ESAB | SR-B 9 | Instruction manual | ESAB SR-B 9 Používateľská príručka

ESAB SR-B 9 Používateľská príručka
SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26,
SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20,
SR-B 21, SR-B 400, XCT-B 400W
Návod k používání
0463 697 001 CZ 20190827
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
2
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Přehled ....................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
OBSLUHA....................................................................................................
11
4.1
Všeobecné informace ............................................................................
11
4.2
Připojení ..................................................................................................
11
4.3
Volba typu elektrody ..............................................................................
11
4.4
Broušení ..................................................................................................
12
4.5
Ohýbání ohebného hořáku ....................................................................
12
ÚDRŽBA ......................................................................................................
13
5.1
Každý den................................................................................................
13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..................................................................................
14
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
SPOTŘEBNÍ DÍLY................................................................................................
15
16
18
5
6
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 697 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 697 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 697 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
HORKÝ POVRCH - Díly mohou způsobit popáleniny
•
•
•
Nedotýkejte se dílů holýma rukama.
Před prací na vybavení je nechte vychladnout.
Pro práci s horkými díly používejte vhodné nástroje nebo izolační svářecí
rukavice, aby nedošlo k popálení.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
0463 697 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 697 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Přehled
Hořáky TIG SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26, SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20, SR-B 21,
SR-B 400 and XCT-B 400W jsou určeny k ručnímu svařování TIG a dodávají se v provedení
s vodním nebo vzduchovým chlazením.
Některé modely jsou k dispozici s ohebnými hlavami pro neomezený pohyb v omezených
prostorech.
Příslušenství pro tento produkt naleznete v kapitole PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky.
Hořák TIG se dodává s:
•
•
součásti podléhající opotřebení (s výjimkou elektrod):
○ Ø 1,6 mm (0,063 in.) SR-B 9
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 17
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 26
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 26-HD
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 20
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 21
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) SR-B 400
○ Ø 2,4 mm (0,094 in.) XCT-B 400W
návodem k použití
0463 697 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah provozní teploty:
-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
Rozsah přepravní teploty:
-20 až +55 °C (+4 až +131 °F)
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
9
9V
17
17V
26
26V
9FX
17FX
26FX
AC [A] / %
80/60
100/60
140/60
DC [A] / %
110/60
140/60
200/60
0,5-1,6 mm
0,5-2,4 mm
0,5-4,0 mm
(0,02– 0,063 in.)
(0,02– 0,094 in.)
(0,02– 0,157 in.)
Ar
Ar/He
4a8m
(13 & 26 ft)
X
-
X
-
X
-
12 kV
113 V
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
XCT-B
26-HD
26V-HD
18
20
21
400
400W
18FX
20FX
21FX
X
X
X
X
X
26FX-HD
-
-
70 °C
-
(158 °F)
AC [A] / %
160/60
225/100
160/100
240/100
315/100
DC [A] / %
230/60
320/100
220/100
340/100
450/100
1,0-4,8
0,5-4,0 mm
0,5-3,2
(0,02– 0,157 in.)
(0,02– 0,126 in.)
1,0-4,0
(0,039–
(0,039–
0,189 in.) 0,157 in.)
Ar
Ar/He
4a8m
(13 & 26 ft)
X
0463 697 001
-
X
X
-9-
X
X
X
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
12 kV
113 V
Specifikace chladicího okruhu hořáku
(pouze pro hořáky s chlazením vodou)
•
•
min. tlak vody: 2,5 bar
maximální tlak vody: 4,0 bar
Nutný chladicí výkon závisí na aplikaci, svářecích parametrech a délce hořáku. Dostatečnost
dostupného chladicího výkonu lze ověřit měřením zpětné teploty chladicí kapaliny. Pokud je
zpětná teplota nad 60 °C (140 °F), je nutné zvýšit chladicí výkon nebo snížit svařovací proud.
Doporučené minimální hodnoty chladicího výkonu a průtoku chladicí kapaliny
Svařovací proud /
Do 300 A DC /
210 A AC
Do 450 A DC /
315 A AC
Do 500 A DC /
350 A AC
4m
1,0 kW / 1,0 l/min
1,2 kW / 1,2 l/min
1,6 kW / 1,4 l/min
8m
1,6 kW / 1,2 l/min
2,0 kW / 1,4 l/min
2,5 kW / 1,7 l/min
Délka hořáku
Informace o jiných aplikačních parametrech nebo delších kabelech naleznete v doplňujících
dokumentech, které mohou být součástí balení hořáku.
UPOZORNĚNÍ!
Zpětné teploty více než 60 °C mohou způsobit poškození nebo zničení hořáku.
Chladič musí být vždy naplněn dostatečným množstvím chladicí kapaliny, přečtěte
si uživatelský manuál chladicí jednotky. V případě vysokého tepelného zatížení
hořáku použijte chladič s dostatečnou chladicí kapacitou. Používejte pouze
speciální chladicí kapalinu obsahující látky proti korozi určené pro svařovací hořáky.
Doporučujeme používat chladicí kapalinu ESAB.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C (104 °F) nebo méně.
Třída ochrany
Třída ochrany hořáků – strana zařízení (EN 60 529)
IP3X
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů o průměru 2,5
mm a větším. Je vynecháno druhé charakteristické číslo.
0463 697 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 OBSLUHA
4
OBSLUHA
4.1
Všeobecné informace
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
Přečtěte si návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje, a proveďte
příslušné zapojení.
4.2
Připojení
Pečlivě utáhněte všechny přípojky hořáku, aby ve spoji nedocházelo k přehřívání, k rušení,
mechanickému poškození či k úniku kapaliny či plynu.
K hořáku připojte vodní přípojky tak, aby červená svorka byla vždy připojena k odpovídající
červené svorce a modré svorky k odpovídajícím modrým svorkám.
4.3
Volba typu elektrody
Pokud se wolframová elektroda leguje 1% až 2% lanthanem nebo cerem, zvyšuje se
množství uvolňovaných elektronů, což přispívá ke snazšímu zapálení a opětovnému
zapálení oblouku, a tedy i k jeho vyšší stabilitě.
Legované wolframové elektrody mají delší životnost, vydrží větší proudové zatížení a na
svaru méně často zůstávají zbytky wolframu.
Elektroda z čistého wolframu (stř.) Zelená
WP
Používá se ke svařování
lehkých kovových slitin.
Wolframová elektroda legovaná
cerem (AC/DC)
Šedá
WC20
Používá se ke svařování
lehkých kovů, jako např. hliníku
a hořčíku. Špička elektrody
musí být při svařování
zaoblená.
Wolframová elektroda legovaná
lanthanem (DC)
Zlatá
WL15
Obvykle se používá ke
svařování nerezové oceli, oceli,
mědi, titanu atd.
Wolframová elektroda legovaná
lanthanem (AC/DC)
Černá
WL10
Používá se ke svařování
lehkých kovových slitin,
nerezové oceli, oceli, mědi,
titanu atd.
Tabulka pro výběr
A/stř.
1,0 mm
(0,039 palce
)
6,4/8,0 mm
(0,252/0,315 palce)
1,6 mm
6,4/8,0/9,8 mm
(0,063 palce (0,252/0,315/0,386 pal
)
ce)
0463 697 001
A/ss.
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
10-60
-
15-100
70-80
20-100
50-100
60-90
70-160
80-140
80-160
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 OBSLUHA
2,4 mm
9,8/11,2/12,7 mm
(0,094 palce (0,386/0,441/0,500 pal
)
ce)
100-160
90-130
110-200
150-210
120-230
3,2 mm
(0,126 palce
)
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
11,2/12,7 mm
(0,441/0,500 palce)
4,0 mm
12,7 mm (0,500 palce)
(0,157 palce
)
4.4
Broušení
Wolframové elektrody bruste podle následující tabulky:
POZOR!
Wolframové elektrody se musí brousit podélně. Pokud se brousí nesprávně, oblouk
může být nestabilní. Při zvýšení svařovacího proudu se musí zvětšit také úhel.
Elektrody pro svařování střídavým proudem (stř.) musí mít jemně zaoblený konec. V
takovém případě je není nutné brousit. Stačí jemně zarovnat hranu. Při opatrném přetížením
se elektroda vytvaruje sama. Pokud při svařování střídavým proudem dochází k příliš
velkému zaoblení špičky elektrody, je pro zvolený průměr elektrody nastaven příliš vysoký
proud.
Svařovací proud
Úhel elektrody
20 A
30°
20-100 A
30°–90°
100-200 A
90°-120°
více než 200 A
120°
4.5
Ohýbání ohebného hořáku
Ohebný hořák má omezenou životnost.
Maximální úhel ohybu by měl být 45 stupňů.
Životnost hlavy hořáku lze prodloužit
správnou technikou.
Při ohýbání se vždy ujistěte, že hlava hořáku
je podepřena palcem. Zabráníte tím
poškození v ostrých ohybech.
0463 697 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 ÚDRŽBA
5
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
VAROVÁNÍ!
Před čištěním se musí odpojit síťové napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu záruční
doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
5.1
•
•
•
•
•
Každý den
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a hadice nepoškozené a zda na nich nejsou
smyčky.
Zkontrolujte, zda není plynová hubice vadná a zda je vhodná pro danou práci.
Zkontrolujte, zda ochranný plyn vychází rovnoměrně a bez omezení.
Zkontrolujte, zda elektroda není poškozená a zda je zbroušena do správného úhlu.
Zkontrolujte průtok vody ve zpětném vedení zařízení.
0463 697 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přečtěte si návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje.
Nebudou-li níže popsaná opatření úspěšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Problém
Nezapálí se
oblouk
Příčina
•
•
•
•
Řešení
Vadný kabel nebo špatný
kontakt.
Elektroda hořáku je silně
zoxidovaná.
Ochranný plyn obsahuje
nečistoty (vlhkost, vzduch).
Elektroda je na takto nízký
proud příliš velká či tlustá.
•
•
•
•
Zkontrolujte kabel a kontakt.
Podélně zbruste elektrodu.
Pročistěte plynem.
Použijte menší elektrodu.
Spoušť nefunguje
•
Přerušený/vadný řídicí kabel.
•
Zkontrolujte/opravte.
Plynová ochrana
je nedostatečná
•
Ochranný plyn obsahuje
nečistoty (vlhkost, vzduch).
Základní materiál obsahuje
nečistoty (koroze, mazivo).
Nedostatečný nebo žádný
ochranný plyn.
Na pracovišti je příliš velký
průvan.
Na plynovou čočku nebo kryt
se přichytila svařovací pěna.
•
•
•
Pročistěte plynem.
Očistěte základní materiál.
Zkontrolujte obsah láhve se
stlačeným plynem/hadic a
nastavení tlaku.
Zakryjte svařované místo
ochrannými zástěnami.
Vyčistěte nebo vyměňte.
•
•
•
•
0463 697 001
- 14 -
•
•
© ESAB AB 2019
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik. Používejte
pouze originální náhradní díly.
Zařízení SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26, SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20, SR-B 21, SR-B 400,
XCT-B 400W jsou navržena a testována v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC-/ EN 60974-7. Po dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby
provádějící práci zajistit, že produkt stále splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 697 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
FX = flexible body, V = valve, HD = heavy duty, W = water cooled
Objednací č.
Typ
Hlavice hořáku
TSB 1025
TSB 3550
W
Switch Valve F head 4 m 8 m 4 m 8 m 12 m 16 m
13 ft 26 ft 13 ft 26 ft 39 ft 52 ft
0700025500
SR-B 9
X
0700025501
SR-B 9
X
0700025502
SR-B 9
X
0700025503
SR-B 9
X
0700025504
SR-B 9V
X
0700025505
SR-B 9V
X
0700025506
SR-B 9FX
X
X
0700025507
SR-B 9FX
X
X
0700025508
SR-B 17
X
0700025509
SR-B 17
X
0700025510
SR-B 17
X
0700025511
SR-B 17
X
0700025512
SR-B 17V
X
0700025513
SR-B 17V
X
0700025514
SR-B 17V
X
0700025515
SR-B 17V
X
0700025516
SR-B 17FX
X
X
0700025517
SR-B 17FX
X
X
0700025518
SR-B 26
X
0700025519
SR-B 26
X
0700025520
SR-B 26
X
0700025521
SR-B 26
X
0700025522
SR-B 26V
X
0700025523
SR-B 26V
X
0700025524
SR-B 26FX
X
X
0700025525
SR-B 26FX
X
X
0700025526
SR-B 26-HD
X
0700025527
SR-B 26-HD
X
0700025528
SR-B 26-HD
X
0700025529
SR-B 26-HD
X
0700025530
SR-B 26V-HD
X
0700025531
SR-B 26V-HD
X
0700025532
SR-B 26FXHD
0463 697 001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 16 -
X
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
0700025533
SR-B 26FXHD
X
0700025550
SR-B 18
X
0700025551
SR-B 18
X
0700025552
SR-B 18
X
0700025553
SR-B 18
X
0700025554
SR-B 18FX
X
X
0700025555
SR-B 18FX
X
X
0700025534
SR-B 20
X
0700025535
SR-B 20
X
0700025536
SR-B 20FX
X
X
0700025537
SR-B 20FX
X
X
0700025544
SR-B 21
X
0700025545
SR-B 21
X
0700025546
SR-B 21
X
0700025547
SR-B 21
X
0700025548
SR-B 21FX
X
X
0700025549
SR-B 21FX
X
X
0700025538
SR-B 400
X
0700025539
SR-B 400
X
0700025540
XCT-B 400W
X
0700025541
XCT-B 400W
X
0700025542
XCT-B 400W
X
0700025543
XCT-B 400W
X
0463698001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Seznam náhradních dílů
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz webové stránky esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a
číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0463 697 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
Diameter Colour
Code
Current
-
0151 574 009 Wolfram, pure
Ø 1.6
Green
WP
AC
Wolfram, pure
Ø 2.0
Green
WP
AC
0151 574 210 0151 574 010 Wolfram, pure
Ø 2.4
Green
WP
AC
0151 574 211
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3.2
Green
WP
AC
-
0151 574 012 Wolfram, pure
Ø 4.0
Green
WP
AC
0151 574 237 0151 574 037 Cerium 2%
Ø 1.6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242 -
Cerium 2%
Ø 2.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238 0151 574 038 Cerium 2%
Ø 2.4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239 0151 574 039 Cerium 2%
Ø 3.2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240 0151 574 040 Cerium 2%
Ø 4.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230 0151 574 050 Lanthanum 1.5% Ø 1.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231 0151 574 051 Lanthanum 1.5% Ø 1.6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232 -
Lanthanum 1.5% Ø 2.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233 0151 574 052 Lanthanum 1.5% Ø 2.4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234 0151 574 053 Lanthanum 1.5% Ø 3.2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235 0151 574 054 Lanthanum 1.5% Ø 4.0
Gold
WL15
AC/DC
-
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 245 -
Tungsten
electrodes Eco
0151 574 055 Lanthanum 1.5% Ø 4.8
SR-B 9, SR-B 20, SR-B 21
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0365 310 051
Medium
0365 310 050
Short
0365 310 049
2
Heat shield
0366 960 017
3
Adaptor Jumbo gas lens
0157 123 026
Collet standard
0365 310 027
4
Ø 0.5
Ø 1.0
Ø 1.6
0365 310 028
Std. for SR-B 9
Ø 2.0
Ø 2.4
0463 697 001
0365 310 029
0700 025 662
Std. for SR-B 20/21
0365 310 030
Ø 3.0
0700 025 663
Ø 3.2
0365 310 091
- 18 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
5
Ø 1.0
Collet body standard
0365 310 037
Ø 1.6
Std. for SR-B 9
0365 310 038
Ø 2.4
Std. for SR-B 20/21
0365 310 039
Ø 3.2
6
7
not illustrated
Ø 1.0
not illustrated
9
0463 697 001
Collet body with gas lens
0157 121 016
Ø 1.6
0157 121 017
Ø 2.4
0157 121 018
Ø 3.2
0157 121 041
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0365 310 044
Ø 8.0 (No. 5)
L=30 mm
0365 310 045
Ø 9.8 (No. 6)
Std. for SR-B 9
0365 310 046
Ø 11.2 (No.7)
Std. for SR-B 20/21
0365 310 047
Ø 12.7 (No. 8)
0365 310 048
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 440
Ø 5.0 (No. 3)
Gas nozzle standard
0700 025 664
Ø 6.4 (No. 4)
L=48 mm
0700 025 665
Ø 8.0 (No. 5)
0700 025 666
Ø 9.5 (No. 6)
0700 025 667
Ø 6.5 (No. 4)
8
0365 310 090
L=63 mm
0700 025 668
Ø 8.0 (No. 5)
0700 025 669
Ø 9.5 (No. 6)
0700 025 670
Ø 6.5 (No. 4)
L=89 mm
0700 025 671
Ø 6.4 (No.4)
Gas nozzle for gas lens
0157 121 032
Ø 8.0 (No.5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No.6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No.7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No.8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0700 025 658
Ø 8.0 (No. 5)
L=35 mm
0700 025 659
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 660
Ø 11.2 (No.7)
0700 025 661
Ø 1.0
Collet for Jumbo gas lens
0700 025 672
Ø 1.6
0700 025 673
Ø 2.4
0700 025 674
Ø 3.2
0700 025 675
- 19 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
10
11
Ø 1.0-1.6
0700 025 676
Ø 2.4
0700 025 677
Ø 3.2
0700 025 678
Ø 9.8 (No. 6)
Collet for Jumbo gas lens
0157 123 088
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 089
Ø 15.9 (No. 10) L=48 mm
0588 000 438
Ø 19.0 (No. 12)
0157 123 098
Ø 24.0
0588 000 437
Ø 24.0
0463 697 001
Gas lens, Jumbo
L=34 mm
0700 025 679
- 20 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SR-B 17, SR-B 26, SR-B 18
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
Heat shield small
0700 025 680
3
Heat shield
0366 960 016
4
Heat shield gas lens
0366 960 020
5
Heat shield large gas lens
0366 960 021
Collet standard and for gas lens,
short
0349 501 216
6
Ø 1.0
Ø 1.6
7
8
9
10
11
Ø 2.4
0349 501 218
Ø 3.2
0349 501 219
Ø 0.5
Collet standard and for gas lens
0157 123 009
Ø 1.0
0157 123 010
Ø 1.6
0157 123 011
Ø 2.0
0700 025 681
Ø 2.4
0157 123 012
Ø 3.0
0700 025 682
Ø 3.2
0157 123 013
Ø 4.0
0157 123 014
Ø 1.0-1.6
Collet body short
0700 025 683
Ø 2.0-2.4
0700 025 684
Ø 3.2
0700 025 685
Ø 1.0-1.6
Collet body with gas lens, short
0700 025 686
Ø 2.4
0700 025 687
Ø 3.2
0700 025 688
Ø 0.5-1.6
Collet body standard
0157 123 016
Ø 2.0-2.4
0157 123 017
Ø 3.0-3.2
0157 123 018
Ø 4.0
0157 123 019
Ø 1.0
Ø 1.6
0463 697 001
0349 501 217
Collet body with gas lens,
standard
0157 123 021
0157 123 022
Ø 2.0-2.4
0157 123 023
Ø 3.0-3.2
0157 123 024
Ø 4.0
0157 123 025
- 21 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
12
Ø 1.0
Ø 1.6
13
14
15
16
17
18
0463 697 001
Collet body with extra large gas
lens
0157 123 083
0157 123 084
Ø 2.0-2.4
0157 123 085
Ø 3.0-3.2
0157 123 086
Ø 4.0
0588 000 087
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle
0365 310 044
Ø 8.0 (No. 5)
L=30 mm
0365 310 045
Ø 9.8 (No. 6)
0365 310 046
Ø 11.2 (No. 7)
0365 310 047
Ø 12.7 (No. 8)
0365 310 048
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 440
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens, short
0157 121 032
Ø 8.0 (No. 5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No. 6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No. 7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No. 8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0157 123 052
Ø 8.0 (No. 5)
L=47 mm
0157 123 053
Ø 9.8 (No. 6)
0157 123 054
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 055
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 056
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 442
Ø 19 (No. 12)
0588 000 441
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0700 025 689
Ø 8.0 (No. 5)
L=76 mm
0700 025 690
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 691
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 692
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0157 123 057
Ø 8.0 (No. 5)
L=42 mm
0157 123 058
Ø 9.8 (No. 6)
0157 123 059
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 060
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 061
Ø 17.5 (No. 11)
0588 000 439
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0700 025 693
Ø 8.0 (No. 5)
L=76 mm
0700 025 694
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 695
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 696
Ø 12.7 (No. 8)
0700 025 697
- 22 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
19
20
Ø 9.8 (No. 6)
Gas nozzle for gas lens, large
0157 123 088
Ø 12.5 (No. 8)
L=48 mm
0157 123 089
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 438
Ø 19 (No. 12)
0157 123 098
Ø 24
0588 000 437
Ø 24
Gas nozzle for gas lens, short
0700 025 679
L=34 mm
0463 697 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SR-B 400
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
4
5
Ø 1.0
Heat shield
0366 960 018
Collet standard and for gas lens
0157 123 010
Ø 1.6
0157 123 011
Ø 2.4
0157 123 012
Ø 3.2
0157 123 013
Ø 4.0
0157 123 014
Ø 2.4
Collet, heavy duty
Ø 3.2
0157 123 078
Ø 4.0
0157 123 079
Ø 4.8
0157 123 074
Ø 1.0-3.2
Collet body standard
Ø 3.2-4.8
6
7
Ø 1.0
0157 123 082
Collet body with gas lens
0157 123 091
0157 123 092
Ø 2.4
0157 123 093
Ø 3.2
0157 123 094
Ø 4.0
0157 123 095
Ø 4.8
0157 123 075
Ø 6.4 (No. 4)
Ø 9.8 (No. 6)
Gas nozzle standard and for gas
lens
L=42 mm
0157 123 057
0157 123 058
0157 123 059
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 060
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 061
Ø 17.5
0588 000 439
Ø 6.4 (No. 4)
Ø 8.0 (No. 5)
Ø 9.8 (No. 6)
0463 697 001
0157 123 081
Ø 1.6
Ø 8.0 (No. 5)
7
0157 123 077
Gas nozzle standard and for gas
lens
L=76 mm
0700 025 693
0700 025 694
0700 025 695
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 696
Ø 12.7 (No. 8)
0700 025 697
- 24 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
0463 697 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
XCT-B 400W
Hubice, upínací čelisti, těla upínacích čelistí a plynové čočky:
Tučně vytištěné = Standardní dodávka
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0700 025 650
Medium
0700 025 651
Short
0700 025 652
2
3
4
5
0463 697 001
Ø 1.6
Heat shield
0700 025 653
Collet standard
0700 025 654
Ø 2.4
0700 025 655
Ø 3.2
0700 025 656
Ø 4.0
0700 025 657
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0157 121 032
Ø 8.0 (No. 5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No. 6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No. 7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No. 8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0700 025 658
Ø 8.0 (No. 5)
L=35.0 mm
0700 025 659
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 660
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 661
- 26 -
© ESAB AB 2019
SPOTŘEBNÍ DÍLY
0463 697 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising