žice do isključenja
napona zavarivanja na izvoru napajanja. Ako je vrijeme završnog sagorijevanja
prekratko, nakon zavarivanja preostaje dugačak komad žice te postoji opasnost
od njenog hvatanja u kupku zavarivanja koja se ukrućuje. Ako je vrijeme
završnog sagorijevanja predugo, preostaje kratak komad žice te se povećava
opasnost od ponovnog udara luka u vrh kontakta.
Vrijeme završnog sagorijevanja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS
(POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) » STOP DATA (PODACI ZAUSTAVLJANJA) .
Funkcija Short Circuit Termination (SCT)
Funkcija SCT osigurava niz kratkih spojeva na završetku zavarivanja sve do potpunog
zaustavljanja dopremanja žice i prekida dodira s radnim dijelom.
Funkcija SCT ne rabi se sa žicom punjenom praškom za zavarivanje.
Završetak
Ovdje odaberite završni impuls ili funkciju SCT (Short Circuit Termination) (Završetak kratkim
spojem).
Završetak se postavlja u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) » STOP DATA (PODACI ZAUSTAVLJANJA) .
Primjenjiv je s jedinicama za dopremanje koje podržavaju povlačenje žice.
Otpusni impuls
Ako se žica zaglavi na radnom dijelu, sustav to otkriva. Odašilje se strujni impuls koji žicu
oslobađa od površine.
Primjenjuje se u zavarivanju postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim lukom i kratkim
impulsima. Prilikom impulsnog zavarivanja završetak je usklađen sa završnim impulsom koji
se može postavljati između 20 i 200%.
0460 896 601
- 34 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavka se namješta u izborniku CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MIG/MAG
DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA MIG/MAG) .
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
Naknadni protok plina postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) » STOP DATA (PODACI ZAUSTAVLJANJA) .
Ograničenja postavki i ograničenja mjerenja
U ograničenjima odabire se broj ograničenja. Postavke potražite u odjeljcima "Uređivanje
ograničenja postavki" i "Uređivanje ograničenja mjerenja".
Ograničenja se aktiviraju u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O
ZAVARIVANJU) .
Točkasto zavarivanje
Točkasto zavarivanje je zavarivanje u kratkim i pravilnim, prethodno postavljenim
razmacima.
Točkasto zavarivanje koristi se za međusobno povezivanje tankih ploča.
Uključivanje točkastog zavarivanja i postavljanje trajanja točkastog zavarivanja obavlja se u
izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) » SPOT
WELDING (TOČKASTO ZAVARIVANJE) .
Postupno dopremanje žice
Postupno dopremanje žice se koristi kada je potrebno dopremati žicu bez
primjene napona zavarivanja. Žica se doprema sve dok je gumb pritisnut.
Pročišćavanje plina
Pročišćavanje plina koristi se prilikom mjerenja protoka plina ili prije početka
zavarivanja za istjerivanje zraka ili plina iz crijeva za plin. Pročišćavanje plina
obavlja se sve dok se gumb drži pritisnut i nije potreban napon ili pokretanje
dopremanja žice.
4.2.1
Funkcija QSet
Funkcija QSet koristi se za olakšavanje postavljanja parametara zavarivanja. Pomoću
kotačića plus/minus duljina luka povećava se ili smanjuje u koracima od -18 do +18.
KRATKI LUK
Prilikom prvog pokretanja zavarivanja s novom vrstom žice/vrstom plina funkcija QSet
automatski postavlja neophodne parametre zavarivanja. Nakon toga funkcija QSet
pohranjuje sve podatke za dobro zavarivanje. Napon se potom automatski prilagođava
promjenama brzine dopremanja žice.
ŠTRCANJE
Kod prilaska području štrcajućeg luka vrijednost funkcije QSet mora se povećati. Za
zavarivanje sa čistim štrcajućim lukom isključite funkciju QSet. Sve postavke preuzimaju se
iz funkcije QSet, izuzev napona koji se mora postaviti.
Preporuka: Prvo zavarivanje (6 sekundi) s funkcijom QSet napravite na pokusnom komadu
kako biste prikupili ispravne podatke.
0460 896 601
- 35 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Vrijednost funkcije QSet postavlja se u izborniku postavki podataka za postupak zavarivanja
MIG/MAG i metodom KRATKOG/ŠTRCAJUĆEG LUKA.
4.2.2
Grupa sinergije
Za mehanizirano zavarivanje moguće je birati između tri grupe sinergije:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
SAT
Odnos brzine između brzine zavarivanja i debljine ploče za različite grupe sinergije:
Debljina ploče
Brzina zavarivanja
A = STANDARDNA krivulja
B = ROBOTSKA krivulja
C = krivulja funkcije SAT
Grupa sinergije ROBOT koristi se za robotsko zavarivanje ili druga mehanizirana
zavarivanja. Prikladno je za veće brzine prijenosa prilikom zavarivanja standardnim
krivuljama.
SAT označava brzi prijenos luka (Swift Arc Transfer). Ova grupa sinergije prikladna je za
velike brzine prijenosa, za granične kutove i za debljine ploča od 2 – 3 mm.
Više o kombinacijama žice i plina za funkciju SAT potražite u dodatku "DIMENZIJE ŽICE I
PLINA" na kraju ovog priručnika.
Grupa sinergije postavlja se u izborniku postavki podataka zavarivanja za postupak
MIG/MAG.
4.3
Metoda SuperPulse
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » PROCESS (POSTUPAK) » METHOD (METODA)
NAPOMENA!
Metoda SuperPulse dostupna je i vidljiva za odabrane uređaje za dopremanje žice
koji mogu izdržati dodatne napore te metode.
0460 896 601
- 36 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Zavarivanje funkcijom SuperPulse koristi se za poboljšanje kontrole nad kupkom zavarivanja
i postupkom ukrućivanja. Kupka zavarivanja između impulsa stigne se djelomično ukrutiti.
Prednosti korištenja metode SuperPulse:
•
•
•
•
Manja osjetljivost na promjene zazora korijena
Bolja kontrola nad kupkom tijekom zavarivanja
Bolje kontrola nad prodiranjem i profilom prodiranja
Smanjena osjetljivost na neravnomjerno provođenje topline
Metoda SuperPulse može se smatrati programiranom zamjenom između dvije postavke
postupka MIG/MAG. Vremenske intervale utvrđuju vremenske postavke primarne i
sekundarne faze.
Zavarivanje uvijek započinje u primarnoj fazi. Ako je odabrano vruće pokretanje, za trajanja
vrućeg pokretanja koristit će se primarni podaci uz dodatak trajanja faze za primarne
podatke. Popunjavanje kratera uvijek se temelji na sekundarnim podacima. Ako se za
trajanja primarne faze uključi naredba za zaustavljanje, postupak se odmah prebacuje na
sekundarne podatke. Završetak zavarivanja temelji se na sekundarnim podacima.
4.3.1
Kombinacije žice i plina
Više o kombinacijama žice i plina potražite u dodatku "DIMENZIJE ŽICE I PLINA" na kraju
ovog priručnika.
4.3.2
Različite impulsne metode
Ispod su navedene iskoristive impulsne metode, ovisno o debljini ploče koja će se zavarivati.
Toplina
Dimenzije ploče
A = Impulsno zavarivanje u primarnoj fazi i kratki luk u sekundarnoj fazi
B = Impulsno zavarivanje u primarnoj fazi i impulsno zavarivanje u sekundarnoj fazi
C = Štrcanje u primarnoj fazi i impulsno zavarivanje u sekundarnoj fazi
0460 896 601
- 37 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
4.3.3
Jedinica za dopremanje žice
Mjere opreza!
Jedinica za dopremanje žice izložena je značajnom opterećenju za vrijeme rada metodom
SuperPulse. Kako ne biste ugrozili radnu sigurnost jedinice za dopremanje žice poštujte
vrijednosti ograničenja iz sljedećeg dijagrama.
Razlike u brzini dopremanja žice
Grafikoni za 15 m/min i 20 m/min odnose se na primarno dopremanje žice. Trajanje ciklusa
zbroj je trajanja primarne i sekundarne faze.
Razlika između primarne i sekundarne brzine dopremanja žice ne smije prekoračiti brzinu
koja je prikazana grafikonima za primarnu brzinu žice.
Primjer: Ako je trajanje ciklusa 0.25 s, a primarna brzina dopremanja žice 15 m/min, razlika
između primarne i sekundarne brzine žice ne smije biti veća od 6 m/min.
Primjer zavarivanja A
U ovom primjeru zavaruje se ploča debljine 10 mmaluminijskom žicom od 1,2 mm i
zaštitnim plinom argonom.
Pomoću upravljačke ploče zadajte sljedeće postavke:
Postupak
Metoda Superpulse
Metoda Superpulse
Faza
Primarna
Sekundarna
Metoda
Kratki/štrcajući luk
Impulsno zavarivanje
Žica
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Zaštitni plin
Ar
Ar
Promjer žice
1,2 mm
1,2 mm
Napon
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Brzina dopremanja žice
15,0 m/min
11,0 m/min
Trajanje faze
0,1 s
0,1 s
0460 896 601
- 38 -
© ESAB AB 2019
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Trajanja primarne i sekundarne faze su 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Razlika u brzini dopremanja žice iznosi 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
Primjer zavarivanja B
U ovom primjeru zavaruje se ploča debljine 6 mmaluminijskom žicom od 1,2 mm i
zaštitnim plinom argonom.
Pomoću upravljačke ploče zadajte sljedeće postavke:
Postupak
Metoda Superpulse
Metoda Superpulse
Faza
Primarna
Sekundarna
Metoda
Impulsno zavarivanje
Impulsno zavarivanje
Žica
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Zaštitni plin
Ar
Ar
Promjer žice
1,2 mm
1,2 mm
Napon
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Brzina dopremanja žice
12,5 m/min
9,0 m/min
Trajanje faze
0,15 s
0,15 s
Trajanja primarne i sekundarne faze su 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Razlika u brzini dopremanja žice iznosi 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
0460 896 601
- 39 -
© ESAB AB 2019
5 ZAVARIVANJE METODOM MMA
5
ZAVARIVANJE METODOM MMA
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » PROCESS (POSTUPAK) » MMA
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje obloženim
elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje zaštitnu trosku.
Za promjere elektroda koje se mogu koristiti za zavarivanje postupkom MMA pogledajte
dodatak "DIMENZIJE ŽICE I PLINA" na kraju ovog priručnika.
MMA
PROCESS (POSTUPAK)
MMA
METHOD (METODA)
DC (istosmjerna struja)
ELECTRODE TYPE (VRSTA ELEKTRODE)
BASIC (OSNOVNO)
ELECTRODE DIAMETER (PROMJER ELEKTRODE)
3,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
5.1
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
MMA
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika kada odaberete MMA i pritisnete
SET (POSTAVI).
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Ovisno o
sinergiji
Podesivo
u sinergiji
Struja 1)
16 - 650 A
1A
Snaga luka
0 – 100 %
1%
x
Min. faktor struje
0 – 100 %
1%
x
Control type (Vrsta
kontrole)
0–1
Synergic mode
(Sinergijski način rada)
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
-
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF
(ISKLJUČENO) ili
ON (UKLJUČENO)
-
x
Trajanje vrućeg
pokretanja
1 – 30
1
x
Amplituda vrućeg
pokretanja
0 – 100 %
1
x
Granice postavke
0 – 50
1
-
-
Granice mjerenja
0 – 50
1
-
-
x
x
-
Edit description (Opis
uređivanja) » Keyboard
(Tipkovnica)
1)Najveća
struja ovisi o vrsti proizvoda koji rabite.
0460 896 601
- 40 -
© ESAB AB 2019
5 ZAVARIVANJE METODOM MMA
5.2
Objašnjenja funkcija postavki
DC, istosmjerna struja (direct current)
Jača struja proizvodi širu kupku zavarivanja s boljim prodorom u radni dio.
Struja se postavlja na zaslonu mjerenja i u izborniku za postavljanje podataka zavarivanja ili
za brzi način rada.
Snaga luka
Snaga luka važna je za određivanje promjene struje u odnosu na promjenu
duljine luka. Niža vrijednost daje mirniji luk s manje prskanja.
Snaga luka postavlja se u izborniku postavki podataka zavarivanja uz isključenu funkciju
sinergije.
Min. faktor struje
Postavljanje min. faktora struje koristi se prilikom korištenja određenih posebnih elektroda.
Postavku ne bi trebalo mijenjati.
Control type (Vrsta kontrole)
Utječe na kratki spoj i toplinu zavara.
Postavku ne bi trebalo mijenjati.
Sinergija
Sinergija za metodu zavarivanja MMA znači kako izvor napajanja automatski optimizira
svojstva za vrstu i veličinu odabrane elektrode.
Sinergija za metodu zavarivanja MMA uključuje se u izborniku postavki podataka
zavarivanja.
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja za podesivo razdoblje na početku postupka
zavarivanja povećava struju zavarivanja i tako smanjuje opasnost od slabog
taljenja na početku spoja.
Funkcija vrućeg pokretanja za metodu zavarivanja MMA uključuje se u izborniku postavki
podataka zavarivanja.
Ograničenja postavki i ograničenja mjerenja
U ograničenjima odabire se broj ograničenja. Postavke potražite u odjeljcima "Uređivanje
ograničenja postavki" i "Uređivanje ograničenja mjerenja" u poglavlju "ALATI".
Ograničenja se uključuju u izborniku postavki podataka zavarivanja.
0460 896 601
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
6
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » PROCESS (POSTUPAK) » TIG
Zavarivanje postupkom TIG
Zavarivanje postupkom TIG topi metal radnog dijela pomoću udara luka s
netopive elektrode od volframa. Kupka zavarivanja i elektroda zaštićeni su
zaštitnim plinom.
Impulsna struja
Impulsno zavarivanje koristi se za poboljšanje kontrole nad kupkom zavarivanja i
postupkom ukrućivanja. Frekvencija impulsa postavlja se tako da kupka
zavarivanja između impulsa ima dovoljno vremena za barem djelomično
ukrućivanje. Za postavljanje impulsnog zavarivanja potrebna su četiri parametra:
impulsna struja, trajanje impulsa, pozadinska struja i trajanje pozadinske struje.
TIG
PROCESS (POSTUPAK)
TIG
METHOD (METODA)
CONSTANT I
START METHOD (POČETNA METODA)
HF-START
GUN TRIGGER MODE (NAČIN OKIDANJA
PIŠTOLJA)
2-STROKE (2-TAKTNO)
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
6.1
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja
6.1.1
Zavarivanje postupkom TIG bez impulsne struje
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika za TIG bez impulsnog
zavarivanja.
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
START METHOD (POČETNA
METODA)
VF ili funkcija LiftArc™
-
Funkcija "Live TIG-start" 1)
-
-
GUN TRIGGER MODE (NAČIN
OKIDANJA PIŠTOLJA) 2)
2 takta ili 4 takta
-
U nastavku su navedene postavke dostupne kada odaberete PROCESS (POSTUPAK) »
TIG i pritisnete SET (POSTAVI).
Struja 1)
4 - 500 A
1A
Trajanje uspona 2)
0 – 25 s
0,1 s
Trajanje pada 2)
0 – 25 s
0,1 s
Prethodni protok plina 2)
0 – 25 s
0,1 s
0460 896 601
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Naknadni protok plina 2)
0 – 25 s
0,1 s
Visokofrekventni automatski početni OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
impuls 2)
-
Visokofrekventni početni impuls 2)
4 - 500 A
1A
Granice postavke
0 – 50
1
Granice mjerenja
0 – 50
1
Točkasto zavarivanje » Točkasto
zavarivanje
OFF (ISKLJUČENO) / ON
(UKLJUČENO)
-
Točkasto zavarivanje » Vrijeme
točkastog zavarivanja
0 – 25 s
0,1 s
Edit description (Opis uređivanja) »
Keyboard (Tipkovnica)
1)Ovisno
2)Ne
o vrsti proizvoda koji rabite.
vrijedi i nije vidljivo za funkciju Live TIG-start.
6.1.2
Zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika za TIG s impulsnim zavarivanjem.
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
START METHOD (POČETNA
METODA)
VF ili funkcija LiftArc™
-
GUN TRIGGER MODE (NAČIN
OKIDANJA PIŠTOLJA)
2 takta ili 4 takta
-
U nastavku su navedene postavke dostupne kada odaberete PROCESS (POSTUPAK) »
TIG i pritisnete SET (POSTAVI).
Impulsna struja 1)
4 - 500 A
1A
Pozadinska struja
4 - 500 A
1A
Trajanje impulsa
0,001 – 5 s
0,001 s
Trajanje pozadinske struje
0,001 – 5 s
0,001 s
Trajanje uspona
0 – 25 s
0,1 s
Trajanje pada
0 – 25 s
0,1 s
Prethodni protok plina
0 – 25 s
0,1 s
Naknadni protok plina
0 – 25 s
0,1 s
Visokofrekventni automatski početni OFF (ISKLJUČENO) ili ON
impuls
(UKLJUČENO)
-
Visokofrekventni početni impuls
4 - 500 A
1A
Granice postavke
0 – 50
1
Granice mjerenja
0 – 50
1
Točkasto zavarivanje » Točkasto
zavarivanje
0 – 25 s
0,1 s
0460 896 601
- 43 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Točkasto zavarivanje » Vrijeme
točkastog zavarivanja
OFF (ISKLJUČENO) / ON
(UKLJUČENO)
-
Edit description (Opis uređivanja) »
Keyboard (Tipkovnica)
1)Najveća
struja ovisi o vrsti proizvoda koji rabite.
6.2
Objašnjenja funkcija postavki
Visokofrekventno pokretanje
Visokofrekventno pokretanje okida luk iskrama koje s elektrode prelaze na radni
dio kad mu se elektroda približi.
Funkcija LiftArc™
Funkcija LiftArc™ okida luk kad se elektroda podigne s radnog dijela nakon što
je bila u dodiru s njim.
Okidanje luka pomoću funkcije LiftArc™:
1.
2.
3.
Elektroda je naslonjena na radni dio.
Pritisnut je prekidač okidača i počinje teći slaba struja.
Zavarivač podiže elektrodu s radnog dijela: luk okida, a struja se automatski
povećava na postavljenu vrijednost.
LiftArc™ se aktivira u MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » START METHOD (POČETNA
METODA).
Funkcija "Live TIG-start"
Funkcija Live TIG start okida luk kad se elektroda od volframa podigne s radnog dijela nakon
što je bila u dodiru s njim.
0460 896 601
- 44 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
- Aktivacija funkcije Live TIG-start pokreće se u izborniku PROCESS (POSTUPAK) .
2-taktno
A = prethodni protok plina
B = uspon
C = pad
D = naknadni protok plina
Funkcije prilikom korištenja 2-taktnog upravljanja plamenikom za zavarivanje.
U načinu rada za 2-taktno upravljanje pritiskanje prekidača okidača plamenika za
zavarivanje postupkom TIG (1) pokreće prethodni protok plina (ako se koristi) i okida luk.
Struja se povećava na postavljenu vrijednost (upravljano funkcijom uspona, ako se
primjenjuje). Otpuštanje okidne sklopke (2) smanjuje struju (ili pokreće funkciju pada, ako je
uključena) i gasi luk. Ako je uključen, slijedi naknadni protok plina.
2-taktno se aktivira u MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » TRIGGER MODE (NAČIN
OKIDANJA) ili na zaslonu MEASURE (MJERENJE).
4-taktno
A = prethodni protok plina
B = uspon
C = pad
D = naknadni protok plina
Funkcije prilikom korištenja 4-taktnog upravljanja plamenikom za zavarivanje.
U načinu rada za 4-taktno upravljanje pritiskanje okidne sklopke (1) pokreće prethodni
protok plina (ako se koristi). Po isteku vremena za prethodni protok plina struja raste na
radnu razinu (nekoliko ampera) i okida strujni luk. Otpuštanje okidne sklopke (2) povećava
struju na postavljenu vrijednost (funkcijom uspona, ako se koristi). Na završetku zavarivanja
zavarivač ponovno pritišće okidnu sklopku (3) što ponovno smanjuje struju na radnu razinu
(funkcijom pada, ako se koristi). Ponovno otpuštanje okidne sklopke (4) gasi luk i pokreće
naknadni protok plina.
4-taktno se aktivira u MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » TRIGGER MODE (NAČIN
OKIDANJA) ili na zaslonu MEASURE (MJERENJE) .
Struja
Jača struja proizvodi širu kupku zavarivanja s boljim prodorom u radni dio.
Struja se postavlja na zaslonu mjerenja i u izborniku za postavljanje podataka zavarivanja ili
za brzi način rada.
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom TIG s konstantnom strujom.
Impulsna struja
Viša od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje. Pri radu s impulsnom
strujom funkcije uspona i pada također su impulsne.
Impulsna struja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) .
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
0460 896 601
- 45 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Pozadinska struja
Niža od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje.
Pozadinska struja postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
Trajanje impulsa
Vrijeme trajanja strujnog impulsa u impulsnom periodu.
Vrijeme impulsa postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) .
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
Trajanje pozadinske struje
Vrijeme trajanja pozadinske struje koja zajedno s impulsom čini impulsni period.
Vrijeme trajanja pozadinske struje postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS
(POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Primjenjivo samo za zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
Struja
Vrijeme
Zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
A = Pozadinska struja
B = Trajanje pozadinske struje
C = Trajanje impulsa
D = Struja impulsa
Uspon
Funkcija uspona osigurava spor porast struje na postavljenu vrijednost nakon
okidanja luka pri zavarivanju TIG metodom. To osigurava "nježnije" zagrijavanje
elektrode i zavarivaču omogućava ispravno postavljanje elektrode prije
postizanja zadane struje zavarivanja.
"Nagib" prema gore postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Pad
Kako bi se izbjegli krateri i/ili pukotine, zavarivanje postupkom TIG nakon
završetka zavarivanja koristi "pad" po kojem struja kroz određeno vrijeme
"polako" pada.
"Nagib" prema dolje postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
0460 896 601
- 46 -
© ESAB AB 2019
6 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Prethodni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina prije udara luka.
Prethodni protok plina postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
Naknadni protok plina postavlja se u izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE
PODATAKA O ZAVARIVANJU) .
Visokofrekventni automatski početni impuls
Funkcija se koristi za brzo uspostavljanje stabilnog luka.
Točkasto zavarivanje
Točkasto zavarivanje je zavarivanje u kratkim i pravilnim, prethodno postavljenim
razmacima.
Točkasto zavarivanje koristi se za međusobno povezivanje tankih ploča.
Uključivanje točkastog zavarivanja i postavljanje trajanja točkastog zavarivanja obavlja se u
izborniku WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU) » SPOT
WELDING (TOČKASTO ZAVARIVANJE) .
Pročišćavanje plina
Pročišćavanje plina koristi se prilikom mjerenja protoka plina ili prije početka
zavarivanja za istjerivanje zraka ili plina iz crijeva za plin. Pročišćavanje plina
obavlja se sve dok se gumb drži pritisnut i nije potreban napon ili pokretanje
dopremanja žice.
Pročišćavanje plina uključuje se na zaslonu MEASURE (MJERENJE) .
0460 896 601
- 47 -
© ESAB AB 2019
7 ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM ELEKTRIČNOG LUKA S DJELOVANJEM MLAZA STLAČENOG ZRAKA
(ARC AIR GOUGING)
7
ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM ELEKTRIČNOG LUKA
S DJELOVANJEM MLAZA STLAČENOG ZRAKA (ARC
AIR GOUGING)
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » PROCESS (POSTUPAK) » GOUGING (Žljebljenje)
Za žljebljenje djelovanjem električnog luka s djelovanjem mlaza stlačenog zraka koriste se
grafitni štap s oblogom od bakra.
Između grafitnog štapa i radnog dijela oblikuje se luk koji topi metal. Doprema se zrak kako
bi se otpuhao otopljeni materijal.
Sljedeći promjeri elektroda mogu se odabrati za žljebljenje djelovanjem električnog luka s
djelovanjem mlaza stlačenog zraka: 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 i 10 mm.
Žljebljenje djelovanjem električnog luka s djelovanjem mlaza stlačenog zraka ne preporučuje
se obavljati sa izvorima napajanja slabijima od 400 A.
GOUGING (Žljebljenje)
PROCESS (POSTUPAK)
GOUGING (Žljebljenje)
ELECTRODE DIAMETER (PROMJER ELEKTRODE)
5 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
7.1
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
Postavke u izborniku postavki podataka zavarivanja
Tablica u nastavku prikazuje postavke i strukturu izbornika kada odaberete GOUGING
(Žljebljenje) i pritisnete SET (POSTAVI).
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Napon
8 – 60 V
1V
Edit description (Opis
uređivanja) » Keyboard
(Tipkovnica)
7.2
Objašnjenja funkcija
Napon
Viši napon proizvodi širu kupku zavarivanja s boljim prodorom u radni dio.
Napon se postavlja na zaslonu mjerenja i u izborniku za postavljanje podataka zavarivanja ili
za brzi način rada.
0460 896 601
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
8
UPRAVLJANJE MEMORIJOM
8.1
Princip rada upravljačke ploče
Može se reći kako se upravljačka ploča sastoji od dva dijela: radna memorija i memorija
podataka zavarivanja.
Pohrana
Memorija podataka zavarivanja
Učitavanje
Radna memorija
U radnoj memoriji oblikuje se cjelokupni skup podataka zavarivanja koji se može pohraniti u
memoriju podataka zavarivanja.
Postupkom tijekom zavarivanja uvijek upravlja radna memorija. Stoga je podatke zavarivanja
moguće učitati i iz memorije podataka zavarivanja u radnu memoriju.
Imajte na umu kako radna memorija uvijek sadrži posljednje postavljene postavke podataka
zavarivanja. Moguće ih je učitati iz memorije podataka zavarivanja ili pojedinačno
izmijenjenih postavki. Drugim riječima, radna memorija nikad nije prazna ili "postavljena na
nulu".
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » MEMORY (MEMORIJA) » WELD DATA MEMORY
(MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
Postupak MIG/MAG
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
METHOD (METODA)
SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE)
QSET (FUNKCIJA QSET)
OFF (ISKLJUČENO)
SYNERGY GROUP (GRUPA SINERGIJE)
STANDARD
WIRE TYPE (VRSTA ŽICE)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
Ar+8%CO2
WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE)
1,2 mm
CONFIGURATION► (KONFIGURACIJA)
TOOLS► (ALATI)
SET (POSTAVI)
MEASURE
(MJERENJE)
MEMORY
(MEMORIJA)
FAST MODE
(BRZI NAČIN
RADA)
U upravljačku ploču moguće je pohraniti do 255 skupova podataka zavarivanja. Svakom
skupu pridružuje se broj između 1 i 255.
Također možete obrisati i kopirati skupove podataka te učitati skup podataka zavarivanja u
radnu memoriju.
U nastavku su navedeni primjeri koji pokazuju postupke pohranjivanja, učitavanja, kopiranja i
brisanja.
8.2
Pohrana
Ako je memorija podataka zavarivanja prazna, na zaslonu se prikazuje sljedeći prikaz.
0460 896 601
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
Sada ćemo pohraniti skup podataka zavarivanja. Pridružit će mu se memorijsko mjesto 5.
Pritisnite STORE (POHRANI). Prikazuje se mjesto 1. Okrećite jedan od kotačića dok ne
dođete do mjesta 5. PritisniteSTORE (POHRANI).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
STORE
(POHRANI)
QUIT
(ODUSTANI)
Pomoću jednog od kotačića odaberite peti red. PritisniteSTORE (POHRANI).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5-
STORE
(POHRANI)
QUIT
(ODUSTANI)
Na zaslonu se prikazuje sljedeći prikaz.
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
(POHRANI)
RECALL
(POVLAČENJE)
DELETE
(IZBRIŠI)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Dio sadržaja skupa podataka broj 5 prikazuje se u dnu zaslona.
8.3
Povlačenje
Učitavanje pohranjenog skupa podataka:
Odaberite red pomoću jednog od kotačića. PritisniteRECALL (POVLAČENJE).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
(POHRANI)
RECALL
(POVLAČENJE)
DELETE
(IZBRIŠI)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Pritisnite DA kako biste potvrdili učitavanje skupa podataka broj 5.
0460 896 601
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
NE
DA
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA
PODATAKA O ZAVARIVANJU) » 5 - (TIG)
RECALL (POVLAČENJE)
DATA SET 5 (SKUP PODATAKA BR. 5)
FROM MEMORY? (IZ MEMORIJE?)
Ikona u gornjem desnom kutu zaslona mjerenja prikazuje koje memorijsko mjesto je
povučeno.
8.4
Brisanje
Moguće je obrisati jedan ili više skupova podataka u izborniku memorija.
Obrisat ćemo skup podataka koji smo pohranili u prethodnom primjeru.
Označite skup podataka. Pritisnite DELETE (IZBRIŠI).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
(POHRANI)
RECALL
(POVLAČENJE)
DELETE
(IZBRIŠI)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Pritisnite DA kako biste potvrdili brisanje.
0460 896 601
- 51 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
NE
DA
5 - (TIG) » DELETE (IZBRIŠI)
DELETE WELD DATA (BRISANJE
PODATAKA ZAVARIVANJA)
NR. 5?
Na izbornik MEMORY (MEMORIJA) vraćate se pritiskom na tipku NE .
8.5
Kopiranje
Za kopiranje skupa podataka zavarivanja na novo memorijsko mjesto učinite sljedeće:
Odaberite memorijsko mjesto na koje želite kopirati i pritisnite "1 2" (2ND FUNCT) (2.
FUNKC).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
(POHRANI)
RECALL
(POVLAČENJE)
DELETE
(IZBRIŠI)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Pritisnite COPY (KOPIRANJE).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
(KOPIRANJE)
EDIT
(UREĐIVANJE)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Sada ćemo kopirati sadržaj memorijskog mjesta 5 na mjesto 50.
Jednim od kotačića dođite do memorijskog mjesta, u ovom slučaju do 50.
Pritisnite DA.
0460 896 601
- 52 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
50 -
COPY (KOPIRANJE)
DATA SET 5 TO POSITION: (SKUP PODATAKA BR. 5 NA POLOŽAJ:) 50
NE
DA
Podaci zavarivanja broj 5 sada su kopirani na memorijsko mjesto 50.
Na izbornik MEMORY (MEMORIJA) vraćate se pritiskom na QUIT (ODUSTANI).
8.6
Uređivanje
Za uređivanje sadržaja skupa podataka zavarivanja učinite sljedeće:
Odaberite memorijsko mjesto koje želite uređivati i pritisnite "1 2" (2ND FUNCTION) (2.
FUNKCIJA). Zatim pritisnite EDIT (UREĐIVANJE).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
(KOPIRANJE)
EDIT
(UREĐIVANJE)
Prikazuje se dio glavnog izbornika sa simbolom
12
QUIT
(ODUSTANI)
koji označava način za uređivanje.
Označite postavku koju želite obrisati i pritisniteENTER (UNOS). Odaberite s popisa i opet
pritisniteENTER (UNOS) .
TIG
START METHOD (POČETNA METODA)
HF-START
GUN TRIGGER MODE (NAČIN OKIDANJA
PIŠTOLJA)
4-STROKE (4-TAKTNO)
TIG HF-START
100 AMP
SET (POSTAVI)
QUIT
(ODUSTANI)
Pritisnite SET (POSTAVI) za prelazak naWeld data setting (Postavljanje podataka za
zavarivanje). Odaberite vrijednosti koje želite uređivati i podesite ih kotačićima plus/minus.
Za završetak pritisnite QUIT (ODUSTANI).
0460 896 601
- 53 -
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU)
CURRENT (STRUJA)
100 A
SLOPE UP TIME (TRAJANJE USPONA)
0,0 S
SLOPE DOWN TIME (TRAJANJE PADA)
2,0 S
GAS PREFLOW (PRETHODNI PROTOK PLINA)
0,5 S
GAS POSTFLOW (NAKNADNI PROTOK PLINA)
5,0 S
SETTING LIMITS (GRANICE POSTAVKE)
-
MEASURE LIMITS (GRANICE MJERENJA)
-
EDIT DESCRIPTION (OPIS UREĐIVANJA)
....
GAS PURGE
(PROČIŠČAVAN
JE PLINA)
4-STROKE
(4-TAKTNO)
REM
QUIT
(ODUSTANI)
Postavka za podatke zavarivanja broj 5 sada je uređena i pohranjena.
8.7
Naziv
Za dodjeljivanje vlastitog naziva pohranjenim podacima zavarivanja učinite sljedeće:
Odaberite memorijsko mjesto koje želite imenovati i pritisnite "1 2" (2ND FUNCTION) (2.
FUNKCIJA). Zatim pritisnite EDIT (UREĐIVANJE).
WELD DATA MEMORY (MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU)
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
(KOPIRANJE)
EDIT
(UREĐIVANJE)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Odaberite SET (POSTAVI) » EDIT DESCRIPTION (OPIS UREĐIVANJA). Pritisnite ENTER
(UNOS).
WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU)
CURRENT (STRUJA)
100 A
SLOPE UP TIME (TRAJANJE USPONA)
0,0 S
SLOPE DOWN TIME (TRAJANJE PADA)
2,0 S
GAS PREFLOW (PRETHODNI PROTOK PLINA)
0,5 S
GAS POSTFLOW (NAKNADNI PROTOK PLINA)
5,0 S
SETTING LIMITS (GRANICE POSTAVKE)
-
MEASURE LIMITS (GRANICE MJERENJA)
-
EDIT DESCRIPTION (OPIS UREĐIVANJA)
....
GAS PURGE
(PROČIŠČAVAN
JE PLINA)
0460 896 601
4-STROKE
(4-TAKTNO)
REM
- 54 -
QUIT
(ODUSTANI)
© ESAB AB 2019
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
Sad imate pristup tipkovnici koja se koristi na sljedeći način:
•
•
Pomoću lijevog kotačića i tipki sa strelicama postavite pokazivač na željeni simbol na
tipkovnici. Pritisnite ENTER (UNOS). Na taj način unesite cjelokupni niz od najviše 40
simbola.
Pritisnite DONE (DOVRŠETAK) za pohranu. Izbor koji ste imenovali sad se može vidjeti
na popisu.
KEYBOARD (TIPKOVNICA)
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE (RAZMAK) CAPS (VELIKA SLOVA)
_
0 072 40
DELETE
(IZBRIŠI)
SYMBOL
(SIMBOL)
DONE
(DOVRŠETAK)
Opis rasporeda podataka zavarivanja
Svaki raspored podataka zavarivanja može imati kratki opis. U izborniku SET (POSTAVI) »
EDIT DESCRIPTION (OPIS UREĐIVANJA) može se za prikazani raspored podataka
zavarivanja pomoću ugrađene tipkovnice dodati opis od najv. 40 znakova. Također je
moguće mijenjati ili obrisati trenutni opis.
Ako zatraženi raspored ima opis, on se prikazuje u izbornicima MEMORY
(MEMORIJA),MEASURE (MJERENJE) i REMOTE (DALJINSKI UPRAVLJAČ) umjesto
parametara podataka o zavarivanju, koji se prikazuju inače.
0460 896 601
- 55 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
9
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Popis u nastavku prikazuje strukturu izbornika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jezik pogledajte odjeljak "Prvi korak – izbor jezika" u poglavlju "UVOD".
Zaključavanje kodom
Daljinski upravljač
Zadane postavke postupka MIG/MAG
Zadane postavke postupka MMA
Funkcijske tipke za brzi način rada
Dvostruki izvori pokretanja
Omogućeno daljinsko upravljanje upravljačkom pločom
Funkcija nadzora dopremanja žice
Način za automatsko pohranjivanje
Mjerenje ograničenja za zaustavljanje zavarivanja
Za zavarivanje je potrebna prijava
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA SKLOPKA ZA PODATKE O
ZAVARIVANJU)
Višestruki uređaji za dopremanje žice
Funkcije kvalitete
Održavanje
Jedinica duljine
Frekvencija mjerenja vrijednosti
Ključ za registraciju
Trajanje rasvjete
9.1
Zaključavanje kodom
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » CODE LOCK
(ZAKLJUČAVANJE KODOM)
Ako se nalazite na zaslonu mjerenja, u načinu za daljinsko upravljanje ili izborniku brzog
načina rada uz uključenu funkciju zaključavanja, za napuštanje tih izbornika potrebna je
lozinka (kod zaključavanja).
CODE LOCK (ZAKLJUČAVANJE KODOM)
LOCK STATUS (STANJE ZAKLJUČAVANJA)
OFF (ISKLJUČENO)
SET / CHANGE LOCK CODE (POSTAVLJENJE /
PROMJENA ZAKLJUČAVANJA KODOM)
QUIT
(ODUSTANI)
Zaključavanje kodom uključuje se u izborniku CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) .
9.1.1
Status zaključavanja kodom
U izborniku LOCK STATUS (STANJE ZAKLJUČAVANJA)možete isključiti/uključiti funkciju
zaključavanja bez brisanja postojećeg koda zaključavanja ako isključujete funkciju. Ako kod
zaključavanja nije pohranjen kad pokušate isključiti zaključavanje kodom, prikazuje se
tipkovnica za unos novog koda za zaključavanje.
0460 896 601
- 56 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
KEYBOARD (TIPKOVNICA)
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE (RAZMAK) CAPS (VELIKA SLOVA)
_
0 072 16
DELETE
(IZBRIŠI)
SYMBOL
(SIMBOL)
DONE
(DOVRŠETAK)
Za napuštanje statusa zaključavanja
Ako se nalazite u zaslonu mjerenja ili izborniku brzog načina rada uz isključenu funkciju
zaključavanja, izbornike možete bez ograničenja napustiti tako da pritisnete QUIT
(ODUSTANI) ili MENU (IZBORNIK) i izaći u MENU (IZBORNIK)
Ako je uključena i pokušate izaći, napustiti daljinsko upravljanje (REM) ili pritisnete
funkcijsku tipku "1 2" (2ND FUNCT) (2. FUNKC), prikazuje se sljedeći zaslon koji upozorava
na zaštitu zaključavanjem.
PRESS ENTER FOR LOCK CODE...
(PRITISNITE UNOS ZA KOD ZA
ZAKLJUČAVANJE)
Ovdje možete odabrati QUIT (ODUSTANI) kako biste poništili učinjeno i vratili se na
prethodni izbornik ili nastaviti tako da pritisnete ENTER (UNOS) za unos koda zaključavanja.
Tada prelazite na izbornik s tipkovnicom gdje možete unijeti kod. Pritisnite ENTER (UNOS)
nakon svakog simbola te potvrdite kod pritiskom na DONE (DOVRŠETAK).
Prikazuje se sljedeći tekstni okvir:
UNIT UNLOCKED! (JEDINICA JE
OTKLJUČANA!)
Ako kod nije ispravan, prikazuje se poruka s ponudom za ponovni pokušaj ili za povratak na
izvorni izbornik, tj. na zaslon mjerenja izbornika za brzi način rada.
Ako je kod točan, uklonit će se sve blokade pristupa drugim izbornicima iako zaključavanje
kodom ostaje uključeno. To znači da možete privremeno napustiti zaslon mjerenja i izbornik
za brzi način rada, a ipak zadržati status zaključavanja po povratku na te izbornike.
9.1.2
Određivanje/uređivanje koda zaključavanja
Funkcijom određivanje/uređivanje koda zaključavanja možete urediti postojeći kod ili unijeti
novi. Kod zaključavanja može se sastojati od 16 proizvoljnih slova i brojeva.
9.2
Daljinsko upravljanje
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » REMOTE
CONTROLS (DALJINSKI UPRAVLJAČI)
Ovisno o postupku i daljinskom upravljaču dostupne su razne opcije konfiguracije.
Jedinica za daljinsko upravljanje bez sabirnice CAN mora se priključivati pomoću
prilagodnika za daljinsko upravljanje. Ova funkcija ne podržava metodu SuperPulse.
0460 896 601
- 57 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Nakon priključivanja, aktivirajte daljinski upravljač na zaslonu MEASURE (MJERENJE)
pomoću funkcijske tipke REMOTE (DALJINSKI UPRAVLJAČ).
9.2.1
Nadvladavanje zaborava
Postavite kursor na redak REMOTE CONTROLS (DALJINSKI UPRAVLJAČI) . Pritisnite
ENTER (UNOS) za prikaz popisa izbora.
MIG/MAG REMOTE CONTROLS (DALJINSKI UPRAVLJAČI ZA MIG/MAG
ZAVARIVANJE)
FORGET OVERRIDE (ZANEMARI PREMOŠĆENJE)
ON (UKLJUČENO)
DIGITAL OP (DIGITALNO RUK.)
5-PROG
ANALOG 1
WIRE SPEED (BRZINA ŽICE)
-MIN
0,8
-MAX
25,0
ANALOG 2
VOLTAGE (NAPON)
-MIN
-10
-MAX
+10
QUIT
(ODUSTANI)
Kada je odabrano FORGET OVERRIDE (ZANEMARI PREMOŠĆENJE) postavljeno na ON
(UKLJUČENO)prije svakog početka novog zavarivanja automatski se učitava posljednje
učitana memorija. Svrha je uklanjanje ishoda svih postavki podataka zavarivanja nastalih
tijekom posljednjeg postupka zavarivanja.
9.2.2
Konfiguracija digitalne jedinice za daljinsko upravljanje
Bez prilagodnika za daljinsko upravljanje
Ako priključujete upravljačku jedinicu za daljinsko upravljanje sa sabirnicom CAN,
konfiguracija se izvodi automatski,. DIGITAL OP (DIGITALNO RUK.).
S prilagodnikom za daljinsko upravljanje
Ako koristite digitalnu jedinicu za daljinsko upravljanje, navedite koja se vrsta jedinice za
daljinsko upravljanje koristi.
Postavite kursor na redak DIGITAL OP (DIGITALNO RUK.) i pritisnite ENTER (UNOS) za
prikaz popis s kojeg možete odabrati stavke.
BINARY CODED (S BINARNIM KODOM)
•
Jedinica na 32 bita
10-PROGR
•
Jedinica na 10 bita *
* ili plamenik za zavarivanje s odabirom programa RS3
9.2.3
Konfiguracija analogne jedinice za daljinsko upravljanje
Bez prilagodnika za daljinsko upravljanje
Ako priključite upravljačku jedinicu za daljinsko upravljanje sa sabirnicom CAN, konfiguracija
za funkcije ANALOG 1 i ANALOG 2 izvodi se automatski. Konfiguraciju nije moguće
mijenjati.
0460 896 601
- 58 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
S prilagodnikom za daljinsko upravljanje
Ako s prilagodnikom za daljinsko upravljanje koristite analognu jedinicu za daljinsko
upravljanje, na upravljačkoj ploči možete odrediti koje potenciometre (najviše 2) želite
koristiti.
Potenciometri se na upravljačkoj ploči nazivaju ANALOG 1 i ANALOG 2 i služe za
zadavanje skupa parametara za postupak zavarivanja, npr. parametar dopremanja žice
(ANALOG 1) i parametar napona (ANALOG 2) za postupak MIG/MAG.
Ako pokazivač postavite na redak ANALOG 1 i pritisnete ENTER (UNOS), pojavit će se
popis.
NONE (NIŠTA)
WIRE SPEED (BRZINA ŽICE)
Ako pokazivač postavite na redak ANALOG 1 i pritisnete ENTER (UNOS), pojavit će se
popis.
Sad možete odabrati hoće li se potenciometar ANALOG 1 koristiti za WIRE SPEED (BRZINA
ŽICE) ili ako se neće koristiti, odaberite NONE (NIŠTA).
Odaberite redak WIRE SPEED (BRZINA ŽICE) i pritisnite ENTER (UNOS).
Ako pokazivač postavite na redak ANALOG 2 i pritisnete ENTER (UNOS), pojavit će se
popis.
NONE (NIŠTA)
VOLTAGE (NAPON)
Ako pokazivač postavite na redak ANALOG 2 i pritisnete ENTER (UNOS), pojavit će se
popis.
Sad možete odabrati hoće li se potenciometar ANALOG 2 koristiti za VOLTAGE (NAPON) ili
ako se neće koristiti, odaberite NONE (NIŠTA).
Odaberite redak VOLTAGE (NAPON) i pritisnite ENTER (UNOS).
Sve konfiguracije jedinice za daljinsko upravljanje primjenjuju se za bilo koju priključenu
jedinicu za dopremanje. Ako koristite dvostruke jedinice iz konfiguracije uklonite
potenciometar ANALOG 1, to će se primijeniti na obje jedinice za dopremanje žice.
9.2.4
Skaliranje ulaznih vrijednosti
Možete postaviti upravljački raspon koji će koristiti potenciometri. To se čini pomoću kotačića
plus/minus pomoću kojih se na upravljačkoj ploči navodi minimalna i maksimalna vrijednost.
Za sinergijske načine i načine rada bez sinergije moguće je postaviti različita ograničenja
napona. U sinergijskom načinu rada postavka napona je odstupanje (pozitivno ili negativno)
od sinergijske vrijednosti. U načinu rada bez sinergije napon se postavlja kao apsolutna
vrijednost. Skup vrijednosti za sinergiju primjenjuje se u sinergijskom načinu rada. Ako niste
u sinergijskom načinu rada, koristi se apsolutna vrijednost.
U načinu rada bez sinergije također postoje različita upravljačka ograničenja napona za
zavarivanje kratkim/štrcajućim lukom i impulsno zavarivanje.
Vrijednost nakon poništavanja
0460 896 601
- 59 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Zavarivanje kratkim/štrcajućim lukom i
impulsno zavarivanje
min. -10 V
maks. 10 V
Zavarivanje kratkim/štrcajućim lukom bez
sinergije
min. 8 V
maks. 60 V
Impulsno zavarivanje bez sinergije
min. 8 V
maks. 50 V
9.3
Zadane postavke postupka MIG/MAG
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MIG/MAG
DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA MIG/MAG)
U ovom izborniku možete postaviti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GUN TRIGGER MODE (NAČIN OKIDANJA PIŠTOLJA) 2-taktno/4-taktno
4-taktna konfiguracija
Konfiguracija funkcijskih tipki
Mjerenje napona struje za impulsno zavarivanje
Jedinica za dopremanje žice AVC
Otpusni impuls
Održavanje konstantne vrijednosti napona regulatora
Uključeno vrijeme odgode punjenja kratera
Vrijeme odgode isključenja luka nakon početka zavarivanja
Prikaz procjene jakosti struje
9.3.1
Način okidanja pištolja (2-taktno/4-taktno)
2-taktno
A = prethodni protok plina
B = Vruće pokretanje
C = Zavarivanje
D = Popunjavanje kratera
E = Naknadni protok plina
Funkcije prilikom korištenja 2-taktnog upravljanja plamenikom za zavarivanje.
Prethodni protok plina (ako se koristi) započinje pritiskanjem okidne sklopke pištolja za
zavarivanje (1). Tada započinje postupak zavarivanja. Nakon otpuštanja okidne sklopke (2)
započinje popunjavanje kratera (ako je odabrano) te se prekida struja zavarivanja. Započinje
naknadni protok plina (ako je odabran).
SAVJET: Ponovnim pritiskanjem okidne sklopke za trajanja postupka popunjavanja kratera
popunjavanje se nastavlja sve dok je sklopka pritisnuta (isprekidana crta). Popunjavanje
kratera može se za trajanja postupka prekinuti brzim pritiskanjem i otpuštanjem okidne
sklopke.
2-taktno upravljanje uključuje se na zaslonu mjerenja, u izborniku za konfiguraciju ili pomoću
programibilne tipke zaslona mjerenja.
4-taktno
4-taktno upravljanje ima 3 položaja za uključivanje i 2 za zaustavljanje. Ovo je početni i
završni položaj 1. Prilikom poništavanja odabire se položaj 1. Pogledajte odjeljak "4-taktna
konfiguracija".
0460 896 601
- 60 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
A = Prethodni protok plina
B = Vruće pokretanje
C = Zavarivanje
D = Popunjavanje kratera
E = Naknadni protok plina
Funkcije prilikom korištenja 4-taktnog upravljanja plamenikom za zavarivanje
Prethodni protok plina započinje pritiskanjem okidne sklopke pištolja za zavarivanje (1).
Otpuštanjem okidne sklopke započinje postupak zavarivanja. Ponovno pritiskanje okidne
sklopke (3) pokreće popunjavanje kratera (ako je odabrano) te podatke zavarivanja smanjuje
na nižu vrijednost. Otpuštanje okidne sklopke (4) potpuno zaustavlja zavarivanje i pokreće
naknadni protok plina (ako je odabran).
SAVJET: Popunjavanje kratera zaustavlja se otpuštanjem sklopke okidača. Ako ju umjesto
toga zadržite pritisnutom, nastavlja se popunjavanje kratera (isprekidana crta).
4-taktno upravljanje uključuje se na zaslonu mjerenja, u izborniku za konfiguraciju ili pomoću
programibilne tipke zaslona mjerenja. Ako je točkasto zavarivanje postavljeno na ON
(UKLJUČENO), odabir načina okidanja pištolja nije moguć. ON (UKLJUČENO).
9.3.2
4-taktna konfiguracija
U 4-taktnoj konfiguraciji pojavljuju se različite funkcije 4-taktnog pokretanja i zaustavljanja.
Postavke pokretanja 4-taktnog upravljanja
•
•
Okidačem upravljan prethodni protok plina, pogledajte odjeljak "4-taktno upravljanje".
Vremenski upravljan prethodni protok plina.
A = Protok plina
B = Dopremanje žice
C = Prethodni protok plina
D = Zavarivanje
Pritisnite okidnu sklopku (1) i započet će prethodni protok plina; nakon isteka trajanja
prethodnog protoka plina započet će postupak zavarivanja. Otpustite okidnu sklopku (2).
•
Okidačem upravljano vruće pokretanje
A = Protok plina
B = Dopremanje žice
C = Prethodni protok plina
D = Vruće pokretanje
E = Zavarivanje
Pritisnite okidnu sklopku (1); započinje prethodni protok plina i vruće pokretanje traje do
otpuštanja sklopke (2).
0460 896 601
- 61 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Postavke zaustavljanja 4-taktnog upravljanja
•
•
Vremenski upravljano popunjavanje kratera s mogućim produžetkom, pogledajte
odjeljak "4-taktno upravljanje".
Okidačem upravljano trajanje popunjavanja kratera
A = Protok plina
B = Dopremanje žice
C = Zavarivanje
D = Popunjavanje kratera
Stisnite okidnu sklopku (3); popunjavanje kratera započinje i istječe. Ako se okidna sklopka
otpusti (4) unutar vremena za popunjavanje kratera (skraćenje trajanja popunjavanja
kratera), zavarivanje se prekida.
9.3.3
Konfiguracija funkcijskih tipki
Prilikom zavarivanja postupkom MIG/MAG korisniku je omogućeno postavljanje funkcija tih
funkcijskih tipki odabirom s popisa mogućnosti za postavljanje. Sedam je funkcijskih tipki
kojima se može pridružiti funkcija.
Birati se može između sljedećih mogućnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ništa
Pročišćavanje plina
Postupno dopremanje žice
Način rada okidača (2/4)
Punjenje kratera ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Iznimno sporo pokretanje u položaju ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Vruće pokretanje u položaju ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
Okidna sklopka za podatke zavarivanja
Pročišćavanje zraka
Usporavanje postupka
Povlačenje žice
Jasna pogreška
Na zaslonu su dva stupca: jedan za broj Funkcija a drugi za broj Funkcijske tipke .
0460 896 601
- 62 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
SOFT KEYS SETUP (POSTAVLJENJE FUNKCIJSKIH TIPKI)
Funkcija
Funkcijska tipka
NONE (NIŠTA)
GAS PURGE (PROČIŠĆAVANJE PLINA)
1
WIRE INCHING (POSTUPNO DOPREMANJE ŽICE)
2
TRIGGER MODE (2/4) (NAČIN RADA OKIDAČA)
3
CRATER FILL ON/OFF (PUNJENJE KRATERA
UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
4
5
CREEP START ON/OFF (IZNIMNO SPORO
POKRETANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
6
7
HOT START ON/OFF (VRUĆE POKRETANJE
UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
SKLOPKA OKIDAČA
GAS PURGE
WIRE INCHING
(PROČIŠĆAVAN
(POSTUPNO
JE PLINA)
DOPREMANJE
ŽICE)
4-STROKE
(4-TAKTNO)
12
QUIT
(ODUSTANI)
Na ploči se nalazi pet programibilnih tipki. Pritiskanjem tipke "1 2"(2ND FUNCT) (2. FUNKC)
dobivate dodatnih pet funkcijskih tipki.
Kad tim tipkama pridružujete funkcije, dodjeljuju im se brojevi s lijeva na sljedeći način:
Za pridruživanje nove funkcije funkcijskoj tipki učinite sljedeće:
•
•
•
Pokazivač postavite na redak s funkcijom NONE (NIŠTA) i pritisnite funkcijsku tipku na
kojoj je funkcija kojoj želite promijeniti broj tipke.
Postupak ponovite s tipkom koja je označena brojem tipke koji želite koristiti.
Postavite pokazivač na redak funkcije kojoj želite pridružiti novi broj tipke i pritisnite
funkcijsku tipku kojoj želite pridružiti funkciju.
Na isti način uparivanjem jedne od funkcija iz lijevog stupca i broja tipke iz desnog stupca
drugim tipkama možete pridruživati nove funkcije.
9.3.4
Mjerenje napona prilikom impulsnog zavarivanja
Mogućnosti za metode napona prilikom impulsnog zavarivanja su sljedeće:
•
•
Vršna vrijednost napona prilikom impulsnog zavarivanja PULSE (IMPULSNO) Napon
se mjeri samo tijekom impulsa i filtrira se prije prikazivanja vrijednosti napona na
zaslonu.
Prosječna vrijednost napona AVERAGE (PROSJEK)
Napon se neprekidno mjeri te se filtrira prije prikazivanja vrijednosti napona,
Izmjerene vrijednosti prikazane na zaslonu koriste se kao ulazni podaci za unutarnje i
vanjske funkcije kvalitete.
0460 896 601
- 63 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
9.3.5
Jedinica za dopremanje žice AVC
Ako ste priključili jedinicu za dopremanje žice AVC (ARC VOLTAGE CONTROL)
(NAPONSKO UPRAVLJANJE LUKOM), pristupite izborniku CONFIGURATION
(KONFIGURACIJA) u izborniku MIG/MAG DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA
MIG/MAG). Pritisnite ENTER (UNOS) na retku jedinice za dopremanje žice AVC pritisnite i
odaberite ON (UKLJUČENO). Oprema se tada automatski konfigurira za jedinicu za
dopremanje žice AVC.
Kada rabite uređaj za dopremanje žice s detekcijom napona luka, napon zavarivanja izravno
kontrolira dopremanje žice. Ne postoji nijedan drugi način komunikacije s uređajem za
dopremanje žice. Za bolje performanse, možete rabiti posebni regulator.
9.3.6
Otpusni impuls
Ako se žica zaglavi na radnom dijelu, sustav to otkriva. Odašilje se strujni impuls koji žicu
oslobađa od površine.
Kako biste dobili tu funkciju, odaberite RELEASE PULSE (OTPUSNI IMPULS) s popisa pod
MIG/MAG DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA MIG/MAG)a zatim pritisnite
ENTER (UNOS) i odaberite ON (UKLJUČENO).
9.3.7
Održavanje konstantne vrijednosti napona regulatora
VOLTAGE REGULATOR FLAT STATIC (ODRŽAVANJE KONSTANTNE VRIJEDNOSTI
NAPONA REGULATORA) obično će se aktiviratiON (UKLJUČENO)).
Funkcija se uobičajeno koristi za rješenja koje je zadala stranka.
9.3.8
Uključeno vrijeme odgode punjenja kratera
DELAY TIME CRATERFILL ACTIVE (UKLJUČENO VRIJEME ODGODE PUNJENJA
KRATERA) vrijeme je koje nakon početka zavarivanje mora isteći kako bi se uključila funkcija
CRATERFILL (PUNJENJE KRATERA) kada je punjenje kratera omogućeno.
Zadana vrijednost je 1.0 S.
9.3.9
Vrijeme odgode isključenja luka nakon početka zavarivanja
Ovo vrijeme odgode definira vremenski period koji započinje na početku zavarivanja i
završava na (početak zavarivanja + funkcija WELD START ARC OFF DELAY TIME
(VRIJEME ODGODE ISKLJUČENJA LUKA NAKON POČETKA ZAVARIVANJA).
Ako u definiranom periodu dođe do višestrukih događaja paljenja luka i gašenja luka tada
se događaji gašenja luka ne prosljeđuju ako je posljednji događaj prije isteka definiranog
vremenskog perioda događaj paljenja luka.
Ako u definiranom periodu dođe do višestrukih događaja paljenja luka i gašenja luka i ako
je posljednji događaj prije isteka definiranog vremenskog perioda događaj gašenja luka,
tada se taj događaj gašenja luka prosljeđuje u razdoblje nakon definiranog vremenskog
perioda.
Prosljeđuje se samo se prvi događaj paljenja luka u definiranom vremenskom periodu.
Primjer: Ako dođe do pojave slijeda događaja paljenje luka, gašenje luka i paljenje luka
unutar definiranog vremenskog perioda, samo se prvi događaj paljenja luka prosljeđuje od
izvora napajanja do priključene opreme. Događaj gašenje luka prvo se odgađa na izvoru
napajanja, no briše se po zaprimanju posljednjeg događaja paljenja luka.
Zadana vrijednost je 0.00 s.
Funkcija se uobičajeno koristi za rješenja koje je zadala stranka.
0460 896 601
- 64 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
9.3.10
Prikaz procjene jakosti struje
Dobivena procjena za sinergijsku liniju računa se putem trenutne brzine dopremanja žice.
Zadana vrijednost postavljena je na OFF (ISKLJUČENO).
Procjena jakosti struje prikazuje se kao referenca kad zavarivač nije siguran na koju
vrijednost postaviti brzinu dopremanja žice. Ovisno o vrsti spoja i izlazu elektrode (udaljenost
od kontaktnog vrha do radnog dijela) koji se koristi može doći do odstupanja između
procijenjene jakosti struje i stvarne izmjerene vrijednosti. Veliko odstupanje može značiti da
je potrebno namjestiti izlaz elektrode za optimalne rezultate zavarivanja.
Procijenjena jakost struje prikazana je u izborniku MEASURE (MJERENJE) prilikom
namještanja brzine dopremanja žice ili napona.
Procijenjena jakost struje nikada se ne prikazuje pri zavarivanju pomoću ROBOTA ili
grupe sinergije SAT, iako je Prikaz procjene jakosti struje postavljen na ON (UKLJUČENO).
9.4
Zadane postavke postupka MMA
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MMA
DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA MMA)
Zavarivanje isprekidanim lukom
Zavarivanje isprekidanim lukom može se koristiti prilikom zavarivanja elektrodama od
nehrđajućeg čelika. Funkcija uključuje izmjenično udaranje i gašenje luka za postizanje bolje
kontrole nad prijenosom topline. Elektrodu je za gašenje luka dovoljno malo podići.
Odaberite ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO).
9.5
Funkcijske tipke za brzi način rada
Funkcijske tipke WELD DATA 1 (PODACI O ZAVARIVANJU 1) do WELD DATA 4 (PODACI
O ZAVARIVANJU 1) prikazuju se u izborniku brzog načina rada. One se konfiguriraju na
sljedeći način:
Postavite kursor na redak SOFT KEY NUMBER (BROJ FUNKCIJSKE TIPKE) .
0460 896 601
- 65 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
FAST MODE SOFT KEYS (FUNKCIJSKE TIPKE ZA ZADANI NAČIN RADA)
SOFT KEY NUMBER (BROJ FUNKCIJSKE TIPKE)
1
ASSOCIATED WELD DATA (PRIDRUŽENI PODACI O
ZAVARIVANJU)
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE) SYNERGIC MODE (SINERGIJSKI
NAČIN) ON (UKLJUČENO)
Fe ER70S, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
STORE
(POHRANI)
DELETE
(IZBRIŠI)
QUIT
(ODUSTANI)
Tipke imaju brojeve 1 – 4 s lijeva na desno. Željenu tipku odaberite odabirom njenog broja
pomoću kotačića plus/minus.
Potom se lijevim kotačićem spustite u sljedeći redak ASSOCIATED WELD DATA
(PRIDRUŽENI PODACI O ZAVARIVANJU). Ovdje možete pregledavati u memoriju
pohranjene skupove podataka zavarivanja. Kotačićem plus/minus odaberite željeni broj za
podatke zavarivanja. PritisniteSTORE (POHRANI) za spremanje. Za brisanje pohranjenog
skupa pritisnite DELETE (IZBRIŠI).
9.6
Dvostruki izvori pokretanja
Ako je ova mogućnost uključena (ON) (UKLJUČENO), zavarivanje postupkom MIG/MAG
možete pokrenuti na jedinici za dopremanje žice i na izvoru napajanja za zavarivanje
postupkom TIG i obrnuto. Zavarivanje započeto unosom signala za pokretanje mora se
zaustaviti istim unosom.
9.7
Omogućeno daljinsko upravljanje upravljačkom pločom
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » PANEL
REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO DALJINSKO UPRAVLJANJE UPRAVLJAČKOM
PLOČOM)
Kad je ploča u načinu rada za daljinsko upravljanje , nije moguće mijenjati postavke pomoću
gumba na ploči. Za daljinske upravljače s mogućnošću odabira memorije za zavarivanje:
Kada je funkcija PANEL REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO DALJINSKO UPRAVLJANJE
UPRAVLJAČKOM PLOČOM) na ON (UKLJUČENO)struja/dopremanje žice ili napon mogu
se postavljati na upravljačkoj ploči i daljinskim upravljanjem.
Ako se funkcija PANEL REMOTE ENABLE (OMOGUĆENO DALJINSKO UPRAVLJANJE
UPRAVLJAČKOM PLOČOM) koristi u kombinaciji s ograničenjima, korištenje stroja može se
ograničiti na poseban raspon postavki. To se odnosi na sljedeće postavke: za dopremanje
žice i napon zavarivanja postupkom MIG/MAG, za postavku struje za zavarivanje
postupcima MMA i TIG te za impulsnu struju za impulsno zavarivanje postupkom TIG.
9.8
Funkcija nadzora dopremanja žice
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » WF
SUPERVISION (FUNKCIJA NADZORA DOPREMANJA ŽICE)
WF SUPERVISION (FUNKCIJA NADZORA DOPREMANJA ŽICE) obično će se aktiviratiON
(UKLJUČENO)). Funkcija se uobičajeno koristi za rješenja koje je zadala stranka. Funkcija
provjerava je li kontakt između WDU uređaja za dopremanje žice izgubljen te prikazuje
pogrešku ako jest.
0460 896 601
- 66 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
NAPOMENA!
Kada rabite uređaj za dopremanje žice drugog proizvođača, s izvorom napajanja
tvrtke ESAB, morate isključiti nadzor.
9.9
Način za automatsko pohranjivanje
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » AUTO SAVE
MODE (NAČIN ZA AUTOMATSKO POHRANJIVANJE)
Zadana vrijednost postavljena je na OFF (ISKLJUČENO).
Skupovi podataka o zavarivanju spremaju se na memorijske položaje u memoriji.
Način za automatsko pohranjivanje postavljeno na ON (UKLJUČENO): Kada dohvatite skup
podataka o zavarivanju, promijenite postavke pa dohvatite sljedeći skup podataka, prvi se
skup sprema s promijenjenim postavkama.
Ručno pohranjivanje podataka zavarivanja na memorijsko mjesto onemogućava sljedeću
automatsku pohranu.
Memorijsko mjesto na koje je skup podataka zavarivanja pohranjen prikazuje se u gornjem
desnom kutu zaslona mjerenja.
9.10
Mjerenje ograničenja za zaustavljanje zavarivanja
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MEASURE
LIMITS STOP WELD (MJERENJE OGRANIČENJA ZA ZAUSTAVLJANJE ZAVARIVANJA)
Zadana vrijednost postavljena je na OFF (ISKLJUČENO).
Ova funkcija upravlja radom u slučaju pojave pogreške ograničenja mjerenja. Dostupna je za
zavarivanje postupkom MIG/MAG i TIG s okidačem na plameniku.
Moguće su tri postavke:
•
•
•
ON (UKLJUČENO)
ON (UKLJUČENO), SUPERVISE (NADZIRANO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kada je funkcija MEASURE LIMITS STOP WELD (MJERENJE OGRANIČENJA ZA
ZAUSTAVLJANJE ZAVARIVANJA) postavljena naON (UKLJUČENO)i dođe do pogreške
ograničenja mjerenja, zavarivanje će odmah prestati.
Postavku ON (UKLJUČENO), SUPERVISE (NADZIRANO) možete koristiti ako s njom
koristite funkcionalnost USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI) na izvoru napajanja. Ako
je odabrana postavka ON (UKLJUČENO), SUPERVISE (NADZIRANO) pojavi se pogreška
ograničenja mjerenja, zavarivanje će se odmah zaustaviti administrator ili viši korisnik
morat će unijeti svoju lozinku prije nego nastavi zavarivati. (Informacije o korisničkim
računima i razinama korisničkih računa potražite u odvojenom odjeljku ovog priručnika
"Korisnički računi“.)
9.11
Za zavarivanje je potrebna prijava
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » Za
zavarivanje je potrebna prijava
Ako je aktivirana postavka Za zavarivanje je potrebna prijava za zavarivanje je potrebno
aktiviranje korisničkih računa i prijava.
0460 896 601
- 67 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
9.12
Okidna sklopka za podatke zavarivanja
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » TRIGGER
WELD DATA SWITCH (OKIDNA SKLOPKA ZA PODATKE ZAVARIVANJA)
Ova funkcija omogućuje odabir različitih prethodno postavljenih vrijednosti podataka
zavarivanja brzim pritiskom (pritisak na gumb i brzo otpuštanje) okidne sklopke plamenika za
zavarivanje. Moguće je odabrati između jednostrukog ili dvostrukog pritiska. Jednostruki
pritisak znači jedan brzi pritisak. Dvostruki pritisak znači dva brza pritiska.
PRVA PROMJENA SLIJEDA ARC OFF (gašenje luka) može biti postavljena na NEXT
(sljedeći) ili START (pokretanje)
NEXT (SLJEDEĆI) - A TRIGGER DATA SWITCH (okidna sklopka za podatke) promijenit će
memoriju na sljedeću memoriju u nizu.
START (pokretanje) – A TRIGGER DATA SWITCH (okidna sklopka za podatke) tijekom ARC
OFF (gašenje luka) promijenit će memoriju na prvu sljedeću memoriju u nizu ako su prošle 4
sekunde od posljednjeg okidanja sklopke za podatke.
A TRIGGER DATA SWITCH (okidna sklopka za podatke) promijenit će memoriju na sljedeću
memoriju u nizu unutar 4 sekunde od posljednjeg okidanja sklopke za podatke.
Promjene je moguće obavljati između najviše 5 odabranih memorijskih mjesta, pogledajte
poglavlje "UPRAVLJANJE MEMORIJOM".
OFF (ISKLJUČENO) – nema zamijene između podataka zavarivanja.
ARC OFF (LUK ISKLJUČEN) – korisnik tijekom zavarivanja ne može zamjenjivati
memorijska mjesta.
ON (UKLJUČENO) – korisnik uvijek može zamjenjivati memorijska mjesta.
3-PROG – dodaju se 3 memorijska mjesta. Odaberite 2-stroke (2 takta) (pogledajte odjeljak
9.3.1). 3-Prog (programiranje 3 mjesta) proširen je oblik funkcije 2 takta s okidnom sklopkom
za podatke s 3 memorijska mjesta. Okidna sklopka za podatke prelazi na memoriju 1 ako se
pritisne okidna sklopka pištolja za zavarivanje. Tada započinje postupak zavarivanja. Kad se
okidna sklopka otpusti, okidna sklopka pištolja za zavarivanje prelazi na memoriju 2 i
zavarivanje se nastavlja. Okidna sklopka za podatke prelazi na memoriju 3 ako se ponovo
pritisne okidna sklopka pištolja za zavarivanje. Kad se okidna sklopka otpusti po drugi put,
započinje popunjavanje kratera (ako je odabrano), s struja zavarivanja se zaustavlja.
Započinje naknadni protok plina (ako je odabran).
Uključivanje okidne sklopke za podatke zavarivanja
Postavite kursor na redak TRIGGER WELD DATA SWITCH (OKIDNA SKLOPKA ZA
PODATKE ZAVARIVANJA) i pritisnite ENTER (UNOS). Odaberite OFF (ISKLJUČENO), ARC
OFF (LUK ISKLJUČEN), ON (UKLJUČENO) ili 3-PROG. Pritisnite ENTER (UNOS).
0460 896 601
- 68 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA SKLOPKA ZA PODATKE O ZAVARIVANJU)
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA
SKLOPKA ZA PODATKE O ZAVARIVANJU)
CLICK (ŠKLJOCAJ)
OFF (ISKLJUČENO)
SINGLE (JEDAN)
NEXT (SLJEDEĆE)
FIRST CHANGE IN SEQUENCE ARC OFF (PRVA
PROMJENA SLIJEDA GAŠENJE LUKA)
5
ADD/DELETE WELDDATA (DODAVANJE/BRISANJE
PODATAKA O ZAVARIVANJU)
SELECTED WELDDATA (ODABRANI PODACI O
ZAVARIVANJU)
MIG/MAG SHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE) SYNERGIC MODE (SINERGIJSKI
NAČIN) ON (UKLJUČENO)
Fe ER70S, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6M/MIN
QUIT
(ODUSTANI)
Odabir podataka zavarivanja iz memorije
Postavite kursor na redak ADD/DELETE WELD DATA (DODAVANJE/BRISANJE PODATAKA
O ZAVARIVANJU) .
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA SKLOPKA ZA PODATKE O ZAVARIVANJU)
TRIGGER WELDDATA SWITCH► (OKIDNA
SKLOPKA ZA PODATKE O ZAVARIVANJU)
CLICK (ŠKLJOCAJ)
OFF (ISKLJUČENO)
SINGLE (JEDAN)
NEXT (SLJEDEĆE)
FIRST CHANGE IN SEQUENCE ARC OFF (PRVA
PROMJENA SLIJEDA GAŠENJE LUKA)
19
ADD/DELETE WELDDATA (DODAVANJE/BRISANJE
PODATAKA O ZAVARIVANJU)
SELECTED WELDDATA 5 19 (ODABRANI PODACI O
ZAVARIVANJU)
MIG/MAG SHORT/SPRAY (KRATKO/ŠTRCAJUĆE) SYNERGIC MODE (SINERGIJSKI
NAČIN) ON (UKLJUČENO)
Fe ER70S, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 volt, 7.6 M/MIN
STORE
(POHRANI)
DELETE
(IZBRIŠI)
QUIT
(ODUSTANI)
Kotačićem plus/minus odaberite brojeve memorija u koje su pohranjeni trenutni podaci
zavarivanja i pritisnite STORE (POHRANI).
Redak SELECTED WELD DATA (ODABRANI PODACI O ZAVARIVANJU) pokazuje koji su
podaci za zavarivanje odabrani i kojim se redom pojavljuju, s lijeva na desno. Skup
posljednje odabranih podataka zavarivanja prikazuje se na zaslonu, ispod crte.
Za uklanjanje podataka ponovite prethodno naveden postupak, no pritisnite tipku DELETE
(OBRIŠI).
0460 896 601
- 69 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
9.13
Višestruki uređaji za dopremanje žice
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MULTIPLE
WIRE FEEDERS (VIŠESTRUKI UREĐAJI ZA DOPREMANJE ŽICE)
Ako priključujete nekoliko jedinica za dopremanje žice (najv. 4), morate koristiti jedinice za
dopremanje žice bez jedinice s podacima zavarivanja, tj, s praznim upravljačkim pločama.
Sve jedinice za dopremanje žice isporučuju se stranci s identifikacijskim brojem 1.
9.13.1
Konfiguriranje višestrukih uređaja za dopremanje žice
Prvo što je neophodno učiniti prilikom priključivanja nekoliko jedinica za dopremanje žice jest
promjena identifikacijskog broja (adresa čvorišta) jedne jedinice.
Identifikacijski broj promijenite na sljedeći način:
•
•
•
Priključite prvu jedinicu za dopremanje žice i pristupite izborniku MULTIPLE WIRE
FEEDERS (VIŠESTRUKI UREĐAJI ZA DOPREMANJE ŽICE) .
Pritisnite i otpustite okidnu sklopku kako biste uključili jedinicu za dopremanje.
U prvom retku pročitajte identifikacijski broj jedinice za dopremanje (prvi put treba biti
1). Odaberite novi identifikacijski broj između 2 i 4.
Postavite kursor na redak SELECT A NEW ID NUMBER (ODABERI NOVI
IDENTIFIKACIJSKI BROJ) . Željeni identifikacijski broj između 1 i 4 odaberite pomoću
kotačića plus/minus. Pritisnite ENTER (UNOS).
MULTIPLE WIRE FEEDERS (VIŠESTRUKI UREĐAJI ZA DOPREMANJE ŽICE)
CURRENT ID NUMBER (TRENUTAČNI
IDENTIFIKACIJSKI BROJ)
1
SELECT A NEW ID NUMBER (ODABERI NOVI
IDENTIFIKACIJSKI BROJ)
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
(IDENTIFIKACIJSKI BROJ PRIKLJUČENOG
UREĐAJA ZA DOPREMANJE ŽICE)
QUIT
(ODUSTANI)
Identifikacijski broj u gornjem redu promijenit će se u željeni broj.
•
•
Priključite sljedeću jedinicu za dopremanje žice.
Pritisnite i otpustite okidnu sklopku kako biste uključili ovu jedinicu za dopremanje.
Možete vidjeti kako je identifikacijski broj jedinice 1.
Konfiguracija je završena i možete početi koristiti opremu na uobičajen način. Na jednak
način moguće je konfigurirati i pogoniti četiri jedinice za dopremanje žice. Pri korištenju više
jedinica za dopremanje žica nije važno koji im je identifikacijski broj dodijeljen, nego da su im
dodijeljeni različiti brojevi kako bi se mogle razlikovati.
Dvjema jedinicama za dopremanje žice nemojte dodijeliti isti identifikacijski broj. Ako se to
dogodi, ispravite situaciju odspajanjem jedne od jedinica i ponovnom provedbom iznad
navedenog postupka. Uvijek možete pristupiti izborniku MULTIPLE WIRE FEEDERS
(VIŠESTRUKI UREĐAJI ZA DOPREMANJE ŽICE) MULTIPLE WIRE FEEDERS"
VIŠESTRUKI UREĐAJI ZA DOPREMANJE ŽICE) i provjeriti identifikacijske brojeve
priključenih jedinica za dopremanje žice.
0460 896 601
- 70 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
U retku CONNECTED WIRE FEEDERS ID: (IDENTIFIKACIJSKI BROJ PRIKLJUČENOG
UREĐAJA ZA DOPREMANJE ŽICE) možete vidjeti identifikacijske brojeve svih priključenih
jedinica za dopremanje.
9.13.2
Koncept memorije podataka zavarivanja za daljinske upravljače M1 10P
Memorije i daljinski upravljači iz serije 10P rade s uređajima za dopremanje žice koji imaju
različite identifikacijske brojeve slijedeći određeni koncept.
Za svaki identifikacijski broj uređaja za dopremanje žice rabite odgovarajući raspon položaja
memorije podataka zavarivanja, slijedeći popis naveden u nastavku:
•
•
•
•
Uređaj za dopremanje žice - ID 1: Memorijski položaj 1-10
Uređaj za dopremanje žice - ID 2: Memorijski položaj 11-20
Uređaj za dopremanje žice - ID 3: Memorijski položaj 21-30
Uređaj za dopremanje žice - ID 4: Memorijski položaj 31-40
9.14
Funkcije kvalitete
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » QUALITY
FUNCTIONS (FUNKCIJE KVALITETE)
Uvjeti za unos dovršenih poslova zavarivanja postavljaju se pod QUALITY FUNCTIONS
(FUNKCIJE KVALITETE) u izbornikuCONFIGURATION MENU (IZBORNIK ZA
KONFIGURACIJU).
QUALITY FUNCTIONS (FUNKCIJE KVALITETE)
QUALITY DATA LOG TO FILE (ARHIVIRANJE
PODATAKA O KVALITETI U DATOTEKU)
ON (UKLJUČENO)
QUIT
(ODUSTANI)
Odaberite redak i pritisnite ENTER (UNOS). Ako je odabrana mogućnost ON (UKLJUČENO)
svako zavarivanje pohranjivat će se u obliku tekstualne datoteke s nastavkom .aqd, uz
stvaranje nove datoteke po danu. Bilježe se sljedeće informacije:
•
•
•
•
•
Vrijeme početka zavarivanja
Trajanje zavarivanja
Najveća, najmanja i prosječna struja tijekom zavarivanja
Najveći, najmanji i prosječni napon tijekom zavarivanja
Najveći, najmanji i prosječni izlaz tijekom zavarivanja
Više o funkciji kvalitete pročitajte u odjeljku "Funkcija kvalitete" u poglavlju "ALATI".
9.14.1
Zapis funkcije pohrane podataka o kvaliteti
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
Datoteke podataka o kvaliteti stvorene u upravljačkoj ploči pohranjuju se u formatu xml.
Memorijski USB uređaj za rad mora biti u formatu FAT.
Umetnite memorijski USB uređaj u upravljačku ploču, pogledajte odjeljak "Upravljanje
datotekama".
0460 896 601
- 71 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Odaberite QUALITY FUNCTION LOG (ZAPISNIK FUNKCIJE KVALITETE)pritisnite EXPORT
(IZVOZ).
Datoteka se nalazi u mapi QData. Mapa QData stvara se automatski nakon umetanja
memorijskog USB uređaja.
Informacije o izvozu/uvozu potražite u odjeljku "Izvoz/uvoz".
9.15
Održavanje
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) »
ODRŽAVANJE
U ovom izborniku određujete interval održavanja, tj. broj pokretanja zavarivanja prije
pokretanja održavanja (npr. zamjena kontaktnog vrha). Odredite broj pokretanja zavarivanja
nakon kojih se mora obaviti održavanje odabirom retka MAINTENANCE INTERVAL
(INTERVAL ODRŽAVANJA) i pritisnite ENTER (UNOS). Potom okrećite kotačić plus/minus
dok ne dođete do željene vrijednosti. Nakon isteka intervala u zapisniku kvara prikazuje se
kod kvara 54. Ponovno postavite pritiskom na funkcijsku tipku RESET (PONOVNO
POSTAVLJANJE) .
Kada je odabrana mogućnost TOTAL RUNNING TIME LIMIT (OGRANIČENJE VREMENA
UKUPNOG RADA) umjesto broja pokretanja obavještava se ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB.
SERVICE (SERVIS)
MAINTENANCE INTERVAL (INTERVAL
ODRŽAVANJA)
0 Welds (broj zavarivanja)
0 Welds (broj zavarivanja)
WELD COUNT (BROJ ZAVARIVANJA)
0d00:00:00
TOTAL RUNNING TIME LIMIT (OGRANIČENJE
VREMENA UKUPNOG RADA)
0d00:00:00
TOTAL RUNNING TIME (VRIJEME UKUPNOG
RADA)
RESET
(PONOVNO
POSTAVLJANJE
)
9.16
QUIT
(ODUSTANI)
Jedinica duljine
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » UNIT OF
LENGTH (JEDINICA DULJINE)
Ovdje se odabiru mjerne jedinice Metričke ili Inči:
9.17
Frekvencija mjerenja vrijednosti
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » MEASURE
VALUE FREQUENCY (FREKVENCIJA MJERENJA VRIJEDNOSTI)
0460 896 601
- 72 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
Ovdje se pomoću jednog od plus/minus kotačića postavlja frekvencija mjerenja vrijednosti u
koracima između 1 i 10 Hz. Frekvencija mjerenja vrijednosti utječe samo na mjerene podatke
u izračunima podataka kvalitete.
9.18
Ključ za registraciju
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » REGISTER KEY (KLJUČ ZA REGISTRACIJU)
Funkcijom REGISTER KEY (KLJUČ ZA REGISTRACIJU) možete otključati određene
funkcije koje osnovna verzija upravljačke ploče ne uključuje.
Za pristup tim funkcijama morate se obratiti tvrtki ESAB. Nakon navođenja serijskog broja
jedinice dobit ćete kod ključa koji se unosi u izbornik REGISTER KEY (KLJUČ ZA
REGISTRACIJU).
REGISTER KEY (KLJUČ ZA REGISTRACIJU)
Serial No: (Serijski broj) 00000 – 00000, 00000
Key: (Ključ) AAA
ENTER (UNOS)
KEY (KLJUČ)
ACTIVE
(AKTIVNO)
QUIT
(ODUSTANI)
Pritisnite ENTER KEY (UNESITE KLJUČ) i upišite kod ključa tipkovnicom na zaslonu.
Pomoću lijevog kotačića i tipki sa strelicama postavite pokazivač na željeni simbol na
tipkovnici. Pritisnite ENTER (UNOS). Nakon registriranja niza simbola pritisnite DONE
(GONE).
Za aktiviranje ključa pritisnite ACTVTE (AKTIVIRAJ). Prikazat će se poruka: KEY
ACTIVATED (KLJUČ AKTIVIRAN). Ako registracija nije bila uspješna, poruka će glasiti:
INCORRECT KEY (NETOČAN KLJUČ. Provjerite kod ključa i pokušajte ponovo.
9.19
Trajanje rasvjete
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » CONFIGURATION (KONFIGURACIJA) » LIGHTING
DISPLAY TIMER (TRAJANJE POZADINSKOG SVJETLA)
Zadana vrijednost postavljena je na ON (UKLJUČENO).
Pozadinsko osvjetljenje se u slučaju neaktivnosti od tri minute isključuje kako bi mu se
produžio vijek trajanja.
Za promjenu postavke, odaberite redak i pritisnite ENTER (UNOS).
Postavite značajku LIGHTING DISPLAY TIMER (TRAJANJE POZADINSKOG SVJETLA) na
ON (UKLJUČENO) kako bi se pozadinsko svjetlo isključilo nakon tri minute neaktivnosti.
Postavite značajku na OFF (ISKLJUČENO) kako se pozadinsko svjetlo ne bi isključivalo
nakon neaktivnosti. Pozadinsko svjetlo radit će neprekidno.
Ova značajka nije dostupna kada rabite U82 u prezentacijskom načinu rada s W82.
0460 896 601
- 73 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
10
ALATI
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI
ALATI
ERROR LOG► (ZAPISNIK POGREŠKE)
EXPORT/IMPORT► (IZVOZ/UVOZ)
FILE MANAGER► (UPRAVLJANJE DATOTEKAMA)
SETTING LIMIT EDITOR► (UREĐIVANJE
OGRANIČENJA POSTAVKI)
MEASURE LIMIT EDITOR► (UREĐIVANJE
OGRANIČENJA MJERENJA)
PRODUCTION STATISTICS► (STATISTIKA
PROIZVODNJE)
QUALITY FUNCTIONS► (FUNKCIJE KVALITETE)
USER DEFINED SYNERGIC DATA► (KORISNIČKI
ODREĐENI SINERGIJSKI PODACI)
CALENDAR► (KALENDAR)
USER ACCOUNTS► (KORISNIČKI RAČUNI)
UNIT INFORMATION► (PODACI O JEDINICI)
QUIT
(ODUSTANI)
10.1
Zapisnik kvara
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » ERROR LOG (ZAPISNIK POGREŠKE)
Za prikaz pogreške nastalog u postupku zavarivanja koriste se kodovi za upravljanje
pogreškama. To se prikazuje na zaslonu pomoću skočnog izbornika. U gornjem desnom kutu
zaslona pojavljuje se uskličnik
.
NAPOMENA!
nestaje sa zaslona nakon što pristupite izborniku zapisnika kvara.
Svi kvarovi nastali tijekom korištenja opreme za zavarivanje dokumentiraju se u obliku
poruka o kvarovima u zapisniku kvara. Moguće je pohraniti do 99 kvarova. Ako se zapisnik
pogrešaka napuni, tj. ako je pohranjeno 99 poruka, pojavom sljedeće pogreške najstarija
poruka automatski se briše.
Sljedeće informacije moguće je pročitati u izborniku zapisnika greške:
•
•
•
•
•
•
Broj pogreške za pogrešku
Datum pojave pogreške, format: GGMMDD
Vrijeme pojave pogreške
Jedinica na kojoj se pojavila pogreška
Kod pogreške
Dodatni podaci ovisno o kodu pogreške, na primjer, uređaj koji je aktivirao taj kod
pogreške
0460 896 601
- 74 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
ERROR LOG (ZAPISNIK POGREŠKE)
Indek Datum
s
Vrijeme
Jedinica
Pogreška
Podaci
1
121029
13:29:16
8
19
2
2
121029
13:29:21
8
17
3
171113
9:38:49
8
19
Pogreška u memoriji s baterijama
DELETE
(IZBRIŠI)
DELETE ALL
(IZBRIŠI SVE)
UPDATE
(AŽURIRAJ)
VIEW TOTAL
(PREGLED
ZBROJA)
QUIT
(ODUSTANI)
Jedinice
1 = jedinica za hlađenje
4 = jedinica daljinskog
upravljanja
2 = izvor napajanja
5 = istosmjerna jedinica
3 = jedinica za dopremu žice
8 = upravljačka ploča
10.1.1
Opisi kodova pogreške
Kod
pogreške
Opis
1
Failed checksum control in EPROM (Neuspjela provjera zbroja u EPROM-u)
Postoji pogreška u programskoj memoriji.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ponovno pokrenite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, pozovite
servisnog tehničara.
2
Failed RAM test in microprocessor (Neuspjelo testiranje RAM-a u
mikroprocesoru)
Mikroprocesor ne može pročitati/zapisati s/na određeno memorijsko mjesto
unutarnje memorije.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ponovno pokrenite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, pozovite
servisnog tehničara.
3
Failed external RAM test (Neuspjelo testiranje vanjskog RAM-a)
Mikroprocesor ne može pročitati/zapisati s/na određeno memorijsko mjesto
vanjske memorije.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ponovno pokrenite. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, pozovite
servisnog tehničara.
4
Drop down in 5V supply line (Pad napona u kabelu napajanja od 5 V)
Napon napajanja je prenizak.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
0460 896 601
- 75 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Kod
pogreške
Opis
5
DC voltage outside limits (Napon istosmjerne struje izvan dopuštenih
granica)
Napon je previsok ili prenizak. Napon može biti previsok zbog jakih
prijelaznih pojava mrežnog napajanja ili preslabog napajanja (velika
induktivnost napajanja ili gubitak faze).
Jedinica napajanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
6
Visoka temperatura
Aktiviran je osigurač zbog toplinske preopterećenosti.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti
do resetiranja osigurača.
Radnja: Provjerite jesu li otvori za usis i ispuh zraka za hlađenje zapriječeni
ili začepljeni prljavštinom. Provjerite koji se radni ciklus koristi kako biste
izbjegli preopterećenje opreme.
7
Visoka primarna struja
Jedinica napajanja preuzima previše struje od istosmjernog napajanja kojim
se opskrbljuje. Jedinica napajanja zaustavlja se i nije ju moguće pokrenuti.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
8
DC voltage 1 outside limits (Napon istosmjerne struje 1 izvan dopuštenih
granica)
Potrebno je zamijeniti bateriju na tiskanoj pločici unutar kontrolne jedinice
W82. Ako se ne zamjeni, cjelokupni sadržaj memorije napajane baterijom
izgubit će se po isključenju napajanja.
Radnja: Obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke ESAB.
9
Napajanje 2
Kod pogreške s vanjskog izvora
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
10
Napajanje 3
Kod pogreške s vanjskog izvora
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
11
Servo error (Servo pogreška)
Kod pogreške s vanjskog izvora
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
12
Warning state in bus interface (Stanje upozorenja u sučelju sabirnice)
Opterećenje sabirnice CAN sustava privremeno je preveliko.
Jedinica napajanja ili jedinica za dopremanje žice možda je izgubila vezu s
upravljačkom pločom.
Radnja: Provjerite je li priključena samo jedna jedinica za dopremanje žice ili
jedinica za daljinsko upravljanje. Ako se pogreška nastavi pojavljivati,
pozovite servisnog tehničara.
0460 896 601
- 76 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Kod
pogreške
Opis
14
Buss off state - communication breakdown (Sabirnica isključena - prekid
komunikacije)
CAN sabirnica sustava privremeno je prekinula rad zbog prevelikog
opterećenja.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se.
Radnja: Provjerite je li priključena samo jedna jedinica za dopremanje žice ili
jedinica za daljinsko upravljanje. Isključite mrežno napajanje kako biste
resetirali jedinicu. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog
tehničara.
15
Message lost in bus communication (Poruka izgubljena u komunikaciji
sabirnice)
Mikroprocesor nije u stanju dovoljno brzo obrađivati ulazne poruke, a ishod
je gubitak podataka.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
16
Visoki napon otvorenog kruga
Napon otvorenog kruga bio je previsok.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
17
Izgubljena veza s drugom jedinicom
Zaustavljaju se trenutne radnje i onemogućuje početak zavarivanja.
Ova pogreška može biti uzrokovana prekidom u vezi (npr. na kabelu CAN)
između jedinice s podacima zavarivanja i druge jedinice. Koja je jedinica u
pitanju prikazuje se u zapisniku pogreške.
Radnja: Provjerite ožičenje CAN. Ako se pogreška nastavi pojavljivati,
pozovite servisnog tehničara.
19
Pogreška u memoriji s baterijama
Baterija nema napona
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu.
Upravljačka ploča je poništena. Postavke su na engleskom jeziku, s
postupkom MIG/MAG, SHORT/SPRAY (KRATKI/ŠTRCAJUĆI), Fe, CO2, 1,2
mm. Ako se pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
22
Overflow in transmit buffer (Preopterećenje u prijenosnom međuspremniku)
Upravljačka ploča nije u stanju drugim jedinicama dovoljno brzo prenositi
informacije.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu.
23
Overflow in receive buffer (Preopterećenje u prijemnom međuspremniku)
Upravljačka ploča nije u stanju dovoljno brzo obrađivati informacije s drugih
jedinica.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu.
25
Nekompatibilan format podataka zavarivanja
Pokušaj pohranjivanja podataka zavarivanja na memorijski USB uređaj.
Format datoteka memorijskog USB uređaja razlikuje se od onoga memorije
podataka zavarivanja.
Radnja: Koristite drugi memorijski USB uređaj.
0460 896 601
- 77 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Kod
pogreške
Opis
26
Watchdog reset triggered (Pokrenuto ponovno postavljanje isteka vremena)
(Programska pogreška)
Nešto je spriječilo procesor u izvedbi uobičajenih zadataka u programu.
Program se automatski ponovo pokreće. Trenutni postupak zavarivanja će
se zaustaviti. Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Pregledajte rukovanje programima za zavarivanje tijekom
zavarivanja. Ako se pogreška ponovi, pozovite servisnog tehničara.
27
No more wire detected (Nije detektirana žica)
Potrošena žica / pogreška zaglavljivanja strojne opreme
Kod pogreške s vanjskog izvora
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
28
Preljev stoga
Izvedba programa nije moguća.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
pogreška nastavi pojavljivati, pozovite servisnog tehničara.
29
No water flow detected (Nije detektiran protok vode)
Nema protoka rashladne vode
Kod pogreške s vanjskog izvora
Pogreška se stvara ako se 10 sekundi nakon izlaska iz načina pripravnosti
ne uspostavi dovoljan protok rashladne vode,
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
30
Prekoračena razina pogreške vremena djelovanja regulatora
Došlo je do predugog vremena djelovanja regulatora (samo u postupku
MIG/MAG).
32
No gas flow detected (Nije detektiran protok plina)
Kod pogreške s vanjskog izvora
Radnja: U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
54
Istekao servisni interval
Servisni interval za zamjenu vrha kontakta je istekao.
Radnja: Zamijenite vrh kontakta.
60
Komunikacijska pogreška
Unutarnja sabirnica CAN sustava privremeno je prestala raditi zbog
prevelikog opterećenja. Zaustavlja se trenutni postupak zavarivanja.
Radnja: Provjerite ispravnu priključenost sve opreme. Isključite mrežno
napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se pogreška nastavi pojavljivati,
pozovite servisnog tehničara.
64
Pogreška vrste upravljačkog signala
Nepodržana vrsta upravljačkog signala poslana je s uređaja U82 na izvor
napajanja pri pokretanju/očitavanju memorije.
Radnja: Zamijenite vrstu regulatora.
0460 896 601
- 78 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Kod
pogreške
Opis
70
Prekoračeno ograničenje izmjerene vrijednosti struje
Izmjerene vrijednosti struje prekoračile su ograničenja.
Radnja: Provjerite jesu li ograničenja za struju pravilno postavljena te
kvalitetu spoja.
71
Prekoračeno ograničenje izmjerene vrijednosti napona
Izmjerene vrijednosti napona prekoračile su ograničenja.
Radnja: Provjerite jesu li ograničenja za napon pravilno postavljena te
kvalitetu spoja.
72
Prekoračeno ograničenje izmjerene vrijednosti snage
Izmjerene vrijednosti snage prekoračile su ograničenja.
Radnja: Provjerite je li ograničenje snage pravilno postavljeno te kvalitetu
spoja.
73
Prekoračeno ograničenje izmjerene vrijednosti struje dopremanja žice
Izmjerene vrijednosti struje dopremanja žice prekoračile su ograničenja.
Radnja: Provjerite je li ograničenje struje za dopremanje žice pravilno
postavljeno te kvalitetu spoja.
75
Upozorenje novog izračuna sinergijskih podataka
Podaci za sinergiju ponovno su izračunati.
Radnja: Pritisnite tipku za unos kako biste prihvatili izračunate podatke.
76
Za zavarivanje je potrebna prijava
Početak zavarivanja onemogućen je jer korisnik nije prijavljen. Do te
pogreške može doći ako je aktivna funkcija "Obavezna prijava".
Radnja: Aktivirajte korisnički račun i prijavite se.
78
Nedostaje odgovarajuća krivulja za uranjajući/štrcajući luk
Nije dostupna krivulja koja odgovara odabranoj krivulji sinergije za
zavarivanje impulsnom strujom (sastoji se od istog materijala, mješavine
plinova i dimenzija).
Radnja: Izradite odgovarajuću korisnički definiranu krivulju za
uranjajući/štrcajući luk i ponovno pokrenite uređaj.
10.2
Izvoz/uvoz
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
U izborniku EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ) moguće je pomoću memorijskog USB uređaja
prenositi informacije u upravljačku ploču i iz nje.
Sljedeće informacije moguće je prenositi:
WELD DATA SETS (SKUPOVI PODATAKA
ZAVARIVANJA)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
SYSTEM SETTINGS (POSTAVKE
SUSTAVA)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
SETTING LIMITS (GRANICE POSTAVKE)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
MEASURE LIMITS (GRANICE MJERENJA)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
ERROR LOG (ZAPISNIK POGREŠKE)
EXPORT (IZVOZ)
0460 896 601
- 79 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
QUALITY FUNCTION LOG (ZAPISNIK
FUNKCIJE KVALITETE)
EXPORT (IZVOZ)
PRODUCTION STATISTICS (STATISTIKA
PROIZVODNJE)
EXPORT (IZVOZ)
SYNERGIC LINES (SINERGIJSKE
KRIVULJE)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
BASIC SETTINGS (OSNOVNE POSTAVKE) EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI)
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
Umetnite memorijski USB uređaj. Za opis umetanja memorijskog USB uređaja pogledajte
odjeljak "Priključivanje USB uređaja". Označite redak s informacijom koju želite prenijeti.
PritisniteEXPORT (IZVOZ) ili IMPORT (UVOZ)ovisno o tome želite li izvesti ili uvesti
informaciju.
EXPORT/IMPORT (IZVOZ/UVOZ)
WELD DATA SETS (SKUPOVI PODATAKA ZAVARIVANJA)
SYSTEM SETTINGS (POSTAVKE SUSTAVA)
SETTING LIMITS (GRANICE POSTAVKE)
MEASURE LIMITS (GRANICE MJERENJA)
ERROR LOG (ZAPISNIK POGREŠKE)
QUALITY FUNCTION LOG (ZAPISNIK FUNKCIJE KVALITETE)
PRODUCTION STATISTICS (STATISTIKA PROIZVODNJE)
SYNERGIC LINES (SINERGIJSKE KRIVULJE)
BASIC SETTINGS (OSNOVNE POSTAVKE)
USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI)
EXPORT
(IZVOZ)
10.3
IMPORT (UVOZ)
QUIT
(ODUSTANI)
Upravljanje datotekama
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA)
Informacije pomoću upravljanja datotekama možete obrađivati i na memorijskom USB
uređaju (C:\). Upravljanje datotekama omogućava ručno brisanje i kopiranje podataka
zavarivanja.
Nakon umetanja memorijskog USB uređaja na zaslonu se prikazuje osnovna mapa uređaja,
osim ako prethodno nije izabrana druga mapa.
Upravljačka ploča pamti gdje ste posljednji put koristili upravljanje datotekama te se prilikom
povratka vraćate na isto mjesto u podatkovnoj strukturi.
0460 896 601
- 80 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE DATOTEKAMA)
..
INFO
(INFORMACIJE)
UPDATE
(AŽURIRAJ)
ALT.
QUIT
(ODUSTANI)
Kako biste utvrdili koliko prostora za pohranu preostaje na memorijskom uređaju, upotrijebite
funkcijuINFO (INFORMACIJE) .
Informacije ažurirajte pritiskanjem na UPDATE (AŽURIRAJ).
Za brisanje, promjenu naziva, stvaranje nove mape, kopiranje ili lijepljenje pritisnite tipkuALT.
Prikazuje se popis s kojega možete birati. Ako je označeno (..) ili mapa, možete samo stvoriti
novu mapu ili zalijepiti datoteku koju ste prethodno kopirali. Ako ste odabrali datoteke, opcije
RENAME (PROMJENA NAZIVA), COPY (KOPIRANJE) ili PASTE (LIJEPLJENJE) bit će
dodane ako ste prethodno kopirali datoteku.
Odaberite mapu ili datoteku i pritisnite ALT.
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE DATOTEKAMA)
..
WeldData (Podaci zavarivanja)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
ErrorLog.xml
QData.xml
~Weldoffice.dat
INFO
(INFORMACIJE)
UPDATE
(AŽURIRAJ)
ALT.
QUIT
(ODUSTANI)
Ovaj se popis prikazuje kada pritisnete ALT.
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT.
COPY (KOPIRANJE)
PASTE (LIJEPLJENJE)
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
10.3.1
Brisanje datoteke/mape
Odaberite datoteku ili mapu koju želite obrisati i pritisnite tipku ALT.
Odaberite DELETE (IZBRIŠI) i pritisnite ENTER (UNOS).
0460 896 601
- 81 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT.
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
Datoteka/mapa sad je uklonjena. Mapa mora biti prazna za brisanje, tj. prvo morate obrisati
datoteke koje se nalaze u mapi.
10.3.2
Preimenovanje datoteke/mape
Odaberite datoteku ili mapu koju želite preimenovati i pritisnite tipku ALT.
Odaberite RENAME (PROMJENA NAZIVA) i pritisnite ENTER (UNOS).
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
Na zaslonu se prikazuje tipkovnica. Pomoću lijevog kotačića mijenjajte redak, a strelicama
lijevo i desno pomičite se u odgovarajućim smjerovima. Odaberite simbol/funkciju koje želite
koristiti i pritisnite ENTER (UNOS).
10.3.3
Stvaranje nove mape
Odaberite mjesto stvaranja mape i pritisnite tipku ALT.
Odaberite NEW FOLDER (NOVA MAPA) i pritisnite ENTER (UNOS).
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
Na zaslonu se tada prikazuje tipkovnica. Pomoću lijevog kotačića mijenjajte redak, a
strelicama lijevo i desno pomičite se u odgovarajućim smjerovima. Odaberite simbol/funkciju
koje želite koristiti i pritisnite ENTER (UNOS).
10.3.4
Kopiranje i lijepljenje datoteka
Odaberite funkciju koje želite kopirati i pritisnite tipku ALT.
Odaberite COPY (KOPIRANJE) i pritisnite ENTER (UNOS).
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT
COPY (KOPIRANJE)
PASTE (LIJEPLJENJE)
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
0460 896 601
- 82 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Pokazivač postavite na datoteku u koju trebate zalijepiti datoteku i pritisnite tipku ALT.
Odaberite PASTE (LIJEPLJENJE) i pritisnite ENTER (UNOS).
FILE MANAGER (UPRAVLJANJE
DATOTEKAMA) » ALT
COPY (KOPIRANJE)
PASTE (LIJEPLJENJE)
DELETE (IZBRIŠI)
RENAME (PROMJENA NAZIVA)
NEW FOLDER (NOVA MAPA)
Kopija se pohranjuje kao Copy of plus izvorni naziv, npr. Copy of WeldData.awd.
10.4
Uređivanje ograničenja postavki
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » Uređivanje ograničenja postavki
U ovom izborniku možete odabrati vlastite maks. i min. vrijednosti različitih metoda
zavarivanja. Ograničenja ne mogu biti iznad ili ispod vrijednosti za koje je izvor napajanja
dimenzioniran. Postoji 50 točaka za pohranu. Odaberite redak za praznu točku pohrane i
pritisnite ENTER (UNOS). Odaberite postupak (MIG/MAG, MMA ili TIG) i pritisnite ENTER
(UNOS). Za postupak MIG/MAG moguće je odabrati maks. i min. vrijednosti napona i brzine
dopremanja žice.
SETTING LIMIT EDITOR (UREĐIVANJE OGRANIČENJA POSTAVKI)
PROCESS (POSTUPAK)
Postupak MIG/MAG
VOLTAGE (NAPON)
- MIN
8,0 V
- MAX
60,0 V
WIRE SPEED (BRZINA ŽICE)
- MIN
0.8 M/MIN
- MAX
25.0 M/MIN
STORE
(POHRANI)
AUTO
DELETE
(AUTOMATSKO) (IZBRIŠI)
QUIT
(ODUSTANI)
Za postupke MMA i TIG mogu se mijenjati maks. i min. vrijednosti struje.
0460 896 601
- 83 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
SETTING LIMITS (GRANICE POSTAVKE)
1 MIG
2 MMA
3456720 - 394 AMP
QUIT
(ODUSTANI)
Nakon podešavanja vrijednosti pritisnite STORE (POHRANI). Na upit o pohrani vrijednosti
ograničenja u odabranu točku za pohranu pritisnite NE ili DA. Vrijednosti točke za pohranu
mogu se vidjeti ispod crte na dnu. U ovom slučaju granične vrijednosti za metodu MMA su 20
– 394 A.
Kada je odabrano AUTO (AUTOMATSKO)ograničenja se postavljaju automatski u skladu s
ograničenjima postavljenima za pojedine metode zavarivanja.
Na upit o tome želite li da se ograničenja postavljaju automatski, pritisnite NE ili DA a zatim
STORE (POHRANI) ako želite zadržati postavku.
10.5
Uređivanje ograničenja mjerenja
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » MEASURE LIMIT EDITOR (UREĐIVANJE
OGRANIČENJA MJERENJA)
U ovom izborniku možete odabrati vlastite vrijednosti mjerenja za različite metoda
zavarivanja. Postoji 50 točaka za pohranu. Odaberite redak za praznu točku pohrane i
pritisniteENTER (UNOS). Postupak odaberite pritiskom na. ENTER (UNOS). Potom s popisa
odaberite postupak zavarivanja i ponovno pritisnite ENTER (UNOS) .
Moguć je odabir sljedećih vrijednosti:
Za postupak MIG/MAG
•
•
•
•
napon: vrijeme (0-10 s), min., maks., min. prosjek, maks. prosjek
struja: vrijeme (0-10 s), min., maks., min. prosjek, maks. prosjek
snaga: min, maks, min. prosjek, maks. prosjek
struja jedinice za dopremanje žice: min, maks, min. prosjek, maks. prosjek
NAPOMENA!
Kako biste izbjegli probleme dopremanja, pogotovo prilikom robotskog zavarivanja,
preporučuje se zadavanje maks. vrijednosti za struju motora jedinice za
dopremanje. Visoka struja motora ukazuje na probleme dopremanja. Za zadavanje
ispravne maks. vrijednosti preporučuje se praćenje struje motora kroz mjesec
zavarivanja. Potom treba zadati odgovarajuću maksimalnu vrijednost.
Za postupke MMA i TIG
•
•
•
napon: vrijeme (0-10 s), min., maks., min. prosjek, maks. prosjek
struja: vrijeme (0-10 s), min., maks., min. prosjek, maks. prosjek
snaga: min, maks, min. prosjek, maks. prosjek
0460 896 601
- 84 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Pomoću jednog od desnih kotačića odaberite željenu vrijednost i pritisnite STORE
(POHRANI).
U dijaloškom okviru pojavljuje se pitanje o pohrani odabrane točke za pohranu. Pritisnite DA
kako biste spremili vrijednost. Vrijednosti točke za pohranu mogu se vidjeti ispod crte na dnu.
MEASURE LIMITS (GRANICE MJERENJA)
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
(ODUSTANI)
Kada je odabrano AUTO (AUTOMATSKO)ograničenja se automatski postavljaju prema
posljednjim korištenim vrijednostima mjerenja.
Na upit o tome želite li da se ograničenja mjerenja postavljaju automatski, pritisnite NE ili DA
a zatim STORE (POHRANI) ako želite zadržati postavku.
10.6
Statistika proizvodnje
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » PRODUCTION STATISTICS (STATISTIKA
PROIZVODNJE)
Statistika proizvodnje prati ukupno vrijeme luka, ukupnu količinu materijala i broj zavarivanja
od posljednjeg poništavanja. Također prati vrijeme luka i količinu materijala posljednjeg
zavarivanja. Izračunata količina otopljenog materijala žice po jedinici duljine i posljednje
poništavanje prikazuju se informativno.
Broj zavarivanja ne povećava se ako je vrijeme luka bilo kraće od 1 sekunde. Zbog toga se
ne prikazuje količina materijala korištenog za kratko zavarivanje te vrste. Međutim, potrošnja
materijala i vrijeme ubrajaju se u ukupnu potrošnju materijala i vrijeme.
0460 896 601
- 85 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
PRODUCTION STATISTICS (STATISTIKA PROIZVODNJE)
LAST WELD
(ZADNJE
ZAVARIVANJE)
TOTAL
(UKUPNO)
ARC TIME (VRIJEME LUKA)
0s
0s
CONSUMED WIRE (POTROŠENA ŽICA)
0g
0g
BASED ON (NA TEMELJU)
0g/m
NUMBER OF WELDS (BROJ ZAVARIVANJA)
POSLJEDNJE PONOVNO POSTAVLJANJE
RESET
(PONOVNO
POSTAVLJANJE
)
UPDATE
(AŽURIRAJ)
0
081114
8:38:03
QUIT
(ODUSTANI)
Kada pritisnete RESET (PONOVNO POSTAVLJANJE)svi se brojači vraćaju na početnu
vrijednost. Datum i vrijeme prikazuju posljednje poništavanje.
Ako ne poništite brojače, svi se automatski poništavaju kad jedan od njih postigne najveću
vrijednost.
Najveće vrijednosti brojača
Vrijeme
999 sati, 59 minuta, 59 sekundi
Težina
13.350.000 grama
Količina
65535
Potrošnja materijala ne broji se prilikom korištenja sinergijskih krivulja koje je zadala stranka.
10.7
Funkcije kvalitete
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » QUALITY FUNCTIONS (FUNKCIJE
KVALITETE)
Funkcije kvalitete prate različite zanimljive podatke zavarivanja pojedinačnih zavarivanja.
Funkcije su sljedeće:
•
•
•
•
•
Vrijeme početka zavarivanja.
Trajanje zavarivanja.
Najveća, najmanja i prosječna struja tijekom zavarivanja.
Najveći, najmanji i prosječni napon tijekom zavarivanja.
Najveća, najmanja i prosječna snaga tijekom zavarivanja.
Za izračunavanje toplinske snage odabrana žica je istaknuta. Gornjim desnim kotačićem (#)
možete pregledavati zavarivanja, a donjim kotačićem (*) možete podešavati dužinu spoja.
Pritisnite UPDATE (AŽURIRAJ) i jedinica za zavarivanje izračunat će toplinsku snagu za
označeno zavarivanje.
Broj zavarivanja od posljednjeg poništavanja prikazuje se u retku na dnu zaslona. Moguće je
pohraniti informacije za oko 100 zavarivanja. Ako ima više od 100 zavarivanja, prvo se
prebriše. Bilježe se samo zavarivanja dulja od sekunde.
0460 896 601
- 86 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Najnovije zabilježeno zavarivanje prikazuje se na zaslonu, a također je moguće i
pregledavati druga zabilježena zavarivanja. Svi se zapisi brišu kada pritisnete RESET
(PONOVNO POSTAVLJANJE).
QUALITY FUNCTIONS (FUNKCIJE KVALITETE)
#WELD: 1 / 4 *W LENGTH: (1/4 *W DULJINA) 102 cm
START 20081009 10 : 14 : 48
WELD TIME 00 : (VRIJEME ZAVARIVANJA) 00 : 03 WELD DATA: (PODACI
ZAVARIVANJA)
HEAT INPUT: (ULAZNA TOPLINA) 3.12 kJ/mm
I (Amp)
U (V)
P (kW)
MAX
MIN
120,00
58,00
12,50
6,50
3,11
1,47
AVE.
(PROSJEČNO)
81,00
8,75
2,10
NUMBER OF WELDS SINCE RESET: (BROJ ZAVARIVANJA OD PONOVNOG
POSTAVLJANJA) 4
RESET
(PONOVNO
POSTAVLJANJE
)
UPDATE
(AŽURIRAJ)
QUIT
(ODUSTANI)
Informacije o pohranjenim podacima potražite u poglavlju "KONFIGURACIJA", odjeljak
"Funkcije kvalitete".
10.8
Korisnički određeni sinergijski podaci
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » USER DEFINED SYNERGIC DATA
(KORISNIČKI DEFINIRANI SINERGIJSKI PODACI)
Možete stvarati vlastite sinergijske krivulje uzimajući u obzir brzinu dopremanja žice i napon.
Moguće je pohraniti najviše deset takvih sinergijskih krivulja.
Nova sinergijska krivulja stvara se u dva koraka:
•
Novu sinergijsku krivulju definirajte odabirom broja za koordinate napona/brzine
dopremanja žice, pogledajte točke A – D na sljedećoj slici:
Napon
Dopremanje žice
0460 896 601
- 87 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
•
Navedite kombinaciju žice/plina za primjenu sinergijske krivulje.
10.8.1
Navedite koordinate za napon/žicu.
Za stvaranje sinergijske krivulje za metodu kratkog/štrcajućeg luka potrebne su četiri
koordinate, a za impulsnu metodu potrebne su dvije koordinate. Te se koordinate moraju
pohraniti u odvojene brojeve podataka zavarivanja u memoriji podataka zavarivanja.
Kratki/štrcajući luk
•
•
•
•
Otvorite glavni izbornik i odaberite Postupak MIG/MAG , metodu SHORT/SPRAY
(KRATKO/ŠTRCAJUĆE).
Unesite željene vrijednosti napona i brzine dopremanja žice za prvu koordinatu.
Otvorite izbornik MEMORY (MEMORIJA) i prvu koordinatu pohranite pod bilo koji broj.
Četiri koordinate za krivulju kratkog/štrcajućeg luka mogu se pohraniti pod bilo koji broj.
Prilikom tvorničke isporuke pohranjeni su pod brojeve 96, 97, 98 i 99.
Viši broj za podatke zavarivanja trebao bi sadržavati vrijednosti napona, početnog
parametra R, procjene jakosti struje i brzine dopremanja žice više od najbližeg
prethodnog broja za podatke zavarivanja.
Prikaz procjene jakosti struje prilagođava se u izborniku CONFIGURATION
(KONFIGURACIJA) » MIG/MAG DEFAULTS (ZADANE POSTAVKE POSTUPKA
MIG/MAG) .
Parametri zavarivanja induktivnost i vrsta regulatora moraju imati jednaku vrijednost
pod sva četiri broja za podatke zavarivanja.
Definirajte broj potrebnih koordinata i prijeđite na odjeljak "Navođenje ispravne
kombinacije žica/plin".
Impulsno zavarivanje
•
•
•
•
Otvorite glavni izbornik i odaberite Postupak MIG/MAG , metodu PULSING
(IMPULSNO).
Unesite željene vrijednosti napona i brzine dopremanja žice za prvu koordinatu.
Otvorite izbornik MEMORY (MEMORIJA) i prvu koordinatu pohranite pod bilo koji broj.
Viši broj za podatke zavarivanja trebao bi sadržavati vrijednosti napona, brzine
dopremanja žice, frekvencije impulsa, amplitude impulsa, početnog parametra R i
pozadinske struje više od najbližeg prethodnog broja za podatke zavarivanja.
Parametri zavarivanja trajanje impulsa, Ka, Ki i "nagib" moraju imati jednaku vrijednost
pod oba broja za podatke zavarivanja.
Definirajte broj potrebnih koordinata i prijeđite na odjeljak "Navođenje ispravne
kombinacije žica/plin".
10.8.2
Navođenje ispravne kombinacije žica/plin
Postavite kursor na redak WIRE (ŽICA) i pritisnite ENTER (UNOS).
0460 896 601
- 88 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES (UNOS PRILAGOĐENIG SINERGIJSKIH
KRIVULJA)
WIRE (ŽICA)
Fe ER70S
SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN)
CO2
DIMENZIJA ŽICE
0,6 mm
SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1 (SINERGIJSKI
DIZAJN 1)
96
SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 2 (SINERGIJSKI
DIZAJN 2)
SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 3 (SINERGIJSKI
DIZAJN 3)
97
98
99
SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 4 (SINERGIJSKI
DIZAJN 4)
DELETE
(IZBRIŠI)
QUIT
(ODUSTANI)
Odaberite jedan od izbora prikazanih na popisu i pritisnite ENTER (UNOS). Na jednak način
odaberite za SHIELDING GAS (ZAŠTITNI PLIN) i pritisnite ENTER (UNOS).
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
(UNOS PRILAGOĐENIG SINERGIJSKIH
KRIVULJA) » WIRE (ŽICA)
Fe ER70S
Ss ER316LSi
Duplex ER2209
AIMg ER5356
AISi ER4043
Fe E70 MCW
Odaberite jedan od izbora prikazanih na popisu i pritisnite ENTER (UNOS).
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
(UNOS PRILAGOĐENIG SINERGIJSKIH
KRIVULJA) » SHIELDING GAS
(ZAŠTITNI PLIN)
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
Na jednak način odaberite za WIRE DIAMETER (PROMJER ŽICE) i pritisnite ENTER
(UNOS).
0460 896 601
- 89 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
(UNOS PRILAGOĐENIG SINERGIJSKIH
KRIVULJA) » WIRE DIAMETER
(PROMJER ŽICE)
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
Odaberite redak SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1 (SINERGIJSKI DIZAJN 1) i pritisnite
STORE (POHRANI).
Postupak je gotov – sinergijska krivulja je definirana.
NAPOMENA!
Za pojavu svakog impulsa potrebna je odgovarajuća sinergija za kratki/štrcajući luk.
Stoga se prilikom stvaranja nove sinergijske krivulje za impulsnu metodu obavezno prikazuje
upozorenje koje obavještava kako odgovarajuća krivulja nije stvorena za metodu
kratkog/štrcajućeg luka. Poruka izgleda ovako: UPOZORENJE! No corresponding synergic
line for short-/sprayarc. (UPOZORENJE! Sinergijska krivulja nije za kratki/štrcajući luk.)
10.8.3
Stvorite vlastiti izbor za žicu/plin
Popisi sa izborima za žicu/plin mogu se proširiti s do deset vlastitih izbora. Na dnu svakog
popisa nalazi se prazan redak (---). Postavljenjem pokazivača na taj redak i pritiskanjem na
ENTER (UNOS) pristupate tipkovnici pomoću koje možete unijeti vlastite izbore.
Odaberite redak i pritisnite ENTER
(UNOS).
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
--Tipkovnica upravljačke ploče rabi se na sljedeći način:
•
•
Pomoću lijevog kotačića i tipki sa strelicama postavite pokazivač na željeni simbol na
tipkovnici. Pritisnite ENTER (UNOS). Na taj način unesite cjelokupni niz od najviše 16
simbola.
Pritisnite DONE (DOVRŠETAK). Izbor kojem ste pridružili naziv sad se može vidjeti na
popisu.
0460 896 601
- 90 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
KEYBOARD (TIPKOVNICA)
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE (RAZMAK) CAPS (VELIKA SLOVA)
_
0 072 16
DELETE
(IZBRIŠI)
SYMBOL
(SIMBOL)
DONE
(DOVRŠETAK)
Izbor s nazivom obrišite na sljedeći način:
•
•
Na odgovarajućem popisu odaberite vlastiti izbor za žicu/plin.
Pritisnite DELETE (IZBRIŠI).
NAPOMENA!
Izbor za žicu/plin s nazivom ne može se obrisati ako je dio skupa podataka
zavarivanja koji se trenutno nalazi u radnoj memoriji.
10.9
Kalendar
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » CALENDAR (KALENDAR)
Služi postavljanju datuma i vremena.
Odaberite redak koji želite postaviti: YEAR (GODINA), MONTH (MJESEC), DAY (DAN),
HOUR (SAT), MINUTES (MINUTE), SECONDS (SEKUNDE) ili UTC TIME ZONE
(VREMENSKA ZONA GMT). Pomoću jednog od desnih kotačića postavite točnu vrijednost.
Pritisnite SET (POSTAVI).
DATE & TIME (DATUM I VRIJEME)
YEAR (GODINA)
2018
MONTH (MJESEC)
FEB (VELJAČA)
DAY (DAN)
07
HOUR (SAT)
12
MINUTES (MINUTE)
16
SECONDS (SEKUNDE)
46
UTC TIME ZONE (VREMENSKA ZONA GMT)
+0,0
20180207 12:20:50
SET (POSTAVI)
10.10
QUIT
(ODUSTANI)
Korisnički računi
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI)
Ponekad je s gledišta kvalitete iznimno važno neovlaštenim stranama onemogućiti korištenje
izvora napajanja. Funkcija korisničkih računa omogućuje uporabu izvora napajanja tek nakon
prijave.
0460 896 601
- 91 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
Ako ne želite ovu funkciju, nego želite da izvor napajanja i upravljačka ploča budu otključani
za sve korisnike, odaberite USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI) » OFF
(ISKLJUČENO).
Upute u nastavku vrijede kada je USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI) postavljeno na
ON (UKLJUČENO).
Korisničko ime, razina računa i lozinka prijavljuju se u izborniku USER ACCOUNTS
(KORISNIČKI RAČUNI).
Dodaj novog korisnika
Odaberite USER NAME (KORISNIČKO IME)i pritisnite ENTER (UNOS). Spustite se na
prazan redak i pritisnite ENTER (UNOS).
Pomoću lijevog kotačića i lijevih i desnih strelica na tipkovnicu utipkajte novo korisničko ime
te pritisnite ENTER (UNOS).
Osiguran je prostor za 16 korisničkih računa. U datotekama podataka o kvaliteti bit će vidljivo
koji korisnici su izveli pojedina zavarivanja.
Pod ACCOUNT LEVEL (RAZINA RAČUNA) odaberite između
•
•
•
•
ADMIN (administrator), potpuni pristup (mogućnost dodavanja novih korisnika)
SENIOR USER (VIŠI KORISNIK) može pristupiti svemu osim:
○ zaključavanja kodom
○ višestruki uređaji za dopremanje žice
○ kalendaru
○ korisničkim računima
NORMAL USER (OBIČNI KORISNIK) , pristup izborniku mjerenja
WELD MEMORY USER (KORISNIK MEMORIJE ZAVARIVANJA) može pristupiti
izborniku mjerenja, ali ne može mijenjati napone ili brzinu dopremanja žice
○ Korisnik memorije zavarivanja može pristupiti podacima u memoriji zavarivanja
kako bi pozvao druge memorije.
○ Korisnik memorije zavarivanja ne može spremiti ili uređivati podatke memorije
zavarivanja.
U retku USER PASSWORD (KORISNIČKA LOZINKA) unesite lozinku pomoću tipkovnice.
Nakon uključenja izvora napajanja i upravljačke ploče, na zaslonu se pojavljuje upit za unos
lozinke.
USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI)
USER NAME (KORISNIČKO IME)
ADMINISTRATOR
ACCOUNT LEVEL (RAZINA RAČUNA)
ADMIN
USER PASSWORD (KORISNIČKA LOZINKA)
USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI)
STORE
(POHRANI)
DELETE
(IZBRIŠI)
OFF (ISKLJUČENO)
QUIT
(ODUSTANI)
Zamjena korisnika
ALATI » CHANGE USER (ZAMJENA KORISNIKA)
Kada je odabrana mogućnost USER ACCOUNTS (KORISNIČKI RAČUNI) na ON
(UKLJUČENO)ovaj je izbornik vidljiv. On omogućava zamjenu korisnika.
Unesite lozinku za korisnika i prijavite se ili odaberite QUIT (ODUSTANI) za povratak na
izbornik ALATI.
0460 896 601
- 92 -
© ESAB AB 2019
10 ALATI
CHANGE USER (ZAMJENA KORISNIKA)
ENTER PASSWORD (UNOS LOZINKE)
-
QUIT
(ODUSTANI)
10.11
LOGIN
(PRIJAVA)
ENTER
PASSWORD
(UNOS
LOZINKE)
Podacima o jedinici
MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) » ALATI » UNIT INFORMATION (PODACI O JEDINICI)
U ovom izborniku vidljive su sljedeće informacije:
•
•
•
Identifikacija stroja
Identifikacija čvorišta
2 = izvor napajanja
3 = dopremanje žice
8 = upravljačka ploča
Software Version (Verzija softvera)
UNIT INFORMATION (PODACI O JEDINICI)
Identifikacija stroja
Identifikacija
čvorišta
Software Version (Verzija softvera)
44
8
1,00A
23
2
2,00A
5
3
1,18A
WELD DATA SETTINGS (POSTAVKE PODATAKA O ZAVARIVANJU)
QUIT
(ODUSTANI)
0460 896 601
- 93 -
© ESAB AB 2019
11 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
11
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar. Koristite
isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove.
Model U82 projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim standardima
60974-1 i 60974-10. Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak obavezna je
osigurati daljnju usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
Rezervne i zamjenske dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
pogledajte esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova navedite vrstu
proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu i osigurava
pravilnu isporuku.
0460 896 601
- 94 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He + 1% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.2 1.4* 1.6*
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
0460 896 601
- 95 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
SELF-SHIELDING
1.2 1.6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
SELF-SHIELDING
1.6* 2.4*
Duplex rutile flux cored wire
(Ss DUP E2209)
Ar + 18% CO2
1.2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1.2
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0.9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Ss ER347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Almg ER5087
Ar
1.0 1.2 1.6
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1.2
*) Only for power sources above 400 V
0460 896 601
- 96 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.9
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar 30% He + O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar + 2% O2
0.9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
1.2
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Ar
1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
0460 896 601
- 97 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
Ar
1.0 1.2
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2
Ar + 30% He + 2% H2
1.0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
SS ER 347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for power sources above 400 V
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
Cellulose
2.5 3.2
*) Only for power sources above 400 V
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuSi-A
Ar
0.8, 1.0
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
0460 896 601
- 98 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8
20 - 26
0460 896 601
- 99 -
© ESAB AB 2019
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1.0
15-27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8
18 - 29.5
0460 896 601
- 100 -
© ESAB AB 2019
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo® U82*
0460 820 881
Control panel Aristo® U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo® U82 Plus I/O*
0460 820 883
Control panel Aristo® U82 Plus I/O 255*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0460 896 601
- 101 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick
0349 312 604
Display protection U82
0460 896 601
- 102 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0460 896 601
- 103 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising